Dla pól Cena sprzed oraz Cena hurt możliwe są warianty zmiany cen: nie zmieniaj ceny przelicz cenę przelicz cenę z zaokrągleniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla pól Cena sprzed. 2011 oraz Cena hurt. 2011 możliwe są warianty zmiany cen: nie zmieniaj ceny przelicz cenę przelicz cenę z zaokrągleniem"

Transkrypt

1 Przygotowanie do zmiany stawek VAT 2010/2011 (czynności, które należy wykonad wcześniej) Analiza sytuacji oraz przygotowanie procedur związanych ze zmianami VAT. Planowana zmiana stawek VAT będzie dla firm handlowych operacją trudną organizacyjnie. Wynika to z masowego charakteru zmian, które dotyczą praktycznie wszystkich firm i towarów. Konieczna jest aktualizacja oprogramowania, zmiany w danych, zmiany w konfiguracji urządzeo fiskalnych oraz przesłanie zmian stawek VAT do kas. W związku z tym zalecamy wcześniejszą analizę sytuacji oraz zaplanowanie i przetestowanie czynności związanych ze zmianą stawek VAT. Dodatkowo należy zinwentaryzowad urządzania fiskalne i oprogramowanie oraz skontaktowad się z serwisem w celu uzgodnienia koniecznych prac i rezerwacji terminu. Aktualizacja oprogramowania Wersje programów przystosowane do nowych stawek VAT będą oznaczone numerami 2.99 i wyższymi. Po udostępnieniu wersji 2.99 w razie potrzeby będą pojawiad się kolejne wersje zawierające dalsze zmiany i ulepszenia. W związku z tym prosimy na bieżąco śledzid informacje pojawiające się na stronie Z naszej analizy wynika, że konieczna będzie aktualizacja praktycznie wszystkich programów naszej produkcji. Użytkownicy posiadający prawo do aktualizacji będą mogli pobrad ze strony www i zainstalowad nowe wersje bezpłatnie. Pozostali użytkownicy, posiadający licencje zakupione lub aktualizowane dawniej niż rok temu, powinni zakupid uaktualnienie oprogramowania. W sprawie zakupu uaktualnienia należy zwrócid się do sprzedawcy licencji. Rozwiązania niestandardowe Należy zwrócid uwagę na wszelkie rozwiązania niestandardowe (programy dodatkowe, interfejsy, kwerendy SQL) tworzone i dostarczane na indywidualne zamówienie. Jeżeli rozwiązania te będą nadal wykorzystywane po 2010 roku, konieczna będzie ich weryfikacja i ew. dostosowanie do nowych stawek VAT. Konieczne jest zgłoszenie takich rozwiązao do weryfikacji. Sklepy zrzeszone w sieciach handlowych oraz zarządzane centralnie Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter ogólny. W przypadku sklepów należących do sieci handlowych lub zarządzanych centralnie należy skontaktowad się z centralą sieci w celu uzgodnienia zasad i procedur dotyczących zmiany stawek VAT obowiązujących lub zalecanych w sieci. Wykonanie opisanych w tym dokumencie czynności może wymagad posiadania odpowiednich uprawnieo w programie. Przygotowanie bazy towarowej do zmiany stawek podatku VAT Nowa wersja programu KC-Firma pozwala na wcześniejsze przygotowanie towarów do zmiany stawek podatku. W tym celu na karcie towaru dodano specjalne pole VAT 2011, umożliwiające wpisanie nowej stawki VAT. Dodatkowo dostępne są pola Cena sprzed oraz Cena hurt. 2011, w których można określid czy podczas zmiany stawki VAT ma zostad przeliczona odpowiednia cena sprzedaży brutto. Obecnośd nowych pól pozwala przygotowad towary do zmiany stawek VAT w okresie obowiązywania starych stawek. Do ostatecznego przełączenia stawek VAT na przełomie roku służy dodatkowa funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011. Przygotowując towary do zmian można korzystad z kilku metod: Nowy układ listy towarów i usług Podczas przygotowania kartotek do zmiany stawek można pracowad w nowym układzie listy towarów i usług zawierającym aktualną stawkę VAT, stawkę VAT 2011 oraz ustawienia zmiany cen Do przełączania pomiędzy różnymi układami listy służą klawisze TAB oraz SHIFT+TAB.

2 Przygotowanie pojedynczej karty towaru do zmiany stawki VAT Jest to podstawowa metoda umożliwiająca przygotowanie kart towarów i usług. Na karcie towaru (Kartoteki/Towary i usługi/nowy lub Popraw) należy wypełnid pola umożliwiające przygotowanie towaru do zmiany stawki VAT w 2011 roku: Pole VAT umożliwia wcześniejsze wprowadzenie stawki VAT 2011 dla towaru/usługi. Pole Cena sprzed umożliwia wcześniejsze określenie czy w związku ze zmianą stawki VAT ma zmienid się także cena sprzedaży brutto. Pole Cena hurt umożliwia wcześniejsze określenie czy w związku ze zmianą stawki VAT ma zmienid się także cena hurtowa brutto. Dla pól Cena sprzed oraz Cena hurt możliwe są warianty zmiany cen: nie zmieniaj ceny przelicz cenę przelicz cenę z zaokrągleniem

3 Rodzaj dostępnej metody z zaokrągleniem zależy od ustawienia Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Ustawienia1/Metoda wyliczania cen sprzedaży. Podczas zaokrąglania ceny wykorzystywany będzie parametr Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Ustawienia1/Zaokrąglenie cen większych niż. Pola Cena sprzed oraz Cena hurt są dostępne, jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenach brutto. Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenie netto, to pole tej ceny nie jest dostępne, a funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 automatycznie zmodyfikuje cenę brutto. Do edycji pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt udostępniono nowe uprawnienie użytkownika Kartoteki - towary i usługi - przygotowanie do zmiany VAT 2011 (domyślnie włączone). Szybkie (grupowe) przygotowanie towarów i usług do zmiany stawki VAT Metoda ta umożliwia ustawienie wartości w polach VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt dla wszystkich towarów objętych aktualnym filtrem na liście. Metoda jest przydatna w sytuacji, gdy wiele kartotek można wspólnie zafiltrowad do przygotowania zmiany VAT (wspólna docelowa stawka VAT i/lub metoda zmiany ceny). Nowa funkcja dostępna jest na liście towarów i usług po wybraniu klawisza Opcje, a następnie Szybkie ustawienie VAT Uwaga! Funkcja służy do masowej modyfikacji danych. Zmiany będą miały skutek dla wszystkich towarów i usług objętych aktualnym filtrem na liście. Jeżeli filtr nie zostanie zdefiniowany funkcja będzie miała skutek dla wszystkich towarów i usług! Funkcja nie oznacza towarów do wysłania do kas, wag i sprawdzarek oraz replikacji za pomocą programu KC-Menadżer. Do funkcji udostępniono nowe uprawnienie użytkownika Kartoteki - towary i usługi - opcje - Szybkie ustawienie VAT 2011 (domyślnie włączone). Użycie funkcji: Na liście towarów zdefiniowad filtr w celu wybrania towarów do wspólnego ustawienia pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt Liczba towarów objętych filtrem zostanie wyświetlona w górnej części okna listy Nacisnąd przycisk Opcje a następnie Szybkie ustawienie VAT 2011 Zaznaczyd pola, które będziemy modyfikowad np. pole VAT 2011 Ustawid wartości w wybranych polach

4 Zatwierdzid wykonanie funkcji Wykorzystanie nowych możliwości filtru na liście towarów i usług do kontroli stanu przygotowania do zmiany stawek VAT Nowe możliwości filtrowania listy towarów i usług pozwalają wyświetlid kartoteki o określonym stanie przygotowania do zmiany stawek VAT. W filtrze dodano możliwośd odniesienia się do stanu pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt Dodatkowo możliwy jest wariant negacji dla pola VAT Za pomocą filtru możliwe jest np.: Wyświetlenie wszystkich towarów, którym jeszcze nie ustawiono stawki VAT Wyświetlenie towarów z wybranej grupy, którym jeszcze nie ustawiono stawki VAT Wyświetlenie towarów z wybranej grupy, którym ustawiono stawkę VAT 2011 Wyświetlenie towarów z wybranej grupy, którym ustawiono stawkę VAT 2011 wraz ze zmianą ceny sprzedaży. Zdefiniowanie innego potrzebnego filtru przy użyciu kombinacji dotychczasowych oraz nowych pól. Przygotowanie do zmian w pozostałych miejscach zawierających ceny sprzedaży i stawki VAT. Oprócz listy towarów i usług, w programie dostępne są także inne struktury zawierające ceny sprzedaży i stawki VAT. Jeżeli dane te są wykorzystywane, należy podjąd decyzję czy i ew. jakie zmiany będą konieczne. Dodatkowe kody kreskowe. Kody te mogą mied określone niezależne ceny sprzedaży. Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 zawiera opcję automatycznej zmiany takich cen. Należy wcześniej ocenid, czy ceny te mogą byd przeliczone automatycznie wg zasad określonych w polu Cena sprzed na kartotekach towarów, czy

5 może konieczna będzie ręczna zmiana tych cen. Lista wszystkich dodatkowych kodów kreskowych dostępna jest w Kartoteki/Dodatkowe kody kreskowe. Cenniki Odbiorców Cenniki mogą pracowad w cenach netto lub brutto oraz zawierad ceny nominalne lub rabaty od cen wyższego poziomu. Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 zawiera opcję automatycznej zmiany cen w cennikach. Opcja jest dostępna gdy cenniki są skonfigurowane do pracy w cenach brutto oraz zawierają ceny nominalne. Należy wcześniej ocenid, czy ceny te mogą byd przeliczone automatycznie wg zasad określonych w polu Cena sprzed na kartotekach towarów, czy może konieczna będzie ręczna zmiana tych cen. Oferty dostawców/kontrakty Dokumenty ofert/kontraktów zawierają stawkę VAT oraz opcjonalnie mogą zawierad także ceny sprzedaży brutto i ceny promocyjne brutto. Ponieważ dokumenty ofert/kontraktów mogą zawierad pozycje nie mające odpowiedników w bazie towarowej, funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 nie zawiera opcji automatycznej zmiany stawek VAT i cen sprzedaży w tych dokumentach. Należy zaplanowad i przygotowad modyfikację tych dokumentów niezależnie. Dokumenty ofert/kontraktów mogą mied określony zakres czasu obowiązywania. Pozwala to wcześniej przygotowad (lub zaimportowad od dostawców) nowe warianty tych dokumentów na okres obowiązywania nowych stawek VAT. Promocje sprzedażowe Należy przeanalizowad promocje planowane na okres zmiany stawek podatku VAT. Ustalając ceny promocyjne i ceny po promocji należy wziąd pod uwagę zmiany stawek VAT w okresie trwania promocji. Uwaga! Jeżeli w momencie wykonania funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 będą aktywne promocje, a towary będące w promocji przygotowano do zmiany stawki VAT ze zmianą ceny sprzedaż brutto, to bieżące ceny promocyjne zostaną zmodyfikowane zgodnie z ustawieniem w polach Cena sprzed tych towarów. Dlatego zaleca się pozostawienie takim towarom w polu Cena sprzed ustawienia nie zmieniaj ceny oraz odpowiednie zaplanowanie ceny promocyjnej i ceny po promocji. Odłożone przeceny Przed zmianą stawek podatku zaleca się sprawdzenie oraz ew. realizację lub anulowanie odłożonych przecen. Zmiana stawek podatku VAT na przełomie roku (Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011) Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/ Informacje wstępne W menu Administracja/Funkcje specjalne dodano nową funkcję Zmiana stawek VAT 2010/2011. Funkcja służy do ostatecznego wprowadzenia zmian stawek VAT oraz cen sprzedaży w kartotekach przygotowanych wcześniej do zmiany. Wykonanie funkcji spowoduje: Zmianę stawek VAT na kartotekach towarów i usług wg ustawienia w polu VAT 2011 Modyfikację cen sprzedaży wg ustawieo w polach Cena sprzed oraz Cena hurt Wygenerowanie dokumentów przecen PC+ i/lub PC- Oznaczenie towarów ze zmienioną stawką VAT do wysłania do kas, wag i sprawdzarek cen Przekonfigurowanie programu w zakresie dostępnych stawek VAT dla edycji towarów i faktur zakupu. Przed wykonaniem funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 należy wykonad i zakooczyd wszelkie czynności związane z pracą w okresie obowiązywania starych stawek (związane z zakooczeniem dnia, miesiąca i roku). W szczególności należy: Wprowadzid wszystkie zaległe dokumenty Zatwierdzid lub anulowad wszystkie dokumenty z buforów (raport w Administracja/Funkcje specjalne/dokumenty w buforach) Zakooczyd sprzedaż, wydrukowad raporty z kas i rozliczyd kasy fiskalne Odczytad i sprawdzid sprzedaż z kas Usunąd z kas towary usunięte w programie i wydrukowad na kasach raporty towarów usuniętych Wydrukowad na kasach raporty towarów dosłanych do kas

6 Wyłączyd program KC-Serwer Rozliczyd stany ujemne Wykonad zakooczenie dnia Wykonad i wydrukowad spis z natury (jeżeli spis ma byd wykonywany na przełomie roku) Wykonad kopię bezpieczeostwa bazy danych Po zakooczeniu wszystkich prac dot. roku 2010 zaleca się zamknięcie okresu do dnia Wydrukowad wszystkie potrzebne raporty księgowe Powyższa lista zawiera typowe czynności. W przypadku konkretnego sklepu należy wykonad wszystkie czynności wykonywane w tym sklepie w związku z zakooczeniem dnia, miesiąca i roku. Przed wykonaniem funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 należy upewnid się, że wszystkie towary zostały przygotowane do zmiany stawki VAT. Jeżeli nadal występują towary nieprzygotowane do zmiany stawek VAT należy je przygotowad poprzez wprowadzenie odpowiednich wartości do pól VAT 2011, Cena sprzed oraz Cena hurt Więcej informacji na temat przygotowania towarów do zmiany stawek VAT oraz kontroli stanu przygotowania podano powyżej w punkcie Przygotowanie bazy towarowej do zmiany stawek podatku VAT. Uwaga! Funkcja może byd wykonana tylko jeden raz, po zakooczeniu wszystkich czynności dotyczących roku 2010, a przed rozpoczęciem pracy w roku Funkcja zmiany stawek VAT jest nieodwracalna! Zbyt wczesne wykonanie funkcji uniemożliwi prawidłową pracę w okresie obowiązywania starych stawek VAT! W przypadku pracy w sieci lokalnej funkcja powinna byd wykonana tylko na jednym stanowisku. Przed wykonaniem funkcji należy zakooczyd pracę wszystkich programów KC na wszystkich stanowiskach oprócz programu KC-Firma na stanowisku, na którym funkcja zostanie wykonana. Przed wykonaniem funkcji należy wykonad kopię bezpieczeostwa bazy danych. Do funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 udostępniono nowe uprawnienie użytkownika Administracja - funkcje specjalne - zmiana stawek VAT 2010/2011 (domyślnie włączone) Wszelkie ewentualne testy wykonania Funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 muszą byd wykonywane na kopii bazy danych nie połączonej z urządzeniami fiskalnymi! Wykonanie funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011. Po uruchomieniu funkcji zostanie wyświetlony formularz jak niżej (widoczne ostrzeżenia są przykładowe).

7 W sekcji Ostrzeżenia program może wyświetlid szereg ostrzeżeo związanych ze stanem danych oraz stanem przygotowania do zmiany stawek VAT. Przed zatwierdzeniem wykonania funkcji zaleca się wykonanie czynności mających na celu likwidację przyczyn ostrzeżeo. W takim przypadku należy wybrad przycisk Anuluj, wykonad odpowiednie czynności, po czym ponownie powrócid do wykonania funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011. Zatwierdzenie wykonania funkcji jest możliwe gdy nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia lub gdy włączono opcję "Zignoruj ostrzeżenia". Program może wyświetlid następujące ostrzeżenia: "Brak towarów przygotowanych do zmiany stawki VAT" Nie istnieją towary/usługi z ustawionym polem VAT 2011 lub stawki ustawione w tym polu nie różnią się od aktualnych. Należy przygotowad kartoteki do zmiany stawki VAT (pola VAT 2011, Cena sprzed oraz ew. Cena hurt. 2011). "Istnieje <NN> towarów nieprzygotowanych do zmiany stawki VAT (niewypełnione pole VAT 2011)" Należy przygotowad pozostałe towary/usługi do zmiany stawki VAT (pola VAT 2011, Cena sprzed oraz ew. Cena hurt. 2011). Aby wyświetlid /wydrukowad listę towarów nieprzygotowanych, naciśnij klawisz Pokaż towary nieprzygotowane do zmiany VAT. Uwaga! Jeżeli to ostrzeżenie zostanie zignorowane funkcja zmieni stawki VAT tylko dla towarów przygotowanych do zmiany. Pozostawienie w 2011 roku towarów z nieaktualnymi stawkami VAT może byd przyczyną błędów oraz problemów z urządzeniami fiskalnymi. Zaleca się przypisanie prawidłowej stawki VAT 2011 na wszystkich kartotekach towarów, opakowao i usług. "Istnieją dokumenty w buforach (raport w Administracja/Funkcje specjalne/dokumenty w buforach)" Należy zatwierdzid lub anulowad dokumenty z buforów. "Nie rozliczono stanów ujemnych" Należy rozliczyd stany ujemne. Stany ujemne można wyświetlid zakładając odpowiedni filtr na liście towarów. "Uruchomione promocje dotyczą towarów przygotowanych do zmiany VAT ze zmianą ceny sprzedaży" Ostrzeżenie pojawia się gdy aktualnie uruchomione promocje dotyczą towarów przygotowanych do zmiany stawki VAT ze zmianą ceny sprzedaży. W takiej sytuacji aktualne ceny promocyjne zostaną zmodyfikowane zgodnie z ustawieniem w polach Cena sprzed tych towarów. Więcej informacji na ten temat podano w punkcie "Przygotowanie do zmian w pozostałych miejscach zawierających ceny sprzedaży i stawki VAT". "Występuje nierozliczona sprzedaż (nie wykonano funkcji Zakooczenie dnia)" Należy wykonad funkcję Zakooczenie dnia. "Występuje nierozliczona sprzedaż (nie wykonano funkcji Zamknięcie okresu)" Należy wykonad funkcję Zamknięcie okresu. W przypadku pojawienia się innych ostrzeżeo lub błędów należy skontaktowad się z serwisem. Funkcja udostępnia następujące opcje dodatkowe: "Dodaj do dokumentów przecen towary, którym nie zmieniła się cena brutto (zmiana ceny netto)" Powoduje ujęcie w dokumentach przecen także tych towarów, dla których następuje zmiana stawek VAT bez zmiany ceny sprzedaży brutto. Opcja ta umożliwia ujęcie w dokumentach przecen zmian w księgowych odchyleniach na VAT i na marżę dla towarów, którym nie zmienia się cena brutto. Opcja jest domyślnie wyłączona. "Podziel dokumenty przecen wg grup towarowych" Powoduje wygenerowanie osobnych dokumentów przecen PC+ i/lub PC- dla każdej grupy. Opcja jest domyślnie wyłączona. "Zmiana cen sprzedaży na dodatkowych kodach kreskowych" Powoduje przeliczenie cen sprzedaży na dodatkowych kodach kreskowych wg zasad zmiany cen określonych na kartotekach. Opcja jest dostępna gdy istnieją dodatkowe kody kreskowe z określoną własną ceną sprzedaży. Przed ew. włączeniem tej opcji należy rozważyd, czy ceny te nie powinny byd zmodyfikowane ręcznie.

8 Opcja jest domyślnie wyłączona. "Przelicz ceny brutto w cennikach odbiorców" Powoduje przeliczenie cen sprzedaży brutto w cennikach odbiorców wg zasad zmiany cen określonych na kartotekach. Opcja jest dostępna, jeżeli cenniki są skonfigurowane do pracy w cenach sprzedaży brutto oraz zawierają ceny nominalne. Przed ew. włączeniem tej opcji należy rozważyd, czy ceny te nie powinny byd zmodyfikowane ręcznie. Opcja jest domyślnie wyłączona. Zatwierdzenie funkcji spowoduje: Zmianę stawek VAT zakupu i sprzedaży na kartotekach towarów i usług wg ustawienia w polu VAT 2011 Modyfikację cen sprzedaży wg ustawieo w polach Cena sprzed oraz Cena hurt Jeżeli wybrano metodę zmiany ceny z zaokrągleniem, to wykorzystywany będzie parametr Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Ustawienia1/Zaokrąglenie cen większych niż. Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenie netto funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 automatycznie zmodyfikuje cenę brutto. Wygenerowanie dokumentów przecen PC+ i/lub PC- Funkcja generuje dokumenty przecen PC+ oraz PC- niezależnie od ustawienia w Administracja/Konfiguracja/Magazyn/Przeceny/Przeceny automatyczne. Wynika to z potrzeby wydrukowania etykiet cenowych. Zależnie od przyjętej metody rozliczania sklepu należy zdecydowad czy dokumenty te powinny byd księgowane. Dokumenty przecen nie zawierają informacji o zmianach cen hurtowych. Oznaczenie towarów ze zmienioną stawką VAT do wysłania do kas, wag i sprawdzarek Przekonfigurowanie w programie dostępnych stawek VAT dla edycji towarów i faktur zakupu. Funkcja modyfikuje listę stawek VAT dostępnych podczas edycji karty towaru oraz włącza nowe stawki VAT na formularzu rejestracji faktur zakupu. Ręczna konfiguracja stawek VAT dostępnych na karcie towaru możliwa jest w Administracja/Konfiguracja/Towary/Stawki VAT. Ręczna konfiguracja stawek VAT dostępnych na formularzu rejestracji faktur zakupu możliwa jest w Administracja/Konfiguracja/Finanse-Księgowośd/Stawki VAT. Dalsze czynności konieczne po wykonaniu funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 Kontrola zmian stawek VAT i cen sprzedaży w programie Po wykonaniu funkcji zaleca się sprawdzenie czy zmiany zostały prawidłowo wprowadzone. Nowe stawki VAT powinny byd widoczne na kartotekach w polach VAT zakupu oraz VAT sprzedaży. Do sprawdzenia towarów z poszczególnymi stawkami VAT można wykorzystad filtr na liście towarów i usług. Jeżeli istnieją towary bez przypisanych prawidłowych stawek w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży, to należy upewnid się czy funkcja Zmiana Stawek VAT 2010/2011 została wykonana. Należy spróbowad ponownie uruchomid funkcję. Jeżeli funkcja nie została wykonana, to pojawi się formularz wykonania funkcji. Należy sprawdzid czy wszystkie towary zostały przygotowane do zmiany stawek VAT oraz wykonad funkcję Zmiana Stawek VAT 2010/2011. Jeżeli funkcja została już wykonana, pojawi się informacja zawierająca: datę i godzinę wykonania funkcji, liczbę kartotek, którym funkcja zmieniła stawkę VAT oraz liczbę kartotek, którym nie zmieniono stawek. W takim przypadku należy uzupełnid brakujące nowe stawki VAT bezpośrednio w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży w kartotekach, które nie zostały objęte działaniem funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011. Jeżeli przygotowano towary do zmian stawek VAT wraz ze zmianą cen sprzedaży, to należy sprawdzid czy automatycznie obliczone i ew. zaokrąglone ceny są odpowiednie. W razie potrzeby należy dostosowad nominały cen za pomocą dokumentów przecen PC+ i/lub PC-.

9 Uzupełnienie stawek VAT bezpośrednio w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży w kartotekach towarów/usług Jeżeli funkcja Zmiana Stawek VAT 2010/2011 została wykonana tylko dla części towarów, to nowe stawki VAT na pozostałych towarach można ustawid bezpośrednio w polach VAT zakupu i VAT sprzedaży w kartotekach towarów i usług. Jeżeli edycja pól VAT zakupu i/lub VAT sprzedaży na kartotece jest zablokowana, należy skonfigurowad parametry Administracja/Konfiguracja/Towary/Ograniczenia/Zmiana stawki VAT zakupu, VAT sprzedaży. Przy wprowadzaniu nowych stawek VAT pomocny może byd filtr na liście towarów, który pozwoli wychwycid towary w starych stawkach VAT. Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenach brutto, to podczas zmiany stawki w polu VAT sprzedaży nastąpi automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży netto (cena brutto zostanie zachowana). Jeżeli program jest skonfigurowany do pracy w cenach netto, to podczas zmiany stawki w polu VAT sprzedaży nastąpi automatyczne przeliczenie ceny sprzedaży brutto (cena netto zostanie zachowana). Ewentualne dostosowanie cen sprzedaży należy wykonad dokumentami przecen PC+/PC- aby mied możliwośd automatycznego wydrukowania etykiet cenowych. Jeżeli funkcja Zmiana Stawek VAT 2010/2011 nie była wykonywana, a nowe stawki na wszystkich kartotekach będą wprowadzane bezpośrednio do pól VAT zakupu oraz VAT sprzedaży, to należy wcześniej: Włączyd nowe stawki dla karty towaru w Administracja/Konfiguracja/Towary/Stawki VAT. Włączyd nowe stawki do użycia na fakturach zakupu w Administracja/Konfiguracja/Finanse- Księgowośd/Stawki VAT. Konfiguracja listy stawek VAT na rok 2011 w kasach fiskalnych oraz w programie KC-Firma (dotyczy współpracy z kasami w trybie on-line i off-line) Należy skonfigurowad nową listę stawek VAT w kasach fiskalnych oraz odpowiednio dostosowad konfigurację programu KC-Firma. W sprawie zmiany listy stawek VAT w kasach fiskalnych należy skontaktowad się z serwisem kas fiskalnych. Po wykonaniu zmian konfiguracji w kasach fiskalnych należy odpowiednio dostosowad konfigurację programu. W Administracja/Konfiguracja/Sprzęt/Kasy fiskalne/ustawienia ogólne/mapowanie stawek VAT dla kas należy skonfigurowad listę stawek zgodnie z nową listą stawek w kasach fiskalnych. Konfiguracja stawek VAT do współpracy z kasami fiskalnymi powinna byd wykonana przez serwis kas fiskalnych lub po konsultacji z serwisem. Konfiguracja listy stawek VAT na rok 2011 w drukarkach fiskalnych oraz w programach KC-POS Należy skonfigurowad nową listę stawek VAT w drukarkach fiskalnych oraz odpowiednio dostosowad konfigurację programu KC-POS. W sprawie zmiany listy stawek VAT w drukarkach fiskalnych należy skontaktowad się z serwisem drukarek fiskalnych. Po wykonaniu zmian konfiguracji w drukarkach fiskalnych należy odpowiednio dostosowad konfigurację programu. W menu Konfiguracja/Ustawienia/Drukarka fiskalna/stawki VAT w drukarce należy skonfigurowad listę stawek zgodnie z nową listą stawek w drukarkach fiskalnych. Konfiguracja stawek VAT do współpracy z drukarkami fiskalnymi powinna byd wykonana przez serwis drukarek fiskalnych lub po konsultacji z serwisem. Konfiguracja listy stawek VAT na rok 2011 w drukarkach fiskalnych oraz w programie KC-Firma (dotyczy sprzedaży w programie KC-Firma przy użyciu drukarki fiskalnej) Należy skonfigurowad nową listę stawek VAT w drukarkach fiskalnych oraz odpowiednio dostosowad konfigurację programu KC-Firma. W sprawie zmiany listy stawek VAT w drukarkach fiskalnych należy skontaktowad się z serwisem drukarek fiskalnych. Po wykonaniu zmian konfiguracji w drukarkach fiskalnych należy odpowiednio dostosowad konfigurację programu. W Administracja/Konfiguracja/Sprzęt/Drukarki fiskalne/stawki VAT na drukarce należy skonfigurowad listę stawek zgodnie z nową listą stawek w drukarkach fiskalnych. Konfiguracja stawek VAT do współpracy z drukarkami fiskalnymi powinna byd wykonana przez serwis drukarek fiskalnych lub po konsultacji z serwisem.

10 Przesłanie zmian w towarach do kas, wag i sprawdzarek cen Przed przesłaniem zmian powinna byd odczytana sprzedaż z kas, a kasy fiskalne powinny byd przygotowane do przyjęcia zmian stawek VAT. W zależności od typu kasy może byd konieczne wydrukowanie raportu dobowego, odpowiednich raportów zerujących, raportu towarów usuniętych, raportu nowych towarów wysłanych ostatnio do kasy, a także ew. wykonanie innych czynności. W sprawie przygotowania konkretnego typu kasy do przyjęcia zmian stawek VAT w bazie towarowej należy kontaktowad się z serwisem kas. Praca w trybie on-line. Aby przesład zmiany stawek VAT i cen należy włączyd kasy fiskalne, kasy komputerowe, wagi i sprawdzarki cen oraz uruchomid program KC-Serwer i nacisnąd przycisk Wyślij towary. Praca w trybie off-line. Aby przesład zmiany stawek VAT i cen należy włączyd kasy fiskalne oraz wysład zmiany do wszystkich kas za pomocą funkcji Urządzenia fiskalne/aktualizacja towarów w kasie. W zależności od typu kasy, rodzaju połączenia oraz ilości towarów przesłanie zmian do jednej kasy może trwad np. kilkadziesiąt minut. Po przesłaniu nowych stawek VAT kasa powinna wydrukowad raport pokazujący towary, którym zmieniono literę stawki VAT. Kontrola zmian stawek VAT i cen sprzedaży w kasach Po przesłaniu zmian do kas należy sprawdzid poprawnośd stawek VAT i cen w kasach. W programie KC-POS listę towarów wraz z cenami i stawkami VAT można przeglądad za pomocą funkcji Towary F2. Sprawdzenie pojedynczego towaru możliwe jest za pomocą funkcji Inform F5. W kasach elektronicznych sposób sprawdzenia stawek VAT i cen towarów zależy od modelu kasy. W przypadku trudności z przesłaniem zmian stawek VAT do kas, może byd konieczne serwisowe usunięcie starej bazy towarowej z kas i ponowne przesłanie wszystkich towarów. W razie wątpliwości lub problemów należy skontaktowad się z serwisem kas. Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania kas i drukarek fiskalnych w 2011 roku: W związku z masową zmianą stawek VAT, po 1 stycznia zwiększy się prawdopodobieostwo wystąpienia zjawiska tzw. "Schodka podatkowego". Sprawa dotyczy drukarek fiskalnych oraz niektórych typów kas fiskalnych. Urządzenia te mają wbudowaną blokadę sprzedaży towarów, którym obniżono, a następnie podniesiono stawkę podatku VAT. W przypadku blokady sprzedaży takiego towaru, doraźnym rozwiązaniem może byd zmiana początku nazwy zablokowanego towaru, przesłanie zmiany do kas i ponowna próba sprzedaży. W sprawie ewentualnego skasowania pamięci towarów zablokowanych w konkretnym modelu urządzenia fiskalnego należy kontaktowad się z serwisem urządzeo fiskalnych. W związku z masową zmianą stawek VAT, po 1 stycznia zwiększy się prawdopodobieostwo zapełnienia pamięci towarów w drukarkach fiskalnych. W razie konieczności skasowania pamięci towarów należy kontaktowad się z serwisem drukarek fiskalnych. Wydrukowanie etykiet cenowych w programie KC-Etykiety (nowe opcje) Funkcja Zmiana stawek VAT 2010/2011 generuje dokumenty przecen także dla towarów bez stanu magazynowego, a dodatkowa opcja tej funkcji umożliwia ujęcie w dokumentach przecen także towarów, którym nie zmieniła się cena brutto. Powoduje to, że dokumenty przecen mogą zawierad pozycje, do których nie będą potrzebne etykiety cenowe. W związku z tym w programie KC-Etykiety na formularzu Filtr etykiet udostępniono nowe opcje umożliwiające pominięcie na wydruku niepotrzebnych etykiet: Tylko towary ze zmianą ceny sprzedaży brutto z PC+/PC- Tylko towary ze stanem magazynowych z PC+/PC-

11 Ustawienie stawki VAT zakupu dla towarów kupowanych na faktury RR Podczas wykonania funkcji Zmiana stawek VAT 2010/2011 stawki VAT zakupu i sprzedaży zostały ustawione na podstawie pola VAT W przypadku towarów kupowanych na faktury RR od stycznia 2011 roku będzie obowiązywad nowa specjalna stawka VAT zakupu 7%. W kartotekach takich towarów należy odpowiednio zmodyfikowad stawkę w polu VAT zakupu. Konfiguracja wymagania symboli PKWiU dla stawek VAT W Administracja/Konfiguracja/Towary/Ograniczenia 2/Wymagaj symbolu PKWiU dla stawek VAT należy odpowiednio skonfigurowad wymagalnośd wpisywania symboli PKWiU dla towarów z nowymi stawkami VAT.

2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl Grupowa zmiana stawek podatku VAT w programie PC-Market Instrukcja serwisanta i użytkownika 2010 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul.jasna 3a tel.(012) 415-23-72 e-mail:market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.21

Opis funkcjonalności wersji 3.21 Opis funkcjonalności wersji 3.21 systemu humansoft Corax Radom, 16 listopad 2010 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 1 Instrukcja obsługi Podręcznik Użytkownika programu miniwarsztat 2012 Moduły podstawowe 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 MINIWARSZTAT 2012, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE PROGRAMU... 5 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika POLO, OMEGA, QUATRO (wersja 4.5) Podręcznik Użytkownika River Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36, www.aktyn.pl Opracowanie Instrukcji Obsługi

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 5 2.1 NOWOŚCI... 5 2.1.1 WYROBY WĘGLOWE... 5 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Zmiany dla wersji 4.5 5.8

Zmiany dla wersji 4.5 5.8 Zmiany dla wersji 4.5 5.8 POLO OMEGA QUATRO (Suplement zbiorczy do Instrukcji Obsługi) River Jacek Bator Spółka Jawna 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12)638-66-55, fax. (0-12)636-97-36,

Bardziej szczegółowo

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG

elzab soft INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MINIMAG czerwiec 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Instalacja programu... 5 Klucze licencyjne... 5 Interfejs programu... 6 Panel nawigacji... 6 Menu główne... 7 Funkcje grupy Plik...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1

System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1 System Comarch OPT!MA v. 2010.2.1 Ulotka v.2010.2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenia laboratoryjne CDN OPT!MA Strona 1 z 22 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy CDN OPT!MA:

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 CDN Detal 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36

ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl KONFIGURACJA Opcja służy do przystosowania uniwersalnego programu, jakim jest Aktyn, do indywidualnych potrzeb

Bardziej szczegółowo

X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies 2.8.7.249

X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] ADITH Technologies 2.8.7.249 X2Manager [INSTRUKCJA OBSŁUGI] 2.8.7.249 S t r o n a 2 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 4 OSTRZEŻENIA... 4 INSTALACJA... 4 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRODUCENTA... 4 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU... 5

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MERITUM. Program Meritum. Meritum 2002-2009 FlySoft.pl edycja 2008-08-04 www.meritum.eun.pl

PROGRAM MERITUM. Program Meritum. Meritum 2002-2009 FlySoft.pl edycja 2008-08-04 www.meritum.eun.pl PROGRAM MERITUM I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Program Meritum 2 Meritum jest programem przeznaczonym do prowadzenia sprzedaży i obsługi magazynu (dostępność do danych funkcji jest uzależniona od wersji

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.01.020 14-06-2012. Pakiet podstawowy

Wersja 16.01.020 14-06-2012. Pakiet podstawowy Wersja 16.01.020 14-06-2012 Pakiet podstawowy Poprawiono usterkę, w wyniku której nie działało sprawdzanie poprawności numeru NIP Unii Europejskiej poprzez stronę www. Poprawiono wzorzec wydruku podsumowania

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2014.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.1.1 DODAWANIE KOLUMN NA LISTACH.... 4 1.1.2 INNY PŁATNIK NA DOKUMENCIE.... 6 1.1.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian

Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian Nowe stawki VAT Praktyczny poradnik jak dostosować swój program do zmian 1 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 3 3 Nowe stawki VAT czy naleŝy je samemu wprowadzać?... 3 4 Zmiana stawek na kartach

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe e-dziennik

Materiały szkoleniowe e-dziennik Materiały szkoleniowe e-dziennik Spis treści KONTO ADMINISTRATORA... 8 Początek pracy z systemem... 8 Bezpieczeostwo... 8 Menu główne... 9 Oceny... 10 Nieobecności... 13 Wiadomości... 15 Ogłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca modułu Handel z systemem Comarch ERP XL Wersja 2013.0.1 System Comarch ERP Optima w wersji 2013 współpracuje z systemem Comarch ERP XL od wersji 10.2 (dodatkowe uwagi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo