Uwagi do wersji 1.03 i 1.03 SP2 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.03 i 1.03 SP2 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.03 i 1.03 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas moŝliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najwaŝniejszych zmian do wersji 1.03 oraz 1.03 SP2 systemu InsERT GT zaś poniŝej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Nowość: Rewizor GT Wersja 1.03 SP2 systemu InsERT GT zawiera szereg zmian i nowości w programach Subiekt GT i Rachmistrz GT. Bardzo waŝną zmianą jest równieŝ pojawienie się nowego elementu składowego systemu InsERT GT program Rewizor GT. Po zainstalowaniu ulepszenia (lub po pełnej instalacji systemu InsERT GT) Rewizor GT pojawi się w menu startowym Windows. Warto zwrócić równieŝ uwagę, Ŝe Rewizor GT potrafi wykorzystywać mikrogratyfikanta GT, który jest z nim bezpłatnie dostarczany (tak, jak z Rachmistrzem GT). UWAGA! Aby rozpocząć pracę z Rewizorem GT z bazą danych (podmiotem), która wcześniej była uŝywana jednocześnie w Subiekcie GT i Rachmistrzu GT (np. w wersji próbnej), baza ta musi zostać pozbawiona danych próbnego Rachmistrza GT. Do tego celu słuŝy nowa opcja dostępna w Programie serwisowym. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.03 SP2 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, naleŝy mieć świadomość następujących załoŝeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych naleŝy podać hasło administratora (czyli szefa firmy) 3. konwersja bazy danych wykonuje teraz kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając) 4. wersje systemu InsERT GT starsze niŝ 1.03 SP2 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (równieŝ przez sieć) 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, naleŝy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezaleŝnie od tego, który program systemu InsERT GT jest uŝywany 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce uŝytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry 2. aktualizacja standardowych zestawień 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez uŝytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe) 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są załoŝone przez uŝytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.03, naleŝy w opcji Pomoc-Licencje-Aktywuj wpisać odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten moŝna nabyć u jednego z partnerów Insertu. Zarejestrowanym uŝytkownikom programu Konsultant odpowiedni kod aktywacyjny powinien być dostarczony wraz z ulepszeniem. Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu InsERT GT wersja 1.03 SP2 uwagi i lista zmian 1

2 aktywacyjnego, będzie dostępna na naszych stronach WWW). Natomiast wszystkie nowe moŝliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT lub Rachmistrza GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Odtwarzanie ustawień modułów W Subiekcie GT, aby uzyskać dostęp do nowego moduły lub nowej cechy interfejsu uŝytkownika (np. nowe paski skrótów lub opcję Zarządzanie-Cenniki), moŝe być konieczne uŝycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla uŝytkownika i zapisanie jej w uŝywanym właśnie pliku konfiguracyjnym XML. Zmiany w wersji 1.03 PoniŜej wypisano wszystkie waŝne zmiany zamieszczone w wersji 1.03 systemu InsERT GT (dotyczące Subiekta GT i Rachmistrza GT). Zmiany zabezpieczone kodem aktywacyjnym zapisane są czcionką pogrubioną. Zmiany wspólne: 1. NajwaŜniejszą wspólną zmianą jest nowy element systemu InsERT GT, jakim jest Rewizor GT. Pozostałe zmiany: 2. Wprowadzono moŝliwość deaktywacji wzorców wydruku (nie są wtedy widoczne na listach wyboru). 3. Do programu administracyjnego dodano usuwanie z podmiotu danych Rachmistrza GT. 4. Dodane tworzenie kopii zapasowej podmiotu przy aktualizacji bazy danych. 5. Dodano autoryzację dostępu do konwersji bazy danych podmiotu. 6. Dodano moŝliwość wyboru czcionki dla wydruków tekstowych realizowanych przez sterownik drukarki. 7. Dodano obsługę zestawień własnych XML. Opis tego mechanizmu znajduje się w systemie pomocy. 8. Poprawiono przenoszenie parametrów kontrahentów z Subiekta dla Windows lub Rachmistrza dla Windows. 9. Usprawniono listę InsTYNKTU aktywacja funkcjonalności rolki myszy. 10. Usprawniono sposób notyfikowania o niezarejestrowanej licencji. 11. W Programie serwisowym dodano podgląd logu serwera. 12. Zmieniono kolejność zakładek w informatorze o kontrahencie. 13. Zwiększono rozmiar czcionki na wszystkich listach. Zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano moŝliwość wydruku faktury w języku angielskim oraz niemieckim. 2. Dodano nowe zestawienie Rozrachunki na dany dzień. 3. Dodano nowe zestawienie Rozrachunki z odsetkami. 4. Dodano nowe zestawienie Wolne spłaty rozrachunków. 5. Dodano nowy moduł Cenniki pozwalający na wydruk estetycznych cenników. 6. Dodano obsługę deklaracji INTRASTAT i jej eksportu XML do systemu CELINA (w tym zmiany w słowniku państw, nowe pola w kartotece towarów, obsługa kodu rodzaju transakcji w dokumentach). 7. Dodano wzorzec wydruku duplikatów dla faktur i korekt. 8. Nowy moduł Kompensaty pozwalający ewidencjonować kompensaty rozrachunków. 9. Nowy moduł Spłaty rozrachunków pozwalający ewidencjonować spłaty rozrachunków. 10. W Kasiarzu GT dodano nowy moduł Nadaj nazwy towarom umoŝliwiający zbiorcze nadawanie towarom nazw dla urządzeń fiskalnych. 11. Została dodana moŝliwość realizacji zamówienia do dostawcy jako dokument PZ. 12. Została dodana moŝliwość realizacji zamówienia od klienta jako dokument WZ. 13. Dla dokumentów kasowych i bankowych dodano podgląd za pomocą klawisza [F9]. 14. Do komunikacji dla biura rachunkowego dodano zakładkę Wybór zakresu danych. Pozwala ona wybrać magazyn, z którego będą wysyłane dokumenty obrotowe lub zablokować ich wysyłanie. UmoŜliwia wysyłanie wszystkich dokumentów kasowych lub dokumentów dla wskazanej kasy. Pozwala takŝe na wyłączenie ich wysyłanie. Analogicznie pozwala na odpowiedni wybór dokumentów bankowych. InsERT GT wersja 1.03 SP2 uwagi i lista zmian 2

3 15. Dodano automatyczne wybieranie kontrahenta (z pierwszego dokumentu) przy przekształcaniu zbiorczym. 16. Dodano kreator wdroŝeniowy Subiekta GT. 17. Dodano moŝliwość automatycznego drukowania przelewów jako dokumentów powiązanych w przypadku, gdy nastąpiła sprzedaŝ z odroczonym terminem płatności. 18. Dodano moŝliwość definiowania dla kartoteki towarowej domyślnej jednostki zakupu i sprzedaŝy (patrz zakładka Miary). 19. Dodano moŝliwość wyboru towarów z zerowym stanem magazynowym podczas definiowania operacji na urządzeniu zewnętrznym w module Operacje w Kasiarzu GT. 20. Dodano podgląd dokumentów oraz kontrahentów przez klawisz [F9] w opcji Wezwanie do zapłaty - dokumenty. 21. Dodano tekstowy wzorzec wydruku inwentaryzacji. 22. Dodano wzorzec wydruku zamówienia jako Faktura pro forma. 23. MoŜliwość rozliczenia rozrachunku przelewem bez konieczności podania rachunku bankowego kontrahenta. 24. Poprawiano drukowanie przelewów na rachunki bankowe zapisane z prefixem "PL". 25. Poprawienie mechanizmu podpowiadania poziomu ceny ostatnia cena sprzedaŝy kontrahenta w sytuacji, gdy ostatnim dokumentem sprzedaŝy była faktura zbiorcza. 26. Poprawiono błąd związany z nieprawidłowym kosztem dokumentów wykonanych bez uwzględniania skutku magazynowego w zestawieniach Subiekta GT. 27. Poprawiono drukowanie dat dostaw na wydrukach dokumentów magazynowych w rozbiciu na dostawy 28. Poprawiono drukowanie FZ w innych cenach niŝ oryginalne. 29. Poprawiono drukowanie symbolu waluty na przelewach. 30. Poprawiono drukowanie wielostronicowych wezwań do zapłaty. 31. Poprawiono generowanie nazwy odbiorcy na KW do zwrotu detalicznego. 32. Poprawiono opcję Wiarygodność płatnicza kontrahenta. Opcja nie pokazywała rozrachunków rozliczonych. 33. Poprawiono przenoszenie form płatności. 34. Poprawiono przenoszenie początkowych numerów dokumentów z Subiekta Poprawiono przenoszenie warunków kredytowych kontrahentów. 36. Poprawiono sortowanie wszystkich pól wyboru w filtrach zestawień Subiekta GT. 37. Poprawiono wyliczanie marŝy w kalkulacji cen towarów. 38. Przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego pomija teraz dokumenty obrotowe ze statusem anulowanym (uniewaŝnione). 39. Rozbudowano uprawnienia do rozliczania rozrachunków (pojedynczo bądź zbiorczo). 40. Rozbudowano uprawnienia w modułach rozrachunkowych umoŝliwiające ustawienie, jakiego typu rozrachunki moŝe widzieć dany uŝytkownik. 41. Rozszerzono okienko z listą towarów (dostępne np. z poziomu pozycji faktury za pomocą klawisza [F2]) o kolumnę jm. Kolumna ta jest domyślnie wyłączona. 42. Struktura danych rozrachunków została dostosowana do Rewizora GT. Teraz podczas zapisu dokumentu sprzedaŝy bądź zakupu tworzony jest zawsze rozrachunek na całą kwotę dokumentu. Płatności na dokumencie rozliczają ten rozrachunek, a jego wartość do zapłaty jest równa wartości pozostałej do zapłaty na dokumencie. Wszystkie płatności (gotówka, karta, kredyt ratalny) są widoczne w historii rozliczenia dokumentu i rozrachunku. Jeśli uŝytkownik korzysta z zestawień własnych operujących na tabelach rozrachunku, naleŝy je dostosować do nowej struktury danych. 43. UmoŜliwiono posługiwanie się czytnikiem kodów kreskowych RS-232 podczas inwentaryzacji. 44. Usprawniono wyświetlanie listy dokumentów na zakładce Wezwanie do zapłaty dokumenty. 45. Uwzględniono cechę kontrahenta oraz towaru w zestawieniach Subiekta GT. 46. Uwzględniono grupę kontrahenta oraz grupę towarową w zestawieniach Subiekta GT. 47. W Korektach faktur sprzedaŝy poprawiono błąd polegający na wyświetlaniu nieprawidłowego kosztów opcji Informator o dokumencie (klawisz [F3]). 48. W module Towary i usługi dodano kolumnę stan minimalny i moŝliwość filtrowania wg stanu minimalnego. 49. W modułach Dokumenty kasowe, Dokumenty bankowe oraz Rozrachunki dodano moŝliwość filtrowania wg dowolnego okresu. 50. W Parametrach komunikacji w zakładce Wielooddziałowość, dodano moŝliwość wyboru sposobu synchronizacji kartotek kontrahentów i towarów, analogicznie jak w wypadku opcji Dodaj na podstawie. 51. W wezwaniu do zapłaty rozszerzono opis pozycji o odsetkach na naleŝności o informację, jaka jest metoda liczenia odsetek. 52. W zestawieniach Subiekta GT dodano moŝliwość filtrowania wyników zestawień względem dokumentów wykonanych i niewykonanych z wywołaniem skutku magazynowego. InsERT GT wersja 1.03 SP2 uwagi i lista zmian 3

4 53. W zestawieniach Subiekta GT poprawiono błąd związany z nieprawidłowym kosztem dokumentów zawierających na pozycjach opakowania zwrotne lub usługi. 54. W zestawieniu Rejestr sprzedaŝy VAT dodano moŝliwość filtrowania wyników zestawień względem statusu fiskalnego dokumentów. 55. Zmodyfikowano szablony wydruków dokumentów kasowych (KP i KW) dostosowując je do nowych struktur danych. UWAGA! Wzorce własne uŝytkownika tworzone poprzednimi wersjami nie będą działać poprawnie i naleŝy je utworzyć od nowa. 56. Zostały dodane w kartotece towarów pola: domyślna jm. przy sprzedaŝy (jest podpowiadana przy dokumentach rozchodowych), domyślna jm. przy zakupie (jest podpowiadana przy dokumentach przychodowych). Zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano moŝliwość przetwarzania w Rachmistrzu GT podatku VAT od pojazdów niecięŝarowych. Do ewidencji VAT zakupu dodano pole pozwalające na oznaczanie dokumentu jako zakup pojazdu lub paliwa (dotyczy takŝe danych VAT rachunku do przejazdu). W ten sposób w deklaracji VAT-7 pola 57 i 58 wyliczane są automatycznie. 2. Dodano wydruk Historia środka trwałego. 3. Do umów cywilnoprawnych dodano znaczniki Naliczaj FP oraz Naliczaj FGŚP. 4. Dodano kolumnę brutto do danych VAT rachunku do przejazdu. 5. Dodano kolumnę brutto do dokumentów w ewidencji VAT sprzedaŝy i zakupu. 6. Dodano kreator wdroŝeniowy mikrogratyfikanta GT. 7. Dodano kreator wdroŝeniowy Rachmistrza GT. 8. Dodano moŝliwość edycji danych osoby wystawiającej deklarację VAT-UE. 9. Dodano moŝliwość wydruku ewidencji przychodów narastająco tak, jak w przypadku KPiR. 10. Dodano moŝliwość wydruku schematów importu. 11. Dodano obsługę umów o pracę dla osób zwolnionych z podatku (np. uczniowie). 12. Dodano parametr sortowania dokumentów na wydruku ewidencji VAT sprzedaŝy, wg numerów w obrębie dnia lub wg kolejności wpisywania w obrębie dnia. 13. Dodano stawkę VAT npo (nie podlega odliczeniu). Zapisy w tej stawce nie są uwzględniane w deklaracji VAT-7/7K w sekcji C oraz D. 14. Dodano wzorzec wydruku pełnej listy płac bez podsumowań na kaŝdej stronie. 15. Poprawiono drukowanie podsumowania wartości nagroda regulaminowa na pełnej liście płac. 16. Poprawiono przenoszenie obniŝek z Rejestranta. 17. Poprawiono przenoszenie odliczeń z Rejestranta. 18. Poprawiono przenoszenie środków trwałych i operacji na środkach trwałych (jeśli nazwa środka trwałego się powiela). 19. Poprawiono przenoszenie zaksięgowanych rachunków do przejazdów. Teraz moŝliwa jest ich edycja w systemie InsERT GT. 20. UmoŜliwiono przenoszenie wybranych (a nie tylko pełnych) danych z Rachmistrza dla Windows. 21. Poprawiono sortowania na wydruku ewidencji przebiegu pojazdu. 22. Poprawiono wyliczanie wartości związanych z podatkiem VAT na Stronie głównej. 23. Przeniesiono Stawki kilometrówki ze Słowników do Parametrów. 24. Przeniesiono opcję Wersje deklaracji z modułu Deklaracje skarbowe do Parametrów. 25. Rozszerzono sposób definiowania i wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne we Wspólnikach. 26. Uaktualniono parametry historiowane: podstawy ZUS oraz kilometrówka. 27. Usprawniono wydruk deklaracji skarbowych dla dwuwierszowej nazwy podmiotu. 28. Zmodyfikowano sposób licencjonowania rezygnując z licencjonowania stanowisk Rachmistrza GT (moŝliwa jest obecnie praca na dowolnej liczbie stanowisk). Zmiany w wersji 1.03 SP1 PoniŜej wypisano wszystkie zmiany zamieszczone w wersji 1.03 SP1 systemu InsERT GT. 1. Naprawiono błąd przy nadawaniu analityk dla instytucji. 2. Poprawiono obsługę dodatkowych jednostek miary przy wyliczaniu deklaracji INTRASTAT. 3. UmoŜliwiono wpisanie miesiąca odliczenia w rachunkach do przejazdów. 4. Udostępniono moŝliwość utworzenia schematów importu dla dokumentów handlowych tworzących tylko wpis do ewidencji VAT. 5. Usunięto komunikat przy definiowaniu schematu importu dla listy płac (rachunku) ostrzegający o tym, Ŝe zostanie utworzony rozrachunek. Tworzenie rozrachunku jest sytuacją prawidłową. 6. Poprawiono podsumowania na 15-calowych tekstowych wydrukach rejestrów VAT w Subiekcie GT. InsERT GT wersja 1.03 SP2 uwagi i lista zmian 4

5 7. Poprawiono wyliczanie kwoty całego dekretu w przypadku, gdy na dekrecie były pozycje dla kont pozabilansowych z kwotami po stronie Ma. 8. Poprawiono edycję wzorców faktur i korekt ze znacznikiem DUPLIKAT. Wcześniej po wejściu na zakładkę Tytuł znacznik duplikatu był gubiony. 9. Poprawiono ręczną edycję podsumowania VAT dla faktur zakupu w przypadku jednej stawki. 10. Poprawiono drukowanie wezwań do zapłaty i not odsetkowych. W wersji 1.03 był problem ze zmianą wzorca przed wydrukiem, bez względu na to, co było wybrane, program drukował zawsze na wzorcu domyślnym. 11. Poprawiono problemy w sumowaniu ilości towarów i rozdzielaniu ich na dostawców przy opcji przekształcania zamówień od klientów na zamówienia do dostawców. 12. Poprawiono drukowanie ilości na wzorcach wydruków WZ, RW i MM z rozbiciem na dostawy. Wcześniej program zaokrąglał je do dwóch miejsc po przecinku a powinien do trzech. 13. Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie kredyt na zestawieniu zakup wg kontrahentów. 14. Poprawiono wyświetlanie wartości o rozrachunkach i finansach na stronie głównej Subiekta GT. 15. Poprawiono błąd uniemoŝliwiający usunięcie dokumentu VAT powiązanego z wpisem w KPiR lub Ewidencji przychodów. 16. Poprawiono sortowanie towarów na wydrukach cenników. 17. Poprawiono informację o naleŝnościach i zobowiązaniach kontrahenta wyświetlaną w czasie wystawiania dokumentów. 18. Dodano uwzględnianie znacznika Rodzaj sprzedaŝy (dowolna, ufiskalniona, nieufiskalniona) na wydruku rejestru sprzedaŝy VAT w Subiekcie GT. 19. Poprawiono błąd aktualizacji danych deklaracji skarbowych, który uniemoŝliwiał poprawne wyliczenie deklaracji. 20. Poprawiono księgowanie dokumentu VAT zakupu niepodlegającego odliczeniu, na którym była pozycja w stawce NPO. 21. Poprawiono błąd polegający na dublowaniu numeru dekretu w rejestrze w polu Numer dokumentu źródłowego. Nieprawidłowość występowała przy przenoszeniu danych z Rewizora 3 (EURO). 22. Zmodyfikowano działanie mechanizmu naprawiania identyfikatorów, który dostępny jest w Programie serwisowym. 23. Zrezygnowano z kontroli unikalności nazwy rejestrów księgowych. 24. Poprawiono odnośnik do ustawy na standardowych wydrukach tekstowych faktur zakupu RR. 25. Poprawiono wyświetlanie danych w module Rozrachunki wg kontrahentów (na danych konwertowanych z wersji wcześniejszych niŝ 1.03 mogło się zdarzyć, Ŝe nie była dostępna lista kontrahentów przy zbiorczym wezwaniu do zapłaty). 26. W module Rozrachunki wg dokumentów poprawiono błąd polegający na tym, Ŝe po wybraniu stopy odsetek własnych program zgłaszał wprowadzenie zerowej stopy niezaleŝnie od jej wartości. 27. UmoŜliwiono przenoszenie danych towarów mających błędnie (wartość pusta) określoną jednostkę miary. 28. Poprawiono błąd przy obsłudze analityk magazynów dla dokumentów MM. Zmiany w wersji 1.03 SP2 PoniŜej wypisano wszystkie zmiany zamieszczone w wersji 1.03 SP2 systemu InsERT GT (w stosunku do wersji 1.03 SP1). 1. Poprawiono tworzenie harmonogramu archiwizacji. 2. Usprawniono konwersję danych z wersji wcześniejszych niŝ 1.03 rozwiązano problem pokazywania rozrachunków jako wolnych spłat pomimo tego, Ŝe wcześniej zostały wykorzystane w rozliczeniach. 3. Poprawiono drukowanie KP do paragonów jako dokumentów powiązanych. 4. Poprawiono przenoszenie środków trwałych i innych elementów przy przenoszeniu danych łącznie z programu księgowego i systemu sprzedaŝy. 5. Poprawiono tekstowy wydruk ZSO szczegółowego. 6. Poprawiono import do ewidencji VAT z pliku komunikacji dokumentów, które zawierały wpisy w więcej niŝ w jednej stawce VAT. Koniec. InsERT GT wersja 1.03 SP2 uwagi i lista zmian 5

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika

Firma Handlowa wersja 1.1. Podr cznik u ytkownika Firma Handlowa wersja 1.1 Podr cznik u ytkownika Warszawa -Poland Sp. z o.o. 2009 PRAWO DO ROZPOWSZECHNIANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NALE Y DO FIRMY 1 -Poland

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.04 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.04 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.04 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 2.02.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr

2.0 v1. SAD EC Win - Modu ECS/ICS Rejestr Us ugi Informatyczne i Elektroniczne mgr in. Jacek Cenzartowicz ul.po udniowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej

Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Rewizor GT. Prowadzenie ewidencji ksiêgowej Autor: El bieta Kafarowska, Jacek Sztyler ISBN: 978-83-246-2013-5 Format: A5, stron: 96 Rewizor GT to nowoczesny system finansowo-ksiêgowy dla ma³ych i œrednich

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.06 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.06 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.06 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.10.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.10.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.12 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.12 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.12 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 25.04.2007 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.10.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.20 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.20 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.20 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.4.2009 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.11.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.14 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.9.2007 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.9.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika systemu

Dokumentacja uytkownika systemu Dokumentacja uytkownika systemu Logotyp systemu Suplement Wersja systemu: 2.31.000C Data wydania dokumentu: 2012-11-30 Przeznaczenie dokumentu: poufny, zewn trzny Identyfikator dokumentu: Spis tre"ci Spis

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2007 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 3.8.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Wst p 1. Wiadomo ci wst pne 2. Informacja w pracy biurowej. Organizacja stanowiska pracy 3. Ekonomiczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

Wst p 1. Wiadomo ci wst pne 2. Informacja w pracy biurowej. Organizacja stanowiska pracy 3. Ekonomiczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Spis tre ci Wst p 5 1. Wiadomo ci wst pne 7 1.1. Zastosowanie i wykorzystanie komputera w nowoczesnym biurze 7 1.2. Podstawy dzia ania komputera PC 8 1.3. Instalowanie programów i ich konfiguracja w systemie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Mini E 6 Zawarto opakowania 6 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 7

Charakterystyka kasy ELZAB Mini E 6 Zawarto opakowania 6 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 7 Spis tre ci Redakcja: 1.0 Charakterystyka kasy ELZAB Mini E 6 Zawarto opakowania 6 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 7 1 Opis ogólny 7 1.1 Budowa kasy 7 1.2 Rozmieszczenie elementów obs ugi 7 2 Budowa klawiatury

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm

1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm 1C-Poland 1C:ENTERPRISE 8 nowa generacja systemów zarz dzania firm WWW.1C.PL 2 Ta prezentacja Zarys mo liwo ci platformy 1C:Enterprise 8 Opis funkcjonalno ci systemu Firma Handlowa, stworzonego na tej

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów

MS Project 2010 i MS Project Server 2010. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49

Wstöp... 11 Rozdziaä 1. Rozpoczynanie pracy z Microsoft Office Project 2007... 17 Rozdziaä 2. Poczñtek tworzenia projektu... 49 Spis tre ci Wst p... 11 Omówienia rozdzia ów... 13 Dodatkowe informacje o rodzinie produktów Microsoft Office Project 2007 i zarz dzaniu przedsi wzi ciami... 16 Materia y dodatkowe do ksi ki... 16 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.21 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.21 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.21 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 28.10.2009 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo