Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /14 Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) Pzp Tryb przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty wskazanej w art. 11 pkt 8 Pzp Komisja przetargowa: Zatwierdził/ła: Warszawa, dnia. kwietnia 2014 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyżej w pkt 1.2 siwz formularz oferty należy umieścić, jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty niezszytych z całością oferty tak, aby możliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nieobejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być także, ale odrębnie zszyte. Zastrzeżenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co, do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa 57 sztuk komputerów przenośnych dla administratorów systemów w PIP postępowanie numer GOZ /14 (koperty nie otwierać do dnia., godz. ) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez zamawiającego koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyżej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą. 1 należy wpisać datę i godzinę otwarcia ofercie ofert

3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia będzie/nie będzie korzystał z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług oraz wskaże nazwy i adresy podwykonawców Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub , z zastrzeżeniem że środki odwoławcze i oferta mogą być złożone tylko w formie pisemnej Zamawiający będzie prowadził wszelkie rozliczenia z wykonawcą w złotych polskich Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 57 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych (zwanych dalej komputerami przenośnymi, sprzętem lub urządzeniami), których minimalne parametry techniczne określone są w załączniku numer 3 do siwz do podmiotów, których rozdzielnik stanowi załącznik numer 4 do siwz. Termin dostawy 40 dni licząc od dnia następnego po zawarciu umowy Do każdego dostarczonego komputera przenośnego mają być dołączone: a) karta gwarancyjna, b) lista punktów serwisowych, które mogą obsługiwać dany sprzęt, c) instrukcja obsługi sprzętu, d) płyta z oprogramowaniem niezbędnym do odtworzenia systemu po awarii; e) licencja na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). Dokumenty wymienione w lit. a-c oraz e będą sporządzone w języku polskim Zamawiający wymaga, by komputery były oryginalnie zapakowane w kartonach. Wymaga się, aby opakowania fabryczne były w stanie nienaruszonym (taśma producenta, fabryczne naklejki zabezpieczające opakowanie, itp.). Naruszenie opakowań lub dostarczenie sprzętu w opakowaniach zastępczych skutkować będzie odmową odbioru dostawy. Zamawiający wymaga by dostarczony sprzęt nie nosił znamion jego użytkowania i rozkręcania Dostawa ma objąć transport do podmiotów wskazanych w załączniku numer 4 do siwz oraz wniesienie komputerów przenośnych do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby z ramienia podmiotów

4 4 wskazanych w załączniku numer 4 do siwz Wykonawca wskaże w ofercie 2 osoby, które będą odpowiedzialne za realizację dostawy komputerów przenośnych oraz 2 osoby, które będą współpracować z zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi z każdej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy przy realizacji zobowiązań wynikających z treści pkt 2.8 siwz. Zamawiający dopuszcza by były to te same osoby Wymagania ogólne dotyczące komputerów przenośnych: Oferowane komputery przenośne mają być produktem uznanych i renomowanych producentów oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania Wyklucza się zaoferowanie urządzeń używanych lub składanych z używanych części; sprzęt ma być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza, by dostarczony do niego sprzęt nosił znamiona użytkowania lub ingerencji w jego wnętrze osób trzecich W zakresie oprogramowania standardowego wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) Parametry techniczne komputerów przenośnych mają być potwierdzone przez producenta oferowanego sprzętu, oświadczenie producenta sprzętu, należy załączyć do oferty (nie wystarczy wydruk ze strony internetowej wykonawcy) W ofercie należy podać dokładną nazwę producenta oferowanych komputerów przenośnych oraz dokładną nazwę i model oferowanych komputerów przenośnych (tzw. part number jeżeli dany producent nie nadaje sprzętowi part number należy do oferty załączyć oświadczenie producenta, że nie nadaje on produkowanemu przez siebie sprzętowi part number) Oferowane komputery przenośne muszą spełniać wymagania regulowane dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych ), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Oświadczenie producenta sprzętu w tym zakresie należy załączyć do oferty Oferowane komputery przenośne muszą posiadać: Certyfikat bezpieczeństwa/deklaracja zgodności (z wyjaśnieniem producenta ewentualnych rozbieżności w numerze w certyfikacie i oferowanym sprzęcie) Oferowane komputery przenośne muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych komputerów z systemem operacyjnym Windows 8.1 dla wersji 64-bit. Oświadczenie producenta sprzętu w tym zakresie należy załączyć do oferty Warunki gwarancji i serwisu dla komputerów przenośnych: Okresy gwarancji: komputery przenośne 36 miesięcy gwarancji na komputer, a okres gwarancji na baterię 12

5 5 miesięcy, W okresie objętym gwarancją serwis musi być świadczony w miejscu eksploatacji sprzętu. Koszty dojazdu serwisanta pokrywał będzie wykonawca Zasięg serwisu ma obejmować swym działaniem teren Polski Sprzęt musi być serwisowany przez podmiot posiadający autoryzację producenta oferowanego sprzętu Czas naprawy sprzętu 4 dni robocze od dnia pisemnego/faksem/mail otrzymania przez wykonawcę zgłoszenia. Fakt otrzymania informacji należy niezwłocznie potwierdzić faksem/mail na numer/adres wskazany w informacji Na czas naprawy sprzętu, w okresie gwarancji, dłuższej niż 4 dni robocze wykonawca zobowiązany będzie oddać do dyspozycji sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych identycznych jak sprzęt wzięty do naprawy (tak by była możliwa eksploatacja sprzętu zastępczego po zamianie dysku twardego z reklamowanego egzemplarza bez konieczności reinstalacji systemu operacyjnego i innego oprogramowania (powyższe nie dotyczy zgłoszenia awarii dysku twardego). Wykonawca będzie pokrywał koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dokonywania napraw W okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta zakupionego sprzętu Wymieniane zepsute podzespoły (w okresie gwarancji) muszą być fabrycznie nowe W okresie gwarancji uszkodzone twarde dyski mają być pozostawione nieodpłatnie w jednostce organizacyjnej zamawiającego, w której sprzęt jest użytkowany W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu przez okres 30 dni wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany tego sprzętu na fabrycznie nowy sprzęt o parametrach nie gorszych niż ten niemożliwy do naprawienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ten sprzęt w terminie 14 dni od dnia otrzymania pismem/faksem/mail informacji o konieczności wymiany sprzętu od jednostki organizacyjnej zamawiającego, która sprzęt użytkuje (jednostka organizacyjnego zamawiającego musi pisemnie/faksem zaakceptować dostawę konkretnego modelu komputera). Dostarczony sprzęt ma być objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt 2.8 siwz Wykonawca wymieni nieodpłatnie sprzęt na wolny od wad, po trzech naprawach tego samego egzemplarza sprzętu. Postanowienia pkt siwz w zakresie terminu, sposobu powiadomienia, akceptacji modelu wymienianego sprzętu oraz parametrów wymienianego sprzętu stosuje się odpowiednio. Dostarczony sprzęt ma być objęty gwarancją na zasadach określonych w pkt 2.8 siwz Wykonawca w trakcie trwania gwarancji zobowiązuje się do przekazywania w formie pisemnej/faksem/mail na adres kancelarii raport z wykonanych usług serwisowych/napraw dotyczących dostarczonych urządzeń (okręgowe inspektoraty pracy/główny Inspektorat Pracy). Każdy raport zawierał będzie, co najmniej następujące

6 6 informacje: nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy, datę zawarcia umowy, nazwę i model urządzenia (oraz numer seryjny), datę zgłoszenia wystąpienia usterki, datę usunięcia usterki, opis usterki, imię i nazwisko osoby, która zgłosiła wystąpienie usterki. Raporty będą sporządzane w okresach kwartalnych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego sprzętu w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy. Raporty mają być dostarczane w terminie 10 dni od zakończenia każdego kwartału do jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy, do których urządzenia zostały dostarczone w zakresie urządzeń do nich dostarczonych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie wszystkich dostarczonych urządzeń objętych umową. W przypadku, gdy w danym okresie nie wystąpiła konieczność świadczenia usług serwisowych/napraw wykonawca zobowiązany jest przekazać w ww. formie i terminie informacje, że w danym okresie usługi nie były realizowane Wykonawca, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, w dniu otwarcia ofert okaże oferowany sprzęt wraz z oprogramowaniem testującym wymienionym w siwz (benchmarki), w sali konferencyjnej (pok. 127) na I piętrze siedziby zamawiającego (wykonawcy mają się zebrać w holu na parterze siedziby zamawiającego, skąd uprawniono osoba zaprowadzi ich na I piętro do sali konferencyjnej), w celu sprawdzenia zgodności oświadczeń wykonawcy oraz w celu skontrolowania poprawności wyników testów oraz parametrów technicznych podanych w ofercie wykonawcy. Okazanie rozpocznie się o godz w ww. dniu i będzie się odbywało zgodnie z kolejnością złożonych ofert. Testy potwierdzające prawidłowość złożonych oświadczeń przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w obecności przedstawicieli zamawiającego i innych wykonawców. Ponadto, przedstawiciel wykonawcy ma wykazać, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania (parametry techniczne) określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaoferowane przez wykonawcę w ofercie. Koszt powyższego pokrywa wykonawca. Zamawiający informuje, że każdy z wykonawców tylko jeden raz będzie miał możliwość okazania zaoferowanego sprzętu (zamawiający nie dopuszcza by okazanie było przeprowadzony drugi raz), z zastrzeżeniem, że każdy z wykonawców przeprowadzi trzykrotnie test procesora (na wynik otrzymanych pkt w teście PassMark Performance Test 8.0) pod uwagę zostanie wzięty średni wynik z trzech przeprowadzonych testów). Zamawiający nie dopuszcza by przedstawianie przez wykonawcę funkcjonalności trwało dłużej niż 2 h (zegarowe). Zamawiający informuje, że w przypadku nie stawienia się wykonawcy w wyznaczonym czasie i miejscu na okazaniu sprzętu jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (powyższe zostanie potraktowane jako przyznanie się wykonawcy, że oferowany sprzęt nie spełnia wymogów określonych w siwz) Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych wskazanych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp - kod: nazwa: komputery przenośne.

7 7 3. Dokumenty, które należy załączyć do oferty 3.1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty, oprócz dokumentów wskazanych w pkt 21 siwz następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2. Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 4. Formularz cenowy załącznik numer 5 do siwz, 5. Parametry techniczne oferowanego sprzętu załącznik numer 6 do siwz, 6. Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 9 do siwz - jeżeli dotyczy. 7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jeżeli dotyczy W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Certyfikat CE/deklaracje zgodności (wraz z wyjaśnieniami producenta ewentualnych rozbieżności w numerze w certyfikacie i oferowanych komputerach), o których mowa w pkt siwz; 2. Oświadczenia producenta sprzętu, o których mowa w pkt 2.6.4, i pkt siwz; 3. Oświadczenie producenta sprzętu, o którym mowa w pkt siwz jeżeli dotyczy; 4. Informację, o której mowa w pkt 5 (kolumna 3) tabeli zawartej w załączniku numer 3 do siwz. 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma również podać wysokość i stawkę podatku VAT. Wykonawca ma podać cenę jednostkową bez podatku VAT. W koszt zakupu oferowanych komputerów przenośnych należy wliczyć koszt zakupu systemu operacyjnego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w zł i wykazany przy każdej pozycji asortymentowej przed ostateczną ceną oferty Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Przez,,cenę oferty zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia z podatkiem VAT Cena oferty ma obejmować: transport do podmiotów wskazanych w siwz i jego wniesienie do pomieszczeń

8 8 wskazanych przez upoważnione osoby. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia % 1) Cena 70 %; 2) Parametry techniczne 30 %; 5.2. Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 1 Skala ocen dla kryterium 1: punktów, Opis sposobu oceny ofert: 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium (brana będzie pod uwagę łączna cena z podatkiem VAT). 2) Patrz pkt 4 siwz. (Sposób podania ceny oferty) 3) Przy ocenie ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę wynikającą z formularza oferty oraz formularza cenowego Sposób oceny punktowej ofert w kryterium numer 2 1) Wykonawcy, którzy zaoferują sprzęt wyposażony w dodatkowe funkcjonalności/wyższe parametry techniczne w zakresie wskazanym poniżej otrzymają dodatkowe punkty (np. w przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach określonych w podkryterium numer 1 otrzyma 30 pkt; w przypadku zaoferowania sprzętu o parametrach minimalnych wskazanych w załączniku numer 3 {tabela numer 1 do siwz} otrzyma 0 pkt); punkty będą przydzielane w poszczególnych pozycjach kryterium numer 2 wskazanych poniżej i punktowane oddzielanie dla każdej pozycji (wykonawca może otrzymać 0 lub odpowiednio 35/10/10/30/15 pkt w zależności od danego parametru): Lp. Nazwa komponentu Fakultatywne parametry sprzętu dodatkowo punktowane Punktacja 1. HDD SSD min. 257 GB przy spełnieniu minimalnych prędkości zapisu i odczytu Kamera wbudowana, min 720p FHD Klawiatura podświetlana Komunikacja wbudowany modem LTE BIOS możliwość wprowadzenia numeru inwentarzowego 15 2) Otrzymane punkty w poszczególnych pozycjach kryterium numer 2 zostaną zsumowane i pomnożone przez wagę kryterium; 3) Zamawiający przy ocenie ofert w kryterium numer 2 będzie się kierował danymi wskazanymi w ofercie (parametry oferowanego sprzętu oraz formularz oferty) Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który uzyska największa liczę punktów (suma punktów z kryterium numer 1 i kryterium numer 2).

9 9 6. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 1. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2. Wykonawca zobowiązuje się wyszczególnić w fakturze ceny elementów wskazanych w załączniku numer 6 do siwz. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić pisemnie do akceptacji zamawiającego wzór protokołu odbioru częściowego i wzór protokołu odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przekaże pisemnie wykonawcy informacje o akceptacji treści protokołów/o konieczności naniesienia zmian do protokołów. 4. Wykonawca zobowiązany jest poinformować mail/faks jednostki PIP o terminie dostawy komputerów, na co najmniej 4 dni robocze przed terminem dostawy. Wzór umowy stanowi załącznik numer 10 do siwz. 7. Postać zamówienia Oferta ma objąć cały przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz. 8. Wadium 1. Wadium w wysokości 5.000,00 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) należy w wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład;

10 10 f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 60 dni. 9. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać faksem na numer 22/ , mail na adres i pisemnie do siedziby zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami Monika Żygłowicz. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane telefonicznie. 11. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 26 czerwca 2014 roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelaria-parter (w holu głównym). 12. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2014 roku o godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na I piętrze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:30; uczestnicy zbierają się na holu parteru budynku). 13. Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty.

11 Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 15. Wybór oferty najkorzystniejszej: Informacja zostanie przekazana faksem i pisemnie do wykonawców. Zostanie ona również umieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 16. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało wysłane do TED w dniu. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w dniu. pod numerem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy z podatkiem VAT. 2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

12 Omyłki rachunkowe 1) Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3) Zamawiający poprawi również omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. 20. Warunki wymagane od wykonawców oraz opis sposoby dokonywania oceny spełnia warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia, określonego w ust. 2 siwz na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) oraz musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Pzp,tj. wykonawca musi: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. wykonawca musi wykazać się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), co najmniej 2 dostawy komputerów przenośnych - każda dostawa musi obejmować minimum 30 komputerów przenośnych z minimum 24 miesięcznym serwisem gwarancyjnym (każda dostawa osobno); 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) być w sytuacji ekonomicznej i finansowej (zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie) Opis sposobu dokonywania oceny spełnia warunków udziału w postępowaniu ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich dokumentów do oferty, o których mowa w pkt 21 siwz (potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt 20.1 siwz i potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w przedmiotowym postępowaniu) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

13 Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 7 do siwz; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 4) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt. 10 i 11 oraz pkt 9 ustawy Prawo zamień publicznych; 6) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostaw spełniających wymogi określone w pkt siwz załącznik numer 8 do siwz; 7) Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ust. 6 zostały wykonane należycie. W przypadku wykonawcy gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane nie ma obowiązku przedkładania poświadczenia. Dowodami tymi są: a) poświadczenia od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; b) oświadczenia wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. 22. Wymagania odnośne dokumentów, o których mowa w pkt 21 siwz Dokumenty, o których mowa w: a) pkt 21.1 i 21.5 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt 21.3 i 21.4 siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty;

14 14 c) pkt 21.7 siwz w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych, poświadczenia, o których mowa w lit. a mus być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 21.1 siwz składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; d) jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt 21.5 siwz składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-11 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; e) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 21.1 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 22.1 siwz Dokumenty wskazane w pkt 21 i w pkt 3 mają być załączone w formie wskazanej w 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231). Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w Kancelarii (parter) siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

15 15 nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym zakresie dokumenty, o których mowa w 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp w związku z treścią pkt 19 siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia do oferty należy załączyć dokumenty wskazane w pkt siwz (z zastrzeżeniem, że w przypadku oświadczenia wskazanego w pkt 21.2 siwz podmiot ten zobowiązany jest złożyć tylko oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz przypadku innych podmiotów, na zasadach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

16 16 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres (miejscowość i data) REGON NIP Nazwa banku i numer konta wykonawcy Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu FORMULARZ OFERTY Dotyczącej: Dostawy 57 laptopów dla PIP Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w TED numer... z dnia... oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego numer GOZ-353- /14 ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Barska 28/30 oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy z zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że cena naszej oferty wynosi (za. szt. komputerów przenośnych): a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN) wg stawki...%. Formularz cenowy zawarty jest na... stronach oferty. 2. Oświadczamy, że oferujemy fabrycznie nowe (nie składane z używanych części) komputery produkowane przez.. jest to uznany i renomowany producent sprzętu komputerowego; model.. 3. Oświadczamy, że dostarczymy komputery przenośne o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku numer do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowa konfiguracja i parametry zaoferowanego sprzętu zawarte są na...stronach oferty. Oferowane komputery charakteryzują się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem użytkowania. Zaoferowane urządzenia nie były używane i nie są składane z używanych części. Zaoferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie będzie nosił znamion ingerencji w niego osób trzecich. 4. Oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt nie spełnia żadnego z parametrów dodatkowo punktowanych w kryterium numer 2/spełnia następujące parametry wskazane w kryterium numer 2:

17 17 Lp. Nazwa komponentu Fakultatywne parametry sprzętu dodatkowo punktowane Tak/nie 2 1. HDD SSD min. 257 GB przy spełnieniu minimalnych prędkości zapisu i odczytu 2. Kamera wbudowana, min 720p FHD 3. Klawiatura podświetlana 4. Komunikacja wbudowany modem LTE 5. BIOS możliwość wprowadzenia numeru inwentarzowego 5. Oświadczamy, że sprzęt będzie objęty serwisem i gwarancją na zasadach określonych w pkt 2.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oświadczamy, że osobami które będą współpracowały z zamawiającym na etapie dostawy komputerów będą: 1) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 2) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 7. Oświadczamy, że osobami, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie realizacji zobowiązań wskazanych w pkt 2.8 siwz będą: 3) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 4) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 8. Oświadczamy, że w zakresie oprogramowania standardowego będziemy przestrzegali przepisy ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). 9. Oświadczamy, że oferowane przez nas komputery będą dostarczone do podmiotów wskazanych w załączniku numer 4 do siwz w oryginalnie zapakowanych kartonach. Opakowania fabryczne będą w stanie nienaruszonym (taśma producenta, fabryczne naklejki zabezpieczające opakowanie, itp.; naruszenie opakowań lub dostarczenie sprzętu w opakowaniach zastępczych skutkować będzie odmową odbioru dostawy). 2 Jeżeli wykonawca oferuje sprzęt spełniający dany parametr wpisuje,,tak ; jeżeli wykonawca oferuje sprzęt nie spełniający danego parametry wpisuje,,nie ; w przypadku nie wpisania żadnego sformułowania w tabelę zamawiający uzna, że oferowany sprzęt nie spełnia danego parametru.

18 Oświadczmy, że do każdego komputera przenośnego załączymy: a) kartę gwarancyjną, b) listę punktów serwisowych, które mogą obsługiwać komputery przenośne, c) instrukcję obsługi komputerów przenośnych; d) płyta z oprogramowaniem niezbędnym do odtworzenia systemu po awarii; e) licencja na dostarczone oprogramowanie (jeżeli dotyczy). Dokumenty z lit. a do c i e będą sporządzone w języku polskim. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 12. Oświadczmy, że jesteśmy podmiotem, który nie działa/działa* w grupie kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 13. Dowód/y w postaci... dokumentujący/e uprawnienie do podpisania oferty i niniejszego formularza znajduje/ą się na stronach...oferty. 14. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej ofert za najkorzystniejszą umowę podpisywał będzie Pan./Pani.. stanowisko Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 15. Oświadczam, że strony... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz miejscowość i data podpis, pieczątka

19 19 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców UWAGA: 1. jeżeli serwis oferowanego sprzętu będzie świadczony przez podmiot trzeci należy wskazać, że wykonawca będzie korzystał z podwykonawców; 2. zamawiający zwraca uwagę, że stosownie do postanowień pkt siwz serwis sprzętu ma być świadczony przez autoryzowane punkty serwisowe zaoferowanego sprzętu; Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców*; b) będziemy korzystali z podwykonawców:* w zakresie ; nazwa i adres podwykonawcy - w zakresie ; nazwa i adres podwykonawcy - *należy wpisać stan rzeczywisty; niepotrzebne skreślić, dnia. Podpis..

20 20 Załącznik numer 3 do siwz Obligatoryjne minimalne parametry laptopów Tabela 1 wymagania obligatoryjne Lp. Nazwa komponentu Obligatoryjne, wymagane parametry techniczne komputerów3 1. Ekran a. Matryca w przedziale matowa b. Rozdzielczość natywna min x 1080, matryca matowa, jasność 300 nitów, kontrast 500:1 2. Waga Max g komputera gotowego do pracy z zaoferowaną baterią i napędem optycznym oraz przewidzianymi przez producenta fabrycznymi zaślepkami portów (bez zasilacza). W ofercie podać faktyczną wagę komputera. 3. Bateria 4 Min. 6-cell. W ofercie podać pojemność baterii wskazaną na tabliczce znamionowej. 4. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora. W ofercie podać oznaczenie (typ) zainstalowanego chipsetu. 5. Procesor Osiągający w teście PassMark Performance Test 8.0 wynik CPU Mark min pkt. W ofercie podać wynik dla oferowanego procesora określony na podstawie średnich pomiarów opublikowanych na stronie dla zaoferowanego procesora lub wynik uzyskany na oferowanym komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 8.1 Pro 64-Bit PL. W przypadku dokonania pomiaru wynik podać jako średnią uzyskaną w 3 kolejno przeprowadzonych próbach. Do oferty załączyć wydruk ze wskazanej strony Internetowej/wydruk przeprowadzonego testu potwierdzający powyższe. W ofercie podać oznaczenie (typ) zainstalowanego procesora. 6. Pamięć RAM Min. 8 GB DDR3 min. 1600MHz. Pamięć współpracuje z szyną danych komputera z nominalną częstotliwością pracy zaoferowanego modułu. Jedno gniazdo pamięci pozostaje nieobsadzone. 7. Dysk twardy Min. 256 GB SATA, SSD. min. 500 MB/s prędkością odczytu i min. 460 MB/s prędkością zapisu z pamięcią cache min. 128 MB 8. Karta graficzna Autonomiczna. Karta winna zapewniać prace w trybach: Single, Clone, Dual view. 9. Audio Zintegrowana karta, wbudowane głośniki (maks. 2x1W) 10. Łączność przewodowa Wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet network 100/1000, wymagana dioda sygnalizująca stan linku 11. Łączność bezprzewodowa a. Wbudowany Wireless LAN: IEEE b/g/n (antena wbudowana) b. Wbudowany moduł Bluetooth min. v Bezpieczeństwo a.- Wbudowany układ TPM 3 Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać konkretne parametry, którymi charakteryzuje się zaoferowany komputer przenośny. 4 Jeżeli producent określa pojemność baterii w amperogodzinach [Ah] to zgodnie z definicją pracy prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego należy podać iloczyn nominalnego napięcia baterii oraz wskazanego na baterii deklarowanego natężenia prądu przepływającego w jednostce czasu [V * Ah].

21 21 Lp. Nazwa komponentu Obligatoryjne, wymagane parametry techniczne komputerów3 b.- Czytnik kart inteligentnych 13. Porty/złącza a. Złącze sieci przewodowej RJ-45, b. min. 4 x USB (w tym min. 2 złącza w standardzie 3.0), c. 1 x graficzne 15 stykowe D-Sub, d. złącze słuchawek oraz złącze mikrofonu (dopuszcza się port combo), e. zintegrowany czytnik kart SD (min. MMC, SD, SDHC, SDXC) f dedykowane złącze dla stacji dokującej g. 1 x HDMI (lub display port/mini display port; w przypadku zaoferowania komputera ze złączem display port/mini display port wymagana przejściówka do HDMI); Liczba oraz rodzaj złącz wymienionych w literze od a. do f. nie mogą być osiągnięte poprzez zastosowanie przejściówek konwerterów, itp. Zamawiający dopuszcza dodatkowo inne porty (nie wymienione w specyfikacji), które są na stałe zamontowane w komputerze W ofercie należy wymienić wszystkie porty zaoferowanego komputera. 14. Klawiatura i urządzenie wskazujące a. Klawiatura odporna na zalanie, min. 83 klawiszy (układ US -QWERTY) z klawiszem Windows (WinKey). b. min. TouchPad 15. Napęd optyczny DVD+/-RW DL 16. Zasilanie z sieci 230 V~, zasilacz zewnętrzny max. 65W 17. Zainstalowany system min. Microsoft Windows 7 PRO 64-Bit PL (OEM) operacyjny 18. BIOS 1. W pamięci Flash, zarządzanie zmianami w BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego. 2. Funkcjonalność BIOS wprowadzająca dwa poziomy dostępu: dla użytkownika oraz administratora: a) możliwość ustawienia hasła administratora autoryzującego możliwość dokonania zmian ustawień BIOS, w tym umożliwiającego ustawienie/zmianę/reset hasła użytkownika b) możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów BIOS) c) zabezpieczenie umożliwiające uruchomienie komputera po poprawnym podaniu hasła użytkownika lub administratora d) możliwość ustawienia hasła do dysku twardego. 3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 4. Inne: a) możliwość zmiany trybu z UEFI na Legacy BIOS b) możliwość zmiany trybu HDD z AHCI na Legacy IDE 19. Licencjonowane oprogramowanie Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro 64-Bit PL (OEM). Zamawiający dopuszcza systemy równoważne w zakresie wszystkich funkcji oferowanych przez ww. produkt; zaoferowany system równoważny musi zapewniać pełną kompatybilność i

22 22 Lp. Nazwa komponentu Obligatoryjne, wymagane parametry techniczne komputerów3 zgodność z obecnie zainstalowanym i pracującym u zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity oraz własnym zgodnym z Microsoft Windows, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony zamawiającego w celu dostosowania. Oferowane oprogramowanie równoważne w szczególności musi zapewniać pełne wsparcie dla stosowanych przez Zamawiającego mechanizmów Microsoft Active Directory zbudowanego na MS Serwer 2008 wraz z pełną obsługą Group Policy Object. Okres korzystania z oprogramowania (okres ważności licencji czas nieokreślony). 20. Odbudowa po awarii a. Dołączone nośniki CD/DVD do odbudowy systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-Bit PL lub równoważny), b. Dołączone nośniki CD/DVD ze sterownikami do systemów Microsoft Windows 7 Pro 64-bit PL, Windows 8.1 Pro 64-Bit PL lub wskazany serwis internetowy (należy podać adres) umożliwiający ich pobranie, c. Dołączone nośniki CD/DVD do odbudowy oprogramowania standardowego dostarczanego wraz komputerem lub wskazany serwis internetowy (należy podać adres) umożliwiający ich pobranie, d. Narzędzie Recovery dedykowane przez producenta sprzętu umożliwiające kompletne odtworzenie systemu z wcześniej sporządzonych obrazów lub przywrócenie do stanu początkowego (fabrycznego) uruchamiane spoza systemu operacyjnego (np. z partycji rozruchowej). 21. Wsparcie techniczne producenta Producent sprzętu prowadzi wsparcie dla oferowanych produktów umożliwiając dostęp przez stronę internetową do najnowszych sterowników i uaktualnień w tym dla zaoferowanego komputera. Witryna musi być wyposażona we wbudowaną wyszukiwarkę odpowiednich plików przez wskazanie TYPU komputera w ofercie należy podać aktualny adres strony internetowej. Witryna musi zawierać dane dot. daty lub wersji poszczególnych sterowników/aktualizacji/oprogramowania. Zamawiający nie zaakceptuje wskazania adresu strony przygotowanej wyłącznie dla potrzeb tego postępowania oraz strony wymagającej uwierzytelnienia za pomocą specjalnego kodu lub numeru seryjnego (fakultatywnie podanie numeru seryjnego może być jedynie elementem wspomagającym proces wyszukiwania lecz nie może być obligatoryjnie wymagane). Serwis sprzętu świadczony w miejscu eksploatacji. 22. Obudowa 1. Wzmocniona (materiałem innym niż plastik) - zawiasy notebooka wykonane z metalu - oferent musi opisać rodzaj wzmocnienia obudowy 2. Zgodność z MIL-STD 810G (min. 8 metod, wśród nich min. 15 procedur), wymagane dostarczenie oświadczenia producenta sprzętu. 3. Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta komputera lub przedstawić raport z testów wykonanych przez niezależne laboratorium badawcze.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt komputerowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprzęt komputerowy Sprzęt komputerowy Załącznik nr 6.2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych dla: Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie 1 sztuka oraz Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-19 19:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa zestawów komputerowych dla Zakładu Higieny

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stargard.sr.gov.pl Stargard Szczeciński: DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH DO SĄDU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S

Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:31222-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi szkolenia specjalistycznego 2014/S 020-031222 Dolnośląski Ośrodek Polityki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Wykonawca: 1. Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTOWY. Wykonawca: 1. Imię i nazwisko i/lub zarejestrowana nazwa Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia wyrażam(y) chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne WR.SOP.0160.115.2014 na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195749-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Monitory ekranowe 2015/S 108-195749 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128556-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania edukacyjnego 2015/S 073-128556 Biblioteka Publiczna im.

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo