Warunki Ubezpieczenia Utrata Wartości Nieruchomości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Utrata Wartości Nieruchomości"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Utrata Wartości Nieruchomości

2 Wyciąg z Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości Niniejszy wyciąg z Grupowej Umowy Ubezpieczenia do Utraty Wartości Nieruchomości, zawartej w dniu roku pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Idea Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Umową ), określa zasady i warunki, na jakich TU Europa S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Klientom Idea Banku S.A., którzy przystąpili do ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach Umowy nazywana jest ochroną przed utratą wartości nieruchomości lub ubezpieczeniem od utraty wartości nieruchomości. Niniejszy wyciąg z Umowy zwany jest dalej Warunkami Ubezpieczenia. 1 Postanowienia wstępne 1. Wykorzystane w Warunkach Ubezpieczenia określenia oznaczają odpowiednio: 1) KREDYT kredyt udzielony zgodnie z przepisami Banku oraz postanowieniami Umowy, którego docelowym, obligatoryjnym zabezpieczeniem ma być hipoteka na nieruchomości. 2) KREDYTOBIORCA osoba lub osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, które występują jako strona w zawartej z Bankiem umowie kredytu, posiadająca/e zdolność kredytową, ustaloną zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku. Za Kredytobiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. 3) UBEZPIECZAJĄCY lub BANK Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł. 4) UBEZPIECZYCIEL lub TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości zł. 5) UBEZPIECZONY kredytobiorca, który złożył podpisaną Deklarację ubezpieczeniową i wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. 6) NIERUCHOMOŚĆ położona na terytorium Polski: część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, tj. dom jednorodzinny, lokal mieszkalny; na potrzeby Umowy jako nieruchomość traktuje się również lokal, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub dom jednorodzinny, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego. Ilekroć w Umowie jest mowa o Nieruchomości należy przez to rozumieć Nieruchomość z księgą wieczystą, do której ma zostać wpisana hipoteka stanowiąca docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu. 7) POCZĄTKOWA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI (Wp) każdorazowo, kiedy w postanowieniach Umowy mowa jest o wartości lub początkowej wartości nieruchomości należy przez to rozumieć, o ile co innego nie wynika z zapisu Umowy, wyrażoną w złotych polskich: a) wartość rynkową nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umów kredytu zawartych przez Bank, określona na dzień podpisania umowy kredytu lub aneksu do umowy kredytu podwyższającego kwotę udzielonego kredytu, według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub oszacowana przez pracownika Banku, wykonana według regulacji obowiązujących w Banku na dzień podpisania umowy kredytu lub aneksu do umowy kredytu, jednak w każdym przypadku nie wyższa niż cena transakcyjna, lub b) dla nieruchomości w budowie całkowity koszt inwestycji, gdy zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, przyjęty przez Bank w oparciu o jego regulacje i jako aktualny na dzień podpisania umowy kredytu lub aneksu do umowy kredytu podwyższającego kwotę udzielonego kredytu zgodnie z zasadami wynikającymi z regulacji obowiązujących w Banku. 8) KOŃCOWA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI (Wk) każdorazowo, kiedy w postanowieniach Umowy mowa jest o końcowej wartości nieruchomości należy przez to rozumieć, o ile co innego nie wynika z zapisu Umowy, wyrażoną w złotych polskich wartość nieruchomości wynikającą z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w okresie pomiędzy doręczeniem Kredytobiorcy wezwania do zapłaty pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania a dniem powstania szkody, bez uwzględniania spadku wartości nieruchomości wynikającej z wpisania po dniu podpisania umowy kredytu praw obniżających wartość nieruchomości, w tym hipoteki ustanowionej przez Bank, obniżenia wartości nieruchomości wskutek umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz bez uwzględniania ponad przeciętnego zużycia nieruchomości. 9) WARTOŚĆ EGZEKUCYJNA NIERUCHOMOŚCI (We) kwota uzyskana z egzekucji z nieruchomości ustalana na podstawie postanowienia o przybiciu, o ile na jego podstawie zostało wydane prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości, jednak w każdym razie nie wyższa niż kwota wierzytelności Banku w stosunku do Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu, w dniu, o którym mowa w 7. 10) SZKODA różnica pomiędzy składnikami S1 S2, gdzie: 1

3 S1 jest niższą z wartości: Wp (wartość początkowa) Saldo całkowitego zadłużenia S2 jest wyższą z wartości: Wk (wartość końcowa) We (wartość egzekucyjna) W przypadku, gdy docelowym zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki na kilku nieruchomościach wyżej wymienione współczynniki stosuje się przy uwzględnieniu sumy wartości odnoszących się do poszczególnych nieruchomości. 11) ODSZKODOWANIE odszkodowanie równe jest poniesionej szkodzie, jednak nie może przekraczać sumy ubezpieczenia. 12) SALDO CAŁKOWITEGO ZADŁUŻENIA kwota niespłaconego, wymagalnego kapitału oraz kwota wymagalnych i niezapłaconych odsetek umownych, z wyłączeniem odsetek od zadłużenia przeterminowanego naliczonych do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia włącznie. 13) SUMA UBEZPIECZENIA niższa z wartości: początkowa wartość nieruchomości, na której wpis hipoteki ma stanowić docelowe/stanowi zabezpieczenie kredytu lub saldo całkowitego zadłużenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 14) OKRES UBEZPIECZENIA okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy i kończy się: a) z upływem pełnych 18/24/30/36/42 lub 48 miesięcy (w zależności od wybranego wariantu), albo b) w dniu całkowitej spłaty zadłużenia, albo c) w dniu wypłaty odszkodowania, albo d) z dniem zakończenia ubezpieczenia utraty wartości nieruchomości, na której wpis hipoteki ma stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu z powodu odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 15) DZIEŃ WYPŁATY KREDYTU dzień wypłaty przez Bank kredytu lub pierwszej transzy kredytu. 16) OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TU Europa S.A. okres rozpoczynający się z dniem dokonania prawomocnego wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony przez Bank, wpisanej na rzecz Banku na pierwszym miejscu, a kończący się wraz z upływem okresu ubezpieczenia. 17) DEKLARACJA ZGODY oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 18) ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE brak możliwości pokrycia w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu wymagalnych zobowiązań Kredytobiorcy względem Banku z tytułu udzielonego kredytu w sytuacji, w której doszło do spadku wartości nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu, wskutek innych okoliczności niż: wynikających z wpisania po dniu podpisania umowy kredytu praw obniżających wartość nieruchomości, w tym hipoteki ustanowionej przez Bank, będących następstwem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub osób, za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponoszą odpowiedzialność, będących następstwem ponad przeciętnego zużycia nieruchomości (w rozumieniu orzecznictwa Sądu Najwyższego). Przedmiot Ubezpieczenia 2 1. TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe określone w Umowie, które wystąpiły w czasie trwania okresu odpowiedzialności TU Europa S.A., z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w których TU Europa S.A. odpowiedzialności nie ponosi. 2. Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu wymaga każdorazowo zgody TU Europa S.A., wyrażonej na piśmie w sytuacji, gdy: a) wartość Nieruchomości, która ma stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu jest równa lub większa od 3 mln zł i wnioskowana wartość kredytu stanowi ponad 80% wartości tejże Nieruchomości, lub b) kredyt udzielono na warunkach odmiennych od wynikających z przepisów wewnętrznych Banku, lub c) niespełniającego warunków określonych w Umowie. 3. Na podstawie Umowy ubezpieczeniu podlega tylko ta część kredytu, która nie przekracza początkowej wartości nieruchomości (Wp). TU Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za tę część kapitału wraz z naliczonymi od tego kapitału odsetkami, stanowiącymi według przepisów Banku ponad 100% LTV nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, który został przez Bank kredytowany i nie został spłacony. 2

4 Okres ubezpieczenia 3 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu, jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody i trwa odpowiednio do końca 18/24/30/36/42 lub 48-ego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym został wypłacony kredyt, o ile wcześniej nie zaszły okoliczności, o których mowa w 1 ust 3 pkt 14 lit. b, c, d Warunków Ubezpieczenia. 2. Każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc okresu ubezpieczenia uważa się za pełny. 3. Ubezpieczeniem może być objęta wartość nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu wypłaconego w okresie wcześniejszym niż w danym miesiącu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody TU Europa S.A.. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wyrażenia przez TU Europa S.A. zgody na objęcie ubezpieczeniem wartości nieruchomości i podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody. Składka ubezpieczeniowa 4 1. Podstawą naliczania składki ubezpieczeniowej za wybrany okres ubezpieczenia jest kwota udzielonego kredytu. 2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest w złotych polskich jednorazowo za cały wybrany okres ubezpieczenia. Obowiązki stron 5 1. Bank zobowiązany jest do zapłaty składki w terminie, wysokości i w sposób określony Umową. 2. Bank zobowiązany jest do przyjmowania od Kredytobiorcy Deklaracji Zgody. Deklaracja Zgody winna być złożona przez Kredytobiorcę najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytu lub, w przypadku wystąpienia Banku do TU Europa S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przyjęcie ryzyka do ubezpieczenia najpóźniej w dniu przedmiotowego wystąpienia. Wyłączenia odpowiedzialności 6 Odpowiedzialność TU Europa S.A. jest wyłączona w przypadku, gdy: 1) Bank nie dopełnił obowiązków lub naruszył postanowienia określone w Umowie. 2) Bank naruszył przepisy wewnętrzne Banku stanowiące załącznik Umowy, a naruszenie to miało wpływ na powstanie lub wysokość Szkody. 3) Kredytobiorca utracił możliwość spłacania kredytu wskutek wojny, wojny domowej, aktów terroryzmu, rebelii, zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego lub innego zdarzenia losowego uznanego za klęskę żywiołową przez uprawniony organ administracji publicznej. 4) Rozpoczęcie budowy nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi lub z której ma nastąpić wydzielenie nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie, nastąpiło na podstawie nieostatecznego pozwolenia na budowę, za wyjątkiem sytuacji niewymagających w ogóle pozwolenia. 5) W toku postępowania likwidacyjnego szkody zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że Kredytobiorca ubiegając się o kredyt złożył fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty dotyczące stanu formalno-prawnego Nieruchomości, na której wpis hipoteki ma stanowić/stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu. 6) Spłata zobowiązań Kredytobiorcy względem Banku z tytułu udzielonego kredytu nastąpi w związku z wypłatą na rzecz Banku odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów. W przypadku, gdy odszkodowanie to zaspokaja roszczenia Banku częściowo odszkodowanie wypłacone z tytułu Umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku, gdy postępowanie związane z ustalaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wypłatą odszkodowania nie jest jeszcze zakończone postępowanie, o którym mowa w 9 ust. 1 ulega zawieszeniu do czasu zakończenia tego postępowania. 7) Spłata zobowiązań Kredytobiorcy względem Banku z tytułu udzielonego kredytu nastąpi w związku z wypłatą na rzecz Banku świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie, o ile zaspokaja ono roszczenie Banku w całości. W przypadku, gdy odszkodowanie to zaspokaja roszczenia Banku częściowo odszkodowanie wypłacone z tytułu Umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku, gdy postępowanie związane z ustalaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wypłatą odszkodowania nie jest jeszcze zakończone postępowanie, o którym mowa w 9 ust. 1 ulega zawieszeniu do czasu zakończenia tego postępowania. 3

5 8) W dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości wpis hipoteki, który miał stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu jest na innym miejscu niż pierwszym, chyba, że w dniu wypłaty kredytu w księdze wieczystej nieruchomości, na której wpis hipoteki miał stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu lub z której miało nastąpić wydzielenie księgi wieczystej dla tej nieruchomości były wpisy zgodne z regulacjami wewnętrznymi Banku lub z zapisami Umowy lub była wydana indywidualna zgoda w trybie opisanym w Umowie. W przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki na więcej niż jednej nieruchomości w sytuacji, brak wpisu hipoteki na pierwszym miejscu w przypadku jednej z tych nieruchomości nie wyłącza wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości pozostałych nieruchomości. W takim przypadku wysokość szkody oblicza się przy uwzględnieniu jedynie tych Nieruchomości. 9) Bank nie przekazał do TU Europa S.A., w trybie wniosku o ubezpieczenie zwiększonego ryzyka kredytowego na indywidualnych warunkach, informacji o znanych mu okolicznościach zwiększających ryzyko wystąpienia szkody lub podał w załączniku nieprawdziwe lub niepełne dane związane z odstępstwem od przepisów Banku lub Umowy. 10) Dzień powstania Szkody zaistniał poza okresem odpowiedzialności. 11) W przypadku jednoczesnego spełnienia się przesłanek określonych w ust. 6, 7, w sytuacji, gdy dojdzie do spłaty (ust. 6, 7), odszkodowanie, do którego wypłaty zobowiązane jest TU Europa S.A. ulega pomniejszeniu o łączną kwotę, co do której nastąpiła spłata lub pokrycie. Ustalanie i wypłata odszkodowania 7 Za dzień powstania zdarzenia ubezpieczeniowego i szkody uważa się kolejny dzień po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji Nieruchomości. W przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki na więcej niż jednej Nieruchomości, za dzień powstania szkody uważa się kolejny dzień po dniu, w którym uprawomocniło się ostatnie postanowienie o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji ostatniej Nieruchomości i spełnione zostały przesłanki wymienione w 1 ust 3 pkt 18 Warunków Ubezpieczenia Bank lub Kredytobiorca zgłasza roszczenie o wypłatę Odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego dołączając dokumenty wymienione w ust Do roszczenia o wypłatę Odszkodowania Bank lub Kredytobiorca dołącza potwierdzone przez Bank za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wymienionych w Załączniku do Warunków Ubezpieczenia oraz oświadczenie o wysokości kwoty należnej z tytułu Odszkodowania. Wzór oświadczenia Banku lub Kredytobiorcy o wysokości kwoty należnej z tytułu Odszkodowania stanowi Załącznik do Warunków Ubezpieczenia. 3. Za dzień zgłoszenia roszczenia o wypłatę Odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela przesłanego przez Bank lub Kredytobiorcę pisma zawierającego roszczenie o wypłatę Odszkodowania. 4. W sytuacji, gdy zgłaszając roszczenia Bank lub Kredytobiorca nie doręczył wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 2, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia wzywa Bank lub Kredytobiorcę do doręczenia brakujących dokumentów Odszkodowanie zostanie wypłacone najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Ubezpieczycielowi roszczenia, na rachunek wskazany przez Bank. Jeżeli w powyższym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości Odszkodowania okazało się niemożliwe, w szczególności z uwagi na niedostarczenie przez Bank lub Kredytobiorcę wymaganych dokumentów, Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności Ubezpieczyciela okoliczności te mogły zostać wyjaśnione. Bezsporną część Odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaci jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia roszczenia. 2. Za dzień wypłacenia Odszkodowania uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczyciela. 3. Jeżeli Odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Bank w terminach wskazanych w ust. 1, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą należną wysokość Odszkodowania. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 4. Bank oraz Ubezpieczony mają prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela, a udzielenie odpowiedzi wnoszącemu skargę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w powyższym 30-dniowym terminie, Ubezpieczyciel poinformuje o tym wnoszącego reklamację wraz z podaniem przyczyny nierozpatrzenia reklamacji w terminie oraz rozpatrzy reklamację, wraz z udzieleniem odpowiedzi wnoszącemu reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, rozpatrzenie takie stało się możliwe. 5. Reklamacje mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela bezpośrednio lub przesyłane listem na adres Ubezpieczyciela lub pocztą elektroniczną na adres podany na stronie Ubezpieczyciela w zakładce Kontakt. Ubezpieczony może składać również reklamacje za pośrednictwem Ubezpieczającego. Powinny one określać dane umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej reklamacje oraz przedmiot tej reklamacji. 4

6 10 Bank może wycofać zgłoszone roszczenie, jeśli w trakcie postępowania likwidacyjnego Kredytobiorca wystąpi do Banku z wnioskiem, a Bank wyrazi zgodę na restrukturyzację zadłużenia lub Kredytobiorca ureguluje zaległości w spłacie zadłużenia. W takiej sytuacji Bank zachowuje prawo do ponownego zgłoszenia szkody, do końca okresu ubezpieczenia. 11 Bank zobowiązany jest do zwrotu TU Europa S.A. wypłaconego odszkodowania, jeżeli: 1) zgłoszone roszczenie oparte zostało na przygotowanych przez Bank dokumentach poświadczających nieprawdę bądź sfałszowanych, 2) zgłoszone roszczenie zawiera informacje niezgodne z prawdą, o ile informacja ta miał istotny wpływ na uznanie roszczenia przez Ubezpieczyciela, obowiązek wykazania istotności takiego przypadku spoczywa na TU Europa S.A., 3) użyto fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania korzyści wynikających z udzielonej przez TU Europa S.A. ochrony ubezpieczeniowej. 12 Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody, poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia Ubezpieczyciel jako administrator danych niniejszym powierza w rozumieniu art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych Ubezpieczającemu w zakresie i w celu określonym w Umowie, a Ubezpieczający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z Umową. 2. Ubezpieczający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji jego obowiązków określonych w Umowie. 3. W ramach przetwarzania powierzonych danych Ubezpieczający jest uprawniony do następujących operacji przetwarzania danych osobowych (zakres przetwarzania): a) a) zbieranie, b) b) przechowywanie, c) c) udostępnianie. 4. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 3, będzie dotyczyło następującego zakresu danych: 1) imię i nazwisko Ubezpieczonego, 2) seria i nr dowodu osobistego Ubezpieczonego (jeśli do ubezpieczenia przystępuje obcokrajowiec seria i nr paszportu), 3) nr PESEL Ubezpieczonego (jeśli do ubezpieczenia przystępuje obcokrajowiec obywatelstwo), 4) adres zameldowania Ubezpieczonego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 5) adres korespondencyjny Ubezpieczonego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 6) numer rachunku bankowego wskazany przez Ubezpieczonego wraz z danymi właściciela tego rachunku. 5. Ubezpieczający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie. Ubezpieczający zachowa w tajemnicy przed osobami i podmiotami trzecimi treść powierzonych danych osobowych. Obowiązek nie obejmuje organów uprawnionych do żądania powyższych danych z mocy przepisów prawa oraz podmiotów, którym zostanie powierzone przez Ubezpieczającego przetwarzanie danych w trybie określonym w ust Ubezpieczający nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody TU na Życie Europa S.A.. 7. Ubezpieczający zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 8. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi TU Europa S.A. o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe, a także o złożonych przez osoby fizyczne skargach i wnioskach związanych z ochroną ich danych osobowych. 9. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku przetwarzania danych zgodnie z niniejszym paragrafem W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne szczególne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Adres korespondencyjny Ubezpieczającego/Banku do składania oświadczeń związanych z ubezpieczeniem: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, Warszawa, z dopiskiem Zespół Ubezpieczeń. 5

7 Oznaczenie zgłaszającego (Kredytobiorca lub Bank) Nazwa Banku lub Ubezpieczonego Miejscowość Dnia D D M M R R R R Ulica i nr Kod pocztowy, Miejscowość nr rozliczeniowy Banku ul. Gwiaździsta WROCŁAW Zgłoszenie Roszczenia Na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości z dnia roku, zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Idea Bankiem S.A., w związku z zajściem Zdarzenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt. 18 Warunków Ubezpieczenia do wyżej wspomnianej Umowy, w odniesieniu do Umowy Kredytu nr... z dnia..., zgłaszamy niniejszym roszczenie o wypłatę Odszkodowania w trybie 8 wyżej wspomnianych Warunków Ubezpieczenia na rachunek nr: Nr rachunku Oświadczamy, iż zgodnie z zapisami Warunków Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości z dnia roku, 1 ust. 3 pkt. 10, Szkoda wynosi: Opis Wartość Szkody z czego jej składniki S1 - zgodnie z 1 ust. 3 pkt 10 Warunków Ubezpieczenia S2- zgodnie z 1 ust. 3 pkt. 10 Warunków Ubezpieczenia Kwota zł zł zł 1

8 W załączeniu potwierdzone przez Bank za zgodność z oryginałem załączniki do dokumentacji kredytu, przyjęte zgodnie z Regulacjami Wewnętrznymi Banku, stanowiącymi załączniki do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości z dnia roku: 1. Wniosek o Kredyt wraz z: a) dokumentami, na podstawie których Bank badał zdolność kredytową, b) dokumentami potwierdzającymi rozdzielność majątkową, rozwód lub separację (jeżeli dotyczy), c) danymi osobowymi Kredytobiorcy wpisanymi z dowodu osobistego do wniosku kredytowego, (jeżeli dotyczy), d) dokumentami rejestrowymi Kredytobiorcy, na podstawie których Bank zidentyfikował Kredytobiorcę (zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, Nr NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, inne wymagane przez Bank dokumenty, zgodnie z Regulacjami Banku) (jeżeli dotyczy), e) wydruk ekranu z systemów informatycznych Banku, potwierdzających fakt podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej oraz ocenę informacji pozyskanych z bazy ZBP i/lub BIK S.A. w przedmiocie figurowania Kredytobiorcy w rejestrze niesolidnych Kredytobiorców. 2. Decyzja kredytowa. 3. Umowa Kredytu wraz z załącznikami i aneksami oraz: a) aktualnym na dzień Zdarzenia Ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty, b) historią rachunku kredytowego. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu wraz z dokumentami pocztowymi potwierdzającymi daty wysłania i odebrania przez Kredytobiorcę monitów i Wypowiedzenia Umowy Kredytu. 5. Deklaracja Zgody na ubezpieczenie. 6. Wypis z Księgi Wieczystej lub inne dokumenty potwierdzające stan prawny kredytowanej nieruchomości. 7. Wycena Wartości rynkowej Nieruchomości lub dokument poświadczający przyjętą przez Bank wartość Nieruchomości. 8. Dokumenty wymagane przez Bank, związane z nabywaną Nieruchomością stanowiącą przedmiot kredytowania i/lub zabezpieczenia hipotecznego. 9. Dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem komorniczym i/lub inne dokumenty na podstawie, których Bank określił końcową lub egzekucyjną wartość nieruchomość, zgodnie z zapisami Umowy. Ponadto zastrzega sobie wnioskowanie do Banku o udostępnienie innych dokumentów, niewymienionych powyżej, które są w posiadaniu Banku i są niezbędne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 124, poz ze zm.) stempel firmowy Banku lub Kredytobiorcy* D D M M R R R R data stempel imienny i podpis upoważnionego Pracownika Banku lub imię i nazwisko osoby reprezentującej Kredytobiorcę) * Nie dotyczy Kredytobiorców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej 2

WYCIĄG Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

WYCIĄG Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI WYCIĄG Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA OD UTRATY WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI Niniejszy wyciąg z Grupowej Umowy Ubezpieczenia do Utraty Wartości Nieruchomości, zawartej w dniu 30.11.2010 roku pomiędzy Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A. PROGRAM OCHRONNY OD UPADŁOŚĆI Skorowidz najważniejszych informacji do WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny)

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Kredytobiorców Idea

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 20.11.2012 roku (dalej: Umowa)

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Stabilności Finansowej

Warunki Ubezpieczenia Utrata Stabilności Finansowej Warunki Ubezpieczenia Utrata Stabilności Finansowej Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwanej dalej: WU) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW BEZPIECZNY KREDYT SAMOCHODOWY Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J

W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J W A R U N K I O C H R O N Y U B E Z P I E C Z E N I O W E J Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Grupowego od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy dla Klientów Banku nr 03/05/2009

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do UMOWY GENERALNEJ Nr 01/06/2013 Postanowienia ogólne 1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. W Zakresie Ryzyka Utraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2

Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców. Kredytobiorca 1. Kredytobiorca 2 Wniosek numer... o restrukturyzację/zmianę warunków umowy Informacje dotyczące Kredytobiorców Kredytobiorca 1 Imiona Nazwisko Nazwisko rodowe matki Dokument tożsamości PESEL Data i miejsce urodzenia Stan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Happy Time 2013. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Happy Time 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Happy Time, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 )

WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) WARUNKI UBEZPIECZENIA ( WU- 1 ) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia (zwanej dalej: WU 1 ) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności Finansowej Klientów Idea Bank SA z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WZÓR WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. Załącznik nr 1 WZÓR... Miejsce i data złożenia wniosku)... pieczęć organu przyjmującego wniosek WNIOSEK O PRZYZNA POMOCY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia Spłaty Kredytu na Wypadek Utraty Pracy dla Osób Zaciągających Kredyty Hipoteczne w Banku DnB Nord Polska S.A. (kod khnl-dnb 01/10) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej I. Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Więcej za mniej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank S.A. mbank z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Ubezpiecz mieszkanie z HB

REGULAMIN PROMOCJI Ubezpiecz mieszkanie z HB REGULAMIN PROMOCJI Ubezpiecz mieszkanie z HB 1 1. Organizatorem Promocji jest Spółka działająca pod firmą Home Broker S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POJEDYNCZEJ GWARANCJI

WNIOSEK O UDZIELENIE POJEDYNCZEJ GWARANCJI WNIOSEK O UDZIELE POJEDYNCZEJ GWARANCJI gwarancja zapłaty wadium Dotyczy: gwarancja należytego wykonania kontraktu gwarancja usunięcia wad lub usterek Dane Zobowiązanego Zobowiązany (Wnioskodawca), pełna

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

Umowa kredytu krótkoterminowego nr... Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP:..., kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa

uruchomienia kredytu odnawialnego), prowizja za udzielenie kredytu 0% od kwoty kredytu, rzeczywista roczna stopa Regulamin promocji obniżka oprocentowania do 8,99% z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego 2014r. II Obowiązuje od 16.04.2014r. do 03.06.2014r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści

REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści REGULAMIN PROMOCJI Pakiet Korzyści 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU POCZTOWEGO S.A. Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego..

Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:... złotych Okres kredytowania: miesięcy,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy.

WNIOSEK KREDYTOWY. Nr dowodu tożsamości, PESEL / REGON, NIP. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... na okres od... do... w tym karencja*... miesięcy. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Z_92_PMiZP_2013 z dnia 14.10.2013 Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 30.09.2013 r. Ostatnia nowelizacja: Zarządzenie Wiceprezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa)

Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia roku (dalej: Umowa) Warunki ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 23.05.2014 roku (dalej: Umowa) Skorowidz najważniejszych informacji (na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów) 1 Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:...

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA... 1. Poręczamy spłatę kredytu/pożyczki wraz z kosztami finansowymi zaciągniętego w dniu Umową.. Nr.. przez:... Oświadczenie poręczyciela - poręczenie za dług istniejący OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 1) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 2) (imię, nazwisko, adres, numer dowodu, PESEL) 1 1. Poręczamy spłatę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy. Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania. Dokładny adres korespondencyjny miejscowość data Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu utraty pracy A. Informacje o Kredytobiorcy / Ubezpieczonym Nazwisko Imiona Dokładny adres zameldowania Dokładny adres korespondencyjny PESEL _ Nr

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Finansowanie z pełnym bakiem jest: 1) Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo