Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /14 Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) Pzp Tryb przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Komisja przetargowa: Zatwierdził/ła: Warszawa, dnia. kwietnia 2014 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić, jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty niezszytych z całością oferty tak, aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nieobejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co, do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w PIP postępowanie numer GOZ /14 (koperty nie otwierać do dnia., godz. ) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą. 1 należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofercie ofert

3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia będzie/nie będzie korzystał z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług oraz wskaże nazwy i adresy podwykonawców Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub , z zastrzeżeniem że środki odwoławcze i oferta mogą być złożone tylko w formie pisemnej Zamawiający będzie prowadził wszelkie rozliczenia z wykonawcą w złotych polskich Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 57 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (zwanych dalej komputerami przenośnymi, sprzętem lub urządzeniami), których minimalne parametry techniczne określone są w załączniku numer 3 do siwz do podmiotów, których rozdzielnik stanowi załącznik numer 4 do siwz. Termin dostawy 40 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy Do każdego dostarczonego komputera przenośnego mają być dołączone: a) karta gwarancyjna, b) lista punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt, c) instrukcja obsługi sprzętu, d) płyta z oprogramowaniem niezbędnym do odtworzenia systemu po awarii; e) licencja na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). Dokumenty wymienione w lit. a-c oraz e będą sporządzone w języku polskim Zamawiający wymaga, by komputery były oryginalnie zapakowane w kartonach. Wymaga się, aby opakowania fabryczne były w stanie nienaruszonym (taśma producenta, fabryczne naklejki zabezpieczające opakowanie, itp.). Naruszenie opakowań lub dostarczenie sprzętu w opakowaniach zastępczych skutkować będzie odmową odbioru dostawy. Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt nie nosił znamion jego użytkowania i rozkręcania Dostawa ma objąć transport do podmiotów wskazanych w załączniku numer 4 do siwz oraz wniesienie komputerów przenośnych do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby z ramienia podmiotów

4 4 wskazanych w załączniku numer 4 do siwz Wykonawca wskaże w ofercie 2 osoby, które będą odpowiedzialne za realizację dostawy komputerów przenośnych oraz 2 osoby, które będą współpracować z zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi z każdej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy przy realizacji zobowiązań wynikających z treści pkt 2.8 siwz. Zamawiający dopuszcza by były to te same osoby Wymagania ogólne dotyczące komputerów przenośnych: Oferowane komputery przenośne mają być produktem uznanych i renomowanych producentów oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania Wyklucza się zaoferowanie urządzeń używanych lub składanych z używanych części; sprzęt ma być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza, by dostarczony do niego sprzęt nosił znamiona użytkowania lub ingerencji w jego wnętrze osób trzecich W zakresie oprogramowania standardowego wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) Parametry techniczne komputerów przenośnych mają być potwierdzone przez producenta oferowanego sprzętu, oświadczenie producenta sprzętu, należy załączyć do oferty (nie wystarczy wydruk ze strony internetowej wykonawcy) W ofercie należy podać dokładną nazwę producenta oferowanych komputerów przenośnych oraz dokładną nazwę i model oferowanych komputerów przenośnych (tzw. part number jeżeli dany producent nie nadaje sprzętowi part number należy do oferty załączyć oświadczenie producenta, że nie nadaje on produkowanemu przez siebie sprzętowi part number) Oferowane komputery przenośne muszą spełniać wymagania regulowane dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych ), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Oświadczenie producenta sprzętu w tym zakresie należy załączyć do oferty Oferowane komputery przenośne muszą posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa/deklaracja zgodności (z wyjaśnieniem producenta ewentualnych rozbieżności w numerze w certyfikacie i oferowanym sprzęcie) Oferowane komputery przenośne muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1 dla wersji 64-bit. Oświadczenie producenta sprzętu w tym zakresie należy załączyć do oferty Warunki gwarancji i serwisu dla komputerów przenośnych: Okresy gwarancji: komputery przenośne 36 miesięcy gwarancji na komputer, a okres gwarancji na baterię 12

5 5 miesięcy, W okresie objętym gwarancją serwis musi być świadczony w miejscu eksploatacji sprzętu. Koszty dojazdu serwisanta pokrywał będzie wykonawca Zasięg serwisu ma obejmować swym działaniem teren Polski Sprzęt musi być serwisowany przez podmiot posiadający autoryzację producenta oferowanego sprzętu Czas naprawy sprzętu 4 dni robocze od dnia pisemnego/faksem/mail otrzymania przez wykonawcę zgłoszenia. Fakt otrzymania informacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem/mail na numer/adres wskazany w informacji Na czas naprawy sprzętu, w okresie gwarancji, dłuższej niż 4 dni robocze wykonawca zobowiązany będzie oddać do dyspozycji sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych identycznych jak sprzęt wzięty do naprawy (tak by była możliwa eksploatacja sprzętu zastępczego po zamianie dysku twardego z reklamowanego egzemplarza bez konieczności reinstalacji systemu operacyjnego i innego oprogramowania (powyższe nie dotyczy zgłoszenia awarii dysku twardego). Wykonawca będzie pokrywał koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dokonywania napraw W okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta zakupionego sprzętu Wymieniane zepsute podzespoły (w okresie gwarancji) muszą być fabrycznie nowe W okresie gwarancji uszkodzone twarde dyski mają być pozostawione nieodpłatnie w jednostce organizacyjnej zamawiającego, w której sprzęt jest użytkowany W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu przez okres 30 dni wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany tego sprzętu na fabrycznie nowy sprzęt o parametrach nie gorszych niż ten niemożliwy do naprawienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten sprzęt w terminie 14 dni od dnia otrzymania pismem/faksem/mail informacji o konieczności wymiany sprzętu od jednostki organizacyjnej zamawiającego, która sprzęt użytkuje (jednostka organizacyjnego zamawiającego musi pisemnie/faksem zaakceptować dostawę konkretnego modelu komputera). Dostarczony sprzęt ma być objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt 2.8 siwz Wykonawca wymieni nieodpłatnie sprzęt na wolny od wad, po trzech naprawach tego samego egzemplarza sprzętu. Postanowienia pkt siwz w zakresie terminu, sposobu powiadomienia, akceptacji modelu wymienianego sprzętu oraz parametrów wymienianego sprzętu stosuje się odpowiednio. Dostarczony sprzęt ma być objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt 2.8 siwz Wykonawca w trakcie trwania gwarancji zobowiązuje się do przekazywania w formie pisemnej/faksem/mail na adres kancelarii raport z wykonanych usług serwisowych/napraw dotyczących dostarczonych urządzeń (okręgowe inspektoraty pracy/główny Inspektorat Pracy). Każdy raport zawierał będzie, co najmniej następujące

6 6 informacje: nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy, datę zawarcia umowy, nazwę i model urządzenia (oraz numer seryjny), datę zgłoszenia wystąpienia usterki, datę usunięcia usterki, opis usterki, imię i nazwisko osoby, która zgłosiła wystąpienie usterki. Raporty będą sporządzane w okresach kwartalnych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego sprzętu w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy. Raporty mają być dostarczane w terminie 10 dni od zakończenia każdego kwartału do jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, do których urządzenia zostały dostarczone w zakresie urządzeń do nich dostarczonych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie wszystkich dostarczonych urządzeń objętych umową. W przypadku, gdy w danym okresie nie wystąpiła konieczność świadczenia usług serwisowych/napraw wykonawca zobowiązany jest przekazać w ww. formie i terminie informacje, że w danym okresie usługi nie były realizowane Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, w dniu otwarcia ofert okaże oferowany sprzęt wraz z oprogramowaniem testującym wymienionym w siwz (benchmarki), w sali konferencyjnej (pok. 127) na I piętrze siedziby zamawiającego (wykonawcy mają się zebrać w holu na parterze siedziby zamawiającego, skąd uprawniono osoba zaprowadzi ich na I piętro do sali konferencyjnej), w celu sprawdzenia zgodności oświadczeń wykonawcy oraz w celu skontrolowania poprawności wyników testów oraz parametrów technicznych podanych w ofercie wykonawcy. Okazanie rozpocznie się o godz w ww. dniu i będzie się odbywało zgodnie z kolejnością złożonych ofert. Testy potwierdzające prawidłowość złożonych oświadczeń przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w obecności przedstawicieli zamawiającego i innych wykonawców. Ponadto, przedstawiciel wykonawcy ma wykazać, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania (parametry techniczne) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaoferowane przez wykonawcę w ofercie. Koszt powyższego pokrywa wykonawca. Zamawiający informuje, że każdy z wykonawców tylko jeden raz będzie miał możliwość okazania zaoferowanego sprzętu (zamawiający nie dopuszcza by okazanie było przeprowadzony drugi raz), z zastrzeżeniem, że każdy z wykonawców przeprowadzi trzykrotnie test procesora (na wynik otrzymanych pkt w teście PassMark Performance Test 8.0) pod uwagę zostanie wzięty średni wynik z trzech przeprowadzonych testów). Zamawiający nie dopuszcza by przedstawianie przez wykonawcę funkcjonalności trwało dłużej niż 2 h (zegarowe). Zamawiający informuje, że w przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu sprzętu jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (powyższe zostanie potraktowane jako przyznanie się wykonawcy, że oferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych w siwz) Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - kod: nazwa: komputery przenośne.

7 7 3. Dokumenty, które należy załączyć do oferty 3.1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty, oprócz dokumentów wskazanych w pkt 21 siwz następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2. Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 4. Formularz cenowy załącznik numer 5 do siwz, 5. Parametry techniczne oferowanego sprzętu załącznik numer 6 do siwz, 6. Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 9 do siwz - jeżeli dotyczy. 7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jeżeli dotyczy W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Certyfikat CE/deklaracje zgodności (wraz z wyjaśnieniami producenta ewentualnych rozbieżności w numerze w certyfikacie i oferowanych komputerach), o których mowa w pkt siwz; 2. Oświadczenia producenta sprzętu, o których mowa w pkt 2.6.4, i pkt siwz; 3. Oświadczenie producenta sprzętu, o którym mowa w pkt siwz jeżeli dotyczy; 4. Informację, o której mowa w pkt 5 (kolumna 3) tabeli zawartej w załączniku numer 3 do siwz. 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT. Wykonawca ma podać cenę jednostkową bez podatku VAT. W koszt zakupu oferowanych komputerów przenośnych należy wliczyć koszt zakupu systemu operacyjnego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w zł i wykazany przy każdej pozycji asortymentowej przed ostateczną ceną oferty Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Przez,,cenę oferty zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia z podatkiem VAT Cena oferty ma obejmować: transport do podmiotów wskazanych w siwz i jego wniesienie do pomieszczeń

8 8 wskazanych przez upoważnione osoby. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % 1) Cena 70 %; 2) Parametry techniczne 30 %; 5.2. Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 1 Skala ocen dla kryterium 1: punktów, Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium (brana będzie pod uwagę łączna cena z podatkiem VAT). 2) Patrz pkt 4 siwz. (Sposób podania ceny oferty) 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 2 1) Wykonawcy, którzy zaoferują sprzęt wyposażony w dodatkowe funkcjonalności/wyższe parametry techniczne w zakresie wskazanym poniżej otrzymają dodatkowe punkty (np. w przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach określonych w podkryterium numer 1 otrzyma 30 pkt; w przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku numer 3 {tabela numer 1 do siwz} otrzyma 0 pkt); punkty będą przydzielane w poszczególnych pozycjach kryterium numer 2 wskazanych poniżej i punktowane oddzielanie dla każdej pozycji (wykonawca może otrzymać 0 lub odpowiednio 35/10/10/30/15 pkt w zależności od danego parametru): Lp. Nazwa komponentu Fakultatywne parametry sprzętu dodatkowo punktowane Punktacja 1. HDD SSD min. 257 GB przy spełnieniu minimalnych prędkości zapisu i odczytu Kamera wbudowana, min 720p FHD Klawiatura podświetlana Komunikacja wbudowany modem LTE BIOS możliwość wprowadzenia numeru inwentarzowego 15 2) Otrzymane punkty w poszczególnych pozycjach kryterium numer 2 zostaną zsumowane i pomnożone przez wagę kryterium; 3) Zamawiający przy ocenie ofert w kryterium numer 2 będzie się kierował danymi wskazanymi w ofercie (parametry oferowanego sprzętu oraz formularz oferty) Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów (suma punktów z kryterium numer 1 i kryterium numer 2).

9 9 6. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2. Wykonawca zobowiązuje się wyszczególnić w fakturze ceny elementów wskazanych w załączniku numer 6 do siwz. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić pisemnie do akceptacji zamawiającego wzór protokołu odbioru częściowego i wzór protokołu odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przekaże pisemnie wykonawcy informacje o akceptacji treści protokołów/o konieczności naniesienia zmian do protokołów. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować mail/faks jednostki PIP o terminie dostawy komputerów, na co najmniej 4 dni robocze przed terminem dostawy. Wzór umowy stanowi załącznik numer 10 do siwz. 7. Postać zamówienia Oferta ma objąć cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz. 8. Wadium 1. Wadium w wysokości 5.000,00 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład;

10 10 f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 60 dni. 9. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać faksem na numer 22/ , mail na adres i pisemnie do siedziby zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami Monika Żygłowicz. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane telefonicznie. 11. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 26 czerwca 2014 roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelaria-parter (w holu głównym). 12. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na I piętrze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:30; uczestnicy zbierają się na holu parteru budynku). 13. Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

11 Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 15. Wybór oferty najkorzystniejszej: Informacja zostanie przekazana faksem i pisemnie do wykonawców. Zostanie ona również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 16. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało wysłane do TED w dniu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w dniu. pod numerem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

12 Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 20. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp,tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 dostawy komputerów przenośnych - każda dostawa musi obejmować minimum 30 komputerów przenośnych z minimum 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym (każda dostawa osobno); 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie) Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 21 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 20.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

13 Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 7 do siwz; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt. 10 i 11 oraz pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostaw spełniających wymogi określone w pkt siwz załącznik numer 8 do siwz; 7) Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawcy gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. Dowodami tymi są: a) poświadczenia od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; b) oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. 22. Wymagania odnośne dokumentów, o których mowa w pkt 21 siwz Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 21.1 i 21.5 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 21.3 i 21.4 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty;

14 14 c) pkt 21.7 siwz w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenia, o których mowa w lit. a mus być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 21.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 21.5 siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 21.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 22.1 siwz Dokumenty wskazane w pkt 21 i w pkt 3 mają być załączone w formie wskazanej w 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w Kancelarii (parter) siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

15 15 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym zakresie dokumenty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 19 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz (z zastrzeżeniem, że w przypadku oświadczenia wskazanego w pkt 21.2 siwz podmiot ten zobowiązany jest złożyć tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przypadku innych podmiotów, na zasadach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

16 16 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Nazwa banku i numer konta wykonawcy Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Dotyczącej: Dostawy 57 laptopów dla PIP Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w TED numer... z dnia... oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego numer GOZ-353- /14 ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Barska 28/30 oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że cena naszej oferty wynosi (za. szt. komputerów przenośnych): a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN) wg stawki...%. Formularz cenowy zawarty jest na... stronach oferty. 2. Oświadczamy, że oferujemy fabrycznie nowe (nie składane z używanych części) komputery produkowane przez.. jest to uznany i renomowany producent sprzętu komputerowego; model.. 3. Oświadczamy, że dostarczymy komputery przenośne o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku numer do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowa konfiguracja i parametry zaoferowanego sprzętu zawarte są na...stronach oferty. Oferowane komputery charakteryzują się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania. Zaoferowane urządzenia nie były używane i nie są składane z używanych części. Zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie będzie nosił znamion ingerencji w niego osób trzecich. 4. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt nie spełnia żadnego z parametrów dodatkowo punktowanych w kryterium numer 2/spełnia następujące parametry wskazane w kryterium numer 2:

17 17 Lp. Nazwa komponentu Fakultatywne parametry sprzętu dodatkowo punktowane Tak/nie 2 1. HDD SSD min. 257 GB przy spełnieniu minimalnych prędkości zapisu i odczytu 2. Kamera wbudowana, min 720p FHD 3. Klawiatura podświetlana 4. Komunikacja wbudowany modem LTE 5. BIOS możliwość wprowadzenia numeru inwentarzowego 5. Oświadczamy, że sprzęt będzie objęty serwisem i gwarancją na zasadach określonych w pkt 2.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oświadczamy, że osobami które będą współpracowały z zamawiającym na etapie dostawy komputerów będą: 1) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 2) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 7. Oświadczamy, że osobami, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie realizacji zobowiązań wskazanych w pkt 2.8 siwz będą: 3) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 4) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 8. Oświadczamy, że w zakresie oprogramowania standardowego będziemy przestrzegali przepisy ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). 9. Oświadczamy, że oferowane przez nas komputery będą dostarczone do podmiotów wskazanych w załączniku numer 4 do siwz w oryginalnie zapakowanych kartonach. Opakowania fabryczne będą w stanie nienaruszonym (taśma producenta, fabryczne naklejki zabezpieczające opakowanie, itp.; naruszenie opakowań lub dostarczenie sprzętu w opakowaniach zastępczych skutkować będzie odmową odbioru dostawy). 2 Jeżeli wykonawca oferuje sprzęt spełniający dany parametr wpisuje,,tak ; jeżeli wykonawca oferuje sprzęt nie spełniający danego parametry wpisuje,,nie ; w przypadku nie wpisania żadnego sformułowania w tabelę zamawiający uzna, że oferowany sprzęt nie spełnia danego parametru.

18 Oświadczmy, że do każdego komputera przenośnego załączymy: a) kartę gwarancyjną, b) listę punktów serwisowych, które mogą obsługiwać komputery przenośne, c) instrukcję obsługi komputerów przenośnych; d) płyta z oprogramowaniem niezbędnym do odtworzenia systemu po awarii; e) licencja na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). Dokumenty z lit. a do c i e będą sporządzone w języku polskim. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 12. Oświadczmy, że jesteśmy podmiotem, który nie działa/działa* w grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 13. Dowód/y w postaci... dokumentujący/e uprawnienie do podpisania oferty i niniejszego formularza znajduje/ą się na stronach...oferty. 14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej ofert za najkorzystniejszą umowę podpisywał będzie Pan./Pani.. stanowisko Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 15. Oświadczam, że strony... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz miejscowość i data podpis, pieczątka

19 19 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców UWAGA: 1. jeżeli serwis oferowanego sprzętu będzie świadczony przez podmiot trzeci należy wskazać, że wykonawca będzie korzystał z podwykonawców; 2. zamawiający zwraca uwagę, że stosownie do postanowień pkt siwz serwis sprzętu ma być świadczony przez autoryzowane punkty serwisowe zaoferowanego sprzętu; Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców*; b) będziemy korzystali z podwykonawców:* w zakresie ; nazwa i adres podwykonawcy - w zakresie ; nazwa i adres podwykonawcy - *należy wpisać stan rzeczywisty; niepotrzebne skreślić, dnia. Podpis..

20 20 Załącznik numer 3 do siwz Obligatoryjne minimalne parametry laptopów Tabela 1 wymagania obligatoryjne Lp. Nazwa komponentu Obligatoryjne, wymagane parametry techniczne komputerów3 1. Ekran a. Matryca w przedziale matowa b. Rozdzielczość natywna min x 1080, matryca matowa, jasność 300 nitów, kontrast 500:1 2. Waga Max g komputera gotowego do pracy z zaoferowaną baterią i napędem optycznym oraz przewidzianymi przez producenta fabrycznymi zaślepkami portów (bez zasilacza). W ofercie podać faktyczną wagę komputera. 3. Bateria 4 Min. 6-cell. W ofercie podać pojemność baterii wskazaną na tabliczce znamionowej. 4. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora. W ofercie podać oznaczenie (typ) zainstalowanego chipsetu. 5. Procesor Osiągający w teście PassMark Performance Test 8.0 wynik CPU Mark min pkt. W ofercie podać wynik dla oferowanego procesora określony na podstawie średnich pomiarów opublikowanych na stronie dla zaoferowanego procesora lub wynik uzyskany na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 8.1 Pro 64-Bit PL. W przypadku dokonania pomiaru wynik podać jako średnią uzyskaną w 3 kolejno przeprowadzonych próbach. Do oferty załączyć wydruk ze wskazanej strony Internetowej/wydruk przeprowadzonego testu potwierdzający powyższe. W ofercie podać oznaczenie (typ) zainstalowanego procesora. 6. Pamięć RAM Min. 8 GB DDR3 min. 1600MHz. Pamięć współpracuje z szyną danych komputera z nominalną częstotliwością pracy zaoferowanego modułu. Jedno gniazdo pamięci pozostaje nieobsadzone. 7. Dysk twardy Min. 256 GB SATA, SSD. min. 500 MB/s prędkością odczytu i min. 460 MB/s prędkością zapisu z pamięcią cache min. 128 MB 8. Karta graficzna Autonomiczna. Karta winna zapewniać prace w trybach: Single, Clone, Dual view. 9. Audio Zintegrowana karta, wbudowane głośniki (maks. 2x1W) 10. Łączność przewodowa Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet network 100/1000, wymagana dioda sygnalizująca stan linku 11. Łączność bezprzewodowa a. Wbudowany Wireless LAN: IEEE b/g/n (antena wbudowana) b. Wbudowany moduł Bluetooth min. v Bezpieczeństwo a.- Wbudowany układ TPM 3 Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać konkretne parametry, którymi charakteryzuje się zaoferowany komputer przenośny. 4 Jeżeli producent określa pojemność baterii w amperogodzinach [Ah] to zgodnie z definicją pracy prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego należy podać iloczyn nominalnego napięcia baterii oraz wskazanego na baterii deklarowanego natężenia prądu przepływającego w jednostce czasu [V * Ah].

21 21 Lp. Nazwa komponentu Obligatoryjne, wymagane parametry techniczne komputerów3 b.- Czytnik kart inteligentnych 13. Porty/złącza a. Złącze sieci przewodowej RJ-45, b. min. 4 x USB (w tym min. 2 złącza w standardzie 3.0), c. 1 x graficzne 15 stykowe D-Sub, d. złącze słuchawek oraz złącze mikrofonu (dopuszcza się port combo), e. zintegrowany czytnik kart SD (min. MMC, SD, SDHC, SDXC) f dedykowane złącze dla stacji dokującej g. 1 x HDMI (lub display port/mini display port; w przypadku zaoferowania komputera ze złączem display port/mini display port wymagana przejściówka do HDMI); Liczba oraz rodzaj złącz wymienionych w literze od a. do f. nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek konwerterów, itp. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które są na stałe zamontowane w komputerze W ofercie należy wymienić wszystkie porty zaoferowanego komputera. 14. Klawiatura i urządzenie wskazujące a. Klawiatura odporna na zalanie, min. 83 klawiszy (układ US -QWERTY) z klawiszem Windows (WinKey). b. min. TouchPad 15. Napęd optyczny DVD+/-RW DL 16. Zasilanie z sieci 230 V~, zasilacz zewnętrzny max. 65W 17. Zainstalowany system min. Microsoft Windows 7 PRO 64-Bit PL (OEM) operacyjny 18. BIOS 1. W pamięci Flash, zarządzanie zmianami w BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego. 2. Funkcjonalność BIOS wprowadzająca dwa poziomy dostępu: dla użytkownika oraz administratora: a) możliwość ustawienia hasła administratora autoryzującego możliwość dokonania zmian ustawień BIOS, w tym umożliwiającego ustawienie/zmianę/reset hasła użytkownika b) możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów BIOS) c) zabezpieczenie umożliwiające uruchomienie komputera po poprawnym podaniu hasła użytkownika lub administratora d) możliwość ustawienia hasła do dysku twardego. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 4. Inne: a) możliwość zmiany trybu z UEFI na Legacy BIOS b) możliwość zmiany trybu HDD z AHCI na Legacy IDE 19. Licencjonowane oprogramowanie Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit PL (OEM). Zamawiający dopuszcza systemy równoważne w zakresie wszystkich funkcji oferowanych przez ww. produkt; zaoferowany system równoważny musi zapewniać pełną kompatybilność i

22 22 Lp. Nazwa komponentu Obligatoryjne, wymagane parametry techniczne komputerów3 zgodność z obecnie zainstalowanym i pracującym u zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity oraz własnym zgodnym z Microsoft Windows, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony zamawiającego w celu dostosowania. Oferowane oprogramowanie równoważne w szczególności musi zapewniać pełne wsparcie dla stosowanych przez Zamawiającego mechanizmów Microsoft Active Directory zbudowanego na MS Serwer 2008 wraz z pełną obsługą Group Policy Object. Okres korzystania z oprogramowania (okres ważności licencji czas nieokreślony). 20. Odbudowa po awarii a. Dołączone nośniki CD/DVD do odbudowy systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-Bit PL lub równoważny), b. Dołączone nośniki CD/DVD ze sterownikami do systemów Microsoft Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-Bit PL lub wskazany serwis internetowy (należy podać adres) umożliwiający ich pobranie, c. Dołączone nośniki CD/DVD do odbudowy oprogramowania standardowego dostarczanego wraz komputerem lub wskazany serwis internetowy (należy podać adres) umożliwiający ich pobranie, d. Narzędzie Recovery dedykowane przez producenta sprzętu umożliwiające kompletne odtworzenie systemu z wcześniej sporządzonych obrazów lub przywrócenie do stanu początkowego (fabrycznego) uruchamiane spoza systemu operacyjnego (np. z partycji rozruchowej). 21. Wsparcie techniczne producenta Producent sprzętu prowadzi wsparcie dla oferowanych produktów umożliwiając dostęp przez stronę internetową do najnowszych sterowników i uaktualnień w tym dla zaoferowanego komputera. Witryna musi być wyposażona we wbudowaną wyszukiwarkę odpowiednich plików przez wskazanie TYPU komputera w ofercie należy podać aktualny adres strony internetowej. Witryna musi zawierać dane dot. daty lub wersji poszczególnych sterowników/aktualizacji/oprogramowania. Zamawiający nie zaakceptuje wskazania adresu strony przygotowanej wyłącznie dla potrzeb tego postępowania oraz strony wymagającej uwierzytelnienia za pomocą specjalnego kodu lub numeru seryjnego (fakultatywnie podanie numeru seryjnego może być jedynie elementem wspomagającym proces wyszukiwania lecz nie może być obligatoryjnie wymagane). Serwis sprzętu świadczony w miejscu eksploatacji. 22. Obudowa 1. Wzmocniona (materiałem innym niż plastik) - zawiasy notebooka wykonane z metalu - oferent musi opisać rodzaj wzmocnienia obudowy 2. Zgodność z MIL-STD 810G (min. 8 metod, wśród nich min. 15 procedur), wymagane dostarczenie oświadczenia producenta sprzętu. 3. Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta komputera lub przedstawić raport z testów wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze.

Dostawa drukarek dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ...

Dostawa drukarek dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ... Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 8/30 0-35 Warszawa tel. 3983 fax. 3984 strona www www.pip.gov.pl NIP 5606544 REGON - 007059 Numer sprawy: GOZ-0-7/5 Dostawa drukarek dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy

Budowa wortalu i systemu poczty elektronicznej Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-22/2011

Bardziej szczegółowo

- 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy (telefonia komórkowa)

- 1 - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy (telefonia komórkowa) - 1 - Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-2212-3/15

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych

Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp: kod: 64216110-7- elektroniczne usługi wymiany danych i 72318000-7 - usługi przesyłu danych 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2212-3/12

Bardziej szczegółowo

Tryb przetarg nieograniczony. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pzp ...

Tryb przetarg nieograniczony. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Pzp ... Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/4 00-96 Warszawa tel. 403754 fax. 403457 strona www www.pip.gov.pl NIP 56106544 REGON - 00701519 Numer sprawy: GOZ-353-14-9/13 Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2210-9/2012

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Dostawa regałów przesuwnych wraz z ich montażem dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2214-13/14

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Modyfikacja aplikacji inspektorskiej PIPPIN. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-2/09 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na salach konferencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy

Wykonanie, dostawa i montaż mebli na salach konferencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2214-17/14

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 226287909 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-14/09

Bardziej szczegółowo

Dostawa papieru dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Dostawa papieru dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) 1 Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2214-18/12 Dostawa papieru dla jednostek

Bardziej szczegółowo

h(in.stytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN

h(in.stytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN ~L h(in.stytut biologii doświadczalnej - ~m. M. Nenckiego PAN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sprzęt

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 3/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

Druk wydawnictw periodycznych dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Druk wydawnictw periodycznych dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-3/2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ROI.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 1 z 43 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 EURO Nr sprawy: G-2130-8/13

Bardziej szczegółowo

Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa. Warszawa, październik 2014

Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa. Warszawa, październik 2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

,,Wykonanie usługi przeprowadzki mienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

,,Wykonanie usługi przeprowadzki mienia Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203457 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-2214-17/13,,Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP01/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo