Załącznik do Zarządzenia nr 1661 / 14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Zarządzenia nr 1661 / 14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 1661 / 14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2014 r. Instrukcja udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku 1 Udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gdańsku następuje poprzez : 1. ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, 2. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych, 3. udostępnianie na wniosek zainteresowanego. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji. 2 Użyte w Instrukcji określenia oznaczają : 1. Ustawa ustawa o dostępie do informacji publicznej 2. Urząd Urząd Miejski w Gdańsku 3. komórka organizacyjna wydział lub biuro Urzędu 4. wiodąca komórka organizacyjna komórka organizacyjna odpowiedzialna za terminową realizację wniosku, 5. komórka współpracująca komórka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna miasta posiadająca informację publiczną 6. kierownik komórki organizacyjnej dyrektor wydziału lub biura Urzędu oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 7. jednostki organizacyjne miasta jednostki organizacyjne lub podmioty gospodarcze z udziałem Miasta Gdańska oraz miejskie służby, inspekcje i straże. 8. WOM Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu. 9. wniosek wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, 10. rejestr rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

2 3 Za udostępnianie informacji publicznej oraz udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odpowiadają kierownicy komórek organizacyjnych Informacja publiczna powinna być udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu z uwzględnieniem stosowania przy publikowaniu otwartych formatów. 2. Odpowiedź na wniosek dotyczący informacji publicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej zawiera link do miejsca, w którym znajduje się wnioskowana informacja. 3. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej w szczególności przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony anonimowo. W przypadku konieczności wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, wzywa się anonimowego wnioskodawcę o podanie danych niezbędnych do oznaczenia decyzji. 5. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej wnosi się zgodnie ze wzorem określonym w przepisach wykonawczych do Ustawy Rejestracja wniosku w systemie obiegu dokumentów należy do zadań WOM. 2. W celu rejestracji o której mowa w ust. 1 należy niezwłocznie przekazać: 1) wniosek złożony w formie pisemnej - do sekretariatu WOM, 2) wniosek złożony przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu - na skrzynkę podawczą WOM, 3) wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej - przesłać na adres poczty elektronicznej WOM, 3. Wniosek złożony ustnie nie podlega rejestracji, o której mowa w ust Dekretacji wiodącej komórki organizacyjnej dokonuje Prezydent Miasta Gdańska, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz Miasta lub WOM.

3 2. W przypadku, gdy wniosek obejmuje swym zakresem właściwość kilku komórek organizacyjnych lub jednostek organizacyjnych miasta, wniosek dekretuje się na wiodącą komórkę organizacyjną oraz komórki współpracujące. 3. Komórki współpracujące zobowiązane są do przekazania wiodącej komórce organizacyjnej informacji niezbędnych do terminowej realizacji wniosku. Przy przygotowaniu odpowiedzi współpracują wszystkie komórki posiadające wnioskowane informacje. 4. Wniosek obejmujący zakresem właściwość wyłącznie jednostki organizacyjnej miasta, przekazuje się według właściwości do odpowiedniej jednostki, informując o powyższym wnioskodawcę. 5. Jeżeli Urząd oraz jednostki organizacyjne miasta nie są w posiadaniu wnioskowanej informacji publicznej, wniosek należy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do Urzędu, przekazać podmiotowi będącemu w posiadaniu wnioskowanej informacji, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. W przypadku braku informacji o podmiocie posiadającym wnioskowaną informację, wniosek należy zwrócić wnioskodawcy Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej jest jawny z wyłączeniem danych wnioskodawcy. 2. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. 3. Zakres danych obejmujący rejestr zawiera załącznik nr 2 do Instrukcji. 4. Za wprowadzanie danych do rejestru w zakresie realizowanych wniosków odpowiada kierownik wiodącej komórki organizacyjnej 5. W celu realizacji obowiązku wynikającego z ust. 4, kierownik komórki organizacyjnej wyznacza minimum dwóch pracowników wprowadzających dane do rejestru. 6. Kierownik komórki organizacyjnej przekazuje do Referatu Multimedialnego Urzędu informacje o wyznaczonych pracownikach oraz o konieczności nadania lub odebrania im uprawnień. 7. Referat Multimedialny Urzędu odpowiada za prawidłowe działanie rejestru oraz funkcjonalność wprowadzania danych.

4 8. Referat Multimedialny nadaje oraz odbiera stosowne uprawnienia wyznaczonym przez kierowników komórek organizacyjnych pracownikom oraz udziela niezbędnych informacji o technicznych szczegółach wprowadzania danych do Rejestru. 9. Dane dotyczące wniosku wprowadza się do Rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu. 10. Dane dotyczące realizacji wniosku wprowadza się do Rejestru w terminie 7dni od daty udzielenia odpowiedzi na wniosek lub od daty udzielenia informacji o przedłużeniu terminu realizacji wniosku Odpowiedź na wniosek podpisuje Prezydent Miasta Gdańska, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz Miasta, kierownik wiodącej komórki organizacyjnej lub inny upoważniony pracownik. 2. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej decyzję podpisuje Prezydent Miasta Gdańska, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz Miasta, albo pracownik komórki wiodącej, działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska. 3. Kopie odpowiedzi na wniosek wraz z informacją o sposobie oraz dacie realizacji wniosku należy przekazać niezwłocznie do WOM Za terminowe rozpatrywanie wniosków oraz aktualizację rejestru odpowiedzialni są kierownicy komórek organizacyjnych. 2. Wydział Obsługi Mieszkańców raz w roku sporządza wykaz wniosków nie załatwionych w terminie ustawowym i przedstawia go Prezydentowi Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.

5 Załącznik Nr 1 do Załącznika do Zarządzenia nr 1661 / 14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2014r. DANE WNIOSKODAWCY* : Nazwisko i Imię / Nazwa:... Adres:... Tel.:... WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz ze zm.) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:** dostęp do przeglądania informacji w urzędzie kserokopia pliki komputerowe inna forma; (wymienić jaka?) SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI: Przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres... Odbiór osobisty... Przesłanie informacji w formie papierowej na adres*** data i podpis osoby sporządzającej**** data i podpis wnioskodawcy Uwagi: * podanie danych wnioskodawcy nie jest obowiązkowe ** zakreślić właściwe pole krzyżykiem *** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej **** wypełnić w przypadku sporządzenia wniosku przez inną osobę niż wnioskodawca

6 Załącznik Nr 2 do Załącznika do Zarządzenia nr 1661 / 14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2014r. Zakres danych obejmujących rejestr: 1. Numer kolejny, 2. Numer kancelaryjny, 3. Data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 4. Dane wnioskodawcy ( wyłączone z jawności), 5. Przedmiot wniosku, 6. Treść wniosku (skan) 7. Nazwa komórki, do której wniosek został skierowany, 8. Wyznaczony termin rozpatrzenia wniosku, 9. Data udostępnienia, zawiadomienia o braku możliwości udostępnienia, decyzji o odmowie udostępnienie, albo decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej. 10. Treść odpowiedzi (skan) 11. Nazwa komórki wiodącej. 12. Forma udostępnienia 13. Uwagi.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu.

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2014 Dyrektora PUP w Radomiu z dnia 25 kwietnia 2014 r. Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. 1. 1. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców -

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. - Procedura dla wnioskodawców - DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wersja 1.0 Strona 1 z 7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr /2013 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 stycznia 2013 r. DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W PKP POLSKIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 14 do zarządzenia nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Spis treści Rozdział 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 31 DECYZJA NR 128 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowe zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD.

Instrukcja podstawowe zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.I 0152-714 /10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 Instrukcja podstawowe zasady obiegu dokumentów z wykorzystaniem SOD. Informacje o dokumencie Tytuł: Instrukcja - podstawowe

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-127-12 Druk nr 1637 Warszawa, 21 sierpnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski

ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski ZARZĄDZENIE NR W.0050.119.2013 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Instrukcji Obiegu Korespondencji w Urzędzie Gminy Lyski Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIX/1499/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.

UCHWAŁA NR XCIX/1499/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie. UCHWAŁA NR XCIX/1499/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 1840 UCHWAŁA NR XCIX/1498/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 marca 2014 roku

Kraków, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 1840 UCHWAŁA NR XCIX/1498/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 12 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 1840 UCHWAŁA NR XCIX/1498/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 90 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 11 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 90 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 11 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 90 DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1. do Ogłoszenia o Konkursie: Konkurs na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości w naborze do 30 stycznia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 849/2008 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Siemianowice Śląskie lipiec 2008r. SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58 / 2013 / I

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58 / 2013 / I A 000 58 / 2013 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58 / 2013 / I Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 778 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania

Bardziej szczegółowo

Wydanie zaświadczenia i decyzji o działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenia i decyzji o działalności gospodarczej Urząd Miasta Gdyni Al.Marsz.Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia Nr procedury... Tytuł procedury: Wydanie zaświadczenia i decyzji o działalności Procedura Nr... Strona 2 z 8 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 9 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r.

Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. Zarządzenie Nr 4351/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA

POLITYKA BEZPIECZEŃS TWA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 maja 2013r. Urząd Miejski Gminy Miasta Łomża (zwany dalej Urzędem Miejskim) Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża POLITYKA BEZPIECZEŃS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 5 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 6 kwietnia 2013 r. Poz. 29 DECYZJA NR 126 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 66/R/14 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 PRZEDMIOT INSTRUKCJI 1. Niniejsza Instrukcja określa szczegółowy sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 183 USTAWA z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 INSTRUKCJA KANCELARYJNA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1 SPIS TREŚCI Nr strony Rozdział 1 Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 15. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO. z dnia 3 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 15. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO. z dnia 3 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 15 ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34

Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 Warszawa, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 34 ZRZĄDZENIE Nr 21 MINISTR DMINISTRCJI I CYFRYZCJI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-44/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa i wdrożenie oprogramowania Nowego Systemu Obsługi Zgłoszeń dla realizacji funkcjonalności procesów zarządzania umowami utrzymania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo