ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. KONCEPCJA I ZAŁOśENIA FUNKCJONALNO-UśYTKOWE ZADANIA ORAZ OPIS CZYNNOŚCI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. KONCEPCJA I ZAŁOśENIA FUNKCJONALNO-UśYTKOWE ZADANIA ORAZ OPIS CZYNNOŚCI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ KONCEPCJA I ZAŁOśENIA FUNKCJONALNO-UśYTKOWE ZADANIA ORAZ OPIS CZYNNOŚCI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH, WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH ORAZ WPROWADZENIE TREŚCI DO INTERNETU Projekt: Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Spis treści Opis ogólny przedmiotu zamówienia A. Podstawowe załoŝenia projektu.. s. 2 B. Efekty realizacji projektu.. s. 2 C. Opis przedmiotu zamówienia zakres prac objęty zamówieniem.. s. 4 str. 1

2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia A. Podstawowe załoŝenia projektu Przedmiotem inwestycji jest utworzenie multimedialnej bazy danych o dziedzictwie przeszłości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz udostępnianie i upowszechnianie jej w Internecie i w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Cel nadrzędny: Poprawa atrakcyjności turystycznej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez wykorzystanie wewnętrznego potencjału kulturowego i rozszerzenie oferty kulturalnej jednostki Cel główny: Utworzenie bazy danych zawierającej informacje o dziedzictwie przeszłości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jej udostępnianie i upowszechnianie Cele szczegółowe: Udostępnienie i popularyzacja zbiorów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Upowszechnianie istniejących zasobów, takŝe poza siedzibą Muzeum za pomocą strony internetowej. Pielęgnowanie pamięci o wybitnych osobach związanych z Uczelnią i Wrocławiem Budowanie toŝsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska Podniesienie jakości produktu turystycznego i kulturowego. Realizacja projektu zapewni osiągnięcie korzyści w wielu aspektach Ŝycia społecznogospodarczego Wrocławia i regionu, w tym w turystyce, kulturze, edukacji i przestrzeni wirtualnej. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na wzmocnienie funkcji edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum oraz poprawę dostępu do zbiorów Muzeum. Projekt jest istotny nie tylko z powodu zwiększenia atrakcyjności Muzeum na wielu płaszczyznach, ale takŝe ze względu na niemierzalne korzyści gospodarczo-społeczne. B. Efekty realizacji projektu DIGITALIZACJA ZBIORÓW bardziej efektywne upowszechnianie i udostępnianie dziedzictwa przeszłości Bezpośrednie korzyści dotyczą wspartego w ramach projektu podmiotu Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i jego działalności polegającej na udostępnianiu i upowszechnianiu dziedzictwa przeszłości. W wyniku realizacji projektu, zbiory będące w posiadaniu Muzeum zostaną zdigitalizowane. Digitalizacja rozumiana jest jako przetworzenia linearnego dotąd nośnika słowa drukowanego, dźwięku lub obrazu (stabilnego bądź ruchomego) na jego cyfrowy odpowiednik. 1 Proces digitalizacji ułatwia przechowywanie i przetwarzanie cyfrowej kopii ale takŝe umoŝliwia róŝnorodne sposoby jej udostępniania i upowszechniania. Digitalizacja jest szczególnie istotna w przystosowywaniu współczesnych muzeów do pełnienia nowych funkcji związanych z multimedialnym i interaktywnym udostępnianiem zbiorów. Bowiem tylko cyfrowa postać oryginału moŝe zostać przetworzona na róŝne sposoby i upowszechniona np. w Internecie. Formułuje się takŝe inne, niezmiernie waŝne cele digitalizacji: zachowanie moŝliwie wiernej kopii cyfrowej dla przyszłych pokoleń, utworzenie kopii cyfrowej do udostępniania; utworzenie kopii cyfrowej do badań naukowych; utworzenie kopii cyfrowej do celów komercyjnych. Dodatkowym motywem digitalizacji moŝe być nietrwałość niektórych typów nośników, na których zapisano analogowe oryginały. 1 Definicja zgodna z URPO. str. 2

3 NOWOCZESNA, MULTIMEDIALNA FORMA UPOWSZECHNIANIA - ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Muzeum, dostosowanie do trendów współczesnego muzealnictwa Digitalizacja pozwala takŝe na tworzenie atrakcyjnych dla widza prezentacji multimedialnych, prezentowanych w ciekawej formie, np. poprzez wyświetlanie w postaci filmu, wygaszanych przeźroczy czy dostępnych w info-kioskach (pulpit z ekranem dotykowym). Multimedialne bazy danych pozwalają bardziej efektywnie wykorzystać potencjał zbiorów, pozwalają na zebranie wiedzy niematerialnej i wzbogacenie jej o posiadane zbiory, np. w przypadku bazy danych o profesorach opracowany materiał biograficzny wzbogacony jest o cyfrową wersję portretu. Utworzenie multimedialnych baz danych przyczynia się takŝe do pielęgnowania pamięci o historii Wrocławia, historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wybitnych osobach związanych z Uniwersytetem, np. galeria noblistów, galeria profesorów. Działanie to pomaga takŝe budować toŝsamość regionalną mieszkańców regionu, co jest działaniem szczególnym w tak specyficznym kulturowo mieście jak Wrocław, gdzie społeczność tworzy ludność przesiedlona i napływowa. Realizacja projektu umoŝliwia jak najszersze udostępnienie obiektu dziedzictwa kulturowego Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym funkcjonuje Muzeum, gdyŝ dzięki multimedialnym bazom danych i realizowanych z ich wykorzystaniem prezentacjom, moŝliwe będzie zagospodarowanie przestrzeni Muzeum, które stanowią tło dla przedstawianej historii związanej z pomieszczeniami. Prezentacje multimedialne będą wyświetlane obok regularnej ekspozycji obiektów wystawy, zwiększając jej atrakcyjność i urozmaicając ją. PRZESTRZEŃ WIRTUALNA zwiększanie dostępu do kultury, element promocji Bazy danych, które powstaną dzięki realizacji projektu, zostaną przede wszystkim udostępnione na stronie internetowej Muzeum, co znacząco zwiększy dostęp do zbiorów Muzeum dla wszystkich zainteresowanych. Istnienie w przestrzeni wirtualnej to dziś konieczność. Odbiorcy coraz częściej planując swój czas wolny, sprawdzają wcześniej dostępną ofertę za pomocą wyszukiwania informacji w Internecie. Obecność w sieci to takŝe element promocji. Wirtualna prezentacja, jeŝeli odpowiada odbiorcy i jest dostatecznie interesująca, zachęca do odwiedzin w realu. Udostępnianie informacji w Internecie ma takŝe istotne znaczenie w kontekście zapewniania dostępności do kultury osobom niepełnosprawnym lub nie mogącym pozwolić sobie na odwiedzenie Muzeum w rzeczywistości (np. z powodu nie posiadania wystarczających środków finansowych). Udostępnienie multimedialnych baz danych w przestrzeni wirtualnej zwiększa dostępność do zasobów Muzeum, przyczyniając się do upowszechnienia wiedzy i wartości związanych z dziedzictwem przeszłości, którymi dysponuje. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MUZEUM, ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WROCŁAWIA Usprawnienie funkcjonowania Muzeum poprzez utworzenie multimedialnej bazy danych oraz wyposaŝenie w sprzęt multimedialny, dzięki któremu bazy będą udostępnianie in situ 2, prowadzi do rozszerzenia oferty artystycznej Muzeum. Projekt przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania obiektów i zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcia działalności w zakresie kultury, co przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego jest bowiem waŝną częścią oferty turystycznej Wrocławia, co potwierdza statystyka odwiedzających wskazująca zainteresowanie na poziomie ponad 70-tysięcy osób rocznie. Wsparcie i rozwój Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego realizowane w ramach niniejszego projektu, przyczynia się do wzmocnienia jednego z głównych produktów turystycznych Wrocławia, jakim jest turystyka kulturowa, a bardziej szczegółowo turystyka muzealna. Projekt przyczynia się do podniesienia jakości i standardów produktu turystycznego i kulturowego. 2 In situ tłum. na miejscu, kontekst - w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego str. 3

4 Projekt realizowany w otoczeniu szlaków o znaczeniu regionalnym m.in. rzeki Odry, pomników Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiada strategiczne znaczenie dla rozwoju dolnośląskiej turystyki i kultury. Poprzez realizację projektu poprawie ulegnie zarówno zakres jak i jakość oferty Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt oddziałuje w wymiarze regionalnym przyczyniając się do wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystania potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Projekt stanowi jednocześnie element szerszej oferty turystycznej, jego realizacja umoŝliwi prezentację bogatej oferty kulturalnej regionu oraz stanowić będzie impuls do nawiązywania współpracy regionalnej i międzynarodowej. Walory krajobrazowe i przyrodnicze regionu, w połączeniu z bogatym dziedzictwem przeszłości stwarzają bowiem ogromną szansę na rozwój turystyki i kultury na Dolnym Śląsku. C. Opis przedmiotu zamówienia zakres prac objęty zamówieniem Zakres projektu obejmuje utworzenie wartości niematerialnych według załoŝeń opisanych w niniejszym opracowaniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w postaci: I Przygotowania materiałów do wykorzystania w prezentacjach multimedialnych prezentowanych na WieŜy Matematycznej oraz rozszerzenie treści multimedialnych Wystawy Uniwersytet Wrocławski W tym zakresie konieczne będzie: - Fotografowanie obiektów, skanowanie dokumentów i zdjęć archiwalnych; - Opracowanie graficzne i retusz archiwalnych fotografii portretowych; - Projekty layoutu oraz obróbka graficzna zdjęć; - Opracowanie merytoryczne tytułów oraz not katalogowych (na bazie materiałów wskazanych przez pracowników Muzeum); - Tłumaczenia na języki angielski i niemiecki not katalogowych do prezentacji; - Redakcja i korekta tekstu not katalogowych; - Konwersja plików do potrzebnych formatów. II Wykonanie prezentacji multimedialnych z przeznaczeniem do ich prezentacji w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, na WieŜy Matematycznej oraz w salach ekspozycyjnych parteru gmachu głównego. Wykaz prezentacji: - Dzieje Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 roku, przedstawione w formie kroniki; - Wybitne postacie nauki wrocławskiej; - Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego ; - Doktorzy honoris Uniwersytetu Wrocławskiego ; - Uniwersytet Wrocławski w Kronikach Filmowych; - Astronomia w dawnym Wrocławiu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, uczeni i instrumenty astronomiczne Wrocławski Południk, dzieje instrumentu; - Interaktywna panorama Wrocławia; III Rozszerzenie prezentacji multimedialnych pokazywanych obecnie na wystawie Uniwersytet Wrocławski : III a Rozszerzenie istniejących prezentacji o dodatkowe pliki, uzupełnienie prezentacji o aplikację w języku niemieckim. Wykaz prezentacji do rozszerzenia: - Galeria profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, do roku 1945; - Galeria profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, po roku 1945; str. 4

5 - Galeria laureatów Nagrody Nobla z Uniwersytetu Wrocławskiego (prezentacja powinna uwzględniać związki noblistów z Uniwersytetem Wrocławskim); - Odlewy gipsowe rzeźb ze zbiorów muzealnych przy Uniwersytecie Wrocławskim; - Miniaturowe modele maszyn rolniczych ze zbiorów Studium Rolniczego UWr. III b Stworzenie nowych prezentacji multimedialnych w ramach istniejącego stołu multimedialnego. Wykaz prezentacji: - Kolekcja kopii antycznych gemm ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego; - Kolekcja etnograficzna z wypraw uczonych wrocławskich do Afryki i Azji w latach XX wieku. IV Umieszczenie prezentacji w Internecie. Konwersja plików do potrzebnych formatów (formaty prezentacyjne djvu, zoomify, jpg szer.1000px (WEB), publikacja w bibliotece cyfrowej z wpisem do inwentarza (tworzenie baz danych). Reasumując multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim obejmować będzie następujące publikacje: - Galeria profesorów UWr do 1945 roku rozbudowa istniejącej bazy na istniejącym sprzęcie (obecnie 27 plików, złoŝonych ze zdigitalizowanego portretu, oraz biogramu w 2 wersjach językowych) w ramach projektu planowane jest opracowanie ok. 30 dodatkowych plików, oraz rozszerzenie wszystkich plików na dodatkową wersję językową; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Galeria profesorów UWr po 1945 roku rozbudowa istniejącej bazy na istniejącym sprzęcie (obecnie 27 plików, złoŝonych ze zdigitalizowanego portretu, oraz biogramu w 2 wersjach językowych) w ramach projektu planowane jest opracowanie ok. 30 dodatkowych plików, oraz rozszerzenie wszystkich plików na dodatkową wersję językową; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Galeria Noblistów UWr - rozbudowa istniejącej bazy na istniejącym sprzęcie (obecnie 11 plików, złoŝonych ze zdigitalizowanego portretu, oraz biogramu w 2 wersjach językowych) w ramach projektu planowane jest dodanie kilku plików związanych z dokumentami noblistów świadczącymi o ich związkach z UWr oraz uzupełnienie całej prezentacji o niemiecką wersję językową; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Wydział Medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Muzea Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Archeologia i nauki historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja zabytków staroŝytnych Eduarda Schauberta ( ) istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Odlewy gipsowe rzeźb ze zbiorów muzealnych przy Uniwersytecie Wrocławskim istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Zbiory Instytutu Anatomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Zbiory Kliniki Wenerologiczno-Dermatologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Okazy przyrodnicze- ptaki ze zbiorów Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Okazy przyrodnicze- kręgowce ze zbiorów Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; str. 5

6 - Kolekcja gipsów Uniwersytetu Wrocławskiego rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej o pliki tekstowe, omawiające wszystkie obiekty z kolekcji (ok. 100 publikacji, złoŝonych z istniejących zdjęć, połączonych ze stosownym opisem kaŝdego z obiektów w trzech wersjach językowych); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja kopii antycznych gemm ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego - rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej o dodatkowe zdjęcia i pliki tekstowe, omawiające wszystkie grupy tematyczne gemm kolekcji (ok. 20 publikacji, złoŝonych z istniejących zdjęć, dodatkowo dorobionych zdjęć obiektów wcześniej niesfotografowanych, połączonych ze stosownym opisem kaŝdej z grup obiektów, w trzech wersjach językowych); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja miniaturowych maszyn rolniczych ze zbiorów Studium Rolniczego Uniwersytetu Wrocławskiego rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej o pliki tekstowe, omawiające wszystkie obiekty z kolekcji (ok. 40 publikacji, złoŝonych z istniejących zdjęć, połączonych ze stosownym opisem kaŝdego z obiektów w trzech wersjach językowych); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja etnograficzna z wypraw uczonych wrocławskich do Afryki i Azji w latach XX wieku - stworzenie nowej bazy na bazie istniejącego sprzętu, w formie nowej prezentacji, pokazującej uniwersytecką kolekcję etnograficzną (ok. 150 publikacji, złoŝonych ze zdjęć oraz publikacji tekstowej prezentującej zabytkowe obiekty); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja pomocy dydaktycznych do nauki historii sztuki, diapozytywy ze zbiorów Instytutu Sztuki UWr - rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej (obecnie 115 plików) o dodatkowe zdjęcia i pliki tytułowe (5000 skanów, opatrzonych indywidualnymi tytułami), zamknięcie całości kolekcji w formie internetowego leksykonu przeźroczy; - Uniwersytet Wrocławski wybitne postacie nauki wrocławskiej stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie kroniki dziejów uczelni z komentarzem w 3 wersjach językowych (ok. 200 plików, publikacji prezentacyjnych, obejmujących historyczne zdjęcia z dziejów Uniwersytetu, opatrzone komentarzem historycznym); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego - stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie internetowego leksykonu uczonych uhonorowanych tytułem doctora honoris causa UWR, w latach (150 publikacji obejmujących zdjęcie oraz krótki biogram uczonego); - Galeria Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie internetowej prezentacji istniejącej kolekcji portretów rektorów z jednoczesnym przybliŝeniem sylwetek naukowców, pełniących tę funkcję w powojennych dziejach uczelni (19 publikacji obejmujących zdjęcie obrazu, zdjęcia sytuacyjne z udziałem osoby portretowanych oraz biogram uczonego); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Instrumenty astronomiczne, Działanie gnomonu - stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie dziejów kierunku astronomii, począwszy od utworzenia w 1790 roku na WieŜy Matematycznej Obserwatorium do czasów współczesnych (uczeni, osiągnięcia, dzieje kolejnych obserwatoriów, omówienie astronomicznych instrumentów naukowych w tym linii południkowej z gnomonem otworkowym) w formie prezentacji filmowo-dźwiękowej (100 plików prezentacyjnych), przeznaczonej docelowo do pokazywania in situ w przestrzeni immersyjnej na WieŜy Matematycznej, oraz upowszechnionej za pośrednictwem strony internetowej w Internecie; - Astronomowie Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławscy uczeni - stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie ok. 40 plików omawiających poszczególnych uczonych związanych z astronomią wrocławską, oraz przybliŝających ich osiągnięcia naukowe, materiały opracowane w 3 wersjach językowych; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławscy uczeni stworzenie prezentacji typu holo z udziałem historycznych fotografii uczonych wrocławskich wykonanych in situ w obserwatorium na WieŜy, połączonych w str. 6

7 wirtualnej prezentacji z istniejącymi do dzisiaj instrumentami astronomicznymi, równieŝ uwidocznionymi na archiwalnych fotografiach; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Mierzenie czasu - Wrocławski Południk na WieŜy Matematycznej, dzieje Instrumentu - planowane jest opracowanie wykłady o mierzeniu czasu i dziejach wrocławskiego południka w formie 30 minutowej projekcji filmowo-dźwiękowej, docelowo pokazywanej in situ na WieŜy Matematycznej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Panorama Wrocławia z WieŜy Matematycznej stworzenie filmowej panoramy widocznej z tarasu widokowego WieŜy Matematycznej (w róŝnych porach roku), skonfigurowanej z interaktywną mapą Wrocławia z omówieniem najbardziej znaczących miejsc na mapie turystycznej Wrocławia. Bazy danych tworzyć będą poszczególne publikacje. KaŜda z publikacji dotyczyć będzie jednego zagadnienia, a tworzyć ją będą poszczególne pliki, np. zdjęcia, opracowany tekst lub nota, tłumaczenie. Publikacja jest jednostką informacji (np. ksiąŝką lub artykułem) składającą się z róŝnego typu obiektów (np. HTML, rysunki, dźwięk). Zamówienie swoim zakresem obejmować będzie: 1. Opracowanie, na podstawie Koncepcji i załoŝeń funkcjonalno-uŝytkowych projektu: - szczegółowego scenariusza prezentacji, uwzględniającego charakter i formę plastyczną dotychczas pokazywanych na wystawie prezentacji; - szczegółowego scenariusza poszczególnych sekwencji prezentacji: filmów, animacji, nagrań dźwiękowych; 2. Opracowanie projektów graficznych prezentacji, sekwencji filmowych i pola graficznego noty katalogowej; 3. Opracowanie projektu systemu zarządzania treścią (kontentem multimedialnym); 4. Opracowanie projektów wykonawczych do prezentacji. 5. Wykonanie prezentacji wg wcześniej omówionej specyfikacji tematów i zagadnień. 6. WdroŜenie prezentacji do Internetu. 7. Spięcie wszystkich prezentacji na stronie internetowej Muzeum UWr w formie wirtualnej wycieczki, z moŝliwością rozwinięcia poszczególnych sekwencji prezentacyjnych. 8. Wykonanie prezentacji Wirtualna wycieczka po Muzeum UWr wg scenariusza dostarczonego przez zamawiającego. str. 7

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MERYTORYCZNY I TECHNICZNY ZADAŃ DO WYKONANIA PRZY TWORZENIU PREZENTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MERYTORYCZNY I TECHNICZNY ZADAŃ DO WYKONANIA PRZY TWORZENIU PREZENTACJI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MERYTORYCZNY I TECHNICZNY ZADAŃ DO WYKONANIA PRZY TWORZENIU PREZENTACJI DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH, WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 Lokalizacja innych instytucji kultury w okolicach EC1 Źródło: Opracowanie własne

Rysunek 1 Lokalizacja innych instytucji kultury w okolicach EC1 Źródło: Opracowanie własne Kontekst i założenia Projektu Tło realizacji projektu EC1 Łódź Miasto Kultury w Łodzi, jako instytucja, zostało utworzone w celu sprawnej realizacji oraz zarządzania procesem rewitalizacji dawnej elektrowni

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA )

PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) INFORMACJA DOTYCZĄCA POZYSKANIA SRODKÓW UNIJNYCH W RAMACH RPO WD ( DZIAŁANIA 6. 4) PRIORYTET 6 WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLASKA ( TURYSTYKA I KULTURA ) DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MERYTORYCZNY I TECHNICZNY ZADAŃ DO WYKONANIA PRZY TWORZENIU PREZENTACJI

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MERYTORYCZNY I TECHNICZNY ZADAŃ DO WYKONANIA PRZY TWORZENIU PREZENTACJI ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS MERYTORYCZNY I TECHNICZNY ZADAŃ DO WYKONANIA PRZY TWORZENIU PREZENTACJI DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH, WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Cieszyńskie zasoby cyfrowe Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego DYGITALIZACYJNE WPRAWKI

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. Retroteka

Prezentacja projektu. Retroteka Prezentacja projektu Retroteka Podstawowe informacje o projekcie Projekt: Strona internetowa prezentująca zdigitalizowane fragmenty Kuriera Zagłębia znajdującego się w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE W latach 2007-2013 w ramach Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia)

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ Cyfrowa biblioteka publiczna od skanera do Europeany Ułatwienie dostępu Ochrona (pośrednia) zbiorów Komunikacyjność Zasób róŝnorodnego zastosowania Dokumentacja Promocja Nowi odbiorcy Dlaczego warto digitalizować?

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne specyficzne wyboru projektów w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Kryteria merytoryczne specyficzne wyboru projektów w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe Kryteria merytoryczne specyficzne wyboru projektów w ramach działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe W ramach kryterium będzie sprawdzane czy dla inwestycji została przygotowana wiarygodna analiza popytu (wykazująca

Bardziej szczegółowo

Projekt MIASTA KALISZA dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ze środków alokacji Strategii

Projekt MIASTA KALISZA dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ze środków alokacji Strategii Projekt MIASTA KALISZA dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków alokacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria strategiczne w konkursie: Nr RPKP IZ /16. Bydgoszcz, 4 listopada 2016 r.

Kryteria strategiczne w konkursie: Nr RPKP IZ /16. Bydgoszcz, 4 listopada 2016 r. Kryteria strategiczne w konkursie: Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Bydgoszcz, 4 listopada 2016 r. Poddziałanie4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT D.1 Kryteria strategiczne dostępu D.1.1

Bardziej szczegółowo

Wnioski odrzucone ze względów formalnych

Wnioski odrzucone ze względów formalnych Program Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 4 Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego I nabór wniosków do 1 grudnia 2008 r. Wnioski odrzucone ze względów formalnych UWAGA! Wnioski odrzucone ze

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych

Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach regionalnych Wielkopolska Organizacja Turystyczna 61-823 Poznań Poznań, 06.04.2016r Rozeznanie rynku na realizację zadania pn. produkcja i montaż animowanego spotu poklatkowego oraz jego emisja w telewizyjnych stacjach

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów

Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów Odnowa i rozwój wsi: Preferowane będą operacje związane z zakupem strojów ludowych, folklorystycznych, instrumentów muzycznych, innych elementów wyposażenia niezbędnych do kultywowania tradycji, operacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA FOTOGRAFICZNEGO. prowadząca: mgr Aleksandra Sieja

PROGRAM KOŁA FOTOGRAFICZNEGO. prowadząca: mgr Aleksandra Sieja PROGRAM KOŁA FOTOGRAFICZNEGO prowadząca: mgr Aleksandra Sieja 1. WSTĘP Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Obejmuje on treści zawarte w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA

JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA JELENIOGÓRSKA BIBLIOTEKA CYFROWA Jeleniogórską Bibliotekę Cyfrową utworzono w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze. Od początku jej celem była wszechstronna promocja informacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. Wrocław: Tłumaczenie na języki: angielski, czeski, niemiecki interfejsu i wybranych elementów opisu bazy danych oraz tekstu folderów i streszczeń do albumów o tytułach zgodnymi z nazwami projektów dla

Bardziej szczegółowo

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO

UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO UNIJNE EURO NA NOWĄ WYSTAWĘ W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM ORAZ PROMOCJĘ ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH OŻAROWA MAZOWIECKIEGO DZIEDZICTWO KULTURY LUDOWEJ Warszawskie Muzeum Etnograficzne, które decyzją zarządu województwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Zamówienie Publiczne nie przekraczające równowartości ,00 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (Zamówienie Publiczne nie przekraczające równowartości ,00 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) Bolków, dnia 02.09.2010 r. PF. 3040-7/2010 ZAPYTANIE OFERTOWE (Zamówienie Publiczne nie przekraczające równowartości 14 000,00 euro nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) Zamówienie zostanie

Bardziej szczegółowo

L.p. Tematyka zajęć. Liczba przeznaczonych godzin. Zaplanowanie działań kółka fotograficznego.

L.p. Tematyka zajęć. Liczba przeznaczonych godzin. Zaplanowanie działań kółka fotograficznego. L.p. Tematyka zajęć Liczba przeznaczonych godzin 1 Zaplanowanie działań kółka fotograficznego. Zapisy uczniów. Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji (dziennik zajęć). Utworzenie kont komputero Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z przebiegu publicznej prezentacji założeń projektu pn. Digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie

Protokół z przebiegu publicznej prezentacji założeń projektu pn. Digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie Warszawa, 14-04-2017 r. Protokół z przebiegu publicznej prezentacji założeń projektu pn. Digitalizacja i cyfrowa rekonstrukcja zbiorów Filmoteki Narodowej w Warszawie 1. Informacja o możliwości zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Trwają prace nad skanowaniem analogowym map wydanych pod nadzorem Głównego Geodety Kraju (10, 25, 50,100, 200 topo, hydro, sozo); Włączane są do

Trwają prace nad skanowaniem analogowym map wydanych pod nadzorem Głównego Geodety Kraju (10, 25, 50,100, 200 topo, hydro, sozo); Włączane są do Sławomir Królewicz Trwają prace nad skanowaniem analogowym map wydanych pod nadzorem Głównego Geodety Kraju (10, 25, 50,100, 200 topo, hydro, sozo); Włączane są do zasobu dane wektorowe (vmapl2, hydro

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO?

STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? STRATEGIA DIGITALIZACJI RAZEM CZY OSOBNO? DZIŚ Wolumen przetwarzanych eksponatów w poszczególnych fazach procesu wystawienniczego wielkość wolumenu w skali 0-100 Pozyskanie 1 Opracowanie 1 Składowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Kompleksowa obsługa promocyjna dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego - dwa zadania Numer ogłoszenia: 122605-2013; data zamieszczenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeń projektu

Prezentacja założeń projektu Prezentacja założeń projektu Europejskie dziedzictwo techniczne upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym przygotowanego

Bardziej szczegółowo

A - Artystyczna ARTE

A - Artystyczna ARTE 1. Przedmioty rozszerzone: 1) Historia sztuki A - Artystyczna ARTE Kształtowanie zainteresowań i zdolności m.in. w zakresie: - znajomości stylów, kierunków i twórczości artystów, - znajomości terminologii

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik

Wirtualne Muzea Małopolski. Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Kinga Kołodziejska, Marcin Wójcik Wirtualne Muzea Małopolski Małopolski Konwent Informatyków, 7 lutego 2012, Łopuszna Projekt realizowany w partnerstwie: Lider projektu Departament

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo Wirtualne Muzeum sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję

I. Czynności organizacyjne. Podanie częściowego tematu: Z wizytą w. II. Zagadka-odczytuję Klasa VId Język polski Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VId SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Z wizytą w muzeum Cel ogólny Doskonalenie słownictwa związanego z muzeami.. Cele operacyjne UCZEŃ: Posiada

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Projektu

Opis przedmiotu Projektu Nazwa Projektu: Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie etap III Nazwa beneficjenta: Całkowita wartość Projektu: Wartość dofinansowania: Źródło finansowania Diecezja Legnicka

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Miasto Kołobrzeg jest największym uzdrowiskiem w Polsce, rocznie korzysta z usług wypoczynkowo uzdrowiskowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: nie dotyczy Kraków: Digitalizacja wybranych zbiorów, przygotowanie interaktywnych prezentacji multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Cennik biletów wstępu do obiektów muzealnych:

Cennik biletów wstępu do obiektów muzealnych: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2012 1. Muzeum: Bilet normalny 6 zł Bilet ulgowy 3 zł 2. Szpital św. Ducha: Bilet normalny 6 zł Bilet ulgowy 3 zł 3. Dzwonnica: Bilet normalny 8 zł Bilet ulgowy 5 zł

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010

Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Specyfikacja techniczna modułów reklamowych na rok 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI MODUŁÓW REKLAMOWYCH WWW.CARPPASSION.EU 1. ARTYKUŁ SPONSOROWANY....03 2. NOWOŚCI RYNKOWE.....03 3. KALENDARZ IMPREZ......03 4.

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

T E M AT: UNIKAT NA SKALĘ

T E M AT: UNIKAT NA SKALĘ INNOWACJA PEDAGOGICZNA T E M AT: UNIKAT NA SKALĘ EUROPEJSKĄ W ZABRZU Zespół Szkół nr 3 im rtm. W.Pileckiego w Zabrzu autorka: mgr Bożena CZERWIŃSKA Z jakim rejonem geograficznym skojarzysz te zdjęcia Słowacki

Bardziej szczegółowo

Propozycje zastosowania narzędzi Web 2.0 w realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej

Propozycje zastosowania narzędzi Web 2.0 w realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej Propozycje zastosowania narzędzi Web 2.0 w realizacji przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie We-learning wspólna nauka

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw 2014/S 217-383251. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Roboty budowlane

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw 2014/S 217-383251. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Roboty budowlane 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:383251-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw 2014/S 217-383251 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM NAUKI. Kazimiera A. Wilk, pełnomocnik prezydenta ds. centrum nauki

WROCŁAWSKIE CENTRUM NAUKI. Kazimiera A. Wilk, pełnomocnik prezydenta ds. centrum nauki WROCŁAWSKIE CENTRUM NAUKI KONCEPCJA MERYTORYCZNA Kazimiera A. Wilk, pełnomocnik prezydenta ds. centrum nauki Wrocławskie Centrum Nauki 11 uczelni publicznych, 13 - niepublicznych 140000 studentów 10000

Bardziej szczegółowo

Wydanie III, poprawione i rozszerzone

Wydanie III, poprawione i rozszerzone Wydanie III, poprawione i rozszerzone Armin Mikos von Rohrscheidt TURYSTYKA KULTUROWA Fenomen, potencjał, perspektywy. Recenzent Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, UAM Poznań Całość ani żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej)

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) http://www.bne.es/eng/catalogues/coleccionesdigitales.htm Zawartość: Repozytorium uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015 Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Założenia przedsięwzięcia Rzeszów, 13 lipca 2015 Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej - założenia Geneza Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej

Bardziej szczegółowo

Nic nie zastąpi ciężkiej pracy*

Nic nie zastąpi ciężkiej pracy* Nic nie zastąpi ciężkiej pracy* Thomas Edison *za wyjątkiem pracy jeszcze cięższej Projekt w liczbach 750 wprowadzonych dokumentów: 207 czasopism 156 pocztówek 104 artykuły 81 książek 50 biogramów Projekt

Bardziej szczegółowo

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2

Uwaga nr 1. Uwaga nr 2 Uwaga nr 1 Dodanie osi priorytetowej 12: Kultura i sektory kreatywne. Cel ogólny osi priorytetowej: Podniesienie jakości oferty kulturalnej i produktów kultury wytworzonych przez przemysły kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Wybrane kompetencje medialne. Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL

Wybrane kompetencje medialne. Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL Wybrane kompetencje medialne Opracowała: Małgorzata Dec Edukacja Medialna KUL Etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa: klasy 1-3 1. Język mediów Spis treści 2. Kreatywne korzystanie z mediów 3. Literatura 4.

Bardziej szczegółowo

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Instytucje kulturysamorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Projekty inwestycyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziedzictwo Pierwszych Piastów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S Ogłoszenie o konkursie

Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S Ogłoszenie o konkursie 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40565-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 2015/S 024-040565 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I

Tworzenie książeczek z ilustracjami dotykowymi I WARSZTATY Zapraszamy na warsztaty towarzyszące konferencji. Nauczycielom i rodzicom niewidomych dzieci, a także artystom plastykom polecamy warsztaty tworzenia książek z dotykowymi ilustracjami oraz wystawę

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska. organizator: partnerzy:

Oferta sponsorska. organizator: partnerzy: Oferta sponsorska organizator: partnerzy: Szanowni Państwo, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, w porozumieniu z Oddziałem Poznańskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, serdecznie zaprasza do zapoznania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II konferencja i3: internet infrastruktutry innowacje

Bardziej szczegółowo

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Geneza Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA.

BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. BIBLIOTEKA CYFROWA JAKO KONTENER TREŚCI DLA PORTALI INTERNETOWYCH. DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA. Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II Konferencja

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA

DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA DLIBRA & DRUPAL DWA SYSTEMY, JEDNA WITRYNA Michał Kwiatkowski Piotr Grzybowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe VII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe 22.10.2010 Plan prezentacji 2/15 Geneza Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fotograficzno informatyczne

Zajęcia fotograficzno informatyczne Zajęcia fotograficzno informatyczne autorski program nauczania Małgorzata Książek Wstęp. W dzisiejszych czasach drastycznie zwiększa się rola fotografii w życiu codziennym: wszędzie towarzyszą nam reklamy,

Bardziej szczegółowo

SmartBox. Nowy wymiar promocji

SmartBox. Nowy wymiar promocji Nowy wymiar promocji Rozszerzona komunikacja Czym jest SmartBox? SmartBox to pakiet trzech uzupełniających się kanałów promocji. To nasz oryginalny, autorski pomysł na połączenie: aplikacji mobilnych na

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA. Maciej Rynarzewski Oddział Zbiorów Specjalnych

DIGITALIZACJA. Maciej Rynarzewski Oddział Zbiorów Specjalnych DIGITALIZACJA CZYM JEST DIGITALIZACJA? to przetwarzanie analogowych nośników o formy cyfrowej w rozumieniu bibliotekarskim to przetworzenie tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów do postaci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 1.09.2017 r. ** PN (przetarg nieograniczony), PO (przetarg ograniczony), NZO (negocjacje z ogłoszeniem), DK (dialog konkurencyjny),

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Organizacja i logistyka digitalizacji

Organizacja i logistyka digitalizacji Wprowadzenie Organizacja i logistyka digitalizacji Tomasz Kalota www.tomasz.kalota.pl VIII Ogólnopolska Konferencja "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/view/710/26/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-02-27 13:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Projekt, realizacja i pokazy wystawy mobilnej prezentującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł (D, U, RB*)

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn r. orientacyjna wartość. bez VAT zł 1 = 4,1749 zł (D, U, RB*) SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017 AKTUALIZACJA z dn. 27.11.2017 r. ** PN (przetarg nieograniczony), PO (przetarg ograniczony), NZO (negocjacje z ogłoszeniem), DK (dialog konkurencyjny),

Bardziej szczegółowo

* Big Index - Indeks dołączony do ProfiCD w formacie 25x24 cm. Usługa dotyczy negatywów i diapozytywów typu 135. Index zawiera 36 klatek.

* Big Index - Indeks dołączony do ProfiCD w formacie 25x24 cm. Usługa dotyczy negatywów i diapozytywów typu 135. Index zawiera 36 klatek. 01.01 - - - skanowanie z archiwizacją. ( jednego filmu i nagranie na płytę CD). ProfiCD z nagranymi plikami w formacie JPEG o rozmiarze 10x15 cm, 300 dpi, RGB, skompresowane do objętości około 0,7-1,2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na wykonanie cyklu 10 odcinków filmów, 26 panoram sferycznych 360 oraz stworzenie i

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na wykonanie cyklu 10 odcinków filmów, 26 panoram sferycznych 360 oraz stworzenie i Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Stowarzyszenie SIEJA ul. Mieszka I 1 73-121

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki

Renata Krzemińska. nauczyciel matematyki i informatyki Program koła przedmiotowego w Gimnazjum Informatyka R2 w ramach projektu pn. Czym skorupka za młodu nasiąknie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej Renata Krzemińska

Bardziej szczegółowo

Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą:

Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą: Gminny konkurs redakcyjno - fotograficzny Burmistrz GMINY WOŁÓW Pan Dariusz Chmura zaprasza uczniów i dorosłych do udziału w konkursie pod nazwą: ŻYCIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI WOŁOWSKIEJ W LATACH 1945 2015 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju infrastruktury kultury Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa VIII edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2013-2014 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie i przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej

Udostępnianie i przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej Udostępnianie i przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej Tomasz Parkoła (tparkola@man.poznan.pl) Agenda Wprowadzenie Biblioteka cyfrowa Etapy tworzenia cyfrowych zasobów proces

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Klaster Medialny. Strategia rozwoju Łodzi i regionu poprzez rozwój lokalnej branży medialnej. 2007 PWSFTViT im. L.Schillera

Klaster Medialny. Strategia rozwoju Łodzi i regionu poprzez rozwój lokalnej branży medialnej. 2007 PWSFTViT im. L.Schillera Klaster Medialny Strategia rozwoju Łodzi i regionu poprzez rozwój lokalnej branży medialnej Klaster Medialny Struktura Łódzkie firmy z branży filmowej, telewizyjnej i internetowej Uczelnie i ośrodki badawczo-rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo