Nr Informacja. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1046. Informacja. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE Maj 2004 Zofia Szpringer Informacja Nr 1046 Niniejsza informacja zawiera krótką charakterystykę rynku banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce, a w szczególności podaje listę banków, wartość emisji i podstawy prawne ich funkcjonowania. Autorka omawia przeprowadzone ostatnio zmiany prawa, wskazując na przewidywany kierunek rozwoju tego rynku oraz zwraca uwagę na fakt, że chociaż emisja listów zastawnych jest w Polsce jeszcze stosunkowo niewielka, to dokonywane w ostatnich latach zmiany regulacji prawnych mogą sprzyjać rozwojowi bankowości hipotecznej. Autorka ponadto porównuje rynek banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, wskazując na dośc duży stopień jego zróżnicowania.

2 BSiE 1 W Polsce działają obecnie cztery banki hipoteczne; są to: HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. (kontrolowany przez HVB za pośrednictwem Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.), Śląski Bank Hipoteczny S.A. (kontrolowany przez ING Bank NV za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.), Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A., Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (rozpoczął działalność operacyjną 19 września 2003 r.). 1 Ta liczba banków nie wydaje się imponująca, aczkolwiek należy zauważyć, że w Europie sytuacja jest w tym zakresie zróżnicowana, np. w lutym 2002 r. liczba licencji banków hipotecznych instytucji emitujących list zastawny wynosiła: w Czechach 9, na Słowacji 5, w Polsce 3, na Węgrzech 3, na Łotwie 1. Natomiast w innych państwach liczba emitentów listów zastawnych była w 2002 r. następująca 2 : Dania: 8 (banki hipoteczne), Niemcy: 39 (banki hipoteczne: 18 o charakterze czystym i 3 o charakterze mieszanym; instytucje kredytowe sektora publicznego: 9 banków krajowych, DGZ DekaBank i 7 instytucji sektora publicznego, udzielających kredytów na nieruchomości oraz 2 spedycyjne banki hipoteczne ship banks), Hiszpania: 16 (wszystkie instytucje kredytowe, tj. banki komercyjne, banki oszczędnościowe, spółdzielcze i wyspecjalizowane instytucje finansowe), Francja: 5 (towarzystwa kredytu hipotecznego Societe de Credit Foncier i Caisse de refinancement de l`habitat), Luksemburg: 3 (Luxembourg Pfandbrief Banks), Austria: 3 (2 mieszane banki hipoteczne i 8 krajowych banków hipotecznych, emitujących za pośrednictwem swojej instytucji centralnej Plandbriefstelle der österreichischen Landeshypothekenbanken), Szwecja: 5 (towarzystwa hipoteczne), Finlandia: 5 (banki kredytu hipotecznego), Szwajcaria: 2 (Central Pfandbrief Institutions). Wartość emisji polskich banków jest uznawana za niewielką. 3 Wyemitowane do końca lutego 2004 r. listy zastawne mają łączną wartość ok. 816 mln PLN i są denominowane przeważnie w EUR i USD. Największym emitentem na rynku jest Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny (listy o wartości mln PLN, wyemitowane do końca grudnia 2003 r.), jedyny podmiot, który uplasował emisję publiczną na rynku. Pozostali emitenci uplasowali swoje papiery, jak dotąd, wyłącznie w swoich bankach macierzystych. 1 Zob. NBP, sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2003 r., synteza, Warszawa, grudzień 2003 r. 2 Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s Komentatorzy Fitch Polska, analizujący polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, wskazują, iż listy zastawne i inne papiery dłużne zabezpieczone aktywami ciągle jeszcze znajdują się w fazie embrionalnej. Banki hipoteczne szukają swojego miejsca na rynku i procedur działania, pozwalających na jak najmniej kosztowne i czasochłonne kontakty z systemem ksiąg wieczystych. Natomiast sekurytyzacja, o której tak dużo się mówi od kilku lat, z trudem toruje sobie drogę do naszego systemu prawnego i ciągle budzi podejrzenia o skrywanie pod jej szyldem nieczystych interesów. Zob. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2003 r., Fitch Ratings, s. 5.

3 2 BSiE Tabela 1. Banki hipoteczne w Polsce Bank hipoteczny Struktura akcjonariatu Listy wyemitowane do końca lutego 2004 r. (w mln PLN) Rok rozpoczęcia działalności HypoVereinsbank Bank Hipoteczny Bank Przemysłowo-Handlowy PBK - 100% 57, Nykredit Bank Hipoteczny Nykredit 2003 Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny BRE Bank - 50% Eurohypo AG - 50% 743, Śląski Bank Hipoteczny ING Bank Śląski - 99,9%, ING Securities - 0,01% 14, RAZEM 816,0 Źródło: Fitch Polska S.A. Widoczne jest, być może na skutek nowelizacji ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych z 2002 r. 4, zwiększanie udziału banków hipotecznych na rynku pozarządowych papierów dłużnych. W końcu 2003 r. emisja papierów dłużnych banków hipotecznych była o ok. 89% wyższa niż w 2002 r. (zob. tabela 2). Tabela 2. Struktura rynku pozarządowych papierów dłużnych na koniec 2002 i 2003 r. Emisje Zadłużenie (mln PLN) Przyrost mln PLN % Przedsiębiorstwa - obligacje 4 564,2 759,6 19,97% Przedsiębiorstwa - obligacje zamienne 713,5 724,8-11,3-1,56% Obligacje lokacyjne banków 457, ,6 - x Banki 1 621, ,8 322,1 24,78% Banki hipoteczne 709,2 245,1 464,2 189,41% Suma 8 066, , ,1 32,79% Emisje komunalne 2 639, ,8 420,4 18,95% Razem , , ,4 29,09% Źródło: Fitch Polska S.A. Nie zmienia to jednak faktu, że udział listów zastawnych na rynku pozaskarbowych papierów wartościowych nadal jest bardzo niski wynosił on w końcu 2003 r. ok. 3% (zob. wykres 1). Nabywcami listów zastawnych były w 40% banki, w 32% podmioty krajowe i w 28% podmioty zagraniczne. W Polsce w 2002 r. emisja listów zastawnych wyniosła 32,4 mln EUR (zob. wykres 2 i 3). Dla porównania emisja ta w 2001 r. wynosiła: w Niemczech, kraju o najwyższej wartości emisji 823,6 mld EUR, razem w krajach UE ,9 mld EUR i w Stanach Zjednoczonych ,7 mld EUR (zob. tab. 3). Charakterystykę banków hipotecznych i listów zastawnych w niektórych krajach europejskich przedstawiają tabele 4 i 5. Należy jednak podkreślić, że rozwiązania stosowane w poszczególnych krajów są dość zróżnicowane, 5 a pojęcie listu zastawnego (mortgage bond)nie wszędzie jest takie samo. 6 Polskie uregulowania prawne zostały zbudowane na fundamentach niemieckiej ustawy o bankach hipotecznych (przed jej nowelizacją w 2002 r.)i są w większej części zgodne z kon- 4 Zob. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U ). 5 Zwraca uwagę dominująca pozycja Niemiec, w których nota bene dość szeroko rozwinęła się instytucja publicznego listu zastawnego. 6 Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s. 4 i n., zob. także List Zastawny w Europie, Zeszyt Hipoteczny nr 13, Warszawa 2001, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

4 BSiE 3 serwatywnymi modelami zachodnioeuropejskimi. Nie można im też zarzucić niezgodności z prawem UE. Brak jest europejskich dyrektyw regulujących wyłącznie zagadnienia związane z listami zastawnymi (nie ma w ogóle ogólnoeuropejskiej definicji listu zastawnego). 7 Jednakże Komisja Europejska już przed kilku laty doceniła rolę listu zastawnego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania, uwzględniając to w swych dyrektywach i zaleceniach. W szczególności należy tu wskazać: dyrektywę Rady z roku w sprawie zmiany dyrektywy 85/611 EWG w sprawie koordynacji przepisów, dotyczących instytucji wspólnego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS), w związku z określoną przez UCITS polityką inwestowania. 8 art. 11, ust. 2 dyrektywy w sprawie współczynnika wypłacalności, 9 art. 22, ust. 4 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń od szkód, art. 4, ust. 7, lit. l)dyrektywy w sprawie dużych kredytów, 10 art. 11, ust. 2 dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej, 11 art. 1, ust. 3 dyrektywy w sprawie zabezpieczenia wkładów. 12 Listy zastawne, według art. 22 czwartej dyrektywy UCITS, muszą spełniać wymienione niżej kryteria. Muszą to być papiery dłużne instytucji kredytowej; posiadającej swoją siedzibę w państwie członkowskim WE i podlegającej szczególnemu nadzorowi, muszą być wydane na podstawie przepisów ustawowych, dotyczących ochrony właścicieli papierów dłużnych. Środki uzyskane z emisji tych papierów muszą być, zgodnie z przepisami, lokowane w wartości majątkowe, które w całym okresie wymagalności papierów dłużnych wystarczająco pokrywają wynikające z nich zobowiązania oraz które (w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec emitenta)w pierwszej kolejności przeznaczone są na spłaty kapitału i odsetek. 13 W przypadku nabywania listów zastawnych przez zakłady ubezpieczeń, istotne znaczenie mają także dwie dyrektywy dot. spraw ubezpieczeniowych: trzecia dyrektywa w sprawie 7 A. Drewicz-Tułodziecka, O. Stöcker: Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Warszawa 2000, s (88/220/EWG), Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej Nr L 100 z r. W art. 22 tej dyrektywy określono część majątku spółki inwestycyjnej, jaką można zaangażować w listy dłużne tej samej instytucji kredytowej. Zostały też przewidziane wyjątki (dla określonego rodzaju listów dłużnych), w których część ta może zostać (w przypadku krajów będących członkami Wspólnoty Europejskiej)podwyższona do 25%. 9 (89/647/EWG), dyrektywa w sprawie współczynnika wypłacalności określa minimalną relację pomiędzy wymaganymi funduszami własnymi instytucji kredytowej, a wartością aktywów, ważoną za pomocą ustalonych wag ryzyka (100%, 50%, 20%, 10% i 0%). Art. 6, ust.1, lit. c)przewiduje 50%. wagę ryzyka przy obliczaniu współczynnika wypłacalności dla kredytów hipotecznych udzielanych na zakup domu lub mieszkania własnościowego, użytkowanego przez samego właściciela lub najemców. Wymienione uregulowanie dotyczy nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. W stosunku do tych ostatnich wprowadzono dodatkowe warunki, i tak pokrycie funduszami własnymi do wysokości 50% możliwe jest tylko dla 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, lub dla 50% wartości rynkowej nieruchomości. W przypadku kredytów hipotecznych w części powyżej 60% albo 50%, w zależności od rodzaju wartości, waga ryzyka wynosi 100%. 10 (92/121/EWG). 11 (93/6/EWG). 12 (94/19/EWG). 13 Zob. O. Stőcker, Banki hipoteczne i listy zastawne w Europie, materiały z dnia 16 marca 2002 r, dostępne w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

5 4 BSiE ubezpieczeń na życie i trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 14, umożliwiające wyższe inwestowanie środków 15 przez spółki ubezpieczeniowe. 16 Porównując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych z kryteriami zawartymi w art. 22, ust. 4 dyrektywy zwanej dyrektywą inwestycyjną, 17 należy stwierdzić, iż polskie regulacje odnoszące się do listu zastawnego spełniają wymienione kryteria w pełnym zakresie. I tak, list zastawny jest papierem dłużnym banku hipotecznego (instytucji finansowej), która podlega (zgodnie z art. 34, ust. 4)szczególnemu nadzorowi publicznemu (oraz dodatkowo nadzorowi powiernika). Środki uzyskane z hipotecznych listów zastawnych muszą być (zgodnie z art. 18)lokowane w kredyty hipoteczne (lub kredyty udzielane instytucjom publicznym), które w każdym czasie zabezpieczają wierzytelności posiadaczy listów zastawnych z kapitału i odsetek. W razie upadłości banku hipotecznego pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje wierzycielom z listów zastawnych (przed innymi wierzycielami banku). Dyrektywa stawia również wymóg zawarcia wymienionych wyżej regulacji w przepisach rangi ustawowej. 18 Podstawy prawne funkcjonowania banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. 19 Między innymi, zawiera ona definicję listu zastawnego (hipotecznego i publicznego) 20, wskazuje, iż do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipotecznych listów zastawnych (z wyłączeniem przepisów dot. zabezpieczenia hipoteką). 14 M. Olszak: Insytucja banku hipotecznego i listu zastawnego w świetle wybranych regulacji Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2000, s W odniesieniu do aktywów, pokrywających rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, macierzyste państwo członkowskie będzie wymagać od każdego zakładu ubezpieczeń zainwestowania nie więcej niż 5% łącznej sumy swoich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w akcje, obligacje, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego tego samego przedsiębiorstwa, lub w pożyczki udzielone temu samemu pożyczkobiorcy (w ujęciu łącznym). 16 Kraje członkowskie mogą podnieść ustaloną granicę do 40%, jeżeli mamy do czynienia z określonymi pożyczkami, wydawanymi przez instytucję kredytową, mającą swoją siedzibę w kraju członkowskim i objętą szczególnym nadzorem publicznym. W szczególności kwoty wynikające z emisji pożyczki powinny być, zgodnie z ustawą, lokowane w takie wartości majątkowe, które zabezpieczają roszczenia z pożyczek przez cały okres wymagalności pożyczki i którym, w przypadku upadłości emitenta, przysługuje pierwszeństwo spłaty kapitału i zapłaty należnych odsetek. 17 Dyrektywa Rady z dn. 22 marca 1988r. w sprawie zmiany dyrektywy 85/611/EWG w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych, dotyczących przedsięwzięć obejmujących wspólne inwestycje. (88/220/EWG)Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 100 z r. 18 Zob. A. Drewicz-Tułodziecka, Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Na temat: rozwiązań stosowanych w zakresie ustawy (druk 405)w krajach członkowskich UE, w szczególności w Niemczech. Opinia 849/02 przygotowana dla BSiE KS. 19 Dz. U (tekst jednolity z późn. zm.). 20 Art Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. 2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu: 1) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, albo 2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, albo 3) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

6 BSiE 5 Zgodnie z ustawą, bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub wykupu papierów wartościowych (art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych). Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i musi zawierać: nazwę "hipoteczny list zastawny", wskazanie podstawy prawnej emisji, nazwę banku hipotecznego, będącego emitentem (firmę)oraz jego siedzibę, serię i numer hipotecznego listu zastawnego, znaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu, w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji, bank hipoteczny może dokonać umorzenia listu przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu, informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego (niż w określonym terminie)przedstawienia go do wykupu, miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego, podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika. Podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym. Ponadto hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy)oraz może być emitowany w odcinkach zbiorowych. Do zasad emisji, obrotu i wykupu hipotecznych listów zastawnych mają także zastosowanie przepisy: a)prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz b)ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, z wyjątkiem przepisów art. 7, ust. 1 i 2 oraz art Nowelizacja ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych z 2002 r. miała na celu: rozszerzenie podstawy emisji publicznych listów zastawnych, zwiększenie możliwości kredytowania przez banki hipoteczne, umożliwienie bankom hipotecznym nabywania listów zastawnych, emitowanych przez inne banki hipoteczne, umocnienie specjalistycznego charakteru banków hipotecznych względem innych banków obecnych na rynku kapitałowym, zmianę funkcji powiernika, zmianę zasad tworzenia rezerwy obowiązkowej banków. Rząd zaproponował tę nowelizację, gdyż wiązała się ona z wdrażaniem nowej strategii gospodarczej, w której szczególny nacisk kładziono na rozwój i na zwiększanie możliwości finansowania (w tym budownictwa mieszkaniowego). Uznano, że dotychczasowe przepisy ograniczały możliwości funkcjonowania banków hipotecznych, które w przeciwieństwie do banków uniwersalnych pozyskiwały środki na kredyty nie z depozytów, ale z emisji listów

7 6 BSiE zastawnych. 21 Możliwości ich emisji, zgodnie z obowiązującym prawem, były jednak dość ograniczone. Udział banków hipotecznych w udzielaniu kredytów był niewielki. Po dwóch latach działalności udzieliły one zaledwie 3% ogółu kredytów hipotecznych, podczas gdy, w tym czasie, w Niemczech udział ten wynosił 30%, w Irlandii 65%, a w Danii i Szwecji aż 90%. 22 Zmiany, ułatwiające pozyskiwanie kredytów hipotecznych, zmierzały w szczególności do zwiększenia możliwości kredytowania budownictwa przez banki hipoteczne i pozyskiwania na ten cel środków z rynku. Sprzyjać temu miał rozszerzony, w porównaniu z wcześniej obowiązującym, katalog czynności banków hipotecznych (dotyczy to zwłaszcza prowadzenia rachunków bankowych, służących obsłudze projektów inwestycyjnych)oraz stworzenie bankom możliwości świadczenia usług doradczych i konsultingowych, związanych z rynkiem nieruchomości, a także z kredytowaniem gmin i emitowaniem (pod te kredyty)publicznych listów zastawnych. Wcześniej nie było pełnej jasności co do gwarancji Skarbu Państwa wobec zobowiązań kredytowych, zaciąganych przez samorządy terytorialne. Obecnie gwarancje te mogą sięgać maksymalnego poziomu, jaki oferuje SP, czyli 60% zobowiązań kredytowych. Istotne było również podniesienie limitów wysokości zobowiązań banków hipotecznych, mające stworzyć im możliwości zwiększenia emisji akcji kredytowych z wykorzystaniem alternatywnych sposobów pozyskiwanych środków na kredyty nie tylko z listów zastawnych. Ponadto stworzono możliwości zwiększenia wysokości pojedynczego kredytu z 80% do 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. W wyniku tej zmiany bank może udzielić większego kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty. 23 Jest to tym bardziej zasadne, że bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości jest zwykle niższa od wartości rynkowej. Zmiany spowodowały ponadto zmniejszenie kosztów działalności banków poprzez dokonanie zmian w przepisach, regulujących zasady tworzenia rezerwy obowiązkowej. Obecnie wyłączone są z obowiązku tworzenia tej rezerwy papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie oraz listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat. Kredytobiorcy mają do dyspozycji określoną w umowie kwotę pieniężną (jeszcze przed ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego, przy spełnieniu warunku ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu). Pozwala to na rozwiązywanie problemów związanych ze zbyt długim oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej i ustanowieniem hipoteki. Banki hipoteczne otrzymały z kolei 21 Nowelizacją starano się poprawić warunki konkurencyjności banków hipotecznych w stosunku do banków uniwersalnych, zajmujących się finansowaniem nieruchomości. Podkreślić należy, że uznaje się celowość istnienia w dziedzinie finansowania nieruchomości komercyjnych wyspecjalizowanej instytucji, dysponującej specyficznym instrumentem, jakim są listy zastawne. W wielu krajach Unii Europejskiej we Francji, Finlandii, Luksemburgu, a ostatnio także w Irlandii uchwalono akty prawne, wprowadzające system specjalistycznych instytucji hipotecznych. Generalnie więc tendencja jest taka, by ze struktur banków uniwersalnych wydzielać spółki emitujące listy zastawne. Obecnie na świecie ponad 60% kredytów mieszkaniowych jest finansowanych depozytami krótkoterminowymi. W przyszłości jednak na skutek spadku stóp procentowych dojdzie prawdopodobnie do odpływu depozytów z banków uniwersalnych (tak już się dzieje w wielu krajach Europy Zachodniej)i zwiększą się możliwości finansowania poprzez emisje listów zastawnych. 22 Zob. wypowiedź sprawozdawcy KFP Posła R. Maraszka na 23 posiedzeniu Sejmu z dnia 5 czerwca 2002 r. nt. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych (druki 405 i 486). 23 Jest to bardzo istotne, bowiem w praktyce oznacza możliwość obniżenia wkładu własnego kredytobiorcy i zwiększenia kwoty kredytu. W ten sposób zostały wyrównane warunki konkurencyjności banków hipotecznych z bankami uniwersalnymi. Z tym też związana jest zmiana drugiego limitu wcześniej suma udzielonych przez bank kredytów nie mogła przekroczyć 66% wartości bankowo-hipotecznej, a w wyniku noweli ustawy limit został podwyższony do 78%. Trzecia zmiana była dla banków hipotecznych najważniejsza dotyczyła podwyższenia limitu refinansowania. Poprzednie przepisy ograniczały możliwość refinansowania w sposób inny niż poprzez listy zastawne a więc na przykład w drodze emisji obligacji, lub na rynku międzybankowym. To była bardzo dokuczliwa bariera, ponieważ emisja listów zastawnych wymaga odpisu z księgi wieczystej, na który czeka się bardzo długo.

8 BSiE 7 możliwość kredytowania jednostek samorządu terytorialnego i emisji publicznych listów zastawnych, a także nabywania listów zastawnych emitowanych przez inne banki. Dodać do tego też należy, że uchwalone w dniu 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, znacznie wzmocniło wiarygodność zabezpieczenia hipotecznego. Przekłada się to przede wszystkim na mniejsze ryzyko bankowe i mniejsze ryzyko produktów ubezpieczeniowych dla kredytowania hipotecznego. Ustawa zasadniczo poprawiła pozycję wierzycieli, których wierzytelności zostały zabezpieczone rzeczowo, m.in. hipoteką oraz wprowadziła pozytywną zasadę środki ze sprzedaży zabezpieczających nieruchomości (pomniejszone o koszty związane ze sprzedażą nieruchomości)zaspokajają najpierw wierzycieli hipotecznych, a następnie kolejnych (z tytułu podatków i wpłat na ZUS). W Polsce instytucjonalni inwestorzy mogą inwestować swoje fundusze w listy zastawne: towarzystwa ubezpieczeniowe do 40% ich funduszy, 24 fundusze inwestycyjne do 80% ich funduszy, 25 fundusze emerytalne do 40% funduszy, 26 banki brak tu limitu. 27 Podsumowując należy stwierdzić, że banki hipoteczne pozyskują pieniądze głównie z emisji listów zastawnych, które uznawane są za bardzo bezpieczne długoterminowe papiery wartościowe. 28 Ich pozycja w stosunku do banków uniwersalnych (udzielających kredytów na bazie depozytów krótkoterminowych nie dłuższych niż roczne)nadal jest gorsza. Stąd też Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego zapowiedział, że rozważa ograniczenie udziału kredytów hipotecznych w portfelu banków uniwersalnych. 29 Aczkolwiek ostatnie zmiany regulacji prawnych, dotyczących banków hipotecznych i listów zastawnych, można uznać za korzystne to nadal jednak są one niewystarczające. Obecnie w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego trwają prace, mające na celu dalsze usprawnienie warunków działania banków hipotecznych w Polsce. 24 Zob. art. 155, ust.1, pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 16 lipca 2003 r. (Dz. U ). 25 Zgodnie z art. 71a, ust.1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U z późn. zm)fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 25% wartości aktywów funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny. Natomiast zgodnie z, ust.2 suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% wartości aktywów funduszu. 26 Wcześniej obowiązywał limit do 30%. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 lutego 2004 r. (Dz. U ), limit nie może przekroczyć 40% wartości aktywów w przypadku lokaty w listach zastawnych (w tym nie więcej niż 15% w listach zastawnych, niedopuszczonych do publicznego obrotu). 27 W końcu listopada 2003 r. szacowano, że jest możliwe zainwestowanie w zakup listów zastawnych ok. 12 mld EUR. Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s Listy zastawne muszą być zabezpieczone przez kredyty hipoteczne, i dlatego banki hipoteczne nie mogą być tak liberalne, jak inne banki, przy udzielaniu kredytów. Banki hipoteczne nie kredytują nieruchomości spółdzielczych tylko hipoteczne (pełna własność). Teoretycznie nie mogą udzielać pożyczek hipotecznych, ale omijają ten zakaz, oferując kredyty refinansowe. Zob. J. Czapczyński, Po co nam banki hipoteczne?, Bank 04/2004, s Tamże.

9 8 BSiE Tabela 3. Rozmiary i struktura rynku europejskiego i USA (wartość nominalna, mld EUR, 2001 r.) Kraj Listy zastawne (Mortgage bonds) Papiery rządowe (Government) Papiery instytucji finansowych (Financial) Papiery dłużne przedsiębiorstw (Corporate) Ogólne zadłużenie (Total Debet Securities) Equities 1) wartość % długu wartość % długu wartość % długu wartość % długu wartość wielkość rynkowa Austria 10,6 6,3% 99,3 58,8% 55,0 32,7% 3,4 2,0% 168,3 28,3 Belgia 2) 0,0 0,0% 224,1 72,0% 71,8 23,1% 15,3 4,9% 311, ,5 Dania 3) 182,0 64,3% 76,2 26,9% 10,0 3,5% 15,0 5,3% 283,2 95,6 Finlandia 0,0 0,0% 39,9 79,3% 6,4 12,7% 4,0 8,0% 50,3 213,9 Francja 64,0 7,4% 637,9 74,1% 0,0 0,0% 159,2 18,5% 861, ,5 Niemcy 823,6 35,1% 820,3 34,9% 683,0 29,1% 22,3 0,9% 2 349, ,7 Grecja 0,0 0,0% 77,7 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 77,7 96,9 Irlandia 0,0 0,0% 18,8 69,9% 0,0 0,0% 8,1 30,1% 26,9 84,6 Włochy 0,0 0,0% 1 001,9 74,9% 269,6 20,2% 66,4 5,0% 1 337,9 592,3 Holandia 1,0 0,3% 169,9 46,3% 156,2 42,5% 40,1 10,9% 367, ,5 Portugalia 0,0 0,0% 49,2 81,7% 0,0 0,0% 11,0 18,3% 60,2 52,0 Hiszpania 13,0 3,7% 265,9 76,2% 70,1 20,1% 0,0 0,0% 349,0 525,8 Szwecja 49,7 33,7% 69,0 46,8% 4,2 2,8% 24,4 16,6% 147,3 266,2 W. Brytania 0,0 0,0% 413,2 35,4% 576,8 49,4% 176,6 15,1% 1 166, ,3 kraje UE 1 143,9 15,1% 3 963,4 52,5% 1 903,1 25,1% 545,9 7,2% 7 556, ,1 Norwegia 18,0 30,6% 25,2 42,9% 4,1 7,0% 11,5 19,6% 58,8 85,7 Szwajcaria 29,5 10,0% 55,5 19,3% 145,3 49,5% 62,4 21,2% 293,8 592,0 kraje Europy 1 191,4 15,1% 4 045,2 51,1% 2 052,5 26,0% 619,8 7,8% 7 908, ,8 St. Zjednoczone 2 713,7 16,5% 5 527,3 33,7% 5 702,6 34,8% 2 455,2 15,0% , ,3 1)na dzień )Euronext utworzono na dzień 22 września 2001 r. Grupa Euronext rozpoczęła działalność z początkiem 2002 r. 3)w końcu 2002 r. dla Danii wielkości kształtowały się następująco: 191,4=65,7%; 86,3=29,6%; 13,8=4,7%;wartość całkowita 291,4; equities 75,9. Źródło:Merrill Lynch Report "Size and Structure of World Bond Market:2002", April 2002, BIS, European Mortgage Federation, Federation of European Stock Exchanges, NYSE.

10 BSiE 9 Wykres 1. Listy zastawne i publiczne listy zastawne (wartość wg stanu na koniec 2002 r.) wartość w mld EUR Niemcy Dania Szwecja Francja Pozostałe Wykres 2. Rynek pozaskarbowych papierów wartościowych w Polsce w 2003 r. obligacje przedsiębiorstw 24% obligacje banków 9% obligacje komunalne 12% krótkoterminowe papiery dłużne 52% listy zastawne 3%

11 10 BSiE Wykres 3. Nabywcy listów zastawnych w Polsce stan na 30.XI.2003 r. podmioty zagraniczne banki 28% 40% podmioty krajowe 32%

12 BSiE 11

13 12 BSiE

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 5 lipca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070; o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11

Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych. Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Listy zastawne jako rodzaj papierów wartościowych Marta Witek Anna Szymankiewicz Grupa 11 Podstawa prawna 1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 940 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (Dz.U ze zm., tekst jednolity) Dział I.

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (Dz.U ze zm., tekst jednolity) Dział I. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. (Dz.U.03.99.919 ze zm., tekst jednolity) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady emisji, zbywania, nabywania,

Bardziej szczegółowo

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji

Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Rola listów zastawnych w rozwoju rynku obligacji Kontekst Banki polskie są jednymi z najbezpieczniejszych kapitałowo w Europie, co przejawia się wysokim współczynnikiem wypłacalności w sektorze (średnio

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ II. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ II. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r.

Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz z dnia 12 października 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 października 2016 r. Poz. 1771 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

System rezerwy obowiązkowej w NBP

System rezerwy obowiązkowej w NBP System rezerwy obowiązkowej w NBP Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2015 Rezerwa obowiązkowa Rezerwę obowiązkową banków i SKOK-ów stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r. Aneks nr 14 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 11 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych. i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Aspekty prawne inwestowania nadwyżek operacyjnych i budżetowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Tło legislacyjne dla rozważań nad sposobami efektywnego lokowania nadwyżek środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 9 lipca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą SKOK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Etyczny 1, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego

Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Warunki rozwoju mieszkaniowego budownictwa czynszowego Norbert Jeziolowicz II Europejski Kongres Finansowy Sopot, 25 maja 2012 r. Program mieszkaniowego budownictwa czynszowego powinien mieć na uwadze:

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/5

Kancelaria Sejmu s. 1/5 Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 października 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1166. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2015 r. Poz. 1588 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,625 18,509 1. Lokaty 32 18,157 Środki pieniężne 2,593 352 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r.

Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw. Warszawa 10 grudnia 2008 r. Instrumenty obniżające ryzyko finansowania przedsiębiorstw Warszawa 10 grudnia 2008 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank państwowy z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze jednostek centralnych, samorządów

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2017 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo