Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa"

Transkrypt

1 Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Przegląd technik utwardzania materiałów złożonych i urządzeń emitujących światło polimeryzacyjne na podstawie piśmiennictwa A review of the techniques of curing composite materials and apparatus emitting polymerizing light on the basis of the literature Ewa Jaskowska, Henryk Witmanowski Z Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Kierownik: prof. dr hab. med. J. Paluszak Streszczenie Celem pracy jest omówienie podstaw teoretycznych technik utwardzania materiałów złożonych, jak również omówienie wad i zalet aparatury emitującej światło polimeryzacyjne stosowane do utwardzania materiałów złożonych. Efektywność polimeryzacji zachodzącej w materiale światłoutwardzalnym zależy m.in. od częstotliwości i intensywności użytego światła. Największy procent spolimeryzowanych cząsteczek monomeru powstaje przy długości światła od 450 nm do 490 nm., osiągając maksimum przy 468 nm. Na podstawie badań nad kinetyką skurczu polimeryzacyjnego skonstruowano wiele typów lamp, w których zastosowano różne źródła światła (lasery argonowe, plazmowe, halogenowe, czy diody emitujące światło niebieskie). Najnowszymi modelami lamp są lampy oparte na technologii diod elektroluminescencyjnych (LED). Czas efektywnej pracy diod emitujących niebieskie światło (ang. LED) jest ponad 200 razy dłuższy od czasu pracy stosowanych dotąd lamp halogenowych. Mniejsze zużycie energii, większa efektywność pracy oraz niewielka intensywność promieniowania są głównymi zaletami LED i mogą stać się podstawą do rozpowszechnienia ich użycia. Summary The aim of this paper is to discuss the theoretic basis of techniques of curing composite materials, and to discuss the advantages and disadvantages of apparatus emitting polymerizing light used for curing composite materials. The effectiveness of polymerization taking place in a light-cured material depends, among other things, on the frequency and intensity of the light used. The greatest percentage of polymerised monomer particles is obtained at a wavelength of 450 nm to 490 nm, with a maximum value at 468 nm. On the basis of studies on the kinetics of polymerization shrinkage, many types of lamp have been constructed, in which different sources of light have been used (argon, plasma and halogen lasers, diodes emitting blue light). The newest models of lamps are lamps based on light-emitting diodes (LED).The time of effective use of LED is over 200 times longer than the time of use of the halogen lamps used until now. A lower use of energy, greater effectiveness of use and minimal intensity of radiation are the main advantages of LED, and may become a basis for their widespread use HASŁA INDEKSOWE: światło, materiały złożone, polimeryzacja, LED KEYWORDS: light, composits, polymerisation, LED 253

2 E. Jaskowska, H. Witmanowski Czas. Stomat., Wstęp Wprowadzenie materiałów złożonych do stomatologii, które zapoczątkował w latach sześćdziesiątych Bowen wynalezieniem żywic Bis- GMA było przełomem w odtwarzaniu tkanek zęba (32, 35). Od tego czasu opracowano i wyprodukowano wiele materiałów, a firmy dążące do ciągłego udoskonalenia swoich produktów, walczą z ich niedoskonałościami. Niedoskonałości te wynikają z trzech charakterystycznych właściwości polimerów: skurczu polimeryzacyjnego, niskiego modułu sprężystości podłużnej oraz wysokiej wartości współczynnika rozszerzalności cieplnej w porównaniu z tkankami zęba (35). C e l e m p r a c y jest próba zapoznania czytelnika z technikami i urządzeniami emitującymi światło polimeryzacyjne stosowane do utwardzania materiałów złożonych. Materiały złożone, podobnie jak tkanka zęba, w której kryształy apatytu spajane są przez substancję organiczną, składają się z trzech faz: 1) fazy organicznej (matryca)-stanowi 20-30% objętości materiału, składa się z substancji polimerycznej, substancji regulujących proces polimeryzacji (np. inicjatory) i substancji warunkujących efekt estetyczny wypełnienia (np. barwniki), 2) fazy nieorganicznej (wypełniacze)-stanowi 52-88% objętości materiału, składa się z dwutlenku krzemu w postaci krystalicznego kwarcu lub szkła, soli glinowo-krzemowo-sodowych, borowych lub litowych, tlenków metali ciężkich, strontu, tantalu lub minerałów syntetycznych, 3) substancji wiążącej, która łączy powyższe fazy rolę tę pełnią związki krzemoorganiczne, winylowe i aminowe, np. silan, który łączy się chemicznie przez reakcję estrową z wypełniaczem i przez hydrofobową cząsteczkę zostaje wbudowany w splot polimeru podłoża organicznego (32, 35). W zależności od rodzaju, wielkości i objętości cząsteczek wypełniacza, dzieli się materiały złożone na trzy grupy (klasyfikacja wg Lutza i Philipsa): a) materiały złożone tradycyjne (z makrowypełniaczem), b) materiały złożone z mikrowypełniaczem homogenne i niehomogenne, c) materiały złożone hybrydowe. Polimeryzację, czyli wiązanie materiałów na bazie żywicy, osiągano pierwotnie za pomocą reakcji aminy (aktywatora) i nadtlenku (inicjatora)-tzw. materiały złożone chemoutwardzalne. Około dwudziestu lat temu wprowadzono materiały złożone utwardzane światłem widzialnym, obecnie są one w powszechnym użyciu (4, 16). Niewątpliwą zaletą materiałów chemoutwardzalnych jest równomierna polimeryzacja niezależnie od grubości wypełnienia. Mają one jednak wiele wad dość duży skurcz polimeryzacyjny, niestabilność koloru i związany z tym gorszy efekt estetyczny, ograniczony czas wypełniania ubytku (reakcja i wzrost lepkości następują natychmiast po zetknięciu dwóch składników), wprowadzenie pęcherzyków powietrza podczas mieszania i związana z tym niehomogenność, co prowadzi do powstawania porowatości i zahamowania polimeryzacji (14, 32, 35). Wady materiałów chemoutwardzalnych powodują, że większość stomatologów preferuje materiały złożone światłoutwardzalne. Mają one postać jednorodnej pasty, która zawiera dwuskładnikowy system inicjatora składający się z ketonu i aminy, przy czym keton, najczęściej kamforochinon, jest wrażliwy na światło niebieskie (4, 28). Zgodnie z teorią dualizmu korpuskularno-falowego światło ma dwoisty charakter, tzn. w pewnych warunkach zachowuje się jak fala, a w innych jak cząstka, czyli foton. Foton jest elementarnym kwantem światła, skończoną porcją energii, którą oddaje w momencie zderzenia z inną cząstką. Na tym zjawisku opiera się inicjacja procesu polimeryzacji, przy czym ponieważ prędkość fotonu jest wielkością stałą, równą prędkości światła, a energia fotonu uzależniona jest od jego prędkości i od częstotliwości promieniowania, z którym biegnie,. aby więc przekazać materiałowi złożonemu odpowiednią ilość energii, światło musi mieć określoną długość fali (częstotliwość). Efektywność polimeryzacji przy różnej częstotliwości światła badali Nomoto i Hrasawa 254

3 2005, LVIII, 4 Utwardzanie matriałów złożonych (22). Wykazali oni, że największy procent spolimeryzowanych cząsteczek monomeru powstaje przy długości światła w zakresie nm., osiągając maksimum przy długości 468 nm. Badania nad udoskonalaniem materiałów złożonych generują rozwój urządzeń emitujących światło - lamp polimeryzacyjnych, stanowiących w tej chwili podstawowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Produkowane lampy do utwardzania różnią się wieloma cechami, takimi jak: źródło światła, skuteczność polimeryzacji materiału złożonego, ilość wydzielanej energii cieplnej, jakość i rodzaj elementów optycznych oraz obecność układu stabilizującego napięcie (32). Długość fali światła emitowanego przez lampy polimeryzacyjne oraz jego intensywność mają decydujące znaczenie dla skuteczności procesu polimeryzacji, a tym samym dla właściwości wypełnień, stąd stałe poszukiwanie najlepszych źródeł światła. Obecnie używane w lampach źródła światła to: lasery argonowe, lampy plazmowe, lampy halogenowe oraz diody emitujące światło niebieskie (11, 15, 16, 20). Lasery argonowe stanowią najdroższe źródło światła. Nie ma ono jednak istotnych zalet w porównaniu ze światłem emitowanym przez lampy halogenowe (20, 34). Lampy plazmowe, w których źródłem światła jest łuk elektryczny powstający pomiędzy elektrodami w zamkniętej kuli ze szkła kwarcowego wypełnionej sprężonym ksenonem oraz oparami metali, są częściej używane (3). Lampa plazmowa (np. Apollo95E) wykazuje dużą moc około 1320 mw/cm 2,podczas gdy moc lampy halogenowej wynosi 700 mw/cm 2 (3, 10, 24). Pozwala to na znaczne skrócenie czasu naświetlania, gdyż jak wykazano polimeryzacja materiału złożonego w czasie 3 sekund lampą plazmową jest równie skuteczna jak halogenową w czasie 40 sekund (3, 10, 12, 19, 24). Niestety, duża intensywność światła wywołuje silne napięcia skurczowe prowadzące do powstawania szczeliny brzeżnej (ryzyko mikroprzecieku) oraz niekorzystny wzrost temperatury w miazdze zęba (3, 11, 13, 25, 31). Hannig i Bott zbadali różne lampy (APT1000PAC, Optilux500, Elipar Highlight). Stwierdzili, że wszystkie dają większy wzrost temperatury miazgi niż konwencjonalna lampa HelioluxII (9). Ponadto niektóre materiały do wypełnień o mniejszej reaktywności monomerów (np. Fermit), wymagające dłuższej ekspozycji światła, nie ulegają całkowitej polimeryzacji przy użyciu lampy plazmowej (20). Niektórzy autorzy proponują, aby używać tego typu lamp głównie w ortodoncji i do zabiegów profilaktycznych, jak np. lakowanie (10). Najbardziej rozpowszechnione są lampy halogenowe. W miarę coraz lepszego poznawania mechanizmów polimeryzacji materiałów złożonych i metod wyeliminowania ich wad, są one systematycznie udoskonalane. Lampy polimeryzacyjne halogenowe są produkowane jako: lampy pistoletowe i zestawy z elastycznym światłowodem (obecnie rzadko używane). Mają one wbudowany filtr, który zatrzymuje szkodliwe, krótkie fale i dłuższe fale wytwarzające ciepło (14, 16, 35). Najprostsze lampy do utwardzania dają możliwość wyboru tylko czasu ekspozycji, który sygnalizują sygnałem dźwiękowym, przy stałej mocy promieniowania. Najpopularniejsze aparaty to: Helilux (Vivadent), Optilux (Demetron), Visilux (3M), Degulux (Degussa), Translux (Kulzer). Obecnie coraz częściej produkuje się lampy z wbudowaną kontrolką natężenia światła, np. Helilux DLX (Vivadent) (14). W świetle badań nad mechaniką skurczu polimeryzacyjnego i teorii zaproponowanej m.in. przez Sakaguchiego (27) polimeryzacja rodnikowa zachodzi w trzech fazach: 1) faza przed utworzeniem żelu, 2) punkt żelu, 3) faza po utworzeniu żelu. Im później dany materiał osiąga punkt żelu, tym mniejsze naprężenia powstaną w nim po całkowitym utwardzeniu. Można to uzyskać naświetlając bardzo długo i z małą intensywnością, co klinicznie jest trudne do osiągnięcia. Zaczęto więc poszukiwać technik opóźniających wejście materiału złożonego w fazę żelu, przy jednoczesnym skróceniu czasu polimeryzacji. Doprowadziło to do wyprodukowania lamp z 255

4 E. Jaskowska, H. Witmanowski Czas. Stomat., zastosowaniem techniki miękkiego startu (polimeryzację rozpoczynamy światłem o małej intensywności, a następnie ją zwiększamy) i pulsacyjnej (naprzemiennie mała i duża moc) (7, 26,). Są to lampy: BISCO Nev VIP, Elipar Highlight ESPE, Astralis 7. Ta ostatnia jest najnowszą lampą firmy Vivadent. Ma ona trzy programy, za pomocą których można dostosować intensywność emitowanego światła do potrzeb: Low Power Program - stała intensywność światła na poziomie 400mW/ cm 2, High Power Program - duża intensywność światła 750mW/ cm 2, Pulse Program (7, 20, 22). Najnowszymi lampami polimeryzacyjnymi są urządzenia oparte na diodach emitujących niebieskie światło (ang.led)(33). Z opublikowanych prac porównujących właściwości lamp z żarówkami halogenowymi z lampami na bazie LED, wynika, że lampy z żarówką halogenową mają określony czas efektywnej pracy około 50 godz., podczas gdy lampy z LED około godz. (12, 15, 16, 30). W żarówkach halogenowych następuje w czasie pracy duża emisja ciepła. Prowadzi ona do degradacji takich części jak reflektor czy filtr, co daje klinicznie negatywny efekt, dotyczący właściwości utwardzanych wypełnień (16, 17). Badania wykonane m.in. przez Mittona (18) wykazują, że lampy używane w prywatnych gabinetach mają ze względu na zużycie nieodpowiednią moc promieniowania, przy subiektywnym zadowoleniu osób pracujących nimi (29). Lampy z LED mają poza tym lepiej dostosowane spektrum do obecnie stosowanych fotoinicjatorów. Przy mniejszej mocy promieniowania (halogenowe-755 mw/cm 2, LED-350 mw/ cm 2 ) parametry utwardzanych materiałów są podobne (11, 15). Zużywają mniej energii (6V napięcie robocze) i są produkowane również w wersji bezprzewodowej, bardzo wygodnej w użyciu. Ze względu na niewielką intensywność promieniowania nie trzeba do pracy nimi używać okularów ochronnych, a minimalna emisja ciepła wyklucza ryzyko przegrzania miazgi. Obecnie wiele firm produkuje już tego typu lampy (Luxo-Max, Elipar Freelight). Wiele zalet, przy stosunkowo przystępnej cenie rokuje rozpowszechnienie ich użycia. Od momentu wejścia na rynek lamp do utwardzania materiałów, aż po dzień dzisiejszy trwają badania nad wpływem pracy z nimi na siatkówkę oka operatora (1, 2, 5, 8). Stwierdzony jest negatywny wpływ światła niebieskiego o dużej intensywności na siatkówkę (6, 8, 23) i zaleca się używanie okularów ochronnych lub osłon (1, 2, 8). Chadwick i wsp. badali także wpływ promieniowania UV na skórę palców stomatologa. Chociaż wykazali, że ryzyko dla skóry jest niewielkie, jednak ze względu na możliwość interakcji promieniowania i różnych substancji chemicznych stosowanych w stomatologii, zalecają pracę w rękawiczkach (5). Badania dotyczące technik i urządzeń polimeryzacyjnych są w toku, dlatego lekarze powinni bacznie śledzić wszystkie nowości, aby w praktyce klinicznej zastosować najlepsze i bezpieczne techniki utwardzania materiałów złożonych. Piśmiennictwo 1. Anonymous.: The effects of blue light on the retina and the use of protective filtering glasses. Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. J.A.D.A., 1986, 112, 4, Anonymous.: Visible light-cured composites and activating units. Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. J.A.D.A. 1985, 110, 1, Bachanek T., Drop.B., Niewczas A., Chałas R.: Ocena właściwości użytkowych lampy plazmowej doniesienie wstępne. Quintessence 2000, 8, 3, Bassiouny M. A., Grant A. A.: A visible light-cured composite restorative. Brit. Dent. J., 1978, 145, Chadwick R. G., Traynor N., Moseley H., Gibbs N.: Blue light curing units-a dermatological hazard? Br. Dent. J., 1994, Dawson W., Nakanishi-Ueda T., Armstrong D., Reitze D., Samuelson D., Hope M., Fukuda S., Matsuishi M., Ozawa T., Ueda T., Koide R.: Local fundus response to blue(led and laser) and infrared (LED and laser) sources. Exp. Eye. Res., 2001, 73, 1, Davidson C. L., de 256

5 2005, LVIII, 4 Utwardzanie matriałów złożonych Gee A. J.: Light curing units, polymerization, and clinical implications. J. Adhes. Dent., 2000, 2, 3, Foster C. D., Satrom K. D., Morris M. A.: Potential retinal hazards of dental visible-light resin curing units. Biomed. Sci. Instrum., 1988, 24, 1, Hannig M., Bott B.: In-vitro pulp chamber temperature rise during composite resin polymerization with various light-curing sources. Dent. Mater., 1999, 15, Hasegawa T., Itoh K., Wakumoto S., Hisamitsu H.: Depth of cure and marginal adaptation to dentin of xenon lamp polymerized resin composites. Oper. Dent., 2001, 26, 6, Jandt K. D., Mills R. W., Blackwell G. B., Ashworth S. H.: Depth of cure and compressive strength of dental composites cured with blue light emitting diodes (LED). Dent. Mater., 2000, 16, 1, Kim J. W., Jang K. T., Lee S. H., Kim C. C., Hahn S. H., Garcia-Godoy F.: Effect of curing method and curing time on the microhardness and wear of pit ant fissure sealants. Dent. Mater., 2002, 18, 2, Knezevic A., Tarle Z., Meniga A., Sutalo J., Pichler G., Ristic M.: Degree of conversion and temperature rise during polymerization of composite resin samples with blue diodes. J. Oral. Rehabil., 2001, 28, 6, Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków Kurachi C., Tuboy A. M., Magalhaes D. V., Bognato V. S.: Hardness evaluation of a dental composite polymerized with experimental LED-based devices. Dent. Mater., 2001, 17, 4, Mills R. W., Jandt K. D., Ashworth S. H.: Dental composite depth of cure with halogen and blue light emitting diode technology. Brit. Dent. J., 1999, 186, 8, Miyazaki M., Hattori T., Ichiishi Y., Kondo M., Onose H., Moore B. K.: Evaluation of curing units used in private dental offices. Oper. Dent., 1999, 23, 2, Mitton B. A., Wilson N. H.: The use and maintenance of visible light activating units in general practice. Br. Dent. J., 2001, 191, 2, Munksgaard E. Ch., Peutzfeldt A., Asmussen E.: Elution of TEGDMA ant BisGMA from a resin ant a resin composite cured with halogen or plasma light. Eur. J. Oral Sci., 2000, 108, Niewiadomski K.: Stomatologia u progu nowego wieku. VIP, 1999, 6, Niewiadomski K.: Wiadomości ogólne o światłoutwardzalnych materiałach złożonych. VIP Vademecum cz. 1, 2000, 8, Okoński P.: Polimeryzacja światłoutwardzalnych materiałów kompozycyjnych przegląd piśmiennictwa. Nowa stomatologia 2000, 14, 4, Pang J., Seko Y., Tokoro T., Ichinose S., Yamamoto H.: Observation of ultrastructural changes in cultured retinal pigment epithelium following exposure to blue light. Graefe s. Arch. Clin. Exp. Ophtalmol., 1998, 236, 9, Park S. H., Krejci I., Lutz F.: Microhardness of resin composites polymerized by plasma arts or conventional visible light curing. Oper. Dent., 2002, 27, 1, Pilo R., Oelgiesser D., Cardash H. S.: A survey of output intensity and potential for depth of cure among light-curing units in clinical use. J. Dent., 1999, 27, 3, Rueggeberg F. A., Caughman W. F., Chan D. C.: Novel approach to measure composite conversion kinetics during exposure with stepped or continuous light-curing. J. Esthet. Dent., 1999, 11, 4, Sakaguchi R. L., Berghe H. X.: Reduced light energy density decreases post-gel contraction while maintaining degree of conversion in composites. J. Dent., 1998, 26, Smith G. A., Wilson N. H. F.: A visible light-cured composite restorative. Brit. Dent. J., 1998, 147, Salomon C. S., Osman Y. J.: Evaluating the efficacy of curing light. SADJ Stahl F., Ashworth S. H., Jandt K. D., Mills R. W.: Light-emitting diode (LED) polymerization of dental composites: flexural properties and polymerization potential. Biomaterials 2000, 21, 13, Stritikus J., Owens B.: An in vitro study of mikroleakage of occlusal composite restorations polymerized by a conventional curing light and a PAC curing light J. Clin. Pediatr. Dent., 2000, 24, 3, Tomankiewicz M.: Materiały kompozytowe i szklanojonomerowe w praktyce stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej. Lublin Uchida K., Hirasawa T.: Studies on light-emitting diodes based light curing unit. Jap. J. Acad. Dent. Engin., 2000, 14, 1, Westerman G., Hicks J., Flaitz C.: Argon laser curing of fluoride-releasing pit and fissure sealant: in vitro caries development. ASDC J. Dent. Child., 2000, 67, 6, Wilson H., McLean J. W., Brown D.: Materiały stomatologiczne i ich kliniczne zastosowanie. Wydawnictwo Sanmedica. Warszawa Otrzymano: dnia 23.VII.2004 r. Adres autorów: Poznań, ul. Święcickiego

Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej

Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej Preparat Nanocare Gold w zapobieganiu próchnicy wtórnej Roman Borczyk i Katarzyna Pietranek Nanocare Gold preparation in the prevention of recurrent caries Praca recenzowana Centrum Implantologii i Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 16-25 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II Cementation of porcelain restorations: A literature review. Part II Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII Agata Mańkowska LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA W WYBRANYCH PROBLEMACH DERMATOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tlenek cyrkonu właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne

Tlenek cyrkonu właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 6, 415-422 Tlenek cyrkonu właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne Zirconium oxide: its physico-mechanical properties and clinical application Katarzyna Lasek, Piotr

Bardziej szczegółowo

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa również chętniej stosują materiały złożone. Większość materiałów złożonych to materiały tzw. uniwersalne, czyli nadające się do wypełniania ubytków w zębach przednich i bocznych. Obecnie stosowanie tych

Bardziej szczegółowo

Conclusion. . References A. CWALIŃSKA, M. SZAFRAN*, G. ROKICKI, M. BIERNAT

Conclusion. . References A. CWALIŃSKA, M. SZAFRAN*, G. ROKICKI, M. BIERNAT (powyżej 50%) są zbyt kruche, by mogły zostać komercyjnie wykorzystane. W celu oceny właściwości biologicznych fi lmów z kolagenu, hydrolizatów elastyny i mieszanin przeprowadzono na nich badanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 279-283 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I Cementing of porcelain restorations review of the literature. Part I Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

Summary. Streszczenie

Summary. Streszczenie A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 3, 88 99 SŁAWOMIR GIZA BADANIE

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki

Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej. diagnostyki Lek. stom. Marcin Peterseil Wykorzystanie spektroskopii Ramana do wczesnej diagnostyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. med. Hanna Krauss prof. nadzw. UM Pracę

Bardziej szczegółowo

Pozytywne i negatywne aspekty stosowania ultradźwięków w stomatologii na podstawie piśmiennictwa

Pozytywne i negatywne aspekty stosowania ultradźwięków w stomatologii na podstawie piśmiennictwa Czas. Stomat., 2005, LVIII, 3 Pozytywne i negatywne aspekty stosowania ultradźwięków w stomatologii na podstawie piśmiennictwa Positive and negative aspects of using ultrasound in dentistry - on the basis

Bardziej szczegółowo

The Marginal Sealing of Class II Composite Resin Restoration Located in Cementum in Vitro Evaluation

The Marginal Sealing of Class II Composite Resin Restoration Located in Cementum in Vitro Evaluation Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 28 34 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Anna Skałecka-Sądel, Wojciech Grzebieluch Szczelność brzeżna wypełnień

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej

Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej Borgis Terapeutyczne i diagnostyczne zastosowanie lasera w schorzeniach jamy ustnej *Ewa Iwanicka-Grzegorek, Marlena Puczyłowska-Rybaczyk Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Październik - Grudzień 2015. Czasopismo dla lekarzy stomatologów

Kerr News. Październik - Grudzień 2015. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Kerr News Październik - Grudzień 2015 Czasopismo dla lekarzy stomatologów NOWY produkt: SonicFill 2 Sprawdzona jednoetapowa procedura stała się jeszcze lepsza! Ekstremalna prostota i niezawodność nowego

Bardziej szczegółowo

Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem

Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem PRACE IPPT IFTR REPORTS 3/2011 Joanna Radziejewska Laserowa modyfikacja właściwości warstwy wierzchniej wspomagana nagniataniem INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych

Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych Czas. Stomatol., 2006, LIX, 3 Trzyletnie obserwacje kliniczne wypełnień profilaktycznych typu PRR u dzieci szkolnych Three-year clinical observations after the preventive resin restoration technique (PRR)

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY SYSTEM DOŚWIETLANIA ROŚLIN BAZUJĄCY NA TECHNOLOGII SSL LED

INTELIGENTNY SYSTEM DOŚWIETLANIA ROŚLIN BAZUJĄCY NA TECHNOLOGII SSL LED Wojciech GRZESIAK Marek ŻUPNIK Renata WOJCIECHOWSKA INTELIGENTNY SYSTEM DOŚWIETLANIA ROŚLIN BAZUJĄCY NA TECHNOLOGII SSL LED STRESZCZENIE Dynamiczny rozwój technologii SSL LED (Solid- State Lighting Light-Emitting

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne materiałów luminescencyjnych domieszkowanych cerem i chromem

Charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne materiałów luminescencyjnych domieszkowanych cerem i chromem BIULETYN WAT VOL. LVIII, NR 4, 29 Charakterystyki wzbudzeniowo-emisyjne materiałów luminescencyjnych domieszkowanych cerem i chromem ZYGMUNT MIERCZYK, GRZEGORZ KAŁDOŃSKI, MAKSYMILIAN WŁODARSKI, MIRON KALISZEWSKI,

Bardziej szczegółowo

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania Czas. Stomatol., 2006, LIX, 6, 388-392 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego

Ocena kliniczna wykonywanych przez studentów stomatologii wypełnień z kompozytu nanohybrydowego 178 K. Orłowska, D. Bader-Orłowska, E. Sołtan Prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2013, 50, 2, 178 183 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Kaja Orłowska C, E,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Teodorczyk, G. Sobczak, A. Maląg INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 39-2011 nr 3 Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych. na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną

Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych. na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Lek. dent. Karolina Karońska Wpływ uszczelniaczy kanałowych oraz cementów adhezyjnych na siłę połączenia wkładów z włókna szklanego z zębiną Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46

Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Stomatologia estetyczna Tom 6, nr 1, styczeń-marzec 2011, s. 33-46 Materiały na bazie żywic do wypełniania kanałów korzeniowych Cornelis H. Pameijer, DMD, MScD, DSc, PhD 1,2, Osvaldo Zmener, DDS, Dr Odont

Bardziej szczegółowo

, Dorota Olczak-Kowalczyk. Infiltracja żywicą naturalnych plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów mlecznych badania in vitro

, Dorota Olczak-Kowalczyk. Infiltracja żywicą naturalnych plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów mlecznych badania in vitro PRACe ORYGINALNe Dent. Med. Probl. 2014, 51, 3, 308 317 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Anna Turska-Szybka 1, A F, Mariusz Andrzejczuk 2, B C, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations preliminary report*

Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations preliminary report* J Stoma 2011, 64, 1-2: 25-36 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Two-year clinical evaluation of Gradia Direct composite restorations preliminary report* Dwuletnia kliniczna ocena wypełnień

Bardziej szczegółowo

Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy

Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 3, 192-198 Ocena powierzchni wybranych materiałów protetycznych po aplikacji promieniowania lasera CO 2 w różnych warunkach gęstości mocy Evaluation of prosthetic materials

Bardziej szczegółowo

Analiza wytrzymałościowa układu ząb cement kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniany włóknem szklanym

Analiza wytrzymałościowa układu ząb cement kompozytowy wkład koronowo-korzeniowy wzmacniany włóknem szklanym PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 62 70 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Kamila Wróbel-Bednarz 1, A D, F, Marcin Basiaga 2, B, C, Witold Walke

Bardziej szczegółowo

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW

KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW KATALOG WIODĄCYCH PRODUKTÓW O firmie Dentsply DENTSPLY to największa międzynarodowa firma produkująca nowoczesne materiały dla różnych dziedzin stomatologii. Misją firmy jest aktywny wpływ na osiąganie

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY BIOAKTYWNE - STOMATOLOGIA PRZYSZŁOŚCI W TWOICH RĘKACH

MATERIAŁY BIOAKTYWNE - STOMATOLOGIA PRZYSZŁOŚCI W TWOICH RĘKACH MATERIAŁY BIOAKTYWNE - STOMATOLOGIA PRZYSZŁOŚCI W TWOICH RĘKACH Mimo ogromnej różnorodności produktów dostępnych na rynku, materiały kompozytowe, które stosujemy w codziennej praktyce niestety stanowią

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości

Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Zakład Ultradźwięków Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości ROZPRAWA DOKTORSKA Hanna

Bardziej szczegółowo