PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: Roboty budowlane w zakresie budynków Usuwanie azbestu Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ZAMAWIAJĄCY: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego WARSZAWA 49, skr. poczt. 50 NIP: REGON: tel fax NAZWA ZADANIA: ROZBIÓRKA BUDYNKU NR 12 USUNIĘCIE AZBESTU WYKONANIE REMONTÓW BUDYNKÓW NR 139 I NR 140 ORAZ MAGAZYNU PRZY HANGARZE H7 w systemie zaprojektuj i wykonaj BRANŻA: architektoniczno-budowlana ADRES OBIEKTU: Ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego Warszawa, Dzielnica Bemowo DATA OPRACOWANIA: 23 maja 2014 r. Wyszczególnienie Imię i nazwisko Podpis OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ Hubert Zalewski Ewa Tulibacka 1

2 Spis treści Lp. Opis Str. A CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 3 1 Podstawa opracowania 3 2 Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku 3 3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 4 4 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 4 5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 5-6 B 1 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UŻYTKOWEGO Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Załączniki graficzne - stan istniejący - zdjęcia Załącznik nr 1: Oświadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane - 4 Załącznik nr 2: kopia geodezyjnej mapy zasadnicze skala 1: Załącznik nr 3: Zakres i forma Projektu Wykonawczego - WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

3 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Podstawa opracowania - art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o następującym brzmieniu: Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072), o następującym brzmieniu: Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. - Plan inwestycji Wojskowej Akademii Technicznej Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu Budynek nr 12 Berlinek Powierzchnia zabudowy 486,81 m² Powierzchnia użytkowa 686,00 m² Wysokość wyrażona w metrach 7,0 m Kubatura 3770,00 m³ Liczba kondygnacji: 2 Budynek nr 139 Powierzchnia zabudowy 10,76 m² Powierzchnia użytkowa 9,00 m² Wysokość wyrażona w metrach 3,0 m Kubatura 26 m³ Liczba kondygnacji: 1 Budynek nr 140 Powierzchnia zabudowy 10,76 m² Powierzchnia użytkowa 9,00 m² Wysokość wyrażona w metrach 3,0 m Kubatura 26 m³ Liczba kondygnacji: 1 Budynek Magazyn przy hangarze H7 Powierzchnia zabudowy 40,00 m² Powierzchnia użytkowa 39,00 m² Wysokość wyrażona w metrach 4,0 m Kubatura 160 m³ Liczba kondygnacji: 1. Hamownia silników rakietowych przy budynku nr 72 wraz ze stanowiskiem diagnostycznym obok Powierzchnia zabudowy ok. 40,00 m² Powierzchnia zadaszona ok. 15,00 m² Powierzchnia użytkowa nie dotyczy Wysokość wyrażona w metrach 3,0 m Kubatura nie dotyczy Liczba kondygnacji: nie dotyczy Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych Powierzchnia pokryć dachowych WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

4 do wymiany: ok. 90,00 m² Długość rynien do założenia: ok. 26mb Długość i ilość rur spustowych: 4szt x 3mb Inne roboty: rozbiórka budynków o wysokości nie przekraczającej 8m wyburzenie ok. 30m² ścian żelbetowych demontaż słupów z rur stalowych Ø200mm h=2,5m szt. 4 wymiana skrzydła drzwiowego w bud. nr 140: szt. 1 Wykonanie napraw elewacji, tynków, malowanie elewacji: - nie dotyczy budynku magazynowego przy hangarze H7 Przewidywany zakres robót budowlanych związanych z realizacja projektu obejmuje: - Demontaż i utylizacja istniejących pokryć dachowych oraz izolacji przeciwpożarowych zawierających azbest. - Rozbiórka budynku o wysokości nie przekraczającej 8m; kubatura: 3770m³ zawierającego azbest. - Wyburzenie ok. 30m² ścian i fundamentów żelbetowych nieczynnej hamowni silników rakietowych wraz ze stanowiskiem diagnostycznym obok oraz utylizacja gruzu i złomu - Wykonanie nowych elementów nośnych pod pokrycia dachowe, pozwalających na bezpieczną eksploatację obiektów ze szczególnym uwzględnieniem obciążenia śniegiem i zarządzenia o odśnieżaniu dachów. - Wykonanie nowych pokryć dachowych z blachy trapezowej, powlekanej. - Wykonanie obróbek dekarskich - montaż rynien i rur spustowych. - Wykonanie napraw elewacji, tynków - malowanie elewacji - nie dotyczy budynku magazynowego przy hangarze H7 - uporządkowanie terenu Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje od wykonawcy przeprowadzenia: 1: Rozbiórki i utylizacji gruzu i materiałów i odpadów pochodzących z rozbiórki, w tym zawierających azbest poprzedzonych czynnościami formalno - prawnymi wymaganymi przez Prawo budowlane; 2: Przeprowadzenia prac remontowych poprzedzonych czynnościami formalno - prawnymi wymaganymi przez Prawo budowlane; wraz udokumentowaniem zakresu i sposobu przeprowadzonych prac poprzez sporządzenie dokumentacji zawierającej: - inwentaryzację stanu istniejącego obiektów budowlanych - projekty wykonawcze, podlegające zatwierdzeniu przez Inwestora - naniesienie zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji, wprowadzonych w trakcie realizacji prac. Obiekty są zlokalizowane na terenach ogrodzonym Wojskowej Akademii Technicznej; lokalizacja jest wskazana na kopii mapy zasadniczej (Załącznik nr 2; pkt. 6. niniejszego opracowania). Forma i zawartość merytoryczna projektów mają spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072). Zakres wymagań odnoszących się do Projektu Wykonawczego (PW) został zawarty w Załączniku nr 3 Stan istniejący budynków i budowli: Budynek nr 12 Berlinek Obiekt jest nieużytkowany częściowo uszkodzony w wyniku pożaru. z uwagi na zastosowany azbest, oraz oszczędnościową mało trwałą technologię wykonania budynku, Inwestor zdecydował sie na całkowita rozbiórkę obiektu; uporządkowanie terenu, odtworzenie warstwy glebowej, zasianie trawy i doprowadzenie do powstania trwałego trawnika Stan techniczny: zły Budynek nr 139 W chwili obecnej obiekt jest użytkowany niezbyt intensywnie jako magazyn. Stan techniczny: Średni/dobry WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

5 Budynek nr 140 W chwili obecnej obiekt jest użytkowany niezbyt intensywnie jako magazyn. Stan techniczny: Średni/dobry Budynek Magazynowy przy hangarze H7 W chwili obecnej obiekt jest użytkowany, stanowi magazyn części i narzędzi. Stan techniczny: Średni/dobry Hamownia silników rakietowych przy budynku nr 72 wraz ze stanowiskiem diagnostycznym obok W chwili obecnej obiekt nie jest użytkowany. Na powierzchni ścian żelbetowych występują liczne drobne spękania i ślady erozji atmosferycznej, skorodowane elementy z kształtowników stalowych. Stan techniczny: Średni/zły 1.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Bezwzględnie spełnione muszą być wymagania stawiane w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do a w szczególności, w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe w odniesieniu do realizowanych pomieszczeń: Nazwa obiektu: Budynek nr 12 Berlinek powierzchnia użytkowa: 686,0m² Kubatura: 3770m³ Przeznaczenie: całkowita rozbiórka obiektu Opis robót: Całkowita rozbiórka budynku Zabezpieczenie wraz z trwałym oznaczeniem na terenie położenia przyłączy: energetycznego; wodociągowego; CO; kanalizacji sanitarnej, deszczowej; teletechnicznej; Usuniecie i utylizacja elementów zawierających azbest Usuniecie i utylizacja innych odpadów i materiałów z rozbiórki, z uwzględnieniem zasad gospodarki surowcami wtórnymi obowiązujących na WAT Nazwa obiektu: Budynek nr 139 powierzchnia użytkowa: 9,0m² Kubatura: 26m³ Przeznaczenie: zachować dotychczasowe przeznaczenie magazynowo- warsztatowe Opis robót: rozbiórka pokryć dachowych oraz innych elementów zawierających azbest usuniecie i utylizacja elementów zawierających azbest Wykonanie nowych elementów nośnych pod pokrycia dachowe Wykonanie nowych pokryć dachowych z blachy trapezowej, powlekanej. Wykonanie obróbek dekarskich Montaż rynien i rur spustowych. Wykonanie napraw elewacji, tynków Malowanie elewacji Nazwa obiektu: Budynek nr 140 powierzchnia użytkowa: 9,0m² Kubatura: 26m³ Przeznaczenie: zachować dotychczasowe przeznaczenie magazynowo- warsztatowe Opis robót: rozbiórka pokryć dachowych oraz innych elementów zawierających azbest usuniecie i utylizacja elementów zawierających azbest Wykonanie nowych elementów nośnych pod pokrycia dachowe Wykonanie nowych pokryć dachowych z blachy trapezowej, powlekanej. Wykonanie obróbek dekarskich Montaż rynien i rur spustowych. Wykonanie napraw elewacji, tynków Malowanie elewacji WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

6 Nazwa obiektu Budynek Magazynowy przy hangarze H7 powierzchnia użytkowa: 39m² Kubatura: 160m³ Przeznaczenie: zachować dotychczasowe przeznaczenie magazynowo- warsztatowe Opis robót: rozbiórka pokryć dachowych oraz innych elementów zawierających azbest usuniecie i utylizacja elementów zawierających azbest Wykonanie nowych elementów nośnych pod pokrycia dachowe Wykonanie nowych pokryć dachowych z blachy trapezowej, powlekanej. Wykonanie obróbek dekarskich Montaż rynien i rur spustowych Nazwa obiektu: Hamownia silników rakietowych przy budynku nr 72 wraz ze stanowiskiem diagnostycznym obok powierzchnia zabudowy: 40m² Kubatura: 45m³ Przeznaczenie: obiekt do rozbiórki, wyburzenia. Opis robót: rozbiórka pokryć dachowych oraz innych elementów zawierających azbest usuniecie i utylizacja elementów zawierających azbest rozbiórka - wyburzenie ścian żelbetowych 10 do 30cm grubości i wysokości nieprzekraczającej 3m, rozbiórka posadzek i fundamentów usuniecie i utylizacja gruzu zasypanie z jednoczesnym zagęszczeniem pozostałych wykopów. do zasypania należy użyć piasków lub pospółki bez zanieczyszczeń biologicznych lub antropomorficznych, grunt zagęścić do wartości 1,4; Ostatnią warstwę wykonać z humusu celem odtworzenia warstwy glebowej, Wyrównać do poziomu terenu otaczającego. Zasiać trawę, doprowadzić do powstania trawnika jak na terenie otaczającym Określenie dopuszczalnych granic przekroczeń: Powyższe dane stanowią określenie oczekiwań pod względem właściwości funkcjonalno-użytkowych. Powyższy spis nie wyklucza wprowadzania innych pomieszczeń, których powstanie jest wymagane na mocy przepisów odrębnych lub wynika z potrzeb funkcjonalnych wykrytych przez projektanta budynku a nieprzewidzianych na etapie formułowania niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe zawarte w niniejszym opracowaniu należy zweryfikować i dostosować do stanu istniejącego OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający oczekuje, że w oparciu o niniejszy PF-U zostaną zrealizowane prace rozbiórkowe oraz remontowe przy przedmiotowych budynkach. W wyniku wszechstronnego, wnikliwego i wyczerpującego przeanalizowania tematu opracowania, zostanie sporządzona dokumentacja projektowa, następnie zrealizowane wszelkie niezbędne roboty budowlane Przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: - sporządzenia inwentaryzacji stanu istniejącego - sporządzenia Projektu Wykonawczego (PW) wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych, obejmującej wszystkie potrzebne opracowania projektowe architektoniczne i budowlane, oraz pozostałych branż i specjalności, gwarantującej prawidłowe odczytanie rozstrzygnięć projektowych na etapie prowadzenia robót budowlanych. Zakres i forma PW zostały opisane w Załączniku NR 3 do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego. PW należy dostarczyć w formie dokumentów papierowych w oprawie A4 5 kompletów (jeden nie zszyty); oraz w formie elektronicznej, w formacie CAD (DWG) i.ath rozpoznawanym przez program NORMA oraz PDF; całość na 1 płycie CD, - sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Zakres i forma STWiORB zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz z późn. zm.) STWiORB należy dostarczyć w formie dokumentów papierowych w oprawie A4 5 kompletów (jeden nie zszyty); oraz w formie elektronicznej, w formacie.ath rozpoznawanym przez program NORMA oraz PDF; całość na 1 płycie CD, WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

7 - realizacji obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego pod czas realizacji. Zamawiający oczekuje od projektanta pełnego wywiązania się z obowiązków jakie nakłada na niego Ustawia Prawo budowlane, akty wykonawcze do niej, jak i w przepisy odrębne. Zaproponowany dobór materiałów oraz rozwiązań projektowych, w tym technologii prowadzenia robót budowlanych, winien zapewnić realizację wyżej wymienionego celu z poszanowaniem regulacji prawnych: Prawa budowlanego w szczególności, jak i innych przepisów odrębnych; obowiązujących unormowań i sztuki budowlanej Przeprowadzenie robót budowlanych Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych. Podczas prowadzenia robót budowlanych, wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Przygotowanie terenu budowy Zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do niej, jak i w przepisach odrębnych Architektura Zleceniodawca oczekuje zastosowania możliwie najprostszych rozwiązań celem oszczędnego, racjonalnego dysponowania środkami inwestycyjnymi. Z uwagi na bardzo proste bryły i niewielkie kubatury istniejących obiektów, wydaje sie celowe zastosowanie rozwiązań detali budowlanych analogicznych do powszechnie stosowanych Wykończenie, Aranżacja wnętrz Zleceniodawca oczekuje zastosowania możliwie najprostszych rozwiązań celem oszczędnego, racjonalnego dysponowania środkami inwestycyjnymi. Wydaje sie celowym, zachowanie w jak największym stopniu istniejącego wykończenia wnętrz budynków i pomieszczeń. należy przewidzieć potrzebę wykonania napraw uszkodzeń powstałych pod czas prac; odmalowania powierzchni wewnętrznych ścian budynków Konstrukcja Należy przewidzieć uzupełnienie lub wymianę elementów podkonstrukcji dachów aby zapewnić wystarczająca nośność pokryć dachowych, Zleceniodawca oczekuje od projektanta możliwie najmniejszych ingerencji w konstrukcję budynków celem oszczędnego i racjonalnego dysponowania środkami inwestycyjnymi. Zaproponowany dobór materiałów oraz rozwiązań projektowych, w tym technologii prowadzenia robót budowlanych w odniesieniu do konstrukcji budynku, winien zapewnić realizację wyżej wymienionego celu z poszanowaniem regulacji prawnych, w szczególności Prawa budowlanego, jak i innych przepisów odrębnych; obowiązujących unormowań i zasad sztuki budowlanej Instalacje. Zleceniodawca widzi potrzebę wykonania odwodnień dachów. Odprowadzenie wód opadowych na otaczający teren Zagospodarowanie terenu Teren otaczający budynki, po zakończeniu prac remontowych należy pozostawić w stanie nie gorszym niż zastany. Inwestor oczekuje zachowania bądź odtworzenia żyznej warstwy glebowej i pokrycia roślinnością niską w postaci trawnika. WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

8 A. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Załączniki zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów Planowany zakres prac nie powoduje zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, Planowane zmiany w sposobie zagospodarowania terenu objętego inwestycja sprowadzają sie do wykonania nowych nawierzchni utwardzonych, wymiany zadaszeń, wykonania ogrodzeń. dla tych prac należy uzyskać decyzję ustalającą warunki zabudowy, którą zleceniodawca dotychczas nie dysponuje. 2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie, wydane w zwiazku z art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 3.1. Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Rozporządzeniem Ministra Transportu. Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz z późn. zm.) 3.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U r. Nr 130 poz. 1389) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 224 poz. 1796). 1 EURO= zł 3.8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 29, poz. 844). 4. Inne informacje i dokumenty 4.1. Kopia mapy zasadniczej Kopia mapy zasadniczej w skali 1;500 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego PF-U 4.2. Zalecenia konserwatorskie Budynki i budowle objete niniejszym opracowaniem powstały w latach sześćdziesiątych XX wieku, nie stanowią obiektów zabytkowych, nie są objęte ustaleniami konserwatorskimi. WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

9 Są zlokalizowane na terenie koszar WP z lat trzydziestych XXw. natomiast nie oddziałują na obiekty zabytkowe Załączniki graficzne Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego Widok budynków nr ; stan z kwietnia 2014r. Widok budynku magazynowego przy hangarze H7; stan z kwietnia 2014r. WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

10 Widok hamowni silników odrzutowych; stan z kwietnia 2014r. Widok hamowni silników odrzutowych wraz ze stanowiskiem diagnostycznym obok; stan z kwietnia 2014r. WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

11 Widok budynku nr 12 elewacja zachodnia Widok budynku nr 12 elewacja wschodnia WAT PF-U azbest bud 139;140; 23 maja

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45330000-9

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000- Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 4510000- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 450000-9 Roboty w zakresie instalacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-1 Usługi projektowania architektonicznego 74222100-2 Usługi architektury budynków 74222100-5 Usługi architektury, inżynierii i planowania ZAMAWIAJĄCY: WOJSKOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 45313100-5 Instalowanie wind 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY GMINA ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM Rynek 1-5; 68-200 Żary; tel. 68 4708300, fax. 68 4708368 www.zary.pl; e-mail: miasto@um.zary.pl PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZADANIA: Budowa ścieżki rowerowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Wariant 2, Część Pierwsza Zamawiający: Instytut Centrum Adres: ul. Rzgowska 281/289 93-338 Łódź NIP: 729-22-42-712 REGON: 471610127 Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno Użytkowy Termomodernizacja, instalacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZADANIA: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZAMAWIAJĄCY: BRANŻE: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DATA OPRACOWANIA: marzec 2014 r. Opracowanie dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wykonaj na: przebudowę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt pn. Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku NAZWA: Zaprojektowanie i przebudowa Instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach, w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ/zał. nr 1 do umowy nr AR/U/./14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla zadania pod nazwą: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania Remont wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DACHÓW MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCLAWIU, UL. BERNARDYŃSKA 5, ETAP 1 DACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 termomodernizacja budynku dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Dolnej Wsi 74 Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa: usługi projektowania architektonicznego 71.32.00.00-7 nazwa: usługi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: Rewitalizacja zabytkowego zespołu architektury klinik Akademii Medycznej

ZAMAWIAJĄCY: NAZWA ZAMÓWIENIA: Rewitalizacja zabytkowego zespołu architektury klinik Akademii Medycznej ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA MEDYCZNA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH Adres: UL PASTEURA 1, 50-367 WROCŁAW, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1 Nazwa zamówienia 2 Podstawowe informacje o zadaniu inwestycyjnym 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg Zamawiający: Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11. Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Oznaczenie sprawy: MDK.225.01.2014.AG ZAŁĄCZNIK NR 2 Program funkcjonalno-użytkowy 1. Strona tytuł owa I. Nazwa zamówienia: 1) Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji obiektu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowany zgodnie z : art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawa Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Atelier KaTo Pracownia projektowa K a t a r z y n a G r y c h o w s k a 40 710 Katowice, ul. Zielonogórska 15/3 Pracownia projektowa K atarzyn a G rych o w ska tel. mob.: 509 537 028 www.atelierkato.pl;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Opracowanie: Nazwa zamówienia: Inwestor Opracował: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ 1 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Rozbudowa Przedszkola nr 50 w Gdyni wchodzącego w skład Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 w technologii modułowej w systemie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) NA:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) NA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) NA: Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie dźwigu towarowo-osobowego nr 1 w budynku magazynowym I. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZADANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NAZWY I KODY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji wraz instalacją zasilającą w wybranych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY

P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 NAZWY I KODY CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne

Bardziej szczegółowo