Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek powinien być wypełniony czytelnie - drukowanymi literami. W polu Numer CRP otrzymany w ARR należy wpisać nr CRP, pod którym organizacja została zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR. CZĘŚĆ A INFORMACJE OGÓLNE : W pkt. 1 należy zaznaczyć jedną z opcji wskazując cel złożenia wniosku. W pkt. 2 należy wpisać pełną nazwę i adres OPO, zgodnie z KRS. CZĘŚĆ B INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE: Należy wpisać podprogram, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie projektu. Należy wpisać wnioskowaną kwotę dofinansowania projektu w PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu ma stanowić 5% kwoty kosztu zakupu artykułów spożywczych planowanych do przekazania przez ARR do OPO w ramach podprogramu, ustalonej w oparciu o Wytyczne IZ obowiązujące w Podprogramie 2015 i wyniki postępowania przetargowego (przy wyliczeniu kwoty dofinansowania projektu należy stosować zaokrąglenie w dół do pełnych groszy). Kwota powinna być wyrażona w ujęciu cyfrowym i słownym. Następnie należy zaznaczyć odpowiednie pola potwierdzające załączenie do wniosku następujących załączników: Załącznik nr 1 Opis projektu Załącznik nr 2 Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym w ujęciu wojewódzkim 1

2 Załącznik nr 3 Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby magazynów organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących (odbiorców końcowych) w ujęciu wojewódzkim W polu Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO) należy wpisać nazwisko i imię osoby/osób uprawnionych do reprezentowania OPO zgodnie z KRS. Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO zgodnie z KRS z podaniem daty i miejsca sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 - Opis projektu Ad.1. Grupy odbiorców końcowych pomocy żywnościowej Należy wskazać, które spośród grup określonych w obowiązujących w Podprogramie 2015 Wytycznych IZ (cz. B II. pkt 10) będą objęte pomocą żywnościową w ramach projektu OPO. Należy wskazać ogólną planowaną liczbę odbiorców końcowych pomocy żywnościowej. Ponadto należy opisać potrzeby poszczególnych grup, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa oraz wskazać szacunkowy udział przekazywanej żywności do poszczególnych grup. Ad.2. Opis dystrybucji żywności, w tym form pomocy żywnościowej Przy dokonywaniu opisu planowanej dystrybucji żywności należy odnieść się do celów operacji dystrybucji określonych w Wytycznych IZ (cz. B.I pkt 3) tj.: Dla celu szczegółowego nr 1 Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ, OPO powinna: 1. określić ogólną planowaną liczbę OPR oraz OPL, które będą realizować dystrybucję w ramach danego podprogramu. Szczegółowe informacje dotyczące liczby magazynów OPR do których realizowane będą dostawy w ramach 2

3 podprogramu i liczby OPL w poszczególnych województwach należy wskazać w załączniku nr 3 do niniejszego wniosku, 2. opisać procedury wyboru OPR i OPL oraz zawierania z nimi umów lub przekazywania im wytycznych, 3. opisać procedury sprawowania przez OPO nadzoru merytorycznego i kontroli organizacji wchodzących w skład sieci dystrybucji. Dla celu szczegółowego nr 2 Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym, OPO powinna: 1. opisać planowany sposób prowadzenia dystrybucji uwzględniający formy przekazywania artykułów spożywczych (paczki żywnościowe, posiłki), biorąc pod uwagę dostosowanie formy pomocy/rodzaju posiłku do indywidualnych potrzeb grup odbiorców końcowych, 2. wskazać jaka część artykułów spożyczych (w %) planowanych do przekazania osobom najbardziej potrzebującym w Podprogamie 2015 zostanie rozdysponowana w formie: paczek żywnościowych, posiłków, 3. wskazać czy artykuły spożywcze przekazywane osobom najbardziej potrzebującym będą uzupełniane produktami żywnościowymi pochodzącymi z innych źródeł (np. zbiórek żywności). Określić łączną ilość planowanej do rozdysponowania pomocy żywnościowej, w tym jaki będzie udział procentowy artykułów spożywczych współfinansowanych przez FEAD w łącznej ilości żywności planowanej do dostarczenia przez OPO oraz opisać, czy żywność pozyskana z innych źródeł niż PO PŻ będzie przechowywana oraz transportowana wraz z artykułami spożywczymi współfinansowanymi ze środków FEAD. Dla celu szczegółowego nr 3 Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ, OPO powinna opisać planowany sposób prowadzenia przez OPR/OPL dokumentacji dotyczącej kwalifikowalności osób do otrzymania pomocy żywnościowej 3

4 z uwzględnieniem zasad określonych w PO PŻ (rozdział 3.1) oraz w Wytycznych IZ (cz. B. II pkt 11 oraz 12). Ad.3. Potencjał organizacji partnerskiej Należy opisać potencjał organizacji, które wejdą w skład sieci dystrybucji danej OPO utworzonej na potrzeby projektu, w realizacji dystrybucji pomocy żywnościowej w ramach danego podprogramu. Ad Potencjał w obszarze administrowania a) kwalifikacje/doświadczenie kadry Należy opisać kwalifikacje/doświadczenie osób, które będą zajmowały się realizacją dystrybucji w ramach danego podprogramu z zakresu obsługi administracyjnej. Należy określić łączną liczbę personelu oraz stanowiska pracowników OPO oraz OPR, którzy będą zajmowali się obsługą administracyjną zadań realizowanych w ramach projektu wraz z zakresem ich obowiązków. b) sposób prowadzenia ewidencji księgowej Należy opisać planowany sposób prowadzenia przez OPO oraz OPR ewidencji księgowej, w tym m.in. formy prowadzenia ewidencji. Dokumentacja księgowa powinna umożliwić zidentyfikowanie poszczególnych pozycji księgowych dla każdego podprogramu. c) sposób prowadzenia sprawozdawczości Należy opisać: 1. w jakiej formie prowadzona będzie sprawozdawczość (elektroniczna, papierowa), 2. planowany sposób i częstotliwość pozyskiwania przez OPO od OPR/OPL informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdań i zestawień z dystrybucji artykułów spożywczych, 4. sposób pozyskiwania przez OPO z OPR oraz przez OPR z OPL informacji dotyczących: ilośći artykułów spożywczych wydanych odbiorcom końcowym z wyszczególnieniem liczby paczek i posiłków, liczby osób objętych pomocą żywnościową z uwzględnieniem podziału odbiorców ostatecznych na grupy odbiorców, wiek i płeć. 4

5 Ad Potencjał w obszarze transportu Należy opisać planowany sposób dostarczania artykułów spożywczych z magazynów OPR do OPL. Należy wskazać czy dostarczanie artykułów spożywczych będzie odbywać się z wykorzystaniem własnego transportu czy w inny sposób.. Ad Potencjał w obszarze magazynowania a) kwalifikacje/doświadczenie kadry Należy opisać kwalifikacje/doświadczenie osób, które będą zajmujących się obsługą magazynów OPR ze wskazaniem uprawnień do obsługi urządzeń i sprzętu magazynowego. Należy określić łączną liczbę personelu z podziałem na poszczególne stanowiska oraz krótkim opisem ich obowiązków. b) powierzchnie oraz wyposażenie magazynów Należy opisać posiadane przez OPR zaplecze magazynowe, w tym m.in. podać liczbę magazynów i chłodni własnych i wynajętych oraz określić łączną powierzchnię magazynową, w tym chłodniczą. Należy opisać wyposażenie magazynów, z uwzględnieniem ich możliwości rozładunkowo-załadunkowych (np. rampa, transport wewnętrzy). c) sposób prowadzenia ewidencji magazynowej Należy opisać planowany sposób prowadzenia przez organizację partnerską ewidencji magazynowej. Dokumentacja magazynowa powinna umożliwić prześledzenie przepływu poszczególnych partii artykułów spożywczych od momentu przyjęcia na stan magazynowy przez OPR/OPL aż do momentu ich wydania. d) zasada wydawania żywności Należy opisać zasady wydawania artykułów spożywczych z magazynów OPR i OPL. Należy opisać planowaną częstotliwość wydawania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym/opl oraz działania jakie organizacje podejmą w celu zapobiegania marnotrawieniu żywności. 5

6 Ad.4. Inne dodatkowe informacje Należy przedstawić krótki opis: zarządzania projektem z uwzględnieniem podziału zadań między OPO, OPR i OPL, planowanych rodzajów obowiązkowych działań towarzyszących, ich zakresu z podaniem informacji czy działania realizowane będą samodzielnie przez organizacje partnerskie czy za pośrednictwem innych podmiotów. Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu. Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 Zestawienie planowanych ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych, które zostaną przekazane osobom najbardziej potrzebującym w ujęciu wojewódzkim W kolumnach dotyczących poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych należy wpisać nazwy grup towarowych (tj. artykuły skrobiowe, mleczne, warzywne i owocowe, mięsne, cukier i tłuszcze) i nazwy artykułów spożywczych, przyporządkowane do odpowiednich grup towarowych. Następnie należy wpisać ilość artykułu spożywczego netto (w t/tys. l), planowanego do przekazania osobom najbardziej potrzebującym w ramach poszczególnych województw (ilość danego arykułu spożywczego powinna być podzielna przez masę netto artykułu spożywczego w opakowaniu jednostkowym). W kolumnie Wartość ogółem należy podać wartość ogółem artykułów spożywczych (w PLN), planowanych do przekazania osobom najbardziej potrzebującym w poszczególnych województwach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z informacją przekazaną przez ARR po zakończeniu postępowania przetargowego). W wierszu Ilość ogółem art. spożywczego planowanego do dystrybucji (t/tys.l) (wskaźnik produktu) należy wpisać ogólną ilość poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych planowaną do przekazania osobom najbardziej 6

7 potrzebującym (suma ilości przewidzianej do dostarczenia do poszczególnych województw). W wierszu Wartość art. spożywczego planowanego do dystrybucji (PLN) należy podać wartość ogółem dla danego artykułu spożywczego planowaną do przekazania osobom najbardziej potrzebującym (suma wartości artykułów spożywczych przewidzianych do dostarczenia do poszczególnych województw). W polu Liczba paczek żywnościowych planowana do przekazania (szt.) (wskaźnik produktu) należy wpisać liczbę paczek żywnościowych, zgodnie z definicją paczki żywnościowej określoną w cz. B. pkt II.13 wytycznych IZ planowaną do przekazania osobom najbardziej potrzebującym w ramach podprogramu. W polu Liczba posiłków planowana do przekazania (szt.) (wskaźnik produktu) należy wpisać liczbę posiłków, zgodnie z definicją posiłku, określoną w cz. B pkt II.13 wytycznych IZ planowaną do przekazania osobom najbardziej potrzebującym w ramach podprogramu. W wierszu Łączna ilość planowanej do rozdysponowania pomocy żywnościowej (t) (wskaźnik produktu) należy wpisać szacunkową łączną ilość przewidzianych do przekazania artykułów spożywczych pochodzących zarówno z FEAD i innych źródeł np. zbiórek żywności. W wierszu Planowany procentowy udział artykułów spożywczych współfinansowanych przez FEAD w łącznej ilości żywności planowanej do dostarczenia przez OPO (wskaźnik produktu) należy wpisać szacunkowy procent jaki będą stanowiły artykuły spożywcze planowane do przekazania w ramach PO PŻ osobom najbardziej potrzebującym w całkowitej ilości artykułów spożywczych przekazywanych przez OPO. Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia zestawienia. 7

8 Instrukcja wypełniania załącznika nr 3 Plan dystrybucji z uwzględnieniem liczby magazynów organizacji partnerskich regionalnych, liczby organizacji partnerskich lokalnych oraz liczby osób najbardziej potrzebujących w ujęciu wojewódzkim. W kolumnie nr 3 Planowana liczba magazynów należy wpisać liczbę magazynów OPR, do których będą realizowane dostawy (liczba ogółem powinna być zgodna z liczbą wskazaną w pkt. 2 Opisu projektu). W kolumnie nr 4 Planowana liczba organizacji partnerskich lokalnych prowadzących dystrybucję należy wpisać planowaną liczbę OPL, które będą uczestniczyły w dystrybucji (liczba ogółem powinna być zgodna z liczbą wskazaną w pkt. 2 Opisu projektu). W kolumnie nr 5 Planowana liczba osób do objęcia pomocą żywnościową (wskaźnik rezultatu) należy wpisać liczbę osób, które zostaną objęte pomocą żywnościową w danym województwie (liczba ogółem powinna być zgodna z liczbą wskazaną w pkt. 1 Opisu projektu, planując liczbę osób do objęcia pomocą żywnościową należy uwzględnić limity ilościowe określone w cz. B II pkt. 13 Wytycznych IZ). Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu. 8

M INISTERSTW O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M INISTERSTW O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014- M INISTERSTW O PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ UE EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) a Organizacją partnerską o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym... z siedzibą w..., reprezentowaną/ym przez:

(wzór umowy) a Organizacją partnerską o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym... z siedzibą w..., reprezentowaną/ym przez: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2014/Z Prezesa ARR z dnia 29.10.2014 r. (wzór umowy) Umowa nr... o dofinansowanie projektu z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze współfinansowane ze środków EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU

INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze współfinansowane ze środków EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU INSTRUKCJA wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze współfinansowane ze środków EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015

Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Informacja dla Organizacji i Stowarzyszeń współpracujących z Bankiem Żywności w zakresie realizacji Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2015 Program FEAD Podprogram 2015 rozpoczyna się od 01.05.2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA 2014 r. Wykaz skrótów ARR CLLD EFRR EFRROW EFS FEAD IA IC IP IZ KE LGD LSR OP OPL OPO OPR OPS PEAD Agencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu podzielona została na dwie części:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu podzielona została na dwie części: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA ETAP I

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE WSPARCIA ETAP I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie pomocy technicznej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie pomocy technicznej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II 70 00-175 Warszawa Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie pomocy technicznej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Jak wypełnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Załącznik 3a Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW-3/17 1) o przyznanie częściowej pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego (transze kwartalne); 2) o przyznanie pomocy na dofinansowanie funduszu operacyjnego lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu Nr 1/2012 w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (tekst obejmuje zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 07.04.2015 r. Strona 1 z 32

IW-1_321. PROW_321/10 z 07.04.2015 r. Strona 1 z 32 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

IW-1_431 A. CZĘŚĆ OGÓLNA

IW-1_431 A. CZĘŚĆ OGÓLNA IW-1_431 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ/INWESTYCJE PRODUKCYJNE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 PRIORYTET: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

P ogram m O pe p r e acyj y n j y n y I n I n n o n wacyj y n j a n G o G spo p da d rka 2 0 0 7 0-20 2 1 0 3

P ogram m O pe p r e acyj y n j y n y I n I n n o n wacyj y n j a n G o G spo p da d rka 2 0 0 7 0-20 2 1 0 3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-20132013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Władza Wdrażająca Programy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

IW-1_4.1/413_MP A. CZĘŚĆ OGÓLNA

IW-1_4.1/413_MP A. CZĘŚĆ OGÓLNA IW-1_4.1/413_MP Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 5 stycznia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. ZAŁOśENIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/2.1/09/w02 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA ----- Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA W celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie niezbędna jest znajomość

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo