2 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa. Aplikacje dla instytucji rz¹dowych 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa. Aplikacje dla instytucji rz¹dowych 4"

Transkrypt

1

2

3

4 2 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Notebooki Panasonic Touhgbook 3 ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Aplikacje dla instytucji rz¹dowych 4 Systemy radiokomunikacji profesjonalnej 6 Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Dariusz WoŸny, Marcin S³awicz NetPerfomer TM ³¹cznoœæ dla policji Daniel Piegza Kompleksowe rozwi¹zania monitoringu dla serwerowni Karolina Lisiecka Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Redakcja Marek Kantowicz Grzegorz Kantowicz Janusz Fornalik Rafa³ Bryœ, Jacek Pszczó³kowski, Marek Ró ycki, Krzysztof Zubel Wykorzystanie SS Wojsk L¹dowych w sytuacjach zagro enia DTP Czes³aw Winiecki Grzegorz Kantowicz Bezpieczeñstwo sieci mobilnej ¹cznoœæ morska Marketing Janusz Fornalik Arkadiusz Damrath TETRA z Radmoru 24 Us³ugi telekomunikacyjne 28 Marek Kantowicz Telefonia internetowa (VoIP) Us³ugi szerokopasmowe Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52) Anton Grashion Ewolucja i bezpieczeñstwo sieci 46 47

5 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa 3 Notebooki Panasonic Toughbook Panasonic, marka koncernu Matsushita Electric Industrial, wprowadzi³ na polski rynek nowe modele komputerów przenoœnych Panasonic Toughbook, które odznaczaj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ (Fully Ruggedized) i s¹ przeznaczone g³ównie do pracy w warunkach zewnêtrznych. Ochronê podzespo³ów zapewnia obudowa ze stopu magnezu, a specjalne uszczelnienie zapobiega wnikaniu py³u i wody do wnêtrza komputera. Obydwa notebooki spe³niaj¹ ¹dania certyfikatów IP54 i MIL-STD 810F wymaganych przez wiêkszoœæ armii na œwiecie. Notebooki Panasonic Toughbook CF-30 i CF-19 s¹ przeznaczone przede wszystkim do codziennej pracy w terenie. Toughbooki s¹ odporne nie tylko na wstrz¹sy, wibracje, uderzenia, py³ i kurz, ale tak e na ró norodne warunki atmosferyczne, np. nisk¹ temperaturê i wysok¹ wilgotnoœæ otoczenia. Specjalny ogrzewacz twardego dysku umo liwia korzystanie z Toughbooka CF-30 w niskich temperaturach (do 20 0 C), a odbijaj¹ca promienie s³oneczne obudowa z uchwytem do przenoszenia urz¹dzenia zapobiega absorpcji ciep³a w wysokich temperaturach. Drugi z wprowadzonych na rynek modeli CF-19 jest po³¹czeniem klasycznego notebooka i tabletu PC. Dwie umieszczone w obudowie wyœwietlacza anteny Diversity sieci WLAN zapewniaj¹ wysoki transfer danych, zaœ litowo-jonowe baterie pozwalaj¹ na czas eksploatacji do 8 godzin. Panasonic Toughbook CF-19 Panasonic Toughbook CF-30 Dziêki swojej konstrukcji, model Panasonic Toughbook CF-30 przystosowany jest do ciê kich warunków eksploatacyjnych. CF-30 mo e pracowaæ na standardowej baterii do 8 godzin. Antena Diversity, zintegrowana w obudowie wyœwietlacza oraz technologia mobilna Intel Centrino Duo zapewniaj¹ dobry odbiór w sieci WLAN. Obudowa notebooka Panasonic Toughbook CF-30 wykonana jest ze stopu magnezu odpornego na uderzenia i wstrz¹sy, ponadto podzespo³y zamkniête s¹ w aluminiowej klatce i zabezpieczone dodatkowo ochronn¹ piank¹. To wszystko sprawia, e Panasonic CF-30 mo e przetrwaæ upadek z wysokoœci 90 cm. Model CF-30 jako jedyny na rynku charakteryzuje siê jasnoœci¹ ekranu wynosz¹c¹ 1000 cd. 13,3-calowy dotykowy ekran XGA jest antyodblaskowy. Cechy te zapewniaj¹ dobr¹ czytelnoœæ wyœwietlacza na zewn¹trz, nawet przy bezpoœrednim nas³onecznieniu. Kieszeñ multimedialna Hot Swapping pozwala na zamianê dostêpnych dysków lub pod³¹czenie dodatkowej baterii. Panasonic Toughbook CF-19 to tablet wyposa ony w obrotowy 10,4-calowy wyœwietlacz XGA, zabezpieczony obudow¹ ze stopu magnezu oraz wytrzyma³ym i nieprzepuszczaj¹cym kurzu, dwuwymiarowym zawiasem. Ekran ten charakteryzuje siê niskim wspó³czynnikiem odblasku, co zapewnia dobr¹ czytelnoœæ przy jasnym oœwietleniu. CF-19 wa y 2,25 kg. Twardy dysk komputera przenoœnego CF-19 zamkniêty jest w zamortyzowanej, poch³aniaj¹cej wstrz¹sy aluminiowej klatce. Podwójna wodoodporna konstrukcja zapewnia trwa³e uszczelnienie, a ogrzewacz twardego dysku przeciwdzia³a wahaniom temperatury wewn¹trz urz¹dzenia. Model CF-19 jest dostêpny na rynku polskim w dwóch wersjach: wariant Toughscreen z systemem Windows XP Professional oraz w wersji digitizera elektromagnetycznego z systemem Windows XP Tablet PC-Edition. Kontakt: Janusz Górka, Area Sales Manager Poland, Panasonic Computer Products Europe Panasonic Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 4/6, Warszawa tel , fax

6 4 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Aplikacje dla instytucji rz¹dowych Eutelsat ekonomiczne satelitarne us³ugi dla wojska i instytucji rz¹dowych Instytucje rz¹dowe i wojsko musz¹ polegaæ dziœ na efektywnych i niezawodnych sieciach komunikacyjnych. Sytuacje kryzysowe, klêski ywio³owe, akcje niesienia pomocy, zmiany polityczne, dzia³ania na polu walki i w czasie pokoju wszystkie te sytuacje wymagaj¹ prostych w instalacji, elastycznych, niezawodnych i ³atwo dostêpnych po³¹czeñ komunikacyjnych. Takie mo - liwoœci zapewniaj¹ satelity. By sprostaæ tym wymaganiom, Eutelsat opracowa³ rozwi¹zania szerokopasmowe obejmuj¹ce m.in. us³ugê która zosta³a przygotowana specjalnie dla potrzeb cywilnej i wojskowej ³¹cznoœci morskiej, a tak e dla komunikacji naziemnej. Poza us³ugami dodanymi Eutelsat oferuje pojemnoœæ satelitarn¹ w ró nych formach (pe³n¹, czêœciow¹, abonament, pay-per-use ). System Eutelsat wykorzystywany jest przez s³u by pañstwowe, instytucje rz¹dowe i organizacje miêdzynarodowe. Korzysta z niego m.in. francuska i duñska marynarka wojenna, ONZ, NATO, Komisja Europejska, w³oskie s³u by obrony cywilnej oraz wiele innych. Aplikacje dla instytucji rz¹dowych VSAT DLA SIECI NAZIEMNYCH I MORSKICH Wy³¹cznie satelity Eutelsat zapewni¹ prost¹ w instalacji, niezawodn¹, elastyczn¹ i ³atwo dostêpn¹ ³¹cznoœæ podczas sytuacji kryzysowych, klêsk ywio³owych, dzia³añ na polu walki i w czasie pokoju. VSAT SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAÑ NA POTRZEBY CZNOŒCI NAZIEMNEJ I MORSKIEJ dostêp do internetu; transmisja danych; telefon; fax; ; videokonferencje; telemedycyna. Eutelsat posiada 24 satelity, które swym zasiêgiem obejmuj¹ obszary od Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej a po Daleki Wschód ³¹cznie z wieloma obszarami morskimi. Eutelsat wykorzystuje najnowoczeœniejsze rozwi¹zania stosuj¹c niewielkie i niedrogie terminale dzia³aj¹ce zarówno w paœmie Ku, jak i C. Firma zapewnia ca³odobowy nadzór i pomoc techniczn¹, przez co gwarantuje niezawodn¹ ³¹cznoœæ dla instytucji rz¹dowych i wojska. Zród³o: Biblioteka INFOTELA KOMUNIKACJA ELEKTRONICZ- NA DLA S U B MUNDUROWYCH.

7

8 6 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Systemy radiokomunikacji profesjonalnej MAW TELECOM SRP jest spó³k¹ wchodz¹c¹ w sk³ad Grupy MAW TELECOM, konsorcjum dzia³aj¹cego na rynku radiokomunikacyjnym. Od 2000 roku firma dynamicznie rozwija siê w obszarze integracji systemów teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych. Oferta MAW TELECOM SRP obejmuj¹ca nowoczesne rozwi¹zania telekomunikacyjne, w tym sprzêt i systemy ³¹cznoœci jest adresowana do sektora obrony narodowej, bezpieczeñstwa publicznego, instytucji administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, jak równie do indywidualnych i grupowych odbiorców komercyjnych. MAW TELECOM SRP jest przedstawicielem wielu uznanych, œwiatowych producentów sprzêtu ³¹cznoœci i teleinformatyki MAW TELECOM SRP zapewnia instytucjom obrony narodowej i bezpieczeñstwa publicznego kompleksowe rozwi¹zania z zakresu ³¹cznoœci bezprzewodowej, ochrony informacji, rozpoznania radioelektronicznego oraz ³¹cznoœci podwodnej. Sektorowi przemys³owemu MAW TELECOM SRP proponuje nowoczesne systemy ³¹cznoœci, tak e w standardzie cyfrowym TETRA. Grupowym oraz indywidualnym odbiorcom komercyjnym MAW TELECOM SRP oferuje proste, niewymagaj¹ce licencji radiotelefony PMR 446, przydatne w ³¹cznoœci pomocniczej, a tak e w turystyce i rekreacji. Dostawcom us³ug internetowych i operatorom telekomunikacyjnym MAW TELECOM SRP zapewnia system bezprzewodowego, szerokopasmowego dostêpu do internetu i transmisji danych CANOPY. MAW TELECOM SRP Sp. z o.o. ul. Chocimska 14, Warszawa tel. (022) , fax (022)

9

10 8 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa NetPerformer ³¹cznoœæ dla policji Urz¹dzenia Verso NetPerformer nale ¹ do grupy najbardziej uniwersalnych komutatorów i routerów na œwiecie. Szeroka gama interfejsów i bogaty zestaw protoko³ów transmisji danych i g³osu pozwalaj¹ na budowê rozleg³ych sieci konwergentnych. Nadaj¹ siê doskonale do budowy ma³ych i du ych sieci, ³¹cz¹cych jednostki terytorialne policji. Organizacje rz¹dowe zwykle nie posiadaj¹ w³asnej infrastruktury telekomunikacyjnej i zmuszone s¹ do korzystania z us³ug sieciowych operatorów telekomunikacyjnych. Wykorzystuj¹c ³¹cza dzier- awione i urz¹dzenia NetPerformer TM maj¹ mo liwoœæ tworzenia efektywnych rozleg³ych sieci konwergentnych. W sk³ad rodziny urz¹dzeñ Verso NetPerformer wchodz¹ jednostki o ró nej mocy obliczeniowej. Mniej wydajne urz¹dzenia mog¹ zostaæ zastosowane do ³¹czenia ma³ych i œrednich oddzia³ów terytorialnych z wykorzystaniem w³asnych lub dzier awionych od operatora ³¹czy cyfrowych, natomiast silniejsze jednostki pe³ni¹ zwykle rolê centralnych komutatorów du ych sieci pakietowych, ³¹cz¹c g³ówne oddzia³y sektora energetycznego. Produkty Verso przeznaczone s¹ dla wielu rodzajów zastosowañ sieciowych i umo liwiaj¹ obs³ugê wielu typów sygnalizacji centralowych jak równie protoko³ów transmisji danych. Urz¹dzenia Net- Performer umo liwiaj¹: zintegrowaæ transmisjê g³osow¹, faksow¹ i transmisjê danych w jednym ³¹czu komunikacyjnym; transmitowaæ dane w sieciach Frame Relay, ATM, IP; po³¹czenia E1/T1, w tym po³¹czenia cyfrowe do PBX poprzez E1 i T1; wykorzystanie bardzo efektywnych algorytmów kompresji danych i g³osu (ACELP-CN); zoptymalizowaæ wykorzystanie ³¹cza za pomoc¹ funkcji Bandwidth On Demand i Load Balancing; wyeliminowanie równoleg³ych sieci transmisji danych i g³osu; zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z korzystaniem z sieci do 60 proc.; obs³ugê aplikacji czasu rzeczywistego dziêki efektywnej redukcji opóÿnieñ pakietów; wspó³pracê z protoko³ami RFC-1490 i SNMP. Produkty firmy Verso mog¹ byæ zarówno stosowane jako urz¹dzenia dostêpowe, jak i do budowy sieci transmisji danych. S¹ u ywane do budowy publicznych i prywatnych sieci opartych o ³¹cza Frame Relay, ATM, IP jak i linie dzier awione. Urz¹dzenia NetPerformer maksymalizuj¹ wykorzystanie ³¹czy dziêki konwergencji us³ug, wysokiej kompresji, niskim kosztom urz¹dzeñ i minimalnym opóÿnieniom. Produkty Verso zapewniaj¹ niezawodny system integracji transmisji g³osu, danych i faksów. Urz¹dzenia NetPerformer znane s¹ z doskona³ej jakoœci po³¹czeñ g³osowych i du ej wydajnoœci transmisji danych. By³y wielokrotnie nagradzane i wyró niane przez miêdzynarodowe orga-

11 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa 9 nizacje, zajmuj¹ce siê testowaniem sprzêtu telekomunikacyjnego, takie jak: The Tolly Group za najwy sz¹ wydajnoœæ transmisji danych; Network Computing za najwy sz¹ jakoœæ g³osu w systemach z kompresj¹ mowy; DataComm Magazine za najwy sz¹ wydajnoœæ ³¹czy Frame Relay. Podczas IV Miêdzynarodowych Targów Logistyka 2000 w Kielcach, produkty Verso uzyska³y równie wyró nienie od Komendanta G³ównego Stra y Granicznej za najlepsze rozwi¹zanie do budowy rozleg³ej sieci ³¹cznoœci. Algorytm kompresji g³osu ACELP-CN zapewnia urz¹dzeniom NetPerformer doskona³y wspó³czynnik QoS. Jakoœæ g³osu nie ma sobie równych wœród systemów z wysok¹ kompresj¹ mowy. Produkty Verso obs³uguj¹ po³¹czenia z sieciami publicznymi i prywatnymi, PBXami, telefonami KTS, standardowymi telefonami i faksami oraz integruj¹ ich ruch z danymi LAN/WAN. Posiadaj¹ szerok¹ gamê cech, które sprawiaj¹ e g³os, faksy i dane s¹ sprawnie integrowane z danymi z innych Ÿróde³ i efektywnie przenoszone przez sieæ, a jakoœæ g³osu od Ÿród³a do punktu docelowego jest doskona³a: minimalna liczba konwersji analogowo-cyfrowych (brak konwersji dla ³¹czy cyfrowych); fragmentacja strumienia g³os/faks w celu zmniejszenia czasu oczekiwania w sieci; dobra jakoœæ g³osu przy kompresji o szybkoœci 8 kb/s; demodulacja faksów w celu poprawienia przepustowoœci ruchu faksów; kompresja ciszy i tonów sygnalizacyjnych; wspó³dzia³anie z du ¹ liczb¹ interfejsów i typów sygnalizacyjnych; przekazywanie komórek (technologia Cell Relay) dla szybkiego transportu ruchu g³os/faks; obs³uga VoIP, VoFR; automatyczne ustalanie priorytetów g³os/faks; kompensacja echa; Urz¹dzenie NetPerformer mo na konfigurowaæ za pomoc¹ do³¹czonego terminala TTY lub konsoli, emuluj¹cej terminal, b¹dÿ te za pomoc¹ zarz¹dzania sieciowego kompatybilnego z SNMP. Oprócz tego, dostêp do konsoli mo liwy jest z oœrodka zdalnego, przy u yciu po³¹czenia bezpoœredniego lub komutowanego, lub przy u yciu dowolnego urz¹dzenia sieciowego TELNET. Dostarczanie nowych wersji oprogramowania uk³adowego u³atwiaj¹ specjalistyczne polecenia konsoli lub metoda dostêpu FTP (File Transfer Protocol). Mo liwe jest te wykorzystanie oprogramowania Systemu Zarz¹dzania i Nadzoru Sieci ACTview 3000, pozwalaj¹cego prowadziæ czynnoœci konfiguracyjne i utrzymaniowe oraz zbieraæ statystyki ruchu z komputera klasy PC (Windows 95/98/2000/NT/XT, platforma HP-Openview). W ostatnich latach firma Teletra Komtrans zrealizowa³a ju kilka du ych projektów dla policji w oparciu o urz¹dzenia NetPerformer i cyfrowe ³¹cza dzier awione. Sieci integruj¹ takie us³ugi, jak transmisja danych, g³osu, ³¹cznoœci telegraficznej i transmisji danych. Opracowa³: Dariusz WoŸny i Marcin S³awicz Dodatkowe informacje na temat produktów Verso mo na znaleÿæ na stronie internetowej firmy Teletra Komtrans

12 10 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Kompleksowe rozwi¹zania monitoringu dla serwerowni Integracja europejska nak³ada na s³u by mundurowe obowi¹zek w³¹czania siê naszych s³u b do systemów informatycznych Unii Europejskiej. Powstaj¹ nowe serwerownie na potrzeby kolejnych systemów a wraz i z nimi powstaje pytanie: czy s¹ one odpowiednio chronione, nie tylko pod wzglêdem w³amañ z sieci internetowej, ale tak e czy sama serwerownia jest odpowiednio chroniona przed czynnikami zewnêtrznymi takimi jak nieautoryzowane wejœcia do serwerowi, zalania czy po ar? Jak mo emy przeciwdzia³aæ takim zagro- eniom? Wa ny jest w³aœciwy wybór systemu monitoringu serwerowi, który powiadomi nas w wygodny sposób o zagro eniach, pozwoli jedynie na autoryzowany dostêp do monitorowanych pomiarów i bêdzie ³atwy do rozbudowania w póÿniejszym czasie. Ciekawym rozwi¹zaniem mo e byæ zastosowanie systemu Nagios, sterownika ST-50 i urz¹dzeñ 1-wire oferowanych przez firmê ZPAS-NET. Nagios jest oprogramowaniem open source (GNU General Public License) s³u ¹cym do sta³ego monitorowania pracy serwerów, po³¹czeñ i us³ug. Ma on za zadanie kontrolowaæ i w razie potrzeby sygnalizowaæ nieprawid³owoœci funkcjonowania nadzorowanych urz¹dzeñ za pomoc¹ wysy³anych komunikatów ( , SMS, IM, pager). Zosta³ on stworzony do monitorowania us³ug sieciowych (SMTP, POP3, HTTP, PING, etc.). Oprogramowanie Nagios umo liwia zarz¹dzanie uprawnieniami, oraz udostêpnianie informacji, przez przegl¹darkê www lub wap, o nadzorowanych urz¹dzeniach. Dziêki specjalnemu systemowi wtyczek oprogramowanie to jest w stanie monitorowaæ praktycznie wszystkie krytyczne parametry interesuj¹ce nas w serwerowi. ZPAS-NET oferuje gamê urz¹dzeñ doskonale wspó³pracuj¹cych z systemem Nagios, oferujemy równie gotowe wtyczki wspó³pracuj¹ce z naszymi urz¹dzeniami. Wtyczki te pozwalaj¹ u ytkownikowi zdefiniowaæ warunki progowe WARNING ostrzegawczy i CRITCAL krytyczny, o których u ytkownik systemu bêdzie informowany w razie ich zaistnienia. Przyk³adem kompleksowego rozwi¹zania monitoringu dla serwerowni z u yciem systemu Nagios jest system oparty o sterownik ST-50 i urz¹dzenia pomiarowe pracuj¹ce na magistrali 1-wire. Mimo niewielkich rozmiarów, sterownik wyposa- ony zosta³ w dwa procesory, co pozwala na jednoczesn¹, nieprzerwan¹ komunikacjê przez sieæ Ethernet i nadzorowanie magistrali z czujnikami pomiarowymi. Do komunikacji sterownika z urz¹dzeniami, zaprojektowane zosta³y dwa z³¹cza RJ45 z obs³ug¹ po magistrali 1-Wire. Zalety magistrali 1-Wire i zastosowane z³¹cza RJ45 pozwalaj¹ na ³atwe budowanie sieci z ró nego rodzaju czujnikami, bez koniecznoœci pod³¹czania dodatkowych zasilaczy, lub ustawiania adresów. W rezultacie ca³a instalacja czujników spro-

13 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa 11 wadza siê do w³¹czenia wtyczek w gniazda i zamocowania czujników. Aby zobrazowaæ mo liwoœci sterownika, poni ej znajduje siê przyk³adowy schemat po³¹czeñ dla zabezpieczenia pomieszczeñ serwerowni z zastosowaniem sterownika. Do systemu zosta³y pod³¹czone czujniki ruchu, zbicia szyby, dymu, zalania, temperatury, wilgotnoœci i otwarcia drzwi. Mimo tak du ej ró norodnoœci czujników sterownik sprawnie odczytuje pomiary, nastêpnie porównuje je z tabel¹ zdefiniowanych alarmów i w zale noœci od potrzeby reaguje. Daniel Piegza Dzia³ Wsparcia Technicznego ZPAS-NET

14 12 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Mówi¹c o komunikowaniu siê mamy na myœli wymianê informacji miêdzy ró nymi jednostkami. Patrz¹c na ludzkoœæ (a nawet na naszych braci mniejszych ) nie trudno zauwa yæ, e noœnikami danych s¹ nie tylko s³owa, ale równie gesty, mimika, intonacja, dÿwiêki, czyli ca³y arsena³ niewerbalnych przekazów. Wraz z cywilizacyjnym rozwojem spo³eczeñstwa, zmianom ulega³ sposób komunikowania siê i to zarówno na poziomie towarzyskim, jak i instytucjonalnym. Ostatnie lata przynios³y zintensyfikowanie i przyspieszenie rozwoju technologicznego. Œwiat nowych technologii wkracza we wszystkie dziedziny funkcjonowania spo³eczeñstwa. Maj¹c chocia by na myœli wszystkie s³u by mundurowe (jak wojsko, policjê, stra graniczn¹, czy stra po arn¹), trudno by³oby sobie wyobraziæ ich skuteczne i bezawaryjne funkcjonowanie bez odpowiedniej komunikacji i to zarówno wewn¹trz poszczególnych s³u b, jak i pomiêdzy nimi. Dwudziesty pierwszy wiek niejako narzuca szybszy styl ycia i pracy, co determinuje koniecznoœæ szybkiej komunikacji. A czy wspó³czesny cz³owiek potrafi³by sobie wyobraziæ szybk¹, skuteczn¹ i bezpieczn¹ komunikacjê bez u ycia nowych technologii? Coœ, co jeszcze kilka czy kilkanaœcie lat temu zaskakiwa³o nowoœci¹, dziœ staje siê ju norm¹. Tak te jest w przypadku komunikacji elektronicznej. I choæ trudno jeszcze w s³owniku czy encyklopedii znaleÿæ jednoznaczn¹ definicjê komunikacji elektronicznej to z pewnoœci¹ mo na przyj¹æ, i komunikacja elektroniczna jest realizowana z wykorzystaniem wszelkich rozwi¹zañ technologicznych, technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Rozumiej¹c potrzeby tak pojmowanej komunikacji elektronicznej, niezbêdnym staje siê zabezpieczenie systemów i urz¹dzeñ s³u ¹cych do transmisji wszelkich danych. Takie zabezpieczenia oferuje grupa ZPAS (czyli firmy ZPAS SA i ZPAS-NET), bêd¹ca polskim liderem w produkcji obudów teleinformatycznych. Dla laika taka obudowa wydawaæ by siê mog³a zwyk³¹ puszk¹ zbudowan¹ z drzwi, os³on, dachu i coko³u. Nic bardziej mylnego. Wszystkie oferowane przez grupê ZPAS obudowy stanowi¹ przemyœlan¹ konstrukcjê dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców. Ró norodnoœæ rozwi¹zañ poszczególnych typoszeregów, poczynaj¹c od najpopularniejszych wœród klientów szaf teleinformacyjnych SZB (g³ównie przeznaczonych do zabudowy urz¹dzeñ 19, ale tak e 21 ), szaf serwerowych SZB SE, szaf kolokacyjnych DSR, stojaków (SRS, SRD, SRX, SRC), szafek wisz¹cych (SD, SJ, SU), a koñcz¹c na szafach zewnêtrznych dostêpowych SZD pozwala u ytkownikowi wybraæ wariant dla niego najkorzystniejszy zarówno pod wzglêdem funkcjonalnoœci, jak i ceny. Ponadto oferta grupy ZPAS umo liwia dobranie szerokiego asortymentu wyposa enia dodatkowego, jak pó³ki (zarówno sta³e jak i ruchome), zaœlepki, belki, prowadnice, listwy zasilaj¹ce, panele wentylacyjne itd. Potrzeby ka dego klienta s¹ traktowane z najwiêksz¹ atencj¹ tak, aby otrzymany przez niego produkt spe³ni³ jego oczekiwania. Dla s³u b mundurowych czêstym wymaganiem jest zamontowanie sprzêtu w obudowach zapewniaj¹cych ochronê EMC (szafy kompatybilne elekromagnetycznie). Takie obudowy chroni¹ sprzêt przed wp³ywem zewnêtrznego pola elektromagnetycznego, dodatkowo zabezpieczaj¹c œrodowisko zewnêtrzne przed promieniowaniem wynikaj¹cym z pracy systemu. W obudowach w wersji EMC zapewniona jest przewodnoœæ pomiêdzy wszystkimi elementami szafy. W ofercie grupy ZPAS spoœród obudów zgodnych z wymogami EMC wyró niæ mo na zarówno te przeznaczone do zastosowania wewn¹trz pomieszczeñ z pracuj¹cymi urz¹dzeniami emituj¹cymi fale elektromagnetyczne (typ SZBk), jak i na zewn¹trz (wykonania specjalne szaf SZD). Skutecznoœæ ekranowania zak³óceñ wymienionych obudów zosta³a sprawdzona i potwierdzona badaniami wykonanymi w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Warszawie. Gwarancj¹ jakoœci oferowanych przez grupê ZPAS obudów jest posiadany przez firmê od 1998 roku certyfikat (wydany przez TÜV CERT) systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001, a od 2001 roku certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, oparty o normy ISO 9001 i ISO Korzystanie z obudów grupy ZPAS do ochrony sprzêtu, który jest wykorzystywany m.in. w komunikacji elektronicznej z pewnoœci¹ przyczyni siê do zminimalizowania zak³óceñ i awarii. Dziêki temu w zakresie bazy teletechnicznej i komponentów aktywnych produkcji ZPAS, sieæ bêdzie bezpieczna i niezawodna. Pamiêtaj¹c o wszelkich nowinkach technicznych w zakresie komunikacji, nie zapominajmy jednak, e u jej podstaw le y zawsze miêdzyludzka wymiana myœli, zamiarów i emocji, a te czasem po prostu warto wyraziæ twarz¹ w twarz. O produktach grupy ZPAS, firmie i wszelkich nowoœciach mo na przeczytaæ na stronie Karolina Lisiecka ZPAS SA;

15

16 14 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Wykorzystanie SS Wojsk L¹dowych w sytuacjach zagro enia W Wojskowym Instytucie ¹cznoœci w Zegrzu opracowywany jest nowoczesny system ³¹cznoœci Szerokopasmowy System ¹cznoœci Wojsk L¹dowych. G³ównym przeznaczeniem jest budowa mobilnej sieci teleinformatycznej dla Wojsk L¹dowych SZ RP oraz œwiadczenie nowoczesnych us³ug teleinformatycznych na rzecz u ytkowników takiej sieci. Rozwi¹zania przyjête przy projektowaniu SS WL¹d cechuje du a uniwersalnoœæ, dlatego oprócz swojego podstawowego przeznaczenia system ten mo e byæ wykorzystany równie w innych sytuacjach. W artykule przedstawione zosta³y praktyczne aspekty wykorzystania jego infrastruktury teleinformatycznej oraz potencja³u us³ugowego w sytuacjach kryzysowych sytuacjach zagro enia bezpieczeñstwa pañstwa. Wprowadzenie Pañstwo jest z³o on¹ organizacj¹, na której funkcjonowanie wp³ywa szereg czynników, zarówno wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych. Rozwój wydarzeñ w pañstwie lub poza jego granicami mo e prowadziæ do niekorzystnej sytuacji nazywanej kryzysem. Zapewnienie bezpieczeñstwa publicznego koordynowane jest przez Biuro Bezpieczeñstwa Narodowego. G³ówne kierunki w zakresie zapewnienia bezpieczeñstwa narodowego zosta³y okreœlone w Strategii Bezpieczeñstwa Narodowego zatwierdzonej 9 wrzeœnia 2003 roku przez Prezydenta RP. W dokumencie tym zak³ada siê, e wa n¹ rolê w zapewnianiu bezpieczeñstwa ludnoœci, maj¹tku trwa³ego oraz szerzej bezpieczeñstwa pañstwa odgrywaj¹ urzêdy pañstwowe, agencje, inspekcje, stra i s³u by wyspecjalizowane [1]. Do rozwi¹zania sytuacji kryzysowych na szczeblu pañstwa uruchamiany jest system zarz¹dzania antykryzysowego budowany w oparciu o zespo³y (sztaby) antykryzysowe. Prawid³owe dzia³anie systemu antykryzysowego wymaga wymiany informacji pomiêdzy sztabami antykryzysowymi oraz z/do miejsc wyst¹pienia zagro- eñ kryzysowych. W okresie normalnego funkcjonowania pañstwa przesy³anie wiadomoœci pomiêdzy elementami tworz¹cymi system bezpieczeñstwa narodowego odbywa siê z wykorzystaniem stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej i platformy us³ugowej utrzymywanej oraz udostêpnianej przez krajowych operatorów telekomunikacyjnych i dostawców us³ug internetowych oferuj¹cych swoje us³ugi na terenie pañstwa oraz poprzez sieci resortowe, np. sieæ MON, sieæ MSWiA. Strategia Bezpieczeñstwa Narodowego zak³ada, e podstawow¹ misj¹ Si³ Zbrojnych RP w czasie pokoju jest utrzymanie si³ i zdolnoœci potrzebnych do realizacji zadañ w zakresie ochrony i zapewnienia bezpieczeñstwa Polski oraz udzielanie w³adzom cywilnym niezbêdnej pomocy wojskowej, g³ównie w wypadku zagro eñ niemilitarnych (klêsk ywio³owych i katastrof) [2]. Jednym z aspektów wykorzystania zasobów Si³ Zbrojnych do zapewnienia bezpieczeñstwa pañstwa i przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym, które mog¹ wi¹zaæ siê z uszkodzeniem elementów infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej przez system zarz¹dzania antykryzysowego, s¹ dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie gotowoœci informacyjnej systemu zarz¹dzania antykryzysowego. Zadanie takie mo e byæ zrealizowane przy wykorzystaniu elementów infrastruktury teleinformatycznej oraz potencja³u us³ugowego nowo opracowanego w ostatnim czasie w Wojskowym Instytucie ¹cznoœci w Zegrzu nowoczesnego Szerokopasmowego Systemu ¹cznoœci WL¹d. W artykule przedstawiono praktyczne aspekty wykorzystania jego infrastruktury teleinformatycznej oraz potencja³u us³ugowego w sytuacjach kryzysowych sytuacjach zagro enia bezpieczeñstwa pañstwa. Szerokopasmowy System ¹cznoœci platforma sprzêtowa, mo liwoœci us³ugowe SS WL¹d jest nowoczesnym systemem teleinformatycznym. Wspó³praca pomiêdzy poszczególnymi jego elementami realizowana jest z wykorzystaniem trzech podstawowych technik i technologii sieciowych, tj. ATM, ISDN oraz IP. W architekturze SS WL¹d mo na wyró niæ trzy podstawowe elementy funkcjonalne: sieæ rozleg³¹ (szkieletow¹) przeznaczon¹ g³ównie do realizacji funkcji tranzytowych; sieci dostêpowe do³¹czane do sieci rozleg³ej, sk³adaj¹ce siê z abonenckich sieci telefonicznych wykorzystuj¹cych technikê ISDN oraz lokalnych sieci komputerowych pracuj¹cych w oparciu o stos pro-

17 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa 15 toko³ów TCP/UDP/IP, realizuj¹ce funkcje dostêpowe dla u ytkowników systemu; podsystem radiowy. Sieæ szkieletowa i sieci dostêpowe SS WL¹d tworzone s¹ w oparciu o mobilne obiekty ³¹cznoœci aparatownie: komutacyjne-dostêpowe (AK-D), komutacyjne-bazowe (AK-B) oraz transmisyjne (AT). Para aparatowni AK-D i AT stanowi podstawowy modu³ (wêze³) podsystemu sieci dostêpowej, natomiast para AK-B i AT tworzy podstawowy modu³ (wêze³) wykorzystywany do budowania sieci szkieletowej. Podsystem radiowy SS WL¹d sk³ada siê z Podsystemu Radiodostêpu Jednokana³owego (PRJ) oraz Podsystemu Dostêpu Bezprzewodowego (PDB) wykonanego z wykorzystaniem technologii WLAN. PRJ (Podsystem Radiodostêpu Jednokana³owego UKF i KF do sieci ISDN i IP) jest przeznaczony dla abonentów wyposa onych w radiostacje UKF i KF. W jego sk³ad wchodz¹: WDR Wóz Dostêpu Radiowego; PD UKF/KF Jednokana³owy Radiowy Punkt Dostêpowy do sieci ISDN i IP dla abonentów mobilnych wyposa onych w radiostacjê UKF/KF; RUM UKF/KF Rejestr U ytkowników Mobilnych wyposa onych w radiostacjê UKF/KF (zarz¹dzanie mobilnoœci¹ abonentów); TAM UKF/KF Terminal Abonenta Mobilnego wyposa onego w radiostacjê UKF/KF. PRJ jest zintegrowany z podsystemami sieci dostêpowych (w tym PDB) i podsystemem rozleg³ym (sieci¹ szkieletow¹). Dla transmisji danych nie wymaga to dodatkowych elementów ze wzglêdu na zgodnoœæ systemow¹ JRPD z elementami sieci dostêpowej (wspólna platforma IP). Dla transmisji g³osu poprzez Gateway IP-ISDN (specjalizowane urz¹dzenie opracowane w Wojskowym Instytucie ¹cznoœci), który dopasowuje system transmisji g³osu w PRJ (IP) oraz na styku sieci dostêpowej i szkieletowej (ISDN). Zarz¹dzanie mobilnoœci¹ abonentów radiowych (wymagane tylko dla us³ugi transmisji g³osu) jest realizowane dziêki wspó³pracy RUM z SUK (serwerem us³ug katalogowych). Do³¹czenie mobilnych (radiowych) u ytkowników systemu wyposa onych w œrodki radiowe KF i UKF jest realizowane poprzez WDR. WDR mo e wspó³pracowaæ z aparatowni¹ komutacyjn¹ przewodowo poprzez ³¹cze Ethernet kablowe (10/100 Base Tx) lub œwiat³owodowe (100 Base FX), jak równie przy wykorzystaniu Podsystemu Dostêpu Bezprzewodowego zrealizowanego w technologii WLAN. PDB jest zrealizowany w oparciu o punkty dostêpowe WLAN. Wspó³praca pomiêdzy punktami dostêpowymi Rys. 1. Przyk³adowa architektura SS WL¹d WLAN na mniejszych odleg³oœciach (do kilkuset metrów) jest realizowana z wykorzystaniem interfesju radiowego 2,4 GHz. Ten typ interfejsu radiowego WLAN jest stosowany równie w przypadku realizacji dostêpu bezprzewodowego WLAN dla u ytkowników systemu (konieczne jest, oczywiœcie, wyposa enie terminali PC w kartê WLAN). Przy wspó³pracy obiektów ³¹cznoœci na odleg³oœciach do kilku kilometrów stosowany jest interfejs radiowy WLAN o czêstotliwoœci 4,4 GHz, a sygna³ wyjœciowy jest wzmacniany (w stosunku do sygna³u 2,4 GHz). Zastosowanie wymienionych mobilnych obiektów ³¹cznoœci SS WL¹d umo liwia szybkie przemieszczanie œrodków ³¹cznoœci systemu, dziêki czemu istnieje mo - liwoœæ dostosowania organizowanej, niejednokrotnie w trybie pilnym, infrastruktury teleinformatycznej do potrzeb systemu zarz¹dzania kryzysowego, w zale noœci od rozwoju sytuacji kryzysowej. Modu³owa struktura SS WL¹d zapewnia jego du ¹ skalowalnoœæ. Wielkoœæ obszaru oraz liczba u ytkowników obs³ugiwanych przez SS Wl¹d mo e byæ rozszerzana przez dodawanie poszczególnych modu³ów systemu Zabudowa aparatowni w kontenerach specjalnych zapewnia du ¹ mobilnoœæ systemu i podatnoœæ na rekonfiguracjê tworzonej z ich wykorzystaniem sieci ³¹cznoœci. Obiekty ³¹cznoœci SS WL¹d mog¹ byæ przewo one z wykorzystaniem transportu ko³owego, kolej¹, jak równie z wykorzystaniem transportu lotniczego. Aparatownie komutacyjne-dostêpowe AK-D umo liwiaj¹ budowê abonenckich sieci telefonicznych zarówno analogowych, jak i cyfrowych wykorzystuj¹cych technologiê ISDN oraz lokalnych sieci komputerowych kablowych

18 16 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Rys. 2. Wykorzystanie infrastruktury SS WL¹d w sytuacjach kryzysowych wariant I. Rys. 3. Wykorzystanie infrastruktury SS WL¹d w sytuacjach kryzysowych wariant II w standardzie Ethernet 10/100 Base TX, œwiat³owodowych Ethernet 100 Base FX oraz bezprzewodowych wykorzystuj¹cych technologiê WLAN. Abonentom cyfrowym (ISDN), oprócz podstawowej us³ugi telefonicznej, mog¹ byæ œwiadczone us³ugi wideofoniczne (wideokonferencyjne) i transmisji danych oraz szereg us³ug dodatkowych ISDN (np. prezentacja numeru, przenoszenie po³¹czeñ itp.). Aparatownie komutacyjne w ramach obs³ugi lokalnych sieci komputerowych zapewniaj¹ integracjê poszczególnych elementów polowej sieci komputerowej w funkcjonaln¹ ca³oœæ, tj. realizacjê komutacji pakietów w obrêbie tych sieci oraz po³¹czeñ z innymi elementami sieci komputerowych do³¹czonymi do obiektów ³¹cznoœci infrastruktury teletechnicznej SS WL¹d. Us³ugi œwiadczone u ytkownikom sieci lokalnych s¹ oparte na stosie protoko³ów TCP/UDP/IP. Zakres oferowanych us³ug jest zale ny od aplikacji przez nich wykorzystywanych. Sieci pakietowe oparte na protokole IP stanowi¹ uniwersaln¹ platformê pozwalaj¹c¹ na realizacjê wszystkich us³ug dostêpnych w sieci Internet (sieciach wymiany danych), takich jak poczta elektroniczna ( ), transfer plików (FTP), przegl¹danie stron www, zdalne logowanie (telnet) czy us³ugi multimedialne, takie jak wideopo³¹czenie oraz us³ugi g³osowe typu VoIP (ang. Voice over IP). Integracja ruchu teleinformatycznego generowanego przez u ytkowników sieci dostêpowych jest zapewniona przez zastosowanie w aparatowniach komutacyjnych komutatorów ATM i transmisji komórek ATM w relacjach miêdzywêz³owych. Zastosowanie techniki ATM pozwala na realizacjê us³ug z gwarancj¹ obs³ugi QoS. Zasadniczo przesy³anie informacji pomiêdzy wêz³ami sieci jest realizowane bezprzewodowo, poprzez zastosowane w aparatowniach transmisyjnych AT radiolinie szerokopasmowe typu HCLOS. Umo liwiaj¹ one transmisjê z szybkoœci¹ 8 Mbit/s (4xE1) na odleg³oœci do km. Opcjonalnie istnieje mo liwoœæ wykorzystania dla potrzeb transmisyjnych systemu ³¹czy satelitarnych lub w przypadku niewielkich odleg³oœci ³¹czy przewodowych (kablowych lub œwiat³owodowych) pracuj¹cych z szybkoœciami od 64 kbit/s do 155 Mbit/s (w zale noœci od wybranej technologii wspó³pracy i medium transmisyjnego). Przy przesy³aniu informacji wykorzystuje siê œrodki techniczne zapewniaj¹ce okreœlon¹ klauzulê ich tajnoœci. Utajnianie informacji realizowane jest dla kana³ów grupowych o przep³ywnoœci nx2 Mbit/s (E1 G.703) oraz opcjonalnie w relacjach od koñca do koñca dla kana³ów ISDN nx64 kbit/s. Informacje w sieciach pakietowych s¹ utajniane z wykorzystaniem urz¹dzenia IP Crypto. SS WL¹d zapewnia po³¹czenia nie tylko pomiêdzy u ytkownikami systemu. Wykorzystanie technologii i protoko³ów sieciowych zestandaryzowanych przez organizacje miêdzynarodowe, powszechnie stosowanych w elementach infrastruktury teleinformatycznej publicznych operatorów sieci i dostawców us³ug internetowych, pozwala na ich bezkolizyjn¹ wspó³pracê. Dodatkowo zastosowanie standardów sieci militarnych, takich jak STANAG 4206 i STANAG 4578 pozwala na wspó³pracê z u ytkownikami militarnych systemów ³¹cznoœci pañstw NATO. Nale y zaznaczyæ, e realizowany system uwzglêdnia najnowsze standardy opracowywane w ramach miêdzynarodowego projektu TACOMS Post 2000 (TP2K). Dziêki temu w przysz³oœci

19 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa 17 bêdzie on w pe³ni interoperacyjny z innymi, nowo projektowanymi systemami ³¹cznoœci krajów NATO oraz PfP. Ponadto w systemie bêd¹ wystêpowa³y elementy zapewniaj¹ce jego interoperacyjnoœæ z obecnie eksploatowanymi systemami. Potencjalne mo liwoœci wykorzystania SS Wl¹d w sytuacjach kryzysowych SS WL¹d jest kompletnym systemem teleinformatycznym. W sytuacjach zagro enia bezpieczeñstwa publicznego jego zasoby mog¹ byæ wykorzystane w ró nym stopniu, zale nym od rodzaju uszkodzeñ dotychczas eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej, wielkoœci obszaru objêtego kryzysem czy za³o onego w systemie zarz¹dzania antykryzysowego sposobu wymiany informacji i wykorzystywanych technologii teleinformatycznych. Rozwa aj¹c mo liwoœci wykorzystania SS WL¹d mo - na wyró niæ dwa podstawowe warianty zastosowania tego systemu: Wariant I Polegaj¹cy na rozwiniêciu sieci dostêpowej w rejonie obs³ugi zagro enia (tj. telefonicznej sieci abonenckiej i komputerowych sieci lokalnych dla sztabu zarz¹dzania kryzysowego i s³u b wspó³dzia³aj¹cych w ramach przeciwdzia³ania zagro eniu). Wariant II Polegaj¹cy na uzupe³nieniu uszkodzonych elementów publicznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej na potrzeby systemu reagowania kryzysowego. Wariant wykorzystania obiektów ³¹cznoœci SS WL¹d do rozwiniêcia sieci dostêpowej nale y rozwa aæ w przypadkach, gdy: wyst¹pienie sytuacji kryzysowej (np. powodzi, po aru, katastrofy ekologicznej) spowodowa³o uszkodzenie centrum komutacyjnego œwiadcz¹cego us³ugi teleinformatyczne w rejonie zagro onym, stanowiska pracy osób bior¹cych udzia³ w zwalczaniu zagro enia s¹ niedostêpne. Sieæ dostêpowa tworzona w rejonie dzia³ania s³u b przeciwdzia³aj¹cych sytuacji kryzysowej na bazie infrastruktury teleinformatycznej SS WL¹d, w zale noœci od potrzeb mo e sk³adaæ siê z abonenckiej sieci telefonicznej oraz dedykowanych lokalnych sieci komputerowych. Do obs³ugi sieci dostêpowej wykorzystywana jest aparatownia komutacyjna-dostêpowa (AK-D). AK-D umo liwia bezpoœrednie do³¹czenie 32 analogowych oraz 16 cyfrowych (styk ISDN U k0 ) linii abonenckich oraz 2 linii kablowych typu Ethernet 10/100 TX. Dodatkowo do aparatowni AK-D mog¹ byæ do³¹czone cztery wynoœne zintegrowane urz¹dzenia teleinformatyczne typu LANTELBOX. Ka de z tych urz¹dzeñ jest do³¹czane do AK-D kablem œwiat³owodowym i umo liwia organizacjê niezale nych, oddalonych od AK-D podsieci abonenckich telefonicznych i komputerowych. W ka dym z rejonów obs³ugiwanych przy wykorzystaniu urz¹dzenia typu LANTELBOX istnieje mo liwoœæ do³¹czenia 10 linii kablowych typu Ethernet 10/100 Base TX oraz 30 cyfrowych linii abonenckich (styk U k0 ). AK-D mo e równie obs³u yæ sieci komputerowe wykorzystuj¹ce technologiê WLAN. Analizuj¹c przedstawione mo liwoœci ³¹czeniowe aparatowni AK-D mo na wyliczyæ, e sieæ dostêpowa organizowana na obszarze dzia³ania zespo³u antykryzysowego na bazie infrastruktury SS WL¹d mo e obs³u yæ 32 abonentów analogowych, 136 abonentów cyfrowych ISDN oraz 42 u ytkowników sieci komputerowych. Liczba obs³ugiwanych abonentów ISDN mo e byæ rozszerzona, poniewa do pojedynczej linii cyfrowej mo na do³¹czyæ do 8 terminali (razem nawet 8x136 terminali). Podobnie mo na zwiêkszyæ liczbê u ytkowników lokalnych sieci komputerowych, poprzez do³¹czenie ich terminali do linii Ethernet poprzez koncentratory sieciowe typu HUB. Zasoby sieci dostêpowej budowanej na bazie infrastruktury SS WL¹d mog¹ byæ wykorzystane przez Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego, s³u by wspó³dzia³aj¹ce w akcji przeciwdzia³ania zagro eniu i likwiduj¹ce jego skutki (policja, stra po arna, s³u by medyczne itp.). Czêœæ zasobów (w miarê mo liwoœci) mo e byæ udostêpniona równie osobom zamieszka³ym w obszarze wyst¹pienia sytuacji kryzysowej, np. do kontaktów ze s³u bami ratowniczymi, rodzin¹ czy nawet w celach biznesowych. Us³ugi œwiadczone abonentom cyfrowej sieci telefonicznej ISDN oprócz podstawowej us³ugi telefonicznej mog¹ dotyczyæ us³ug wideotelefonicznych, faksowych, transmisji danych oraz szeregu us³ug dodatkowych ISDN (np. przenoszenie wywo³añ, po³¹czenia oczekuj¹ce, prezentacja numeru itp.). U ytkownicy sieci komputerowych mog¹ korzystaæ miêdzy innymi z poczty elektronicznej, transferu plików, us³ugi hipertekstowej typu www czy us³ug multimedialnych, takich jak wideotelefonia (telefonia) internetowa. Dziêki zastosowaniu dla tych sieci uniwersalnej platformy us³ugowej na bazie protoko³u IP, zakres tych us³ug mo e byæ rozszerzony w zale noœci od aplikacji instalowanych w terminalach komputerowych u ytkowników sieci (np. zdalna praca na mapie). Serwery us³ug œwiadczonych u ytkownikom sieci komputerowych mog¹ byæ instalowane w stacjach pracy lokalizowanych w obiektach SS WL¹d. Na obszarze dzia³ania s³u b zwalczaj¹cych sytuacjê kryzysow¹ mog¹ byæ równie wykorzystane elementy podsystemu radiowego SS. Koniecznoœæ wykorzystania tych œrodków mo e wystêpowaæ w obszarach, w których rozwiniêcie œrodków przewodowych jest niemo liwe oraz dla u ytkowników dynamicznie zmie-

20 18 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa niaj¹cych swoje po³o enie. Wspó³praca podsystemu radiowego z przewodowym segmentem systemu odbywa siê przy wykorzystaniu Wozu Dostêpu Radiowego (WDR). Abonenci radiowi mog¹ pracowaæ w oparciu o stacje pracy u ytkowników mobilnych, komunikuj¹ce siê z innymi u ytkownikami systemu za pomoc¹ radiostacji UKF lub KF oraz w ramach sieci bezprzewodowych pracuj¹cych z wykorzystaniem technologii WLAN. Us³ugi œwiadczone u ytkownikom podsystemu radiowego obejmuj¹ zarówno wymianê informacji fonicznych, jak i szereg us³ug opartych na transmisji danych komputerowych. Zespo³y antykryzysowe musz¹ wymieniaæ informacje nie tylko w rejonie przeciwdzia³ania sytuacji kryzysowej. W celu zapewnienia skutecznego dzia³ania musz¹ komunikowaæ siê z organami nadrzêdnymi systemu antykryzysowego oraz z innymi elementami, które mog¹ byæ wykorzystane w celu za egnania sytuacji kryzysowej. Sieci dostêpowe dzia³aj¹ce na obszarze odpowiedzialnoœci zespo³ów antykryzysowych musz¹ wiêc byæ do³¹czone do stacjonarnej infrastruktury teleinformatycznej zbudowanej na obszarze pañstwa. Do³¹czenie do tej infrastruktury mo e byæ zrealizowane dziêki zastosowaniu aparatowni komutacyjnych-bazowych (AK-B), które wspó³dzia³aj¹c z aparatowniami transmisyjnymi (AT) umo liwiaj¹ zast¹pienie uszkodzonych elementów stacjonarnej infrastruktury informatycznej (wariant II wykorzystania infrastruktury SS WL¹d). Sposób wspó³pracy aparatowni AK-B z centrami komutacyjnymi stacjonarnej infrastruktury teleinformatycznej jest zale ny od mo liwoœci ³¹czeniowych i technologii centrum komutacyjnego, do którego do³¹czana jest aparatownia AK-B. W tym zakresie mo liwoœci aparatowni AK-B pozwalaj¹ na realizacjê nastêpuj¹cych sposobów wspó³pracy: poprzez liniê œwiat³owodow¹ o przep³ywnoœci 155 Mbit/s (STM-1) z wykorzystaniem techniki ATM; poprzez œwiat³owodowe i elektryczne linie o przep³ywnoœci 2 Mbit/s typu E1 zakoñczone stykiem G.703. (np. równoczeœnie z wykorzystaniem techniki ATM i ISDN); poprzez linie typu Ethernet: elektryczne (10/100 Base-TX) lub optyczne (100 Base FX). Transmisja informacji w relacjach miêdzywêz³owych, przy wykorzystaniu aparatowni transmisyjnych mo e byæ realizowana poprzez utajnione linie radioliniowe o przep³ywnoœci do 8 Mbit/s (4xE1) na odleg³oœci km lub opcjonalnie poprzez ³¹cza satelitarne. Rzeczywiste warianty zastosowania infrastruktury SS WL¹d przez System Zarz¹dzania Kryzysowego s¹ zale- ne od jego potrzeb zaistnia³ych w momencie wyst¹pienia sytuacji kryzysowej. Sposób i stopieñ wykorzystania œrodków ³¹cznoœci SS WL¹d bêdzie stanowi³ pewien podzbiór ze wszystkich przedstawionych mo liwoœci ³¹czeniowych i us³ugowych SS WL¹d. Podsumowanie Kryzys oznacza rozwój wydarzeñ wewnêtrznych lub zewnêtrznych stanowi¹cych bezpoœrednie zagro enie ywotnych interesów spo³eczeñstwa (pañstwa) i nastêpuj¹cych tak szybko, e wymuszaj¹ one na w³adzach politycznych natychmiastowe podjêcie przez nie szczególnych dzia³añ [1]. Jednym z dzia³añ szczególnych, o których mówi przytoczona definicja kryzysu, jest powo³anie zespo³ów odpowiedzialnych za zatrzymanie skutków oraz likwidacjê zagro enia bezpieczeñstwa publicznego sztabów (centrów) zarz¹dzania kryzysowego. Skuteczne dzia³anie tych zespo³ów wymaga sprawnej wymiany informacji miêdzy jednostkami zaanga owanymi w zwalczanie sytuacji kryzysowej. W wielu przypadkach zdarzenia o cechach kryzysu wymagaj¹ odtworzenia lub zorganizowania na bie ¹co sieci ³¹cznoœci zapewniaj¹cej sprawne funkcjonowanie Systemu Zarz¹dzania Kryzysowego. Do realizacji takiego zadania mo e zostaæ wykorzystany opracowany w Wojskowym Instytucie ¹cznoœci w Zegrzu Szerokopasmowy System ¹cznoœci Wojsk L¹dowych. Jako system specjalny, opracowany na potrzeby wojska, umo liwia pracê w trudnych warunkach, cechuje go du a mobilnoœæ i podatnoœæ na rekonfiguracjê. Zastosowane w SS WL¹d techniki i technologie teleinformatyczne, takie jak ATM, ISDN i IP umo liwiaj¹ bezkolizyjn¹ wspó³pracê œrodków ³¹cznoœci SS WL¹d z urz¹dzeniami stosowanymi do budowy publicznych sieci ³¹cznoœci. Pozwala to na pe³n¹ wspó³pracê œrodków wymiany informacji stosowanych w ramach systemu zarz¹dzania kryzysowego, dzia³aj¹cych na bazie infrastruktury publicznych systemów teleinformatycznych, z platform¹ sprzêtowo- -us³ugow¹ SS WL¹d. Literatura [1.] J. Michniak, Dowodzenie w operacjach antykryzysowych i po³¹czonych, AON, Warszawa [2.] Strategia bezpieczeñstwa narodowego RP, BBN, Warszawa [3.] Scenariusze wspó³pracy aparatowni komutacyjnych SS WL¹d z innymi obiektami i/lub systemami ³¹cznoœci, WI, Zegrze [4.] Specyfikacja oraz zasady eksploatacji interfejsów i z³¹czy zasadniczych urz¹dzeñ i elementów sk³adowych aparatowni komutacyjnych SS WL¹d, WI, Zegrze [5.] Wspó³praca mobilnych obiektów ³¹cznoœci poprzez ³¹cza satelitarne i troposferyczne, WI, Zegrze Rafa³ Bryœ, Jacek Pszczó³kowski, Marek Ró ycki, Krzysztof Zubel Autorzy s¹ pracownikami Wojskowego Instytutu ¹cznoœci Zród³o: INFOTEL 10/2005

21

22 20 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa Bezpieczeñstwo sieci mobilnej Wiele urz¹dzeñ telefonii przenoœnej oferuje obecnie przesy³anie wiadomoœci multimedialnych, mo liwoœæ œci¹gania plików, przegl¹darki, gry sieciowe, aplikacje biurowe, TV i wirtualn sieci prywatne dla abonentów. Ten rodzaj funkcjonalnoœci wymaga mobilnego po³¹czenia danych (zarówno 2,5G jak i 3G), a poniewa ceny przewidziane dla tych opcji wci¹ malej¹, coraz wiêcej abonentów korzysta z mo liwoœci oferowanych przez przep³yw danych. Liczba bezpoœrednich po³¹czeñ z internetem przez szerokopasmowe sieci telefonii przenoœnej, transmisji w roamingu, klientów korporacyjnych, us³ug informacyjnych oraz dostawców aplikacji uleg³a znacznemu wzrostowi, zwiêkszaj¹c tym samym ogóln¹ podatnoœæ œrodowiska telefonii komórkowej na ataki. WyobraŸmy sobie, co mog³oby siê staæ, gdyby sieci telefonii komórkowej by³y tak ³atwo dostêpne i podatne na zagro enia, jak dzisiejszy internet 80 proc. wszystkich otrzymywanych SMS-ów (krótkich wiadomoœci lub tekstu) oraz MMS (wiadomoœci multimedialnych, us³ugi pozwalaj¹cej na wysy³anie obrazów oraz wiadomoœci g³osowych na komórkê na tej samej zasadzie, co wiadomoœci tekstowe) to spam; co miesi¹c, lub w podobnym okresie, Twoja komórka by³aby zara ana wirusem usuwaj¹cym bez œladu twoj¹ ksi¹ kê adresow¹ (lub powoduj¹cym po³¹czenia z osobami z twojej ksi¹ ki adresowej) lub te robakiem, który najpierw wysy³a siê do osób z listy kontaktowej za pomoc¹ MMS, a nastêpnie uszkadza telefon; od czasu do czasu przychodzi³by rachunek na sumê kilkuset z³otych za us³ugi dodatkowe, których nie zamawia³eœ, ale zosta³y zainstalowane w wyniku nieœwiadomej instalacji oprogramowania przy okazji œci¹gniêcia którejœ z darmowych gier. Nied³ugo potem atak DoS (blokada us³ug) z zainfekowanych telefonów doprowadzi³by do czêœciowej awarii sieci, oznaczaj¹c straty w przychodach operatorów oraz skutkuj¹c nieodnowieniem subskrypcji przez klientów; obci¹ enie helpdesku operatora oraz jego salonów firmowych zwiêkszy³oby siê dziesiêciokrotnie wielu klientów skar y³oby siê na niemo noœæ po³¹czenia siê, rachunki nie z tej ziemi czy Ÿle funkcjonuj¹ce telefony. Czy ten scenariusz jest nieprawdopodobny? Tego rodzaju naruszenia bezpieczeñstwa mia³y ju dawno miejsce w internecie, a sieci komórkowe upodabniaj¹ siê do niego w coraz wiêkszym stopniu równie w zakresie jego wad i zalet. Pierwszym, znanym przestojem w dzia³aniu spowodowanym atakiem by³ przestój w wyniku dzia³ania robaka Slammer/Sapphire w roku 2003, który rozprzestrzeni³ siê w ci¹gu 15 minut i doprowadzi³ (poza przerwaniem dzia³ania us³ug kryzysowych i tysiêcy bankomatów) do blokady us³ug telefonii komórkowej u 23 milionów u ytkowników w Azji. A atak ten nie by³ nawet skierowany na sieci komórkowe Wzloty i upadki rozwoju sieci telefonii mobilnej Po stronie plusów nale y zapisaæ odejœcie od obwodów (dzisiejszy GSM) do pakietów (3D i inne), co umo liwia œwiadczenie fascynuj¹cych nowych us³ug w rodzaju przesy³ania wiadomoœci multimedialnych, szybkich przegl¹darek, gier sieciowych, telewizji interaktywnej, itp. Takie us³ugi przyci¹gaj¹ konsumentów i stanowi¹ potencjalne nowe Ÿród³a dochodów dla operatorów, równowa ¹ce spadek przychodów z tytu³u us³ug g³osowych. Operatorzy wdra aj¹ tak e szybsze ³¹cza internetowe, aby zapewniæ zdalny dostêp do filii biur (VPN), odbieraæ dane z kamer bezpieczeñstwa, które mog¹ pe³niæ funkcje ³¹czy pomocniczych dla zdalnych biur (zast¹pienie ISDN). Urz¹dzenia przenoœne staj¹ siê coraz inteligentniejsze, s³u ¹c jednoczeœnie jako aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, ekrany TV, konsole do gier, nawigator GPS, komputery podrêczne, itp. Ich systemy operacyjne staj¹ siê coraz ³atwiej dostêpne, co pozwala firmom trzecim na projektowanie aplikacji, które mog¹ byæ nabywane i instalowane automatycznie przez interfejs. Podejœcie takie oznacza, e konsu-

23 Komunikacja elektroniczna dla s³u b policyjnych oraz formacji bezpieczeñstwa pañstwa 21 ment mo e na w³asnym telefonie tworzyæ swój osobisty profil. Jednak z drugiej strony, wszelkie te us³ugi o wartoœci dodanej rozpowszechni¹ siê jedynie wtedy, gdy bêd¹ oferowane w sposób rzetelny. Skomplikowane urz¹dzenia stan¹ siê popularne jedynie wtedy, gdy bêd¹ zabezpieczone przed infekcjami. Powsta³y ju pierwsze wirusy i robaki atakuj¹ce w szczególnoœci platformy sieci mobilnych. Jak na razie, s¹ one w miarê nieszkodliwe, ale ten stan rzeczy mo e szybko ulec zmianie. Hakerzy maj¹ ju za sob¹ ponad 20 lat doœwiadczeñ w internecie, aby doprowadziæ do perfekcji swoje niszczycielskie umiejêtnoœci! Przedstawiony powy ej scenariusz ukazuje w czytelny sposób, e kwestia bezpieczeñstwa sieci mobilnych ma dziœ kluczowe znaczenie i bêdzie coraz wa niejsza. Operatorzy musz¹ chroniæ swe sieci przed atakami, wirusami, robakami, itp., ale musz¹ równie chroniæ telefony przed infekcj¹. Poniewa 100-proc. ochrona nie jest mo liwa bez ca³kowitej izolacji sieci (mo na by przecie unikn¹æ wszystkich wypadków, gdyby nasze samochody mog³y poruszaæ siê z prêdkoœci¹ 0 km/h!), istniejenie mo e w znacznym stopniu przyczyniæ siê do zmniejszenia ryzyka ataków. pewna liczba najlepszych praktyk, których stosowa Bezpieczeñstwo oznacza nie tylko zainstalowanie firewalli i systemów blokowania w³amañ (IPS) przez sieæ, ale równie projektowanie sieci i us³ug z uwzglêdnieniem bezpieczeñstwa (a nie w ramach spóÿnionej refleksji po pierw-szym ataku wirusa na bazê klientów). Mo e to równie obejmowaæ dystrybucjê smartphonów z wstêpnie zainstalowanymi narzêdziami bezpieczeñstwa i zagwarantowaniem ich sta³ej aktualizacji. Poniewa konsumenci staj¹ siê coraz bardziej œwiadomi potencjalnych zagro eñ bezpieczeñstwa dla ich telefonów, bêd¹ ostro niejsi przy kupowaniu (przemys³ samochodowy odnotowa³ ju zjawisko najwiêkszej popularyzacji bezpiecznych, dobrze chronionych samochodów). Obecnie nadszed³ czas na dog³êbn¹ analizê sieci komórkowych i narzêdzi bezpieczeñstwa, a operatorom sieci zaleca siê pracê z ekspertami sprzeda y, zaznajomionych z kwestiami bezpieczeñstwa sieci. W przeciwnym razie pojawienie siê nag³ówków w rodzaju Awaria sieci telefonii komórkowej spowodowana atakiem... bêdzie tylko kwesti¹ czasu. Grzegorz Kantowicz

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO

ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO Panel I: Systemy wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR ZINTEGROWANY WĘZEW ZEŁ ŁĄCZNO CZNOŚCI CI (ZW( ZWŁ) dla operacji wojskowych i kryzysowych TURKUS Kierownik Pracowni Planowania Systemów

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki.

Zapraszamy. codziennej pracy. ka dego naukowca. Efektywne narzêdzie. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. Platforma ³¹cz¹ca ludzi nauki. dowiedz siê wiêcej: iprofesor Efektywne narzêdzie codziennej pracy ka dego naukowca Zapraszamy Biuro projektu: Kiliñskiego 177 lok 14A 93-106 ódÿ Telefon: +48 883 321 883 Mail: Biuro@iProfesor ? Czym jest

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc

Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin usługi Wezwij PZU Pomoc Regulamin określa zasady korzystania z usługi Wezwij PZU Pomoc ( Usługa ) świadczonej przez PZU Pomoc Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne

NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne NeXspan Bezpieczne rozwiàzania telekomunikacyjne N E X S P A N, B E Z P I E C Z N E Ka dy musi si doskonaliç... W nie atwych warunkach gry rynkowej przedsi biorstwa muszà si mierzyç z rosnàcà rzeszà konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE?

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? O c h r o n a p r z e d z a g r o ż e n i a m i PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? François Drouin Przepiêcie to jest taka wartoœæ napiêcia, która w krótkim czasie (poni ej 1 ms) mo e osi¹gn¹æ amplitudê nawet

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

PW GW 01 SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ GWARANTOWANYCH 230V AC

PW GW 01 SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ GWARANTOWANYCH 230V AC SZAFY POTRZEB W ASNYCH NAPIÊÆ GWARANTOWANYCH 230V AC PW GW 01 Siedziba spó³ki: ZIAD-Katowice Spó³ka z o.o. 40-056 Katowice, ul. Jordana 25 zarzad@ziad.katowice.pl; www.ziad.katowice.pl Zak³ad produkcyjny:

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo