Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk"

Transkrypt

1 INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) Fax. (48-22) REGON: P , NIP: DZPIE/001-III/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: Tryb udzielenia zamówienia: Inwestor/Kupujący: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami). Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, Al. Lotników 32/46. NIP: Regon: P Zakup Zadania nr 14 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata , Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych; nr POIG /09 pt.: Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME). Zakup Zadania nr 1 może być współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Ochrona prawna SIWZ: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). 2. Termin wykonania zamówienia: Wymaga się aby wykonanie przedmiotu zamówienia odbyło się w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

2 Wyjątek stanowi Zadanie nr 1 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień. 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z trybie Art. 24 ust Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków: 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy PZP. 3 Informacja o nieprzynależności lub przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. 5. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1 Zamawiający będzie kontaktował się z wykonawcami na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. 2 Osoby przewidziane do kontaktu z wykonawcami: Maciej Zajączkowski fax: (22) Jacek Zieliński fax: (22) Termin związania ofertą: 1 Zamawiający ustala termin związania ofertą na okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

3 7. Opis sposobu przygotowania oferty: 1 Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, trwałą, czytelną techniką, na formularzu ofertowym. 2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłożył więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony z postępowania. 3 Dopuszcza się składania ofert częściowych (na poszczególne Zadania). 4 Wymaga się, aby do oferty były załączone specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu. 5 Wymaga się, aby do oferty był załączony zaakceptowany wzór umowy. 6 Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, podpisane i zszyte. 7 Wymaga się aby do oferty dołączyć zeskanowaną ofertę do plików.jpg lub.pdf. Nośnikiem danych może być płyta CD lub DVD. 8 Oferent powinien zamieścić ofertę w kopercie z adresem i nazwą Zamawiającego oraz Oferenta, a także napisem: "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzęt komputerowy i oprogramowanie [DZPIE/001-III/2014]" 8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek I pok. Nr. 101 (kancelaria ogólna) w godzinach w dni robocze, do dnia 19 maja 2014 r., do godz. 12:00. 2 W przypadku wysłania oferty pocztą (lub pocztą kurierską) za termin złożenia przyjmuje się termin otrzymania oferty, a nie datę stempla pocztowego (nadania). 3 Otwarcie ofert odbędzie się w ostatnim dniu ich składania, w siedzibie Zamawiającego, budynek I sala 107 o godzinie 13: Opis sposobu obliczenia ceny: 1 Cena wyrażona w kwocie polskiej PLN. 2 Cena powinna uwzględniać: cenę towaru; dostawę; podatki, cła, ubezpieczenia. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Cena 100 pkt. 2 Przy przeliczaniu punktów zamawiający posłuży się wzorem: gdzie:

4 C min cena najtańszej oferty; C bad cena oferty badanej 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wykonawca, który wygra postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, powinien podpisać umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie protestów i odwołań, na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. 12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1 Wzór umowy stanowi załącznik nr Pouczenie o środkach ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej, przysługujące wszystkim wykonawcom, opisane są w Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych z dn. 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 wraz z późniejszymi zmianami).

5 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

6 pieczęć adresowa Oferenta data Oświadczenie Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu zgodnie z Art. 24 ust. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. podpis i pieczęć imienna Oferenta

7 pieczęć adresowa Oferenta data Informacja Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego informuję/emy, iż zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Nie przynależymy do grupy kapitałowej. 1 Przynależymy do grupy kapitałowej, a lista podmiotów należących do tej grupy kapitałowej zawarta jest w załączniku do niniejszej informacji. 1 podpis i pieczęć imienna Oferenta 1 Niepotrzebne skreślić

8 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/2014 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) Osoba kontaktowa: UWAGA!!! Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto za sprzęt fabrycznie nowy (chyba że specyfikacja mówi inaczej). Zadanie nr 1 (dostawy sukcesywne) (szt. 15) Licencja MOLP: Microsoft Office Pro Plus 2013 Single Academic OPEN (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 2 (szt. 1) Total Commander

9 Zadanie nr 3 (szt. 1) Licencja: TLP Acrobat Professional 11 PL Win (EDU) Zadanie nr 4 (szt. 1) Drukarka laserowa, monochromatyczna Technologia druku: Druk laserowy; Prędkość druku A4 w czerni: Do 18 str./min; Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni): W ciągu zaledwie 8,5 s (z trybu Auto-Off); Procesor: 266 MHz; Pamięć: 8 MB; Rozdzielczość druku: Do 600 x 600 dpi (efektywna rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi); Języki drukowania: Drukowanie z komputera; Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4): Do 5000 stron; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: ; Marginesy wydruku górny: 4 mm, lewy: 4 mm, prawy: 4 mm, dolny: 4 mm Obsługa nośników, Podawanie nośników, Pojemność, Waga, Format: Podajnik 1 Arkusze: 150; koperty: 15 od 60 do 163 g/mc A4; A5; B5; pocztówki; koperty (C5, DL, B5), od 147x211 do 216x356 mm Odbiór nośników: Liczba arkuszy: Do 100 arkuszy. Koperty: Do 15 kopert. Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy; Odbiornik papieru na 100 arkuszy wydrukiem do dołu Drukowanie: dwustronne: Ręczny (z obsługą przez sterownik) Nośniki: Papier (do druku laserowego, zwykły, fotograficzny, szorstki, welinowy), koperty, etykiety, kartony, folie, pocztówki; Interfejsy: 1 port Hi-Speed USB 2.0; WiFi, b/g; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista (32- i 64-bitowy); Microsoft Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Server2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64-bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux; Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne: Windows 7 (32- i 64-bitowy); Windows Vista (32- i 64-bitowy); Microsoft Windows XP (32-bitowy/64-bitowy), Server 2008 (32-bJtowy/64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy/64- bitowy); Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux; Minimalne wymagania systemowe Windows 7 (32-owy/64-bitowy): 1 GB RAM; Windows Vista (32- i 64- bitowy); Microsoft Windows XP, Server 2008 (32-bitowy/64-bitowy), Server 2003: 512 MB RAM; wszystkie systemy: 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym dysku; napęd CD-ROM; Port USB Oprogramowanie: Sterownik drukarki, instalator/deinstalator oprogramowania, funkcja śledzenia zużycia toneru, stan i komunikaty, starter CD, symulator panelu sterowania; Zarządzanie drukarką: stan i komunikaty; Oprogramowanie; funkcja śledzenia zużycia toneru (tylko przy instalacji z płyty CD) Waga: do 5,5 kg; Poziom szumów wg ISO 9296: Moc dźwięku : LwAd 6,4 B(A); Certyfikacje produktu Certyfikacje zasad bezpieczeństwa i zgodności z przepisami: IEC (międzynarodowe), EN A11 (UE), licencja GS (Europa), EN A1+A2 klasa 1,21 CFR i z wyjątkiem\ wersji narodowych; ogłoszenie Laser Notice nr 50 z dn. 24 czerwca 2007 r. (urządzenie laserowe/led klasy 1) GB , dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/EC znak CE (Europa). Inne certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami w poszczególnych krajach. Gwarancja: Roczna gwarancja. Gwarancja: miesięcy/miesiące.

10 (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 5 (szt. 1) Kolorowa drukarka atramentowa Technologia: Atramentowa; Kolorowy ekran LCD: 6,8 cm kolorowy dotykowy; Podajnik papieru: 100 arkuszy; Dodatkowy podajnik foto 10x15: 20 arkuszy; Odbiornik papieru: 50 arkuszy; Formaty papieru: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(102x152mm/4x6"), Indexcard(127x203mm/5x8"), Photo- 2L(127x178mm/5x7"), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch; Funkcjonalność automatycznego dupleksu: Druk: Tak; Gramatury papieru: g/m2; Interfejs standardowy: USB 2.0, b wireless; Pamięć (RAM): Standardowa 64 MB Prędkość druku: Mono: 33 str./min; Prędkość druku: Kolor: 27 str./min.; Rozdzielczość druku: 6000x1200 dpi; Rozdzielczość kopiowania: Skan: Do 1200 x 1200 dpi; Zmniejszanie/Powiększanie kopii: Od 25% do 400% co 1%; Kopiowanie wielokrotne: Do 99; Rozdzielczość skanowania: Optyczna: Do 1,200 x 2400 dpi; Rozdzielczość skanowania: Interpolowana: Do 19200x19200 dpi; Możliwość skanowania do Obrazu (PC); a (PC);Pliku (PC); Eksploatacja: Tusze: czarny, kolorowy Pobór mocy: Druk: 16 W; Pobór mocy: Stan gotowości: 3,5 W; Pobór mocy: Uśpienie 0,7 W; Poziom hałasu: Drukowanie 50 db(a); Waga: do 8 kg Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 6 (szt. 1) Komputer stacjonarny Procesor: minimum 4 rdzenie (8 wątków), częstotliwość 3.4 GHz, rodzaj gniazda procesora LGA 1155 (4x3.4GHz 3-generacji), minimum 8MB pamięci Cache, wydzielana moc - max 77 W oraz GPU on chip; Wentylator: BOX (komplet z procesorem) Płyta główna: obsługująca technologię Hyper-Threading: chipset H77, VGA, DP, HDMI, DVI, DDR3, SATA3, GBLAN, MATX, LGA1155 Pamięć RAM: ADATA DDR3 16GB, 1333 MHz (2x8GB, DualDDR, CL9) 2 dyski twarde o pojemności 500GB, SATA-III, 64MB (WD5003AZEX) Nagrywarka: DVD±R 24x, DVD+RW 8x, CD-RW 32x, DVD+R DL 12x, DVD-RAM 12x, OEM, SATA,

11 Zintegrowana karta dźwiękowa Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit, PCI Karta graficzna zapewniająca rozdzielczość ekranu 1920x1080, pamięć karty graficznej 1024MB, DDR3, DVI, HDMI, PCI-E Silent Obudowa: z portami USB 3.0, bez zasilacza Czytnik kart pamięci 3,5" USB 2.0 esata System: Microsoft Windows 7 Home Premium 64Bit PL OEM Zasilacz do obudowy ATX: 450W Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 7 (szt. 1) Mmonitor panoramiczny 21,5 Panel LCD: TFT TN: Technologia podświetlenia: LED; Wielkość plamki: 0,248 mm; Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; Jasność: 250 cd/m2: Kontrast (statyczny): 1000:1; Kontrast (dynamiczny): ; Czas reakcji matrycy: 5ms; Złącza wejściowe: 5-stykowe D-Sub, DVI-D; Rozdzielczość ekranu: 1920x1080 (full HD); Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 8 (szt. 1) Komputer stacjonarny:

12 Procesor: Typ gniazda procesora: LGA 1155 Częstotliwość taktowania procesora: 3.4 GHz Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT/s Pojemność pamięci ciche (L3): 3 MB Obsługa technologii Hyper-Threading: Tak Zintegrowany układ graficzny: Tak Dołączony wentylator: Tak Dodatkowe informacje:procesor dual-core, 5SW, 22 mm Pamięć RAM: DDR3 o wielkości 8 GB 1333 MHz; Dysk twardy: minimum dysk HDD o pojemności 500 GB; Płyta główna: Wsparcie dla procesorów trzeciej generacji, drugiej generacji (socket LGA1155), 2 złącza pamięci 1,5V DDR3 DIMM (obsługa do 16 GB pamięci), Dwukanałowa obsługa pamięci, DDR3 1333/1066/800 MHz, Obsługa pamięci non-ecc, 1 x D-Sub, 2/4/5.1/7.1 - kanałowa karta dźwiękowa, Obsługa High Definition Audio, 1 slot PCI Express x 16 (x16), 2 złącza PCI Express x1, 3 złącza PCI, 4 złącza SATA 3Gb/s, Do 8 portów USB 2.0/1.1; Karta graficzna: 1 GB DDR3 (64 bit) Typ chłodzenia: pasywny Szyna pamięci: 64 bit Rodzaj pamięci: DDR 3 Zainstalowana pamięć wideo: 1024 MB Częstotliwość RAMDAC: 400 Hz Taktowanie rdzenia: 570 Hz Taktowanie pamięci (rzeczywiste): 500 Hz Taktowanie pamięci (efektytwne): 1000 Hz Maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1600 pikseli Złącze: PCI-Express 2.0 x 16; Chłodzenie chipsetu: Pasywne; Chłodzenie (opis): radiator; Wyjścia D-Sub na karcie: 1; Wyjścia DVI na karcie: 1; Obsługa wielu monitorów: 2; Wyjście HDTV; Gniazdo HDMI: Z godność programowa: DirectX 11, OpenGL 4.1; Złącza zewnętrzne: Typ złącza magistrali: PCI-E 16 x Złącze D-sub: 1 szt. Zlacze DVI: 1 szt. Zlacze HDMI: 1 szt. Cechy dodatkowe: Obsługiwane standardy: DirectX 11 Open GI 4.1 Obsluga HDCP: Tak Karta dźwiękowa: minimum Dolby Home Theater v4 Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps; Ilośc portów USB: 4 (2x 2.0, 2x 3.0); Karta sieciowa: 10/100, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0; Nagrywarka: DVD RW; Wyjście słuchawkowe; wejście mikrofonowe, Wyjście HDMI, Wyjście D-Sub (VGA); Oprogramowanie: Windows 7 Pro. Gwarancja: 2 lata

13 Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 9 (szt. 1) Komputer stacjonarny: 1. Procesor: 2-rdzeniowy 64-bit, częstotliwość minimum 2,6 GHz; 2. Płyta główna: - złącze IDE: l lub 0, - złącze SATA: SATA 2 lub SATA 3, - zintegrowana karta sieciowa, - zintegrowana karta graficzna; 3. Pamięć RAM: DDR3 4 GB; 4. Dysk twardy: 500 GB SATA lub większy; 5. Napęd optyczny: DVD +/- R W 6. FDD 1,44 MB, 3,5": nie wymagane 7. Obudowa: dowolny 8. Klawiatura: - rodzaj: przewodowa lub bezprzewodowa, - wtyczka: PS2/USB, - kolor: dowolny; 9.Mysz: - rodzaj: przewodowa lub bezprzewodowa, - wtyczka: PS2/USB, - liczba przycisków: 3, - rolka przewijania (scroll): tak, - kolor: dowolny; 10. MSWindows: Windows 7 lub bit OEM wersja PL Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 10 (szt. 2) Komputer stacjonarny Procesor: Czterordzeniowy, z zegarem min. 3Ghz, cache min. 8MB, złącze LGA 1155; Płyta główna: Standard ATX, złącze LGA1155, min. 4 słoty pamięci DDR3 min MHz; Pamięć: 2x4GB częstotliwość szyny pamięci min MHz; Obudowa: czarna ATX midi towerm z zasilaczem min. 700W; Karta Graficzna: obsługa środowiska CUDA, 1536 rdzeni, pamięć 2048 MB; Dysk rwardy: 1TB 7200 rpm, SATA-III, 3.5 cala; Napęd optyczny: DVD +/-RW, czarny

14 Gwarancja: miesięcy/miesiące. (za sztukę) (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 11 (szt. 1) Komputer typu laptop Procesor: minimum 4 rdzenie (8 wątków), częstotliwość min. 2.4 GHz (4x2.4GHz 4-generacji, min. 3.4 GHz w trybie Turbo), minimum 6MB pamięci Cache; Monitor z matową matrycą 15,6" z podświetleniem LED, rozdzielczość ekranu 1920x1080 (fuli HD); 2x karta graficzna zapewniająca rozdzielczość ekranu 1920x1080, pamięć karty graficznej 2048MB; Podświetlana klawiatura z blokiem numerycznym; Pamięć RAM SO-DIMM DDR3 8GB, 1600 MHz; 2 gniazda pamięci (jeden obsadzony); Dysk twardy o pojemności 1TB+8SSHD oraz szybki dysk SSD 256GB msata; Bezprzewodowa karta sieciowa b/g/n; LAN 10/100/1000 Mbps; Moduł Bluetooth; Wbudowana kamera internetowa HD; Wbudowany czytnik kart pamięci; Technologia Intel Wireless Display (WiDi); Wbudowane głośniki stereo i mikrofon; Złącza HDMI oraz co najmniej 2xUSB 3.0; System Windows 7 (ew. 8.1), 64 bit PL; Waga do 2.7 kg (z baterią); Zasilacz, bateria Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 12 (szt. 1) Komputer przenośny typu ultrabook Procesor: minimum 2 rdzenie, częstotliwość min. 1.9 GHz (min. 2.9 GHz w trybie Turbo), minimum 3 MB pamięci podręcznej (Cache), Technologia 22nm, instrukcje 64-bit, moc W. Wydajność (Average CPU Mark) wg : większa niż 3200 (preferowana >3500); Pamięć RAM: DDR3, minimum 8 GB (częstotliwość taktowania nie mniejsza niż 1600 MHz); Ilość banków pamięci: 2; Dysk twardy: magnetyczny (HDD) minimum 500 GB, prędkość min obr/min lub typu SSD minimum 256 GB; Ekran: przekątna ok. 14 cali, matowy (podświetlenie LED/WLED); Rozdzielczość : 1920 x 1080 (tzw. full HD); Jasność : większa niż 250 cd/m2;

15 Kontrast: większy ni 400:1; Bateria (wymienna): Litowo-Jonowa (o pojemności min. 40 Wh, lub zapewniająca pracę ciągłą przez co najmniej 250 min.) Urządzenia wskazujące: tzw. Touchpad + trackpoint; Klawiatura: podświetlana; Obsługiwane karty pamięci: SD Liczba głośników: 2 (system stereo); Wbudowany mikrofon: tak (mikrofon stereo/kierunkowy); Wbudowana kamera: minimalna rozdzielczość 1280 x 720 Wejście mikrofonowe; Wyjście słuchawkowe; Bluetooth; Standard WLAN: minimum typu b/g/n (preferowane typu a/b/g/n/ac) Wbudowany modem WWAN: 3G (lub LTE) Karta sieciowa: LAN RJ45 (typowe szybkości 10/100/1000); Liczba portów USB: 3 (Standard portu USB: 3.0) HDMI: 1 Display Port: 1 Złącze stacji dokującej System operacyjny: Windows 7 professional 64-bit, (język polski) lub możliwość tzw, downgrade; Waga: maksimum: 1,8 kg Gwarancja: minimum 3 lata (preferowany serwis na miejscu, następnego dnia roboczego) Zasilacz sieciowy: 120/230V Gwarancja: miesięcy/miesiące. (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 13 (szt. 2) Komputer typu ultrabook Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna Przekątna Ekranu: Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14.1" o rozdzielczości: FHD (1920 x 1080) ekran dotykowy z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 nits, kontrast 500:1 Procesor: Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 4495 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie : Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego Płyta główna: Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. Pamięć RAM: 8GB DDR MHz możliwość rozbudowy do min 16GB Pamięć masowa:

16 min. 256 SSD zamontowany w msata Karta graficzna: Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode. Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 506 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : Klawiatura: Klawiatura z powłoką antybakteryjną, odporna na zalanie cieczą układ US -QWERTY), min 82 klawisze, Multimedia: czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x 1W i szczytowej 2x 1,5W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników o mocy 1W (RMS) na kanał (4 ohms). Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy. Bateria i zasilanie: Min. 3-cell. Waga baterii nie większa niż 250g Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 65W, waga zasilacza nie większa niż 235g Waga: Waga max 1,65 kg z baterią 3-cell Obudowa: Obudowa notebooka wykonana ze szczotkowanego aluminium, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 165 stopni. Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G [załączyć do oferty oświadczenie producenta opatrzone numerem postępowania] Wirtualizacja: Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzaju napędu optycznego - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - zainstalowanej grafice - typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości - kontrolerze audio Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń

17 zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech dostępnych opcji Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera Certyfikaty: - Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Certyfikat ISO dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) - Certyfikat EnergyStar 5.0 komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie oraz Diagnostyka: Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test baterii, - test wentylatora - test dysku twardego - test WLAN, WWAN i Bluetooth. Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: - awarii procesora, - błędu pamięci, - awarii płyty głównej, - awarii karty graficznej, - awarii portów USB, - braku pamięci, - problemu z panelem LCD - problemu z ukończeniem procesu systemu POST, - problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczów szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy Obudowa komputera spełniająca standardy MIL-STD-810G, poddana testom w zakresie minimum : - Altitude Storage/Air Transport (Method I) - Altitude Operation/Air Carriage (Method II) - High Temperature Storage & Transition (Method I) - High Temperature Operational (Method II) - Low Temperature (Exaggerated) (Method I) - Low Temperature (Method II) - Humidity Storage & Transit (Method I)

18 - Thermal Shock (Method C) - Humidity Aggravated Cycle (Method II) - Sand and Dust Blowing Dust (Method I) - Shock Material to be Packaged (Method II) - Shock Crash Hazard (Method V) - Shock Functional Shock (Method I) - Shock Bench Handling (Method VI) - Vibration Operational (Method I Cat 4) - Vibration Non-Operational (Method I Cat 24) - IEC IP5x Dust Ingress Protection (IEC605291) - Keyboard Spill Test [ załączyć do oferty oświadczenie wykonawcy oparte numerem sprawy i poświadczone dodatkowo oświadczeniem producenta oferowanego komputera ] Złącze typu Kensington Lock System operacyjny: Microsoft Windows 7 Pro (64-bit), zainstalowany Dodatkowe oprogramowanie: Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów umożliwiające : - określenie preferencji aktualizacji - ustawienie priorytetu aktualizacji - użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników, Porty i złącza: Wbudowane porty i złącza : - 1x 15-pin mini DisplayPort - 1x 19-pin HDMI - 1x RJ-45 (10/100/1000) - 2x USB 3.0-1x USB 3.0 dosilony, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD - slot na karty SIM, nie wymagający instalacji karty SIM przez demontaż pokrywy notebooka - czytnik kart multimedialny wspierający karty SD czytnik kart SmartCard - kontaktowy czytnik kart SmartCard - współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo - Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ] - port zasilania - modem HSDPA/HSDPA+ - moduł bluetooth touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów - Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE a/b/g/n, w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3. Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi musi oferować przez cały okres : - usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy - mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji - dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze) - dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennich i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usnięcia usterki - szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujace na skryptach rozmów telefonicznych - w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem - w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii) W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje

19 producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta Gwarancja: miesięcy/miesiące. (za sztukę) (za całość) (Nazwa handlowa oferowanego produktu: Specyfikacja techniczna stanowi załącznik nr do oferty) Zadanie nr 14 (szt. 2) Reference Manager 12 /Win/Single user/ downloading (za sztukę) (za całość) Zadanie nr 15 (szt. 1) SKETCHUP PRO 2014 EN Wersja BOX, 1 rok gwarancji i bezpłatne upgrade dla Windows 7 Zawiera program Lay Out (dokumentacja projektowa) Podręcznik użytkownika Zadanie nr 16 (szt. 1) Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford. Wersja 4.0 (CD-ROM) Zadanie nr 17 (szt. 1) Słownik angielsko-polski i polsko-angielski, wydanie naukowo-techniczne, specjalistyczne i ogólne.

20 Termin związania ofertą: 30 dni. Przewidywany termin dostawy: 14 dni od daty umowy/zamówienia. Forma płatności: przelew 30 (słownie: trzydzieści) dni. Oświadczamy, że w ciągu (słownie: ) godzin zareagujemy na ewentualną reklamację. Oświadczamy, iż w przypadku gdy nasza oferta okaże się najkorzystniejsza, podpiszemy umowę w ciągu 7 dni od daty zakończenie terminu na wnoszenie odwołań, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie później niż termin związania ofertą. Oświadczam, że numery seryjne płyt głównych, dysków, monitorów, skanerów, drukarek, etc. i numery licencji oprogramowania (również OEM) zostaną umieszczone na fakturach i będą wyspecyfikowane z nazw i typów (np. Nagrywarka: CD-RW XYZ 52/32/52, a nie CD-RW XYZ 52/32/52, etc.)., 2014 r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

21 UMOWA NR. DZPIE/001-III /2014 z dnia: r. Załącznik nr 2 zawarta pomiędzy: Zamawiający Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Al. Lotników 32/ Warszawa NIP: reprezentowany przez: Dyrektora Instytutu Fizyki PAN prof. dr hab. Leszek Sirko Wykonawca ul. NIP: reprezentowany przez: 1 Przedmiot umowy i gwarancja 1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZPIE/001-III/2014, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z postępowania i oferta przedłożona w tym postępowaniu stanowią integralną część umowy. 3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy siedziba Zamawiającego. 4. Specyfikacja dostawy: Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Zadanie nr Szt./m Cena [PLN]: Gwarancja [miesiące] 2 Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 dni od daty umowy. 2. Wyjątek stanowi Zadanie nr 1 gdzie dostawy będą odbywać się sukcesywnie w okresie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, w miarę występowania potrzeb Zamawiającego na podstawie osobnych zamówień. Wymaga się oczywiście, aby wykonanie tych sukcesywnych dostaw również odbyło się w ciągu 14 dni od daty poszczególnych zamówień

22 DZPIE/001-III / Wartość umowy 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia za przedmiot umowy na rzecz Wykonawcy kwotę: PLN (słownie: /100) brutto. 2. Rozliczenie nastąpi po protokolarnie potwierdzonym przez Zamawiającego wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie faktur VAT z 21 dniowym terminem płatności (faktury powinny zawierać numery seryjne wyszczególnionych produktów). 4 Kary umowne 1. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie wykonania. 2. W przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia następującego po umownym terminie zapłaty. 5 Informacje dodatkowe 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy staną się nieodłączną częścią tylko po przedstawieniu ich w formie pisemnej i podpisaniu przez obie Strony. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5. W dalszej korespondencji obie Strony zobowiązują się powoływać na numer niniejszej umowy. Zamawiający 1 Wykonawca 1 Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego: Jacek Zieliński, tel/fax: (22) ,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-VI/NZU/860/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2014 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2011 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1). INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-IV/2014 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-III/NZU/629/2015 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) -

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-I/NZU/491/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Nr postępowania przetargowego: PN/02/14 Opis wymagań technicznych: KOMPUTER

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-24/2014 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sporządzona w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-I/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r.

DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r. DKZ/69/2012 Warszawa, dnia 15.11.2012 r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV - FORMULARZ CENOWY. II. Składając w imieniu... ...

Rozdział IV - FORMULARZ CENOWY. II. Składając w imieniu... ... Załącznik do siwz nr sprawy: ZP.240-18/1... (pieczęć Wykonawcy) Rozdział IV - FORMULARZ CENOWY I. Zamawiający poniżej wskazuje dokumenty /oświadczenia jakie wymaga od Wykonawcy na potwierdzenie, że dostarczony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

ZAŁĄCZNIK NR 5. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny 5. Parametry Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. ZAŁĄCZNIK NR 5 Specyfikacja techniczna urządzeń w ramach przetargu na dostawę sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. 1. Zestaw PC z pakietem biurowym MS Office 2010 10 szt.

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-2/2013 Załącznik nr 2 do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1). Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby użytkownika tj.: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/004/2012 Kraków, 3.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt.

Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt. Załącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO MACIERZ DYSKOWA 1 szt. Lp Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Oferowane parametry 1. Obudowa Do instalacji w standardowej

Bardziej szczegółowo

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Oferowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 1. Komputery stacjonarne 4 sztuki. lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1 Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest

Bardziej szczegółowo