Metoda oceny wybranych w aêciwoêci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metoda oceny wybranych w aêciwoêci"

Transkrypt

1 Metoda oceny wybranych w aêciwoêci na podstawie badaƒ przebiegowych Assessment of method chosen mechanical performances of high mobility wheeled vehicle within proving ground tests MARIUSZ KOSOBUDZKI MARIUSZ STA CO Streszczenie: W artykule scharakteryzowano sposób oceny wybranych w aêciwoêci mechanicznych pojazdu wysokiej mobilnoêci na podstawie badaƒ przebiegowych. Przedstawiono wymagania techniczne stawiane pojazdom tego typu przez Si y Zbrojne RP oraz stosowane metody badaƒ majàcych na celu potwierdzenie ich spe nienia na podstawie badaƒ przebiegowych, uwzgl dniajàc wskazówki zawarte w normach i standardach ró nych paƒstw i organizacji mi dzynarodowych. S owa kluczowe: badania przebiegowe, profil eksploatacji, ustrój noêny, pojazd wysokiej mobilnoêci Abstract: The problem of assessing the selected mechanical performances of high mobility wheeled vehicles within proving ground tests is presented in the paper. The technical requirements defined by the Polish Armed Forces dedicated to this sort of vehicles were assessed and some hints included in various norms and standards as well. Keywords: proving ground tests, maintenance profile, underframe, high mobility vehicle Decyzja o przyj ciu do eksploatacji obiektu technicznego jest z o ona i zawsze powinna byç poprzedzona m.in. analizà potrzeb w asnych oraz struktury osobowej i technicznej posiadanego zaplecza eksploatacyjnego [1]. Decyzje podj te na wst pnym etapie cyklu ycia obiektu technicznego majà zasadniczy wp yw na póêniejsze koszty eksploatacji, które stanowià ok % wszystkich kosztów [2]. Mi dzy innymi z tego powodu przedstawienie wymaganych w aêciwoêci mechanicznych pozyskiwanego obiektu technicznego nastr cza wielu problemów, które mo na umownie podzieliç na dwie grupy. Pierwszà z nich stanowi samo zdefiniowanie wymagaƒ koniecznych, które obiekt powinien spe niaç, a drugà wskazanie sposobów i metod wykorzystywanych przy ocenie zgodnoêci obiektu ze stawianymi mu wymaganiami. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia, kiedy rozpatrujemy wyroby, których eksploatacja s u yç ma szeroko rozumianemu bezpieczeƒstwu. Przyk adem takich obiektów sà pojazdy wysokiej mobilnoêci, zarówno jako Êrodki transportowe w logistyce wojskowej, jak i w wersjach specjalnych pododdzia ów bojowych, które sà eksploatowane w Si ach Zbrojnych RP. Pojazdy te powstajà przy za o eniu bardzo ma ego prawdopodobieƒstwa Mariusz Kosobudzki Wy sza Szko a Oficerska Wojsk Làdowych, ul. P. Czajkowskiego 109, Wroc aw, dr in. Mariusz Staƒco Politechnika Wroc awska, ul. Wybrze e S. Wyspiaƒskiego 27, Wroc aw, wystàpienia uszkodzenia eksploatacyjnego, zazwyczaj poni ej 5%, oraz du ej wytrzyma oêci mechanicznej g ównych zespo ów (zw aszcza wytrzyma- oêci zm czeniowej), co przek ada si w efekcie na wymaganà trwa oêç pojazdu [3]. Zbiór zdefiniowanych w aêciwoêci mechanicznych przedstawia si we Wst pnych Za o eniach Taktyczno-Technicznych (WZTT). Zawierajà one szczegó owà list wymagaƒ oraz sposobów oceny zgodnoêci wyrobu z wymaganiami. W aêciwoêci mechaniczne Pojazdy nale àce do tej grupy muszà spe niaç ogólne wymagania zawarte w normie obronnej [4], która uzupe nia wymagania przedstawione w rozporzàdzeniu [5] dla pojazdów terenowych (wysokiej mobilnoêci), oznaczanych zgodnie z postanowieniami zapisów homologacji typu pojazdu literà G. Pojazdy te, szczególnie z zabudowà specjalnà, pe nià wa nà funkcj w systemie bezpieczeƒstwa paƒstwa, a ze wzgl du na specyfik wykorzystywanych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, majàcych wp yw na wysokà cen jednostkowà, planowane sà do eksploatacji na okres lat. Pojazdy te àczà cechy samochodów osobowych i ci arowych, co jest mo liwe m.in. dzi ki przyj ciu specjalnej budowy ustroju noênego [6]. Ponadto wymaga si od tej klasy pojazdów zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu jazdy przewo onych osób [7, 8]. 32

2 MobilnoÊç jest zdolnoêcià przemieszczania si w ka dych warunkach drogowych i terenowych, przewidzianych w Koncepcji Wykorzystania Operacyjnego, która zawiera profil eksploatacji pojazdu [9]. ZdolnoÊci te zale à od: charakterystyki silnika i uk adu nap dowego, charakterystyki uk adu jezdnego, charakterystyki zawieszenia, rozk adu mas i wymiarów geometrycznych podwozia i zabudowy pojazdu, mo liwoêci wykorzystania dodatkowego wyposa enia, np. wyciàgarki. Ocena mobilnoêci konkretnego pojazdu jest z o- ona, a dodatkowa trudnoêç wynika równie z tego, e polskie uregulowania prawne w tym zakresie ograniczajà si do wskazania niezb dnego wyposa- enia pojazdu, a nie odnoszà si bezpoêrednio do samej zdolnoêci przekraczania trudnego terenu [10]. W opublikowanych wymaganiach dla pojazdów wysokiej mobilnoêci, np. [11 13], mo na wyszczególniç wymagania dotyczàce cech: u ytkowych (m.in. mobilnoêç, podatnoêç eksploatacyjna, komfort, ergonomia, rodzaj wyposa- enia), konstrukcyjnych (m.in. silnik, uk ad nap dowy, jezdny, hamulcowy, kierowniczy, adownoêç, wymiary, masy), jakoêciowych (m.in. odpornoêç na czynniki Êrodowiskowe, niezawodnoêç). Do ka dego z wymagaƒ podaje si sposób oceny zgodnoêci, którym mo e byç [14]: deklaracja producenta, badania w asne odbiorcy, badania wykonane przez jednostk certyfikujàcà. Bioràc pod uwag oczekiwany zasób pracy oraz docelowà norm eksploatacji zawartà w WZTT, np. na samochód [12], co zosta o przedstawione w tab. I, mo na zauwa yç, e osiàgni cie tych za o eƒ jest mo liwe, kiedy pojazd ma odpowiednio du y po- TABELA I. Wybrane wymagania niezawodnoêciowe zawarte w WZTT [12] Zasób pracy, lata/km Wskaênik MTBF, mtg 30/380 tys tencja eksploatacyjny oraz kiedy jego eksploatacja jest racjonalna i Êwiadoma, tzn. scharakteryzowany jest wp yw warunków eksploatacji na spadek potencja u eksploatacyjnego pojazdu. Podstawowe dane do zarzàdzania eksploatacjà pojazdów zdobywa si podczas badaƒ laboratoryjnych jego zespo ów oraz w ramach badaƒ przebiegowych ca ego pojazdu. W badaniach laboratoryjnych symuluje si obcià- enia oddzia ujàce na pojedynczy zespó lub kilka zespo ów, sprawdzajàc, czy za o enia poczàtkowe sà spe nione, wykorzystujàc coraz cz Êciej oprogramowanie do wirtualnego prototypowania. Dodatkowo prowadzi si badania fizyczne gotowych zespo- ów. Opierajàc si na obowiàzujàcych standardach [15 17] i normach [9, 18], mo na dokonaç podzia u badaƒ na dwie grupy: badania okreêlajàce wytrzyma oêç zespo u na wybrany rodzaj obcià enia, badania oceniajàce, czy wymagana wytrzyma oêç jest osiàgni ta. Ca oêciowe badania pojazdu prowadzi si w ramach testów przebiegowych, gdzie symuluje si przewidywane obcià enia za pomocà odpowiednio dobranych drogowych odcinków pomiarowych, przeszkód terenowych, zmian temperatur, wilgotnoêci itp. Wynikiem takich badaƒ jest stwierdzenie, czy pojazd spe nia za o enia, czy nie. Eksperymenty te majà jednak liczne ograniczenia; za najwa niejsze mo na uznaç czasoch onnoêç, co przek ada si na koszty badaƒ oraz zale noêç wyniku testu od doboru rodzaju obcià eƒ. Pewnà obiektywizacj wyników osiàga si przez stosowanie standaryzowanych testów, gdzie ustala si charakterystyk odcinków Rys. 1. Tarka (washboard) Rys. 2. Droga górska (embedded rock) 33

3 TABELA II. Przyk ad modelu profilu eksploatacji wykorzystywanego w badaniach przebiegowych pojazdu Suma przejechanych kilometrów w teêcie: 1600 Kategoria dróg % Zasi g, Pr dkoêç maks., Pr dkoêç Êr., Rodzaj % Zasi g, Pr dkoêç maks., Pr dkoêç Êr., km km/h km/h nawierzchni km km/h km/h Drogi g ówne asfalt, beton Razem Drogi asfalt, drugorz dne beton szutrowa brukowana górska tarka skr cajàca tarka Razem Bezdro e bezdro e górska tarka skr cajàca tarka Razem Rys. 3. Droga brukowana (Belgian block, cobblestone) Rys. 4. Tarka skr cajàca (radial washboard) drogowych, pr dkoêci jazdy i udzia procentowy d ugoêci odcinków w ca ym badaniu. Przyk ady nawierzchni odcinków standardowych oraz przyk ad modelu eksploatacji [15] przedstawiono na rys. 1 4 i w tab. II. WielkoÊciami mierzonymi w testach drogowych sà przede wszystkim przyspieszenia, pr dkoêci i przemieszczenia wywo ane obcià eniami losowymi, które wykorzystywane sà do sporzàdzenia widma obcià enia i porównywania z widmem bazowym. Ponadto analizuje si wyst powanie rezonansów zespo ów pojazdu poddawanych obcià eniom eksploatacyjnym oraz o charakterze udarowym [15, 17, 18]. Rejestruje si równie ró nego rodzaju zdarzenia (awarie, usterki itp.) oraz analizuje si przyczyny ich powstawania, wykorzystujàc ró ne metody, np. FMEA. Przedstawiona struktura testów drogowych ma charakter testu oceniajàcego i nie daje odpowiedzi na kluczowe pytanie, jak rodzaj nawierzchni drogi i pr dkoêç jazdy wp ywa na spadek potencja u eksploatacyjnego pojazdu? 34

4 Rys. 5. Algorytm metody szacowania trwa oêci ustroju noênego Metoda szacowania trwa oêci Potencja eksploatacyjny pojazdu mo na uto samiaç z wytrzyma oêcià jego kluczowych zespo ów, co jest zgodne ze wskazówkami zawartymi w normie [9], która mówi, e w przypadku obiektów z o onych nale y wskazaç zespó (zespo y) krytyczny oraz ustaliç dla niego (dla nich) parametry graniczne. W przypadku pojazdów wysokiej mobilnoêci zespo em krytycznym jest jego ustrój noêny, który jak pokazujà badania, poddawany jest podczas jazdy g ównie skr caniu [19], z czego wynika wniosek, e powinien byç odpowiednio wytrzyma y zm czeniowo. Do poêredniego szacowania trwa oêci pojazdu mo na wykorzystaç metod, której algorytm przedstawiono na rys. 5 [20]. Przy wykorzystaniu wyskalowanego uk adu pomiarowego przedstawionego schematycznie na rys. 6 Rys. 6. Uk ad pomiarowy (P miejsca zainstalowania czujników przyspieszeƒ) 35

5 Rys. 7. Model MES ustroju noênego z widocznymi warstwicami napr eƒ wywo anymi jego skr ceniem wyznaczane jest wypadkowe przyspieszenie koƒców pod u nic ustroju noênego pojazdu odpowiadajàce jego skr ceniu wed ug zale noêci: α wyp = α PP α PT + α LT α LP gdzie: PP, PT, LT, LP odpowiednio prawy przód, prawy ty, lewy ty, lewy przód Nast pnie wykonywane jest podwójne ca kowanie widmowe, pozwalajàce wyznaczyç wypadkowe przemieszczenie koƒców pod u nic. Majàc dostrojony model MES [21] ustroju noênego, mo na przejêç z pola przemieszczeƒ na pole napr eƒ wyst pujàcych w dowolnym jego punkcie, co zosta o pokazane na rys. 7. Za pomocà transformacji Fouriera otrzymywana jest funkcja g stoêci widmowej mocy napr enia. Dla wyznaczonej funkcji oblicza si g stoêç prawdopodobieƒstwa amplitudy napr enia, co odpowiada cyklom napr enia. Do ich zliczenia mo na wykorzystaç np. metod rainflow, a wynik zliczania potraktowaç jako dane wejêciowe do hipotezy kumulacji uszkodzeƒ (np. Palmgrena-Minera), co pozwala wyznaczyç szacunkowy spadek potencja u eksploatacyjnego w odniesieniu do rodzaju nawierzchni drogi i rzeczywistych warunków ruchu. Wnioski koƒcowe Przedstawiona metoda pozwala pozyskaç dane potrzebne do racjonalnego zarzàdzania eksploatacjà pojazdów wysokiej mobilnoêci, wià àc spadek potencja u eksploatacyjnego z rzeczywistymi warunkami ruchu (rodzaj nawierzchni, pr dkoêç jazdy, umiej tnoêci kierowcy itp.). Proces szacowania spadku trwa oêci ustroju noênego atwo mo na zautomatyzowaç i w ten sposób stworzyç uk ad on-line Êledzenia dyspozycyjnej wytrzyma oêci ustroju noênego, a poêrednio ca ego pojazdu. LITERATURA 1. Decyzja nr 28/MON w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprz tu wojskowego Si Zbrojnych RP. MON, Polska, Kowalski K., Wojciechowski P.: Model cyklu ycia systemów uzbrojenia w Si ach Zbrojnych RP [w:] V Sympozjum Naukowo-Techniczne EKSPLOLOG 2012, Zamek Czocha, Lee Y.-L., Pan J., Hathaway R., Barkey M.: Fatigue testing and analysing. Theory and practice. Butterworth-Heinemann: Elsevier, NO-23-A200 Wojskowe pojazdy samochodowe. Samochody wysokiej mobilnoêci. Wymagania. MON, Polska, Rozporzàdzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Dz.U. nr 238, poz. 2010, Kosobudzki M., Jamroziak K.: Budowa ustrojów noênych i zawieszeƒ samochodów ci arowo-osobowych wysokiej mobilnoêci Si Zbrojnych RP. Zeszyty Naukowe WSOWL, pp , 2(152)/ Bocian M., Jamroziak K., Kosobudzki M., Smolnicki T.: Ocena warunków transportu o nierzy samochodami ci - arowo-osobowymi wysokiej mobilnoêci na podstawie danych akcelerometrycznych. WSOWL, Wroc aw Jamroziak K., Kosobudzki M., Ptak J.: Assessment of the comfort of passenger transport in special purpose vehicle. Maintenance and Reliability, 15(1)2013, pp NO-06-A105 Uzbrojenie i sprz t wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badaƒ. Ogólne zasady badaƒ oraz odbioru prototypów i urzàdzeƒ produkowanych seryjnie. MON, Polska, Dàbrowska A., opatka M. J., Rubiec A.: Specyfika wymuszeƒ oddzia ywujàcych na zawieszenie in ynieryjnego robota wsparcia. Logistyka, 6/2011, pp Wst pne Za o enia Taktyczno-Techniczne na samochód o podwy szonej odpornoêci na IED, miny i pociski karabinowe. MON, Wst pne Za o enia Taktyczno-Techniczne na samochód Êredniej adownoêci wysokiej mobilnoêci. MON, Polska, Wst pne Za o enia Taktyczno-Techniczne na ci ki ko owy pojazd ewakuacji i ratownictwa technicznego, MON, Polska Ustawa o systemie oceny zgodnoêci wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnoêci i bezpieczeƒstwa paƒstwa. Dz.U. nr 237, poz. 1700, MIL-STD-810G. Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests. Departament of Defense, USA, AECTP-100. Environmental Guidelines for Defence Materiel. NATO-Allied Environmental Conditions and Test Publication, Defence Standard Environmental Handbook for Defence Materiel. Ministry of Defence, UK, NO-06-A107. Uzbrojenie i sprz t wojskowy. Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badaƒ. Metody badaƒ odpornoêci ca kowitej na dzia anie czynników Êrodowiskowych. MON, Polska, Kosobudzki M.: Skr canie ustroju noênego samochodu ci arowo-osobowego wysokiej mobilnoêci podczas jazdy w zró nicowanym terenie. Zeszyty Naukowe WSOWL, 4(158)/2010, pp Kosobudzki M.: Metoda szacowania trwa oêci ustroju noênego. Rozprawa doktorska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wroc aw, Rusiƒski E., Czmochowski J., Smolnicki T.: Zaawansowana metoda elementów skoƒczonych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw

Numeryczna symulacja crash-testu konstrukcji ochronnych w maszynach górniczych

Numeryczna symulacja crash-testu konstrukcji ochronnych w maszynach górniczych Numeryczna symulacja crash-testu konstrukcji ochronnych w maszynach górniczych JACEK KARLI SKI EUGENIUSZ RUSI SKI DAMIAN DERLUKIEWICZ Obecnie istnieje wymóg budowy takich kabin ochronnych dla maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

Nap d hybrydowy koncepcja sterowania

Nap d hybrydowy koncepcja sterowania Nap d hybrydowy koncepcja sterowania GABRIEL KOST ANDRZEJ NIERYCHLOK Nap dy wspó czesnych pojazdów sà uk adami bardzo z o onymi. W sk ad takiego uk adu wchodzà ró nego rodzaju zespo y mechaniczne, elektryczne,

Bardziej szczegółowo

IloÊciowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego

IloÊciowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego 4 Zarzàdzanie Ryzykiem BANK I KREDYT lipiec 2005 IloÊciowe metody pomiaru ryzyka operacyjnego Jacek Orze Wprowadzenie W zwiàzku ze znacznym wzrostem zainteresowania w latach 90. ubieg ego wieku zarzàdzaniem

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kreator ergonomicznego kszta towania stanowiska monta owego jako modu systemu doradczego

Kreator ergonomicznego kszta towania stanowiska monta owego jako modu systemu doradczego Kreator ergonomicznego kszta towania stanowiska monta owego jako modu systemu doradczego BOGUS AW REIFUR BART OMIEJ ENGEL Miejsce pracy w ocenie dyrektyw UE i przepisów prawa polskiego Zwi kszajàca si

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

Metoda wyznaczania si w wybranych po àczeniach mechanizmu zawieszenia samochodu z tylnà belkà skr tnà przy wykorzystaniu programu MSC.

Metoda wyznaczania si w wybranych po àczeniach mechanizmu zawieszenia samochodu z tylnà belkà skr tnà przy wykorzystaniu programu MSC. Metoda wyznaczania si w wybranych po àczeniach mechanizmu zawieszenia samochodu z tylnà belkà skr tnà przy wykorzystaniu programu MSC.Adams A method for determining the forces in selected joints of suspension

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja newralgicznych elementów maszyn roboczych z zastosowaniem metodyki Quality Function Deployment SEBASTIAN KOZIO EK DAMIAN DERLUKIEWICZ

Identyfikacja newralgicznych elementów maszyn roboczych z zastosowaniem metodyki Quality Function Deployment SEBASTIAN KOZIO EK DAMIAN DERLUKIEWICZ Identyfikacja newralgicznych elementów maszyn roboczych z zastosowaniem metodyki Quality Function Deployment SEBASTIAN KOZIO EK DAMIAN DERLUKIEWICZ Definicja jakoêci obiektów technicznych wydaje si niezwykle

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw*

Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* 44 Mikroekonomia BANK I KREDYT lipiec 2006 Zastosowanie metody DEA do okreêlania poziomu ryzyka kredytowego przedsi biorstw* The Application of the DEA Method to Define the Level of Company Credit Risk

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe rozwiàzania w zakresie wykaƒczania powierzchni Obróbka koƒcowa powierzchni implantów medycznych Tryb ycia wspó czesnych wysoko rozwini tych spo eczeƒstw, intensywne uprawianie sportu powodujà szybsze

Bardziej szczegółowo

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP

Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP The evaluation of the passenger cars braking systems working efficiency based on the tests in vehicle inspection

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Nr 2/2005 Fot. K. B a ejowski ISSN 1734-1434 Spis treêci Recykling na goràco w otaczarce projekt PARAMIX..................................

Bardziej szczegółowo

Przeglàd doêwiadczeƒ projektowania i wykonywania nawierzchni porowatych

Przeglàd doêwiadczeƒ projektowania i wykonywania nawierzchni porowatych Przeglàd doêwiadczeƒ projektowania i wykonywania nawierzchni porowatych Jacek Olszacki* Wprowadzenie Sta ym dà eniem in ynierii drogowej jest konstruowanie nawierzchni drogowych w taki sposób, aby ruch

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

PAWE MAJDA ROBERT JASTRZ BSKI

PAWE MAJDA ROBERT JASTRZ BSKI Wyniki porównawczych badaƒ mi dzylaboratoryjnych na przyk adzie pomiarów dok adnoêci i powtarzalnoêci pozycjonowania liniowych osi frezarki sterowanej numerycznie PAWE MAJDA ROBERT JASTRZ BSKI W artykule

Bardziej szczegółowo

Benchmarking procesów biznesowych w bankowoêci

Benchmarking procesów biznesowych w bankowoêci 24 BankowoÊç Komercyjna Benchmarking procesów biznesowych w bankowoêci Justyna Zabawa, Renata Krawczyk Benchmarking jako metoda poprawy poziomu jakoêci us ug w instytucji bankowej JakoÊç to nie wszystko,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Postaw na rower Podr cznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury

Postaw na rower Podr cznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury tom 1 0 Postaw na rower Podr cznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic Engineering - The Netherlands Polski Klub Ekologiczny

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej

Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej Wp yw oprogramowania na niepewnoêç pomiaru we wspó rz dnoêciowej technice pomiarowej PAWE SWORNOWSKI Dr in. Pawe Swornowski jest pracownikiem Instytutu Technologii Mechanicznej Politechniki Poznaƒskiej.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZ DZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM MODERN TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR RAIL TRANSPORT

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I SYSTEMY ZARZ DZANIA W TRANSPORCIE SZYNOWYM MODERN TECHNOLOGIES AND MANAGEMENT SYSTEMS FOR RAIL TRANSPORT ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA IN YNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIA W KRAKOWIE seria: MATERIA Y KONFERENCYJNE Nr 3(99)/2012 RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych

Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych Badania symulacyjne hydraulicznego uk adu nap dowego zasilanego cieczami o zró nicowanych w aêciwoêciach fizycznych ZENON J DRZYKIEWICZ JERZY STOJEK ROMAN ORNACKI Nowoczesne podejêcie do projektowania

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo