Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology"

Transkrypt

1 Vol. 3/2004 Nr 1(6) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Możliwości zastosowania aparatu RTA analizatora grubości siatkówki w monitorowaniu stanu narządu wzroku u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 doniesienie wstępne Possibilities of application of retinal thickness analyser in monitoring eye fundus in children and young adults with type 1 diabetes mellitus preliminary report 1 Joanna Siwiec-Prościńska, 1 Jadwiga Bernardczyk-Meller, 2 Danuta Kiełczewska-Mrozikiewicz, 1 Krystyna Pecold 1Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Poznaniu Adres do korespondencji: Joanna Siwiec-Prościńska, ul. Długa 1/2, Poznań, tel. (061) , fax (061) , Słowa kluczowe: analizator grubości siatkówki, retinopatia cukrzycowa, makulopatia cukrzycowa, cukrzyca Key words: retinal thickness analyzer, diabetic retinopathy, diabetic maculopthy, diabetes mellitus STRESZCZENIE/ABSTRACT Celem pracy było przedstawienie możliwości zastosowania aparatu RTA (retinal thickness analyser) analizatora grubości siatkówki (Talia Technology Ltd., Izrael) w ocenie tylnego bieguna dna oka u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Badaniem objęto 10 osób leczonych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, konsultowanych w Klinice Okulistyki. Wiek chorych wynosił od 12 do 19 lat, czas trwania cukrzycy od 6 do 12 lat. Przeprowadzono pełne badanie okulistyczne oraz wykonano badanie aparatem RTA, który do ilościowego pomiaru grubości siatkówki i tworzenia mapy siatkówki wykorzystuje laser helowo-neonowy. W trzech przypadkach stwierdzono zmiany na dnie oka, w postaci utraty refleksu plamki, bez jej obrzęku, w kolejnych dwóch przypadkach nie obserwowano zmian. W obu wymienionych grupach w badaniu RTA wykazano pogrubienie siatkówki lub zaburzenia symetrii typowego układu grubości tylnego bieguna. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono pogrubienia siatkówki ani zmian na dnie oka. Aparat RTA pozwala na wykazanie zmian subklinicznych i ilościową ocenę grubości siatkówki. Dzięki wczesnemu wykryciu zmian badanie może spowodować intensyfikację leczenia albo zwiększenie częstości kontroli okulistycznych. Jest ono nieinwazyjne, może być wielokrotnie powtarzane, wymaga jedynie rozszerzenia źrenic i dobrej fiksacji. The aim of the study was to present possibilities of application of RTA (retinal thickness analyser, Talia Technology, Israel) in evaluation of eye fundus in the posterior pole in children and young adults with diabetes mellitus type 1. Vol. 3/2004, Nr 1(6) 45

2 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 3/2004;1(6):45-49 The examination group consisted of 10 patients, aged from 12 to 19 years, treated in clinic of endocrinology and diabetology and sent for consultation to ophthalmological clinic. The diabetes duration time was between 6 and 12 years. The examination of retinal thickness by means of RTA followed ophthalmologic examination. RTA uses helium-neon laser light for quantitative measurements of the retinal thickness and making retinal maps. In three cases lack of normal macula reflex was found, without macular oedema. In the other two cases no clinical changes in eye fundus were seen. In both groups by means of RTA retinal thickening or changes in the symmetry of the posterior pole were detected. There were no changes in retinal thickness and eye fundus in other five cases. RTA facilitates diagnosis, allowing for quantitative evaluation of retina thickness and monitoring of preclinical changes, and may force to change control schedule or to intensify treatment. The examination can be frequently repeated, requires only pupil dilatation and good fixation. Wstęp Dążeniem okulistów i diabetologów jest ustalenie optymalnego schematu kontroli endokrynologicznej i okulistycznej, pozwalającego na odpowiednie monitorowanie stanu narządu wzroku i wczesne zdiagnozowanie powikłań w jego obrębie, takich jak m.in. retinopatia cukrzycowa czy makulopatia (z rozlanym lub ogniskowym obrzękiem plamki). Retinopatia cukrzycowa stanowi najczęstszą przyczynę utraty widzenia u młodych Amerykanów i innych mieszkańców krajów rozwiniętych [1]. Progresja zmian na dnie oka nie we wszystkich przypadkach bezpośrednio koreluje z ostrością wzroku, w przypadku zaś pogorszenia ostrości wzroku zastosowanie najbardziej optymalnego leczenia, np. laseroterapii siatkówki, ze względu na lokalizację zmian jest często ryzykowne albo nie pozwala na poprawę ostrości wzroku [2]. Wczesne wykrycie tendencji do obrzęku siatkówki, jeszcze przed rozwojem widocznych zmian na dnie oka, jest więc niezwykle ważne w zapobieganiu pogorszeniu widzenia i monitorowaniu powikłań w obrębie narządu wzroku zwłaszcza u dzieci i młodzieży [3]. Zalecane w tym celu badania diagnostyczne mają liczne ograniczenia. Wziernikowanie dna oka jest zawsze oceną subiektywną i jakościową [4], inne badania choć wiarygodne i półilościowe jak angiografia fluoresceinowa są inwazyjne i nie zawsze bezpośrednio korelują ze stopniem pogrubienia siatkówki [5]. Istnieją doniesienia o zwiększeniu grubości siatkówki w fazie poprzedzającej rozwój retinopatii cukrzycowej, nawet przy braku zmian na dnie oka i w angiografii fluoresceinowej u osób chorych na cukrzycę [6, 7]. Autorzy postanowili ocenić grubość siatkówki u młodych osób z cukrzycą typu 1 bez retinopatii cukrzycowej, stosując do pomiaru grubości siatkówki analizator grubości siatkówki RTA (retinal thickness analyser) firmy TALIA Technology, i wstępnie ocenić przydatność metody do monitorowania narządu wzroku tych chorych. Materiał Badaniem objęto grupę 10 osób (20 oczu), pozostających pod stałą opieką Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego, konsultowanych w Klinice Okulistycznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Średni wiek chorych wynosił 16 lat (12-19 lat), czas trwania cukrzycy 6-12 lat (średnio 8 lat). Metodyka U pacjentów przeprowadzono badanie okulistyczne, oceniając ostrość wzroku z optymalną korekcją, przedni i tylny odcinek oka oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe. U żadnego chorego nie istniały wskazania do wykonania angiografii fluoresceinowej, jak obrzęk plamki albo postać niedokrwienna makulopatii, tak więc badania tego nie wykonano. Wykonano jednak badanie aparatem RTA, który wykorzystuje laser helowo-neonowy o długości fali świetlnej 534 nm do ilościowego pomiaru grubości siatkówki i tworzenia mapy siatkówki w tylnym biegunie gałki ocznej. Pomiar grubości siatkówki za pomocą RTA odbywa się dzięki rozdziałowi emitowanej wiązki światła lasera helowo-neonowego przez odbicie jej od dwóch powierzchni: naczyniówkowo-siatkówkowej i szklistkowo-siatkówkowej, dokładniej na ocenie odległości między dwoma pikami, odzwierciedlającymi miejsce odbicia wiązki światła lasera. Metoda jest nieinwazyjna i bezkontaktowa, wymaga jedynie rozszerzenia źrenicy do szerokości około 5 6 mm. Pozwala ona na szybkie generowanie in vivo mapy siatkówki, m.in. w obszarze tylnego bieguna. Całkowite pole skanowania w obszarze 20 o tylnego bieguna wynosi 6000 x 6000 μm, co odpowiada 30 x 30 pikseli. Mapa siatkówki prezentowana jest na tle fotografii dna oka na obszarze 60 o. Barwy ciepłe (m.in. żółta) zarezerwowane są dla siatkówki grubszej, zimne (niebieska) dla cieńszej. Dane mogą być także prezen- 46

3 Siwiec-Prościńska J. i inni Możliwości zastosowania aparatu RTA... Ryc. 3. Prawidłowa mapa siatkówki w tylnym biegunie w badaniu RTA. Barwy ciepłe (żółta) zarezerwowane są dla siatkówki grubszej, zimne (niebieski) dla cieńszej badania własne Fig. 3. Correct retinal map in the posterior pole in RTA examination. Warm colours (yellow) are reserved for thicker retina, blue colour for thinner one (own research) Ryc. 1. Analizator grubości siatkówki Fig. 1. Retinal thickness analyzer RTA Ryc. 2. Rozkład pików opisujących odbicie światła lasera od powierzchni naczyniówkowo-siatkówkowej i szklistkowosiatkówkowej, NFL (neuronal fibre layer), warstwa włókien nerwowych, RPE (retinal pigment epithelium), warstwa nabłonka barwnikowego Fig. 2. Distribution of peaks describing reflection of laser light from choroidal-retinal surface and vitreous-retinal surface, NFL neuronal fibre layer, RPE retinal pigment epithelium towane w postaci danych liczbowych (w mikrometrach) dla poszczególnych części obszaru badanego, tj. dołeczka, plamki, okolicy okołoplamkowej i tylnego bieguna. Urządzenie dokonuje oceny grubości siatkówki zarówno jakościowej, jak i ilościowej. Załączono ryciny demonstrujące opisywany aparat RTA i prawidłowy wynik badania (ryc. 1, 2, 3). Wyniki We wszystkich przypadkach ostrość wzroku z odpowiednią korekcją okularową, aplikowaną najczęściej z powodu niskiej krótkowzroczności była pełna. Stan odcinka przedniego i wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego nie odbiegały od normy. W trzech przypadkach stwierdzono zmiany na dnie oka, w postaci subtelnego rozmycia refleksu z plamki, bez jej obrzęku. Kontrola glikemii u tych chorych była oceniana jako dobra i bardzo dobra. Wartość hemoglobiny glikowanej (HbA1c) wahała się od 6,5 do 9,3 mg%, a poziom glikemii od 130 do 220 mg% i uznany został za średni lub bardzo dobry. W kolejnych 2 przypadkach nie zaobserwowano jakichkolwiek zmian na dnie oka. U tych chorych kontrola glikemii była oceniana jako niezadowalająca, a glikemia wynosiła od 200 do 280 mg%, wartości HbA1c od 9,1 do 12,3 mg%, i dość dobra, mimo częstych epizodów hipoglikemii, z poziomem glikemii wynoszącym od 110 do 160 mg% i wartościami HbA1c od 5,8 do 6,4 mg%. Prawidłowe wartości grubości siatkówki dla: plamki, dołeczka, okolicy okołodołkowej i tylnego bieguna wynoszą według danych producenta i badań własnych odpowiednio: 151,30, 139, 185,10 i 179,30 (wszystkie dane w mikrometrach). W obu wymienionych grupach chorych można było w badaniu aparatem RTA wykazać pogrubienie siatkówki w tylnym biegunie, nawet mimo braku istotnego klinicznie obrzęku siatkówki. W pierwszej grupie obserwowano pogrubienie siatkówki nawet do 330 μm w okolicy okołodołkowej (ryc. 4), w drugiej grupie 47

4 Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 3/2004;1(6):45-49 Ryc. 4. Istotne pogrubienie siatkówki do 330 μm. Na dnie oka rozmyty refleks z okolicy plamki badania własne Fig. 4. Significant thickening of retina to 330 μm. Blurred macula reflex in the eye fundus own research Ryc. 5. Nieznaczne pogrubienie siatkówki do ok. 250 μm z zaznaczoną asymetrią tylnego bieguna przy braku zmian na dnie oka badania własne Fig. 5. Slight retinal thickening to approx. 250 μm, with marked asymmetry of the posterior pole, no changes in the eye fundus own research najczęściej obserwowano zaburzenia symetrii grubości tylnego bieguna z mniej wyraźnym pogrubieniem do średnio 260 μm (ryc. 5). W pięciu pozostałych przypadkach nie stwierdzono żadnych zmian grubości siatkówki ani zmian na dnie oka. Średnia wartość grubości w okolicy dołeczka wynosiła 160 μm, dołeczka 142 μm, okolicy okołodołkowej 179 μm, tylnego bieguna 182,5 μm. U tych pacjentów kontrola glikemii oceniana była jako bardzo dobra (2 chorych), średnia (1 chory) i niezadowalająca (2 chorych). Glikemia wahała się od 160 do 240 mg%, a rozpiętość wartości HbA1c wynosiła od 7,2 do 10,2 mg%. Omówienie wyników Postulowano istnienie różnych mechanizmów powstawania obrzęku plamki w przebiegu makulopatii cukrzycowej. Jego obecność stwierdzano nie tylko przy współistnieniu przecieku płynu, obserwowanego w angiografii, ale też w miejscach braku przecieku. Lobo i wsp. wnioskowali, że poza obrzękiem wazogennym, zależnym od przerwania bariery: krew siatkówka, dochodzi w tych przypadkach do powstania obrzęku cytotoksycznego, który wynika z zaburzeń metabolizmu siatkówki. Zdaniem autorów obrzęk ten typowy jest zwłaszcza dla ośrodkowego układu nerwowego, wynika z kwasicy mleczanowej lub nadmiernego wydzielania glutaminianu i występuje w przedklinicznym, wczesnym stadium retinopatii cukrzycowej. Ze względu na etiologię jego obecności nie można wykazać w angiografii fluoresceinowej [7]. Angiografia niesie ze sobą ponadto pewien niski, ale stały odsetek powikłań, jak zasłabnięcie, połączone z utratą świadomości, nudności i duszności. W badaniu Oshimy i współpracowników nawet przy braku istotnego klinicznie obrzęku plamki wykazano istotne statystycznie pogrubienie siatkówki w plamce w porównaniu do osób zdrowych. Obserwacje własne to potwierdzają, gdyż w naszym badaniu nie tylko nie stwierdzano cech istotnego klinicznie obrzęku plamki, ale praktycznie prawie żadnych zmian w jej obrębie, wykazując jednocześnie pogrubienie siatkówki. Oshima podkreślał, że ilościowa ocena grubości siatkówki w plamce jest wiarygodnym wskaźnikiem istnienia zmian początkowych w plamce przed powstaniem istotnego klinicznie obrzęku plamki. Jego zdaniem badanie angiografii fluoresceinowej, wykonywane celem wykrycia ognisk przerwania bariery krew siatkówka i miejsc przecieku, nie daje pełnej informacji o stopniu gromadzeniu płynu w obrębie siatkówki i może nie korelować ze stopniem pogrubienia siatkówki. Nie w każdym bowiem przypadku przerwania bariery krew siatkówka dochodzi do podobnego nasilenia akumulacji płynu w siatkówce. W stadium przedklinicznym płyn ten może podlegać sukcesywnemu wchłanianiu, jeśli zdolność nabłonka barwnikowego do reabsorpcji zostaje zachowana i nie dochodzi do intensywnej jego akumulacji. Nawet po zamknięciu miejsc przecieku trzeba jednak dłuższego czasu na wchłonięcie całości płynu śródsiatkówkowego. Obecny nadal w obrębie siatkówki niezmiennie zaburza metabolizm jej komórek [8]. Inni autorzy donosili już także o możliwości diagnostyki wczesnych stadiów, m.in. makulopatii cukrzycowej [6], za pomocą badania RTA i optycznej koherentnej tomografii (optical coherent tomography OCT) [9]. Wartości grubości siatkówki, 48

5 Siwiec-Prościńska J. i inni Możliwości zastosowania aparatu RTA... oznaczonych obu metodami, uznawano za porównywalne [9, 10]. Jednak otrzymanie wiarygodnego obrazu w badaniu OCT wymaga długiego czasu i koncentracji pacjenta. Czas akwizycji danych w przypadku RTA jest krótki, a badanie można powtarzać etapami, pozwalając badanemu odpocząć. Wyniki badań RTA charakteryzują się dużą czułością i powtarzalnością [11]. W badaniach Pires i wsp. udowodniono też, że w przypadkach braku lub miernego nasilenia retinopatii, badanie RTA jest bardziej właściwe niż badanie optycznej koherentnej tomografii [10]. Ponadto OCT pozwala na dokonanie pomiarów tylko wzdłuż wytyczonych linii, na ograniczonym obszarze powierzchni tylnego bieguna. Grupy badane nie były niestety homogenne pod względem monitorowania glikemii. Dlatego też nie istniała możliwość wiarygodnego skorelowania kontroli glikemii z grubością siatkówki. Zaplanowano już badania na większej grupie chorych, aby podjąć próbę znalezienia korelacji między wskaźnikiem patologii anatomii siatkówki (oceną jej grubości) a kontrolą glikemii. Wnioski Badanie grubości siatkówki aparatem RTA pozwala na dokładną, ilościową ocenę stanu dna oka i uwidocznienie zmian subklinicznych. Umożliwia obiektywne monitorowanie zmian na dnie oka i dzięki wczesnemu wykryciu niewidocznych zmian w badaniu wziernikowym może wpłynąć na intensyfikację leczenia choroby podstawowej i zwiększenie częstości kontroli okulistycznych. Wydaje się, że może pozwolić na wyróżnienie osób zagrożonych rozwojem obrzęku siatkówki, stanowiąc cenne uzupełnienie wczesnej diagnostyki retinopatii i makulopatii cukrzycowej u osób młodych. Badanie to jest ponadto nieinwazyjne, może być wielokrotnie powtarzane, a wymaga jedynie rozszerzenia źrenic oraz zdolności do krótkotrwałej fiksacji. PIŚMIENNICTWO/REFERENCES [1] Javitt J.C., Aiello L.P., Bassi L.J. et al.: Detecting and treating retinopathy in patients with type 1 diabetes mellitus. Savings associated with improved implementation of current guidelines. American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology, 1991: 98, [2] Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Focal photocoagulation treatment of diabetic macular edema. Relationship of treatment effect to fluorescein angiographic and other retinal characteristics at baseline: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report Number 19. Arch Ophthalmol., 1995:113, [3] Rohan T.E., Frost C.D., Wald N.J.: Prevention of blindness by screening for diabetic retinopathy: a quantitative assessment. BMJ, 1989:11, 299, [4] Kinyoun J., Barton F., Fisher M. et al.: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Detection of diabetic macular edema. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report Number 5. Ophthalmoscopy versus photography. Ophthalmology, 1989:96, [5] Bresnick G.H.: Diabetic macular oedema: a review. Ophthalmology, 1986:93, [6] Fritsche P., van der Heijde R., Suttorp-Schulten M.S., Polak B.C.: Retinal thickness analysis(rta): an objective method to assess and quantify the retinal thickness in healthy controls and in diabetics without diabetic retinopathy. Retina, 2002:22 (6), [7] Lobo C.L., Bernardes R.C., Cunha-Vaz J.G.: Alternations of the blood-retinal barrier and retinal thickness in preclinical retinopathy in subjects with type 2 diabetes. Arch. Ophthalmol., 2002:120, [8] Oshima Y., Emi K., Yamanishi S., Motokura M.: Quantitative assessment of macular thickness in normal subjects and patients with diabetic retinopathy by scanning retinal thickness analyser. Ophthalmic Surg. Lasers, 2001:32, [9] Konno S., Akiba J,. Yoshida A.: Retinal thickness measurements with optical coherence tomography and the scanning retinal thickness analyzer. Retina, 2001:21, [10] Pires I., Bernardes R.C., Lobo C.L. et al.: Retinal thickness in eyes with mild nonproliferative retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus: comparison of measurements obtained by retinal thickness analysis and optical coherence tomography. Arch. Ophthalmol., 2002:120, [11] Yoshida A.: New examination methods for macular disorders application of diagnosis and treatment. Nippon Ganka Gakkai Zasshi, 2000:104,

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Zastosowanie analizy grubości siatkówki w okolicy plamki jako nowej metody w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Praca doktorska Praca finansowana w ramach projektu CMKP

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ W OKULISTYCE

METODY BADAŃ W OKULISTYCE Dr med. Joanna Wąsiewicz-Rager Wywiad okulistyczny przyczyna zgłoszenia się do okulisty przebyte choroby narządu wzroku urazy gałki ocznej wywiad dotyczący wieku dziecięcego-zezy dotychczasowa korekcja

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa Retinopatia cukrzycowa Retinopatia cukrzycowa jest w krajach rozwiniętych jedną z głównych przyczyn ślepoty. Rozwija się u znacznej liczby pacjentów długo chorujących na cukrzycę, która może być przyczyną

Bardziej szczegółowo

Ocena powtarzalności pomiarów wolumetrycznych plamki, uzyskanych w konfokalnej skaningowej tomografii laserowej u chorych na cukrzycę typu 2

Ocena powtarzalności pomiarów wolumetrycznych plamki, uzyskanych w konfokalnej skaningowej tomografii laserowej u chorych na cukrzycę typu 2 Joanna Markowska, Bogumiła Wójcik-Niklewska, Katarzyna Krysik, Aleksandra Sikorska, Wanda Romaniuk, Alicja Dusza PRACA ORYGINALNA Poradnia Okulistyczna dla Chorych na Cukrzycę, Katedra i Oddział Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network

Diabetic Retinopathy Clinical Research Network Randomizowane badanie porównujące doszklistkowe podanie acetonidu triamcinolonu i fotokoagulacji ogniskowej lub typu grid w przypadku cukrzycowego obrzęku plamki Diabetic Retinopathy Clinical Research

Bardziej szczegółowo

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 143 149 Ewa Zdybel¹, Jarosława Krajka-Lauer², Anna Korzon-Burakowska¹ Wczesne pogorszenie retinopatii cukrzycowej w cukrzycy typu 1 po włączeniu intensywnej insulinoterapii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym

Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym Zastosowanie ranibizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki w materiale własnym The application of ranibizumab in therapy of diabetic macular edema own observations Małgorzata Marczak Oddział Okulistyczny

Bardziej szczegółowo

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT?

Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Wczesna diagnostyka stożka rogówki Czy można wykorzystać OCT? Bartłomiej J. Kałużny Klinika Chorób Oczu, Collegium Medicum, Bydgoszcz Kierownik: prof. dr hab. med. G. Malukiewicz Po co? - prawidłowa kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ?

Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? Jolanta Oficjalska CZY POTRZEBUJEMY KRAJOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I LECZENIA RETINOPATII CUKRZYCOWEJ? EPIDEMIOLOGIA Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną ślepoty dorosłych w krajach rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Barbara Polaczek-Krupa. Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta

Barbara Polaczek-Krupa. Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta Barbara Polaczek-Krupa Ocena grubości warstwy komórek zwojowych siatkówki w okolicy plamki GCL w diagnostyce jaskry pierwotnej otwartego kąta 1 CEL PREZENTACJI Są 3 powody, żeby badać komórki zwojowe:

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności fotokoagulacji laserowej w leczeniu klinicznie znamiennego cukrzycowego obrzęku plamki w nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej

Ocena skuteczności fotokoagulacji laserowej w leczeniu klinicznie znamiennego cukrzycowego obrzęku plamki w nieproliferacyjnej retinopatii cukrzycowej Joanna Markowska, Mariola Dorecka, Wanda Romaniuk PRACA ORYGINALNA Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Oczu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część II Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy part II Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz Klinika Okulistyki, Instytut Pomnik

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 761 Poz. 48 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY afliberceptem

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 882 Poz. 79 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki

Wytyczne postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki Wytyczne postępowania w terapii cukrzycowego obrzęku plamki Copyright by Polskie Towarzystwo Okulistyczne 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część poniższej publikacji nie może być kopiowana i przechowywana

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 23/2014 z dnia 10 marca 2014 r. o projekcie programu Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania

Bardziej szczegółowo

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy

Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dostępność innowacyjnych metod ciągłego monitorowania glukozy Dr hab.n.med. Tomasz Klupa Uniwersytet Jagielloński, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Konflikt interesów Wykłady i seminaria dla firmy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY. Powikłania cukrzycy Retinopatia AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Powikłania cukrzycy Retinopatia PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA CUKRZYCY Cukrzyca najczęściej z powodu wieloletniego przebiegu może prowadzić do powstania tak zwanych

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej

Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening. Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Polish version: Your guide to diabetic retinopathy screening Twój przewodnik po badaniu na obecność retinopatii cukrzycowej Co to jest retinopatia cukrzycowa? Jest to choroba spowodowana cukrzycowymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Joanna Markowska, Mariola Dorecka, Wanda Romaniuk, Henryk Kozioł

Joanna Markowska, Mariola Dorecka, Wanda Romaniuk, Henryk Kozioł Joanna Markowska, Mariola Dorecka, Wanda Romaniuk, Henryk Kozioł PRACA ORYGINALNA Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Oczu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr

Bardziej szczegółowo

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe

Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe 2012 1. Bandurska-Stankiewicz E., Matuszewski W., Wiatr-Bykowska D., Kuglarz E., Olszewska M., Rutkowska J. Algorytm przejścia u chorych na cukrzycą typu 2 leczonych

Bardziej szczegółowo

Glaucoma-profi laxis 2015

Glaucoma-profi laxis 2015 bezpłatny zestaw pomiarów: pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezkontaktową pachymetria (mierzenie grubości rogówki) autorefraktometria (komputerowy pomiar wad widzenia) Glaucoma-profi laxis 2015

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała

Różnicowanie. S. Teper, E. Wylęgała r8_:layout 1 2011-02-07 00:10 Strona 83 8 Różnicowanie S. Teper, E. Wylęgała Różnicowanie w większości przypadków nie stanowi kłopotu. Pewne wątpliwości mogą się pojawić w zaawansowanym CNV, gdy trudne

Bardziej szczegółowo

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego

Maciej Wojtkowski. Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Maciej Wojtkowski Obrazowanie oka za pomocą Spektralnej Tomografii Optycznej z użyciem światła częściowo spójnego Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Podziękowania Członkom Kapituły

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Jacek Kański

Słowo wstępne. Jacek Kański Słowo wstępne Z największą przyjemnością piszę słowo wstępne do tej doskonałej książki. W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat w podejściu do schorzeń dna oka dokonały się ogromne zmiany. Pomimo wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa ZALECENIA ISSN 1640 8497 Stanowisko American Diabetes Association Retinopatia cukrzycowa Diabetic retinopathy Przedrukowano za zgodą z: Diabetes Care 2002, 25, supl. A, S90 S93 Badania przesiewowe w kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Warunki Konkursu Ofert Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych dotyczące realizacji Programu badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE Nazwa świadczenia gwarantowanego LP. Warunki realizacji świadczeń

IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE Nazwa świadczenia gwarantowanego LP. Warunki realizacji świadczeń IX. INNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE Nazwa świadczenia gwarantowanego LP. Warunki realizacji świadczeń 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Badanie antygenów zgodności tkankowej wykonywanie w celu typowania spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko

POUFNE. Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia 2013 r. Numer ośrodka. Numer pacjenta. Numer wizyty. Badane oko POUFNE KARTA OBSERWACJI PACJENTA Rejestr pacjentów leczonych preparatem Lucentis (ranibizumab) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach w Polsce (Rejestr PRIME) Wersja ostateczna nr 1 z dnia 5 grudnia

Bardziej szczegółowo

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI

LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI LUCENTIS (RANIBIZUMAB) W LECZENIU CHORÓB PLAMKI Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl ANALIZA KLINICZNA TOM VI PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANALIZY

Bardziej szczegółowo

OCENA WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE PO LECZENIU ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI*

OCENA WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE PO LECZENIU ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI* Medycyna Pracy 2003; 54 (4): 341 345 341 Małgorzata Maksymowicz 1 Krystyna Raczyńska 2 Jarosław Maksymowicz 3 OCENA WRAŻLIWOŚCI NA OLŚNIENIE PO LECZENIU ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI* REACTION TO DAZZLEMENT

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Cukrzyca typu 2 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Cukrzyca typu 2 Cukrzyca typu 2 Jeśli otrzymałeś tę ulotkę, prawdopodobnie zmagasz się z problemem cukrzycy. Musisz więc odpowiedzieć sobie na pytania: czy wiesz, jak żyć z cukrzycą? Jak postępować w wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi wstępne. Ocena formalna pracy

Uwagi wstępne. Ocena formalna pracy Ocena rozprawy doktorskiej lek. Krystiana Jerzego Kiszy pt. Ocena przydatności badania autofluorescencji dna oka oraz optycznej koherentnej tomografii siatkówki u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym Uwagi

Bardziej szczegółowo

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez:

Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: 2 Materiał edukacyjny Cukrzyca ciążowa Przewodnik dla ciężarnej został przygotowany przez: Prof. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Konsensus okulistyczno-położniczy w sprawie wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Konsensus okulistyczno-położniczy

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki

Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 1 Zasady postępowania w cukrzycowym obrzęku plamki (ang. DME - Diabetic Macular Edema) Stan na dzień 12.12.2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Umowa Nr. 2016

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. Umowa Nr. 2016 Umowa Nr. 2016 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr VII/641/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2016 r. na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: Program badan przesiewowych w kierunku

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przedmiotowego siatkówki centralnej po laseroterapii

Ocena stanu przedmiotowego siatkówki centralnej po laseroterapii PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Marta Misiuk-Hojło 1, Aneta Hill-Bator 1, Piotr Marszalik 2, Maria Magnowska-Woźniak 3 1 Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu 2 Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3)

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 904 Poz. 133 Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego

Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Lek. Łukasz Głogowski Charakterystyka kliniczna chorych na raka jelita grubego Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Opiekun naukowy: Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel Zakład Profilaktyki Chorób

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa ZALECENIA ISSN 1640 8497 Stanowisko American Diabetes Association Donald S. Fong, Lloyd Aiello, Thomas W. Gardner, George L. King, George Blankenship, Jerry D. Cavallerano, Fredrick L. Ferris III, Ronald

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 11/2012 Nr 2(39) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej mierzonej we krwi włośniczkowej u dzieci z cukrzycą typu 1 Suitability of Hemoglobin

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

JASKRA SIATKÓWKA. Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA

JASKRA SIATKÓWKA. Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA JASKRA SIATKÓWKA Zaćma ROGÓWKA OKULISTYKA DZIECIĘCA CHIRURGIA REFRAKCYJNA Copyright American Academy of Ophthalmology, October 2013 www.aao.org 2013 PODSUMOWANIE ZAŁOŻEŃ DLA ZALECANYCH ALGORYTMÓW POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

OPHTHALMOLOGIC CARE OF TYPE 1 AND 2 DIABETES PATIENTS A RETROSPECTIVE STUDY DONE AMONG PATIENTS OF THE DEPARTMENT OF DIABETOLOGY OF UMS OF POZNAŃ

OPHTHALMOLOGIC CARE OF TYPE 1 AND 2 DIABETES PATIENTS A RETROSPECTIVE STUDY DONE AMONG PATIENTS OF THE DEPARTMENT OF DIABETOLOGY OF UMS OF POZNAŃ Nowiny Lekarskie 7, 76,, -9 JULIA BRZEZIŃSKA, JADWIGA BERNARDCZYK-MELLER OPIEKA OKULISTYCZNA U PACJENTÓW Z TYPEM I CUKRZYCY BADANIE RETROSPEKTYWNE PRZEPROWADZONE WŚRÓD CHORYCH HOSPITALIZOWANYCH W KLINICE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Warszawski Uniwersytet Medyczny SP CSK ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Tel. 599 25 83; fax: 599 25 82 Kierownik: dr hab. n. med. Leszek Czupryniak Warszawa, 24.08.2016r.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT.

EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. Prowadząca edukację: piel. Anna Otremba CELE: -Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Jaskra nie boli kradnie wzrok. społeczna kampania edukacyjna

Jaskra nie boli kradnie wzrok. społeczna kampania edukacyjna Jaskra nie boli kradnie wzrok społeczna kampania edukacyjna O kampanii Jaskra nie boli kradnie wzrok Kampania zainaugurowana w marcu 2015 r. podczas Światowego Tygodnia Jaskry Odpowiedź na niską wykrywalność

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29

Zaćma. Sandra Zuziak 2013-07-29 Zaćma Sandra Zuziak 1 Zaćma zajmuje pierwsze miejsce w rankingu przyczyn ślepoty we współczesnym świecie wg statystyk Światowej Organizacji Zdrowia www.korektorzdrowia.pl 2 Definicja Zaćma (łac. cataracta)

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM

Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Radioterapia protonowa w leczeniu nowotworów oka Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Katedra Okulistyki UJ CM Epidemiologia czerniaka błony naczyniowej Częstość występowania zależy od rasy (u

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA Dziennik Ustaw Nr 26-1700 - Poz. 217 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ORTOPTYSTKA SYMBOL CYFROWY 322[05] I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym

Piątek Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej? prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 11.45 12.00

Bardziej szczegółowo

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków

Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków Klinika Okulistyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Kęcik Wyzwania diagnostyczne w chorobach zapalnych tylnego odcinka gałki ocznej - prezentacja przypadków MONIKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POWIKŁAŃ OKULISTYCZNYCH U PACJENTEK Z RAKIEM PIERSI LECZONYCH UZUPEŁNIAJĄCO TAMOKSIFENEM

ANALIZA POWIKŁAŃ OKULISTYCZNYCH U PACJENTEK Z RAKIEM PIERSI LECZONYCH UZUPEŁNIAJĄCO TAMOKSIFENEM Lek. med. Justyna Wróbel ANALIZA POWIKŁAŃ OKULISTYCZNYCH U PACJENTEK Z RAKIEM PIERSI LECZONYCH UZUPEŁNIAJĄCO TAMOKSIFENEM Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Promotor Prof. dr hab. n. med. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Retinopatia cukrzycowa więcej pacjentów, mniej laseroterapii Dynamiczne badanie populacyjne w Tayside (Szkocja)

Retinopatia cukrzycowa więcej pacjentów, mniej laseroterapii Dynamiczne badanie populacyjne w Tayside (Szkocja) PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 James H. Vallance 1, Peter J. Wilson 1, Graham P. Leese 2, 3, Ritchie McAlpine 4, Caroline J. MacEwen 1, John D. Ellis 1 1 Klinika Okulistyki, Szpital i Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Vol. 1, supplement 2, 2016

Vol. 1, supplement 2, 2016 ISSN 2450 7873 Vol. 1, supplement 2, 2016 Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem przy użyciu preparatów anty-vegf stosowanych według kryteriów programu lekowego

Bardziej szczegółowo

Retinopatia wcześniaków w Polsce

Retinopatia wcześniaków w Polsce Retinopatia wcześniaków w Polsce Anna Gotz-Więckowska 1, Anna Chmielarz-Czarnocińska 1, Marta Pawlak 1, Dawid Szpecht 3, Janusz Gadzinowski 3, Jan Mazela 4, Marcin Stopa 2 1. K a t e d r a O k u l i s

Bardziej szczegółowo

Postępy w diagnostyce i w leczeniu retinopatii cukrzycowej

Postępy w diagnostyce i w leczeniu retinopatii cukrzycowej PRACA ORYGINALNA ISSN 1640 8497 Barbara Mirkiewicz-Sieradzka Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Postępy w diagnostyce i w leczeniu retinopatii

Bardziej szczegółowo

Chory z cukrzycą leczony insuliną z częstymi niedocukrzeniami - strategia postępowania

Chory z cukrzycą leczony insuliną z częstymi niedocukrzeniami - strategia postępowania 21.05.2016 Chory z cukrzycą leczony insuliną z częstymi niedocukrzeniami - strategia postępowania Wstęp: hipoglikemia skala problemu Hipoglikemia: konsekwencje Błędy pacjenta jako przyczyna hipoglikemii

Bardziej szczegółowo

Powikłania w trakcie farmakoterapii propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych

Powikłania w trakcie farmakoterapii propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych Powikłania w trakcie farmakoterapii propranololem naczyniaków wczesnodziecięcych S.Szymik-Kantorowicz, A.Taczanowska-Niemczuk, P.Łabuz, I.Honkisz, K.Górniak, A.Prokurat Klinika Chirurgii Dziecięcej CM

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko

Hipoglikemia. przyczyny, objawy, leczenie. Beata Telejko Hipoglikemia przyczyny, objawy, leczenie Beata Telejko Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Definicja hipoglikemii w cukrzycy Zespół objawów

Bardziej szczegółowo

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B.

Stopa cukrzycowa. Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Stopa cukrzycowa Dr med. Anna Korzon-Burakowska Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG Kierownik prof.dr hab. med. B. Wyrzykowski Stopa cukrzycowa - definicja Infekcja, owrzodzenie lub destrukcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek

PROGRAM NAUKOWY III KONFERENCJI NAUKOWO- SZKOLENIOWEJ OCT W OKULISTYCE WRZEŚNIA 2016, BYDGOSZCZ Piątek Piątek 23.09.2016 8.30 10.30 Kurs: OCT i Angio OCT w programie lekowym dr hab. n. med. Jakub Kałużny, prof. UMK, dr n. med. Sławomir Teper 11.00 11.45 Sesja I, Otwarcie konferencji 25 lat OCT i co dalej?

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w

Załącznik nr 12 do materiałów informacyjnych PRO. zalecenie ponownego zgłoszenia się na badanie po 12 miesiącach w SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚWIADCZEŃ I ZASAD ICH UDZIELANIA ORAZ WYMAGANIA WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW W PROGRAMIE WCZESNEJ DIAGNOSTYKI I LECZENIA JASKRY 1. OPIS ŚWIADCZEŃ 1) PORADA NA ETAPIE I OBEJMUJE: a) zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne

Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne Choroby alergiczne a narząd wzroku przypadki kliniczne M. Pietruszyńska, I. Jankowska Lech, I. Grabska-Liberek Klinika Okulistyki CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki : prof. dr hab. I. Grabska - Liberek

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r.

LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. Załącznik B.70. LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD) (ICD-10 H35.3). Ważne: od dnia 01 stycznia 2017 r. ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie neowaskularnej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy i chorób nerek Business Development Manager Konferencja naukowo-szkoleniowa Ryn Badania laboratoryjne w chorobach nerek Wyzwaniem dla współczesnej medycyny jest badanie

Bardziej szczegółowo

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej

Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej 4 Małgorzata Figurska, Andrzej Stankiewicz Inne choroby plamki w diagnostyce różnicowej Centralna surowicza Choroidoretinopatia Cechą charakterystyczną centralnej surowiczej choroidoretinopatii (ang. central

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe znaczenie ma rozumienie procesu klinicznego jako kontinuum zdarzeń

Kluczowe znaczenie ma rozumienie procesu klinicznego jako kontinuum zdarzeń Lek Anna Teresa Filipek-Gliszczyńska Ocena znaczenia biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym w prognozowaniu konwersji subiektywnych i łagodnych zaburzeń poznawczych do pełnoobjawowej choroby Alzheimera

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część I

Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część I Zastosowanie angio-oct w diagnostyce i terapii okulistycznej część I Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy part I Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz Klinika Okulistyki, Instytut Pomnik

Bardziej szczegółowo

W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1.

W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1. W kierunku sztucznej trzustki Nowoczesne systemy kontroli glikemii i ochrony pacjenta przed hipoglikemią w cukrzycy typu 1. prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec Katedra i Klinika Pediatrii, Diabetologii

Bardziej szczegółowo

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII

ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII Dominik Bień ROLA MIOGENNYCH PRZEDSIONKOWYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH W DIAGNOSTYCE ZAWROTÓW GŁOWY O RÓŻNEJ ETIOLOGII ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH BADANIA WYKONANO W KLINICE OTORYNOLARYNGOLOGII

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 61-848 Poznań ul:długa

Bardziej szczegółowo

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba

Marta Uzdrowska. PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor: Dr hab. n. med. prof. UM Anna Broniarczyk-Loba Marta Uzdrowska Ocena wad refrakcji i przyczyn niedowidzenia u osób z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem zdalnego autorefraktometru Plusoptix PRACA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH Promotor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY 1. Określenie: 1) ciężka hipoglikemia oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa fakoemulsyfikacji koaksjalnej wykonanej przez cięcie 2,65 mm i 2,2 mm w badaniu prospektywnym randomizowanym.

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa fakoemulsyfikacji koaksjalnej wykonanej przez cięcie 2,65 mm i 2,2 mm w badaniu prospektywnym randomizowanym. lek. med. Monika Aniukiewicz Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa fakoemulsyfikacji koaksjalnej wykonanej przez cięcie 2,65 mm i 2,2 mm w badaniu prospektywnym randomizowanym. Streszczenie Wstęp Fakoemulsyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykazano wzrost ekspresji czynnika martwicy guza α w eksplanta ch naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki myszy poddanych fotokoagulacji w

Wykazano wzrost ekspresji czynnika martwicy guza α w eksplanta ch naczyniówki i nabłonka barwnikowego siatkówki myszy poddanych fotokoagulacji w Monika Jasielska Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Kontakt mail: monikaleszczukwp.pl Tytuł pracy doktorskiej: Rola receptora czynnika martwicy guza α Rp75 (TNFRp75) w powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Leczenie neowaskularyzacji naczyniówkowej. w patologicznej krótkowzroczności

Leczenie neowaskularyzacji naczyniówkowej. w patologicznej krótkowzroczności Leczenie neowaskularyzacji naczyniówkowej w patologicznej krótkowzroczności Wytyczne Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Stan na dzień 10 czerwca 2014 Wytyczne zostały opracowane przez grupę ekspertów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie bewacizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki

Zastosowanie bewacizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Zastosowanie bewacizumabu w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Intravitreal bevacizumab as a treatment in the diabetic macular edema Piotr Kanclerz, Krystyna Raczyńska Katedra i Klinika Okulistyki Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Zakrzep żyły środkowej siatkówki współczesne strategie leczenia

Zakrzep żyły środkowej siatkówki współczesne strategie leczenia Zakrzep żyły środkowej siatkówki współczesne strategie leczenia Central retinal vein occlusion current treatment strategies Paulina Glasner, Dorota Raczyńska, Leopold Glasner Katedra i Klinika Okulistyki,

Bardziej szczegółowo

DME. Science of. UCZ SIĘ, OBSERWUJ, DZIEL SIĘ Przewodnik pacjenta Cukrzycowy obrzęk plamki

DME. Science of. UCZ SIĘ, OBSERWUJ, DZIEL SIĘ Przewodnik pacjenta Cukrzycowy obrzęk plamki Science of DME www.scienceofdme.org UCZ SIĘ, OBSERWUJ, DZIEL SIĘ Przewodnik pacjenta Cukrzycowy obrzęk plamki Niniejsza broszura jest przeznaczona dla każdej osoby chorującej na cukrzycę typu 1 i typu

Bardziej szczegółowo

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT

Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Skale i wskaźniki jakości leczenia w OIT Katarzyna Rutkowska Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu Wyniki leczenia (clinical outcome) śmiertelność (survival) sprawność funkcjonowania (functional outcome) jakość

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU

BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU 442 Część II. Neurologia kliniczna BADANIA LABORATORYJNE WYKONYWANE W PRZYPADKU NIEDOKRWIENNEGO UDARU MÓZGU Badania neuroobrazowe Badanie tomografii komputerowej głowy Zasadniczym rozróżnieniem wydaje

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: ranibizumab, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, rokowanie ABSTRACT

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: ranibizumab, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, rokowanie ABSTRACT Ranibizumab w leczeniu wysiękowego AMD kilkuletnie obserwacje własne pacjentów z zachowaną dobrą ostrością wzroku mimo obecności rozległej błony neowaskularyzacji podsiatkówkowej Ranibizumab for wet AMD

Bardziej szczegółowo

Terapia anty-vegf w cukrzycowym obrzęku plamki

Terapia anty-vegf w cukrzycowym obrzęku plamki Anti-VEGF treatment in diabetic macular edema Katarzyna Mozolewska-Piotrowska Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Wojciech

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku.

WSTĘP. Skaner PET-CT GE Discovery IQ uruchomiony we Wrocławiu w 2015 roku. WSTĘP Technika PET, obok MRI, jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod obrazowych w medycynie. Przełomowymi wydarzeniami w rozwoju PET było wprowadzenie wielorzędowych gamma kamer,

Bardziej szczegółowo

Zmiana celu leczenia cukrzycy

Zmiana celu leczenia cukrzycy Zmiana celu leczenia cukrzycy Edward Franek Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA Zakład Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka IMDiK PAN, Warszawa IDF Diabetes Atlas 2015

Bardziej szczegółowo

Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska. Najważniejsze. Streszczenie

Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska. Najważniejsze. Streszczenie Miejscowe zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii obrzęku plamki w oczach po pars plana witrektomii z endotamponadą olejem silikonowym opis przypadków The use of nonsteroidal anti-inflammatory

Bardziej szczegółowo

OTWÓR PLAMKI PO DOSZKLISTKOWYCH INIEKCJACH RANIBIZUMABU U PACJENTA Z WYSIĘKOWYM ZWYRODNIENIEM PLAMKI ZWIĄZANYM Z WIEKIEM OPIS PRZYPADKU

OTWÓR PLAMKI PO DOSZKLISTKOWYCH INIEKCJACH RANIBIZUMABU U PACJENTA Z WYSIĘKOWYM ZWYRODNIENIEM PLAMKI ZWIĄZANYM Z WIEKIEM OPIS PRZYPADKU Studia Medyczne 2013; 29(1): 89 93 PRACE KAZUISTYCZNE OTWÓR PLAMKI PO DOSZKLISTKOWYCH INIEKCJACH RANIBIZUMABU U PACJENTA Z WYSIĘKOWYM ZWYRODNIENIEM PLAMKI ZWIĄZANYM Z WIEKIEM OPIS PRZYPADKU THE MACULAR

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: okryplazmina, trakcje szklistkowo-plamkowe, otwór plamki ABSTRACT

STRESZCZENIE. Słowa kluczowe: okryplazmina, trakcje szklistkowo-plamkowe, otwór plamki ABSTRACT Odpowiednia kwalifikacja pacjenta cechy kliniczne zwiększające prawdopodobieństwo sukcesu terapii okryplazminą w aspekcie nowej klasyfikacji przestrzeni witreoretinalnej Appropriate patient estimation

Bardziej szczegółowo

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid http://www.maggiedeblock.be/2005/11/18/resolutie-inzake-de-klinischebiologie/ Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Obecna Minister Zdrowia Maggy de Block wraz z Yolande Avontroodt, i Hilde Dierickx

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Pierwsi pacjenci z cukrzycą leczeni powtarzanymi dializami

Pierwsi pacjenci z cukrzycą leczeni powtarzanymi dializami KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA 04.03.2010 LECZENIE NERKOZASTĘPCZE Prof. Bolesław Rutkowski Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Gdański Uniwersytet Medyczny 1 Pierwsi pacjenci

Bardziej szczegółowo

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się:

Przebieg jaskry często jest bezobjawowy lub skąpoobjawowy. Do objawów charakterystycznych zalicza się: Jaskra Jaskra należy do grupy chorób, których wspólną cechą jest postępujące uszkodzenie nerwu wzrokowego. Charakteryzują ją zmiany morfologiczne w tarczy nerwu wzrokowego, ubytki w polu widzenia oraz

Bardziej szczegółowo