Nr Informacja. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1046. Informacja. Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce i krajach UE Maj 2004 Zofia Szpringer Informacja Nr 1046 Niniejsza informacja zawiera krótką charakterystykę rynku banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce, a w szczególności podaje listę banków, wartość emisji i podstawy prawne ich funkcjonowania. Autorka omawia przeprowadzone ostatnio zmiany prawa, wskazując na przewidywany kierunek rozwoju tego rynku oraz zwraca uwagę na fakt, że chociaż emisja listów zastawnych jest w Polsce jeszcze stosunkowo niewielka, to dokonywane w ostatnich latach zmiany regulacji prawnych mogą sprzyjać rozwojowi bankowości hipotecznej. Autorka ponadto porównuje rynek banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, wskazując na dośc duży stopień jego zróżnicowania.

2 BSiE 1 W Polsce działają obecnie cztery banki hipoteczne; są to: HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. (kontrolowany przez HVB za pośrednictwem Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.), Śląski Bank Hipoteczny S.A. (kontrolowany przez ING Bank NV za pośrednictwem ING Banku Śląskiego S.A.), Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A., Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (rozpoczął działalność operacyjną 19 września 2003 r.). 1 Ta liczba banków nie wydaje się imponująca, aczkolwiek należy zauważyć, że w Europie sytuacja jest w tym zakresie zróżnicowana, np. w lutym 2002 r. liczba licencji banków hipotecznych instytucji emitujących list zastawny wynosiła: w Czechach 9, na Słowacji 5, w Polsce 3, na Węgrzech 3, na Łotwie 1. Natomiast w innych państwach liczba emitentów listów zastawnych była w 2002 r. następująca 2 : Dania: 8 (banki hipoteczne), Niemcy: 39 (banki hipoteczne: 18 o charakterze czystym i 3 o charakterze mieszanym; instytucje kredytowe sektora publicznego: 9 banków krajowych, DGZ DekaBank i 7 instytucji sektora publicznego, udzielających kredytów na nieruchomości oraz 2 spedycyjne banki hipoteczne ship banks), Hiszpania: 16 (wszystkie instytucje kredytowe, tj. banki komercyjne, banki oszczędnościowe, spółdzielcze i wyspecjalizowane instytucje finansowe), Francja: 5 (towarzystwa kredytu hipotecznego Societe de Credit Foncier i Caisse de refinancement de l`habitat), Luksemburg: 3 (Luxembourg Pfandbrief Banks), Austria: 3 (2 mieszane banki hipoteczne i 8 krajowych banków hipotecznych, emitujących za pośrednictwem swojej instytucji centralnej Plandbriefstelle der österreichischen Landeshypothekenbanken), Szwecja: 5 (towarzystwa hipoteczne), Finlandia: 5 (banki kredytu hipotecznego), Szwajcaria: 2 (Central Pfandbrief Institutions). Wartość emisji polskich banków jest uznawana za niewielką. 3 Wyemitowane do końca lutego 2004 r. listy zastawne mają łączną wartość ok. 816 mln PLN i są denominowane przeważnie w EUR i USD. Największym emitentem na rynku jest Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny (listy o wartości mln PLN, wyemitowane do końca grudnia 2003 r.), jedyny podmiot, który uplasował emisję publiczną na rynku. Pozostali emitenci uplasowali swoje papiery, jak dotąd, wyłącznie w swoich bankach macierzystych. 1 Zob. NBP, sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2003 r., synteza, Warszawa, grudzień 2003 r. 2 Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s Komentatorzy Fitch Polska, analizujący polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych, wskazują, iż listy zastawne i inne papiery dłużne zabezpieczone aktywami ciągle jeszcze znajdują się w fazie embrionalnej. Banki hipoteczne szukają swojego miejsca na rynku i procedur działania, pozwalających na jak najmniej kosztowne i czasochłonne kontakty z systemem ksiąg wieczystych. Natomiast sekurytyzacja, o której tak dużo się mówi od kilku lat, z trudem toruje sobie drogę do naszego systemu prawnego i ciągle budzi podejrzenia o skrywanie pod jej szyldem nieczystych interesów. Zob. Polski rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie IV kwartału 2003 r., Fitch Ratings, s. 5.

3 2 BSiE Tabela 1. Banki hipoteczne w Polsce Bank hipoteczny Struktura akcjonariatu Listy wyemitowane do końca lutego 2004 r. (w mln PLN) Rok rozpoczęcia działalności HypoVereinsbank Bank Hipoteczny Bank Przemysłowo-Handlowy PBK - 100% 57, Nykredit Bank Hipoteczny Nykredit 2003 Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny BRE Bank - 50% Eurohypo AG - 50% 743, Śląski Bank Hipoteczny ING Bank Śląski - 99,9%, ING Securities - 0,01% 14, RAZEM 816,0 Źródło: Fitch Polska S.A. Widoczne jest, być może na skutek nowelizacji ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych z 2002 r. 4, zwiększanie udziału banków hipotecznych na rynku pozarządowych papierów dłużnych. W końcu 2003 r. emisja papierów dłużnych banków hipotecznych była o ok. 89% wyższa niż w 2002 r. (zob. tabela 2). Tabela 2. Struktura rynku pozarządowych papierów dłużnych na koniec 2002 i 2003 r. Emisje Zadłużenie (mln PLN) Przyrost mln PLN % Przedsiębiorstwa - obligacje 4 564,2 759,6 19,97% Przedsiębiorstwa - obligacje zamienne 713,5 724,8-11,3-1,56% Obligacje lokacyjne banków 457, ,6 - x Banki 1 621, ,8 322,1 24,78% Banki hipoteczne 709,2 245,1 464,2 189,41% Suma 8 066, , ,1 32,79% Emisje komunalne 2 639, ,8 420,4 18,95% Razem , , ,4 29,09% Źródło: Fitch Polska S.A. Nie zmienia to jednak faktu, że udział listów zastawnych na rynku pozaskarbowych papierów wartościowych nadal jest bardzo niski wynosił on w końcu 2003 r. ok. 3% (zob. wykres 1). Nabywcami listów zastawnych były w 40% banki, w 32% podmioty krajowe i w 28% podmioty zagraniczne. W Polsce w 2002 r. emisja listów zastawnych wyniosła 32,4 mln EUR (zob. wykres 2 i 3). Dla porównania emisja ta w 2001 r. wynosiła: w Niemczech, kraju o najwyższej wartości emisji 823,6 mld EUR, razem w krajach UE ,9 mld EUR i w Stanach Zjednoczonych ,7 mld EUR (zob. tab. 3). Charakterystykę banków hipotecznych i listów zastawnych w niektórych krajach europejskich przedstawiają tabele 4 i 5. Należy jednak podkreślić, że rozwiązania stosowane w poszczególnych krajów są dość zróżnicowane, 5 a pojęcie listu zastawnego (mortgage bond)nie wszędzie jest takie samo. 6 Polskie uregulowania prawne zostały zbudowane na fundamentach niemieckiej ustawy o bankach hipotecznych (przed jej nowelizacją w 2002 r.)i są w większej części zgodne z kon- 4 Zob. ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U ). 5 Zwraca uwagę dominująca pozycja Niemiec, w których nota bene dość szeroko rozwinęła się instytucja publicznego listu zastawnego. 6 Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s. 4 i n., zob. także List Zastawny w Europie, Zeszyt Hipoteczny nr 13, Warszawa 2001, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

4 BSiE 3 serwatywnymi modelami zachodnioeuropejskimi. Nie można im też zarzucić niezgodności z prawem UE. Brak jest europejskich dyrektyw regulujących wyłącznie zagadnienia związane z listami zastawnymi (nie ma w ogóle ogólnoeuropejskiej definicji listu zastawnego). 7 Jednakże Komisja Europejska już przed kilku laty doceniła rolę listu zastawnego oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ich stosowania, uwzględniając to w swych dyrektywach i zaleceniach. W szczególności należy tu wskazać: dyrektywę Rady z roku w sprawie zmiany dyrektywy 85/611 EWG w sprawie koordynacji przepisów, dotyczących instytucji wspólnego inwestowania w papiery wartościowe (UCITS), w związku z określoną przez UCITS polityką inwestowania. 8 art. 11, ust. 2 dyrektywy w sprawie współczynnika wypłacalności, 9 art. 22, ust. 4 trzeciej dyrektywy w sprawie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń od szkód, art. 4, ust. 7, lit. l)dyrektywy w sprawie dużych kredytów, 10 art. 11, ust. 2 dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej, 11 art. 1, ust. 3 dyrektywy w sprawie zabezpieczenia wkładów. 12 Listy zastawne, według art. 22 czwartej dyrektywy UCITS, muszą spełniać wymienione niżej kryteria. Muszą to być papiery dłużne instytucji kredytowej; posiadającej swoją siedzibę w państwie członkowskim WE i podlegającej szczególnemu nadzorowi, muszą być wydane na podstawie przepisów ustawowych, dotyczących ochrony właścicieli papierów dłużnych. Środki uzyskane z emisji tych papierów muszą być, zgodnie z przepisami, lokowane w wartości majątkowe, które w całym okresie wymagalności papierów dłużnych wystarczająco pokrywają wynikające z nich zobowiązania oraz które (w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec emitenta)w pierwszej kolejności przeznaczone są na spłaty kapitału i odsetek. 13 W przypadku nabywania listów zastawnych przez zakłady ubezpieczeń, istotne znaczenie mają także dwie dyrektywy dot. spraw ubezpieczeniowych: trzecia dyrektywa w sprawie 7 A. Drewicz-Tułodziecka, O. Stöcker: Komentarz do ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Warszawa 2000, s (88/220/EWG), Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej Nr L 100 z r. W art. 22 tej dyrektywy określono część majątku spółki inwestycyjnej, jaką można zaangażować w listy dłużne tej samej instytucji kredytowej. Zostały też przewidziane wyjątki (dla określonego rodzaju listów dłużnych), w których część ta może zostać (w przypadku krajów będących członkami Wspólnoty Europejskiej)podwyższona do 25%. 9 (89/647/EWG), dyrektywa w sprawie współczynnika wypłacalności określa minimalną relację pomiędzy wymaganymi funduszami własnymi instytucji kredytowej, a wartością aktywów, ważoną za pomocą ustalonych wag ryzyka (100%, 50%, 20%, 10% i 0%). Art. 6, ust.1, lit. c)przewiduje 50%. wagę ryzyka przy obliczaniu współczynnika wypłacalności dla kredytów hipotecznych udzielanych na zakup domu lub mieszkania własnościowego, użytkowanego przez samego właściciela lub najemców. Wymienione uregulowanie dotyczy nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. W stosunku do tych ostatnich wprowadzono dodatkowe warunki, i tak pokrycie funduszami własnymi do wysokości 50% możliwe jest tylko dla 60% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, lub dla 50% wartości rynkowej nieruchomości. W przypadku kredytów hipotecznych w części powyżej 60% albo 50%, w zależności od rodzaju wartości, waga ryzyka wynosi 100%. 10 (92/121/EWG). 11 (93/6/EWG). 12 (94/19/EWG). 13 Zob. O. Stőcker, Banki hipoteczne i listy zastawne w Europie, materiały z dnia 16 marca 2002 r, dostępne w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

5 4 BSiE ubezpieczeń na życie i trzecia dyrektywa w sprawie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie 14, umożliwiające wyższe inwestowanie środków 15 przez spółki ubezpieczeniowe. 16 Porównując przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych z kryteriami zawartymi w art. 22, ust. 4 dyrektywy zwanej dyrektywą inwestycyjną, 17 należy stwierdzić, iż polskie regulacje odnoszące się do listu zastawnego spełniają wymienione kryteria w pełnym zakresie. I tak, list zastawny jest papierem dłużnym banku hipotecznego (instytucji finansowej), która podlega (zgodnie z art. 34, ust. 4)szczególnemu nadzorowi publicznemu (oraz dodatkowo nadzorowi powiernika). Środki uzyskane z hipotecznych listów zastawnych muszą być (zgodnie z art. 18)lokowane w kredyty hipoteczne (lub kredyty udzielane instytucjom publicznym), które w każdym czasie zabezpieczają wierzytelności posiadaczy listów zastawnych z kapitału i odsetek. W razie upadłości banku hipotecznego pierwszeństwo zaspokojenia przysługuje wierzycielom z listów zastawnych (przed innymi wierzycielami banku). Dyrektywa stawia również wymóg zawarcia wymienionych wyżej regulacji w przepisach rangi ustawowej. 18 Podstawy prawne funkcjonowania banków hipotecznych i listów zastawnych w Polsce określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. 19 Między innymi, zawiera ona definicję listu zastawnego (hipotecznego i publicznego) 20, wskazuje, iż do publicznych listów zastawnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące hipotecznych listów zastawnych (z wyłączeniem przepisów dot. zabezpieczenia hipoteką). 14 M. Olszak: Insytucja banku hipotecznego i listu zastawnego w świetle wybranych regulacji Unii Europejskiej, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 11/2000, s W odniesieniu do aktywów, pokrywających rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, macierzyste państwo członkowskie będzie wymagać od każdego zakładu ubezpieczeń zainwestowania nie więcej niż 5% łącznej sumy swoich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w akcje, obligacje, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego tego samego przedsiębiorstwa, lub w pożyczki udzielone temu samemu pożyczkobiorcy (w ujęciu łącznym). 16 Kraje członkowskie mogą podnieść ustaloną granicę do 40%, jeżeli mamy do czynienia z określonymi pożyczkami, wydawanymi przez instytucję kredytową, mającą swoją siedzibę w kraju członkowskim i objętą szczególnym nadzorem publicznym. W szczególności kwoty wynikające z emisji pożyczki powinny być, zgodnie z ustawą, lokowane w takie wartości majątkowe, które zabezpieczają roszczenia z pożyczek przez cały okres wymagalności pożyczki i którym, w przypadku upadłości emitenta, przysługuje pierwszeństwo spłaty kapitału i zapłaty należnych odsetek. 17 Dyrektywa Rady z dn. 22 marca 1988r. w sprawie zmiany dyrektywy 85/611/EWG w sprawie koordynacji prawa, przepisów i procedur administracyjnych, dotyczących przedsięwzięć obejmujących wspólne inwestycje. (88/220/EWG)Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L 100 z r. 18 Zob. A. Drewicz-Tułodziecka, Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. Na temat: rozwiązań stosowanych w zakresie ustawy (druk 405)w krajach członkowskich UE, w szczególności w Niemczech. Opinia 849/02 przygotowana dla BSiE KS. 19 Dz. U (tekst jednolity z późn. zm.). 20 Art Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. 2. Publiczny list zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego z tytułu: 1) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Centralnego, rządów lub banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z wyłączeniem państw, które restrukturyzują lub restrukturyzowały swoje zadłużenie zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat, oraz gwarancją lub poręczeniem Skarbu Państwa zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, albo 2) kredytów udzielonych podmiotom wymienionym w pkt 1, albo 3) kredytów w części zabezpieczonej wraz z należnymi odsetkami, gwarancją lub poręczeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz kredytów udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego.

6 BSiE 5 Zgodnie z ustawą, bank hipoteczny, udzielając kredytu jednostce samorządu terytorialnego, jak również nabywając papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu lub wykupu papierów wartościowych (art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych). Hipoteczny list zastawny może być nominowany w złotych albo w walucie obcej w rozumieniu przepisów prawa dewizowego i musi zawierać: nazwę "hipoteczny list zastawny", wskazanie podstawy prawnej emisji, nazwę banku hipotecznego, będącego emitentem (firmę)oraz jego siedzibę, serię i numer hipotecznego listu zastawnego, znaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się oprocentowanie i wysokość oprocentowania, a także terminy wypłaty odsetek, termin wykupu hipotecznego listu zastawnego, miejsce płatności oraz warunki wykupu, w przypadku gdy termin wykupu jest dłuższy niż 5 lat informację, że po upływie 5 lat od dnia emisji, bank hipoteczny może dokonać umorzenia listu przed terminem wykupu, oraz informację o warunkach wykupu, informację, że uprawnionemu z hipotecznego listu zastawnego nie przysługuje prawo wcześniejszego (niż w określonym terminie)przedstawienia go do wykupu, miejsce i datę wystawienia hipotecznego listu zastawnego, podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku hipotecznego oraz podpis powiernika. Podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym. Ponadto hipoteczny list zastawny może być emitowany w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej (zapis komputerowy)oraz może być emitowany w odcinkach zbiorowych. Do zasad emisji, obrotu i wykupu hipotecznych listów zastawnych mają także zastosowanie przepisy: a)prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz b)ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, z wyjątkiem przepisów art. 7, ust. 1 i 2 oraz art Nowelizacja ustawy o bankach hipotecznych i listach zastawnych z 2002 r. miała na celu: rozszerzenie podstawy emisji publicznych listów zastawnych, zwiększenie możliwości kredytowania przez banki hipoteczne, umożliwienie bankom hipotecznym nabywania listów zastawnych, emitowanych przez inne banki hipoteczne, umocnienie specjalistycznego charakteru banków hipotecznych względem innych banków obecnych na rynku kapitałowym, zmianę funkcji powiernika, zmianę zasad tworzenia rezerwy obowiązkowej banków. Rząd zaproponował tę nowelizację, gdyż wiązała się ona z wdrażaniem nowej strategii gospodarczej, w której szczególny nacisk kładziono na rozwój i na zwiększanie możliwości finansowania (w tym budownictwa mieszkaniowego). Uznano, że dotychczasowe przepisy ograniczały możliwości funkcjonowania banków hipotecznych, które w przeciwieństwie do banków uniwersalnych pozyskiwały środki na kredyty nie z depozytów, ale z emisji listów

7 6 BSiE zastawnych. 21 Możliwości ich emisji, zgodnie z obowiązującym prawem, były jednak dość ograniczone. Udział banków hipotecznych w udzielaniu kredytów był niewielki. Po dwóch latach działalności udzieliły one zaledwie 3% ogółu kredytów hipotecznych, podczas gdy, w tym czasie, w Niemczech udział ten wynosił 30%, w Irlandii 65%, a w Danii i Szwecji aż 90%. 22 Zmiany, ułatwiające pozyskiwanie kredytów hipotecznych, zmierzały w szczególności do zwiększenia możliwości kredytowania budownictwa przez banki hipoteczne i pozyskiwania na ten cel środków z rynku. Sprzyjać temu miał rozszerzony, w porównaniu z wcześniej obowiązującym, katalog czynności banków hipotecznych (dotyczy to zwłaszcza prowadzenia rachunków bankowych, służących obsłudze projektów inwestycyjnych)oraz stworzenie bankom możliwości świadczenia usług doradczych i konsultingowych, związanych z rynkiem nieruchomości, a także z kredytowaniem gmin i emitowaniem (pod te kredyty)publicznych listów zastawnych. Wcześniej nie było pełnej jasności co do gwarancji Skarbu Państwa wobec zobowiązań kredytowych, zaciąganych przez samorządy terytorialne. Obecnie gwarancje te mogą sięgać maksymalnego poziomu, jaki oferuje SP, czyli 60% zobowiązań kredytowych. Istotne było również podniesienie limitów wysokości zobowiązań banków hipotecznych, mające stworzyć im możliwości zwiększenia emisji akcji kredytowych z wykorzystaniem alternatywnych sposobów pozyskiwanych środków na kredyty nie tylko z listów zastawnych. Ponadto stworzono możliwości zwiększenia wysokości pojedynczego kredytu z 80% do 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. W wyniku tej zmiany bank może udzielić większego kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie jego spłaty. 23 Jest to tym bardziej zasadne, że bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości jest zwykle niższa od wartości rynkowej. Zmiany spowodowały ponadto zmniejszenie kosztów działalności banków poprzez dokonanie zmian w przepisach, regulujących zasady tworzenia rezerwy obowiązkowej. Obecnie wyłączone są z obowiązku tworzenia tej rezerwy papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie oraz listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat. Kredytobiorcy mają do dyspozycji określoną w umowie kwotę pieniężną (jeszcze przed ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego, przy spełnieniu warunku ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu). Pozwala to na rozwiązywanie problemów związanych ze zbyt długim oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej i ustanowieniem hipoteki. Banki hipoteczne otrzymały z kolei 21 Nowelizacją starano się poprawić warunki konkurencyjności banków hipotecznych w stosunku do banków uniwersalnych, zajmujących się finansowaniem nieruchomości. Podkreślić należy, że uznaje się celowość istnienia w dziedzinie finansowania nieruchomości komercyjnych wyspecjalizowanej instytucji, dysponującej specyficznym instrumentem, jakim są listy zastawne. W wielu krajach Unii Europejskiej we Francji, Finlandii, Luksemburgu, a ostatnio także w Irlandii uchwalono akty prawne, wprowadzające system specjalistycznych instytucji hipotecznych. Generalnie więc tendencja jest taka, by ze struktur banków uniwersalnych wydzielać spółki emitujące listy zastawne. Obecnie na świecie ponad 60% kredytów mieszkaniowych jest finansowanych depozytami krótkoterminowymi. W przyszłości jednak na skutek spadku stóp procentowych dojdzie prawdopodobnie do odpływu depozytów z banków uniwersalnych (tak już się dzieje w wielu krajach Europy Zachodniej)i zwiększą się możliwości finansowania poprzez emisje listów zastawnych. 22 Zob. wypowiedź sprawozdawcy KFP Posła R. Maraszka na 23 posiedzeniu Sejmu z dnia 5 czerwca 2002 r. nt. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych (druki 405 i 486). 23 Jest to bardzo istotne, bowiem w praktyce oznacza możliwość obniżenia wkładu własnego kredytobiorcy i zwiększenia kwoty kredytu. W ten sposób zostały wyrównane warunki konkurencyjności banków hipotecznych z bankami uniwersalnymi. Z tym też związana jest zmiana drugiego limitu wcześniej suma udzielonych przez bank kredytów nie mogła przekroczyć 66% wartości bankowo-hipotecznej, a w wyniku noweli ustawy limit został podwyższony do 78%. Trzecia zmiana była dla banków hipotecznych najważniejsza dotyczyła podwyższenia limitu refinansowania. Poprzednie przepisy ograniczały możliwość refinansowania w sposób inny niż poprzez listy zastawne a więc na przykład w drodze emisji obligacji, lub na rynku międzybankowym. To była bardzo dokuczliwa bariera, ponieważ emisja listów zastawnych wymaga odpisu z księgi wieczystej, na który czeka się bardzo długo.

8 BSiE 7 możliwość kredytowania jednostek samorządu terytorialnego i emisji publicznych listów zastawnych, a także nabywania listów zastawnych emitowanych przez inne banki. Dodać do tego też należy, że uchwalone w dniu 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze, znacznie wzmocniło wiarygodność zabezpieczenia hipotecznego. Przekłada się to przede wszystkim na mniejsze ryzyko bankowe i mniejsze ryzyko produktów ubezpieczeniowych dla kredytowania hipotecznego. Ustawa zasadniczo poprawiła pozycję wierzycieli, których wierzytelności zostały zabezpieczone rzeczowo, m.in. hipoteką oraz wprowadziła pozytywną zasadę środki ze sprzedaży zabezpieczających nieruchomości (pomniejszone o koszty związane ze sprzedażą nieruchomości)zaspokajają najpierw wierzycieli hipotecznych, a następnie kolejnych (z tytułu podatków i wpłat na ZUS). W Polsce instytucjonalni inwestorzy mogą inwestować swoje fundusze w listy zastawne: towarzystwa ubezpieczeniowe do 40% ich funduszy, 24 fundusze inwestycyjne do 80% ich funduszy, 25 fundusze emerytalne do 40% funduszy, 26 banki brak tu limitu. 27 Podsumowując należy stwierdzić, że banki hipoteczne pozyskują pieniądze głównie z emisji listów zastawnych, które uznawane są za bardzo bezpieczne długoterminowe papiery wartościowe. 28 Ich pozycja w stosunku do banków uniwersalnych (udzielających kredytów na bazie depozytów krótkoterminowych nie dłuższych niż roczne)nadal jest gorsza. Stąd też Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego zapowiedział, że rozważa ograniczenie udziału kredytów hipotecznych w portfelu banków uniwersalnych. 29 Aczkolwiek ostatnie zmiany regulacji prawnych, dotyczących banków hipotecznych i listów zastawnych, można uznać za korzystne to nadal jednak są one niewystarczające. Obecnie w Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego trwają prace, mające na celu dalsze usprawnienie warunków działania banków hipotecznych w Polsce. 24 Zob. art. 155, ust.1, pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 16 lipca 2003 r. (Dz. U ). 25 Zgodnie z art. 71a, ust.1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U z późn. zm)fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 25% wartości aktywów funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny. Natomiast zgodnie z, ust.2 suma lokat w listy zastawne nie może przekraczać 80% wartości aktywów funduszu. 26 Wcześniej obowiązywał limit do 30%. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 lutego 2004 r. (Dz. U ), limit nie może przekroczyć 40% wartości aktywów w przypadku lokaty w listach zastawnych (w tym nie więcej niż 15% w listach zastawnych, niedopuszczonych do publicznego obrotu). 27 W końcu listopada 2003 r. szacowano, że jest możliwe zainwestowanie w zakup listów zastawnych ok. 12 mld EUR. Zob. Mortgage Banks and the Mortgage Bond In Europe 4 th Edition, November 2003, s Listy zastawne muszą być zabezpieczone przez kredyty hipoteczne, i dlatego banki hipoteczne nie mogą być tak liberalne, jak inne banki, przy udzielaniu kredytów. Banki hipoteczne nie kredytują nieruchomości spółdzielczych tylko hipoteczne (pełna własność). Teoretycznie nie mogą udzielać pożyczek hipotecznych, ale omijają ten zakaz, oferując kredyty refinansowe. Zob. J. Czapczyński, Po co nam banki hipoteczne?, Bank 04/2004, s Tamże.

9 8 BSiE Tabela 3. Rozmiary i struktura rynku europejskiego i USA (wartość nominalna, mld EUR, 2001 r.) Kraj Listy zastawne (Mortgage bonds) Papiery rządowe (Government) Papiery instytucji finansowych (Financial) Papiery dłużne przedsiębiorstw (Corporate) Ogólne zadłużenie (Total Debet Securities) Equities 1) wartość % długu wartość % długu wartość % długu wartość % długu wartość wielkość rynkowa Austria 10,6 6,3% 99,3 58,8% 55,0 32,7% 3,4 2,0% 168,3 28,3 Belgia 2) 0,0 0,0% 224,1 72,0% 71,8 23,1% 15,3 4,9% 311, ,5 Dania 3) 182,0 64,3% 76,2 26,9% 10,0 3,5% 15,0 5,3% 283,2 95,6 Finlandia 0,0 0,0% 39,9 79,3% 6,4 12,7% 4,0 8,0% 50,3 213,9 Francja 64,0 7,4% 637,9 74,1% 0,0 0,0% 159,2 18,5% 861, ,5 Niemcy 823,6 35,1% 820,3 34,9% 683,0 29,1% 22,3 0,9% 2 349, ,7 Grecja 0,0 0,0% 77,7 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 77,7 96,9 Irlandia 0,0 0,0% 18,8 69,9% 0,0 0,0% 8,1 30,1% 26,9 84,6 Włochy 0,0 0,0% 1 001,9 74,9% 269,6 20,2% 66,4 5,0% 1 337,9 592,3 Holandia 1,0 0,3% 169,9 46,3% 156,2 42,5% 40,1 10,9% 367, ,5 Portugalia 0,0 0,0% 49,2 81,7% 0,0 0,0% 11,0 18,3% 60,2 52,0 Hiszpania 13,0 3,7% 265,9 76,2% 70,1 20,1% 0,0 0,0% 349,0 525,8 Szwecja 49,7 33,7% 69,0 46,8% 4,2 2,8% 24,4 16,6% 147,3 266,2 W. Brytania 0,0 0,0% 413,2 35,4% 576,8 49,4% 176,6 15,1% 1 166, ,3 kraje UE 1 143,9 15,1% 3 963,4 52,5% 1 903,1 25,1% 545,9 7,2% 7 556, ,1 Norwegia 18,0 30,6% 25,2 42,9% 4,1 7,0% 11,5 19,6% 58,8 85,7 Szwajcaria 29,5 10,0% 55,5 19,3% 145,3 49,5% 62,4 21,2% 293,8 592,0 kraje Europy 1 191,4 15,1% 4 045,2 51,1% 2 052,5 26,0% 619,8 7,8% 7 908, ,8 St. Zjednoczone 2 713,7 16,5% 5 527,3 33,7% 5 702,6 34,8% 2 455,2 15,0% , ,3 1)na dzień )Euronext utworzono na dzień 22 września 2001 r. Grupa Euronext rozpoczęła działalność z początkiem 2002 r. 3)w końcu 2002 r. dla Danii wielkości kształtowały się następująco: 191,4=65,7%; 86,3=29,6%; 13,8=4,7%;wartość całkowita 291,4; equities 75,9. Źródło:Merrill Lynch Report "Size and Structure of World Bond Market:2002", April 2002, BIS, European Mortgage Federation, Federation of European Stock Exchanges, NYSE.

10 BSiE 9 Wykres 1. Listy zastawne i publiczne listy zastawne (wartość wg stanu na koniec 2002 r.) wartość w mld EUR Niemcy Dania Szwecja Francja Pozostałe Wykres 2. Rynek pozaskarbowych papierów wartościowych w Polsce w 2003 r. obligacje przedsiębiorstw 24% obligacje banków 9% obligacje komunalne 12% krótkoterminowe papiery dłużne 52% listy zastawne 3%

11 10 BSiE Wykres 3. Nabywcy listów zastawnych w Polsce stan na 30.XI.2003 r. podmioty zagraniczne banki 28% 40% podmioty krajowe 32%

12 BSiE 11

13 12 BSiE

Hipoteczny list zastawny jako instrument finansujący działalność banków hipotecznych w Polsce

Hipoteczny list zastawny jako instrument finansujący działalność banków hipotecznych w Polsce Zeszyty Naukowe nr 802 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Studium Doktoranckie Wydziału Finansów Hipoteczny list zastawny jako instrument finansujący działalność banków hipotecznych w Polsce 1.

Bardziej szczegółowo

Raport. z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki

Raport. z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Raport z prac Grupy ds. emisji listów zastawnych przez banki 2013 r. 1 Spis treści WSTĘP... 3 BAZYLEA III I NORMY PŁYNNOŚCI... 3 DZIAŁANIA UKNF... 4 LIST ZASTAWNY JAKO

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: bank hipoteczny, list zastawny, nieruchomości, sektor bankowy, bankowość uniwersalna.

Słowa kluczowe: bank hipoteczny, list zastawny, nieruchomości, sektor bankowy, bankowość uniwersalna. t. 2 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Rafał Bucholski Specjalizacja czy uniwersalizm? Rozważania o bankowości hipotecznej w Polsce na tle regulacji czeskich aspekty prawne Słowa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Specyfika działania banków hipotecznych w Polsce

Specyfika działania banków hipotecznych w Polsce Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Problemy społeczne, polityczne i prawne 870 Kraków 2011 Specyfika działania banków hipotecznych w Polsce 1. Wprowadzenie Jednym z kluczowych czynników

Bardziej szczegółowo

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E EMISJA LISTÓW ZASTAWNYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU POLSKIEGO I BRYTYJSKIEGO

F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E EMISJA LISTÓW ZASTAWNYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU POLSKIEGO I BRYTYJSKIEGO F I N A N S E I P R A W O F I N A N S O W E Journal of Finance and Financial Law EMISJA LISTÓW ZASTAWNYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU POLSKIEGO I BRYTYJSKIEGO Tomasz Lechowicz * Streszczenie: List zastawny jest

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dla różnych instrumentów refinansowania kredytów hipotecznych - Rekomendacje usprawnień

Infrastruktura dla różnych instrumentów refinansowania kredytów hipotecznych - Rekomendacje usprawnień Infrastruktura dla różnych instrumentów refinansowania kredytów hipotecznych - Rekomendacje usprawnień Pod red. Dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Stan na: 27 czerwca 2007r.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym

Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym Gabriel Główka Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoła Główna Handlowa Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym Wstęp Samorząd terytorialny w Polsce ma możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego

AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego AIG Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa strona internetowa: www.aig-pte.pl

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-29 - poz. 3 Załącznik nr 4 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO Część I.

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Tabela uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw Lp. Jednostka redakcyjn a projektu Zgłaszający uwagi 1. III.2 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego

AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego AIG Otwartego Funduszu Emerytalnego AIG Otwarty Fundusz Emerytalny jest zarządzany przez AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa strona internetowa: www.aig-pte.pl

Bardziej szczegółowo

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej

Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej Alojzy Z.Nowak Polski sektor bankowy na tle bankowości Unii Europejskiej 1. Uwagi ogólne Budowa nowoczesnego sektora finansowego, odpowiadającego zasadom gospodarki rynkowej, rozpoczęła się w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych

Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych Dr inż. Janusz Jasiński Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych TEMAT 8.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRAWNE ZAGADNIENIA LISTÓW ZASTAWNYCH W ŚWIETLE PRAWA EUROPEJSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM USTAWODAWSTWA NIEMIECKIEGO

WYBRANE PRAWNE ZAGADNIENIA LISTÓW ZASTAWNYCH W ŚWIETLE PRAWA EUROPEJSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM USTAWODAWSTWA NIEMIECKIEGO WYBRANE PRAWNE ZAGADNIENIA LISTÓW ZASTAWNYCH W ŚWIETLE PRAWA EUROPEJSKIEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM USTAWODAWSTWA NIEMIECKIEGO Jakub Sieradzki 1 Streszczenie Artykuł omawia niemieckie uregulowania

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ BUCHOLSKI SEKURYTYZACJA AKTYWÓW BANKU HIPOTECZNEGO

RAFAŁ BUCHOLSKI SEKURYTYZACJA AKTYWÓW BANKU HIPOTECZNEGO Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie RAFAŁ BUCHOLSKI SEKURYTYZACJA AKTYWÓW BANKU HIPOTECZNEGO Sekurytyzacja (ang. securitisation, niem. Verbriefung) jest, obok faktoringu 1, leasingu

Bardziej szczegółowo

Nr 1176. Informacja. Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych

Nr 1176. Informacja. Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych Grudzień 2005 Zofia Szpringer Informacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2004 r

Warszawa, maj 2004 r ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 2003 R. SYNTEZA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW

ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW URZĄD GMINY PĄTNÓW PĄTNÓW 48 98-335 PĄTNÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI PRZEZ GMINĘ PĄTNÓW Wykonawca: INWEST CONSULTING Sp. z o.o. 60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16 tel. (0-61) 851 86 77 /fax.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI W POLSCE

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI W POLSCE FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI W POLSCE Stan na czerwiec 2007 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, październik 2007 Spis treści...str.2 Synteza...3 I. Wstęp...21 1. Sytuacja na światowych rynkach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI W POLSCE

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI W POLSCE FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ BANKI W POLSCE Stan na czerwiec 26 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, listopad 26 Spis treści...str.2 Synteza...4 I. Wstęp...19 1. Sytuacja na światowych rynkach nieruchomości...19

Bardziej szczegółowo

Wykład III Analiza i ocena sytuacji finansowej gminy wynik finansowy i zadłużenie.

Wykład III Analiza i ocena sytuacji finansowej gminy wynik finansowy i zadłużenie. Dr Jacek Sierak /Uczelnia Łazarskiego Wykład III Analiza i ocena sytuacji finansowej gminy wynik finansowy i zadłużenie. 1. Dług samorządowy jako element państwowego długu publicznego podstawy prawne.

Bardziej szczegółowo

Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne)

Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) Arkadiusz Kawulski Bernard Smykla Nadzorcze normy ostrożnościowe wg znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne) 1 Wykaz skrótów * KNB - Komisja Nadzoru Bankowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO.

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Marcin Hołota Poziom zadłużenia i deficyty budżetowe instytucji szczebla rządowego i

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego

Narodowy Bank Polski Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego NBP Płynność Warszawa, kwiecień 2007 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 2 1. POZIOM RYZYKA PŁYNNOŚCI... 4 1.1. STRUKTURA I STABILNOŚĆ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA... 4 1.2. BAZA DEPOZYTOWA...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny

PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny PROSPEKT INFORMACYJNY 2013 ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY (ING DFE) ZARZĄDZANY PRZEZ ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. (ING PTE S.A.) Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Raport. Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Raport. Nr 146. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój budownictwa w Polsce Sierpień 1998 Eugeniusz Zawadzki Raport Nr 146 Opracowanie

Bardziej szczegółowo