PROGRAM WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA WAKCYNOLOGÓW. Wakcymed Sp. z o. o. Sokolska 60/ Katowice NIP REGON KRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA WAKCYNOLOGÓW. Wakcymed Sp. z o. o. Sokolska 60/6 40-087 Katowice NIP 9542690661 REGON 241456489 KRS 0000346123"

Transkrypt

1 PROGRAM WSPARCIE INFORMATYCZNE DLA WAKCYNOLOGÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI Wakcymed Sp. z o. o. Sokolska 60/6 Tel Tel./Fax: NIP REGON KRS

2 Spis treści 1. Instalacja Pierwsze uruchomienie Logowanie Panel startowy Panel magazynu... 8 a. Stan magazynu... 8 b. Przychody magazynu... 9 c. Rozchody magazynu d. Logi przychodów i rozchodów e. Słownik szczepionek Panel szczepieo a. Dodanie pacjenta b. Edycja danych pacjenta c. Terminowośd szczepieo d. Import i eksport pacjenta e. Karta szczepieo f. Rejestracja szczepieo g. Szczepienie historyczne h. Niepożądane odczyny i. Przeciwwskazania do szczepieo j. Pacjent tymczasowy Panel raportów a. NOP b. Zestawienia własne Ustawienia programu a. Dodawanie i edycja danych pracowników b. Import/Eksport bazy danych c. Słowniki d. Nieaktywni pacjenci e. Kody eksportu f. Import pacjentów z programów g. Znajdź po serii Wyjście z programu

3 1. Instalacja Wymagania sprzętowe i systemowe: Procesor Intel Pentium III 1GHz lub szybszy; dla systemów operacyjnych nowszej generacji Intel Pentium 4 2GHz lub szybszy; odpowiednio AMD Athlon 64 1,6 GHz lub szybszy Microsoft Windows XP Home, Professional, lub Tablet PC Edition z dodatkiem Service Pack 2 lub 3 (wliczając edycje 64-bitowe); Windows Server 2003 lub 2008; Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate, lub Enterprise (wliczając edycje 64-bitowe) z dodatkiem Service Pack 2; lub Windows 7 (wliczając edycje 64-bitowe) 512MB RAM (zalecane 1GB) monitor o rozdzielczości nie mniejszej niż 800x600 (mimo to, zaleca się korzystanie z wysokich rozdzielczości) oprogramowanie Adobe AIR (dostępne pod adresem: program działa również pod systemami Linux oraz na komputerach Mac 2. Pierwsze uruchomienie Po zainstalowaniu programu eszczepionka klikamy dwa razy w umieszczoną na pulpicie ikonę jego skrótu. W odpowiedzi wyświetlone zostanie okno Panelu weryfikacji jednostki medycznej. Wymaga ono podania loginu oraz hasła otrzymanych przez jednostkę medyczną drogą mail/sms, oraz wpisania numeru REGON jednostki. Po uzupełnieniu formularzy klikamy przycisk Weryfikuj. 3

4 UWAGA! Weryfikacja jednostki medycznej wymaga by system operacyjny komputera, korzystał z podłączenia do Internetu. Po pomyślnym przejściu weryfikacji, program eszczepionka wymusi wprowadzenie danych pierwszego użytkownika aplikacji. 4

5 3. Logowanie Każde kolejne uruchomienie programu powodowad będzie wyświetlenie Panelu logowania. W jego formularze wpisujemy indywidualny login oraz hasło użytkownika, pozwalające na wejście do aplikacji i korzystanie z wszystkich jej funkcjonalności. 5

6 Dodatkowym, predefiniowanym użytkownikiem programu eszczepionka jest osoba administratora. Domyślnie loguje się on jako admin, hasłem instalacji, którym posłużono się do celów weryfikacji. Konto administratora służyd powinno jako ostateczna instancja w różnego rodzaju wyjątkowych sytuacjach, np. zapomnienie hasła przez użytkownika. Administrator, oraz każdy aktywowany użytkownik aplikacji posiada prawo i dostęp do nadawania loginów oraz haseł kolejnym pracownikom upoważnionym do korzystania z programu (więcej na ten temat w: 8. Ustawienia programu). Po uzupełnieniu formularzy Panelu logowania, klikamy przycisk Zaloguj. Rezygnując z dalszej pracy i chcąc wyjśd z aplikacji na tym etapie jej działania, klikamy przycisk Wyjście. 4. Panel startowy Zalogowanie się do aplikacji powoduje wyświetlenie Panelu startowego. 6

7 Wywołane zostanie również odpowiednie menu, dające bezpośredni dostęp do kolejnych funkcjonalności programu eszczepionka. Otwarcie i zamknięcie menu umożliwia przycisk Menu znajdujący się na pasku startowym aplikacji. 7

8 5. Panel magazynu Z poziomu menu klikamy w Magazyn. Otworzy się okno panelu, za pomocą którego kontrolujemy stan dostępnych szczepionek. Panel składa się z następujących zakładek: Stan magazynu, Przychody magazynu, Rozchody magazynu, Logi przychodów i rozchodów, Słownik szczepionek. a. Stan magazynu Daje użytkownikowi wgląd w aktualny stan posiadanych preparatów. 8

9 Zakładka wyposażona została w wyszukiwarkę. Po prawej stronie znajdują się dwa przyciski - Edycja ampułek wielodawkowych oraz Pokaż wszystko. Edycja ampułek wielodawkowych daje możliwośd utylizacji otwartych ampułek wielodawkowych, których krótki termin ważności minął. Pokaż wszystko umożliwia wyświetlenie szczepionek dodanych w historii magazynu, bez względu na ich obecny stan i dostępnośd w magazynie. b. Przychody magazynu Pozwala rejestrowad dane o preparatach przyjętych na stan magazynu w punkcie szczepieo. 9

10 Dodawanie wykonujemy w pierwszej kolejności poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj dokument przychodu. W nowo otwartym oknie podajemy następnie kilka wymaganych informacji (Nazwa dostawcy preparatu, numer dokumentu, data dostawy). Wybieramy również nazwę dostarczonej szczepionki, termin jej ważności i przyjętą na stan ilośd przycisk Dodaj szczepionkę. Istnieje możliwośd doprecyzowania ile dawek zawiera zadeklarowana ilośd szczepionki, rodzaj dawki, formy opakowania oraz postad. Edycji tak wprowadzonych danych dokonujemy wybierając odpowiedni wpis z listy widocznej w tabeli zakładki Przychody magazynu i klikając w przycisk Edytuj zaznaczony dokument. c. Rozchody magazynu Służy rejestrowaniu danych o wycofaniu z magazynu punktu szczepieo preparatów uprzednio przyjętych na jego stan. Odpowiednie operacje na stanie magazynowym wykonujemy klikając w przycisk Dodaj dokument rozchodu. W nowo otwartym oknie podajemy zbiór wymaganych informacji (Nazwa kontrahenta, numer dokumentu, data wydania) i wybieramy szczepionkę przycisk Dodaj szczepionkę. Dodając szczepionkę do rozchodu podajemy do jakiej wartości chcemy pomniejszyd jej stan w magazynie formularz Zmniejsz do. 10

11 Każdy dokument rozchodu jesteśmy zawsze w stanie sprawdzid dzięki przyciskowi Pokaż, znajdującemu się pod przyciskiem Dodaj dokument rozchodu. d. Logi przychodów i rozchodów Z poziomu tej zakładki uzyskujemy wgląd w historię zmian stanu magazynowego szczepionek, z możliwością filtracji danych pod kątem wybranych informacji (przyciski) oraz umieszczania notatek przy każdym wpisie. e. Słownik szczepionek Jest narzędziem bazy danych o preparatach, wykorzystywanej przez program, głównie w ramach zarządzania Stanem magazynu. 11

12 Przy pomocy słownika dokonujemy edycji danych bazy, a także rozbudowujemy ją o nowe pozycje. Dodanie pozycji wymaga kliknięcia w przycisk Dodaj Szczepionkę, a następnie uzupełnienia wyświetlonych formularzy. Preparat możemy wprowadzid jako szczepionkę historyczną. Należy jedynie zaznaczyd to przy uzupełnianiu danych. Wszystkie szczepionki historyczne, których dane znajdują się w bazie, możemy zobaczyd po kliknięciu w przycisk Pokaż szczepionki historyczne. Wprowadzone do słownika informacje poddajemy edycji wybierając określoną pozycję z listy szczepionek i klikając w przycisk Edytuj Szczepionkę. Słownik szczepionek został wyposażony w wyszukiwarkę. 6. Panel szczepieo Klikamy w przycisk Menu i wybieramy Szczepienia dokonujemy ewidencji pacjentów i realizowanych zabiegów.. Z poziomu tego panelu 12

13 Panel posiada wbudowaną wyszukiwarkę, filtrującą listę pacjentów pod kątem Imienia, Nazwiska lub numeru PESEL. Aby zobaczyd wszystkich pacjentów należy użyd przycisku Pokaż pacjentów. a. Dodanie pacjenta Klikamy w przycisk Dodaj Pacjenta w prawym, dolnym rogu panelu i podajemy dane statystyczne osoby w nowo otwartym oknie. 13

14 W przypadku pacjentów niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych wyszukujemy i przypisujemy opiekunów ustawowych przycisk Dodaj opiekuna. Formularze mail i numeru telefonu komórkowego osób niezdolnych do czynności prawnych uzupełniamy poprzez podanie danych opiekuna. Podanie adresu i numeru telefonu komórkowego pacjenta jest wymagane, gdyż dzięki temu otrzyma on na swoją pocztę elektroniczną oraz smsem hasła dostępu do ekalendarza na portalu oraz otrzymywał będzie odpowiednie powiadomienia dotyczące realizacji szczepieo. Pacjenci bez podanego numeru telefonu komórkowego i adresu poczty (zaznaczone Brak) nie będą otrzymywad powiadomieo drogą elektroniczną. UWAGA! Wymagane jest dokładne uzupełnienie danych pacjenta. Częśd z tych informacji program wykorzystuje do generowania pożądanych przez nas raportów, w tym MZ54. Klikając w odpowiednią zakładkę znajdującą się w sąsiedztwie listy opiekunów możemy określid wagę urodzeniową dziecka lub przypisad dodawaną osobę do określonej grupy ryzyka. 14

15 Zaznaczenie pola Tymczasowy, powoduje zarejestrowanie osoby jako pacjenta tymczasowego jednostki. Program weryfikuje poprawnośd numerów Pesel. b. Edycja danych pacjenta Dane każdej osoby z listy pacjentów można na bieżąco edytowad. Okno edycji otwieramy klikając dwukrotnie na wiersz z wybranym wpisem danych pacjenta, bądź wybierając wpis kursorem i klikając przycisk Edycja Pacjenta w prawym, dolnym rogu okna programu. 15

16 c. Terminowośd szczepieo Lista pacjentów umożliwia śledzenie terminowości wykonywania szczepieo. Przy pomocy odpowiednich przycisków użytkownik programu, może wyświetlid pacjentów, którzy w najbliższych dniach powinni się zaszczepid oraz osoby, które nie zrealizowały szczepieo. 16

17 Przy każdym z wyświetlonych wpisów, w pierwszej kolumnie po prawej stronie umieszczono przycisk Pokaż szczegóły. Kliknięcie w symbolizującą go ikonę spowoduje otwarcie okna, w których przedstawione zostaną dokładne informacje o jaki harmonogram i szczepienie pacjenta chodzi. d. Import i eksport pacjenta Z poziomu panelu możemy również importowad i eksportowad dane pacjenta. Służą temu odpowiednie przyciski w prawym górnym rogu panelu. Wyeksportowane przez użytkownika programu dane pacjenta są w pierwszej kolejności zapisywane na pulpicie systemu operacyjnego w postaci pliku XML. Oprócz tego wysyłane są one Internetem do globalnej, zewnętrznej bazy systemu programu eszczepionka gdzie oczekiwad będą na pobranie. Wyeksportowanemu pacjentowi zostanie przydzielony odpowiedni, jednorazowy Kod eksportu, co zostanie odnotowane we właściwym dziale ustawieo programu. Kod ten zostanie również wysłany na mail i sms pacjenta. Program jednostki docelowej wymagał będzie jego podania w celu zaimportowania danych pacjenta z bazy globalnej. 17

18 e. Karta szczepieo Aby przejśd do karty szczepieo, wpisujemy w wyszukiwarkę panelu wybrane dane osoby pacjenta, na znajdującej się poniżej liście pacjentów wybieramy wyświetlony wpis i klikamy przycisk Karta Szczepieo w prawym, dolnym rogu okna. Karta szczepieo oferuje szereg rozwiązao. Pozwala dokonywad ewidencji stanu szczepieo pacjenta, zarówno tych obowiązkowych, jak i zalecanych, a także niepożądanych odczynów czy przeciwwskazao do szczepieo. 18

19 Dokumentacji przeprowadzonego zabiegu bądź przeciwwskazania dokonujemy za pośrednictwem odpowiedniej zakładki. f. Rejestracja szczepieo Z poziomu wybranej zakładki szczepienia klikamy przycisk Dodaj cykl szczepienia. Przy pomocy nowo otwartego pola edycji tworzymy cykl szczepienia w oparciu o cykl obowiązkowego harmonogramu dzieci i młodzieży lub cykl dowolny. Po wybraniu określonych danych, w tym choroby przeciw której wykonywad będziemy cykl oraz określeniu dawek o ich liczbę i planowany termin podania, klikamy w przycisk Dodaj. 19

20 W zakładce szczepienia pojawi się wpis planowanego cyklu. Klikając w czarne trójkątne punktory umieszczone przy kolejnych ikonkach wpisu rozwijamy bądź zwijamy informacje o dawkach cyklu szczepienia. UWAGA! W przypadku osób do 19 roku życia włącznie, które zgodnie z polskim PSO podlegają obowiązkowi szczepieo, program automatycznie rozpisze cykle w zakładce szczepieo obowiązkowych. Istnieje również możliwośd wymuszenia na programie by wygenerował pożądane harmonogramy (m.in. 4 dawkowy wzw typu b po narażeniu dla dzieci z masą urodzeniową poniżej 2000g) przycisk Generuj harmonogramy. 20

21 Chcąc dokonad rejestru wykonanego zabiegu wybieramy z rozwiniętego wpisu o cyklu szczepienia konkretną dawkę i klikamy w przycisk Dodaj szczepienie znajdujący się na dole zakładki. Szczepienie zostanie zrealizowane. W tym miejscu należy jeszcze tylko uzupełnid dane wymagane w każdej z kolumn tabeli szczepienia podad datę szczepienia, nazwę i nr. szczepionki, miejsce podania, podpis lekarza kwalifikującego oraz podpis wykonującego zabieg. 21

22 Po wykonaniu szczepienia i odnotowaniu tego faktu w programie a także po każdej deklaracji cyklu szczepienia, należy dokonywad zapisu wprowadzonych zmian. W tym celu klikamy w przycisk Zapisz zmiany. Oprócz zaktualizowania i zabezpieczenia danych w bazie programu, pozwoli to na automatyczne naniesienie zmian w osobistym ekalendarzu szczepieo pacjenta. 22

23 UWAGA! W przypadku szczepienia preparatem skojarzonym należy w pierwszej kolejności sprawdzid w programie, czy automatycznie wygenerowane daty szczepieo dla wszystkich chorób, przeciw którym szczepimy pacjenta, pokrywają się ze sobą. W przypadku bowiem części chorób, daty wygenerowane przez program nie pokrywają się ze sobą, a to oznacza, że umieszczenie naszej szczepionki przy wpisie cyklu szczepienia jednej z chorób, niekoniecznie przełoży się na automatyczne uzupełnienie cykli szczepieo odpowiednich dla pozostałych komponent preparatu. g. Szczepienie historyczne Program dopuszcza możliwośd szczepienia bezampułkowego/historycznego. Jest to ważne zarówno z punktu widzenia informatyzacji pracy i archiwizacji danych, gdyż pozwala na przeniesienie do programu danych z już istniejących papierowych kart szczepieo, jak i z punktu widzenia raportowania, gdyż bez uzupełnienia bazy programu o bieżące, ale nadal papierowo rejestrowane szczepienia, program nie będzie posiadał kompletnych danych na potrzeby MZ54. Jeśli na stan magazynu wprowadziliśmy już jakieś szczepionki, wtenczas chcąc wykonad wpis historyczny należy dokonad zmiany trybu szczepienia z magazynowego na szczepienie historyczne jeśli nie, tryb szczepienia historycznego włączy się domyślnie. Chcąc zmienid 23

24 tryb szczepienia klikamy w odpowiedni aktywny przycisk widoczny pod nagłówkiem okna wyboru szczepionki. Po wybraniu trybu szczepienia historycznego, pojawi się lista wszystkich zarejestrowanych szczepionek przeciw chorobie, przeciw której wykonujemy szczepienie. Wybieramy interesujący nas preparat, a w polu formularza pod tabelą po prawej stronie okna wpisujemy numer serii. Klikamy następnie w przycisk Dodaj szczepionkę historyczną. UWAGA! Wykonując szczepienie magazynowe należy pamiętad o uprzednim uzupełnieniu listy Stanu magazynu o posiadane na stanie rzeczywistym preparaty. W przypadku szczepienia historycznego nie jest to konieczne. Ten tryb szczepienia spowoduje jednak, że wybrany preparat i jego seria zostaną dodane do słownika szczepionek programu i ujęte w nim jako szczepionka historyczna. h. Niepożądane odczyny Wystąpienie NOP u pacjenta rejestrujemy za pomocą przycisku Generuj NOP. Po kliknięciu w przycisk program prosi nas o wybranie konkretnego szczepienia i uzupełnienie danych dla opisania odczynu. Funkcja generowania raportu o wystąpieniu NOP jest również dostępna z 24

25 poziomu odpowiedniego okna panelu raportów (o czym za chwilę). Zakładka pozwala generowad raport NOP do pliku dokumentu o rozszerzeniu PDF. i. Przeciwwskazania do szczepieo Wystąpienie przeciwwskazao rejestrujemy przy pomocy przycisku Dodaj przeciwwskazanie. Następnie, klikając w kolejne komórki wpisu w każdej z kolumn tabeli wprowadzamy wymagane informacje. Wykonanie rejestru potwierdzamy przyciskiem Zapisz przeciwwskazanie. j. Pacjent tymczasowy Kategoria pacjenta tymczasowego została wprowadzona dla celów rejestracji i raportowania szczepieo osób nie będących pacjentami podległymi jednostce, a jedynie korzystającymi doraźnie z jej usług np. szczepienia poekspozycyjne przeciw wściekliźnie, czy szczepienia realizowane tylko przez wyznaczone punkty w ramach programów samorządowych. Aby zarejestrowad pacjenta tymczasowego, należy zaznaczyd odpowiednie pole wyboru znajdujące się pod formularzami danych demograficznych w oknie dodawania pacjenta. Wybór tej kategorii zostanie odpowiednio przedstawiony na liście pacjentów w kolumnie Tymczasowy. 7. Panel raportów Raporty to ostatnia z zasadniczych funkcjonalności programu. Przy pomocy tego panelu użytkownik aplikacji może w łatwy i intuicyjny sposób wygenerowad interesujące go w danej chwili zestawienie. 25

26 Program oferuje generowanie: karty uodpornienia, MZ-54, raportów z nadzoru nad kartami uodpornienia oraz NOP. 26

27 W zależności od rodzaju raportu, pożądane zestawienie uzyskuje się, określając rozpiętośd czasową raportowanego okresu przy pomocy odpowiednich kontrolek, bądź poprzez wybranie konkretnego wpisu na aktualnie wyświetlonej liście, a następnie kliknięcie we właściwy dla raportu przycisk Generuj. 27

28 Wygenerowane dane zapisywane są zgodnie z obowiązującymi szablonami do pliku w formacie PDF. Daje to szerokie spektrum możliwości w ich magazynowaniu i przekazywaniu innym uprawnionym jednostkom. Raporty w formacie PDF oferują bezpośrednią gotowośd do druku. a. NOP Okno raportowania niepożądanego odczynu poszczepiennego jest jednocześnie narzędziem rejestru wystąpienia NOP do karty szczepieo pacjenta. Raport wykonujemy klikając w przycisk Generuj NOP, po czym w kolejno otwieranych oknach wybierając szczepienie, którego odczyn dotyczy i podając wymagane informacje. b. Zestawienia własne Zestawienia własne to narzędzie tworzenia predefiniowanych przez użytkownika list raportowych. Listę tworzymy poprzez uzupełnienie wyłącznie wybranych formularzy i kliknięcie w przycisk Szukaj. Przedstawiony rezultat możemy następnie wygenerowad do pliku PDF i wydrukowad. 28

29 8. Ustawienia programu Obok wymienionych funkcjonalności, menu startowe programu eszczepionka daje dostęp do ustawieo aplikacji, w zakresie których w ręce użytkownika zostają oddane w pierwszej kolejności formularze sekcji Dane jednostki medycznej. Uzupełnienie ich jest o tyle ważne, gdyż dane tu podane będą automatycznie umieszczane na generowanych w programie dokumentach. Brak tych informacji w sposób zasadniczy utrudniad będzie identyfikację sprawozdao generowanych i przesyłanych przez jednostkę. Następny element ustawieo programu stanowi sekcja Pracownicy. Daje ona dostęp do listy pracowników punktu szczepieo, a także służy do nadawania loginów oraz haseł kolejnym użytkownikom programu. 29

30 a. Dodawanie i edycja danych pracowników Z poziomu sekcji Pracownicy klikamy w przycisk Dodaj Pracownika. W nowo otwartym oknie wypełniamy następnie wymagane formularze. Uzupełnienie pól obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką *) spowoduje wyłącznie wprowadzenie pracownika do systemu, w tym wysłanie mu na mail oraz smsem haseł dostępu do ekalendarza na portalu Jedynie po wypełnieniu nieobowiązkowych formularzy loginu oraz hasła, pracownikowi zostanie przypisane indywidualne konto dostępu do programu i jego funkcjonalności. 30

31 Wszystkie formularze danych pracownika mogą byd na bieżąco aktualizowane sekcja Pracownicy, przycisk Edytuj Pracownika. Panel ustawieo posiada więcej zastosowao. Za jego pomocą użytkownik może zaimportowad i wyeksportowad bazę danych programu oraz przywrócid do rejestru tych pacjentów, którzy zostali pozbawieni aktywnego statusu. Ponadto, z poziomu panelu uzyskuje się dostęp do narzędzia słowników stosowanych na każdym etapie pracy z programem. Możliwośd ich rozbudowy jest kolejnym elementem stanowiących o potencjale korzystania z aplikacji. UWAGA! Z poziomu panelu ustawieo można dokonad importu danych listy pacjentów z innych programów medycznych. Wszystkim zainteresowanym polecamy zapoznanie się z instrukcjami importu danych listy pacjentów z wybranych programów medycznych (m.in. DrEryk, KS-SOMED) do programu eszczepionka. Instrukcje pobrad można w strefie lekarza portalu b. Import/Eksport bazy danych Sekcja ta daje możliwośd wyeksportowania bazy danych programu do pliku, który zostanie zapisany na naszym komputerze lub importu danych z takiego samego pliku 31

32 c. Słowniki Słowniki to miejsce, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące szczepionek. Można zapoznad się z ich zawartościami, pojemnościami dawek, postaciami leków, opakowaniami, producentami, listą chorób, szczepionek oraz nazwiska dostawców. Wszystkie te dane można modyfikowad, dodając własne pola do każdej kategorii. d. Nieaktywni pacjenci Sekcja zawiera listę nieaktywnych pacjentów, czyli tych usuniętych z bazy z powodu zgonu lub emigracji. Przycisk Aktywuj pacjenta pozwala na przywrócenie ich do bazy danych. e. Kody eksportu W tej sekcji znajduje się lista kodów pacjentów wyeksportowanych do globalnej bazy danych. Z pomocą wyszukiwarki łatwo odnaleźd kod pacjenta, którego potrzebujemy. f. Import pacjentów z programów Sekcja służy do importu danych pacjentów z innych programów medycznych. Instrukcja obsługi importu znajduje się na naszej stronie internetowej. g. Znajdź po serii Sekcja pozwala na znalezienie wszystkich pacjentów zaszczepionych daną serią szczepionki przez wpisanie numeru serii lub jej fragmentu do wyszukiwarki. 9. Wyjście z programu Aby wyjśd z programu, wystarczy kliknąd w przycisk Menu na pasku startowym aplikacji i z rozwiniętego menu wybrad opcję Zamknij program, opcjonalnie w krzyżyk x w prawym, górnym rogu okna programu. 32

33 UWAGA! Pamiętaj aby przed każdym wyjściem z programu dokonad zapisania wprowadzonych przez siebie zmian. 33

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Promocja wykorzystania biogazu w regionach Europy www.biogasaccepted.eu Studienzentrum für internationale Analysen 4553 Schlierbach/ Österreich Manual - Page 1/13 Contents Contents...2

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A.

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. JAK KORZYSTAĆ Z PORTALU LOGISTYKI HOCHTEF POLSKA S.A. INSTRUKCJA DLA KONTAHENTÓW 1. Rejestracja po raz pierwszy 2. Utworzenie konta i pierwsze logowanie 3. Logowanie się do konta Kontrahenta 4. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów

Wszystkie prawa zastrzeżone. NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów Wszystkie prawa zastrzeżone NOWY BIZNESLINK FAQ dla Klientów SPIS TREŚCI Strona I. Rejestracja i konfiguracja konta... 3 1. W jaki sposób mogę się zarejestrować?... 3 1.1 Czy mogę zalogować się używając

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja wdrożenia dla POZ i AOS Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 3 2. Pobranie instalatora systemu oraz instalacja systemu....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do SIOEPKZ

Instrukcja do SIOEPKZ Instrukcja do SIOEPKZ Dla roli: Raporty Wersja: 1.2 Data: 2014-01-15 Strona 1 z 16 Spis treści Spis treści... 2 Spis ilustracji... 2 1. Wprowadzenie... 4 2. Aktywacja konta i logowanie do aplikacji SIOEPKZ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013

System Przepustkowy OPTIPASS. Kraków 2013 System Przepustkowy OPTIPASS Kraków 2013 O Programie Aplikacja została stworzona z myślą o instytucjach ewidencjonujących ruch osobowy na terenie swoich obiektów przy pomocy przepustek. Optipass jest systemem

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD 2016 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU WERYFIKATOR KRD MATEUSZ STYRCZULA Spis treści 1. Opis biznesowy... 2 2. Zawartość raportu... 3 3. Instalacja... 4 4. Jak korzystać?... 5 4.1 Akceptacja licencji... 5 4.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika

Generator recept. Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich. Instrukcja obsługi użytkownika Generator recept Program pomagający tworzyć wypełnione wydruki recept lekarskich Instrukcja obsługi użytkownika Copyright Paulina Głąb, Wojciech Januszek 2012-1 - Spis treści 1. Cel programu.... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY PK. Instrukcja użytkownika. System informatyczny. wersja 1.0

PROJEKTY PK. Instrukcja użytkownika. System informatyczny. wersja 1.0 System informatyczny PROJEKTY PK Instrukcja użytkownika wersja 1.0 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt pn. ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ nr POKL.04.01.01-00-034/11 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi Data utworzenia : 07.03.2013 Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi utworzył : Maciej Sobol korekta : Henryk Świerczek aktualizacja 14.03.2013 strona 1/13 Spis treści TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika

Dokumentacja Użytkownika Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Koszalin Dokumentacja Użytkownika EWIDENCJA PASZPORTÓW Spis treści 1. Nowy paszport... 5 a. Dane paszportu... 6 b. I Właściciel... 6 c. II Opis zwierzęcia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r.

INSTRUKCJA. DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group. Strona1. Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona1 INSTRUKCJA DO Aplikacji weryfikującej Firmy IT Business Consulting Group Warszawa, dnia 05 czerwca 2008r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Instalacja programu... 4 Korzystanie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień

Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Podręcznik użytkownika Punkt Szczepień Dotyczy wersji: 8.1.1. Spis treści 1. Punkt szczepień... ręczna konfiguracja wstępna 3 1.1. Konfiguracja świadczeń... 3 1.2. Wystawianie skierowań... 4 2. Moduł Punkt...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z portalem CEGIO.

Pierwsze kroki z portalem CEGIO. Pierwsze kroki z portalem CEGIO. 1. Rejestracja i uzupełnienie kodów odpadów 1.1 Formularz rejestracyjny 1.2 Dodawanie decyzji 1.3 Dodawanie kodów odpadów 1.4 Dodawanie pliku, zakooczenie 2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu

Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu (instrukcja użytkownika) Wersja 02 http://www.bslosice.pl I. Aplikacja npodpis do obsługi certyfikatu Słownik pojęć: Aplikacja npodpis

Bardziej szczegółowo