Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu"

Transkrypt

1 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie : Uniwersalny oczyszczacz do opryskiwania drobnokroplistego substancji/mieszaniny 1.3 Dane dotycz ce dostawcy karty charakterystyki Firma : hebro HASCO-Normalien chemie GmbH Hasenclever GmbH + Co Rostocker Im Wiesental Str. 77, 40 D Lüdenscheid Mönchengladbach Osoba odpowiedzialna : Wolfgang Schaffers Numer telefonu : +49 Telefon (0) 2166 (02351)9570, Telefaks : +49 Telefax (0) (02351) Osoba kontaktowa Abteilung Produktsicherheit Adres Numer telefonu alarmowego : Giftinformationszentrum Erfurt: Erfurt: (0) (0) SEKCJA 2: Identyfikacja zagro e 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) Produkt skrajnie atwopalny Dzia aj cy na rozrodczo kategorii 3 Produkt dra ni cy R12: Produkt skrajnie atwopalny. R63: Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki. R41: Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. R67: Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy. 2.2 Elementy oznakowania Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE (1999/45/WE) PL 06/13 1 / 17

2 Piktogramy okre laj ce rodzaj zagro enia : Produkt skrajnie atwopalny Produkt szkodliwy Zwrot(y) R : R12 Produkt skrajnie atwopalny. R41 Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. R63 Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki. R67 Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy. Zwrot(y) S : S 2 Chroni przed dzie mi. S23 Nie wdycha rozpylonej cieczy. S26 Zanieczyszczone oczy przemy natychmiast du ilo ci wody i zasi gn porady lekarza. S29/35 Nie wprowadza do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa w sposób bezpieczny. S46 W razie po kni cia niezw ocznie zasi gnij porady lekarza - poka opakowanie lub etykiet. S51 Stosowa wy cznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Niebezpieczne sk adniki musz by wymienione na etykiecie: Odr bne oznakowanie okre lonych mieszanin : Pojemnik pod ci nieniem: chroni przed s o cem i nagrzaniem powy ej temperatury 50 C. Nie przek uwa ani nie spala, tak e po zu yciu. Nie rozpyla nad otwartym p omieniem lub arz cym si materia em. Nie przechowywa w pobli u róde zap onu - nie pali tytoniu. Chroni przed dzie mi. 2.3 Inne zagro enia Wymagana informacja znajduje si w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej. SEKCJA 3: Sk ad/informacja o sk adnikach 3.1 Substancje nie dotyczy 3.2 Mieszaniny 2 / 17

3 Typ zwi zku : Preparat sk adaj cy si z mieszaniny heterocykliczny zwi zków azotu z glikolester Sk adniki niebezpieczne Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Numer rejestru Klasyfikacja (67/548/EWG) F; R11 Xi; R36 R67 Klasyfikacja (ROZPORZ D ZENIE (WE) NR 1272/2008) Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 St enie [%] >= 15 - < 20 STOT SE 3; H336 1-Metoksy R10 R67 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 >= 2,5 - < Xi; R41 Repr.Cat.3; R63 Eye Dam. 1; H318 Repr. 2; H361d >= 25 - < 50 Substancja NDS : Dwupropyloglikolmetyloeter Nie jest substancj lub mieszanin niebezpieczn zgodnie z rozporz dzenie m (WE) 1272/2008. >= 10 - < 25 Pe en tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. Pe ny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje si w Sekcji 16. Pe ny tekst Not przytoczonych w tej Sekcji, patrz Sekcja 16. SEKCJA 4: rodki pierwszej pomocy 4.1 Opis rodków pierwszej pomocy 3 / 17

4 Porady ogólne W przypadku wdychania W przypadku kontaktu ze skór W przypadku kontaktu z oczami W przypadku po kni cia : Wezwa lekarza w przypadku pojawienia si objawów. : Zapewni swie e powietrze. Zapewni poszkodowanemu ciep o i spokój. Je li objawy utrzymuj si, wezwa lekarza. : Natychmiast zdj ca zanieczyszczon odzie. Zmy starannie skór wod z myd em lub zastosowa znane rodki zmywaj ce. NIE stosowa rozpuszczalników lub rozcieñczalników. : Przep ukiwa otwarte oczy obficie czyst, wie wod przynajmniej przez 10 minut. Je li podra nienie oczu utrzymuje si, skonsultowa si ze specjalist. : Natychmiast powiadomi lekarza. Pozostawi. NIE prowokowa wymiotów. 4.2 Najwa niejsze ostre i opó nione objawy oraz skutki nara enia Objawy : Brak dost pnej informacji. Zagro enia : Brak dost pnej informacji. 4.3 Wskazania dotycz ce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego post powania z poszkodowanym Kuracja : Leczenie objawowe. SEKCJA 5: Post powanie w przypadku po aru 5.1 rodki ga nicze Odpowiednie rodki ga nicze Niew a ciwe rodki ga nicze : Stosowa zraszanie wod, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek w gla. : Silny strumie wody 5.2 Szczególne zagro enia zwi zane z substancj lub mieszanin Specyficzne zagro enia w czasie zwalczania po aru 5.3 Informacje dla stra y po arnej Specjalny sprz t ochronny dla stra aków : W czasie spalania mog powstawa : Dwutlenek w gla (CO2) Tlenek w gla : W razie konieczno ci w trakcie akcji ga niczej za o y aparat oddechowy z zamkni tym obiegiem. Dalsze informacje : Dla ch odzenia nieotwartych pojemników mo na u y spraju 4 / 17

5 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu wodnego. Pozosta o ci po po arze i zanieczyszczona woda ga nicza musz by usuni te zgodnie z lokalnymi przepisami. SEKCJA 6: Post powanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do rodowiska 6.1 Indywidualne rodki ostro no ci, wyposa enie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Indywidualne rodki ostro no ci 6.2 rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska rodki ostro no ci w zakresie ochrony rodowiska : Zapewni wystarczaj c ilo powietrza i/lub wentylacj w miejscu pracy. Usun wszystkie ród a zap onu. Nie wdycha pary. Sprawd rodki ochronne w sekcjach 7 i 8. : Nie wylewa do wód powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku przedostania si do kanalizacji, rodowiska wodnego lub gleby powiadomi odpowiednie w adze. 6.3 Metody i materia y zapobiegaj ce rozprzestrzenianiu si ska enia i s u ce do usuwania ska enia Metody oczyszczania : Ograniczy wyciek, zebra z niepalnym materia em absorbuj cym, (np. piaskiem, ziemi, ziemi okrzemkow, wermikulitem) i przenie do pojemnika celem usuni cia zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekcji 13). Przechowa w odpowiednich, zamkni tych pojemnikach do czasu usuni cia. 6.4 Odniesienia do innych sekcji Patrz w sekcji 8 i 13 SEKCJA 7: Post powanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1 rodki ostro no ci dotycz ce bezpiecznego post powania Wskazówki dotycz ce bezpiecznego pos ugiwania si : Nie wdycha oparów lub rozpylonej mg y. Nie je i nie pi oraz nie pali tytoniu podczas stosowania produktu. rodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Zastosowa rodki ostro no ci zapobiegaj ce wy adowaniom elektrostatycznym. Pojemnik pod ci nieniem. Chroni przed s o cem i temperatur powy ej 50 C. Nie przek uwa i nie pali - nawet po zu yciu. Nie rozpyla w kierunku p omienia lub rozgrzanych materia ów. Trzyma z dala od róde zap onu - Palenie wzbronione. Trzyma w miejscu niedost pnym dla dzieci. Wytyczne ochrony : Pary s ci sze od powietrza i mog zalega przy 5 / 17

6 przeciwpo arowej powierzchni gruntu. 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, cznie z informacjami dotycz cymi wszelkich wzajemnych niezgodno ci Wymagania wzgl dem pomieszcze i pojemników magazynowych : Instalacje elektryczne/urz dzenia musz by zgodne z normami bezpiecze stwa technicznego. Przestrzega przepisów ochrony wody. Inne informacje o warunkach przechowywania Wytyczne sk adowania : Przechowywa wy cznie w oryginalnym opakowaniu w ch odnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa z dala od ród a zap onu - Nie pali. Przechowywa z dala od róde ciep a. : Nie przechowywa z utleniaczami. 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko cowe Specyficzne zastosowania : Uniwersalny oczyszczacz do opryskiwania drobnokroplistego SEKCJA 8: Kontrola nara enia/ rodki ochrony indywidualnej 8.1 Parametry dotycz ce kontroli Sk adniki Nr CAS Dwupropylog likolmetyloeter Warto TWA Parametry dotycz ce kontroli 50 PPM 308 mg/m3 Aktualizacja Podstawa /39/EC Dalsze informacje : skóra: Adnotacja dotycz ca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej nara enia zawodowego wskazuje na mo liwo znacznej absorpcji poprzez skór Indykatywny NDS 240 mg/m PL NDS NDSch 480 mg/m PL NDS NDS 900 mg/m PL NDS NDSch mg/m PL NDS 1-Metoksy-2- propanol TWA 100 PPM 375 mg/m3 6 / /39/EC

7 Dalsze informacje : skóra: Adnotacja dotycz ca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej nara enia zawodowego wskazuje na mo liwo znacznej absorpcji poprzez skór Indykatywny STEL 150 PPM 568 mg/m /39/EC Dalsze informacje : skóra: Adnotacja dotycz ca skóry przypisana warto ci dopuszczalnej nara enia zawodowego wskazuje na mo liwo znacznej absorpcji poprzez skór Indykatywny NDS 180 mg/m PL NDS NDSch 360 mg/m PL NDS DNEL/DMEL : Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 888 mg/kg bw/d Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 500 mg/m3 1-Metoksy- : Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe Warto : 553,5 mg/m3 Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 369 mg/m3 Zaprzesta u ywania: DNEL, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: D ugotrwa e - skutki uk adowe Warto : 50,6 mg/m3 : Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie 7 / 17

8 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki uk adowe Warto : 40 mg/m3 Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki uk adowe Warto : 8 mg/kg Dwupropyloglikol-metyloeter : Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Kontakt przez skór Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki d ugotrwa e, Skutki uk adowe Warto : 65 mg/kg bw/d Zaprzesta u ywania: DNEL, Zastosowanie przemys owe, Pracownicy Droga nara enia: Wdychanie Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki d ugotrwa e, Skutki uk adowe Warto : 310 mg/m3 PNEC : Woda s odka Warto : 140,9 mg/l Woda morska Warto : 140,9 mg/l Zachowanie w zak adach oczyszczania cieków Warto : 2251 mg/l Osad Warto : 552 mg/kg suchej masy (s.m.) Gleba Warto : 28 mg/kg 1-Metoksy- : Woda Warto : 10 mg/l Osad Warto : 41,6 mg/l Gleba Warto : 2,47 mg/l : Woda s odka Warto : 0,25 mg/l 8 / 17

9 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu Woda morska Warto : 0,025 mg/l Osad wody s odkiej Warto : 1,91 mg/kg Gleba Warto : 0,235 mg/kg Zachowanie w zak adach oczyszczania cieków Warto : 10 mg/l Dwupropyloglikol-metyloeter : Woda s odka Warto : 19 mg/l Woda morska Warto : 1,9 mg/l Zachowanie w zak adach oczyszczania cieków Warto : 4168 mg/l Osad wody s odkiej Warto : 70,2 mg/kg Osad morski Warto : 7,02 mg/kg Gleba Warto : 2,74 mg/kg 8.2 Kontrola nara enia rodki techniczne Zapewni wystarczaj c ilo powietrza i/lub wentylacj w miejscu pracy. Sprz t ochrony osobistej Ochron dróg oddechowych Ochron r k : Nie wdycha gaz/dymu/pary/aerozolu. Pracownicy nara eni na st enia powy ej warto ci dopuszczalnych musz u ywa odpowiednich atestowanych respiratorów. : Odporne chemicznie r kawice wykonane z gumy butylowej lub gumy nitrylowej kategorii III i zgodnie z EN 374. Ochrona oczu Ochrona skóry i cia a rodki ochrony : Okulary ochronne z os onami bocznymi : strój ochronny : Stosowa zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy. 9 / 17

10 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu Post powa zgodnie z zasadami ochrony skóry. Kontrola nara enia rodowiska Porady ogólne : Nie wylewa do wód powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku przedostania si do kanalizacji, rodowiska wodnego lub gleby powiadomi odpowiednie w adze. SEKCJA 9: W a ciwo ci fizyczne i chemiczne 9.1 Informacje na temat podstawowych w a ciwo ci fizycznych i chemicznych Wygl d : aerozol Barwa : bezbarwny Zapach : alkoholowy Temperatura zap onu : 1 CEL Temperatura samozap onu : 270 CEL Dolna granica wybuchowo ci : 1,1 V% Górna granica wybuchowo ci : 14 V% ph : nie dotyczy G sto : 0,92 g/cm3 w 20 CEL Metoda: DIN Rozpuszczalno w wodzie : nierozpuszczalny 9.2 Inne informacje W a ciwo ci wybuchowe : Podczas stosowania mo e wytwarza atwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. SEKCJA 10: Stabilno i reaktywno 10.1 Reaktywno Brak szczególnych zagro e. 10 / 17

11 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu 10.2 Stabilno chemiczna Produkt jest stabilny chemicznie Mo liwo wyst powania niebezpiecznych reakcji Niebezpieczne reakcje : Nie s znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania Warunki, których nale y unika Warunki, których nale y unika : Brak rozk adu w przypadku stosowania zgodnie z zaleceniami Materia y niezgodne Czynniki, których nale y : Utleniacze unika 10.6 Niebezpieczne produkty rozk adu Ryzyko rozk adu. : W przypadku po aru mog si tworzy niebezpieczne produkty rozk adu takie jak: Dwutlenek w gla (CO2) Tlenek w gla tlenki azotu (NOx) Dym SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne 11.1 Informacje dotycz ce skutków toksykologicznych Toksyczno ostra Toksyczno ostr - droga pokarmowa : LD50: mg/kg Gatunek: szczur LD50: mg/kg Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prób Dwupropyloglikol-metyloeter : LD50: ok mg/kg Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 401 w sprawie prób : LD50: mg/kg Gatunek: szczur Toksyczno ostr - przez drogi oddechowe : LC50: 30 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: szczur 11 / 17

12 : LC50: > 5,1 mg/l Czas ekspozycji: 4 h Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 403 w sprawie prób Toksyczno ostr - po naniesieniu na skór : LD50: mg/kg Gatunek: królik Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób Dwupropyloglikol-metyloeter : LD50: > mg/kg Gatunek: szczur Metoda: Wytyczne OECD 402 w sprawie prób : LD50: mg/kg Gatunek: królik Dzia anie r ce/dra ni ce na skór Podra nienie skóry : Powtarzaj cy si lub d ugotrwa y kontakt skóry z mieszanin mo e powodowa jej odt uszczenie i w efekcie jej wysuszenie. Mo e powodowa podra nienie oczu i skóry. Powa ne uszkodzenie oczu/dzia anie dra ni ce na oczy Podra nienie oczu : Rozpry ni ta ciecz mo e powodowa podra nienie oczu i ich odwracalne uszkodzenia. Podra nienie oczu : Metoda: Wytyczne OECD 405 w sprawie prób Dzia a dra ni co na oczy. Dzia anie uczulaj ce na drogi oddechowe lub skór Dzia anie uczulaj ce : Informacje te nie s dost pne. Rakotwórczo Uwagi : Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwórczy dla ludzi. Teratogenno Uwagi : Podejrzewa si, e dzia a szkodliwie na dziecko w onie matki. Dalsze informacje : Zagro enie zdrowia nie znane lub nie spodziewane w przypadku normalnego stosowania. 12 / 17

13 SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 12.1 Toksyczno Toksyczno dla ryb : brak dost pnych danych Toksyczno dla ryb : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Leuciscus idus (Ja ) LC50: mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Pimephales promelas Dwupropyloglikol-metyloeter : próba statyczna LC50: > < 999 mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Brachydanio rerio Metoda: Wytyczne OECD 203 w sprawie prób : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 96 h Gatunek: Pimephales promelas (z ota rybka) Toksyczno dla dafnii i innych bezkr gowców wodnych : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 24 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) : próba statyczna EC50: > 104 mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Metoda: Wytyczne OECD 202 w sprawie prób próba pó statyczna NOEC: 12,5 mg/l Czas ekspozycji: 21 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prób Dwupropyloglikol-metyloeter : LC50: mg/l Czas ekspozycji: 48 h Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) NOEC: 0,5 mg/l Czas ekspozycji: 22 d Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka) 13 / 17

14 Toksyczno dla alg Dwupropyloglikol-metyloeter : EC50: > 100 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Scenedesmus subspicatus : próba statyczna EC50: > 101 mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Desmodesmus subspicatus (algi zielone) Metoda: Wytyczne OECD 201 w sprawie prób : EC50: mg/l Czas ekspozycji: 72 h Gatunek: Selenastrum capricornutum (algi zielone) Toksyczno dla bakterii Dwupropyloglikol-metyloeter : IC50: > 100 mg/l Gatunek: Bakterie : EC50: > mg/l Czas ekspozycji: 16 h Gatunek: Pseudomonas putida : Zwolnienie wzrostu EC10: mg/l Gatunek: Pseudomonas putida 12.2 Trwa o i zdolno do rozk adu Biodegradowalno : brak dost pnych danych 12.3 Zdolno do bioakumulacji Bioakumulacja : brak dost pnych danych 12.4 Mobilno w glebie Mobilno : brak dost pnych danych 12.5 Wyniki oceny w a ciwo ci PBT i vpvb brak dost pnych danych 12.6 Inne szkodliwe skutki dzia ania Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT) : MGG 14 / 17

15 Dodatkowe informacje ekologiczne : Nie wylewa do wód powierzchniowych i kanalizacji. SEKCJA 13: Post powanie z odpadami 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów Wyrób : Usuniecie zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie dopu ci do przedostania si do kanalizacji. Nie usuwa cznie z odpadami gospodarczymi. Pakowanie Zanieczyszczone opakowanie Kod Odpadu : Zwroty wskazuj ce zagro enia i rodki ostro no ci umieszcone na etykiecie maj równie zastosowanie do wszelkich pozosta o ci w pojemniku. Nie usuwa cznie z odpadami gospodarczymi. : Usuniecie zgodnie z miejscowymi przepisami. : gazy w pojemnikach ci nieniowych (w czaj c w to halony) zawieraj ce substancje niebezpieczne SEKCJA 14: Informacje dotycz ce transportu ADR Numer UN (numer ONZ) : 1950 Prawid owa nazwa : AEROZOLE przewozowa UN Klasa(-y) zagro enia w : 2 transporcie Kod klasyfikacji : 5F Instrukcja opakowania (LQ) : LQ2 Dopuszczalna ilo - : 1,00 L opakowanie wew. Etykiety : 2.1 Kod dotycz cy ogranicze w : (D) transporcie tunelami Niebezpieczny dla : nie rodowiska IATA Numer UN (numer ONZ) : 1950 Opis wyrobów : AEROSOLS,FLAMMABLE Klasa : 2.1 Etykiety : 2.1 IATA_C Instrukcja pakowania (transport lotniczy towarowy) : / 17 PL

16 Niebezpieczny dla rodowiska IATA_P Niebezpieczny dla rodowiska : nie : nie IMDG Numer UN (numer ONZ) : 1950 Opis wyrobów : AEROSOLS Klasa : 2.1 Etykiety : 2.1 EmS Numer 1 : F-D EmS Numer 2 : S-U Substancja mog ca : nie spowodowa zanieczyszczenie morza RID Numer UN (numer ONZ) : 1950 Opis wyrobów : AEROZOLE Klasa(-y) zagro enia w : 2 transporcie Kod klasyfikacji : 5F Nr. rozpoznawczy : 23 zagro enia Etykiety : 2.1 Instrukcja opakowania (LQ) : LQ2 Niebezpieczny dla : nie rodowiska SEKCJA 15: Informacje dotycz ce przepisów prawnych 15.1 Przepisy prawne dotycz ce bezpiecze stwa, ochrony zdrowia i rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Inne przepisy : Produkt jest sklasyfikowany i oznakowany zgodnie dyrektywami UE lub odpowiednimi przepisami krajowymi. Regionalne lub krajowe implementacje GHS mog nie obejmowa wszystkich klas i kategorii zagro enia Ocena bezpiecze stwa chemicznego Substancja nie wymaga oceny bezpiecze stwa chemicznego. SEKCJA 16: Inne informacje Pe ny tekst zwrotów R odnosz cych si do Rozdzia ów 2 i 3 16 / 17

17 R10 R11 R12 R36 R41 R63 R67 Produkt atwopalny. Produkt wysoce atwopalny. Produkt skrajnie atwopalny. Dzia a dra ni co na oczy. Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki. Pary mog wywo ywa uczucie senno ci i zawroty g owy i Pe ny tekst odno nych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. H225 Wysoce atwopalna ciecz i pary. H226 atwopalna ciecz i pary. H318 Powoduje powa ne uszkodzenie oczu. H319 Dzia a dra ni co na oczy. H336 Mo e wywo ywa uczucie senno ci lub zawroty g owy. H361d Podejrzewa si, e dzia a szkodliwie na dziecko w onie matki. Subject to technical modifications. Please always check all the data against the product information we publish in the internet. Pe ny tekst not wymienionych w sekcji 3 by HASCO Postfach 1720, D Lüdenscheid Dalsze informacje Przedstawione informacje oparte s na aktualnym stanie wiedzy i do wiadczenia i dotycz dostarczonego produktu. Nie stanowi gwarancji dotycz cych w a ciwo ci produktu. Dostarczenie tej karty charakterystyki niebezpiecznej substancji nie zwalnia odbiorcy produktu z odpowiedzialno ci za przestrzeganie odpowiednich zasad i przepisów w odniesieniu do tego produktu. Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporz dzeniu (WE) No. 1907/2006. HASCO Hasenclever GmbH + Co KG D Lüdenscheid Postfach 1720 Tel. ( ) Fax ( ) / 17

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 10.03.2014 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: DF1518

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 107/2006 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Pochłaniacz wilgoci, wkład uzupełniający 1 Identyfikacja preparatu oraz identyfikacja dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Zapewnienie wilgotności powietrza w pomieszczeniach na poziomie 50 % Kraj pochodzenia: Szwecja Pojemność

Bardziej szczegółowo

: DHV360-K21 hebro mosol BD

: DHV360-K21 hebro mosol BD SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Leak detection spray Code-Nr. Parker TS01 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker TS01 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

: Hebro OkoClean Power

: Hebro OkoClean Power SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Data utworzenia / data aktualizacji 2003-10-01/ 2005-10-15 Dystrybutor: Amtra Sp. z o.o., ul. Siemońska 2, 42-503 Będzin, Polska Tel: / 032 / 763 20 80 Fax: / 032 / 763 20 87 www.amtra.pl, www.moje-auto.pl 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Nazwa produktu: 2. SKŁAD I

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek

SIN-LUX Preparat do mycia lodówek Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606

Hilti Firestop Acrylic Sealant CFS-S ACR; CP 606 Data wydania: 07/01/2016 Data weryfikacji: 07/01/2016 Zastępuje: 07/01/2016 Wersja: 4.2 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 24.12.2014 Data wydania 07.06.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

2 Identyfikacja zagrożeń

2 Identyfikacja zagrożeń strona: 1/7 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01

PREPARAT DYSPERGUJĄCO - MYJĄCY AN-01 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ (podstawa: Rozporządzenie MZ. Dz. U. Nr 140 poz. 1171 z dnia 3 lipca 2002) Dystrybutor: Andel Polska Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków Tel. 12

Bardziej szczegółowo

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP

Przy pracy z preparatem należy jedynie przestrzegać ogólnie przyjętych zasad w zakresie BHP Nazwa preparatu: Papier dekoracyjny Data wydania: 04-08-2013 Data aktualizacji: - 1. Identyfikacja substancji / preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja preparatu: Nazwa handlowa: Papier

Bardziej szczegółowo

weber.tec 915 komp.b

weber.tec 915 komp.b Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Płyn do mycia i czyszczenia WC

Płyn do mycia i czyszczenia WC Data sporządzenia: 22.12.2003 Data aktualizacji: 15.01.2010 Wydanie: II Nazwa preparatu: 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji lub preparatu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TOP GLAS W yd a n i e : 2. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 TOP GLAS W yd a n i e : 2. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 31 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Nr CAS Nr WE Oznaczenie [% wag.] Klasyfikacja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa produktu Code-Nr. Parker IA25 Producent/Dystrybutor Zalecenia Telefon awaryjny Parker Hannifin GmbH O-Ring Division

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Karta Charakterystyki według normy (WE) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Strona 1 z 6 SAV1 C400 5C 0.71MM 0.5KG AM Nr SDB : 320141 V001.1 przeredagowano w dniu: 26.03.2009 Data druku: 29.12.2011 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 20.11.2015 Data wydania 30.05.2016 strona 1 z 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA Strona 1 z 5 preparatu niebezpiecznego - Pasta pielęgnacyjna WOCA 0. Ogólnie: - oznacza: nie ma zastosowania lub brak danych. 1. Identyfikacja preparatu i firmy: Nazwa produktu: Pasta pielęgnacyjna WOCA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Wydanie 1.0 Zmiana 08.10.2015 Data wydania 08.10.2015 Seite 1 von 5 1. Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji chemicznej Identyfikacja substancji Bis(di-tert-butyl)-4-dimethylaminophenylphosphine

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PICCOMAT AUTOMATEN TAB Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do mycia podłóg.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 01.05.2013 r. Strona 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Q99 Nr 21 Sekcja 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta 1.1. Identyfikator produktu Q99 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 Keno pure W yd a n i e : 9. 0 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Forma produktu Kod produktu miesznina A91 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310

Odilat RC310. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Odilat RC310 Data wydania: 26.06.2013 wersja 1 Odilat RC310 Preparat do usuwania kamienia kotłowego i odrdzewiania KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Podstawa: Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE)

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 22.12.2015 Aktualizacja: 22.12.2015 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m)

Klasyfikacja Składnik. Nr CAS (m/m) Data sporządzenia 12.03.2003 Wydanie : 5 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa DOX-S Strona: 1 z 8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja substancji lub preparatu: Nazwa handlowa: DOX-S Nazwa chemiczna: Mieszanina N-(1,3-dimetylobutylo)-N

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN W 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Toxan W Zastosowanie: rodentycyd Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk E-mail: fregata@fregata.gda.pl Telefon: (58)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM RENOVATING POLISH - BLACK

KARTA CHARAKTERYSTYKI CHERRY BLOSSOM PREMIUM RENOVATING POLISH - BLACK Aktualizacja 09/09/2013 Weryfikacja 14 Data zastępuje 19/07/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

: POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI

: POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Zastosowanie produktu : Insektycyd Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Firma/Producent

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO: Hotmelt Cleaner Q 1924 Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek czyszczący. Identyfikacja dystrybutora: Data wydania 13102006 Henkel Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Karta charakterystyki według Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 Ceresit CT100 KC Numer : 486652 Aktualizacja: 08.06.2015 Data druku: 06.07.2015 Zastępuje wersje z: 01.08.2014 SEKCJA 1: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 4 Data sporządzenia: 07.02.2006r Data III aktualizacji: 16.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do czyszczenia i pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

* SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/9 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0

DOKTOR ŚRUBA Data wydania 18.10.2010 Data aktualizacji: 12.01.2012 Wersja PL: 3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 20120409 Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia (UE) 1907/2006, z późniejszymi zmianami w brzmieniu (EU) 453/2010 (załącznik I.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI Według rozporządzenia (UE) 1907/2006, z późniejszymi zmianami w brzmieniu (EU) 453/2010 (załącznik I.) Data sporządzenia: 18.4.2009 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania Zastosowanie: Płyn

Bardziej szczegółowo

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36

DAN POL S.C. 01-707 Warszawa ul. Kiełpińska 6m36 strona1z5 Wydanie II Data wydania:06-12-2010 Data aktualizacji:18-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU (podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006r.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Zastosowanie substancji / preparatu Uszczelka poliuretanowa Producent/Dostawca: EFTEC AG Hofstrasse 31 CH-8590

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ 3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 4. Data sporządzenia 05.06.2001 Data aktualizacji 30.03.2004 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja preparatu nazwa handlowa Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

: 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS

: 4-EPITETRACYCLINE HYDROCHLORIDE CRS Data wydania: 27/06/2013 Data weryfikacji: 27/06/2013 Zastępuje: 10/12/2009 Wersja: 6.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE

Mieszanina nie jest zaklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z obowiązującym prawem. Symbole niebezpieczeństwa wg Dyrektywy 1999/45/WE Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny / przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator mieszaniny 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny oraz zastosowanie odradzane Zastosowanie ogólne: Klej Dewinol D3

Bardziej szczegółowo

TVF730-B30 hebro fine 6191

TVF730-B30 hebro fine 6191 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

:art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

:art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja: 1.6 Aktualizacja dnia 08.07.2015 Wydrukowano dnia 19.08.2016 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Velox AF. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velox AF. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SIN-LUX do mycia łazienek

SIN-LUX do mycia łazienek Data aktualizacji 2015-06-01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : Kod wyrobu : 104379E

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PRESTICID Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Kwaśny środek do gruntownego

Bardziej szczegółowo

: INOXOL CARE 500 ML D/F/NL/I/ES/PL

: INOXOL CARE 500 ML D/F/NL/I/ES/PL SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : numer identyfikacyjny : 64565 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 100-21-0 202-830-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 205201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu: GLASIT Numer produktu: 205201 Opis produktu: środek do czyszczenia szkła, nie pozostawiający zacieków, jak równieŝ szyb, luster,

Bardziej szczegółowo

V8 Płyn do naczyń. 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne);

V8 Płyn do naczyń. 112 (ogólny telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne); SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 GRANLEP

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 GRANLEP Strona 1 z 7 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Zawiera: Klinkier portlandzki 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY CLEAN MEX 30

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY CLEAN MEX 30 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: (zawiera: alkohol etylowy) Typ produktu: mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. Profesjonalny płyn płuczący do pieców konwekcyjno-parowych

PRODUKT WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. Profesjonalny płyn płuczący do pieców konwekcyjno-parowych KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Data sporządzenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY PURGA WKV Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek wspomagający pranie.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom

Karta charakterystyki Brise Citrus Blossom 1. Identyfikacja preparatu, identyfikacja producenta/dystrybutora Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Preparat do mycia /utrzymania czystości, do profesjonalnego stosowania. Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : CF25 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z regulacją Przepisów Wspólnotowych 2006/1907/WE Nazwa produktu

KARTA CHARAKTERYSTYKI Niniejsza karta charakterystyki powstała zgodnie z regulacją Przepisów Wspólnotowych 2006/1907/WE Nazwa produktu Nazwa produktu Zastępuje wersję z dnia: 21.11.2011 Strona: 1 z 8 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa produktu Zastosowania substancji lub mieszaniny Rozpuszczalnik

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ DKJ 2 2004 100 DATA SPORZĄDZENIA: 2003-01-29 DATA AKTUALIZACJI 2012-01-01 WYD.11 (sym. działu, nr rejestru) (rok)(nr kolejny w roku) (rr-mm-dd) (rr-mm-dd) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 1.2 odradzane Relewantne

Bardziej szczegółowo

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM

NABŁYSZCZACZ DO OPON I GUM SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data aktualizacji : 18.06.2003 LOTOS ODMRAŻACZ DO PALIWA ODPAL Strona 1 z 5 Karta Nr L 007 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Producent: ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna Adres: 91-203 Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

: WOLF LITHIUM GREASE EPA

: WOLF LITHIUM GREASE EPA Data wydania: 22/04/2004 Opracowano: 19/03/2015 Zastępuje: 27/05/2013 Wersja: 3.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu

Bardziej szczegółowo

Pasta rozpuszczalnikowa do podłóg POPULARNA

Pasta rozpuszczalnikowa do podłóg POPULARNA Data aktualizacji: 30.07.2015 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Aktualizacja: 29-04-2008/ HN Zastosowanie produktu: Do szybkiego czyszczenia elemantów Artykuł nr 11535 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

S 708 Corridor Power Stripper Data sporządzenia: 01.09.2013 strona 1 / 13

S 708 Corridor Power Stripper Data sporządzenia: 01.09.2013 strona 1 / 13 Data sporządzenia: 01.09.2013 strona 1 / 13 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska obecne w preparacie: Nazwa składnika Nr WE Nr CAS Klasyfikacja Stężenie

Składniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska obecne w preparacie: Nazwa składnika Nr WE Nr CAS Klasyfikacja Stężenie 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / PRODUCENTA Nazwa preparatu: Zastosowanie: Producent: Telefon alarmowy Środek ochrony roślin, insektycyd. ZPUH BEST-PEST Małgorzata Świętosławska, Jacek Świętosławski Spółka

Bardziej szczegółowo

REVELLER 280 SC. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006. Wersja 2.1 Przejrzano dnia 19.10.2009 Odn.

REVELLER 280 SC. KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006. Wersja 2.1 Przejrzano dnia 19.10.2009 Odn. Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej odpowiada normom i wymaganiom przepisów prawnych w Polsce i może nie odpowiadać wymaganiom w innych krajach. 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI

Nazwa Firmy: Adres: Maria Aurelia Campmany, 17 08252 Castellgalí(Barcelona)Spain KARTA CHARAKTERYSTYKI Kod: 220201 Strona: 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i firmy. Nazwa produktu : GRESLIM Numer produktu: 220201 Opis produktu: środek do czyszczenia fug, szczególnie do utrzymania czystości płytek ceramicznych

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa: Identyfikacja preparatu ROKO ŻEL DO WC Zastosowanie preparatu: żel do czyszczenia WC Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakład Chemii Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2015/830 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Zawiera: Kwasy Benzenosulfonowe, C10-14 pochodne alkilowe,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie 5 Data sporządzenia: 24.03.2004r Data IV aktualizacji: 12.09.2008r 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa: Zastosowanie: Preparat do zmywania starych, polimerowych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX E 25

KARTA CHARAKTERYSTYKI ARDEX E 25 Aktualizacja 08/03/2013 Weryfikacja 6 Data zastępuje 10/12/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

POKOST LNIANY. 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.Identyfikator produktu: 1.2.Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO NIEZAKLASYFIKOWANEGO JAKO NIEBEZPIECZNY Klej CR Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. nr 140,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta zgodna z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY

KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY KARTA CHARAKTERYSTYKI KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY Data sporządzenia: 2002-09-19 Data aktualizacji: 2012-01-05 Wydanie: 4 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Dane produktu Numer artykułu: 017132 Zastosowanie substancji / preparatu Smar stały Producent/Dostawca: KLÜBER LUBRICATION

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Smar zielona pszczoła GREEN BEE

Smar zielona pszczoła GREEN BEE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa wyrobu : Nr wyrobu : 020328 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia: 26.05.1999 r DODATEK DO OLEJU NAPĘDOWEGO KONCENTRAT Strona 1 z 6 Karta Nr 059 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa

Bardziej szczegółowo

SUPER NABŁYSZCZACZ DO OPON

SUPER NABŁYSZCZACZ DO OPON SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki / przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KristalinPhore Universal

KristalinPhore Universal SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja produktu Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/10 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ. Karta Charakterystyki Preparatu BOX Pasta BHP do rąk wg rozporządzenia WE nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. Data sporządzenia karty: 5.01.2009. 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA strona 1/11 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006r. Data sporządzenia: 15.04.2013r. SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Karta Charakterystyki Pronto Liquid Wood Cleaner Aktualizacja: 20150409 Wersja: 05.0 1.1 Identyfikator produktu. Nazwa handlowa: Pronto Liquid Wood Cleaner 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo