Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu"

Transkrypt

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie : Uniwersalny oczyszczacz do opryskiwania drobnokroplistego substancji/mieszaniny 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki Firma : hebro HASCO-Normalien chemie GmbH Hasenclever GmbH + Co Rostocker Im Wiesental Str. 77, 40 D Lüdenscheid Mönchengladbach Osoba odpowiedzialna : Wolfgang Schaffers Numer telefonu : +49 Telefon (0) 2166 (02351)9570, Telefaks : +49 Telefax (0) (02351) Osoba kontaktowa Abteilung Produktsicherheit Adres Numer telefonu alarmowego : Giftinformationszentrum Erfurt: Erfurt: (0) (0) SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Produkt skrajnie atwopalny Dzia aj cy na rozrodczo kategorii 3 Produkt dra ni cy R12: Produkt skrajnie atwopalny. R63: Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki. R41: Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. R67: Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE (1999/45/WE) PL 06/13 1 / 17

2 Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia : Produkt skrajnie atwopalny Produkt szkodliwy Zwrot(y) R : R12 Produkt skrajnie atwopalny. R41 Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. R63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki. R67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy. Zwrot(y) S : S 2 Chroni przed dzie mi. S23 Nie wdycha rozpylonej cieczy. S26 Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du ilo ci wody i zasi gn porady lekarza. S29/35 Nie wprowadza do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa w sposób bezpieczny. S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka opakowanie lub etykiet. S51 Stosowa wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niebezpieczne sk adniki musz by wymienione na etykiecie: Odr bne oznakowanie okre lonych mieszanin : Pojemnik pod ci nieniem: chroni przed s o cem i nagrzaniem powy ej temperatury 50 C. Nie przek uwa ani nie spala, tak e po zu yciu. Nie rozpyla nad otwartym p omieniem lub arz cym si materia em. Nie przechowywa w pobli u róde zap onu - nie pali tytoniu. Chroni przed dzie mi. 2.3 Inne zagro enia Wymagana informacja znajduje si w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach 3.1 Substancje nie dotyczy 3.2 Mieszaniny 2 / 17

3 Typ zwi zku : Preparat sk adaj cy si z mieszaniny heterocykliczny zwi zków azotu z glikolester Sk adniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Numer rejestru Klasyfikacja (67/548/EWG) F; R11 Xi; R36 R67 Klasyfikacja (ROZPORZ D ZENIE (WE) NR 1272/2008) Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 St enie [%] >= 15 - < 20 STOT SE 3; H336 1-Metoksy R10 R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 >= 2,5 - < Xi; R41 Repr.Cat.3; R63 Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361d >= 25 - < 50 Substancja NDS : Dwupropyloglikolmetyloeter Nie jest substancj lub mieszanin niebezpieczn zgodnie z rozporz dzenie m (WE) 1272/2008. >= 10 - < 25 Pe en tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. Pe ny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje si w Sekcji 16. Pe ny tekst Not przytoczonych w tej Sekcji, patrz Sekcja 16. SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 3 / 17

4 Porady ogólne W przypadku wdychania W przypadku kontaktu ze skór W przypadku kontaktu z oczami W przypadku po kni cia : Wezwa lekarza w przypadku pojawienia si objawów. : Zapewni swie e powietrze. Zapewni poszkodowanemu ciep o i spokój. Je li objawy utrzymuj si, wezwa lekarza. : Natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie. Zmy starannie skór wod z myd em lub zastosowa znane rodki zmywaj ce. NIE stosowa rozpuszczalników lub rozcieñczalników. : Przep ukiwa otwarte oczy obficie czyst, wie wod przynajmniej przez 10 minut. Je li podra nienie oczu utrzymuje si, skonsultowa si ze specjalist. : Natychmiast powiadomi lekarza. Pozostawi. NIE prowokowa wymiotów. 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia Objawy : Brak dost pnej informacji. Zagro enia : Brak dost pnej informacji. 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym Kuracja : Leczenie objawowe. SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru 5.1 rodki ga nicze Odpowiednie rodki ga nicze Niew a ciwe rodki ga nicze : Stosowa zraszanie wod, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek w gla. : Silny strumie wody 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin Specyficzne zagro enia w czasie zwalczania po aru 5.3 Informacje dla stra y po arnej Specjalny sprz t ochronny dla stra aków : W czasie spalania mog powstawa : Dwutlenek w gla (CO2) Tlenek w gla : W razie konieczno ci w trakcie akcji ga niczej za o y aparat oddechowy z zamkni tym obiegiem. Dalsze informacje : Dla ch odzenia nieotwartych pojemników mo na u y spraju 4 / 17

5 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu wodnego. Pozosta o ci po po arze i zanieczyszczona woda ga nicza musz by usuni te zgodnie z lokalnymi przepisami. SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Indywidualne rodki ostro no ci 6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska : Zapewni wystarczaj c ilo powietrza i/lub wentylacj w miejscu pracy. Usun wszystkie ród a zap onu. Nie wdycha pary. Sprawd rodki ochronne w sekcjach 7 i 8. : Nie wylewa do wód powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku przedostania si do kanalizacji, rodowiska wodnego lub gleby powiadomi odpowiednie w adze. 6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s u ce do usuwania ska enia Metody oczyszczania : Ograniczy wyciek, zebra z niepalnym materia em absorbuj cym, (np. piaskiem, ziemi, ziemi okrzemkow, wermikulitem) i przenie do pojemnika celem usuni cia zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechowa w odpowiednich, zamkni tych pojemnikach do czasu usuni cia. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz w sekcji 8 i 13 SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania Wskazówki dotycz ce bezpiecznego pos ugiwania si : Nie wdycha oparów lub rozpylonej mg y. Nie je i nie pi oraz nie pali tytoniu podczas stosowania produktu. rodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Zastosowa rodki ostro no ci zapobiegaj ce wy adowaniom elektrostatycznym. Pojemnik pod ci nieniem. Chroni przed s o cem i temperatur powy ej 50 C. Nie przek uwa i nie pali - nawet po zu yciu. Nie rozpyla w kierunku p omienia lub rozgrzanych materia ów. Trzyma z dala od róde zap onu - Palenie wzbronione. Trzyma w miejscu niedost pnym dla dzieci. Wytyczne ochrony : Pary s ci sze od powietrza i mog zalega przy 5 / 17

6 przeciwpo arowej powierzchni gruntu. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci Wymagania wzgl dem pomieszcze i pojemników magazynowych : Instalacje elektryczne/urz dzenia musz by zgodne z normami bezpiecze stwa technicznego. Przestrzega przepisów ochrony wody. Inne informacje o warunkach przechowywania Wytyczne sk adowania : Przechowywa wy cznie w oryginalnym opakowaniu w ch odnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa z dala od ród a zap onu - Nie pali. Przechowywa z dala od róde ciep a. : Nie przechowywa z utleniaczami. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe Specyficzne zastosowania : Uniwersalny oczyszczacz do opryskiwania drobnokroplistego SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotycz ce kontroli Sk adniki Nr CAS Dwupropylog likolmetyloeter Warto TWA Parametry dotycz ce kontroli 50 PPM 308 mg/m3 Aktualizacja Podstawa /39/EC Dalsze informacje : skóra: Adnotacja dotycz ca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej nara enia zawodowego wskazuje na mo liwo znacznej absorpcji poprzez skór Indykatywny NDS 240 mg/m PL NDS NDSch 480 mg/m PL NDS NDS 900 mg/m PL NDS NDSch mg/m PL NDS 1-Metoksy-2- propanol TWA 100 PPM 375 mg/m3 6 / /39/EC

7 Dalsze informacje : skóra: Adnotacja dotycz ca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej nara enia zawodowego wskazuje na mo liwo znacznej absorpcji poprzez skór Indykatywny STEL 150 PPM 568 mg/m /39/EC Dalsze informacje : skóra: Adnotacja dotycz ca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej nara enia zawodowego wskazuje na mo liwo znacznej absorpcji poprzez skór Indykatywny NDS 180 mg/m PL NDS NDSch 360 mg/m PL NDS DNEL/DMEL : Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 888 mg/kg bw/d Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 500 mg/m3 1-Metoksy- : Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe Warto : 553,5 mg/m3 Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 369 mg/m3 Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 50,6 mg/m3 : Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie 7 / 17

8 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki uk adowe Warto : 40 mg/m3 Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki uk adowe Warto : 8 mg/kg Dwupropyloglikol-metyloeter : Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki d ugotrwa e, Skutki uk adowe Warto : 65 mg/kg bw/d Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki d ugotrwa e, Skutki uk adowe Warto : 310 mg/m3 PNEC : Woda s odka Warto : 140,9 mg/l Woda morska Warto : 140,9 mg/l Zachowanie w zak adach oczyszczania cieków Warto : 2251 mg/l Osad Warto : 552 mg/kg suchej masy (s.m.) Gleba Warto : 28 mg/kg 1-Metoksy- : Woda Warto : 10 mg/l Osad Warto : 41,6 mg/l Gleba Warto : 2,47 mg/l : Woda s odka Warto : 0,25 mg/l 8 / 17

9 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu Woda morska Warto : 0,025 mg/l Osad wody s odkiej Warto : 1,91 mg/kg Gleba Warto : 0,235 mg/kg Zachowanie w zak adach oczyszczania cieków Warto : 10 mg/l Dwupropyloglikol-metyloeter : Woda s odka Warto : 19 mg/l Woda morska Warto : 1,9 mg/l Zachowanie w zak adach oczyszczania cieków Warto : 4168 mg/l Osad wody s odkiej Warto : 70,2 mg/kg Osad morski Warto : 7,02 mg/kg Gleba Warto : 2,74 mg/kg 8.2 Kontrola nara enia rodki techniczne Zapewni wystarczaj c ilo powietrza i/lub wentylacj w miejscu pracy. Sprz t ochrony osobistej Ochron dróg oddechowych Ochron r k : Nie wdycha gaz/dymu/pary/aerozolu. Pracownicy nara eni na st enia powy ej warto ci dopuszczalnych musz u ywa odpowiednich atestowanych respiratorów. : Odporne chemicznie r kawice wykonane z gumy butylowej lub gumy nitrylowej kategorii III i zgodnie z EN 374. Ochrona oczu Ochrona skóry i cia a rodki ochrony : Okulary ochronne z os onami bocznymi : strój ochronny : Stosowa zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy. 9 / 17

10 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu Post powa zgodnie z zasadami ochrony skóry. Kontrola nara enia rodowiska Porady ogólne : Nie wylewa do wód powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku przedostania si do kanalizacji, rodowiska wodnego lub gleby powiadomi odpowiednie w adze. SEKCJA 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych Wygl d : aerozol Barwa : bezbarwny Zapach : alkoholowy Temperatura zap onu : 1 CEL Temperatura samozap onu : 270 CEL Dolna granica wybuchowo ci : 1,1 V% Górna granica wybuchowo ci : 14 V% ph : nie dotyczy G sto : 0,92 g/cm3 w 20 CEL Metoda: DIN Rozpuszczalno w wodzie : nierozpuszczalny 9.2 Inne informacje W a ciwo ci wybuchowe : Podczas stosowania mo e wytwarza atwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno 10.1 Reaktywno Brak szczególnych zagro e. 10 / 17

11 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu 10.2 Stabilno chemiczna Produkt jest stabilny chemicznie Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje : Nie s znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania Warunki, których nale y unika Warunki, których nale y unika : Brak rozk adu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami Materia y niezgodne Czynniki, których nale y : Utleniacze unika 10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu Ryzyko rozk adu. : W przypadku po aru mog si tworzy niebezpieczne produkty rozk adu takie jak: Dwutlenek w gla (CO2) Tlenek w gla tlenki azotu (NOx) Dym SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych Toksyczno ostra Toksyczno ostr - droga pokarmowa : LD50: mg/kg Gatunek: szczur LD50: mg/kg Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prób Dwupropyloglikol-metyloeter : LD50: ok mg/kg Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prób : LD50: mg/kg Gatunek: szczur Toksyczno ostr - przez drogi oddechowe : LC50: 30 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: szczur 11 / 17

12 : LC50: > 5,1 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 403 w sprawie prób Toksyczno ostr - po naniesieniu na skór : LD50: mg/kg Gatunek: królik Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób Dwupropyloglikol-metyloeter : LD50: > mg/kg Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób : LD50: mg/kg Gatunek: królik Dzia anie r ce/dra ni ce na skór Podra nienie skóry : Powtarzaj cy si lub d ugotrwa y kontakt skóry z mieszanin mo e powodowa jej odt uszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Mo e powodowa podra nienie oczu i skóry. Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy Podra nienie oczu : Rozpry ni ta ciecz mo e powodowa podra nienie oczu i ich odwracalne uszkodzenia. Podra nienie oczu : Metoda: Wytyczne OECD 405 w sprawie prób Dzia a dra ni co na oczy. Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór Dzia anie uczulaj ce : Informacje te nie s dost pne. Rakotwórczo Uwagi : Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Teratogenno Uwagi : Podejrzewa si, e dzia a szkodliwie na dziecko w onie matki. Dalsze informacje : Zagro enie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. 12 / 17

13 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczno Toksyczno dla ryb : brak dost pnych danych Toksyczno dla ryb : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Leuciscus idus (Ja ) LC50: mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Pimephales promelas Dwupropyloglikol-metyloeter : próba statyczna LC50: > < 999 mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Brachydanio rerio Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Pimephales promelas (z ota rybka) Toksyczno dla dafnii i innych bezkr gowców wodnych : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 24 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) : próba statyczna EC50: > 104 mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Metoda: Wytyczne OECD 202 w sprawie prób próba pó statyczna NOEC: 12,5 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób Dwupropyloglikol-metyloeter : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) NOEC: 0,5 mg/l Czas ekspozycji: 22 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) 13 / 17

14 Toksyczno dla alg Dwupropyloglikol-metyloeter : EC50: > 100 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Scenedesmus subspicatus : próba statyczna EC50: > 101 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Desmodesmus subspicatus (algi zielone) Metoda: Wytyczne OECD 201 w sprawie prób : EC50: mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Selenastrum capricornutum (algi zielone) Toksyczno dla bakterii Dwupropyloglikol-metyloeter : IC50: > 100 mg/l Gatunek: Bakterie : EC50: > mg/l Czas ekspozycji: 16 h Gatunek: Pseudomonas putida : Zwolnienie wzrostu EC10: mg/l Gatunek: Pseudomonas putida 12.2 Trwa o i zdolno do rozk adu Biodegradowalno : brak dost pnych danych 12.3 Zdolno do bioakumulacji Bioakumulacja : brak dost pnych danych 12.4 Mobilno w glebie Mobilno : brak dost pnych danych 12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vpvb brak dost pnych danych 12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) : MGG 14 / 17

15 Dodatkowe informacje ekologiczne : Nie wylewa do wód powierzchniowych i kanalizacji. SEKCJA 13: Post powanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Wyrób : Usuniecie zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie dopu ci do przedostania si do kanalizacji. Nie usuwa cznie z odpadami gospodarczymi. Pakowanie Zanieczyszczone opakowanie Kod Odpadu : Zwroty wskazuj ce zagro enia i rodki ostro no ci umieszcone na etykiecie maj równie zastosowanie do wszelkich pozosta o ci w pojemniku. Nie usuwa cznie z odpadami gospodarczymi. : Usuniecie zgodnie z miejscowymi przepisami. : gazy w pojemnikach ci nieniowych (w czaj c w to halony) zawieraj ce substancje niebezpieczne SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu ADR Numer UN (numer ONZ) : 1950 Prawid owa nazwa : AEROZOLE przewozowa UN Klasa(-y) zagro enia w : 2 transporcie Kod klasyfikacji : 5F Instrukcja opakowania (LQ) : LQ2 Dopuszczalna ilo - : 1,00 L opakowanie wew. Etykiety : 2.1 Kod dotycz cy ogranicze w : (D) transporcie tunelami Niebezpieczny dla : nie rodowiska IATA Numer UN (numer ONZ) : 1950 Opis wyrobów : AEROSOLS,FLAMMABLE Klasa : 2.1 Etykiety : 2.1 IATA_C Instrukcja pakowania (transport lotniczy towarowy) : / 17 PL

16 Niebezpieczny dla rodowiska IATA_P Niebezpieczny dla rodowiska : nie : nie IMDG Numer UN (numer ONZ) : 1950 Opis wyrobów : AEROSOLS Klasa : 2.1 Etykiety : 2.1 EmS Numer 1 : F-D EmS Numer 2 : S-U Substancja mog ca : nie spowodowa zanieczyszczenie morza RID Numer UN (numer ONZ) : 1950 Opis wyrobów : AEROZOLE Klasa(-y) zagro enia w : 2 transporcie Kod klasyfikacji : 5F Nr. rozpoznawczy : 23 zagro enia Etykiety : 2.1 Instrukcja opakowania (LQ) : LQ2 Niebezpieczny dla : nie rodowiska SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Inne przepisy : Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Regionalne lub krajowe implementacje GHS mog nie obejmowa wszystkich klas i kategorii zagro enia Ocena bezpiecze stwa chemicznego Substancja nie wymaga oceny bezpiecze stwa chemicznego. SEKCJA 16: Inne informacje Pe ny tekst zwrotów R odnosz cych si do Rozdzia ów 2 i 3 16 / 17

17 R10 R11 R12 R36 R41 R63 R67 Produkt atwopalny. Produkt wysoce atwopalny. Produkt skrajnie atwopalny. Dzia a dra ni co na oczy. Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki. Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy i Pe ny tekst odno nych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary. H226 atwopalna ciecz i pary. H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. H319 Dzia a dra ni co na oczy. H336 Mo e wywo ywa uczucie senno ci lub zawroty g owy. H361d Podejrzewa si, e dzia a szkodliwie na dziecko w onie matki. Subject to technical modifications. Please always check all the data against the product information we publish in the internet. Pe ny tekst not wymienionych w sekcji 3 by HASCO Postfach 1720, D Lüdenscheid Dalsze informacje Przedstawione informacje oparte s na aktualnym stanie wiedzy i do wiadczenia i dotycz dostarczonego produktu. Nie stanowi gwarancji dotycz cych w a ciwo ci produktu. Dostarczenie tej karty charakterystyki niebezpiecznej substancji nie zwalnia odbiorcy produktu z odpowiedzialno ci za przestrzeganie odpowiednich zasad i przepisów w odniesieniu do tego produktu. Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporz dzeniu (WE) No. 1907/2006. HASCO Hasenclever GmbH + Co KG D Lüdenscheid Postfach 1720 Tel. ( ) Fax ( ) / 17

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r.

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 Siarczan miedzi pięciowodny techniczny. Nr aktualizacji / Data aktualizacji: 10 / 10.05.2013r. Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: SIARCZAN MIEDZI PIĘCIOWODNY TECHNICZNY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 209333 Opis: Tabletka kalibracyjna Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Data aktualizacji: 08.09.2011 r.

Data aktualizacji: 08.09.2011 r. Sek cj a 1: I d en t yfika c j a s u b st an cj i / m i es za n i n y i id e n tyf i ka cj a p rze d si ę b i o rs twa 11 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PASTA OŁOWIOWA Nazwa chemiczna: odpady powstające

Bardziej szczegółowo

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a

S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę b i o r s tw a [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] S e k c j a 1 : I d e n t yf i k a c j a s u b s t a n c j i / m i e s z a n i n y i i d e n t yf i k a c j a p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SECTION 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer arkusza danych: 603068 Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku)

+48 25 675 15 00 (w czasie godzin pracy, tj. od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku) INFORMACJA BHP DLA STYROPIANU ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZMNIEJSZAJĄCĄ PALNOŚĆ Styropian (EPS) zawierający substancję zmniejszającą palność Data pierwszego wydania: Styczeń 2009 r. Korekta (nr i data): -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo