Regulamin Usługi TaskBeat z dnia 26 października 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Usługi TaskBeat z dnia 26 października 2014"

Transkrypt

1 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi określa warunki i zasady korzystania oraz zakres świadczenia usług z aplikacji internetowej Taskbeat (zwanej dalej Usługą ), udostępnianej przez Zagozda sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do KRS pod numerem: , numerem RE- GON: oraz NIP: , w dalszej części dokumentu zwaną: Usługodawcą, umożliwiającej samodzielne wykonywanie przez Użytkownika czynności: planowania projektów, delegowania zadań oraz zarządzania budżetami przedsiębiorstwa za pomocą aplikacji TaskBeat. Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie wykorzystano wyrażenia pisane dużą literą nadającym im następujące znaczenia: 1. Usługodawca oznacza spółkę Zagozda sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, wpisaną do KRS pod numerem: , numerem RE- GON: oraz NIP: Regulamin niniejszy dokument określający Umowę, wraz z cennikiem obowiązującym w dniu warunków Regulaminu, którego przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik w momencie korzystania z Usługi. Regulamin dostępny jest do wglądu w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej taskbeat.pl. 3. Cennik wykaz obowiązujących opłat naliczanych za dostęp z Usługi, publikowany przez Usługodawcę na stronie internetowej: na warunkach obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. 4. Okres rozliczeniowy okres jednego miesiąca, w ramach którego naliczany jest stopień wykorzystania Usługi przez Użytkownika oraz potencjalne opłaty, zgodnie z cenami wymienionymi w Cenniku jako cena za miesiąc. 5. Umowa umowa dostępu do Usługi, zawierana w trybie nie wymagającej obecności obu stron, zawierana na czas nieokreślony, na warunkach i zasadach uregulowanych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem Cennika usług, zawierana pomiędzy: Usługodawcą, a Przedsiębiorcą w dniu Rejestracji. 6. Aplikacja aplikacja internetowa TaskBeat dostępna za pomocą jednego z następujących adresów internetowych: taskbeat.pl, taskbeat. com, taskbeatonline.com lub taskbeatbeatlive.com lub za pomocą innego adresu uzgodnionego pisemnie pomiędzy stronami w treści załącznika do Umowy, udostępniana w ramach świadczonej Usługi. 7. Usługa zestaw usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą środków elektronicznych, polegających na: umożliwieniu dostępu Użytkownika do Aplikacji za pośrednictwem publicznej sieci Internet, zgodnie z Zakresem Usług oraz usługami świadczenia dostępu do materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących Funkcjonalności. 8. Hosting usluga swiadczona przez Uslugodawce za pomoca srodkow elektronicznych polegajaca na: przechowywaniu danych i pikow Uzytkownika w Systemie Informatycznym, za posrednictwem publicznej sieci Internet, ktorych wczytywanie na serwer i pobieranie odbywa sie pomoca Aplikacji. 9. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, oraz inne podmioty posiadające numer REGON, występujące jako strona Umowy, wskazywana przez Użytkownika poprzez podanie oznaczenia, lub wskazania adresu należącego do Przedsiębiorcy. 10. Użytkownik Przedsiębiorca lub osoba upoważniona przez Przedsiębiorcę do reprezentacji w zakresie czynności określonych w niniejszym Regulaminie, osoba, która korzysta z Usługi poprzez uzyskanie jednokrotnego lub wielokrotnego dostępu do Aplikacji poprzez posługiwanie się prawidłowym identyfikatorem i hasłem dostępu. 11. Profil unikatowy zestaw danych identyfikujących jednego konkretnego Użytkownika korzystającego z Usługi, składający się z: unikatowego identyfikatora Użytkownika w Aplikacji (zwykle w postaci adresu ) oraz hasła (zwykle w postaci alfanumerycznego ciągu znaków), pozwalającego danemu Użytkownikowi na dostęp do Usługi oraz co najmniej jednego Kontekstu określonego przez Użytkownika podczas Rejestracji lub udostępnionego przez innego Użytkownika. 12. Kontekst logiczna przestrzeń danych o unikatowej nazwie (nadawanej automatycznie lub określonej przez Użytkownika indywidualnie), umożliwiająca wspoldzielenie i dostęp do wszystkich danych wprowadzonych przez tych Użytkowników do Systemu Informatycznego, którzy zostali wskazani przez pierwszego Użytkownika zarejestrowanego w Aplikacji wraz z nazwa danego Kontekstu (Profil Glowny Kontekstu), jako posiadających dostep do danych Kontekstu (Profile Kontekstu). 13. Hasło dowolny ciąg znaków o postaci alfanumerycznej, wybrany przez Użytkownika lub nadany losowo przez System Informatyczny, którym Użytkownik posługuje się w celu autoryzacji dostępu Profilu do Aplikacji i tym samym dostępu i zabezpieczenia dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Usługi. 14. Dane oznacza dane, dane osobowe, organizacyjne finansowe, księgowe, rachunkowe oraz inne informacje dotyczące sytuacji organizacyjnej oraz sytuacji finansowej Użytkownika, które mogą być wprowadzane i zmieniane samodzielnie przez Użytkownika za pomocą Funkcjonalności, za wyłączeniem danych określonych w dalszej części Regulaminu. 15. Serwis oznacza część Systemu informatycznego, w tym prezentująca Cennik i Regulaminem, która jest dostępna bez konieczności autoryzacji dostępu, za pomocą publicznej sieci Internet, z użyciem protokołu http lub https, osiągalna pod głównymi adresami internetowymi: taskbeat.pl, taskbeat.com, taskbeatonline.com, taskbeatlive.com 16. Funkcjonalność oznacza zakres czynności, które Użytkownik może samodzielnie wykonać przy wykorzystaniu Aplikacji, zgodnie z postanowieniami 2, korzystając z kompatybilnej przeglądarki internetowej, za pośrednictwem publicznej sieci Internet posługując się danymi przyznanego Profilu. 17. Formularz Rejestracji elektroniczny formularz udostępniony w Serwisie, służący do składania zamówienia na dostęp do Usługi, pozwalający na określenie: a) unikatowej nazwy Profilu Użytkownika w adresu oraz: b) hasła dostępu służące do zabezpieczenia dostępu do Profilu, i/lub c) numeru telefonu komórkowego służącego do odebrania hasła nadanego automatycznie przez System Informatyczny, d) nazwy Kontekstu Uzytkownika ktory uzytkownik chce utworzyc, lub do ktorego chce dolaczyc. e) oraz zawierający odnośnik (tzw. hiperłącze) pozwalający na pokazanie na ekranie treści niniejszego Regulaminu. 18. Rejestracja wypełnienie formularza elektronicznego przez Użytkownika skutkujące złożeniem zamówienia na dostęp do Usługi, w celu rozpoczęcia świadczenia Usługi w sposób automatyczny, po dokonaniu weryfikacji poprawności składni adresu oraz hasła użytkownika, oraz po złożeniu potwierdzenia Użytkownika znajomości treści Regulaminu. 19. System Informatyczny oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy, za pomocą którego świadczone są Usługi, umożliwiające korzystanie z Aplikacji, obejmujący w szczególności: sprzęt komputerowy, serwery internetowe, nośniki danych, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, oprawę graficzną Serwisu i Aplikacji. 2. Zakres usług 1. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Usługodawcę to świadczenie na rzecz Użytkownika dostępu do Aplikacji umożliwiającej samodzielne zarządzanie projektami i zadaniami oraz finansami projektów i zadań, w szczególności: a) Umożliwienie wprowadzania, wglądu i edycji danych przetwarzanych TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 1

2 przez Aplikację, wliczając importowanie danych, dokonywanie obliczeń danych, automatyczne rozpoznawanie danych na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego b) Przechowywanie i współdzielenie danych w formacie ustalonym przez Aplikacje pomiędzy jednym lub wieloma Profilami funkcjonujących w ramach jednego Kontekstu, z użyciem i za pomocą mocy obliczeniowych oraz składowania danych dostępnych w ramach Systemu Informatycznego. c) Dostęp do danych przetwarzanych przez Aplikację za pomocą publicznej sieci teleinformatycznej, z zachowaniem autoryzacji dostępu realizowanej poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła, z wykorzystaniem zespołu metod szyfrowania komunikacji stosowanych przez System Informatyczny. d) Zarządzanie zadaniami, zarządzanie postępami, zarządzanie dokumentami, zarządzanie budżetami, przeprowadzanie obliczeń i analiz powyższych danych, generowanie podsumowań, statystyk oraz raportów w oparciu o dane wprowadzone przez Użytkownika do Systemu Informatycznego. e) Dostęp do bezpiecznego, trwałego i nieprzerwanego przechowywania, przetwarzania danych w postaci plikow wprowadzonych do Systemu Informatycznego w ramach uslugi Hosting takich jak: Pliki Dokumentow, Pliki Arkuszy Kalkulacyjnych, Pliki materialow Zdjeciowych lub Wideo, oraz: udostepnianie plikow pomiedzy Profilami w ramach danego Kontekstu. f) Dostęp do bezpiecznego, trwałego i nieprzerwanego przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych wprowadzonych do Systemu Informatycznego takich jak: Zadania, Budżety, Pliki, Płatności, Dyskusje, Komentarze, Raporty, Statystyki, zapewnienie realizacji bezpłatnej i automatycznej kopii zapasowej wszystkich powyższych danych. g) Dostęp i możliwość aktualizacji powyzszych danych za pośrednictwem dowolnego urządzenia oraz jednej z wielu kompatybilnych przeglądarek internetowych, bez ograniczenia położenia geograficznego użytkownika, zgodnie z aktualnym wykazem kompatybilnych przeglądarek: 2. Dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych, informacyjnych i edukacyjnych dostępnych za pomocą Serwisu, objętych ochroną z tytułu praw autorskich, wraz z prawami do kopiowania i dalszego rozpowszechniania na nośnikach należących do Użytkownika, wykorzystywanie na własne potrzeby edukacyjne, za wyłączenieniem praw do dalszej odsprzedaży. 3. Dostęp do bezpłatnych aktualizacji, poprawek i udoskonaleń wprowadzanych do Aplikacji przez Usługodawcę regularnie w całym okresie obowiązywania Umowy, wraz z bezpłatną instalacją zmian w Systemie Informatycznym, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat dodatkowych przez Użytkownika z tytułu realizacji powyższych zmian. 4. Bezpłatna rozbudowa i instalacja dodatkowych modułów wprowadzanych do Aplikacji przez Usługodawcę regularnie w całym okresie obowiązywania Umowy, wraz z bezpłatną instalacją, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek opłat dodatkowych przez Użytkownika z tytułu rozbudowy lub udostępnienia dodatkowych modułów w Aplikacji. 5. Inne usługi dostępne za pomocą Aplikacji, jak na przykład: płatności elektroniczne, importowanie wyciągów, rozpoznawanie kategorii płatności, rozpoznawanie właściwości przedsiębiorcy, generowanie dokumentów księgowych, generowanie danych do przetwarzania przez firmy trzecie na zasadach określonych w osobnych regulaminach. 3. Rozpoczęcie i warunki dostępu do Usługi 1. Dostęp do Aplikacji wymaga od Użytkownika uprzedniej Rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego i jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu, tj. poprawnej autoryzacji za pomocą wybranego identyfikatora dostępu oraz określonego hasła dostępu w ramach przyznanego Profilu dostępowego. 2. Rejestracja wymaga akceptacji Regulaminu i oznacza złożenie zamówienia i zawarcie Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem w myśl kodeksu cywilnego. Umowa na dostęp jest zawierana na czas nieokreślony, ze wskazaniem praw i obowiązków każdej ze Stron, jak określono w treści niniejszego Regulaminu. 3. Rejestracja realizowana jest przez Użytkownika dobrowolnie: w wybranym przez niego momencie poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, za pomocą którego Użytkownik określa identyfikator oraz: hasło Profilu, i/lub sposób doręczenia hasła wygenerowanego przez Aplikację i/lub sposób odzyskiwania hasła w przypadku utraty. 4. Użytkownik dokonując Rejestracji potwierdza a) zgodność ze stanem faktycznym posiadanego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu Przedsiębiorcy, b) akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz c) akceptację bieżącego Cennika. Dokonanie Rejestracji wyznacza datę rozpoczęcia Umowy, w myśl postanowień kodeksu cywilnego. 5. Użytkownik dokonujący Rejestracji zobowiązany jest podać prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Usługodawcę w błąd, może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji otrzymuje potwierdzenie Rejestracji na wskazany adres , zawierające w treści unikatowy odnośnika (hiperłącze), lub też b) hasło logowania wygenerowane automatycznie i dostarczone na wskazany numeru telefonu komórkowego za pomocą wiadomości tekstowej (SMS). 7. Potwierdzenie Rejestracji realizowane jest przez Użytkownika dobrowolnie poprzez otworzenie odnośnika zawartego w treści potwierdzenia lub też poprzez wprowadzenie do Aplikacji hasła otrzymanego w wiadomości tekstowej oraz jest równoznaczne z: a) potwierdzeniem że Rejestracja nie została wykonana przypadkowo ani nie została zainicjowana przez osoby trzecie, oraz: b) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji całości treści niniejszego Regulaminu, wraz z Cennikiem obowiązującym w dniu Rejestracji, oraz: c) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, oraz d) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o posiadaniu upoważnienia do dokonywania czynności określonych w Regulaminie, w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, którego Użytkownik reprezentuje, oraz: e) potwierdzenia posiadania prawa do korzystania z numeru telefonu lub adresu określonego przez Użytkownika podczas Rejestracji, w domenie należącej do Przedsiębiorcy, którego Użytkownik reprezentuje. 8. Dokonanie Rejestracji powoduje zachowanie w Systemie Informatycznym danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, w szczególności: adresu , nadanego hasła dostępu, oraz numeru internetowego (IP) przyporządkowanego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych Użytkownikowi w momencie Rejestracji. 9. System Informatyczny automatycznie weryfikuje adres , nazwę, adres, numer NIP lub REGON Przedsiębiorcy. Rezultatem weryfikacji może być wskazanie Użytkownikowi przez System Informatyczny, że dane podane zostały w nieprawidłowym formacie (np. nieprawidłowa składnia adresu ) oraz wstrzymanie dostępu do Usługi do czasu wprowadzenia prawidłowych danych przez Użytkownika. 10. Weryfikacji podlegają jedynie podstawowe dane w ograniczonym zakresie, takie jak: prawidłowość formatu adresu , poprawność numeru NIP lub REGON. System Informatyczny świadczy Usługi w sposób automatyczny, bez możliwości weryfikacji szczegółowych danych TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 2

3 Przedsiębiorcy ani szczegółowej analizy upoważnień Użytkownika, przyjmując oświadczenie Użytkownika, że podane dane są prawdziwe, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 11. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji danych gromadzonych przez System Informatyczny w celu ich weryfikacji, wraz z możliwością ich poprawienia tak, aby w każdym momencie świadczenia Usługi szczegółowe dane zgromadzone w Systemie Informatycznym wskazywały na Przedsiębiorcę, którego Użytkownik reprezentuje zgodnie z aktualnie posiadanym upoważnieniem. 12. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych dotyczących Przedsiębiorcy, którego reprezentuje, a także do bezzwłocznego powiadomienia Usługodawcy o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do reprezentowania Przedsiębiorcy w części lub całości czynności związanych ze świadczoną Usługą. Aktualizacja danych może zostać zrealizowana za pomocą Funkcjonalności Aplikacji. 13. Usługodawca oferuje 30 dni bezpłatnego dostępu do usługi celem sprawdzenia jakości, przydatności oraz dostępności aplikacji. Bezpłatny dostęp obowiązuje przez okres 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia Rejestracji, w ciągu których użytkownik może testować aplikację, bezpłatnie pobierać materiały szkoleniowe oraz uzyskać od Usługodawcy wyjaśnienia dot. sposobu korzystania z aplikacji, warunków technicznych, objaśnień dot. Regulaminu i/lub Cennika. 14. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia jakości świadczonych Usług oraz ich przydatności do celów związanych z działalnością gospodarczą, a także sprawdzenia jakości i kompatybilności Aplikacji z posiadaną infrastrukturą informatyczną w ciągu 30 dni od daty Rejestracji. W przypadku całkowitej rezygnacji z korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę o fakcie przed upływem 30 dni od daty Rejestracji. 15. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym momencie, wraz z rezygnacją z korzystania z Usługi. Wypowiedzenie w ciągu 30 dni od daty Rejestracji nie rodzi dodatkowych zobowiązań lub konieczności uzasadniania powodu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest tożsame z rezygnacją z usługi i może być zrealizowane w trybie i na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu. 16. Użytkownik ma prawo do ciągłości świadczenia Usługi polegających na przechowywaniu danych wprowadzonych do Aplikacji niezależnie od intensywności korzystania z Usługi. W momencie zakończenia jednego okresu rozliczeniowego, dostęp jest przedłużany jest automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy, z zachowaniem danych i ustawień wprowadzonych przez użytkownika w ciągu poprzednich okresów rozliczeniowych. 17. Użytkownik ma prawo do dobrowolnego decydowania o rozpoczęciu i rezygnacji z korzystania z Usługi, wyłącznie za wyjątkiem sytuacji określonych w Regulaminie. Od momentu Rejestracji świadczenie Usługi jest kontynuowane przez wybraną przez Użytkownika ilość jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych, z zachowaniem danych wprowadzonych przez użytkownika w ciągu poprzednich okresów rozliczeniowych, do momentu Rezygnacji z Usługi. 18. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi niezależnie od korzystania z innych usług, w tym korzystania z usług określonego dostawcy dostępu do Internetu. Świadczenie Usługi nie jest uzależniane od spełnienia jakichkolwiek innych zobowiązań Użytkownika wobec Usługodawcy lub podmiotów trzecich, za wyjątkiem warunków określonych w treści Regulaminu. 19. Użytkownik ma prawo do gwarancji stałości ceny. W momencie zakończenia okresu rozliczeniowego, dostęp jest przedłużany automatycznie z zachowaniem danych wprowadzonych przez użytkownika w ciągu poprzednich okresów rozliczeniowych, po cenie obowiązującej w dniu Rejestracji lub innej cenie uzgodnionej między Stronami pisemnie. Jeżeli Użytkownik nie zmienia danych ani ustawień w Systemie Informatycznym cena za Usługę nie ulega zmianie. 20. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi niezależnie od intensywności jej wykorzystania, w tym częstości logowania czy ilości danych składowanych w systemie. W przypadku przekroczenia przez Użytkownika limitu danych określonych w wybranym planie Cennika, Usługodawca w kolejnym okresie rozliczeniowym naliczy opłatę zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu Rejestracji. 21. Użytkownik ma prawo do uzyskania pomocy technicznej lub szkoleń w zakresie korzystania z Usługi. Usługi te mogą być oferowane przez Usługodawcę lub podmioty trzecie wybrane przez Użytkownika, które posiadają stosowne akredytacje do świadczenia usług dodatkowych. Usługi pomocy lub szkoleń realizowane są odpłatnie i rozliczane za każdą rozpoczętą godzinę pracy na podstawie wyceny przedstawionej Użytkownikowi przed wyświadczeniem tych usług. 22. Użytkownik ma prawo do zabezpieczenia dostępu do Usługi za pomocą hasła oraz bezpłatnej zmiany hasła niezależnie od liczby wymaganych zmian. Hasło powinno składać się, co najmniej z sześciu znaków, nie zawierających polskich oraz dużych liter lub dowolnej kombinacji liter i cyfr. Hasło jest własnością Użytkownika - Użytkownik odpowiada on za jego właściwe ustalenie oraz zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych. 23. Użytkownik ma prawo do odzyskania zapomnianego hasła. W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła, powinien wybrać opcję Zapomniałem hasła (lub Przywróć hasło ) podczas logowania i postępować zgodnie z poleceniami umieszczonymi w Aplikacji celem nadania nowego hasła i dostarczenia nowego hasła na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Dyspozycja przywrócenia hasła realizowana jest bezpłatnie i automatycznie. 24. Użytkownik ma prawo do zmiany parametrów świadczenia Usługi za pomocą Panelu Użytkownika będącego częścią Funkcjonalności, w tym: zakładania lub usuwania dodatkowych Kontekstów, zwiększania lub zmniejszania liczby Profilów w ramach każdego Kontekstu oraz zmiany wariantu cenowego określonego w Cenniku oraz zakupu dodatkowych usług, jeśli takie są dostępne dla Użytkownika w ramach wybranego wariantu cenowego. 25. Użytkownik ma prawo do wyboru otrzymywania na adres podany podczas Rejestracji: a) komunikatów technicznych przesyłanych przez Usługodawcę (wliczając biuletyn), b) powiadomień dotyczących zmiany dotyczących danych wprowadzonych przez siebie lub inne Profile w ramach Kontekstu (wliczając podsumowania). Zmiana parametrów może być realizowana wielokrotnie za pomocą Panelu Użytkownika będącego częścią Funkcjonalności. 26. Użytkownik ma prawo do zablokowania dostępu do konta. W przypadku stwierdzenia uzyskania dostępu do hasła przez osoby niepowołane, Użytkownik powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy celem tymczasowego zablokowania dostępu do Profilu, na życzenie Użytkownika przeprowadzenia analizy na dostępu, oraz wznowienia dalszego dostępu do Profilu przez Użytkownika. Blokada konta nie jest równoznaczna z blokadą świadczenia Usługi. 4. Płatności 1. Usługodawca pobiera opłaty za świadczone Usługi w wysokości określonej w Cenniku stanowiącym część Regulaminu. Cennik udostępniany jest za pomocą publicznie dostępnej strony internetowej, dostępny jest pod adresem: Wszystkie ceny prezentowane w cenniku, tabeli opłat i prowizji wyrażone są jako ceny bez podatku VAT. 2. Opłaty za korzystanie z Usług naliczane są przez Usługodawcę zgodnie z Cennikiem: opłata za dostęp do Usługi naliczana jest co jeden Okres Abonamentowy oraz opłata za hosting naliczana jest co jeden Okres Abonamentowy przyjmując najtańszy wariant cenowy wymieniony w Cenniku odpowiadający jednocześnie: a) liczbie możliwych do aktywacji kont dostępowych: rozumianych jako liczba Profili możliwych do aktywacji w ramach Kontekstu danego Użytkownika (liczba Profili możliwych do aktywacji mieści się w prze- TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 3

4 dziale od/do danego wariantu cenowego), oraz: b) przestrzeni dyskowej odpowiadającej plikom faktycznie umieszczonym w Systemie Informatycznym przez wszystkie Profile funkcjonujące w ramach jednego Kontekstu (suma wielkości plików składowanych w Aplikacji mieści się w przedziale od/do danego wariantu cenowego), oraz: c) liczbie jednorazowo opłacanych Okresów rozliczeniowych za dostęp: w przypadku dokonywania przedpłaty za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, lub opłaty za więcej niż jeden Okres rozliczeniowy, wartość abonamentu mnożona jest przez liczbę Okresów rozliczeniowych wybranych przez Użytkownika jako objętych przedpłatą, lub liczbę Okresów rozliczeniowych wskazanych na fakturze. 3. W przypadku gdy Użytkownik nie wykorzystuje limitu liczby Profilow lub limitu pojemności, przyznanej w ramach pakietu cenowego obowiązującego w danym Okresie Rozliczeniowym, opłata za wykorzystanie pojemności zostaje zredukowana do wartości najniższego pakietu cenowego odpowiadającego ustalonego na podstawie par.4 pkt.2 w kolejnym Okresie Rozliczeniowym. 4. Użytkownik ponosi opłatę za hosting gwarantując dostępność zasobow obliczeniowych i pojemnosci Systemu Informatycznego. Opłata została określona w Cenniku i jest naliczana przez Usługodawcę za każdy Okres Rozliczoniowy celem alokacji zasobów Systemu Informatycznego niezbędnych do świadczenia Usługi. Opłata za hosting pobierana jest w stałej wysokości niezależnie od liczby Profilów w Kontekście. 5. W przypadku gdy Użytkownik nie jest w stanie przewidzieć stopnia wykorzystania usługi i skalkulować opłat za Usługę, Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi prognozę kosztów w oparciu o bieżące wykorzystanie Usługi w postaci raportu zamawianego przez Użytkownika na co najmniej tydzień przed zakończeniem Okresu rozliczeniowego. Raport dostarczany jest jednorazowo, na życzenie Użytkownika, za opłatą w wysokości 25zł (dwudziestu pięciu złotych). 6. Zamówiona prognoza kosztów jest dostarczana Użytkownikowi w postaci faktury pro forma przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego zgodnie z prognozą wszystkich kosztów wyliczonych dla najtańszego wariantu cenowego Usługi na podstawie bieżącego wykorzystania Usługi. W przypadku braku zmian w stopniu wykorzystania Usługi wysokość faktury pro forma odpowiadać będzie wysokości faktury naliczonej za kolejny okres rozliczeniowy. 7. Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi szczegółowy wykaz zrealizowanych połączeń z Systemem Informatycznym w postaci: historii Rejestracji, historii logowania Profilów, szczegółowego wykaz objętości plików na serwerach. Przedstawienie użytkownikowi wykazu jest wykonywane jednorazowo, na życzenie Użytkownika, za opłatą w wysokości 300zł (trzysta złotych). 8. Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi szczegółową analizę danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym, w tym analizę: danych dotyczących projektów, zadań, budżetów oraz: danych dostępowych oraz praw dostępu nadanych przez użytkownika. Przedstawienie Użytkownikowi analizy jest wykonywane jednorazowo, na życzenie Użytkownika, za opłatą w wysokości 50zł (pięćdziesięciu złotych) za każde rozpoczęte 15 (piętnaście) minut pracy. 9. Faktura pro forma zostanie wystawiona dla: a) Przedsiębiorcy zgodnego z adresem i domeną adresu Użytkownika, lub: b) Przedsiębiorcy wskazanego przez Użytkownika zgodnie z danymi rozliczeniowymi wprowadzonymi przez Użytkownika do ustawień Profilu przed dniem wystawienia faktury, lub: c) Przedsiębiorcy wskazanego przez Użytkownika w drodze indywidualnej pisemnej dyspozycji przekazanej Usługodawcy przez Użytkownika. 10. Użytkownik zgadza się otrzymywać faktury w postaci elektronicznej, w tym faktury pro forma, przesyłane na adres wskazany podczas Rejestracji celem weryfikacji danych zawartych w fakturze. W przypadku wykrycia niezgodności danych na fakturze takich jak: oznaczenie odbiorcy lub błędów w wyliczeniach, Użytkownik zobowiązuje się wskazać te błędy Usługodawcy pisemnie oraz wnioskować o skorygowanie faktury poprzez wskazanie poprawnych danych. 11. Usługodawca uwzględni na fakturze wszelkie rabaty przyznane na drodze indywidualnych pisemnych uzgodnień pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, jeśli rabaty określająca kwotę lub procent rabatu przyznanego w ramach indywidualnych uzgodnień lub promocji, o ile ustalenia dotyczące wysokości rabatu zostały poczynione na drodze pisemnej, wliczając korespondencję elektroniczną między stronami Umowy. 12. Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania terminowych płatności wynikających z: a) łącznej kwoty opłat za dostęp do Usługi oraz Hosting, zgodnie z Regulaminem i Cennikiem, w terminie siedmiu dni od zakończenia każdego Okresu Rozliczeniowego, b) w przypadku przekroczenia umówionego terminu płatności: do uiszczenia opłaty za wezwanie wraz z odsetkami w wysokości określonej w Regulaminie, na podstawie wezwań do zapłaty otrzymanych drogą elektroniczną. 13. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty całości należności za dostęp do Usługi oraz Hosting wnosząc płatność na Rachunek Bankowy Usługodawcy wskazany na fakturze (również: pro forma), lub za pomocą systemu płatności elektronicznych dostępnych w Aplikacji w ramach Funkcjonalności. Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować nieprzerwanej dostępności ani prawidłowości funkcjonowania metod rozliczania płatności wnoszonych za pomocą systemów płatności elektronicznych. 14. Dokonanie płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności może podlegać dodatkowym opłatom zgodnie z cennikiem i regulaminem usług rozliczania płatności oferowanych przez podmiot wybrany przez Użytkownika do realizacji płatności elektronicznej. Użytkownik wybierając wniesienie płatności za pomocą płatności elektronicznych może każdorazowo wybrać, aby wnosić opłatę w całości przy pomocy jednego z systemów: DotPay lub PayPal. 15. Dokonanie płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności może być realizowane w jednej z walut: polskie złote, euro, funty brytyjskie lub dolary amerykańskie po kursie ustalonym przez dostawcę elektronicznego systemu płatności, przy czym Użytkownik każdorazowo ma prawo zmienić walutę wnoszonej płatności za pomocą Funkcjonalności Aplikacji, wprowadzając preferowaną walutę płatności za pomocą Funkcjonalności (za pomocą ustawień Aplikacji). 16. Każda kwota wpłacona przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy będzie najpierw zaliczana na poczet odsetek lub opłat za wezwanie, a następnie na poczet kwoty opłat za wykonane Usługi i Hosting. W przypadku opóźnienia w terminie wniesienia opłaty za korzystanie z Usługi, Usługodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 17. Zawiadomienia o istnieniu opóźnienia w opłatach za korzystanie z Aplikacji w postaci: wezwania do zapłaty będą wysłane przez Usługobiorcę elektronicznie na adresy: adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji, lub: korespondencją zwykłą na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika. Użytkownik zostanie obciążony kosztami każdego wezwania do zapłaty w następującej wysokości: 60zł (sześćdziesiąt złotych). 18. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłat za Usługi, Usługodawca ma prawo do podjęcia działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, w tym postępowania upominawczego, postępowania na zasadach ogólnych, po przesłaniu Użytkownikowi pierwszego wezwania do zapłaty. 19. Usługodawca obciąży Użytkownika opłatą w wysokości 480zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) plus podatek VAT za sporządzenie wniosku do sądu celem uzyskania wyroku nakazującego płatność, jeżeli konieczność sporządzenia wniosku będzie związana z dochodzeniem płatności w związku z opóźnieniem we wnoszeniu opłat przez TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 4

5 Użytkownika. Wysokość obciążenia stanowi rekompensatę za cztery godziny pracy liczonych według stawek agencyjnych Usługodawcy. 20. Usługodawca obciąży Użytkownika opłatą w wysokości 480zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) plus podatek VAT za sporządzenie wniosku do komornika, jeżeli konieczność sporządzenia wniosku będzie związana z dochodzeniem płatności w związku z opóźnieniem we wnoszeniu opłat przez Użytkownika. Wysokość obciążenia stanowi rekompensatę za cztery godziny pracy liczonych według stawek agencyjnych Usługodawcy. 21. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie faktur i korespondencji w postaci elektronicznej, jednocześnie ma prawo do wnioskowania o wystawienie i przesłanie faktury lub innego dokumentu w formie papierowej. Przesłanie faktury lub innego dokumentu w formie papierowej realizowane jest listownie - listem zwykłym na podstawie indywidualnej dyspozycji Użytkownika. Faktury wysyłane są bez pobrania opłaty dodatkowej za ich wystawienie lub przesłanie. 22. Użytkownik ma prawo dokonywać przedpłat na konto Usługodawcy zgodnie Cennikiem obowiązującym w dniu dokonania przedpłaty celem zagwarantowania dostępu do Usługi oraz Hostingu, przedłużając w ten sposób okres świadczenia dostępu do Usługi i Hostingu na liczbę miesięcy odpowiadającą wysokości przedpłaty oraz gwarantując świadczenie dostępu do Usługi i Hostingu w przyszłości: na okres odpowiadający proporcjonalnie do wysokości wnoszonej przedpłaty. 23. Promocje dotyczące oferty Usługodawcy nie podlegają łączeniu, o ile szczegółowy regulamin tych promocji nie stanowi inaczej. Każda oferta promocyjna obowiązuje tylko pod warunkiem spełnienia warunków określonych każdorazowo w pisemnym regulaminie Promocji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności promocji za pomocą wybranych kryteriów, np. promocji dostępnych czasowo, lub dostępnych tylko dla obecnych Użytkowników Usługi. 24. Usługodawca nie ma obowiązku odrębnego informowania Użytkownika o wysokości poszczególnych opłat, o ile wysokość tych opłat widnieje w Cenniku, chyba że: a) Użytkownik zawnioskuje pisemnie (w tym w drodze elektronicznej) o przesłanie dodatkowych wyjaśnień dotyczące sposobu obliczania opłat, lub: b) Użytkownik zawnioskuje o wyznaczenie prognozy opłat, w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Rozwiązanie umowy 1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy, oznaczającą rów1. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy, oznaczającą również rezygnację z Usługi, w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego. 2. Wypowiedzenie Umowy może być złożone przez: a) osobiście przez samego Użytkownika, lub: b) przez osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Użytkownika, lub: c) przez inną osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Przedsiębiorcy. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie na jeden z następujących sposobów: a) elektronicznie: za pomocą formularza rezygnacji dostępnego w ramach Funkcjonalności Aplikacji (za pomocą polecenia: Zamknij Konto dostępnego w zakładce: Profil znajdującego się w menu: Ustawienia ) dostępnego po zalogowaniu. Rezygnacja wymaga potwierdzenia wyboru poprzez zaznaczenia pola Potwierdzam zamknięcie konta i wybieranie polecenia: Zapisz, lub: b) elektronicznie: składając oświadczenie o rezygnacji z Usługi, lub: oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, przesłanego za pomocą formularza kontaktowego Usługodawcy, dostępnego na stronie internetowej: lub: c) listownie: składając oświadczenie o rezygnacji z Usługi, lub: oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, przekazanego listem poleconym na adres biura Usługodawcy, wskazanego na stronie internetowej: www. taskbeat.pl/kontakt/, lub: d) w dowolny inny sposób pozwalający Usługodawcy na ustalenie daty oświadczenia: o rezygnacji z Usługi lub: oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy złożonego przez konkretnego Użytkownika, lub osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Użytkownika, lub osobę posiadającą ważne upoważnienie do reprezentowania Przedsiębiorcy. 2. Złożenie wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika nie wymaga podania przyczyny, natomiast złożenie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę wymaga uzasadnienia co najmniej jednym postanowieniem Regulaminu. W każdym przypadku wypowiedzenie Umowy nie może być automatyczne lub domniemane, ani uzależnione od spełnienia warunków, które nie są uzasadnione treścią niniejszego Regulaminu. 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Użytkownik: a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób rażący lub: b) podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym, lub: c) podejmie jakakolwiek próbę nieuprawnionego dostępu do Systemu Informatycznego, lub: d) dokonuje za pośrednictwem Systemu Informatycznego czynności niezgodnych z prawem. 5. W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownik traci dostęp do Usługi, a Usługodawca bezzwłocznie usuwa dane Użytkownika z Systemu Informatycznego, oraz wszelkich kopii zapasowych - najpózniej w ciągu 14 dni kalendarzowych, za wyjątkiem pozostawienia danych niezbędnych do rozliczenia pozostałych należności, jeżeli takie należności występują pomiędzy Stronami - wyłącznie do czasu uregulowania całości należności. 6. Rozwiązanie Umowy może nastąpić na skutek zaległości utrzymujących się przez okres sześciu kolejnych miesięcy, realizowane jest za powiadomieniem Użytkownika na 30 dni przed rozwiązaniem Umowy. Wraz z rozwiązaniem Umowy Usługodawca archiwizuje dane Użytkownika na nośniku danych, nalicza Użytkownikowi opłatę w wysokości 500zł (pięciuset złotych) i na wniosek Użytkownika przekazuje nośnik w terminie i na adres wskazany przez Użytkownika. 7. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę skutkuje zwrotem wysokości przedpłaty uiszczonej przez Użytkownika w wysokości odpowiadającej pozostałej kwocie przedpłaty. Pozostała kwota przedpłaty to różnica pomiędzy kwotą wniesioną przez Użytkownika, a kwotą wynikającą z naliczonych opłat naliczonych na koniec okresu rozliczeniowego, w którym wypowiedziano Umowę lub zrezygnowano z Usługi. 8. Zwrot pozostałej przedpłaty określonej w par 5 pkt 7 realizowany jest przez Usługodawcę na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika, w terminie siedmiu dni od daty wskazania przez Użytkownika rachunku bankowego właściwego do zwrotu pozostałej przedpłaty. 6. Ochrona danych 1. W związku z gromadzeniem w ramach Aplikacji przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 lub/i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu realizacji Usług. Zgoda Użytkownika, którego dane dotyczą, wyrażana jest przez akceptację niniejszego Regulaminu. 2. Administratorem Danych jest Usługodawca wskazany w treści Regulaminu. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług opisanych w Regulaminie jako: Zakres Usług, a także w celach archiwalnych i statystycznych takich jak: archiwizowanie całości danych zgromadzonych w Systemie Informatycznym w ramach kopii bezpieczeństwa, badanie wykorzystania poszczególnych Funkcjonalności przez ogół Użytkowników w ramach badań statystycznych. TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 5

6 3. Podane danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Dane wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji stanowią własność Użytkownika: każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w trakcie i po zakończeniu korzystania z Usług, poza wyjątkami: jeśli Użytkownik poinstruował Usługodawcę aby ten zachował dane, lub jeśli ich zachowanie danych uzasadnione jest nierozliczonymi należnościami pomiędzy Stronami. 4. Usługodawca nigdy nie udostępni danych osobowych użytkownika ani zgromadzonych przez niego danych w aplikacji żadnym podmiotom trzecim w celach nie związanych bezpośrednio z zapewnieniem świadczenia Usług określonych w Regulaminie, w szczególności: nie odsprzeda ani nie udostępni danych Użytkownika podmiotom trzecim w celu realizowania kampanii marketingowych przez te podmioty. 5. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów technicznych oraz etycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz danych zgromadzonych w Aplikacji, jednocześnie nie ingeruje i nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika do Systemu Informatycznego za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności danych wrażliwych, które nie powinny być wprowadzane przez Użytkowników do Aplikacji. 6. Użytkownik ma prawo wglądu do wszystkich danych wprowadzonych do Aplikacji, jak również prawo do ich modyfikacji, usunięcia, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Prawo Użytkownika do tych czynności w szczególnych przypadkach może być ograniczone przepisami odrębnych ustaw, realizowane jest za pomocą Funkcjonalności oraz dodatkowo: a) w drodze indywidualnego wniosku skierowanego do Usługodawcy elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie, wskazując w treści komunikatu sposób postępowania z danymi, lub: b) w drodze odwołania zgody na ich przetwarzanie za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie, wskazując w treści komunikatu cofnięcie zgody na przetwarzanie danych 7. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do ochrony danych Użytkownika oraz innych danych zapisanych przez Użytkownika zgodnie z obecnie przyjętymi standardami technicznymi, w szczególności poprzez: szyfrowanie transmisji danych przesyłanych pomiędzy urządzeniem Użytkownika a Systemem Informatycznym, oraz poprzez wykonywanie regularnych kopii bezpieczeństwa. 8. Usługodawca umieszcza na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, dane w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej Użytkownika (ang. cookies) wskazujące na identyfikatory użytkownika takie jak: adres Użytkownika, numery wewnętrzne odpowiadające danym Użytkownika w Systemie Informatycznym, klucze szyfrowania oraz parametry techniczne przeglądarki użytkownika. 9. Dane umieszczone przez Aplikację w przeglądarce Użytkownika udostępniane są wyłącznie Systemowi Informatycznemu Usługodawcy, mając na celu optymalizację dostępu Użytkownika do Aplikacji i mogą być usunięte przez Użytkownika za pomocą wywołania odpowiedniej funkcji czyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki internetowej po zakończeniu sesji korzystania z Usługi, bez wpływu na możliwość dalszego korzystania z Usługi. 10. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia, iż dane wprowadzone przez Użytkownika nie zostaną przekazane podmiotom trzecim, poza sytuacjami wymuszonymi obowiązującymi przepisami prawa, lub wynikającymi bezpośrednio z konieczności ze współpracy z dostawcami innych usług, których realizacja jest niezbędna w celu świadczenia Usługi w zakresie określonym w Regulaminie. 11. W przypadku, gdy sposób i cel użytkowania przez Użytkownika Aplikacji powoduje przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Usługi, Użytkownik, działający w imieniu Przedsiębiorcy, zobowiązuje się do rejestracji zbioru zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz wszelkich innych instytucji, wymaganych przez prawo. 12. Usługodawca współpracuje z dostawcami usług statystycznych i analitycznych takimi jak: a) Google Inc, świadczących usługi Google Analytics pozwalających na agregowanie danych statystycznych o aktywności wszystkich użytkowników na platformie w sposób nie identyfikujący bezpośrednio aktywności poszczególnych użytkowników. Dane te udostępniane mogą być innym usługom Google oraz Usługodawcy, oraz: b) Google Inc., świadczących usługi logowania Google pozwalających na identyfikowanie adresu użytkownika, o ile posiada on konto w systemie Google o tym samym adresie, co konto w Aplikacji oraz wyraził zgodę na logowanie do Aplikacji za pomocą konta Google. b) MixPanel Inc., świadczących usługi MixPanel pozwalających na agregowanie danych statystycznych o aktywności wszystkich użytkowników na platformie, w sposób nie identyfikujący bezpośrednio aktywności poszczególnych użytkowników. Dane te udostępniane są wyłącznie jednemu podmiotowi zewnętrznemu, tj. Usługodawcy, oraz: c) Intercom Inc., świadczących usługi Intercom.io pozwalających na agregowanie danych o logowaniu poszczególnych użytkowników, w sposób pozwalający na identyfikowanie adresu poszczególnych użytkowników. Dane te udostępniane są wyłącznie jednemu podmiotowi zewnętrznemu, tj. Usługodawcy. 13. Wszelkie dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę tylko i wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz oferowania Usługi, dostępu do danych wprowadzonych przez Użytkownika, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 14. Usługodawca nie ingeruje w konkretne działania żadnego konkretnego Użytkownika, w szczególności nie monitoruje w sposób systematyczny i ciągły aktywności konkretnych użytkowników w Systemie Informatycznym bez powodu wynikającego bezpośrednio z treści Regulaminu uzasadniającego taką ingerencję, lub na wniosek organów państwowych. 15. Usługodawca nie ingeruje oraz nie ogranicza ani nie narzuca sposobu dostępu do danych, które Użytkownik gromadzi lub przetwarza za pomocą Aplikacji bez wyraźnej przyczyny uzasadniającej taką ingerencję, w szczególności nie narzuca określonego czasu dostępności danych, nie wyznacza limitu ilości dostępów do danych ani limitu ilości ich modyfikacji. 16. W momencie rozwiązania Umowy, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte z Systemu Informatycznego na zasadach, i poza wyjątkami, opisanymi w niniejszym Regulaminie. Usunięcie danych nie ogranicza możliwości ich ponownego wprowadzenia przez Użytkownika do Systemu Informatycznego po ponownej Rejestracji. 17. Użytkownik oświadcza iż wie o prawie do wglądu oraz poprawiania danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Usługi w Systemie Informatycznym Usługodawcy. 7. Ochrona praw autorskich 1. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do przechowywania danych wprowadzonych przez Użytkownika za pomocą Systemu Informatycznego, w tym: danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub praw majątkowych, w zakresie przewidzianym Funkcjonalnością Aplikacji, na czas: od dnia rozpoczęcia, do dnia rezygnacji z korzystania z Usługi. 2. Użytkownik zobowiązuje się do zaniechania prób wprowadzania danych objętych ochroną z tytułu praw autorskich i/lub majątkowych, jeśli ich wykorzystanie nie jest możliwe w trybie i zakresie przewidzianym w par.7 pkt.1 lub ich wprowadzenie do Systemu Informatycznego jest niezgodne w myśl upoważnienia do dysponowania prawami przez Użytkownika, bądź też zabronione przez przepisy prawa właściwe dla terytorium krajów, w których są chronione. TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 6

7 3. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnie prawa do bezterminowego korzystania z nazwy i logo Przedsiębiorcy w materiałach reklamowych publikowanych przez Usługodawcę: w szczególności poprzez publikację nazwy i logo Serwisie, oraz prawa do opracowania wersji logo powstałej poprzez dostosowania wymiarów i zakresu barw, oraz prawa do wykorzystywania nazwy i logo Przedsiębiorcy wyłącznie w celu promocji Usługi przez Usługodawcę. 8. Zakres odpowiedzialności 1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego dostępu do Usługi, oraz prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, zgodnie z oferowaną Funkcjonalnością oraz zgodnie z przyjętym przez siebie harmonogramem dokonywania zmian w Funkcjonalności. 2. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu korzystania z Usługi oraz rozpoczęciu i zakończeniu każdej sesji korzystania z Aplikacji w celu wykonywania czynności określonych Funkcjonalnością, jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane przy wykorzystaniu Aplikacji. 3. Użytkownik samodzielnie podejmuje decyzje o wprowadzeniu danych do Usługi, w szczególności danych matematycznych, danych opisowych oraz danych w postaci plików, oraz ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie tych danych do Systemu Informatycznego. 4. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Aplikacji, tak aby zapewnić dostępność Usługi przez 99% czasu, w ujęciu rocznym, rozumianym jako: proporcja ilości godzin w roku gdy Usługa jest dostępna dla Użytkownika do: ilości godzin w roku gdy jest niedostępna w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania nałożonych na niego zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku, gdy szkoda jest spowodowana zdarzeniem o charakterze siły wyższej, jak również, gdy szkoda wynika z bezprawnego działania osoby trzeciej, na której działanie Usługodawca nie miał bezpośredniego wpływu. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: dane wprowadzane przez Użytkownika do Aplikacji, w szczególności nie odpowiada za wady prawne dotyczące danych wprowadzonych przez Użytkownika, jak również nie odpowiada za prawidłowość danych wprowadzonych przez Użytkownika, ani za przydatność danych wprowadzonych przez Użytkownika, jak również za przydatność czy prawidłowość danych wynikających z obliczeń na danych Użytkownika. 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania Systemu Informatycznego lub Aplikacji, w szczególności jeśli nieprawidłowe działanie nastąpiło na skutek nieprzewidzianej awarii sprzętu lub oprogramowania, a niewłaściwe działanie lub brak dostępności Usługi nastąpiło przed poinformowaniem Usługodawcy przez Użytkownika o niewłaściwym działaniu Usługi w drodze Reklamacji, opisanej w dalszej części Regulaminu. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania lub dostępu, braku możliwości wykorzystania lub braku dostępu do Usług, jak również błędnego działania Aplikacji, w szczególności za: a) utratę zysków w prowadzeniu działalności Przedsiębiorcy, lub b) przerwy w prowadzeniu działalności Przedsiębiorcy, lub c) utraty informacji gospodarczej Przedsiębiorcy, lub c) innych strat o charakterze majątkowym, lub d) szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji. 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie posługujące się prawidłowym identyfikatorem Profilu oraz hasłem któregokolwiek Profilu funkcjonującego w ramach Kontekstu Użytkownika, w szczególności jeśli uzyskanie niepowołanego dostępu nastąpiło z winy Użytkownika, lub gdy Usługodawca nie został poinformowany przez Użytkownika o nieuprawnionym dostępie osób trzecich do danych. 10. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych kopii bezpieczeństwa oraz dokonywania regularnych audytów jakości Aplikacji mających na celu eliminowanie potencjalnych błędów w oprogramowaniu oraz minimalizacji ryzyka utraty danych, w szczególności zobowiązuje się do uwzględnienia sugestii lub zgłoszeń Użytkowników dotyczących jakości Aplikacji. 11. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających przywrócenia prawidłowego działania Aplikacji, jeśli nieprawidłowe działanie zostało zgłoszone przez Użytkownika lub zostało ujawnione w wyniku przeprowadzanego audytu jakości, w szczególności zobowiązuje się do dokonywania poprawek w Aplikacji i udostępniania Użytkownikowi poprawionej wersji nieodpłatnie. 12. Udostępniana Aplikacja usługa jest przeznaczona jedynie do wspomagania i usprawniania działalności Przedsiębiorcy, oferuje korzyści przewidziane jedynie w ramach Funkcjonalności obowiązującej w danej wersji Aplikacji. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wyliczeń wykonywanych przy użyciu Aplikacji. 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli: a) nie jest inicjatorem transmisji, b) nie wybiera odbiorcy danych, c) nie usuwa albo nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji. Wyłączenie odpowiedzialności obejmuje także automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie transmitowanych danych. 9. Reklamacje 1. Usługodawca oferuje Usługę dostępu do Aplikacji charakteryzującą się wysoką jakością, w związku z czym zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na poprawność działania Aplikacji oraz ciągłość świadczonych Usług, z zachowaniem systemu rekompensat funkcjonujących niezależnie od pobieranych opłat, na warunkach określonych w dalszej części Regulaminu. 2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji Usługi Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy za pomocą polecenia: Zgłoś Uwagi dostępnego pod adresem: lub za pomocą ogólnego formularza kontaktowego w Serwisie na stronie kontakt. Zgłoszenie powinno zostać przesłane nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. 3. Reklamacja dotycząca sposobu działania Aplikacji powinna zawierać opis zaistniałego problemu, jak również być przedstawiona w sposób pozwalający Usługodawcy na odtworzenie problemu poprzez: a) opisanie kroków prowadzących do wystąpienia problemu będącego przedmiotem reklamacji składanej przez Użytkownika, b) opisanie oczekiwanego rezultatu lub wyniku obliczeń w stosunku do rezultatu lub obliczeń faktycznie prezentowanych przez Aplikację. 4. Reklamacja dotycząca sposobu świadczenia Usługi, lub dokumentów wystawionych w związku ze świadczeniem Usług, powinna opisywać zaistniały problem, jak również być przedstawiona przez Użytkownika w sposób umożliwiający skorygowanie sposobu realizacji Usługi lub skorygowanie wystawionych dokumentów, w szczególności: wystawienia korekty faktury VAT w związku koniecznością poprawienia lub uzupełnienia danych odbiorcy faktury. 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje wykwalifikowany pracownik, lub wykwalifikowany przedstawiciel, Usługodawcy, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego nadesłanego przez Użytkownika, wraz z przedstawieniem oceny zasadności Użytkownikowi składającego reklamację. Wynik przeprowadzonej analizy wraz z oceną zasadności reklamacji przesyłany jest na adres Użytkownika. 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona błędem w Aplikacji, Usługodawca TaskBeat - aplikacja ułatwiająca skuteczne zarządzanie projektami, regulamin usługi strona 7

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE

Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE Regulamin usług platformy sklepów internetowych RedCart.pl Dokument wygenerowano dnia 2015-09-20 1. DEFINICJE 1. Usługodawca - ETK Sp. j. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 113 zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI HADRONE PPM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI HADRONE PPM Strona1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI HADRONE PPM 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi Hadrone przez Usługodawcę na rzecz Klientów. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik przedsiębiorca tj. osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dowolnej formie, jednostka organizacyjna niebędąca osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi prosklep

Regulamin usługi prosklep Regulamin usługi prosklep świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PORTALU BIK Spis treści 1 Postanowienia wstępne... 3 2 Definicje... 3 3 Dostęp i korzystanie z Portalu BIK... 6 4 Rejestracja w Portalu BIK... 7 5 Zamawianie Produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahenta z Usługi oraz zasady jej świadczenia w ramach Serwisu Ceneo przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul.

REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1 Operatorem aplikacji internetowej MyBrands24 jest Mytiqe Sp. Z o.o. z siedzibą w Piasecznie ul. Julianowska 37, 05-500 Piaseczno. 2 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl Regulamin świadczenia usług Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Domeny.pl. 2. Ilekroć w Regulaminie oraz w Regulaminach szczególnych użyto wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH. pomiędzy... 1 WSTĘP 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH. pomiędzy... 1 WSTĘP 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Nr... Umowa zawarta w dniu...w... tel.:... e-mail.:... pomiędzy... NIP:...PESEL:...zwanym w dalszej części umowy Abonentem, a Przedsiębiorstwem Innowacyjno-Wdrożeniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Państwa handlowcem lub pod numerem telefonu 22 211-21-15.

Szanowni Państwo, W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Państwa handlowcem lub pod numerem telefonu 22 211-21-15. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 24 września 2012 r. Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wprowadza zmiany do Regulaminu Świadczenia Usługi Programu

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Claude ICT Poland NIP: 9691546202; RPT: 9990 ul. Kopernika 73/1 44-100 Gliwice.

Regulamin. Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Claude ICT Poland NIP: 9691546202; RPT: 9990 ul. Kopernika 73/1 44-100 Gliwice. Regulamin przez Tomasz Dworakowski Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych przez Dostawcę tych usług. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia pisane z dużej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Domeny

Regulamin usługi Domeny Regulamin usługi Domeny świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo