Co najmniej 155 cm x co najmniej 114 cm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co najmniej 155 cm x co najmniej 114 cm."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez Powiat Lubelski projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin; tel. 81/ , fax 81/ , strona internetowa: 2. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./. 3. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez Powiat Lubelski projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodnie z poniŝszą specyfikacją: 1. Tablica interaktywna dotykowa -7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Wymiar powierzchni aktywnej Format tablicy Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Co najmniej 155 cm x co najmniej 114 cm. 4:3 domyślny. Technologia Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), moŝliwość obsługiwania tablicy pisakiem, palcem, bądź dowolnym innym przedmiotem. MoŜliwość jednoczesnej pracy przez min. dwóch uŝytkowników. Zasilanie i komunikacja Zasilanie i komunikacja pomiędzy komputerem musi odbywać się przy pomocy portu USB i kabla USB prosto z komputera. Powierzchnia Odporna na uszkodzenia, przystosowana do wyświetlania na niej obrazu Półka lub uchwyt do przechowywania pisaków Sposób montaŝu WyposaŜenie dodatkowe Oprogramowanie Certyfikaty Usługa montaŝu i uruchomienia Gwarancja z projektora oraz do pisania sucho ścieralnymi markerami, magnetyczna, antyrefleksyjna. Półka lub uchwyt do przechowywania pisaków. MontaŜ ścienny lub na statywie. Pisaki interaktywne, wskaźnik teleskopowy, uchwyty do montaŝu naściennego, sterowniki i oprogramowanie, kabel USB. Oprogramowanie tablicy musi mieć wsparcie dla systemów rodziny Windows/Linux/Mac OS oraz musi posiadać moŝliwość zmiany narzędzia, jego koloru, moŝliwość nanoszenia adnotacji na pulpicie i zapisywanie ich na kartach oprogramowania, praca na warstwach graficznych. Certyfikaty: CE, FCC, ROHS lub równowaŝne. Zamówienie obejmuje usługę montaŝu, uruchomienia oraz przeszkolenie uŝytkowników. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania do tablic interaktywnych. 5 lat gwarancji na tablicę, 1 rok gwarancji na akcesoria. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2. Podstawa jezdna na kółkach z wysięgnikiem 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu komponentu Statyw Statyw mobilny do tablicy interaktywnej kompatybilny z projektorem i tablicą. Podstawa na kółkach Podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu. Regulacja wysokości Elektryczna regulacja wysokości połoŝenia tablicy. Ramię projektora Uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych (stalowa konstrukcja). Regulowane ramię min. 75 cm. Wytrzymałość Min. 25 kg (tablica + projektor). Wytrzymałość wysięgnika na projektor min. 5 kg. obciąŝeniowa Gwarancja 1 rok. 3. Komputer PC z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w wersji edukacyjnej 60 sztuk, wg poniŝszego opisu: Jednostka centralna - wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Wydajność Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 7000 punktów, według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niŝ 18/06/2014. W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty naleŝy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku polskim lub angielskim), w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki: SYSmark 2012 PerformanceTest - SYSmark 2012 Rating minimum 190 punktów, - Office Productivity minimum 160 punktów, - Media Cration minimum 195 punktów, - 3D Modeling minimum 230 punktów, - Web Development minimum 185 punktów, - Data/Financial Analysis minimum 220 punktów, - System Management minimum 170 punktów oraz PCMark Vantage 64-bit: PC Mark Score minimum punktów, Productivity Score minimum punktów, Communication Score minimum punktów, TV and Movies Score minimum 6700 punktów, Zamawiający wymaga, aby powyŝszy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi być przeprowadzony w minimum trzech iteracjach. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonych testów (w języku polskim lub angielskim w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu ofert i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia. Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu potwierdzenie, Ŝe oferowany zestaw komputerowy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w tym potwierdzenie poprawnej współpracy oferowanego komputera ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego. Wykonawca, którego Zamawiający wezwie do dostarczenia egzemplarza testowego

3 Pamięć operacyjna RAM Parametry pamięci masowej Grafika WyposaŜenie multimedialne Obudowa Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oprogramowanie Bezpieczeństwo oferowanego komputera, zobowiązany będzie do dostarczenia go w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania mu wezwania, zgodniez danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Zamawiającego. Wraz ze sprzętem przekazanym Zamawiającemu do testów powinna zostać dostarczona dokumentacja techniczna i dokładny spis elementów składowych sprzętu, dokumentacji i załączonych płyt CD/DVD. Spis ten stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania. Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz testowy oferowanego komputera oraz oprogramowanie testujące, zostanie niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. Koszty związanie z dostawą oraz zwrotem egzemplarza testowego oferowanego komputera wraz z oprogramowaniem testującym ponosi Wykonawca. UWAGA: 1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego oferowanego komputera będącego przedmiotem zamówienia niezgodnego w pełni z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie określonym w SIWZ lub z treścią oferty Wykonawcy zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, 2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego oferowanego komputera będącego przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, 3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą,ŝe oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności nie potwierdzą pełnej zgodności wszystkich wymogów oferowanych komputerów wyspecyfikowanych w SIWZ, a takŝe poprawnej współpracy oferowanych komputerów ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2, skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Co najmniej 8GB, moŝliwość rozbudowy do co najmniej 16GB. Co najmniej 500 GB. Zintegrowana z procesorem, umoŝliwiająca pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.0. Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Typu small form, suma wymiarów obudowy nie moŝe przekraczać 82 cm. Zasilacz o mocy maksymalnej nie wyŝszej niŝ 260 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń i dysku twardego bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia śrub motylkowych). Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki). Komputer musi posiadać wbudowany wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: problem związany z przebiegiem procedury POST (wraz z wyświetleniem na monitorze kodu definiującego rodzaj błędu: min. problem z chłodzeniem, klawiaturą, zmniejszeniem (od ostatniego uruchomienia systemu) pamięci RAM, zmianę (od ostatniego uruchomienia systemu) dysku twardego lub napędu optycznego, brak systemu operacyjnego), uszkodzenia lub brak pamięci RAM. Oferowany system diagnostyczny nie moŝe wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dla płyty głównej. Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym Zainstalowany system operacyjny oraz pakiet biurowy zgodny z wymaganiami niniejszej SIWZ. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uŝytkownika umoŝliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu

4 Wirtualizacja BIOS Certyfikaty i standardy Ergonomia Warunki gwarancji Wsparcie techniczne producenta Wymagania dodatkowe operacyjnego. System opatrzony min. O funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora (min. cache), - test pamięci, - test napędu, - test dysku twardego. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Deklaracja zgodności CE lub dokument równowaŝny Oferowany komputer musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie / lub lub oznaczenie efektywności energetycznej co najmniej równowaŝne z wymogami znaku Energy Star. Głośność maksymalnie 26 db z pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 lub równowaŝną. 5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Wszystkie komponenty komputera muszą być zamontowane fabrycznie i być objęte gwarancją producenta.. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Oferowany okres i warunki gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalny na stronie internetowej bądź infolinii producenta komputera. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Wbudowane porty: VGA, DisplayPort, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uŝytkownika), PXE 2.1, Płyta główna, wyposaŝona w: min. 1 złącze PCI Express x16, min. 1 złącze PCI Express x 1, min. min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0. Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW, Kabel zasilający. Monitor - wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Typ urządzenia Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym TFT IPS o przekątnej min. 21,5. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Typ podświetlenia LED Jasność Minimum 250 cd/m2 Kontrast Minimum 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Minimum 178/178 stopni Czas reakcji matrycy maksymalnie 8ms (od czerni do bieli) Rozdzielczość nominalna Minimum 1920 x 1080 przy 60Hz Pochylenie monitora co najmniej +21 stopni Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposaŝony w gniazdo linki antykradzieŝowej. Złącza Gwarancja 15-stykowe złącze D-Sub, złącze Display Port, wbudowany hub USB - co najmniej 3 szt. USB, 5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli.

5 Certyfikaty Wymagania dodatkowe Deklaracja zgodności CE lub dokument równowaŝny. Oferowany monitor musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie / lub lub oznaczenie efektywności energetycznej co najmniej równowaŝne z wymogami znaku Energy Star. Kabel zasilający, kabel VGA do połączenia z komputerem. Oprogramowanie system operacyjny Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do uŝytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta. System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: 1. moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z moŝliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; 3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 4. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 6. konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 8. wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 9. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŝności od sieci, do której podłączony jest komputer; 10. interfejs uŝytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uŝytkownika interaktywna część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 11. moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 12. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; 13. praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników; 14. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików róŝnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uŝytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 15. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 16. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu uŝytkownika; 17. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 18. wbudowany system pomocy w języku polskim; 19. moŝliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 20. moŝliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. wdraŝanie IPSEC oparte na politykach wdraŝanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. automatyczne występowanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 24. system musi posiadać narzędzia słuŝące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 25. wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 moŝliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 26. wsparcie dla JScript i VBScript moŝliwość uruchamiania interpretera poleceń; 27. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji moŝliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego uŝytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 28. rozwiązanie słuŝące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu słuŝyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 29. rozwiązanie ma umoŝliwiające wdroŝenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 30. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 31. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla uŝytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 32. zarządzanie kontami uŝytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;

6 33. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z moŝliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 34. moŝliwość przywracania plików systemowych; 35. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 36. moŝliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Oprogramowanie system antywirusowy 1. Subskrypcja na minimum 60 miesięcy. 2. Pomoc techniczna dla programu powinna być świadczona w języku polskim przez polskiego dystrybutora lub producenta programu przez cały okres trwania umowy. Wsparcie powinno obejmować wsparcie online. 3. Licencja uprawni Zamawiającego do bezpłatnego pobierania aktualizacji do najnowszej wersji programu oraz baz sygnatur wirusów przez okres minimum 60 miesięcy. 4. Pełne wsparcie dla systemów 64 bitowych. 5. Interfejs programu dostępny w wersji polskiej. 6. Pomoc dostępna z poziomu programu w wersji polskiej. 7. Ochrona wyposaŝona w bazę danych o wszelkich wariantach szkodliwych obiektów (wirusach, robakach, trojanach, exploitach itp.) posiadająca mechanizmy heurystyczne 8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, backdoor oraz narzędzi hackerskich. 9. Rezydentny skaner wszystkich otwieranych, zapisywanych i uruchamianych plików. 10. MoŜliwość skanowania wybranych plików, katalogów, dysków w tym dysków przenośnych i sieciowych. 11. MoŜliwość skanowania skompresowanych i spakowanych plików i katalogów. 12. MoŜliwość wyłączenia ze skanowania określonych katalogów, plików i plików z określonymi rozszerzeniami. 13. MoŜliwość definiowania wielu róŝnych zadań skanowania (np. co godzinę, po włączeniu komputera, przy zalogowaniu), kaŝde zadanie moŝe być uruchamiane z róŝnymi ustawieniami (priorytet, wybrane obiekty do skanowania, czynności po wykryciu zagroŝenia). 14. Funkcja szybkiego skanowania pozwalająca na skanowanie istotnych funkcji systemu bez konieczności skanowania całego dysku. 15. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, bez konieczności zmian w konfiguracji klienta pocztowego oraz niezaleŝnie od zainstalowanego na stacji roboczej klienta pocztowego. 16. MoŜliwość określania róŝnych numerów portów POP3 na których ma odbywać się skanowanie poczty przychodzącej. 17. Skanowanie ruchu http na stacji roboczej. 18. MoŜliwość zdefiniowania róŝnych portów http na których ma odbywać się skanowanie. 19. Integracja skanera http z dowolną przeglądarką internetową, bez konieczności zmiany jej konfiguracji. 20. Skaner ma mieć moŝliwość skanowania z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych na kilku poziomach 21. Wysyłanie nowych zagroŝeń powinno być moŝliwe z serwera zdalnego zarządzania oraz z kaŝdej lokalnej stacji roboczej na której zainstalowany jest program antywirusowy. 22. MoŜliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagroŝenia (podejrzanych plików) wraz z komentarzem oraz adresem uŝytkownika, na który producent moŝe wysłać dodatkowe pytania dotyczące wykrytego zagroŝenia. 23. W przypadku wykrycia zagroŝenia ma istnieć moŝliwość wysłania przez program powiadomienia na wybrane adresy uŝytkownika. 24. Program powinien posiadać moŝliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku wykrycia braku wymaganych aktualizacji powinien poinformować o tym uŝytkownika wraz z listą brakujących aktualizacji. 25. Program powinien mieć moŝliwość definiowania aktualizacji systemowych o których braku będzie informował uŝytkownika, w tym przynajmniej aktualizacje krytyczne, waŝne, zwykłe. Powinna istnieć w programie moŝliwość dezaktywacji tego mechanizmu. 26. Program powinien być wyposaŝony w moduł zapory sieciowej (personal firewall). 27. Moduł zapory sieciowej powinien kontrolować cały ruch przychodzący i wychodzący. 28. Powinna istnieć moŝliwość całkowitego wyłączenie modułu zapory sieciowej. 29. Dezaktywacja powinna być moŝliwa przynajmniej na dwa sposoby : na stałe i do ponownego uruchomienia komputera. 30. Zapory sieciowa programu powinna obsługiwać protokół Ipv Moduł zapory sieciowej powinien mieć moŝliwość wyboru trybu pracy, w tym przynajmniej: automatycznym, automatycznego uczenia się, ręcznym, opartym na regułach uŝytkownika. 32. Moduł zapory sieciowej powinien umoŝliwiać ręczne dodawanie reguł i wyjątków. 33. Podczas tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być moŝliwość określania przynajmniej : kierunku ruchu, portu i/lub zakresu portów, adresu komputera zdalnego. 34. W trakcie tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być moŝliwość wyboru przynajmniej dwóch akcji: zezwól, zablokuj. 35. Program antywirusowy wyposaŝony powinien być w moŝliwość zabezpieczenia zmian konfiguracji hasłem.

7 36. Program powinien być wyposaŝony w automatyczną, przyrostową aktualizację baz wirusów i innych zagroŝeń. Aktualizacja powinna być dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD, USB, lokalnego repozytorium. Oprogramowanie pakiet biurowy wersja polska z przeznaczeniem do celów edukacyjnych 1. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 2. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równowaŝną) uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Oprogramowanie umoŝliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ), umoŝliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 4. Oprogramowanie umoŝliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umoŝliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 5. W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umoŝliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 6. Do aplikacji jest dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów, Arkusz kalkulacyjny, Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Program do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych. 8. Edytor tekstów musi umoŝliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, Automatyczne tworzenie spisów treści, Formatowanie nagłówków i stopek stron, Sprawdzanie pisowni w języku polskim, Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Określenie układu strony (pionowa/pozioma), Wydruk dokumentów, Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 9. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 10. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 11. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapis plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych, Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające

8 operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmian wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, Wyszukiwanie i zamianę danych, Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego, Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, Prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego, Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek, Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, Zarządzanie kalendarzem, Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom, Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników, Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, Zarządzanie listą zadań, Zlecanie zadań innym uŝytkownikom, Zarządzanie listą kontaktów, Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom, Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników, MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników.

9 4. Zestaw: notebook wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w wersji edukacyjnej 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Ekran Chipset Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Zabezpieczenie dysku twardego Audio/Video Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Matryca TFT, 15,6 z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość HD (min 1366x768), jasność 220nits, kontrast 500:1 Z rodziny Intel HM86 lub równowaŝny, dostosowany do zaoferowanego procesora. Matowa, zawiasy matrycy metalowe. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposaŝona w interfejsy SATA III (min. 6 Gb/s ) do obsługi dysków twardych. Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark o wartości minimum punktów w teście PassMark CPU Mark 3200pkt - Do oferty naleŝy dołączyć wydruk ze strony internetowej potwierdzający ww. wynik (w języku polskim lub angielskim), w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Min. 4GB z moŝliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, jeden slot wolny. Min 500GB, prędkość obrotowa min. 5400rpm, SATA III, zawierający partycję RECOVERY umoŝliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) z moŝliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DX11.1 OGL 4.0 OpenCL 1.2. Komputer wyposaŝony w czujnik współpracujący z systemem automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera. Dysk zamontowany w sankach absorbujących wstrząsy. Wbudowana, zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ 45 Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z moŝliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania umieszczone w dolnej części komputera umoŝliwiające podłączanie komputera do dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora portów podłączanego poprzez port USB). Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym trackpointem WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n. Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Napęd optyczny DVD-RW Bateria Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). Zasilacz Zasilacz zewnętrzny maks. 65W. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - wersji BIOS wraz z datą, - nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera - ilości pamięciami RAM - typie procesora, - MAC Adres karty sieciowej Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie

10 System operacyjny Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie dodatkowe Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie Certyfikaty i standardy Waga Gwarancja Wsparcie techniczne producenta Inne WyposaŜenie dodatkowe wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Windows 7 x64 Pro PL. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera. Zastosowanie niniejszego systemu operacyjnego wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z obecnie uŝytkowanymi przez Zamawiającego systemami. Plus licencja na system Win 8.1 Prof. Polish - wersja polska z przeznaczeniem do celów edukacyjnych; -zawierające edytor tekstu typu WYSIWYG, arkusz kalkulacyjny (obsługa makr VBA -zgodność z MS Office), program do tworzenia prezentacji, program do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych, program do obsługi poczty elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania pochodzącego od róŝnych producentów, całość pakietu musi być integralnym pakietem biurowym. Oprogramowanie słuŝące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umoŝliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. Złącze typu Kensington Lock. TPM Certyfikat ISO9001 lub dokument równowaŝny dla producenta sprzętu. Certyfikat EPEAT lub dokument równowaŝny na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat waŝny w dniu składania oferty. Deklaracja zgodności CE lub dokument równowaŝny. Oferowany notebook musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie / lub lub oznaczenie efektywności energetycznej co najmniej równowaŝne z wymogami znaku Energy Star. Oferowane modele notebooków muszą posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony internetowej). Oferowane modele notebooków muszą spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Waga z baterią podstawową max 2,55 kg. 3 letnia gwarancja producenta w następnym dniu roboczym świadczona na miejscu u klienta. Dedykowany numer oraz adres dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, moŝliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a takŝe weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Zgodność z MIL-STD 810G (min. 8 metod, wśród nich min. 15 procedur). Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równowaŝną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równowaŝną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 db i 24dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (OPERATING). Dołączony nośnik ze sterownikami. - Torba do transportu laptopa. - Optyczna przewodowa mysz komputerowa: złącze USB, trzy przyciski (w tym rolka - Scroll), rozdzielczość min 1000 dpi. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania biurowego na w/w laptopach. 5. Projektor multimedialny krótkoogniskowy 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Rozdzielczość Rozdzielczość natywna min x 768 Technologia Technologia DLP, bezlampowa, LED. Jasność Min ANSI lumenów. Kontrast Min :1. śywotność lampy Min h. Złącza Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB typu A, wbudowany slot kart SD.

11 Transmisja bezprzewodowa Współczynnik projekcji Szum urządzenia Korekcja keystone Dodatkowe wyposaŝenie Waga Kompatybilność z materiałami 3D Gwarancja Tak, moduł dołączony do projektora. Mozliwość odtwarzania plików multimedialnych format wmv, avi, jpeg oraz Microsoft Power Point, Word, Excel bez uŝycia komputera. Nie większy niŝ 0,63:1. Nie większy niŝ 29 db. Min. +/- 40 stopni. Zestaw do montaŝu naściennego, pilot z funkcją myszy i wskaźnikiem laserowym, kabel zasilający (min. 10 m), kabel VGA (min. 10 m) oraz HDMI (min. 10 m), zaślepka na obiektyw. Nie więcej niŝ 5 kg. Tak 3 lata na projektor oraz 1 rok na lampę. 6. Tablet graficzny piórkowy 77 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Rozmiar Aktywny obszar roboczy Czułość nacisku Technologia Ergonomia Połączenie Porty Wymagania systemowe WyposaŜenie dodatkowe Gwarancja Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Minimum 210x175x10 mm. Min. 150 x min. 95 mm. Min poziomy. Wielodotyk. Programowalne przyciski umoŝliwiające definiowanie skrótów funkcyjnych. Rezonans magnetyczny. Dla uŝytkowników prawo- i leworęcznych. USB lub bezprzewodowe. Port USB. Zgodny z Windows 8, Windows 7 SP1 lub Windows Vista SP2, Mac OS X lub nowszym. Piórko z gumką, 3 wymienne końcówki do piórka, uchwyt na pióro oraz obrączka piórka, przewód USB, płyta instalacyjna CD, standardowe czarne wymienne wkłady do piórka (5 szt.). 24 miesiące. 7. Skaner 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu komponentu Typ skanera Skaner płaski. Formaty papieru A4. Głębia kolorów Wejście: min. 48 bit kolor, wyjście: min. 48 bit kolor. Źródło światła Technologia diodowa. Rozdzielczość Min dpi. optyczna w pionie Rozdzielczość Min dpi. optyczna w poziomie Złącza Złącze USB 2.0 typu B (dołączony przewód USB). Napięcie zasilania AC 200 V 240 V, 50 Hz 60 Hz. Standardy elektryczne Zgodność z normą Energy Star. Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 8, Windows 8 x64. Gwarancja 24 miesiące 8. Drukarka wielkoformatowa kolorowa 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Technologia druku Atrament Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu

12 Szybkość druku w Tryb roboczy - do 32 str./min. czerni Szybkość druku w Tryb roboczy: do 29 str./min. kolorze Jakość druku w czerni Do 600 x 1200 dpi Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Jakość druku w kolorze (najwyŝsza) Szybkość procesora Liczba wkładów drukujących Łączność, tryb standardowy Obsługiwane systemy operacyjne do stron. Rozdzielczość optymalizowana min. 4800x1200 dpi. Min. 500 MHz 4 (czarna, błękitna, purpurowa, Ŝółta) 1 port USB 2.0, 1 interfejs Ethernet, 1 interfejs WiFi b/g/n Windows 8 (32bit i 64bit), Windows 7 (32bit i 64bit), Windows Vista (32bit i 64-bit), Windows XP (32bit) SP3 lub nowsze wersje, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux. Standardowa pojemność podajnika papieru Standardowa pojemność odbiornika papieru Drukowanie dwustronne Obsługiwane formaty nośników Dodatkowe wyposaŝanie Gwarancja Podajnik na min. 250 arkuszy Odbiornik na min. 75 arkuszy Automatyczny A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), karta indeksowa A4, koperta C5, koperta C6, koperta DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm. -Oprogramowanie do drukarki i podręcznik uŝytkownika na płycie CD - kabel zasilania - kabel USB 24 miesiące. 9. Ploter 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Nośniki Prędkość drukowania kolorowej grafiki w trybie draft Liczba wkładów drukujących Technologia druku Wbudowana własna pamięć Porty Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Drukowanie na szerokiej gamie nośników o szerokości minimum 610 mm. Min. 70 wydruków w formacie A1 na godzinę. Min 4 wkłady drukujące CMYK. Technologia druku termicznego atramentowego. Wbudowana własna pamięć RAM min. 1GB. Wbudowany port USB 2.0 do komunikacji z komputerem, port Ethernet RJ-45 (do podłączenia do sieci w celu druku sieciowego), wbudowany moduł wifi. Dokładność linii +/- 0.1%. Obsługa nośników Obsługa nośników o gramaturze min.: od 60 do 280 g/m² (druk w rolki/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy). Marginesy (przy druku z arkusza) Obsługiwane języki drukarki Skład zestawu Nie większe niŝ 5 x 17 x 5 x 5 mm. Min. HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI. W zestawie musi znaleźć się: urządzenie, głowica drukująca, oś na rolę papieru, próbne wkłady atramentowe, podstawa drukarki, instrukcja obsługi; oprogramowanie, kabel zasilający.

13 Waga Gwarancja Nie większa niŝ 35kg. Roczna gwarancja producenta. 3.1 Dostawca dostarczy sprzęt komputerowy do następujących lokalizacji: 1) ZS im. Kopernika w BełŜycach ul. Bychawska 4, 2) ZST im. Kościuszki w BełŜycach ul. Przemysłowa 44, 3) ZSZ Nr 1 w Bychawie ul. Reymonta 4b, 4) ZSTR w Piotrowicach Piotrowice 183, 5) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli, 6) Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej ul. BełŜycka 77, 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach ul. RóŜana Wymieniony wyŝej sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieuŝywany oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 3.3 Do oferty naleŝy załączyć wydruki z wynikami testów (w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w języku polskim lub angielskim): a) dla oferowanego modelu procesora (wydruk ze strony) - opisanego w cz. 3.3 siwz, b) dla oferowanego modelu jednostki centralnej - opisanej w cz. 3.3 siwz, c) dla oferowanego modelu procesora notebooka (wydruk ze strony) - opisanego w cz. 3.4 siwz. UWAGA! Wydruki z wynikami testów stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ww. ustawy. NiezłoŜenie ich stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Kody CPV: RóŜny sprzęt komputerowy, Drukarki i plotery, Urządzenia komputerowe, Akcesoria komputerowe, Sprzęt peryferyjny 4. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy o udzielenie zamówienia kaŝdy z warunków określonych w pkt 5.1 a-d winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

14 5.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłoŝonych w ofercie oświadczeniach opisanych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. 5 SIWZ, Wykonawca składa: 1) oświadczenie, Ŝe spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza ofertowego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. oświadczenia wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.3 Wykonawcy naleŝący do tej samej grupy kapitałowej. 1) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do formularza ofertowego). Przepisy ust. 3 i 4 ustawy stosuje się. 2) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 4) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złoŝył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złoŝył listy, o której mowa w pkt 1.

15 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 6.4 W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca winien przedłoŝyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu - według wzoru określonego w załączniku Nr 4 do formularza ofertowego. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobą upowaŝnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Mielnik Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury (w zakresie przedmiotu zamówienia) i Anna Zawiślak (sprawy formalno-prawne) Referat ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie. Dokumenty w niniejszym postępowaniu będą przekazywane w formie faksu i zamieszczone na stronie internetowej W przypadku przekazania dokumentów w formie faksu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania (w formie faksu). 8. Tryb udzielania wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia - w formie faksu. Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie, nie później niŝ 2 dni przed upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na składanie ofert), w formie faksu, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszcza ją na stronie internetowej W przypadku przekazania informacji w formie faksu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia jego otrzymania. 9. Wadium. Nie wymaga się wnoszenia wadium. 10. Termin związania ofertą. Wykonawcy pozostają związani złoŝoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. Dokumenty składające się na ofertę: wypełniony formularz oferty z załącznikami (załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), Postać oferty: 1) Ofertę naleŝy składać w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2) Oferta powinna być złoŝona zgodnie ze wzorem załączonym do istotnych warunków zamówienia ( formularz ofertowy z załącznikami). 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 5) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 6) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 7) Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 8) Ofertę naleŝy składać w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych kopertach. 9) Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

16 Zarząd Powiatu w Lublinie (Referat ds. zamówień publicznych) ul. Spokojna 9, Lublin oraz powinna być oznakowana następująco: OFERTA sprzęt komputerowy (z dopiskiem nie otwierać przed r. godz ). Ponadto kopertę naleŝy oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy aby złoŝoną po terminie upływu składania ofert moŝna ją było odesłać. 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A, pok. 102 (I piętro) do dnia r. do godz Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złoŝone po terminie. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie, ul. Spokojna 9 budynek A pok. 102 (I piętro). 13. Opis sposobu obliczania ceny oferty Cenę ofertową stanowić będzie łączna kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, o którym mowa w części 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyraŝona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Łączna kwota wynagrodzenia brutto, o której mowa w pkt 13.1 nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Do wyliczenia ceny jednostkowej brutto oraz łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, Wykonawca zastosuje właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert Szczegółowy opis sposobu obliczenia ceny ofertowej zawiera formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający oceni oferty wg kryterium ceny oferty brutto %. Oferty będą ocenianie w systemie punktowym, wg wzoru: Z = (C n : C b ) x W c gdzie: C n - cena najniŝsza, C b cena badana, W c waga kryterium ceny. JeŜeli w niniejszym postępowaniu nie moŝna będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego (wg wzoru załączonego do specyfikacji) w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów, jeŝeli w postępowaniu zostanie złoŝona tylko jedna oferta, a takŝe wówczas, jeŝeli nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy.

17 15.2 JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, z zastrzeŝeniem art. 183 ust. 2 ww. ustawy Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące umowę maja prawo reprezentacji. 16. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Nie wymaga się wnoszenia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 17. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 18. Oferty częściowe. Nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert częściowych: 19. Umowa ramowa. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 20. Zamówienia uzupełniające. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 21. Oferty wariantowe. Nie dopuszcza się moŝliwości składania ofert wariantowych. 22. Aukcja elektroniczna. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej. 23. Środki ochrony prawnej. 1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a takŝe innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3) Rodzaje środków ochrony prawnej: odwołanie i skarga do sądu. 4) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5) JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia oraz odrzucenia oferty odwołującego. 6) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 7) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

18 8) Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 24. Postanowienia końcowe. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.). Załączniki. 1. Formularz ofertowy z załącznikami: 1) wzór oświadczenia, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, 2) wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ww. ustawy, 3) wzór oświadczenia o przynaleŝności do grupy kapitałowej. 4) specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. 2. Wzór umowy. Zatwierdzam: Starosta Lubelski /-/Paweł Pikula Lublin, dnia 7 sierpnia 2014 r.

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6

wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych Strona 1 z 6 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Oprogramowanie Oprogramowanie musi być zgodne Microsoft Office Standard 2010 licencja edukacyjna, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego

Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Załącznik nr 1e do Formularza Ofertowego Specyfikacja funkcjonalna oferowanego oprogramowania wymagane podanie konkretnych funkcjonalności na temat oferowanego oprogramowania. Wymagania minimalne dla pakietu

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Załącznik Nr 1B do SIWZ RÓWNOWAŻNOŚĆ ZAOFEROWANCH PAKIETÓW PROGRAMÓW BIUROWYCH Odno nik 1 : Zintegrowany pakiet programów biurowych MS OFFICE Home and Busines 2010 polski OEM Za równoważne oprogramowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zał. nr 1 do SIWZ (zał. nr 1 do wzoru umowy) Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Lublin, w liczbie 50 licencji. Zamawiający oświadcza, iż w związku z potrzebą zapewnienia

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1

Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 ZAŁACZNIK NR 6 GRUPA PRODUKTÓW 6 Notebook Lp. Rodzaj sprzętu/oprogramowania Ilość 1 Notebook 1 1. Notebook o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne. komponentu 1. Typ Komputer

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura oraz serwisu dla K-PSI. Załącznik nr 2 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. 87-100 Toruń Ul. Szosa Chełmińska 26 Opis Przedmiotu Zamówienia dla zapytania ofertowego na: zakup sprzętu komputerowego na potrzeby biura

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V ) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8

Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V ) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8 Ogłoszenia Załącznik nr 4 do Dostawa fabrycznie nowych notebooków (INF-V.271.33.2017) Lp. Rodzaj sprzętu Ilość 1 Notebooki 8 Notebooki o parametrach minimum: Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne.

Bardziej szczegółowo

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7

I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 I. Formularz cenowy załącznik nr 7 do SIWZ_zadanie nr 7 L.p. Opis Oferowany producent Oferowany model (oznaczenie typu) Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto 1 2 Licencje oprogramowania "biurowego"

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Grudziądz Wybickiego 38 86-300 Grudziądz PLF.271.17.2015 Grudziądz dnia: 2015-07-14 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-07-14 do

Bardziej szczegółowo

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ

BYŁO. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia r. do godz. 12:00. POWINNO BYĆ Pątnów, 14.11.2016 r. Znak: I.1300.2.1.2016 MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: Dostawa sprzętu informatycznego dla Zespołów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych

Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Część I - Zadanie nr 3.1: Pakiet aplikacji biurowych Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu aplikacji biurowych na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup oprogramowania w ramach projektu Urząd na piątkę z plusem. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu: Urząd na piątkę z plusem;

Bardziej szczegółowo

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Opis przedmiotu zamówienia Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer przenośny typu laptop z ekranem min 15,6 2. Procesor Zaoferowany procesor musi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: IZP.271.14.2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL:

Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: Załącznik Nr 1B do SIWZ Lp. System operacyjny Wymagania wobec systemu operacyjnego równoważnego Microsoft Windows 7 Pro lub 8.x Pro 64 bit PL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Możliwość dokonywania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 x projektor multimedialny spełniający poniższe minimalne wymagania: L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Kody CPV 38652100-1 Projektory

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Oznaczenie sprawy: BSI.272.3.2016 Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach niniejszego zamówienia przeznaczony jest na nagrody w konkursie Szybuj bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej.

Zakup 25 zestawów komputerów wchodzących w skład pracowni komputerowej. zadanie nr 3 specyfikacja techniczna 1. Nazwa zadania nr 3. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla pracowni komputerowej wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11

Formularz cenowy, zestawienie wymaganych parametrów granicznych. Strona 1 z 11 (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami.

A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Załącznik nr 5 do SIWZ... /pieczęć Wykonawcy/ Specyfikacja techniczna/oferta techniczna Dostawa oprogramowania A. Oferujemy dostawę 40 sztuk licencji.. zgodnie z niżej opisanymi wymaganiami. Pakiet biurowy

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki

Procesor. Pamięć RAM. Dysk twardy. Karta grafiki Komputer stacjonarny typ A 36 sztuk Formularz 1.2 Symbol Procesor Wydajność uzyskana w teście Passmark CPU Mark punktów Pamięć RAM TYP DDR 3 Częstotliwość taktowania Pojemność zainstalowana Pojemność maksymalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Komputer nr 1. 2. Komputer nr 2. Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer nr 1 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe 3. Opis procesora: dwurdzeniowy,

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: INF-V.271.69.2017 Załącznik nr 3 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 65 licencji zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego typu 021-10583 Office Standard

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Chełmiec 07.02.2014 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Nr postępowania: WPR.271-1.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część VI Załącznik nr 1f do SIWZ 1. Komputer - 4 szt. 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT)

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 65/DI/PN/2012 Ilość sztuk: 70 Opis wymagań minimalnych Oferowane parametry bezwględnie

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY 2. RAZEM** Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy)

Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY 2. RAZEM** Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (pieczęć wykonawcy) (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pakiet 1 KOMPUTER OSOBISTY Lp. Opis przedmiotu zamówienia /nazwa międzynarodowa Formularz cenowy, zestawienie wymaganych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa platformy do subskrypcji oprogramowania oraz oprogramowania komputerowego dla Zespołu Szkół w Lubaczowie w ramach projektu Podkarpacie stawia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ. 287 kpl. LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz/cennik asortymentowo ilościowy) ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Wykonawca wypełnia kolumnę określając rodzaj sprzętu (nazwę producenta; symbol,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Opolu 45-266 Opole ul. mjr Hubala 21 tel. (77) 44-22-929, fax (077) 44-22-928 http://www.pup.opole.pl; e-mail: opop@praca.gov.pl DO-252-18-2/AM/2007 Opole, dn. 05.09.2007r. dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu. W każdym z przypadków opisanego Załącznik nr 3 Nazwa komponentu Procesor Pamięć operacyjna Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Płyta główna Pamięć masowa Napęd optyczny Czytnik kart Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014

Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ Znak sprawy: 9/DI/PN/2014... (oznaczenie wykonawcy) 1. Zestaw komputerowy typ I: Ilość sztuk: 78 FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY Należy bezwględnie wypełnić pozycje nr: 1,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III. 1. Komputer. Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia część III 1. Komputer 1. Opis typu: w obudowie stojącej 2. Opis zastosowania: standardowe aplikacje biurowe oraz prace w programach graficznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część I PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 Załącznik nr 3a do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 1. Zestaw komputerowy typ I: Komputer PC

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 (parametry i wymagania minimalne)

ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/08/2017 Załącznik nr 4 do SIWZ ZMODYFIKOWANY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania nr 1 pozycja nr 1 i nr 2 (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/8/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Działu Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagane minimalne sprzętu będącego przedmiotem zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Zestaw komputerowy do pracowni informatycznej (CPV: 30200000-1) 15 szt. Komputer:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia - część I

Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia - część I szt. zł zł Załącznik Nr do SIWZ- Szczegółowa specyfikacja techniczno-cenowa zamówienia (UWAGA: po wypełnieniu przez Wykonawcę staje się formularzem cenowym oferty i Załącznikiem Nr do Umowy). Szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 203057-2012 z dnia 2012-09-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdynia 1. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa niżej wymienionego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: KZp.2730.30.14 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania 1. Komputer przenośny - 1 szt. Lp. Parametr Charakterystyka 1 Typ

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostarczenie sprzętu komputerowego dla Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1 Drukarka laserowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych niegorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer:

Opis komputerów i oprogramowania. 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Załącznik do opisu przedmiotu zamównienia dla części 3 Opis komputerów i oprogramowania 1) Zestaw komputerowy dla oddziałów przedszkolnych w Wisznicach (poz. 18, 28, 37, 47) a) Komputer: Właściwość lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Komputer Typ A liczba sztuk: 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Komputer Typ A liczba sztuk: 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 1. Komputer Typ A liczba sztuk: 11 1. 2. 3. 4. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (szer./dł./wys.) 18cm/18cm5cm

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówenia

Opis przedmiotu zamówenia Opis przedmiotu zamówenia Matryca Procesor/ Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna RAM Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Ilość gniazd pamięci ogółem/wolne Napęd optyczny 1. Komputery przenośne 31 szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia Wyposażenie w sprzęt komputerowy szkół w Gminie Mrozy Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia L.p. Parametr Parametry minimalne 1. Komputer przenośny - 23 szt. (dotyczy laptopów w zestaw multimedialnych(zamówienie

Bardziej szczegółowo