Regulamin Loterii Audioteksowej Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Loterii Audioteksowej Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Regulamin Loterii Audioteksowej Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd!. 2. Warunki uczestnictwa w Loterii określone są w niniejszym Regulaminie. 3. Organizator Loterii podmiotem urządzającym Loterię jest Andone Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 30, Łódź, nr REGON: , nr NIP: , zarejestrowaną pod numerem KRS: w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym zł; 4. Organem wydającym zezwolenie na urządzanie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Łodzi. 5. Fundatorem Nagród Głównych jest Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13. Fundatorem Nagród II stopnia oraz Nagrody Gotówkowej jest L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej Dedykowana strona internetowa Loterii znajduje się pod adresem: i jest zwana dalej stroną www. 7. Loteria odbywa się na terenie całej Polski. 8. Loteria zaczyna się roku, a kończy w dniu roku. Czas trwania Loterii obejmuje: - okres sprzedaży produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Loterii; - okres wyłonienia Laureatów i wydanie nagród; - okres składania reklamacji; - okres rozpatrywania reklamacji. 9. Okres sprzedaży promocyjnej - sprzedaż produktów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii rozpoczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku. 10. Sprzedażą promocyjną są objęte wszystkie produkty marki L Oreal Paris dostępne we wszystkich sklepach na terenie całej Polski. Lista produktów objętych promocja znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 11. W czasie trwania Loterii treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na pisemną prośbę uczestnika przesłaną na adres Organizatora, Organizator zobowiązuje się przesłać uczestnikowi kserokopię Regulaminu - pod warunkiem dołączenia przez uczestnika zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem. 12. Uczestnictwo w Loterii jest dobrowolne. UCZESTNICY LOTERII 13. Uczestnicy Loterii: a. Uczestnikiem Loterii, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski. b. Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu Loterii w całości i uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii. c. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Loterii, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo, krewni i powinowaci pierwszego stopnia. d. Nagrody nie zostaną wydane osobom, o których mowa w punkcie 13c. 1

2 DANE OSOBOWE 14. Uczestnicy Loterii poprzez podpisanie oświadczenia wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz swojego wizerunku przez Organizatora Loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, a także na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania na stronie internetowej dedykowanej Loterii. Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii. Dane osobowe uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z poźn. zmianami). SPOSÓB URZĄDZANIA LOTERII 15. Aby wziąć udział w Loterii należy: a. w dniach r. od godz. 00:00 do r. do godz. 23:59 dokonać zakupu 2 dowolnych produktów marki L Oreal Paris; b. w dniach r. od godz. 00:00 do r. do godz. 23:59 (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia na serwer) dokonać zgłoszenia uczestnictwa w Loterii poprzez rejestrację na stronie internetowej przez wpisanie w specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym imienia, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu oraz numeru dowodu zakupu produktów objętych promocją, albo poprzez wysłanie SMS na numer (koszt 1 [słownie: jednego] SMS wynosi 1,23 zł brutto) o treści: LOREAL.numer paragonu. Uczestnik w wiadomości zwrotnej otrzyma SMS o treści: Dziękujemy! Twoje zgłoszenie do Loterii zostało przyjęte. c. zachować dowód zakupu produktów objętych promocją (paragon), na którym widnieje nazwa co najmniej 2 produktów objętych promocją. 16. Po dokonaniu rejestracji przez stronę internetową lub wysłaniu wiadomości SMS, uczestnik otrzyma informację, że zgłoszenie zostało zarejestrowane i weźmie udział w Loterii. W przypadku, gdy Laureat nie wypełni wszystkich wymaganych pól formularza zgłoszeniowego lub prześle niepoprawnego SMS-a, zostanie o tym powiadomiony za pośrednictwem komunikatu. 17. Każdy uczestnik może zgłosić swój udział w Loterii wielokrotnie wg procedury przedstawionej w pkt 15. W losowaniach biorą udział tylko unikatowe numery, czyli numer telefonu wraz z numerem dowodu zakupu. W przypadku wysłania przez uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia przez stronę internetową Loterii lub wiadomością SMS, z tymi samymi unikatowymi numerami, zduplikowane zgłoszenie nie bierze udziału w losowaniu nagród. NAGRODY 18. Wykaz nagród w Loterii: a. 2 (słownie: dwie) Nagrody Główne w postaci: Samochodu Renault Clio wersja Techno Feel o wartości ,00 zł brutto każdy, wraz z Nagrodą Gotówkową w kwocie 5 679,00 zł. Dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 5 679,00 zł nie podlega wypłacie na rzecz Zwycięzcy, ale jest potrącana przy wydaniu nagrody przez Organizatora i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Łączna wartość pojedynczej nagrody wynosi ,00 zł brutto. b. 300 (słownie: trzysta) Nagród II stopnia: Zestaw kosmetyków L Oreal Paris o wartości 219,00 zł brutto każdy. 19. Wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem zł 00/100). Szczegóły dotyczące nagród znajdują się w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu. 2

3 LOSOWANIE NAGRÓD I WERYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW 20. Losowanie nagród przeprowadzone będzie w siedzibie Organizatora pod nadzorem Komisji. Losowanie nagród przeprowadzane jest przy użyciu komputera wyposażonego w autorskie oprogramowanie umożliwiające losowy wybór zgłoszenia z elektronicznej bazy danych. Do każdego prawidłowego zgłoszenia zostanie przyporządkowany indywidualny sześciocyfrowy numer ID, który weźmie udział w losowaniu. Numery ID zostaną umieszczone w oprogramowaniu, które losowo wytypuje numery zwycięskich zgłoszeń. 21. Organizator przeprowadzi losowania tygodniowe ("Losowanie Tygodniowe") oraz losowanie Finałowe. 22. Losowania Tygodniowe, odbędą się w dniu: a. 1 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., b. 2 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., c. 3 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., d. 4 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., e. 5 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., f. 6 losowanie odbędzie się dnia r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r. 23. Losowanie Finałowe odbędzie się w dniu r., spośród zgłoszeń nadesłanych od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r., 24. Podczas każdego Losowania Tygodniowego zostanie wylosowanych 50 laureatów nagród II stopnia, o których mowa w pkt 18b Regulaminu. Losowania odbywać się będą w wyznaczonych dniach w godzinach od 13:00 do 16: Podczas Losowania Finałowego zostaną wylosowani 2 laureaci nagród I stopnia, o których mowa w pkt 18a Regulaminu. Losowanie odbędzie się w wyznaczonym dniu w godzinach od 13:00 do 16: Do każdego laureata (zarówno z Losowań Tygodniowych jak i z Losowania Finałowego) losowane są 2 osoby rezerwowe. Osoby rezerwowe przyporządkowane są do danego Laureata wyłonionego podczas I losowania. 27. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po terminie wskazanym w pkt. 15b, nie są uwzględniane w Loterii. 28. W ciągu 2 dni roboczych od losowania nagród do osób, które zostały wylosowane wysyłane są bezpłatne SMS-y z informacją o wylosowaniu. SMS jest wysyłany na numer telefonu laureata, za pomocą, którego brał udział w Loterii lub który podał podczas zgłoszenia przez stronę www. W powyższym SMS-ie, w celu weryfikacji prawa do nagrody, laureat poproszony jest o przesłanie w przeciągu 7 dni od daty otrzymania SMS-a z informacją o wygranej listem poleconym, kopii paragonu odpowiadającego numerowi z wylosowanego zgłoszenia i dokumentującego dokonanie zakupu produktów objętych promocją zgodnie z opisem w pkt 9 i 15. Dodatkowo uczestnik składa pisemne oświadczenie, że nie jest wyłączony z brania udziału w Loterii oraz przesyła swoje dane tj. numer telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia, imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów Loterii. Dane te należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd!. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie Dodatkowo wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 3

4 29. Dowód zakupu jest uznany za potwierdzający zakup produktów objętych promocją i kwalifikuje Laureata do odbioru nagrody, jeżeli spełnia następujące warunki: a. paragon jest czytelny; b. numer na paragonie jest zgodny z numerem użytym w zgłoszeniu, które zostało wytypowane do nagrody podczas danego losowania; c. w liście zakupów wskazanej na paragonie znajduje się potwierdzenie dokonania zakupu co najmniej 2 produktów objętych promocją i zostały one zakupione w jednym ze sklepów znajdującym się na terenie Polski; d. data i godzina wystawienia paragonu zawiera się w okresie Sprzedaży Promocyjnej i jest wcześniejsza niż data wysłania zgłoszenia za pośrednictwem strony www Loterii lub wiadomości SMS. 30. Laureat jest traktowany, jako powiadomiony o wynikach losowania w dniu wysłania SMS-a informującego o nagrodzie zgodnie z punktem Laureat traci prawo do nagrody z powodu nie otrzymania przez Organizatora listu poleconego zgodnie z punktem 28: a. danych osobowych i adresowych; b. oświadczeń, o których mowa w punkcie 28; c. paragonu zgodnego z warunkami uczestnictwa w Loterii opisanymi w punkcie 15 i Jeśli laureat traci prawo do nagrody, to w ciągu 3 dni roboczych jest do niego wysłana bezpłatna wiadomość SMS z podaniem przyczyny utraty prawa do nagrody. W jego miejsce wpisywana jest pierwsza osoba rezerwowa. Organizator dokonuje jej weryfikacji zgodnie z punktem 23 i 24. Jeżeli w wyniku weryfikacji pierwsza osoba rezerwowa traci prawo do nagrody, to jest do niej wysłana informacja SMS, jak powyżej, a w jej miejsce wpisywana jest druga osoba rezerwowa. Organizator dokonuje jej weryfikacji zgodnie z punktem 27 i 28. W przypadku nieprzyznania nagrody, mimo weryfikacji dwóch osób rezerwowych, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Nagrodę można wygrać tylko raz podczas danego losowania. Jeżeli przy weryfikacji zgłoszeń okaże się, że jeden laureat wygrał więcej niż jedną nagrodę, to każde kolejne wytypowane zgłoszenie traci prawo do otrzymania nagrody. OGŁASZANIE WYNIKÓW 33. Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie do dnia r. ODBIÓR NAGRÓD 34. Nagrody Główne zostaną wydane osobiście w Salonie Autoryzowanym Partnera Renault w Warszawie, przez Organizatora, po uprzednim dopełnieniu przez Laureata formalności związanych z ubezpieczeniem i rejestracją pojazdu stanowiącego Nagrodę Główną, w terminie uzgodnionym uprzednio z Laureatami, jednak nie późniejszym niż do r. 35. Nagrody II stopnia zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej do dnia r, na adresy podane przez Laureatów w Oświadczeniu, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata adresu lub innych danych, na który to adres została wysłana nagroda. 37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez laureata lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie laureatowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora. 38. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody rzeczowej na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 4

5 39. Nagroda zostanie wydana laureatowi po podpisaniu przez niego stosownego protokołu dostarczonego do niego wraz z nagrodą. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 40. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszej Loterii audioteksowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 41. Organizator powoła wewnętrzną Komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną Komisją i wyda Regulamin jej działania. W skład Komisji wejdzie osoba posiadająca świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra Finansów do nadzoru loterii audioteksowej. 42. Z przebiegu losowania sporządzony zostanie protokół. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 43. Reklamacje mogą być zgłaszane przez uczestników Loterii na piśmie w czasie trwania Loterii audioteksowej, najpóźniej do r. 44. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu r. nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego. 45. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! - reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, numer paragonu, który został użyty w zgłoszeniu do loterii oraz dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, rodzaj gry, treść żądania oraz podpis. 46. Rozpatrywanie reklamacji trwa do r., włączając w to wysłanie zawiadomienia uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 47. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 48. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 43, bieg terminu przedawnienia, o którym mowa, w punkcie 45, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 49. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 50. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ danych teleinformatycznych zawartych w formularzu na stronie www Loterii na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora. 51. Loteria Audioteksowa jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz z późniejszymi zmianami) oraz zezwolenia na urządzanie Loterii Audioteksowej, wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 52. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe oraz 5

6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych. 53. Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz z późniejszymi zmianami) Loteria jest objęta gwarancją zabezpieczającą wypłatę nagród osobom wygrywającym w ramach loterii na pełną kwotę puli nagród. 6

7 Załącznik nr 1 do regulaminu loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! Oświadczenie laureata loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! Dane Laureata: Imię i nazwisko... Ulica, numer domu i mieszkania... Kod i miejscowość... Nr telefonu komórkowego, który został podany w zgłoszeniu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz użycia wizerunku w celu przeprowadzenia Loterii pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator Loterii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na publikację na stronie na liście zwycięzców mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora Loterii ani nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu tejże Loterii. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Jestem osobą pełnoletnią. Akceptuję zasady Regulaminu.... czytelny podpis zwycięzcy Prosimy o dołączenie do oświadczenia dowodu zakupu lub jego czytelną kserokopię i wysłanie na adres: Andone Sp. Z o.o., ul. Kwiatowa 30, Łódź, z dopiskiem: Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! 7

8 Załącznik nr 2 do regulaminu loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! PRODUKTY OBJETE PROMOCJĄ PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY AGE PERF INTENSE NUTRIDAY 50 ml AGE PERFECT CALCIUM KREM DZIEŃ50 ml AGE PERFECT CALCIUM KREM NOC 50 ml AGE PERFECT DZIEŃ RENO 50 ml AGE PERFECT INT.ODŻ.NOC 50 ml AGE PERFECT NOC RENO 50 ml AGE RE-PERFECT INT. ODŻ. OCZY 15 ml AGE PERFECT R.CELL. KREM 50 ml AGE PERFECT R.CELL. KREM NOC 50 ml AGE PERFECT R.CELL. SERUM 30 ml DEMAKIJAŻ DELIKATNY OCZU 125 ml DEMAKIJAŻ DWUFAZOWY WP 125 ml IDEAL FRESH MLECZKO 200 ml IDEAL FRESH TONIK 200 ml IDEAL FRESH ŻEL 150 ml IDEAL GLOW MLECZKO 200 ml IDEAL GLOW PEELING 150 ml IDEAL GLOW TONIK 200 ml IDEAL SOFT MLECZKO 200 ml IDEAL SOFT PŁYN MICERALNY 200 ml IDEAL SOFT TONIK 200 ml IDEAL SOFT ŻEL MICELARNY 125 ml IDEAL SOFT ŻEL 150 ml KOD MLODOSCI BLASK DZIEN 50 ml KOD MŁOD. BLASK ROZSWIETLACZ 30 ml KOD MŁODOŚCI BLASK BB LIGHT 50 ml KOD MŁODOŚCI BLASK BB MEDIUM 50 ml KOD MŁODOŚCI KREM DZIEŃ 50 ml KOD MŁODOŚCI KREM NOC 50 ml KOD MŁODOŚCI POD OCZY 15 ml KOD MŁODOŚCI SERUM 30 ml KOD MŁODOŚCI BLASK ROZŚWIETL. 15 ml NUTRI-GOLD BB KREM 40 ml NUTRIGOLD KREM NA DZIEN 50 ml 8

9 NUTRIGOLD KREM NA NOC 50 ml NUTRIGOLD KREM P/OCZY 15 ml NUTRIGOLD LIGHT&SILKY KREM NOC50 ml NUTRI-GOLD KREM-OLEJ 50 ml NUTRI-GOLD OLEJEK 30 ml NUTRIGOLD LIGHT&SILKYKREMDZIEN50 ml REVITALIFT LASER X3 KREM 50 ml REVITALIFT LASER X3 NOC 50 ml REVITALIFT LASER X3 OKO 15 ml REVITALIFT LASER X3 SERUM 30 ml REVITALIFT KREM DZIEN 50 ml REVITALIFT KREM NOC 50 ml REVITALIFT KREM OCZY 15 ml REVITALIFT TOTAL REPAIR ml REVITALIFT TOTAL REPAIR10 NOC 50 ml REVITALIFT TR10 SERUM 30 ml REVIT SZYJA I KONTUR TW 50 ml REVITALIFT BLUR DAY CREAM 50ml REVITALIFT BLUR PRIMER 30ml REVITALIFT BLUR EYE 15 ml TRIPLE ACTIVE GLOW 50 ml TRIPLE ACTIVE NUTRITION DZIEŃ 50 ml TRIPPLE ACTIVE DZIEN PNM 50 ml TRIPPLE ACTIVE DZIEN PSS 50 ml TRIPPLE ACTIVE NOC 50 ml TRIPPLE ACTIVE OCZY 15 ml TRIPLE ACTIVE DZIEN ANTI-SHINE50 ml COLLAGEN KREM DZIEŃ 50 ml COLLAGEN KREM NOC 50 ml PIELĘGNACJA SKÓRY TWARZY MĘSKA - MEN EXPERT ME H.ENERG. ROLL-ON POD OCZY 10 ml ME VITA LIFT 5 ROLL-ON 10 ml ME HE SUCHA24H KREM DO TWARZY 75 ml ME HYDRA 24H KREM SK. NOR. 75 ml ME HYDRA 24H KREM SK. WR. 75 ml ME H.ENERG. BAL.P.GOL.NW.24H 100 ml ME H.ENERG. ŻEL P.GOL.K.LODU 100 ml ME H.ENERG. ŻEL P.GOL.NW.24H 100 ml ME H.SENS. BAL.P.GOL. SK.WR. 100 ml ME HE HIGH POWER WODA P.GOL. 100 ml ME HE ICE IMPACT WODA P.GOL. 100 ml ME HE PURE TONIC WODA P.GOL. 100 ml 9

10 ME HS SK.WRAŻ. WODA P.GOL. 100 ml ME PRZECIW PODR.WODA PO GOL. 100 ml ME H.SENS. KREM SK.WRAŻLIWA 50 ml ME H.ENERG. AQUA-GEL 50 ml ME H.ENERG. KREM COMFORT MAX 50 ml ME H.ENERG. KREM PRZ.OZN.ZM. 50 ml ME STOP ZMARSZCZKOM KREM 50 ml ME VITA LIFT 5 KREM 50 ml ME VITA LIFT KREM 50 ml ME VITA LIFT PODW. KURACJA 30 ml ME PNK DO GOLENIA P.PODRAŻ. 200 ml ME PNK DO GOLENIA SK.WRAŻL. 200 ml ME ŻEL DO GOLENIA P.PODRAŻ. 200 ml ME ŻEL DO GOLENIA SK.WRAŻL. 200 ml ME HE X-TREME 3-DNIOWY ZAROST 50 ml ME HE X-TREME TURBO BOOSTER 50 ml ME PURE POWER OCZYSZCZANIE 150 ml ME PURE POWER PEELING 150 ml ME PURE POWER ŻEL NAWILŻAJĄCY 50 ml ME H.ENERG. ŻEL MYJĄCY 150 ml ME H.SENS. KREM-ŻEL SK.WRAŻL.150 ml ME HE X-TREME OCZYSZCZANIE 150 ml ME PUR&MAT ŻEL-PEELING 150 ml PIELĘGNACJA I KOLORYZACJA WŁOSÓW PREF EN/PL/PB 3.12 St Honore PREF EN/PL Bld Platinum 8L BLONDISSIMES 03 PREFERENCE 05 BLONDISSIME PREFERENCE STOKHOLM Z2 PREF KOLEKCJA BLOND O SCANDINAVIE PREF KOLEKCJA BLOND M BAIKAL PREFERENCE VIKING Z PREFERENCE HOLLYWOOD Y PREFERENCE CHAMPAGNE X PREFERENCE COPENHAGUE WBIS PREFERENCE 8.0 CALIFORNIE PREFERENCE 7.43 SHANGRILLA PREFERENCE 7.34 MONTMARTRE PREFERENCE ISLANDE L PREFERENCE 6.45 BROOKLYN PREFERENCE A3 HAVANE PREFERENCE 5.54 CAMBDEN 10

11 PERFERENCE A2 KENYA PREFERENCE VIRGINIE G PREFERENCE MAR/GLACE M2 PREF KOLEKCJA BRĄZ E BRUGES PREFERENCE 4.5 RIVIERA PREFERENCE MARRON PROFOND M1 PREF KOLEKCJA BRĄZ C1 PARIS PREFERENCE 3.0 BRASILIA PREFERENCE OMBRE NO 1 PREFERENCE OMBRE NO 2 PREFERENCE OMBRE NO 4 PREFERENCE GLAM LIGHTS 01 PREFERENCE GLAM LIGHTS 02 PREFERENCE GLAM LIGHTS 03 FERIA PREFERENCE 102 IRIDESCENT BLISS FERIA PREFERENCE 92 IRIDESCENT BLONDE FERIA PREFERENCE P76 PURE SPICE FERIA PREFERENCE P78 PURE PAPRIKA FERIA PREFERENCE 74 MANGO FERIA PREFERENCE P67 PURE SCARLET FERIA PREFERENCE P50 PURE AMBER PREFERENCE P48 BLACK PEARLS FERIA PREFERENCE P37 PURE PLUM POWER PREFERENCE P38 BLACK PEARLS FERIA PREFERENCE 20 BLACK SPIRIT PREFERENCE P12 BLACK PEARLS EXCELLENCE 01 SJBLOND NAT EXCELLENCE 03 SJ BLOND POP EXCELLENCE BBJ PERL BLOND EXCELLENCE 10 NATURAL BABY BLOND EXCELLENCE 9.3 BJ BLOND ZŁO EXCELLENCE 9.1 BJ BLOND POP EXCELLENCE 9 BJ BLOND EXCELLENCE 8.13 PERŁOWY BEŻ EXCELLENCE 8.1 JB POP EXCELLENCE 7.43 BLOND MIEDZ-ZŁO EXCELLENCE 7 BLOND EXCELLENCE LIGHT AMBER BROWN EXCELLENCE 6,03 RICH LIGHT BROWN EXCELLENCE 5,62 D. RED BROWN EXCELLENCE 5,6 VERY RED BROWN EXCELLENCE 5,03 RICH BROWN EXCELLENCE 5 JASNY BRĄZ 11

12 EXCELLENCE 4.54 BRĄZ MAH-MIEDZ EXCELLENCE 4.16 BURGUND EXCELLENCE 4,03 RICH DARK BROWN EXCELLENCE 4 BRĄZ EXCELLENCE 3 CIEMNY BRĄZ EXCELLENCE 1.01 DEEP PURE BLACK CASTING CREME GLOSS 1021 BL CL PERL CASTING CREME GLOSS 1013 BL CL SABL CASTING CREME GLOSS 1010 BL CL GLAC CASTING CREME GLOSS 801 BLOND SATIN CASTING 743 SPICY AMBER CASTNG CREME GLOSS AMBRE 645 CASTING 642 SPICY AUBURN CASTING CREME GLOSS 634 MIEL MARRON CASTING ICED CHOCOLATES 613 Casting 603 Choco Macaroon CASTNG CREME GLOSS BLOND FONCE 600 CASTING GLOSSY BERRIES 565 ROUGE GRANAT CASTING 554 SPICY CHOCOLATE CASTING CREME GLOSS CHOCOLAT 535 CASTING CREME GLOSS 515 CHOC GLACE CASTING ICED CHOCOLATES 513 Casting 503 Gold Choco CASTNG CREME GLOSS CHATAIN CLAIR500 CASTING CREME GLOSS 454 BROWNIE CASTNG CREME GLOSS AUBURN 426 CASTNG CREME GLOSS MARRON GLACE 415 CASTING ICED CHOCOLATES 412 Casting 403 Choco Cookie CASTNG CREME GLOSS CHATAIN 400 CASTNG CREME GLOSS CHOCO NOIR 323 CASTNG CREME GLOSS CHATAIN FONCE300 CASTING CREME GLOSS 210 NOIR BLEU CASTING CREME GLOSS 200 NOIR EBENE CASTING CREME GLOSS 100 LICORICE CASTING 7304 CINNAMON CASTING 723 DULCE LECHE CASTING 6354 TOFFEE DELICE CASTING 534 MAPLE CARAMEL CASTING SUNKISS 01 CASTING SUNKISS 02 CASTING SUNKISS 03 12

13 SUB MOUSSE BARDZO JASNY NAT. BLOND 1000 SUB MOUSSE JASNY BEŻOWY BLOND 913 SUB MOUSSE NATURALNY BLOND 800 SUB MOUSSE PŁOMIENNA MIEDZ 740 SUB MOUSSE Nat. Ciemny Blond 70 SUB MOUSSE Nat. Jasny Brąz 60 SUB MOUSSE Daring Red 565 SUB MOUSSE Słoneczny Złoty Brąz 53 SUB MOUSSE Naturalny Brąz 50 SUB MOUSSE UWODZICIELSEVEKI MAHOŃ 450 SUB MOUSSE Sub. Zmrożony Kasztan 41 SUB MOUSSE Nat. Ciemny Brąz 40 SUB MOUSSE Nat. Brąz 30 SUB MOUSSE Zmysłowa Czerń 20 PRODIGY PL PORCELAIN PRODIGY PL 9.10 W.GOLD PRODIGY PL 9.0 IVORY PRODIGY PL 8.34 SUNSET PRODIGY PL 8.0 DUNE PRODIGY PL 7.40 VERMILLON PRODIGY PL 7.31 CAMEL PRODIGY PL 7.0 ALMOND PRODIGY PL 6.60 GARANCE PRODIGY PL 6.45 AMBER PRODIGY PL 6.32 ETOUPE PRODIGY PL 6.0 OAK PRODIGY PL 5.35 T.CHOCO PRODIGY PL 5.30 TAN PRODIGY PL 5.0 ALEZAN PRODIGY PL 4.15 SIENNA PRODIGY PL 4.0 SEPIA PRODIGY PL 3.0 KOHL PRODIGY PL 2.0 KAJAL PRODIGY PL 1.0 OBSIDIAN ECLAIR CLAIR SZAMP.ODBARWIAJĄC STUDIO LINEUTRW.&BLASK LAKIER MOCNY 250 ml STUDIO LINEUTRW&BLASK LAKIER S.MOCNY 250 ml STUDIO LINEMAX OBJĘTOŚĆ PIANKA 200 ml STUDIO LINEHOT LISS KREM TERMOREG. 200 ml STUDIO LINEHOT CURL SPRAY 150 ml STUDIO LINEREMIX PASTA MODELUJACA 150 ml STUDIO LINEOUT OF BED KREM MODELUJACY150 ml 13

14 ELNETT ELSEVETYCZNE UTR 250ml ELNETT MOCNE UTR/WŁ.KOLOR. 250ml ELNETT B.MOCNE UTR WŁ. SUCHE 250ml ELNETT MAKS.UTR POLYSK DIAMENT250ml ELNETT B.MOCNE UTR VOLUME 250ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS SZP 250 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS SZP 400 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS ODŻ 200 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS LIGHT SZP250 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS LIGHT SZP400 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSS LIGHT ODŻ200 ml ELSEVE NEW NUTRI-GLOSSLIGHTSPRAY200 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SZP 250 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SZP 400 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE ODŻ 200 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE MASKA 300 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SPRAY 200 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE KURACJA 200 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID SZP 250 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID SZP 400 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID ODŻ 200 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID MASKA300 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID SPRAY200 ml ELSEVE NEW CEMENT-CERAMID KUR 200 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 SZP 250 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 SZP 400 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 ODŻ 200 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 MASKA 300 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 SPRAY 200 ml ELSEVE NEW TOTAL REPAIR5 KURACJA200 ml ELSEVE NEW VOLUME COLLAGENE SZP 250 ml ELSEVE NEW VOLUME COLLAGENE SZP 400 ml ELSEVE NEW VOLUME COLLAGENE ODŻ 200 ml ELSEVE VOLUME COLLAGENE SPRAY 200 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL KUR 200 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL SZP 250 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL SZP 400 ml ELSEVE NEW N-GLOSS CRISTAL ODŻ 200 ml ELSEVE NEWMULTIVITAMINE FRESHSZP250 ml ELSEVE NEWMULTIVITAMINE FRESHSZP400 ml ELSEVE NEW ARGININE RESIST SZP 400 ml ELSEVE NEW ARGININE RESIST SZP 250 ml 14

15 ELSEVE NEW ARGININE RESIST ODŻ 200 ml ELSEVE NEW ARGININE RES MASKA 300 ml ELSEVE NEW ARGININE RES TERAPIA SPR 200 ml ELSEVE NEW ARGININE RES KURACJA 200 ml ELSEVE ELIKSIR UPIĘKSZAJĄCY CV 100 ml ELSEVE ELIKSIR ODŻYWCZY TR5 100 ml ELSEVE TOTAL REP EXTR SHP 400ML ELSEVE TOTAL REP EXTR SHP 250ML ELSEVE TOTAL REP EXTR A/SHP 200ML ELSEVE TOTAL REP EXTR MASKA 300ML ELSEVE TOTAL REP EXTR PURE DOSE 20ML ELSEVE FIBRALOGY SHP 400ML ELSEVE FIBRALOGY SHP 250ML ELSEVE FIBRALOGY A/SHP 200ML ELSEVE FIBRALOGY MASKA 300ML ELSEVE FIBRALOGY BOOSTER 30ML ELSEVE ARGININE LIGHT SZP 400 ml ELSEVE ARGININE LIGHT SZP 250 ml ELSEVE ARGININE LIGHT SPRAY 150 ml PIELĘGNACJA WŁOSÓW MEN ELSEVEEVE ELSEVE NEW MEN ANTI-DANDRUFF SZP250 ml ELSEVE NEW MEN THICKEN REG SZP 250 ml ELSEVE NEW ARGININE RES MEN SZP 400 ml ELSEVE NEW ARGININE RES MEN SPR 200 ml L'OREAL PARIS MAKIJAŻ FALSE LASH TELESCOPIC CZARNY FALSE LASH TELESCOPIC BRĄZOWY FALSE LASH TELESCOPIC WTP LASH ARCHITECT 4D BLACK LASH ARCHITECT 4D BLACK LACQUER LASH ARCHITECT 4D WATERPROOF MEGA VOLUME COLLAGEN EXTRA BLACK MEGA VOLUME COLLAGEN WTP VOLUME MILLION LASHES EXCESS VOLUME MILLION LASHES BLACK VOLUME MILLION LASHES EXTRA BLACK VOLUME MILION LASHES WODOODPORNA VML EXCESS EXTRA BLACK VML SO COUTURE VML BLACK COUTURE FALSE LASH WINGS FALSE LASH WINGS WTP 15

16 FALSE LASH WINGS MIDNIGHT BLACK FALSE LASH WINGS INTENZA C. RICHE KHOL 101 MIDNIGHT BLACK C. RICHE KHOL 102 PURE ESPRESSO C. RICHE KHOL 104 ICY CAPPUCCINO C. RICHE KHOL 107 DEEP SEE BLUE C. RICHE KHOL 111 METROPOLITAN GREY C. RICHE KHOL 112 COOL SILVER C. RICHE KHOL 118 MILITARY GREEN C. RICHE KHOL 120 IMMACULATE SNOW C.RICHE SMOKY EYES 201 BLACK VELOUR C.RICHE SMOKY EYES 204 BROWN FUSION C.RICHE SMOKY EYES 209 ANTIQUE GREEN C.RICHE SMOKY EYES 211 PURPLE NIGHT C. RICHE DO BRWI 302 GOLDEN BROWN C. RICHE DO BRWI 303 DEEP BROWN BROW ARTIST SHAPER 02 BLONDE BROW ARTIST SHAPER 03 BRUNETTE BROW ARTIST PLUMPER 02 DARK BLONDE DUO LINER BLACK SUPERLINER BLACK LACQUER SUPERLINER SLIM INTENSE BLACK BLACKBUSTER SUPERLINER GELMATIC Superliner Perfect Slim 02 Blue Superliner Perfect Slim 01 Green INFAILLIBLE EYE-LINER 300 INFAILLIBLE EYE-LINER 301 INFAILLIBLE EYE-LINER 304 INFAILLIBLE EYE-LINER 305 INFAILLIBLE EYE-LINER 306 C. RICHE QUAD E2 BELOVED NUDE C. RICHE QUAD E5 INCREDIBLE GREY C. RICHE QUAD E4 ABSOLUTE TAUPE C. RICHE QUAD P3 EMERALD CONQUEST C. RICHE QUAD E8 ETERNAL BLUE C. RICHE QUAD S3 DISCO SMOKING COLOR RICHE MONO 100 COLOR RICHE MONO 101 COLOR RICHE MONO 104 COLOR RICHE MONO 106 COLOR RICHE MONO 107 COLOR RICHE MONO

17 COLOR RICHE MONO 204 COLOR RICHE MONO 205 COLOR RICHE MONO 206 COLOR RICHE MONO 207 COLOR RICHE MONO 301 COLOR RICHE MONO 302 COLOR RICHE MONO 306 COLOR RICHE MONO 307 COLOR RICHE MONO 404 COLOR RICHE MONO 405 COLOR RICHE MONO 406 COLOR RICHE MONO 502 Glam Shine 11 GLAM SHINE 171 SHEER PINK GLAM SHINE 174 SHEER PEACH GLAM SHINE 181SHEER GRENADIN GLAM SHINE GLOW SZMINKA 400 GLAM SHINE GLOW SZMINKA 403 GLAM SHINE GLOW SZMINKA 405 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 508 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 510 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 512 GLAM SHINE 6H MISS DENIM 511 COLOR RICHE EXTRAORD.102 Pink COLOR RICHE EXTRAORD.201 Coral COLOR RICHE EXTRAORD.204 Coral COLOR RICHE EXTRAORD.301 Rouge COLOR RICHE EXTRAORD.401 Mauve COLOR RICHE EXTRAORD.500 Plum COLOR RICHE EXTRAORD.600 Beige COLOR RICHE SERUM INSIDE 202 PLUM COLOR RICHE SERUM INSIDE 402 ORANGE COLOR RICHE SERUM INSIDE 500 RED COLOR RICHE SERUM INSIDE NUDE 204 COLOR RICHE SERUM INSIDE NUDE 306 COLOR RICHE SERUM INSIDE NUDE 404 COLOR RICHE SZMINKA 232 COLOR RICHE SZMINKA 254 BLONDYNKA COLOR RICHE SZMINKA 258 BRUNETKA COLOR RICHE SZMINKA 373 COLOR RICHE SZMINKA 385 COLOR RICHE SZMINKA 377 COLOR RICHE SZMINKA

18 ROUGE CARESSE 03 ROUGE CARESSE 101 ROUGE CARESSE 203 ROUGE CARESSE 301 ROUGE CARESSE 401 ROUGE CARESSE 403 ROUGE CARESSE 501 ROUGE CARESSE 103 ROUGE CARESSE 02 ROUGE CARESSE 06 ROUGE CARESSE 102 ROUGE CARESSE 201 ROUGE CARESSE 202 ROUGE CARESSE 04 ROUGE CARESSE 07 ROUGE CARESSE 602 SHINE CARESSE 101 SHINE CARESSE 102 SHINE CARESSE 103 SHINE CARESSE 200 SHINE CARESSE 300 SHINE CARESSE 402 SHINE CARESSE 600 SHINE CARESSE 601 GLAM BRONZE DUO 101_2M GLAM BRONZE DUO 102_2M LUMI MAGIQUE FDT RCK2RosePorcelain LUMI MAGIQUE FDT N3PureLinen LUMI MAGIQUE FDT RCK4RoseBeige LUMI MAGIQUE FDT N4PureBeige LUMI MAGIQUE FDT RCK5RoseSand LUMI MAGIQUE FDT DW5GoldSand LUMI MAGIQUE FDT DW6GoldCamel LUMI MAGIQUE POWDER 01 LUMI MAGIQUE POWDER 02 LUMI MAGIQUE POWDER 03 LUMI MAGIQUE BAZA LUMI MAGIQUE KOKREKTOR LIGHT LUMI MAGIQUE KOREKTOR MEDIUM LUMI MAGIQUE KOREKTOR DARK INFAILLIBLE PODKŁAD 125 INFAILLIBLE PODKŁAD 140 INFAILLIBLE PODKŁAD

19 INFAILLIBLE PODKŁAD 220 INFAILLIBLE PODKŁAD 235 INFAILLIBLE PODKŁAD 300 INFAILLIBLE PODKŁAD 150 PODKŁAD TRUE MATCH W3 PODKŁAD TRUE MATCH C3 PODKŁAD TRUE MATCH W5 PODKŁAD TRUE MATCH N4 PODKŁAD TRUE MATCH N5 PODKŁAD TRUE MATCH N7 PODKŁAD TRUE MATCH N1 PODKŁAD TRUE MATCH W4 TRUE MATCH FDT W1 GOLDEN IVORY TRUE MATCH PODKŁAD C1 ROSE IVORY TRUE MATCH PODKŁAD C2 ROSE VANILLA TRUE MATCH PODKŁAD C5 PUDER TRUE MATCH N4 PUDER TRUE MATCH C3 PUDER TRUE MATCH W3 PUDER TRUE MATCH W5 TRUE MATCH KOREKTOR 1 Ivory TRUE MATCH KOREKTOR 2 Vanilla TRUE MATCH KOREKTOR 4 Beige Natural TRUE MATCH KOREKTOR 5 Sand LAKIER COLOR RICHE 101 LAKIER COLOR RICHE 102 LAKIER COLOR RICHE 104 LAKIER COLOR RICHE 107 LAKIER COLOR RICHE 109 LAKIER COLOR RICHE 201 LAKIER COLOR RICHE 202 LAKIER COLOR RICHE 204 LAKIER COLOR RICHE 210 LAKIER COLOR RICHE 211 LAKIER COLOR RICHE 303 LAKIER COLOR RICHE 305 LAKIER COLOR RICHE 403 LAKIER COLOR RICHE 408 LAKIER COLOR RICHE 503 COLOR RICHE LAKIER 602 COLOR RICHE LAKIER 613 COLOR RICHE LAKIER 110 COLOR RICHE LAKIER

20 LAKIER COLOR RICHE 849 COLOR RICHE LAKIER MISS DENIM 861 LAKIER COLOR RICHE 833 LAKIER COLOR RICHE 828 LAKIER COLOR RICHE Black Diamond 842 Sequin Explosion LAKIER COLOR RICHE 850 LAKIER COLOR RICHE 851 LAKIER COLOR RICHE 852 LAKIER COLOR RICHE 853 LAKIER COLOR RICHE 857 LAKIER COLOR RICHE 859 LAKIER COLOR RICHE 895 LAKIER COLOR RICHE 888 LAKIER COLOR RICHE 892 LAKIER COLOR RICHE 893 C.RICHE NAIL A PORTER 001 French Touch C.RICHE NAIL A PORTER 004 Drama Queen C.RICHE NAIL A PORTER 005 Neo Couture C.RICHE NAIL A PORTER 007 Femme Fatale C. RICHE LE VERNIS ODŻYWKA 7 W 1 LA MANICURE BB PERFECT LA MANICURE SERUM SILA LA MANICURE SERUM WZROST LA MANUCURE BAZA&TOP COAT LA MANUICURE FAST DRY 20

21 Załącznik nr 3 do regulaminu loterii audioteksowej pod nazwą Wybierz się w podróż do Świata Gwiazd! SPECYFIKACJA NAGRÓD Nagroda główna: Renault Clio w serii limitowanej Techno Feel 1,2 16v 75 WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania +układ wspomagania nagłego hamowania Zmienne, elektryczne wspomaganie kierownicy Wspomaganie ruszania pod górę (HSA) Regulator / ogranicznik prędkości Układ dynamicznej kontroli toru jazdy (ESC) Czołowe poduszki powietrzne i poduszki boczne po stronie kierowcy i pasażera z przodu Karta Renault sterująca centralnym zamkiem Klimatyzacja manualna System multimedialny MEDIA NAV: z ekranem dotykowym, nawigacją, radiem, Bluetooth, złączem USB i jack oraz systemem Renault Bass Reflex Elektrycznie regulowane szyby przednie Komputer pokładowy Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne Fotel kierowcy z regulacją wysokości Kierownica z regulacją ustawienia w pionie i poziomie Tylna kanapa składana w układzie 1/3-2/3 System mocowania fotelików dziecięcych Isofix na 2 tylnych bocznych siedzeniach Koło zapasowe DESIGN ZEWNĘTRZNY Lakier nadwozia metalizowany Czarny Etoile Obudowy lusterek bocznych w kolorze lśniącej czerni Zewnętrzne elementy ozdobne w kolorze czerwonym (listwa chłodnicy, tylny zderzak i boczne listwy ochronne drzwi w kolorze lśniącej czerni, ozdobne wstawki w kolorze szarym z w ozdobnej listwie chłodnicy, w bocznych listwach ochronnych i pokrywie bagażnika) Światła do jazdy dziennej z diodami LED Aluminiowe obręcze kół 16" Passion w kolorze czarnym Reflektory przeciwmgłowe z chromowanym obramowaniem DESIGN WNĘTRZA Kierownica skórzana z ozdobnym elementem z motywem TECHNO Wewnętrzne elementy wystroju z motywem TECHNO (obramowania nawiewów bocznych i podstawy dźwigni zmiany biegów oraz listwy ozdobne płatów drzwi) Chromowane elementy w zespole zegarów i wskaźników Tapicerka czarno-szara 21

22 Nagroda II stopnia: Zestaw kosmetyków L Oreal Paris REVITALIFT LASER X3 KREM NA DZIEŃ 50 ml HYDRA ENERGETIC KREM PRZECIWKO OZNAKOM ZMĘCZENIA 50 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE SZP 250 ml ELSEVE NEW COLOR-VIVE ODŻ 200 ml PODKŁAD TRUE MATCH N4 VOLUME MILLION LASHES BLACK 22

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 20 lat z Biedronką

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 20 lat z Biedronką POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ 20 lat z Biedronką 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą 20 lat z Biedronką. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą PARADA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket. 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan w POLOmarket POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan w POLOmarket. 2. Nazwa organizatora loterii -

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ROSNĘ ZDROWO (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ROSNĘ ZDROWO (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ROSNĘ ZDROWO (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą ROSNĘ ZDROWO.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody! 1 Nazwa Loterii 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Czas na wakacyjne nagrody!,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Jesienna loteria Soraya. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal Gwiazd. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Festiwal Gwiazd. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Festiwal Gwiazd 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Festiwal Gwiazd jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą przy ul. Kwiatowej 30, 94-238 Łódź, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA Z GWIAZDAMI zwany dalej Regulaminem

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA Z GWIAZDAMI zwany dalej Regulaminem REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ LOTERIA Z GWIAZDAMI zwany dalej Regulaminem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa (zwana dalej Loterią ) prowadzona jest pod nazwą LOTERIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Weź los w swoje ręce I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland. Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Z Nestle zdrowo i sportowo w sieci Kaufland 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Loteria audioteksowa pod nazwą Z Nestle zdrowo

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION.

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA POGROMCY MOSTKÓW CIEPLNYCH 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo