ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczestwa eksploatacji statków powietrznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczestwa eksploatacji statków powietrznych"

Transkrypt

1 Dz.U ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczestwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. z dnia 10 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z pón. zm. 2) ) zarzdza si, co nastpuje: 1. Ustala si szczegółowe zasady dotyczce bezpieczestwa eksploatacji statków powietrznych oraz obowizków ich uytkowników dla: 1) samolotów eksploatowanych w przewozie lotniczym - okrelone w załczniku nr 1 do rozporzdzenia; 2) statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie ogólnym i usługowym - okrelone w załczniku nr 2 do rozporzdzenia; 3) migłowców eksploatowanych w przewozie lotniczym - okrelone w załczniku nr 3 do rozporzdzenia. 2. Do spraw wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia stosuje si przepisy tego rozporzdzenia. 3. Traci moc rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczestwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 146, poz. 1422). 4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzdowej - transport, na podstawie 1 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz i Nr 173, poz (Załczniki do rozporzdzenia stanowi oddzielny załcznik do niniejszego numeru)... Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX Grafiki zostały zamieszczone wyłcznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostpu do Internetu. ZAŁCZNIK... BEZPIECZESTWO EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH SPIS TRECI

2 Załcznik nr 1 - Szczegółowe zasady dotyczce bezpieczestwa eksploatacji samolotów i obowizków ich uytkowników Załcznik nr 2 - Szczegółowe zasady dotyczce bezpieczestwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa ogólnego i usługowego oraz obowizków ich uytkowników (PL-6) Załcznik nr 3 - Szczegółowe zasady dotyczce bezpieczestwa eksploatacji migłowców i obowizków ich uytkowników ZAŁCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZCE BEZPIECZESTWA EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW I OBOWIZKÓW ICH UYTKOWNIKÓW (*) SPIS TRECI CZ A - ZASTOSOWANIE JAR-OPS Zastosowanie CZ B - WYMAGANIA OGÓLNE JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Zwolnienia Dyrektywy Operacyjne (Operational Directives) Prawa, przepisy i procedury - Odpowiedzialno przewonika Wspólny jzyk Wykaz wyposaenia minimalnego (MEL) - Odpowiedzialno przewonika System jakoci Program bezpieczestwa lotów i zapobiegania wypadkom Dodatkowi członkowie załogi lotniczej Informacje o słubach poszukiwawczo-ratowniczych Informacje o pokładowym wyposaeniu awaryjnym słucym do przetrwania Wodowanie Przewóz uzbrojenia wojennego i amunicji wojskowej Przewóz broni sportowej Metoda przewozu osób Przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych Obowizki załogi Władza dowódcy Uprawnienie do kołowania samolotem Wstp do kabiny załogi Przewóz niedozwolony Przenone urzdzenia elektroniczne Uywanie alkoholu lub rodków odurzajcych Zapobieganie zagroeniom Dokumenty pokładowe Instrukcje pokładowe Dodatkowe informacje i druki na pokładzie Informacje przechowywane na ziemi Prawo do inspekcjonowania Przygotowanie dokumentów i zapisów Przechowywanie dokumentów

3 JAR-OPS Przechowywanie, opracowanie i wykorzystanie zapisów rejestratorów pokładowych JAR-OPS Leasing samolotów JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS 1.005(a) Uytkowanie samolotów w klasie osigów B Dodatek 1 do JAR-OPS Dokumenty pokładowe CZ C - CERTYFIKACJA I NADZOROWANIE PRZEWONIKA JAR-OPS certyfikacji przewonika JAR-OPS Wydanie, zmiana i utrzymanie wanoci Certyfikatu Przewonika Lotniczego (AOC) JAR-OPS Wymagania administracyjne JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Tre Certyfikatu AOC Dodatek 2 do JAR-OPS Zarzdzanie i organizacja posiadacza Certyfikatu AOC Dodatek 3 do JAR-OPS Dyspozytor lotniczy Dodatek 4 do JAR-OPS Obowizki i uprawnienia dyspozytora lotniczego Dodatek 1 do JAR-OPS 1.180(c) Pokazy praktyczne na ziemi i loty pokazowe CZ D - PROCEDURY OPERACYJNE JAR-OPS Nadzór operacyjny JAR-OPS Instrukcja Operacyjna JAR-OPS Kwalifikacje personelu operacyjnego JAR-OPS Opracowywanie procedur JAR-OPS Wykorzystanie słub ruchu lotniczego JAR-OPS Wydawanie polece operacyjnych podczas lotu JAR-OPS Dobór lotnisk JAR-OPS Minima operacyjne lotniska JAR-OPS Procedury odlotu i podejcia JAR-OPS Procedury przeciwhałasowe JAR-OPS Trasy i obszary operacji JAR-OPS Operacje w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami separacji pionowej (Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)) JAR-OPS Operacje na obszarach, gdzie wymagane s szczególne osigi nawigacyjne (Minimum Navigation Performance Specifications (MNPS) JAR-OPS Maksymalna odległo od odpowiedniego lotniska w lotach o wydłuonym zasigu samolotów dwusilnikowych bez zezwolenia ETOPS JAR-OPS Operacje o wydłuonym zasigu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS) JAR-OPS Wyznaczanie minimalnych wysokoci lotu JAR-OPS Polityka paliwowa JAR-OPS Przewóz osób z ograniczon swobod ruchu JAR-OPS Przewóz pasaerów zawróconych z granicy, deportowanych lub aresztantów JAR-OPS Rozmieszczenie bagau i ładunku JAR-OPS JAR-OPS Rozmieszczenie pasaerów JAR-OPS Instrukcje bezpieczestwa dla pasaerów JAR-OPS Przygotowanie lotu

4 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dobór lotnisk Minima planowania w lotach wg wskaza przyrzdów (IFR) Złoenie planu lotu ATS Uzupełnianie paliwa z pasaerami wsiadajcymi, wysiadajcymi lub bdcymi na pokładzie Uzupełnianie paliwa typu wide-cut Wypychanie i holowanie samolotu Członkowie załogi na stanowiskach Pomocnicze rodki ewakuacji awaryjnej Siedzenia, pasy bezpieczestwa i uprze Zabezpieczanie kabin pasaerskich oraz kuchni Dostp do wyposaenia awaryjnego Palenie tytoniu na pokładzie Warunki meteorologiczne Lód oraz inne zanieczyszczenia - Procedury na ziemi Lód oraz inne zanieczyszczenia - Procedury w locie Zapas paliwa i oleju Warunki do startu Stosowanie minimów do startu Minimalne wysokoci lotu Symulowanie sytuacji nienormalnych w czasie lotu Gospodarka paliwem w locie Uycie dodatkowego tlenu Promieniowanie kosmiczne Wykrywanie bliskoci ziemi Korzystanie z pokładowego systemu unikania kolizji (ACAS) Warunki podejcia i ldowania Rozpoczcie i kontynuowanie podejcia Procedury operacyjne - Wysoko progowa Pokładowy dziennik podróy samolotu (Journey log) Meldowanie zdarze Rozmieszczenie bagau i ładunku Uzupełnianie paliwa z pasaerami wsiadajcymi, wysiadajcymi lub bdcymi na pokładzie Gospodarka paliwem w locie CZ E - WYKONYWANIE LOTÓW W KADYCH WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH (AWO) JAR-OPS Minima operacyjne lotniska - JAR-OPS Terminologia JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Ogólne zasady operacyjne JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Lotnisko JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Szkolenie i kwalifikacje JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Procedury operacyjne JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Wyposaenie minimalne JAR-OPS Minima operacyjne dla lotów z widocznoci (VFR) Dodatek 1 do JAR-OPS Minima operacyjne lotniska Dodatek 2 do JAR-OPS (c) Kategorie statków powietrznych - Loty w kadych warunkach meteorologicznych (AWO) Dodatek 1 do JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Ogólne zasady

5 operacyjne Dodatek 1 do JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Szkolenie i kwalifikacje Dodatek 1 do JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Procedury operacyjne Dodatek 1 do JAR-OPS Minimalne widzialnoci dla lotów z widocznoci (VFR) CZ F - OSIGI - ZASADY OGÓLNE JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Zastosowanie Terminologia CZ G - KLASA OSIGÓW "A" JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS 1.495(c)(3) Dodatek 1 do JAR-OPS 1.515(a)(3) Dodatek 1 do JAR-OPS 1.515(a)(4) Dodatek 2 do JAR-OPS 1.515(a)(4) Start Omijanie przeszkód po starcie Lot po trasie z jednym silnikiem niepracujcym Przelot samolotów trzy- lub wicej silnikowych z dwoma silnikami niepracujcymi Ldowanie - Lotniska docelowe i zapasowe Ldowanie - Drogi startowe suche Ldowanie - Drogi startowe mokre i zanieczyszczone Zezwolenie na zwikszone kty przechylenia Procedury podej ze strom ciek schodzenia (Steep Approach Procedures) Operacje krótkiego ldowania (Short Landing Operations) Kryteria pola wzlotów dla operacji krótkiego ldowania CZ H - KLASA OSIGÓW "B" JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS 1.525(b) Dodatek 1 do JAR-OPS 1.535(b)(1) & (c)(1) Dodatek 1 do JAR-OPS 1.550(a) Dodatek 2 do JAR-OPS 1.550(a) Start Ominicie przeszkód po starcie - Samoloty wielosilnikowe Przelot. Samoloty wielosilnikowe Przelot. Samoloty jednosilnikowe Ldowanie. Lotniska docelowe i zapasowe Ldowanie. Drogi startowe suche Ldowanie - Drogi startowe mokre i zanieczyszczone. Wznoszenie po starcie i ldowaniu Tor lotu po starcie. Nawigacja z widocznoci Procedury podej ze strom ciek schodzenia Operacje krótkiego ldowania (Short Landing Operations) CZ I - KLASA OSIGÓW "C" JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Start Omijanie przeszkód po starcie Przelot z wszystkimi silnikami pracujcymi Przelot z jednym silnikiem niepracujcym

6 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Przelot samolotów trzy- lub wicej silnikowych z dwoma silnikami niepracujcymi Ldowanie - Lotniska docelowe i zapasowe Ldowanie - Drogi startowe suche Ldowanie - Drogi startowe mokre i zanieczyszczone CZ J - MASA I WYWAENIE JAR-OPS JAR-OPS Okrelenia JAR-OPS Załadowanie, masa i wywaenie JAR-OPS Wartoci masy załogi JAR-OPS Wartoci mas pasaerów i bagau JAR-OPS Dokumentacja masy i wywaenia Dodatek 1 do JAR-OPS Masa i wywaenie - Dodatek 1 do JAR-OPS 1.620(f) Definicja obszaru lotów w regionie europejskim Dodatek 1 do JAR-OPS 1.620(g) Procedura ustanowienia skorygowanych wartoci mas standardowych pasaerów i bagau Dodatek 1 do JAR-OPS Dokumentacja masy i wywaenia CZ K - PRZYRZDY I WYPOSAENIE JAR-OPS JAR-OPS Urzdzenia zabezpieczenia obwodów JAR-OPS wiatła operacyjne samolotu JAR-OPS Wycieraczki szyby JAR-OPS Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce do lotów z widocznoci (VFR) w dzie JAR-OPS Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce do lotów wg wskaza przyrzdów (IFR) oraz do lotów z widocznoci (VFR) w nocy JAR-OPS Wyposaenie dodatkowe do lotów wg wskaza przyrzdów (IFR) w załodze jednoosobowej JAR-OPS System ostrzegania o wysokoci lotu JAR-OPS System ostrzegania o bliskoci ziemi (GPWS) oraz zblieniowy system ostrzegania o przeszkodach terenu (TAWS) JAR-OPS Pokładowy system unikania kolizji (ACAS) JAR-OPS Pokładowy radar meteorologiczny JAR-OPS Wyposaenie do lotów w warunkach oblodzenia JAR-OPS Wyposaenie do wykrywania promieniowania kosmicznego JAR-OPS System telefonu pokładowego załogi lotniczej JAR-OPS System telefonu pokładowego członków załogi JAR-OPS System nagłaniania kabiny pasaerskiej JAR-OPS Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR-1) JAR-OPS Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR-2) JAR-OPS Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR-3) JAR-OPS Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR-1) JAR-OPS Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR-2) JAR-OPS Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR-3) JAR-OPS Rejestratory zespolone (CVR/FDR) JAR-OPS Siedzenia, pasy bezpieczestwa i uprze dla dzieci JAR-OPS Sygnalizacja obowizku zapicia pasów i zakazu palenia JAR-OPS Drzwi wewntrzne i zasłony JAR-OPS 1.740

7 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Apteczki pierwszej pomocy Awaryjny zestaw medyczny Tlen pierwszej pomocy Tlen dodatkowy - Samoloty z kabin hermetyzowan Tlen dodatkowy - Samoloty z kabin bez hermetyzacji Wyposaenie załogi w urzdzenie zabezpieczajce oddychanie (PBE) Ganice Topory i łomy awaryjne Oznaczanie miejsc awaryjnego cicia kadłuba rodki ewakuacji w niebezpieczestwie Megafony Owietlenie awaryjne Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT) Kamizelki ratunkowe Tratwy ratunkowe i ratunkowe wyposaenie radiowe dla lotów nad rozległymi obszarami wodnymi Wyposaenie do przetrwania Wodnosamoloty i amfibie - Wyposaenie róne Rejestrator parametrów lotu (FDR-1) - Wykaz parametrów podlegajcych rejestracji Rejestrator parametrów lotu (FDR-2) - Wykaz parametrów podlegajcych rejestracji Rejestrator parametrów lotu (FDR-3) - Wykaz parametrów podlegajcych rejestracji Wymagania minimalne dotyczce dodatkowego tlenu na samolotach z kabin hermetyzowan podczas i po znianiu awaryjnym Dodatkowy tlen na samolotach z kabin bez hermetyzacji CZ L - WYPOSAENIE NAWIGACYJNE I ŁCZNOCI JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Wyposaenie radiowe Pulpit sterowania urzdzeniami łcznoci Wyposaenie radiowe w lotach z widocznoci (VFR) na trasach nawigowanych w oparciu o naziemne punkty odniesienia Wyposaenie nawigacyjne i łcznoci w lotach wg wskaza przyrzdów (IFR) lub w lotach z widocznoci (VFR), na trasach nawigowanych bez terenowych punktów odniesienia Transponder Dodatkowe wyposaenie nawigacyjne w lotach w przestrzeni MNPS Wyposaenie do operacji w przestrzeni powietrznej ze zredukowanymi minimami separacji pionowej (RVSM) CZ M - OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTU JAR-OPS JAR-OPS Definicje

8 JAR-OPS Wniosek i zatwierdzenie systemu obsługi technicznej przewonika JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS System jakoci JAR-OPS Instrukcja zarzdzania obsług techniczn przewonika (Operator's Maintenance Management Exposition - MME) JAR-OPS Program obsługi technicznej przewonika JAR-OPS Pokładowy dziennik techniczny samolotu JAR-OPS Rejestry obsługi technicznej JAR-OPS JAR-OPS Utrzymanie wanoci Certyfikatu Przewonika Lotniczego (AOC) w odniesieniu do systemu obsługi technicznej JAR-OPS Równowane warunki bezpieczestwa CZ N - ZAŁOGA LOTNICZA JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 2 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 2 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Skład załogi lotniczej Podstawowe szkolenie przewonika w zarzdzaniu zasobami załogi (CRM) Szkolenie na nowy typ oraz sprawdziany Szkolenie w rónicach i szkolenie zapoznawcze Awansowanie na dowódc Dowódcy z licencj pilota zawodowego Szkolenie i sprawdziany okresowe Kwalifikacje do wykonywania lotów z kadego stanowiska pilota Cigło praktyki zawodowej Pilot dowódca - Kwalifikacje fachowoci w zakresie tras i lotnisk Program podwyszania kwalifikacji Wykonywanie lotów na wicej ni jednym typie lub wersji Wykonywanie lotów na samolotach i migłowcach Rejestry szkolenia Zastpowanie członków załogi lotniczej podczas lotu Loty w załodze jednoosobowej wg wskaza przyrzdów (IFR) oraz w nocy Szkolenie przejciowe u przewonika Szkolenie i sprawdziany okresowe - Piloci Szkolenie i sprawdziany okresowe - Operatorzy systemów pokładowych Kwalifikacje do wykonywania lotów z obu stanowisk pilota Wykonywanie lotów na wicej ni jednym typie lub wersji CZ O - PERSONEL POKŁADOWY JAR-OPS Zastosowanie JAR-OPS Terminologia JAR-OPS Liczba i skład załogi personelu pokładowego JAR-OPS Wymagania minimalne JAR-OPS Wykonywanie lotów w jednoosobowym składzie załogi pokładowej JAR-OPS Starszy członek personelu pokładowego JAR-OPS Szkolenie podstawowe JAR-OPS Szkolenie przejciowe i w rónicach JAR-OPS Loty zapoznawcze

9 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 2 do JAR-OPS /1/1010/ Tabela 1 do Dodatku 2 do JAR-OPS /1/1010/ Dodatek 1 do JAR-OPS Szkolenie okresowe Szkolenie wznawiajce Sprawdziany Praca na wicej ni jednym typie lub wariancie Rejestry szkolenia Szkolenie podstawowe Szkolenie przejciowe i w rónicach Szkolenie okresowe Szkolenie CRM dla personelu pokładowego Szkolenie CRM dla personelu pokładowego Szkolenie wznawiajce CZ P - INSTRUKCJE, DZIENNIKI I REJESTRY JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Instrukcja Operacyjna - Instrukcja Operacyjna - Struktura i zawarto Instrukcja uytkowania w locie Dziennik podróy Operacyjny plan lotu Okresy przechowywania dokumentów Instrukcja zarzdzania obsług techniczn przez przewonika Pokładowy dziennik techniczny samolotu Zawarto Instrukcji Operacyjnej Okresy przechowywania dokumentów CZ R - PRZEWÓZ LOTNICZY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH JAR-OPS Terminologia JAR-OPS Zezwolenie na przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych JAR-OPS Zakres JAR-OPS Ograniczenia w przewozie lotniczym materiałów niebezpiecznych JAR-OPS Klasyfikacja JAR-OPS Pakowanie JAR-OPS Etykiety i oznakowania JAR-OPS Dokumenty przewozowe materiałów niebezpiecznych JAR-OPS JAR-OPS Przyjmowanie materiałów niebezpiecznych JAR-OPS Sprawdzenie na uszkodzenia, wycieki lub zanieczyszczenia JAR-OPS Usuwanie zanieczyszcze JAR-OPS Ograniczenia załadunku JAR-OPS Dostarczanie informacji JAR-OPS Programy szkolenia JAR-OPS Zgłaszanie zdarze i wypadków z materiałami niebezpiecznymi CZ S - OCHRONA JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Wymagania ochrony Programy szkoleniowe Zgłaszanie przypadków bezprawnej ingerencji Lista kontrolna procedur przeszukiwania samolotu

10 JAR-OPS Bezpieczestwo kabiny załogi ACJ/AMC/IEM DO CZCI B - WYMAGANIA OGÓLNE ACJ do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.005(a) Uytkowanie samolotu w klasie osigów B AMC OPS System jakoci IEM OPS System jakoci - Przykłady schematów organizacyjnych ACJ OPS Zapobieganie wypadkom i program bezpieczestwa lotów ACJ OPS 1.037(a)(2) System meldowania zdarze ACJ OPS 1.037(a)(4) Program monitorowania danych z lotów IEM OPS Przewóz uzbrojenia i amunicji wojskowej IEM OPS Przewóz broni sportowej ACJ OPS 1.085(e)(3) Obowizki załogi ACJ OPS 1.160(a)(1) oraz (2) Przechowywanie, opracowanie i wykorzystanie zapisów rejestratorów pokładowych ACJ OPS 1.165(b)(2) Leasing samolotów pomidzy przewonikami JAA ACJ OPS 1.165(c)(2) Leasing samolotów pomidzy przewonikiem JAA i jednostk inn ni przewonik JAA Dodatek do ACJ OPS 1.037(a)(4) Program monitorowania danych z lotów ACJ/AMC/IEM do CZCI C - CERTYFIKACJA I NADZOROWANIE PRZEWONIKA IEM OPS Organizacja zarzdzania posiadacza Certyfikatu Przewonika Lotniczego (AOC) IEM OPS 1.175(c)(2) Główna siedziba przewonika ACJ OPS 1.175(i) Stanowiska nominowane - Kwalifikacje ACJ OPS 1.175(j) Łczenie funkcji nominowanych ACJ OPS 1.175(j) & (k) Zatrudnienie personelu IEM OPS 1.185(b) Instrukcja zarzdzania obsług techniczn (Maintenance Management Exposition - MME) ACJ/AMC/IEM do CZCI D - PROCEDURY OPERACYJNE ACJ OPS Kierowanie operacjami ACJ OPS Fachowo personelu operacyjnego AMC OPS 1.210(a) Ustanawianie procedur IEM OPS 210(b) Ustanawianie procedur IEM OPS 1.210(c) Krytyczne fazy lotu ACJ OPS Wydawanie polece operacyjnych podczas lotu IEM OPS Dobór lotnisk IEM OPS Operacje na obszarach, gdzie wymagane s szczególne osigi nawigacyjne (Minimum Navigation Performance Specifications - MNPS) IEM-OPS 1.245(a) Maksymalna odległo od odpowiedniego lotniska dla samolotów dwusilnikowych bez zezwolenia ETOPS AMC OPS 1.245(a)(2) Operacje turboodrzutowymi samolotami dwusilnikowymi, które nie spełniaj wymaga ETOPS w lotach w odległoci od 120 do 180 minut lotu od odpowiedniego lotniska IEM OPS Wyznaczanie minimalnych wysokoci lotu AMC OPS Polityka paliwowa IEM OPS 1.255(c)(3)(i) Paliwo na nieprzewidziane okolicznoci IEM OPS Przewóz osób z ograniczon swobod ruchu

11 AMC OPS Przewóz ładunków w kabinie pasaerskiej ACJ OPS Rozmieszczenie pasaerów IEM OPS Rozmieszczenie pasaerów ACJ OPS Połoenie trasowego lotniska zapasowego IEM OPS 1.295(c)(1)(ii) Oddzielne drogi startowe ACJ OPS 1.297(b)(2) Minima planowania dla lotnisk zapasowych AMC OPS Stosowanie prognoz pogody dla lotniska AMC OPS Przedłoenie planu lotu słubom ruchu lotniczego IEM OPS Uzupełnianie paliwa z pasaerami wsiadajcymi, wysiadajcymi lub bdcymi na pokładzie IEM OPS Uzupełnianie lub ciganie paliw typu wide-cut ACJ OPS Wypychanie i holowanie samolotu ACJ OPS 1.310(a)(3) Kontrolowany odpoczynek w kabinie załogi IEM OPS 1.310(b) Rozmieszczenie siedze personelu pokładowego ACJ OPS Wykonywanie lotów w warunkach istniejcego lub spodziewanego oblodzenia AMC do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.375(b)(2) Loty na izolowane lotniska ACJ OPS 1.390(a)(1) Ocena promieniowania kosmicznego ACJ OPS 1.390(a)(2) Ocena promieniowania kosmicznego - Grafiki pracy ACJ OPS 1.390(a)(3) Ocena promieniowania kosmicznego - Informacje dla personelu ACJ OPS Korzystanie z pokładowego systemu unikania kolizji (ACAS) IEM OPS Warunki podejcia i ldowania IEM OPS 1.405(a) Rozpoczcie i kontynuowanie podejcia - Pozycja równowana AMC OPS 1.420(d)(4) Raportowanie zdarze materiałami niebezpiecznymi Dodatek 1 do AMC OPS 1.245(a)(2) Dodatek 1 do ACJ OPS Zasilanie podstawowych systemów pokładowych samolotu Polityka paliwowa - Rozmieszczenie paliwa na trasowych lotniskach zapasowych ACJ/AMC/IEM do CZCI E - WYKONYWANIE LOTÓW W KADYCH WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH (AWO) AMC OPS 1.430(b)(4) IEM OPS IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.430(d) oraz (e) Wpływ wyposaenia naziemnego o obnionych parametrach lub doranie niesprawnego na minima do ldowania Dokumenty zawierajce informacje dotyczce wykonywania lotów w kadych warunkach meteorologicznych (AWO) Minima operacyjne lotniska Ustalanie minimalnej RVR dla operacji w Kategorii II i Kategorii III (CAT II/III) IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.430(e)(5) - Tabela Nr 7 Działanie załogi w przypadku niesprawnoci autopilota na wysokoci lub poniej wysokoci decyzji (DH) w operacjach Kategorii III (CAT III) z uyciem systemu kierowania lotem typu fail-passive IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.430(f) ACJ do Dodatku 1 do JAR-OPS IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.440(b) Manewrowanie z widocznoci (krenie) Wykazanie zdolnoci operacyjnej przewonika do wykonywania lotów w kadych warunkach meteorologicznych (AWO) Kryteria prawidłowego automatycznego podejcia i ldowania w

12 Kategorii II i w Kategorii III (CAT II/III) IEM OPS 1.450(g)(1) Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Szkolenie i kwalifikacje ACJ/AMC/IEM do CZCI F - OSIGI - ZASADY OGÓLNE AMC OPS 1.475(b) Ldowanie - Zastosowanie cigu wstecznego IEM OPS 1.475(b) Wyznaczanie danych osigów długoci ldowania automatycznego (tylko samoloty w klasie osigów "A") ACJ/AMC/IEM do CZCI G - KLASA OSIGÓW "A" IEM OPS 1.485(b) IEM OPS 1.490(c)(3) IEM OPS 1.490(c)(6) IEM OPS 1.495(a) AMC OPS 1.495(c)(4) AMC OPS 1.495(d)(1) & (e)(1) IEM OPS 1.495(f) AMC OPS IEM OPS 1.510(b) & (c) AMC OPS & IEM OPS 1.515(c) - Dane dla dróg startowych mokrych i zanieczyszczonych Start - Stan nawierzchni drogi startowej Utrata długoci drogi startowej ze wzgldu na ustawienie samolotu Omijanie przeszkód po starcie Omijanie przeszkód po starcie Wymagana dokładno nawigacji (RNP) Procedury na wypadek niesprawnoci zespołu napdowego Przelot z jednym silnikiem niepracujcym Ldowanie - Lotniska docelowe i zapasowe Ldowanie - Lotniska docelowe i zapasowe - Drogi startowe suche Ldowanie - Drogi startowe suche ACJ/AMC/IEM do CZCI H - KLASA OSIGÓW "B" AMC OPS 1.530(c)(4) IEM OPS 1.530(c)(4) AMC OPS 1.530(c)(5) IEM OPS AMC OPS 1.535(a) IEM OPS 1.535(a) IEM OPS IEM OPS AMC OPS 1.542(a) AMC OPS & AMC OPS 1.550(b)(3) AMC OPS 1.550(b)(4) IEM OPS 1.550(c) IEM OPS 1.555(a) Współczynniki poprawek osigów startowych Współczynniki poprawek osigów startowych Nachylenie drogi startowej Omijanie przeszkód w warunkach ograniczonej widzialnoci Konstrukcja toru wznoszenia po starcie Konstrukcja toru wznoszenia po starcie Przelot Przelot - Samoloty jednosilnikowe Przelot - Samoloty jednosilnikowe Ldowanie - Lotniska docelowe i zapasowe - Drogi startowe suche Współczynniki poprawek długoci ldowania Nachylenie drogi startowej Ldowanie - Drogi startowe suche Ldowanie - Drogi startowe trawiaste ACJ/AMC/IEM do CZCI I - KLASA OSIGÓW "C" IEM OPS 1.565(d)(3) IEM OPS 1.565(d)(6) AMC OPS 1.565(d)(4) AMC OPS 1.570(d) Start Utrata długoci drogi startowej ze wzgldu na ustawienie samolotu Nachylenie drogi startowej Tor wznoszenia po starcie

13 AMC OPS 1.570(e)(1)&(f)(1) AMC OPS AMC OPS & AMC OPS 1.595(b)(3) AMC OPS 1.595(b)(4) IEM OPS 1.595(c) Wymagana dokładno nawigacji (RNP) Przelot z jednym silnikiem niepracujcym Ldowanie - Lotniska docelowe i zapasowe - Drogi startowe suche Współczynniki poprawek długoci ldowania Nachylenie drogi startowej Drogi startowe do ldowania ACJ/AMC/IEM do CZCI J - MASA I WYWAENIE IEM OPS 1.605(e) ACJ OPS AMC do Dodatku 1 do JAR-OPS IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS AMC OPS 1.620(a) IEM OPS 1.620(d)(2) IEM OPS 1.620(g) IEM OPS 1.620(h) & (i) AMC do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.620(g) IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS 1.620(g) IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS Ciar właciwy paliwa Wartoci masy Dokładno wyposaenia do waenia samolotu Ograniczenia połoenia rodka cikoci Ustalanie ciaru pasaerów na podstawie ustnych owiadcze Czartery wakacyjne Ocena statystyczna danych dotyczcych masy pasaerów i bagau Poprawki mas standardowych Materiał przewodni do bada ciaru pasaerów Materiał przewodni do bada ciaru pasaerów Dokumentacja masy i wywaenia ACJ/AMC/IEM do CZCI K - PRZYRZDY I WYPOSAENIE IEM OPS Przyrzdy i wyposaenie - zatwierdzanie i zabudowa AMC OPS 1.650/1.652 Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce IEM OPS 1.650/1.652 Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce AMC OPS 1.650(i) & 1.652(i) Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce IEM OPS 1.650(p)/1.652(s) Słuchawki, mikrofony i wyposaenie towarzyszce AMC OPS 1.652(d) & (k)(2) Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce IEM OPS Pokładowy system unikania kolizji (ACAS) ACJ OPS 1.680(a)(2) Kwartalne próbkowanie dawki promieniowania kosmicznego AMC OPS 1.690(b)(6) System wewntrznej łcznoci członków załogi IEM OPS 1.690(b)(7) System wewntrznej łcznoci członków załogi ACJ OPS Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR) ACJ OPS 1.705/1.710 Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR) ACJ OPS 1.700, i Pokładowe rejestratory rozmów w kabinie (CVR) ACJ OPS Pokładowe rejestratory parametrów lotu ACJ OPS 1.715(g) Powana modyfikacja systemów pokładowych ACJ OPS 1.720/1.725 Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR) ACJ OPS Rejestratory zespolone IEM OPS i Pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR) AMC OPS Zestawy pierwszej pomocy (First Aid Kit) AMC OPS Ratunkowy zestaw medyczny (Emergency Medical Kit)

14 IEM OPS Tlen pierwszej pomocy IEM OPS Tlen dodatkowy - Samoloty z kabin cinieniow ACJ OPS 1.770(b)(2(v) Tlen dodatkowy - Samoloty z kabin cinieniow niedopuszczone do wykonywania lotów powyej wysokoci stóp [ft] AMC OPS Ganice AMC OPS Megafony IEM OPS Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT) IEM OPS Kamizelki ratunkowe AMC OPS 1.830(b)(2) Tratwy ratunkowe i ELT w lotach nad rozległymi obszarami wodnymi AMC OPS 1.830(c) Awaryjny nadajnik lokalizacyjny (ELT) IEM OPS Wyposaenie słuce do przetrwania AMC OPS 1.835(c) Wyposaenie słuce do przetrwania Dodatek 1 do ACJ OPS 1.720/1.725 Parametry do zapisania przez pokładowe rejestratory parametrów lotu (FDR) ACJ/AMC/IEM do CZCI L - WYPOSAENIE NAWIGACYJNE I ŁCZNOCI IEM OPS AMC OPS ACJ OPS 1.865(c)(1)(i) ACJ OPS 865(e) ACJ OPS Wyposaenie łcznoci i nawigacji - zatwierdzanie i zabudowa Kombinacja przyrzdów i zintegrowanych systemów lotu Loty IFR bez radiokompasu ADF Standardy odpornoci urzdze na zakłócenia FM Dodatkowe wyposaenie nawigacyjne dla operacji w przestrzeni MNPS ACJ/AMC/IEM do CZCI M - OBSŁUGA TECHNICZNA SAMOLOTU IEM OPS IEM OPS 1.885(a) Wniosek i zatwierdzenie systemu obsługi technicznej przewonika IEM OPS 1.885(b) Wniosek i zatwierdzenie systemu obsługi technicznej przewonika AMC OPS 1.890(a) AMC OPS 1.890(a)(1) IEM OPS 1.890(a)(1) AMC OPS 1.890(a)(2) AMC OPS 1.890(a)(3) AMC OPS 1.890(a)(4) IEM OPS 1.890(a)(5) AMC OPS 1.890(a)(6) AMC OPS 1.895(a) AMC OPS 1.895(b) AMC OPS 1.895(c) IEM OPS 1.895(c) AMC OPS 1.895(d) AMC OPS 1.895(e) IEM OPS 1.895(e) IEM OPS 1.895(f) & (g) AMC OPS 1.895(h) AMC OPS System jakoci IEM OPS System jakoci AMC OPS 1.905(a) Instrukcja zarzdzania obsług techniczn

15 AMC OPS 1.910(a) AMC OPS 1.910(b) AMC OPS 1.910(c) AMC OPS 1.910(d) AMC OPS IEM OPS 1.920(b)(6) AMC OPS AMC OPS 1.920(c) IEM OPS IEM OPS Dodatek 1 do AMC OPS 1.905(a) Dodatek 2 do AMC OPS 1.905(a) Dodatek 1 do AMC OPS (a),(b),(c),(d) Program obsługi technicznej przewonika Program obsługi technicznej przewonika Program obsługi technicznej przewonika Program obsługi technicznej przewonika Pokładowy dziennik techniczny samolotu Rejestry obsługi technicznej Rejestry obsługi technicznej Rejestry obsługi technicznej Przedłuanie wanoci Certyfikatu Przewonika Lotniczego (AOC) w odniesieniu do systemu obsługi technicznej Równowane warunki bezpieczestwa Instrukcja zarzdzania obsług techniczn przewonika, którego baza obsługi technicznej JEST take zatwierdzona zgodnie z wymaganiami JAR-145 Instrukcja zarzdzania obsług techniczn przewonika, którego baza obsługi technicznej NIE jest zatwierdzona zgodnie z wymaganiami JAR-145 Program obsługi technicznej przewonika ACJ/AMC/IEM do CZCI N - ZAŁOGA LOTNICZA AMC OPS 1.940(a)(4) AMC OPS IEM OPS AMC OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b) (6)/1.965(e) IEM OPS 1.943/1.945(a)(9)/1.955(b) (6)/1.965(e) AMC OPS 1.945(a)(9) AMC OPS 1.965(c) AMC OPS 1.965(d) IEM OPS AMC do Dodatku 1 do JAR-OPS AMC OPS IEM OPS 1.970(a)(2) AMC OPS AMC OPS AMC OPS 1.980(b) IEM OPS 1.980(b) IEM OPS Komponowanie załogi z niedowiadczonych członków Zakres szkolenia przejciowego Loty liniowe pod nadzorem Szkolenie w zarzdzaniu zasobami załogi (CRM) Szkolenie w zarzdzaniu zasobami załogi (CRM) Szkolenie CRM w zakresie uycia automatyzacji Sprawdzian w lotach liniowych Szkolenie w zakresie znajomoci wyposaenia awaryjnego i bezpieczestwa Szkolenia i sprawdziany okresowe Niezdolno pilota do pełnienia czynnoci - Szkolenie Bieca praktyka Umiejtnoci II pilota Znajomo trasy i lotniska Wykonywanie lotów na wicej ni jednym typie lub wersji Metodyka - Uycie tablic rónic w wymaganiach przewonika (Operator Difference Requirements - ODR) Wykonywanie lotów na wicej ni jednym typie lub wersji samolotu - Warunki i zasady Dokumentacja szkolenia ACJ/AMC/IEM do CZCI O - PERSONEL POKŁADOWY IEM OPS IEM OPS AMC OPS 1.995(a)(2) Dodatkowi członkowie personelu pokładowego wyznaczeni do specjalnych obowizków Liczba i skład załogi personelu pokładowego Wymagania minimalne

16 IEM OPS (c) Szkolenie starszego członka personelu pokładowego ACJ OPS /1.1010/ oraz ACJ do Dodatku 2 do JAR-OPS /1.1010/ Szkolenie w zarzdzaniu zasobami załogi (CRM) AMC OPS Szkolenie zapoznawcze IEM OPS /1.1010/1.1015/ Reprezentatywne urzdzenia do szkolenia IEM OPS Szkolenie okresowe AMC OPS Szkolenie wznawiajce IEM OPS (a) Szkolenie wznawiajce AMC OPS Sprawdziany ACJ OPS Praca na wicej ni jednym typie IEM OPS Dokumentacja szkolenia IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS /1.1015/ Szkolenie w zasadach udzielania pierwszej pomocy IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS /1.1010/1.1015/ Panowanie nad tłumem - Metody szkolenia IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS /1.1010/1.1015/ Metody szkolenia IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS / Szkolenie przejciowe i okresowe ACJ/AMC/IEM do CZCI P - INSTRUKCJE, DZIENNIKI I REJESTRY IEM OPS (b) IEM OPS (c) AMC OPS IEM OPS (c) IEM OPS (a)(12) IEM OPS (b) IEM do Dodatku 1 do JAR-OPS Elementy Instrukcji Operacyjnej podlegajce obowizkowi zatwierdzenia Instrukcja Operacyjna - Jzyk Zawarto Instrukcji Operacyjnej Struktura Instrukcji Operacyjnej Podpis lub jego równowanik Dziennik podróy Zawarto Instrukcji Operacyjnej ACJ/AMC/IEM DO CZCI R - PRZEWÓZ LOTNICZY MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH IEM OPS (a)(3)&(a)(4) Terminologia - Wypadki lub zdarzenia z materiałami niebezpiecznymi IEM OPS Zezwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych IEM OPS (b)(1) Materiały niebezpieczne umieszczone na pokładzie samolotu zgodnie z odrbnymi przepisami lub z powodów operacyjnych IEM OPS (b)(3) Pomoc weterynaryjna lub umiercenie zwierzt IEM OPS (b)(4) Pomoce medyczne dla pacjenta IEM OPS (b)(5) Materiały niebezpieczne przewoone przez pasaerów lub załog samolotu IEM OPS (b)(1) Pastwa, których dotycz zwolnienia z zakazów AMC OPS (b) Dostarczanie informacji AMC OPS (e) Informacje, jakie naley przekaza w razie wypadku samolotu lub zdarzenia z materiałem niebezpiecznym AMC OPS Szkolenie IEM OPS Szkolenie AMC OPS Zgłaszanie zdarze i wypadków z materiałami niebezpiecznymi

17 ACJ DO CZCI S - OCHRONA ACJ OPS Programy szkolenia (*) Niniejszy załcznik uwzgldnia postanowienia Europejskich Wymaga Bezpieczestwa Lotniczego ustanowionych przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA) "JAR-OPS 1 - Zarobkowy przewóz lotniczy (Samoloty)" - zmiana 7 ZAŁCZNIK Nr 2 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZCE BEZPIECZESTWA EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH LOTNICTWA OGÓLNEGO I USŁUGOWEGO ORAZ OBOWIZKÓW ICH UYTKOWNIKÓW (PL-6) (*) SPIS TRECI ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE, SKRÓTY I OZNACZENIA 1.1 Definicje 1.2 Skróty i oznaczenia ROZDZIAŁ 2. ROZDZIAŁ 3. ZASTOSOWANIE ZASADY OGÓLNE 3.1 Organizacja uytkowania statków powietrznych 3.2 Warunki wykonywania lotów Instrukcja wykonywania lotów (IWL) Szkolenie i doskonalenie zawodowe Znajomo przepisów i procedur przez personel uytkownika Przewóz dzieci na pokładzie statku powietrznego Materiały niebezpieczne na pokładzie statku powietrznego Zrzuty z pokładu statku powietrznego Konieczne naruszenia przepisów lotniczych przez załog Uywanie rodków psychoaktywnych Odpowiedzialno za kierowanie uytkowaniem statków powietrznych ROZDZIAŁ 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY UYTKOWANIA 4.1 Nadzór operacyjny uytkownika Opracowanie zasad oraz organizacji nadzoru operacyjnego Szkolenie Instrukcja operacyjna Obowizki i kwalifikacje osób nadzorujcych uytkowanie Symulowanie sytuacji niebezpiecznych w locie Metody kontroli czynnoci przez załog lotnicz Minimalne bezpieczne wysokoci lotu

18 4.1.8 Minima operacyjne lotniska lub ldowiska Wyznaczanie dowódcy statku powietrznego i grupy statków powietrznych Wyznaczanie członków załogi Ograniczenia czasu wykonywania czynnoci lotniczych - ewidencja czasu lotu 4.2 Przygotowanie do lotu Naziemne (nawodne) pomoce operacyjne Ocena gotowoci załogi i statku powietrznego do lotu Podstawowe dokumenty operacyjne lotu Warunki meteorologiczne Zapas paliwa i oleju Zapas innych płynów technicznych Przewoenie i uycie tlenu Odprawa przed lotem 4.3 Lot Rozpoczcie i kontynuowanie lotu Załoga statku powietrznego na stanowiskach pracy Obowizki dowódcy statku powietrznego Uzupełnianie paliwa z podrónymi na pokładzie ROZDZIAŁ 5. OGRANICZENIA UYTKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH 5.1 Ograniczenia uytkowania statków powietrznych o masie maksymalnej do kg 5.2 Ograniczenia uytkowania statków powietrznych wielosilnikowych o maksymalnej masie dopuszczalnej do startu powyej kg ROZDZIAŁ 6. PRZYRZDY I WYPOSAENIE STATKU POWIETRZNEGO 6.1 Postanowienia ogólne 6.2 Podstawowe wyposaenie statku powietrznego Przyrzdy pokładowe Wyposaenie do ldowa w warunkach IMC Wyposaenie do lotów nocnych Wskanik liczby Macha Inne wyposaenie Oznakowanie punktów dostpu zewntrznego Dokumenty pokładowe Mapy 6.3 Specjalne wyposaenie statku powietrznego Radiolokator meteorologiczny Urzdzenie do sygnalizowania bliskoci ziemi Rejestratory pokładowe Wyposaenie do lotów nad obszarami wodnymi Wyposaenie do lotów nad obszarami, gdzie poszukiwanie i ratunek s szczególnie utrudnione Wyposaenie do lotów na duych wysokociach Wyposaenie do lotów w warunkach oblodzenia Wyposaenie w spadochrony Ratunkowe wyposaenie radiowe ROZDZIAŁ 7. WYPOSAENIE W URZDZENIA ŁCZNOCI I NAWIGACYJNE 7.1 Wyposaenie w urzdzenia łcznoci 7.2 Wyposaenie w urzdzenia nawigacyjne 7.3 Wyposaenie i wykorzystanie ACAS II

19 ROZDZIAŁ 8. OBSŁUGA TECHNICZNA STATKÓW POWIETRZNYCH 8.1 Odpowiedzialno Postanowienia ogólne Zgłaszanie zdarze lotniczych 8.2 Cigła zdatno do lotu Zadania cigłej zdatnoci do lotu Program obsługi technicznej Dyrektywy zdatnoci Dane dotyczce modyfikacji i napraw Masa i wywaenie System zapisów cigłej zdatnoci do lotu statku powietrznego Przekazywanie zapisów cigłej zdatnoci do lotu statku powietrznego 8.3 Standardy obsługi technicznej Dane obsługowe Wykonywanie obsługi technicznej Usterki statku powietrznego 8.4 Podzespoły Zabudowa Obsługa techniczna podzespołów Podzespoły o ograniczonej ywotnoci Nadzorowanie niesprawnych podzespołów 8.5 Organizacja zarzdzania cigł zdatnoci do lotu Zakres Wniosek Zakres zatwierdzenia Charakterystyka zarzdzania cigł zdatnoci do lotu Zaplecze Wymagania dotyczce personelu Zarzdzanie cigł zdatnoci do lotu Dokumentacja Uprawnienia organizacji System jakoci Zmiany w zatwierdzonej organizacji cigłej zdatnoci do lotu Prowadzenie zapisów Cigło wanoci zatwierdzenia Niezgodnoci 8.6 Powiadczenie obsługi Powiadczenie obsługi statku powietrznego Powiadczenie obsługi podzespołu Upowanienie pilota właciciela ROZDZIAŁ 9. ZAŁOGA LOTNICZA STATKU POWIETRZNEGO 9.1 Skład załogi lotniczej 9.2 Obowizki załogi lotniczej w sytuacjach awaryjnych 9.3 Kwalifikacje dowódcy statku powietrznego podczas lotów midzynarodowych 9.4 Kontrola techniki pilotowania 9.5 Wyposaenie załogi lotniczej w szkła korekcyjne ROZDZIAŁ 10. INSTRUKCJE, DZIENNIKI POKŁADOWE I DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA

20 10.1 Instrukcja wykonywania lotów (IWL) 10.2 Instrukcja operacyjna (IO) 10.3 Instrukcja uytkowania w locie (A/HFM) 10.4 Instrukcja obsługi technicznej 10.5 Dziennik podróy statku powietrznego 10.6 Pokładowy dziennik techniczny 10.7 Charakterystyka zarzdzania cigł zdatnoci do lotu 10.8 Arkusz załadowania i wywaania samolotu lub migłowca 10.9 Dokumentacja i ewidencja wyposaenia ratunkowego Zapisy pokładowych rejestratorów ROZDZIAŁ 11. ZABEZPIECZENIE PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI (DYWERSJI) ZAŁCZNIK NR 1 - ZAŁCZNIK NR 2 - ZAŁCZNIK NR 3 - ZAŁCZNIK NR 4 - WIATŁA ZEWNTRZNE STATKU POWIETRZNEGO REJESTRATORY LOTU PRZEWOENIE I UYCIE TLENU RATUNKOWE WYPOSAENIE RADIOWE (*) Niniejszy załcznik uwzgldnia postanowienia zawarte w Aneksie 6 Konwencji o midzynarodowym lotnictwie cywilnym cz II "Midzynarodowe lotnictwo ogólne - samoloty". ZAŁCZNIK Nr 3 SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZCE BEZPIECZESTWA EKSPLOATACJI MIGŁOWCÓW I OBOWIZKÓW ICH UYTKOWNIKÓW (*) SPIS TRECI CZ A - ZASTOSOWANIE JAR-OPS Zastosowanie CZ B - WYMAGANIA OGÓLNE JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Zwolnienia Dyrektywy Operacyjne (Operational Directives) Prawa, przepisy i procedury - Odpowiedzialno przewonika Wspólny jzyk Wykaz wyposaenia minimalnego (MEL) - Odpowiedzialno przewonika System jakoci Program bezpieczestwa lotów i zapobiegania wypadkom Dodatkowi członkowie załogi lotniczej Informacje o słubach poszukiwawczo-ratowniczych Informacje o pokładowym wyposaeniu awaryjnym słucym do przetrwania Przewóz uzbrojenia wojennego i amunicji wojskowej Przewóz broni sportowej Metoda przewozu osób

21 JAR-OPS Przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych JAR-OPS Obowizki załogi JAR-OPS Władza dowódcy JAR-OPS JAR-OPS Wstp do kabiny załogi JAR-OPS Przewóz niedozwolony JAR-OPS Przenone urzdzenia elektroniczne JAR-OPS Uywanie alkoholu i rodków odurzajcych JAR-OPS Zapobieganie zagroeniom JAR-OPS Dokumenty pokładowe JAR-OPS Instrukcje pokładowe JAR-OPS Dodatkowe informacje i druki na pokładzie JAR-OPS Informacje przechowywane na ziemi JAR-OPS Prawo do inspekcjonowania JAR-OPS Przygotowanie dokumentów i zapisów JAR-OPS Przechowywanie dokumentów JAR-OPS Przechowywanie, opracowanie i wykorzystanie zapisów rejestratorów pokładowych JAR-OPS Leasing migłowców JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(c) Ograniczenia wynikajce z Instrukcji Uytkowania w Locie (HFM) Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(d) migłowcowa słuba ratownictwa medycznego (Helicopter Emergency Medical Service - HEMS) Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(e) Uytkowanie migłowca nad obszarami nieprzyjaznymi oddalonymi od obszarów zagszczonych Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(f) Uytkowanie małych migłowców z ograniczeniem tylko do lotów z widocznoci (VFR) w dzie Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(g) Wykonywanie lotów lokalnych z ograniczeniem tylko do lotów z widocznoci (VFR) w dzie Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(h) Wykonywanie lotów z ładunkiem podwieszonym na zaczepie zewntrznym (HHO) Dodatek 1 do JAR-OPS 3.005(i) Wykonywanie lotów z ldowisk połoonych w miejscach publicznych CZ C - CERTYFIKACJA I NADZOROWANIE PRZEWONIKA JAR-OPS certyfikacji przewonika JAR-OPS Wydanie, zmiana i utrzymanie wanoci Certyfikatu Przewonika Lotniczego (AOC) JAR-OPS Wymagania administracyjne JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Tre Certyfikatu AOC Dodatek 2 do JAR-OPS Zarzdzanie i organizacja posiadacza Certyfikatu AOC Dodatek 3 do JAR-OPS Dyspozytor lotniczy Dodatek 4 do JAR-OPS Obowizki i uprawnienia dyspozytora lotniczego Dodatek 1 do JAR-OPS 3.180(c) Pokazy praktyczne na ziemi i loty pokazowe CZ D - PROCEDURY OPERACYJNE JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Nadzór operacyjny Instrukcja Operacyjna Kwalifikacje personelu operacyjnego Opracowywanie procedur

22 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS Wykorzystanie słub ruchu lotniczego Dobór heliportów Minima operacyjne heliportu Procedury odlotu i podejcia Procedury przeciwhałasowe Trasy i obszary operacji Operacje na obszarach, gdzie wymagane s szczególne osigi nawigacyjne (Minimum Navigation Performance Specifications - MNPS) Wyznaczanie minimalnych wysokoci lotu Polityka paliwowa Przewóz osób z ograniczon swobod ruchu Przewóz pasaerów zawróconych z granicy, deportowanych lub aresztantów Rozmieszczenie bagau i ładunku Rozmieszczenie pasaerów Instrukcje bezpieczestwa dla pasaerów Przygotowanie lotu Dobór heliportów Minima planowania w lotach wg wskaza przyrzdów IFR Złoenie planu lotu ATS Uzupełnianie paliwa z pasaerami na pokładzie Uzupełnianie paliwa typu wide-cut Członkowie załogi na stanowiskach Siedzenia, pasy bezpieczestwa i uprze Zabezpieczanie kabin pasaerskich oraz kuchni Dostp do wyposaenia awaryjnego Palenie tytoniu na pokładzie Warunki meteorologiczne Lód oraz inne zanieczyszczenia - Procedury naziemne Lód oraz inne zanieczyszczenia - Procedury w locie Zapas paliwa i oleju Warunki do startu Stosowanie minimów do startu Minimalne wysokoci lotu Symulowanie sytuacji nienormalnych w czasie lotu Gospodarka paliwem w locie Uycie dodatkowego tlenu Wykrywanie bliskoci ziemi Korzystanie z pokładowego systemu unikania kolizji (ACAS) Warunki podejcia i ldowania Rozpoczcie i kontynuowanie podejcia Pokładowy dziennik podróy migłowca (Journey log) Meldowanie zdarze Rozmieszczenie bagau i ładunku Uzupełnianie paliwa z pasaerami na pokładzie Gospodarka paliwem w locie CZ E - WYKONYWANIE LOTÓW W KADYCH WARUNKACH METEOROLOGICZNYCH (AWO)

23 JAR-OPS Minima operacyjne heliportu - JAR-OPS Terminologia JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Ogólne zasady operacyjne JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Heliport JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Szkolenie i kwalifikacje JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Procedury operacyjne JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Wyposaenie minimalne JAR-OPS Minima operacyjne w lotach z widocznoci (VFR) Dodatek 1 do JAR-OPS Minima operacyjne heliportu Dodatek 1 do JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Ogólne zasady operacyjne Dodatek 1 do JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Szkolenie i kwalifikacje Dodatek 1 do JAR-OPS Operacje przy ograniczonej widzialnoci - Procedury operacyjne Dodatek 1 do JAR-OPS Minimalne widzialnoci dla lotów z widocznoci (VFR) Dodatek 2 do JAR-OPS Minima operacyjne w lotach pomidzy wyniesionymi płaszczyznami ldowania (helideck) w przestrzeni powietrznej klasy G CZ F - OSIGI - ZASADY OGÓLNE JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Zastosowanie Terminologia CZ G - KLASA OSIGÓW 1 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Start Tor wznoszenia po starcie Przelot z niepracujcym krytycznym zespołem napdowym Ldowanie CZ H - KLASA OSIGÓW 2 JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Dodatek 1 do JAR-OPS 3.517(a) Zastosowanie Start Tor wznoszenia po starcie Przelot z niepracujcym krytycznym zespołem napdowym Ldowanie Uytkowanie migłowca w warunkach doranego przekroczenia osigów podczas startu lub ldowania CZ I - KLASA OSIGÓW 3 JAR-OPS JAR-OPS Start

24 JAR-OPS JAR-OPS Przelot Ldowanie CZ J - MASA I WYWAENIE JAR-OPS JAR-OPS Okrelenia JAR-OPS Załadowanie, masa i wywaenie JAR-OPS Wartoci masy załogi JAR-OPS Wartoci mas pasaerów i bagau JAR-OPS Dokumentacja masy i wywaenia Dodatek 1 do JAR-OPS Masa i wywaenie - Dodatek 1 do JAR-OPS 3.620(h) Procedura ustanowienia skorygowanych wartoci mas standardowych pasaerów i bagau Dodatek do JAR-OPS Dokumentacja masy i wywaenia JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS CZ K - PRZYRZDY I WYPOSAENIE wiatła operacyjne migłowca Wyposaenie do lotów wymagajcych systemów łcznoci lub radionawigacji JAR-OPS Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce do lotów z widocznoci (VFR) w dzie JAR-OPS Przyrzdy pilotaowe i nawigacyjne oraz wyposaenie towarzyszce do lotów wg wskaza przyrzdów (IFR) oraz do lotów w nocy JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS JAR-OPS Wyposaenie dodatkowe do lotów wg wskaza przyrzdów (IFR) w załodze jednoosobowej Radiowysokociomierz Pokładowy radar meteorologiczny Wyposaenie do lotów w warunkach oblodzenia System telefonu pokładowego załogi lotniczej System telefonu pokładowego członków załogi System nagłaniania kabiny pasaerskiej Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie (CVR-1) Pokładowy rejestrator rozmów w kabinie (CVR-2) Pokładowy rejestrator parametrów lotu (FDR-1) Pokładowy rejestrator parametrów lotu (FDR-2) Siedzenia, pasy bezpieczestwa, uprze i urzdzenia do unieruchamiania dzieci Sygnalizacja obowizku zapicia pasów i zakazu palenia Apteczki pierwszej pomocy

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) PL 16/03/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko Rady przyjęte w dniu 9 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej. (Dz. U. z dnia 10 padziernika 2003 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej. (Dz. U. z dnia 10 padziernika 2003 r. Dz.U.03.176.1718 2005.12.08 zm. Dz.U.05.233.1983 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 wrzenia 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. z dnia 10 padziernika 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe.

(5) W celu zapewnienia płynnego przejścia oraz uniknięcia zakłóceń należy zapewnić odpowiednie środki przejściowe. L 106/18 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/640 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dodatkowych specyfikacji zdatności do lotu dla danego rodzaju operacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lutego 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lutego 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 lutego 2015 r. (OR. en) 6216/15 AVIATION 22 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 9 lutego 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D034512/03 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. Dz.U.03.168.1640 2005.10.25 zm. Dz.U.05.197.1638 1 2007.02.22 zm. Dz.U.07.18.111 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzenia 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /... z dnia [ ] r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 padziernika 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz. U. z dnia 17 listopada 2004 r.)

z dnia 28 padziernika 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz. U. z dnia 17 listopada 2004 r.) Dz.U.04.245.2459 ROZPORZDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY 1), RODOWISKA 2), SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 3) ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 padziernika 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów?

PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? Grupa Media Informacyjne PROCEDURY OPERACYJNE Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? 1 ULC Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663 Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 663 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków rozliczania czasu pracy członków załóg statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) PL 16/03/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko Rady przyjęte w dniu 9 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik VIII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie operacji lotniczych OPS. Część SPO IR

Załącznik VIII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie operacji lotniczych OPS. Część SPO IR Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 16 kwietnia 2012 r. Załącznik VIII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie operacji lotniczych OPS Część SPO IR R.F010-02 Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.168.1638 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowizków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z dnia 26 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37N '43E) RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.8.2015 L 206/21 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1329 z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do operacji wykonywanych przez unijnych przewoźników lotniczych

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX

ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2013) XXX projekt ANEKS DO OPINII EASA 07/2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR /.. z dnia XXX zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 47 08-03-00 PODSTAWOWE PROCEDURY W LOCIE 08-03-01 POLITYKA LOTÓW VFR I IFR Ogólne zasady wykonywania lotów VFR / IFR. 1. Załogi statków powietrznych LSG użytkujące statki powietrzne wykonują

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR

PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄVFR Michał Kuran michal.kuran@ppaero.pl Tel. +48 698 007 445 ATO Tel. +48 799 CESSNA VFR należy rozumiećprzepisy dla lotów z widocznością. (Ustawa Prawo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ SPIS TREŚCI WSTĘP... Błąd! Nie zdefiniowano WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ... Błąd! Nie zdefiniowano 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO... Błąd! Nie zdefiniowano 1.1. Definicje prawa lotniczego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY 1 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE. 1.1. 1.2. 1.3. Punkt odniesienia środek terenu przystosowanego do startów i lądowań. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia. Położenie w stosunku do miejscowości. Środek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 23.7.2016 L 198/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1199 z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do zatwierdzania operacyjnego nawigacji w oparciu o charakterystyki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE)

ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, XXX [...](2012) XXX projekt ZAŁĄCZNIK DO OPINII EASA NR 06/2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr.../.. z dn. XXX zmieniające rozporządzenie (UE) nr /. ustanawiające wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik I do zmieniającego rozporządzenia ramowego w zakresie operacji lotniczych. Zmiany w załączniku IV część CAT S, B)

Załącznik I do zmieniającego rozporządzenia ramowego w zakresie operacji lotniczych. Zmiany w załączniku IV część CAT S, B) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 3 września 2012 r. Załącznik I do zmieniającego rozporządzenia ramowego w zakresie operacji lotniczych Zmiany w załączniku IV część CAT S, B) R.F010-02 Europejska

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. zdarzenie nr: 80/07. statek powietrzny ATR , SP-LFD

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. zdarzenie nr: 80/07. statek powietrzny ATR , SP-LFD M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY POWAŻNY INCYDENT zdarzenie nr: 80/07 statek powietrzny ATR-42-202, SP-LFD 20 marca 2007 lotnisko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113 OGŁOSZENIE Nr 10 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik VII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS" Część NCO IR

Załącznik VII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS Część NCO IR Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Załącznik VII do projektu rozporządzenia Komisji w sprawie Operacji lotniczych OPS" Część NCO IR R.F010-02 Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, 2012.

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia

Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Licencjonowanie personelu lotniczego wybrane zagadnienia Plan prezentacji 1. Definicje 2. Konwersja licencji PL(G) na SPL 3. Konwersja licencji PL(FB) na BPL 4. Zaliczenie szkolenia na licencję PL(G) do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów pastwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów pastwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze Dz.U.03.168.1637 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie egzaminów pastwowych na licencje lub uprawnienia lotnicze (Dz. U. z dnia 26 wrzenia 2003 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, 2015 Spis treści WSTĘP 11 WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 13 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO 15 1.1. Definicje prawa lotniczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 28 marca 2012 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 28 marca 2012 r. OBWIESZCZENIE NR 4 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, cz. II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie

Bardziej szczegółowo

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...]

Wniosek dotyczący. ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr.../.. z dnia [...] zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051664/02.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D051664/02. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 października 2017 r. (OR. en) 13811/17 TRANS 444 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 24 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D051664/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) PL 16/03/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko Rady przyjęte w dniu 9 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. Projekt z dnia 11.12.2003 r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 45

Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 45 Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 45 OBWIESZCZENIE Nr 10 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 cz. II do Konwencji o międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. z dnia 6 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1)

OBWIESZCZENIE. z dnia 6 lutego 2015 r. OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OBWIESZCZENIE MINISTRA Warszawa, INFRASTRUKTURY dnia 13 lutego 2015 I r. ROZWOJU 1) z dnia Poz. 6 lutego 183 2015 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO Załącznik nr 5 URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO PILOTOWANIA PARALOTNI Z NAPĘDEM (PPG) WPISYWANEGO DO ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PILOTA PARALOTNI (PGP) WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych Dz.U.03.130.1193 2006.02.03 zm. Dz.U.06.9.53 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z dnia 24 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2011-12-28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43 RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 23/05

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 23/05 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY WYPADEK Zdarzenie nr: 23/05 Motoszybowiec SZD 45A Ogar, SP-0031 2 kwietnia 2005 r., Szczecin Goleniów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku Dowództwo Sił Powietrznych 47 DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzania do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 65

Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 65 Warszawa, dnia 31 maja 2013 r. Poz. 65 OBWIESZCZENIE NR 12 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 cz. III do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu

Bardziej szczegółowo

Małe samoloty, odpowiadające temu określeniu, są oficjalnie klasyfikowane przez polskie prawo jako:

Małe samoloty, odpowiadające temu określeniu, są oficjalnie klasyfikowane przez polskie prawo jako: Licencja Pilota samolotowego Turystycznego PPL(A) Co to są awionetki? Małe samoloty, odpowiadające temu określeniu, są oficjalnie klasyfikowane przez polskie prawo jako: samoloty lekkie (o masie startowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) 1.1. Przepisy ogólne 1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) upoważnia do samodzielnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r.

z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 padziernika 2003 r. Dz.U.03.174.1686 2005.01.25 zm. Dz.U.05.4.18 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 padziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2014 r. Poz. 1420 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie warunków eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Apteczki - zasady wymiany leków

Szanowni Państwo, Apteczki - zasady wymiany leków Szanowni Państwo, W odpowiedzi na pytania, które zostały zadane podczas Krajowej Konferencji Bezpieczeństwa Lotów w 2010 r. przez przedstawicieli środowiska lotniczego, zainteresowanych Apteczkami - zasadami

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO KRONOTRANS Speditions GmbH Postfach14 5035 Salzburg/Flughafen Austria Fax:. +49 171 3065866 e-mail: DCLOG@kronospan.de Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 129/06 Państwowa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10 Dz.U.02.193.1618 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0090/2006 2000/0069(COD) PL 16/03/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko Rady przyjęte w dniu 9 marca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) Z UPRAWNIENIEM KLASY WYSZKOLENIA C WARSZAWA 2015 WARSZAWA 2013 POŚWIADCZENIE WPROWADZENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa Kursy operatorów bezzałogowych statków powietrznych Warszawa 22 października 2015 1 1. Wymagania ogólne stawiane kandydatom biorącym udział w szkoleniu do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz. U. z dnia 19 września 2003 r.) Dz.U.03.165.1603 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA

UBEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIA LOTNICZE UBEZPIECZENIE STATKU POWIETRZNEGO KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA I. Ubezpieczający A. Właściciel statku powietrznego - Wnioskodawca * 1. Nazwa /imię i nazwisko: 2. Adres: (kod, miejscowość,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r. C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR / z dnia [ ] r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące kwalifikacji personelu pokładowego uczestniczącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 477

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 477 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 477 OGŁOSZENIE NR 12 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie programów szkoleń do uzyskania świadectw kwalifikacji członków personelu

Bardziej szczegółowo

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA

ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA ZARZD MORSKICH PORTÓW Szczecin, dnia 09.02.2005 r. SZCZECIN i WINOUJCIE SA Zarzdzenie Nr 6 / 05 W sprawie: wprowadzenia znowelizowanego Regulaminu Ochrony Przeciwpoarowej na terenie Zarzdu Morskich Portów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11

Spis treści. Przedmowa... 11 Spis treści Przedmowa.... 11 Nowe trendy badawcze w ruchu lotniczym. Zagadnienia wstępne... 13 I. Ruch lotniczy jako efekt potrzeby komunikacyjnej pasażera.... 13 II. Nowe środki transportowe w ruchu lotniczym....

Bardziej szczegółowo

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce. Historia i dzień dzisiejszy. SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe posiada samoloty, którymi realizuje transporty medyczne na dalsze odległości. Samolot Piaggo P.180

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 38. DECYZJA Nr 28/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 38. DECYZJA Nr 28/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2012 r. Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r. Poz. 38 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 28/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 11 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 332 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 374/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2012 r. Operacje lotnicze OPS (Część SPO)

z dnia 16 kwietnia 2012 r. Operacje lotnicze OPS (Część SPO) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 16 kwietnia 2012 r. OPINIA NR 02/2012 EUROPEJSKIEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO z dnia 16 kwietnia 2012 r. do rozporządzenia Komisji określającego przepisy

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 142

Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 142 Warszawa, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 142 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 377/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1899/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91

Bardziej szczegółowo

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Lech Romański 83-200 Starogard Gdański ZATWIERDZAM (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA LINOWIEC Starogard Gdański, 2011-12-09 KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Bardziej szczegółowo

LOTNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE AERO-KROS Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI OBSŁUGOWEJ

LOTNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-NAPRAWCZE AERO-KROS Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI OBSŁUGOWEJ 1.9.1 Statki powietrzne posiadajce certyfikat typu uznany przez EASA Klasa Kategoria Typ Zakres zatwierdzenia obsługa bazowa obsługa liniowa (hangarowa) 4 "#$ "$ %& * "'() % + "&$$,"##$% -$.+ * $&%*#$

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Projekt Bruksela, dnia [ ] r., XXX C ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr /2011 z dnia [ ] r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Eksploatacja Statków Powietrznych

Eksploatacja Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego Nr 18 723 Poz. 206 Załącznik do Obwieszczenia Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14.12.2009 r. MI DZYNARODOWE NORMY I ZALECANE METODY POST POWANIA Za cznik 6 Do

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 127/05

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 127/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 127/05 Niebezpieczne zbliżenie w powietrzu samolotu lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak wynika z opinii biegłych spośród załogi jedynie technik pokładowy posiadał ważne uprawnienia do wykonywania lotu samolotem Tu-154M 10.04.2010 r.

Jak wynika z opinii biegłych spośród załogi jedynie technik pokładowy posiadał ważne uprawnienia do wykonywania lotu samolotem Tu-154M 10.04.2010 r. Wystąpienie płk. Ireneusza Szeląga na konferencji prasowej w dn. 27.03.2015 r., w którym prezentuje główne konkluzje opinii kompleksowej zespołu biegłych. W dniu 6 marca 2015 r. do Wojskowej Prokuratury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO Warszawa, dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 18 TREŚĆ: Poz. OBWIESZCZENIE 206 Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza.

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza. STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza. dr inŝ. pil. Jarosław KOZUBA Warszawa 03.11. 2009 r. 1. Wstęp 2. Standardy kształcenia MN

Bardziej szczegółowo

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO Piotr Kalina Instytut Lotnictwa Streszczenie W referacie przedstawiono wymagania oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ. 1. Tankowania samolotu Tu-154M nr 101 w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2010 r.

ANALIZA PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ. 1. Tankowania samolotu Tu-154M nr 101 w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 4.10.3 ANALIZA PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ 1. Tankowania samolotu Tu-154M nr 101 w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2010 r. Paliwo do samolotów 36 splt tankowane było z cystern samochodowych.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA L 241/16 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1536 z dnia 16 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1321/2014 w odniesieniu do dostosowania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH ZAKRES OBOWIZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNOCI PRACOWNIKA BIURA ZARZDU POWIATU STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Nazwa stanowiska Obsada stanowiska Tytuł słubowy - Informatyk Powiatowy - Maciej Duniec

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku

ZAŁCZNIK nr 3. DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku ZAŁCZNIK nr 3 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalonych uchwał Nr UZ/49/2011 Zarzdu PZU SA z dnia 10 lutego 2011 roku WYMOGI W ZAKRESIE ZABEZPIECZE PRZECIWKRADZIEOWYCH UBEZPIECZONEGO

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03 M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY WYPADEK zdarzenie nr: 35/03 statek powietrzny: spadochron PD-176 11 maja 2003 r. Nowy Targ Niniejszy

Bardziej szczegółowo