SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY powyżej ,00 EUR pn.: Zakup urządzeń RTG z przeznaczeniem do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego oraz wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa w ramach planowanego Projektu pn. Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego. Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Zatwierdził: Prezes Zarządu Stanisław Nowak Wiceprezes Zarządu Konrad Rabiej dnia 29 sierpnia 2011 r. 1

2 SPIS TREŚCI I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO... 3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 3 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 IV. OFERTY CZĘŚCIOWE... 4 V. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE... 4 VI. NIEDOPUSZCZALNOŚĆ OFERT WARIANTOWYCH... 4 VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 4 VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEN PREZ ZAMAWIAJĄCEGO... 4 IX. ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... 5 X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS DOKONYWANIA OCENY XII. ICH SPEŁNIANIA WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU XIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ XVI. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ XVII. WADIUM XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT XIX. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERTY XX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT XXI. TRYB OTWARCIA OFERT XXII. BADANIE OFERT XXIII. ODRZUCENIE OFERTY XXIV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY XXV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA XXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ XXVII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA XXVIII. XXIX. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY XXX. MOŻLIWOŚĆ ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY XXXI. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY XXXII. PODWYKONAWSTWO XXXIII. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI Z POSTĘPOWANIA XXXIV. INFORMACJE KOŃCOWE FORMULARZE: Nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU Nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Nr 4A OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O STOSOWANIU PREFERENCJI UNIJNYCH DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA Nr 4B OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O STOSOWANIU PREFERENCJI UNIJNYCH DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA Nr 5 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (WYKAZ DOSTAW) Nr 6 WYKAZ OSÓB ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK NR 1A Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1B Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2A Projekt umowy dla części I zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 2B Projekt umowy dla części II zamówienia 2

3 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa : PORT LOTNICZY RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. Adres: JASIONKA, JASIONKA 942 Telefon: Faks: bip.rzeszowairport.pl NIP: Regon: Nr KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: Znak postępowania: ZRZ 30/2011 w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy kierować się tym znakiem.. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na podstawie art. 134 ust. 1 z związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą lub u.p.z.p. oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ stosuje się przepisy przywołanej ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zakup urządzeń RTG z przeznaczeniem do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego oraz wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa w ramach planowanego Projektu pn.: Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego. Zakres przedmiotowy zamówienia podzielono na 2 (II) części: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Zakup urządzeń RTG z przeznaczeniem do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego Zakup wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa Przedmiotem zamówienia w ramach CZĘŚCI I jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie systemu składającego się z 7 szt. urządzeń RTG służących do przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego z możliwością przeprowadzania kontroli płynów. 3

4 Przedmiotem zamówienia w ramach CZĘŚCI II jest wyposażenie punktów kontroli bezpieczeństwa osób obejmujące między innymi: System kolejkowania pasażerów przed punktami kontroli bezpieczeństwa, przenośniki rolkowe dla 7 sztuk urządzeń RTG, lady służące do kontroli: 6 szt. o wymiarach 75x160cm, 7 szt. o wymiarach 120x80 cm, wysokość stołów musi odpowiadać wysokości przenośników oraz posiadać możliwość regulacji w zakresie 15 cm, powierzchnia lad musi zostać wykończona blachą nierdzewną, 3 wózki z systemem automatycznego podnoszenia kuwet, 7 szt. pojemników z przeznaczeniem na przedmioty zabronione do przewozu w transporcie lotniczym wykonane ze stali nierdzewnej, ciąg parawanów oddzielających linię kontroli dla pasażerów o statusie business. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany w sposób gwarantujący, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekroczy 50%. Kod CPV: LOTNISKOWE URZĄDZENIA KONTROLNE, BEZPIECZEŃSTWA LUB SYGNALIZACYJNE Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. V. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze. VI. NIEDOPUSZCZALNOŚĆ OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych). VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 1. Część I: do 60 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Część II: do 90 dni od dnia zawarcia umowy. VIII. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 4

5 Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji faksem (nr ) albo pisemnie. 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Na wnioski (pytania) otrzymane po tym terminie zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy może udzielić wyjaśnień albo pozostawić je bez rozpoznania. 3. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do składania wniosków i pytań. 4. Zamawiający odpowiada na pytania zamieszczając ich treść oraz odpowiedź na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. Odpowiedzi przekazuje się także (faksem, a następnie pisemnie) wykonawcom, którym przekazano specyfikację. IX. ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania. 3. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego. Jeżeli zmiana ta jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, z tym że termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia UOPWE. 4. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawców dotyczące terminu pierwotnego będą się odnosić do terminu zmienionego. 5. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. Każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia i przekazania Wykonawcom. X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami: 1) Pan Piotr Barczak w sprawach merytorycznych nr tel. (0-17) ) Pan Adam Zwoliński w sprawach proceduralnych nr tel. (017) w godz. od 7:00 do 15:00 5

6 XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: a) w zakresie części I zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga, żeby wykonawca posiadał zezwolenie Prezesa państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące. b) w zakresie części II zamówienia, Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: a) w celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie części I zamówienia Wykonawca winien wykazać się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizacją co najmniej 1 dostawy, instalacji i uruchomienia systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego o wartości minimum ,00 PLN netto każda. b) w celu potwierdzenia spełnienia warunku w zakresie części II zamówienia Wykonawca winien wykazać się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, realizacją co najmniej 1 dostawy, instalacji i wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa lotniska o wartości minimum ,00 PLN netto każda. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: a) Potencjał techniczny 6

7 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. b) Potencjał kadrowy Wykonawca w zakresie części I zamówienia na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania potencjałem kadrowym winien wykazać się : co najmniej jedną osobą legitymująca się uprawnieniami do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne Unii Europejskiej (UE confidential), ważne co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia, oraz co najmniej dwoma osobami posiadającymi dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone ważne co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca w zakresie części II zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania potencjałem kadrowym - nie precyzuje żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum ,00 PLN. 2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków według formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego - rozdział XII SIWZ) dołączonych do oferty. 3. Wymienione warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale XII SIWZ, z zastrzeżeniem, iż z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. 4. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według 7

8 średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik), sporządzone według załączonego wzoru Formularz nr 2 do SIWZ, 2) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (wymagane tylko dla części I zamówienia), 3) wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie, sporządzony według załączonego wzoru Formularz Nr 5 do SIWZ, 4) wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia sporządzony według załączonego wzoru Formularz Nr 6 do SIWZ (wymagane tylko dla części I zamówienia), 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) sporządzone według załączonego wzoru Formularz Nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 8

9 zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3. Inne niż w pkt 1. i 2. dokumenty jakich może żądać Zamawiający. Zamawiający na podstawie 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa będzie odpowiadać jego wymaganiom żąda: 1) W zakresie części I zamówienia: Oświadczenia Wykonawcy, iż dostarczone urządzenia spełniają parametry określone w Decyzji Komisji Europejskiej K (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r. (dokument niejawny) dotyczy systemu kontroli bagażu kabinowego, Dokumentu wystawionego przez producenta potwierdzającego autoryzację producenta na serwis urządzeń wchodzących w skład systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego, Certyfikatu zgodności z wymogami normy 1, wystawionego przez uprawnioną instytucję oraz dokument wystawionego przez producenta urządzeń o spełnieniu wymogów normy 1, w zakresie detekcji płynnych materiałów wybuchowych. Certyfikatu ECAC w zakresie spełniania wymogów Kategorii C przez urządzenia rentgenowskie w zakresie detekcji płynnych materiałów wybuchowych. 2) W zakresie części II zamówienia: Certyfikatu ISO 9001 lub równoważnego. 9

10 Ponadto, Zamawiający żąda - Oświadczenia Wykonawcy o stosowaniu preferencji unijnych (Formularz nr 4A i 4B do niniejszej SIWZ). Zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekroczy 50%. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenia, dokumenty i certyfikaty składa pełnomocnik w imieniu Wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Poleganie na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy. 1) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2) Jeżeli podmioty, o których mowa powyżej będą brały udział w realizacji części zamówienia, wówczas Zamawiający żąda, aby wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 2, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Stosownie do treści 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 poz. 1817), jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych: a) w pkt 2.2), 2.4), 2.5) i 2.6) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 10

11 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); b) w pkt 2.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy (zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się któregoś z wymaganych powyżej dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (należy złożyć dokument wystawiony odpowiednio: nie wcześniej niż 6 miesięcy lub nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale XII niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę Konsorcjum zawierającą w swej treści następujące postanowienia: a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia), 11

12 c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum, e) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, h) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6) W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza. XIII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 1. Z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, wyklucza się wykonawców: 1) którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert; 2) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 3) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 4) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 12

13 przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego: a) osoby fizycznej będącej wykonawcą, b) wspólnika, jeśli wykonawcą jest spółka jawna, c) partnera lub członka zarządu, jeśli wykonawcą jest spółka partnerska, d) komplementariusza, jeśli wykonawcą jest spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, e) urzędującego członka organu zarządzającego, jeśli wykonawcą jest osoba prawna; 6) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2. Z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy, wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy (rozdział XVII SIWZ p.t.: Wadium), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wymagania podstawowe. 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części zamówienia. 3) Wykonawca wypełnia (dla każdej części osobno) Formularz oferty według wzoru stanowiącego Formularz Nr 1 do SIWZ. 4) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) (odpisu z właściwego rejestru) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 7) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 13

14 8) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i jej siedziby. 9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10) Pełnomocnictwo - do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tworzących podmiot wspólny. 2. Forma oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Każda strona powinna być parafowana przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 7) Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). 8) Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego opisać nazwą i adresem Wykonawcy z zaznaczeniem: Oferta na zadanie: Zakup urządzeń RTG z przeznaczeniem do kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego oraz wyposażenia punktu kontroli bezpieczeństwa Część: w ramach planowanego Projektu pn. Zakup systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R., GODZ. 10:30 14

15 9) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 10) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o., Jasionka, Jasionka 942 budynek administracyjny (II piętro, pokój Nr 221. sekretariat), w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu. 3. Zawartość oferty Kompletna oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty i oświadczenia: 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 1) wraz z oświadczeniami Wykonawcy w zakresie zobowiązań, o których mowa w tym załączniku, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 2) 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 3), 4) dokumenty i oświadczenia, na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu, o których mowa w 2 ust 1 pkt 2) - 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów r. w sprawie rodzajów dokumentów ( ). 5) oświadczenia Wykonawcy o stosowaniu preferencji unijnych (Formularz nr 4A i 4B) 6) wykaz wykonanych dostaw, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane należycie. 7) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane wyłącznie w zakresie części I zamówienia: 8) wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 6), 9) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, 10) oświadczenie Wykonawcy, iż dostarczone urządzenia spełniają parametry określone w Decyzji Komisji Europejskiej K (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r. (dokument niejawny) dotyczy systemu kontroli bagażu kabinowego, 11) dokument wystawiony przez producenta potwierdzający autoryzację producenta na serwis urządzeń wchodzących w skład systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego, 12) certyfikat zgodności z wymogami normy 1, wystawiony przez uprawnioną instytucję oraz dokument wystawiony przez producenta urządzeń o spełnieniu wymogów normy 1, w zakresie detekcji płynnych materiałów wybuchowych. 13) certyfikat ECAC w zakresie spełniania wymogów Kategorii C przez urządzenia rentgenowskie w zakresie detekcji płynnych materiałów wybuchowych. Wymagane wyłącznie w zakresie części II zamówienia: 14) certyfikat ISO 9001 lub równoważny, 15

16 Ponadto kompletna oferta musi zawierać: 15) w przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 16) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 17) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. - Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm). Dokumenty zastrzeżone winny być oddzielone w złożonej ofercie i opatrzone klauzulą Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. W przeciwnym razie w całości oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od dnia składania ofert włącznie. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Odmowa zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub nieprzedłużenie okresu ważności wadium względnie niewniesienie nowego wadium stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. XVI. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ 1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 16

17 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 2A lub 2B do niniejszej SIWZ (Projekt umowy). XVII. WADIUM 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2. Forma wadium. 1) Dla części I : ,00 PLN słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych, zero groszy. 2) Dla części II : ,00 PLN słownie : dwadzieścia sześć tysięcy złotych, zero groszy. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), b) gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, c) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 17

18 d) kwotę gwarancji, e) termin ważności gwarancji, f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PeKaO S.A. o/rzeszów Nr ) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego (kasa, II piętro budynku administracyjnego) przed upływem terminu składania ofert, a kopię dokumentu załączyć do oferty. 3) W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. 4) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 2 ppkt 1). 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 18

19 a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XVIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, Jasionka, Jasionka 942 budynek administracyjny (II piętro, pokój Nr 221. sekretariat), nie później niż dnia: r. do godz. 10:00 XIX. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERTY 1. Każdy Wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę. 2. W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: Wycofanie oferty. Zamawiający zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia. 3. W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą Wykonawcy, z dopiskiem: Oferta zamienna nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana. XX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. w Jasionce 942, sala konferencyjna II piętro w dniu: r. o godz. 10:30 XXI. TRYB OTWARCIA OFERT 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 19

20 2. Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją Oferta zamienna. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane. 3. Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa i termin wykonania zamówienia. 4. Dane dotyczące nazw wykonawców, ich adresów oraz oferowanych cen i innych istotnych, ocenianych elementów niezwłocznie zostaną umieszczone w protokole z postępowania. 5. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XXII. BADANIE OFERT 1. Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem informacji, które na podstawie ustawy są jawne, na zasadach określonych w rozdziale XXXIII SIWZ p.t.: Udostępnianie dokumentacji z postępowania. 2. W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy Wykonawcy spełniają wymagane w art. 22 ustawy warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty. 3. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie: (1) warunków udziału w postępowaniu, (2) przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 4. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy wezwie także Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. 5. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu oraz ci, w stosunku do których zachodzą inne przesłanki określone w art. 24 ustawy, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty uznane za odrzucone. 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy może żądać od Wykonawców udzielenia w określonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Komisja poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 8. Wykonawca, którego oferta została poprawiona, zostaje o tym niezwłocznie zawiadomiony przez Zamawiającego. W terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY powyżej 400 000,00 EUR pn.: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY powyżej 387 000,00 EUR pn.: ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Z OPROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: IS.LO 2/260-0019/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: IS.LO 2/260-0019/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Izba Skarbowa w Rzeszowie 35-959 Rzeszów ul. Geodetów 1 tel. 17 850 36 00 fax. 17 852 11 30 Adres internetowy: www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: IS.LO 2/260-0019/15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 czerwca 2014 r.

Warszawa, 2 czerwca 2014 r. Warszawa, 2 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego realizowanego w trybie przetargu o o meogramczonego pn. "System archiwum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: BKŚ.I.27.0.204 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZOZ ZDROJE W PAKIETACH NR SPRAWY 62/2013

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZOZ ZDROJE W PAKIETACH NR SPRAWY 62/2013 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: USŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z nieruchomości należących (zarządzanych, użytkowanych) do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I Informacja o Zamawiającym. II Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia

I Informacja o Zamawiającym. II Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 1 I Informacja o Zamawiającym Zamawiającym jest: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa adres do korespondencji: ul. Rejtana 17 lok. 25, 02-516 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Rybnicka 47 tel. 32 232 17 06 telefax. 32 232 31 35 Adres internetowy: www.pwik.gliwice.pl Adres poczty elektronicznej: bok@pwik.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Stowarzyszenie św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia kuchni wraz z montażem oraz remontem kuchni w Stowarzyszeniu Św. Celestyna w Mikoszowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 400.000 euro, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/22/IPP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Spis treści Rozdział I: Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego... 3 Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia... 3 Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia... 4 Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny dwóch specjalistycznych samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o.

Leasing operacyjny dwóch specjalistycznych samochodów ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. pl. Tadeusza Kościuszki 11 41-902 Bytom tel.: (032) 39 67 100, fax.: (032) 39 67 158 NIP: 626-000-28-26 e-mail: bpk@bpk. pl strona www: www.bpk.pl Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Pabianice, dnia 5 października 2015 roku Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med, 95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12 tel. 42-21-21-921 faks: 42-21-21-976 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szymanowo dnia 26.01.2012 r. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity z 2010 (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-18/15 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych, klipsów naczyniowych oraz implantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej Wydział Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 99-300 KUTNO tel. +48 (42) 750-25-04 faks +48 (42) 750-25-89 e-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na dostawę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego na dostawę Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu Plac Polski 1 78-600 Wałcz tel./fax 67 258 24 78 www.zwikwalcz.pl nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: 1/DT/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 1.1.1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo