UNIWERSYTECK1 DZIECIF.CY SZPITAL KLINICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTECK1 DZIECIF.CY SZPITAL KLINICZNY"

Transkrypt

1 UNIWERSYTECK1 DZIECIF.CY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Biatymstoku Bialystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85) , fax (85) Biaiystok, Wszyscy uczestnicy poste,powania przetargowego PN-17/15/27/1 Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN-17/15/27 na roboty budowlane dotycza.ce realizacji Programu dostosowawczego UDSK w Klinice Pediatrii i Nefrologii Informujemy, iz do Zamawiajacego wplyne.ly zapytania o przytoczonej ponizej tresci. Na mocy art. 38 List. 1-2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowieri publlcznych (Dz. U. z 2013r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) udzielamy wyjasnieii do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Trescpytari: 1. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest po stronie Zamawiaja,cego. Odpowiedz: Zamawiaja,cy potwierdza. 2. Na stronie mternetowej zostaty zamieszczone dwa rozne przedmiary dotycza.ce DSO zatytutowane 22IVp Przedmiar-DSO prosimy o sprecyzowanie, ktory jest aktualny - opracowany dnia czy ? Odpowiedz: Aktualny jest przedmiar z dnia W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaja,cego dokumentacji brak wykazu stolarki drzwiowej drewnianej i aluminiowej oraz specyfikacji technicznej i parametrow jakie powinny spelniac w/w elementow. Prosimy o udostepnienie wykazu stolarki wraz z opisem. Odpowiedz: W zal^czeniu. 4. W zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajacego dokumentacji brak zestawienia okien do wymiany oraz specyfikacji technicznej i parametrow jakie powinny spejniac w/w elementy, prosimy 0 udoste.pnienie wykazu stolarki okiennej wraz z opisem. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia, na pytanie Czy Zamawiaja,cy uzna spefnienie warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego posiadania wiedzy 1 doswiadczenia jesli Wykonawca wykaze ze wykonal dwie roboty poiegaja.ce na: przebudowie budynku stuzby zdrowia ktorych zakres prac obejmowai wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektryanych i teletechnicznych - wartosc ok ,00 brutto

2 remoncie pomieszczeri w budynku Uniwersytetu Medycznego w BiaJymstoku przeznaczonych do dziatelnosci naukowo-badawczej, ktorych zakres prac obejmowai wykonanie robot budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych - wartosc ok ,00 brutto Odpowiedz: Zamawiajqcy podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postejaowaniu. 6. Prosze. o udostepnienie rysunkow z zestawieniem stolarki. Brak w dokumentacji przetargowej. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie ProszQ o weryfikacje, udoste.pnionych plikow do przetargu. Na stronie nie dziata link do pliku»zaia.cznik nr 6:" Odpowiedz: W sktad Zatqcznika nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamowienia) wchodzi cala dokumentacja zamieszczona ponizej hasla»zata.cznik nr 6:" (samo hasto nie jest odnosnikiem). Wszystkie hiperla.cza do udostejjnionej dokumentaqi dziataja. prawidtowo. 8. Prosimy o zamieszaenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, o ktorej jest mowa w opisie technicznym,,aiaualizaaa PROJEKTU WYKONAWCZEGO PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO UDSK DO WYMOGOW ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA R. KONDYGNAOA IV /BLOKA ALI Al/ (strona 9 pi^tro IV) oraz zestawienie pozostatej stolarki, ktora. nalezy wymienic. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie Z zamieszczonej dokumentaqi architektury (rysunkowej oraz opisu) nie mozna ustalic, w ktorych pomieszaeniach nalezy wykonac oktadziny z ptytek ceramicznych, a w ktorych gtadzie gipsowe z malowaniem. Prosimy o zamieszaenie rysunkow lub opisow z oznaczeniem wykonczenia scian dla poszaegolnych pomieszczeh. Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. Numery pomieszczeri zostana. wskazane przed przysta.pieniem do robot (na eta pie przekazania frontu robot). 10. Wg przedmiaru robot budowlanych uje.to remont pomieszczenia nr 1664 (np. poz. 243, 252), natomiast wg opisu technicznego architektury zakres robot dla,,pietro VI /CZE.SC AL i Al/" nie obejmuje takiego pomieszczenie. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy uja.c remont pomieszczenia nr 1664? Odpowiedz: Tak, zgonie z przedmiarem. 11. Wg przedmiaru robot budowlanych np. poz. 303, 310 ujeto remont wszystkich sufitow na VII pie.trze, natomiast wg opisu technicznego architektury zakres robot dla,,pietro VII" zaktada:,,demontaz drzwi wewn^trznych, zamurowanie otworu po drzwiach, osadzenie nadproza, wykonanie otworu drzwiowego, osadzenie drzwi, malowanie scian pomieszczenia i sciany korytarza po wykonanych robotach /szpachlowanie, malowanie/". Prosimy o wyjasnienie, jakie roboty nalezy wykonac na pi^trze VII? Z przedmiaru budowlanego wynikaja. rowniez inne roboty jak np. instalowanie zabezpieczeh przeciwuderzeniowych na scianach. Prosimy o wyjasnienie, czy ten zakres robot jest obje.ty przetargiem.

3 Odpowiedz: Do wyceny nalezy ujqc 50,885 m2 powierzchni sufitow (pomieszczenia: ,821 m2 pomieszczenie ,064 m2), zgodnie z przedmiarem (poz. 303 i 310). Pozostate pozycje zgodnie z przedmiarem. 12. Ze wzgl^du na wyste.puja.ce roznice pomiedzy n/w dokumentami prosimy o wskazanie, co jest wia.za.ce dla okreslenia zakresu robot dla poszczegolnych kondygnagi: - opis techniczny, - dokumentacja rysunkowa - przedmiar robot? Odpowiedz: Przedmiar robot i opis techniczny. 13. W czqsci wentylacji mechanicznej uklad I- wentylacja korytarzy budynku D zaprojektowano centrale. nawiewno - wywiewna. typu VS - 55-R-PH wyposazona. w wentylator nawiewny i wywiewny, filtr nagrzewnice. wodna i wymiennik obrotowy, natomiast w uktadzie II wentylacja gabinetu stomatologii zachowawczej przewidziano VS -10-R-HT w przedmiarze uje.to jedynie centrale wentylacyjna. VTS CQMA typu VS 10-R-HT, czy nalezy uja.c w oferde centrale. nawiewno - wywiewna. typu VS - 55-R-PH? Prosze. o uzupetnienie przedmiaru. Odpowiedz: Realizowana be^lzie wentylacja mechaniczna gabinetow stomatologicznych blok C (bez bloku D). 14.Wzor umowy, jak rowniez opis przedmiotu zamowienia mowi o wykonaniu automatyki centrali wentylacyjnej do gabinetow stomatologicznych i systemu BMS do nadzorowania prac ww. centrali. System automatyki i BMS powinien bye kompatybilny z istnieja.cym i pracuja.cym w obiekcie Szpitala systemem Desigo Inside firmy Siemens, nie zostato to uje.te w przedmiarze, czy nalezy to ujqc w oferde? Prosze. o uzupetnienie przedmiaru. Odpowiedz: Nalezy ujqc w ofercie koszty wykonania automatyki i BMS. 15. Wzor umowy, jak rowniez opis przedmiotu zamowienia mowi o wstawieniu freonowej chlodnicy kanatowej z filtrem wst^pnym, wspolpracujqcej z agregatem chtodniczym o plynnej regulacji do istniej^cego uktadu wentylacji sal Kliniki Onkologii nie zostato to uje.te w przedmiarze, czy nalezy to uja.c w ofercie? Prosze. o sprecyzowanie parametrow tej chlodnicy. Proszq o uzupelnienie przedmiaru. Odpowiedz: Nalezy uja.c w ofercie koszt doboru i wstawienia freonowej chtodnicy kanatowej z agregatem chtodniczym, automatyke. i BMS. Chtodnicy nalezy dobrac do przeptywow powietrza w ilosci m3/h i temperaturze 18 C za chlodnica Przedmiar instalacji elektrycznych poz. Nr 26 i 27 - obmiar jest zerowy. ProszQ o poprawienie przedmiaru. Odpowiedz: Poz ,36 m, poz. 27-0,325 m3. Zaktualizowany przedmiar - w zata.czeniu. 17. Prosze. o wyjasnienie naste.puja.cych spraw: 1. rodzaj pustakow na kanaty wentylacyjne (czy ceramiczne, silikatowe czy betonowe, pojedyncze czy zespolone po kilka kanatow) Odpowiedz: Zgodnie z opisem w charakterystyce obiektu, rury spiro fi 150 w otulinie z wetny mineralnej grubosci 4 cm. 2. typ wentylatorow kanatowych (gdzie maja. bye montowane) wraz z istal. Elektryczna. Odpowiedz: Zgodnie z rysunkiem i przedmiarem robot elektrycznych.

4 3. rodzaj rur wentylacyjnych 14*14 - z blachy ocynkowanej powlekanej - czy to maja. bye rury kwadratowe czy zgodnie z opisem w charakterystyce obiektu rury spiro fi 15 w otulinie z wejny mineralnej gr. 4 cm Odpowiedz: Zgodnie z opisem. 4. czy obudowa rur jw. ma bye wykonana z ptyt g-k ogniochronnych czy zwyklych Odpowiedz: Ognioochronna i wodoodporna 12,5 mm. 5. poz. 72 prosze, okreslic rodzaj belek stalowych Odpowiedz: Profil goroqcowalcowany typ C 2 x 100 mm. 6. poz. 74, 75 prosze. okreslic rodzaj i wymiary podokiennikdw wewne.trznych i zewne.trznych Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, szerokosc 35 cm. 7. poz. 76, 77 prosze. okreslic rodzaj i wymiary drzwiczek rewizyjnych i drzwi w szachtach Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, drzwiczki rewizyjne metalowe, drzwi do szachtow z ptyty wiorowej laminowanej 40 x 180 cm. 8. prosze. dostarczyc wykaz stolarki okiennej i drzwiowej, skrzydel i oscieznic drzwiowych Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie poz. 146 prosze. o podanie rodzaju lakieru Odpowiedz: Lakier ochronno - zabezpieczaja.cy typu Jager lub Akrylak poz. 148,149,150,151 prosze. o uszczegotowienie rodzajow elementow przeciwuderzeniowych Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. 148 d.5.12 KNR Pochwyt stalowy na wspornikach na poziomie 0,75 i 0,9 m od posadzki oraz listwa odbojowa nad cokotem. Listwa z zywicy akrylowinylowej na profilach aluminiowych m d.5.12 NNRNKB analogia Listwa wykanczajqea - odbojnica przeciwuderzeniowa oraz listwa odbojowa nad cokotem. Listwa z zywicy akrylowinylowej na profilach aluminiowych m d.5.12 NNRNKB analogia Narozniki scian, slupow, narazonych na obicie, wykoriczyc (qtownikami z zywicy akrylowinylowej m d.5.12 NNRNKB analogia Narozniki glefow przy otworach drzwiowych, narazonych na obicie, wykonczyc ka.townikami z zywicy akrylowinylowej m poz prosze. o okreslenie rodzaju kabiny prysznicowej Odpowiedz: Miska prysznicowa emaliowana szer. min 0.80m, gt. brodzika min. 4 cm z zabudowa. PCV. W lazienkach przeznaaonych dla osob niepetnosprawnych - wpuszczana w posadzke poz. 329 prosze. o sprawdzenie czy jest prawidtowa ilosc kratek i okreslenie ich rodzaju Odpowiedi: 329 d.9 KNR Kratki, osadzone w scianach o powierzehni elementu do 0.1 m2 szt. poz.318*2 szt RAZEM poz prosze. o podanie typu urza.dzenia i okreslenie jego miejsca montazu

5 Odpowiedz: Montaz w pomieszczeniu nr 1536 (serwerownia), z wyprowadzeniem i montazem jednostki zewne.trznej przez korytarz i pom Klimatyzator wewne.trzny typu Split o mocy minimalnej 1,2 kw. 18. Wg. przedmiaru. Obsadzenie wentylatorkow kanatowych uruchamianych przyciskiem wraz z instalacja. zasilaja.ca.. Czy Zmawiaja.cy ma na mysli,,wentylatory typu tazienkowe -czyli kratka wentylacyjna z fabrycznie zamocowanym wentylatorem" Odpowiedz: Tak. 19. Wg przedmiaru nalezy wykonac scianki dziatowe z GK i GKF jednowarstwowe, czyli 1 warstwa ptyty gipsowej na kazda ze stron scianki. Wg specyfikacji nalezy wykonac scianki 2 warstwowe tj. 4 warstwy ptyty na jedna. sdanke. po dwie z kazdej ze stron. Ktore rozwia.zanie jest prawidtowe. Odpowiedz: Wg specyfikacji. 2O.,,Zakup i montaz wraz z robotami towarzysza.cymi urzqdzenia klimatyzacyjnego" - jakie urza.dzenie nalezy zakupic i zamontowac. Brak podstawowych parametrow. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Przedmiar budowlany Jednokrotne lakierowanie tynkow wewnqtrznych, podfozy gipsowych isztablatuf 973,966 m3 Dzial Roboty malarskie. Bardzo prosze. doprecyzowac jakiego lakierowania i dotyczy pytanie. Jaki lakier stosowac i co jest przewidziane do lakierowania. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt W opisie wykonania kominow ponad dachem jest nast^puja.cy opis: Wyprowadzenie kominow wentylacyjnych ze wszystkich kondygnacji ponad potac dachowa. wraz z osadzeniem obrotowych nasad kominowych (na wszystkich kominkach), wykonaniem izolacji termianej (styrodur 2 cm) oraz instalacji p.wilgociowej Naprawa pokrycia dachowego w obre.bie 1.0m od kominow wentylacyjnych - papa dachowa 2x na lepiku z wywiniepem papy na kominy Jest on odmienny od przedmiarow (brak nasad kominowych, docieplenie wetna., 1 warstwa papy), ktore rozwia.zanie przyja.c do wyceny. Odpowiedz: Nalezy wycenic zgodnie z opisem. 23. Prosimy o podanie minimalnych wymagan dla wyktadzin PCV. Odpowiedz: Naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona fabrycznie powtoka. ochronna., nie wymagajqca. konserwacji po utozeniu, o parametrach: homogeniana wykladzina naturalna linoleum dodatkowe trwate, fabryczne zabezpieczenie (Topshield 2) swiatlo utwardzalna., ekologiczna. powtoka. ochronna. na bazie wody, nie wymagajqca. konserwacji po utozeniu klasa uzytkowa EN /34/43 grubosc calkowita EN 428 2,5 mm trwatosc kolorow ISO 105-B02 - Metoda 3: niebieska skala minimum 6 pozostatosc wgniecenia PE EN-ISO ,15 mm gie.tkosc i ugi^cie PE EN-ISO mm gwarancja 10-letnia rezystancja elektryczna PE EN lxl06<rl<lxl0b Q rozpraszaja.ce tedunki

6 mozliwosc zastosowania jednokolorowych lub wielokolorowych sznurow do zgrzewania lub fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne) klasa antyposlizgowosci DIN R9 naturalne wtasciwosci bakteriostatyane (odpornosc na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA) odpornosc na zar papierosa dtugosc rolki EN min 32 mb (mniej tqczeri) ttumienie odgtosow uderzeniowych PN EN ISO <5dB reakcja na ogien EN Cnsl posiada deklaracje. zgodnosci ze znakiem CE EN odpornosc na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO Odporne na dziatenie rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu, biatego spirytusu 24. Prosimy o podanie wymiarow oraz materiatow, z jakich nalezy wykonac podwpjne pochwyty, odbojnice i narozniki w korytarzach. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Poz. 123 przedmiaru budowlanego - prosimy o wyjasnienie, czy w tej pozycji nalezy wycenic,,montaz sufitow kasetonowych podwieszanych..." na korytarzach IV pie.tra? Dokumentacja techniczna nie przewiduje tego typu prac. Jezeli wchodza. one w zakres zadania, to prosimy o podanie wymagan dla sufitow podwieszanych (wymiary, grubosc i material p*yty sufitowej). Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem, w wersji higienicznej, dopuszaone do stosowania w stuzbie zdrowia. 26. Wg poz. 124, 125, 126 przedmiaru j.w. nalezy wykonac nowe warstwy posadzkowe (styropian, folia i szlichta cementowa). Zata.czona dokumentacja nie zawiera takich prac. Prosimy o wyjasnienie, czy nalezy wykonac wymiane. warstw posadzkowych? Jezeli tak, to w ktorych pomieszczeniach? Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. 27. Poz. 159 przedmiaru j.w. -,,Kabina prysznicowa" - prosimy o wyjasnienie, co nalezy uja.c w wycenie tej pozycji: kabiny prysznicowe czy zastony prysznicowe, jak jest to opisane na rysunkach: «A -tezienka - schemat uktadu ptytek 1" oraz,a - lazienka - schemat ukladu plytek 2'? Odpowiedz: kabiny prysznicowe. 28. Prosimy o podanie parametrow, jakim powinny odpowiadac kabiny prysznicowe. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Poz. 76 przedmiaru budowlanego - prosimy o podanie wymiarow i rodzaju materiatu, z jakiego nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne? Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Poz. 77 przedmiaru j.w. prosimy o podanie wymiarow i rodzaju materiatu, z jakiego nalezy zamontowac drzwi do szachtow instalacyjnych. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt Prosimy o podanie wymagan normowych dla farb zastosowanych w poszczegolnych oddziatach. Zamieszczona specyfikacja robot budowlanych nie odpowiada informacjom zawartym w dokumentacji pn. Architektura, a mianowicie:

7 - na rysunku,,schemat aranzacji tazienki dla osob niepetnosprawnych" widnieje zapis: sciane powyzej ptytekpomalowac farba biafa Beckers, zas w Specyfikacji robot budowlanych sciany sa. malowane farba. Tikkurila. Odpowiedz: Farba o parametrach nie gorszych niz Tikkurila, dopuszczona do stosowania w obiektach shizby zdrowia. 32. Jaki wymiar i rodzaj ptytek gresowych nalezy uwzgl^dnic w wycenie, gdyz wg Architektury sa. to ptytki 60x60 cm Nowa Gala, zas wg Specyfikacji ptytki Opoczno 30x30 cm? Odpowiedz: Ptytki nie gorsze niz Opoczno 30x30 cm. 33. Zwracamy sie. z prosba. o zamieszczenie dokumentacji projektowej dot. instalaqi gazow medycznych. Odpowiedz: Nalezy przewidziec koszt podlqczenia istniejqcych instalacji gazow medyanych (tlen, proznia) do projektowanych paneli nadtozkowych. 34. Zwracamy siej z prosba. o wyjasnienie zabezpieczeri przeciwuderzeniowych. W poz. 148 przedmiaru budowlanego przyje.to obmiar z poz. 149*2. Prosze. o wyjasnienie co nalezy uja.c w poz. 148, a co w poz Czy pochwyty maja. bye z zywicy akrylowinylowej. Z opisu wynika ze tylko listwa odbojowa ma bye z zywicy akrylowinylowej. Prosze. skorygowac przedmiar robot. W poz. 150 i 151 przedmiaru budowlanego prosze. podac wymiary naroznikow. Prosze. o zamieszczenie opisu technicznego oraz opisu konstrukcyjnego w programie PDF. Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzia. na pytanie 17 podpunkt 10. Zgodnie z przedmiarem robot budowlanych poz. 150 i 151. Zgodnie ze standardami okreslonymi w katalogu C/S Polska lub Promador. 35. Zwracamy sie. z prosb^ o zamieszczenie dokumentacji projektowej dot. instalacji wentylacji mechanicznej korytarzy budynek D. Odpowiedz: Zakres robot nie obejmuje tych prac. 36. Zwracamy si^ z prosba. o zamieszczenie dokumentacji projektowej dot. instalacji ciepta technologicznego. Czy zakres robot obejmuje wstawienie freonowej chtodnicy kanalowej z filtrem wst^pnym wspotpracuja.cym z agregatem chiodniczym o ptynnej regulacji do istnieja.cego uwadu wentylacji sal Kliniki Onkologii? Jesli tak to prosimy o podanie typu/parametrow Czy w ofercie nalezy uja.c centrale wentylacyjna. typu VS-55-R-PH? Odpowiedz: Projektowana centrala zamontowana be^lzie w miejscu istnieja.cego wentylatora nawiewnego z nagrzewnica. C.T. nagrzewnice. nowej centrali nalezy podla.czyc do istnieja.cej instalacji. Pozostala cze.se pytania Wykonawcy - zgodnie z odpowiedzia. na pytanie nr Uzupdnienie ptytek 30x50cm marmur marzenica kolor sredni - Prosze. o podanie producenta w/w ptytki. Odpowiedz: Ptytki Morawica - kopalnie marmuru woj. swie.tokrzyskie. 38. Prosz^ o doprecyzowanie jaka. listw^ nalezy zastosowac. Poz.9 Listwa wykanczaja.ca- nascienna ochronna 50x50mm i dt.l,20m naklejana w kolorze zielonym wg przedmiaru 32,40m 1 Prosze. o doprecyzowanie jaka. listwe. nalezy zastosowac. Poz.10 Listwa odbojowa szer. 15cm naklejana wg przedmiaru 30m Odpowiedz: np. firmy C/S Polska lub Promador.

8 39.Zwracamy sie. z prosba. o zamieszaenie dokumentacji projektowej dot. instalacji ciepfa technologicznego. poz. 14 "OWadziny z p*yt gips.-karton. 12,5mm (suche tynki gips.) pojedyricze na sdanach na zaprawie na paskach " czy za ta. pozycja. nie powinno bye Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnejxznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pomieszczenia uzytkowane m2 Czy za pozycji 20 "Obudowa elementow konstrukeji ptytami gipsowo - kartonowymi 12,5mm ogniochronne na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciajow, jednowarstwowa ,65m2 nie powinno bye dodatkowej pozycji Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewne,trznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pomieszczenia uzytkowane - 94,65m2 poz 25 Okladziny z ptyt gips.-karton. 12,5mm (suche tynki gips.) poje- dyricze na scianach na zaprawie na paskach m2 nie powinno bye dodatkowej pozycji Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewne.trznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - pomieszczenia uzytkowane m2, Analogicznie poz 27,49,89,177,230 kosztorysu budowlanego. Odpowiedz: Zgodnie z przedmiarem. W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami i zwiqzana. z nimi zmiana. tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, prowadzqeymi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy Prawo zamowieh publicznych w zwia.zku z art. 12a ustawy, zmianie ulegajq naste.puja.ee terminy: Termin sktadania ofert: r. godz (strona tytutowa SIWZ, 11 p. 1 SIWZ) Termin otwarcia ofert: r. godz (strona tytutowa SIWZ, 11 p. 3 SIWZ) Termin wnoszenia wadium: r. godz ( 8 p. 4 i 6 SIWZ) KIEROWNIK Sekcji Zamfiwiefi Pubhcznych Kisiel

Gmina lliasto Rzesz6~

Gmina lliasto Rzesz6~ Gmina lliasto Rzesz6~ Rynck 1 35-064 RZESZ~W Dotyczy przetargu pn. Przebudowa Pnychodni Specjalistycznej nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 - etap I1 w ramach zadania inwestycyjnego,,modernizacja Pnychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn..09.2014 r. REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY We Wrocławiu. Nr.../SZP. ... 50-984 Wrocław. ADRESACI według wykazu

Wrocław, dn..09.2014 r. REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY We Wrocławiu. Nr.../SZP. ... 50-984 Wrocław. ADRESACI według wykazu REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY We Wrocławiu Wrocław, dn..09.2014 r. Nr.../SZP... 50-984 Wrocław ADRESACI według wykazu Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń budynku szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej

Dotyczy: Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. Dolnej Wsi 74, 44-100 Gliwice Oznaczenie sprawy: 2/2014 Gliwice, 19-12-2014 r. Dotyczy: Rozbudowa zaplecza szkolnego na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 30 kwietnia 2014 r. dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na budowie budynku Zespołu Oświatowego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Rzeszów, 04 kwietnia 2014 r. dotyczy: wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ na przetarg nieograniczony pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ul. Granicznej

Bardziej szczegółowo

BLOKU 1F/II - uzupełnione o gabinet zabiegowy Poz. 2.3; 2.4; 2.6-2.8; 2.12-2.15; 2.17-2.21; 2.23; - typ przewodu

BLOKU 1F/II - uzupełnione o gabinet zabiegowy Poz. 2.3; 2.4; 2.6-2.8; 2.12-2.15; 2.17-2.21; 2.23; - typ przewodu Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /12 Data: 10.01.2012 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Do wszystkich wykonawców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dn. 17.03.2009 r. Ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. BZP.341-14/2010 Swarzędz, dnia 3 marca 2010r. BZP.341-14/004/2010 Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dot. zamówienia publicznego na: Przebudowa istniejącego budynku produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie dp przetargu projektu pn. "Termomodernizacja budynku Ratusz w Tuchowie"

Wyjaśnienie dp przetargu projektu pn. Termomodernizacja budynku Ratusz w Tuchowie Wyjaśnienie dp przetargu projektu pn. "Termomodernizacja budynku Ratusz w Tuchowie" Data publikacji 2015-02-11 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony Znak sprawy: ZP-271-1/2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont i termomodernizacja budynku przy ul. Limanowskiego 29a w Radomiu

Warszawa: Remont i termomodernizacja budynku przy ul. Limanowskiego 29a w Radomiu Warszawa: Remont i termomodernizacja budynku przy ul. Limanowskiego 29a w Radomiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

przy ulicy Korczaka w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy.

przy ulicy Korczaka w miejscowości Stęszew z materiału Wykonawcy. IB/2214b-1/2010 Stęszew, dnia 15.01.2010 rok wg rozdzielnika Dotyczy: Przetargu na budowę 8-oddziałowego przedszkola o kubaturze V całk=5198,76 m 3 i powierzchni P użytk=1305,24 m 2 wraz z rozbudową istniejącego

Bardziej szczegółowo

I. Odpowiedzi na pytania:

I. Odpowiedzi na pytania: Zamawiający: Gmina Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem Gródek n. Dunajcem, 2014-12-03 Do: Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu Budowa budynku remizy Ochotniczej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość. Montaż wycieraczek systemowych 80x140 cm. szt. 6. indywidualna

Pytanie 5: L.p. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Ilość. Montaż wycieraczek systemowych 80x140 cm. szt. 6. indywidualna . Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a Powiat Opoczyński

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 08.01.2014 r.

Znak: P-M/Z/ /14 Data: 08.01.2014 r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /14 Data: 08.01.2014 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 000 000 euro na roboty budowlane polegające na wykonaniu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 maja 2012r.

Poznań, dnia 31 maja 2012r. Poznań, dnia 31 maja 2012r. Pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację Inspektoratu ZUS w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

na cele administracyjne

na cele administracyjne URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.47.2012 Konin, dnia 11.12.2012r. W Y J A Ś N I E

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa. ul Krasickiego 109 05-500 Nowa Wola

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus Pl. Czerwca 1976 nr 1, 02-495 Warszawa. ul Krasickiego 109 05-500 Nowa Wola PROJEKT BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb 2-11-14 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 roku Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia PZL/DZA/WPO/3710/01057/15/DKR/4838 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA ZAKŁADU ENDOSKOPII W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI: I DANE OGÓLNE 1. Dane ewidencyjne 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA)

ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA) ZAŁĄCZNIK NR 7 (MODYFIKACJA) PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA BLOKU OPERACYJNEGO ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP.Z O.O 1 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 3. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKO WY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP RARR/BZ/8153/2013 Rzeszów, 2013.09.30 Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 57/2013/CZP Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DN-061-51/2013/PN1 Duszniki-Zdrój, 01.07.2015 r.

DN-061-51/2013/PN1 Duszniki-Zdrój, 01.07.2015 r. DN-061-51/2013/PN1 Duszniki-Zdrój, 01.07.2015 r. Do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu o sygn. DN-061-51/2013/PN1 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. STRONA TYTUŁOWA K R Z Y S Z T O F G R Z E G O R Z E W S K I ARCHIT EKT Ul. Nadbrzeżna 17/86 66-400 Gorzów Wlkp. tel / fax (095) 736 36 46 gsm 608 36 22 21 mail: grzegorzewski@jkkg.pl www. jkkg.pl PROGRAM

Bardziej szczegółowo