PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Kody wg wspólnego słownika zamówień: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie rurociągów naftowych Roboty budowlane w zakresie stacji benzynowych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty konstrukcyjne Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Rekultywacja gleby Roboty instalacyjne elektryczne Użytkownik obiektu: Lokalizacja, adres obiektu: Jednostka Wojskowa Nr 4213 we Wrocławiu ul. Graniczna 13, Wrocław Inwestor: Autor: Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, Wrocław Grand Technology Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Piłsudskiego Skawina Zawartość programu funkcjonalno - użytkowego: 1. Minimalne wymagania organizacyjno - użytkowe 2. Część opisowa Opis ogólny przedmiotu zamówienia Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 3. Część informacyjna przepisy prawne związane z projektowanym zamierzeniem inne posiadane informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zamierzenia 4. Mapa do celów opiniodawczych w skali 1: Wymagane opinie. 6. Inwentaryzacja oddzielne opracowanie. 7. Geotechniczne warunki posadowienia oddzielne opracowanie. 8. Sprawozdanie z badań jakości środowiska hydro-geologicznego oddzielne opracowanie. 9. Notatka służbowa Przedstawiam do zatwierdzenia 1

2 I. CZĘŚĆ I. MINIMALNE WYMAGANIA ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWE 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 II. CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 1) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiorników paliw płynnych na terenie zamkniętym Jednostki Wojskowej przy ulicy Granicznej 13 we Wrocławiu oraz wykonaniu niezbędnych instalacji technologicznych. Zamówienie obejmuje: - opracowanie dokumentacji projektowej, - wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z zainstalowaniem 4 zbiorników dwupłaszczowych o poj. 25 m 3 każdy, - litrażowanie zbiorników, - odbiór zbiorników przez WDT i Obwodowy Urząd Miar, 2) Wielkość obiektu i zakres robót budowlanych W zakres przedsięwzięcia wchodzi: a. odgazowanie i oczyszczenie wszystkich zdemontowanych zbiorników oraz instalacji, b. wydołowanie zbiorników istniejących - 4 szt. po 25 m3 z demontażem rurociągów technologicznych niezbędnych do wymiany, c. zainstalowanie nowych zbiorników dwupłaszczowych - 3 szt. po 25m3 dla ON i 1 szt. 25m3 dla Pb, d. montaż systemu kontrolno-pomiarowego zbiorników paliw, zapewniającego pomiar ilości paliwa w zbiornikach oraz ciągły monitoring szczelności płaszczy zbiorników, ze skrzynką kontrolno - pomiarową oraz zdalną sygnalizacją i odczytem, e. wykonanie instalacji uziemienia i ochrony przepięciowej, f. wykonanie systemu antykorozyjnej ochrony katodowej układu zbiorników, g. montaż przewodów odprowadzania wody ze zrębnic studzienek nadzbiornikowych do kanalizacji deszczowej, h. litrażowanie nowych zbiorników z asystą Urzędu Miar i. utylizacja odpadów budowlanych wytworzonych podczas realizacji robót i rekultywacja terenu w miejscu wykonania robót budowlanych j. przewiezienie wydołowanych zbiorników we wskazane miejsce na terenie jednostki do 1 km k. teren po wydołowanych zbiornikach winien być doprowadzony do stanu pierwotnego 3) Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe Usytuowanie zbiorników paliw, stanowisk zlewowych oraz instalacji technologicznych i zabezpieczających należy projektować w nawiązaniu do istniejącej lokalizacji obiektu. 4) Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe a) Zbiorniki paliw Istniejące zużyte i skorodowane zbiorniki paliw stalowe 1- płaszczowe zagłębione w gruncie będą wymienione na nowe zbiorniki stalowe dwu 12

13 płaszczowe podziemne o pojemności po 25m 3 każdy, 3 szt. na ON i 1 szt. na Pb. Zbiorniki zabezpieczone antykorozyjnie wewnątrz i zewnątrz, przeznaczone na przechowywanie produktów naftowych II klasy niebezpieczeństwa pożarowego. Wykonanie systemu odsysania i odprowadzania oparów paliw z układu: stanowiska zlewowe, komory zbiornika paliw dla zbiornika z Pb., Studnie nadzbiornikowe stalowe z zamknięciem. Zbiorniki wyposażone we wszystkie wymagane króćce do przeładunku i dystrybucji paliw, pomiarowe, odprowadzania wody ze zrębnicy, oddechowe oraz system monitoringu przestrzeni między płaszczowej. Zbiorniki ułożone będą na gruncie w istniejącej obudowie stalowo betonowej w miejscu istniejących oraz obsypane piaskiem lub pospółką z zagęszczaniem warstwami. Grunt z wykopów w przypadku jego zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi należy utylizować i zagospodarować zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce odpadami. b) Zlew paliwa do zbiorników Przeładunek paliw w układzie bezpośrednim tj. cysterna zbiornik. Przy tym systemie tankowana na króćcu zlewnym w studzience nadzbiornikowej wykonać zabezpieczenie w postaci osłony rury zlewowej zapobiegającej rozlaniu paliwa do studzienki nazbiornikowej. Szybkozłącza zamykające króćce przystosowane do mocowania węży spustowych. Króćce zlewowe należy uziemić oraz zamontować złącze uziemiające dla podłączenia cysterny samochodowej na czas zlewu paliwa. Wykonać system odprowadzania oparów paliw z układu: dla zbiornika benzyny Pb. Na rurze odbierającej opary do cysterny należy zainstalować zabezpieczenie w postaci przerywacza płomienia. e) Montaż systemu pomiarowego, sterowania, kontroli i sygnalizacji. System kontrolno-pomiarowy będzie rejestrował ilość paliw wlanych do zbiorników stacji. System ten ma zapewniać: - sterowanie pracą poszczególnych urządzeń, - pomiar i rejestracje ilości przyjmowanych i wydawanych paliw oraz monitorowanie i zapis stanu magazynowego paliw z przekazaniem danych do stanowiska kontrolnego, - transmisje danych na trasie: zbiorniki istn. budynek stacji paliw, - stałą elektroniczna kontrolę szczelności zbiorników - monitoring bezpośredni (czujniki oparów w przestrzeniach między płaszczowych) i pośredni (elektroniczne sondy pomiarowe do zdalnego pomiaru poziomu paliw w zbiorniku), - alarm dot. przepełnienia zbiorników podczas napełniania z cystern, - autokontrolę wycieków (rurociągi, zbiorniki) - dla realizacji powyższych celów należy ułożyć kable sterowania, zasilające, sygnalizacji, sond pomiarowych, wyposażyć poszczególne systemy i układy w odpowiednie oprzyrządowanie (czujniki, sondy, sygnalizatory, moduły, rejestratory, zasilacze) oraz skonfigurowany z systemem osprzęt technologiczny i sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi. Ułożenie kabli sterowniczych od pola zbiornikowego do istniejącego budynku obsługi (Bud. Nr 176) wykonać pod drogą podwiertem. f) Instalacja uziemienia i ochrony przepięciowej. Należy wykonać instalację uziemiającą zbiorniki paliw, studnie zbiornikowe, instalacje technologiczne paliwowe uwzględniając zastosowanie ochrony katodowej dla zbiorników paliwowych. W pobliżu stanowisk rozładunku paliwa należy przewidzieć końcówki do uziemienia autocystern podczas ich rozładunku i załadunku. 13

14 g) System katodowej ochrony antykorozyjnej układów zbiorników. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 1.0 Przygotowanie terenu budowy Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1.50m. b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, c) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia. d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w punkcie c należy usunąć je lub zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, e) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami f) pomieszczenia wymienione w punkcie e powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno - sanitarnych na budowie g) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta 2.0 Architektura - nie dotyczy 3.0 Konstrukcja i instalacje 3.1. Zbiorniki paliwowe W miejsce likwidowanych zbiorników paliwowych o pojemności V=25 m3 szt.4 przewiduje się zabudowę 4 nowych zbiorników stalowych, dwu płaszczowych, podziemnych o pojemności V=25 m3 - jednokomorowych produkcji np. CGH 14

15 Polska Bydgoszcz, Pomarol Biskupiec lub równoważne, zgodnego z UDT, GUM. Konstrukcja zbiornika musi być zgodna z normą europejską EN12285 oraz z wymogami Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113 poz z dnia 9 października 2001). Stalowe zbiorniki magazynowe paliw wykonać w technologii dwu płaszczowej, w wersji nie najazdowej, ułożone pod ziemią, w terenie zielonym. Parametry techniczne zbiornika paliw: dwupłaszczowy zbiornik podziemny, jednokomorowy V = 25,0 m3. długość zbiornika - 5,62 m średnica zbiornika - 2,50 m pojemność całkowita - 25 m 3 Zbiorniki powinny posiadać atesty szczelności i zabezpieczenia antykorozyjne oraz przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach przez obróbkę strumieniowościerną do stopnia czystości SA 2,5 wg PN-ISO oraz gwarancję producenta na 20 lat użytkowania. Każdy zbiornik powinien być wyposażony w: właz DN 600 mm wraz z uszczelka gumową, standardową studzienkę o wym.1200x1400mm h-1100mm (podstawa studzienki nadzbiornikowa, nienajazdowa, natrawnikowa) szczelną. kompletne orurowanie zbiornika z armaturą atestowane a) rurę zalewową DN 100 zakończona kołnierzem DN 100 z zaworem przeciwprzepełnieniowym b) rurę ssawną DN 80 c) króciec rury oparowej DN 50, rura odwadniająca DN 40 zakończona gwintem, na rurze oparowej ze zbiornika Pb d) króciec pomiaru ręcznego DN 50 e) króciec pomiaru elektronicznego DN 100 króćce czujników przecieków DN 25 (system suchy) aparat kontroli szczelności przystosowane do suchego systemu kontroli szczelności (króćce czujników DN 25 mm) przedłużenie króćca pomiaru ręcznego na L-800 mm system Kamlok DN50 przedłużenie króćca pomiaru elektronicznego na L-500 mm łatę pomiarową wraz z ogranicznikiem - o długości zależnej od średnicy zbiornika króćce umożliwiające przyszłe podłączenie inst. zasilania dystrybutorów paliw. Zbiornik powinien być fabrycznie zabezpieczony antykorozyjnie powłoką poliuretanową i zamontowany na płycie żelbetowej w gruncie. Każda studzienka nadzbiornikowa powinna być wykonana ze stali z zamknięciem wg katalogu producenta zbiornika lu w wykonaniu warsztatowym Wykonawcy. Przejście rurociągów i kabli przez ścianki studzienek w systemowych uszczelniaczach przejść przez ścianki stalowe lub przy użyciu rękawów termokurczliwych. Montaż studni nadzbiornikowych powinien być wykonany w sposób gwarantujący pełną szczelność i zabezpieczać przed: przedostaniem się ewentualnych wycieków paliwa do gruntu, przedostaniem się wód gruntowych do studzienek. Pokrywy studni winny być zamykane w sposób uniemożliwiający dostęp osób 15

16 niepowołanych. Przestrzeń międzypłaszczowa zbiornika powinna być monitorowana urządzeniem kontrolno-pomiarowym. Zaprojektować powinno się tzw. suchy system detekcji wycieków. Dopuszcza się zastosowanie innego systemu posiadającego odpowiednie certyfikaty zezwalające na stosowanie w strefach zagrożonych wybuchem. Zbiorniki wyposażone w listwę pomiarową oraz sondę elektronicznego systemu ciągłego pomiaru poziomu paliwa. Zbiornik powinien być wyposażony standardowo przez producenta w armaturę zabezpieczającą przed przepełnieniem w czasie napełniania zbiornika z cysterny samochodowej posiadający odpowiedni certyfikat. Zastosowanie zaworów antyprzepełnieniowych na rurociągach zlewowych zabezpiecza przed przypadkowym przelaniem komór zbiornika, skażeniem środowiska naturalnego oraz wzrostem obciążeń dla konstrukcji zbiornika. Zamknięcie przepływu w zaworze odbywa się dwustopniowo: gdy poziom paliwa przekroczy niższy próg przepełnienia, następuje zamknięcie dolnego zaworu pływakowego, który w swojej konstrukcji pozwala jednak na wolne spływanie paliwa. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie obsłudze stacji zamkniecie zaworu spustowego autocysterny i opróżnienie węża zlewowego, gdy poziom paliwa osiągnie górny próg przepełnienia, następuje całkowite zatrzymanie przepływu. Zawór antyprzepełnieniowy należy zamontować tak, aby położenie górnego zaworu pływakowego odpowiadało 95-97% objętości zbiornika. Każdy zbiornik powinien być wyposażony w 2 końcówki do podłączenia z instalacją uziemiającą. Należy zaprojektować hermetyzację zbiorników paliwa w I klasie palności, poprzez zastosowanie tzw. wahadła gazowego (Stage I VRS) przetłaczającego opary paliw ze zbiorników magazynowych do cysterny w czasie spustu paliwa z autocysterny do podziemnych zbiorników magazynowych. Zbiornik powinien posiadać świadectwo wytwórcy, a rozpoczęcie eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu właściwej decyzji WDT w tym zakresie Studnie nadzbiornikowe Zastosować studzienki nadzbiornikowe stalowe, natrawnikowe szczelne z pokrywami Opaski kotwiące System kotwienia zbiorników określi projektant konstruktor w dokumentacji wykonawczej w oparciu o inwentaryzację i ekspertyzę konstrukcyjną Blok oddechowy naziemny - zaopatrzyć w: rurociągi stalowe DN 50 zawory oddechowe nadciśnieniowo podciśnieniowe osobny zawór dla każdego zbiornika przerywacz płomienia na rurze odbioru oparów do cysterny na zbiorniku Pb stelaż usztywniający Odpowietrzenie zbiorników w części nadziemnej składać się powinno z rur stalowych przewodowych DN50 wyprowadzonych na wysokość min. 4,00 m nad poziom terenu. Rurociągi uzbroić w zawory oddechowe np. OPW 523 UKDI dla oleju napędowego i np. OPW 523 UK dla benzyny oraz przerywacz płomienia dla benzyn. Króciec do odbioru oparów przez autocysternę na zbiorniku benzyny, 16

17 umieścić w studni nadzbiornikowej i zaopatrzyć w przyłącze oparów oraz przerywacz płomienia. Tak zaprojektować system odpowietrzenia i odgazowywania aby móc zapewnić II stopień hermetyzacji stacji paliw Układ odbioru i odsysania oparów Pb Stanowisko zlewowe paliw Napełnianie zbiorników w systemie tankowana cysterna zbiornik, na króćcu zlewnym w studzience nadzbiornikowej wykonać zabezpieczenie wokół rury zlewowej w postaci osłony mocowanej na rurze spustowej umożliwiającej spuszczenie ewentualnych wycieków poprzez zawór w dnie pojemnika. Szybkozłącza zamykające króćce przystosowane do mocowania węży spustowych z cysterny. Stanowiska oraz króćce zlewowe należy uziemić oraz zamontować złącze uziemiające dla podłączenia cysterny samochodowej na czas zlewu paliwa. System kontrolno-pomiarowy będzie rejestrował ilość paliw wlanych do zbiorników stacji. Ponadto należy przewidzieć złącze uziemiające dla podłączenia cysterny samochodowej na czas zlewu paliwa System kontrolno - pomiarowy - wymagania funkcjonalne Szczelność poszczególnych komór zbiornika paliw powinna być monitorowana w sposób ciągły z zastosowaniem tzw. metody suchej". Zaprojektować system monitoringu stanów paliwa i przestrzeni międzypłaszczowej, który będzie spełniał następujące funkcje: stałą elektroniczną kontrolę szczelności zbiorników, sygnalizację wysokich stanów ostrzegawczych i alarmowych ilości paliwa w zbiorniku podczas operacji zrzutu paliwa, zdalny pomiar poziomu produktu oraz poziomu wody, rejestrację elektroniczną dostaw paliw, zdalny system informacji w zakresie pomiarów i kontroli stałą elektroniczną kontrolę szczelności zbiorników - tzw. monitoring bezpośredni - system realizuje za pomocą czujnika oparów węglowodorów. Czujnik umieścić w przestrzeni międzypłaszczowej poszczególnych komór zbiornika paliw. Charakterystyka funkcjonalna systemu: zintegrowany, automatyczny system monitoringu, pomiar paliwa w zbiorniku przy pomocy sond pomiarowych magnetostrykcyjnych, modularna budowa umożliwiająca rozbudowę systemu, współpraca z wieloma sterownikami współpraca z czujnikami zewnętrznymi do kontroli szczelności sygnalizacja dźwiękowa wizualna następujących rodzajów ostrzeżeń i alarmów: przepełnienie zbiorników, ostrzeżenie o wysokim lub niskim stanie paliwa, alarm niskiego stanu paliwa, konieczność dostawy, ostrzeżenie o wysokim stanie wody w zbiorniku, alarm wysokiego stanu wody w zbiorniku, bieżące raporty o stanach zbiorników a w szczególności 17

18 ilość paliwa, gęstość paliwa, ilość paliwa w temperaturze rzeczywistej w litrach i kilogramach, ilość paliwa w temperaturze żądanej (korekcja temperatury, pomiar i przeliczenie do temperatury 15 C), poziom słupa paliwa, poziom i ilość wody, godzina pomiaru 3.8. Rurociągi instalacji paliwowej Należy projektować dla wszystkich podziemnych rurociągów instalacji paliwowej rury systemowe posiadające odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem: rurociągi ssące DN40, rurociągi zlewowe DN80, rurociągi oddechowe i oparów z komór zbiornika DN50, Na stacji paliw zastosować następujące rodzaje instalacji: rurociąg ssący nawiązanie się do istniejącej instalacji paliwowej do dystrybutorów; dł. ~1,0 1,2 m (w ramach studzienki nazbiornikowej i podłączenie z istniejącym rurociągiem; rura stalowa bez szwu DN 40, mat. L210GA; wg PN-EN 10208, rurociąg zlewowy - króciec zlewowy ze złączem KAMLOK; dł. ~1,0 1,2 m; rura stalowa bez szwu 88,9x3,2 mm mat. L210GA; wg PN-EN z przyłączem kołnierzowym od strony zbiornika, rurociąg oddechowy z rur stalowych. Na wylocie stalowej rury odpowietrzenia zastosować zawór oddechowy z przerywaczem ognia. Należy zapewnić skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej z rurociągów. Instalacje paliwowe oddechowe - rurociągi jednościankowe o śr. 50 mm (zakończenia systemowe kołnierzowe). Uszczelnienie przejść rurociągów (przepusty) przez studnie nadzbiornikowe - systemowe, stosownie do średnicy przez zastosowaniem tzw. rękawów termokurczliwych. Rurociągi ssące, zlewowe, oddechowe i oparów, studzienki nadzbiornikowe zaprojektować i wykonać materiałów dopuszczonych do kontaktu z paliwem zgodnie z PN. Rurociągi i osprzęt stalowy w studzienkach i nad terenem należy zabezpieczyć w następujący sposób: oczyścić do 3- go stopnia czystości wg PN-70/H-97050, pokryć jedną warstwa farby podkładowej, chlorokauczukowej o symbolu , po wyschnięciu podkładu ok. 24h, malować dwukrotnie emalia chlorokauczukowa, chemoodporna xxx, kolor RAL 9006, łączna grubość powłoki 0,3 mm. Na trasach rurociągów ssących nie montować żadnych zaworów zwrotnych. Należy zapewnić skuteczne odprowadzenie ładunków elektryczności statycznej. Maszty oddechowe wykonać z rur stalowych bez szwu DN50, które należy wyprowadzić na wysokość min. 4,00 m nad poziom terenu System zabezpieczeń ekologicznych instalacji paliwowej w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami paliwa ze 18

19 zbiorników do gruntu zastosować rozwiązania techniczne lokalizujące i sygnalizujące ewentualne nieszczelności zbiorników. Przestrzenie międzypłaszczowe zbiorników powinny być monitorowane w sposób ciągły elektronicznym urządzeniem kontrolno-pomiarowym. w celu zabezpieczenia przed przepełnieniem zbiorników magazynowych w czasie spustu paliwa z cysterny samochodowej należy uwzględnić armaturę hydrauliczną zamykającą spust paliwa w przypadku osiągnięcia określonego maksymalnego poziomu cieczy w zbiorniku zawory przeciwprzepełnieniowe np. OPW 61 SO. Proces spustu paliwa z autocysterny do zbiorników magazynowych musi być w pełni hermetyczny, poprzez zastosowanie tzw. wahadła gazowego. Przewody spustowe winny być wyposażone w układ wyłapujący ewentualne przecieki mogące wystąpić przy rozłączaniu złączy Kamlok. Przewody oddechowe zbiorników powinny być wyprowadzone na wys. min. 4,00 m zamknięte zaworami oddechowymi nadciśnieniowopodciśnieniowymi. 4.0 Wykończenie - nie dotyczy 5.0 Zagospodarowanie terenu 5.1. Lokalizacja Stacja paliw zlokalizowana jest na terenie zamkniętym Jednostki Wojskowej we Wrocławiu. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników i infrastruktury technicznej należy wykonać nową instalację paliwową oraz wymianę czterech zbiorników paliwowych o pojemności V=25 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie powyższych robót ma na celu dostosowanie zbiorników stacji paliw do obowiązujących przepisów, zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami Stan istniejący Aktualnie na terenie stacji paliw znajdują się 4 zbiorniki paliw oraz Budynek MPS. Wewnętrzne drogi komunikacyjne i place manewrowe wykonane są jako utwardzone o nawierzchni asfaltowej. Ponadto na terenie stacji paliw znajduje się podziemna infrastruktura: - elektroenergetyczne sieci kablowe, - instalacje odgromowe, instalacje uziemiające Stan techniczny nawierzchni podjazdów i dróg jest dobry. Istniejące zbiorniki paliwowe, stalowe, jednokomorowe, jednopłaszczowe, o poj. V = 25m 3-4szt. wymagają wymiany. W rejonie stacji paliw istnieje sieć kanalizacji deszczowej umożliwiająca odprowadzenie wód opadowych. Na terenie stacji nie występują powierzchnie szczelne. Dokładniejszy opis stanu bieżącego znajduje się w opracowaniu inwentaryzacji obiektu. 5.3 Roboty demontażowe. W ramach inwestycji przewidziano demontaż 4-ch istniejących zbiorników 19

20 paliwa V=25 m 3 wraz z instalacjami technologicznymi rurociągów ssących do dystrybutorów w obrębie istniejących ścian obudowy pola zbiornikowego. Ponadto należy usunąć istniejącą konstrukcję z kształtowników H140 przytrzymującą zbiorniki oraz odkopać zbiorniki, wydobyć ziemię na odkład w ramach placu budowy i wydołować zbiorniki. Zbiorniki pozostawić do dyspozycji użytkownika Roboty w zakresie branży budowlanej Po demontażu istniejących zbiorników na paliwa wraz z osprzętem oraz robotach instalacyjno montażowych należy wykonać: - posadowienie 4 nowych zbiorników paliwowych V = 25 m3 - posadowienie zbiorników w istniejącej obudowie stalowo betonowej na istniejącej podsypce z kotwieniem zbiorników wg projektu wykonawczego. - ukształtowanie i obsianie trawą pola zbiornikowego Kanalizacja sanitarna - nie dotyczy 5.6.Przyłącze wodociągowe - nie dotyczy 5.7. Odprowadzenie wód deszczowych istniejące powierzchniowe 5.8. Sieć elektryczna - nie dotyczy 5.9. Sieci sterownicze i sygnalizacyjne Ułożenie kabli sterowniczych od pola zbiornikowego do budynku wykonać pod istniejącą drogą przy minimalnej ingerencji w jej nawierzchnię np. podwiertem Zieleń - bez zmian Nie przewiduje się wycinki drzew teren robót należy doprowadzić do stanu przed ich rozpoczęciem. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 1.0 WYKONANIE ROBÓT 1.1 Ogólne zasady wykonania robót Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien opracować: projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez inspektora nadzoru Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 20

21 wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiOR, a także w normach i wytycznych Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja technologiczna paliwowa Warunki techniczne wykonania instalacji Roboty przygotowawcze - demontażowe W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano wymianę czterech istniejących zbiorników paliwowych o pojemności V=25 m 3 na cztery nowe zbiorniki stalowe, podziemne, dwu płaszczowe, jednokomorowe o pojemności V=25 m3 wyposażone w system suchy kontroli przecieku. W ramach prac demontażowych należy: Określono na podstawie badań jakości środowiska hydrogeologicznego brak potrzeby utylizacji gruntu z wykopu. Należy go wykorzystać do zasypki. Istniejące podziemne zbiorniki paliwowe jednopłaszczowe (szt. 4) każdy o pojemności V=25 m 3 należy wydołować z ziemi i zneutralizować, a następnie oddać do dyspozycji Zamawiającego lub Użytkownika. Nie przeprowadzono badania wód gruntowych w związku z brakiem zanieczyszczeń gruntu wokół zbiorników w odwiertach badawczych. Istnieje zagrożenie, że nieokreślona ilość gruntu z dna wykopu będzie nadawać się do utylizacji ze względu na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi po wydobyciu zbiorników. Na etapie projektu i przetargu na wykonanie zadania należy założyć badanie 4 próbek gruntu spod zbiornika pod kątem zanieczyszczenia ropopochodnymi. W przypadku wystąpienia skażenia należy założyć wydobycie i utylizację skażonego gruntu. Ze względu na niemożność określenia ewentualnej ilości gruntu podlegającej utylizacji sugeruje się określenie ceny jednostkowej za 1 tonę rekultywacji gruntu, a następnie wykonać obmiar ilości skażonego gruntu z obligatoryjnym potwierdzeniem tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika. Ewentualna utylizacja gruntu (możliwość miejscowego zanieczyszczenia) leży po stronie wykonawcy. Po stronie wykonawcy jest zapewnienie sprzętu (koparki, wywrotki) niezbędnego do wykonania robót ziemnych w obrębie budowy. Także po jego stronie leży zapewnienie uprawnionego nadzoru geologicznego nad ewentualną utylizacją gruntu i wód gruntowych i uzyskanie dokumentów potwierdzających utylizację. 21

22 Przed rozpoczęciem robót należy: Ustalić zapory z taśmą ostrzegawczą BHP wokół stacji paliw (ogrodzić teren), Ustawić tablice ostrzegawcze o treści: - prace rozbiórkowe" - czyszczenie zbiorników paliwowych" - strefa zagrożenia wybuchem" - palenie wzbronione" a po wydobyciu zbiorników: - uwaga głębokie wykopy" Zapewnić łączność telefoniczną dla przypadków awaryjnych zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, Zapewnić ludziom sprzęt i wyposażenie właściwe do rodzaju wykonywanych robót. Rozkręcić włazy zbiorników i wypompować resztki paliwa ze stanów martwych zbiorników do szczelnych beczek. Pompowanie należy wykonywać za pomocą pompy elektrycznej w wykonaniu przeciwwybuchowym lub pompy ręcznej dwutłokowej wyposażonych w szczelne węże ssąco- tłoczące i uziemienie, Istniejące opary ropopochodne we wnętrzu zbiorników należy wydmuchać za pomocą wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym, Czyszczenie wnętrza zbiorników z resztek ropopochodnych należy wykonywać starannie z bezwzględnym zastosowaniem: - ubrań olejoodpornych - gumowych i bawełnianych - narzędzi nieiskrzących - sprzętu w wykonaniu przeciwwybuchowym (wentylator, aparat MEDIUS", pompy itp.) - oświetlenia w wykonaniu przeciwwybuchowym - drabin drewnianych lub aluminiowych - wiader mosiężnych - szczelnych beczek do resztek paliwa Przy czyszczeniu zbiorników paliwowych nie wolno stosować odzieży elastycznej oraz wiader plastikowych (groźba zapłonu iskry pola elektrostatycznego). Resztki materiałów ropopochodnych po czyszczeniu zbiorników oraz opróżnianiu rur ssących i syfonów (muł, woda, piasek, rdza, parafina itp.) należy zlewać do szczelnych beczek postawionych na folii benzynoodpornej, a potem po zakończeniu czyszczenia przekazać do utylizacji. Do utylizacji należy przekazać również resztki rdzy i ziemi pochodzące z późniejszego czyszczenia zewnętrznych powierzchni zdemontowanych rurociągów, armatury, zbiorników oraz folię zakropioną resztkami ropopochodnymi przy skąpaniu narzędzi, sprzętu, beczek oraz materiałów z demontażu. Po dokładnym wyczyszczeniu wewnętrznych powierzchni zbiorników paliwowych należy je odparować - wentylować za pomocą wentylatora w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylowanie wnętrza zbiorników ma trwać tak długo, aż eksplozymetr wyświetli wynik stężenia oparów równy 0" Następnie można przystąpić do robot demontażowych: demontaż studzienek włazowych, 22

23 demontaż rurociągów odpowietrzających, pomiarowych, wlewowych i ssących (po uprzednim ręcznym okopaniu całego terenu stacji paliw do głębokości około 1.3m), demontaż armatury i osprzętu, demontaż uziomu. Przy demontażu instalacji, urządzeń, armatury, osprzętu należy stosować narzędzia nieiskrzące (klucze, brzeszczoty, pilniki, szpachelki, szczotki itp.). Demontaż zbiorników paliwowych przeprowadzić z użyciem dźwigu samochodowego 15t - 20t po uprzednim ich odkopaniu koparką mechaniczną i ręcznie. Zabezpieczenie wykopów stanowi istniejąca obudowa stalowo - betonowa. Zdemontowane zbiorniki paliwowe po ich wydobyciu należy składować w odległości ok. 10m od miejsca wykopów. Zewnętrzne powierzchnie zbiorników należy oczyścić z ziemi oraz zerwać izolację przeciwwilgociową. Odpadki izolacji przeciwwilgociowej (smoły, lepik, juta, welon szklany itp.) należy złożyć do szczelnych beczek i przekazać do utylizacji. Po wykonaniu powyższych czynności zbiorniki ponownie należy odparować - wentylować, aż do uzyskania stężenia oparów równego "0" (mierzyć eksplozymetrem). Oczyszczone i odgazowane zbiorniki z demontażu - odstawić w miejsce wskazane przez użytkownika (inwestora) w obrębie jego działki i do jego dyspozycji. Główne roboty montażowe można zacząć po całkowitym zakończeniu wszelkich prac rozbiórkowych i demontażowych. Przed przystąpieniem do robót montażowych wykonawca wykona prace przygotowawcze: wytyczenie tras prowadzenia rurociągów i kabli transmisji danych, przygotuje podłoża dla rurociągów zgodnie z projektem i wytycznymi producentów, Roboty ziemne Wykopy pod zbiorniki i rurociągi paliwowe należy wykonać w istniejącej obudowie stalowo betonowej zbiorników. Należy zastosować obniżenie zwierciadła wody gruntowej metodą wywołania depresji o wymaganej wartości poprzez zastosowanie igłofiltrów lub studni wierconych depresyjnych i wypompowywanie wody. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie niższym od istniejącego dna zbiorników o ok cm i uzupełnić pospółką. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów zwięzłych, ±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5 cm. Odspojenie i transport urobku Rozluźnienie gruntu powinno odbywać się ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez 23

24 przerzucanie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez inwestora. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy Wykonawca przedstawi do akceptacji inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. Odwodnienie wykopu na czas budowy Przy budowie należy zastosować odwodnienie metodą wywołania depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów lub studnie depresyjne. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. Zasypka i zagęszczenie gruntu Użyty materiał i sposób zasypania nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonych przewodów i obiektów oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu i obiektów powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: etap I - wykonanie warstwy ochronnej z wyłączeniem odcinków na złączach; etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN- 86/B Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach obiektu i przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami 0,1-0,2m z jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/ o ruchu ciężkim. W terenach zielonych, osypka rury w strefie niebezpiecznej powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia powinien wynosić 0, Posadowienie zbiorników stalowych podziemnych Montaż zbiornika należy dokonać zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta oraz sztuką budowlaną. Zbiornik podziemny, jest przystosowany do posadowienia na głębokości od 1,0 m do 1,5 m poniżej poziomu gruntu. Opis zakresu robót: prace przygotowawcze w tym ocena istniejącego posadowienia. dostawa, rozładunek i kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych zewnętrznego płaszcza zbiornika, wykonanie fundamentu/-ów nowych zbiorników paliwowych 24

25 zadołowanie i montaż zbiorników na wcześniej przygotowanym podłożu/fundamencie, dostawa i montaż do zrębnicy zbiornika studni nazbiornikowych, dostawa i montaż zaworów antyprzepełnieniowych, zasypywanie zbiorników zgodnie z technologią opisaną w projekcie konstrukcyjnym (po wykonaniu instalacji paliwowej), sprawdzenie szczelności zbiorników, dowiązanie się nową instalacją ssącą do istniejącej instalacji, wykonanie nowej instalacji oddechowej zbiorników, uczestnictwo w technicznym odbiorze obiektu przez upoważnione służby, Przed ułożeniem w wykopie zbiornika sprawdzić skuteczność izolacji na przebicie min. 14kV (max.25kv), ewentualne uszkodzenia izolacji muszą być bezwzględnie usunięte przed zasypaniem. Oprócz świadectwa wykonania próby ciśnieniowej przez producenta zbiornika należy wykonać próbę szczelności zbiorników w miejscu ich zabudowy - ciśnienie próbne 0,03 MPa lub zgodnie z wymaganiami producenta zawartymi w paszporcie zbiornika dostarczanym razem ze zbiornikiem. Zbiorniki mają być posadowione w ziemi na płycie żelbetowej. Mocowanie zbiornika za pomocą opasek kotwiących. Na zbiorniku przewidziano montaż studzienek natrawnikowych. Zbiornik należy zaopatrzyć w system monitoringu wycieków (centralka) - dla przestrzeni międzypłaszczowej suchej system dający możliwość monitorowania ewentualnych nieszczelności zarówno od wewnętrznej jak też zewnętrznej strony zbiornika oraz system kontrolno-pomiarowy. Zbiornik poddawany jest próbie ciśnieniowej w zakładzie wytwórczym o czym świadczy świadectwo legalizacji GUM, dopuszczenia UDT i TUV i certyfikat ISO 9002, jednakże na placu budowy, w miejscu posadowienia należy ponowić próbę na ciśnienie 0,03 MPa, aby upewnić się, czy zbiorniki nie zostały uszkodzone podczas transportu Ustawienie Zbiornik powinien zostać umieszczony w wykopie za pomocą specjalistycznego sprzętu pod nadzorem odbierającego tak, aby uniknąć uszkodzeń izolacji. Przetaczanie i ciągnięcie zbiornika po ziemi jest wzbronione. Zbiornik powinien być otoczony warstwą piasku o grubości ziaren nie większej jak 3 mm Kotwienie W przypadku posadowienia zbiornika w gruntach nawodnionych, z wysokim poziomem wody gruntowej. Projektant określi warunki ich zakotwienia z uwzględnieniem wyporu. Między zbiornikiem i elementami kotwiącymi (opaskami kotwiącymi) należy zastosować ciągłą przekładkę izolującą o grubości ok. 8-10mm na obwodzie. Przekładka może być wykonana np. z pasa taśmy bitumicznej, papy, PCV, kauczuku lub gumy Ochrona katodowa zbiorników i rurociągów (rozwiązanie opcjonalne) W warunkach gruntowo-wodnych tak niekorzystnych, jak w niniejszej lokalizacji, zaleca się zastosowanie antykorozyjnej ochrony katodowej zbiorników magazynowych. Na etapie projektowym należy przeprowadzić badanie gruntu pod kątem spełnienia jednego z poniższych warunków do zastosowania bądź braku konieczności zastosowania antykorozyjnej ochrony katodowej. W przypadku 25

26 konieczności zastosowania należy dostosować urządzenia na stacji paliw do zastosowanego rozwiązania (osobny otok uziemiający zbiornika niepodłączony do ogólnej instalacji uziemiającej stacji, zastosowanie izolatorów na rurociągach stalowych). Rodzaj ochrony katodowej zależy od podłoża, w którym znajdzie się urządzenie. Jeżeli grunt jest agresywny to należy stosować ochronę katodową. Na etapie robót budowlanych należy wykonać badania określające zagrożenie korozyjne gruntu (tj. jego agresywność) w miejscu posadowienia zbiorników. Grunty uważa się za agresywne korozyjnie wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych wskaźników: zawierają mikroorganizmy biorące udział w reakcjach korozyjnych lub stymulujące procesy korozyjne, np. bakterie redukujące siarczany, rezystywność gruntu jest niższa niż 20 omów, ph jest niższe niż 5, Dodatkowym czynnikiem wpływającym na konieczność zastosowania ochrony katodowej jest wysoki poziom wód gruntowych, które mogą przyspieszyć powstawanie ognisk korozji. Reasumując ochrona katodowa jest wymagana, gdy istnieje zagrożenie korozyjne gruntu, które można stwierdzić po jego badaniu. Zasady stosowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych z osią poziomą opisane są w następujących normach: PN-EN 13636:2006 Ochrona katodowa metalowych zbiorników podziemnych i związanych z nimi rurociągów. PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach- Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów. Należy założyć, że ochrona katodowa jest konieczna w przypadku opisywanej instalacji ze względu wysoki na poziom wód gruntowych Wzorcowanie zbiorników - komór (litrażowanie zbiorników paliwem) Celem wzorcowania (litrażowania) jest sporządzenie tabel podających zależność pomiędzy poziomem cieczy w zbiorniku, a ilością litrów odpowiadających temu poziomowi. Poziom cieczy ustala się za pomocą odczytu z sondy pomiarowej elektronicznego systemu pomiarowego na wyświetlacz systemu umieszczonym w budynku obsługi MPS. (nr ewid. 176). Opis zakresu robót: wykonać litrażowanie zbiorników przypisanymi do nich produktami z użyciem sond pomiarowych systemu kontrolno pomiarowego, wykonać tabele litrażowych zbiorników, wprowadzać wyniki litrażowania (dane z tabel litrażowych) do systemu pomiarowego. Wzorcowania sond pomiarowych dokonuje Urząd Miar. Litrażowanie zbiorników odbywa się z asystą przedstawiciela właściwego lokalnie właściwego Urzędu Miar Roboty montażowe instalacji paliwowych Opis zakresu robót dostawa, kompletacja i montaż rurociągów instalacji paliwowych (ssące, oddechowe, zlewowe i odbioru oparów), dostawa i montaż naziemnego bloku oddechowego z armaturą 26

27 oddechową i przerywaczami płomienia, próby ciśnieniowe rurociągów, płukanie rurociągów, uruchomienie - rozruch technologiczny instalacji. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażu rurociągów paliwowych. Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie rurociągi podziemne ułożone w wykopach na podsypce z piasku o granulacji 0,2 cm oraz przykryte warstwą piasku o podobnej granulacji. Minimalna warstwa przykrywająca 0,2 m. Rurociągi powinny być ułożone ze spadkiem w kierunku zbiorników, minimalny spadek 0,2%. Przyjęte rury można wyginać zachowując minimalne promienie gięcia (zgodnie z DTR). Przy zmianie kierunku o 90 stopni, można wykorzystać gotowe kolana, natomiast rozgałęzienia należy wykonywać za pomocą trójników. Podsypkę wyrównać i następnie zagęścić poprzez ubijanie. Podsypkę piaskową należy tak przygotować, aby przewody mogły do niej przylegać na całej długości. W ten sposób unika się przeginania przewodów i tworzenia się martwych przestrzeni. Po zmontowaniu przewody obsypać piaskiem do wysokości 5 cm ponad wierzch rury, a następnie ziemią z wykopu. Dla prawidłowej pracy rurociągi ssące układać ze spadkiem 1% w kierunku zbiorników. Przewody instalacji technologicznej paliwowej należy poddać płukaniu i próbie ciśnieniowej, a podczas montażu należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta. Do budowy rurociągów w wykopach można przystąpić po częściowym odbiorze wykopu i podłoża na całym odcinku montażu materiały użyte do budowy rurociągów powinny być zgodne z projektem budowlano-wykonawczym technologii stacji paliw. Rury przed ułożeniem w wykopie oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rurociągi technologiczne paliwowe należy poddać odbiorowej próbie szczelności. Po przeprowadzeniu prób należy wykonać połączenie rurociągowe dla normalnej pracy instalacji. Rurociągi paliwowe stacji paliw powinny być uziemione. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniach szczelności należy rurociągi zasypać wysokości terenu. Ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego nad obsypką piaskową 20 cm nad rurociągami Połączenia rurociągów. Połączenia rur i kształtek spawane rur stalowych wykonać ręcznie metodą autogeniczną. Połączenie spawane winny być wykonane, co najmniej w 3 klasie jakości wg PN-79/M69773, a spawacz winien posiadać uprawnienia do spawania rur RS Połączenia gwintowane, kołnierzowe i spawane. Występujące w instalacji połączenia kołnierzowe (poza dostarczanymi przez producenta rur) powinny być wykonane ze stali St3S na ciśnienie nominalne 1,6 MPa wg normy PN-87/H lub równorzędnej normy DIN. Na uszczelki stosować Gambit UW-10 wg PN-88/H lub uszczelki systemowe rurociągów. Metody łączenia rur i uszczelnienia przejść rurociągów: Złącza gwintowane Gwinty występujące w połączeniu z urządzeniami i armaturą nie mogą być uszkodzone mechanicznie, ani skorodowane. Przed połączeniem gwinty 27

28 należy starannie oczyścić i przemyć rozpuszczalnikiem. Jako uszczelnienie połączeń gwintowanych stosować taśmę teflonową lub pakuły. Złącza spawane Wszystkie połączenia spawane powinny być wykonane w 3 klasie jakości wg PN-79/M-69773, a wykonujący je spawacze powinni posiadać uprawnienia spawaczy rurociągów, zgodnie z normą PN-87/M-69900/ 01,0,6 lub PN-EN Złącza kołnierzowe Występujące w instalacji kołnierze powinny być wykonane ze stali St3S, na ciśnienie nominalne, odpowiednio: a) 0,6 MPa dla paliw płynnych, wg PN-87/H Materiał uszczelek -Gambit UW -10 wg PN-88/H b) Niedopuszczalne jest stosowanie kołnierzy, które miałyby rysy na przylgach oraz stosowania uszczelek zanieczyszczonych, uszkodzonych lub raz już zaciśniętych w połączeniu kołnierzowym. Wszystkie połączenia kołnierzowe rurociągów paliwowych i odpowietrzających należy zabezpieczyć przed gromadzeniem się elektryczności statycznej poprzez mostkowanie jak niżej: dla każdego kołnierza zastosować 2 śruby mostkujące, powierzchnię kołnierza oczyścić do metalicznego styku, nakrętki śrub mostkujących zabezpieczyć przed odkręceniem przez zastosowanie podkładek sprężystych, śruby mostkujące po zmontowaniu oznakować kolorem czerwonym (przez malowanie), śruby mostkujące okresowo przeglądać, a powierzchnię styku czyścić. połączenia kołnierzowe pozostające w ziemi należy zabezpieczyć izolacyjną taśmą termokurczliwą. Kołnierze mostkować. Ponadto, rurociągi fazy ciekłej i gazowej przy wejściu w grunt zabezpieczyć monoblokami izolującymi. wykonać mostkowanie elektryczne wszystkich połączeń skręcanych i kołnierzowych poprzez zastosowanie taśm stalowych lub podkładek koronkowych pod połączenia śrubowe (min. 2 śruby w jednym połączeniu kołnierzowym). Śruby mostkujące oznaczyć kolorem czerwonym w celu łatwej identyfikacji przy przeglądach okresowychi konserwacji. UWAGA: Jeśli zastosowana zostanie ochrona katodowa zbiorników paliwowych i zostaną użyte monobloki na połączeniu zbiornika z rurociągami, połączenia wyrównawczych nie stosuje się Roboty montażowe pozostałego osprzętu instalacji technologicznej Montaż pozostałego osprzętu instalacji technologicznej paliwowej należy przeprowadzić godnie z zaleceniami i DTR producenta. Opis zakresu robót Przewody wlewowych w studzience nazbiornikowej usytuować w sposób zapewniający swobodny i wygodny dostęp osobnie zlewającej paliwo do zbiornika. Przewody wlewowe do zbiornika podziemnego paliw płynnych powinny być wyposażone w zamknięcia hydrauliczne (syfon) i urządzenia zabezpieczające przed przepełnieniem zbiornika np. zawory OPW SO61. Wszystkie przyłącza powinny być wyposażone w szybkozłącza, przy czym łączniki zewnętrzne (męskie) powinny znajdować się na przyłączu w stacji paliw i autocysternie, a łączniki wewnętrzne (żeńskie) na przewodzie elastycznym. 28

29 Przewód oddechowy zbiornika przeznaczonego do magazynowania paliw płynnych powinien być zaopatrzony w zawór oddechowy nad i podciśnieniowy z siatką ochronną, natomiast wylot tego przewodu powinien być wyprowadzony co najmniej 4m nad powierzchnię otaczającego terenu. Przyłącza na kolektorach oddechowych, służące do odprowadzania par produktów naftowych podczas napełniania zbiorników stacji paliw, powinny posiadać zawory samozasysające z siatkami ochronnymi i bezpiecznikami przeciwwybuchowymi Elementy nadziemne. Rurociągi i osprzęt stalowy w studzienkach i nad terenem należy zabezpieczyć w następujący sposób: oczyścić do 3 czystości wg PN-70/H-97050, pokryć jedną warstwą farby podkładowej, chlorokauczukowej o symbolu , po wyschnięciu podkładu ok. 24h, malować dwukrotnie emalią chlorokauczukową, chemoodporną xxx, (kolor do uzgodnienia z Inwestorem), łączna grubość powłoki 0,3mm Oznakowanie instalacji. W celach identyfikacyjnych, należy wykonać oznaczenia włazów studzienek nadzbiornikowych, układów oddechowych i oparów, króćców rurociągów zlewowych Wymagania techniczne sytemu kontrolno - pomiarowego System kontrolno pomiarowy zbiorników - opis zakresu robót: wykonać kanalizację kablową sterowniczą na trasie zbiorniki paliwoweszafka sterownicza, ułożyć przepusty kablowe, dostarczyć i ułożyć kable sterownicze, dostarczyć i zamontować elementy systemu (sondy, czujniki cieczy - w zbiornikach, kontroler systemu - w budynku MPS nr 176), zaprogramować system, przeszkolić załogę. System sterowania i zarządzania składem paliw - opis zakresu robót: dostarczyć i zamontować urządzenia i elementy systemu wraz z okablowaniem, zaprogramować i uruchomić systemu, przeszkolić załogę Wymagania dla kontrolera Kontroler systemu nie może być montowany w obszarach niebezpiecznych lub nad nimi. Montaż należy wykonać wewnątrz budynku MPS (nr ewidencyjny 176) w pomieszczeniu biurowym, miejscu nie narażonym na wilgoć i wysoką oraz niską temperaturę. Kontroler należy zamontować na ścianie na wysokości oczu. Do montażu należy wykorzystać śruby montażowe znajdujące się w zestawie. Należy zapewnić zasilanie elektryczne 230V kontrolera. Powyżej i poniżej kontrolera należy zostawić wolną przestrzeń na zainstalowanie przewodów: zasilania, sond, czujników, alarmu zewnętrznego i/lub innych urządzeń, które 29

30 mogą być podłączone do kontrolera. Przyłączenie czujników i sond do kontrolera wykonać za pośrednictwem modułu iskrobezpiecznego. Wymagane dane techniczne kontrolera: 230VAC, 50Hz, 1.OA Zakres temperatur pracy: 0-40 C Wymagania dla sondy pomiarowej. Długość i typ sondy należy dobrać do średnicy zbiornika magazynowego paliw. Sonda winna spełniać funkcje: pomiar wysokości słupa paliwa w zbiorniku, pomiar wysokości słupa wody na dnie zbiornika, wielopunktowy pomiar temperatury paliwa. przeliczanie objętości paliwa w temperaturze rzeczywistej i temperaturze odniesienia np. 15 st. C Wymagane dane techniczne sondy: zasilanie: dostarczane przez moduł iskrobezpieczny. zakres temperatur pracy: od -20 do +40 C. liniowość: mniejsza niż +/-1mm na całej długości, czujniki paliw ciekłych i wody, zakres temperatur pracy: od -20 do +50 C Przewody Wszystkie przewody do podłączenia sond i czujników nie mogą wykazywać pojemności większej niż 100 pikofaradów na stopę, ich długość nie powinna być większa niż 300m, aby zapewnić standard iskrobezpieczeństwa. Przewody dłuższe niż 300m mogą znacząco wpłynąć na poziom przekazywanych sygnałów i zakłócić pracę urządzenia. Wymagane są dwuprzewodowe kable, odporne na oleje, gazy zawierające związki ropopochodne. Zabrania się łączenia przewodów pomiędzy modułem iskrobezpiecznym, a skrzynką przyłączeniową sondy. Łączenia w strefie zagrożonej wybuchem może odbywać się jedynie w specjalnych skrzynkach przyłączeniowych, posiadających odpowiedni atest. Przewody należy układać w przepustach kablowych łączących budynek, w którym znajduje się kontroler z sondą lub czujnikiem w obszarze zagrożonym wybuchem. Przepusty z kablami należy uszczelnić w celu zapobiegnięcia przedostawania się oparów paliw do studzienki zlewowej. Montaż i uruchomienie systemu kontrolno-pomiarowego należy powierzyć osobom odpowiednio przeszkolonym w tym zakresie, posiadającym certyfikat producenta systemu. 2.0 ODBIÓR ROBÓT 2.1. Odbiór ogólny instalacji paliwowej Przed zamontowaniem zbiorników w wykopie, sprawdzić powłokę izolacyjna na przebicie prądem min. 14kV. Dokonać przeglądu instalacji rurowej, sprawdzić spadki rur, niedopuszczalna jest nierównomierność spadku na długości rurociągu. Wszystkie rurociągi ssące, zlewowe i oddechowe poddać próbie szczelności sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,4 MPa, przez min. 1/2 godz. W czasie próby rurociągi należy odłączyć od urządzeń. Warunki techniczne wykonania próby, jak dla gazów palnych w okresie bezdeszczowym, przy temperaturze otoczenia powyżej 4 C. Wykonać próbę szczelności zbiorników w miejscu ich zabudowy na ciśnienie 0,03 MPa lub zgodnie z zaleceniami producenta Należy zbadać skuteczność mostkowania połączeń rozłącznych: kołnierzowych, 30

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Załącznik Nr 1 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYMIANA ZBIORNIKÓW PALIW PŁYNNYCH WE WROCŁAWIU Użytkownik obiektu: Jednostka Wojskowa Nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT S.S.T. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący

Spis treści Dane ogólne 1.1. Temat opracowania 1.2. Podstawy opracowania 1.3. Stan istniejący Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Temat opracowania... 2 1.2. Podstawy opracowania... 2 1.3. Stan istniejący... 2 2. Dane charakterystyczne projektowanej inwestycji... 2 2.1. Charakterystyka terenu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-0D KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP...2 a.zakres robót objętych ST...2 b.określenia podstawowe...2 c.dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych....2 2. Materiały...3 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 21240 Wymiana zbiorników stacji paliw w kompleksie wojskowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym SPIS TREŚCI 1. Normy i rozporządzenia 2. Parametry techniczne 3. Przewody gazowe 4. Kształtki i armatura 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym 6. Montaż rurociągów i kształtek 7. Warunki prowadzenia robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250

2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach. 1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/250 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach 3. Oświadczenie projektanta, uprawnienia zawodowe,zaświadczenie PIIB 4. Wykaz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa obiektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Gmina Zębowice. Data opracowania specyfikacji: maj 2014 r. I. Zawartość

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SD 01 Budowa zbiorników bezodpływowych na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym w Goślinowie, dz. nr 39 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT

Systemy Inżynierskie PROJEKTANT Systemy Inżynierskie PROJEKTANT 46-100 Namysłów, Plac Wolności 6c/3, tel./fax +48 077 4039325 M E T R Y K A INWESTYCJA: Remont i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie ADRES: 46-112 Świerczów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ HYDRANTÓW NADZIEMNYCH NA TERENIE GMINY WIETRZYCHOWICE WYMAGANIA 1.0. WSTĘP. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI DOMOWYMI Adres obiektu : Czerwionka Leszczyny ul. Kombatantów 2,4,6 ul. Wolności 13, 15 Inwestor : Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY ODWODNIENIA TERENU ZEWNĘTRZNEGO PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 DZIAŁ: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA MIASTO BRZEG

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna przyłącze wody wraz z przebudową istniejącego przyłącza wody dla potrzeb budowy przedszkola przy zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie dz. Nr 1686 Zamawiający: Gmina Halinów

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ustroniu ul.daszyńskiego64 Opracował : Skoczów

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA 1 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. MICKIEWICZA W GARWOLINIE INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI GARWOLIN UL. POLNA 77 DATA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Opis techniczny. 2. Zestawienie materiałów 3. Bioz 4. Rysunki 4. Plan sytuacyjny 4.2 Profile 4.3 Rysunek poglądowy zbiornika 5. Załącznik -dokumentacja techniczno-ruchowa OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 03.01.01 WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Temat projektu: Przebudowa ulicy Portowej we Władysławowie Miejscowość: WŁADYSŁAWOWO Zleceniodawca: GMINA MIASTO WŁADYSŁAWOWO

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FONTANN W ŚWIERKLAŃCU zadania inwestycyjnego: Adres inwestycji: dz. nr 524/28,ul. Parkowa 30, Świerklaniec

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FONTANN W ŚWIERKLAŃCU zadania inwestycyjnego: Adres inwestycji: dz. nr 524/28,ul. Parkowa 30, Świerklaniec I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA FONTANN W ŚWIERKLAŃCU zadania inwestycyjnego: Budowa podziemnej komory technologicznej niezbędnej do pracy fontann w Parku w Świerklańcu wraz z przyłączem wodociągowym i instalacją

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego MY? Korzyści

Dlaczego MY? Korzyści Dlaczego MY? Spółka Serwis Wrocław zajmuje się kompleksowym serwisem stacji paliw od 1999 roku. Cechuje nas najwyższa jakość oferowanych usług, wykonywanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Tomala upr. bud. 122/97/WŁ. sierpień 2012r.

INWESTOR: Urząd Gminy w Andrespolu, Andrespol ul. Rokicińska 126. PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. Tomala upr. bud. 122/97/WŁ. sierpień 2012r. PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w Nowym Bedoniu, działka nr 7-172 (od pkt. P133.1 do pkt. 138) wraz z odejściami bocznymi do działek nr 166/3, 167/12, 167/13, 168

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego

2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1-4 1.1 Podstawa opracowania... 1-4 2. Część opisowa... 2-4 2.1 Zakres robót zamierzenia budowlanego... 2-4 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2-4 2.3 Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 01 INSTALACJE WODNA I KANALIZACYJNA 2 Contents 1. Wstęp... 4 1.1 Przedmiot ST... 4 1.2. Zakres stosowania ST... 4 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Zawartość opracowania 2. Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów wraz z kopiami decyzji o posiadanych uprawnieniach budowlanych 3. Opis techniczny 4. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej Obiekt: Budynek szkoły Gdańsk, ul. Kładki nr 24 2 czerwiec 2009 1. WSTĘP. 1.1. Nazwa zadania. Budowa, przebudowa i demontaż wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PREIS-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Inż. Leszek Preisnar Wiązów, Częstocice 36 METRYKA PROJEKTU

PREIS-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Inż. Leszek Preisnar Wiązów, Częstocice 36 METRYKA PROJEKTU PREIS-BUD Projektowanie i Nadzór Budowlany Inż. Leszek Preisnar 57-120 Wiązów, Częstocice 36 METRYKA PROJEKTU Temat: Obiekt: Projekt przyłącza cieplnego Budynek mieszkalno-socjalny, sala gimnastyczna Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B.02.00.00 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie: robót

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY

S ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE S-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH III-IV KATEGORII WYKOPY/ ZASYPY 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Rozbiórka stacji paliw N-ctwo Miechów ST-01.01 ROBOTY DEMONTAśOWE I ROZBIÓRKOWE ST-01.02 ROBOTY ZIEMNE ST-01.01 ROBOTY DEMONTAśOWE I ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania robót ziemnych w Budynku Dydaktyczno Laboratoryjnym C 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Temat: Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej

Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Budowa parkingu przy ul. Pocztowej w Bielsku-Białej Informacja BIOZ Zawartość opracowania: 1. Podstawa opracowania... 12 2. Inwestor... 12 3. Cel i zakres opracowania... 12 4. Informacja BIOZ... 12 4.1.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. ZAŁĄCZNIK PROJEKT WYKONAWCZY ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU Zawartość opracowania: ZAŁĄCZNIK NR 1 PISMO NR TT-12-4100-104478/07 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWYCH PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 17.01.2010 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Nie wolno zabudowywać terenu nad zbiornikiem. Minimalną odległość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 1 Szczegółowa specyfikacja techniczna D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. MODRZEWSKIEGO 8-14 STRONA 1 S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.... 2 4. OPIS INSTALACJI....

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo