Bruksanvisning för laservattenpass. Bruksanvisning for laservaterpass. Instrukcja obsługi poziomicy laserowej. User Instructions for Laser Level

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för laservattenpass. Bruksanvisning for laservaterpass. Instrukcja obsługi poziomicy laserowej. User Instructions for Laser Level"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för laservattenpass Bruksanvisning for laservaterpass Instrukcja obsługi poziomicy laserowej User Instructions for Laser Level SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! VIKTIGT! Läs alla anvisningar och säkerhetsanvisningar och bekanta dig med verktygets reglage och användning. Verktyget är avsett för exakt mätning. Hantera verktyget försiktigt och använd det endast i enlighet med dessa anvisningar. Utsätt inte verktyget för stötar. Titta inte in i laserstrålen risk för allvarlig ögonskada. Arbetsområdet ska hållas rent och väl upplyst. Utsätt inte verktyg eller tillbehör för regn eller fukt. Förvara verktyget oåtkomligt för barn. Inspektera verktyget före användning för att kontrollera att inga delar är slitna eller skadade. Använd inte verktyget om det inte fungerar normalt. Verktyget får endast repareras av kvalificerad personal. Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som tillverkaren rekommenderar. TEKNISKA DATA Våglängd 650 nm Strömförsörjning 2 st. 1,5 V AAA-batterier Max. effekt 1 mw BESKRIVNING A Laserstråle B Strömbrytare och batterilucka C Libell 180 D 360 vridbar libell E 360 vridbar monteringsplatta F Nivelleringsskruvar G Bottenlibell H Teleskopsstativ I Justeringsskruvar för monteringsplatta J Handtag för stativinställning K Låshandtag L Lås för stativben Förberedelse HANDHAVANDE 1. Skruva först av strömbrytaren (B) för att öppna batterifacket. Sätt i batterierna med rätt polaritet. 2. Fäll ut stativets ben (H) till önskad höjd och placera stativet på stabilt underlag. Lås benen med stativbenslåset (L). 3. Passa in de gängade hålen i monteringsplattan (E) mot skruvarna på stativet. Skruva fast monteringsplattan (E) stadigt på stativet. Nivellera stativet med justeringsskruvarna (I) så att bubblan i bottenlibellen (G) hamnar i mitten av den markerade cirkeln. 4. Placera laservattenpasset på monteringsplattan (E) och lås på plats med nivelleringsskruven (F). Kontrollera att luftbubblan på libellen 180 (C) befinner sig mitt i markeringarna. Vrid vattenpasset till 360 och kontrollera noggrannheten. Skruvarna (I) kan behöva justeras ytterligare för att både libellen 180 (C) och bottenlibellen (G) ska visa korrekt. 2

3 SVENSKA 5. Monteringsplattan har 360 skala och kan vridas 360. Lossa låsskruven mitt emot nivelleringsskruven (F) för att vrida monteringsplattan (E). Vrid plattan till önskat läge och dra åt skruven. 6. Slå på verktyget genom att vrida strömbrytaren (B) tills ett klick hörs. Stäng av genom att vrida strömbrytaren igen. För att utföra smärre justeringar av stativets höjd, lossa låshandtaget (K) och vrid på handtaget för stativinställning (J) för att höja eller sänka stativet till önskad höjd i förhållande till arbetsområdet. Användningsexempel Direkt horisontell mätning Montering av föremål på samma höjd Renoveringsarbeten: uppförande av mellanväggar, nivellering av golv etc. Nivellering utomhus utifrån markeringskäppar UNDERHÅLL Byt batterierna när laserstrålen blir svagare. Byt ut batterierna mot nya av samma typ. Ta ut batterierna ur verktyget om det inte ska användas på en längre tid. Utsätt inte verktyg eller tillbehör för regn eller fukt. Inspektera verktyget före användning för att kontrollera att inga delar är slitna eller skadade. Använd inte verktyget om det inte fungerar normalt. Verktyget får endast repareras av kvalificerad personal. Använd endast medföljande tillbehör eller tillbehör som tillverkaren rekommenderar. Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 3

4 NORSK NORSK SIKKERHETSANVISNINGER Les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk! VIKTIG! Les alle anvisninger og sikkerhetsanvisninger, og gjør deg kjent med verktøyets betjeningsinnretninger og bruk. Verktøyet er beregnet for nøyaktig måling. Håndter verktøyet forsiktig og bruk det kun i henhold til disse anvisningene. Ikke utsett verktøyet for støt. Se ikke inn i laserstrålen fare for alvorlig øyeskade. Arbeidsområdet skal holdes rent og godt opplyst. Ikke utsett verktøy eller tilbehør for regn eller fukt. Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn. Verktøyet bør alltid kontrolleres for slitasje eller skader før bruk. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke fungerer normalt. Verktøyet skal kun repareres av kvalifisert personell. Bruk kun medfølgende tilbehør eller tilbehør som produsenten anbefaler. Bølgelengde Strømforsyning Maks. effekt TEKNISKE DATA BESKRIVELSE 650 nm 2 stk. AAA-batterier på 1,5 V 1 mw A Laserstråle B Strømbryter og batterideksel C Libelle 180 D 360 dreibar libelle E 360 dreibar monteringsplate F Nivelleringsskruer G Bunnlibelle H Teleskopstativ I Justeringsskruer for monteringsplate J Håndtak for stativinnstilling K Låsehåndtak L Lås for stativbein Forberedelse BRUK 1. Skru først av strømbryteren (B) for å åpne batteridekselet. Sett i batteriene med riktig polaritet. 2. Slå ut beina på stativet (H) til ønsket høyde og plasser stativet på et stabilt underlag. Lås beina med stativbeinlåsen (L). 3. Tilpass de gjengede hullene i monteringsplaten (E) til skruene på stativet. Skru monteringsplaten (E) godt fast i stativet. Niveller stativet med justeringsskruene (I) slik at boblen i bunnlibellen (G) ligger i midten av den markerte sirkelen. 4. Legg laservaterpasset på monteringsplaten (E) og lås det på plass med nivelleringsskruen (F). Kontroller at luftboblen i libellen 180 (C) befinner seg midt mellom markeringene. Drei vaterpasset til 360 og kontroller nøyaktigheten. Skruene (I) kan trenge ytterligere justering for at både libellen 180 (C) og bunnlibellen (G) skal vise korrekt. 4

5 NORSK 5. Monteringsplaten har 360 skala og kan dreies 360. Løsne låseskruen midt imot nivelleringsskruen (F) for å dreie monteringsplaten (E). Drei platen til ønsket stilling, og trekk til skruen. 6. Slå på verktøyet ved å vri strømbryteren (B) til du hører et klikk. Slå det av ved å vri strømbryteren igjen. Utfør mindre justeringer av stativhøyden ved å løsne låsehåndtaket (K) og vri på håndtaket for stativinnstilling (J) for å heve eller senke stativet til ønsket høyde i forhold til arbeidsområdet. Eksempel på bruksområde Direkte horisontal måling Montering av gjenstander i samme høyde Renoveringsarbeid: oppføring av mellomvegg, nivellering av gulv osv. Nivellering utendørs ut fra markeringspinner VEDLIKEHOLD Bytt batterier når laserstrålen blir svakere. Bytt ut batteriene med nye av samme type. Ta batteriene ut av verktøyet hvis det ikke skal brukes på lengre tid. Ikke utsett verktøy eller tilbehør for regn eller fukt. Verktøyet bør alltid kontrolleres for slitasje eller skader før bruk. Ikke bruk verktøyet hvis det ikke fungerer normalt. Verktøyet skal kun repareres av kvalifisert personell. Bruk kun medfølgende tilbehør eller tilbehør som produsenten anbefaler. Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG 5

6 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! WAŻNE! Przeczytaj instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznaj się z ustawieniami narzędzia i jego zastosowaniem. Narzędzie przeznaczone jest do wykonywania precyzyjnych pomiarów. Obchodź się z narzędziem bardzo ostrożnie i używaj go zgodnie z niniejszą instrukcją. Nie narażaj narzędzia na wstrząsy. Nie patrz w wiązkę lasera ryzyko poważnego uszkodzenia wzroku. Zapewnij czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy. Nie narażaj narzędzia ani akcesoriów na działanie deszczu lub wilgoci. Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Kontroluj narzędzie przed użyciem, aby sprawdzić, czy żadne części nie są zużyte lub uszkodzone. Nie używaj narzędzia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo. Napraw narzędzia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Używaj wyłącznie dołączonych akcesoriów lub akcesoriów zalecanych przez producenta. DANE TECHNICZNE Długość fali 650 nm Zasilanie 2 baterie 1,5 V AAA Maks. moc 1 mw OPIS A Wskaźnik laserowy B Przełącznik i komora baterii C Libella 180 D Libella obracana o 360 E Płytka montażowa obracana o 360 F Śruby niwelujące G Libella spodnia H Statyw teleskopowy I Śruby regulacyjne do płytki montażowej J Dźwignia regulacji statywu K Uchwyt blokady L Blokada nóżek statywu Przygotowanie OBSŁUGA 1. Przekręć przełącznik (B), aby otworzyć komorę baterii. Włóż baterie, pamiętając o zachowaniu zgodności z biegunami. 2. Rozłóż nóżki statywu (H) na żądaną wysokość i umieść statyw na stabilnym podłożu. Zablokuj nóżki za pomocą blokady nóżek (L). 3. Dopasuj gwintowane otwory w płytce montażowej (E) do śrub w statywie. Przykręć płytkę montażową (E) mocno do statywu. Wypoziomuj statyw za pomocą śrub regulacyjnych (I) tak, aby pęcherzyk w libelli spodniej (G) znalazł się w środku zaznaczonego okręgu. 4. Umieść poziomicę laserową na płytce montażowej (E) i zablokuj ją śrubą niwelującą (F). Upewnij się, czy pęcherzyk w libelli 180 (C) znajduje się na środku zaznaczonego obszaru. Przekręć poziomicę do 360 i sprawdź dokładność. Możliwe, że konieczna będzie dodatkowa regulacja śrub (I), aby libella 180 (C) i libella spodnia (G) dawały poprawne wskazania. 6

7 POLSKI 5. Płytka montażowa posiada podziałkę 360 i może być obracana o 360. Poluzuj śrubę blokującą znajdującą się naprzeciw śruby niwelującej (F), aby obrócić płytkę montażową (E). Obróć płytkę do wybranego położenia i dokręć śrubę. 6. Włącz narzędzie, przekręcając przełącznik (B), aż usłyszysz kliknięcie. Wyłącz, ponownie przekręcając przełącznik. W celu dokonania drobniejszych regulacji wysokości statywu poluzuj uchwyt blokady (K) i przekręć dźwignię regulacji statywu (J), aby podnieść lub obniżyć statyw na żądaną wysokość w stosunku do obszaru roboczego. Przykład użycia Bezpośredni pomiar poziomy Montaż przedmiotów na tej samej wysokości Prace remontowe: stawianie ścianek działowych, poziomowanie podłogi itd. Niwelowanie na zewnątrz budynków za pomocą tyczek geodezyjnych KONSERWACJA Wymień baterię, gdy promień laserowy osłabnie. Wymieniaj baterie na nowe tego samego rodzaju. Wyjmij baterie, jeśli narzędzie nie będzie używane przez dłuższy czas. Nie narażaj narzędzia ani akcesoriów na działanie deszczu lub wilgoci. Kontroluj narzędzie przed użyciem, aby sprawdzić, czy żadne części nie są zużyte lub uszkodzone. Nie używaj narzędzia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo. Napraw narzędzia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel. Używaj wyłącznie dołączonych akcesoriów lub akcesoriów zalecanych przez producenta. Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem: Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 7

8 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read these instructions carefully before use IMPORTANT: Read all the instructions and safety instructions and familiarise yourself with the tool s controls and how the tool is used. The tool is intended for precise measurements: Handle the tool carefully and only use it in accordance with these instructions. Do not expose the tool to knocks and blows. Do not look into the laser beam risk of serious eye injury. Keep the work area clean and well lit. Do not expose the tool or accessories to rain or damp conditions. Store the tool out of the reach of children. Before use, check the tool for worn or damaged parts. Do not use the tool if it is not working properly. Repairs must only be carried out by qualified personnel. Only use the supplied accessories, or accessories recommended by the manufacturer. Wavelength Power supply Max. power TECHNICAL DATA DESCRIPTION 650 nm two 1.5 V AAA batteries 1 mw A Laser beam B Power switch and battery cover C Spirit bubble 180 D 360 rotating spirit bubble E 360 rotating mounting plate F Levelling screws G Bottom spirit bubble H Telescopic stand I Adjustment screws for mounting plate J Stand adjustment handle K Lock handle L Lock for stand leg Before use USE 1. Remove the power switch (B) first to open the battery compartment. Insert the batteries with the correct polarity. 2. Fold out the stand legs (H) to the height required and place the stand on a stable surface. Lock the legs with the stand lock (L). 3. Align the threaded holes in the mounting plate (E) to the screws in the stand. Screw the mounting plate (E) firmly to the stand. Level the stand with the adjustment screws (I) so that the bottom spirit bubble (G) comes in the middle of the marked circle. 4. Place the laser level on the mounting plate (E) and lock into position with the levelling screw (F). Check that the 180 (C) spirit bubble is in the middle of the markings. Turn the level 360 and 8

9 ENGLISH check the accuracy. The screws (I) may need to be further adjusted so that both the 180 (C) spirit bubble and the bottom bubble (G) are correctly shown. 5. The mounting plate has a 360 scale and can be turned 360. Release the lock screw opposite the levelling screw (F) to turn the mounting plate (E). Turn the plate to the position required and tighten the screw. 6. Switch on the tool by turning the power switch (B) until it clicks. Switch off by turning the switch again. To make minor adjustments to the height of the stand, release the lock handle (K) and turn the handle to adjust the stand (J) to raise or lower the stand to the height required in relation to the work area. Examples of use Direct horizontal measurement Mounting of object at the same height Renovation work: erection of partition walls, levelling of floors etc. Levelling outdoors using marker poles MAINTENANCE Replace the batteries when the laser beam gets weaker. Replace the batteries with new ones of the same type. Remove the batteries if the tool is not going to be used for some time. Do not expose the tool or accessories to rain or damp conditions. Before use, check the tool for worn or damaged parts. Do not use the tool if it is not working properly. Repairs must only be carried out by qualified personnel. Only use the supplied accessories, or accessories recommended by the manufacturer. Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department. 9

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser 160-248 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 639-447 Bruksanvisning för reparationställ för cykel Bruksanvisning for reparasjonsstativ for sykkel Instrukcja obsługi stojaka do naprawy roweru Operating Instructions for Bike Maintenance Stand SE -

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer

Bruksanvisning för planhyvel. Bruksanvisning for tykkelseshøvel. Instrukcja obsługi strugarki grubościówki. Operating Instructions for Planer Bruksanvisning för planhyvel Bruksanvisning for tykkelseshøvel Instrukcja obsługi strugarki grubościówki Operating Instructions for Planer 250-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. Operating Instructions for kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. Operating Instructions for kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego Operating Instructions for kettle 802-361 03.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg. Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag

Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg. Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag Instrukcja montażu koziołka do cięcia z uchwytem na pilarkę łańcuchową Assembly Instructions

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för väggfäste. Monteringsanvisning for veggfeste. Instrukcja montażu uchwytu ściennego. Installation Instructions for Wall Bracket

Monteringsanvisning för väggfäste. Monteringsanvisning for veggfeste. Instrukcja montażu uchwytu ściennego. Installation Instructions for Wall Bracket Monteringsanvisning för väggfäste Monteringsanvisning for veggfeste Instrukcja montażu uchwytu ściennego Installation Instructions for Wall Bracket 929-069 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver

Bruksanvisning för skruvdragare. Bruksanvisning for skrutrekker. Instrukcja obsługi wkrętarki. User Instructions for Power Driver Bruksanvisning för skruvdragare Bruksanvisning for skrutrekker Instrukcja obsługi wkrętarki User Instructions for Power Driver 060-112 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V

009-121 18 V 18 V 18 V 18 V 009-121 Bruksanvisning för 18 V mutterdragare Bruksanvisning for 18 V muttertrekker Instrukcja obsługi klucz udarowy 18 V User instructions for 18 V impact wrench SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för avvägningsinstrument. Bruksanvisning for nivelleringsinstrument. Instrukcja obsługi niwelatora optycznego

Bruksanvisning för avvägningsinstrument. Bruksanvisning for nivelleringsinstrument. Instrukcja obsługi niwelatora optycznego Bruksanvisning för avvägningsinstrument Bruksanvisning for nivelleringsinstrument Instrukcja obsługi niwelatora optycznego User Instructions for Levelling Instrument 160-213 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego

Bruksanvisning för påslös dammsugare. Bruksanvisning for poseløs støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Bruksanvisning för påslös dammsugare Bruksanvisning for poseløs støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza bezworkowego Operating Instructions for Bagless Vacuum Cleaner 800-147 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för frukt-/svamptork. Bruksanvisning for frukt-/sopptørker. Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców

Bruksanvisning för frukt-/svamptork. Bruksanvisning for frukt-/sopptørker. Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców Bruksanvisning för frukt-/svamptork Bruksanvisning for frukt-/sopptørker Instrukcja obsługi suszarki do grzybów i owoców User Instructions for Fruit & Mushroom Dryer 810-048 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

951-222. Bruksanvisning för spinningcykel Bruksanvisning for spinningsykkel Instrukcja obsługi rower spinningowy User instructions for spinning bike

951-222. Bruksanvisning för spinningcykel Bruksanvisning for spinningsykkel Instrukcja obsługi rower spinningowy User instructions for spinning bike 951-222 Bruksanvisning för spinningcykel Bruksanvisning for spinningsykkel Instrukcja obsługi rower spinningowy User instructions for spinning bike SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift

Bruksanvisning för MC-lyft. Bruksanvisning for MC-jekk. Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego. Operating Instructions for Motorcycle Lift Bruksanvisning för MC-lyft Bruksanvisning for MC-jekk Instrukcja obsługi podnośnika motocyklowego Operating Instructions for Motorcycle Lift 601-048 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

000-140 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för slagborrmaskin 500 W Bruksanvisning for slagboremaskin 500 W Instrukcja obsługi wiertarki udarowej 500 W Operating instructions for percussion drill 500 W 000-140 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 250-029 Bruksanvisning för rikt-/planhyvel Bruksanvisning for avretter-/planhøvel Instrukcja obsługi wyrówniarki/grubościówki User instructions for jointer/planer SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

010-186. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

010-186. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för snabbladdare 18 V Bruksanvisning for hurtiglader 18 V Instrukcja obsługi szybkiej ładowarki 18 V Operating instructions for Rapid Charger 18 V 010-186 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för brandvarnare. Bruksanvisning for brannvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu. Operating Instructions for Smoke Detector

Bruksanvisning för brandvarnare. Bruksanvisning for brannvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu. Operating Instructions for Smoke Detector Documents NO.: 442055 user manual Version NO.: 01 Issue date.: 20150506 Bruksanvisning för brandvarnare Bruksanvisning for brannvarsler Instrukcja obsługi czujnika dymu Operating Instructions for Smoke

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffebryggare 800 W. Bruksanvisning for kaffetrakter 800 W. Instrukcja obsługi ekspresu do kawy 800 W

Bruksanvisning för kaffebryggare 800 W. Bruksanvisning for kaffetrakter 800 W. Instrukcja obsługi ekspresu do kawy 800 W Bruksanvisning för kaffebryggare 800 W Bruksanvisning for kaffetrakter 800 W Instrukcja obsługi ekspresu do kawy 800 W Operating instructions for coffee maker 800 W 802-622 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för slipmaskin för sågklingor 110 W. Bruksanvisning for slipemaskin for sagblad 110 W

Bruksanvisning för slipmaskin för sågklingor 110 W. Bruksanvisning for slipemaskin for sagblad 110 W Bruksanvisning för slipmaskin för sågklingor 110 W Bruksanvisning for slipemaskin for sagblad 110 W Instrukcja obsługi szlifierki do tarcz tnących 110 W Operating instructions for Saw Blade Sharpener 110

Bardziej szczegółowo