Warunki Ubezpieczenia Utrata Wartości Nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki Ubezpieczenia Utrata Wartości Nieruchomości"

Transkrypt

1 Warunki Ubezpieczenia Utrata Wartości Nieruchomości

2 Wyciąg z Umowy Grupowego Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości Niniejszy wyciąg z Grupowej Umowy Ubezpieczenia do Utraty Wartości Nieruchomości, zawartej w dniu roku pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Idea Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Umową ), określa zasady i warunki, na jakich TU Europa S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej na wypadek zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego, Klientom Idea Banku S.A., którzy przystąpili do ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami Umowy. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach Umowy nazywana jest ochroną przed utratą wartości nieruchomości lub ubezpieczeniem od utraty wartości nieruchomości. Niniejszy wyciąg z Umowy zwany jest dalej Warunkami Ubezpieczenia. 1 Postanowienia wstępne 1. Wykorzystane w Warunkach Ubezpieczenia określenia oznaczają odpowiednio: 1) KREDYT kredyt udzielony zgodnie z przepisami Banku oraz postanowieniami Umowy, którego docelowym, obligatoryjnym zabezpieczeniem ma być hipoteka na nieruchomości. 2) KREDYTOBIORCA osoba lub osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółka osobowa lub spółka prawa handlowego, które występują jako strona w zawartej z Bankiem umowie kredytu, posiadająca/e zdolność kredytową, ustaloną zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku. Za Kredytobiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności. 3) UBEZPIECZAJĄCY lub BANK Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł. 4) UBEZPIECZYCIEL lub TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 62, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości w wysokości zł. 5) UBEZPIECZONY kredytobiorca, który złożył podpisaną Deklarację ubezpieczeniową i wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia. 6) NIERUCHOMOŚĆ położona na terytorium Polski: część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, tj. dom jednorodzinny, lokal mieszkalny; na potrzeby Umowy jako nieruchomość traktuje się również lokal, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub dom jednorodzinny, do którego przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego. Ilekroć w Umowie jest mowa o Nieruchomości należy przez to rozumieć Nieruchomość z księgą wieczystą, do której ma zostać wpisana hipoteka stanowiąca docelowe zabezpieczenie udzielonego Kredytu. 7) POCZĄTKOWA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI (Wp) każdorazowo, kiedy w postanowieniach Umowy mowa jest o wartości lub początkowej wartości nieruchomości należy przez to rozumieć, o ile co innego nie wynika z zapisu Umowy, wyrażoną w złotych polskich: a) wartość rynkową nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego, udzielonego na podstawie umów kredytu zawartych przez Bank, określona na dzień podpisania umowy kredytu lub aneksu do umowy kredytu podwyższającego kwotę udzielonego kredytu, według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę lub oszacowana przez pracownika Banku, wykonana według regulacji obowiązujących w Banku na dzień podpisania umowy kredytu lub aneksu do umowy kredytu, jednak w każdym przypadku nie wyższa niż cena transakcyjna, lub b) dla nieruchomości w budowie całkowity koszt inwestycji, gdy zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, przyjęty przez Bank w oparciu o jego regulacje i jako aktualny na dzień podpisania umowy kredytu lub aneksu do umowy kredytu podwyższającego kwotę udzielonego kredytu zgodnie z zasadami wynikającymi z regulacji obowiązujących w Banku. 8) KOŃCOWA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI (Wk) każdorazowo, kiedy w postanowieniach Umowy mowa jest o końcowej wartości nieruchomości należy przez to rozumieć, o ile co innego nie wynika z zapisu Umowy, wyrażoną w złotych polskich wartość nieruchomości wynikającą z wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego w okresie pomiędzy doręczeniem Kredytobiorcy wezwania do zapłaty pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania a dniem powstania szkody, bez uwzględniania spadku wartości nieruchomości wynikającej z wpisania po dniu podpisania umowy kredytu praw obniżających wartość nieruchomości, w tym hipoteki ustanowionej przez Bank, obniżenia wartości nieruchomości wskutek umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego i Ubezpieczonego oraz bez uwzględniania ponad przeciętnego zużycia nieruchomości. 9) WARTOŚĆ EGZEKUCYJNA NIERUCHOMOŚCI (We) kwota uzyskana z egzekucji z nieruchomości ustalana na podstawie postanowienia o przybiciu, o ile na jego podstawie zostało wydane prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości, jednak w każdym razie nie wyższa niż kwota wierzytelności Banku w stosunku do Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu, w dniu, o którym mowa w 7. 10) SZKODA różnica pomiędzy składnikami S1 S2, gdzie: 1

3 S1 jest niższą z wartości: Wp (wartość początkowa) Saldo całkowitego zadłużenia S2 jest wyższą z wartości: Wk (wartość końcowa) We (wartość egzekucyjna) W przypadku, gdy docelowym zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki na kilku nieruchomościach wyżej wymienione współczynniki stosuje się przy uwzględnieniu sumy wartości odnoszących się do poszczególnych nieruchomości. 11) ODSZKODOWANIE odszkodowanie równe jest poniesionej szkodzie, jednak nie może przekraczać sumy ubezpieczenia. 12) SALDO CAŁKOWITEGO ZADŁUŻENIA kwota niespłaconego, wymagalnego kapitału oraz kwota wymagalnych i niezapłaconych odsetek umownych, z wyłączeniem odsetek od zadłużenia przeterminowanego naliczonych do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia włącznie. 13) SUMA UBEZPIECZENIA niższa z wartości: początkowa wartość nieruchomości, na której wpis hipoteki ma stanowić docelowe/stanowi zabezpieczenie kredytu lub saldo całkowitego zadłużenia. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 14) OKRES UBEZPIECZENIA okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy i kończy się: a) z upływem pełnych 18/24/30/36/42 lub 48 miesięcy (w zależności od wybranego wariantu), albo b) w dniu całkowitej spłaty zadłużenia, albo c) w dniu wypłaty odszkodowania, albo d) z dniem zakończenia ubezpieczenia utraty wartości nieruchomości, na której wpis hipoteki ma stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu z powodu odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. 15) DZIEŃ WYPŁATY KREDYTU dzień wypłaty przez Bank kredytu lub pierwszej transzy kredytu. 16) OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI TU Europa S.A. okres rozpoczynający się z dniem dokonania prawomocnego wpisu hipoteki zabezpieczającej kredyt udzielony przez Bank, wpisanej na rzecz Banku na pierwszym miejscu, a kończący się wraz z upływem okresu ubezpieczenia. 17) DEKLARACJA ZGODY oświadczenie woli Ubezpieczonego, mocą którego wyraża on zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową. 18) ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE brak możliwości pokrycia w toku postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu wymagalnych zobowiązań Kredytobiorcy względem Banku z tytułu udzielonego kredytu w sytuacji, w której doszło do spadku wartości nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu, wskutek innych okoliczności niż: wynikających z wpisania po dniu podpisania umowy kredytu praw obniżających wartość nieruchomości, w tym hipoteki ustanowionej przez Bank, będących następstwem umyślnego działania, zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego lub osób, za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony ponoszą odpowiedzialność, będących następstwem ponad przeciętnego zużycia nieruchomości (w rozumieniu orzecznictwa Sądu Najwyższego). Przedmiot Ubezpieczenia 2 1. TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialność za zdarzenia ubezpieczeniowe określone w Umowie, które wystąpiły w czasie trwania okresu odpowiedzialności TU Europa S.A., z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w których TU Europa S.A. odpowiedzialności nie ponosi. 2. Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu wymaga każdorazowo zgody TU Europa S.A., wyrażonej na piśmie w sytuacji, gdy: a) wartość Nieruchomości, która ma stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu jest równa lub większa od 3 mln zł i wnioskowana wartość kredytu stanowi ponad 80% wartości tejże Nieruchomości, lub b) kredyt udzielono na warunkach odmiennych od wynikających z przepisów wewnętrznych Banku, lub c) niespełniającego warunków określonych w Umowie. 3. Na podstawie Umowy ubezpieczeniu podlega tylko ta część kredytu, która nie przekracza początkowej wartości nieruchomości (Wp). TU Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za tę część kapitału wraz z naliczonymi od tego kapitału odsetkami, stanowiącymi według przepisów Banku ponad 100% LTV nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, który został przez Bank kredytowany i nie został spłacony. 2

4 Okres ubezpieczenia 3 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z dniem wypłaty kredytu lub pierwszej transzy kredytu, jednak nie wcześniej niż z dniem podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody i trwa odpowiednio do końca 18/24/30/36/42 lub 48-ego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym został wypłacony kredyt, o ile wcześniej nie zaszły okoliczności, o których mowa w 1 ust 3 pkt 14 lit. b, c, d Warunków Ubezpieczenia. 2. Każdy rozpoczęty kalendarzowy miesiąc okresu ubezpieczenia uważa się za pełny. 3. Ubezpieczeniem może być objęta wartość nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu wypłaconego w okresie wcześniejszym niż w danym miesiącu, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody TU Europa S.A.. W takiej sytuacji okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wyrażenia przez TU Europa S.A. zgody na objęcie ubezpieczeniem wartości nieruchomości i podpisania przez Ubezpieczonego Deklaracji Zgody. Składka ubezpieczeniowa 4 1. Podstawą naliczania składki ubezpieczeniowej za wybrany okres ubezpieczenia jest kwota udzielonego kredytu. 2. Składka ubezpieczeniowa płatna jest w złotych polskich jednorazowo za cały wybrany okres ubezpieczenia. Obowiązki stron 5 1. Bank zobowiązany jest do zapłaty składki w terminie, wysokości i w sposób określony Umową. 2. Bank zobowiązany jest do przyjmowania od Kredytobiorcy Deklaracji Zgody. Deklaracja Zgody winna być złożona przez Kredytobiorcę najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytu lub, w przypadku wystąpienia Banku do TU Europa S.A. z wnioskiem o wyrażenie zgody na przyjęcie ryzyka do ubezpieczenia najpóźniej w dniu przedmiotowego wystąpienia. Wyłączenia odpowiedzialności 6 Odpowiedzialność TU Europa S.A. jest wyłączona w przypadku, gdy: 1) Bank nie dopełnił obowiązków lub naruszył postanowienia określone w Umowie. 2) Bank naruszył przepisy wewnętrzne Banku stanowiące załącznik Umowy, a naruszenie to miało wpływ na powstanie lub wysokość Szkody. 3) Kredytobiorca utracił możliwość spłacania kredytu wskutek wojny, wojny domowej, aktów terroryzmu, rebelii, zamieszek, powstania, konfiskaty wojennej, nacjonalizacji, wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego, rekwizycji przez wszelką władzę, działania energii jądrowej, skażenia radioaktywnego lub innego zdarzenia losowego uznanego za klęskę żywiołową przez uprawniony organ administracji publicznej. 4) Rozpoczęcie budowy nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi lub z której ma nastąpić wydzielenie nieruchomości, na której wpis hipoteki stanowi docelowe zabezpieczenie, nastąpiło na podstawie nieostatecznego pozwolenia na budowę, za wyjątkiem sytuacji niewymagających w ogóle pozwolenia. 5) W toku postępowania likwidacyjnego szkody zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że Kredytobiorca ubiegając się o kredyt złożył fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty dotyczące stanu formalno-prawnego Nieruchomości, na której wpis hipoteki ma stanowić/stanowi docelowe zabezpieczenie kredytu. 6) Spłata zobowiązań Kredytobiorcy względem Banku z tytułu udzielonego kredytu nastąpi w związku z wypłatą na rzecz Banku odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych żywiołów. W przypadku, gdy odszkodowanie to zaspokaja roszczenia Banku częściowo odszkodowanie wypłacone z tytułu Umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku, gdy postępowanie związane z ustalaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wypłatą odszkodowania nie jest jeszcze zakończone postępowanie, o którym mowa w 9 ust. 1 ulega zawieszeniu do czasu zakończenia tego postępowania. 7) Spłata zobowiązań Kredytobiorcy względem Banku z tytułu udzielonego kredytu nastąpi w związku z wypłatą na rzecz Banku świadczenia z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia na życie, o ile zaspokaja ono roszczenie Banku w całości. W przypadku, gdy odszkodowanie to zaspokaja roszczenia Banku częściowo odszkodowanie wypłacone z tytułu Umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. W przypadku, gdy postępowanie związane z ustalaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wypłatą odszkodowania nie jest jeszcze zakończone postępowanie, o którym mowa w 9 ust. 1 ulega zawieszeniu do czasu zakończenia tego postępowania. 3

5 8) W dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości wpis hipoteki, który miał stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu jest na innym miejscu niż pierwszym, chyba, że w dniu wypłaty kredytu w księdze wieczystej nieruchomości, na której wpis hipoteki miał stanowić docelowe zabezpieczenie kredytu lub z której miało nastąpić wydzielenie księgi wieczystej dla tej nieruchomości były wpisy zgodne z regulacjami wewnętrznymi Banku lub z zapisami Umowy lub była wydana indywidualna zgoda w trybie opisanym w Umowie. W przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki na więcej niż jednej nieruchomości w sytuacji, brak wpisu hipoteki na pierwszym miejscu w przypadku jednej z tych nieruchomości nie wyłącza wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości pozostałych nieruchomości. W takim przypadku wysokość szkody oblicza się przy uwzględnieniu jedynie tych Nieruchomości. 9) Bank nie przekazał do TU Europa S.A., w trybie wniosku o ubezpieczenie zwiększonego ryzyka kredytowego na indywidualnych warunkach, informacji o znanych mu okolicznościach zwiększających ryzyko wystąpienia szkody lub podał w załączniku nieprawdziwe lub niepełne dane związane z odstępstwem od przepisów Banku lub Umowy. 10) Dzień powstania Szkody zaistniał poza okresem odpowiedzialności. 11) W przypadku jednoczesnego spełnienia się przesłanek określonych w ust. 6, 7, w sytuacji, gdy dojdzie do spłaty (ust. 6, 7), odszkodowanie, do którego wypłaty zobowiązane jest TU Europa S.A. ulega pomniejszeniu o łączną kwotę, co do której nastąpiła spłata lub pokrycie. Ustalanie i wypłata odszkodowania 7 Za dzień powstania zdarzenia ubezpieczeniowego i szkody uważa się kolejny dzień po dniu, w którym uprawomocniło się postanowienie o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji Nieruchomości. W przypadku, gdy zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki na więcej niż jednej Nieruchomości, za dzień powstania szkody uważa się kolejny dzień po dniu, w którym uprawomocniło się ostatnie postanowienie o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji ostatniej Nieruchomości i spełnione zostały przesłanki wymienione w 1 ust 3 pkt 18 Warunków Ubezpieczenia Bank lub Kredytobiorca zgłasza roszczenie o wypłatę Odszkodowania w terminie do 30 dni od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego dołączając dokumenty wymienione w ust Do roszczenia o wypłatę Odszkodowania Bank lub Kredytobiorca dołącza potwierdzone przez Bank za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wymienionych w Załączniku do Warunków Ubezpieczenia oraz oświadczenie o wysokości kwoty należnej z tytułu Odszkodowania. Wzór oświadczenia Banku lub Kredytobiorcy o wysokości kwoty należnej z tytułu Odszkodowania stanowi Załącznik do Warunków Ubezpieczenia. 3. Za dzień zgłoszenia roszczenia o wypłatę Odszkodowania uważa się dzień otrzymania przez Ubezpieczyciela przesłanego przez Bank lub Kredytobiorcę pisma zawierającego roszczenie o wypłatę Odszkodowania. 4. W sytuacji, gdy zgłaszając roszczenia Bank lub Kredytobiorca nie doręczył wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 2, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia wzywa Bank lub Kredytobiorcę do doręczenia brakujących dokumentów Odszkodowanie zostanie wypłacone najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia doręczenia Ubezpieczycielowi roszczenia, na rachunek wskazany przez Bank. Jeżeli w powyższym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości Odszkodowania okazało się niemożliwe, w szczególności z uwagi na niedostarczenie przez Bank lub Kredytobiorcę wymaganych dokumentów, Odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności Ubezpieczyciela okoliczności te mogły zostać wyjaśnione. Bezsporną część Odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaci jednak w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia roszczenia. 2. Za dzień wypłacenia Odszkodowania uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczyciela. 3. Jeżeli Odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie Bank w terminach wskazanych w ust. 1, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą należną wysokość Odszkodowania. Informacja Ubezpieczyciela powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 4. Bank oraz Ubezpieczony mają prawo do składania reklamacji do Ubezpieczyciela. Reklamacje rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela, a udzielenie odpowiedzi wnoszącemu skargę nastąpi w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe w powyższym 30-dniowym terminie, Ubezpieczyciel poinformuje o tym wnoszącego reklamację wraz z podaniem przyczyny nierozpatrzenia reklamacji w terminie oraz rozpatrzy reklamację, wraz z udzieleniem odpowiedzi wnoszącemu reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym, przy zachowaniu należytej staranności, rozpatrzenie takie stało się możliwe. 5. Reklamacje mogą być składane w siedzibie Ubezpieczyciela bezpośrednio lub przesyłane listem na adres Ubezpieczyciela lub pocztą elektroniczną na adres podany na stronie Ubezpieczyciela w zakładce Kontakt. Ubezpieczony może składać również reklamacje za pośrednictwem Ubezpieczającego. Powinny one określać dane umożliwiające identyfikację osoby zgłaszającej reklamacje oraz przedmiot tej reklamacji. 4

6 10 Bank może wycofać zgłoszone roszczenie, jeśli w trakcie postępowania likwidacyjnego Kredytobiorca wystąpi do Banku z wnioskiem, a Bank wyrazi zgodę na restrukturyzację zadłużenia lub Kredytobiorca ureguluje zaległości w spłacie zadłużenia. W takiej sytuacji Bank zachowuje prawo do ponownego zgłoszenia szkody, do końca okresu ubezpieczenia. 11 Bank zobowiązany jest do zwrotu TU Europa S.A. wypłaconego odszkodowania, jeżeli: 1) zgłoszone roszczenie oparte zostało na przygotowanych przez Bank dokumentach poświadczających nieprawdę bądź sfałszowanych, 2) zgłoszone roszczenie zawiera informacje niezgodne z prawdą, o ile informacja ta miał istotny wpływ na uznanie roszczenia przez Ubezpieczyciela, obowiązek wykazania istotności takiego przypadku spoczywa na TU Europa S.A., 3) użyto fałszywych środków lub zabiegów w celu uzyskania korzyści wynikających z udzielonej przez TU Europa S.A. ochrony ubezpieczeniowej. 12 Ubezpieczony powinien poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji Zgody, poprzez złożenie Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Ubezpieczającego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia Ubezpieczyciel jako administrator danych niniejszym powierza w rozumieniu art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych Ubezpieczającemu w zakresie i w celu określonym w Umowie, a Ubezpieczający zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz z Umową. 2. Ubezpieczający będzie przetwarzał powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji jego obowiązków określonych w Umowie. 3. W ramach przetwarzania powierzonych danych Ubezpieczający jest uprawniony do następujących operacji przetwarzania danych osobowych (zakres przetwarzania): a) a) zbieranie, b) b) przechowywanie, c) c) udostępnianie. 4. Przetwarzanie danych, o którym mowa w ust. 3, będzie dotyczyło następującego zakresu danych: 1) imię i nazwisko Ubezpieczonego, 2) seria i nr dowodu osobistego Ubezpieczonego (jeśli do ubezpieczenia przystępuje obcokrajowiec seria i nr paszportu), 3) nr PESEL Ubezpieczonego (jeśli do ubezpieczenia przystępuje obcokrajowiec obywatelstwo), 4) adres zameldowania Ubezpieczonego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 5) adres korespondencyjny Ubezpieczonego (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 6) numer rachunku bankowego wskazany przez Ubezpieczonego wraz z danymi właściciela tego rachunku. 5. Ubezpieczający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i w celu określonym w Umowie. Ubezpieczający zachowa w tajemnicy przed osobami i podmiotami trzecimi treść powierzonych danych osobowych. Obowiązek nie obejmuje organów uprawnionych do żądania powyższych danych z mocy przepisów prawa oraz podmiotów, którym zostanie powierzone przez Ubezpieczającego przetwarzanie danych w trybie określonym w ust Ubezpieczający nie może powierzyć czynności przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody TU na Życie Europa S.A.. 7. Ubezpieczający zobowiązuje się do podjęcia środków zabezpieczających dane osobowe, o których mowa w art Ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 8. Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi TU Europa S.A. o wszelkich czynnościach i postępowaniach prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy państwowe, a także o złożonych przez osoby fizyczne skargach i wnioskach związanych z ochroną ich danych osobowych. 9. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku przetwarzania danych zgodnie z niniejszym paragrafem W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne szczególne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Adres korespondencyjny Ubezpieczającego/Banku do składania oświadczeń związanych z ubezpieczeniem: Idea Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, Warszawa, z dopiskiem Zespół Ubezpieczeń. 5

7 Oznaczenie zgłaszającego (Kredytobiorca lub Bank) Nazwa Banku lub Ubezpieczonego Miejscowość Dnia D D M M R R R R Ulica i nr Kod pocztowy, Miejscowość nr rozliczeniowy Banku ul. Gwiaździsta WROCŁAW Zgłoszenie Roszczenia Na podstawie Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości z dnia roku, zawartej pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. a Idea Bankiem S.A., w związku z zajściem Zdarzenia Ubezpieczeniowego, o którym mowa w 1 ust. 3 pkt. 18 Warunków Ubezpieczenia do wyżej wspomnianej Umowy, w odniesieniu do Umowy Kredytu nr... z dnia..., zgłaszamy niniejszym roszczenie o wypłatę Odszkodowania w trybie 8 wyżej wspomnianych Warunków Ubezpieczenia na rachunek nr: Nr rachunku Oświadczamy, iż zgodnie z zapisami Warunków Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości z dnia roku, 1 ust. 3 pkt. 10, Szkoda wynosi: Opis Wartość Szkody z czego jej składniki S1 - zgodnie z 1 ust. 3 pkt 10 Warunków Ubezpieczenia S2- zgodnie z 1 ust. 3 pkt. 10 Warunków Ubezpieczenia Kwota zł zł zł 1

8 W załączeniu potwierdzone przez Bank za zgodność z oryginałem załączniki do dokumentacji kredytu, przyjęte zgodnie z Regulacjami Wewnętrznymi Banku, stanowiącymi załączniki do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Wartości Nieruchomości z dnia roku: 1. Wniosek o Kredyt wraz z: a) dokumentami, na podstawie których Bank badał zdolność kredytową, b) dokumentami potwierdzającymi rozdzielność majątkową, rozwód lub separację (jeżeli dotyczy), c) danymi osobowymi Kredytobiorcy wpisanymi z dowodu osobistego do wniosku kredytowego, (jeżeli dotyczy), d) dokumentami rejestrowymi Kredytobiorcy, na podstawie których Bank zidentyfikował Kredytobiorcę (zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, Nr NIP, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, inne wymagane przez Bank dokumenty, zgodnie z Regulacjami Banku) (jeżeli dotyczy), e) wydruk ekranu z systemów informatycznych Banku, potwierdzających fakt podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej oraz ocenę informacji pozyskanych z bazy ZBP i/lub BIK S.A. w przedmiocie figurowania Kredytobiorcy w rejestrze niesolidnych Kredytobiorców. 2. Decyzja kredytowa. 3. Umowa Kredytu wraz z załącznikami i aneksami oraz: a) aktualnym na dzień Zdarzenia Ubezpieczeniowego harmonogramem spłaty, b) historią rachunku kredytowego. 4. Wypowiedzenie Umowy Kredytu wraz z dokumentami pocztowymi potwierdzającymi daty wysłania i odebrania przez Kredytobiorcę monitów i Wypowiedzenia Umowy Kredytu. 5. Deklaracja Zgody na ubezpieczenie. 6. Wypis z Księgi Wieczystej lub inne dokumenty potwierdzające stan prawny kredytowanej nieruchomości. 7. Wycena Wartości rynkowej Nieruchomości lub dokument poświadczający przyjętą przez Bank wartość Nieruchomości. 8. Dokumenty wymagane przez Bank, związane z nabywaną Nieruchomością stanowiącą przedmiot kredytowania i/lub zabezpieczenia hipotecznego. 9. Dokumenty związane z przeprowadzonym postępowaniem komorniczym i/lub inne dokumenty na podstawie, których Bank określił końcową lub egzekucyjną wartość nieruchomość, zgodnie z zapisami Umowy. Ponadto zastrzega sobie wnioskowanie do Banku o udostępnienie innych dokumentów, niewymienionych powyżej, które są w posiadaniu Banku i są niezbędne do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 124, poz ze zm.) stempel firmowy Banku lub Kredytobiorcy* D D M M R R R R data stempel imienny i podpis upoważnionego Pracownika Banku lub imię i nazwisko osoby reprezentującej Kredytobiorcę) * Nie dotyczy Kredytobiorców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej 2

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców

Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Upadłość Kredytobiorców Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Idea Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A.

Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Warunki ubezpieczenia od Upadłości Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny)

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku (kredyt unijny) Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku dla Kredytobiorców Idea

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Stabilności Finansowej

Warunki Ubezpieczenia Utrata Stabilności Finansowej Warunki Ubezpieczenia Utrata Stabilności Finansowej Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwanej dalej: WU) do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Stabilności

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10Y Warunki Ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku z dnia 20.11.2012 roku (dalej: Umowa)

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki udzielania przez Łużycki Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU - MPLAN HIPOTECZNY DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. 0 SPIS TREŚCI: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWY KREDYTU WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY STAŁEGO ŹRÓDŁA DOCHODÓW OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach kredytów hipotecznych w Łużyckim Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu mieszkaniowego i hipotecznego

Regulamin kredytu mieszkaniowego i hipotecznego Regulamin kredytu mieszkaniowego i hipotecznego Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu mieszkaniowego i hipotecznego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne...3 ROZDZIAŁ III... 7 Opłaty i harmonogramy... 7 ROZDZIAŁ IV... 7 Warunki podpisania Umowy kredytu... 7 ROZDZIAŁ V 7 Prawne

Postanowienia Ogólne...3 ROZDZIAŁ III... 7 Opłaty i harmonogramy... 7 ROZDZIAŁ IV... 7 Warunki podpisania Umowy kredytu... 7 ROZDZIAŁ V 7 Prawne Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Private Banking w mbanku S.A. Łódź, wrzesień 2014 Spis treści: Postanowienia Ogólne...3 ROZDZIAŁ III... 7 Opłaty i harmonogramy... 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania pożyczek hipotecznych

ZBIÓR ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania pożyczek hipotecznych ZBIÓR ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania pożyczek hipotecznych Załącznik nr 1 do Umowy pożyczki hipotecznej nr z dnia. 1 [Definicje] Użyte wyrażenia oznaczają: 1) Bank Bank Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r.

Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. Ogólny Regulamin kredytowania działalności gospodarczej w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 31.03.2015r. 1 Spis treści I. Postanowienia ogólne.........2 II. Warunki udzielania kredytów/pożyczek......

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

11. URUCHOMIENIE KREDYTU (POŻYCZKI)... 7 13. ZMIANA WALUTY KEDYTU (POŻYCZKI)... 9 14. PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU (POŻYCZKI)... 9

11. URUCHOMIENIE KREDYTU (POŻYCZKI)... 7 13. ZMIANA WALUTY KEDYTU (POŻYCZKI)... 9 14. PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU (POŻYCZKI)... 9 REGULAMIN KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO NOBLE BANK S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY METROBANK (obowiązuje od 1 lipca 2009 r.) 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 2 2. DEFINICJE... 2 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udzielania oraz zasady korzystania z Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych (kredyt hipoteczny z programem MDM)

ZBIÓR ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych (kredyt hipoteczny z programem MDM) ZBIÓR ogólnych zasad kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych (kredyt hipoteczny z programem MDM) Załącznik nr 1 do Umowy kredytu hipotecznego nr z dnia. Użyte wyrażenia oznaczają: 1) Bank

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo