WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE"

Transkrypt

1 Nowa wersja programu ŻYWNOŚĆ, która wspomaga pracę służby żywnościowej w odróżnieniu od wersji DOSowskiej posiada dodatkowe moduły: 1. RAPORT 2. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 3. BILANS Współpraca z nią wymaga aby użytkownik znał specyfikę służby żywnościowej i jeżeli tylko w dotychczasowej pracy wykorzystywał program w wersji DOS owskiej to nowa wersja będzie dla niego ułatwieniem codziennej pracy. Główne cechy nowej wersji to: Praca pod kontrolą systemu operacyjnego Windows, Zmieniony i unowocześniony interfejs użytkownika, Możliwość edycji jadłospisu z wnętrza asygnaty, przy czym nie jest już ograniczona liczba norm dla których użytkownik może edytować jadłospis, umiejscowiona w module ASYGNATA Kwartalna informacja w zakresie struktury i wykorzystania dziennych stawek budżetowych na koniec kwartału, umiejscowiona w module KOSZTY Zestawienie przychodów i rozchodów wraz ze stanem magazynowym na koniec danego miesiąca, umiejscowiona w nowym module BILANS Grupowanie artykułów spożywczych wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) dla ustalenia wartości zamówienia przy udzielaniu zamówień na dostawy artykułów, umiejscowione w nowym module ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, Raport stanu żywionych tworzenie i edycja dokumentu zgodnie w &17 Zarządzenia nr 8/2004 z dnia umiejscowiony w nowym module RAPORT Tworzenie asygnaty w oparciu o raport (jedna z opcji), Możliwość archiwizacji na wskazane urządzenie lub do dowolnego pliku. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE Komputer typu PC z systemem operacyjnym Windows 98 Second Edition, Windows Millenium, Windows 2000 lub Windows XP, Dowolna drukarka zainstalowana w systemie Windows,

2 Stacja CD ROM Wolny port USB (w przypadku Windows 98 z zainstalowanym sterownikiem) Z uwagi na stosowanie programu ŻYWNOŚĆ w ponad 120 jednostkach penitencjarnych dokładniej omówione zostaną funkcje modułów ( RAPORT, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I BILANS ) nowej wersji programu, natomiast w odniesieniu do modułów JADŁOSPIS, ASYGNATA, BAZA PRODUKTÓW, KSIĄŻKA ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWA, KOSZTY, POMOCNICZE ( dawny moduł DODATKI ) oraz ARCHIWIZATOR, które są znane z wersji DOSowskiej, przedstawione zostaną jedynie zmiany wprowadzone w nowej wersji programu ŻYWNOŚĆ. Po wywołaniu programu pokazuje się jego okno główne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najczęściej wykorzystywane funkcje programu: Jadłospisy, Raport, Książka il.-wart. oraz Asygnata zostały wyodrębnione w postaci dużych przycisków.

3 Dzięki temu dostęp do nich jest łatwiejszy i szybszy. Natomiast dostęp do wszystkich funkcji programu umożliwia znajdujące się u góry ekranu rozwijalne menu podstawowe. Użytkownik programu rozpoczyna pracę z nową wersją od modułu POMOCNICZE, w którym winien zdefiniować wszystkie potrzebne do codziennej pracy dane. Z wersji DOSowskiej zostanie przeniesiona baza artykułów, którą użytkownik winien uzupełnić poprzez wpisanie wielkość podatku VAT dla każdego artykułu oraz kodu CPV. Uzupełnień tych użytkownik winien dokonać w module BAZA ARTYKUŁÓW. Następnie należy wykonać bilans zamknięcia / otwarcia na dzień ostatni danego okresu rozliczeniowego. Nowe zapisy w prowadzonej dokumentacji będą możliwe od dnia następnego po dniu bilansu zamknięcia / otwarcia. Moduł RAPORT Moduł programu umożliwiający : - tworzenie nowego raportu - przeglądanie i drukowanie raportów - kasowanie raportów Tworząc nowy raport użytkownik najpierw wybiera datę a następnie wyprowadza stan osobowy dla każdego oddziału ( pawilonu ). Rubryka Razem winna być zgodna ze stanem podanym przez Dział Ewidencji. Zauważacie Państwo raport a w nim wyszczególnione normy dla osadzonych oraz zwierząt służbowych. Ponadto znajdują się tam kolumny zatytułowane : Lo dla osadzonych będących w jednostce ale nie żywionych z kotła, Pf dla osadzonych którzy otrzymują posiłki profilaktyczne, Ws wyżywienie spoza AŚ dla osadzonych korzystających z posiłków dostarczanych spoza jednostki penitencjarnej. Następnie proszę wypełnić rubryki dla poszczególnych norm wg znanych stanów osobowych, za wyjątkiem normy P gdyż dla niej za każdym razem stan w poszczególnych oddziałach będzie automatycznie przeliczany. Proszę zauważyć, iż po wpisaniu stanu do SN - śniadania dla danej normy, automatycznie wypełniają się rubryki do OB. obiadu i KOL kolacji.

4 W przypadku wyprowiantowania z części posiłku w wybranej normie należy kliknąć w tym okienku w którym zmieniamy liczbę posiłków i wpisać nową liczbę uwzględniając wyprowiantowanie. W tej wersji raportu uwzględniane są wyprowiantowania z obiadów i kolacji w przypadku opuszczania przez osadzonych jednostkę penitencjarną ( zwolnienie, przepustka i inne). Tak utworzony dokument zatwierdzamy i jeżeli wybierzemy opcję ZAPAMIĘTAJ to raport będzie dostępny przy tworzeniu asygnaty. Z chwilą gdy wymagane są zmiany należy wybrać opcję NOWY RAPORT i wejść w opcję MODYFIKACJE. Po wprowadzeniu zmian potwierdzić ZMODYFIKUJ i postępować zgodnie z podpowiedziami na ekranie. Przeglądanie i drukowanie raportów jak również Kasowanie raportów proszę wykonywać zgodnie z poleceniami programu. Moduł ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Dostępne dla użytkownika są dwie opcje : zestawienie wg artykułu oraz wg grupy z CPV z menu widocznego na pasku u góry ekranu. Zamówienia publiczne wg artykułu podają zestawienia przychodów i rozchodów wybranego artykułu. Zamówienia publiczne wg kodu grupy CPV - otrzymamy zestawienia dla przychodów i rozchodów danego artykułu lub artykułów z jednej grupy CPV. Moduł BILANS Możliwe do wykorzystania dwie opcje: - bilans miesięczny - rozliczenie miesiąca dla działu finansowego ( w obecnej chwili dostępne są sumy przychodów i rozchodów w zadanym okresie czasu ) Bilans miesięczny zostanie wykonany po wybraniu daty i zatwierdzeniu czynności, tym samym w książce ilościowo - wartościowej zostanie zapisana data bilansu. Rozliczenie miesiąca dla działu finansowego otrzymamy w postaci zestawienia przychodów i rozchodów wg asygnat MP oraz MW dla dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym przychodów oraz rozchodów artykułów spożywczych.

5 Moduł JADŁOSPIS Użytkownicy programu Żywność w wersji DOSowskiej bardzo szybko zauważą analogie przy tworzeniu jadłospisu w nowej wersji programu. Kolejność postępowania to wybranie normy dla której tworzymy jadłospis, następnie daty. Kliknięcie myszką w okienko Dodaj nowy produkt spowoduje wyświetlenie się dostępnych grup asortymentowych, użytkownik wybiera artykuły z których będzie układał jadłospis dla wybranej normy. Wybór artykułu z grupy polega na kliknięciu prawym przyciskiem myszki na artykuł, po ukazaniu się okienka Dodaj produkt klikamy lewym przyciskiem myszki w tym okienku.

6 Podczas układania jadłospisu automatycznie przeliczany jest koszt posiłku oraz widoczna jest różnica do ryczałtu. Jeżeli różnica jest mniejsza niż 10% ryczałtu to wyświetlana jest ona na zielono, jeżeli różnica jest mniejsza niż 20% ryczałtu to wyświetlana jest ona na pomarańczowo, natomiast w przypadku gdy różnica jest większa niż 20% ryczałtu to wyświetlana jest ona na czerwono. Spośród pozostałych informacji widocznych na ekranie a znanych użytkownikowi w wersji DOSowskiej przypominam, iż informacja dotycząca procentowej zawartości składników odżywczych jest przeliczana za pomocą wskaźnika energetycznego ATWATERA. Zatwierdzenie jadłospisu spowoduje zapamiętanie go w zasobach systemu. Zamkniecie jadłospisu spowoduje wyjście do modułu jadłospis bez zapamiętania go w zasobach, czyli jego skasowanie. Przemianowanie jadłospisu to czynność, którą wykonujemy w sposób analogiczny jak w wersji DOSowskiej tworząc kopię tego jadłospisu na dowolny dzień i dla dowolnej normy. Proszę pamiętać o tym iż tak samo jak w poprzednim programie aby dokonywać zmian w przemianowanym jadłospisie to należy do niego wejść poprzez uruchomienie opcji Nowy jadłospis. Moduł ASYGNATA W nowej wersji programu sporządzanie asygnaty na dany dzień zaczyna się od odpowiedzi na pytanie

7 Oraz ewentualnie: Jeżeli zostanie wybrana opcja tworzenia asygnaty na podstawie raportu to wówczas stany osobowe z raportu zostaną przeniesione na asygnatę rozchodową. W przypadku opcji tworzenia asygnaty na podstawie ręcznie wprowadzanych danych użytkownik wybiera normy do asygnaty i wpisuje ilości posiłków. Stworzona asygnata rozchodowa na zadany dzień jest widoczna na ekranie w nieco innej formie aniżeli użytkownicy programu ŻYWNOŚĆ pamiętają. W tym przypadku widoczne są wszystkie normy na dany dzień a poprzez to umożliwiono dostęp użytkownikowi do każdego jadłospisu. W przypadku gdy ilość artykułu naliczona w asygnacie jest większa od stanu magazynowego danego artykułu lub stan artykułu w magazynie jest zerowy użytkownik może edytować jadłospis lub wpisać w rubrykę do wydania zero (0). Wówczas automatycznie powstanie asygnata uzupełniająca, którą można wyksięgować po przyjęciu artykułu do magazynu. Księgowanie asygnaty uzupełniającej polega na uruchomienia opcji Utworzenie nowej/modyfikacja asygnaty podstawowej lub uzupełniającej. Asygnata uzupełniająca

8 posiada numer kolejny jednak odwołuje się do asygnaty podstawowej na dany dzień. Jej wartość zostanie dodana do wartości asygnaty głównej w zestawieniu wartości asygnat dla rozliczenia miesiąca, natomiast koszty żywienia dla poszczególnych norm zostaną automatycznie powiększone o wartości z asygnaty uzupełniającej. W razie konieczności zmiany gramatury danego artykułu w jadłospisie czyli jego edycji proszę o postępowanie zgodnie z podpowiedzią na ekranie przy czym kliknięcie wykonujemy po najechaniu kursorem myszy na dowolne pole pod etykietą ilość odpowiadającą danej normie żywieniowej a co za tym idzie - jadłospisowi dla tej normy. Dalej należy potwierdzić komunikat edytuj jadłospis, dokonać zmian w jadłospisie i zatwierdzić jadłospis. Nowością w tym module jest Asygnata pomocnicza dla szefa kuchni czyli możliwość wydruku ilości produktów do poszczególnych posiłków z asygnaty rozchodowej na dany dzień wg norm dla których sporządzono asygnatę. Aby otrzymać asygnatę transportową proszę pamiętać o konieczności utworzenia jadłospisu dla tej normy, a przede wszystkim o nazwaniu tej normy Tp norma transportowa dla normy P i odpowiednio Tm dla normy dla młodocianych M oraz Tl dla diety. Moduł KOSZTY Dostępne opcje w tym module to: - koszty dla norm żywnościowych, - wartości asygnat rozchodowych, - wartości różnic, - kwartalna informacja o stawkach budżetowych Ten moduł został rozszerzony o opcję KWARTALNA INFORMACJA O STAWKACH BUDŻETOWYCH czyli zestawienie poniesionych środków finansowych na wyżywienie osadzonych w jednostce na koniec kolejnych kwartałów. Zestawienie prowadzone jest narastająco od początku roku budżetowego.

KARTA PRZETWARZANIA -INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mikrokomputerowego Systemu Wspomagania Prac Komórki Żywienia Zbiorowego KONSUMENT 7.2

KARTA PRZETWARZANIA -INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mikrokomputerowego Systemu Wspomagania Prac Komórki Żywienia Zbiorowego KONSUMENT 7.2 Załącznik nr 1 do Wytycznych Zcy-Szefa IWsp.SZ-Szefa Logistyki z dnia 08.10.2013 r. nr 36339/13 KARTA PRZETWARZANIA -INSTRUKCJA OBSŁUGI Mikrokomputerowego Systemu Wspomagania Prac Komórki Żywienia Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Mikrokomputerowy System Wspomagania Prac. Komórki Żywienia Zbiorowego KONSUMENT 7.0

Mikrokomputerowy System Wspomagania Prac. Komórki Żywienia Zbiorowego KONSUMENT 7.0 Mikrokomputerowy System Wspomagania Prac Komórki Żywienia Zbiorowego KONSUMENT 7.0 Biuro Usług Informatycznych KrySoft tel. 052 511 00 64, fax 052 511 00 63 Spis treści 1. WPROWADZENIE...5 1.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 8 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 9 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe"

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu Środki Trwałe System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe" 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp z oo QNT Systemy Informatyczne Sp z oo ul Knurowska 19 41-800 Zabrze System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v. 4.2.7.

Środki Trwałe v. 4.2.7. Środki Trwałe v. 4.2.7. SPIS TREŚCI: Moduł I kartoteki i księgowanie... 3 1. Wstęp... 5 2. Zasady obsługi programu... 7 2.1. Przemieszczanie kursora w oknie programu... 7 2.2. Listy wyboru i słowniki...

Bardziej szczegółowo

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Wersja 2.3.3.0 Wg stanu na dzień 19.06.2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa"

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa" 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp z oo QNT Systemy Informatyczne Sp z oo ul Knurowska 19 41-800 Zabrze System Quorum edycja 2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA. INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Kielce, czerwiec 2009 Wersja instrukcji 6.2 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Dane podstawowe... 4 1.1. Budowa programu... 4 1.2 Budowa okien programu...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.

SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE. ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7. Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net. SYSTEM ŚRODKI TRWAŁE ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System ŚRODKI TRWAŁE przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8

Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 Własna Firma KSIĘGA HANDLOWA Oprogramowanie dla Twojej firmy! Wersja 5.8 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Szybki start... 4 2. Unikalna koncepcja... 4 3. Uwagi o systemie... 4 4.Funkcjonalność systemu...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Ramzes Classic. Księgi Handlowe. podręcznik użytkownika

Ramzes Classic. Księgi Handlowe. podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +48 22 335 98 73, faks: +48 22 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Ramzes Classic Księgi Handlowe podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe, Amortyzacja INSTRUKCJA OBSŁUGI

Środki Trwałe, Amortyzacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki Trwałe, Amortyzacja INSTRUKCJA OBSŁUGI MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Księgowość Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduły księgowe Uruchamianie programu Okno główne programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

KADRY I PŁACE. WF-GANG dla DOS

KADRY I PŁACE. WF-GANG dla DOS KADRY I PŁACE WF-GANG dla DOS Warszawa 2008 Podręcznik użytkownika WF-GANG dla DOS Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej instrukcji. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Forte Handel 1 / 14 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo