UNIWERSYTECK1 DZIECIF.CY SZPITAL KLINICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTECK1 DZIECIF.CY SZPITAL KLINICZNY"

Transkrypt

1 UNIWERSYTECK1 DZIECIF.CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Biatymstoku Bialystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85) , fax (85) Biaiystok, Wszyscy uczestnicy poste,powania przetargowego PN-17/15/27/1 Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-17/15/27 na roboty budowlane dotycza.ce realizacji Programu dostosowawczego UDSK w Klinice Pediatrii i Nefrologii Informujemy, iz do Zamawiajacego wplyne.ly zapytania o przytoczonej ponizej tresci. Na mocy art. 38 List. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publlcznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) udzielamy wyjasnieii do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Trescpytari: 1. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest po stronie Zamawiaja,cego. Odpowiedz: Zamawiaja,cy potwierdza. 2. Na stronie mternetowej zostaty zamieszczone dwa rozne przedmiary dotycza.ce DSO zatytutowane 22IVp Przedmiar-DSO prosimy o sprecyzowanie, ktory jest aktualny - opracowany dnia czy ? Odpowiedz: Aktualny jest przedmiar z dnia W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaja,cego dokumentacji brak wykazu stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej oraz specyfikacji technicznej i parametrow jakie powinny spelniac w/w elementow. Prosimy o udostepnienie wykazu stolarki wraz z opisem. Odpowiedz: W zal^czeniu. 4. W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacji brak zestawienia okien do wymiany oraz specyfikacji technicznej i parametrow jakie powinny spejniac w/w elementy, prosimy 0 udoste.pnienie wykazu stolarki okiennej wraz z opisem. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia, na pytanie Czy Zamawiaja,cy uzna spefnienie warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego posiadania wiedzy 1 doswiadczenia jesli Wykonawca wykaze ze wykonal dwie roboty poiegaja.ce na: przebudowie budynku stuzby zdrowia ktorych zakres prac obejmowai wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektryanych i teletechnicznych - wartosc ok ,00 brutto

2 remoncie pomieszczeri w budynku Uniwersytetu Medycznego w BiaJymstoku przeznaczonych do dziatelnosci naukowo-badawczej, ktorych zakres prac obejmowai wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych - wartosc ok ,00 brutto Odpowiedz: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postejaowaniu. 6. Prosze. o udostepnienie rysunkow z zestawieniem stolarki. Brak w dokumentacji przetargowej. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie ProszQ o weryfikacje, udoste.pnionych plikow do przetargu. Na stronie nie dziata link do pliku»zaia.cznik nr 6:" Odpowiedz: W sktad Zatqcznika nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia) wchodzi cala dokumentacja zamieszczona ponizej hasla»zata.cznik nr 6:" (samo hasto nie jest odnosnikiem). Wszystkie hiperla.cza do udostejjnionej dokumentaqi dziataja. prawidtowo. 8. Prosimy o zamieszaenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, o ktorej jest mowa w opisie technicznym,,aiaualizaaa PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO UDSK DO WYMOGOW ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA R. KONDYGNAOA IV /BLOKA ALI Al/ (strona 9 pi^tro IV) oraz zestawienie pozostatej stolarki, ktora. nalezy wymienic. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Z zamieszczonej dokumentaqi architektury (rysunkowej oraz opisu) nie mozna ustalic, w ktorych pomieszaeniach nalezy wykonac oktadziny z ptytek ceramicznych, a w ktorych gtadzie gipsowe z malowaniem. Prosimy o zamieszaenie rysunkow lub opisow z oznaczeniem wykonczenia scian dla poszaegolnych pomieszczeh. Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. Numery pomieszczeri zostana. wskazane przed przysta.pieniem do robot (na eta pie przekazania frontu robot). 10. Wg przedmiaru robot budowlanych uje.to remont pomieszczenia nr 1664 (np. poz. 243, 252), natomiast wg opisu technicznego architektury zakres robot dla,,pietro VI /CZE.SC AL i Al/" nie obejmuje takiego pomieszczenie. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy uja.c remont pomieszczenia nr 1664? Odpowiedz: Tak, zgonie z przedmiarem. 11. Wg przedmiaru robot budowlanych np. poz. 303, 310 ujeto remont wszystkich sufitow na VII pie.trze, natomiast wg opisu technicznego architektury zakres robot dla,,pietro VII" zaktada:,,demontaz drzwi wewn^trznych, zamurowanie otworu po drzwiach, osadzenie nadproza, wykonanie otworu drzwiowego, osadzenie drzwi, malowanie scian pomieszczenia i sciany korytarza po wykonanych robotach /szpachlowanie, malowanie/". Prosimy o wyjasnienie, jakie roboty nalezy wykonac na pi^trze VII? Z przedmiaru budowlanego wynikaja. rowniez inne roboty jak np. instalowanie zabezpieczeh przeciwuderzeniowych na scianach. Prosimy o wyjasnienie, czy ten zakres robot jest obje.ty przetargiem.

3 Odpowiedz: Do wyceny nalezy ujqc 50,885 m2 powierzchni sufitow (pomieszczenia: ,821 m2 pomieszczenie ,064 m2), zgodnie z przedmiarem (poz. 303 i 310). Pozostate pozycje zgodnie z przedmiarem. 12. Ze wzgl^du na wyste.puja.ce roznice pomiedzy n/w dokumentami prosimy o wskazanie, co jest wia.za.ce dla okreslenia zakresu robot dla poszczegolnych kondygnagi: - opis techniczny, - dokumentacja rysunkowa - przedmiar robot? Odpowiedz: Przedmiar robot i opis techniczny. 13. W czqsci wentylacji mechanicznej uklad I- wentylacja korytarzy budynku D zaprojektowano centrale. nawiewno - wywiewna. typu VS - 55-R-PH wyposazona. w wentylator nawiewny i wywiewny, filtr nagrzewnice. wodna i wymiennik obrotowy, natomiast w uktadzie II wentylacja gabinetu stomatologii zachowawczej przewidziano VS -10-R-HT w przedmiarze uje.to jedynie centrale wentylacyjna. VTS CQMA typu VS 10-R-HT, czy nalezy uja.c w oferde centrale. nawiewno - wywiewna. typu VS - 55-R-PH? Prosze. o uzupetnienie przedmiaru. Odpowiedz: Realizowana be^lzie wentylacja mechaniczna gabinetow stomatologicznych blok C (bez bloku D). 14.Wzor umowy, jak rowniez opis przedmiotu zamowienia mowi o wykonaniu automatyki centrali wentylacyjnej do gabinetow stomatologicznych i systemu BMS do nadzorowania prac ww. centrali. System automatyki i BMS powinien bye kompatybilny z istnieja.cym i pracuja.cym w obiekcie Szpitala systemem Desigo Inside firmy Siemens, nie zostato to uje.te w przedmiarze, czy nalezy to ujqc w oferde? Prosze. o uzupetnienie przedmiaru. Odpowiedz: Nalezy ujqc w ofercie koszty wykonania automatyki i BMS. 15. Wzor umowy, jak rowniez opis przedmiotu zamowienia mowi o wstawieniu freonowej chlodnicy kanatowej z filtrem wst^pnym, wspolpracujqcej z agregatem chtodniczym o plynnej regulacji do istniej^cego uktadu wentylacji sal Kliniki Onkologii nie zostato to uje.te w przedmiarze, czy nalezy to uja.c w ofercie? Prosze. o sprecyzowanie parametrow tej chlodnicy. Proszq o uzupelnienie przedmiaru. Odpowiedz: Nalezy uja.c w ofercie koszt doboru i wstawienia freonowej chtodnicy kanatowej z agregatem chtodniczym, automatyke. i BMS. Chtodnicy nalezy dobrac do przeptywow powietrza w ilosci m3/h i temperaturze 18 C za chlodnica Przedmiar instalacji elektrycznych poz. Nr 26 i 27 - obmiar jest zerowy. ProszQ o poprawienie przedmiaru. Odpowiedz: Poz ,36 m, poz. 27-0,325 m3. Zaktualizowany przedmiar - w zata.czeniu. 17. Prosze. o wyjasnienie naste.puja.cych spraw: 1. rodzaj pustakow na kanaty wentylacyjne (czy ceramiczne, silikatowe czy betonowe, pojedyncze czy zespolone po kilka kanatow) Odpowiedz: Zgodnie z opisem w charakterystyce obiektu, rury spiro fi 150 w otulinie z wetny mineralnej grubosci 4 cm. 2. typ wentylatorow kanatowych (gdzie maja. bye montowane) wraz z istal. Elektryczna. Odpowiedz: Zgodnie z rysunkiem i przedmiarem robot elektrycznych.

4 3. rodzaj rur wentylacyjnych 14*14 - z blachy ocynkowanej powlekanej - czy to maja. bye rury kwadratowe czy zgodnie z opisem w charakterystyce obiektu rury spiro fi 15 w otulinie z wejny mineralnej gr. 4 cm Odpowiedz: Zgodnie z opisem. 4. czy obudowa rur jw. ma bye wykonana z ptyt g-k ogniochronnych czy zwyklych Odpowiedz: Ognioochronna i wodoodporna 12,5 mm. 5. poz. 72 prosze, okreslic rodzaj belek stalowych Odpowiedz: Profil goroqcowalcowany typ C 2 x 100 mm. 6. poz. 74, 75 prosze. okreslic rodzaj i wymiary podokiennikdw wewne.trznych i zewne.trznych Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, szerokosc 35 cm. 7. poz. 76, 77 prosze. okreslic rodzaj i wymiary drzwiczek rewizyjnych i drzwi w szachtach Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, drzwiczki rewizyjne metalowe, drzwi do szachtow z ptyty wiorowej laminowanej 40 x 180 cm. 8. prosze. dostarczyc wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skrzydel i oscieznic drzwiowych Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie poz. 146 prosze. o podanie rodzaju lakieru Odpowiedz: Lakier ochronno - zabezpieczaja.cy typu Jager lub Akrylak poz. 148,149,150,151 prosze. o uszczegotowienie rodzajow elementow przeciwuderzeniowych Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. 148 d.5.12 KNR Pochwyt stalowy na wspornikach na poziomie 0,75 i 0,9 m od posadzki oraz listwa odbojowa nad cokotem. Listwa z zywicy akrylowinylowej na profilach aluminiowych m d.5.12 NNRNKB analogia Listwa wykanczajqea - odbojnica przeciwuderzeniowa oraz listwa odbojowa nad cokotem. Listwa z zywicy akrylowinylowej na profilach aluminiowych m d.5.12 NNRNKB analogia Narozniki scian, slupow, narazonych na obicie, wykoriczyc (qtownikami z zywicy akrylowinylowej m d.5.12 NNRNKB analogia Narozniki glefow przy otworach drzwiowych, narazonych na obicie, wykonczyc ka.townikami z zywicy akrylowinylowej m poz prosze. o okreslenie rodzaju kabiny prysznicowej Odpowiedz: Miska prysznicowa emaliowana szer. min 0.80m, gt. brodzika min. 4 cm z zabudowa. PCV. W lazienkach przeznaaonych dla osob niepetnosprawnych - wpuszczana w posadzke poz. 329 prosze. o sprawdzenie czy jest prawidtowa ilosc kratek i okreslenie ich rodzaju Odpowiedi: 329 d.9 KNR Kratki, osadzone w scianach o powierzehni elementu do 0.1 m2 szt. poz.318*2 szt RAZEM poz prosze. o podanie typu urza.dzenia i okreslenie jego miejsca montazu

5 Odpowiedz: Montaz w pomieszczeniu nr 1536 (serwerownia), z wyprowadzeniem i montazem jednostki zewne.trznej przez korytarz i pom Klimatyzator wewne.trzny typu Split o mocy minimalnej 1,2 kw. 18. Wg. przedmiaru. Obsadzenie wentylatorkow kanatowych uruchamianych przyciskiem wraz z instalacja. zasilaja.ca.. Czy Zmawiaja.cy ma na mysli,,wentylatory typu tazienkowe -czyli kratka wentylacyjna z fabrycznie zamocowanym wentylatorem" Odpowiedz: Tak. 19. Wg przedmiaru nalezy wykonac scianki dziatowe z GK i GKF jednowarstwowe, czyli 1 warstwa ptyty gipsowej na kazda ze stron scianki. Wg specyfikacji nalezy wykonac scianki 2 warstwowe tj. 4 warstwy ptyty na jedna. sdanke. po dwie z kazdej ze stron. Ktore rozwia.zanie jest prawidtowe. Odpowiedz: Wg specyfikacji. 2O.,,Zakup i montaz wraz z robotami towarzysza.cymi urzqdzenia klimatyzacyjnego" - jakie urza.dzenie nalezy zakupic i zamontowac. Brak podstawowych parametrow. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Przedmiar budowlany Jednokrotne lakierowanie tynkow wewnqtrznych, podfozy gipsowych isztablatuf 973,966 m3 Dzial Roboty malarskie. Bardzo prosze. doprecyzowac jakiego lakierowania i dotyczy pytanie. Jaki lakier stosowac i co jest przewidziane do lakierowania. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt W opisie wykonania kominow ponad dachem jest nast^puja.cy opis: Wyprowadzenie kominow wentylacyjnych ze wszystkich kondygnacji ponad potac dachowa. wraz z osadzeniem obrotowych nasad kominowych (na wszystkich kominkach), wykonaniem izolacji termianej (styrodur 2 cm) oraz instalacji p.wilgociowej Naprawa pokrycia dachowego w obre.bie 1.0m od kominow wentylacyjnych - papa dachowa 2x na lepiku z wywiniepem papy na kominy Jest on odmienny od przedmiarow (brak nasad kominowych, docieplenie wetna., 1 warstwa papy), ktore rozwia.zanie przyja.c do wyceny. Odpowiedz: Nalezy wycenic zgodnie z opisem. 23. Prosimy o podanie minimalnych wymagan dla wyktadzin PCV. Odpowiedz: Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona fabrycznie powtoka. ochronna., nie wymagajqca. konserwacji po utozeniu, o parametrach: homogeniana wykladzina naturalna linoleum dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield 2) swiatlo utwardzalna., ekologiczna. powtoka. ochronna. na bazie wody, nie wymagajqca. konserwacji po utozeniu klasa uzytkowa EN /34/43 grubosc calkowita EN 428 2,5 mm trwatosc kolorow ISO 105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6 pozostatosc wgniecenia PE EN-ISO ,15 mm gie.tkosc i ugi^cie PE EN-ISO mm gwarancja 10-letnia rezystancja elektryczna PE EN lxl06<rl<lxl0b Q rozpraszaja.ce tedunki

6 mozliwosc zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurow do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne) klasa antyposlizgowosci DIN R9 naturalne wtasciwosci bakteriostatyane (odpornosc na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA) odpornosc na zar papierosa dtugosc rolki EN min 32 mb (mniej tqczeri) ttumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO <5dB reakcja na ogien EN Cnsl posiada deklaracje. zgodnosci ze znakiem CE EN odpornosc na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO Odporne na dziatenie rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu, biatego spirytusu 24. Prosimy o podanie wymiarow oraz materiatow, z jakich nalezy wykonac podwpjne pochwyty, odbojnice i narozniki w korytarzach. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Poz. 123 przedmiaru budowlanego - prosimy o wyjasnienie, czy w tej pozycji nalezy wycenic,,montaz sufitow kasetonowych podwieszanych..." na korytarzach IV pie.tra? Dokumentacja techniczna nie przewiduje tego typu prac. Jezeli wchodza. one w zakres zadania, to prosimy o podanie wymagan dla sufitow podwieszanych (wymiary, grubosc i material p*yty sufitowej). Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, w wersji higienicznej, dopuszaone do stosowania w stuzbie zdrowia. 26. Wg poz. 124, 125, 126 przedmiaru j.w. nalezy wykonac nowe warstwy posadzkowe (styropian, folia i szlichta cementowa). Zata.czona dokumentacja nie zawiera takich prac. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy wykonac wymiane. warstw posadzkowych? Jezeli tak, to w ktorych pomieszczeniach? Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. 27. Poz. 159 przedmiaru j.w. -,,Kabina prysznicowa" - prosimy o wyjasnienie, co nalezy uja.c w wycenie tej pozycji: kabiny prysznicowe czy zastony prysznicowe, jak jest to opisane na rysunkach: «A -tezienka - schemat uktadu ptytek 1" oraz,a - lazienka - schemat ukladu plytek 2'? Odpowiedz: kabiny prysznicowe. 28. Prosimy o podanie parametrow, jakim powinny odpowiadac kabiny prysznicowe. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Poz. 76 przedmiaru budowlanego - prosimy o podanie wymiarow i rodzaju materiatu, z jakiego nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne? Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Poz. 77 przedmiaru j.w. prosimy o podanie wymiarow i rodzaju materiatu, z jakiego nalezy zamontowac drzwi do szachtow instalacyjnych. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Prosimy o podanie wymagan normowych dla farb zastosowanych w poszczegolnych oddziatach. Zamieszczona specyfikacja robot budowlanych nie odpowiada informacjom zawartym w dokumentacji pn. Architektura, a mianowicie:

7 - na rysunku,,schemat aranzacji tazienki dla osob niepetnosprawnych" widnieje zapis: sciane powyzej ptytekpomalowac farba biafa Beckers, zas w Specyfikacji robot budowlanych sciany sa. malowane farba. Tikkurila. Odpowiedz: Farba o parametrach nie gorszych niz Tikkurila, dopuszczona do stosowania w obiektach shizby zdrowia. 32. Jaki wymiar i rodzaj ptytek gresowych nalezy uwzgl^dnic w wycenie, gdyz wg Architektury sa. to ptytki 60x60 cm Nowa Gala, zas wg Specyfikacji ptytki Opoczno 30x30 cm? Odpowiedz: Ptytki nie gorsze niz Opoczno 30x30 cm. 33. Zwracamy sie. z prosba. o zamieszczenie dokumentacji projektowej dot. instalaqi gazow medycznych. Odpowiedz: Nalezy przewidziec koszt podlqczenia istniejqcych instalacji gazow medyanych (tlen, proznia) do projektowanych paneli nadtozkowych. 34. Zwracamy siej z prosba. o wyjasnienie zabezpieczeri przeciwuderzeniowych. W poz. 148 przedmiaru budowlanego przyje.to obmiar z poz. 149*2. Prosze. o wyjasnienie co nalezy uja.c w poz. 148, a co w poz Czy pochwyty maja. bye z zywicy akrylowinylowej. Z opisu wynika ze tylko listwa odbojowa ma bye z zywicy akrylowinylowej. Prosze. skorygowac przedmiar robot. W poz. 150 i 151 przedmiaru budowlanego prosze. podac wymiary naroznikow. Prosze. o zamieszczenie opisu technicznego oraz opisu konstrukcyjnego w programie PDF. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt 10. Zgodnie z przedmiarem robot budowlanych poz. 150 i 151. Zgodnie ze standardami okreslonymi w katalogu C/S Polska lub Promador. 35. Zwracamy sie. z prosb^ o zamieszczenie dokumentacji projektowej dot. instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy budynek D. Odpowiedz: Zakres robot nie obejmuje tych prac. 36. Zwracamy si^ z prosba. o zamieszczenie dokumentacji projektowej dot. instalacji ciepta technologicznego. Czy zakres robot obejmuje wstawienie freonowej chtodnicy kanalowej z filtrem wst^pnym wspotpracuja.cym z agregatem chiodniczym o ptynnej regulacji do istnieja.cego uwadu wentylacji sal Kliniki Onkologii? Jesli tak to prosimy o podanie typu/parametrow Czy w ofercie nalezy uja.c centrale wentylacyjna. typu VS-55-R-PH? Odpowiedz: Projektowana centrala zamontowana be^lzie w miejscu istnieja.cego wentylatora nawiewnego z nagrzewnica. C.T. nagrzewnice. nowej centrali nalezy podla.czyc do istnieja.cej instalacji. Pozostala cze.se pytania Wykonawcy - zgodnie z odpowiedzia. na pytanie nr Uzupdnienie ptytek 30x50cm marmur marzenica kolor sredni - Prosze. o podanie producenta w/w ptytki. Odpowiedz: Ptytki Morawica - kopalnie marmuru woj. swie.tokrzyskie. 38. Prosz^ o doprecyzowanie jaka. listw^ nalezy zastosowac. Poz.9 Listwa wykanczaja.ca- nascienna ochronna 50x50mm i dt.l,20m naklejana w kolorze zielonym wg przedmiaru 32,40m 1 Prosze. o doprecyzowanie jaka. listwe. nalezy zastosowac. Poz.10 Listwa odbojowa szer. 15cm naklejana wg przedmiaru 30m Odpowiedz: np. firmy C/S Polska lub Promador.

8 39.Zwracamy sie. z prosba. o zamieszaenie dokumentacji projektowej dot. instalacji ciepfa technologicznego. poz. 14 "OWadziny z p*yt gips.-karton. 12,5mm (suche tynki gips.) pojedyricze na sdanach na zaprawie na paskach " czy za ta. pozycja. nie powinno bye Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnejxznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pomieszczenia uzytkowane m2 Czy za pozycji 20 "Obudowa elementow konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5mm ogniochronne na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciajow, jednowarstwowa ,65m2 nie powinno bye dodatkowej pozycji Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewne,trznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pomieszczenia uzytkowane - 94,65m2 poz 25 Okladziny z ptyt gips.-karton. 12,5mm (suche tynki gips.) poje- dyricze na scianach na zaprawie na paskach m2 nie powinno bye dodatkowej pozycji Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewne.trznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pomieszczenia uzytkowane m2, Analogicznie poz 27,49,89,177,230 kosztorysu budowlanego. Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i zwiqzana. z nimi zmiana. tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, prowadzqeymi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy Prawo zamowieh publicznych w zwia.zku z art. 12a ustawy, zmianie ulegajq naste.puja.ee terminy: Termin sktadania ofert: r. godz (strona tytutowa SIWZ, 11 p. 1 SIWZ) Termin otwarcia ofert: r. godz (strona tytutowa SIWZ, 11 p. 3 SIWZ) Termin wnoszenia wadium: r. godz ( 8 p. 4 i 6 SIWZ) KIEROWNIK Sekcji Zamfiwiefi Pubhcznych Kisiel

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

I. Salka wykładowa 214 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Przedmiar robót Strona 1/6 1 KNR 4-01 2 KNR 4-01 3 KNR 4-01 4 KNR 4-01 5 KNR 4-01 6 KNR 4-01 7 KNR 7-12w 8 KNR 4-01 9 KNR 4-01 10 KNR 4-01 11 KNR 4-01w 0816/03 12 KNR 4-01 0607/02 13 KNR 2-02 1111/08 14

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009

Kraków, 02 listopada 2009 r. Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Dział Logistyki Sekcja Zamówień Publicznych LOG.I-271-152/2009 Kraków, 02 listopada 2009 r. Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych prac

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r.

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@med.pam.szczecin.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar

Zespół Szkół nr 2 w Jeleśni po korekcie Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 5711) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 45432130-4

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

WENA Sylwia Melon-Szypulska 01-109 Warszawa ul. Górczewska 123 m.18. DATA OPRACOWANIA : 20.10.2010 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WENA Sylwia Melon-Szypulska 0-09 Warszawa ul. Górczewska m.8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MALI WYNALAZCY - ośrodek opieki nad dziećmi pracowników. ADRES INWESTYCJI : Al. Jerozolimskie 0; 0-8 Warszawa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy DA-372-10/11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu zabudowy przeciwpożarowej klatki schodowej bocznej oraz parteru w budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Techniczno Projektowe mgr Badowski Leszek 72-200 Nowogard, ul. Boh. Warszawy 56/3 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 8.0 Budowa : Narodowy Fundusz Zdrowia Obiekt : Budynek biurowy Adres : ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118 tel. i faks: (34) 367-36-74 Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/076/2001/12 Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowo budowlane - Zadanie nr 2

Przedmiar robót. Roboty remontowo budowlane - Zadanie nr 2 Przedmiar robót Roboty remontowo budowlane - Zadanie nr 2 Data: 2014-02-06 Budowa: Usunięcie nieprawidłowości w przewodach kominowych wynikających z dokonanych przeglądów kominiarskich (protokoły kominiarskie)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA DOKUMENTACJA KOSZTORYSOWA Dla obiektu: Szczecin ul. Czesława 9 Zadanie: Remont pomieszczeń nr 2.8 do 2.17 (I piętro) Inwestor: Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej Zakład Budżetowy 71-504 Szczecin ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200

[ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401. konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - 0212-0200 ITB Katowice Remont pomieszczenia biurowo-magazynowego bud. C-1 Przedmiar obmiar Lp. 1 Pom. 1 1 [ WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II ] - Rozbiórka elementów KNRw 0401 mechanicznie zakłada się zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni

Przedmiar robót. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - ETAP II - ostatni Przedmiar robót Budowa: Kraków ul. Worcella 7 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek biurowy Inwestor: Małopolski Urząd Wjewódzki Kraków ul. Basztowa 22 Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Logistyki Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2Wejherowo

Przedmiar robót. Zespół Szkół Ponadgimiazjalnych nr 2Wejherowo Przedmiar robót Data: 2009-06-08 Budowa: ciąg komunikacyjny - parter Wejherowo ul. Strzelecka 9 Obiekt: Wejherowo ul. Strzelecka 9 Zamawiający: 2 84-200 Wejherowo Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3965 DZIAŁY KOSZTORYSU L Nazwa działu Od Do p. Projekt przebudowy pomieszczenia nr 1/5 na parterze w budynku przy ul. Komandorskiej 16 we Wrocławiu z przeznaczeniem na serwerownię 1 POSADZKA ANTYELEKTROSTATYCZNA,

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku.

Kosztorys ślepy. Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Kosztorys ślepy Remont holu i korytarza od wejscia głównego SPZOZ w Brzesku. Obiekt lub rodzaj robót: Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe; CPV 452231100-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Kosztorys ślepy. Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Kosztorys ślepy Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Data: 2013-09-10 Budowa: Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

-remont schodów zewnetrznych przez oblozenie plytkami gresowymi,

-remont schodów zewnetrznych przez oblozenie plytkami gresowymi, OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT Swietlica Wiejska we wsi Holonki ulokowana jest wjednokondygnacyjnym, murowanym budynku wolnostojacym typu remizy strazackiej. Dach czterospadowy (typu kopertowego),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

3/T/13. 1.1. Rozbudowa budynku Zespłu Szkół w Kozłowie Biskupim:

3/T/13. 1.1. Rozbudowa budynku Zespłu Szkół w Kozłowie Biskupim: 3/T/13 Nowa Sucha, dn. 25.02.2013 r. Wójt Gminy Nowa Sucha, działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa oraz termomodernizacja budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Gmina lliasto Rzesz6~

Gmina lliasto Rzesz6~ Gmina lliasto Rzesz6~ Rynck 1 35-064 RZESZ~W Dotyczy przetargu pn. Przebudowa Pnychodni Specjalistycznej nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 - etap I1 w ramach zadania inwestycyjnego,,modernizacja Pnychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI.

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z DANYMI TECHNICZNO - UŻYTKOWYMI. I. Rodzaj i charakterystyka obiektu. 1. Dane ewidencyjne : 1.1.Budowa - projektowana jest przebudowa pracowni RTG w budynku głównym szpitala w Słupcy.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jednostkowa Wartość PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ IIIp - ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ - LIKWIDACJA BARIER, MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYPOŚLIZGOWYCH,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 8-400 Łomża, ul. Przytulna 9 Data opracowania: 202-05-02 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa konstrukcji dachu wraz z pkryciem bud nr 63, 24 i 25 Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 17 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Kosztorys zerowy Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Data: 2009-06-01 Budowa: Remont dachu BWA w Katwocach Obiekt: Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 180236-2015 z dnia 2015-07-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Studio Dżwięku ASP Katowice

Studio Dżwięku ASP Katowice Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Przedmiar Wspólny Słownik Zamówień: BUDOWA: WYKONAWCA: Studio Dżwięku ASP Katowice Koszarowa Katowice Studio Dżwięku ASP Katowice KOSZTORYS NR: 162/11

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu

OPIS TECHNICZNY. Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu OPIS TECHNICZNY Do remontu pomieszczeń dla II Oddziału Wewnętrznego oraz holu windowego na IV piętrze Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu I. Lokalizacja Pomieszczenia objęte zakresem remontu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r.

Kosztorys Nakładczy. mgr inż. Grzegorz Lachowicz. Słupsk 20 maj 2015 r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Zepołu Szkół Ponadgimnazjalnych, roboty remontowe wewnętrzne sala nr 207 ROBOTY MALARSKIE, STOLARSKIE Budowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 Słupsk ul. Szczecińska 60 Biuro

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania:

Część 1. PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Forma realizacji: pod klucz : przetarg projekt i realizacja. Nazwa zadania: Przystosowanie i adaptacja pracowni praktycznej nauki zawodu pod wymogi certyfikatu ULC 1) Adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ZADANIE NR 1 REMONT ZAPLECZA SALI NR 20

Przedmiar robót ZADANIE NR 1 REMONT ZAPLECZA SALI NR 20 Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42 44-230 Czerwionka-Leszczyny Narzuty: Koszty zakupu 6,30%M Koszty pośrednie 65,%R+ 65,%S Zysk 10,60%(R+Kp(R))+10,60%(S+Kp(S))

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu remontu w mieszkaniu nr 7 przy ui. Narutowicza 58

Opis zakresu remontu w mieszkaniu nr 7 przy ui. Narutowicza 58 Opis zakresu remontu w mieszkaniu nr 7 przy ui. Narutowicza 58 1. Remontowane mieszkanie znajduje si~ w parterze budynku mieszkalnego i jest dost~pne z klatki schodowej. Mieszkanie jest cz~sciowo podpiwniczone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Anna Armista ul. B. Prusa /7 Data utworzenia: 0-0-9 Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu Kontroli Skarbowej Tabela robót Dział nr. Roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach sanitarnych na parterze

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Oddziału ZUS w Biłgoraju Archiwum akt BranŜa: Budowlana Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy wymiany stolarki okiennej z profili aluminiowych na stolarkę

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo