BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY #258. szczegó³y strona 7. auto. karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING KRAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY #258. szczegó³y strona 7. auto. karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING KRAKÓW"

Transkrypt

1 R E K L A M A #258 EGZEMPLARZ BEZP ATNY Kto nie lubi kierowców? auto karambol szczegó³y strona 7 TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING Tuning: Audi A4 B7 Avant Ekologia w motoryzacji Ranking kredytów samochodowych Wywiad: Nathan Millward "Risky trailer" Porsche GT3CCCE KRAKÓW ISSN wyd.a nr 4 (258) KWIECIEÑ 2014 Test: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1750 TBi 235KM Caravaning I Ekologia I Finanse I Prawo I Rajdy I Wywiad

2 PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN CBC PEUGEOT RENAULT CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków, ul. G³owackiego 56 tel. (12) , DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel MECHANIKA SAMOCHODOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: AUTO Dominik Migas SERWIS tel tel. kom ul. Che³moñskiego 264 czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14 Mechanika i elektryka samochodowa Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji Czêœci zamienne do wszystkich marek Specjalizacja: Hyundai, Kia Pomoc drogowa 24h tel Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) , kom.: WULKANIZACJA opony nowe i u ywane MECHANIKA I DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA ELEKTRYKA, alternatory, rozruszniki konkurencyjne ceny BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO I T UMIKI, katalizatory - spawanie Czêœ ci do wsz Y s tkic h au t 02 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: , sob: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo ) T³umiki - Katalizatory - Haki / Mechanika Pojazdowa / Wulkanizacja Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH PLECIONKI SPRZEDA - MONTA - WYMIANA T UMIKÓW I AKCESORIÓW T UMIKI Wypo yczamy samochody BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 03

3 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE TEMAT Z OK ADKI Kto nie lubi kierowców? Zdaje siê, e wszyscy jak jeden m¹ nienawidz¹ kierowców, którzy nawet miêdzy sob¹ nie pa³aj¹ zbytni¹ estym¹. W ka dym razie ta grupa spo³eczna ostatnimi czasy sta³a siê jedn¹ z najbardziej uciœnionych. Coœ co jest œrodkiem transportu, hobby, czy wa nym wsparciem dla gospodarki co dzieñ dostaje now¹ k³odê pod ko³a. Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl) Mamy rz¹d, policjê, stra miejska, Parlament Europejski, zielonych, producentów samochodów, przechodniów, rowerzystów, zwolenników transportu miejskiego, których nie staæ na w³asne cztery kó³ka tudzie lubi¹cych obcowaæ organoleptycznie ze spoconymi wspó³pasa erami oraz matrony przechodz¹ce na pasach, które co piêæ centymetrów musz¹ poprawiaæ sprz¹czkê do trzewików. Prawdê mówi¹c mimo e kierowcy i w³aœciciele samochodów s¹ jedn¹ z najbardziej wspieraj¹c¹ bud et pañstwa i ich lokalne filie grup¹ spo³eczn¹ mamy mniej do powiedzenia ni g eg ó³ka czerwono-pióra, a bior¹c pod uwagê, e taki ptak nie istnieje sami sobie dopowiedzcie resztê. Na przeciw barykady jak zwykle staje rz¹d i wszelkiej maœci urzêdnicy. Gdyby nie akcyza i podatki, które id¹ na budowê bus pasów i œcie ek rowerowych litr benzyny kosztowa³by mniej ni œredniej jakoœci piwo z miejscowego dyskontu. Niby mia³o iœæ na drogi, ale jak zawsze aktualnie s¹ inne potrzeby, na przyk³ad nadmiernie przepracowani nauczyciele, którym piêtnastogodzinny tydzieñ pracy kojarzy siê z harówk¹ w odkrywkowej kopalni. Jeœli jednak uda wam siê uciu³aæ na wymarzone cztery kó³ka to nie cieszcie siê na zapas. Najpierw trzeba samochód sprowadziæ akcyza, podatek, op³ata ekologiczna, t³umaczenie, pozwolenia i naklejki. A niech was rêka nie œwierzbi na widok czegoœ co ma pojemnoœæ wiêksz¹ ni naparstek bo koszty zwiêksz¹ siê o kilkanaœcie procent, a przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego przywita was bez wazeliny. 04 W przypadku minimalnych uszkodzeñ mi³oœciwie panuj¹cy urzêdas orzeknie, e samochód stwarza zagro enie i e trzeba go zez³omowaæ. Wszystko to na podstawie jakiœ niejasnych dokumentów i w³asnego widzimisiê. Na os³odê dorzuci karê od 50 do 300 tysiêcy z³otych za nielegalne sprowadzenie na teren Unii Europejskiej odpadów. By y³o siê lepiej. W autobusie. Sporo ju jakimœ cudem uda wam siê wyjechaæ nowym, b³yszcz¹cym nabytkiem to prawdopodobnie od razu traficie do wiêzienia, a wasze cztery kó³ka na licytacjê. Otó pos³owie PO wpadli na pomys³, aby karaæ ju za przekroczenie prêdkoœci o jeden mikrometr na godzinê. Obecne standardy fotoradarów, które jakoby robi¹ zdjêcie przy prêdkoœci dozwolonej plus dziesiêæ s¹ zbyt ma³o restrykcyjne, a kwota mandatu zbyt niska. Policjanci równie maj¹ byæ bardziej zmobilizowani. W koñcu wiadomo, e liczniki samochodowe s¹ doskonale precyzyjne, a radar Iskra do najlepszy miernik prêdkoœci i przy okazji przyjaciel fiskusa. Bo tak czy inaczej musisz dojechaæ do pracy, odwieÿæ dziecko do przedszkola i mandat, wiêksza akcyza czy nowy podatek ci w tym nie przeszkodz¹. Te wszystkie m¹droœci zdaje siê maj¹ swój pocz¹tek w Brukseli. Je eli jesteœmy ju przy oœwieconych specjalistach z PE to komórka ENLETS zamierza wy³¹czyæ wasz samochód w ka dym mo liwym momencie. Eksperci stwierdzili, e samochody w ruchu s¹ zagro- eniem dla obywateli i zamierzaj¹ wykorzystaæ technologiê wynalezion¹ przez General Motors aby zdalnie zatrzymaæ samochód, który zosta³ skradziony lub u yty w napadzie. Koncepcja niby s³uszna, ale jak wiadomo, gdzie wysoka technologia i czynnik ludzki wiele nie potrzeba do spektakularnej katastrofy. Skoro ju o katastrofach mowa to nie sposób nie wspomnieæ o naszej uciœnionej naturze. W koñcu trzeba o ni¹ zadbaæ i zakazaæ wjazdu do miast, ograniczyæ prêdkoœæ maksymaln¹ do równej œpi¹cego ó³wia i nomen omen do³o yæ do pieca kolejn¹ norm¹ spalania. Wszak e to cz³owiek odpowiada za zatrwa aj¹ce 5% emisji CO2, w tym samochody ogromne i ca³e 0,5%. Jest siê zatem o co biæ. Nie zrozumcie mnie Ÿle, cieszê siê, e w centrum miasta mogê swobodnie oddychaæ, ale permanentne uwziêcie siê na przemys³ motoryzacyjny przypomina wojnê nuklearn¹ o pietruszkê. Oczywiœcie producenci samochodów uginaj¹ siê pod apelami zap³akanych zwolenników misiów polarnych z ipodami w kieszeni oferuj¹c hybrydy, które nie dzia³aj¹. Aby sprostaæ karko³omnym wymaganiom leœnych oszo³omów i tworzyæ naturalny bieg postêpu ka dy kolejny model musi byæ wiêkszy, lepszy, bezpieczniejszy i l ejszy. Niby wartoœci sprzeczne, ale dziêki nowym super technologi¹ i materia³om daj¹ce siê pogodziæ. Jednak czasem chêæ oszczêdzenia bywa nieodparta. Jak na przyk³ad w nowej klasie C od Mercedesa. Dla niekojarz¹cych to œredniej wielkoœci limuzyna z relatywnie mocnymi silnikami. Gorzej wypada pod wzglêdem tankowania bowiem zbiornika paliwa mieœci jedynie 41 litrów. Pozwoli wam to na dojechanie do nastêpnej stacji na drugim koñcu miasta, a w przypadku debiutuj¹cej wkrótce wersji AMG ( egnaj 6.2 V8 podobnie jak V8 z Audi RS4) pozwoli tylko na uruchomienie silnika. Dziêki temu samochód jest l ejszy o dobre 75 kilogramów bez potrzeby siêgania na pó³kê z napisem w³ókno wêglowe. A jeœli chcecie dodatkowe piêtnaœcie litrów zbiornika to pan Mercedes z radoœci¹ wam je do³o y za skromne 262 z³ote. Kompromisy kosztuj¹, a ekologia wymaga poœwiêceñ i siêganiu do portfela. Klienta oczywiœcie. Do tego dochodz¹ filtry DPF/FAP w dieslach (oszczêdzaj¹ na paliwie to niech maj¹), wy³¹cznie automatyczne skrzynie biegów, elektroniczne hamulce postojowe, downsizing, dziêki któremu wkrótce ma³e silniki bêd¹ pada³y jak muchy, a serwisy zarobi¹, nie daj¹ce wyczucia elektryczne wspomagania kierownicy, zestawy naprawcze zamiast zwyczajnego zapasu, zu ywaj¹ce akumulatory, rozruszniki i turbosprê arki systemy Start/Stop i skomplikowane systemy pok³adowe. W ka dym przypadku jesteœmy ciemiê eni i niebezpiecznie dryfujemy do krainy ludzi poruszaj¹cych siê na lewituj¹cych krzes³ach z filmu WALL-E. A prawdziwe samochody? Bêd¹ tylko na plakatach, przed którymi bêdziemy sk³adaæ k ho³dy. dk OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B KRZYSIEK CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa Aby pisanki przybra³y wymarzony wygl¹d. Aby Œwiêta Wielkiej Nocy up³ynê³y w mi³ej, rodzinnej atmosferze. Aby na sta³e zagoœci³a radoœæ i spe³ni³y siê marzenia. OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY Kraków ul. Fatimska 2 Aby Œmigus Dyngus by³ wyj¹tkowo szalony i mokry. OBROÑCÓW KRZY A yczy KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW czêœci FATIMSKA tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CIENISTA BULWAROWA 05

4 CARAVANING Risky trailer, czyli duch Niewiadowa Piotr P³oski, warszawski projektant i za³o yciel galerii obiektów vintage smallna postanowi³ stworzyæ mobilny sklep, by móc kolekcje swoich niezwyk³ych ubrañ pokazaæ nie tylko warszawskim klientom. A niezwyk³e ubrania potrzebuj¹ niezwyk³ego sklepu. I tak powsta³ risky trailer. Opracowanie: Dariusz Wo³odŸko Zdjêcia: Celestyna Król (www.smallna.com) Zapewne kszta³t risky trailer, który widzimy na zdjêciach, coœ nam przypomina... Tak, to kszta³t przyczepy Niewiadów! Dlaczego taki i o co tu w³aœciwie chodzi? Zacznijmy od pocz¹tku od wyjaœnienia kim jest Piotr P³oski i jak dosz³o do pomys³u wykorzystania przyczepy kempingowej we wspó³czesnej modzie. - Po kilkunastu latach pracy w korporacji postanowi³em zerwaæ siê ze z³otej smyczy i przejœæ na swoje mówi Piotr P³oski. Za³o y³em studio projektowe i otworzy³em galeriê obiektów: mebli, oœwietlenia, rzeÿb, akcesoriów vintage. Przestrzeñ by³a ma³a (z angielskiego small ) i mieœci³a siê w starej kamienicy przy ul. Smolnej, st¹d nazwa firmy: smallna. Vintage znaczy staromodne i jest czymœ, czego wielu ludzi dziœ oczekuje. Jest powrotem do starych, sprawdzonych wzorców, wpisaniem siê w modê retro. Piotr P³oski ideê vintage wyjaœnia tak: Vintage jest integraln¹ czêœci¹ filozofii marki smallna i przewija siê we wszystkich moich instalacjach. Chodzi o odkrywanie starych zapomnianych obiektów, nadawanie im zupe³nie nowego kontekstu, zestawianie w niepowtarzalnych kombinacjach. Wspó³praca siê op³aca W zesz³ym roku firma P³oskiego nawi¹za³a wspó³pracê z inn¹ warszawsk¹ firm¹ o nazwie Risk. made in Warsaw mark¹ dla amatorów dresów o ciekawym kroju. Koncept krêci siê wokó³ klasyka szarej bluzy z kapturem jak pisz¹ za³o ycielki. Ale co dres ma do mody vintage? - Dzia³aj¹c w odmiennych dziedzinach, znaleÿliœmy wspólny jêzyk dla mody i designu mówi P³oski. Wymieniliœmy siê pomys³ami, wiedz¹, doœwiadczeniem i drog¹ synergii stworzyliœmy przekrêcon¹ przestrzeñ któr¹ nazwaliœmy risky shop powered by smallna. To zwariowany sklep ³¹cz¹cy gamê 150 wzorów ubrañ z szarego dresu z kolekcj¹ ponadczasowych mebli i oœwietlenia vintage. A wiêc po³¹czono to, co wydaje siê do siebie zupe³nie niepasuj¹ce. Jak wiadomo Polak potrafi. Choæ mog¹ nieco niektórych z nas raziæ anglojêzyczne nazwy, to jest to przyjête w œwiecie mody, która dzia³a na rynkach miêdzynarodowych. 06 Duch Niewiadowa - Klienci riska, zachwyceni warszawskim sklepem, zaczêli domagaæ siê sklepów w innych miastach Polski mówi Piotr P³oski. Poniewa taki showroom jest spor¹ inwestycj¹, a pocz¹tkuj¹ca firma nie mog³a sobie pozwoliæ na drugi taki punkt, jej za³o ycielki ponownie zg³osi³y siê do mnie z propozycj¹ stworzenia sklepu, tym razem mobilnego, który móg³by dojechaæ w ka de miejsce. Po g³êbokiej analizie wszelkich mo liwych funkcjonalno-estetyczno-zajawkowych rozwi¹zañ, nawiedzi³ nas duch Niewiadowa. Jednak nawiedzenie to dopiero pocz¹tek, bo prezentowanie mody wymaga³o du ych zmian. - Klasyczna przyczepa podró uj¹ca za maluchem by³a cudna, ale nie pomieœci³aby nawet po³owy naszej kolekcji wyjaœnia P³oski. Trudno by³oby ugoœciæ w œrodku pojedynczego klienta, nie mówi¹c o obs³udze sklepu, czy ekspozycji. Zaczêliœmy zastanawiaæ Ca³oœæ, choæ wa y pó³ tony, siê, jak powiêkszyæ Niewia- wygl¹da lekko i jest dówkê, jak sprawiæ, by ³adnie bardzo transparentna. prezentowa³a ubrania, jakich wieszaków u yæ, eby to mia³o rêce, nogi i ko³a. St¹d wzi¹³ siê pomys³, by wykorzystuj¹c ducha Niewiadowa, stworzyæ inn¹ przestrzeñ, dostosowan¹ do mobilnego sklepu prezentuj¹cego modê? Projekt i stalowe rurki Tak projektant opisuje powstawanie projektu: Projektuj¹c risky trailera, myœla³em o kszta³cie przyczepy, jego charakterystycznych zaokr¹gleniach w okienkach, drzwiach i wyt³oczeniach skorupy. Rysuj¹c graficznie wspomniane czêœci, stara³em siê wykorzystaæ sprawdzony, funkcjonalny i efektowny element z risky shopu, a mianowicie stalowe rurki, które s³u ¹ jako wieszaki dla szarych ubrañ. Mia³y one docelowo stanowiæ konstrukcjê ca³ej przyczepy. I tylko one!. W ten sposób powsta³ szkielet, który do z³udzenia przypomina Niewiadów N126. W dalszym etapie projekt zosta³ symbolicznie uproszczony, ale z zachowaniem ewidentnych skojarzeñ z kultow¹ przyczep¹. Ostatecznie, wszystkie charakterystyczne kszta³ty oryginalnej przyczepy zosta³y odzwierciedlone na ka dym boku w bardzo czytelny i przejrzysty dos³ownie i w przenoœni sposób. Nie zosta³y przys³oniête adnymi innymi elementami, dodatkowymi ³¹cznikami czy uchwytami. Linia pozosta³a niezaburzona dziêki mocowaniom szkieletu na wewnêtrznej konstrukcji. Ca³oœæ, choæ wa y pó³ tony, wygl¹da lekko i jest bardzo transparentna. - Pracuj¹c nad precyzyjnym projektem przyczepy, zacz¹³em wspólnie z Shiro, moim nieocenionym grafikiem, przygotowywaæ jego symulacje 3D wraz z animacj¹. Wydaje siê ona hiperrealna, ale w rzeczywistoœci wykonanie przyczepy przeros³o ten projekt! opowiada P³oski. Dla przyk³adu: pod³oga przyczepy zosta³a wykonana z trudnym do nagiêcia skosem w dwóch p³aszczyznach. Wyeliminowaliœmy w ten sposób nieciekaw¹ przerwê miêdzy zaokr¹glonym nadwoziem a prostym podwoziem. Projektuj¹c nie potrafiliœmy przewidzieæ, czy da siê tego realnie unikn¹æ podczas spawania trudnych, ciê kich i sztywnych elementów. Rozwi¹zania z showroomu wziête Stalowa rurka to motyw przewodni w sklepie risky shop, gdzie wij¹ siê one w ca³ym wnêtrzu tworz¹c rzeÿbê-wieszak. Zosta³y wygiête, zachowuj¹c oryginalny kszta³t przyczepy Niewiadów N126, zespawane, elegancko wyszlifowane i precyzyjnie po³¹czone z zestawem akcesoriów. Potem proszkowo pomalowano je w lakierni. - Po zespawaniu przyczepy porozcinaliœmy j¹, aby jak najbardziej precyzyjnie wspawaæ mechanizmy pozwalaj¹ce na rozk³adanie i transformacjê przyczepy, rozbudowanie jej dodatkowych funkcji wyjaœnia Piotr P³oski. Wszelkie ³¹czenia i mocowania ukryliœmy w rurkach, aby nie zaburzaæ minimalistycznego charakteru konstrukcji. Dziêki temu linia jest bardzo czysta, a ca³oœæ zachowuje odpowiedni kszta³t, k¹ty i wytrzyma³oœæ. Po malowaniu na bia³y po³ysk (takim kolorem pomalowany jest tak e showroom w warszawskim sklepie), szkielet zosta³ zawieszony na hakach i bezpiecznie umieszczony na podwoziu z oryginalnymi ko³ami. Tak risky trailer odjecha³ w sw¹ pierwsz¹ podró do Gdyni. Tam, na festiwalu Open er Heineken, przyczepa stanê³a w znakomitym s¹siedztwie na tle instalacji Paw³a Althamera. Co sk³ada siê na risky trailer? To sklep z oryginalnymi dresami, który mo e przyjechaæ prawie wszêdzie. Jest wyposa ony w gamê prawie dwieœcie najró niejszych wariacji klasycznych wzorów ubrañ, uwspó³czeœnionych, wykonanych z szarego melan u, najczêœciej z wygodnym kapturem. - W konstrukcji z rurek umieœciliœmy wiele dodatkowych funkcji opisuje P³oski. Dziêki ruchomym elementom okienko zamienia siê w wieszak, drzwi w przebieralniê, daszek z du ym logo z grafik¹ risky girls. Kszta³ty wyt³oczone w oryginalnej przyczepie rozk³adaj¹ siê tworz¹c stolik dla sprzedawcy oraz sklepowe witryny. Przyczepa posiada specjalne miejsce, w którym s¹ media: zasilanie kasy fiskalnej, transformatory do prze³¹czania napiêcia tak, by Risky trailer i jego twórca Piotr P³oski. œwiat³a pali³y siê i w podró y i podczas postoju. Pojazd jest w pe³ni sprawny, niezale ny, gotowy do podró y i do wylegiwania siê na pla y. Po dojechaniu do celu, na maszcie na wysokoœci 5 metrów montowana jest kula, która jest swego rodzaju kropk¹ nad i tego projektu. Efekt ale o co chodzi? Gdziekolwiek pojawi siê risky trailer, wzbudza ciekawoœæ i najró niejsze reakcje. - Uda³o nam siê osi¹gn¹æ efekt ale o co chodzi? œmieje siê Piotr P³oski. Z jednej strony wszyscy to sk¹dœ kojarz¹, z drugiej nie potrafi¹ dok³adnie powiedzieæ, sk¹d. Dzieciaki wspinaj¹ siê jak po drabinkach, kierowcy wykrêcaj¹ g³owy, zatrzymuj¹ siê, cofaj¹, nie wierz¹c, e to jeÿdzi! Risky trailer wyró nia siê podczas eventów, happeningów, pokazów jest jednoczeœnie wizytówk¹ obu firm: zarówno Risk. made in Warsaw, jak i vintage smallna. - Najbardziej lubiê j¹ w nocy, gdy jest rozœwietlona od œrodka wyznaje twórca mobilnego sklepu. Choæ w lusterku Landrovera i pomarañczowego mercedesa, którym wozimy przyczepê prezentuje siê równie wyœmienicie. Podró ni¹ jest pe³na uœmiechów z ka dej strony. W nocy, gdy stoi i œwieci, niedowierzanie jest jeszcze wiêksze, bo wygl¹da bardziej kosmicznie. Coœ nostalgicznego Piotr P³oski przyznaje, e jest w jego projekcie coœ nostalgicznego. - Mo e potrzeba wakacji? Taki wyjazd przyczep¹ na wakacje to przecie super sprawa, a ³¹czenie przyjemnego z po ytecznym, czyli pracy z urlopem, to œwietny model na ycie mówi twórca risky trailera Z riskiem odnieœliœmy siê do historii polskiej motoryzacji, siêgnêliœmy do korzeni, ale te wyprzedziliœmy czas i nadaliœmy tej treœci formê z kosmosu. Risk uwielbia eleganckie sukienki i fraki, ale z kapturem i... w szarym dresie. Smallna natomiast ceni dobre, stare wzory, ale ³¹czy je z nowoczesnymi technologiami i autorskimi rozwi¹zaniami na miarê wspó³czesnego ycia. Wspó³praca tych marek to gra na zasadzie podobieñstw i kontrastów. Jak widaæ, risky trailer ma w sobie ducha Niewiadowa, który dla caravaningowców zyskuje dodatkowe znaczenie. To naprawdê cieszy, gdy polscy projektanci i designerzy siêgaj¹ po polsk¹ historiê i tradycjê, potrafi¹ j¹ w tak nowoczesny sposób k przetwarzaæ. dk tekst pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy. 07

5 TEST Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1750 TBi Myœlisz, e masz szczêœcie, punku? Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl) Ludzie to podobno zwierzêta stadne. Wystarczy wybraæ siê w weekend do jednego z wielkich centrów handlowych, gdzie oddaj¹ siê celebracji kapitalizmu. Prawdê mówi¹c ka da okazja jest dobra do œwiêtowania. Dzieñ kota, urodziny Ani (ani moje, ani twoje), zdane albo oblane egzaminy i nowa droga ycia. Wszystko to wi¹ e siê z okreœlonym zachowaniem, którego wyj¹tkowo nie lubiê sk³adanie sobie yczeñ. Nie chodzi tu wcale o wbijanie ka demu ko³ka czy no a w plecy, ale pomyœlcie chwilê. Na ogó³ sk³adacie yczenia ludziom, których co najwy ej tylko tolerujecie. Klepiecie beznadziejne formu³ki maj¹c na wzglêdzie wy³¹cznie to, eby ju siê skoñczy³o. Nie yczycie tym ludziom Ÿle, ale obchodz¹ was tyle co karaluchy w kuchni wolelibyœcie eby ich nie by³o. W przypadku osób, które darzycie wiêksz¹ estym¹ lub w jakiœ sposób kochane yczenia wcale nie s¹ potrzebne. Wa niejsze jest tych 364 dni, które mimo problemów spêdzacie razem ni ten jeden, kiedy to zdrowia, szczêœcia i mi³oœci, no i pieniêdzy. Zawsze to samo. ycz¹c komuœ wszystkiego najlepszego jednoczeœnie sami odbieracie mo liwoœæ posiadania tych rzeczy. I choæ wspó³ ycz¹cy równie wyra a tak¹ nadziejê l¹dujecie w spirali wzajemnego lizusostwa. Jeœli ju jestem zmuszony komuœ z³o yæ yczenia na ogó³ ograniczam siê do szczêœcia. Owszem, zdrowie jest wa ne, ale maj¹c szczêœcie szybko traficie w odpowiednie miejsce celem wyleczenia lub wcale nie zachorujecie. Odpowiedni zbieg okolicznoœci pozwoli wam wyjœæ ca³o z ewentualnej opresji. Jak mawiali ludzie staro ytni pasa erowie na Titanicu zdrowi, szczêœliwi i bogaci byli, ale im nieco szczêœcia zabrak³o. Tego równie brakowa³o Alfie. Kto by pomyœla³, e kiedyœ w³oskie wyœcigówki utar³y nosa samemu Hitlerowi na jego terenie i zdoby³y 08 ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU wejdÿ na i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu tel. redakcja: kilka tytu³ów mistrzowskich w Formule 1. Albo, e Alfa jako pierwsza wprowadzi³a zmienne fazy rozrz¹du. Jednak przez kilkanaœcie ostatnich lat na pró no by³o szukaæ zapowiadanego sportowego serca i pasji prowadzenia. Czasem trafia³y siê przeb³yski choæby w modelach GTA, ale wiêkszoœæ z nich bazowa³a na bardziej plebejskich samochodach, jak Fiaty czy modele od GM. zeskanuj kod i zamów Alfa Romeo z pozycji producenta relatywnie luksusowych i ze spor¹ nutk¹ sportu, samochodów zaczê³a siê zamieniaæ w coœ co bardziej przypomina³o Skodê. Garœciami brali z pó³ek Fiata, dodaj¹c odrobinê w³oskiej dezynwoltury w stylistyce i ¹daj¹c odpowiednio wiêcej lirów. Wspó³czesne Alfy nie wygl¹daj¹ Ÿle, poza Mito oczywiœcie, ale poszukajcie w internecie zdjêæ modeli 6C i 1750 GTA. To jak mocna pornografia bez adnych zahamowaæ. Lubiê Alfy i muszê przyznaæ, e Giulietta wygl¹da naprawdê dobrze. Znaæ na niej linie wyznaczone przez Bravo, ale to tak jakby narzekaæ, e wasza ona ma moc Monici Bellucci. Postawcie obok niej nowe A3 czy inny kompakt segmentu premium, a ka dy wska e Alfê jako dro sz¹. W odpowiedniej konfiguracji wygl¹da jak droga bi uteria Bulgari. Jednak mimo to Giulietta nie mia³a szczêœcia w sprzeda y. Wersji 1.4 zbytnio nie polubi³em, ale ta wersja mo e mieæ szczêœcie. Pomo e w tym czterolistna koniczynka na nadkolu i napis na broszurce Quadrifoglio Verde. Aby os³odziæ fanom brak wersji GTA QV ma ni sze zawieszenie, lepsze hamulce, wydatniejsze biodra i mechanizm ró nicowy Torsen Q2. Równie w œrodku nie ma siê czego wstydziæ. Szczotkowane aluminium œwietnie siê prezentuje, a fotele wygl¹daj¹ niemal jak przeniesione z Ferrari. Szkoda tylko, e nie maj¹ lepszego trzymania bocznego, a dr¹ ek zmiany biegów jest wykonany z plastiku a nie aluminium. Niestety silnik pad³ ofiar¹ downsizingu. To ju nie szalone 3.2 V6 z b³yszcz¹cymi dolotami, a czterocylindrowa Turbo Benzina cm3 i 235 koni mechanicznych potrafi¹ rozpêdziæ w³osk¹ piêknoœæ do setki w mniej ni siedem sekund. Konkurenci potrafi¹ szybciej, ale obciachu na œwiat³ach nie ma. Silnik zbiera siê dobrze, chocia doœæ wczeœnie siê poddaje. Nie brzmi ani nie krêci siê tak jak ten z 147 GTA. Jego brzmienie jest bardziej st³umione i ugrzecznione. No i nie ma czego podziwiaæ przy otwartej masce. Po uruchomieniu trzeba od razu siêgn¹æ do prze³¹cznika systemu DNA. W zamyœle mia³ zmieniaæ nastawy zawieszenia oraz reakcjê uk³adu kierowniczego i napêdowego, ale w praktyce w³aœciwie nie dzia³a. Poza tym ten kto kupuje ponad dwustukonny kompakt nie zamierza jeÿdziæ otumanionym samochodem. Jedynym odpowiednim trybem jest Dynamic, który po ka dym zgaszeniu zap³onu przechodzi w Normal. To tak jakbyœcie spali w salonie maj¹c wczeœniej wspomnian¹ aktorkê w sypialni. Co do jazdy to Giulietta jest utalentowana. Prawie nie przechyla siê na zakrêtach, niemal nie czuæ podsterownoœci. Prawdê mówi¹c blisko jej do konkurentów pod postaci¹ Focusa ST i Megane RS. To odpowiednia kompanka do pokonywania okolicznych oesów, która nie boi siê szar y niczym w³oskie Carabinieri. Na naszych drogach w wiêkszoœci zawieszenie sprawdza siê dobrze. Gorzej po zimie kiedy dziury jeszcze nie s¹ potraktowane asfaltem, przez co czasem nadwozie zbytnio podskakuje, ale czego siê spodziewaliœcie po szybkim hatchbacku? To nie Octavia. Z minusów zmiana biegów mog³aby byæ lepsza, bardziej precyzyjna. Teraz przypomina nieco wczorajsz¹ bruschettê. No i nie mo na wy³¹czyæ kontroli trakcji. Jedynie tryb Dynamic usypia odrobinê czujnoœæ wszelkich systemów, ale ponownie trzeba go w³¹czyæ. Jaka jest cena obcowania z w³osk¹ œlicznotk¹? Nieco ponad sto tysiêcy. Relatywnie tanio bowiem o kilka tysiêcy mniej ni konkurenci. Sêk w tym, e wyposa enie dodatkowe ogromnie kusi. Rewelacyjne lakiery, skórzana tapicerka, system nag³oœniania Bose, felgi w stylu tych z 8C potrafi¹ do³o yæ dodatkowe trzydzieœci tysiêcy. W porównaniu z poprzednimi modelami Giulietta ju nie jest taka dzika ani szalona. Chocia nadal budzi sporo emocji to nie s¹ one ju tak radykalne ani tak ekstatyczne jak kiedyœ. Nie zmienia to faktu, e w zalewie takich samych kompaktów buduje niepowtarzalny klimat i stara siê nawi¹zaæ partnersk¹ relacjê. I choæby z tych wzglêdów warto zapoznaæ siê z ni¹ bli ej. Bo w koñcu ile mo na jeÿdziæ Golfem GTI? k d k Zdjêcia: Alfa Romeo Press 09

6 INFORMATOR PRAWNY Kazusy prawne By³em uczestnikiem kolizji drogowej. S³ysza³em od znajomego, e mam prawo do samochodu zastêpczego do czasu zakupu nowego pojazdu, a nie do wyp³aty kwoty odszkodowania. Mia³em bowiem szkodê ca³kowit¹. Proszê o wyjaœnienie, czy to prawda i w jaki sposób mam dzia³aæ, eby uzyskaæ zwrot œrodków na wynajem. auto karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING ŒRODKI DO KONSERWACJI Tematyka pojazdu zastêpczego od d³u szego czasu by³a przedmiotem sporu pomiêdzy zak³adami ubezpieczeñ, a klientami oraz rzecznikiem ubezpieczonych. Zarówno klienci, jak i rzecznik ubezpieczonych wielokrotnie zwracali uwagê, na to, e poszkodowanemu w wypadku drogowym nale y siê pojazd zastêpczy na czas naprawy pojazdu lub do czasu wyp³aty odszkodowania. Jednak zak³ady ubezpieczeñ nigdy do tych wniosków siê nie przychyla³y. Z oczywistych wzglêdów by³o im to na rêkê, bowiem uwzglêdnianie dla ka dego poszkodowanego samochodu zastêpczego w sposób zdecydowany podra aæ bêdzie koszty likwidacji szkód. Dlatego te spór ten mia³ ogromne znaczenie zarówno dla klientów jak i ubezpieczycieli. Od kilku lat temat pojazdu zastêpczego coraz bardziej zyskiwa³ jednak akceptacjê w orzecznictwie s¹dów. Wi¹za³o siê to te zapewne z tym, e samochód staje siê coraz bardziej podstawowym narzêdziem zarówno dla przedsiêbiorców, jak i osób fizycznych. Najpierw samochód zastêpczy zacz¹³ byæ uwzglêdniany w kosztach likwidacji szkody u przedsiêbiorców je eli wykazali, e samochód uszkodzony by³ narzêdziem dla prowadzenia dzia³alnoœci. Takie ograniczenie do przedsiêbiorców nie przekonywa³o jednak zarówno pozosta³ych klientów zak³adów ubezpieczeniowych, jak i rzecznika ubezpieczonych. Niema³¹ rolê w tym zakresie odegra³ rzecznik ubezpieczonych, który od kilku lat prowadzi³ aktywn¹ kampaniê na rzecz dopuszczenia do mo liwoœci korzystania przez wszystkich poszkodowanych w wypadkach z samochodu zastêpczego w okresie likwidacji szkody. I tak, od 2011 roku S¹d Najwy szy kilkukrotnie wypowiedzia³ siê za szerokim przyznaniem mo liwoœci korzystania z aut zastêpczych. W orzeczeniach III CZP 76/13 oraz III CZP 5/11 stwierdzi³, e ka dy poszkodowany mo e ubiegaæ siê o zwrot kosztów wynajêcia pojazdu zastêpczego. Sprawa III CZP 76/13 dotyczy³a w³aœciciela podmiotu wynajmuj¹cego samochody, który wytoczy³ powództwa o zap³atê jednemu z ubezpieczycieli. Przedsiêbiorca ten wynaj¹³ pojazd na kilkanaœcie dni, a nastêpnie chcia³ odzyskaæ zwrot kosztów wynajmu. W miêdzyczasie okaza³o siê, e pojazd poszkodowanego by³ tak zniszczony, e nie by³a mo liwa naprawa i poszkodowany kupi³ sobie nowy samochód. Ubezpieczyciel pokry³ koszty wynajmu pojazdu tylko do dnia wynajmu pojazdu odmawiaj¹c wyp³aty odszkodowania za nastêpne dni twierdz¹c, e po zap³acie odszkodowania ubezpieczyciel nie ponosi ju odpowiedzialnoœci za szkodê i nie mo na za ten okres domagaæ siê zwrotu kosztów najmu. W efekcie sprawa Micha³ Mêdryk ( Adwokat Ekspert Availo) 10 Bezp³atne zeskanuj kod i zamów tel. informacyjne: komunikacja Partner rubryki trafi³a do S¹du Najwy szego, który odpowiedzia³, e Odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela z tytu³u umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastêpczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbêdnym do nabycia innego nielimitowane porady prawne sprawdÿ TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI pojazdu mechanicznego, je eli odszkodowanie ustalone zosta³o w wysokoœci odpowiadaj¹cej ró nicy pomiêdzy wartoœci¹ pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powoduj¹cego szkodê, a wartoœci¹ pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okaza³a siê niemo liwa lub nieop³acalna (tzw. szkoda ca³kowita) (sygn. III CZP 76/13). S¹d Najwy szy podkreœli³, e warunkiem jest stwierdzenie szkody ca³kowitej i wyp³ata odszkodowania odpowiadaj¹cego wartoœci samochodu w sytuacji, gdy naprawa okaza³a siê niemo liwa lub nieop³acalna. Tak wiêc S¹d Najwy szy przyzna³ mo liwoœæ zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego tak e po wyp³acie odszkodowania w przypadku szkody ca³kowitej do czasu zakupu innego pojazdu, byle tylko poszkodowany by³ w stanie wykazaæ, e taki najem by³ celowy i uzasadniony ekonomicznie, czyli poszkodowany dzia³a³ tak by w minimalizowaæ koszty najmu i, o ile to mo liwe, w odpowiednio krótkim czasie naby³ inny samochód w miejsce uszkodzonego. Okres za który przys³ugiwaæ bêdzie odszkodowanie ka dorazowo mo e byæ kwestionowany przez zak³ad ubezpieczeñ. Jednak obecna sytuacja na rynku pojazdów zastêpczych jest bardzo korzystna dla klientów. Powsta³o w ostatnich latach bardzo du o podmiotów, które zajmuj¹ siê wypo yczaniem pojazdu bezgotówkowo. To te przedsiêbiorstwa bior¹ na siebie ryzyko dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Dlatego warto w niniejszym przypadku rozejrzeæ siê i przeanalizowaæ mo liwoœci znalezienia podmiotu, który bezgotówkowo wynajmie pojazd i przyjmie na siebie ryzyko dochodzenia odszkodowania. Proszê jednak pamiêtaæ, by dok³adnie przeczytaæ warunki takiej umowy najmu i zawartej tam cesji wierzytelnoœci. Najwa niejszym elementem umowy bêd¹ zasady rozliczenia w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wyp³aty odszkodowania. Nale y zwróciæ uwagê, by koszty te nie obci¹ a³y poszkodowanego, ale temat dok³adnego czytania umów i odpowiedzialnoœci za to co siê podpisuje, to jest temat na zupe³nie inne opracowanie i chyba nie wymaga szczegó³owego t³umaczenia w ramach niniejszej odpowiedzi. k d k komunikacja dla.pl motoryzacja inaczej PASTY, ELE MYJ CE Sprzeda : Kraków Al. 29-go Listopada 153 kom tel. (12) zeskanuj kod i zamów HURT - DETAL wejdÿ na i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH Wieliczka, ul. Narutowicza 24 tel , tel , RABAT DLA TAXI DOSTAWA GRATIS ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika SPRZÊG A ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: U HAMULCE ELEMENTY ZAWIESZENIA AMORTYZATORY HAMULCE UK ADY ROZRZ DU USZCZELKI PASKI KLINOWE I ROZRZ DU CONTITECH ELEKTRYKA KNECHT FILTRY SONDY, ŒWIECE PANEWKI Nazwy firm i ich znaki towarowe zosta³y u yte w celach informacyjnych i s¹ zastrze one przez ich w³aœcicieli C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 11

7 INFORMATOR FINANSOWY Ile tak naprawdê kosztuje kredyt samochodowy Niedawno ruszy³a kampania BNP Paribas Bank, w ramach której promowana jest oferta kredytu samochodowego z gwarancj¹ najni szego ca³kowitego kosztu. Warto dok³adniej zastanowiæ siê czym tak naprawdê jest ten parametr. Jak wiadomo banki promuj¹ oferty kredytów z jak najni szym oprocentowaniem lub prowizj¹ 0 proc., ale czy znaj¹c te dwie zmienne da siê ju wybraæ najlepsz¹ ofertê? aneta Pilarska (Comperia.pl) Grunt to dobre oprocentowanie Oprocentowanie wydaje siê byæ g³ównym kosztem jaki poniesiemy decyduj¹c siê na kredyt samochodowy. Pamiêtajmy jednak, e oferty kredytowe zazwyczaj podaj¹ nam wysokoœæ oprocentowania nominalnego. Czêsto zdarza siê jednak, e bank zrekompensuje sobie niskie oprocentowanie podwy szeniem innych kosztów. Wówczas oprocentowanie rzeczywiste oka e siê byæ sporo wiêksze. Zdarza siê równie, e oprocentowanie nominalne w przypadku ofert, które pozwalaj¹ kredytowaæ auta nowe jest ni sze ni to finansuj¹ce samochody u ywane. WeŸmy na przyk³ad dla porównania dwie oferty Toyota Banku w przypadku oferty Eco Hit na Samochody Nowe oprocentowanie kredytu 12 miesiêcznego rozpoczyna siê ju od 2,99 proc. w skali roku, natomiast Kredytu Euro Hit na samochody u ywane od 3,99 proc. Ponadto warto zwróciæ uwagê na to, czy kredyt jest oprocentowany wed³ug sta³ej, czy te zmiennej stopy procentowej. Prowizja 0 proc. ale czy na pewno Drugim podstawowym kosztem spotykanym przy kredytach samochodowych jest prowizja pobierana za udzielenie takiego zobowi¹zania. Zazwyczaj przyjmuje ona wartoœci z przedzia³u 2-5 proc. Obecnie jednak na rynku znaleÿæ mo na oferty kredytowe, w których op³ata ta nie jest naliczana. Przyk³adem takiej oferty jest np. Prowizja 0 proc. za udzielenie kredytu samochodowego Online w mbanku. Trzeba jednak zaznaczyæ, e mbank wymaga od kredytobiorcy posiadania rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego, którego za³o enie mo e siê wi¹zaæ dla klienta z dodatkowym obci¹ eniem. 12 Podobnie sytuacja wygl¹da w przypadku oferty Po yczki Ekspresowej na Samochód w banku Pekao SA. W instytucji tej mo emy otrzymaæ kredyt bez prowizji pod warunkiem prowadzenia rachunku Eurokonto Net. Na rynku wystêpuj¹ tak e produkty, w których wysokoœæ prowizji mo e przyjmowaæ du e rozpiêtoœci. Na przyk³ad oferta kredytu samochodowego w BNP Paribas przewiduje prowizje w wysokoœci od 0 do nawet 15 proc. w zale noœci od kwoty kredytu czy wieku auta. Partner rubryki Za wczeœniejsz¹ sp³atê lub podwy szenie kwoty Wiêkszoœæ ofert kredytów samochodowych nie przewiduje op³at za wczeœniejsz¹ sp³atê takiego zobowi¹zania. ZnaleŸliœmy jednak przyk³ad, w którym poniesienie takiego kosztu bêdzie wymagane. Na przyk³ad kredytuj¹c auto w Santander Consumer Bank prowizja za wczeœniejsza sp³atê wyniesie 80 z³. Kredytobiorca powinien siê równie liczyæ z op³atami je eli zechce podwy szyæ kwotê kredytu. Przyk³adowo w przypadku oferty BNP Parbias prowizja z tego tytu³u mo e wynieœæ nawet 5 proc. licz¹c od kwoty planowanego podwy szenia. Konieczne ubezpieczanie Banki doœæ czêsto oferuj¹ kredyty samochodowe z koniecznym ubezpieczeniem. Na przyk³ad korzystaj¹c z Kredytu Niski Procent Getin Noble Banku klient zobowi¹zuje siê przyst¹piæ do Ubezpieczenia na ycie. Zdarzaj¹ siê tak e oferty w ramach których nale y wykupiæ ubezpieczenie AC. Jest tak chocia by w przypadku wspominanej powy ej oferty BNP Paribas. Klient dostaje do wyboru dwa wyjœcia. Pierwsze to kupno wariantu, w którym konieczne jest za³o enie Konta Dobrze Dobranego oraz przyst¹pienie do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy, a drugi to opcja bez konta, ale z koniecznoœci¹ wykupienia polisy AC oraz przyst¹pienia do ubezpieczenia od utraty pracy. W przypadku ofert, gdy konieczne jest wykupienie ubezpieczenia warto zastanowiæ siê czy na rynku nie s¹ dostêpne lepsze oferty. Mo e siê bowiem okazaæ, e proponowane przez bank ubezpieczenie jest dla nas po prostu niekorzystne. Op³aty dodatkowe Zaci¹gaj¹c kredyt samochodowy warto wiedzieæ, e wiele banków mo e obci¹ yæ nas dodatkowymi kosztami. Na przyk³ad: op³at¹ za zmianê w harmonogramie sp³aty, za przewalutowanie, za wys³anie monitu w zwi¹zku z brakiem dostarczenia karty pojazdu itp. Szczegó³ow¹ listê wszystkich mo liwych kosztów mo na znaleÿæ w tabeli k op³at i prowizji obowi¹zuj¹cej w danym banku. dk dla.pl motoryzacja inaczej NAPRAWA POJAZDÓW osobowych, ciê arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych (MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne) REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA DIESEL SERWIS KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 REGENERACJA WTRYSKIWACZY BOSCH COMMON RAIL tel./fax kom NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH do samochodów osobowych i ciê arowych Wieliczka ul. Sowiñskiego 7 tel.: (12) tel. kom.: SKLEP AKCESORII RAJDOWYCH SERWIS CZYNNY: PN.-PT.:8-17 DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA AUTOELEKTRONIKA NAPRAWA I ADAPTACJA STEROWNIKÓW AIRBAG, ABS, ECU, IMMO... NAWIGACJE SAMOCHODOWE RADIO-CODE IMPORTER CZÊŒCI SILNIKOWYCH NAPRAWA FAP, DPF DOPASOWANIE KLUCZYKÓW NAPRAWA I OS UGA UK ADÓW KLIMATYZACJI CER MOTOR KRAKÓW ul. Przewóz 34a, Kraków tel.: , TURBINY CZÊŒCI DO TURBIN OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ AROWE - MASZYNY ROLNICZE - MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID OWE DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (12) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów PRUSY 13, Kocmyrzów tel ; pn.-pt.: , sob.: zapraszamy: pn. - pt czêœci mechaniczne i elektryczne - uk³ady zawieszenia i wspomagania - filtry, oleje, akumulatory C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 13

8 PORSCHE GT3CCCE Dwie klasy = wiêcej walki Organizatorzy tej serii wyœcigowej wpadli na pomys³, który ma zacieœniæ rywalizacjê miêdzy zawodnikami. Z pozoru drobna zmiana w regulaminie, ma spore znaczenie dla zawodników, a tak e najprawdopodobniej dla widzów. Kierowcy bêd¹ podzieleni na dwie grupy A i B, w zale noœci od ich wyœcigowego sta u i doœwiadczenia. Tym samym mo emy siê spodziewaæ walki dos³ownie na ka dym metrze toru. Jak ten pomys³ siê sprawdzi? Dowiemy siê ju pod koniec kwietnia na wêgierskim Hungaroringu. Obie grupy zawodników bêd¹ oczywiœcie rywalizowaæ wspólnie, w trakcie jednego wyœcigu czy jednej sesji kwalifikacyjnej, jednak bêd¹ prowadzone dwie klasyfikacje punktowe dla ka dej z grup. Na koniec sezonu zostan¹ przyznane dwa tytu³y mistrzowskie - wgrupieaib.tozpewnoœci¹ dodatkowy motywator dla zawodników, którzy nie mog¹ siê pochwaliæ takim doœwiadczeniem, jak najlepsi kierowcy w Porsche GT3CCCE, ale ambicja pcha ich do walki o trofea. Wziêliœmy na przes³uchanie czwórkê kierowców i zapytaliœmy o to, jak siê zapatruj¹ na trzeci ju sezon Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe. Rafa³ Mikrut: Przed sezonem mam mocne postanowienie walki o koñcowe zwyciêstwo w klasie B. Wszystko wskazuje na to, e dziêki temu podzia³owi mocno zacieœni nam siê stawka, a rywalizacja bêdzie bardziej za arta. W ramach przygotowañ do sezonu odby³em ju z zespo³em dwie, owocne sesje testowe i wiem, e wszystko idzie w dobrym kierunku. Liczê na to, e w klasie B, bêdê musia³ siê zmierzyæ z co najmniej czterema, piêcioma zawodnikami, którzy te licz¹ na wygran¹. Jestem bardzo zadowolony z tego, e mamy w kalendarzu nowy tor, czyli Salzburgring. By³em tam tylko raz na testach, ale zapamiêta³em to, jako bardzo urokliwe miejsce, wiêc z chêci¹ tam wrócê. Obiekt jest bardzo malowniczo po³o ony, w górskiej dolinie, co sprawia, e mog¹ nas tam spotkaæ pogodowe niespodzianki. Jaros³aw Budzyñski: To bêdzie mój trzeci sezon w Porsche GT3CCCE. Cieszê siê z podzia³u kierowców na dwie grupy. Ja bêdê startowa³ w klasie B i nie ukrywam, e moj¹ ambicj¹ jest zwyciêstwo w tej klasyfikacji. Trochê siê martwiê o mój samochód, który ma ju za sob¹ bardzo wiele kilometrów przejechanych wyœcigowym tempem. Dlatego przed sezonem zafundowaliœmy mu gruntowny i skrupulatny remont, aby wiernie s³u y³ mi do koñca roku, bo o nowym egzemplarzu myœlê dopiero w kontekœcie kolejnego sezonu. Sezon zapowiada siê bardzo ciekawie, bo podczas ostatnich testach na EuroSpeedway Lausitz jeÿdzi³em z czwórk¹ uczestników pucharu i wszyscy mieœciliœmy siê w sekundzie. Liczê na to, e bêdzie interesuj¹co. Nie mia³em jeszcze przyjemnoœci œcigania siê na torze nieopodal Salzburga, ale s³ysza³em, e ten tor mo e nas bardzo pozytywnie zaskoczyæ. Andrzej Lewandowski: Nie czujê jeszcze tego, e start sezonu jest tu, tu. Wiem, e rywale ju intensywnie trenuj¹, a ja zacznê swoje przygotowania dopiero w kwietniu. Niemniej jednak mam nadziejê, e jak siê skupiê na treningach to szybko z³apiê w³aœciw¹ formê. Myœlê, e w nowym sezonie czeka na nas wiele wyzwañ. Zmierzymy siê z nowymi zawodnikami, wœród nich s¹ bardzo doœwiadczeni i szybcy kierowcy, tacy jak na przyk³ad Adam G³adysz. Spodziewam siê naprawdê zaciêtej walki i jeszcze trudniejszego sezonu ni poprzedni, w którym nie uda³o mi siê obroniæ tytu³u zdobytego w 2012 r. Mam jednak nadziejê, e puchar wróci do mnie po rocznej przerwie. dla.pl motoryzacja inaczej 5% R A B A T U Z K A T A L O G I E M Kraków ul. Ujastek 11 tel fax Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp 1, cp 2, cp3 wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld Stacja Demonta u Pojazdów C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 14 Stefan Biliñski: Ambicje i apetyty przed sezonem s¹ rozbudzone jak zawsze. By³oby mi³o gdyby uda³o mi siê poprawiæ swoje wyniki z ubieg³ego, debiutanckiego sezonu w Porsche GT3CCCE, choæ wiem, e nie bêdzie to ³atwe. W tym sezonie bêdê startowa³ tym samym samochodem, co w zesz³ym roku. Nowy tor to zawsze jest jakieœ urozmaicenie, bo wszystkie pozosta³e obiekty s¹ mi znane. Na austriackim obiekcie by³em do tej pory dwukrotnie, ale nie w roli kierowcy, tylko w roli kibica. To z pewnoœci¹ fajny obiekt, piêknie po³o ony. Liczê na du o frajdy z jazdy w Austrii. tekst pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu G³ogoczów 819 Wadowice Kraków Myœlenice dysponujemy w³asnym transportem sprzeda u ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹! mo liwy monta w naszym serwisie opony nowe i u ywane tel. 12/ , tel. kom , 15

9 Czêœci nowe i u ywane do samochodów dostawczych Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków tel , zapraszamy pon.-pt.: 9:00-19:00 sb.: 9:00-13:00 MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWY BIE CE WULKANIZACJA Wies³aw Banachowicz ELEKTROMECHANIKA KLIMATYZACJA GEOMETRIA KÓ Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel pn.-pt.: 8:00-16:00 AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY DROBNE US UGI, NAPRAWY BIE CE TYPU: WYMIANA OLEJU, HAMULCÓW, FILTRÓW, T UMIKÓW SPRZEDA OPON NOWYCH I U YWANYCH, WYMIANA I NAPRAWA - ATANIE OPON, PRZECHOWALNIA OPON PRZEK ADKI od 60z³ AUTOELEKTRONIKA - KLIMATYZACJA ul. any 28, Kraków-Ruczaj (wjazd od ul. Pszczelnej) TEL specjalizacja airbag AUTOELEKTRONIKA KLIMATYZACJA naprawa modu³ów elektronicznych sterowniki, immobilisery, RADIOCODE, liczniki itp. pe³na diagnostyka komputerowa pn.-pt. 9-17, sb. wg uzgodnieñ C êœ i d z c o wsz s c au Y tki h t F.H.U. Drift Polska Krzysztof Machaj os. Dywizjonu 303 nr 3, Kraków tel , SKLEP MOTORYZACYJNY akumulatory, czêœci, akcesoria, chemia, kosmetyki samochodowe, gad ety, œruby, nakrêtki, szpilki, zawory, wentyle, pierœcienie centruj¹ce, œruby i nakrêtki przeciwkradzie owe dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) s.c. - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PRZECHOWALNIA OPON C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au AUTO SERWIS Castrol Castrol Authorised Dealer 16 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , PE NY ZAKRES US UG ul. Stadionowa 1, Kraków tel , tel. kom opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 17

10 WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 297A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G, R S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej ekologia w motoryzacji 18 LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; FS 95: FuelSave 95; FSD: FuelSave Diesel; VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napêdowy V-Power Nitro+ Diesel; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja Z OMOWANIE POJAZDÓW - ZAŒWIADCZENIA SKUP POJAZDÓW tel: Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11 Wydzielone pasy dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie Mo liwoœæ szybkiego i sprawnego przemieszczenia siê mieszkañców miasta w znaczny sposób wp³ywa na sprawne funkcjonowanie organizmu miejskiego. Autor: Piotr Dera (Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) Zdjêcie: Micha³ Wojtaszka Negatywne skutki gwa³townego wzrostu motoryzacji w Polsce, którego pocz¹tki przypadaj¹ na pocz¹tek lat 90-si¹tych pojawi³y siê szczególnie w du ych miastach. Wzrastaj¹ce zat³oczenie ulic, a w konsekwencji wyd³u aj¹cy siê czas przejazdu, niekorzystnie wp³ynê³o na funkcjonowanie publicznej komunikacji zbiorowej. Na porz¹dku dziennym sta³o siê blokowanie pojazdów komunikacji tramwajowej przez pojazdy samochodowe, czy poruszanie siê pojazdów komunikacji autobusowej w korkach. Bior¹c pod uwagê problemy komunikacyjne, które pojawi³y siê na pocz¹tku lat 90-si¹tych w Krakowie i aby im sprostaæ, zosta³a przyjêta uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 roku Polityka Transportowa dla Krakowa", która zosta³a zaktualizowana w 2007 roku. Politykê tê oparto na zasadach zrównowa onego rozwoju w zakresie systemu transportu zbiorowego, jednoczeœnie okreœlaj¹c jako jedn¹ z podstawowych zasad priorytet w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego z równoczesn¹ ograniczon¹ swobod¹ korzystania z samochodu w niektórych strefach centrum miasta, stanowi¹cych obszar tzw. Œródmieœcia funkcjonalnego. Celem ich zastosowania mia³o byæ u³atwienie funkcjonowania transportu zbiorowego w warunkach rosn¹cego zat³oczenia ulic, a tym samym poprawienie atrakcyjnoœci tego sposobu podró owania. Realizacja przyjêtych zasad mia³a nastêpowaæ m.in. poprzez zastosowanie rozwi¹zañ zapewniaj¹cych priorytet, takich jak: wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (d¹ enie do oddzielenia ruchu tramwajowego od ruchu samochodowego, z mo liwoœci¹ wspólnego poruszania siê z autobusami komunikacji zbiorowej), oraz sygnalizacje œwietlne reaguj¹ce na pojawienie siê pojazdów komunikacji miejskiej. Zaplanowano, e realizacjê priorytetów dla transportu publicznego, utrzymanie punktualnoœci i regularnoœci jego funkcjonowania, ograniczenie dostêpnoœci samochodów do Œródmieœcia (przeciwdzia³aj¹c jego zat³oczeniu i zapewniaj¹c równowagê przepustowoœci) oraz usprawnienie przep³ywu ruchu w dostosowaniu do zmieniaj¹cych warunków, zapewni efektywny system sterowania ruchem. 20 W przypadku zastosowania priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej w Krakowie momentem prze³omowym by³ remont mostu Dêbnickiego i uruchomienie tymczasowego mostu Lajkonik. Miasto obawiaj¹c siê znacznych utrudnieñ komunikacyjnych na jednej z najwa niejszych arterii w mieœcie, po której porusza siê znaczna iloœæ linii autobusowych o du ej czêstotliwoœci, podjê³o prze³omowa decyzjê o wydzieleniu na znacznym odcinku Alei Trzech Wieszczów pasa przeznaczonego wy³¹cznie dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz taxi. Rozwi¹zanie to zosta³o pozytywnie przyjête przez pasa erów oraz spotka³o siê ze zrozumieniem ze strony kierowców, pokazuj¹c decydentom, e takie rozwi¹zania s¹ przez Krakowian oczekiwane. W zakresie poprawy ruchu pojazdów komunikacji tramwajowej w 1999 r. zastosowano w mieœcie eksperymentalne rozwi¹zanie poprzez zastosowanie separatora specjalnie skonstruowany w tym celu krawê nik. Rozwi¹zanie takie zastosowane zosta³o na ulicy Westerplatte i póÿniejsze badania potwierdzi³y jego skutecznoœæ w usprawnieniu ruchu poci¹gów tramwajowych, eliminuj¹c pojazdy samochodowe z torowiska, które wczeœniej by³o notorycznie blokowane przez kierowców. W póÿniejszym okresie zaczê³o byæ ono stosowane do tworzenia wspólnych pasów tramwajowoautobusowych na ci¹gach komunikacyjnych. W Krakowie narodzi³ siê te pomys³ (zaczerpniêty z innych krajów zachodnich) wykorzystania torowisk równie jako pasy autobusowe, a by³ on wynikiem zak³óceñ w ruchu autobusów wynikaj¹cych g³ównie z wystêpuj¹cej kongestii. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na poruszaniu siê autobusów po torowisku szybko zyska³o zwolenników. Niestety wprowadzenie tego typu rozwi¹zania wymaga dostêpnoœci pasa drogowego o odpowiedniej szerokoœci, poniewa autobusy maj¹ inn¹ skrajniê, jeœli chodzi o szerokoœæ. W zwi¹zku z powy szym stosuje siê je g³ównie przy przebudowie torowisk wraz z ulicami i niejednokrotnie odbywa siê kosztem chodnika, zieleñca czy zawê eniem pasa ruchu dla pozosta³ych u ytkowników lub wrêcz jego likwidacji, co jest niepopularne i nierzadko wi¹ e siê z utrudnieniami dla pozosta³ych u ytkowników. Brak miejsca w wielu lokalizacjach w Krakowie, zw³aszcza w centrum, uniemo liwia wprowadzenie takiego rozwi¹zania. Dodatkowo od takiej nawierzchni wymaga siê odpowiedniej noœnoœci, co wi¹ e siê z stosowaniem torowiska o specjalnej konstrukcji. Pomimo znacznie wiêkszych kosztów wprowadzenia takiego rozwi¹zania (o ok %), jest ono bardzo przyjazne dla pasa erów. U³atwia przesiadanie siê (drzwi w drzwi) na wspólnych przystankach oraz dodatkowo wp³ywa na ich uporz¹dkowanie, zw³aszcza w wiêkszych wêz³ach. W Krakowie zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania w celu podniesienia atrakcyjnoœci transportu zbiorowego w zakresie wspólnych rozwi¹zañ dla pojazdów autobusowych i tramwajowych: przystanki tramwajowo autobusowe na wspólnych pasach tramwajowo-autobusowych, np.: - w rejonie skrzy owania ulic Na ZjeŸdzie Limanowskiego, - na Rondzie Grzegórzeckim, - na ul. Grzegórzeckiej przy Hali Targowej, - w rejonie skrzy owania ul. Dietla i Starowiœlnej, - na ul. Lubicz na przystanku Dworzec G³ówny" przystanki tzw. dwustronne (które nie s¹ na wspólnych pasach AT) integruj¹ce oba œrodki transportu, które w Krakowie zlokalizowane s¹ np.: - na pêtli tramwajowej agiewniki, - na ul. Pawiej na przystanku Dworzec G³ówny Zachód". Obecnie pojazdy Komunikacji Miejskiej poruszaj¹ siê po 13 km buspasów oraz 10,7 km wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych. 21

TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING

TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING R E K L A M A #257 EGZEMPLARZ BEZP ATNY To ju koniec auto karambol szczegó³y strona 7 TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING Tuning: Audi A4 B7 Avant Kazusy prawne Ekologia w motoryzacji Wywiad: Nathan

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Amber Gold

Samochodowy Amber Gold #255 EGZEMPLARZ BEZP ATNY Samochodowy Amber Gold Afera CIO auto karambol szczegó³y strona 7 TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING R E K L A M A Rubryka finansowa Honda w centrum Krakowa Wywiad: Sebastien

Bardziej szczegółowo

T UMIKI KATALOG KATALOG MECHANIKA SAMOCHODOWA BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO

T UMIKI KATALOG KATALOG MECHANIKA SAMOCHODOWA BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA

Bardziej szczegółowo

100% 80% rabat KATALOG. rabat. dla kierowców ARHER. rabat 20% WYKORZYSTAJ SWÓJ RABAT. rabat. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Honda w centrum Krakowa

100% 80% rabat KATALOG. rabat. dla kierowców ARHER. rabat 20% WYKORZYSTAJ SWÓJ RABAT. rabat. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Honda w centrum Krakowa ARHER Honda w centrum Krakowa ul. Kapelanka 40, Kraków tel. (12) 261 00 77, fax (12) 261 00 70 www.arher.pl, e-mail: arher@arher.pl [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] TYlko nowe au a oo

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au

KATALOG. dla kierowców OFF-ROAD. z c o wsz s c au [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 5 (223) MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ]

KATALOG. Mercedes Benz. Nowy. dla kierowców. [prezentacja] Najdro szy. Opel Astra. Lexus. kamper œwiata? [ caravaning ] OPC [ tuning ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] WYszukiwarka z c o wsz s c au C êœ i d Y tki h t ISSN 1429-7078 wyd.a nr 6 (236) CZERWIEC 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Opel Astra OPC [ tuning ] Lexus RX

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców ARHER. nowa. Wyprzeda modeli z rocznika 2010

KATALOG. dla kierowców ARHER. nowa. Wyprzeda modeli z rocznika 2010 Kluczowy moment, by kupiæ Hondê Jazz, rocznik 2011 Rabat 2000 z³ + kredyt 50/50 lub rabat 2000 z³ + ubezpieczenie OC/AC/NNW gratis TYlko nowe au a [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] T TYlk

Bardziej szczegółowo

Jaguar XKR-S KATALOG. dla kierowców. Nowy. Formu³a 1. Test. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Opel Zafira. nowoœci w sezonie 2011.

Jaguar XKR-S KATALOG. dla kierowców. Nowy. Formu³a 1. Test. [ www.katalogdlakierowcow.pl. Opel Zafira. nowoœci w sezonie 2011. TYlko nowe au a [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] T TYlk d têp d l ó o os ne u ea er w R E K L A M A ARHER ul. Kapelanka 40 tel. 12/ 261 00 77 szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Nowa Honda Civic. dla kierowców. Kupony rabatowe. rabaty do 100% zaprasza do œrodka [ prezentacja ] Ford Mondeo. 12 nowych.

KATALOG. Nowa Honda Civic. dla kierowców. Kupony rabatowe. rabaty do 100% zaprasza do œrodka [ prezentacja ] Ford Mondeo. 12 nowych. [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] ualnoœci z k nkingi, notowania, biz motoryzacja, samocho ria zdjêæ, wiadomoœci, relacje, testy, prototyp ¹dze, gospodarka, plotki, inwestycje news. relacje,

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Leszek KUZAJ. dla kierowców. Przewartoœciowa³em swoje ycie [ wywiad ] Mazda CX-7. 2,2 diesel [ test ] Nowy Fiat Panda [ prezentacja ]

KATALOG. Leszek KUZAJ. dla kierowców. Przewartoœciowa³em swoje ycie [ wywiad ] Mazda CX-7. 2,2 diesel [ test ] Nowy Fiat Panda [ prezentacja ] [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] aktuane l informacje motoryzacyjne szczegó³y strona 3 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 1 (231) STYCZEÑ 2012 KRAKÓW - WIELICZKA Leszek KUZAJ Przewartoœciowa³em

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG

T UMIKI PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN PEUGEOT RENAULT. CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis KATALOG R E K L A M A oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu samochodowego SKLEPY US UGI Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, 30-694 Kraków

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

KATALOG NAWIGACJA GPS. dla kierowców. urz¹dzenia GPS. akcesoria GPS. SprawdŸ Nas!!! Zadzwoñ 518 326 194. [ www.katalogdlakierowcow.

KATALOG NAWIGACJA GPS. dla kierowców. urz¹dzenia GPS. akcesoria GPS. SprawdŸ Nas!!! Zadzwoñ 518 326 194. [ www.katalogdlakierowcow. NAVI-EXPERT NAWIGACJA GPS SprawdŸ Nas!!! Zadzwoñ 518 326 194 TYlko nowe au a [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] T TYlk d têp d l ó o os AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR ne u ea er w R E K L A M

Bardziej szczegółowo

KERS. Czy naprawdê warto? ARHER. Honda w centrum Krakowa. ul. Kapelanka 40, Kraków tel. (12) 261 00 77, fax (12) 261 00 70

KERS. Czy naprawdê warto? ARHER. Honda w centrum Krakowa. ul. Kapelanka 40, Kraków tel. (12) 261 00 77, fax (12) 261 00 70 [ www.katalogdla kierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] dla kierowców R E K L A M A ISSN 1429-7078 wyd.a nr 10 (228) PA DZIERNIK 2011 KERS Czy naprawdê warto? ARHER Honda w centrum Krakowa ul. Kapelanka 40,

Bardziej szczegółowo

41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl

41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka 31 tel.: 032/ 3423 090, 3423 092 fax: 032/ 3400 153 tel. kom.: 0503 312 447 www.motomaximus.pl [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] VECTOR - sysyemy GPS - szczegó³y strona 14 MOTOMA R E K L A M A szczegó³y strona 12 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 6/2008 15.08-15.09.2008 CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców

KATALOG. dla kierowców szczegó³y strona 10 ISSN 1429-7078 wyd.b nr 2/2008 15.04-15.05.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE MOTOMA IMUS 41-710 Ruda Œl¹ska, ul. Katowicka

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY. Weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych yczy firma KATALOG

KATALOG. dla kierowców BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY. Weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych yczy firma KATALOG Weso³ych Œwi¹t Wielkanocnych yczy firma ISSN 1429-7078 wyd.b nr 1/2008 15.03-15.04.2008 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ CZÊSTOCHOWA-ŒL SK-ZAG ÊBIE NIEZALE NY SERWIS - sklep

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW

KATALOG. dla kierowców AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW [ www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni] R E K L A M A Auto Bartex szczegó³y strona 02 IN 1429-7078 wyd.c nr 3 (6) MARZEC 2009 BIELKO BIA A AUTOMATYCZNE KRZYNIE BIEGÓW AB PALKA MYJNIA AMOCHODOWA

Bardziej szczegółowo

WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT KwartalnikA4nr13.qxd 2005-01-03 16:26 Page 1 Nr 13. Grudzień 2004 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT KwartalnikA4nr13.qxd 2005-01-03 16:26 Page 2 Nowy asortyment części układu kierowniczego i zawieszenia TRW

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 1/2008 (41) MAGAZYN NR 1/2008 (41)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 1/2008 (41) MAGAZYN NR 1/2008 (41) Scania w Polsce MAGAZYN NR 1/2008 (41) MAGAZYN NR 1/2008 (41) Scania Test Tour 2008 OD WYDAWCY Wielki plac budowy W nadchodz¹cych latach Polska ma szanse staæ siê najwiêkszym placem budowy w Europie. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie kierowców. Oszczêdnoœæ, bezpieczeñstwo, czyste œrodowisko.

Szkolenie kierowców. Oszczêdnoœæ, bezpieczeñstwo, czyste œrodowisko. OD WYDAWCY Szkolenie kierowców. Oszczêdnoœæ, bezpieczeñstwo, czyste œrodowisko. Wszyscy w Scania zdajemy sobie sprawê, e wspó³czesne pojazdy s¹ coraz bardziej zaawansowane i skomplikowane. Jednoczeœnie

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (15) Luty 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezpieczniej w Bogucicach Dziêki protestom mieszkañców osiedle Bogucice doczeka siê sygnalizacji œwietlnej.

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2006 (37)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2006 (37) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2006 (37) Konkurs Young European Truck Driver 2007 OD WYDAWCY Szukamy najlepszego kierowcy Drodzy Czytelnicy Mi³o mi poinformowaæ, e rozpoczynamy kolejn¹, trzeci¹ ju edycjê

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu:

KATALOG. dla kierowców WWW.SYSTEMYGPS.PL. vector SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN. Wybrane mo liwoœci systemu: WWW.SYSTEMYGPS.PL SATELITARNY SYSTEM GPS DO ZARZ DZANIA I NADZORU FLOTY POJAZDÓW I MASZYN Wybrane mo liwoœci systemu: Lokalizacja i podgl¹d pojazdu w czasie rzeczywistym Informacja o przebytych trasach

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT KwartalnikA4nr10.qxd 2004-05-07 14:16 Page 1 Nr 10. Kwiecień 2004 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT KwartalnikA4nr10.qxd 2004-05-07 14:16 Page 2 TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne

Bardziej szczegółowo

Porady SJS...czyli bezpieczna jazda. Historia Fuji Heavy. Rajd Szwecji od kuchni. Impreza WRC Spec. 2004. Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata

Porady SJS...czyli bezpieczna jazda. Historia Fuji Heavy. Rajd Szwecji od kuchni. Impreza WRC Spec. 2004. Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Œwiata Nr 04/2004 15.03.2004 m a g a z y n m i ³ o œ n i k ó w s u b a r u Niedzica 2004 Porady SJS......czyli bezpieczna jazda Historia Fuji Heavy Rajd Szwecji od kuchni Impreza WRC Spec. 2004 w w w. s u b a

Bardziej szczegółowo