Dla pól Cena sprzed oraz Cena hurt możliwe są warianty zmiany cen: nie zmieniaj ceny przelicz cenę przelicz cenę z zaokrągleniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla pól Cena sprzed. 2011 oraz Cena hurt. 2011 możliwe są warianty zmiany cen: nie zmieniaj ceny przelicz cenę przelicz cenę z zaokrągleniem"

Transkrypt

1 Przygotowanie do zmiany stawek VAT 2010/2011 (czynności, które należy wykonad wcześniej) Analiza sytuacji oraz przygotowanie procedur związanych ze zmianami VAT. Planowana zmiana stawek VAT będzie dla firm handlowych operacją trudną organizacyjnie. Wynika to z masowego charakteru zmian, które dotyczą praktycznie wszystkich firm i towarów. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania, zmiany w danych, zmiany w konfiguracji urządzeo fiskalnych oraz przesłanie zmian stawek VAT do kas. W związku z tym zalecamy wcześniejszą analizę sytuacji oraz zaplanowanie i przetestowanie czynności związanych ze zmianą stawek VAT. Dodatkowo należy zinwentaryzowad urządzania fiskalne i oprogramowanie oraz skontaktowad się z serwisem w celu uzgodnienia koniecznych prac i rezerwacji terminu. Aktualizacja oprogramowania Wersje programów przystosowane do nowych stawek VAT będą oznaczone numerami 2.99 i wyższymi. Po udostępnieniu wersji 2.99 w razie potrzeby będą pojawiad się kolejne wersje zawierające dalsze zmiany i ulepszenia. W związku z tym prosimy na bieżąco śledzid informacje pojawiające się na stronie Z naszej analizy wynika, że konieczna będzie aktualizacja praktycznie wszystkich programów naszej produkcji. Użytkownicy posiadający prawo do aktualizacji będą mogli pobrad ze strony www i zainstalowad nowe wersje bezpłatnie. Pozostali użytkownicy, posiadający licencje zakupione lub aktualizowane dawniej niż rok temu, powinni zakupid uaktualnienie oprogramowania. W sprawie zakupu uaktualnienia należy zwrócid się do sprzedawcy licencji. Rozwiązania niestandardowe Należy zwrócid uwagę na wszelkie rozwiązania niestandardowe (programy dodatkowe, interfejsy, kwerendy SQL) tworzone i dostarczane na indywidualne zamówienie. Jeżeli rozwiązania te będą nadal wykorzystywane po 2010 roku, konieczna będzie ich weryfikacja i ew. dostosowanie do nowych stawek VAT. Konieczne jest zgłoszenie takich rozwiązao do weryfikacji. Sklepy zrzeszone w sieciach handlowych oraz zarządzane centralnie Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter ogólny. W przypadku sklepów należących do sieci handlowych lub zarządzanych centralnie należy skontaktowad się z centralą sieci w celu uzgodnienia zasad i procedur dotyczących zmiany stawek VAT obowiązujących lub zalecanych w sieci. Wykonanie opisanych w tym dokumencie czynności może wymagad posiadania odpowiednich uprawnieo w programie. Przygotowanie bazy towarowej do zmiany stawek podatku VAT Nowa wersja programu KC-Firma pozwala na wcześniejsze przygotowanie towarów do zmiany stawek podatku. W tym celu na karcie towaru dodano specjalne pole VAT 2011, umożliwiające wpisanie nowej stawki VAT. Dodatkowo dostępne są pola Cena sprzed oraz Cena hurt. 2011, w których można określid czy podczas zmiany stawki VAT ma zostad przeliczona odpowiednia cena sprzedaży brutto. Obecnośd nowych pól pozwala przygotowad towary do zmiany stawek VAT w okresie obowiązywania starych stawek. Do ostatecznego przełączenia stawek VAT na przełomie roku służy dodatkowa funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011. Przygotowując towary do zmian można korzystad z kilku metod: Nowy układ listy towarów i usług Podczas przygotowania kartotek do zmiany stawek można pracowad w nowym układzie listy towarów i usług zawierającym aktualną stawkę VAT, stawkę VAT 2011 oraz ustawienia zmiany cen Do przełączania pomiędzy różnymi układami listy służą klawisze TAB oraz SHIFT+TAB.

2 Przygotowanie pojedynczej karty towaru do zmiany stawki VAT Jest to podstawowa metoda umożliwiająca przygotowanie kart towarów i usług. Na karcie towaru (Kartoteki/Towary i usługi/nowy lub Popraw) należy wypełnid pola umożliwiające przygotowanie towaru do zmiany stawki VAT w 2011 roku: Pole VAT umożliwia wcześniejsze wprowadzenie stawki VAT 2011 dla towaru/usługi. Pole Cena sprzed umożliwia wcześniejsze określenie czy w związku ze zmianą stawki VAT ma zmienid się także cena sprzedaży brutto. Pole Cena hurt umożliwia wcześniejsze określenie czy w związku ze zmianą stawki VAT ma zmienid się także cena hurtowa brutto. Dla pól Cena sprzed oraz Cena hurt możliwe są warianty zmiany cen: nie zmieniaj ceny przelicz cenę przelicz cenę z zaokrągleniem

3 Rodzaj dostępnej metody z zaokrągleniem zależy od ustawienia Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Ustawienia1/Metoda wyliczania cen sprzedaży. Podczas zaokrąglania ceny wykorzystywany będzie parametr Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Ustawienia1/Zaokrąglenie cen większych niż. Pola Cena sprzed oraz Cena hurt są dostępne, jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenach brutto. Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenie netto, to pole tej ceny nie jest dostępne, a funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 automatycznie zmodyfikuje cenę brutto. Do edycji pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt udostępniono nowe uprawnienie użytkownika Kartoteki - towary i usługi - przygotowanie do zmiany VAT 2011 (domyślnie włączone). Szybkie (grupowe) przygotowanie towarów i usług do zmiany stawki VAT Metoda ta umożliwia ustawienie wartości w polach VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt dla wszystkich towarów objętych aktualnym filtrem na liście. Metoda jest przydatna w sytuacji, gdy wiele kartotek można wspólnie zafiltrowad do przygotowania zmiany VAT (wspólna docelowa stawka VAT i/lub metoda zmiany ceny). Nowa funkcja dostępna jest na liście towarów i usług po wybraniu klawisza Opcje, a następnie Szybkie ustawienie VAT Uwaga! Funkcja służy do masowej modyfikacji danych. Zmiany będą miały skutek dla wszystkich towarów i usług objętych aktualnym filtrem na liście. Jeżeli filtr nie zostanie zdefiniowany funkcja będzie miała skutek dla wszystkich towarów i usług! Funkcja nie oznacza towarów do wysłania do kas, wag i sprawdzarek oraz replikacji za pomocą programu KC-Menadżer. Do funkcji udostępniono nowe uprawnienie użytkownika Kartoteki - towary i usługi - opcje - Szybkie ustawienie VAT 2011 (domyślnie włączone). Użycie funkcji: Na liście towarów zdefiniowad filtr w celu wybrania towarów do wspólnego ustawienia pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt Liczba towarów objętych filtrem zostanie wyświetlona w górnej części okna listy Nacisnąd przycisk Opcje a następnie Szybkie ustawienie VAT 2011 Zaznaczyd pola, które będziemy modyfikowad np. pole VAT 2011 Ustawid wartości w wybranych polach

4 Zatwierdzid wykonanie funkcji Wykorzystanie nowych możliwości filtru na liście towarów i usług do kontroli stanu przygotowania do zmiany stawek VAT Nowe możliwości filtrowania listy towarów i usług pozwalają wyświetlid kartoteki o określonym stanie przygotowania do zmiany stawek VAT. W filtrze dodano możliwośd odniesienia się do stanu pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt Dodatkowo możliwy jest wariant negacji dla pola VAT Za pomocą filtru możliwe jest np.: Wyświetlenie wszystkich towarów, którym jeszcze nie ustawiono stawki VAT Wyświetlenie towarów z wybranej grupy, którym jeszcze nie ustawiono stawki VAT Wyświetlenie towarów z wybranej grupy, którym ustawiono stawkę VAT 2011 Wyświetlenie towarów z wybranej grupy, którym ustawiono stawkę VAT 2011 wraz ze zmianą ceny sprzedaży. Zdefiniowanie innego potrzebnego filtru przy użyciu kombinacji dotychczasowych oraz nowych pól. Przygotowanie do zmian w pozostałych miejscach zawierających ceny sprzedaży i stawki VAT. Oprócz listy towarów i usług, w programie dostępne są także inne struktury zawierające ceny sprzedaży i stawki VAT. Jeżeli dane te są wykorzystywane, należy podjąd decyzję czy i ew. jakie zmiany będą konieczne. Dodatkowe kody kreskowe. Kody te mogą mied określone niezależne ceny sprzedaży. Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 zawiera opcję automatycznej zmiany takich cen. Należy wcześniej ocenid, czy ceny te mogą byd przeliczone automatycznie wg zasad określonych w polu Cena sprzed na kartotekach towarów, czy

5 może konieczna będzie ręczna zmiana tych cen. Lista wszystkich dodatkowych kodów kreskowych dostępna jest w Kartoteki/Dodatkowe kody kreskowe. Cenniki Odbiorców Cenniki mogą pracowad w cenach netto lub brutto oraz zawierad ceny nominalne lub rabaty od cen wyższego poziomu. Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 zawiera opcję automatycznej zmiany cen w cennikach. Opcja jest dostępna gdy cenniki są skonfigurowane do pracy w cenach brutto oraz zawierają ceny nominalne. Należy wcześniej ocenid, czy ceny te mogą byd przeliczone automatycznie wg zasad określonych w polu Cena sprzed na kartotekach towarów, czy może konieczna będzie ręczna zmiana tych cen. Oferty dostawców/kontrakty Dokumenty ofert/kontraktów zawierają stawkę VAT oraz opcjonalnie mogą zawierad także ceny sprzedaży brutto i ceny promocyjne brutto. Ponieważ dokumenty ofert/kontraktów mogą zawierad pozycje nie mające odpowiedników w bazie towarowej, funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 nie zawiera opcji automatycznej zmiany stawek VAT i cen sprzedaży w tych dokumentach. Należy zaplanowad i przygotowad modyfikację tych dokumentów niezależnie. Dokumenty ofert/kontraktów mogą mied określony zakres czasu obowiązywania. Pozwala to wcześniej przygotowad (lub zaimportowad od dostawców) nowe warianty tych dokumentów na okres obowiązywania nowych stawek VAT. Promocje sprzedażowe Należy przeanalizowad promocje planowane na okres zmiany stawek podatku VAT. Ustalając ceny promocyjne i ceny po promocji należy wziąd pod uwagę zmiany stawek VAT w okresie trwania promocji. Uwaga! Jeżeli w momencie wykonania funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 będą aktywne promocje, a towary będące w promocji przygotowano do zmiany stawki VAT ze zmianą ceny sprzedaż brutto, to bieżące ceny promocyjne zostaną zmodyfikowane zgodnie z ustawieniem w polach Cena sprzed tych towarów. Dlatego zaleca się pozostawienie takim towarom w polu Cena sprzed ustawienia nie zmieniaj ceny oraz odpowiednie zaplanowanie ceny promocyjnej i ceny po promocji. Odłożone przeceny Przed zmianą stawek podatku zaleca się sprawdzenie oraz ew. realizację lub anulowanie odłożonych przecen. Zmiana stawek podatku VAT na przełomie roku (Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011) Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/ Informacje wstępne W menu Administracja/Funkcje specjalne dodano nową funkcję Zmiana stawek VAT 2010/2011. Funkcja służy do ostatecznego wprowadzenia zmian stawek VAT oraz cen sprzedaży w kartotekach przygotowanych wcześniej do zmiany. Wykonanie funkcji spowoduje: Zmianę stawek VAT na kartotekach towarów i usług wg ustawienia w polu VAT 2011 Modyfikację cen sprzedaży wg ustawieo w polach Cena sprzed oraz Cena hurt Wygenerowanie dokumentów przecen PC+ i/lub PC- Oznaczenie towarów ze zmienioną stawką VAT do wysłania do kas, wag i sprawdzarek cen Przekonfigurowanie programu w zakresie dostępnych stawek VAT dla edycji towarów i faktur zakupu. Przed wykonaniem funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 należy wykonad i zakooczyd wszelkie czynności związane z pracą w okresie obowiązywania starych stawek (związane z zakooczeniem dnia, miesiąca i roku). W szczególności należy: Wprowadzid wszystkie zaległe dokumenty Zatwierdzid lub anulowad wszystkie dokumenty z buforów (raport w Administracja/Funkcje specjalne/dokumenty w buforach) Zakooczyd sprzedaż, wydrukowad raporty z kas i rozliczyd kasy fiskalne Odczytad i sprawdzid sprzedaż z kas Usunąd z kas towary usunięte w programie i wydrukowad na kasach raporty towarów usuniętych Wydrukowad na kasach raporty towarów dosłanych do kas

6 Wyłączyd program KC-Serwer Rozliczyd stany ujemne Wykonad zakooczenie dnia Wykonad i wydrukowad spis z natury (jeżeli spis ma byd wykonywany na przełomie roku) Wykonad kopię bezpieczeostwa bazy danych Po zakooczeniu wszystkich prac dot. roku 2010 zaleca się zamknięcie okresu do dnia Wydrukowad wszystkie potrzebne raporty księgowe Powyższa lista zawiera typowe czynności. W przypadku konkretnego sklepu należy wykonad wszystkie czynności wykonywane w tym sklepie w związku z zakooczeniem dnia, miesiąca i roku. Przed wykonaniem funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 należy upewnid się, że wszystkie towary zostały przygotowane do zmiany stawki VAT. Jeżeli nadal występują towary nieprzygotowane do zmiany stawek VAT należy je przygotowad poprzez wprowadzenie odpowiednich wartości do pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt Więcej informacji na temat przygotowania towarów do zmiany stawek VAT oraz kontroli stanu przygotowania podano powyżej w punkcie Przygotowanie bazy towarowej do zmiany stawek podatku VAT. Uwaga! Funkcja może byd wykonana tylko jeden raz, po zakooczeniu wszystkich czynności dotyczących roku 2010, a przed rozpoczęciem pracy w roku Funkcja zmiany stawek VAT jest nieodwracalna! Zbyt wczesne wykonanie funkcji uniemożliwi prawidłową pracę w okresie obowiązywania starych stawek VAT! W przypadku pracy w sieci lokalnej funkcja powinna byd wykonana tylko na jednym stanowisku. Przed wykonaniem funkcji należy zakooczyd pracę wszystkich programów KC na wszystkich stanowiskach oprócz programu KC-Firma na stanowisku, na którym funkcja zostanie wykonana. Przed wykonaniem funkcji należy wykonad kopię bezpieczeostwa bazy danych. Do funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 udostępniono nowe uprawnienie użytkownika Administracja - funkcje specjalne - zmiana stawek VAT 2010/2011 (domyślnie włączone) Wszelkie ewentualne testy wykonania Funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 muszą byd wykonywane na kopii bazy danych nie połączonej z urządzeniami fiskalnymi! Wykonanie funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlony formularz jak niżej (widoczne ostrzeżenia są przykładowe).

7 W sekcji Ostrzeżenia program może wyświetlid szereg ostrzeżeo związanych ze stanem danych oraz stanem przygotowania do zmiany stawek VAT. Przed zatwierdzeniem wykonania funkcji zaleca się wykonanie czynności mających na celu likwidację przyczyn ostrzeżeo. W takim przypadku należy wybrad przycisk Anuluj, wykonad odpowiednie czynności, po czym ponownie powrócid do wykonania funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011. Zatwierdzenie wykonania funkcji jest możliwe gdy nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia lub gdy włączono opcję "Zignoruj ostrzeżenia". Program może wyświetlid następujące ostrzeżenia: "Brak towarów przygotowanych do zmiany stawki VAT" Nie istnieją towary/usługi z ustawionym polem VAT 2011 lub stawki ustawione w tym polu nie różnią się od aktualnych. Należy przygotowad kartoteki do zmiany stawki VAT (pola VAT 2011, Cena sprzed oraz ew. Cena hurt. 2011). "Istnieje <NN> towarów nieprzygotowanych do zmiany stawki VAT (niewypełnione pole VAT 2011)" Należy przygotowad pozostałe towary/usługi do zmiany stawki VAT (pola VAT 2011, Cena sprzed oraz ew. Cena hurt. 2011). Aby wyświetlid /wydrukowad listę towarów nieprzygotowanych, naciśnij klawisz Pokaż towary nieprzygotowane do zmiany VAT. Uwaga! Jeżeli to ostrzeżenie zostanie zignorowane funkcja zmieni stawki VAT tylko dla towarów przygotowanych do zmiany. Pozostawienie w 2011 roku towarów z nieaktualnymi stawkami VAT może byd przyczyną błędów oraz problemów z urządzeniami fiskalnymi. Zaleca się przypisanie prawidłowej stawki VAT 2011 na wszystkich kartotekach towarów, opakowao i usług. "Istnieją dokumenty w buforach (raport w Administracja/Funkcje specjalne/dokumenty w buforach)" Należy zatwierdzid lub anulowad dokumenty z buforów. "Nie rozliczono stanów ujemnych" Należy rozliczyd stany ujemne. Stany ujemne można wyświetlid zakładając odpowiedni filtr na liście towarów. "Uruchomione promocje dotyczą towarów przygotowanych do zmiany VAT ze zmianą ceny sprzedaży" Ostrzeżenie pojawia się gdy aktualnie uruchomione promocje dotyczą towarów przygotowanych do zmiany stawki VAT ze zmianą ceny sprzedaży. W takiej sytuacji aktualne ceny promocyjne zostaną zmodyfikowane zgodnie z ustawieniem w polach Cena sprzed tych towarów. Więcej informacji na ten temat podano w punkcie "Przygotowanie do zmian w pozostałych miejscach zawierających ceny sprzedaży i stawki VAT". "Występuje nierozliczona sprzedaż (nie wykonano funkcji Zakooczenie dnia)" Należy wykonad funkcję Zakooczenie dnia. "Występuje nierozliczona sprzedaż (nie wykonano funkcji Zamknięcie okresu)" Należy wykonad funkcję Zamknięcie okresu. W przypadku pojawienia się innych ostrzeżeo lub błędów należy skontaktowad się z serwisem. Funkcja udostępnia następujące opcje dodatkowe: "Dodaj do dokumentów przecen towary, którym nie zmieniła się cena brutto (zmiana ceny netto)" Powoduje ujęcie w dokumentach przecen także tych towarów, dla których następuje zmiana stawek VAT bez zmiany ceny sprzedaży brutto. Opcja ta umożliwia ujęcie w dokumentach przecen zmian w księgowych odchyleniach na VAT i na marżę dla towarów, którym nie zmienia się cena brutto. Opcja jest domyślnie wyłączona. "Podziel dokumenty przecen wg grup towarowych" Powoduje wygenerowanie osobnych dokumentów przecen PC+ i/lub PC- dla każdej grupy. Opcja jest domyślnie wyłączona. "Zmiana cen sprzedaży na dodatkowych kodach kreskowych" Powoduje przeliczenie cen sprzedaży na dodatkowych kodach kreskowych wg zasad zmiany cen określonych na kartotekach. Opcja jest dostępna gdy istnieją dodatkowe kody kreskowe z określoną własną ceną sprzedaży. Przed ew. włączeniem tej opcji należy rozważyd, czy ceny te nie powinny byd zmodyfikowane ręcznie.

8 Opcja jest domyślnie wyłączona. "Przelicz ceny brutto w cennikach odbiorców" Powoduje przeliczenie cen sprzedaży brutto w cennikach odbiorców wg zasad zmiany cen określonych na kartotekach. Opcja jest dostępna, jeżeli cenniki są skonfigurowane do pracy w cenach sprzedaży brutto oraz zawierają ceny nominalne. Przed ew. włączeniem tej opcji należy rozważyd, czy ceny te nie powinny byd zmodyfikowane ręcznie. Opcja jest domyślnie wyłączona. Zatwierdzenie funkcji spowoduje: Zmianę stawek VAT zakupu i sprzedaży na kartotekach towarów i usług wg ustawienia w polu VAT 2011 Modyfikację cen sprzedaży wg ustawieo w polach Cena sprzed oraz Cena hurt Jeżeli wybrano metodę zmiany ceny z zaokrągleniem, to wykorzystywany będzie parametr Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Ustawienia1/Zaokrąglenie cen większych niż. Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenie netto funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 automatycznie zmodyfikuje cenę brutto. Wygenerowanie dokumentów przecen PC+ i/lub PC- Funkcja generuje dokumenty przecen PC+ oraz PC- niezależnie od ustawienia w Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Przeceny/Przeceny automatyczne. Wynika to z potrzeby wydrukowania etykiet cenowych. Zależnie od przyjętej metody rozliczania sklepu należy zdecydowad czy dokumenty te powinny byd księgowane. Dokumenty przecen nie zawierają informacji o zmianach cen hurtowych. Oznaczenie towarów ze zmienioną stawką VAT do wysłania do kas, wag i sprawdzarek Przekonfigurowanie w programie dostępnych stawek VAT dla edycji towarów i faktur zakupu. Funkcja modyfikuje listę stawek VAT dostępnych podczas edycji karty towaru oraz włącza nowe stawki VAT na formularzu rejestracji faktur zakupu. Ręczna konfiguracja stawek VAT dostępnych na karcie towaru możliwa jest w Administracja/Konfiguracja/Towary/Stawki VAT. Ręczna konfiguracja stawek VAT dostępnych na formularzu rejestracji faktur zakupu możliwa jest w Administracja/Konfiguracja/Finanse-Księgowośd/Stawki VAT. Dalsze czynności konieczne po wykonaniu funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 Kontrola zmian stawek VAT i cen sprzedaży w programie Po wykonaniu funkcji zaleca się sprawdzenie czy zmiany zostały prawidłowo wprowadzone. Nowe stawki VAT powinny byd widoczne na kartotekach w polach VAT zakupu oraz VAT sprzedaży. Do sprawdzenia towarów z poszczególnymi stawkami VAT można wykorzystad filtr na liście towarów i usług. Jeżeli istnieją towary bez przypisanych prawidłowych stawek w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży, to należy upewnid się czy funkcja Zmiana Stawek VAT 2010/2011 została wykonana. Należy spróbowad ponownie uruchomid funkcję. Jeżeli funkcja nie została wykonana, to pojawi się formularz wykonania funkcji. Należy sprawdzid czy wszystkie towary zostały przygotowane do zmiany stawek VAT oraz wykonad funkcję Zmiana Stawek VAT 2010/2011. Jeżeli funkcja została już wykonana, pojawi się informacja zawierająca: datę i godzinę wykonania funkcji, liczbę kartotek, którym funkcja zmieniła stawkę VAT oraz liczbę kartotek, którym nie zmieniono stawek. W takim przypadku należy uzupełnid brakujące nowe stawki VAT bezpośrednio w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży w kartotekach, które nie zostały objęte działaniem funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011. Jeżeli przygotowano towary do zmian stawek VAT wraz ze zmianą cen sprzedaży, to należy sprawdzid czy automatycznie obliczone i ew. zaokrąglone ceny są odpowiednie. W razie potrzeby należy dostosowad nominały cen za pomocą dokumentów przecen PC+ i/lub PC-.

9 Uzupełnienie stawek VAT bezpośrednio w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży w kartotekach towarów/usług Jeżeli funkcja Zmiana Stawek VAT 2010/2011 została wykonana tylko dla części towarów, to nowe stawki VAT na pozostałych towarach można ustawid bezpośrednio w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży w kartotekach towarów i usług. Jeżeli edycja pól VAT zakupu i/lub VAT sprzedaży na kartotece jest zablokowana, należy skonfigurowad parametry Administracja/Konfiguracja/Towary/Ograniczenia/Zmiana stawki VAT zakupu, VAT sprzedaży. Przy wprowadzaniu nowych stawek VAT pomocny może byd filtr na liście towarów, który pozwoli wychwycid towary w starych stawkach VAT. Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenach brutto, to podczas zmiany stawki w polu VAT sprzedaży nastąpi automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży netto (cena brutto zostanie zachowana). Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenach netto, to podczas zmiany stawki w polu VAT sprzedaży nastąpi automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży brutto (cena netto zostanie zachowana). Ewentualne dostosowanie cen sprzedaży należy wykonad dokumentami przecen PC+/PC- aby mied możliwośd automatycznego wydrukowania etykiet cenowych. Jeżeli funkcja Zmiana Stawek VAT 2010/2011 nie była wykonywana, a nowe stawki na wszystkich kartotekach będą wprowadzane bezpośrednio do pól VAT zakupu oraz VAT sprzedaży, to należy wcześniej: Włączyd nowe stawki dla karty towaru w Administracja/Konfiguracja/Towary/Stawki VAT. Włączyd nowe stawki do użycia na fakturach zakupu w Administracja/Konfiguracja/Finanse- Księgowośd/Stawki VAT. Konfiguracja listy stawek VAT na rok 2011 w kasach fiskalnych oraz w programie KC-Firma (dotyczy współpracy z kasami w trybie on-line i off-line) Należy skonfigurowad nową listę stawek VAT w kasach fiskalnych oraz odpowiednio dostosowad konfigurację programu KC-Firma. W sprawie zmiany listy stawek VAT w kasach fiskalnych należy skontaktowad się z serwisem kas fiskalnych. Po wykonaniu zmian konfiguracji w kasach fiskalnych należy odpowiednio dostosowad konfigurację programu. W Administracja/Konfiguracja/Sprzęt/Kasy fiskalne/ustawienia ogólne/mapowanie stawek VAT dla kas należy skonfigurowad listę stawek zgodnie z nową listą stawek w kasach fiskalnych. Konfiguracja stawek VAT do współpracy z kasami fiskalnymi powinna byd wykonana przez serwis kas fiskalnych lub po konsultacji z serwisem. Konfiguracja listy stawek VAT na rok 2011 w drukarkach fiskalnych oraz w programach KC-POS Należy skonfigurowad nową listę stawek VAT w drukarkach fiskalnych oraz odpowiednio dostosowad konfigurację programu KC-POS. W sprawie zmiany listy stawek VAT w drukarkach fiskalnych należy skontaktowad się z serwisem drukarek fiskalnych. Po wykonaniu zmian konfiguracji w drukarkach fiskalnych należy odpowiednio dostosowad konfigurację programu. W menu Konfiguracja/Ustawienia/Drukarka fiskalna/stawki VAT w drukarce należy skonfigurowad listę stawek zgodnie z nową listą stawek w drukarkach fiskalnych. Konfiguracja stawek VAT do współpracy z drukarkami fiskalnymi powinna byd wykonana przez serwis drukarek fiskalnych lub po konsultacji z serwisem. Konfiguracja listy stawek VAT na rok 2011 w drukarkach fiskalnych oraz w programie KC-Firma (dotyczy sprzedaży w programie KC-Firma przy użyciu drukarki fiskalnej) Należy skonfigurowad nową listę stawek VAT w drukarkach fiskalnych oraz odpowiednio dostosowad konfigurację programu KC-Firma. W sprawie zmiany listy stawek VAT w drukarkach fiskalnych należy skontaktowad się z serwisem drukarek fiskalnych. Po wykonaniu zmian konfiguracji w drukarkach fiskalnych należy odpowiednio dostosowad konfigurację programu. W Administracja/Konfiguracja/Sprzęt/Drukarki fiskalne/stawki VAT na drukarce należy skonfigurowad listę stawek zgodnie z nową listą stawek w drukarkach fiskalnych. Konfiguracja stawek VAT do współpracy z drukarkami fiskalnymi powinna byd wykonana przez serwis drukarek fiskalnych lub po konsultacji z serwisem.

10 Przesłanie zmian w towarach do kas, wag i sprawdzarek cen Przed przesłaniem zmian powinna byd odczytana sprzedaż z kas, a kasy fiskalne powinny byd przygotowane do przyjęcia zmian stawek VAT. W zależności od typu kasy może byd konieczne wydrukowanie raportu dobowego, odpowiednich raportów zerujących, raportu towarów usuniętych, raportu nowych towarów wysłanych ostatnio do kasy, a także ew. wykonanie innych czynności. W sprawie przygotowania konkretnego typu kasy do przyjęcia zmian stawek VAT w bazie towarowej należy kontaktowad się z serwisem kas. Praca w trybie on-line. Aby przesład zmiany stawek VAT i cen należy włączyd kasy fiskalne, kasy komputerowe, wagi i sprawdzarki cen oraz uruchomid program KC-Serwer i nacisnąd przycisk Wyślij towary. Praca w trybie off-line. Aby przesład zmiany stawek VAT i cen należy włączyd kasy fiskalne oraz wysład zmiany do wszystkich kas za pomocą funkcji Urządzenia fiskalne/aktualizacja towarów w kasie. W zależności od typu kasy, rodzaju połączenia oraz ilości towarów przesłanie zmian do jednej kasy może trwad np. kilkadziesiąt minut. Po przesłaniu nowych stawek VAT kasa powinna wydrukowad raport pokazujący towary, którym zmieniono literę stawki VAT. Kontrola zmian stawek VAT i cen sprzedaży w kasach Po przesłaniu zmian do kas należy sprawdzid poprawnośd stawek VAT i cen w kasach. W programie KC-POS listę towarów wraz z cenami i stawkami VAT można przeglądad za pomocą funkcji Towary F2. Sprawdzenie pojedynczego towaru możliwe jest za pomocą funkcji Inform F5. W kasach elektronicznych sposób sprawdzenia stawek VAT i cen towarów zależy od modelu kasy. W przypadku trudności z przesłaniem zmian stawek VAT do kas, może byd konieczne serwisowe usunięcie starej bazy towarowej z kas i ponowne przesłanie wszystkich towarów. W razie wątpliwości lub problemów należy skontaktowad się z serwisem kas. Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania kas i drukarek fiskalnych w 2011 roku: W związku z masową zmianą stawek VAT, po 1 stycznia zwiększy się prawdopodobieostwo wystąpienia zjawiska tzw. "Schodka podatkowego". Sprawa dotyczy drukarek fiskalnych oraz niektórych typów kas fiskalnych. Urządzenia te mają wbudowaną blokadę sprzedaży towarów, którym obniżono, a następnie podniesiono stawkę podatku VAT. W przypadku blokady sprzedaży takiego towaru, doraźnym rozwiązaniem może byd zmiana początku nazwy zablokowanego towaru, przesłanie zmiany do kas i ponowna próba sprzedaży. W sprawie ewentualnego skasowania pamięci towarów zablokowanych w konkretnym modelu urządzenia fiskalnego należy kontaktowad się z serwisem urządzeo fiskalnych. W związku z masową zmianą stawek VAT, po 1 stycznia zwiększy się prawdopodobieostwo zapełnienia pamięci towarów w drukarkach fiskalnych. W razie konieczności skasowania pamięci towarów należy kontaktowad się z serwisem drukarek fiskalnych. Wydrukowanie etykiet cenowych w programie KC-Etykiety (nowe opcje) Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 generuje dokumenty przecen także dla towarów bez stanu magazynowego, a dodatkowa opcja tej funkcji umożliwia ujęcie w dokumentach przecen także towarów, którym nie zmieniła się cena brutto. Powoduje to, że dokumenty przecen mogą zawierad pozycje, do których nie będą potrzebne etykiety cenowe. W związku z tym w programie KC-Etykiety na formularzu Filtr etykiet udostępniono nowe opcje umożliwiające pominięcie na wydruku niepotrzebnych etykiet: Tylko towary ze zmianą ceny sprzedaży brutto z PC+/PC- Tylko towary ze stanem magazynowych z PC+/PC-

11 Ustawienie stawki VAT zakupu dla towarów kupowanych na faktury RR Podczas wykonania funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 stawki VAT zakupu i sprzedaży zostały ustawione na podstawie pola VAT W przypadku towarów kupowanych na faktury RR od stycznia 2011 roku będzie obowiązywad nowa specjalna stawka VAT zakupu 7%. W kartotekach takich towarów należy odpowiednio zmodyfikowad stawkę w polu VAT zakupu. Konfiguracja wymagania symboli PKWiU dla stawek VAT W Administracja/Konfiguracja/Towary/Ograniczenia 2/Wymagaj symbolu PKWiU dla stawek VAT należy odpowiednio skonfigurowad wymagalnośd wpisywania symboli PKWiU dla towarów z nowymi stawkami VAT.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

w systemach humansoft Hermes Standard oraz Hermes Mała Firma

w systemach humansoft Hermes Standard oraz Hermes Mała Firma Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach humansoft Hermes Standard oraz Hermes Mała Firma wersja 16.01 Radom, 16 listopad 2010 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT.

Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Instrukcja zmiany stawek VAT w systemie 4Rest z wykorzystaniem programu CHGVAT. Przygotowanie bazy danych systemu gastronomicznego 4Rest a także drukarki fiskalnej do nowych przepisów fiskalnych 2011,

Bardziej szczegółowo

2010 Insoft sp. z o.o Kraków ul.jasna 3a tel.(012)

2010 Insoft sp. z o.o Kraków ul.jasna 3a tel.(012) Konsola Kupca 1.0 Grupowa zmiana stawek podatku VAT Instrukcja serwisanta 2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT

Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT Przebieg operacji zmiany stawek VAT w punkcie sprzedaży AKCENT 1. Zakooczenie sprzedaży w dniu 31 grudnia: a. wykonanie kontroli systemowej pod kątem istnienie dokumentów niezatwierdzonych: i. dokumentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz

Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie http://aptekipolskie.biz Częstochowa, 28.12.2010 Opracował Sławomir Kuśmierz, XSYSTEM s.c. na podstawie instrukcji KAMSOFT S.A. Instrukcja skrócona. Pełna wersja instrukcji dostępna jest na stronach KAMSOFT oraz naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Uwaga! Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A.

Zmiana stawek VAT. Instrukcja dla serwisantów i użytkowników. Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiana stawek VAT Instrukcja dla serwisantów i użytkowników Copyright 2010, NOVITUS S.A. Zmiany stawek podatku VAT dokonujemy zarówno w programie jak i w urządzeniach fiskalnych, które z nim współpracują!!!

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja 1/74 Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te akty prawne na dzień ukończenia instrukcji nie były podpisane i opublikowane.

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!!

Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!! Operacje które należy wykonać 31 grudnia 2010!! 1. Wykonanie archiwum bazy danych (43 ARCHIWER -> Ctrl+1 -> F2) 2. Wykonanie koniecznych wydruków, zestawień zawierających dotychczasowe, stare stawki 3.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

SZKOLNE KONTA POCZTOWE SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9

Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 RMC Serwer komunikacyjny Mechanizm zarządzania bazą towarową Quattro i kas firmy ELZAB Wersja RMC 1.9 1 Wstęp Wersja serwera komunikacyjnego RMC 1.9 wnosi kilka istotnych zmian w sposobie programowania

Bardziej szczegółowo

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium 1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!!

Punkty 1-2 można wykonać w dowolnej chwili (odpowiednio wcześniej), natomiast punkty 2-4 bezwzględnie przed rozpoczęciem sprzedaży w roku 2011!!! Schemat zmiany stawek podatkowych dla punktów nie zarządzanych centralnie z poziomu INSIGNUM Centrala Proces zmiany stawek VAT w słowniku towarów oraz na magazynie w idetal będzie opierał się na klasyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Zasoby enova CRM Konfiguracja uprawnień

Zasoby enova CRM Konfiguracja uprawnień Zasoby enova CRM Konfiguracja uprawnień Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE

Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Menu główne FUNKCJE SERWISOWE Opis ogólny Dostęp do menu głównego FUNKCJE SERWISOWE opisany jest w rozdziale Zasady obsługi funkcji kasy. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis: WYBIERZ FUNKCJE 03

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

Formularz konfiguracji systemu esale

Formularz konfiguracji systemu esale Formularz konfiguracji systemu esale 1. Typy płatności Gotówka Przelew Kredyt Czek Należy zaznaczyć symbolem X wybrane typy płatności (ew. podać kolejność w jakiej mają być wyświetlane) 2. Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Sky-Shop.pl. Poradnik. Pierwsze kroki: Importowanie własnego pliku XML Integracje z hurtowniami

Sky-Shop.pl. Poradnik. Pierwsze kroki: Importowanie własnego pliku XML Integracje z hurtowniami Sky-Shop.pl Poradnik Pierwsze kroki: Importowanie własnego pliku XML Integracje z hurtowniami Wstęp Sky-Shop.pl jest w pełni autorskim, opracowanym od podstaw programem do prowadzenia nowoczesnych sklepów

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów

Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja dla dealerów Informacja dla dealerów Posnet Zmiana stawek VAT w kasach Posnet Combo POSNET POLSKA S.A. ul. Municypalna 33 02-281 Warszawa Data przekazania 03.12.2010 edycja 001 Dokument: Zmiana stawek VAT Informacja

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5

Biuletyn techniczny. Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl. Wersja: 2013.5 Biuletyn techniczny Tytuł: Konfiguracja Comarch ERP XL z wszystko.pl Wersja: 2013.5 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

[INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA] 24 lutego Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF) Instalacja i konfigurowanie aplikacji...

[INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA] 24 lutego Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF) Instalacja i konfigurowanie aplikacji... Spis treści 1. Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF)... 2 2. Instalacja i konfigurowanie aplikacji... 5 3. Wykonywanie inwentaryzacji wg. dostaw... 6 4. Opisy komunikatów... 8 4.1. Ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi DATA 15.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Przeceny by CTI to program dla firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI

UWAGA BARDZO WAŻNE PROSIMY O ZWRÓCENIE NA TO SZCZEGÓLNEJ UWAGI Załącznik nr 2 do komunikatu Materiał pomocniczy dotyczący sposobu wydrukowania załącznika/specyfikacji do faktury/rachunku przy pomocy aplikacji Portal Świadczeniodawcy przeznaczony dla Świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.21

Opis funkcjonalności wersji 3.21 Opis funkcjonalności wersji 3.21 systemu humansoft Corax Radom, 16 listopad 2010 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE

KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE KONFIGURACJA PROGRAMÓW MAGAZYNOWYCH DO OBSŁUGI TERMINALI Z PROGRAMEM ELZAB KOLEKTOR CE kwiecieo 2011 Elzab Soft sp. z o.o. SPIS TREŚCI Programy magazynowe obsługiwane przez ELZAB Kolektor CE... 3 WF-MAG

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie - Komputery - Integracja

Oprogramowanie - Komputery - Integracja TECHNIKA KOMPUTEROWA Tradiss Piotrowski-Iwaniuk spółka jawna 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1 telefon: (0-32) 757-25-71, faks: 757-28-32 e-mail: tradiss@tradiss.pl internet: www.tradiss.pl Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku.

Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku. Warszawa, dn. 29 grudnia 2011 r. Ogólny schemat postępowania związany z przygotowaniem do pracy w nowym 2012 roku. Jest on przygotowany w oparciu o bieżący ( 29 grudnia 2011 r. ) stan wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Fiskalizacja w systemie KS-FKW

Fiskalizacja w systemie KS-FKW Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów od 1 maja 2011 roku obowiązkiem ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych zostają objęci również podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo