Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne. Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne. Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu"

Transkrypt

1 Od satysfakcji do frustracji - czy kryteria oceny projektów są transparentne. Piotr Karwasiński Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

2 USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R. Art Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje: 1) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; 3) tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; 4) sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; 5) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. 2. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się na realizację zadań określonych w ust. 1: 1) Polskiej Akademii Umiejętności; 2) podmiotom działającym na rzecz nauki. Art ) podmiot działający na rzecz nauki - podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji na działalność statutową ze środków finansowych na naukę;

3 USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI Art Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, na: 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej. 7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych na cele określone w ust. 1, w tym: 1) sposób oceny wniosków dotyczących zadań przewidzianych do finansowania, 2) sposób oceny realizacji finansowanych zadań, 3) sposób rozliczania przyznanych środków finansowych, w tym umarzania lub odraczania spłaty i rozkładania na raty należności finansowych, 4) wzory wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, raportów z realizacji zadań i innych niezbędnych dokumentów

4 ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KRYTERIÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA ORAZ ROZLICZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCĄ NAUKĘ Przy rozpatrywaniu wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę uwzględnia się następujące kryteria: 1) znaczenie wnioskowanych zadań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej oraz dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju; 2) zasięg i skalę oddziaływania wnioskowanego zadania; 3) ocenę możliwości wykonania zadań przez wnioskodawcę oraz zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zadań; 4) prawidłowość wywiązania się wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę.

5 Nasza przygoda z projektami DUN

6 Poszerzenie i opracowanie bazy elektronicznych zasobów naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz upowszechnienie informacji bibliotecznej o kolekcjach dla międzynarodowego środowiska naukowego. 2011

7 Tworzenie Kompleksowego Systemu Informacji i Dostępu (KSID) do unikalnych kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej (Etap I) 2011 ETAP I I. Wyselekcjonowanie przygotowanie kart katalogowych do digitalizacji (Wybór i przygotowanie kapsuł) ; Zdigitalizowanie kart katalogowych. (Obróbka techniczna, Digitalizacja, zapis i przesył pliku cyfrowego) ; Przygotowanie i wdrożenie bazy DigitCards (Opracowanie programu DigitCard, Ustalenie mechanizmów indeksacyjnych i wyszukiwawczych, Opracowanie procedur korzystania z programu). Razem zł II. Wyselekcjonowanie i przygotowanie do cyfryzacji 5 tytułów z kolekcji regionalnych czasopism Wielkopolski przełomu XIX i XX w: (Analiza posiadanego zasobu, wybór tytułów i realizacja, Poddanie egzemplarzy oczyszczeniu, oraz opracowaniu formalnemu). Zeskanowanie 5 tytułów kolekcji regionalnych czasopism Wielkopolski przełomu XIX i XX w. RAZEM ,20 zł III. IV. Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania formalnego i rzeczowego tytułów książek oraz 200 tytułów Środki czasopism finansowe z unikatowej przeznaczone kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek: na finansowanie działalności (Wybór tytułów, Realizacja książek upowszechniającej z magazynów zewnętrznych, naukę przyznaje Poddanie się egzemplarzy bibliotekom oczyszczeniu w komorze gazowej, Opracowanie formalne i rzeczowe. RAZEM zł naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, na: Wyselekcjonowanie i przygotowanie 1) utrzymanie do opracowania i poszerzanie metadanych zasobów 1 bibliotecznych; 500 dysertacji doktorskich, Opracowanie zasobu naukowego poprzez wprowadzenie metadanych według formatu Dublin 2) działalność wydawniczą; Core Metadata na platformie repozytorium instytucjonalnego UAM AMUR. RAZEM zł 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej. V. Stworzenie platformy szkoleniowej Centrum Edukacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej (Opracowanie specyfikacji platformy, Wykonanie techniczne, Administracja platformą opieka nad serwerem). RAZEM zł

8 ETAP II Tworzenie Kompleksowego Systemu Informacji i Dostępu (KSID) do unikalnych kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej (Etap II) 2012 I. Wyselekcjonowanie przygotowanie kart katalogowych do digitalizacji II. III. IV. Wyselekcjonowanie i przygotowanie do cyfryzacji 5 tytułów z kolekcji regionalnych czasopism Wielkopolski przełomu XIX i XX w Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania formalnego i rzeczowego tytułów książek oraz 200 tytułów czasopism z unikatowej kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek: (Wybór tytułów, Realizacja książek z magazynów zewnętrznych, Poddanie egzemplarzy oczyszczeniu w komorze gazowej, Opracowanie formalne i rzeczowe. RAZEM zł Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania metadanych dysertacji doktorskich, Opracowanie zasobu naukowego poprzez wprowadzenie metadanych według formatu Dublin Core Metadata na platformie repozytorium instytucjonalnego UAM AMUR. RAZEM zł V. Opracowanie 3 kursów e-learningowych z zakresu korzystania z elektronicznych źródeł informacji na platformie szkoleniowej Centrum Edukacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej. RAZEM zł

9

10

11 Poszerzenie zasobów bibliotecznych bazy repozytorium instytucjonalnego AMUR o pełnotekstową kolekcję czasopism naukowych wydawanych na UAM oraz szerokie upowszechnienie informacji o dorobku naukowym pracowników dla międzynarodowego środowiska naukowego 2011

12 Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych repozytorium instytucjonalnego AMUR oraz opracowanie i wdrożenie zintegrowanej z bazą repozytorium AMUR - platformy komunikacyjno-informacyjnej (Etap I) ETAP I 1) Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania metadanych 14 tytułów czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 2) Opracowanie zasobu naukowego poprzez wprowadzenie metadanych według formatu Dublin Core Metadata na platformę repozytorium instytucjonalnego UAM AMUR. 3) Przygotowanie materiałów informacyjnych o kolekcjach dla użytkowników. 4) Wysłanie informacji o kolekcji czasopism naukowych UAM do głównych ośrodków uniwersyteckich w kraju Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, na: 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej.

13 ETAP II Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych repozytorium instytucjonalnego AMUR oraz opracowanie i wdrożenie zintegrowanej z bazą repozytorium AMUR - platformy komunikacyjno-informacyjnej (Etap II) 1) Opracowanie specyfikacji portalu 2) Stworzenie bazy danych 3) Wdrożenie wersji beta platformy 4) Wdrożenie wersji finalnej platformy

14

15

16 Upowszechnienie informacji bibliotecznej o zasobach unikatowej kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dla międzynarodowego środowiska naukowego 2011

17 Elektroniczne opracowanie zasobu unikatowej kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek pochodzącej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1) Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania formalnego i rzeczowego tytułów książek oraz 200 tytułów czasopism z unikatowej kolekcji Kaiser-Wilhelm-Bibliothek: a. Wybór tytułów i realizacja z magazynu zewnętrznego, b. Poddanie egzemplarzy oczyszczeniu w komorze gazowej. 2) Opracowanie formalne i rzeczowe tytułów z kolekcji zbiorów zwartych Kaiser- Wilhelm-Bibliothek z wyodrębnionych działów: nauk pomocniczych historii (C), podróży (D), wojskowości (E), historii (F-G) w formacie MARC21 oraz podłączeniu linków do zdigitalizowanych wersji w/w dokumentów w katalogu on-line: a. Stworzenie opisów bibliograficznych z autopsji, b. Stworzenie haseł formalnych, c. Stworzenie haseł rzeczowych, d. Wyeksportowanie opisów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT). 3) Opracowywanie zasobów bibliotecznych 200 tytułów z kolekcji czasopism Kaiser- Wilhelm-Bibliothek z okresu XIX w r. a. Stworzenie opisów bibliograficznych z autopsji, b. Stworzenie haseł formalnych, 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; c. Stworzenie zasobów kumulacyjnych z podłączonymi egzemplarzami numerów czasopism, 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej. d. Wyeksportowanie opisów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego (NUKAT). ETAP I-II

18

19

20 Wdrożenie otwartego modelu zarządzania redagowaniem, wydawaniem i publikowaniem elektronicznych czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2012

21 ETAP I 1. Dostosowanie oprogramowania Open Journal System do potrzeb polskich wydawnictw uczelnianych: a) tłumaczenie całej aplikacji na język polski, udostępnienie plików językowych, w ramach zasad open source - umożliwione do pobrania przez zainteresowanych. b) skonfigurowane modułów oprogramowania: administratora, redaktora, depozytariusza, recenzenta, korektora. 2. Opracowanie optymalnej polityki zarządzania procesami wydawniczymi elektronicznych wersji czasopisma w modelu otwartym. 3. Przygotowanie programu szkoleń przygotowujących do prowadzenia otwartych czasopisma w systemie w pełni zautomatyzowanych procesów wydawniczych. 4. Przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się wydawaniem i redagowaniem dwóch wybranych czasopism wydawanych na UAM. 5. Zakup i zaimplementowanie systemu identyfikacji obiektu cyfrowego DOI. 6. Zakup i zaimplementowanie systemu LOOKS. 7. Zaimplementowanie licencji CC. 8. Zakup i zaimplementowanie systemu do linkowania bibliografii załącznikowej. 9. Wdrożenie otwartego modelu prowadzenia czasopisma w dwóch wybranych czasopismach wydawanych na UAM. 10. Przeprowadzenie kampanii promującej nowy model budowy czasopism elektronicznych, zachęcająca inne redakcje 1) do podjęcia utrzymanie podobnych i poszerzanie działań. zasobów bibliotecznych; 11. Stałe wsparcie techniczne oraz szkoleniowe dla środowiska naukowego Uniwersytetu im. 2) działalność wydawniczą; Adama Mickiewicza w Poznaniu. 12. Sporządzenie i opublikowanie 3) opracowywanie raportu z efektów zasobów funkcjonowania naukowych czasopism bibliotek oraz w nowym modelu. informacji bibliotecznej.

22 NAUKOSFERA - system wsparcia naukowców w upowszechnianiu dorobku naukowego i popularyzacji badań na arenie międzynarodowej. 2013

23 Stworzenie multimedialnych kursów e-learningowych z zakresu upowszechniania dorobku i prowadzenie elektronicznej komunikacji naukowej oraz elektronicznego portalu naukowego NAUKOSFERA - daj się poznać światu wiedzy (ETAP 1) ETAP I 1) Opracowanie scenariuszy 6 kursów e-learningowych Naukosfera 2) Opracowanie szczegółowej specyfikacji oraz zredagowanie treści 12 prezentacji multimedialnych do realizacji kursów e-learningowych 3) Wykonanie techniczne 12 zaawansowanych prezentacji multimedialnych celem implementacji w kursach e-learningowych 4) Prace implementacyjne, wdrożeniowe i administracja kursami 5) Promocja szkoleń w środowisku naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej.

24 ETAP II Stworzenie multimedialnych kursów e-learningowych z zakresu upowszechniania dorobku i prowadzenie elektronicznej komunikacji naukowej oraz elektronicznego portalu naukowego NAUKOSFERA - daj się poznać światu wiedzy (ETAP 1) 1) Opracowanie specyfikacji portalu informacyjno-komunikacyjnego 2) Wdrożenie oprogramowania i administracja elektroniczną platformą informacyjno-szkoleniową NAUKOSFERA - daj się poznać światu wiedzy 3) Opracowanie szczegółowej specyfikacji oraz zredagowanie treści 7 zaawansowanych tutoriali do zamieszczenia w działach tematycznych portalu Naukosfera 4) Wykonanie techniczne 7 zaawansowanych tutoriali celem implementacji w działach portalu Naukosfera 5) Promocja promocji platformy NAUKOSFERA w środowisku polskich naukowców Szczegółowe wyszczególnienie kosztów zawarte jest w załączonym pliku

25 Stworzenie zintegrowanej z komputerowym systemem bibliotecznym pionierskiej bazy repozytorium dokumentów audiowizualnych POLIFONIA, umożliwiającej ich gromadzenie, opracowywanie oraz zdalne udostępnianie 2013

26 ETAP I Zbudowanie pionierskiego zaplecza technologicznego do zdalnego udostępniania zasobu audiowizualnego Biblioteki Uniwersyteckiej oraz nasycenie bazy repozytorium (ETAP 1) 1) Stworzenie zintegrowanej z komputerowym systemem bibliotecznym platformy repozytorium POLIFONIA umożliwiającej wprowadzanie opisów, deponowanie i udostępnianie multimedialnych plików z kolekcji dokumentów audiowizualnych Biblioteki Uniwersyteckiej 2) Stworzenie aplikacji zdalnego zapisu do systemu bibliotecznoinformacyjnego UAM 3) Stworzenie aplikacji do zarządzania udostępnianiem plików dźwiękowych 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej.

27 ETAP II Zbudowanie pionierskiego zaplecza technologicznego do zdalnego udostępniania zasobu audiowizualnego Biblioteki Uniwersyteckiej oraz nasycenie bazy repozytorium (ETAP 2) 1) Wyselekcjonowanie, przygotowanie do opracowania metadanych, cyfrowa obróbka oraz archiwizacja w repozytorium POLIFONIA 3000 albumów dokumentów dźwiękowych z kolekcji muzykaliów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 2) Opracowanie zasobu naukowego 3000 albumów dokumentów dźwiękowych z kolekcji muzykaliów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w formacie MARC21 i eksport danych na platformę multiwyszukiwarki zasobów elektronicznych 3) Przygotowanie materiałów promocyjnych o stworzonej bazie danych repozytorium POLIFONIA

28 2014 Poszerzenie zasobów bazy repozytorium instytucjonalnego AMUR o pełnotekstową kolekcję książek autorstwa pracowników naukowych UAM oraz szerokie upowszechnienie informacji o ich dorobku w ogólnoświatowych agregatorach danych (ETAP 2)

29 Poszerzenie zasobów bazy repozytorium instytucjonalnego AMUR o pełnotekstową kolekcję książek autorstwa pracowników naukowych UAM oraz szerokie upowszechnienie informacji o ich dorobku w ogólnoświatowych agregatorach danych I ETAP I a) Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania metadanych książek naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. b) Opracowanie zasobu naukowego poprzez wprowadzenie metadanych według formatu Dublin Core Metadata na platformę repozytorium instytucjonalnego UAM AMUR. c) Stworzenie oprogramowania umożliwiającego eksport plików XML na platformę dostarczyciela numerów DOI firmy CrossRef d) Zakup numerów DOI dla tytułów książek od dostarczyciela usługi - CrossRef 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej.

30 ETAP II Poszerzenie zasobów bazy repozytorium instytucjonalnego AMUR o pełnotekstową kolekcję książek autorstwa pracowników naukowych UAM oraz szerokie upowszechnienie informacji o ich dorobku w ogólnoświatowych agregatorach danych II a) Wyselekcjonowanie i przygotowanie do opracowania metadanych książek naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. b) Opracowanie zasobu naukowego poprzez wprowadzenie metadanych według formatu Dublin Core Metadata na platformę repozytorium instytucjonalnego UAM AMUR. c) Zakup numerów DOI dla tytułów książek od dostarczyciela usługi CrossRef d) Wysłanie informacji o kolekcji książek naukowych UAM do głównych ośrodków uniwersyteckich w kraju.

31

32 25 MAJA WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY Art Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje: 1) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych; 3) tworzenie, przetwarzanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych; 4) sporządzanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; 5) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki. 2. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się na realizację zadań określonych w ust. 1: 1) Polskiej Akademii Umiejętności; 2) podmiotom działającym na rzecz nauki. Art Finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje: 1) promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą; 2) organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowotechniczne w kraju lub za granicą; 3) upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych; 4) podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki. 2. (uchylony).

33 25 MAJA WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY 3. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, na: 1) utrzymanie i poszerzanie zasobów bibliotecznych; 2) działalność wydawniczą; 3) opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej. 3. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie działalności upowszechniającej naukę przyznaje się bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-c, na: 1) utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa; 2) opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych; 3) udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej.

34 25 MAJA WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY 4. Wniosek o przyznanie środków finansowych bibliotekom naukowym składa organizator. 4. Wniosek o przyznanie środków finansowych bibliotekom naukowym składa podmiot organizujący i prowadzący bibliotekę, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

35 4a. Środki finansowe na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism, w tym uczelnie i jednostki naukowe, którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet. Dofinansowanie obejmuje w szczególności: 1) udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji; 2) udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma; 3) stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji; 4) digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet; 5) wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 249 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1620 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce Podstawowe pojęcia W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące definicje: otwarty dostęp gratis darmowy i otwarty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia.. 2009 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa. z dnia.. 2009 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa z dnia.. 2009 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych ustalanych na ten cel w budżecie państwa, ujmowanych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 139/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 139/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 139/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego systemu bibliotecznoinformacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 2015 Opracowanie: Katarzyna Materska, Małgorzata Zonik, Agnieszka Strojek, Anna Janowska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Proces c czasopism naukowych

Proces c czasopism naukowych Brzozowska @ Proces c czasopism naukowych Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) w chwili obecnej są w przejściowej fazie procesu cyfryzacji 1, ponieważ jeszcze nie wszystkie etapy pracy redakcyjnej i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO USTAWY o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO USTAWY o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO USTAWY o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1. Cel projektowanej regulacji. Proponowany zakres nowelizacji wynika przede wszystkim z: 1) konieczności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE DIGITALIZACJI

DZIAŁALNOŚĆ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE DIGITALIZACJI DZIAŁALNOŚĆ MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ZAKRESIE DIGITALIZACJI 2006 POWOŁANIE ZESPOŁU DS. DIGITALIZACJI PRZY MKIDN, którego zadaniami były przede wszystkim: wypracowanie jednolitej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 4. z dnia 13 lutego 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 4. z dnia 13 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Pozycja 4 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O

Bardziej szczegółowo

2014/2015. Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

2014/2015. Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 2014/2015 Strategia edukacyjno-szkoleniowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu tel. 61-829-38-49 ul. Ratajczaka 38/40, Poznań Oddział Informacji i Transferu Wiedzy Biblioteki Uniwersyteckiej 2 I. Opis

Bardziej szczegółowo

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha

spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 1 ISSN 2353-8902 spis treści Aneta Januszko-Szakiel Iga Bałos Oliwier Sadlik Urszula Juszczyk Aneta Januszko-Szakiel, Urszula Juszczyk Aneta Dąbek, Justyna Mucha 3 4 6 10 14 20 25 26 34 36 40 41 42 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. 1- Definicje

REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. 1- Definicje REGULAMIN BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 1- Definicje Biblioteka Główna - integralna część systemu biblioteczno-informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tworząca

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Projekt 3.04.2012 r. Załącznik do uchwały nr /2012 Rady Ministrów z dnia 2012 r. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa

Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Lilia Marcinkiewicz Ogólne założenia Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji N@ukowej i Region@lnej tworzonego w ramach projektu Biblioteka cyfrowa Książnica Pomorska Spis treści: 1. Zadania i cele ZSIReN@

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Jakub Szprot Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Jakub Szprot Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, Warszawa Jakub Szprot Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, Warszawa Otwieranie nauki w Polsce Streszczenie: W referacie zostaną przedstawione przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2013 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU PISMO OKÓLNE Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych w Uniwersytecie Mikołaja

Bardziej szczegółowo