PRZENOŒNY LASER DIODOWY INSTRUKCJA OBS UGI PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZENOŒNY LASER DIODOWY INSTRUKCJA OBS UGI PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE"

Transkrypt

1 PRZENOŒNY LASER DIODOWY INSTRUKCJA OBS UGI PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE

2 Spis treœci 1. WSTÊP OSTRZE ENIE I ŒRODKI OSTRO NOŒCI... 5 Awaryjne przerwanie pracy lasera WSKAZANIA DO U YCIA PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE UWAGI DOTYCZ CE MIEJSCA U YTKOWANIA LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE... 7 Warunki termiczne i wentylacyjne w pomieszczeniu... 7 Oœwietlenie w pomieszczeniu... 7 atwopalne œrodki chemiczne i gazy... 7 Usuwanie oparów... 7 Dostêp do pomieszczenia w którym u ywany jest laser diodowy OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PODCZAS PRACY Z PRZENOŒNYM LASEREM DIODOWYM SAPPHIRE... 8 Ogólne zasady bezpieczeñstwa... 8 Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa sprzêtu medycznego (USA)... 8 Rejestracja produktów dla u ytku stomatologicznego... 8 Przepisy OSHA... 8 Ochrona oczu i skóry... 9 Opcja natychmiastowego wy³¹czenia lasera INSTALACJA I USTAWIENIE PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE... 9 Rozpakowanie zestawu i pomoc dzia³u obs³ugi klienta... 9 Opakowanie do wysy³ki Informacje dotycz¹ce zawartoœci przesy³ki Instalacja lasera diodowego Sapphire KONTROLKI I WYŒWIETLACZ PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Rêkojeœæ lasera diodowego Sapphire Panel kontrolny lasera diodowego Sapphire Ustawianie poziomu mocy lasera diodowego Sapphire Moc ci¹g³a i moc pulsacyjna Aktywacja przycisku READY na laserze diodowym Sapphire Ustawienie wi¹zki celuj¹cej lasera Uruchomienie lasera przy u yciu przycisku ON AWARYJNE WY CZENIE LASERA Automatyczna blokada lasera Przenoszenie lasera diodowego Sapphire WskaŸnik poziomu na³adowania baterii Kody informuj¹ce o wyst¹pieniu b³êdu

3 8. PRACA I U YCIE PRZENOŒNEGO LASER DIODOWEGO SAPPHIRE Tryby pracy Tryb mocy ci¹g³ej (CW) Tryb mocy pulsacyjnej Reakcja tkanek na energiê lasera Instalacja i wymiana jednorazowych w³ókien optycznych Inicjacja w³ókna optycznego Ustawianie parametrów Procedury postêpowania z tkankami twardymi Instrukcja czyszczenia Kalibracja ZALECANE PROCEDURY PODCZAS U YWANIA PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Przeciwwskazania Próbne uruchomienie lasera diodowego Sapphire Inicjacja koñcówki (jeœli to konieczne) U ycie lasera diodowego Sapphire Modelowanie linii dzi¹s³a przy pomocy lasera diodowego Sapphire Gingiwektomia, gingiwoplastyka i papilektomia przy pomocy lasera diodowego Sapphire Opracowanie rowka dzi¹s³owego i retrakcja dzi¹s³a przed pobraniem wycisku przy pomocy lasera diodowego Sapphire Debridement przy pomocy lasera diodowego Sapphire Frenektomia przy pomocy lasera diodowego Sapphire Naciêcie ropnia przy pomocy lasera diodowego Sapphire Hemostaza przy pomocy lasera diodowego Sapphire DANE TECHNICZNE PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE SERWIS PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE GWARANCJA Informacje o producencie Den-Mat Holdings, LLC 2727 Skyway Drive Santa Maria, CA USA Tel.: lub Autoryzowany dystrybutor w Polsce Denmed ul. Piotra Skargi 42/ Tarnów Tel ,

4 1. WSTÊP Przenoœny laser diodowy Sapphire jest chirurgicznym laserem dentystycznym do tkanek miêkkich, umo liwia przeprowadzenie szerokiej gamy zabiegów na tkankach miêkkich, korygowanie dzi¹s³a brze nego, leczenie kieszonek dzi¹s³owych. Przed rozpoczêciem u ywania lasera diodowego Sapphire, dentyœci i asysta powinni przejœæ specjalne szkolenie z zakresu korzystania i postêpowania z laserem. Odpowiednie programy szkoleniowe ucz¹ce pracy z laserem do celów dentystycznych s¹ organizowane przez szko³y dentystyczne oraz inne stowarzyszenia dentystyczne. Autoryzowany dystrybutor w Polsce firma Denmed mo e tak e pomóc skontaktowaæ siê z lokalnymi dentystami u ywaj¹cymi lasera diodowego Sapphire, dziêki czemu nowi u ytkownicy lasera bêd¹ mogli uzyskaæ dodatkowe wskazówki. Podczas u ywania jakiegokolwiek urz¹dzenia medycznego, którego dzia³anie opiera siê na emisji energii, bezpieczeñstwo jest najwa niejsz¹ spraw¹. Z tego powodu pañstwa gabinet powinien wdro yæ program bezpieczeñstwa stosowany podczas pracy z laserem diodowym Sapphire. Jeœli w pañstwa gabinecie nie ma osoby ds. bezpieczeñstwa, jeden z pracowników powinien zostaæ wyznaczony odpowiedzialnym za dok³adne zapoznanie siê z dzia³aniem lasera, bezpiecznym u ywaniem i konserwacj¹ lasera diodowego Sapphire. Do jego obowi¹zków powinny nale eæ szkolenie personelu pracuj¹cego w gabinecie we wszystkich aspektach bezpieczeñstwa zestawu i pos³ugiwania siê laserem diodowym Sapphire i wszystkimi akcesoriami. Identyfikacja lasera, wyjœcie i standardowe oznaczenia stosowane przez producenta Tabliczka znamionowa producenta znajduje siê na spodzie modu³u kontrolnego lasera diodowego Sapphire. MODEL: Przenoœny laser diodowy Sapphire NUMER MODELU: PRODUCENT: Den-Mat Holdings, LLC, Santa Maria, CA USA KLASYFIKACJA LASERA: (PER IEC ) KLASA 4 MAKSYMALNA MOC LASERA: 3 waty mocy ci¹g³ej, 5 watów mocy pulsacyjnej CZÊSTOTLIWOŒÆ IMPULSU: sta³a, 10 Hz CZAS TRWANIA IMPULSU: 0,05 sekundy D UGOŒÆ FALI WI ZKI PRACUJ CEJ: 808 nm (±5 nm) D UGOŒÆ FALI WI ZKI CELUJ CEJ: 640 nm (±10nm) MOC: 15 W, 5 VDC dostarczone z VAC przy 60 Hz lub VAC przy 50 Hz PRODUKT ZGODNY ZE STANDARDAMI: IEC ; IEC ; IEC , KLASA B NA IEC JAK RÓWNIE Z FEDERALNYMI REGULACJAMI OKREŒLAJ CYMI STANDARDY PRACY LASERA USTALONE W 21 CFR I ZA WYJ TKIEM ODSTÊPSTW OD NORMY ZGODNIE Z ZAWIADOMIENIEM 50 Z 26 LIPCA

5 2. OSTRZE ENIA I ŒRODKI OSTRO NOŒCI Ostrze enie: Widzialne i niewidzialne promieniowanie laserowe unikaæ kontaktu oczu i skóry z promieniowaniem bezpoœrednim lub rozproszonym. Laser klasy 4 Powy sze ostrze enie jest przymocowane do panelu frontowego modu³u kontrolnego lasera diodowego Sapphire WYJŒCIE ŒWIAT A LASERA na koñcu rêkojeœci Powy sze ostrze enie jest przymocowane do pokrywy gniazda przewodu zasilaj¹cego. Ostrze enie: Operator, pacjent, asysta i wszyscy obecni podczas pracy przy pomocy lasera musz¹ nosiæ okulary ochronne chroni¹ce przed promieniowaniem lasera. Okulary ochronne musz¹ odpowiadaæ specyfikacjom DIN EN207 Aneks II Dyrektywy 89/686/EEC o gêstoœci optycznej 800nm- 818nm z OD 4+ takie jak NoIR Laser Company model filtra DII Ostrze enie: Nie u ywaæ w obecnoœci gazów ³atwopalnych lub gazów podtrzymuj¹cych spalanie. Ostrze enie: Nie u ywaæ w s¹siedztwie butli z tlenem. Ostrze enie: Przed rozpoczêciem zabiegu nale y zawsze próbnie uruchomiæ urz¹dzenie poza ustami pacjenta. Uwaga: Prawo Federalne US zezwala na u ycie tego urz¹dzenia jedynie przez lekarza lub na polecenie lekarza. Uwaga: U ycie funkcji, ustawieñ lub wykonanie procedur w inny sposób ni opisano w niniejszej instrukcji mo e skutkowaæ niebezpieczeñstwem nara enia na promieniowanie. 5

6 Awaryjne przerwanie pracy lasera: Jeœli zaistnieje koniecznoœæ przerwania emisji energii lasera w sytuacji awaryjnej, operator mo e wy³¹czyæ laser diodowy Sapphire jednym z wymienionych sposobów: wy³¹cznikiem awaryjnym, kluczykiem, prze³¹cznikiem sieciowym oraz przez naciœniêcie przycisku READY na panelu frontowym. 3. WSKAZANIA DO U YCIA PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Laser diodowy Sapphire jest przeznaczony do wykonywania zabiegów na wewn¹trzustnych tkankach miêkkich, chirurgii szczêkowo-twarzowej i kosmetycznej ³¹cznie z ablacj¹, wykonywaniem naciêæ, wycinaniem, odparowaniem i koagulacj¹ tkanek miêkkich. Zabiegi, które mo na przeprowadziæ przy pomocy lasera diodowego Sapphire to miêdzy innymi: Naciêcie i biopsja wycinkowa Hemostaza Leczenie owrzodzeñ aftowych Gingiwektomia Gingiwoplastyka Retrakcja dzi¹s³a brze nego Korekta kszta³tu dzi¹s³a Papilektomia Debridement Dezynfekcja kieszonek dzi¹s³owych Dezynfekcja kana³ów korzeniowych Usuniêcie tkanki ziarninowej Frenektomia Frenotomia Naciêcie, drena i wyciêcie zmian na b³onie œluzowej Usuwanie w³ókniaka Wyd³u enie korony klinicznej Westybuloplastyka Ogólne zasady przeprowadzania powy szych procedur znajduj¹ siê w rozdziale 9 niniejszej instrukcji obs³ugi. Przed przyst¹pieniem do wykonywania zabiegów na pacjentach przy pomocy lasera diodowego Sapphire, operator powinien przejœæ odpowiednie szkolenie z zakresu stosowania laserów dentystycznych a tak e powinien znaæ i posiadaæ doœwiadczenie w wykonywaniu powy szych zabiegów przy pomocy urz¹dzeñ elektrochirurgicznych lub tradycyjnych instrumentów. Operator nie posiadaj¹cy doœwiadczenia powinnien wzi¹æ udzia³ w odpowiednich szkoleniach lub kierowaæ siê zaleceniami lekarza doœwiadczonego w pracy z laserem. 6

7 201 0 Den -Mat Holdings, LLC.Santa Maria, CA USA. World Right Reserved /10D O 4. UWAGI DOTYCZ CE MIEJSCA U YTKOWANIA PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Podczas wyboru miejsca, w którym bêdzie u ywany laser diodowy Sapphire proszê wzi¹æ pod uwagê poni sz¹ specyfikacjê. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeñstwa w pañstwa gabinecie. Wymagania dotycz¹ce zasilania lasera diodowego Sapphire s¹ nastêpuj¹ce: Moc wejœciowa: V AC przy 60 Hz, 3A; V AC przy 50 Hz, 1.5A (mo na prze³¹czyæ) Moc wyjœciowa: 24W, +5 V DC przy 6A maksimum Warunki termiczne i wentylacyjne w pomieszczeniu: W pomieszczeniu, w którym u ywany jest laser diodowy Sapphire, powinien znajdowaæ siê odpowiedni system ch³odz¹cy i ogrzewaj¹cy w celu zapewnienia optymalnego przedzia³u temperatur pomiêdzy C odpowiedniego do pracy lasera. Nale y unikaæ przechowywania i transportowania lasera w temperaturze poni ej 0 C. Oœwietlenie w pomieszczeniu: Oœwietlenie sufitowe lub oœwietlenie z unitu stomatologicznego powinno dostarczaæ wystarczaj¹c¹ iloœæ œwiat³a aby odpowiednio oœwietliæ pole zabiegowego podczas pracy laserem diodowym Sapphire. atwopalne œrodki chemiczne i gazy: Podczas zabiegu przy pomocy lasera diodowego Sapphire, w pomieszczeniu nale y wy³¹czyæ dop³yw wszystkich ³atwopalnych gazów lub gazów podtrzymuj¹cych spalanie. Aby zapobiec zapaleniu, œrodki czyszcz¹ce lub inne ³atwopalne zwi¹zki chemiczne powinny byæ przechowywane z daleka od pomieszczenia, w którym przeprowadza siê zabiegi. Lasera nie nale y u ywaæ w obecnoœci butli z tlenem. Usuniêcie oparów Podczas odparowywania tkanki nale y usun¹æ opary. Do tego celu nale y u yæ ssaka o du ej wydajnoœci. Lekarze, operatorzy oraz personel dodatkowy przebywaj¹cy w pobli u miejsca przeprowadzania zabiegu laserem diodowym Sapphire powinni nosiæ maski chirurgiczne o przepuszczalnoœci 0,1 mikrona lub mniej, które s¹ odpowiednie do zabezpieczenia przed wirusami i bakteriami. Dostêp do pomieszczenia, w którym u ywany jest laser diodowy Sapphire Podczas pracy przy pomocy lasera dostêp do pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest zabiegi powinien byæ ograniczony. Znak PRACUJ CY LASER ( LASER IN USE ) powinien znajdowaæ siê blisko wejœcia do pomieszczenia, w którym jest u ywany laser. DANGER LASER RADIATION. AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION. Wavelength: 808 nm Max output power: 5W Pulse duration: 0,05 seconds LASER PROTECTIVE EYEWEAR REQIRED 7

8 5. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PODCZAS PRACY Z PRZENOŒNYM LASEREM DIODOWYM SAPPHIRE Ogólne zasady bezpieczeñstwa Za bezpieczne korzystanie z lasera diodowego Sapphire odpowiedzialni s¹ wszyscy pracownicy gabinetu w tym lekarze, operatorzy i osoba ds. bezpieczeñstwa. Protoko³y bezpiecznego u ywania lasera zosta³y opracowane przez lekarzy, dentystów, naukowców oraz producentów laserów. Podczas pracy laserem diodowym Sapphire nale y postêpowaæ zgodnie z tymi protoko³ami. Lekarze dentyœci opracowali tak e protoko³y i instrukcje opisuj¹ce prawid³owe u ywanie lasera na tkankach miêkkich jamy ustnej, nale y je stosowaæ podczas pracy laserem diodowym Sapphire. Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa sprzêtu medycznego (USA) Amerykañska Agencja ds. ywnoœci i Leków (z ang. Food and Drug Administration FDA) sprawuje kontrolê nad sprzeda ¹ i u yciem wszystkich urz¹dzeñ medycznych w tym lasera diodowego Sapphire. Producenci produktów podlegaj¹cych standardom dzia³ania pod federalnym aktem w sprawie ywnoœci, leków i kosmetyków, rozdzia³ V, podrozdzia³ C Kontrola radiacji produktów elektronicznych s¹ zobowi¹zani do potwierdzenia zgodnoœci produktów z regulacjami oraz dostarczyæ ró norakie raporty do Centrum urz¹dzeñ i zdrowia radiologicznego (z ang. Center for Device and Radiological Health CDRH). Dla producentów laserów medycznych (takich jak przenoœny laser diodowy Sapphire), wymagane jest dodatkowe potwierdzenie przez FDA bezpieczeñstwa i skutecznoœci urz¹dzenia. Firmy, które zamierzaj¹ wprowadziæ na rynek laser medyczny lub jego ekwiwalent, przed otrzymaniem zezwolenia na dystrybucjê handlow¹, musz¹ uzyskaæ autoryzacjê od FDA. Proces oceny pozarynkowej (510(k)) zastosowany w przypadku lasera diodowego Sapphire jest przeprowadzany dla urz¹dzeñ, które s¹ ekwiwalentami istniej¹cych i prawnie obecnych na rynku urz¹dzeñ klasy II. Rejestracja produktów dla u ytku stomatologicznego (dotyczy USA) W wiêkszoœci przypadków stany lub prowincje nie posiadaj¹ okreœlonych wymagañ dotycz¹cych rejestracji laserów chirurgicznych przez dentystów. Jednak wiele stanów wymaga aby higienistka, która bêdzie u ywa³a lasera, wziê³a udzia³ w szkoleniu sk³adaj¹cym siê zarówno z wyk³adu jak i zajêæ praktycznych. Wymaga siê aby przed rozpoczêciem pracy z laserem, kandydaci ubiegaj¹cy siê o licencjê zdali test bieg³oœci i uzyskali zaœwiadczenie. Kursy s¹ zazwyczaj prowadzone przez cz³onków Akademii Stomatologii Laserowej posiadaj¹cych uprawnienia nauczycielskie. Takie szkolenie bêdzie odpowiednie do pracy z laserem diodowym Sapphire. Przepisy OSHA (Agencji bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy) Zgodnie z przepisami OSHA (Agencjê bezpieczeñstwa i zdrowia w pracy), ga³êzi Ministerstwa Pracy USA, za bezpieczeñstwo pracownika odpowiada pracodawca. OSHA uznaje standard ANSI Z136.1 jako Ÿród³o analizy bezpieczeñstwa w odniesieniu do laserów medycznych. Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w Instrukcjach technicznych OSHA (TED A) sekcja III, rozdzia³ 6, W celu zapewnienia bezpieczeñstwa pacjentom i pracownikom gabinetu, Den-Mat Holdings, LLC zaleca wdro enie programów bezpieczeñstwa w zwi¹zku z u ywaniem przenoœnego lasera diodowego Sapphire. Den-Mat Holdings, LLC zaleca tak e postêpowanie zgodne z odpowiednimi wymogami poszczególnych stanów i prowincji dotycz¹cych bezpieczeñstwa i organizacji zdrowia. 8

9 Ochrona oczu i skóry Podczas pracy z przenoœnym laserem diodowym Sapphire, lekarze, operatorzy, personel dodatkowy, pacjenci i wszyscy znajduj¹cy siê w pomieszczeniu gdzie przeprowadzany jest zabieg musz¹ nosiæ odpowiednie okulary ochronne, które zosta³y zaprojektowane do pracy w obecnoœci fali o d³ugoœci ponad 700 ìm (d³ugoœæ promieni lasera). Okulary ochronne musz¹ odpowiadaæ normom DIN EN207 aneks II dyrektywy 89/686/EEC przy gêstoœci optycznej nm OD 4+ takich jak NoIR Laser Company model filtra DI1. Nominalna odleg³oœæ zagro enia wzroku (NOdZW) jest to odleg³oœæ od Ÿród³a emisji promieni lasera do miejsca gdzie promieniowanie nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE najwy szy poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych warunkach mog¹ byæ eksponowane osoby bez doznawania skutków szkodliwych dla zdrowia). Nominalny obszar zagro enia (NObZ) to obszar, w obrêbie którego poziom bezpoœredniego, odbitego lub rozproszonego promieniowania podczas normalnej pracy przekracza maksymaln¹ dopuszczaln¹ ekspozycjê. Zewnêtrzna granica NObZ jest równa NOdZW. NOdZW dla osoby nosz¹cej rekomendowane okulary ochronne jest przedstawiona w tabeli 1 poni ej. ród³o promieniowania MDE MW/cm 2 K¹t rozbie noœci Bez okularów ochronnych Koñcówka z w³óknem optycznym (bezpoœrednio) NOdZW (cm) Z zalecanymi okularami ochronnymi 1,66 9 (±1 ) 393,7 3,94 Odbite od tkanki 1,66 niedostêpne 0,63 0,0063 Tabela 1 NOdZW Podczas emisji promieni lasera pod adnym pozorem nie wolno kierowaæ koñcówki w³ókna optycznego lasera Sapphire bezpoœrednio na twarz, oczy, skórê, adnej z osób znajduj¹cych siê w pobli u lasera. Opcja natychmiastowego wy³¹czenia lasera W razie rzeczywistego lub postrzeganego niebezpieczeñstwa mo na przerwaæ emisj¹ promieni lasera jednym z poni szych sposobów: 1. Zwolnienie przycisku aktywuj¹cego na rêkojeœci. 2. Naciœniêcie przycisku STOP. 3. Zdjêcie stopy z prze³¹cznika no nego. 4. Przekrêcenie kluczyka w lewo do pozycji wy³¹czonej. 5. Wy³¹czenie prze³¹cznika sieciowego do pozycji (O). 6. Naciœniêcie przycisku READY aby przejœæ w tryb gotowoœci do pracy. 6. INSTALACJA I USTAWIENIE PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Rozpakowanie zestawu i pomoc dzia³u obs³ugi klienta Przed rozpakowaniem, instalacj¹ i zaprogramowaniem ustawieñ lasera diodowego Sapphire nale y zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w tym rozdziale. Jeœli któraœ informacja nie jest jasna i nie s¹ pañstwo pewni jak nale y post¹piæ, proszê zadzwoniæ do pracownika dzia³u obs³ugi klienta firmy Den-Mat Holdings, LLC lub do dystrybutora w Polsce firmy Denmed. 9

10 Opakowanie transportowe Opakowanie transportowe, w którym dostarczono laser diodowy Sapphire zosta³o specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego transportowania lasera. Proszê zachowaæ oryginalne opakowanie, w przypadku gdyby laser musia³ byæ odes³any do serwisu lub naprawy. Zawartoœci przesy³ki z laserem diodowym Sapphire Zawartoœæ przesy³ki powinna zawieraæ nastêpuj¹ce elementy: Laser diodowy Sapphire z rêkojeœci¹ Konwerter AC/DC Kluczyk zabezpieczaj¹cy przed niepo ¹danym w³¹czeniem Koñcówki z w³ókna optycznego, 400ìm/5szt. Jednorazowe os³ony na rêkojeœæ 25 szt. Okulary ochronne 3 szt. Znak bezpieczeñstwa Instrukcja obs³ugi przenoœnego lasera diodowego Sapphire Informacje na temat gwarancji Proszê sprawdziæ czy wszystkie elementy znajduj¹ siê w opakowaniu. Instalacja lasera diodowego Sapphire Nale y dok³adnie obejrzeæ ka d¹ z czêœci wymienionych poni ej i u ywaæ jej zgodnie z instrukcjami. U ycie kabli lub akcesoriów innych ni dostarczone przez Den-Mat Holdings, LLC mo e uszkodziæ urz¹dzenie oraz spowodowaæ zwiêkszon¹ emisjê RF lub wp³yn¹æ niekorzystnie na dzia³anie urz¹dzenia. Modu³ kontrolny lasera diodowego Sapphire pod³¹czyæ konwerter AC/DC do gniazdka sieciowego i do³¹czyæ ma³¹ wtyczkê o niskim napiêciu do wtyczki znajduj¹cej siê z ty³u modu³u kontrolnego. Prze³¹cznik sieciowy Prze³¹cznik sieciowy lasera diodowego Sapphire znajduje siê z ty³u modu³u kontrolnego. Jeœli laser ma byæ u ywany, prze³¹cznik musi byæ w³¹czony. Rêkojeœæ lasera diodowego Sapphire po w³¹czeniu urz¹dzenia przy pomocy kluczyka, laser domyœlnie ustawia siê w tryb oczekiwania, na wyœwietlaczu wyœwietlana jest wartoœæ 0.8 oznaczaj¹ca moc lasera, ikonka CW (moc ci¹g³a) œwieci na zielono. Kluczyk aby ustawiæ laser w tryb oczekiwania nale y w³o yæ kluczyk do zamka na module kontrolnym i przekrêciæ w prawo do pozycji w³¹czonej. Przed wyjœciem z gabinetu, osoba ds. bezpieczeñstwa powinna sprawdziæ czy kluczyk znajduje siê w pozycji wy³¹czonej, a nastêpnie wyj¹æ go i pozostawiæ w bezpiecznym miejscu. Prze³¹cznik no ny (opcjonalnie) istnieje mo liwoœæ zakupu prze³¹cznika no nego. Aby go zainstalowaæ nale y w³o yæ wtyczkê do okr¹g³ego gniazda z boku modu³u kontrolnego. Po zamocowaniu prze³¹cznika no nego, przycisk ON/OFF na rêkojeœci nie bêdzie dzia³a³ i prze³¹cznik no ny bêdzie w³¹cza³/wy³¹cza³ emisjê promieni lasera. 10

11 Skrócona instrukcja monta u lasera diodowego Sapphire 1. W³o yæ konwerter mocy do gniazdka w œcianie a wtyczkê o niskim natê eniu do gniazda z ty³u modu³u kontrolnego. 2. W³¹czyæ prze³¹cznik sieciowy znajduj¹cy siê z ty³u modu³u kontrolnego. 3. W³o yæ kluczyk do zamka na module kontrolnym i przekrêciæ kluczyk w prawo. 4. Zainstalowaæ prze³¹cznik no ny (opcjonalnie). 5. Na wyœwietlaczu na panelu frontowym wyœwietli siê domyœlne ustawienie 0.8 W w trybie mocy ci¹g³ej (CW). Ikonka CW podœwietli siê na zielono. 6. Jeœli poziom na³adowania baterii lasera jest niski (oznaczone przez pusty wyœwietlacz LASER POWER i czerwony wskaÿnik na³adowania baterii), nale y na³adowaæ urz¹dzenie przed u yciem. Poczekaæ a wskaÿnik poziomu na³adowania baterii zaœwieci siê na zielono, co oznacza e bateria jest w pe³ni na³adowana. 11

12 7. KONTROLKI I WYŒWIETLACZ PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Rêkojeœæ lasera diodowego Sapphire: Rêkojeœci lasera diodowego Sapphire sk³ada siê z nastêpuj¹cych komponentów: Unikaæ ekspozycji wyjœcie œwiat³a lasera Komponenty rêkojeœci lasera diodowego Sapphire: 1. Zdejmowana, jednorazowa koñcówka 2. Przycisk aktywuj¹cy ON/OFF 3. G³ówny uchwyt rêkojeœci 4. Ko³nierz do mocowania jednorazowych koñcówek 5. Jednorazowa os³ona na rêkojeœæ (nie pokazano na zdjêciu). 12

13 Panel kontrolny lasera diodowego Sapphire Na panelu kontrolnym znajduj¹ siê nastêpuj¹ce funkcje i przyciski: Przycisk READY 2. WskaŸnik READY Kolor zielony oznacza tryb gotowoœci do pracy Niezaœwiecony oznacza tryb oczekiwania 3. Zwiêkszanie mocy lasera 4. Zmniejszanie mocy lasera 5. WskaŸnik mocy pulsacyjnej PULSE 6. WskaŸnik mocy ci¹g³ej CW (Continuous Wave) (podœwietlony na czerwono oznacza, e emitowana jest wi¹zka lasera) 7. Przycisk zmiany trybów pracy: moc ci¹g³a / moc pulsacyjna 8. WskaŸnik poziomu mocy lasera 9. Przycisk STOP (awaryjny przycisk wy³¹czaj¹cy laser) 10. WskaŸnik poziomu na³adowania baterii. 13

14 Ustawianie poziomu mocy lasera diodowego Sapphire Poziom mocy mo na ustawiæ przy pomocy strza³ek w górê (zwiêkszanie) i w dó³ (zmniejszanie). Ustawienie poziomu mocy jest wyœwietlane na wyœwietlaczu. Po pierwszym w³¹czeniu urz¹dzenie domyœlnie w³¹czy siê w trybie mocy ci¹g³ej i ikona CW na panelu kontrolnym zaœwieci siê na zielono. W oknie wyœwietlacza wyœwietli siê wartoœæ natê enia mocy 0,8 watów. Moc ci¹g³a i moc pulsacyjna: Poprzez naciœniêcie przycisku CW/P mo na wybraæ tryb pracy lasera: moc ci¹g³a (CW) lub moc pulsacyjna (czêstotliwoœæ impulsu 10 Hz). Ikona symbolizuj¹ca dany tryb podœwietli siê na zielono. Aktywacja przycisku READY na laserze diodowym Sapphire: Aby przejœæ z trybu oczekiwania (STANDBY) do trybu gotowoœci do pracy i przygotowania do uruchomienia lasera nale y nacisn¹æ przycisk READY w trybie mocy ci¹g³ej lub pulsacyjnej. Dioda obok przycisku READY zaœwieci siê na zielono co oznacza, e laser znajduje siê w trybie READY. Zmiana trybu lub poziomu mocy spowoduje dezaktywacjê statusu READY a operator musi wybraæ nowe ustawienie i zatwierdziæ je poprzez ponowne naciœniêcie przycisku READY. Nie mo na zmieniæ ustawieñ po uruchomieniu lasera. Naciœniêcie przycisku READY bez zmiany poziomu mocy lasera lub trybu, spowoduje, e system prze³¹czy siê z powrotem w tryb STANDBY. Po ustawieniu lasera w trybie READY, dioda wskazuj¹ca tryb zaœwieci siê na zielono, co oznacza, e laser jest gotowy do uruchomienia. Jak opisano poni ej, kiedy laser znajduje siê w trybie READY emitowana jest wi¹zka celuj¹ca lasera. Ustawienie wi¹zki celuj¹cej lasera Laser diodowy Sapphire emituje wi¹zkê celuj¹c¹, jest to œwiat³o widzialne, które oœwietla miejsce, na które padn¹ promienie lasera. Dziêki temu operator mo e wycelowaæ wi¹zkê lasera przed i w trakcie zabiegu. Wi¹zka celuj¹ca jest aktywna w trybie READY i jest dodatkowym wizualnym znakiem, e tryb READY jest aktywny. Moc wi¹zki celuj¹cej mo na ustawiæ od minimum 0,4 mw (domyœlnie) do maksimum 2 mw lub mo na j¹ ca³kowicie wy³¹czyæ. Aby ustawiæ moc wi¹zki celuj¹cej nale y nacisn¹æ przycisk READY i przytrzymaæ go przez 5 sekund, wi¹zka celuj¹ca zacznie œwieciæ w domyœlnym ustawieniu 0,4 mw. Aby zmierzyæ po ¹dan¹ moc wi¹zki celuj¹cej nale y u yæ kalki zgryzowej jako celu. Na wyœwietlaczu wyœwietli siê A1. Aby wy³¹czyæ wi¹zkê celuj¹c¹ nacisn¹æ strza³kê w dó³. Na wyœwietlaczu wyœwietli siê A0. Naciœniêcie strza³ki w górê spowoduje zwiêkszenie mocy wi¹zki celuj¹cej o oko³o 20%, zwiêkszaj¹c w ten sposób osi¹gniemy wartoœæ do 2 mw, co na wyœwietlaczu zostanie oznaczone symbolem A5. Aby wybraæ po ¹dan¹ moc wi¹zki celuj¹cej nale y nacisn¹æ przycisk READY i wyjœæ z trybu ustawiania wi¹zki celuj¹cej. W tym momencie laser diodowy Sapphire jest gotowy do uruchomienia wi¹zki pracuj¹cej zgodnie z wybranymi ustawieniami. Uruchomienie lasera przy u yciu przycisku ON Wi¹zkê pracuj¹c¹ lasera diodowego Sapphire uruchamia siê przyciskiem ON/OFF na rêkojeœci lub (opcjonalnie) prze³¹cznikiem no nym. Prze³¹cznika ON/OFF na rêkojeœci i prze³¹cznika no nego nie mo na u ywaæ jednoczeœnie. Po zainstalowaniu prze³¹cznika no nego, przycisk ON/OFF na rêkojeœci nie jest aktywny. Jeœli prze³¹cznik no ny nie bêdzie u ywany nale y od³¹czyæ go od modu³u kontrolnego lasera. 14

15 Po w³¹czeniu trybu READY oraz naciœniêciu przycisku ON/OFF na rêkojeœci lub naciœniêciu prze³¹cznika no nego, ikonka wskazuj¹ca tryb aktywny zmieni kolor z zielonego na czerwony i wyda sygna³ dÿwiêkowy, informuj¹c, e aktywowano wi¹zkê pracuj¹c¹ lasera. Wi¹zka lasera zostanie wyemitowana z 100 mikrosekundowym opóÿnieniem. Wi¹zka lasera jest emitowana z koñcówki rêkojeœci przez jednorazowe w³ókno optyczne o œrednicy 400ìm. Zwolnienie przycisku ON/OFF na rêkojeœci lub przycisku no nego przerwie emisjê wi¹zki pracuj¹cej lasera. AWARYJNE WY CZENIE LASERA Pracê lasera diodowego Sapphire mo na przerwaæ w dowolnym momencie przez naciœniêcie awaryjnego przycisku STOP (str.13, nr.9, rys. 1). Praca lasera zostanie przerwana niezale nie od trybu, ustawienia mocy i tego czy emitowana by³a wi¹zka pracuj¹ca. Inne sposoby przerwania emisji wi¹zki pracuj¹cej: 1. Zwolnienie przycisku aktywuj¹cego na rêkojeœci. 2. Naciœniêcie awaryjnego przycisk STOP. 3. Zdjêcie stopy z prze³¹cznika no nego 4. Przekrêcenie kluczyka w lewo do pozycji wy³¹czonej. 5. Wy³¹czenie prze³¹cznika sieciowego do pozycji (O). 6. Naciœniêcie przycisku READY co spowoduje przejœcie w tryb Standby. Aby zresetowaæ urz¹dzenie przed ponownym uruchomieniem, nale y nacisn¹æ przycisk STOP i przytrzymaæ go przez 5 sekund. Automatyczna blokada lasera montowana do drzwi wejœciowych (prze³¹cznik blokady nie wchodzi w sk³ad zestawu) Wtyczka prze³¹cznika no nego lasera diodowego Sapphire mo e s³u yæ równie jako wtyczka do automatycznej blokady lasera po zainstalowaniu rozwidlonego przewodu w kszta³cie Y do automatycznej blokady montowanej do drzwi wejœciowych (nie wchodzi w sk³ad zestawu). Dziêki temu rozwi¹zaniu lekarz mo e wyznaczyæ osobne pomieszczenie do przeprowadzania zabiegów przy pomocy lasera, w którym drzwi bêd¹ pod³¹czone do lasera diodowego Sapphire. Po zainstalowaniu automatycznej blokady, laser wy³¹czy siê za ka dym razem kiedy drzwi zostan¹ otwarte, ma to na celu ochronê wzroku osoby wchodz¹cej do pomieszczenia. Jeœli automatyczna blokada nie zostanie zainstalowana, laser diodowy Sapphire bêdzie dzia³a³ normalnie. Aby zamontowaæ automatyczn¹ blokadê, nale y kupiæ pêtlê blokady w lokalnym sklepie elektronicznym. Pe³n¹ listê czêœci niezbêdnych do zamontowania automatycznej blokady uzyskaj¹ pañstwo od producenta firmy Den-Mat Holdings, LLC lub dystrybutora w Polsce firmy Denmed. Nale y zamontowaæ prze³¹cznik na drzwiach i w³o yæ wtyczkê do koñcówki rozwidlonego przewodu opisanego automatyczna blokada. W³o yæ koñcówkê przewodu w kszta³cie Y do wtyczki prze³¹cznika no nego lasera diodowego Sapphire. Jeœli zamierzaj¹ pañstwo u ywaæ opcjonalnego prze³¹cznika no nego podczas pracy z laserem, nale y wpi¹æ przewód prze³¹cznika no nego do koñcówki przewodu automatycznej blokady oznaczonej napisem prze³¹cznik no ny. Jeœli nie bêd¹ pañstwo korzystali z mo liwoœci automatycznej blokady a chc¹ u ywaæ prze³¹cznika no nego podczas pracy z laserem, nale y bezpoœrednio pod³¹czyæ wtyczkê prze³¹cznika no nego do wtyczki prze³¹cznika no nego bez u ywania rozwidlonego przewody w kszta³cie Y. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce instalacji uzyskaj¹ pañstwo od producenta Den-Mat Holdings, LLC lub od dystrybutora w Polsce firmy Denmed. 15

16 Przenoszenie lasera diodowego Sapphire Nie ma potrzeby pod³¹czania lasera diodowego Sapphire do gniazdka sieciowego. Laser jest zasilany bateri¹ litowo-jonow¹ przeznaczon¹ do wielokrotnego ³adowania. Po ca³kowitym na³adowaniu baterii, w wiêkszoœci przypadków laser mo e pracowaæ do 40 minut zanim zajdzie koniecznoœæ powtórnego ³adowania. Umo liwia to przenoszenie lasera z jednego pomieszczenia do drugiego jeœli jest taka koniecznoœæ. (Bez wzglêdu na to gdzie u ywany jest laser zawsze nale y przestrzegaæ wszystkich œrodków ostro noœci: operator, asysta i pacjenci powinni nosiæ okulary ochronne, znak ostrzegawczy powinien informowaæ, e u ywany jest laser). WskaŸnik poziomu na³adowania baterii Jeœli poziom na³adowania baterii spadnie poni ej 3,4 V, wskaÿnik poziomu na³adowania baterii zmieni kolor z zielonego na ó³ty. W wiêkszoœci przypadków nie jest to powodem do niepokoju. Jednak jeœli urz¹dzenie ma byæ u ywane podczas szczególnie d³ugiego zabiegu (d³u szego ni 40 minut), zw³aszcza jeœli procedura wymaga aby laser pracowa³ w trybie mocy ci¹g³ej z moc¹ wiêksz¹ ni 2.0 W, bateria mo e siê roz³adowaæ. Jeœli bateria jest roz³adowana poni ej 2,5 V, wskaÿnik poziomu na³adowania baterii zmieni kolor z ó³tego na czerwony. Oznacza to, e bateria jest na wyczerpaniu i nale y na³adowaæ bateriê przez u yciem lasera. Jeœli bateria nadal nie zostanie do³adowana, na wyœwietlaczu wyœwietli siê komunikat E4 i dioda READY bêdzie migaæ na czerwono, oznacza to, e poziom na³adowania baterii jest tak niski, e nie mo na uruchomiæ lasera. Nale y pod³¹czyæ urz¹dzenie do gniazdka sieciowego i na³adowaæ przed ponownym uruchomieniem lasera. Kody informuj¹ce o wyst¹pieniu b³êdu E1 Moc wyjœciowa nie jest skalibrowana: ró ni siê o ponad 20% od wybranego poziomu mocy E2 Zbyt wysoka temperatura; podstawowa temperatura diody >50 C E3 Niski poziom na³adowania baterii; na³adowaæ lub wymieniæ bateriê (wskaÿnik baterii ma kolor czerwony) E4 brak mocy; bateria roz³adowana (dioda READY miga na czerwono) E5 b³¹d komunikacji z rêkojeœci¹ 8. PRACA I U YCIE PRZENOŒNEGO LASER DIODOWEGO SAPPHIRE Tryby pracy Laser diodowy Sapphire mo e pracowaæ w trybie mocy ci¹g³ej (CW) lub pulsacyjnej (P..). Wybór odpowiedniego trybu daje operatorowi mo liwoœæ kontrolowania temperatury tkanki, na której przeprowadzany jest zabieg i kontrolowania mocy lasera. Czas trwania impulsu (0,05 sekundy) i liczba impulsów na sekundê (10) zosta³y ustawione przez producenta i nie mo na ich zmieniæ. Operator musi okreœliæ jedynie tryb pracy i moc emitowanej wi¹zki. Tryb mocy ci¹g³ej (CW) Tryb mocy ci¹g³ej to najszybszy sposób przeprowadzenia ablacji tkanek, jednak wzrost temperatury mo e spowodowaæ uszkodzenie tkanek przyleg³ych. Tkanki mo na och³odziæ kieruj¹c na nie przerywany strumieñ powietrza ze strzykawki i ssaka lub sch³odziæ obszar wystawiony na d³ugotrwa³e dzia³anie promieni lasera u ywaj¹c strumienia wody. Nale y unikaæ u ywania strzykawki z powietrzem podczas przeprowadzania zabiegu na tkankach miêkkich przyleg³ych do lub w obszarze pola zabiegowego poniewa zatrzymanie powietrza w tkance podczas procesu ch³odzenia mo e spowodowaæ zator. 16

17 Tryb mocy pulsacyjnej Dziêki pracy w trybie mocy pulsacyjnej mo liwe jest ch³odzenie tkanki w przerwach pomiêdzy emisj¹ energii. Cykl pracy to procent czasu, w którym emitowana jest energia. Œrednia moc zale y od iloœci impulsów na sekundê, cyklu pracy oraz intensywnoœci energii na impuls. Laser diodowy Sapphire wykonuje 10 impulsów na sekundê a jego cykl pracy wynosi 50%. Laser wytwarza 1 impuls energii i jeden okres odpoczynku pomiêdzy impulsami. W rezultacie œrednia moc na sekundê wynosi 50% ustawionej mocy. Dlatego podczas pracy w trybie mocy pulsacyjnej, nale y ustawiæ wiêksz¹ moc aby osi¹gn¹æ taki sam rezultat kliniczny jak podczas pracy w trybie mocy ci¹g³ej przy takiej samej mocy. Reakcja tkanek na energiê lasera Regulowanie mocy i prêdkoœci z jak¹ operator porusza koñcówk¹ z w³óknem optycznym pomo e osi¹gn¹æ najlepszy rezultat. Niepo ¹danym efektem ubocznym u ycia zbyt du ej mocy lub zbyt wolnego poruszania koñcówk¹ jest zwêglenie tkanek. Zawsze nale y u ywaæ najmniejszego poziomu mocy potrzebnego do wykonania zabiegu. Idealna reakcja tkanek charakteryzuje siê brakiem lub lekkim przebarwieniem po zabiegu i bêdzie skutkowa³a mniejszym uszkodzeniem pozabiegowym i krótszym czasem gojenia. Nale y unikaæ penetrowania lub uszkadzania okostnej i nie u ywaæ lasera na koœci wyrostka. Poniewa fala lasera o d³ugoœæ 808 nm reaguje z melanin¹ i hemoglobin¹, konieczne jest zmniejszenie mocy podczas leczenia pacjentów posiadaj¹cych ciemniejszy odcieñ tkanek miêkkich lub z przebarwieniami na b³onie œluzowej. W celu usuniêcia lub zredukowania tkanki, zawsze nale y rozpoczynaæ od najmniejszej mo liwej w danym przypadku mocy. Instalacja i wymiana jednorazowych w³ókien optycznych Rêkojeœæ Mocowanie jednorazowego w³ókna optycznego Instalowanie w³ókna optycznego Koñcówka w³óka optycznego przewodzi energiê lasera w kierunku od diody do tkanki. W³ókna wykonane s¹ z dwutlenku krzemu powlekanego polimerem. Proszê zauwa yæ, e podczas mocowania w³ókna optycznego istnieje potencjalne ryzyko, e w³ókno zostanie uszkodzone na skutek gwa³townego zginania lub nieprawid³owego mocowania do rêkojeœci. Postêpowanie niezgodnie z zaleceniami mo e prowadziæ do uszkodzenia w³ókna lub rêkojeœci i/lub zranienia pacjenta, personelu lub operatora lasera. Jeœli wi¹zka celuj¹ca lasera nie jest emitowana z rêkojeœci, jej intensywnoœæ jest zredukowana lub wi¹zka jest rozproszona, prawdopodobnie rêkojeœæ jest uszkodzona lub dzia³a nieprawid³owo. Jeœli za³o enie innej koñcówki nie rozwi¹ e problemu, nale y zwróciæ urz¹dzenie do producenta w celu naprawy. 17

18 W³ókno optyczne jest w pewnym stopniu elastyczne ale mo na je z³amaæ wyginaj¹c pod zbyt ostrym k¹tem lub przy zbyt ma³ym promieniu. Pozosta³oœci bia³kowe z tkanek dzi¹s³owych gromadz¹ce siê na w³óknie podczas zabiegu i bardzo wysoka temperatura wp³ywaj¹ niekorzystnie na koñcówkê. W³ókno mo e siê z³amaæ jeœli ciemny obszar na koñcu w³ókna optycznego jest wiêkszy ni 3-4 mm. Jest to wa ne zw³aszcza podczas zabiegu debridementu kieszonki zêbowej. W celu unikniêcia akumulowania siê pozosta³oœci bia³kowych nale y regularnie wykonywaæ przerwy w pracy lasera i wycieraæ koñcówkê gazikiem zwil onym wod¹. Do czyszczenia gor¹cej koñcówki nie wolno u ywaæ ³atwopalnych rozpuszczalników takich jak alkohol. Koñcówki z w³óknem optycznym s¹ jednorazowe i nie ma potrzeby ich dezynfekowania i czyszczenia. Po ka dym zabiegu nale y wymieniæ jednorazow¹ koñcówkê. Jednorazowe koñcówki z w³óknem optycznym s¹ dostarczone w zamkniêtym pojemniku. Ka da koñcówka z w³óknem jest zdezynfekowana. Koñcówki s¹ przeznaczone wy³¹cznie do jednorazowego u ytku i nale y je wyrzuciæ po u yciu. Przed u yciem nale y sprawdziæ czy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeœli jest uszkodzone, nie nale y u ywaæ koñcówek. Podczas wyjmowania koñcówki z opakowania zachowaæ ostro noœæ aby nie z³amaæ w³ókna. Nie dotykaæ koñca w³ókna. Ponowne u ycie w³ókna optycznego znacznie zwiêkszy niebezpieczeñstwo zaka enia krzy owego miêdzy pacjentami. Zu yte koñcówki wyrzuciæ do pojemnika na odpady medyczne. Podczas wymiany koñcówki w³óka optycznego kluczyk musi zawsze znajdowaæ siê w pozycji wy³¹czonej. Aby za³o yæ now¹ koñcówkê, nale y przytrzymaæ ko³nierz koñcówki pomiêdzy kciukiem a palcem wskazuj¹cym, ustawiæ w jednej linii z rêkojeœci¹ a nastêpnie mocno wcisn¹æ do rêkojeœci. Zalecamy aby po zamontowaniu nowego w³ókna, ustawiæ laser diodowy Sapphire w tryb READY a wi¹zkê celuj¹c¹ o mocy 0,4 mw (domyœlnie) a nastêpnie oceniæ kszta³t i intensywnoœæ wi¹zki i upewniæ siê, e urz¹dzenie dzia³a poprawnie: punkt wi¹zki celuj¹cej powinien byæ okr¹g³y a wi¹zka powinna byæ skupiona a nie rozproszona. Jeœli wi¹zka nie jest okr¹g³a lub jest rozproszona, nale y wypróbowaæ inne w³ókno a jeœli to nie rozwi¹ e problemu, producent bêdzie musia³ oceniæ zestaw w³ókien optycznych. Po takiej ocenie nale y ponownie ustawiæ wi¹zkê celuj¹c¹ do po ¹danego poziomu (str.14). Aby usun¹æ zu yt¹ koñcówkê, nale y delikatnie z³apaæ koñcówkê pomiêdzy kciuk i palec wskazuj¹cy i wyci¹gn¹æ j¹ bezpoœrednio z rêkojeœci. 18

19 Inicjacja w³ókna optycznego Podczas niektórych zabiegów istnieje potrzeba zainicjowania w³ókna optycznego. Inicjacja polega na stopieniu cienkiej warstwy pigmentu na koñcu w³ókna, ma to na celu przygotowanie w³ókna optycznego do zatrzymywania ciep³a. Naj³atwiejszym sposobem na zainicjowanie koñcówki jest delikatne poruszanie w³óknem na kalce zgryzowej, moc powinna wynosiæ 1W, moc ci¹g³a (patrz zdjêcie poni ej). W³ókno zatrzyma pigment z kalki. Nie przekraczaæ czasu kontaktu 1 sekundy. Inicjacja w³ókna optycznego Ustawianie parametrów Sprawdziæ jaka moc i tryb pracy bêd¹ konieczna do przeprowadzenia zabiegu a nastêpnie wybraæ odpowiedni tryb mocy ci¹g³ej (CW) lub mocy pulsacyjnej (P.) przy pomocy przycisku CW/P. Ikonka przy wybranym trybie pracy zaœwieci siê na zielono. Ustawiæ moc wi¹zki celuj¹cej i wyjœæ do trybu READY. U ywaj¹c strza³ek w górê lub w dó³ ustawiæ odpowiedni poziom mocy. Domyœlne ustawienie mocy to 0,8W a jego wartoœæ wyœwietli siê w oknie wyœwietlacza. Procedury postêpowania z tkankami twardymi Laser diodowy Sapphire nie jest przeznaczony do stasowania na tkankach twardych. Laser diodowy Sapphire jest czu³y na melaninê, hemoglobinê i do pewnego stopnia wodê i natlenion¹ hemoglobinê. Podczas pracy przy pomocy lasera nale y unikaæ zbyt d³ugiej ekspozycji na energiê w obszarze i wokó³ szyjki zêba. Z powodu cienkiej warstwy szkliwa w tym obszarze, energia lasera mo e byæ zaabsorbowana przez hemoglobinê w miazdze i mo e dojœæ do przekrwienia miazgi. D³uga ekspozycja na energiê lasera mo e powodowaæ u pacjenta odczuje dyskomfortu a nawet prowadziæ do martwicy miazgi. Instrukcja czyszczenia Rêkojeœæ lasera diodowego Sapphire i przewód ³¹cz¹cy nale y czyœciæ przy pomocy œrodka dezynfekuj¹cego w p³ynie podobnego do Birex lub Cidex. Nie rozpylaæ œrodka dezynfekuj¹cego bezpoœrednio na rêkojeœci poniewa mo e to uszkodziæ przycisk ON/OFF lub przenikn¹æ do mikroprocesora lub uk³adu optycznego lasera. Œrodek dezynfekuj¹cy nak³adaæ wacikiem lub przetrzeæ. Proszê u ywaæ rêkawiczek. Kalibracja Laser diodowy Sapphire u ywa uk³adu zwrotnego do kontrolowania i regulowania moc dostarczanej przez diodê lasera w celu utrzymania mocy wi¹zki lasera na poziomie wybranym przez u ytkownika. Jeœli moc przekroczy ±20% ustawionej wartoœci, urz¹dzenie wy³¹czy dop³yw pr¹du do diody lasera. Jeœli to nast¹pi, nale y wy³¹czyæ urz¹dzenie i odczekaæ ok. 5 minut, nastêpnie w³¹czyæ je ponownie. Jeœli laser bêdzie pracowa³ prawid³owo po ponownym uruchomieniu oznacza to, e mikroprocesor skorygowa³ ustawienia. Jeœli nie uda siê w³¹czyæ urz¹dzenia, nale y odes³aæ urz¹dzenie do ponownej kalibracji do dzia³u serwisowego Den-Mat Holdings, LLC. 19

20 Sugerujemy aby w ka dym gabinecie wdro yæ wewnêtrzny program kalibracji lasera. Zaleca siê aby przy zwyk³ych warunkach u ywania, przynajmniej raz w roku przeprowadziæ kalibracjê lasera. Kalibracja mo e byæ przeprowadzona przez producenta Den-Mat Holdings, LLC co wi¹ e siê z odes³aniem urz¹dzenia. Alternatyw¹ jest zakup rêcznego miernika mocy przeznaczonego do u ytku z urz¹dzeniami emituj¹cymi falê o d³ugoœci 808 nm. Aby sprawdziæ poziom emitowanej mocy nale y ustawiæ laser w trybie mocy ci¹g³ej i dokonaæ pomiarów ustawiaj¹c moc najpierw na poziomie 1 wata, nastêpnie 2 watów i 3 watów. Podobnie nale y sprawdziæ poziom emitowanej mocy w trybie mocy pulsacyjnej, dokonaæ pomiarów przy mocy 1,3,i 5 watów. Wyœwietlacz mocy na rêcznym mierniku mocy powinien pokazywaæ wartoœæ w granicach 20% przy ka dym ustawieniu. Jeœli wyœwietlana wartoœæ przekracza o 20% ustawiony poziom mocy, nale y wymieniæ koñcówkê z w³óknem optycznym i ponownie wykonaæ pomiary. Jeœli wyniki pomiaru nadal przekraczaj¹ granicê 20% tolerancji, nale y zwróciæ urz¹dzenie do ponownej kalibracji w Den-Mat Holdings, LLC. Nie istniej¹ metody dostêpne dla u ytkownika do skalibrowania urz¹dzenia. Pod adnym pozorem nie wolno otwieraæ rêkojeœci. 20

21 9. ZALECANE PROCEDURY PODCZAS U YWANIA PRZENOŒNEGO LASERA DIODOWEGO SAPPHIRE Poni sze procedury i wytyczne s³u ¹ jako przewodnik do pracy z laserem i zosta³y opracowane na podstawie informacji dostarczonych przez doœwiadczonych u ytkowników lasera. Przed przyst¹pieniem do zabiegu nale y zawsze zapoznaæ siê z medyczn¹ histori¹ pacjenta w celu oszacowania mo liwych przeciwwskazañ zastosowania znieczulenia miejscowego lub wyst¹pienia innych komplikacji. Wszystkie zabiegi medyczne przeprowadzone przy u yciu lasera diodowego Sapphire musz¹ byæ poddane takiemu samemu os¹dowi klinicznemu i wykonywane z tak¹ sam¹ trosk¹ jak w przypadku tradycyjnych technik. Przed przyst¹pieniem do zabiegu zawsze trzeba braæ pod uwagê czynniki ryzyka dla pacjenta i ca³kowicie je rozumieæ. Przed przyst¹pieniem do zabiegu lekarz musi w pe³ni zrozumieæ medyczn¹ historiê pacjenta. Przeciwwskazania Nale y zachowaæ ostro noœæ w przypadku gdy ogólny stan zdrowia mo e stanowiæ przeciwwskazanie do wykonania zabiegów miejscowych, do nich mog¹ zaliczaæ siê: alergia na znieczulenie miejscowe, choroba serca, choroba p³uc, zaburzenia krzepniêcia krwi oraz problemy uk³adu odpornoœciowego lub jakikolwiek stan zdrowia lub przyjmowanie lekarstw, które mog¹ byæ przeciwwskazaniem do zastosowania pewnego Ÿród³a œwiat³a/lasera zwi¹zanego z tym urz¹dzeniem. Jeœli nie ma pewnoœci co do sposobu leczenia, zalecane jest uzyskanie zezwolenia medycznego od lekarza pacjenta. W³ókna optyczne s¹ przeznaczone wy³¹cznie do jednorazowego u ycia i nale y je wymieniaæ po ka dym pacjencie. Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w rozdziale Instalacja i wymiana jednorazowych w³ókien optycznych (str. 17). Próbne uruchomienie lasera diodowego Sapphire Nale y zawsze próbnie uruchomiæ laser diodowy Sapphire przed u yciem na tkankach wewn¹trzustnych. Ustawiæ moc wi¹zki pracuj¹cej na 1,0 W, moc ci¹g³a, w³¹czyæ tryb READY. Aktywowaæ laser na 1-2 sekundy, celowaæ koñcówk¹ na gazik zwil ony wod¹. Nie u ywaæ alkoholu lub innych ³atwopalnych materia³ów do zwil enia gazika, poniewa mo e dojœæ do zapalenia. Inicjacja koñcówki (jeœli to konieczne) Nie wszystkie zabiegi na tkankach miêkkich wymagaj¹ kontaktu tkanki z koñcówk¹ w³óka optycznego. Do przeprowadzenia zabiegów, które nie wymagaj¹ kontaktu, koñcówka w³ókna optycznego nie musi byæ zainicjowana, dziêki temu laser bêdzie bardziej wydajny. Wiêcej informacji na ten temat znajduje siê w rozdziale Inicjacja w³ókna optycznego (str. 19). U ycie lasera diodowego Sapphire UWAGA: Przed przyst¹pieniem do zabiegu przy pomocy lasera diodowego Sapphire zaleca siê aby na rêkojeœæ za³o yæ jednorazow¹ os³onê w celu zminimalizowania zabrudzenia rêkojeœci i zmniejszenia ryzyka zaka enia krzy owego miêdzy pacjentami. Ponowne u ycie os³ony na rêkojeœæ znacznie zwiêkszy niebezpieczeñstwo zaka enia miêdzy pacjentami. Os³onê na rêkojeœæ nale y wyrzuciæ po u yciu. W celu zakupu dodatkowego opakowania os³on na rêkojeœæ proszê skontaktowaæ siê z dystrybutorem w Polsce firm¹ Denmed. Aby rozpocz¹æ pracê nale y nacisn¹æ przycisk aktywuj¹cy na rêkojeœci (lub prze³¹cznik no ny jeœli jest zainstalowany) i wykonaæ krótkie, szybkie poci¹gniêcia. Poziom mocy lasera powinien znajdowaæ siê na najni szym poziomie umo liwiaj¹cym usuniêcie docelowej tkanki przy zastosowaniu delikatnego kontaktu koñcówki z tkank¹. Przerwaæ emisjê wi¹zki lasera zwalniaj¹c przycisk aktywuj¹cy (lub prze³¹cznik no ny) i u yæ czystego gazika zwil onego wod¹ aby usun¹æ osad zgromadzony na koñcówce. Do zwil enia gazika nie u ywaæ ³atwopalnych p³ynów. Po zakoñczeniu jednego zabiegu i jeœli bêdzie wykonywany nastêpny, laser diodowy Sapphire powinien byæ ustawiony w tryb Stanby (oczekiwanie na pracê). Jeœli nie bêdzie wykonywany nastêpny zabieg nale y przekrêciæ kluczyk w lewo do pozycji wy³¹czonej. Po zakoñczeniu zabiegu, w karcie pacjenta zapisaæ ustawienia mocy i ca³kowity czas zabiegu dla ka dego przypadku. Na przyk³ad: Imiê i nazwisko pacjenta: Maria Nowak Zabieg: Gingiwektomia d14, 15 d14 czas zabiegu 90 sekund, moc 1W, moc ci¹g³a, ch³odzenie powietrzem d15 czas zabiegu 60 sekund, moc 1,1 W, moc ci¹g³a, ch³odzenie powietrzem/wod¹ 21

22 Modelowanie linii dzi¹s³a przy pomocy lasera diodowego Sapphire Koñcówka: zainicjowana Tryb pracy: moc ci¹g³a Moc: 0,8 W Znieczulenie: miejscowe Technika: kontaktowa 1. Wykonaæ znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru sprawdziæ g³êbokoœæ rowka dzi¹s³owego w g³¹b do brzegu koœci. 2. Zmierzyæ g³êbokoœæ od brzegu dzi¹s³a do koœci. Zapisaæ wynik i zmniejszyæ go o 2,5 mm. 3. Na dzi¹œle zaznaczyæ miejsce ciêcia 2,5 mm powy ej brzegu koœci. Zawsze zostawiæ przynajmniej 2,5 mm tkanki dzi¹s³owej powy ej brzegu koœci, tak aby podczas modelowania linii dzi¹se³ nie naruszyæ szerokoœci biologicznej. 4. Trzymaæ koñcówkê pod niewielkim k¹tem w kierunku brzegu siecznego i wykonaæ seriê szybkich poci¹gniêæ 2-3 mm koñcówk¹ lasera z w³óknem optycznym, usun¹æ tkanki i wymodelowaæ now¹ liniê brzegu dzi¹s³a 22

23 Gingiwektomia, gingiwoplastyka i papilektomia przy pomocy lasera diodowego Sapphire Koñcówka: zainicjowana Tryb pracy: moc ci¹g³a Moc: 1,0 W Znieczulenie: miejscowe Technika: kontaktowa 1. Przy pomocy periodontometru zmierzyæ g³êbokoœæ kieszonki dzi¹s³owej, która bêdzie leczona i oceniæ jej stan i rodzaj zapalenia: ostry czy przewlek³y. 2. Jeœli nie ma widocznego wysiêku, nale y u yæ periodontometru do okreœlenia wysokoœci konturu dzi¹s³a. 3. Znieczuliæ pacjenta, nastêpnie na policzkowo-wargowej powierzchni dzi¹se³ ostro nie zaznaczyæ gdzie bêdzie przebiega³a linia ciêcia. 4. Koñcówkê trzymaæ pod niewielkim k¹tem w kierunku zgryzu lub brzegu siecznego. Usuwaæ tkankê zmienion¹ chorobowo zgodnie z wczeœniejszym oznaczeniem. 5. Jeœli to konieczne do osi¹gniêcia po ¹danego rezultatu, mo na zwiêkszyæ poziom mocy ale zawsze nale y u ywaæ najmniejszej mocy koniecznej do osi¹gniêcia po ¹danych rezultatów klinicznych i unikniêcia zwêglenia tkanki. 6. Nadaæ odpowiedni kszta³t girlandy dzi¹s³owej a nastêpnie szybkimi ruchami usun¹æ nab³onek zmieniony chorobowo i przywróciæ anatomiczny kszta³t. Uwaga: Nale y pamiêtaæ aby unikaæ dotykania powierzchni korzenia jeœli to tylko mo liwe, a pracuj¹c w pobli u koœci lub korzenia wykonywaæ szybkie ruchy. 7. Przep³ukaæ kieszonkê ciep³ym roztworem soli fizjologicznej lub wod¹ utlenion¹. 8. W karcie pacjenta zapisaæ ustawienia mocy u yte podczas zabiegu oraz czas zabiegu. 23

24 Opracowanie rowka dzi¹s³owego i retrakcja dzi¹s³a przed pobraniem wycisku przy pomocy lasera diodowego Sapphire Koñcówka: zainicjowana Tryb pracy: moc ci¹g³a Moc: 0,8 W Znieczulenie: lokalne lub miejscowe Technika: kontaktowa 1. Oszlifowaæ z¹b, oczyœciæ obszar (opcjonalnie) u ywaj¹c H O 2 2 i delikatnie wyp³ukaæ strumieniem wody. 2. Delikatnie wysuszyæ powietrzem. 3. Nale y trzymaæ koñcówkê lasera pod k¹tem z daleka od zêba i utrzymywaæ delikatny kontakt z wewnêtrzn¹ powierzchni¹ rowka dzi¹s³owego. 4. Rozpocz¹æ pracê laserem, bardzo delikatnie naciskaæ koñcówk¹ na tkankê, wykonywaæ krótkie poci¹gniêcia jak pêdzlem, opracowaæ obszar wokó³ zêba, który ma byæ ods³oniêty lub gdzie brzegi odbudowy nie s¹ dok³adnie widoczne. 5. Jeœli to konieczne do osi¹gniêcia po ¹danego rezultatu, mo na zwiêkszyæ poziom mocy ale zawsze nale y u ywaæ najmniejszej mocy koniecznej do osi¹gniêcia po ¹danych rezultatów klinicznych i unikniêcia zwêglenia tkanki. 6. Wykonaæ ma³e wg³êbienie pomiêdzy zêbem a dzi¹s³em. Umo liwi to osi¹gniêcie lepszego rezultatu estetycznego z wiêksz¹ precyzj¹ w krótkim czasie. 7. W celu osi¹gniêcia lepszego rezultatu estetycznego mo na tak e skorygowaæ kszta³t dzi¹s³a, przeprowadzenie tego zabiegu jest szybkie i daje rewelacyjne rezultaty. 24

25 Debridement przy pomocy lasera diodowego Sapphire Koñcówka: zainicjowana Tryb pracy: moc pulsacyjna Moc: 0,8 W Znieczulenie: lokalne lub miejscowe Technika: kontaktowa Czas: 30 sekund 1. Po wykonaniu tradycyjnej instrumentacji, umieœciæ koñcówkê lasera z w³óknem optycznym na pe³n¹ g³êbokoœæ kieszonki. 2. Delikatni sprawdziæ kszta³t kieszonki. 3. Aktywowaæ laser, wi¹zkê promieni skierowaæ na pod³o e nab³onka zmienionego chorobowo. 4. Jeœli to konieczne do osi¹gniêcia po ¹danego rezultatu, mo na zwiêkszyæ poziom mocy ale zawsze nale y u ywaæ najmniejszej mocy koniecznej do osi¹gniêcia po ¹danych rezultatów klinicznych i unikniêcia zwêglenia tkanki. 5. Podczas zabiegu nale y trzymaæ koñcówkê równolegle do powierzchni korzenia lub delikatnie przechylon¹ w kierunku tkanki dzi¹s³a w celu zmaksymalizowania ablacji tkanek objêtych zapaleniem. 6. Podczas zabiegu trzymaæ koñcówkê z w³óknem optycznym tak aby dotyka³a nab³onka. Poruszaæ koñcówk¹ poziomo i pionowo tak aby pokryæ powierzchniê nab³onka i przyleg³ych tkanek objêtych zapaleniem. Wykonywaæ ³agodne ruchy z umiarkowan¹ prêdkoœci¹. W ten sposób usun¹æ ca³¹ ziarninow¹ tkankê. Podczas zabiegu mo na u yæ cienkiego strumienia wody w celu przep³ukania opracowanej kieszonki. Odessaæ zawartoœæ i pozosta³oœci z kieszonki. Ca³kowity czas potrzebny na przeprowadzenie tej procedury zale y od obszaru tkanki miêkkiej zmienionej chorobowo. Zgodnie z ogólna zasad¹ czas zabiegu wynosi 30 sekund jeœli kieszonki maj¹ 6 mm lub mniej oraz 45 sekund jeœli kieszonki maj¹ wiêcej ni 6 mm. Jeœli pacjent odczuwa znaczny dyskomfort, zmniejszyæ moc lasera. Jeœli to konieczne podaæ znieczulenie. 25

26 Frenektomia przy pomocy lasera diodowego Sapphire Koñcówka: zainicjowana Tryb pracy: moc ci¹g³a Moc: 1,0 W Znieczulenie: miejscowe Technika: kontaktowa Zabieg podciêcia wêdzide³ka mo na podzieliæ na trzy podstawowe rodzaje: 1) Wêdzide³ko w uchwie wargowe lub policzkowe 2) Wêdzide³ko w uchwie jêzykowe (uwolnienie jêzyka) 3) Wêdzide³ko szczêkowe wargowe lub policzkowe Wêdzide³ko wargi górnej: 1. Odci¹gn¹æ wargi lub policzki aby naci¹gn¹æ wêdzide³ko. 2. Wykonaæ naciêcie przy pomocy lasera diodowego, rozpocz¹æ od podstawy po³¹czenia z dzi¹s³em. Koñcówkê trzymaæ prostopadle do d³ugoœci wêdzide³ka. 3. Jeœli to konieczne do osi¹gniêcia po ¹danego rezultatu, mo na zwiêkszyæ poziom mocy lasera ale zawsze nale y u ywaæ najmniejszej mocy koniecznej do osi¹gniêcia po ¹danych rezultatów klinicznych i unikniêcia zwêglenia tkanki. 4. Pracowaæ laserem stosuj¹c jednostajny nacisk, pog³êbiæ naciêcie do miejsca blisko okostnej. Uwaga: Nie nacinaæ ani nie uszkodziæ okostnej. 5. Jeœli podstawa wêdzide³ka jest szeroka nale y wykonaæ szersze naciêcie. 6. Oczyœciæ tkanki miêkkie i twarde z pozosta³oœci u ywaj¹c wody utlenionej lub ciep³ego roztworu soli fizjologicznej. Wêdzide³ko jêzykowe: Zabieg podciêcia wêdzide³ka jêzykowego nale y wykonaæ ostro nie tak aby przez przypadek nie przerwaæ lub nie naci¹æ bogato unaczynionego dna jamy ustnej i brzusznej powierzchni jêzyka. W trakcie zabiegu z³apaæ wêdzide³ko kleszczami hemostatycznymi co pomo e zabezpieczyæ unaczyniony obszar Wêdzide³ko wargowe: Chwyciæ wargê, naci¹gn¹æ wêdzide³ko, wykonaæ prostopad³e naciêcie w najbardziej dopodniebiennym punkcie po³¹czenia wêdzide³ka z dzi¹s³em. Podci¹æ wêdzide³ko zachowuj¹c jednostajny nacisk, przesuwaæ siê stopniowo podcinaj¹c wêdzide³ko. UWAGA: Nie perforowaæ ani nie naci¹æ okostnej. Podci¹æ wszystkie w³ókna ³¹cz¹ce wêdzide³ko z okostn¹. Jeœli pole zabiegowe ma kszta³t diamentu oznacza to, e wêdzide³ko zosta³o podciête. Oczyœciæ obszar ciep³ym roztworem soli fizjologicznej. 26

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania i monta u Ch³odziarka na wino

Instrukcja u ytkowania i monta u Ch³odziarka na wino Instrukcja u ytkowania i monta u Ch³odziarka na wino Przed ustawieniem - instalacj¹ - uruchomieniem nale y koniecznie przeczytaæ instrukcjê u ytkowania i instalacji. Dziêki temu mo na unikn¹æ zagro eñ

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA REKUPERATOR RGS

Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA REKUPERATOR RGS Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA REKUPERATOR RGS I. PRZEDSTAWICIELSTWA FIRMY 2 II. ORYGINALNA INSTRUKCJA OBS UGI 3 III. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

CENTRALA BASENOWA CSB

CENTRALA BASENOWA CSB Szymañski, Nowakowski Sp. j. ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki tel. +48 81 883 56 00, fax +48 81 883 56 09 POLSKA CENTRALA BASENOWA CSB I. PRZEDSTAWICIELSTWA FIRMY 2 II. ORYGINALNA INSTRUKCJA OBS UGI 3 III.

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort Poradnik U ytkownika

ECL Comfort Poradnik U ytkownika P30 ECL Comfort Poradnik U ytkownika ECL COMFORT Spis treœci U ytkowanie codzienne Rozdzia³ Wybór ¹danego ekranu 2 Wybór trybu pracy regulatora 3 Nastawianie ¹danej temperatury pomieszczenia 4 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa CLS

Instrukcja obsługi Klasa CLS Instrukcja obsługi Klasa CLS Wstêp Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu Mercedes-Benz oraz

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

KOT Y CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP Z PODAJNIKIEM ŒLIMAKOWYM

KOT Y CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP Z PODAJNIKIEM ŒLIMAKOWYM KOT Y CENTRALNEGO OGRZEWANIA TYPU SKP Z PODAJNIKIEM ŒLIMAKOWYM Wydanie 2, marzec 2008 r. SPIS TREŒCI 1. WSTÊP... 2 2. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2.1 Zastosowanie... 3 2.2 Paliwo... 3 2.3 Dobór kot³a do instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania Ekspres do kawy

Instrukcja u ytkowania Ekspres do kawy Instrukcja u ytkowania Ekspres do kawy Przed ustawieniem - instalacj¹ - uruchomieniem nale y koniecznie przeczytaæ instrukcjê u ytkowania i instalacji. Dziêki temu mo na unikn¹æ zagro eñ i uszkodzeñ urz¹dzenia.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ambiente. ekspres do kawy 0-501-673-150

Ambiente. ekspres do kawy 0-501-673-150 Ambiente ekspres do kawy Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu przyjmujemy pod ni ej wymienionymi numerami telefonów: dla dzwoni¹cych z 0-801-673-150 telefonów stacjonarnych dla dzwoni¹cych

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DRUKUJ DTR ZAMKNIJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Urz¹dzenie do ciêcia typu AIR PLASMA 60-120 PRODUCENT: OZAS Przedsiêbiorstwo Produkcyjno - Handlowe Sp. z o.o. ul. A. Struga 10 45-073 OPOLE tel. (0 77)

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 11B 23 WRP 11B 21 WRP 14B 23 WRP 14B 21 6 720 606 700 ( 04.02 )PL MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE PRZEZ UPRAWNIONY

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

RIFF SZYFROWY ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY Z UCHWYTEM ZAPEWNIAJ CYM POUFNOή WPROWADZANEGO KODU - 1 -

RIFF SZYFROWY ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY Z UCHWYTEM ZAPEWNIAJ CYM POUFNOŒÆ WPROWADZANEGO KODU - 1 - RIFF SZYFROWY ZAMEK ELEKTROMOTORYCZNY Z UCHWYTEM ZAPEWNIAJ CYM POUFNOŒÆ WPROWADZANEGO KODU - 1 - SPIS TREŒCI 1. Przeznaczenie zamka 2 2. Elementy zestawu 3 3. Zasady u ywania 3 4. Programowanie zamka 6

Bardziej szczegółowo

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej

Gazowy grzejnik wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Gazowy grzejnik wody przep³ywowej WRP 11G 23 WRP 11G 21 WRP 14G 23 WRP 14G 21 WRP 18G 23 6 720 606 702 (04.02) PL HydroPower MONTA URZ DZENIA MO E BYÆ PRZEPRO- WADZONY WY CZNIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI KASY S r227t

INSTRUKCJA OBS UGI KASY S r227t Spis treœci 1. WSTÊP...6 1.1. UWAGI DOTYCZ CE AKTÓW PRAWNYCH...6 1.2. UWAGI DOTYCZ CE INSTALACJI KASY...7 1.3. POJÊCIA PODSTAWOWE...8 1.4. ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU...8 2. BUDOWA KASY...9 2.1. WYGL D

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ARTEL typ HP

KLIMATYZATOR ARTEL typ HP PRZEDSIÊBIORSTWO WIELOBRAN OWE "AVICOLD" Sp.J. 43-4 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: -33-85-67-444, -33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl -33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl KLIMATYZATOR

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo