ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. KONCEPCJA I ZAŁOśENIA FUNKCJONALNO-UśYTKOWE ZADANIA ORAZ OPIS CZYNNOŚCI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ. KONCEPCJA I ZAŁOśENIA FUNKCJONALNO-UśYTKOWE ZADANIA ORAZ OPIS CZYNNOŚCI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ KONCEPCJA I ZAŁOśENIA FUNKCJONALNO-UśYTKOWE ZADANIA ORAZ OPIS CZYNNOŚCI DO ZREALIZOWANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH, WYKONANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH ORAZ WPROWADZENIE TREŚCI DO INTERNETU Projekt: Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata Spis treści Opis ogólny przedmiotu zamówienia A. Podstawowe załoŝenia projektu.. s. 2 B. Efekty realizacji projektu.. s. 2 C. Opis przedmiotu zamówienia zakres prac objęty zamówieniem.. s. 4 str. 1

2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia A. Podstawowe załoŝenia projektu Przedmiotem inwestycji jest utworzenie multimedialnej bazy danych o dziedzictwie przeszłości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz udostępnianie i upowszechnianie jej w Internecie i w siedzibie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Cel nadrzędny: Poprawa atrakcyjności turystycznej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez wykorzystanie wewnętrznego potencjału kulturowego i rozszerzenie oferty kulturalnej jednostki Cel główny: Utworzenie bazy danych zawierającej informacje o dziedzictwie przeszłości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jej udostępnianie i upowszechnianie Cele szczegółowe: Udostępnienie i popularyzacja zbiorów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Upowszechnianie istniejących zasobów, takŝe poza siedzibą Muzeum za pomocą strony internetowej. Pielęgnowanie pamięci o wybitnych osobach związanych z Uczelnią i Wrocławiem Budowanie toŝsamości regionalnej mieszkańców Dolnego Śląska Podniesienie jakości produktu turystycznego i kulturowego. Realizacja projektu zapewni osiągnięcie korzyści w wielu aspektach Ŝycia społecznogospodarczego Wrocławia i regionu, w tym w turystyce, kulturze, edukacji i przestrzeni wirtualnej. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na wzmocnienie funkcji edukacyjnej i upowszechniającej Muzeum oraz poprawę dostępu do zbiorów Muzeum. Projekt jest istotny nie tylko z powodu zwiększenia atrakcyjności Muzeum na wielu płaszczyznach, ale takŝe ze względu na niemierzalne korzyści gospodarczo-społeczne. B. Efekty realizacji projektu DIGITALIZACJA ZBIORÓW bardziej efektywne upowszechnianie i udostępnianie dziedzictwa przeszłości Bezpośrednie korzyści dotyczą wspartego w ramach projektu podmiotu Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i jego działalności polegającej na udostępnianiu i upowszechnianiu dziedzictwa przeszłości. W wyniku realizacji projektu, zbiory będące w posiadaniu Muzeum zostaną zdigitalizowane. Digitalizacja rozumiana jest jako przetworzenia linearnego dotąd nośnika słowa drukowanego, dźwięku lub obrazu (stabilnego bądź ruchomego) na jego cyfrowy odpowiednik. 1 Proces digitalizacji ułatwia przechowywanie i przetwarzanie cyfrowej kopii ale takŝe umoŝliwia róŝnorodne sposoby jej udostępniania i upowszechniania. Digitalizacja jest szczególnie istotna w przystosowywaniu współczesnych muzeów do pełnienia nowych funkcji związanych z multimedialnym i interaktywnym udostępnianiem zbiorów. Bowiem tylko cyfrowa postać oryginału moŝe zostać przetworzona na róŝne sposoby i upowszechniona np. w Internecie. Formułuje się takŝe inne, niezmiernie waŝne cele digitalizacji: zachowanie moŝliwie wiernej kopii cyfrowej dla przyszłych pokoleń, utworzenie kopii cyfrowej do udostępniania; utworzenie kopii cyfrowej do badań naukowych; utworzenie kopii cyfrowej do celów komercyjnych. Dodatkowym motywem digitalizacji moŝe być nietrwałość niektórych typów nośników, na których zapisano analogowe oryginały. 1 Definicja zgodna z URPO. str. 2

3 NOWOCZESNA, MULTIMEDIALNA FORMA UPOWSZECHNIANIA - ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Muzeum, dostosowanie do trendów współczesnego muzealnictwa Digitalizacja pozwala takŝe na tworzenie atrakcyjnych dla widza prezentacji multimedialnych, prezentowanych w ciekawej formie, np. poprzez wyświetlanie w postaci filmu, wygaszanych przeźroczy czy dostępnych w info-kioskach (pulpit z ekranem dotykowym). Multimedialne bazy danych pozwalają bardziej efektywnie wykorzystać potencjał zbiorów, pozwalają na zebranie wiedzy niematerialnej i wzbogacenie jej o posiadane zbiory, np. w przypadku bazy danych o profesorach opracowany materiał biograficzny wzbogacony jest o cyfrową wersję portretu. Utworzenie multimedialnych baz danych przyczynia się takŝe do pielęgnowania pamięci o historii Wrocławia, historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wybitnych osobach związanych z Uniwersytetem, np. galeria noblistów, galeria profesorów. Działanie to pomaga takŝe budować toŝsamość regionalną mieszkańców regionu, co jest działaniem szczególnym w tak specyficznym kulturowo mieście jak Wrocław, gdzie społeczność tworzy ludność przesiedlona i napływowa. Realizacja projektu umoŝliwia jak najszersze udostępnienie obiektu dziedzictwa kulturowego Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, w którym funkcjonuje Muzeum, gdyŝ dzięki multimedialnym bazom danych i realizowanych z ich wykorzystaniem prezentacjom, moŝliwe będzie zagospodarowanie przestrzeni Muzeum, które stanowią tło dla przedstawianej historii związanej z pomieszczeniami. Prezentacje multimedialne będą wyświetlane obok regularnej ekspozycji obiektów wystawy, zwiększając jej atrakcyjność i urozmaicając ją. PRZESTRZEŃ WIRTUALNA zwiększanie dostępu do kultury, element promocji Bazy danych, które powstaną dzięki realizacji projektu, zostaną przede wszystkim udostępnione na stronie internetowej Muzeum, co znacząco zwiększy dostęp do zbiorów Muzeum dla wszystkich zainteresowanych. Istnienie w przestrzeni wirtualnej to dziś konieczność. Odbiorcy coraz częściej planując swój czas wolny, sprawdzają wcześniej dostępną ofertę za pomocą wyszukiwania informacji w Internecie. Obecność w sieci to takŝe element promocji. Wirtualna prezentacja, jeŝeli odpowiada odbiorcy i jest dostatecznie interesująca, zachęca do odwiedzin w realu. Udostępnianie informacji w Internecie ma takŝe istotne znaczenie w kontekście zapewniania dostępności do kultury osobom niepełnosprawnym lub nie mogącym pozwolić sobie na odwiedzenie Muzeum w rzeczywistości (np. z powodu nie posiadania wystarczających środków finansowych). Udostępnienie multimedialnych baz danych w przestrzeni wirtualnej zwiększa dostępność do zasobów Muzeum, przyczyniając się do upowszechnienia wiedzy i wartości związanych z dziedzictwem przeszłości, którymi dysponuje. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MUZEUM, ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WROCŁAWIA Usprawnienie funkcjonowania Muzeum poprzez utworzenie multimedialnej bazy danych oraz wyposaŝenie w sprzęt multimedialny, dzięki któremu bazy będą udostępnianie in situ 2, prowadzi do rozszerzenia oferty artystycznej Muzeum. Projekt przyczynia się do bardziej efektywnego wykorzystania obiektów i zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcia działalności w zakresie kultury, co przyczyni się do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego jest bowiem waŝną częścią oferty turystycznej Wrocławia, co potwierdza statystyka odwiedzających wskazująca zainteresowanie na poziomie ponad 70-tysięcy osób rocznie. Wsparcie i rozwój Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego realizowane w ramach niniejszego projektu, przyczynia się do wzmocnienia jednego z głównych produktów turystycznych Wrocławia, jakim jest turystyka kulturowa, a bardziej szczegółowo turystyka muzealna. Projekt przyczynia się do podniesienia jakości i standardów produktu turystycznego i kulturowego. 2 In situ tłum. na miejscu, kontekst - w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego str. 3

4 Projekt realizowany w otoczeniu szlaków o znaczeniu regionalnym m.in. rzeki Odry, pomników Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiada strategiczne znaczenie dla rozwoju dolnośląskiej turystyki i kultury. Poprzez realizację projektu poprawie ulegnie zarówno zakres jak i jakość oferty Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt oddziałuje w wymiarze regionalnym przyczyniając się do wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystania potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Projekt stanowi jednocześnie element szerszej oferty turystycznej, jego realizacja umoŝliwi prezentację bogatej oferty kulturalnej regionu oraz stanowić będzie impuls do nawiązywania współpracy regionalnej i międzynarodowej. Walory krajobrazowe i przyrodnicze regionu, w połączeniu z bogatym dziedzictwem przeszłości stwarzają bowiem ogromną szansę na rozwój turystyki i kultury na Dolnym Śląsku. C. Opis przedmiotu zamówienia zakres prac objęty zamówieniem Zakres projektu obejmuje utworzenie wartości niematerialnych według załoŝeń opisanych w niniejszym opracowaniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w postaci: I Przygotowania materiałów do wykorzystania w prezentacjach multimedialnych prezentowanych na WieŜy Matematycznej oraz rozszerzenie treści multimedialnych Wystawy Uniwersytet Wrocławski W tym zakresie konieczne będzie: - Fotografowanie obiektów, skanowanie dokumentów i zdjęć archiwalnych; - Opracowanie graficzne i retusz archiwalnych fotografii portretowych; - Projekty layoutu oraz obróbka graficzna zdjęć; - Opracowanie merytoryczne tytułów oraz not katalogowych (na bazie materiałów wskazanych przez pracowników Muzeum); - Tłumaczenia na języki angielski i niemiecki not katalogowych do prezentacji; - Redakcja i korekta tekstu not katalogowych; - Konwersja plików do potrzebnych formatów. II Wykonanie prezentacji multimedialnych z przeznaczeniem do ich prezentacji w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, na WieŜy Matematycznej oraz w salach ekspozycyjnych parteru gmachu głównego. Wykaz prezentacji: - Dzieje Uniwersytetu Wrocławskiego po 1945 roku, przedstawione w formie kroniki; - Wybitne postacie nauki wrocławskiej; - Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego ; - Doktorzy honoris Uniwersytetu Wrocławskiego ; - Uniwersytet Wrocławski w Kronikach Filmowych; - Astronomia w dawnym Wrocławiu Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, uczeni i instrumenty astronomiczne Wrocławski Południk, dzieje instrumentu; - Interaktywna panorama Wrocławia; III Rozszerzenie prezentacji multimedialnych pokazywanych obecnie na wystawie Uniwersytet Wrocławski : III a Rozszerzenie istniejących prezentacji o dodatkowe pliki, uzupełnienie prezentacji o aplikację w języku niemieckim. Wykaz prezentacji do rozszerzenia: - Galeria profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, do roku 1945; - Galeria profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego, po roku 1945; str. 4

5 - Galeria laureatów Nagrody Nobla z Uniwersytetu Wrocławskiego (prezentacja powinna uwzględniać związki noblistów z Uniwersytetem Wrocławskim); - Odlewy gipsowe rzeźb ze zbiorów muzealnych przy Uniwersytecie Wrocławskim; - Miniaturowe modele maszyn rolniczych ze zbiorów Studium Rolniczego UWr. III b Stworzenie nowych prezentacji multimedialnych w ramach istniejącego stołu multimedialnego. Wykaz prezentacji: - Kolekcja kopii antycznych gemm ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego; - Kolekcja etnograficzna z wypraw uczonych wrocławskich do Afryki i Azji w latach XX wieku. IV Umieszczenie prezentacji w Internecie. Konwersja plików do potrzebnych formatów (formaty prezentacyjne djvu, zoomify, jpg szer.1000px (WEB), publikacja w bibliotece cyfrowej z wpisem do inwentarza (tworzenie baz danych). Reasumując multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim obejmować będzie następujące publikacje: - Galeria profesorów UWr do 1945 roku rozbudowa istniejącej bazy na istniejącym sprzęcie (obecnie 27 plików, złoŝonych ze zdigitalizowanego portretu, oraz biogramu w 2 wersjach językowych) w ramach projektu planowane jest opracowanie ok. 30 dodatkowych plików, oraz rozszerzenie wszystkich plików na dodatkową wersję językową; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Galeria profesorów UWr po 1945 roku rozbudowa istniejącej bazy na istniejącym sprzęcie (obecnie 27 plików, złoŝonych ze zdigitalizowanego portretu, oraz biogramu w 2 wersjach językowych) w ramach projektu planowane jest opracowanie ok. 30 dodatkowych plików, oraz rozszerzenie wszystkich plików na dodatkową wersję językową; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Galeria Noblistów UWr - rozbudowa istniejącej bazy na istniejącym sprzęcie (obecnie 11 plików, złoŝonych ze zdigitalizowanego portretu, oraz biogramu w 2 wersjach językowych) w ramach projektu planowane jest dodanie kilku plików związanych z dokumentami noblistów świadczącymi o ich związkach z UWr oraz uzupełnienie całej prezentacji o niemiecką wersję językową; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Wydział Medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Muzea Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Archeologia i nauki historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja zabytków staroŝytnych Eduarda Schauberta ( ) istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Odlewy gipsowe rzeźb ze zbiorów muzealnych przy Uniwersytecie Wrocławskim istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Zbiory Instytutu Anatomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Zbiory Kliniki Wenerologiczno-Dermatologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Okazy przyrodnicze- ptaki ze zbiorów Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Okazy przyrodnicze- kręgowce ze zbiorów Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego - istniejąca prezentacja w konwencji filmowej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; str. 5

6 - Kolekcja gipsów Uniwersytetu Wrocławskiego rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej o pliki tekstowe, omawiające wszystkie obiekty z kolekcji (ok. 100 publikacji, złoŝonych z istniejących zdjęć, połączonych ze stosownym opisem kaŝdego z obiektów w trzech wersjach językowych); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja kopii antycznych gemm ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego - rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej o dodatkowe zdjęcia i pliki tekstowe, omawiające wszystkie grupy tematyczne gemm kolekcji (ok. 20 publikacji, złoŝonych z istniejących zdjęć, dodatkowo dorobionych zdjęć obiektów wcześniej niesfotografowanych, połączonych ze stosownym opisem kaŝdej z grup obiektów, w trzech wersjach językowych); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja miniaturowych maszyn rolniczych ze zbiorów Studium Rolniczego Uniwersytetu Wrocławskiego rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej o pliki tekstowe, omawiające wszystkie obiekty z kolekcji (ok. 40 publikacji, złoŝonych z istniejących zdjęć, połączonych ze stosownym opisem kaŝdego z obiektów w trzech wersjach językowych); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja etnograficzna z wypraw uczonych wrocławskich do Afryki i Azji w latach XX wieku - stworzenie nowej bazy na bazie istniejącego sprzętu, w formie nowej prezentacji, pokazującej uniwersytecką kolekcję etnograficzną (ok. 150 publikacji, złoŝonych ze zdjęć oraz publikacji tekstowej prezentującej zabytkowe obiekty); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Kolekcja pomocy dydaktycznych do nauki historii sztuki, diapozytywy ze zbiorów Instytutu Sztuki UWr - rozbudowanie istniejącej prezentacji zdjęciowej (obecnie 115 plików) o dodatkowe zdjęcia i pliki tytułowe (5000 skanów, opatrzonych indywidualnymi tytułami), zamknięcie całości kolekcji w formie internetowego leksykonu przeźroczy; - Uniwersytet Wrocławski wybitne postacie nauki wrocławskiej stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie kroniki dziejów uczelni z komentarzem w 3 wersjach językowych (ok. 200 plików, publikacji prezentacyjnych, obejmujących historyczne zdjęcia z dziejów Uniwersytetu, opatrzone komentarzem historycznym); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego - stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie internetowego leksykonu uczonych uhonorowanych tytułem doctora honoris causa UWR, w latach (150 publikacji obejmujących zdjęcie oraz krótki biogram uczonego); - Galeria Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego, stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie internetowej prezentacji istniejącej kolekcji portretów rektorów z jednoczesnym przybliŝeniem sylwetek naukowców, pełniących tę funkcję w powojennych dziejach uczelni (19 publikacji obejmujących zdjęcie obrazu, zdjęcia sytuacyjne z udziałem osoby portretowanych oraz biogram uczonego); wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Instrumenty astronomiczne, Działanie gnomonu - stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie dziejów kierunku astronomii, począwszy od utworzenia w 1790 roku na WieŜy Matematycznej Obserwatorium do czasów współczesnych (uczeni, osiągnięcia, dzieje kolejnych obserwatoriów, omówienie astronomicznych instrumentów naukowych w tym linii południkowej z gnomonem otworkowym) w formie prezentacji filmowo-dźwiękowej (100 plików prezentacyjnych), przeznaczonej docelowo do pokazywania in situ w przestrzeni immersyjnej na WieŜy Matematycznej, oraz upowszechnionej za pośrednictwem strony internetowej w Internecie; - Astronomowie Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławscy uczeni - stworzenie nowej bazy, planowane jest opracowanie ok. 40 plików omawiających poszczególnych uczonych związanych z astronomią wrocławską, oraz przybliŝających ich osiągnięcia naukowe, materiały opracowane w 3 wersjach językowych; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławscy uczeni stworzenie prezentacji typu holo z udziałem historycznych fotografii uczonych wrocławskich wykonanych in situ w obserwatorium na WieŜy, połączonych w str. 6

7 wirtualnej prezentacji z istniejącymi do dzisiaj instrumentami astronomicznymi, równieŝ uwidocznionymi na archiwalnych fotografiach; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Mierzenie czasu - Wrocławski Południk na WieŜy Matematycznej, dzieje Instrumentu - planowane jest opracowanie wykłady o mierzeniu czasu i dziejach wrocławskiego południka w formie 30 minutowej projekcji filmowo-dźwiękowej, docelowo pokazywanej in situ na WieŜy Matematycznej; wdroŝenie prezentacji do Internetu; - Panorama Wrocławia z WieŜy Matematycznej stworzenie filmowej panoramy widocznej z tarasu widokowego WieŜy Matematycznej (w róŝnych porach roku), skonfigurowanej z interaktywną mapą Wrocławia z omówieniem najbardziej znaczących miejsc na mapie turystycznej Wrocławia. Bazy danych tworzyć będą poszczególne publikacje. KaŜda z publikacji dotyczyć będzie jednego zagadnienia, a tworzyć ją będą poszczególne pliki, np. zdjęcia, opracowany tekst lub nota, tłumaczenie. Publikacja jest jednostką informacji (np. ksiąŝką lub artykułem) składającą się z róŝnego typu obiektów (np. HTML, rysunki, dźwięk). Zamówienie swoim zakresem obejmować będzie: 1. Opracowanie, na podstawie Koncepcji i załoŝeń funkcjonalno-uŝytkowych projektu: - szczegółowego scenariusza prezentacji, uwzględniającego charakter i formę plastyczną dotychczas pokazywanych na wystawie prezentacji; - szczegółowego scenariusza poszczególnych sekwencji prezentacji: filmów, animacji, nagrań dźwiękowych; 2. Opracowanie projektów graficznych prezentacji, sekwencji filmowych i pola graficznego noty katalogowej; 3. Opracowanie projektu systemu zarządzania treścią (kontentem multimedialnym); 4. Opracowanie projektów wykonawczych do prezentacji. 5. Wykonanie prezentacji wg wcześniej omówionej specyfikacji tematów i zagadnień. 6. WdroŜenie prezentacji do Internetu. 7. Spięcie wszystkich prezentacji na stronie internetowej Muzeum UWr w formie wirtualnej wycieczki, z moŝliwością rozwinięcia poszczególnych sekwencji prezentacyjnych. 8. Wykonanie prezentacji Wirtualna wycieczka po Muzeum UWr wg scenariusza dostarczonego przez zamawiającego. str. 7

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

_ KULTURA _ ODNOWA I OD NOWA _ PAKIET POTENCJALNYCH PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH _

_ KULTURA _ ODNOWA I OD NOWA _ PAKIET POTENCJALNYCH PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH _ ODNOWA I OD NOWA _ PAKIET POTENCJALNYCH PRZEDSIĘWZIĘC INWESTYCYJNYCH KULTURA _ [ 2015-2020 ] Wartościowe treści kulturowe w atrakcyjnych miejscach sprzyjających kreacji _ przemiany programowe i modernizacyjne

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Program Wieloletni Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Spis Treści: Rozdział I Określenie przedmiotu działalności Muzeum Józefa Piłsudskiego w.3 Sulejówku. Przesłanki do stworzenia Programu Wieloletniego Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI CYFROWE. KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010

BIBLIOTEKI CYFROWE. KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010 DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA BIBLIOTEKI CYFROWE I KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010 Spis treści 1. Biblioteki cyfrowe w Polsce... 3 1.1. Wielkość zasobów cyfrowych bibliotek... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M O P I E K I N A D Z A B Y T K A M I W O J E W Ó D Z T W A P O M O R S K I E G O. n a l a t a 2 0 1 1-2 0 1 4

P R O G R A M O P I E K I N A D Z A B Y T K A M I W O J E W Ó D Z T W A P O M O R S K I E G O. n a l a t a 2 0 1 1-2 0 1 4 Załącznik do Uchwały Nr 91/V/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2011 roku P R O G R A M O P I E K I N A D Z A B Y T K A M I W O J E W Ó D Z T W A P O M O R S K I E G O n a l a t a 2 0

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GŁOGOWA 2007-2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GŁOGOWA 2007-2011 PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA GŁOGOWA 2007-2011 PROJEKT PROGRAMU PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE JACEK KOWALCZYK 59-220 LEGNICA, UL. LWOWSKA 8/8 AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO. z dnia 30 października 2014 r. Projekt z dnia 22 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLVIII/.../2014 RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2011 2014

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2011 2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2011 2014 Załącznik do uchwały Nr.. /.. / 2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia.. marca 2011 r. Opole 2011

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI KONCEPCJA PORTALU

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI KONCEPCJA PORTALU Załącznik D Koncepcja Portalu WMM do Załącznika nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu konkursu na opracowanie koncepcji interpretacji graficznej działu Portalu Wirtualne Muzea Małopolski WIRTUALNE MUZEA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020

Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Urząd Miasta Lublin Strategia Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020 Wersja do konsultacji społecznych Przygotował: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin Wrzesień 2013 Spis treści Wprowadzenie...3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/96/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr X/96/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Nr X/96/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami dla powiatu oświęcimskiego p.n. Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE PLANÓW DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZINTEGROWANE PROJEKTY

9. OKREŚLENIE PLANÓW DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZINTEGROWANE PROJEKTY 9. OKREŚLENIE PLANÓW DZIAŁAŃ PRZESTRZENNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZINTEGROWANE PROJEKTY W niniejszej części Programu Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Interfejs dziedzictwa. Przestrzeń udostępniania dziedzictwa cyfrowego.

Interfejs dziedzictwa. Przestrzeń udostępniania dziedzictwa cyfrowego. Ekspertyza Interfejs dziedzictwa. Przestrzeń udostępniania dziedzictwa cyfrowego. dr Alek Tarkowski, dr Justyna Hofmokl, Monika Jędralska Warszawa, 21.10.2009 Ekspertyza wykonana na zamówienie Narodowego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA CIESZYNA NA LATA 2014-2017

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA CIESZYNA NA LATA 2014-2017 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI MIASTA CIESZYNA NA LATA 2014-2017 Opracowanie: SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 Uwarunkowania prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Polsce... 6 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Nowe wyzwanie dla instytucji kultury Katarzyna Rybicka Helena Rymar Alek Tarkowski 2 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Nowe wyzwanie dla instytucji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA MILANÓWEK 2009-2012

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA MILANÓWEK 2009-2012 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA MILANÓWEK 2009-2012 AUTORKA OPRACOWANIA MGR INŻ. ARCH. MARIA WOJTYSIAK WARSZAWA, 2008 r. 0 SPIS TREŚCI I.WSTĘP 1. analiza uwarunkowań formalno prawnych, umożliwiających

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INśYNIERSKA ANIMACJA INTERNETOWEJ WYMIANY ZASOBÓW CYFROWYCH WIEDZY OSOBOWEJ

PRACA DYPLOMOWA INśYNIERSKA ANIMACJA INTERNETOWEJ WYMIANY ZASOBÓW CYFROWYCH WIEDZY OSOBOWEJ W Y ś S Z A S Z K O Ł A I N F O R M A T Y K I W Y D Z I A Ł Z A M I E J S C O W Y W E W Ł O C Ł A W K U K I E R U N E K I N F O R M A T Y K A PRACA DYPLOMOWA INśYNIERSKA ANIMACJA INTERNETOWEJ WYMIANY ZASOBÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Komponenty przedmiotu zamówienia...3 2. Opis funkcjonalności systemu WMM...7 2.1. Założenia wstępne:...7 2.2. Przewidywana funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr../2010 z dnia. Program Wieloletni BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU 2010-2014 Wizualizacja wystawy głównej Muzeum 1 SPIS TREŚCI: I. Określenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozwój bibliotek cyfrowych i repozytoriów elektronicznych na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008

Rozwój bibliotek cyfrowych i repozytoriów elektronicznych na Dolnym Śląsku w latach 2004-2008 Krzysztof Moskwa Biblioteka Główna i OINT Politechnika Wrocławska Piotr Rossa Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Uniwersytet Wrocławski Rozwój bibliotek cyfrowych i repozytoriów elektronicznych na Dolnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik. http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2005:323:0057:0061:pl:pdf

Załącznik. http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2005:323:0057:0061:pl:pdf Załącznik Kwestionariusz dotyczący wdrożenia zalecenia 1 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r.

Załącznik do uchwały nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. Załącznik do uchwały nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. Spis Treści: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Określenie przedmiotu działalności Muzeum Józefa Piłsudskiego.3 w Sulejówku. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2017 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2017 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2017 DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, styczeń 2013 r. 1 Opracowanie wykonane dla ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO przez Biuro

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE DIGITALIZACJI

DZIAŁALNOŚĆ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE DIGITALIZACJI DZIAŁALNOŚĆ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE DIGITALIZACJI 2006 POWOŁANIE ZESPOŁU DS. DIGITALIZACJI PRZY MKIDN, którego zadaniami były przede wszystkim: wypracowanie jednolitej

Bardziej szczegółowo

MIASTO i GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁCZYNA-ZDROJU. na lata 2015 2019

MIASTO i GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁCZYNA-ZDROJU. na lata 2015 2019 MIASTO i GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POŁCZYNA-ZDROJU na lata 2015 2019 Połczyn-Zdrój 2015 GMINA i MIASTO POŁCZYN-ZDRÓJ WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE GMINNY

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

EUWT TATRY szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu Tatry.

EUWT TATRY szansą na dalszy rozwój polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Euroregionu Tatry. Misja Misja określa nadrzędny cel i sens funkcjonowania organizacji. Wyznacza kierunek działania w realizacji wizji, którą chcemy osiągnąć w długofalowej perspektywie 2020 roku. Biorąc pod uwagę zapisy

Bardziej szczegółowo