LUBUSKIWOJEWODZKI TNSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUBUSKIWOJEWODZKI TNSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA"

Transkrypt

1 LUBUSKIWOJEWODZKI TNSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA ul. Siemiradzkiugo 19 tel Zielona Cora fax. 6S Zielona G6ra; dnia <-9 lipca 2015 r. WI MJ Pan Andr/cj Niemiec Prokurent Wexpool Sp. 7. o.o. ul. Poznariska 14 a Dijbrowka Wlkp Zbaszynek ZARZADZEN1E POKONTROLNE Na podstawie art. 12 list. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Tekst jednolily: Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z p. zm.) oraz ustalen kontroli przeprowadzonej w dniach od 20 lipca do 23 lipca 2015 r. w Wexpool Sp. z o.o. w Dabrdwce Wlkp., udokumentowanych protokolem kontroli Nr WIOS-ZGORA 229/2015 zarza_dzam: 1. Ograniczyc przyjmowanie i raagazynowanie odpadow komunalnych slwarzajac}'ch mozliwosc rozwoju insektow stanowiacych polencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia mieszkancow wsi Dabrowka Wlkp. Tcrmin roalixacjl: bczxwloczny. 2. Zapobiegac rozprzestrzenianiu si? odpadow poza teren Zakladu. Termin rcalizacji: bexxwloczny. Wyznaczam terinin przeshmia piseninej fnformacji o zakresie poctjqtych dzialah sluzqcych wyelwiinowanfu wskazanych naruszen na dzien 3J lipca 20J5 r. UZASADNIEN I E W wyniku ustalen kontroli przepro wadzonej przez inspektorow Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Zicloncj Gorze w dniach od 20 lipca do 23 lipca 2015 r. w Wexpool Sp.z o.o. w Dabrovvce Wlkp.. stwierdzono nieprawidlowosci wzakresie przestrzegania wymagan ochrony Srodowiska. W zwiazku z po\vyzszym Lubuski Wojewodzki Inspekior Ochrony Srodowiska zarzadzil w punktach 1-2 niniejszego zarzqdzenia usunieeie uchybien i naruszen przepisow.

2 Ad 1. W takcie kontroli na tcrcnic Zakladu i w najblizszym jego otoczeniu slwierdzono wystepowanie w duzych ilosciach inseklow lypu prusak, ktorych rozprzestrzenianie stwarza potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia mieszkancow wsi D^browka Wlkp. Zaklad zajmuje si produkcja paliwa alternatywnego w instalacji do przetwarzania odpadow. Na terenie Zakladu zmagazynowano ,395 Mg odpadow (stan na dzien 30 czerwca 2015 r.)-tak duzy stan magazynowy moze mice wplyw na intensywne namnozenie insektow. Zgodnie z art. 141 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z p. zm.) oddzialywanie instalacji lub urzadzenia nie powinno powodowac pogorszenia stanu srodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Ad 2. W lakcie kontroli stwierdzono na zewn^lrz Zakladu obccnosc odpadow przemieszczanych przez wiatr (odpady folii, papieru). Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p.zm.) gospodarke odpadami nalezy prowadzic w sposob zapewaniaj^cy ochrone zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska. Pouczcnjc: 1. Zarz^dzenie niniejsze stanowi przypomnienie o podstawovvych obowiazkach wynikaj^cych z przepisow o ochronie srodowiska. Zarzadzeniem nie nalozono na konlrolowari^ jednostki^ zadnych dodatkowych obowiqzkow poza tymi, ktore powinna realizowac z mocy prawa lub posiadanych decyxji administracyjnych. Wydanic zarzadzenia pokontrolnego przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspeklora Ochrony Srodowiska nie ogranicza uprawnien innych organow ochrony srodowiska do wszczecia poslcpowania cgzckucyjncgo lub innego przewidzianego prawem. Skierowanie do przedsi^biorcy zarzqdzcnia pokontrolnego nie \vyklucza zaslosowania przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska innych dzialan adminislracyjno-prawnych. 2. Stosownie do art. 31 a list. 1 i ust. 2 ww. ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowiska, kto w wyznaczonym tcrminie, nie infonnuje organu Inspekcji Ochrony Srodowiska o zakresie wykonania zarz;jdzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawda infonnuje organ Inspekcji Ochrony Srodowiska o wykonaniu zarzqdzenia pokonlrolnego podlega karze aresztu., ograniczenia wolnosci lub grzywny, na zasadach okreslonych w Kodeksic postepowania w sprawach o wykroczenia. 3. Na zarzqdzenie pokontrolne Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, sironie przysluguje skarga do Wojewodzkiego S^jdii Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za posrednictwem Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska po \vyczerpaniu srodkow zaskarzenia, tj. w terminie 30 dni od dnia dor^czenia odpowiedzi Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa lub w terminie 60 dni od dnia wnicsienia wezwania do usuniecia naruszenia prawa, w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie. Wezwanie do usuni9cia naruszenia prawa mozna wniesc do Wojewodzkiego Inspeklora Ochrony Srodowiska na pismie w terminie 14 dni od dnia doreczenia zarzadzenia pokontrolnego. Otrzyimija: 1. Adresat-za potw/e/r/zen/eni odbioni 2. a/awl LUBUSKI WOJEWODZK INSPEKTMH)r/ll]f)NYS;iOOOWlSKA Maria Mutsorzata Szabmvska

3 LUBUSKJ WOJEWODZKIINSPEKTOR OCHRONY SRODOWJSKA ZielonaGora Siemiradzkiego 19 tel: fax: ; PROTOKOL KONTROLI NR WIOS-ZGORA 229/2015 Sygnatura protokolu Podstawa do przeprowadzenia kontroli WI MJ art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U. z2013 r. poz. 686), w zwia_zku z arl 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzic dzialalnosci gospodarcze (Dz. U.z2015r., poz.584j.t.) Identyfikacja kontrolowanego zakladu Nazwa zakladu, adres WEXPOOL SP. Z O.O., Poznanska 34 a, Dabrowka Wikp., Zbaszynek, Gmina Zba_szynek (miejsko-wiejska), Powiat swiebodzinski Rodzaj dzialalnosci, Gospodarowanie odpadami: 1. sortownia odpadow 2. instalacja do produkcji rodzaje i liczba instalacji, paliwa altematywnego kod dzialalnosci lub Instalacje: instalacji Adres kontrolowanej Poznanska 14 a, Dabrowka Wlkp., Zbqszynek., Gmina Zbqszynek dzialalnosci (miejsko-wiejska), Powiat swiebodzij'iski Osoba poinformowana o Andrzej Niemiec, Prokurent podjeciu kontroli NIP zakladu j Regon zaldadu lub PESEL podmiotu, ktory nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) PKD/EKD Kod NACE Rejestracja Telefon/ fax Adres strony internetowej: Posiadane certyfikaty ISO, EMAS Przedstawicicl zakladu. \vg KRS dhs spolck pntwa hmdlowcgo {lub wpisu do cwideiicji dzialalnosci gcspodnrc/.cj - \ po/.oslalych Udzielajqcy informacji: (imie i nazwisko, stanowisko) / Sa.d rejonowy w Zielonej Gorze VII! Rejestru Sadowego nr Hendrik Gerrit Kwast, Prezes Zarzfjdu Osoba Andrzej Niemiec Jednostka nadrz^dna dla kontrolowauego znmadu Nazwa WEXPOOL SP.ZO.O. Adres do korespondencji Wydzial Gospodarczy Krajowego Stanowisko Prokurent Poznanska 14, Zbaszynek, Gmina Zbaszynek (miejsko-wiejska), Powiat swiebodzinski Ninicjszy prolokol kontroli nie moid byepowielany bez pisenmej zgt'dy kierowntkit komorlii ittspekcji, przaz ktorq

4 NIP Regon Rejestracja Telefon/ fax Informacja o kontroli Data rozpoczecia kontroli Data zakoriczenia kontroli Charakter kontroli Rodzaj kontroli Typ kontroli Okres objety kontrola Cel kontroli Sad Rejonowy w Zielonej Gorze VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr Problemowa Interwencyjna Pozaplanowa Biezacy 2015 r. Przeprowadzajqcy koutrolq, uczestniczqcy w kontroli Inspcktor/inspektorzy Mariola Jasiriska, Inspektor, WA MK upowaznieni do kontroli Barbara Poprawska, Starszy specjalista, WA MK (imi$ i nazwisko, Andrzej Uchman, Naczelnik Wydzialu Inspekcji, WA MK stanowisko sluzbowe, nr upowaznienia) Inspektor/inspektorzy wykonujacy pomiary i badania (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe, nr upowaznienia) Osoby uczcstniczace w kontroli (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe, instytucja) 1. Ustalenia kontroli Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o zgloszenie dotyczace namnozenia duzej iiosci insektow typu prusak w kontrolowanym Zakladzie i poza nim. Z pozyskanych informacji wynika, ze insekty rozprzestrzeniaja si? do pobliskich posesji mieszkalnych. W trakcie kontroli w dniu 20 lipca 2015 r. uzyskano od Prokurenta firmy Wexpool Sp, z o.o. Pana AndrzejaNiemca nastepujace informacje: - w dniu 30 czerwca 2015 r, zakonczono przyjmowanie zmieszanych odpadow komunalnych. Do Zakiadu trafiajij jedynie odpady z nadsitowej frakcji posortowniczej oraz odpady przemyslowe (poprodukcyjne) inne niz niebezpieczne; - w okresie od stycznia do czerwca 2015 r. do instalacji przyjeto ,386 Mg odpadow, nalomiast wywieziono z instalacji 34,798,773 Mg (bilans opadow z podziatem na miesiqce w ww. okresie stanowi zalacznik Nr 2); - aktualny stan magazynowy na dzien 30 czerwca 2015 r. to ,395 Mg odpadow w tym 2147,417 Mg odpadu komunalnego innego niz "zmieszane odpady komunalne"; - minimum stanu magazynowego dla prawidlowego funkcjonowania instalacji i zapewnienia ci^glosci dostaw dia odbiorcow to okolo ,00 Mg odpadow; - Zaklad aktualnie produkuje paliwo alternatywne. Ze wzgledu na problemy z pozyskaniem odbiorcow paliwa (cementownie) powoduje to utrzymywanie sie wysokicgo stanu magazynowego zebranych odpadow Nintejszy protokol kontroli nie maze bye powielany bez pisemnej zgody kierownikit komovki inspekcji, przez kiorq z sporzqdwny inaczej niz»' calosci. ^

5 W dniu kontroli w Zaldadzie odbywala sie produkcja paliwa alternatywnego, nie pracowala linia sortownicza ze wzgledu na sezon urlopowy. Na terenie Zakladu podczas wizji lokalnej (Protokot z ogledzin stanowi zlacznik Nr 1) zaobserwowano wystepowanie insektow typu prusak, takze na drodze dojazdowej do Zakladu oraz do wsi przemieszczaly sie insekty. Ponadto poza terenem Zakladu stwierdzono zanieczyszczenie terenu odpadami przemieszczanymi przez wiatr. Zaklad posiada Program Ochrony Przed Szkodnikami, W ramach tego programu prowadzony jest monitoring obecnosci gryzoni i insektow przez Firme Uslugowo-Handlowa^ SANTOX z siedzibq przy ul. Zbaszynskiej 20 wnowym Tomyslu. Podczas kontroli okazano co miesieczne protokoly sporzadzonc przez ww. firme. W protokole odnotowuje si? aktywnosc gryzoni we wszystkich obiektach, w ktorych rozstawiono 86 pulapek. Z protokolow prowadzonych przez firing SANTOX wynika, ze pierwsze insekly pojawily sie w miesiacu czerwcu tego roku. W zwiazku z tym kontrolowany Zaklad podjal nast9puja.ce dzialania: - co dwa dni prowadzona jest dezynsekcja metoda natryskow^ obiektow i terenu Zakladu, dodatkowo prowadzone sa. opryski na wewnetrznej czesci walu otaczajacego Zaklad oraz przy ogrodzeniu; - wystosowano pismo do mieszkancow ul. Poznanskiej w Dabrowce Wikp. o zg-loszeniu faktu wystapienia insektow na terenie posesji w celu przeprowadzenia dezynsekcji przez firm? SANTOX na koszt kontrolowancgo Zaldadu. Do dnia kontroli firm a przeprowadziia dezynsekcje w 12 posesjach na wlasny koszt. W najblizszym czasie beda przepro wad zone kolejne zabiegi. 2. Naruszenia i nieprawidlowosci Lp. Dokladnic dla kazdego rodzaj nieprawidlowosci Dowod (dokumentacja audiowizualna, protokol ogledzin, \vyniki pomiarow, dokumenty zakhidu, opinia eksperta itp.) Nadmierna ilosc zmagazynowanycli odpadow komunalnycji w stosunku do polrzeb technologicznych stwarza zagrozenie rozmnazania i rozprzeslrzeniania sie insektow orazniesie potencjalne zagrozenie dla zdrowia i zycia mieszkaiicow wsi Dabrowka Wlkp. Rozprzestrzenianie sie odpadow poza teren Zakladu. Proloko! z ogledzin oraz ustalenia z kontroli. Protokol z ogledzin oraz ustalenia z kontroli. Wymienienie punktu pozwolenia lub przyloczenie aktu prawriego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokuniejitu (zgloszcnia, inlbrjnacje itp.) Ait. 141 ust.2 usiawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Art. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz. 21 z p.zm.) 3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego) Lp. Nazwa wykroczenia Rozprzestrzenianie sie odpadow poza teren Zakladu Artykul z przepisu Art VI. Ustawao odpadach - Kto prowadzi gospodarke odpadami niezgodnie z nakazem okreslonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, ktora popclnila wykroczenie Andrzej Niemicc Zastosowana sankcja (mandat, pouczcnic) Pouczenie Inne zagadnienia Niniejszy protocol kontroli nie maze bye powiatany hezpisamnej zgot/y kierownika koworki inspekcji, sporigdzoiiy inaczej niz w ctilosd. zez ktorq zostal

6 5. Informacje koncowe Integrality czcsc nmicjszego protokolu stanowiq nast^pujqce zalaczniki: 1 Protokol z ogledzin 2 Bilans odpadow 3 Upowaznienie do kontroli Protokol nie zawiera informacji zastrzezonych. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Andrzej Niemiec, przed podpisaniem protokolu nie wnosi do ustaleri protokolu (w tym rowniez: miejsca, sposobu, czasu poboru probek, wykonanych badari i pomiarow konlrolnych) zastrzezeri i uwag. Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmowic podpisania protokolu i w takim przypadku, moze w tcrminie siedmiu dni przedstawic swoje stanowisko na pismie wlasciwemu organowi Tnspekcji Ochrony Srodowiska. Wyniki i ustalenia kontroli omowiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki. Niniejszy protokol" sporzqdzono w dwoch jednobrzmi^cych egzemplarzach. Po odcxytaniu protokoiu kazdy egzemplarz zosta! podpisany, a w egzemplarzu dia WIOS wszystkie strony protokolu dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarz protokohi doreczono kierownikowi kontroiowanej jednostki organizacyjnej. Zgodnie '/. art. 81 ust 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzle dzialahiosci gospodarezej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z pozn. zm.) dokonano wpisii w ksiazcc kontroii pod pozycjq: 31. Data i miejsce podpisania protokolu: , Zielona Gora (siedziba WIOS) Podpis i pieczec uprawnionego przedstawiciela jednostki kontrolowanej Podpis i piecz^c uprawnionego inspektora INSPECTOR ^ rt w^vx\ specjalista mgrmt.oamc.-poprawska i\iniejky protocol kontroli nie moze hyc powii'lany hez pisemnnj zgody kicrownik/t komorki inspekcj'i, pncz klorq zosiai spontjdzony inticzej nii. w calosci.

7 Zestawienie sporzadzone w dniu Wexpool Sp. Z o.o. Dabrowka Wielkopolska ul. Poznahska 14a Zestawienie przyjecia odpadow z podziatem na miesi^ce Miesi^c Mg 6 359, , , , , ,622 Zestawienie wydan odpadow z podziajem na miesi^ce Miesiac Mg 1 421, , , , , ,740

8 Gel spolkania: Protokot nr2 znadzwyczajnegozebraniazespotuzarzadzania Kryzysowego Starosty Swiebodziriskiego w dniu 22 lipca 2015 roku. G G Konsultacjeze specjalislands. ODD Okresleniekierunkowdziatahzmierzajacychdolikwidaqi owadow natereniedabrowki Wlkp. W zakresie przedstawianych spraw w zebraniu udzial wzieh: Wiestaw Czyczerski BurmistrzZbaszynka Jan Makarewicz- Zastepca Burmistrza Zbaszynka Piotr Krzywy Kierownik Powiatowego Centrum Zarzajlzania Kryzysowego w Swiebodzinie Arleta Miskiewicz Paristwowy Powiatowy I nspektor Sanitarny w aviebodzinie Tadeusz Ciejka ' Specjalista ds. ODD, wtascicid PUH Fast FVotektor Pawei Ciejka PUH Fast Protektor Listapozostafychuczestnikowzebraniasianowi zaiacznikdonlniejszego protokofu. Spotkanie w Urze>izieMiejskim wzbaszynku trwafo od godz do godz Kieroivnik PCZK Piotr Krzyv\-y otworzyl druga^cz^sc nadzwyczajnego z^drania, po czym strescil przebieg najwaznlejszych dziatah podjejtych w spravie likwidacji inwazjl szkodnikow. Pan Piotr Krzywy poprosif Pana Tadeusza Ciejk? Specialist^ ds. ODD o przedstawienie wnioskow oraz mozliwych kierunkowdziatari powstepnieprzeprowadzonej wizji lokalltej" We wstfjpie swojq wypowiedzi Pan Tadeusz Ciejka przyblizyi zgromadzonym osobom szczegoty dotyczace dziatainosci firmy, ktorej jest wiascicielem. Nast^pnie Specjalista ds. JDDD przedstawit wyniki wstepnie przeprowadzonq wizji lokalnej. Pan Tadeusz Ciejka poinformowat, iz na terenie Dabrowki Wlkp. stwierdzono wystepowanie masowej ilosci zadomki lesn^' i polnej- owadow z rz^du karaczanow, ktore zyjq, w srodowisku zazwyczaj z dala od czlowjeka. Analizujac temat Specjalista ds. ODD stwierdzii, iz przyczyna^masowego wystepowania owadow mogla bye tagodna zima Nie bez znaczenia pozostaje rowniez fakt bardzo szybkiego rozmnazania zadomki, ktora z racji kurczacego sie zasobu pozywienia zacz^ja migracj^ w kierunku domostw. Pan Tadeusz Ciejka podkresih, iz dotychczas zastosowano wjasciwe preparaty dezynfekcyjne, niemniej jednak w nie wystarczajacq ilosci. Specjalista ds. DDD stwierdzii rowniez, ze na t chwil nie posiada szczeg6)owych informacji dotyczacych wskazania konkretnych miejsc oprysku oraz ich zasie^u. NastejDniePan Tadeusz Ciejka skuph si^na omowieniu potencjalnych kierunkow dzialania. Zdaniem Specjalisty dzialania dezynfekcyjne nalezy rozpoczac od miejsc, w ktorych odnotowano na]wiej<;sze cupiska-owadowrtj;^od-przyzak}a'dowych-wa)6w-oraz-domostw-2najdujacych-si -w-najbli-zszymotoczeniu fir my Wexpool. Ogrody stanowia^naturalnesrodowiskotych owadow, awi^cnienalezy im pos\viecac tyle uwagi, poniewaz w tym otoczeniu byty one od zavsze i 53. przyjazne srodowisku. Pan Tadeusz Ciejka podkreslit, iz co do zasady nie mozna stosowac srodkow chemicznych przy ogrodkach (w cz^sci,,spozywczej"), mozna jezaaplikowac w ozdobn^' i rekreacyjnej czesci ogrodu. Niemniej jednak rodzaj srodkow musi bye precyzyjnie dobrany, nalezy rowniez zachowac wymagane srodki ostroznosci.

9 Specjalisia ds. DDD na tym etapie analizy poddal w watpliwosc mozliwosc oprysku zboz. Zdaniem Pana Tadeusza Ciejki temat ten nalezy skonsultowaczespeq'alistami zzakresu ochrony roslin. Pan Tadeusz Ciejka oznajmit, iz nalezy przeanalizowac temat zwiazany z doborem odpowiednich preparatow dezynfekujscych, ktore musza^byc certyfikowaneprzez Ministerstwo Rolnictwa. Istotnym dementem jest rowniez okreslenie na jakim etapie wzrostu roslin mozna ]e zastosowac, by ocenic mozliwosc biodegradacji srodkow. Odnoszapsie_do powyzszegozagadnieniagtoszabrafapani Aleksandra WolniewiczPrzedstawicicl Swiebodziriskiego Oddziaiu Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa, ktora podkresiha, iz generalnietylkozywaroslinajestzdolnaroziozycsrodekchemiczny, natomiast natym etapiezboza sa^wyschni^e Pan Tadeusz Ciejka zapewnil, izpowyzsza^kwesti^skonsultujezespecialistami wtej dziedzinie. Nastepnie gtos w omawianych kwestiach zabrat Pan Piotr Krzy^y, ktory odniosf sje_ do poruszanej na wczorajsym spotkaniu z Wojewod^ Lubuskim wieiowqtkowosci sposobu oprysku hatd. Z infonnacji udzielonych przez Kierovnika PCZK wynika, iz na \^w. spotkaniu padta propozycja oprysku powietrznego. W zwiazku z tym Pan Piotr Krzywy poprosif o ustosunkowanie si^ do zgjoszonq propozycji. Pan Tadeusz Ciejka oznajmtt, iz oprysk hatd niebedzjestanowi! problemu poniavazsa^onestabilna Pozatym miejscowo mozna zastosowac si] ni^szesrodki owadobpjcze W zwiazku z tym nieistnieje koniecznosc oprysku z powieirza. Nastepnie Pan Tadeusz Ciejka przeszedf do omowienia potencjalnych srodkow, ktore bye rnoze b^dzie mozna wykorzystac w walce z owadami. Wsrod wymienionych srodkow owadobojczych znalaziy sj$ rn.in.: Actellic, Fendona 6 SC, Mythic, Abamektyna. Zdaniern Specjalist>' ds. BBD preparaty nalezy dobrac do posczegolnych miejsc oprysku. W zwiazku z tym inne srodki nalezy wykorzystac do oprysku hald, otoczenia zboza inne zasdodezynfekcji domow. Pan Tadeusz Ciejka zwroch uwag^na wymaganesrodki ostroznosci oraz ~rta~takt, izjego Diezaca ocena mus zostac j eszcze przeanalizowana, ajq eterty beda^udostepnione \ raporcie \ dniu jutrzejszym. W dalsze] cz^sci spotkania podj^to dyskusje na temat tego, co nalezy zrobic zezbozem, ktore rolnicy musza^niebawem skosic. W ramach debaty przeanalizowanezostaiy rozne mozliwosci rozwiazah (np, stworzenie punktu gazowania przyczep ze zbozem itp.). Przedsla-\viciefe Swiebodzihskiego Oddzialu Wojavodzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Ts'asicnnictwa odniesji s^ do tematu zasad fumigacji, czyli zwalczania szkodnikow za pomoca^ substancji chemicznych w formie dymu. pary lub gazu. Pan! Aleksandra \VoJnie\vicz zwrocita uwag na konsekwencje nieprzestrzegania okreslonych zasad. Wtrakcie dyskusji BurmistrzZba^szynka Wies^aw Czyczerski poprosii o dokladneokresleniestrefy buforowcj, w ktorej skoncentrowanezostana^dzialania owadobojcza Ponadto padiy pytania dotyczace przypuszczalnego czasu, ktory zajmie dsynfekcja. Specjalista ds. DDD podkreslif, ze srodki owadobojcze szybko przynosza^ widoczne rezultaty (efekty widoczne sa^juz po 5-6 godzinach od zastosowania). Wszystko zatem zalezy od szybkiego okresjenia rodzajow preparatow, ich zakupu. -dezynfekcji-i-warunkow atmosferycznych; W dalszej czesci zebrania ustalono nastepujapa_kolqnosc dziatan: 1. skup zbozai sfomy przezfirm We<poo] 2. Zdeponowani e pi onow w mi ejscu odosobnionym, ni ezwlocznq_ utyl izacje_ pi onow. 3. Przeprowadzeniegiebokiq orki i watowania,,strefy buforowej". FYzedstawione rozwiazanie popar} Prokurent firmy Wexpool Andrzej is'iemiec, ktory podkreslil iz utylizacjaplonow niebedziestanowilaproblemu dlafirmy.

10 Nastepnie za pomoca_ systemu informacji przestrzennej Urzedu Miejskiego okres'lono ww. stref? buforowa, ktora objeta zostanie dzialanjami owadobojczymi. Uslalono, iz przedmiotowa strefa obejmowac b?dzie najblizsze otoczenie finny Wexpool. Dokladnie sprecyzo\vano numeracje poszczegolnych dziaiek znajdujacych sie \ najblizszym otoczeniu finny Wexpool. Ponadto ustalono, iz kwestia zasad skupu zboza i ewentualnych odszkodowari lezy po stronie finny Wexpool, poniewaz to ona ma obowlazekskutecznego zwalczenia szkodnika. Burmistrz Zbqszynka zadeklarowaf SWOJEJ pomoc w dziafaniach na drodze odszkodowa\vczej. W dalszej czesci posiedzenia zapadly kolejnepostanowienia: 1. Monitoring zakresu zasiegu wystepowania zadomki na terenach pol uprawnych przez specjaliste. 2. Dobor odpowiednich srodkow owadobojczych przez specjaliste. 3. Rozpoczecie dzialan dezynfekcyjnych (od r.). 4. Przeprowadzenie negocjacji z rolmkami w zakresie skupu z^a przez firm? Wexpool oraz organ wykonawczy Gminy. 5. Ziecenie firmie zewnetrznej przeprowadzenie takicli czynnosci jak: koszenie, balotowanie oraz przewoz zbiorow na teren zakladu - (zadanie to lezy po stronie fir my Wexpool). 6. Gleboka orka i zawalowanie strefy buforo\vej. - (zadanie to lezy po stronie firmy Wexpool). 7. Dezynfekcja maszyn i urzadzeri sjuza.cych do \v\v. prac. - (zadanie to lezy po stronie firmy Wexpool). Pan Piotr Krzy\vy poprosil o to, by przediniotowe informacje dotarty dp rolnikow. Burmistrz Zbijszynka podkreslil, iz rolnicy poproszeni zostan^j. o wstrzymanie sie ze zniwami do piatku ( ! 5 r.), poniewazbyc moze konieczne bedzie poszerzenie ustalonej wczesniej strefy intensywnych dzia^aii owadobojczych. Na koniec jeszcze raz podsumowano temat preparatow, ktore wstepnie brane sa. pod uwage przy dezynfekcji mieszkari i obejsc oraz poszczegolnych rniejsc ich zastosowania. Pan Tadeusx Ciejka po raz kolejny odniosl sie do zasad bezpieczenshva to\varzysza.cych dezynfekcji. podki-eslaj^c jednoczesnie koniecznosc szczegolowego przeanalizowania jnetod walki z owadami. Na tym zakonczono nadzwyczajne zebranie ZespoHi Zarr^dzania Kryz^'sowego Slarosty Swiebodzinskiego Protokolowala: Bernadetta Utrata podinspektor

11 F Inspekcja Ochrony Srodowiska LUBUSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA ul. Siemiradzkiego 19 tel. (68) J Zielona Gora fax. (68) PROTOKOL Z OGL^DZIN _ DO PROTOKOLU KONTROLI NR.EIOS ' przeprowadzonych w dniu.cw,.y.rt/..^>v.i.4,.?.: na terenie ^Q [ Oglgdziny przeprowadzili: posiadajacy upowaznienie do kontroli (imie i nazwiskja, stanowisko sluzbowe).'^. wydane przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochi-ony Srodowiska. 2. lx^.\fe.^... ^.f.^r/5.^... - posiadajacy upowaznienie do kontroli (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe) /.'^'.. "wydane przez Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. UcUtnon- fiac^elxulc (imie i nazwisko przedstawiciela kontroiowanego podmiotu, stanowisko sluzbowe) W ogl^dzinach uczestniczyli: (imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe, nazwa organu lub instytucji) J^rzedmiotem ogl^dzin bylo:

12 W trakcie ogl^dzin ustalono co nast^puje: >J ' z

13

14 Dokumentacja audiowizualna Niniejszy protokol sporzajdzono w....<or. jednobrzmiacych egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokohl dwustronnie parafowano. f x miejscowosd, dnia Sta rs^y^specja I ista mgr mz. pbaffe Poprawska podpis i pieczgc przedstawiciela kontrolowanego podmiotu podpisy i piecz%cie kontrolujqcych I N SP ^KTOR HO/^^^A, mgr ins. Mariola Jasinska podpisy i piecz^cie przedstawicieli osob uczestniczqcych w ogl^dzinach

P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041..

P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041.. P R O T O K Ó Ł Z K O N T R O L I NR.WI.7041.. Sygnatura protokołu Podstawa prawna kontroli Nazwa zakładu, adres, kod pocztowy, gmina, powiat WI.7041. art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

(pieczec naglówkowa) Miejsce rrrr-mm-dd. Upowaznienie nr...

(pieczec naglówkowa) Miejsce rrrr-mm-dd. Upowaznienie nr... Zalacznik nr 1 do Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu Nr Zarzadzenia Staros!j; Ojr!7.zdnia..1.'1.J7.Q.2.o.Q?f.k... Poznanskiego (pieczec naglówkowa)... numer upowaznienia Upowaznienie nr... Na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZAKŁADU WEXPOOL PRZED INWAZJĄ INSEKTÓW

DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZAKŁADU WEXPOOL PRZED INWAZJĄ INSEKTÓW DŁUGOTERMINOWA STRATEGIA DZIAŁAŃ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZAKŁADU PRZED INWAZJĄ INSEKTÓW Dąbrówka Wlkp. 12.08.2015 r. 1 Lp. Założenia zmierzające do likwidacji zagrożenia Cel Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI WARMINSKO-MAZURSKI URZAD WOJEWODZKI w OJsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 7/9 Olsztyn,1^lutego20l4r. WZ-I.9612.12014 Szanowny Pan Janusz Dzisko Dyrektor Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA

WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA WoJFwodzki FuNdusz OclnRONy $RodowislcA i CospodARki Wodcwf j w KATowicAch Psary, dnia 16 Iistopada2011 si Plebiscytowa 19.40-035 Katowice tel, (032) 60 32 200. fax: (032} 2&! 04 06 REGON. 271806983. NIP

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 154/09. przeprowadzonej w Gminie Łomża, Urzędzie Gminy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie la

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 154/09. przeprowadzonej w Gminie Łomża, Urzędzie Gminy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie la Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży 18-400 Łomża, ul. Akademicka 20,tel: (086) 218-21-69, 218-51-38; fax: (086) 218-28-93 DIŁ673091-33-1/09 PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r.

Zarza_dzenie Nr iift/2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. zdnia..-i4j?... 2012 r. Zarza_dzenie Nr iift/0 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska zdnia..-ij?.... 0 r. w sprawie ustalenia zasad awansowania i przeszeregowania Inspektoracie Ochrony Srodowiska w Zielonej Gorze.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. kontroli problemowej wykonywania zadan obronnych

PROTOKÓL. kontroli problemowej wykonywania zadan obronnych ZA TWIERDZAM ~ /. \ IW~',"""""""""""""""""""'" zf:.uifl-lj.?ftffi'!19 /07 PROTOKÓL kontroli problemowej wykonywania zadan obronnych Organ prowadzacy kontrole: WielkopolskiUrzadWojewódzkiw Poznaniu- WydzialZarzadzaniaKryzysowego.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych

Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych KRS-W20 Sygnatura akt (wypelnia sad) CORS Wniosek o rejestracje podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym 1 Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych Krajowy Rejestr Sadowy FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

WYSTAPIENIE POKONTROLNE II WOJEWODA POMORSKI SO-III.431.17.2015.KS Gdansk, dnia'l^lipca 2015roku Pan Miroslaw Murzydlo Wojt Grainy Subkowy WYSTAPIENIE POKONTROLNE z kontroli przeprowadzonej w trybie zwyklym w Urzedzie Gminy Subkowy,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam

WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA. Decyzja. okreslam WÓJT GMINY 34-324 LIPOWA pow. iywleckl - woj."cllkle Lipowa, dnia 18.07.2008 r. Znak: 7624/1~/08 Decyzja Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. 80-810 Gdansk ul. Okopowa 21/27 tel. (0-prefix-58) 301-80-19,fax: (0-prefix-58) 301-58-71 www.wup.adansk.

WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU. 80-810 Gdansk ul. Okopowa 21/27 tel. (0-prefix-58) 301-80-19,fax: (0-prefix-58) 301-58-71 www.wup.adansk. /lwilawy Url~dPracl w StaroQ"ordzie Gd Kancelaria Ogólna wplynelo dnia Z005---:mY: l"':t"(,~q peu_ ~o~j ~8 ~ (C '5 $n1a WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W GDANSKU 80-810 Gdansk ul Okopowa 21/27 tel (0-prefix-58)

Bardziej szczegółowo

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r.

Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. Protok6l kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 22 lutego 2012r. 1. Imi? i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Grazyna Okon-Kowalska ul. Dworcowa 49 68-100

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia. Zarzadzenie or S96;4;08' ';..T.~ Burmistrza Miasta Swiebodzice z dnia.27.2.7.2o/"'l«'o> w sprawie ogtoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17.

1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120 Kargowa, ul. Dworcowa 17. ; Protok61kontroliproblemowej -. '.: :_ podmiotuleczniczego z dnia 28 grudnia 2011r. 1. Imie^ i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania aibo firma oraz adres siedziby: Osobaflzyczna : Dariusz Szajer 66-120

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 czerwca 2008 r.

z dnia 11 czerwca 2008 r. URZ.~DMiEJSKI wmia~ówku ul KOSC1Uszkl.45. OWEK N1po~2~~fo~4:1~7A EKD7511 ZARZADZENIE Nr 52/V/08 reg'00052588burmistrza MIASTA MIANÓWKA z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji

Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja. Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji Składowiska odpadów zamykanie i rekultywacja Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów w perspektywie zamykania instalacji 1 Zadania WIOŚ Rodzaje kontroli Tryby zamykania składowisk Zakres kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY

F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY 03 1-4 ( F-01/PK-01/Z HAtOPOLSKI Data wydania: 20 14-05-09 PAftSTWOWY W03EW6D1K* Strona 1 (5) INSPEKTOR SANITARNY fax: 12 416 20 93 PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Okres objety kontrola: 2010 rok Przedmiot kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowa. Zakres

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec. Page 1 of7 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: WWW.isnet.katowice.pl/us/Lubliniec.htm Lubliniec: Przedmiotem zamowienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zmiane danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOLECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o zmiane danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOLECZNA LUB ZAWODOWA KRS-Z20 Sygnatura akt (wypelnia sad) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sadowych Krajowy Rejestr Sadowy Wniosek o zmiane danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sadowym FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 11 czerwca 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Praktyka Pielęgniarek AGMA-MED Marzena Głuszak, Agnieszka Furga

Bardziej szczegółowo

upoważnienie Wojewody

upoważnienie Wojewody Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 7 grudnia 2012r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Spółka Jawna: A&A Usługi Pielęgniarskie Spółka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Zarza_dzenie nr-v2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r.

Zarza_dzenie nr-v2012. Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska. z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r. Zarza_dzenie nr-v2012 Lubuskiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 2:,4,..9.5... 2012 r. w sprawie ustalenia zasad naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie stuzby cywilnej w Wojewodzkim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2014 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Międzyrzeckie Centrum Leczenia Uzależnień Teresa Wagner Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego)

PROTOKOL Z KONTROLI. fz uwzglgdnieniem zmian zaistnialych w okresie obj$tym kontrolq, data objqcia stanowiska stuzbowego) Opoiskt (jrzqd YVojewodzki WYDZlAt POLITVK! SPOtECZNEJ 45-082 Opole, u!. Piaslowska 14 PS.1.431.2.3.2011. LW PROTOKOL Z KONTROLI 1. Jednostka kontrolowana: Gmina Prudnik - Urza^d Miejski w Prudniku, ul.

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

Chrissi Hatzi, Adwokat, N aczelnik Dzialu Jakości z ycia.

Chrissi Hatzi, Adwokat, N aczelnik Dzialu Jakości z ycia. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH NIEZALEZNY URZAD Szefem Urzedu jest: Rzecznik Praw Obywatelskich, Giorgos Kaminis, Profesor Nadzwyczajny Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ateńskiego Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiot kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów

Przedmiot kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu Okres objety kontrola: 2011 rok Przedmiot kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Poznań, dnia. /.fr. 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI KN.II-2.431-79/11 Pani Agata Kaliszewska ul. J. Ludygi - Laskowskiego 15 61-468 Poznań Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 listopada

Bardziej szczegółowo

kontroli nad przestrzeganiem art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.dz.u r. poz.21 ).

kontroli nad przestrzeganiem art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.dz.u r. poz.21 ). W sprawie: określenia ZARZĄDZENIE NR 186/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 25 października 2016 r. procedury i trybu przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracowników Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 15 lutego 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Leszek Leszczyński Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Bank Spóldzielczy w Pleszewie Spóldzielcza Gr upa Bankowa

Bank Spóldzielczy w Pleszewie Spóldzielcza Gr upa Bankowa Zalacznik nr 13 do Instrukcji swiadczenia uslug w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spóldzielczym w Pleszewie. Bank Spóldzielczy w Pleszewie Spóldzielcza Gr

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona

PROTOKOL. Bezposrednia kontrola w siedzibie Urz^du Miejskiego w Prudniku przeprowadzona PROTOKOL Egz. nr ^ \ kontroli problemowej zadah z zakresu geodezji i kartografli. Jednostka kontrolowana: Urzad Miejski w Prudniku, 48 200 Prudnik ul. Kosciuszki 3. 2. Podstawa prawna kontroli: Ustawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:54:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:54:43 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2017 godz. 12:54:43 Numer KRS: 0000098021 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r.

Protokół kontroli problemowej. podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 sierpnia 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Ossowski Mikołaj NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego VITAMED

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.862.25.2015.AHum Gorzów Wlkp. dnia 9 lutego 2016 r. Pan Waldemar Stępak Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: Okres objety kontrola: rok budzet.

Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: Okres objety kontrola: rok budzet. Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Szkola Podstawowa Nr 23 w Kaliszu Rodzaj kontroli: Kontrola kompleksowa. Temat kontroli: Kontrola Kommpleksowa. Zakres kontroli: I. Wewnetrzne

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE

ROZSTRZYGNIECIE NADZORCZE ---' WOJEWODA SWETOKRZYSK '. (e. Kielce, 2008-01-,U~ Znak: NK. 1-091111t 12008 Na podstawie ROZSTRZYGNECE NADZORCZE art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki. z dnia 25.07.2008. w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego

ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki. z dnia 25.07.2008. w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego ZARZADZENIE 145108 Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki z dnia 25.07.2008 w sprawie powolania Miejskiego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego Na podstawie art. 19 ust. 1-4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego Zalacznik do Zarzadzenia Nr t../ 2005 Starsty Poznanskiófo z dma 23-.; : 2005 r. Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego 1. Audytor Wewnetrzny, przeprowadzajac audyt wewnetrzny: 1) bada wiarygodnosc sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PS-III.9521.9.2012.MJud Gorzów Wlkp., dnia 28 czerwca 2012 r. Pan Zbigniew Wołowicz Prezes Zarządu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa

;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa bkakbowv ;Wpi, oc Zaklad Ubezpieczeri Spolecznych V) _, j dnia * Jl w Czestochowie Wydzial Kontroli Platnikow Skladek ul. Okolna 17 / 19 42-214 Cz^stochowa Znak pisma: 09201305002 9PRO001 Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

Tracimoc Zarzadzenie nr 19/2005StarostyWolowskiegoz dnia 20 czerwca2005r.

Tracimoc Zarzadzenie nr 19/2005StarostyWolowskiegoz dnia 20 czerwca2005r. ZARZADZENIE NR 2112007 STAROSTY WOLOWSKIEGO z dnia. 04 maja 2007 r.,, w sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnetrznej w Starostwie Powiatowym w Wolowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wolowskiego. Dzialajac

Bardziej szczegółowo

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej?

1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? 1. Co należy do najważniejszych zadań Inspekcji Handlowej? Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji maj 2015 OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp.

Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Lubuski Urz^d Wojew6dzki w Gorzowie Wlkp. Deiegatura Urz du ul. Podg6rna 7 Protok6i kontroli problemowej podmiotu 65-05? zietona G6ra wykonuj^cego dzialalnosc lec/nk/a z dnia 21 wrzesnia 2011 r. - 1. Imie^

Bardziej szczegółowo

* Nicpubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna,,KADENT" ul. Kombatant6w 8, 67-100 Nowa S61,

* Nicpubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna,,KADENT ul. Kombatant6w 8, 67-100 Nowa S61, n51 t. ^- ' ^ ^ Protok61 kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 17 kwietnia 2012 r. 1. Informacje dotycza^ce podmiotu leczniczego: Lucja Magdalena Kosmatka-Dziuba zam. ul. Kombatant6w

Bardziej szczegółowo

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r.

Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. Zarz^dzenie nr 23/2009 Wojta Gminy Secemin z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Sluzby Przygotowawczej Pracownikow Urzedu Dzialaj^c na podstawie art 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 18 czerwca 2013r. 1. Imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby: Czesław Kaniewski adres do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska

Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński Gorzów Wlkp., 28 listopada 2012r. NK-II.431.1.41.2012.MŻur Pan Piotr Iwanus Burmistrz Czerwieńska Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08.

Nr księgi w RPWDL 000000158231, oznaczenie organu: W-08. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 01 kwietnia 2015 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.1611.1.2013 Łódź, dnia sierpnia 2013 roku Pan Tomasz Fraszka Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Łodzi Wystąpienie pokontrolne W dniach 12

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT" SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne

REGULAMIN ZARZADU,,MOSTOSTAL-EXPORT SPOLKA AKCYJNA. Rozdzial I Przepisy ogolne Tekstjednolity z uwzgl^dnieniem zmian wprowadzonych Uchwafa^Nr 118/2001 Rady Nadzorczej z dnia 22 maja 2001 r. i zmiany do Regulaminu Zarzajiu b?da_ce konsekwencja. zmian w Statucie uchwalonych w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 8 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: TEODOR KOWAL Krawiectwo Konfekcyjne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 05-06 listopada 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna

Bardziej szczegółowo

31} O5. ZARZADZENIE Nr. STAROSTY POZNANSKIEGO. z dnia.../5... D... 2>.dJJOSrr...

31} O5. ZARZADZENIE Nr. STAROSTY POZNANSKIEGO. z dnia.../5... D... 2>.dJJOSrr... 31} O5 ZARZADZENE Nr STAROSTY POZNANSKEGO z dnia /5 D 2>dJJOSrr w sprawe: procedur kontroli wewnetrznej na stanowisku Pelnomocnika ds Ochrony nformacji Niejawnych Na podstawie przepisu art 35 ust 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VH-36/2015 RADY MIE JSKIE J W WOLOMINIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWALA NR VH-36/2015 RADY MIE JSKIE J W WOLOMINIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWALA NR VH-36/2015 RADY MIE JSKIE J W WOLOMINIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie programu opieki nad zwierz^tami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierzat na terenie Gminy Wolomin w 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4

Wsparcie dla przedsiewziec w zakresie dostosowywania przedsiebiorstw do wymogów ochrony srodowiska dzialanie 2.4 Opracowanie Ministerstwo Srodowiska Departament Integracji Europejskiej Konsultacja Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej Wsparcie przedsiebiorstw w dostosowaniu sie do wymogów ochrony

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi.

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi. Dokumentacja z przebiea=ukontroli Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej "Wieza Cisnien" w Kaliszu.

Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej Wieza Cisnien w Kaliszu. Dokumentacja z przebiel:u kontroli Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej "Wieza Cisnien" w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Telefon. E-mail Telefon E-mail

Telefon. E-mail Telefon E-mail Formularz nr P-02/2-3-D Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul.lubicz 25A, 31-503 Kraków OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy [Import i wprowadzanie produktów do obrotu] Obligatoryjny formularz wypełniany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem kontroli bylo: Prowadzenie postepowan administracyjnych ~wzakresie

Przedmiotem kontroli bylo: Prowadzenie postepowan administracyjnych ~wzakresie Poznan, J... g KW\. 1012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-IX.431.5.2012.1 SEKRETARIAT STAROSJWA POWIATOWEGO w Srodzie Wielkopolskiej Pan Tomasz Pawlicki Starosta Sredzki ul. Daszynskiego 5 63-000 Sroda Wlkp. WYSTAPIENIE

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku Kontrolę doraźną w dniu 16 lipca 2010 roku przeprowadzili: Piotr Ferens - kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Umowa nr../ez/2016. z dnia roku

Zintegrowany System Zarządzania. Umowa nr../ez/2016. z dnia roku Zintegrowany System Zarządzania Umowa nr../ez/2016 z dnia roku P/ZSZ-7.4-01 US/P- 69/2016 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 tel.

Bardziej szczegółowo

26. 05.' 2009. Naczelnik _ Urz^du Skarbowego we Wrzesni. Poznan, dnia / maja 2009r. URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1)

26. 05.' 2009. Naczelnik _ Urz^du Skarbowego we Wrzesni. Poznan, dnia / maja 2009r. URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1) Poznan, dnia / maja 2009r. IZBA SKARBOWA WPOZNANIU pi. CyrylaRatajskiego 5 61-726 Poznan DW-I/051-0011/09 BW-I/092-0001/09 URZAD SK.ARBOWY we Wrzeiui (1) 26. 05.' 2009 -Gtrzymy $ de Za dowodem dorqczenfa

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI

Egzemplarz nr 2 PROTOKÓŁ KONTROLI PROTOKÓŁ KONTROLI Egzemplarz nr 2 problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej Hotel Gracja Józef Kuczyński, ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie od 27 do 29 marca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w rozpoznawaniu zagrożeń i w usuwaniu skutków awaryjnego zanieczyszczenia wód

Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w rozpoznawaniu zagrożeń i w usuwaniu skutków awaryjnego zanieczyszczenia wód SEMINARIUM NA TEMAT WYNIKÓW WDRAŻANIA PROJEKTU UE RIVER SHIELD W POLSCE RS/PL/SEM.3/R.5 (Gorzów Wielkopolski, 23 kwietnia 2008 r.) Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w rozpoznawaniu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2014r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku

P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2014r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku P R O T O K Ó Ł KONTROLI D O R A Ź N E J przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2014r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku Działając na podstawie art.22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO

Jakub Smakulski. Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów EKO-AUTO Jakub Smakulski Zakres kontroli Stacji Demontażu Pojazdów Częstotliwość kontroli Uprawnienia inspektora podczas kontroli Prawa właściciela Stacji Demontażu Pojazdów Protokół z kontroli Zarządzenia pokontrolne

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZWANA DALEJ UMOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZP ) . NIP:..., reprezentowanym przez:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZWANA DALEJ UMOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZP ) . NIP:..., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do umowy UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZWANA DALEJ UMOWĄ (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY ZP.272.1.39.2013) zawarta w dniu 2013 roku w Ustroń pomiędzy: Miastem Ustroń, Rynek

Bardziej szczegółowo