system zarządzania TenStep Megaproject Service Pack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "system zarządzania TenStep Megaproject Service Pack"

Transkrypt

1 system zarządzania MEGAprojektem TenStep Megaproject Service Pack

2

3 Usługi wsparcia dla MEGAprojektów TenStep Megaproject Service Pack Efektywny system zarządzania zapewnia, że organizacja posiada adekwatne narzędzia i mechanizmy działania, które ułatwiają rozpoczęcie i realizację dowolnego projektu o dużej złożoności (megaprojektu). Poprzez mechanizmy i narzędzia rozumiemy: Procedury (w formacie uznanym przez organizację) Wewnętrzne regulacje (np. zasady dokonywania zakupów dla megaprojektu, zasady sprawozdawczości finansowej megaprojektu) Formularze wraz z przykładami uzycia Narzędzia nieinformatyczne Informatyczny system zarządzania megaprojektem ARGENTUM Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 3

4 System zarządzania TenStep Megaproject Service Pack jest: Sprawdzony Rozwiązania TenStep są oparte o standardy Project Management Institute i były sprawdzone i stosowane w ponad osiemdziesięciu krajach i kilkuset dużych projektach. TenStep posiada referencje dotyczące jego stosowania. Zarządzający megaprojektem nie będą posądzeni o brak należytej staranności w zakresie budowy rozwiązań organizacyjnych, gdy będą one oparte o uznany na świecie standard. Potwierdzają to przeprowadzone u Klientów TenStep audyty uznanych firm badawczych oraz Najwyższej Izby Kontroli. Spójny Każda z części system jest tworzona przez jeden zespół autorów, składniki systemu są ze sobą kompatybilne. Bazują na jednym słowniku pojęć, na tych samych kluczowych zasadach organizacyjnych, na tak samo zdefiniowanych typach danych. Ponieważ każde rozwiązanie jest konstruowane podobnie, opanowanie jednego obszaru oznacza dużą łatwość w przygotowaniu się do używania pozostałych rozwiązań. Czy organizacja może opracować taki system samodzielnie? Oczywiście może. Ale nie jest to zalecana praktyka. Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć wady źle zaprojektowanego systemu, gdyż formularze, procedury wyglądają na ogół podobnie i różnią się tylko szczegółami. W przyszłości te szczegóły sprawiają, że organizacja przestanie działać sprawnie lub sprawność ta istotnie się obniży. Koszty złego działania systemu, jego przebiurokratyzowania, niespójności i niekompletności nie są zauważane od razu oraz nie można ich odnotować w miejscach organizacji, które zwykle się kontroluje. Problemy związane ze złym zaprojektowaniem systemu pojawiają się najczęściej nie od razu, ale w fazie realizacji projektów, gdy nakłada się bardzo wiele czynników, które utrudniają identyfikację prawdziwych przyczyn nieefektywności. Składowe efektywnego systemu Procedury zarządzania programem wraz z dodatkami Procedury zarządzania projektem System informatyczny ARGENTUM Rozwiązania uzupełniające 4 Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved

5 Procedury zarządzania megaprojektem (programem) Dla kogo? Głównym użytkownikiem procedur są zarządzający całością programu (Dyrektor Programu, Dyrektor Działu odpowiedzialny za program) oraz Dyrektorzy Projektów Składowych. Procedury pozwalają im sterować programem zarówno jego planową realizacją jak i wprowadzaniem zmian na poziomie projektów składowych programu. Styl pisania Każda procedura zawiera opis kolejności działań, nazwy czynności, opis czynności wraz ze wskazaniem dodatkowych technik i narzędzi, przypisanego wykonawcę czynności. Język stosowany w opisach czynności cechuje się precyzją, ale nie jest zbyt formalny. Zakłada się, że w ten sposób procedura będzie lepiej zrozumiana i stosowana. Procedury często zawierają odwołania do innych procedur, także, jeśli trzeba, uwzględniając związki pomiędzy projektami, programami, biurem programu. Standard Procedury zarządzania programem oparte są o międzynarodowe standardy: ProgramStep, PMI/The Standard for Program Management oraz MSP Program Managemet. Regulują one następujące zagadnienia programowe: Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 5

6 FAZA I Inicjowanie programu Inicjowanie programu Ustalenie ram finansowania programu FAZA II Definiowanie i organizowanie programu Opracowanie planu zarządzania programem Wytworzenie infrastruktury programu Planowanie zakresu programu Zdefiniowanie zamierzeń i celów programu Zdefiniowanie wymagań programu Zdefiniowanie struktury programu FAZA III Planowanie i budżetowanie programu Wytworzenie WBS programu Opracowanie harmonogramu programu Planowanie komunikacji Planowanie zarządzania ryzykiem Zidentyfikowanie ryzyk programu Przeanalizowanie ryzyk programu Planowanie reakcji na ryzyka Zaplanowanie zamówień Opracowanie planu finansowego Oszacowanie kosztów programu Określenie budżetu programu Opracowanie planu zarządzania interesariuszami Zidentyfikowanie interesariuszy programu Zaplanowanie i ustanowienia struktury zarządzania Zaplanowanie audytów Zaplanowanie, jakości programu FAZA V Zamknięcie programu Zamykanie etapu lub programu Zamykanie zamówień programu Zatwierdzanie przekazania komponentów FAZA IV Realizacja i kontrola programu Zarządzanie i kierowania realizacją programu Zarządzanie zasobami programu Monitorowanie i kontrolowanie prac w programie (kontrola) Monitorowanie i kontrolowanie harmonogramu (kontrola) Zarządzanie problemami w programie Zarządzanie strukturą programu Zarządzanie interfejsami komponentów Weryfikacje i kontrolowanie zakresu programu (kontrola) Dostarczanie informacji Przekazywanie raportów z wykonania (kontrola) Monitorowanie i kontrolowanie ryzyk programu (kontrola) Wykonywanie zamówień Administrowanie zamówieniami (kontrola) Monitorowanie i kontrolowanie planu finansowego programu (kontrola) Pozyskanie interesariuszy programu Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy (kontrola) Uruchomienie komponentów programu Przeglądanie i kontrola wykonania zasad ładu korporacyjnego (kontrola) Zarządzanie efektami programu (kontrola) Monitorowanie i kontrolowanie zmian programu (kontrola) 6 Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved

7 Dokumentacja rozszerzona do procedur zarządzania programem Dodatek ten zawiera zestaw gotowych wzorców dokumentów, które uzupełniają procedury zarządzania programem i projektami. System zarządzania System Zarządzania Projektem - Opis Ogólne zasady oznaczania i zarządzania Dokumentami Systemu Zarządzania Projektem Proces zgłaszania potrzeby zmiany Procesu lub Dokumentu Systemu Zarządzania Projektem Zgłoszenie potrzeby zmiany w systemie Zarządzania Projektem - Wzór Proces tworzenia i zatwierdzania nowego Procesu lub Dokumentu Systemu Zarządzania Projektem Wniosek o powołanie i zatwierdzenie nowego Procesu / Dokumentu Systemu Zarzadzania Projektem - Wzór Proces wprowadzania zmiany w Systemie Zarządzania Projektem Wniosek o zatwierdzenie zmiany w Systemie Zarządzania Projektem - Wzór Słownik Projektu - Definicje w dokumentach Zarządczych Słownik Projektu - Terminy Kontraktowe Wykaz i pierwszeństwo Umów oraz innych dokumentów normatywnych dla Projektu Proces uruchomienia obsługi gwarancyjnej Dokumentacja Ogólne zasady dotyczące opracowania Dokumentacji Standardy wykonania Dokumentacji rysunkowej w systemach CAD Typy, wzory i standardy redakcyjne dla poszczególnych rodzajów Dokumentacji Struktura i zakresy poszczególnych rodzajów Dokumentacji Rozdzielnik ilości egzemplarzy i przeznaczenia każdego rodzaju Dokumentacji Zasady oznaczania Dokumentacji Wzory i instrukcja wypełniania tabliczek rysunkowych Instrukcja stosowania kodu KKS z załączoną Księgą KKS Instrukcja stosowania kodu DCC wg IEC i tablice kodów Zasady zarządzania dostępem i nadzoru nad Dokumentacją Instrukcja obsługi systemu Zarządzania Dokumentacją Opis funkcjonalności narzędzia - przeglądarki dokumentów w systemach CAD i 3D Ogólny proces przepływu Dokumentacji Proces weryfikacji i akceptacji Dokumentacji przez Generalnego Wykonawcę Proces weryfikacji i akceptacji Dokumentacji przez Zamawiającego Protokół przekazania Dokumentacji Wzór oświadczenia wykonawcy Zasady postępowania z dokumentacją Red Correx Harmonogram Instrukcja użytkowania narzędzia do harmonogramowania Primavera Zasady zarządzania Harmonogramem i kontroli prac Typy zadań i jednostki miary postępu Prac w projekcie Obowiązujący kalendarz Projektu Zasady opisywania zadań i wykaz stosowanych skrótów Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 7

8 Zakupy Wykaz elementów składowych Umów Opis zawartości bazy danych Umów Wzór zawartości zgłoszenia potrzeby zakupu, dostawy, prac lub usług Wzór zawartości protokołu z sesji negocjacyjnej Zasady realizacji zakupów wewnętrznych Biura Dyrektora Projektu Zapotrzebowanie zakupu wewnętrznego - wzór Zarządzanie płatnościami Proces rozliczania finansowego Podwykonawcy za zakończony Etap Realizacji Proces wystawiania faktury dla Zamawiającego za zakończony Etap Realizacji Proces monitorowania ubezpieczeń Proces monitorowania gwarancji Zasady realizacji zakupów wewnętrznych Biura Dyrektora Projektu Zapotrzebowanie zakupu wewnętrznego - wzór Jakość Zarządzania zapewnieniem i kontrolą jakości w organizacji Generalnego Wykonawcy Proces weryfikacji i zatwierdzania PKiB dostarczanych przez Podwykonawców Proces weryfikacji i odbioru Dokumentacji Jakościowej Protokół przekazania Dokumentacji Jakościowej Protokół odbioru Dokumentacji Jakościowej Zasady tworzenia i aktualizacji Planu Zapewnienia i Kontroli Jakości Zasady organizacji i przeprowadzania czynności kontrolnych Struktura i zawartość Dokumentacji Jakościowej Wzory i standardy redakcyjne Dokumentacji Jakościowej Wykaz dostarczanej ilości egzemplarzy poszczególnych Dokumentów Jakościowych Zasady współpracy z JN Zasady współpracy ze służbami zapewnienia i kontroli jakości Podwykonawców Zasady monitorowania i oceny jakości pracy Podwykonawców Zarządzanie płatnościami Proces przygotowania planu auditów Zasady przygotowywania i przeprowadzania auditów Kodeks auditora Dobre praktyki auditora Zlecenie Auditu Raport z Auditu - wzór 8 Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved

9 Zmiany Proces wprowadzania Zmiany do Kontraktu Głównego Wykaz okoliczności uzasadniających Zmianę Kontaktu Głównego Zgłoszenie potrzeby Zmiany Protokół akceptacji Zmiany Proces przygotowania Aneksu do Kontraktu Głównego Dokument Zmiany Kontraktu do Kontraktu Głównego Proces akceptacji i wdrożenia Zmiany niepowodującej konieczności zmiany Kontraktu Głównego Zgłoszenie potrzeby Zmiany Protokół akceptacji Zmiany Proces zgłaszania i obsługi Karty Niezgodności Zasady oznaczania Karty Niezgodności Zawiadomienie o wykrytej Niezgodności Zgłoszenie wykrytej Niezgodności Zamówienie wykonania Prac Naprawczych Dokument Zwolnienia Płatności Komunikacja Ogólne Zasady Prowadzenia Komunikacji w Projekcie Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w Komunikacji Wykaz interesariuszy i Plan Komunikacji w Projekcie Instrukcja obsługi narzędzia do komunikacji elektronicznej Rodzaje Raportów stosowanych w Projekcie Wzór ogólny Raportu Postępu Prac stosowanego w Projekcie Zasady komunikacji wewnątrz organizacji Generalnego Wykonawcy (Konsorcjum) Zasady komunikacji pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Generalnym Projektantem Zasady komunikacji Generalnego Wykonawcy z Podwykonawcami Zasady komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą Zasady opracowania i wzór zawartości Raportu Stanu Projektu dla Zamawiającego Proces zarządzania komunikacją kryzysową w Projekcie Wzory i zasady tworzenia komunikatów o zdarzeniach awaryjnych i kryzysowych Plan Komunikacji Kryzysowej Dostawy i magazynowanie Proces kompletowania i przygotowania dostaw Zasady przeprowadzania kontroli dostawy przed wysyłką (u dostawcy) Zasady oznaczania dostaw, urządzeń i konstrukcji na czas transportu i magazynowania Wymagania ogólne dotyczące pakowania, przeładowania i zabezpieczenia dostaw przed uszkodzeniami transportowymi Dokument zwolnienia dostawy do wysyłki Proces przyjmowania i kontroli dostawy na Terenie Budowy (do magazynu) Proces planowania kontroli zabezpieczenia i warunków przechowywania Plan kontroli zabezpieczenia i warunków przechowywania Proces wydawania urządzeń, konstrukcji, maszyn z Magazynu Zasady kontroli stanów magazynów Raport stanu magazynowego - wzór Podręczniki używania systemów IT wspierających zarządzanie Magazynami (jeśli są stosowane) Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 9

10 Odbiory Definicje rodzajów, zakresy i ogólne zasady prowadzenia odbiorów Schemat poglądowy odbiorów Proces Odbioru Dokumentacji od Generalnego Projektanta Protokół Odbioru Dokumentacji od Generalnego Projektanta Proces Odbioru Dokumentacji od Generalnego Wykonawcy Protokół Odbioru Dokumentacji od Generalnego Wykonawcy Proces Odbioru Technicznego Prac Protokół Odbioru Technicznego Prac Proces Odbioru zakończonego Etapu Prac od Podwykonawców Protokół Odbioru zakończonego Etapu Prac od Podwykonawców Proces Odbioru zakończonego Etapu Prac od Generalnego Wykonawcy Protokół Odbioru zakończonego Etapu Prac od Generalnego Wykonawcy Protokół Odbioru usuniętych Wad i wykonanych Poprawek Zarządzanie ludźmi Ogólne zasady rekrutacji personelu oraz zarządzania nim przez Dyrektora Projektu. Wzór umowy Plan szkoleń i działań rozwojowych Zarządzanie otoczeniem megaprojektu Dodatek do metodyki zarządzania programem został opracowany na podstawie praktycznych doświadczeń TenStep nabytych podczas wspierania megaprojektów, w tym megaprojektów w Polsce, w latach Na blisko 200 stronach opracowania zawarto najciekawsze opisy przypadków, listy pytań, listy kontrolne, przykłady skutecznych (i nieskutecznych) sposobów powstępowania w programach oraz wskazówki praktyczne z następujących obszarów: Prawo Polityka Interesariusze Społeczność Media Bezpieczeństwo Środowisko Wdrożenie w organizacji TenStep może wykonać następujące usługi: Sprzedaż gotowych procedur zarządzania programem ProgramStep, zgodnych ze standardem PMI wraz z licencją na ich stosowanie Dostosowanie procedur do specyfiki organizacji Uzupełnienie posiadanego przez organizację własnego standardu zarządzania programami o elementy brakujące lub rozwojowe Edukacja praktyczne warsztaty z zarządzania programem z użyciem narzędzi opisanych powyżej. 10 Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved

11 Procedury zarządzania projektem (projektem składowym w programie) Dla kogo? Głównym użytkownikiem procedur są zarządzający projektem składowym lub towarzyszącym w programie. Procedury pozwalają im sterować projektem zarówno jego planową realizacją jak i wprowadzaniem zmian na poziomie projektów i programu. Styl pisania Każda procedura zawiera opis kolejności działań, nazwy czynności, opis czynności wraz ze wskazaniem dodatkowych technik i narzędzi, przypisanego wykonawcę czynności. Język stosowany w opisach czynności cechuje się precyzją, ale jest zbyt formalny. Zakłada się, że w ten sposób procedura będzie lepiej zrozumiana i stosowana. Procedury zawierają często wzajemne odwołania nie tylko względem innych procedur z danego poziomu, ale także z uwzględnieniem związków pomiędzy projektami, programami, biurem programu. Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 11

12 Standard Procedury zarządzania programem oparte są o międzynarodowe standardy: TenStep Project Management Process oraz PMI/PMBOK Guide. Regulują one następujące zagadnienia programowe: FAZA I Inicjacja Projektem Inicjowanie projektu w programie FAZA II Planowanie projektu Definiowanie projektu w programie Tworzenie harmonogramu projektu w programie Tworzenie budżetu projektu w programie FAZA III Zarządzanie projektem Zarządzanie harmonogramem projektu w programie Zarządzani budżetem projektu w programie Zarządzanie problemem krytycznym projektu w programie Zarządzanie zmianami projektu w programie Zarządzanie komunikacją krytycznym projektu w programie Zarządzanie ryzykami projektu w programie Zarządzanie ludźmi projektu w programie Zarządzanie jakością projektu w programie Zarządzanie miarami projektu w programie Zarządzanie dostawcami projektu w programie Wdrożenie w organizacji TenStep może wykonać następujące typy usług: Sprzedaż gotowych procedur zarządzania projektem w programie TenStep, zgodnych ze standardem PMI wraz z licencją na ich stosowanie Dopasowanie do potrzeb organizacji procedur TenStep Uzupełnienie posiadanego przez organizację własnego standardu zarządzania programami o elementy brakujące lub elementy rozwojowe Edukacja praktyczne warsztaty z zarządzania projektem w programie z użyciem narzędzi opisanych powyże 12 Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved

13 System informatyczny ARGENTUM Dla kogo? Głównym użytkownikiem informatycznego systemu zarządzania programem jest biuro programu. System pozwala na wprowadzanie danych przez uprawnione osoby, zapewnia ich bezpieczeństwo, pozwala zarządzać całą dokumentacją projektową i na bieżąco śledzić przebieg projektu. Zastosowanie ARGENTUM jest systemem, który służy do: Zarządzania realizacją dużych / strategicznych projektów Zarządzania realizacją wielu projektów równocześnie Zarządzania programami i portfelami projektów Cechy Prostota System został tak zaprojektowany, by użytkownik intuicyjnie realizował zadania, bez konieczności zapoznawania się z obszernymi podręcznikami czy instrukcjami (choć dla dociekliwych Klientów materiały tego rodzaju zostały opracowane) Adekwatność do pełnionej roli System pokazuje projekty z perspektyw pełnionych ról w projektach i organizacji (sponsor, kierownik projektu, wykonawca, dział księgowości, etc.), umożliwia im oglądanie danych i wykonywanie zadań przewidzianych dokładnie dla tych ról. Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 13

14 Konfigurowalność System może być bardzo szeroko modyfikowany samodzielnie (bez konieczności kontaktu z producentem) przez Klienta. Wszelkie widoki, formularze, raporty danych można precyzyjnie dopasować do wyrafinowanych wymagań oraz niemal ad hoc zmieniać, gdy okażą się niewystarczające lub nadmiarowe. Uniwersalność systemu System jest obsługiwany przez przeglądarki internetowe, działa na wielu platformach systemowych także na urządzeniach mobilnych. Integracja System może pobierać oraz przesyłać dane w dowolnych formatach, komunikując się z dowolnymi innymi systemami np. SAP, Primavera, Microsoft. Zgodność z Systemem Zarządzania Programem System w wersji startowej (niemodyfikowanej) jest w pełni zgodny z metodyką TenStep/ ProgramStep. Dzięki temu można od razu wdrażać rozwiązanie metodyczne i informatyczne. Producent ARGENTUM jest rozwiązaniem, które opracowuje i utrzymuje zespół programistów i analityków z firmy Silver Bullet Solutions. Zespół wdrażał kilkadziesiąt rozwiązań informatycznych dla Klientów dużych oraz średnich. Rozwiązania uzupełniające Istnieje możliwość zakupu dodatkowych rozwiązań uzupełniających. Schemat powoływania i budowy biura programu Materiał zawiera zbiór planów, dobrych praktyk, struktur i zasad powoływania biur programów oraz jego rozwoju. Ułatwia uruchomienie biura programu oraz jego rozbudowę, zgodnie z cyklem życia programu. Zawartość: Koncepcja funkcjonowania biura w poszczególnych etapach programu Struktura wewnętrzna biura Narzędzie do szacowania etatyzacji biura Model kompetencji pracowników biura 14 Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved

15 Metodyka zarządzania biurem programu Materiał zawiera szereg procesów, formularzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania biurem programu. Procesy wewnętrzne w obszarze wsparcia metodycznego Proces audytu projektu składowego Proces adaptacji metodyki zarządzania projektami Proces wsparcia metodycznego w definiowaniu projektu wchodzącego w skład programu Proces wsparcia metodycznego w harmonogramowaniu projektu wchodzącego w skład programu Proces wsparcia metodycznego w przeprowadzaniu przeglądu projektu Proces wsparcia metodycznego w obsłudze problemów krytycznych projektu Proces wsparcia metodycznego w obsłudze zmian zakresu projektu Proces wsparcia metodycznego w zakresie komunikacji projektu Proces wsparcia metodycznego w zarządzaniu ryzykami projektu Proces wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów w projektach Proces wsparcia metodycznego dla Sponsorów Procesy wewnętrzne obsługi biura programu Proces zarządzania infrastrukturą biura programu Proces zapewnienia jakości usług biura Proces zarządzania kadrami w biurze programu Usługi wsparcia w zarządzaniu megaprojektem Jako nasz Klient, nie musisz być sam! Oferujemy regularne wsparcie doradcze dla Twojego megaprojektu. Możemy przejąć część obowiązków Dyrektora Programu, biura bądź dbać o przepływ komunikacji, kompetencje ludzi, legalność i poprawność działań zarządczych. Szczegółowy opis usługi znajdziesz w oddzielnej broszurze poświęconej usługom wsparcia oraz na stronie USŁUGI WSPARCIA DLA MEGAPROJEKTÓW TENSTEP MEGAPROJECT SERVICE PACK Badania gotowości organizacji do realizacji megaprojektów Możemy wspólnie sprawdzić, czy Twój system zarządzania da radę oraz jakie są szanse na sukces Twojego projektu. TenStep prowadzi audyty i badania zarówno organizacji jak i pojedynczych systemów zarządzania i projektów. Szczegółowy opis usługi znajdziesz w oddzielnej broszurze poświęconej badaniom oraz na stronie BADANIA I AUDYTY MEGAPROJEKTÓW TENSTEP MEGAPROJECT SERVICE PACK Nasze usługi realizujemy w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, holenderskim, rumuńskim, ukraińskim, rosyjskim, chińskim i innych. Copyright 2015 TenStep Polska - All Rights Reserved 15

16 Zapraszamy do współpracy Tomasz Andreasik Prezes Zarządu Marcin Guzik Wiceprezes Zarządu / Partner Katarzyna Renn Prokurent / Dyrektor operacyjny TenStep Polska ul. Beskidzka 23A Warszawa

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Usługi wsparcia. TenStep Megaproject Service Pack

Usługi wsparcia. TenStep Megaproject Service Pack Usługi wsparcia dla MEGAprojektów TenStep Megaproject Service Pack Usługi wsparcia dla MEGAprojektów TenStep Megaproject Service Pack MEGAprojekt to program - struktura wielu projektów, które łącznie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM

KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM KRZYSZTOF REDLARSKI PODSTAWY METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W UJĘCIU KLASYCZNYM Gdańsk 2016 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński RECENZENT Witold

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie

Polityka zarządzania zgodnością w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie Załącznik do Uchwały Nr 94/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 31.12.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 11/2015 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łaszczowie z dnia 11.03.2015 r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych

Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Wprowadzenie dosystemów informacyjnych Projektowanie antropocentryczne i PMBoK Podejście antropocentryczne do analizy i projektowania systemów informacyjnych UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 Właściwe

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, metodyka PMBOK Opis Szkolenie realizowane w ramach: Oferowane zajęcia umożliwiają uczestnikom poznanie najlepszych metod i narzędzi stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Szczucinie (będące częścią Polityki zgodności stanowiącej integralną część Polityk w zakresie zarządzania ryzykami w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Augustowie. Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Załącznik do uchwały Zarządu Nr 81 z dnia 16.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29 z dnia 17.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Augustowie Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy.

ŚCIEŻKA KRYTYCZNA. W ścieżkach krytycznych kolejne zadanie nie może się rozpocząć, dopóki poprzednie się nie zakończy. ŚCIEŻKA KRYTYCZNA Ciąg następujących po sobie zadań w ramach projektu trwających najdłużej ze wszystkich możliwych ciągów, mających taką własność, że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia. Zasady opracowywania procedur systemu zarządzania bioz.

Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia. Zasady opracowywania procedur systemu zarządzania bioz. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia Zasady opracowywania procedur systemu zarządzania bioz część 2 DOKUMENTY/ZAPISY Opis szbioz 1.Monitorowanie należy Procedura P23.11.

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Koordynacja projektów inwestycyjnych Koordynacja projektów inwestycyjnych OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Koordynacja projektu inwestycyjnego jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących stworzyć nowe produkty lub procesy w ramach

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Legnicy. BANK SPÓŁDZIELCZY w LEGNICY. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 380/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 10.12.2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 12.12.2014r.

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter

Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Wyniki ankiety TenStep Polska dla uczestników konferencji PMI Wrocław Chapter Jakie standardy / metodyki zarządzania projektami są stosowane w Twojej organizacji? PMBOK Guide (lub modyfikacja) 36 60 %

Bardziej szczegółowo

TenStep Project Management Process

TenStep Project Management Process TenStep Project Management Process Syntetyczny opis głównych procesów zarządczych i założeń Wstęp Metodyka Zarządzania Projektami TenStep stworzona została na bazie metodologii Project Management Body

Bardziej szczegółowo

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu nr 121/2014 z dnia 17.12.2014 r. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2014 z dnia 18.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW z siedzibą w Grodkowie 49-200 Grodków, ul. Kasztanowa

Bardziej szczegółowo

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie

Polityka przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego. w Banku Spółdzielczym w Szczuczynie Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 79/2014 z dnia 12.12.2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Nr 51/2014 z dnia 12.12.2014r. Polityka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 18.12.2014r Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2014r ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOGOWIE Głogów, 2014r W Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku.

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. Zasady zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leżajsku. 1 W Banku wdraża się zasady ładu korporacyjnego, które obejmują następujące obszary: 1. Organizacja i struktura organizacyjna 2.

Bardziej szczegółowo

Jednolity Model Zarządzania Portfelami

Jednolity Model Zarządzania Portfelami Jednolity Model Zarządzania (The Unified Portfolio Management Model, UPMM) Stanisław Gasik Referat pierwotnie prezentowany w ramach PMI Global Congress North America, październik 2007, Atlanta Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/26/7118/14336 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 61,25 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Cel szkolenia 1. Cel szkolenia m szkolenia jest nauczenie uczestników stosowania standardu PRINCE2 do Zarządzania Projektami Informatycznymi. Metodyka PRINCE2 jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza

www.info-baza.pl System e-kontrola Zarządcza System e-kontrola Zarządcza Agenda O firmie IBT Wybrani klienci i partnerzy Koncepcja Systemu e-kz Założenia Systemu e-kz Funkcjonalności Systemu e-kz Przykładowe ekrany Systemu e-kz Przedstawienie firmy

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RAMOWY PROGRAM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RAMOWY PROGRAM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. RAMOWY PROGRAM ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SESJA I. INICJOWANIE, DEFINIOWANIE I PLANOWANIE PROJEKTU SESJA II. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad4.pdf Podstawy konkurencyjności w projektach Koszt Wartość

dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad4.pdf Podstawy konkurencyjności w projektach Koszt Wartość Wykład Zarządzanie projektami Zajęcia 4 Zarządzanie jakością w projekcie dr Stanisław Gasik s.gasik@vistula.edu.pl www.sybena.pl/uv/2014-wyklad-eko-zp-9-pl/wyklad4.pdf Podstawy konkurencyjności w projektach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl

GanttProject /Microsoft Project. Danuta Golec dgolec@takdg.pl GanttProject /Microsoft Project Danuta Golec dgolec@takdg.pl Organizacja ceremonii ślubnej Remont Prezes, zarząd Informatyka Usługi i wsparcie Marketing i sprzedaż Badania i rozwój Korporacyjny Tworzenie

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy

ENERGIA DLA TWOJEJ ORGANIZACJI. BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy BPM Zarządzanie i automatyzacja pracy O Blue energy 14 lat wspieramy biznes i administrację Jesteśmy konsultantami biznesowymi i informatykami Podnosimy efektywność organizacji Wdrażamy systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo