Co najmniej 155 cm x co najmniej 114 cm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co najmniej 155 cm x co najmniej 114 cm."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez Powiat Lubelski projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lublinie, ul. Spokojna 9, Lublin; tel. 81/ , fax 81/ , strona internetowa: 2. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm./. 3. Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb realizowanego przez Powiat Lubelski projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodnie z poniŝszą specyfikacją: 1. Tablica interaktywna dotykowa -7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Wymiar powierzchni aktywnej Format tablicy Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Co najmniej 155 cm x co najmniej 114 cm. 4:3 domyślny. Technologia Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), moŝliwość obsługiwania tablicy pisakiem, palcem, bądź dowolnym innym przedmiotem. MoŜliwość jednoczesnej pracy przez min. dwóch uŝytkowników. Zasilanie i komunikacja Zasilanie i komunikacja pomiędzy komputerem musi odbywać się przy pomocy portu USB i kabla USB prosto z komputera. Powierzchnia Odporna na uszkodzenia, przystosowana do wyświetlania na niej obrazu Półka lub uchwyt do przechowywania pisaków Sposób montaŝu WyposaŜenie dodatkowe Oprogramowanie Certyfikaty Usługa montaŝu i uruchomienia Gwarancja z projektora oraz do pisania sucho ścieralnymi markerami, magnetyczna, antyrefleksyjna. Półka lub uchwyt do przechowywania pisaków. MontaŜ ścienny lub na statywie. Pisaki interaktywne, wskaźnik teleskopowy, uchwyty do montaŝu naściennego, sterowniki i oprogramowanie, kabel USB. Oprogramowanie tablicy musi mieć wsparcie dla systemów rodziny Windows/Linux/Mac OS oraz musi posiadać moŝliwość zmiany narzędzia, jego koloru, moŝliwość nanoszenia adnotacji na pulpicie i zapisywanie ich na kartach oprogramowania, praca na warstwach graficznych. Certyfikaty: CE, FCC, ROHS lub równowaŝne. Zamówienie obejmuje usługę montaŝu, uruchomienia oraz przeszkolenie uŝytkowników. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania do tablic interaktywnych. 5 lat gwarancji na tablicę, 1 rok gwarancji na akcesoria. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2. Podstawa jezdna na kółkach z wysięgnikiem 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu komponentu Statyw Statyw mobilny do tablicy interaktywnej kompatybilny z projektorem i tablicą. Podstawa na kółkach Podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu. Regulacja wysokości Elektryczna regulacja wysokości połoŝenia tablicy. Ramię projektora Uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych (stalowa konstrukcja). Regulowane ramię min. 75 cm. Wytrzymałość Min. 25 kg (tablica + projektor). Wytrzymałość wysięgnika na projektor min. 5 kg. obciąŝeniowa Gwarancja 1 rok. 3. Komputer PC z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w wersji edukacyjnej 60 sztuk, wg poniŝszego opisu: Jednostka centralna - wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Wydajność Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik nie gorszy niŝ 7000 punktów, według wyników ze strony na dzień nie wcześniejszy niŝ 18/06/2014. W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty naleŝy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku polskim lub angielskim), w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki: SYSmark 2012 PerformanceTest - SYSmark 2012 Rating minimum 190 punktów, - Office Productivity minimum 160 punktów, - Media Cration minimum 195 punktów, - 3D Modeling minimum 230 punktów, - Web Development minimum 185 punktów, - Data/Financial Analysis minimum 220 punktów, - System Management minimum 170 punktów oraz PCMark Vantage 64-bit: PC Mark Score minimum punktów, Productivity Score minimum punktów, Communication Score minimum punktów, TV and Movies Score minimum 6700 punktów, Zamawiający wymaga, aby powyŝszy wynik osiągnięty był na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test musi być przeprowadzony w minimum trzech iteracjach. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonych testów (w języku polskim lub angielskim w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, po otwarciu ofert i przed wyborem oferty najkorzystniejszej, do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu w celu ich sprawdzenia. Przeprowadzone ewentualne testy będą miały na celu potwierdzenie, Ŝe oferowany zestaw komputerowy odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, w tym potwierdzenie poprawnej współpracy oferowanego komputera ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego. Wykonawca, którego Zamawiający wezwie do dostarczenia egzemplarza testowego

3 Pamięć operacyjna RAM Parametry pamięci masowej Grafika WyposaŜenie multimedialne Obudowa Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oprogramowanie Bezpieczeństwo oferowanego komputera, zobowiązany będzie do dostarczenia go w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania mu wezwania, zgodniez danymi do kontaktu wskazanymi w ofercie Zamawiającego. Wraz ze sprzętem przekazanym Zamawiającemu do testów powinna zostać dostarczona dokumentacja techniczna i dokładny spis elementów składowych sprzętu, dokumentacji i załączonych płyt CD/DVD. Spis ten stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania. Po wykonaniu testów, dostarczony w celu ich przeprowadzenia egzemplarz testowy oferowanego komputera oraz oprogramowanie testujące, zostanie niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. Koszty związanie z dostawą oraz zwrotem egzemplarza testowego oferowanego komputera wraz z oprogramowaniem testującym ponosi Wykonawca. UWAGA: 1) dostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego oferowanego komputera będącego przedmiotem zamówienia niezgodnego w pełni z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie określonym w SIWZ lub z treścią oferty Wykonawcy zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, 2) niedostarczenie przez wezwanego Wykonawcę egzemplarza testowego oferowanego komputera będącego przedmiotem zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy ww. wezwania zostanie potraktowane jako negatywny wynik testów, 3) negatywny wynik przeprowadzonych testów, które nie potwierdzą,ŝe oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ w szczególności nie potwierdzą pełnej zgodności wszystkich wymogów oferowanych komputerów wyspecyfikowanych w SIWZ, a takŝe poprawnej współpracy oferowanych komputerów ze sprzętem oraz oprogramowaniem eksploatowanym przez Zamawiającego lub wystąpienie którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub 2, skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Co najmniej 8GB, moŝliwość rozbudowy do co najmniej 16GB. Co najmniej 500 GB. Zintegrowana z procesorem, umoŝliwiająca pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.0. Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. Typu small form, suma wymiarów obudowy nie moŝe przekraczać 82 cm. Zasilacz o mocy maksymalnej nie wyŝszej niŝ 260 W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaŝ kart rozszerzeń i dysku twardego bez konieczności uŝycia narzędzi (wyklucza się uŝycia śrub motylkowych). Obudowa musi umoŝliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady) oraz kłódki (oczko w obudowie do załoŝenia kłódki). Komputer musi posiadać wbudowany wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny, słuŝący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: problem związany z przebiegiem procedury POST (wraz z wyświetleniem na monitorze kodu definiującego rodzaj błędu: min. problem z chłodzeniem, klawiaturą, zmniejszeniem (od ostatniego uruchomienia systemu) pamięci RAM, zmianę (od ostatniego uruchomienia systemu) dysku twardego lub napędu optycznego, brak systemu operacyjnego), uszkodzenia lub brak pamięci RAM. Oferowany system diagnostyczny nie moŝe wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dla płyty głównej. Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat producenta systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym Zainstalowany system operacyjny oraz pakiet biurowy zgodny z wymaganiami niniejszej SIWZ. Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy słuŝący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać moŝliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy uŝyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem uŝytkownika umoŝliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu

4 Wirtualizacja BIOS Certyfikaty i standardy Ergonomia Warunki gwarancji Wsparcie techniczne producenta Wymagania dodatkowe operacyjnego. System opatrzony min. O funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora (min. cache), - test pamięci, - test napędu, - test dysku twardego. Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (moŝliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Deklaracja zgodności CE lub dokument równowaŝny Oferowany komputer musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie / lub lub oznaczenie efektywności energetycznej co najmniej równowaŝne z wymogami znaku Energy Star. Głośność maksymalnie 26 db z pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779 lub równowaŝną. 5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Wszystkie komponenty komputera muszą być zamontowane fabrycznie i być objęte gwarancją producenta.. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Oferowany okres i warunki gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalny na stronie internetowej bądź infolinii producenta komputera. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Wbudowane porty: VGA, DisplayPort, min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 2 porty USB 3.0. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie moŝe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez uŝytkownika), PXE 2.1, Płyta główna, wyposaŝona w: min. 1 złącze PCI Express x16, min. 1 złącze PCI Express x 1, min. min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0. Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW, Kabel zasilający. Monitor - wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Typ urządzenia Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym TFT IPS o przekątnej min. 21,5. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa Typ podświetlenia LED Jasność Minimum 250 cd/m2 Kontrast Minimum 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Minimum 178/178 stopni Czas reakcji matrycy maksymalnie 8ms (od czerni do bieli) Rozdzielczość nominalna Minimum 1920 x 1080 przy 60Hz Pochylenie monitora co najmniej +21 stopni Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposaŝony w gniazdo linki antykradzieŝowej. Złącza Gwarancja 15-stykowe złącze D-Sub, złącze Display Port, wbudowany hub USB - co najmniej 3 szt. USB, 5-letnia gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym. Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli.

5 Certyfikaty Wymagania dodatkowe Deklaracja zgodności CE lub dokument równowaŝny. Oferowany monitor musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie / lub lub oznaczenie efektywności energetycznej co najmniej równowaŝne z wymogami znaku Energy Star. Kabel zasilający, kabel VGA do połączenia z komputerem. Oprogramowanie system operacyjny Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do uŝytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta. System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez uŝycia dodatkowych aplikacji: 1. moŝliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z moŝliwością wyboru instalowanych poprawek; 2. moŝliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet witrynę producenta systemu; 3. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 4. internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 5. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem 6. konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 7. zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 8. wsparcie dla większości powszechnie uŝywanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 9. funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zaleŝności od sieci, do której podłączony jest komputer; 10. interfejs uŝytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uŝytkownika interaktywna część pulpitu słuŝącą do uruchamiania aplikacji, które uŝytkownik moŝe dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 11. moŝliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 12. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile uŝytkowników zarządzane zdalnie; 13. praca systemu w trybie ochrony kont uŝytkowników; 14. zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików róŝnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uŝytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 15. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 16. funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem uczenia się głosu uŝytkownika; 17. zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; 18. wbudowany system pomocy w języku polskim; 19. moŝliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 20. moŝliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 21. wdraŝanie IPSEC oparte na politykach wdraŝanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 22. automatyczne występowanie i uŝywanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 23. rozbudowane polityki bezpieczeństwa polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 24. system musi posiadać narzędzia słuŝące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 25. wsparcie dla Sun Java i.net Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 moŝliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 26. wsparcie dla JScript i VBScript moŝliwość uruchamiania interpretera poleceń; 27. zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji moŝliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego uŝytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 28. rozwiązanie słuŝące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu słuŝyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); 29. rozwiązanie ma umoŝliwiające wdroŝenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 30. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 31. transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla uŝytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 32. zarządzanie kontami uŝytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;

6 33. oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z moŝliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 34. moŝliwość przywracania plików systemowych; 35. system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 36. moŝliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy uŝyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). Oprogramowanie system antywirusowy 1. Subskrypcja na minimum 60 miesięcy. 2. Pomoc techniczna dla programu powinna być świadczona w języku polskim przez polskiego dystrybutora lub producenta programu przez cały okres trwania umowy. Wsparcie powinno obejmować wsparcie online. 3. Licencja uprawni Zamawiającego do bezpłatnego pobierania aktualizacji do najnowszej wersji programu oraz baz sygnatur wirusów przez okres minimum 60 miesięcy. 4. Pełne wsparcie dla systemów 64 bitowych. 5. Interfejs programu dostępny w wersji polskiej. 6. Pomoc dostępna z poziomu programu w wersji polskiej. 7. Ochrona wyposaŝona w bazę danych o wszelkich wariantach szkodliwych obiektów (wirusach, robakach, trojanach, exploitach itp.) posiadająca mechanizmy heurystyczne 8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, backdoor oraz narzędzi hackerskich. 9. Rezydentny skaner wszystkich otwieranych, zapisywanych i uruchamianych plików. 10. MoŜliwość skanowania wybranych plików, katalogów, dysków w tym dysków przenośnych i sieciowych. 11. MoŜliwość skanowania skompresowanych i spakowanych plików i katalogów. 12. MoŜliwość wyłączenia ze skanowania określonych katalogów, plików i plików z określonymi rozszerzeniami. 13. MoŜliwość definiowania wielu róŝnych zadań skanowania (np. co godzinę, po włączeniu komputera, przy zalogowaniu), kaŝde zadanie moŝe być uruchamiane z róŝnymi ustawieniami (priorytet, wybrane obiekty do skanowania, czynności po wykryciu zagroŝenia). 14. Funkcja szybkiego skanowania pozwalająca na skanowanie istotnych funkcji systemu bez konieczności skanowania całego dysku. 15. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, bez konieczności zmian w konfiguracji klienta pocztowego oraz niezaleŝnie od zainstalowanego na stacji roboczej klienta pocztowego. 16. MoŜliwość określania róŝnych numerów portów POP3 na których ma odbywać się skanowanie poczty przychodzącej. 17. Skanowanie ruchu http na stacji roboczej. 18. MoŜliwość zdefiniowania róŝnych portów http na których ma odbywać się skanowanie. 19. Integracja skanera http z dowolną przeglądarką internetową, bez konieczności zmiany jej konfiguracji. 20. Skaner ma mieć moŝliwość skanowania z wykorzystaniem algorytmów heurystycznych na kilku poziomach 21. Wysyłanie nowych zagroŝeń powinno być moŝliwe z serwera zdalnego zarządzania oraz z kaŝdej lokalnej stacji roboczej na której zainstalowany jest program antywirusowy. 22. MoŜliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagroŝenia (podejrzanych plików) wraz z komentarzem oraz adresem uŝytkownika, na który producent moŝe wysłać dodatkowe pytania dotyczące wykrytego zagroŝenia. 23. W przypadku wykrycia zagroŝenia ma istnieć moŝliwość wysłania przez program powiadomienia na wybrane adresy uŝytkownika. 24. Program powinien posiadać moŝliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku wykrycia braku wymaganych aktualizacji powinien poinformować o tym uŝytkownika wraz z listą brakujących aktualizacji. 25. Program powinien mieć moŝliwość definiowania aktualizacji systemowych o których braku będzie informował uŝytkownika, w tym przynajmniej aktualizacje krytyczne, waŝne, zwykłe. Powinna istnieć w programie moŝliwość dezaktywacji tego mechanizmu. 26. Program powinien być wyposaŝony w moduł zapory sieciowej (personal firewall). 27. Moduł zapory sieciowej powinien kontrolować cały ruch przychodzący i wychodzący. 28. Powinna istnieć moŝliwość całkowitego wyłączenie modułu zapory sieciowej. 29. Dezaktywacja powinna być moŝliwa przynajmniej na dwa sposoby : na stałe i do ponownego uruchomienia komputera. 30. Zapory sieciowa programu powinna obsługiwać protokół Ipv Moduł zapory sieciowej powinien mieć moŝliwość wyboru trybu pracy, w tym przynajmniej: automatycznym, automatycznego uczenia się, ręcznym, opartym na regułach uŝytkownika. 32. Moduł zapory sieciowej powinien umoŝliwiać ręczne dodawanie reguł i wyjątków. 33. Podczas tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być moŝliwość określania przynajmniej : kierunku ruchu, portu i/lub zakresu portów, adresu komputera zdalnego. 34. W trakcie tworzenia reguł zapory sieciowej powinna być moŝliwość wyboru przynajmniej dwóch akcji: zezwól, zablokuj. 35. Program antywirusowy wyposaŝony powinien być w moŝliwość zabezpieczenia zmian konfiguracji hasłem.

7 36. Program powinien być wyposaŝony w automatyczną, przyrostową aktualizację baz wirusów i innych zagroŝeń. Aktualizacja powinna być dostępna z Internetu, lokalnego zasobu sieciowego, nośnika CD, DVD, USB, lokalnego repozytorium. Oprogramowanie pakiet biurowy wersja polska z przeznaczeniem do celów edukacyjnych 1. Wymagania odnośnie interfejsu uŝytkownika: Pełna polska wersja językowa interfejsu uŝytkownika. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 2. MoŜliwość zintegrowania uwierzytelniania uŝytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równowaŝną) uŝytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Oprogramowanie umoŝliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ), umoŝliwia wykorzystanie schematów XML wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U ) 4. Oprogramowanie umoŝliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umoŝliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 5. W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umoŝliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 6. Do aplikacji jest dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów, Arkusz kalkulacyjny, Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, Narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). Program do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych. 8. Edytor tekstów musi umoŝliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, Wstawianie oraz formatowanie tabel, Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, Automatyczne tworzenie spisów treści, Formatowanie nagłówków i stopek stron, Sprawdzanie pisowni w języku polskim, Śledzenie zmian wprowadzonych przez uŝytkowników, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Określenie układu strony (pionowa/pozioma), Wydruk dokumentów, Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 9. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umoŝliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 10. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umoŝliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 11. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umoŝliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapis plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umoŝliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych, Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające

8 operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, Tworzenie raportów tabeli przestawnych umoŝliwiających dynamiczną zmian wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, Wyszukiwanie i zamianę danych, Wykonywanie analiz danych przy uŝyciu formatowania warunkowego, Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji uŝytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umoŝliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, Prezentowanie przy uŝyciu projektora multimedialnego, Drukowanie w formacie umoŝliwiającym robienie notatek, Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, OdświeŜenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, MoŜliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umoŝliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, Zarządzanie kalendarzem, Udostępnianie kalendarza innym uŝytkownikom, Przeglądanie kalendarza innych uŝytkowników, Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, Zarządzanie listą zadań, Zlecanie zadań innym uŝytkownikom, Zarządzanie listą kontaktów, Udostępnianie listy kontaktów innym uŝytkownikom, Przeglądanie listy kontaktów innych uŝytkowników, MoŜliwość przesyłania kontaktów innym uŝytkowników.

9 4. Zestaw: notebook wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym w wersji edukacyjnej 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Ekran Chipset Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Zabezpieczenie dysku twardego Audio/Video Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Matryca TFT, 15,6 z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, rozdzielczość HD (min 1366x768), jasność 220nits, kontrast 500:1 Z rodziny Intel HM86 lub równowaŝny, dostosowany do zaoferowanego procesora. Matowa, zawiasy matrycy metalowe. Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposaŝona w interfejsy SATA III (min. 6 Gb/s ) do obsługi dysków twardych. Procesor musi zapewnić wydajność oferowanego zestawu komputerowego, przy nominalnych parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora) mierzoną za pomocą testu PassMark o wartości minimum punktów w teście PassMark CPU Mark 3200pkt - Do oferty naleŝy dołączyć wydruk ze strony internetowej potwierdzający ww. wynik (w języku polskim lub angielskim), w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Min. 4GB z moŝliwością rozbudowy do 16GB, rodzaj pamięci DDR3, 1600MHz, jeden slot wolny. Min 500GB, prędkość obrotowa min. 5400rpm, SATA III, zawierający partycję RECOVERY umoŝliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) z moŝliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DX11.1 OGL 4.0 OpenCL 1.2. Komputer wyposaŝony w czujnik współpracujący z systemem automatycznego parkowania głowicy podczas nagłego upadku komputera. Dysk zamontowany w sankach absorbujących wstrząsy. Wbudowana, zgodna z HD Audio, Dolby Advanced Audio v2, wbudowane głośniki stereo (min. 2x2W), kamera HD720p pracująca przy niskim oświetleniu z face tracking. Karta sieciowa 10/100/1000 RJ 45 Porty/złącza 1xUSB 3.0 (z moŝliwością ładowania baterii urządzeń zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym komputerze), 3xUSB2.0, złącze combo słuchawki/mikrofon, 1xExpress Card54/34, VGA, Mini Display Port, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. SD/SDHC/SDXC/MMC), złącze dokowania umieszczone w dolnej części komputera umoŝliwiające podłączanie komputera do dedykowanej stacji dokującej (nie replikatora portów podłączanego poprzez port USB). Klawiatura Klawiatura odporna na zalanie z wydzieloną klawiaturą numeryczną, układ US, z wbudowanym trackpointem WiFi Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n. Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 Napęd optyczny DVD-RW Bateria Bateria - 6 ogniw, min. 48Whr, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 6 godzin (wg. deklaracji producenta komputera). Zasilacz Zasilacz zewnętrzny maks. 65W. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - wersji BIOS wraz z datą, - nr seryjnym, wersja oraz nazwa komputera - ilości pamięciami RAM - typie procesora, - MAC Adres karty sieciowej Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego. MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie

10 System operacyjny Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie dodatkowe Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie Certyfikaty i standardy Waga Gwarancja Wsparcie techniczne producenta Inne WyposaŜenie dodatkowe wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Windows 7 x64 Pro PL. System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej (restore) przez producenta komputera. Zastosowanie niniejszego systemu operacyjnego wynika z konieczności zapewnienia kompatybilności z obecnie uŝytkowanymi przez Zamawiającego systemami. Plus licencja na system Win 8.1 Prof. Polish - wersja polska z przeznaczeniem do celów edukacyjnych; -zawierające edytor tekstu typu WYSIWYG, arkusz kalkulacyjny (obsługa makr VBA -zgodność z MS Office), program do tworzenia prezentacji, program do tworzenia i obsługi relacyjnych baz danych, program do obsługi poczty elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania pochodzącego od róŝnych producentów, całość pakietu musi być integralnym pakietem biurowym. Oprogramowanie słuŝące do obsługi napędu DVD. Oprogramowanie umoŝliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych uŝytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. Złącze typu Kensington Lock. TPM Certyfikat ISO9001 lub dokument równowaŝny dla producenta sprzętu. Certyfikat EPEAT lub dokument równowaŝny na poziomie co najmniej GOLD. Certyfikat waŝny w dniu składania oferty. Deklaracja zgodności CE lub dokument równowaŝny. Oferowany notebook musi posiadać oznaczenie efektywności energetycznej Energy Star w wersji co najmniej 5.0 musi znajdować się na liście produktów certyfikowanych dostępnej na stronie / lub lub oznaczenie efektywności energetycznej co najmniej równowaŝne z wymogami znaku Energy Star. Oferowane modele notebooków muszą posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony internetowej). Oferowane modele notebooków muszą spełniać kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. Waga z baterią podstawową max 2,55 kg. 3 letnia gwarancja producenta w następnym dniu roboczym świadczona na miejscu u klienta. Dedykowany numer oraz adres dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, moŝliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu, a takŝe weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu napraw urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego. Zgodność z MIL-STD 810G (min. 8 metod, wśród nich min. 15 procedur). Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równowaŝną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równowaŝną w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 db i 24dB w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (OPERATING). Dołączony nośnik ze sterownikami. - Torba do transportu laptopa. - Optyczna przewodowa mysz komputerowa: złącze USB, trzy przyciski (w tym rolka - Scroll), rozdzielczość min 1000 dpi. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji oprogramowania biurowego na w/w laptopach. 5. Projektor multimedialny krótkoogniskowy 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Rozdzielczość Rozdzielczość natywna min x 768 Technologia Technologia DLP, bezlampowa, LED. Jasność Min ANSI lumenów. Kontrast Min :1. śywotność lampy Min h. Złącza Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Min. 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB typu A, wbudowany slot kart SD.

11 Transmisja bezprzewodowa Współczynnik projekcji Szum urządzenia Korekcja keystone Dodatkowe wyposaŝenie Waga Kompatybilność z materiałami 3D Gwarancja Tak, moduł dołączony do projektora. Mozliwość odtwarzania plików multimedialnych format wmv, avi, jpeg oraz Microsoft Power Point, Word, Excel bez uŝycia komputera. Nie większy niŝ 0,63:1. Nie większy niŝ 29 db. Min. +/- 40 stopni. Zestaw do montaŝu naściennego, pilot z funkcją myszy i wskaźnikiem laserowym, kabel zasilający (min. 10 m), kabel VGA (min. 10 m) oraz HDMI (min. 10 m), zaślepka na obiektyw. Nie więcej niŝ 5 kg. Tak 3 lata na projektor oraz 1 rok na lampę. 6. Tablet graficzny piórkowy 77 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Rozmiar Aktywny obszar roboczy Czułość nacisku Technologia Ergonomia Połączenie Porty Wymagania systemowe WyposaŜenie dodatkowe Gwarancja Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Minimum 210x175x10 mm. Min. 150 x min. 95 mm. Min poziomy. Wielodotyk. Programowalne przyciski umoŝliwiające definiowanie skrótów funkcyjnych. Rezonans magnetyczny. Dla uŝytkowników prawo- i leworęcznych. USB lub bezprzewodowe. Port USB. Zgodny z Windows 8, Windows 7 SP1 lub Windows Vista SP2, Mac OS X lub nowszym. Piórko z gumką, 3 wymienne końcówki do piórka, uchwyt na pióro oraz obrączka piórka, przewód USB, płyta instalacyjna CD, standardowe czarne wymienne wkłady do piórka (5 szt.). 24 miesiące. 7. Skaner 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu komponentu Typ skanera Skaner płaski. Formaty papieru A4. Głębia kolorów Wejście: min. 48 bit kolor, wyjście: min. 48 bit kolor. Źródło światła Technologia diodowa. Rozdzielczość Min dpi. optyczna w pionie Rozdzielczość Min dpi. optyczna w poziomie Złącza Złącze USB 2.0 typu B (dołączony przewód USB). Napięcie zasilania AC 200 V 240 V, 50 Hz 60 Hz. Standardy elektryczne Zgodność z normą Energy Star. Kompatybilne systemy operacyjne Mac OS 10.3+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows 8, Windows 8 x64. Gwarancja 24 miesiące 8. Drukarka wielkoformatowa kolorowa 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Technologia druku Atrament Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu

12 Szybkość druku w Tryb roboczy - do 32 str./min. czerni Szybkość druku w Tryb roboczy: do 29 str./min. kolorze Jakość druku w czerni Do 600 x 1200 dpi Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Jakość druku w kolorze (najwyŝsza) Szybkość procesora Liczba wkładów drukujących Łączność, tryb standardowy Obsługiwane systemy operacyjne do stron. Rozdzielczość optymalizowana min. 4800x1200 dpi. Min. 500 MHz 4 (czarna, błękitna, purpurowa, Ŝółta) 1 port USB 2.0, 1 interfejs Ethernet, 1 interfejs WiFi b/g/n Windows 8 (32bit i 64bit), Windows 7 (32bit i 64bit), Windows Vista (32bit i 64-bit), Windows XP (32bit) SP3 lub nowsze wersje, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux. Standardowa pojemność podajnika papieru Standardowa pojemność odbiornika papieru Drukowanie dwustronne Obsługiwane formaty nośników Dodatkowe wyposaŝanie Gwarancja Podajnik na min. 250 arkuszy Odbiornik na min. 75 arkuszy Automatyczny A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), karta indeksowa A4, koperta C5, koperta C6, koperta DL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm. -Oprogramowanie do drukarki i podręcznik uŝytkownika na płycie CD - kabel zasilania - kabel USB 24 miesiące. 9. Ploter 7 sztuk, wg poniŝszego opisu: Nazwa komponentu Nośniki Prędkość drukowania kolorowej grafiki w trybie draft Liczba wkładów drukujących Technologia druku Wbudowana własna pamięć Porty Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Drukowanie na szerokiej gamie nośników o szerokości minimum 610 mm. Min. 70 wydruków w formacie A1 na godzinę. Min 4 wkłady drukujące CMYK. Technologia druku termicznego atramentowego. Wbudowana własna pamięć RAM min. 1GB. Wbudowany port USB 2.0 do komunikacji z komputerem, port Ethernet RJ-45 (do podłączenia do sieci w celu druku sieciowego), wbudowany moduł wifi. Dokładność linii +/- 0.1%. Obsługa nośników Obsługa nośników o gramaturze min.: od 60 do 280 g/m² (druk w rolki/podawanie ręczne); Od 60 do 220 g/m² (podajnik wejściowy). Marginesy (przy druku z arkusza) Obsługiwane języki drukarki Skład zestawu Nie większe niŝ 5 x 17 x 5 x 5 mm. Min. HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI. W zestawie musi znaleźć się: urządzenie, głowica drukująca, oś na rolę papieru, próbne wkłady atramentowe, podstawa drukarki, instrukcja obsługi; oprogramowanie, kabel zasilający.

13 Waga Gwarancja Nie większa niŝ 35kg. Roczna gwarancja producenta. 3.1 Dostawca dostarczy sprzęt komputerowy do następujących lokalizacji: 1) ZS im. Kopernika w BełŜycach ul. Bychawska 4, 2) ZST im. Kościuszki w BełŜycach ul. Przemysłowa 44, 3) ZSZ Nr 1 w Bychawie ul. Reymonta 4b, 4) ZSTR w Piotrowicach Piotrowice 183, 5) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli, 6) Zespół Szkół w Niedrzwicy DuŜej ul. BełŜycka 77, 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach ul. RóŜana Wymieniony wyŝej sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieuŝywany oraz powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 3.3 Do oferty naleŝy załączyć wydruki z wynikami testów (w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w języku polskim lub angielskim): a) dla oferowanego modelu procesora (wydruk ze strony) - opisanego w cz. 3.3 siwz, b) dla oferowanego modelu jednostki centralnej - opisanej w cz. 3.3 siwz, c) dla oferowanego modelu procesora notebooka (wydruk ze strony) - opisanego w cz. 3.4 siwz. UWAGA! Wydruki z wynikami testów stanowią treść oferty i w związku z tym nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ww. ustawy. NiezłoŜenie ich stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Kody CPV: RóŜny sprzęt komputerowy, Drukarki i plotery, Urządzenia komputerowe, Akcesoria komputerowe, Sprzęt peryferyjny 4. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od dnia podpisania umowy. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający nie precyzuje Ŝadnych wymagań, których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się na podstawie art. 23 ust. 1 ww. ustawy o udzielenie zamówienia kaŝdy z warunków określonych w pkt 5.1 a-d winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

14 5.2 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 5.2 powinien spełniać kaŝdy z Wykonawców samodzielnie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w przedłoŝonych w ofercie oświadczeniach opisanych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 6.1 W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu spełniania został opisany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w cz. 5 SIWZ, Wykonawca składa: 1) oświadczenie, Ŝe spełnia warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do formularza ofertowego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do formularza ofertowego. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ww. oświadczenie składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów ww. oświadczenia wykazujących brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 6.3 Wykonawcy naleŝący do tej samej grupy kapitałowej. 1) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do formularza ofertowego). Przepisy ust. 3 i 4 ustawy stosuje się. 2) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 4) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie złoŝył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złoŝył listy, o której mowa w pkt 1.

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Jednostki Centralne 30szt.: Nazwa komponentu Procesor/ wydajność

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym

Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.11.2014 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności 1. Nazwa i dane adresowe zamawiającego: 2. Nazwa Beneficjenta oraz Partnerów projekt 3. Wspólny słownik zamówień (CPV) 4. Przedmiot zamówienia: 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Opis przedmiotu zamówienia/oferowane parametry

Załącznik nr 6. Opis przedmiotu zamówienia/oferowane parametry Komputer Stacjonarny typ I 300 szt. Producent i model komputera: Producent, nazwa i wersja systemu operacyjnego: Producent, nazwa i wersja pakietu biurowego: Producent, nazwa i wersja oprogramowania antywirusowego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: Zał. nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 2 notebooków z oprogramowaniem o następujących parametrach: 1. Notebook 2szt.: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Dysk

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/123/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Dostawa fabrycznie nowych, nie używanych stacjonarnych zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ

CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ ZATWIERDZAM ZAPROSZENIE Kielce, dnia 2011-07-20 DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DO SZKÓŁ w NOWYM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W wypadku wystąpienia w poniższym opisie wymaganych minimalnych parametrów, zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP, dopuszcza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY ARKA W RADOMIU Numer sprawy: 2/2012 ZAPROSZENIE Radom, dnia 14.03.2012 DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ROZPOZNANIU CENOWYM NA: DOSTAWĘ 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający STOWARZYSZENIE CENTRUM MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 4 kompletów (Tablica Interaktywna + projektor + notebook wraz z oprogramowaniem) o następujących parametrach:

Szczegółowy opis zamówienia. Dostawa 4 kompletów (Tablica Interaktywna + projektor + notebook wraz z oprogramowaniem) o następujących parametrach: Zał. nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis zamówienia Dostawa 4 kompletów (Tablica Interaktywna + projektor + notebook wraz z oprogramowaniem) o następujących parametrach: 1. Tablica Interaktywna 4szt.: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań. Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań. Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opis minimalnych wymagań Część I zestaw do nagrań Lp. Urządzenie Parametry techniczne Ilość 1 Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych

1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Komponent / parametr / cecha Jednostka centralna Typ Zastosowanie Wydajność Wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów i oprogramowania, instalacja dostarczonych komputerów wraz obsługa serwisowa oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pod nazwą Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 1. Zestawy komputerowe dla beneficjentów ostatecznych Lp. Nazwa komponentu / funkcji Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa do Siedziby Zamawiającego sprzętu informatycznego wraz z instalacją i usługą serwisowania w ramach projektu Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wszystkie podane parametry urządzeń są parametrami minimalnymi. GCI. 400-1/2013 Załącznik nr 5 do siwz dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 200.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego dla Gdyńskiego Centrum w ramach rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakup, dostawa i instalacja komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, serwisem, szkoleniem i modernizacją do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia

Bardziej szczegółowo

1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych

1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych Komponent / parametr / cecha Jednostka centralna Typ Zastosowanie Wydajność Wymagania minimalne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ Zakup, dostawa i instalacja komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, serwisem, szkoleniem i modernizacją do realizacji projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA Z DNIA 09.07.2015 r.

MODYFIKACJA Z DNIA 09.07.2015 r. Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA Z DNIA 09.07.2015 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami oraz dostawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Cena wykonania całości zamówienia.. zł brutto (słownie:...) Kwota netto.. zł Wartość podatku. % =...zł

FORMULARZ OFERTOWY. Cena wykonania całości zamówienia.. zł brutto (słownie:...) Kwota netto.. zł Wartość podatku. % =...zł Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:.. NIP... REGON... Nr telefonu. Nr faksu. E mail FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa komputerów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ... (pieczęć wykonawcy)... (data i miejscowość) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Komputer przenośny (laptop) OPIS SPRZĘTU: 1. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie

Bardziej szczegółowo