LUBUSKIWOJEWODZKI TNSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBUSKIWOJEWODZKI TNSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA"

Transkrypt

1 LUBUSKIWOJEWODZKI TNSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA ul. Siemiradzkiugo 19 tel Zielona Cora fax. 6S Zielona G6ra; dnia <-9 lipca 2015 r. WI MJ Pan Andr/cj Niemiec Prokurent Wexpool Sp. 7. o.o. ul. Poznariska 14 a Dijbrowka Wlkp Zbaszynek ZARZADZEN1E POKONTROLNE Na podstawie art. 12 list. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Tekst jednolily: Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z p. zm.) oraz ustalen kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 lipca do 23 lipca 2015 r. w Wexpool Sp. z o.o. w Dabrdwce Wlkp., udokumentowanych protokolem kontroli Nr WIOS-ZGORA 229/2015 zarza_dzam: 1. Ograniczyc przyjmowanie i raagazynowanie odpadow komunalnych slwarzajac}'ch mozliwosc rozwoju insektow stanowiacych polencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia mieszkancow wsi Dabrowka Wlkp. Tcrmin roalixacjl: bczxwloczny. 2. Zapobiegac rozprzestrzenianiu si? odpadow poza teren Zakladu. Termin rcalizacji: bexxwloczny. Wyznaczam terinin przeshmia piseninej fnformacji o zakresie poctjqtych dzialah sluzqcych wyelwiinowanfu wskazanych naruszen na dzien 3J lipca 20J5 r. UZASADNIEN I E W wyniku ustalen kontroli przepro wadzonej przez inspektorow Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zicloncj Gorze w dniach od 20 lipca do 23 lipca 2015 r. w Wexpool Sp.z o.o. w Dabrovvce Wlkp.. stwierdzono nieprawidlowosci wzakresie przestrzegania wymagan ochrony Srodowiska. W zwiazku z po\vyzszym Lubuski Wojewodzki Inspekior Ochrony Srodowiska zarzadzil w punktach 1-2 niniejszego zarzqdzenia usunieeie uchybien i naruszen przepisow.

2 Ad 1. W takcie kontroli na tcrcnic Zakladu i w najblizszym jego otoczeniu slwierdzono wystepowanie w duzych ilosciach inseklow lypu prusak, ktorych rozprzestrzenianie stwarza potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia mieszkancow wsi D^browka Wlkp. Zaklad zajmuje si produkcja paliwa alternatywnego w instalacji do przetwarzania odpadow. Na terenie Zakladu zmagazynowano ,395 Mg odpadow (stan na dzien 30 czerwca 2015 r.)-tak duzy stan magazynowy moze mice wplyw na intensywne namnozenie insektow. Zgodnie z art. 141 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z p. zm.) oddzialywanie instalacji lub urzadzenia nie powinno powodowac pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Ad 2. W lakcie kontroli stwierdzono na zewn^lrz Zakladu obccnosc odpadow przemieszczanych przez wiatr (odpady folii, papieru). Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p.zm.) gospodarke odpadami nalezy prowadzic w sposob zapewaniaj^cy ochrone zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska. Pouczcnjc: 1. Zarz^dzenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawovvych obowiazkach wynikaj^cych z przepisow o ochronie srodowiska. Zarzadzeniem nie nalozono na konlrolowari^ jednostki^ zadnych dodatkowych obowiqzkow poza tymi, ktore powinna realizowac z mocy prawa lub posiadanych decyxji administracyjnych. Wydanic zarzadzenia pokontrolnego przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspeklora Ochrony Srodowiska nie ogranicza uprawnien innych organow ochrony srodowiska do wszczecia poslcpowania cgzckucyjncgo lub innego przewidzianego prawem. Skierowanie do przedsi^biorcy zarzqdzcnia pokontrolnego nie \vyklucza zaslosowania przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska innych dzialan adminislracyjno-prawnych. 2. Stosownie do art. 31 a list. 1 i ust. 2 ww. ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska, kto w wyznaczonym tcrminie, nie infonnuje organu Inspekcji Ochrony Srodowiska o zakresie wykonania zarz;jdzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawda infonnuje organ Inspekcji Ochrony Srodowiska o wykonaniu zarzqdzenia pokonlrolnego podlega karze aresztu., ograniczenia wolnosci lub grzywny, na zasadach okreslonych w Kodeksic postepowania w sprawach o wykroczenia. 3. Na zarzqdzenie pokontrolne Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, sironie przysluguje skarga do Wojewodzkiego S^jdii Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za posrednictwem Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska po \vyczerpaniu srodkow zaskarzenia, tj. w terminie 30 dni od dnia dor^czenia odpowiedzi Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wnicsienia wezwania do usuniecia naruszenia prawa, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie. Wezwanie do usuni9cia naruszenia prawa mozna wniesc do Wojewodzkiego Inspeklora Ochrony Srodowiska na pismie w terminie 14 dni od dnia doreczenia zarzadzenia pokontrolnego. Otrzyimija: 1. Adresat-za potw/e/r/zen/eni odbioni 2. a/awl LUBUSKI WOJEWODZK INSPEKTMH)r/ll]f)NYS;iOOOWlSKA Maria Mutsorzata Szabmvska

3 LUBUSKJ WOJEWODZKIINSPEKTOR OCHRONY SRODOWJSKA ZielonaGora Siemiradzkiego 19 tel: fax: ; PROTOKOL KONTROLI NR WIOS-ZGORA 229/2015 Sygnatura protokolu Podstawa do przeprowadzenia kontroli WI MJ art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U. z2013 r. poz. 686), w zwia_zku z arl 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzic dzialalnosci gospodarcze (Dz. U.z2015r., poz.584j.t.) Identyfikacja kontrolowanego zakladu Nazwa zakladu, adres WEXPOOL SP. Z O.O., Poznanska 34 a, Dabrowka Wikp., Zbaszynek, Gmina Zba_szynek (miejsko-wiejska), Powiat swiebodzinski Rodzaj dzialalnosci, Gospodarowanie odpadami: 1. sortownia odpadow 2. instalacja do produkcji rodzaje i liczba instalacji, paliwa altematywnego kod dzialalnosci lub Instalacje: instalacji Adres kontrolowanej Poznanska 14 a, Dabrowka Wlkp., Zbqszynek., Gmina Zbqszynek dzialalnosci (miejsko-wiejska), Powiat swiebodzij'iski Osoba poinformowana o Andrzej Niemiec, Prokurent podjeciu kontroli NIP zakladu j Regon zaldadu lub PESEL podmiotu, ktory nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) PKD/EKD Kod NACE Rejestracja Telefon/ fax Adres strony internetowej: Posiadane certyfikaty ISO, EMAS Przedstawicicl zakladu. \vg KRS dhs spolck pntwa hmdlowcgo {lub wpisu do cwideiicji dzialalnosci gcspodnrc/.cj - \ po/.oslalych Udzielajqcy informacji: (imie i nazwisko, stanowisko) / Sa.d rejonowy w Zielonej Gorze VII! Rejestru Sadowego nr Hendrik Gerrit Kwast, Prezes Zarzfjdu Osoba Andrzej Niemiec Jednostka nadrz^dna dla kontrolowauego znmadu Nazwa WEXPOOL SP.ZO.O. Adres do korespondencji Wydzial Gospodarczy Krajowego Stanowisko Prokurent Poznanska 14, Zbaszynek, Gmina Zbaszynek (miejsko-wiejska), Powiat swiebodzinski Ninicjszy prolokol kontroli nie moid byepowielany bez pisenmej zgt'dy kierowntkit komorlii ittspekcji, przaz ktorq

4 NIP Regon Rejestracja Telefon/ fax Informacja o kontroli Data rozpoczecia kontroli Data zakoriczenia kontroli Charakter kontroli Rodzaj kontroli Typ kontroli Okres objety kontrola Cel kontroli Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr Problemowa Interwencyjna Pozaplanowa Biezacy 2015 r. Przeprowadzajqcy koutrolq, uczestniczqcy w kontroli Inspcktor/inspektorzy Mariola Jasiriska, Inspektor, WA MK upowaznieni do kontroli Barbara Poprawska, Starszy specjalista, WA MK (imi$ i nazwisko, Andrzej Uchman, Naczelnik Wydzialu Inspekcji, WA MK stanowisko sluzbowe, nr upowaznienia) Inspektor/inspektorzy wykonujacy pomiary i badania (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe, nr upowaznienia) Osoby uczcstniczace w kontroli (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe, instytucja) 1. Ustalenia kontroli Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o zgloszenie dotyczace namnozenia duzej iiosci insektow typu prusak w kontrolowanym Zakladzie i poza nim. Z pozyskanych informacji wynika, ze insekty rozprzestrzeniaja si? do pobliskich posesji mieszkalnych. W trakcie kontroli w dniu 20 lipca 2015 r. uzyskano od Prokurenta firmy Wexpool Sp, z o.o. Pana AndrzejaNiemca nastepujace informacje: - w dniu 30 czerwca 2015 r, zakonczono przyjmowanie zmieszanych odpadow komunalnych. Do Zakiadu trafiajij jedynie odpady z nadsitowej frakcji posortowniczej oraz odpady przemyslowe (poprodukcyjne) inne niz niebezpieczne; - w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. do instalacji przyjeto ,386 Mg odpadow, nalomiast wywieziono z instalacji 34,798,773 Mg (bilans opadow z podziatem na miesiqce w ww. okresie stanowi zalacznik Nr 2); - aktualny stan magazynowy na dzien 30 czerwca 2015 r. to ,395 Mg odpadow w tym 2147,417 Mg odpadu komunalnego innego niz "zmieszane odpady komunalne"; - minimum stanu magazynowego dla prawidlowego funkcjonowania instalacji i zapewnienia ci^glosci dostaw dia odbiorcow to okolo ,00 Mg odpadow; - Zaklad aktualnie produkuje paliwo alternatywne. Ze wzgledu na problemy z pozyskaniem odbiorcow paliwa (cementownie) powoduje to utrzymywanie sie wysokicgo stanu magazynowego zebranych odpadow Nintejszy protokol kontroli nie maze bye powielany bez pisemnej zgody kierownikit komovki inspekcji, przez kiorq z sporzqdwny inaczej niz»' calosci. ^

5 W dniu kontroli w Zaldadzie odbywala sie produkcja paliwa alternatywnego, nie pracowala linia sortownicza ze wzgledu na sezon urlopowy. Na terenie Zakladu podczas wizji lokalnej (Protokot z ogledzin stanowi zlacznik Nr 1) zaobserwowano wystepowanie insektow typu prusak, takze na drodze dojazdowej do Zakladu oraz do wsi przemieszczaly sie insekty. Ponadto poza terenem Zakladu stwierdzono zanieczyszczenie terenu odpadami przemieszczanymi przez wiatr. Zaklad posiada Program Ochrony Przed Szkodnikami, W ramach tego programu prowadzony jest monitoring obecnosci gryzoni i insektow przez Firme Uslugowo-Handlowa^ SANTOX z siedzibq przy ul. Zbaszynskiej 20 wnowym Tomyslu. Podczas kontroli okazano co miesieczne protokoly sporzadzonc przez ww. firme. W protokole odnotowuje si? aktywnosc gryzoni we wszystkich obiektach, w ktorych rozstawiono 86 pulapek. Z protokolow prowadzonych przez firing SANTOX wynika, ze pierwsze insekly pojawily sie w miesiacu czerwcu tego roku. W zwiazku z tym kontrolowany Zaklad podjal nast9puja.ce dzialania: - co dwa dni prowadzona jest dezynsekcja metoda natryskow^ obiektow i terenu Zakladu, dodatkowo prowadzone sa. opryski na wewnetrznej czesci walu otaczajacego Zaklad oraz przy ogrodzeniu; - wystosowano pismo do mieszkancow ul. Poznanskiej w Dabrowce Wikp. o zg-loszeniu faktu wystapienia insektow na terenie posesji w celu przeprowadzenia dezynsekcji przez firm? SANTOX na koszt kontrolowancgo Zaldadu. Do dnia kontroli firm a przeprowadziia dezynsekcje w 12 posesjach na wlasny koszt. W najblizszym czasie beda przepro wad zone kolejne zabiegi. 2. Naruszenia i nieprawidlowosci Lp. Dokladnic dla kazdego rodzaj nieprawidlowosci Dowod (dokumentacja audiowizualna, protokol ogledzin, \vyniki pomiarow, dokumenty zakhidu, opinia eksperta itp.) Nadmierna ilosc zmagazynowanycli odpadow komunalnycji w stosunku do polrzeb technologicznych stwarza zagrozenie rozmnazania i rozprzeslrzeniania sie insektow orazniesie potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia mieszkaiicow wsi Dabrowka Wlkp. Rozprzestrzenianie sie odpadow poza teren Zakladu. Proloko! z ogledzin oraz ustalenia z kontroli. Protokol z ogledzin oraz ustalenia z kontroli. Wymienienie punktu pozwolenia lub przyloczenie aktu prawriego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokuniejitu (zgloszcnia, inlbrjnacje itp.) Ait. 141 ust.2 usiawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz. 21 z p.zm.) 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego) Lp. Nazwa wykroczenia Rozprzestrzenianie sie odpadow poza teren Zakladu Artykul z przepisu Art VI. Ustawao odpadach - Kto prowadzi gospodarke odpadami niezgodnie z nakazem okreslonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, ktora popclnila wykroczenie Andrzej Niemicc Zastosowana sankcja (mandat, pouczcnic) Pouczenie Inne zagadnienia Niniejszy protocol kontroli nie maze bye powiatany hezpisamnej zgot/y kierownika koworki inspekcji, sporigdzoiiy inaczej niz w ctilosd. zez ktorq zostal

6 5. Informacje koncowe Integrality czcsc nmicjszego protokolu stanowiq nast^pujqce zalaczniki: 1 Protokol z ogledzin 2 Bilans odpadow 3 Upowaznienie do kontroli Protokol nie zawiera informacji zastrzezonych. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Andrzej Niemiec, przed podpisaniem protokolu nie wnosi do ustaleri protokolu (w tym rowniez: miejsca, sposobu, czasu poboru probek, wykonanych badari i pomiarow konlrolnych) zastrzezeri i uwag. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmowic podpisania protokolu i w takim przypadku, moze w tcrminie siedmiu dni przedstawic swoje stanowisko na pismie wlasciwemu organowi Tnspekcji Ochrony Srodowiska. Wyniki i ustalenia kontroli omowiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki. Niniejszy protokol" sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach. Po odcxytaniu protokoiu kazdy egzemplarz zosta! podpisany, a w egzemplarzu dia WIOS wszystkie strony protokolu dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarz protokohi doreczono kierownikowi kontroiowanej jednostki organizacyjnej. Zgodnie '/. art. 81 ust 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzle dzialahiosci gospodarezej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z pozn. zm.) dokonano wpisii w ksiazcc kontroii pod pozycjq: 31. Data i miejsce podpisania protokolu: , Zielona Gora (siedziba WIOS) Podpis i pieczec uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej Podpis i piecz^c uprawnionego inspektora INSPECTOR ^ rt w^vx\ specjalista mgrmt.oamc.-poprawska i\iniejky protocol kontroli nie moze hyc powii'lany hez pisemnnj zgody kicrownik/t komorki inspekcj'i, pncz klorq zosiai spontjdzony inticzej nii. w calosci.

7 Zestawienie sporzadzone w dniu Wexpool Sp. Z o.o. Dabrowka Wielkopolska ul. Poznahska 14a Zestawienie przyjecia odpadow z podziatem na miesi^ce Miesi^c Mg 6 359, , , , , ,622 Zestawienie wydan odpadow z podziajem na miesi^ce Miesiac Mg 1 421, , , , , ,740

8 Gel spolkania: Protokot nr2 znadzwyczajnegozebraniazespotuzarzadzania Kryzysowego Starosty Swiebodziriskiego w dniu 22 lipca 2015 roku. G G Konsultacjeze specjalislands. ODD Okresleniekierunkowdziatahzmierzajacychdolikwidaqi owadow natereniedabrowki Wlkp. W zakresie przedstawianych spraw w zebraniu udzial wzieh: Wiestaw Czyczerski BurmistrzZbaszynka Jan Makarewicz- Zastepca Burmistrza Zbaszynka Piotr Krzywy Kierownik Powiatowego Centrum Zarzajlzania Kryzysowego w Swiebodzinie Arleta Miskiewicz Paristwowy Powiatowy I nspektor Sanitarny w aviebodzinie Tadeusz Ciejka ' Specjalista ds. ODD, wtascicid PUH Fast FVotektor Pawei Ciejka PUH Fast Protektor Listapozostafychuczestnikowzebraniasianowi zaiacznikdonlniejszego protokofu. Spotkanie w Urze>izieMiejskim wzbaszynku trwafo od godz do godz Kieroivnik PCZK Piotr Krzyv\-y otworzyl druga^cz^sc nadzwyczajnego z^drania, po czym strescil przebieg najwaznlejszych dziatah podjejtych w spravie likwidacji inwazjl szkodnikow. Pan Piotr Krzywy poprosif Pana Tadeusza Ciejk? Specialist^ ds. ODD o przedstawienie wnioskow oraz mozliwych kierunkowdziatari powstepnieprzeprowadzonej wizji lokalltej" We wstfjpie swojq wypowiedzi Pan Tadeusz Ciejka przyblizyi zgromadzonym osobom szczegoty dotyczace dziatainosci firmy, ktorej jest wiascicielem. Nast^pnie Specjalista ds. JDDD przedstawit wyniki wstepnie przeprowadzonq wizji lokalnej. Pan Tadeusz Ciejka poinformowat, iz na terenie Dabrowki Wlkp. stwierdzono wystepowanie masowej ilosci zadomki lesn^' i polnej- owadow z rz^du karaczanow, ktore zyjq, w srodowisku zazwyczaj z dala od czlowjeka. Analizujac temat Specjalista ds. ODD stwierdzii, iz przyczyna^masowego wystepowania owadow mogla bye tagodna zima Nie bez znaczenia pozostaje rowniez fakt bardzo szybkiego rozmnazania zadomki, ktora z racji kurczacego sie zasobu pozywienia zacz^ja migracj^ w kierunku domostw. Pan Tadeusz Ciejka podkresih, iz dotychczas zastosowano wjasciwe preparaty dezynfekcyjne, niemniej jednak w nie wystarczajacq ilosci. Specjalista ds. DDD stwierdzii rowniez, ze na t chwil nie posiada szczeg6)owych informacji dotyczacych wskazania konkretnych miejsc oprysku oraz ich zasie^u. NastejDniePan Tadeusz Ciejka skuph si^na omowieniu potencjalnych kierunkow dzialania. Zdaniem Specjalisty dzialania dezynfekcyjne nalezy rozpoczac od miejsc, w ktorych odnotowano na]wiej<;sze cupiska-owadowrtj;^od-przyzak}a'dowych-wa)6w-oraz-domostw-2najdujacych-si -w-najbli-zszymotoczeniu fir my Wexpool. Ogrody stanowia^naturalnesrodowiskotych owadow, awi^cnienalezy im pos\viecac tyle uwagi, poniewaz w tym otoczeniu byty one od zavsze i 53. przyjazne srodowisku. Pan Tadeusz Ciejka podkreslit, iz co do zasady nie mozna stosowac srodkow chemicznych przy ogrodkach (w cz^sci,,spozywczej"), mozna jezaaplikowac w ozdobn^' i rekreacyjnej czesci ogrodu. Niemniej jednak rodzaj srodkow musi bye precyzyjnie dobrany, nalezy rowniez zachowac wymagane srodki ostroznosci.

9 Specjalisia ds. DDD na tym etapie analizy poddal w watpliwosc mozliwosc oprysku zboz. Zdaniem Pana Tadeusza Ciejki temat ten nalezy skonsultowaczespeq'alistami zzakresu ochrony roslin. Pan Tadeusz Ciejka oznajmit, iz nalezy przeanalizowac temat zwiazany z doborem odpowiednich preparatow dezynfekujscych, ktore musza^byc certyfikowaneprzez Ministerstwo Rolnictwa. Istotnym dementem jest rowniez okreslenie na jakim etapie wzrostu roslin mozna ]e zastosowac, by ocenic mozliwosc biodegradacji srodkow. Odnoszapsie_do powyzszegozagadnieniagtoszabrafapani Aleksandra WolniewiczPrzedstawicicl Swiebodziriskiego Oddziaiu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa, ktora podkresiha, iz generalnietylkozywaroslinajestzdolnaroziozycsrodekchemiczny, natomiast natym etapiezboza sa^wyschni^e Pan Tadeusz Ciejka zapewnil, izpowyzsza^kwesti^skonsultujezespecialistami wtej dziedzinie. Nastepnie gtos w omawianych kwestiach zabrat Pan Piotr Krzy^y, ktory odniosf sje_ do poruszanej na wczorajsym spotkaniu z Wojewod^ Lubuskim wieiowqtkowosci sposobu oprysku hatd. Z infonnacji udzielonych przez Kierovnika PCZK wynika, iz na \^w. spotkaniu padta propozycja oprysku powietrznego. W zwiazku z tym Pan Piotr Krzywy poprosif o ustosunkowanie si^ do zgjoszonq propozycji. Pan Tadeusz Ciejka oznajmtt, iz oprysk hatd niebedzjestanowi! problemu poniavazsa^onestabilna Pozatym miejscowo mozna zastosowac si] ni^szesrodki owadobpjcze W zwiazku z tym nieistnieje koniecznosc oprysku z powieirza. Nastepnie Pan Tadeusz Ciejka przeszedf do omowienia potencjalnych srodkow, ktore bye rnoze b^dzie mozna wykorzystac w walce z owadami. Wsrod wymienionych srodkow owadobojczych znalaziy sj$ rn.in.: Actellic, Fendona 6 SC, Mythic, Abamektyna. Zdaniern Specjalist>' ds. BBD preparaty nalezy dobrac do posczegolnych miejsc oprysku. W zwiazku z tym inne srodki nalezy wykorzystac do oprysku hald, otoczenia zboza inne zasdodezynfekcji domow. Pan Tadeusz Ciejka zwroch uwag^na wymaganesrodki ostroznosci oraz ~rta~takt, izjego Diezaca ocena mus zostac j eszcze przeanalizowana, ajq eterty beda^udostepnione \ raporcie \ dniu jutrzejszym. W dalsze] cz^sci spotkania podj^to dyskusje na temat tego, co nalezy zrobic zezbozem, ktore rolnicy musza^niebawem skosic. W ramach debaty przeanalizowanezostaiy rozne mozliwosci rozwiazah (np, stworzenie punktu gazowania przyczep ze zbozem itp.). Przedsla-\viciefe Swiebodzihskiego Oddzialu Wojavodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Ts'asicnnictwa odniesji s^ do tematu zasad fumigacji, czyli zwalczania szkodnikow za pomoca^ substancji chemicznych w formie dymu. pary lub gazu. Pan! Aleksandra \VoJnie\vicz zwrocita uwag na konsekwencje nieprzestrzegania okreslonych zasad. Wtrakcie dyskusji BurmistrzZba^szynka Wies^aw Czyczerski poprosii o dokladneokresleniestrefy buforowcj, w ktorej skoncentrowanezostana^dzialania owadobojcza Ponadto padiy pytania dotyczace przypuszczalnego czasu, ktory zajmie dsynfekcja. Specjalista ds. DDD podkreslif, ze srodki owadobojcze szybko przynosza^ widoczne rezultaty (efekty widoczne sa^juz po 5-6 godzinach od zastosowania). Wszystko zatem zalezy od szybkiego okresjenia rodzajow preparatow, ich zakupu. -dezynfekcji-i-warunkow atmosferycznych; W dalszej czesci zebrania ustalono nastepujapa_kolqnosc dziatan: 1. skup zbozai sfomy przezfirm We<poo] 2. Zdeponowani e pi onow w mi ejscu odosobnionym, ni ezwlocznq_ utyl izacje_ pi onow. 3. Przeprowadzeniegiebokiq orki i watowania,,strefy buforowej". FYzedstawione rozwiazanie popar} Prokurent firmy Wexpool Andrzej is'iemiec, ktory podkreslil iz utylizacjaplonow niebedziestanowilaproblemu dlafirmy.

10 Nastepnie za pomoca_ systemu informacji przestrzennej Urzedu Miejskiego okres'lono ww. stref? buforowa, ktora objeta zostanie dzialanjami owadobojczymi. Uslalono, iz przedmiotowa strefa obejmowac b?dzie najblizsze otoczenie finny Wexpool. Dokladnie sprecyzo\vano numeracje poszczegolnych dziaiek znajdujacych sie \ najblizszym otoczeniu finny Wexpool. Ponadto ustalono, iz kwestia zasad skupu zboza i ewentualnych odszkodowari lezy po stronie finny Wexpool, poniewaz to ona ma obowlazekskutecznego zwalczenia szkodnika. Burmistrz Zbqszynka zadeklarowaf SWOJEJ pomoc w dziafaniach na drodze odszkodowa\vczej. W dalszej czesci posiedzenia zapadly kolejnepostanowienia: 1. Monitoring zakresu zasiegu wystepowania zadomki na terenach pol uprawnych przez specjaliste. 2. Dobor odpowiednich srodkow owadobojczych przez specjaliste. 3. Rozpoczecie dzialan dezynfekcyjnych (od r.). 4. Przeprowadzenie negocjacji z rolmkami w zakresie skupu z^a przez firm? Wexpool oraz organ wykonawczy Gminy. 5. Ziecenie firmie zewnetrznej przeprowadzenie takicli czynnosci jak: koszenie, balotowanie oraz przewoz zbiorow na teren zakladu - (zadanie to lezy po stronie fir my Wexpool). 6. Gleboka orka i zawalowanie strefy buforo\vej. - (zadanie to lezy po stronie firmy Wexpool). 7. Dezynfekcja maszyn i urzadzeri sjuza.cych do \v\v. prac. - (zadanie to lezy po stronie firmy Wexpool). Pan Piotr Krzy\vy poprosil o to, by przediniotowe informacje dotarty dp rolnikow. Burmistrz Zbijszynka podkreslil, iz rolnicy poproszeni zostan^j. o wstrzymanie sie ze zniwami do piatku ( ! 5 r.), poniewazbyc moze konieczne bedzie poszerzenie ustalonej wczesniej strefy intensywnych dzia^aii owadobojczych. Na koniec jeszcze raz podsumowano temat preparatow, ktore wstepnie brane sa. pod uwage przy dezynfekcji mieszkari i obejsc oraz poszczegolnych rniejsc ich zastosowania. Pan Tadeusx Ciejka po raz kolejny odniosl sie do zasad bezpieczenshva to\varzysza.cych dezynfekcji. podki-eslaj^c jednoczesnie koniecznosc szczegolowego przeanalizowania jnetod walki z owadami. Na tym zakonczono nadzwyczajne zebranie ZespoHi Zarr^dzania Kryz^'sowego Slarosty Swiebodzinskiego Protokolowala: Bernadetta Utrata podinspektor

11 F Inspekcja Ochrony Srodowiska LUBUSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA ul. Siemiradzkiego 19 tel. (68) J Zielona Gora fax. (68) PROTOKOL Z OGL^DZIN _ DO PROTOKOLU KONTROLI NR.EIOS ' przeprowadzonych w dniu.cw,.y.rt/..^>v.i.4,.?.: na terenie ^Q [ Oglgdziny przeprowadzili: posiadajacy upowaznienie do kontroli (imie i nazwiskja, stanowisko sluzbowe).'^. wydane przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochi-ony Srodowiska. 2. lx^.\fe.^... ^.f.^r/5.^... - posiadajacy upowaznienie do kontroli (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe) /.'^'.. "wydane przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. UcUtnon- fiac^elxulc (imie i nazwisko przedstawiciela kontroiowanego podmiotu, stanowisko sluzbowe) W ogl^dzinach uczestniczyli: (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe, nazwa organu lub instytucji) J^rzedmiotem ogl^dzin bylo:

12 W trakcie ogl^dzin ustalono co nast^puje: >J ' z

13

14 Dokumentacja audiowizualna Niniejszy protokol sporzajdzono w....<or. jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokohl dwustronnie parafowano. f x miejscowosd, dnia Sta rs^y^specja I ista mgr mz. pbaffe Poprawska podpis i pieczgc przedstawiciela kontrolowanego podmiotu podpisy i piecz%cie kontrolujqcych I N SP ^KTOR HO/^^^A, mgr ins. Mariola Jasinska podpisy i piecz^cie przedstawicieli osob uczestniczqcych w ogl^dzinach

Wrzesrna, dma26.07.2007r NO/070-4/2007

Wrzesrna, dma26.07.2007r NO/070-4/2007 S&ARB0WY we WRZE&NI ul. Warszawska 26, lei. 4359-100 62-300 WrzeSnia [1},,.,. 0, n_ orvw Wrzesrna, dma26.07.2007r NO/070-4/2007 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznanhi PL C. Ratajskiego 5 60-967 Poznan Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Działalność kontrolna WIOŚ

Działalność kontrolna WIOŚ Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2013 r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Pan Madej Berek Sekretarz Rady Ministr6w

Pan Madej Berek Sekretarz Rady Ministr6w RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANS6w PK3/030 11 I0lJPC/903/20 10/20 I I Warszawa. dnia KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministr6w RM-IO-52-11 2011-05-17 CZLONKOWIE RADY MINISTROW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdroj

Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdroj MZK J»._ -* Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy-Zdroju Spolka z o.o. ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdroj SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna rezerwacje, sprzedaz i dostarczanie biletów lotniczych. krajowych i miedzynarodowych oraz ubezpieczen na wyjazdy

Sukcesywna rezerwacje, sprzedaz i dostarczanie biletów lotniczych. krajowych i miedzynarodowych oraz ubezpieczen na wyjazdy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiajacy: CAPELLA CRACOVIENSIS UL. ZWIERZYNIECKA 1 31-103 KRAKÓW tel. 602 620 698 e-mail info@capellacracoviensis.pl dzialajac na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw, dnia 16.10.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP- 249/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,?

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,? NAJWYZSZA IZBA KONTROLI - 3. (3 - b Delegat~~ra w todzi p.0.,?vto Q ZASTL C \- 1' 7 ) I3 i 'RE 'I'OU rtl&~n La t LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004 POKONTROLNE i s.,, ~.,.;, 2Li- P. " i d(i14 NAJWYZSZA

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI WARMINSKO-MAZURSKI URZAD WOJEWODZKI w OJsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 7/9 Olsztyn,1^lutego20l4r. WZ-I.9612.12014 Szanowny Pan Janusz Dzisko Dyrektor Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU ZAMAWIAJ^CY: SKARB PANSTWA - GLOWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO ADRES: UL. POST^PU 21 02-676 WARSZAWA ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 11/11 XI Sesji Rady Powiatu Wolowskiego

Protokól Nr 11/11 XI Sesji Rady Powiatu Wolowskiego Protokól Nr 11/11 XI Sesji Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. Ad. 1. Otwarcie sesii., XI Sesja Rady Powiatu Wolowskiego odbyla sie w dniu 31 sierpnia Powiatowego w Wolowie przy pl Piastowskim

Bardziej szczegółowo

Wzor Umowy nr /2012. 2012 r. w Zakopanem, pomiedzy:

Wzor Umowy nr /2012. 2012 r. w Zakopanem, pomiedzy: r / Zalacznik nr 4 do Szczegolowych warunkow konkursu Wzor Umowy nr /2012 na udzielanie swiadczeri opieki zdrowotnej przez ratownikow medycznych w zespolach ratownictwa medycznego PiS oraz Szpitalnym Oddziale

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id - -- - ---. - -- -- Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/6 80-137 Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ 12010-03- 1.6

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r.

Załącznik nr 1. Działalność kontrolna WIOŚ. do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Załącznik nr 1 do Założeń merytorycznych i organizacyjnych opracowania Informacji o działalności IOŚ w 2011r. Działalność kontrolna WIOŚ Informacja obejmująca wskazaną w rozdz. II tematykę powinna odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

ar:('!{{wypelnia br1an\3'amlliisfi'1iojicipudi~\:9z'riejp

ar:('!{{wypelnia br1an\3'amlliisfi'1iojicipudi~\:9z'riejp POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII Oddzial w Zielonej Górze ul. Jelenia 1A, teljfax (068)453 20 00 65-090 ZIELONA GÓRA Reg. 001267024-00033, NIP 973-062-67-97 I UA7AD MARSZALKOWSKI W"" -, -=TWALUB'I~

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI

INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI POLITYKA BEZPIECZENSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZADZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI L SPIS TRESCI 1. POLITYKABEZPIECZENSTWA PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH 2. INSTRUKCJA ZARZ^DZANIA SYSTEMAMIINFORMATYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 2014 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 2014 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE W 2014 ROKU Zielona Góra, 2015-05-20 W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podejmował szereg działań

Bardziej szczegółowo

1/4. ustalam lokalizacj? inwestycji celu publicznego

1/4. ustalam lokalizacj? inwestycji celu publicznego 1/4 PREZYDENT MIASTA LODZI VJRZAP MIASTA"_ 90-004 Lodz ul. Piotrkowska 102ID?I UA.I.7331-2/21/10 WD Lodz dnia 29 czerwca 2010 r. Gmina Miasto Lodz DECYZJA Nr UA.I. 11 /P/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DALSZYCH DZIAŁAŃ I NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW UZYSKANYCH W RAMACH PROJEKTU RIVER SHIELD

PROPOZYCJE DALSZYCH DZIAŁAŃ I NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, Z UWZGLĘDNIENIEM WYNIKÓW UZYSKANYCH W RAMACH PROJEKTU RIVER SHIELD PROJEKT UE RIVER SHIELD OCHRONA WÓD PRZED AWARYJNYMI ZANIECZYSZCZENIAMI PRZEMYSŁOWYMI RS/PL/WP5.1/R.2 Raport PROPOZYCJE DALSZYCH DZIAŁAŃ I NIEZBĘDNYCH INWESTYCJI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, Z UWZGLĘDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (nazwa wykonawcy) (doktadny adres)

UMOWA Nr. (nazwa wykonawcy) (doktadny adres) Zalacznik nr 9 do SIWZ /WZORUMOWY/ UMOWA Nr Zawarta w dniu 2013 r. w poznaniu pomi^dzy: Okr^gowym Urz^dem Miar w Poznaniu, maja^cym swa^siedzib^ w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 19, o numerze NIP 778 10

Bardziej szczegółowo

Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38

Spolka,,Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 Szpital Spolka,,Szpital w Szczecinku" Sp. z o.o. w Szczecinku 78-400 Szczecinek ul. Kosciuszki 38 oglasza konkurs ofert na udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

LSZ-4101-23-02/2013 P/13/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ-4101-23-02/2013 P/13/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ-4101-23-02/2013 P/13/125 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/125 Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

*6Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r, o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r.

*6Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r, o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. analiza emisji arsenu w postepowaniach administracyjnych na etapie wydawania pozwoleri w zakresie emisji zanieczyszczeri do powietrza, aktualizacja Programu ochrony powietrza co trzy lata, w przypadku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania projektu

Raport z badania projektu Raport z badania projektu Dotacja na powiekszenie kapitalu funduszu przeznaczona na udzielanie pozyczek dla malych i srednich przedsiebiorstw poszkodowanych w wyniku kleski zywiolowej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o zamowieniu zpstalo opublikowane wbiuletynie Zamowien Publicznych wdniu 05~

Ogloszenie o zamowieniu zpstalo opublikowane wbiuletynie Zamowien Publicznych wdniu 05~ ZAMAWIAJ^CY: ADRES: SKARB PANSTWA - GLOWNYINSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO UL. POST^PU 21 02-676 WARSZAWA ZAPROSZENIE DO UDZIALU W POST^POWANIU I SKLADANIA OFERT W POST^POWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo