Nr Informacja. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1046. Informacja. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE Maj 2004 Zofia Szpringer Informacja Nr 1046 Niniejsza informacja zawiera krótką charakterystykę rynku banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce, a w szczególności podaje listę banków, wartość emisji i podstawy prawne ich funkcjonowania. Autorka omawia przeprowadzone ostatnio zmiany prawa, wskazując na przewidywany kierunek rozwoju tego rynku oraz zwraca uwagę na fakt, że chociaż emisja listów zastawnych jest w Polsce jeszcze stosunkowo niewielka, to dokonywane w ostatnich latach zmiany regulacji prawnych mogą sprzyjać rozwojowi bankowości hipotecznej. Autorka ponadto porównuje rynek banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, wskazując na dośc duży stopień jego zróżnicowania.

2 BSiE 1 W Polsce działają obecnie cztery banki hipoteczne; są to: HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. (kontrolowany przez HVB za pośrednictwem Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.), Śląski Bank Hipoteczny S.A. (kontrolowany przez ING Bank NV za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.), Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A., Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (rozpoczął działalność operacyjną 19 września 2003 r.). 1 Ta liczba banków nie wydaje się imponująca, aczkolwiek należy zauważyć, że w Europie sytuacja jest w tym zakresie zróżnicowana, np. w lutym 2002 r. liczba licencji banków hipotecznych instytucji emitujących list zastawny wynosiła: w Czechach 9, na Słowacji 5, w Polsce 3, na Węgrzech 3, na Łotwie 1. Natomiast w innych państwach liczba emitentów listów zastawnych była w 2002 r. następująca 2 : Dania: 8 (banki hipoteczne), Niemcy: 39 (banki hipoteczne: 18 o charakterze czystym i 3 o charakterze mieszanym; instytucje kredytowe sektora publicznego: 9 banków krajowych, DGZ DekaBank i 7 instytucji sektora publicznego, udzielających kredytów na nieruchomości oraz 2 spedycyjne banki hipoteczne ship banks), Hiszpania: 16 (wszystkie instytucje kredytowe, tj. banki komercyjne, banki oszczędnościowe, spółdzielcze i wyspecjalizowane instytucje finansowe), Francja: 5 (towarzystwa kredytu hipotecznego Societe de Credit Foncier i Caisse de refinancement de l`habitat), Luksemburg: 3 (Luxembourg Pfandbrief Banks), Austria: 3 (2 mieszane banki hipoteczne i 8 krajowych banków hipotecznych, emitujących za pośrednictwem swojej instytucji centralnej Plandbriefstelle der österreichischen Landeshypothekenbanken), Szwecja: 5 (towarzystwa hipoteczne), Finlandia: 5 (banki kredytu hipotecznego), Szwajcaria: 2 (Central Pfandbrief Institutions). Wartość emisji polskich banków jest uznawana za niewielką. 3 Wyemitowane do końca lutego 2004 r. listy zastawne mają łączną wartość ok. 816 mln PLN i są denominowane przeważnie w EUR i USD. Największym emitentem na rynku jest Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny (listy o wartości mln PLN, wyemitowane do końca grudnia 2003 r.), jedyny podmiot, który uplasował emisję publiczną na rynku. Pozostali emitenci uplasowali swoje papiery, jak dotąd, wyłącznie w swoich bankach macierzystych. 1 Zob. NBP, sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2003 r., synteza, Warszawa, grudzień 2003 r. 2 Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s Komentatorzy Fitch Polska, analizujący polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, wskazują, iż listy zastawne i inne papiery dłużne zabezpieczone aktywami ciągle jeszcze znajdują się w fazie embrionalnej. Banki hipoteczne szukają swojego miejsca na rynku i procedur działania, pozwalających na jak najmniej kosztowne i czasochłonne kontakty z systemem ksiąg wieczystych. Natomiast sekurytyzacja, o której tak dużo się mówi od kilku lat, z trudem toruje sobie drogę do naszego systemu prawnego i ciągle budzi podejrzenia o skrywanie pod jej szyldem nieczystych interesów. Zob. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2003 r., Fitch Ratings, s. 5.

3 2 BSiE Tabela 1. Banki hipoteczne w Polsce Bank hipoteczny Struktura akcjonariatu Listy wyemitowane do końca lutego 2004 r. (w mln PLN) Rok rozpoczęcia działalności HypoVereinsbank Bank Hipoteczny Bank Przemysłowo-Handlowy PBK - 100% 57, Nykredit Bank Hipoteczny Nykredit 2003 Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny BRE Bank - 50% Eurohypo AG - 50% 743, Śląski Bank Hipoteczny ING Bank Śląski - 99,9%, ING Securities - 0,01% 14, RAZEM 816,0 Źródło: Fitch Polska S.A. Widoczne jest, być może na skutek nowelizacji ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych z 2002 r. 4, zwiększanie udziału banków hipotecznych na rynku pozarządowych papierów dłużnych. W końcu 2003 r. emisja papierów dłużnych banków hipotecznych była o ok. 89% wyższa niż w 2002 r. (zob. tabela 2). Tabela 2. Struktura rynku pozarządowych papierów dłużnych na koniec 2002 i 2003 r. Emisje Zadłużenie (mln PLN) Przyrost mln PLN % Przedsiębiorstwa - obligacje 4 564,2 759,6 19,97% Przedsiębiorstwa - obligacje zamienne 713,5 724,8-11,3-1,56% Obligacje lokacyjne banków 457, ,6 - x Banki 1 621, ,8 322,1 24,78% Banki hipoteczne 709,2 245,1 464,2 189,41% Suma 8 066, , ,1 32,79% Emisje komunalne 2 639, ,8 420,4 18,95% Razem , , ,4 29,09% Źródło: Fitch Polska S.A. Nie zmienia to jednak faktu, że udział listów zastawnych na rynku pozaskarbowych papierów wartościowych nadal jest bardzo niski wynosił on w końcu 2003 r. ok. 3% (zob. wykres 1). Nabywcami listów zastawnych były w 40% banki, w 32% podmioty krajowe i w 28% podmioty zagraniczne. W Polsce w 2002 r. emisja listów zastawnych wyniosła 32,4 mln EUR (zob. wykres 2 i 3). Dla porównania emisja ta w 2001 r. wynosiła: w Niemczech, kraju o najwyższej wartości emisji 823,6 mld EUR, razem w krajach UE ,9 mld EUR i w Stanach Zjednoczonych ,7 mld EUR (zob. tab. 3). Charakterystykę banków hipotecznych i listów zastawnych w niektórych krajach europejskich przedstawiają tabele 4 i 5. Należy jednak podkreślić, że rozwiązania stosowane w poszczególnych krajów są dość zróżnicowane, 5 a pojęcie listu zastawnego (mortgage bond)nie wszędzie jest takie samo. 6 Polskie uregulowania prawne zostały zbudowane na fundamentach niemieckiej ustawy o bankach hipotecznych (przed jej nowelizacją w 2002 r.)i są w większej części zgodne z kon- 4 Zob. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U ). 5 Zwraca uwagę dominująca pozycja Niemiec, w których nota bene dość szeroko rozwinęła się instytucja publicznego listu zastawnego. 6 Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s. 4 i n., zob. także List Zastawny w Europie, Zeszyt Hipoteczny nr 13, Warszawa 2001, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

4 BSiE 3 serwatywnymi modelami zachodnioeuropejskimi. Nie można im też zarzucić niezgodności z prawem UE. Brak jest europejskich dyrektyw regulujących wyłącznie zagadnienia związane z listami zastawnymi (nie ma w ogóle ogólnoeuropejskiej definicji listu zastawnego). 7 Jednakże Komisja Europejska już przed kilku laty doceniła rolę listu zastawnego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania, uwzględniając to w swych dyrektywach i zaleceniach. W szczególności należy tu wskazać: dyrektywę Rady z roku w sprawie zmiany dyrektywy 85/611 EWG w sprawie koordynacji przepisów, dotyczących instytucji wspólnego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS), w związku z określoną przez UCITS polityką inwestowania. 8 art. 11, ust. 2 dyrektywy w sprawie współczynnika wypłacalności, 9 art. 22, ust. 4 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń od szkód, art. 4, ust. 7, lit. l)dyrektywy w sprawie dużych kredytów, 10 art. 11, ust. 2 dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej, 11 art. 1, ust. 3 dyrektywy w sprawie zabezpieczenia wkładów. 12 Listy zastawne, według art. 22 czwartej dyrektywy UCITS, muszą spełniać wymienione niżej kryteria. Muszą to być papiery dłużne instytucji kredytowej; posiadającej swoją siedzibę w państwie członkowskim WE i podlegającej szczególnemu nadzorowi, muszą być wydane na podstawie przepisów ustawowych, dotyczących ochrony właścicieli papierów dłużnych. Środki uzyskane z emisji tych papierów muszą być, zgodnie z przepisami, lokowane w wartości majątkowe, które w całym okresie wymagalności papierów dłużnych wystarczająco pokrywają wynikające z nich zobowiązania oraz które (w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec emitenta)w pierwszej kolejności przeznaczone są na spłaty kapitału i odsetek. 13 W przypadku nabywania listów zastawnych przez zakłady ubezpieczeń, istotne znaczenie mają także dwie dyrektywy dot. spraw ubezpieczeniowych: trzecia dyrektywa w sprawie 7 A. Drewicz-Tułodziecka, O. Stöcker: Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Warszawa 2000, s (88/220/EWG), Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej Nr L 100 z r. W art. 22 tej dyrektywy określono część majątku spółki inwestycyjnej, jaką można zaangażować w listy dłużne tej samej instytucji kredytowej. Zostały też przewidziane wyjątki (dla określonego rodzaju listów dłużnych), w których część ta może zostać (w przypadku krajów będących członkami Wspólnoty Europejskiej)podwyższona do 25%. 9 (89/647/EWG), dyrektywa w sprawie współczynnika wypłacalności określa minimalną relację pomiędzy wymaganymi funduszami własnymi instytucji kredytowej, a wartością aktywów, ważoną za pomocą ustalonych wag ryzyka (100%, 50%, 20%, 10% i 0%). Art. 6, ust.1, lit. c)przewiduje 50%. wagę ryzyka przy obliczaniu współczynnika wypłacalności dla kredytów hipotecznych udzielanych na zakup domu lub mieszkania własnościowego, użytkowanego przez samego właściciela lub najemców. Wymienione uregulowanie dotyczy nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. W stosunku do tych ostatnich wprowadzono dodatkowe warunki, i tak pokrycie funduszami własnymi do wysokości 50% możliwe jest tylko dla 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, lub dla 50% wartości rynkowej nieruchomości. W przypadku kredytów hipotecznych w części powyżej 60% albo 50%, w zależności od rodzaju wartości, waga ryzyka wynosi 100%. 10 (92/121/EWG). 11 (93/6/EWG). 12 (94/19/EWG). 13 Zob. O. Stőcker, Banki hipoteczne i listy zastawne w Europie, materiały z dnia 16 marca 2002 r, dostępne w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

5 4 BSiE ubezpieczeń na życie i trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 14, umożliwiające wyższe inwestowanie środków 15 przez spółki ubezpieczeniowe. 16 Porównując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych z kryteriami zawartymi w art. 22, ust. 4 dyrektywy zwanej dyrektywą inwestycyjną, 17 należy stwierdzić, iż polskie regulacje odnoszące się do listu zastawnego spełniają wymienione kryteria w pełnym zakresie. I tak, list zastawny jest papierem dłużnym banku hipotecznego (instytucji finansowej), która podlega (zgodnie z art. 34, ust. 4)szczególnemu nadzorowi publicznemu (oraz dodatkowo nadzorowi powiernika). Środki uzyskane z hipotecznych listów zastawnych muszą być (zgodnie z art. 18)lokowane w kredyty hipoteczne (lub kredyty udzielane instytucjom publicznym), które w każdym czasie zabezpieczają wierzytelności posiadaczy listów zastawnych z kapitału i odsetek. W razie upadłości banku hipotecznego pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje wierzycielom z listów zastawnych (przed innymi wierzycielami banku). Dyrektywa stawia również wymóg zawarcia wymienionych wyżej regulacji w przepisach rangi ustawowej. 18 Podstawy prawne funkcjonowania banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. 19 Między innymi, zawiera ona definicję listu zastawnego (hipotecznego i publicznego) 20, wskazuje, iż do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipotecznych listów zastawnych (z wyłączeniem przepisów dot. zabezpieczenia hipoteką). 14 M. Olszak: Insytucja banku hipotecznego i listu zastawnego w świetle wybranych regulacji Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2000, s W odniesieniu do aktywów, pokrywających rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, macierzyste państwo członkowskie będzie wymagać od każdego zakładu ubezpieczeń zainwestowania nie więcej niż 5% łącznej sumy swoich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w akcje, obligacje, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego tego samego przedsiębiorstwa, lub w pożyczki udzielone temu samemu pożyczkobiorcy (w ujęciu łącznym). 16 Kraje członkowskie mogą podnieść ustaloną granicę do 40%, jeżeli mamy do czynienia z określonymi pożyczkami, wydawanymi przez instytucję kredytową, mającą swoją siedzibę w kraju członkowskim i objętą szczególnym nadzorem publicznym. W szczególności kwoty wynikające z emisji pożyczki powinny być, zgodnie z ustawą, lokowane w takie wartości majątkowe, które zabezpieczają roszczenia z pożyczek przez cały okres wymagalności pożyczki i którym, w przypadku upadłości emitenta, przysługuje pierwszeństwo spłaty kapitału i zapłaty należnych odsetek. 17 Dyrektywa Rady z dn. 22 marca 1988r. w sprawie zmiany dyrektywy 85/611/EWG w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych, dotyczących przedsięwzięć obejmujących wspólne inwestycje. (88/220/EWG)Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 100 z r. 18 Zob. A. Drewicz-Tułodziecka, Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Na temat: rozwiązań stosowanych w zakresie ustawy (druk 405)w krajach członkowskich UE, w szczególności w Niemczech. Opinia 849/02 przygotowana dla BSiE KS. 19 Dz. U (tekst jednolity z późn. zm.). 20 Art Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. 2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu: 1) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, albo 2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, albo 3) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

6 BSiE 5 Zgodnie z ustawą, bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub wykupu papierów wartościowych (art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych). Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i musi zawierać: nazwę "hipoteczny list zastawny", wskazanie podstawy prawnej emisji, nazwę banku hipotecznego, będącego emitentem (firmę)oraz jego siedzibę, serię i numer hipotecznego listu zastawnego, znaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu, w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji, bank hipoteczny może dokonać umorzenia listu przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu, informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego (niż w określonym terminie)przedstawienia go do wykupu, miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego, podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika. Podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym. Ponadto hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy)oraz może być emitowany w odcinkach zbiorowych. Do zasad emisji, obrotu i wykupu hipotecznych listów zastawnych mają także zastosowanie przepisy: a)prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz b)ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, z wyjątkiem przepisów art. 7, ust. 1 i 2 oraz art Nowelizacja ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych z 2002 r. miała na celu: rozszerzenie podstawy emisji publicznych listów zastawnych, zwiększenie możliwości kredytowania przez banki hipoteczne, umożliwienie bankom hipotecznym nabywania listów zastawnych, emitowanych przez inne banki hipoteczne, umocnienie specjalistycznego charakteru banków hipotecznych względem innych banków obecnych na rynku kapitałowym, zmianę funkcji powiernika, zmianę zasad tworzenia rezerwy obowiązkowej banków. Rząd zaproponował tę nowelizację, gdyż wiązała się ona z wdrażaniem nowej strategii gospodarczej, w której szczególny nacisk kładziono na rozwój i na zwiększanie możliwości finansowania (w tym budownictwa mieszkaniowego). Uznano, że dotychczasowe przepisy ograniczały możliwości funkcjonowania banków hipotecznych, które w przeciwieństwie do banków uniwersalnych pozyskiwały środki na kredyty nie z depozytów, ale z emisji listów

7 6 BSiE zastawnych. 21 Możliwości ich emisji, zgodnie z obowiązującym prawem, były jednak dość ograniczone. Udział banków hipotecznych w udzielaniu kredytów był niewielki. Po dwóch latach działalności udzieliły one zaledwie 3% ogółu kredytów hipotecznych, podczas gdy, w tym czasie, w Niemczech udział ten wynosił 30%, w Irlandii 65%, a w Danii i Szwecji aż 90%. 22 Zmiany, ułatwiające pozyskiwanie kredytów hipotecznych, zmierzały w szczególności do zwiększenia możliwości kredytowania budownictwa przez banki hipoteczne i pozyskiwania na ten cel środków z rynku. Sprzyjać temu miał rozszerzony, w porównaniu z wcześniej obowiązującym, katalog czynności banków hipotecznych (dotyczy to zwłaszcza prowadzenia rachunków bankowych, służących obsłudze projektów inwestycyjnych)oraz stworzenie bankom możliwości świadczenia usług doradczych i konsultingowych, związanych z rynkiem nieruchomości, a także z kredytowaniem gmin i emitowaniem (pod te kredyty)publicznych listów zastawnych. Wcześniej nie było pełnej jasności co do gwarancji Skarbu Państwa wobec zobowiązań kredytowych, zaciąganych przez samorządy terytorialne. Obecnie gwarancje te mogą sięgać maksymalnego poziomu, jaki oferuje SP, czyli 60% zobowiązań kredytowych. Istotne było również podniesienie limitów wysokości zobowiązań banków hipotecznych, mające stworzyć im możliwości zwiększenia emisji akcji kredytowych z wykorzystaniem alternatywnych sposobów pozyskiwanych środków na kredyty nie tylko z listów zastawnych. Ponadto stworzono możliwości zwiększenia wysokości pojedynczego kredytu z 80% do 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. W wyniku tej zmiany bank może udzielić większego kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty. 23 Jest to tym bardziej zasadne, że bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości jest zwykle niższa od wartości rynkowej. Zmiany spowodowały ponadto zmniejszenie kosztów działalności banków poprzez dokonanie zmian w przepisach, regulujących zasady tworzenia rezerwy obowiązkowej. Obecnie wyłączone są z obowiązku tworzenia tej rezerwy papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie oraz listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat. Kredytobiorcy mają do dyspozycji określoną w umowie kwotę pieniężną (jeszcze przed ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego, przy spełnieniu warunku ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu). Pozwala to na rozwiązywanie problemów związanych ze zbyt długim oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej i ustanowieniem hipoteki. Banki hipoteczne otrzymały z kolei 21 Nowelizacją starano się poprawić warunki konkurencyjności banków hipotecznych w stosunku do banków uniwersalnych, zajmujących się finansowaniem nieruchomości. Podkreślić należy, że uznaje się celowość istnienia w dziedzinie finansowania nieruchomości komercyjnych wyspecjalizowanej instytucji, dysponującej specyficznym instrumentem, jakim są listy zastawne. W wielu krajach Unii Europejskiej we Francji, Finlandii, Luksemburgu, a ostatnio także w Irlandii uchwalono akty prawne, wprowadzające system specjalistycznych instytucji hipotecznych. Generalnie więc tendencja jest taka, by ze struktur banków uniwersalnych wydzielać spółki emitujące listy zastawne. Obecnie na świecie ponad 60% kredytów mieszkaniowych jest finansowanych depozytami krótkoterminowymi. W przyszłości jednak na skutek spadku stóp procentowych dojdzie prawdopodobnie do odpływu depozytów z banków uniwersalnych (tak już się dzieje w wielu krajach Europy Zachodniej)i zwiększą się możliwości finansowania poprzez emisje listów zastawnych. 22 Zob. wypowiedź sprawozdawcy KFP Posła R. Maraszka na 23 posiedzeniu Sejmu z dnia 5 czerwca 2002 r. nt. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych (druki 405 i 486). 23 Jest to bardzo istotne, bowiem w praktyce oznacza możliwość obniżenia wkładu własnego kredytobiorcy i zwiększenia kwoty kredytu. W ten sposób zostały wyrównane warunki konkurencyjności banków hipotecznych z bankami uniwersalnymi. Z tym też związana jest zmiana drugiego limitu wcześniej suma udzielonych przez bank kredytów nie mogła przekroczyć 66% wartości bankowo-hipotecznej, a w wyniku noweli ustawy limit został podwyższony do 78%. Trzecia zmiana była dla banków hipotecznych najważniejsza dotyczyła podwyższenia limitu refinansowania. Poprzednie przepisy ograniczały możliwość refinansowania w sposób inny niż poprzez listy zastawne a więc na przykład w drodze emisji obligacji, lub na rynku międzybankowym. To była bardzo dokuczliwa bariera, ponieważ emisja listów zastawnych wymaga odpisu z księgi wieczystej, na który czeka się bardzo długo.

8 BSiE 7 możliwość kredytowania jednostek samorządu terytorialnego i emisji publicznych listów zastawnych, a także nabywania listów zastawnych emitowanych przez inne banki. Dodać do tego też należy, że uchwalone w dniu 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, znacznie wzmocniło wiarygodność zabezpieczenia hipotecznego. Przekłada się to przede wszystkim na mniejsze ryzyko bankowe i mniejsze ryzyko produktów ubezpieczeniowych dla kredytowania hipotecznego. Ustawa zasadniczo poprawiła pozycję wierzycieli, których wierzytelności zostały zabezpieczone rzeczowo, m.in. hipoteką oraz wprowadziła pozytywną zasadę środki ze sprzedaży zabezpieczających nieruchomości (pomniejszone o koszty związane ze sprzedażą nieruchomości)zaspokajają najpierw wierzycieli hipotecznych, a następnie kolejnych (z tytułu podatków i wpłat na ZUS). W Polsce instytucjonalni inwestorzy mogą inwestować swoje fundusze w listy zastawne: towarzystwa ubezpieczeniowe do 40% ich funduszy, 24 fundusze inwestycyjne do 80% ich funduszy, 25 fundusze emerytalne do 40% funduszy, 26 banki brak tu limitu. 27 Podsumowując należy stwierdzić, że banki hipoteczne pozyskują pieniądze głównie z emisji listów zastawnych, które uznawane są za bardzo bezpieczne długoterminowe papiery wartościowe. 28 Ich pozycja w stosunku do banków uniwersalnych (udzielających kredytów na bazie depozytów krótkoterminowych nie dłuższych niż roczne)nadal jest gorsza. Stąd też Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego zapowiedział, że rozważa ograniczenie udziału kredytów hipotecznych w portfelu banków uniwersalnych. 29 Aczkolwiek ostatnie zmiany regulacji prawnych, dotyczących banków hipotecznych i listów zastawnych, można uznać za korzystne to nadal jednak są one niewystarczające. Obecnie w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego trwają prace, mające na celu dalsze usprawnienie warunków działania banków hipotecznych w Polsce. 24 Zob. art. 155, ust.1, pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 16 lipca 2003 r. (Dz. U ). 25 Zgodnie z art. 71a, ust.1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U z późn. zm)fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 25% wartości aktywów funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny. Natomiast zgodnie z, ust.2 suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% wartości aktywów funduszu. 26 Wcześniej obowiązywał limit do 30%. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 lutego 2004 r. (Dz. U ), limit nie może przekroczyć 40% wartości aktywów w przypadku lokaty w listach zastawnych (w tym nie więcej niż 15% w listach zastawnych, niedopuszczonych do publicznego obrotu). 27 W końcu listopada 2003 r. szacowano, że jest możliwe zainwestowanie w zakup listów zastawnych ok. 12 mld EUR. Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s Listy zastawne muszą być zabezpieczone przez kredyty hipoteczne, i dlatego banki hipoteczne nie mogą być tak liberalne, jak inne banki, przy udzielaniu kredytów. Banki hipoteczne nie kredytują nieruchomości spółdzielczych tylko hipoteczne (pełna własność). Teoretycznie nie mogą udzielać pożyczek hipotecznych, ale omijają ten zakaz, oferując kredyty refinansowe. Zob. J. Czapczyński, Po co nam banki hipoteczne?, Bank 04/2004, s Tamże.

9 8 BSiE Tabela 3. Rozmiary i struktura rynku europejskiego i USA (wartość nominalna, mld EUR, 2001 r.) Kraj Listy zastawne (Mortgage bonds) Papiery rządowe (Government) Papiery instytucji finansowych (Financial) Papiery dłużne przedsiębiorstw (Corporate) Ogólne zadłużenie (Total Debet Securities) Equities 1) wartość % długu wartość % długu wartość % długu wartość % długu wartość wielkość rynkowa Austria 10,6 6,3% 99,3 58,8% 55,0 32,7% 3,4 2,0% 168,3 28,3 Belgia 2) 0,0 0,0% 224,1 72,0% 71,8 23,1% 15,3 4,9% 311, ,5 Dania 3) 182,0 64,3% 76,2 26,9% 10,0 3,5% 15,0 5,3% 283,2 95,6 Finlandia 0,0 0,0% 39,9 79,3% 6,4 12,7% 4,0 8,0% 50,3 213,9 Francja 64,0 7,4% 637,9 74,1% 0,0 0,0% 159,2 18,5% 861, ,5 Niemcy 823,6 35,1% 820,3 34,9% 683,0 29,1% 22,3 0,9% 2 349, ,7 Grecja 0,0 0,0% 77,7 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 77,7 96,9 Irlandia 0,0 0,0% 18,8 69,9% 0,0 0,0% 8,1 30,1% 26,9 84,6 Włochy 0,0 0,0% 1 001,9 74,9% 269,6 20,2% 66,4 5,0% 1 337,9 592,3 Holandia 1,0 0,3% 169,9 46,3% 156,2 42,5% 40,1 10,9% 367, ,5 Portugalia 0,0 0,0% 49,2 81,7% 0,0 0,0% 11,0 18,3% 60,2 52,0 Hiszpania 13,0 3,7% 265,9 76,2% 70,1 20,1% 0,0 0,0% 349,0 525,8 Szwecja 49,7 33,7% 69,0 46,8% 4,2 2,8% 24,4 16,6% 147,3 266,2 W. Brytania 0,0 0,0% 413,2 35,4% 576,8 49,4% 176,6 15,1% 1 166, ,3 kraje UE 1 143,9 15,1% 3 963,4 52,5% 1 903,1 25,1% 545,9 7,2% 7 556, ,1 Norwegia 18,0 30,6% 25,2 42,9% 4,1 7,0% 11,5 19,6% 58,8 85,7 Szwajcaria 29,5 10,0% 55,5 19,3% 145,3 49,5% 62,4 21,2% 293,8 592,0 kraje Europy 1 191,4 15,1% 4 045,2 51,1% 2 052,5 26,0% 619,8 7,8% 7 908, ,8 St. Zjednoczone 2 713,7 16,5% 5 527,3 33,7% 5 702,6 34,8% 2 455,2 15,0% , ,3 1)na dzień )Euronext utworzono na dzień 22 września 2001 r. Grupa Euronext rozpoczęła działalność z początkiem 2002 r. 3)w końcu 2002 r. dla Danii wielkości kształtowały się następująco: 191,4=65,7%; 86,3=29,6%; 13,8=4,7%;wartość całkowita 291,4; equities 75,9. Źródło:Merrill Lynch Report "Size and Structure of World Bond Market:2002", April 2002, BIS, European Mortgage Federation, Federation of European Stock Exchanges, NYSE.

10 BSiE 9 Wykres 1. Listy zastawne i publiczne listy zastawne (wartość wg stanu na koniec 2002 r.) wartość w mld EUR Niemcy Dania Szwecja Francja Pozostałe Wykres 2. Rynek pozaskarbowych papierów wartościowych w Polsce w 2003 r. obligacje przedsiębiorstw 24% obligacje banków 9% obligacje komunalne 12% krótkoterminowe papiery dłużne 52% listy zastawne 3%

11 10 BSiE Wykres 3. Nabywcy listów zastawnych w Polsce stan na 30.XI.2003 r. podmioty zagraniczne banki 28% 40% podmioty krajowe 32%

12 BSiE 11

13 12 BSiE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ II. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ II. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Kontekst Banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności w sektorze (średnio

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r. Aneks nr 14 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 11 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1588 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych

Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Nowy ład na rynku kredytów hipotecznych Warszawa, 12 marca 2015 Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych wg walut Dane w mld złotych złoty waluty obce 250 200 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 01.01.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 14 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 27 825 355,44 25 261 154,14 1. Lokaty 27 825 355,44 25 261 154,14 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI USTAWA O LISTACH ZASTAWNYCH I BANKACH HIPOTECZNYCH Z AKTAMI TOWARZYSZĄCYMI Wybór przepisów w opracowaniu Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na 18 września 2015 r. Warszawa 2015 r. Strona 2 z 120

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 2 311,79 1. Lokaty 0,00 2 311,79 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW INFORMACJA DLA POSIADACZY RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH, RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH O USTAWOWYM SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Cycowie, tak jak w pozostałych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU : I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 1. Lokaty 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów PPP Finansowanie projektów PPP PPP a dług publiczny. Granice zadłużania. Cele PPP dotyczy zarówno szczebla centralnego jak i samorządów terytorialnych. Zmniejszenie wydatków władzy publicznej bez rezygnacji

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 794,80 869,44 lokaty 794,80 869,44 2. środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2012 312.2012 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego I. Aktywa 1 851 120,00 2 124 864,00 lokaty 0,00 0,00 2.

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach Artykuł 1 Artykuł 2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Rys historyczny... 17 Rodzaje obligacji... 22 Źródła prawa o obligacjach... 39 Funkcje obligacji... 42 Tytuł ustawy... 54 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo