Regulamin Loterii Audioteksowej Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Audioteksowej Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Audioteksowej Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd!. 2. Warunki uczestnictwa w Loterii określone są w niniejszym Regulaminie. 3. Organizator Loterii podmiotem urządzającym Loterię jest Andone Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 30, Łódź, nr REGON: , nr NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS: w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym zł; 4. Organem wydającym zezwolenie na urządzanie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Łodzi. 5. Fundatorem Nagród Głównych jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13. Fundatorem Nagród II stopnia oraz Nagrody Gotówkowej jest L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej Dedykowana strona internetowa Loterii znajduje się pod adresem: i jest zwana dalej stroną www. 7. Loteria odbywa się na terenie całej Polski. 8. Loteria zaczyna się roku, a kończy w dniu roku. Czas trwania Loterii obejmuje: - okres sprzedaży produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Loterii; - okres wyłonienia Laureatów i wydanie nagród; - okres składania reklamacji; - okres rozpatrywania reklamacji. 9. Okres sprzedaży promocyjnej - sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku. 10. Sprzedażą promocyjną są objęte wszystkie produkty marki L Oreal Paris dostępne we wszystkich sklepach na terenie całej Polski. Lista produktów objętych promocja znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 11. W czasie trwania Loterii treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na pisemną prośbę uczestnika przesłaną na adres Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać uczestnikowi kserokopię Regulaminu - pod warunkiem dołączenia przez uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem. 12. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. UCZESTNICY LOTERII 13. Uczestnicy Loterii: a. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski. b. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. c. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Loterii, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia. d. Nagrody nie zostaną wydane osobom, o których mowa w punkcie 13c. 1

2 DANE OSOBOWE 14. Uczestnicy Loterii poprzez podpisanie oświadczenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku przez Organizatora Loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, a także na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na stronie internetowej dedykowanej Loterii. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii. Dane osobowe uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z poźn. zmianami). SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII 15. Aby wziąć udział w Loterii należy: a. w dniach r. od godz. 00:00 do r. do godz. 23:59 dokonać zakupu 2 dowolnych produktów marki L Oreal Paris; b. w dniach r. od godz. 00:00 do r. do godz. 23:59 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer) dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej przez wpisanie w specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu oraz numeru dowodu zakupu produktów objętych promocją, albo poprzez wysłanie SMS na numer (koszt 1 [słownie: jednego] SMS wynosi 1,23 zł brutto) o treści: LOREAL.numer paragonu. Uczestnik w wiadomości zwrotnej otrzyma SMS o treści: Dziękujemy! Twoje zgłoszenie do Loterii zostało przyjęte. c. zachować dowód zakupu produktów objętych promocją (paragon), na którym widnieje nazwa co najmniej 2 produktów objętych promocją. 16. Po dokonaniu rejestracji przez stronę internetową lub wysłaniu wiadomości SMS, uczestnik otrzyma informację, że zgłoszenie zostało zarejestrowane i weźmie udział w Loterii. W przypadku, gdy Laureat nie wypełni wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego lub prześle niepoprawnego SMS-a, zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem komunikatu. 17. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w Loterii wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt 15. W losowaniach biorą udział tylko unikatowe numery, czyli numer telefonu wraz z numerem dowodu zakupu. W przypadku wysłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia przez stronę internetową Loterii lub wiadomością SMS, z tymi samymi unikatowymi numerami, zduplikowane zgłoszenie nie bierze udziału w losowaniu nagród. NAGRODY 18. Wykaz nagród w Loterii: a. 2 (słownie: dwie) Nagrody Główne w postaci: Samochodu Renault Clio wersja Techno Feel o wartości ,00 zł brutto każdy, wraz z Nagrodą Gotówkową w kwocie 5 679,00 zł. Dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 5 679,00 zł nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, ale jest potrącana przy wydaniu nagrody przez Organizatora i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Łączna wartość pojedynczej nagrody wynosi ,00 zł brutto. b. 300 (słownie: trzysta) Nagród II stopnia: Zestaw kosmetyków L Oreal Paris o wartości 219,00 zł brutto każdy. 19. Wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem zł 00/100). Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 2

3 LOSOWANIE NAGRÓD I WERYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW 20. Losowanie nagród przeprowadzone będzie w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Losowanie nagród przeprowadzane jest przy użyciu komputera wyposażonego w autorskie oprogramowanie umożliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych. Do każdego prawidłowego zgłoszenia zostanie przyporządkowany indywidualny sześciocyfrowy numer ID, który weźmie udział w losowaniu. Numery ID zostaną umieszczone w oprogramowaniu, które losowo wytypuje numery zwycięskich zgłoszeń. 21. Organizator przeprowadzi losowania tygodniowe ("Losowanie Tygodniowe") oraz losowanie Finałowe. 22. Losowania Tygodniowe, odbędą się w dniu: a. 1 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., b. 2 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., c. 3 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., d. 4 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., e. 5 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., f. 6 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r. 23. Losowanie Finałowe odbędzie się w dniu r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., 24. Podczas każdego Losowania Tygodniowego zostanie wylosowanych 50 laureatów nagród II stopnia, o których mowa w pkt 18b Regulaminu. Losowania odbywać się będą w wyznaczonych dniach w godzinach od 13:00 do 16: Podczas Losowania Finałowego zostaną wylosowani 2 laureaci nagród I stopnia, o których mowa w pkt 18a Regulaminu. Losowanie odbędzie się w wyznaczonym dniu w godzinach od 13:00 do 16: Do każdego laureata (zarówno z Losowań Tygodniowych jak i z Losowania Finałowego) losowane są 2 osoby rezerwowe. Osoby rezerwowe przyporządkowane są do danego Laureata wyłonionego podczas I losowania. 27. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po terminie wskazanym w pkt. 15b, nie są uwzględniane w Loterii. 28. W ciągu 2 dni roboczych od losowania nagród do osób, które zostały wylosowane wysyłane są bezpłatne SMS-y z informacją o wylosowaniu. SMS jest wysyłany na numer telefonu laureata, za pomocą, którego brał udział w Loterii lub który podał podczas zgłoszenia przez stronę www. W powyższym SMS-ie, w celu weryfikacji prawa do nagrody, laureat poproszony jest o przesłanie w przeciągu 7 dni od daty otrzymania SMS-a z informacją o wygranej listem poleconym, kopii paragonu odpowiadającego numerowi z wylosowanego zgłoszenia i dokumentującego dokonanie zakupu produktów objętych promocją zgodnie z opisem w pkt 9 i 15. Dodatkowo uczestnik składa pisemne oświadczenie, że nie jest wyłączony z brania udziału w Loterii oraz przesyła swoje dane tj. numer telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Loterii. Dane te należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd!. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie Dodatkowo wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 3

4 29. Dowód zakupu jest uznany za potwierdzający zakup produktów objętych promocją i kwalifikuje Laureata do odbioru nagrody, jeżeli spełnia następujące warunki: a. paragon jest czytelny; b. numer na paragonie jest zgodny z numerem użytym w zgłoszeniu, które zostało wytypowane do nagrody podczas danego losowania; c. w liście zakupów wskazanej na paragonie znajduje się potwierdzenie dokonania zakupu co najmniej 2 produktów objętych promocją i zostały one zakupione w jednym ze sklepów znajdującym się na terenie Polski; d. data i godzina wystawienia paragonu zawiera się w okresie Sprzedaży Promocyjnej i jest wcześniejsza niż data wysłania zgłoszenia za pośrednictwem strony www Loterii lub wiadomości SMS. 30. Laureat jest traktowany, jako powiadomiony o wynikach losowania w dniu wysłania SMS-a informującego o nagrodzie zgodnie z punktem Laureat traci prawo do nagrody z powodu nie otrzymania przez Organizatora listu poleconego zgodnie z punktem 28: a. danych osobowych i adresowych; b. oświadczeń, o których mowa w punkcie 28; c. paragonu zgodnego z warunkami uczestnictwa w Loterii opisanymi w punkcie 15 i Jeśli laureat traci prawo do nagrody, to w ciągu 3 dni roboczych jest do niego wysłana bezpłatna wiadomość SMS z podaniem przyczyny utraty prawa do nagrody. W jego miejsce wpisywana jest pierwsza osoba rezerwowa. Organizator dokonuje jej weryfikacji zgodnie z punktem 23 i 24. Jeżeli w wyniku weryfikacji pierwsza osoba rezerwowa traci prawo do nagrody, to jest do niej wysłana informacja SMS, jak powyżej, a w jej miejsce wpisywana jest druga osoba rezerwowa. Organizator dokonuje jej weryfikacji zgodnie z punktem 27 i 28. W przypadku nieprzyznania nagrody, mimo weryfikacji dwóch osób rezerwowych, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Nagrodę można wygrać tylko raz podczas danego losowania. Jeżeli przy weryfikacji zgłoszeń okaże się, że jeden laureat wygrał więcej niż jedną nagrodę, to każde kolejne wytypowane zgłoszenie traci prawo do otrzymania nagrody. OGŁASZANIE WYNIKÓW 33. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie do dnia r. ODBIÓR NAGRÓD 34. Nagrody Główne zostaną wydane osobiście w Salonie Autoryzowanym Partnera Renault w Warszawie, przez Organizatora, po uprzednim dopełnieniu przez Laureata formalności związanych z ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu stanowiącego Nagrodę Główną, w terminie uzgodnionym uprzednio z Laureatami, jednak nie późniejszym niż do r. 35. Nagrody II stopnia zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej do dnia r, na adresy podane przez Laureatów w Oświadczeniu, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez laureata lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie laureatowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora. 38. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 4

5 39. Nagroda zostanie wydana laureatowi po podpisaniu przez niego stosownego protokołu dostarczonego do niego wraz z nagrodą. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 40. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszej Loterii audioteksowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 41. Organizator powoła wewnętrzną Komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną Komisją i wyda Regulamin jej działania. W skład Komisji wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów do nadzoru loterii audioteksowej. 42. Z przebiegu losowania sporządzony zostanie protokół. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 43. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie w czasie trwania Loterii audioteksowej, najpóźniej do r. 44. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego. 45. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! - reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, numer paragonu, który został użyty w zgłoszeniu do loterii oraz dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, rodzaj gry, treść żądania oraz podpis. 46. Rozpatrywanie reklamacji trwa do r., włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 47. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 48. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 43, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa, w punkcie 45, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 49. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 50. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ danych teleinformatycznych zawartych w formularzu na stronie www Loterii na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora. 51. Loteria Audioteksowa jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz z późniejszymi zmianami) oraz zezwolenia na urządzanie Loterii Audioteksowej, wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 52. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe oraz 5

6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych. 53. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz z późniejszymi zmianami) Loteria jest objęta gwarancją zabezpieczającą wypłatę nagród osobom wygrywającym w ramach loterii na pełną kwotę puli nagród. 6

7 Załącznik nr 1 do regulaminu loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! Oświadczenie laureata loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! Dane Laureata: Imię i nazwisko... Ulica, numer domu i mieszkania... Kod i miejscowość... Nr telefonu komórkowego, który został podany w zgłoszeniu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz użycia wizerunku w celu przeprowadzenia Loterii pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na publikację na stronie na liście zwycięzców mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Loterii ani nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu tejże Loterii. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Jestem osobą pełnoletnią. Akceptuję zasady Regulaminu.... czytelny podpis zwycięzcy Prosimy o dołączenie do oświadczenia dowodu zakupu lub jego czytelną kserokopię i wysłanie na adres: Andone Sp. Z o.o., ul. Kwiatowa 30, Łódź, z dopiskiem: Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! 7

8 Załącznik nr 2 do regulaminu loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! PRODUKTY OBJETE PROMOCJĄ PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY AGE PERF INTENSE NUTRIDAY 50 ml AGE PERFECT CALCIUM KREM DZIEŃ50 ml AGE PERFECT CALCIUM KREM NOC 50 ml AGE PERFECT DZIEŃ RENO 50 ml AGE PERFECT INT.ODŻ.NOC 50 ml AGE PERFECT NOC RENO 50 ml AGE RE-PERFECT INT. ODŻ. OCZY 15 ml AGE PERFECT R.CELL. KREM 50 ml AGE PERFECT R.CELL. KREM NOC 50 ml AGE PERFECT R.CELL. SERUM 30 ml DEMAKIJAŻ DELIKATNY OCZU 125 ml DEMAKIJAŻ DWUFAZOWY WP 125 ml IDEAL FRESH MLECZKO 200 ml IDEAL FRESH TONIK 200 ml IDEAL FRESH ŻEL 150 ml IDEAL GLOW MLECZKO 200 ml IDEAL GLOW PEELING 150 ml IDEAL GLOW TONIK 200 ml IDEAL SOFT MLECZKO 200 ml IDEAL SOFT PŁYN MICERALNY 200 ml IDEAL SOFT TONIK 200 ml IDEAL SOFT ŻEL MICELARNY 125 ml IDEAL SOFT ŻEL 150 ml KOD MLODOSCI BLASK DZIEN 50 ml KOD MŁOD. BLASK ROZSWIETLACZ 30 ml KOD MŁODOŚCI BLASK BB LIGHT 50 ml KOD MŁODOŚCI BLASK BB MEDIUM 50 ml KOD MŁODOŚCI KREM DZIEŃ 50 ml KOD MŁODOŚCI KREM NOC 50 ml KOD MŁODOŚCI POD OCZY 15 ml KOD MŁODOŚCI SERUM 30 ml KOD MŁODOŚCI BLASK ROZŚWIETL. 15 ml NUTRI-GOLD BB KREM 40 ml NUTRIGOLD KREM NA DZIEN 50 ml 8

9 NUTRIGOLD KREM NA NOC 50 ml NUTRIGOLD KREM P/OCZY 15 ml NUTRIGOLD LIGHT&SILKY KREM NOC50 ml NUTRI-GOLD KREM-OLEJ 50 ml NUTRI-GOLD OLEJEK 30 ml NUTRIGOLD LIGHT&SILKYKREMDZIEN50 ml REVITALIFT LASER X3 KREM 50 ml REVITALIFT LASER X3 NOC 50 ml REVITALIFT LASER X3 OKO 15 ml REVITALIFT LASER X3 SERUM 30 ml REVITALIFT KREM DZIEN 50 ml REVITALIFT KREM NOC 50 ml REVITALIFT KREM OCZY 15 ml REVITALIFT TOTAL REPAIR ml REVITALIFT TOTAL REPAIR10 NOC 50 ml REVITALIFT TR10 SERUM 30 ml REVIT SZYJA I KONTUR TW 50 ml REVITALIFT BLUR DAY CREAM 50ml REVITALIFT BLUR PRIMER 30ml REVITALIFT BLUR EYE 15 ml TRIPLE ACTIVE GLOW 50 ml TRIPLE ACTIVE NUTRITION DZIEŃ 50 ml TRIPPLE ACTIVE DZIEN PNM 50 ml TRIPPLE ACTIVE DZIEN PSS 50 ml TRIPPLE ACTIVE NOC 50 ml TRIPPLE ACTIVE OCZY 15 ml TRIPLE ACTIVE DZIEN ANTI-SHINE50 ml COLLAGEN KREM DZIEŃ 50 ml COLLAGEN KREM NOC 50 ml PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY MĘSKA - MEN EXPERT ME H.ENERG. ROLL-ON POD OCZY 10 ml ME VITA LIFT 5 ROLL-ON 10 ml ME HE SUCHA24H KREM DO TWARZY 75 ml ME HYDRA 24H KREM SK. NOR. 75 ml ME HYDRA 24H KREM SK. WR. 75 ml ME H.ENERG. BAL.P.GOL.NW.24H 100 ml ME H.ENERG. ŻEL P.GOL.K.LODU 100 ml ME H.ENERG. ŻEL P.GOL.NW.24H 100 ml ME H.SENS. BAL.P.GOL. SK.WR. 100 ml ME HE HIGH POWER WODA P.GOL. 100 ml ME HE ICE IMPACT WODA P.GOL. 100 ml ME HE PURE TONIC WODA P.GOL. 100 ml 9

10 ME HS SK.WRAŻ. WODA P.GOL. 100 ml ME PRZECIW PODR.WODA PO GOL. 100 ml ME H.SENS. KREM SK.WRAŻLIWA 50 ml ME H.ENERG. AQUA-GEL 50 ml ME H.ENERG. KREM COMFORT MAX 50 ml ME H.ENERG. KREM PRZ.OZN.ZM. 50 ml ME STOP ZMARSZCZKOM KREM 50 ml ME VITA LIFT 5 KREM 50 ml ME VITA LIFT KREM 50 ml ME VITA LIFT PODW. KURACJA 30 ml ME PNK DO GOLENIA P.PODRAŻ. 200 ml ME PNK DO GOLENIA SK.WRAŻL. 200 ml ME ŻEL DO GOLENIA P.PODRAŻ. 200 ml ME ŻEL DO GOLENIA SK.WRAŻL. 200 ml ME HE X-TREME 3-DNIOWY ZAROST 50 ml ME HE X-TREME TURBO BOOSTER 50 ml ME PURE POWER OCZYSZCZANIE 150 ml ME PURE POWER PEELING 150 ml ME PURE POWER ŻEL NAWILŻAJĄCY 50 ml ME H.ENERG. ŻEL MYJĄCY 150 ml ME H.SENS. KREM-ŻEL SK.WRAŻL.150 ml ME HE X-TREME OCZYSZCZANIE 150 ml ME PUR&MAT ŻEL-PEELING 150 ml PIELĘGNACJA I KOLORYZACJA WŁOSÓW PREF EN/PL/PB 3.12 St Honore PREF EN/PL Bld Platinum 8L BLONDISSIMES 03 PREFERENCE 05 BLONDISSIME PREFERENCE STOKHOLM Z2 PREF KOLEKCJA BLOND O SCANDINAVIE PREF KOLEKCJA BLOND M BAIKAL PREFERENCE VIKING Z PREFERENCE HOLLYWOOD Y PREFERENCE CHAMPAGNE X PREFERENCE COPENHAGUE WBIS PREFERENCE 8.0 CALIFORNIE PREFERENCE 7.43 SHANGRILLA PREFERENCE 7.34 MONTMARTRE PREFERENCE ISLANDE L PREFERENCE 6.45 BROOKLYN PREFERENCE A3 HAVANE PREFERENCE 5.54 CAMBDEN 10

11 PERFERENCE A2 KENYA PREFERENCE VIRGINIE G PREFERENCE MAR/GLACE M2 PREF KOLEKCJA BRĄZ E BRUGES PREFERENCE 4.5 RIVIERA PREFERENCE MARRON PROFOND M1 PREF KOLEKCJA BRĄZ C1 PARIS PREFERENCE 3.0 BRASILIA PREFERENCE OMBRE NO 1 PREFERENCE OMBRE NO 2 PREFERENCE OMBRE NO 4 PREFERENCE GLAM LIGHTS 01 PREFERENCE GLAM LIGHTS 02 PREFERENCE GLAM LIGHTS 03 FERIA PREFERENCE 102 IRIDESCENT BLISS FERIA PREFERENCE 92 IRIDESCENT BLONDE FERIA PREFERENCE P76 PURE SPICE FERIA PREFERENCE P78 PURE PAPRIKA FERIA PREFERENCE 74 MANGO FERIA PREFERENCE P67 PURE SCARLET FERIA PREFERENCE P50 PURE AMBER PREFERENCE P48 BLACK PEARLS FERIA PREFERENCE P37 PURE PLUM POWER PREFERENCE P38 BLACK PEARLS FERIA PREFERENCE 20 BLACK SPIRIT PREFERENCE P12 BLACK PEARLS EXCELLENCE 01 SJBLOND NAT EXCELLENCE 03 SJ BLOND POP EXCELLENCE BBJ PERL BLOND EXCELLENCE 10 NATURAL BABY BLOND EXCELLENCE 9.3 BJ BLOND ZŁO EXCELLENCE 9.1 BJ BLOND POP EXCELLENCE 9 BJ BLOND EXCELLENCE 8.13 PERŁOWY BEŻ EXCELLENCE 8.1 JB POP EXCELLENCE 7.43 BLOND MIEDZ-ZŁO EXCELLENCE 7 BLOND EXCELLENCE LIGHT AMBER BROWN EXCELLENCE 6,03 RICH LIGHT BROWN EXCELLENCE 5,62 D. RED BROWN EXCELLENCE 5,6 VERY RED BROWN EXCELLENCE 5,03 RICH BROWN EXCELLENCE 5 JASNY BRĄZ 11

12 EXCELLENCE 4.54 BRĄZ MAH-MIEDZ EXCELLENCE 4.16 BURGUND EXCELLENCE 4,03 RICH DARK BROWN EXCELLENCE 4 BRĄZ EXCELLENCE 3 CIEMNY BRĄZ EXCELLENCE 1.01 DEEP PURE BLACK CASTING CREME GLOSS 1021 BL CL PERL CASTING CREME GLOSS 1013 BL CL SABL CASTING CREME GLOSS 1010 BL CL GLAC CASTING CREME GLOSS 801 BLOND SATIN CASTING 743 SPICY AMBER CASTNG CREME GLOSS AMBRE 645 CASTING 642 SPICY AUBURN CASTING CREME GLOSS 634 MIEL MARRON CASTING ICED CHOCOLATES 613 Casting 603 Choco Macaroon CASTNG CREME GLOSS BLOND FONCE 600 CASTING GLOSSY BERRIES 565 ROUGE GRANAT CASTING 554 SPICY CHOCOLATE CASTING CREME GLOSS CHOCOLAT 535 CASTING CREME GLOSS 515 CHOC GLACE CASTING ICED CHOCOLATES 513 Casting 503 Gold Choco CASTNG CREME GLOSS CHATAIN CLAIR500 CASTING CREME GLOSS 454 BROWNIE CASTNG CREME GLOSS AUBURN 426 CASTNG CREME GLOSS MARRON GLACE 415 CASTING ICED CHOCOLATES 412 Casting 403 Choco Cookie CASTNG CREME GLOSS CHATAIN 400 CASTNG CREME GLOSS CHOCO NOIR 323 CASTNG CREME GLOSS CHATAIN FONCE300 CASTING CREME GLOSS 210 NOIR BLEU CASTING CREME GLOSS 200 NOIR EBENE CASTING CREME GLOSS 100 LICORICE CASTING 7304 CINNAMON CASTING 723 DULCE LECHE CASTING 6354 TOFFEE DELICE CASTING 534 MAPLE CARAMEL CASTING SUNKISS 01 CASTING SUNKISS 02 CASTING SUNKISS 03 12

13 SUB MOUSSE BARDZO JASNY NAT. BLOND 1000 SUB MOUSSE JASNY BEŻOWY BLOND 913 SUB MOUSSE NATURALNY BLOND 800 SUB MOUSSE PŁOMIENNA MIEDZ 740 SUB MOUSSE Nat. Ciemny Blond 70 SUB MOUSSE Nat. Jasny Brąz 60 SUB MOUSSE Daring Red 565 SUB MOUSSE Słoneczny Złoty Brąz 53 SUB MOUSSE Naturalny Brąz 50 SUB MOUSSE UWODZICIELSEVEKI MAHOŃ 450 SUB MOUSSE Sub. Zmrożony Kasztan 41 SUB MOUSSE Nat. Ciemny Brąz 40 SUB MOUSSE Nat. Brąz 30 SUB MOUSSE Zmysłowa Czerń 20 PRODIGY PL PORCELAIN PRODIGY PL 9.10 W.GOLD PRODIGY PL 9.0 IVORY PRODIGY PL 8.34 SUNSET PRODIGY PL 8.0 DUNE PRODIGY PL 7.40 VERMILLON PRODIGY PL 7.31 CAMEL PRODIGY PL 7.0 ALMOND PRODIGY PL 6.60 GARANCE PRODIGY PL 6.45 AMBER PRODIGY PL 6.32 ETOUPE PRODIGY PL 6.0 OAK PRODIGY PL 5.35 T.CHOCO PRODIGY PL 5.30 TAN PRODIGY PL 5.0 ALEZAN PRODIGY PL 4.15 SIENNA PRODIGY PL 4.0 SEPIA PRODIGY PL 3.0 KOHL PRODIGY PL 2.0 KAJAL PRODIGY PL 1.0 OBSIDIAN ECLAIR CLAIR SZAMP.ODBARWIAJĄC STUDIO LINEUTRW.&BLASK LAKIER MOCNY 250 ml STUDIO LINEUTRW&BLASK LAKIER S.MOCNY 250 ml STUDIO LINEMAX OBJĘTOŚĆ PIANKA 200 ml STUDIO LINEHOT LISS KREM TERMOREG. 200 ml STUDIO LINEHOT CURL SPRAY 150 ml STUDIO LINEREMIX PASTA MODELUJACA 150 ml STUDIO LINEOUT OF BED KREM MODELUJACY150 ml 13

14 ELNETT ELSEVETYCZNE UTR 250ml ELNETT MOCNE UTR/WŁ.KOLOR. 250ml ELNETT B.MOCNE UTR WŁ. SUCHE 250ml ELNETT MAKS.UTR POLYSK DIAMENT250ml ELNETT B.MOCNE UTR VOLUME 250ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS SZP 250 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS SZP 400 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS ODŻ 200 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS LIGHT SZP250 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS LIGHT SZP400 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS LIGHT ODŻ200 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSSLIGHTSPRAY200 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SZP 250 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SZP 400 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE ODŻ 200 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE MASKA 300 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SPRAY 200 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE KURACJA 200 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID SZP 250 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID SZP 400 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID ODŻ 200 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID MASKA300 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID SPRAY200 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID KUR 200 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 SZP 250 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 SZP 400 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 ODŻ 200 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 MASKA 300 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 SPRAY 200 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 KURACJA200 ml ELSEVE NEW VOLUME COLLAGENE SZP 250 ml ELSEVE NEW VOLUME COLLAGENE SZP 400 ml ELSEVE NEW VOLUME COLLAGENE ODŻ 200 ml ELSEVE VOLUME COLLAGENE SPRAY 200 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL KUR 200 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL SZP 250 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL SZP 400 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL ODŻ 200 ml ELSEVE NEWMULTIVITAMINE FRESHSZP250 ml ELSEVE NEWMULTIVITAMINE FRESHSZP400 ml ELSEVE NEW ARGININE RESIST SZP 400 ml ELSEVE NEW ARGININE RESIST SZP 250 ml 14

15 ELSEVE NEW ARGININE RESIST ODŻ 200 ml ELSEVE NEW ARGININE RES MASKA 300 ml ELSEVE NEW ARGININE RES TERAPIA SPR 200 ml ELSEVE NEW ARGININE RES KURACJA 200 ml ELSEVE ELIKSIR UPIĘKSZAJĄCY CV 100 ml ELSEVE ELIKSIR ODŻYWCZY TR5 100 ml ELSEVE TOTAL REP EXTR SHP 400ML ELSEVE TOTAL REP EXTR SHP 250ML ELSEVE TOTAL REP EXTR A/SHP 200ML ELSEVE TOTAL REP EXTR MASKA 300ML ELSEVE TOTAL REP EXTR PURE DOSE 20ML ELSEVE FIBRALOGY SHP 400ML ELSEVE FIBRALOGY SHP 250ML ELSEVE FIBRALOGY A/SHP 200ML ELSEVE FIBRALOGY MASKA 300ML ELSEVE FIBRALOGY BOOSTER 30ML ELSEVE ARGININE LIGHT SZP 400 ml ELSEVE ARGININE LIGHT SZP 250 ml ELSEVE ARGININE LIGHT SPRAY 150 ml PIELĘGNACJA WŁOSÓW MEN ELSEVEEVE ELSEVE NEW MEN ANTI-DANDRUFF SZP250 ml ELSEVE NEW MEN THICKEN REG SZP 250 ml ELSEVE NEW ARGININE RES MEN SZP 400 ml ELSEVE NEW ARGININE RES MEN SPR 200 ml L'OREAL PARIS MAKIJAŻ FALSE LASH TELESCOPIC CZARNY FALSE LASH TELESCOPIC BRĄZOWY FALSE LASH TELESCOPIC WTP LASH ARCHITECT 4D BLACK LASH ARCHITECT 4D BLACK LACQUER LASH ARCHITECT 4D WATERPROOF MEGA VOLUME COLLAGEN EXTRA BLACK MEGA VOLUME COLLAGEN WTP VOLUME MILLION LASHES EXCESS VOLUME MILLION LASHES BLACK VOLUME MILLION LASHES EXTRA BLACK VOLUME MILION LASHES WODOODPORNA VML EXCESS EXTRA BLACK VML SO COUTURE VML BLACK COUTURE FALSE LASH WINGS FALSE LASH WINGS WTP 15

16 FALSE LASH WINGS MIDNIGHT BLACK FALSE LASH WINGS INTENZA C. RICHE KHOL 101 MIDNIGHT BLACK C. RICHE KHOL 102 PURE ESPRESSO C. RICHE KHOL 104 ICY CAPPUCCINO C. RICHE KHOL 107 DEEP SEE BLUE C. RICHE KHOL 111 METROPOLITAN GREY C. RICHE KHOL 112 COOL SILVER C. RICHE KHOL 118 MILITARY GREEN C. RICHE KHOL 120 IMMACULATE SNOW C.RICHE SMOKY EYES 201 BLACK VELOUR C.RICHE SMOKY EYES 204 BROWN FUSION C.RICHE SMOKY EYES 209 ANTIQUE GREEN C.RICHE SMOKY EYES 211 PURPLE NIGHT C. RICHE DO BRWI 302 GOLDEN BROWN C. RICHE DO BRWI 303 DEEP BROWN BROW ARTIST SHAPER 02 BLONDE BROW ARTIST SHAPER 03 BRUNETTE BROW ARTIST PLUMPER 02 DARK BLONDE DUO LINER BLACK SUPERLINER BLACK LACQUER SUPERLINER SLIM INTENSE BLACK BLACKBUSTER SUPERLINER GELMATIC Superliner Perfect Slim 02 Blue Superliner Perfect Slim 01 Green INFAILLIBLE EYE-LINER 300 INFAILLIBLE EYE-LINER 301 INFAILLIBLE EYE-LINER 304 INFAILLIBLE EYE-LINER 305 INFAILLIBLE EYE-LINER 306 C. RICHE QUAD E2 BELOVED NUDE C. RICHE QUAD E5 INCREDIBLE GREY C. RICHE QUAD E4 ABSOLUTE TAUPE C. RICHE QUAD P3 EMERALD CONQUEST C. RICHE QUAD E8 ETERNAL BLUE C. RICHE QUAD S3 DISCO SMOKING COLOR RICHE MONO 100 COLOR RICHE MONO 101 COLOR RICHE MONO 104 COLOR RICHE MONO 106 COLOR RICHE MONO 107 COLOR RICHE MONO

17 COLOR RICHE MONO 204 COLOR RICHE MONO 205 COLOR RICHE MONO 206 COLOR RICHE MONO 207 COLOR RICHE MONO 301 COLOR RICHE MONO 302 COLOR RICHE MONO 306 COLOR RICHE MONO 307 COLOR RICHE MONO 404 COLOR RICHE MONO 405 COLOR RICHE MONO 406 COLOR RICHE MONO 502 Glam Shine 11 GLAM SHINE 171 SHEER PINK GLAM SHINE 174 SHEER PEACH GLAM SHINE 181SHEER GRENADIN GLAM SHINE GLOW SZMINKA 400 GLAM SHINE GLOW SZMINKA 403 GLAM SHINE GLOW SZMINKA 405 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 508 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 510 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 512 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 511 COLOR RICHE EXTRAORD.102 Pink COLOR RICHE EXTRAORD.201 Coral COLOR RICHE EXTRAORD.204 Coral COLOR RICHE EXTRAORD.301 Rouge COLOR RICHE EXTRAORD.401 Mauve COLOR RICHE EXTRAORD.500 Plum COLOR RICHE EXTRAORD.600 Beige COLOR RICHE SERUM INSIDE 202 PLUM COLOR RICHE SERUM INSIDE 402 ORANGE COLOR RICHE SERUM INSIDE 500 RED COLOR RICHE SERUM INSIDE NUDE 204 COLOR RICHE SERUM INSIDE NUDE 306 COLOR RICHE SERUM INSIDE NUDE 404 COLOR RICHE SZMINKA 232 COLOR RICHE SZMINKA 254 BLONDYNKA COLOR RICHE SZMINKA 258 BRUNETKA COLOR RICHE SZMINKA 373 COLOR RICHE SZMINKA 385 COLOR RICHE SZMINKA 377 COLOR RICHE SZMINKA

18 ROUGE CARESSE 03 ROUGE CARESSE 101 ROUGE CARESSE 203 ROUGE CARESSE 301 ROUGE CARESSE 401 ROUGE CARESSE 403 ROUGE CARESSE 501 ROUGE CARESSE 103 ROUGE CARESSE 02 ROUGE CARESSE 06 ROUGE CARESSE 102 ROUGE CARESSE 201 ROUGE CARESSE 202 ROUGE CARESSE 04 ROUGE CARESSE 07 ROUGE CARESSE 602 SHINE CARESSE 101 SHINE CARESSE 102 SHINE CARESSE 103 SHINE CARESSE 200 SHINE CARESSE 300 SHINE CARESSE 402 SHINE CARESSE 600 SHINE CARESSE 601 GLAM BRONZE DUO 101_2M GLAM BRONZE DUO 102_2M LUMI MAGIQUE FDT RCK2RosePorcelain LUMI MAGIQUE FDT N3PureLinen LUMI MAGIQUE FDT RCK4RoseBeige LUMI MAGIQUE FDT N4PureBeige LUMI MAGIQUE FDT RCK5RoseSand LUMI MAGIQUE FDT DW5GoldSand LUMI MAGIQUE FDT DW6GoldCamel LUMI MAGIQUE POWDER 01 LUMI MAGIQUE POWDER 02 LUMI MAGIQUE POWDER 03 LUMI MAGIQUE BAZA LUMI MAGIQUE KOKREKTOR LIGHT LUMI MAGIQUE KOREKTOR MEDIUM LUMI MAGIQUE KOREKTOR DARK INFAILLIBLE PODKŁAD 125 INFAILLIBLE PODKŁAD 140 INFAILLIBLE PODKŁAD

19 INFAILLIBLE PODKŁAD 220 INFAILLIBLE PODKŁAD 235 INFAILLIBLE PODKŁAD 300 INFAILLIBLE PODKŁAD 150 PODKŁAD TRUE MATCH W3 PODKŁAD TRUE MATCH C3 PODKŁAD TRUE MATCH W5 PODKŁAD TRUE MATCH N4 PODKŁAD TRUE MATCH N5 PODKŁAD TRUE MATCH N7 PODKŁAD TRUE MATCH N1 PODKŁAD TRUE MATCH W4 TRUE MATCH FDT W1 GOLDEN IVORY TRUE MATCH PODKŁAD C1 ROSE IVORY TRUE MATCH PODKŁAD C2 ROSE VANILLA TRUE MATCH PODKŁAD C5 PUDER TRUE MATCH N4 PUDER TRUE MATCH C3 PUDER TRUE MATCH W3 PUDER TRUE MATCH W5 TRUE MATCH KOREKTOR 1 Ivory TRUE MATCH KOREKTOR 2 Vanilla TRUE MATCH KOREKTOR 4 Beige Natural TRUE MATCH KOREKTOR 5 Sand LAKIER COLOR RICHE 101 LAKIER COLOR RICHE 102 LAKIER COLOR RICHE 104 LAKIER COLOR RICHE 107 LAKIER COLOR RICHE 109 LAKIER COLOR RICHE 201 LAKIER COLOR RICHE 202 LAKIER COLOR RICHE 204 LAKIER COLOR RICHE 210 LAKIER COLOR RICHE 211 LAKIER COLOR RICHE 303 LAKIER COLOR RICHE 305 LAKIER COLOR RICHE 403 LAKIER COLOR RICHE 408 LAKIER COLOR RICHE 503 COLOR RICHE LAKIER 602 COLOR RICHE LAKIER 613 COLOR RICHE LAKIER 110 COLOR RICHE LAKIER

20 LAKIER COLOR RICHE 849 COLOR RICHE LAKIER MISS DENIM 861 LAKIER COLOR RICHE 833 LAKIER COLOR RICHE 828 LAKIER COLOR RICHE Black Diamond 842 Sequin Explosion LAKIER COLOR RICHE 850 LAKIER COLOR RICHE 851 LAKIER COLOR RICHE 852 LAKIER COLOR RICHE 853 LAKIER COLOR RICHE 857 LAKIER COLOR RICHE 859 LAKIER COLOR RICHE 895 LAKIER COLOR RICHE 888 LAKIER COLOR RICHE 892 LAKIER COLOR RICHE 893 C.RICHE NAIL A PORTER 001 French Touch C.RICHE NAIL A PORTER 004 Drama Queen C.RICHE NAIL A PORTER 005 Neo Couture C.RICHE NAIL A PORTER 007 Femme Fatale C. RICHE LE VERNIS ODŻYWKA 7 W 1 LA MANICURE BB PERFECT LA MANICURE SERUM SILA LA MANICURE SERUM WZROST LA MANUCURE BAZA&TOP COAT LA MANUICURE FAST DRY 20

21 Załącznik nr 3 do regulaminu loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! SPECYFIKACJA NAGRÓD Nagroda główna: Renault Clio w serii limitowanej Techno Feel 1,2 16v 75 WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania +układ wspomagania nagłego hamowania Zmienne, elektryczne wspomaganie kierownicy Wspomaganie ruszania pod górę (HSA) Regulator / ogranicznik prędkości Układ dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) Czołowe poduszki powietrzne i poduszki boczne po stronie kierowcy i pasażera z przodu Karta Renault sterująca centralnym zamkiem Klimatyzacja manualna System multimedialny MEDIA NAV: z ekranem dotykowym, nawigacją, radiem, Bluetooth, złączem USB i jack oraz systemem Renault Bass Reflex Elektrycznie regulowane szyby przednie Komputer pokładowy Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne Fotel kierowcy z regulacją wysokości Kierownica z regulacją ustawienia w pionie i poziomie Tylna kanapa składana w układzie 1/3-2/3 System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na 2 tylnych bocznych siedzeniach Koło zapasowe DESIGN ZEWNĘTRZNY Lakier nadwozia metalizowany Czarny Etoile Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni Zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze czerwonym (listwa chłodnicy, tylny zderzak i boczne listwy ochronne drzwi w kolorze lśniącej czerni, ozdobne wstawki w kolorze szarym z w ozdobnej listwie chłodnicy, w bocznych listwach ochronnych i pokrywie bagażnika) Światła do jazdy dziennej z diodami LED Aluminiowe obręcze kół 16" Passion w kolorze czarnym Reflektory przeciwmgłowe z chromowanym obramowaniem DESIGN WNĘTRZA Kierownica skórzana z ozdobnym elementem z motywem TECHNO Wewnętrzne elementy wystroju z motywem TECHNO (obramowania nawiewów bocznych i podstawy dźwigni zmiany biegów oraz listwy ozdobne płatów drzwi) Chromowane elementy w zespole zegarów i wskaźników Tapicerka czarno-szara 21

22 Nagroda II stopnia: Zestaw kosmetyków L Oreal Paris REVITALIFT LASER X3 KREM NA DZIEŃ 50 ml HYDRA ENERGETIC KREM PRZECIWKO OZNAKOM ZMĘCZENIA 50 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SZP 250 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE ODŻ 200 ml PODKŁAD TRUE MATCH N4 VOLUME MILLION LASHES BLACK 22

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

CLIO & CLIO GRANDTOUR

CLIO & CLIO GRANDTOUR renault CLIO & CLIO GRANDTOUR SERIA LIMITOWANA TECHNO FEEL Elegancja i łączność ze światem drive the change ELEGANCJA RENAULT CLIO W SERII LIMITOWANEJ TECHNO FEEL ZWRACA UWAGĘ AKCENTAMI W SZARYM KOLORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ROR Z NAGRODAMI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą ROR Z NAGRODAMI. 2. Nazwa Organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "28 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu! I. Postanowienia ogólne Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Panda Kung-Fu!" I. Postanowienia ogólne 1 Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "loterią", będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą WEEKENDOWE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj srebro z fugami Atlas Artis Nazwa i podmiot urządzający Loterię 1 Loteria pod nazwą Wygraj srebro z fugami Atlas Artis (dalej Loteria ) organizowana jest przez Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer! 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Loteria WINIARY, ale numer!, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Spłacimy Twój Kredyt II 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Spłacimy Twój Kredyt II ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Men Expert Zmotywuj innych (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Men Expert Zmotywuj innych (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Men Expert Zmotywuj innych (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Men Expert Zmotywuj innych, zwanego dalej Konkursem, jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Elseve. Odżywienie włosów albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Elseve. Odżywienie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu REVITALIFT FILLER - DAYLI

Regulamin konkursu REVITALIFT FILLER - DAYLI Regulamin konkursu REVITALIFT FILLER - DAYLI I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja New Look Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy ul. Wita Stwosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjemność smaku, przyjemność życia (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjemność smaku, przyjemność życia (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Przyjemność smaku, przyjemność życia (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o.

Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. Regulamin Loterii Audioteksowej Ogrodowe Dolce Vita organizowanej przez VICTUS-EMAK Sp. z o. o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii audioteksowej, zwanej dalej Loterią, brzmi Ogrodowe Dolce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą PARADA

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kasa Romana 1 Postanowienia ogólne 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Kasa Romana ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka&Ko Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Rörets - Na desce do Szwecji organizowanej przez Rörets Polska Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej Rörets - Na desce do Szwecji organizowanej przez Rörets Polska Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej Rörets - Na desce do Szwecji organizowanej przez Rörets Polska Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi Rörets

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Office 365 (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez SwiatGry.pl, Maciej Noworyta

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ELSEVE W SKLEPACH TESCO

Regulamin konkursu ELSEVE W SKLEPACH TESCO Regulamin konkursu ELSEVE W SKLEPACH TESCO I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Agencja Warszawa Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku.

Regulamin Konkursu. Graj i wygrywaj z Dell. 2. Konkurs trwa od godz. 14:00 dnia 21 marca 2014 roku do godz. 00:00 dnia 4 kwietnia 2014 roku. Regulamin Konkursu Graj i wygrywaj z Dell I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu Graj i wygrywaj z Dell (zwanego dalej: Konkursem ) jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin )

REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne REGULAMIN KRZYŻÓWKI 14 (5/2013) (dalej Regulamin ) 1. Poniższy Regulamin jest regulaminem dotyczącym Krzyżówki 14 (5/2013) [dalej Krzyżówka ] opublikowanej na łamach Gazetki Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo