PSW Skawina, 23 września 2013 r. INFORMACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSW.521.3.2013 Skawina, 23 września 2013 r. INFORMACJA"

Transkrypt

1 PSW Skawina, 23 września 2013 r. INFORMACJA o zgłoszeniach kandydatów do SRDPP spełniających wymogi określone w 2 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 159/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 4 września 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż wśród kandydatów spełniających wymogi określone w cyt. wyż. Zarządzeniu znaleźli się: LP. KANDYDAT [Organizacja] 1. Stanisław Grodecki [Towarzystwo Przyjaciół Skawiny] DOŚWIADCZENIE WIELOLETNIA PRACA NA STANOWISKU WICEPREZES STOWARZYSZENIA PANCERNY SKORPION, PREZES STOWARZYSZENIA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SKAWINY PROGRAM PRZEPROWADZENIE BADAŃ WŚRÓD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GMINY SKAWINA W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z NGO NA KOLEJNE LATA, PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA NGO Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNETRZNYCH, PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW GMINY SKAWINA Z ZAKRESU REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW, UDOSTEPNIENIE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ KONKURSU OFERT OGŁASZANYCH PRZEZ GMINE SKAWINA, ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAN W TRYBIE ART. 19A USTAWY (MAŁY GRANT) PODJĘCIE STARAŃ O POZYSKANIE ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE I DZIAŁANIA RADY POŻYTKU PUBLICZNEGO Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1

2 2. Halina Buchowska [Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu] W NGO pracuję od 2008 r., kiedy to jako członek komitetu założycielskiego założyłam Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu z siedzibą w Woli Radziszowskiej. Od tego momentu pełnię funkcję prezesa stowarzyszenia. Współpracuję też z licznymi stowarzyszeniami z terenu gminy Skawina, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. Ukończyłam kurs Lidera NGO. Jako osoba działająca w organizacji pozarządowej uważam, że sprawne funkcjonowanie organizacji sprzyja tworzeniu więzi społecznych, pozwala na efektywniejsze zaspakajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców. Uważam, że warto, by możliwości i potencjał, jaki istnieje w III sektorze, wykorzystać do budowania społeczeństwa obywatelskiego, a tym samym wzmocnienia sektora publicznego w realizacji zadań publicznych. Utworzenie i działanie SRDPP przyczyni się do: pogłębienia partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem Skawiny a organizacjami pozarządowymi, wzajemnego poznania się organizacji, wymiany doświadczeń, stworzy możliwości podejmowania w niektórych obszarach wspólnych zadań, wzmocni wzajemne relacje samorządu i organizacji lokalnych na polu realizacji zadań publicznych, gwarantuje zmianę ról podmiotów współpracy - NGOsy przechodzą z roli Petentów do roli Partnerów. Myślę, że warto aby szanse jaką daje ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wykorzystał także III sektor z terenu Gminy Skawina. 2

3 3. Józef Niechaj [Prawicowy Blok Samorządowy SKAWINA] Prawicowy Blok Samorządowy SKAWINA - członek komisji rewizyjnej; Stowarzyszenie Nasz Radziszów wiceprzewodniczący zarządu; OSP Radziszów - przewodniczący komisji rewizyjnej; Zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia : opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery pożytku publicznego, w tym programów współpracy; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów pomiędzy organizacjami a administracją publiczną; wyrażanie opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom; opiniowanie projektów strategii. 4. Daniel Wrzoszczyk [Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa] Od czterech lat zatrudniony w organizacji pozarządowej. Doświadczenie we współpracy z wieloma NGO podczas realizacji projektów finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciel Lokalnych Grup Działania w małopolskiej grupie roboczej ds. KSOW. Inspirowanie i wspieranie działalność NGO w zakresie: współpracy z JST; pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów; współpracy i wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy NGO; profesjonalizacji działalności; włączenia w proces przygotowania i realizacji strategii gminy; współpracy z powiatową i wojewódzką radą działalności pożytku publicznego; 3

4 5. Jan Hajto [Skawińskie Stowarzyszenie Klubu Seniora Seniorek w Skawinie] KILKULETNIA WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI OPIEKI LECZNICZEJ I HOSPICJUM W ZAKRESIE ORGANIZACJI ODZIEŻY, ART. SOŻYWCZYCH, LITERATURY, KILKULETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY NA RZECZ STOWARZYSZENIA KLUB SENIORA SENIOREK, -WIELOLETNIA PRACA WOLONTARYJNA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPELNOSPRAWNYCH DZIĘKI KILKUNASTOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU W PRACY W POGOTOWIU RATUNKOWYM. ANALIZA PRIORYTETÓW W SPRAWIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY Z NGO, ZORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DLA NGO, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW GMINY SKAWINA ZARÓWNO Z ZAKRESU REALIZACJI, KOORDYNACJI I ROZLICZANIA ZADAŃ, ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DZIAŁAŃ GMINY SKAWINA NA RZECZ OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ DZIECI I PRÓBY ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA NGO Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ STOSOWNYCH PROJEKTÓW ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPARDZIA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT I PRÓBY ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA NGO Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ STOSOWNYCH PROJEKTÓW 4

5 6. Jerzy Kłępa [OSP Radziszów] 7. Norbert Pachel [Stowarzyszenie Budujemy Nadzieję] członek Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków Naczelnik OSP Radziszów ZAANGAŻOWANY W DZIAŁANIA NGO OD BLISKO 10 LAT. ZARÓWNO JAKO WOLONTARIUSZ, KOORDYNATOR AKCJI I PROJEKTÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JAK I PRACOWNIK I CZŁONEK ZARZĄDU NGO. AKTUALNIE OD PONAD 2 LAT PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA BUDUJEMY NADZIEJĘ ORGANIZACJI SIEGĄJĄCEJ SWĄ HISTORIĄ ROKU 2002, OSOBIŚCIE ZAANGAŻOWANY W JEJ DZIAŁALNOŚĆ OD 2004 ROKU. WOLONTARIUSZ, KOORDYNATOR I PRACOWNIK JEDNEJ Z integracja lokalnych organizacji pozarządowych na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw społecznych dążenie do wzmocnienia stowarzyszeń, tak by były partnerem dla Urzędu przy rozwiązywaniu wyzwań społecznych, lokalnych zapewnienie wsparcia logistycznego i organizacyjnego dla stowarzyszeń wzrost aktywności OSP działań na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze edukacji i sportu Propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skawina. Poszerzenie działalności Centrum Wolontariatu. Upowszechnianie działalności NGO w Skawinie. Stworzenie narzędzi wspierających NGO w tym m.in. lokalnej grupy networkingowej, czasopisma/biuletynu lokalnego dla NGO, dedykowanego portalu internetowego, poszerzenie bazy szkoleniowej, itp. Ukierunkowanie strategii rozwoju NGO w Skawinie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w tym przede wszystkim Spółdzielni Socjalnych), zacieśnienia współpracy organizacji i propagowania CSR-u wśród lokalnego Biznesu Wyrównanie szans finansowania lokalnego NGO w zakresie: - starań o utworzenie rezerw finansowych dla org. pozarządowych z tytułu art. 19a Ustawy o Pożytku Publicznym i o Wolontariacie; - starań o zwiększenie finansowania na projekty z zakresu przeciwdziałania patologii społecznej, kultury, edukacji, itp. 5

6 NAJWIĘKSZYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W POLSCE STOWARZYSZENIA WIOSNA. UKOŃCZYŁEM STUDIUM Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ, A UPRZEDNIO TAKŻE Z TEOLOGII NA KIERUNKU PEDAGOGICZNYM. OD LAT MŁODZIEŃCZYCH ZAANGAŻOWANY BYŁEM W RÓŻNE GRUPY PARAFIALNE, RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE, ITP. UKOŃCZYŁEM WIELE KURSÓW I SZKOLEŃ DOT. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ZARZĄDZANIA, MARKETINGU, CSR U, FUNDRAISING U ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (ICH TWORZENIA, PROWADZENIA I ZARZĄDZANIA). OD LAT ZAANGAŻOWANY JESTEM TAKŻE W SFERĘ POMOCY SPOŁECZNEJ W 6

7 SEKTORZE PUBLICZNYM, 2 LATA PRACOWAŁEM W GMOPS W WIELICZCE, BYŁEM ASYSTENTEM KURATORA, PRACOWAŁEM Z TRUDNĄ MŁODZIEŻĄ I RODZINAMI WIELOPROBLEMOWYMI. AKTUALNIE STUDIUJĘ TAKŻE PRACĘ SOCJALNĄ NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM. JAKO RODOWITY SKAWINIANIN SĄDZĘ, IŻ ZNAM PROBLEMY I POTRZEBY LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, A ZE WZGLĘDU NA SWOJE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE PRACY NA RZECZ NGO W KRAKOWIE I W GMOPS W WIELICZCE WIEM CO I JAK MOŻNA ZMIENIĆ W KWESTII ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SKAWINIE 7

8 8. Zofia Jakubowska [Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom Kruszynki] Kilkunastoletnia praca w Stowarzyszeniu, obecnie pełnię funkcje Prezesa Zarządu Brałam udział w większości działań i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie, m.in.: realizacja programów obejmujących całoroczną pracę z osobami upośledzonymi psychofizycznie organizacja wyjazdów turystycznych i rehabilitacyjnych dla podopiecznych Stowarzyszenia organizacja corocznej integracyjnej imprezy plenerowej; organizacja warsztatów szkoleniowych dla wolontariuszy działających w Stowarzyszeniu i kandydatów na wolontariuszy udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych wzmocnienie potencjału i profesjonalizacja działania organizacji pozarządowych oraz wzrost ich roli i zaangażowania w podejmowaniu zadań na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności osób niepełnosprawnych. promocja wolontariatu i idei integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych zwiększenie poziomu integracji sektora NGO (m.in. poprzez promocję projektów realizowanych w partnerstwie) 8

9 9. Mateusz Mlost [Stowarzyszenie Nasze Miasto, Nasza Gmina ] (m.in. z Gminy Skawina, Starostwa Powiatowego w Krakowie, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) pomoc w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych na działania/projekty prowadzone przez NGO. udział w realizacji i rozliczeniu projektów realizowanych przez organizację prowadzenie działań mających na celu zwiększenie poziomu integracji organizacji pozarządowych, co ułatwi wypracowywanie wspólnego stanowiska w opiniowanych sprawach działania zmierzające do zwiększenia poziomu współpracy pomiędzy organizacjami skutkujące podejmowaniem inicjatyw/projektów realizowanych w partnerstwie (szerzenie idei wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego) dążenie do wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych wzmocnienie roli organizacji pozarządowych jako partnera wobec instytucji publicznych rozwój potencjału NGO w profesjonalnej realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnych. aktywizacja lokalnych NGO i podniesienie jakości ich działań we współpracy z lokalnymi JST na rzecz realizacji wspólnych projektów zmierzających do poprawy życia społecznego w środowisku 9

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM MIASTA ELBLĄGA A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012

PROGRAM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM MIASTA ELBLĄGA A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012 Załącznik do uchwały Nr X/274/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SAMORZĄDEM MIASTA ELBLĄGA A ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Halinowie Burmistrz Miasta Halinów

Rada Miejska w Halinowie Burmistrz Miasta Halinów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/365/05 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 04 listopada 2005 roku Rada Miejska w Halinowie Burmistrz Miasta Halinów WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY HALINÓW Z ORGANIZACJAMI

Bardziej szczegółowo

Realizatorami projektu są: Miasto Leszno oraz Centrum PISOP

Realizatorami projektu są: Miasto Leszno oraz Centrum PISOP Spotkanie organizowane w ramach projektu Konsultuj, działaj, wzmacniaj! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są: Miasto Leszno

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej Program spotkania: 1) Współpraca Wydziału Promocji i Rozwoju z organizacjami pozarządowymi 2) Współpraca Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/1156/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/1156/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/1156/14 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy samorządu miasta Mysłowice i organizacji pozarządowych w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Łochów. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr XLIX/393/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30.10. 2014 r. Roczny Program Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

3. Adresaci Programu

3. Adresaci Programu PROJEKT Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/698/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/698/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/698/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Zielonki z dnia...2011 r. PROJEKT

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Zielonki z dnia...2011 r. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Zielonki z dnia...2011 r. PROJEKT Program współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014.

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. P R O J E K T Załącznik do uchwały nr./ /13 Rady Miejskiej w obornikach Śląskich z dnia.2013r. Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 Załącznik do uchwały nr XLIII/253/13 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 25 listopada 2013 roku Program współpracy Gminy Poddębice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2011 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA GÓRNICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok PROJEKT Program współpracy gminy miasto Sieradz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Prezydent Miasta Sieradza Paweł Osiewała WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Współpraca Z Organizacjami Pozarządowymi

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. Współpraca Z Organizacjami Pozarządowymi OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy Współpraca Z Organizacjami Pozarządowymi nazwa gminy/powiatu Powiat Nowosądecki dokładny adres Ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet V, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 Decydujmy razem Zarządzenie Nr 1185(233)14 Prezydenta Miasta Piły

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /13 Rady Miasta Lubartów z dnia..2013r. projekt

Załącznik do Uchwały Nr /13 Rady Miasta Lubartów z dnia..2013r. projekt Załącznik do Uchwały Nr /13 Rady Miasta Lubartów z dnia..2013r. projekt Program współpracy Gminy Miasto Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU Załącznik nr 1 do uchwały WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT ROCZNY 2010 ROK

DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT ROCZNY 2010 ROK DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT ROCZNY 2010 ROK SPIS TREŚCI Dane rejestrowe organizacji 3 Władze.. 3 Cele i strategia działania organizacji.. 4 Priorytety dla Zarządu na rok 2010

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2012 rok. Załącznik do Uchwały 216/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 roku Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KALISZA

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KALISZA PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KALISZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK. 1. Podstawowe pojęcia Ilekroć w Programie jest mowa o: 1/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/238/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 listopada 2013r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/238/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 listopada 2013r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/238/13 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 29 listopada 2013r. Program współpracy Gminy Złoczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia... w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Lublińca z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo