BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY #258. szczegó³y strona 7. auto. karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING KRAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZP ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY #258. szczegó³y strona 7. auto. karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING KRAKÓW"

Transkrypt

1 R E K L A M A #258 EGZEMPLARZ BEZP ATNY Kto nie lubi kierowców? auto karambol szczegó³y strona 7 TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING Tuning: Audi A4 B7 Avant Ekologia w motoryzacji Ranking kredytów samochodowych Wywiad: Nathan Millward "Risky trailer" Porsche GT3CCCE KRAKÓW ISSN wyd.a nr 4 (258) KWIECIEÑ 2014 Test: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1750 TBi 235KM Caravaning I Ekologia I Finanse I Prawo I Rajdy I Wywiad

2 PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CITROEN CBC PEUGEOT RENAULT CRACOW BUSINESS CORPORATION sklep i serwis Kraków, ul. G³owackiego 56 tel. (12) , DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel MECHANIKA SAMOCHODOWA MECHANIKA SAMOCHODOWA AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2a Hurtownia: tel. (12) , tel./fax Serwis: tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: AUTO Dominik Migas SERWIS tel tel. kom ul. Che³moñskiego 264 czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14 Mechanika i elektryka samochodowa Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji Czêœci zamienne do wszystkich marek Specjalizacja: Hyundai, Kia Pomoc drogowa 24h tel Wszystko dla Twojego uk³adu wydechowego ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 (Kurdwanów) tel.: (12) , kom.: WULKANIZACJA opony nowe i u ywane MECHANIKA I DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA ELEKTRYKA, alternatory, rozruszniki konkurencyjne ceny BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO I T UMIKI, katalizatory - spawanie Czêœ ci do wsz Y s tkic h au t 02 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: , sob: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja ( monta - obs³uga ) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów, oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe ( expresowo ) T³umiki - Katalizatory - Haki / Mechanika Pojazdowa / Wulkanizacja Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (12) , zapraszamy: pn.-pt.: , sb.: WYMIANA KLOCKÓW HAMULCOWYCH PLECIONKI SPRZEDA - MONTA - WYMIANA T UMIKÓW I AKCESORIÓW T UMIKI Wypo yczamy samochody BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko-lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa tel PRZEGL DY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW DO 3,5 T dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 03

3 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE TEMAT Z OK ADKI Kto nie lubi kierowców? Zdaje siê, e wszyscy jak jeden m¹ nienawidz¹ kierowców, którzy nawet miêdzy sob¹ nie pa³aj¹ zbytni¹ estym¹. W ka dym razie ta grupa spo³eczna ostatnimi czasy sta³a siê jedn¹ z najbardziej uciœnionych. Coœ co jest œrodkiem transportu, hobby, czy wa nym wsparciem dla gospodarki co dzieñ dostaje now¹ k³odê pod ko³a. Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl) Mamy rz¹d, policjê, stra miejska, Parlament Europejski, zielonych, producentów samochodów, przechodniów, rowerzystów, zwolenników transportu miejskiego, których nie staæ na w³asne cztery kó³ka tudzie lubi¹cych obcowaæ organoleptycznie ze spoconymi wspó³pasa erami oraz matrony przechodz¹ce na pasach, które co piêæ centymetrów musz¹ poprawiaæ sprz¹czkê do trzewików. Prawdê mówi¹c mimo e kierowcy i w³aœciciele samochodów s¹ jedn¹ z najbardziej wspieraj¹c¹ bud et pañstwa i ich lokalne filie grup¹ spo³eczn¹ mamy mniej do powiedzenia ni g eg ó³ka czerwono-pióra, a bior¹c pod uwagê, e taki ptak nie istnieje sami sobie dopowiedzcie resztê. Na przeciw barykady jak zwykle staje rz¹d i wszelkiej maœci urzêdnicy. Gdyby nie akcyza i podatki, które id¹ na budowê bus pasów i œcie ek rowerowych litr benzyny kosztowa³by mniej ni œredniej jakoœci piwo z miejscowego dyskontu. Niby mia³o iœæ na drogi, ale jak zawsze aktualnie s¹ inne potrzeby, na przyk³ad nadmiernie przepracowani nauczyciele, którym piêtnastogodzinny tydzieñ pracy kojarzy siê z harówk¹ w odkrywkowej kopalni. Jeœli jednak uda wam siê uciu³aæ na wymarzone cztery kó³ka to nie cieszcie siê na zapas. Najpierw trzeba samochód sprowadziæ akcyza, podatek, op³ata ekologiczna, t³umaczenie, pozwolenia i naklejki. A niech was rêka nie œwierzbi na widok czegoœ co ma pojemnoœæ wiêksz¹ ni naparstek bo koszty zwiêksz¹ siê o kilkanaœcie procent, a przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego przywita was bez wazeliny. 04 W przypadku minimalnych uszkodzeñ mi³oœciwie panuj¹cy urzêdas orzeknie, e samochód stwarza zagro enie i e trzeba go zez³omowaæ. Wszystko to na podstawie jakiœ niejasnych dokumentów i w³asnego widzimisiê. Na os³odê dorzuci karê od 50 do 300 tysiêcy z³otych za nielegalne sprowadzenie na teren Unii Europejskiej odpadów. By y³o siê lepiej. W autobusie. Sporo ju jakimœ cudem uda wam siê wyjechaæ nowym, b³yszcz¹cym nabytkiem to prawdopodobnie od razu traficie do wiêzienia, a wasze cztery kó³ka na licytacjê. Otó pos³owie PO wpadli na pomys³, aby karaæ ju za przekroczenie prêdkoœci o jeden mikrometr na godzinê. Obecne standardy fotoradarów, które jakoby robi¹ zdjêcie przy prêdkoœci dozwolonej plus dziesiêæ s¹ zbyt ma³o restrykcyjne, a kwota mandatu zbyt niska. Policjanci równie maj¹ byæ bardziej zmobilizowani. W koñcu wiadomo, e liczniki samochodowe s¹ doskonale precyzyjne, a radar Iskra do najlepszy miernik prêdkoœci i przy okazji przyjaciel fiskusa. Bo tak czy inaczej musisz dojechaæ do pracy, odwieÿæ dziecko do przedszkola i mandat, wiêksza akcyza czy nowy podatek ci w tym nie przeszkodz¹. Te wszystkie m¹droœci zdaje siê maj¹ swój pocz¹tek w Brukseli. Je eli jesteœmy ju przy oœwieconych specjalistach z PE to komórka ENLETS zamierza wy³¹czyæ wasz samochód w ka dym mo liwym momencie. Eksperci stwierdzili, e samochody w ruchu s¹ zagro- eniem dla obywateli i zamierzaj¹ wykorzystaæ technologiê wynalezion¹ przez General Motors aby zdalnie zatrzymaæ samochód, który zosta³ skradziony lub u yty w napadzie. Koncepcja niby s³uszna, ale jak wiadomo, gdzie wysoka technologia i czynnik ludzki wiele nie potrzeba do spektakularnej katastrofy. Skoro ju o katastrofach mowa to nie sposób nie wspomnieæ o naszej uciœnionej naturze. W koñcu trzeba o ni¹ zadbaæ i zakazaæ wjazdu do miast, ograniczyæ prêdkoœæ maksymaln¹ do równej œpi¹cego ó³wia i nomen omen do³o yæ do pieca kolejn¹ norm¹ spalania. Wszak e to cz³owiek odpowiada za zatrwa aj¹ce 5% emisji CO2, w tym samochody ogromne i ca³e 0,5%. Jest siê zatem o co biæ. Nie zrozumcie mnie Ÿle, cieszê siê, e w centrum miasta mogê swobodnie oddychaæ, ale permanentne uwziêcie siê na przemys³ motoryzacyjny przypomina wojnê nuklearn¹ o pietruszkê. Oczywiœcie producenci samochodów uginaj¹ siê pod apelami zap³akanych zwolenników misiów polarnych z ipodami w kieszeni oferuj¹c hybrydy, które nie dzia³aj¹. Aby sprostaæ karko³omnym wymaganiom leœnych oszo³omów i tworzyæ naturalny bieg postêpu ka dy kolejny model musi byæ wiêkszy, lepszy, bezpieczniejszy i l ejszy. Niby wartoœci sprzeczne, ale dziêki nowym super technologi¹ i materia³om daj¹ce siê pogodziæ. Jednak czasem chêæ oszczêdzenia bywa nieodparta. Jak na przyk³ad w nowej klasie C od Mercedesa. Dla niekojarz¹cych to œredniej wielkoœci limuzyna z relatywnie mocnymi silnikami. Gorzej wypada pod wzglêdem tankowania bowiem zbiornika paliwa mieœci jedynie 41 litrów. Pozwoli wam to na dojechanie do nastêpnej stacji na drugim koñcu miasta, a w przypadku debiutuj¹cej wkrótce wersji AMG ( egnaj 6.2 V8 podobnie jak V8 z Audi RS4) pozwoli tylko na uruchomienie silnika. Dziêki temu samochód jest l ejszy o dobre 75 kilogramów bez potrzeby siêgania na pó³kê z napisem w³ókno wêglowe. A jeœli chcecie dodatkowe piêtnaœcie litrów zbiornika to pan Mercedes z radoœci¹ wam je do³o y za skromne 262 z³ote. Kompromisy kosztuj¹, a ekologia wymaga poœwiêceñ i siêganiu do portfela. Klienta oczywiœcie. Do tego dochodz¹ filtry DPF/FAP w dieslach (oszczêdzaj¹ na paliwie to niech maj¹), wy³¹cznie automatyczne skrzynie biegów, elektroniczne hamulce postojowe, downsizing, dziêki któremu wkrótce ma³e silniki bêd¹ pada³y jak muchy, a serwisy zarobi¹, nie daj¹ce wyczucia elektryczne wspomagania kierownicy, zestawy naprawcze zamiast zwyczajnego zapasu, zu ywaj¹ce akumulatory, rozruszniki i turbosprê arki systemy Start/Stop i skomplikowane systemy pok³adowe. W ka dym przypadku jesteœmy ciemiê eni i niebezpiecznie dryfujemy do krainy ludzi poruszaj¹cych siê na lewituj¹cych krzes³ach z filmu WALL-E. A prawdziwe samochody? Bêd¹ tylko na plakatach, przed którymi bêdziemy sk³adaæ k ho³dy. dk OS. GRÊBA ÓW, UL. GEODETÓW 18 B KRZYSIEK CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa Aby pisanki przybra³y wymarzony wygl¹d. Aby Œwiêta Wielkiej Nocy up³ynê³y w mi³ej, rodzinnej atmosferze. Aby na sta³e zagoœci³a radoœæ i spe³ni³y siê marzenia. OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY Kraków ul. Fatimska 2 Aby Œmigus Dyngus by³ wyj¹tkowo szalony i mokry. OBROÑCÓW KRZY A yczy KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW czêœci FATIMSKA tel.: (12) tel. kom.: tel. kom.: CIENISTA BULWAROWA 05

4 CARAVANING Risky trailer, czyli duch Niewiadowa Piotr P³oski, warszawski projektant i za³o yciel galerii obiektów vintage smallna postanowi³ stworzyæ mobilny sklep, by móc kolekcje swoich niezwyk³ych ubrañ pokazaæ nie tylko warszawskim klientom. A niezwyk³e ubrania potrzebuj¹ niezwyk³ego sklepu. I tak powsta³ risky trailer. Opracowanie: Dariusz Wo³odŸko Zdjêcia: Celestyna Król ( Zapewne kszta³t risky trailer, który widzimy na zdjêciach, coœ nam przypomina... Tak, to kszta³t przyczepy Niewiadów! Dlaczego taki i o co tu w³aœciwie chodzi? Zacznijmy od pocz¹tku od wyjaœnienia kim jest Piotr P³oski i jak dosz³o do pomys³u wykorzystania przyczepy kempingowej we wspó³czesnej modzie. - Po kilkunastu latach pracy w korporacji postanowi³em zerwaæ siê ze z³otej smyczy i przejœæ na swoje mówi Piotr P³oski. Za³o y³em studio projektowe i otworzy³em galeriê obiektów: mebli, oœwietlenia, rzeÿb, akcesoriów vintage. Przestrzeñ by³a ma³a (z angielskiego small ) i mieœci³a siê w starej kamienicy przy ul. Smolnej, st¹d nazwa firmy: smallna. Vintage znaczy staromodne i jest czymœ, czego wielu ludzi dziœ oczekuje. Jest powrotem do starych, sprawdzonych wzorców, wpisaniem siê w modê retro. Piotr P³oski ideê vintage wyjaœnia tak: Vintage jest integraln¹ czêœci¹ filozofii marki smallna i przewija siê we wszystkich moich instalacjach. Chodzi o odkrywanie starych zapomnianych obiektów, nadawanie im zupe³nie nowego kontekstu, zestawianie w niepowtarzalnych kombinacjach. Wspó³praca siê op³aca W zesz³ym roku firma P³oskiego nawi¹za³a wspó³pracê z inn¹ warszawsk¹ firm¹ o nazwie Risk. made in Warsaw mark¹ dla amatorów dresów o ciekawym kroju. Koncept krêci siê wokó³ klasyka szarej bluzy z kapturem jak pisz¹ za³o ycielki. Ale co dres ma do mody vintage? - Dzia³aj¹c w odmiennych dziedzinach, znaleÿliœmy wspólny jêzyk dla mody i designu mówi P³oski. Wymieniliœmy siê pomys³ami, wiedz¹, doœwiadczeniem i drog¹ synergii stworzyliœmy przekrêcon¹ przestrzeñ któr¹ nazwaliœmy risky shop powered by smallna. To zwariowany sklep ³¹cz¹cy gamê 150 wzorów ubrañ z szarego dresu z kolekcj¹ ponadczasowych mebli i oœwietlenia vintage. A wiêc po³¹czono to, co wydaje siê do siebie zupe³nie niepasuj¹ce. Jak wiadomo Polak potrafi. Choæ mog¹ nieco niektórych z nas raziæ anglojêzyczne nazwy, to jest to przyjête w œwiecie mody, która dzia³a na rynkach miêdzynarodowych. 06 Duch Niewiadowa - Klienci riska, zachwyceni warszawskim sklepem, zaczêli domagaæ siê sklepów w innych miastach Polski mówi Piotr P³oski. Poniewa taki showroom jest spor¹ inwestycj¹, a pocz¹tkuj¹ca firma nie mog³a sobie pozwoliæ na drugi taki punkt, jej za³o ycielki ponownie zg³osi³y siê do mnie z propozycj¹ stworzenia sklepu, tym razem mobilnego, który móg³by dojechaæ w ka de miejsce. Po g³êbokiej analizie wszelkich mo liwych funkcjonalno-estetyczno-zajawkowych rozwi¹zañ, nawiedzi³ nas duch Niewiadowa. Jednak nawiedzenie to dopiero pocz¹tek, bo prezentowanie mody wymaga³o du ych zmian. - Klasyczna przyczepa podró uj¹ca za maluchem by³a cudna, ale nie pomieœci³aby nawet po³owy naszej kolekcji wyjaœnia P³oski. Trudno by³oby ugoœciæ w œrodku pojedynczego klienta, nie mówi¹c o obs³udze sklepu, czy ekspozycji. Zaczêliœmy zastanawiaæ Ca³oœæ, choæ wa y pó³ tony, siê, jak powiêkszyæ Niewia- wygl¹da lekko i jest dówkê, jak sprawiæ, by ³adnie bardzo transparentna. prezentowa³a ubrania, jakich wieszaków u yæ, eby to mia³o rêce, nogi i ko³a. St¹d wzi¹³ siê pomys³, by wykorzystuj¹c ducha Niewiadowa, stworzyæ inn¹ przestrzeñ, dostosowan¹ do mobilnego sklepu prezentuj¹cego modê? Projekt i stalowe rurki Tak projektant opisuje powstawanie projektu: Projektuj¹c risky trailera, myœla³em o kszta³cie przyczepy, jego charakterystycznych zaokr¹gleniach w okienkach, drzwiach i wyt³oczeniach skorupy. Rysuj¹c graficznie wspomniane czêœci, stara³em siê wykorzystaæ sprawdzony, funkcjonalny i efektowny element z risky shopu, a mianowicie stalowe rurki, które s³u ¹ jako wieszaki dla szarych ubrañ. Mia³y one docelowo stanowiæ konstrukcjê ca³ej przyczepy. I tylko one!. W ten sposób powsta³ szkielet, który do z³udzenia przypomina Niewiadów N126. W dalszym etapie projekt zosta³ symbolicznie uproszczony, ale z zachowaniem ewidentnych skojarzeñ z kultow¹ przyczep¹. Ostatecznie, wszystkie charakterystyczne kszta³ty oryginalnej przyczepy zosta³y odzwierciedlone na ka dym boku w bardzo czytelny i przejrzysty dos³ownie i w przenoœni sposób. Nie zosta³y przys³oniête adnymi innymi elementami, dodatkowymi ³¹cznikami czy uchwytami. Linia pozosta³a niezaburzona dziêki mocowaniom szkieletu na wewnêtrznej konstrukcji. Ca³oœæ, choæ wa y pó³ tony, wygl¹da lekko i jest bardzo transparentna. - Pracuj¹c nad precyzyjnym projektem przyczepy, zacz¹³em wspólnie z Shiro, moim nieocenionym grafikiem, przygotowywaæ jego symulacje 3D wraz z animacj¹. Wydaje siê ona hiperrealna, ale w rzeczywistoœci wykonanie przyczepy przeros³o ten projekt! opowiada P³oski. Dla przyk³adu: pod³oga przyczepy zosta³a wykonana z trudnym do nagiêcia skosem w dwóch p³aszczyznach. Wyeliminowaliœmy w ten sposób nieciekaw¹ przerwê miêdzy zaokr¹glonym nadwoziem a prostym podwoziem. Projektuj¹c nie potrafiliœmy przewidzieæ, czy da siê tego realnie unikn¹æ podczas spawania trudnych, ciê kich i sztywnych elementów. Rozwi¹zania z showroomu wziête Stalowa rurka to motyw przewodni w sklepie risky shop, gdzie wij¹ siê one w ca³ym wnêtrzu tworz¹c rzeÿbê-wieszak. Zosta³y wygiête, zachowuj¹c oryginalny kszta³t przyczepy Niewiadów N126, zespawane, elegancko wyszlifowane i precyzyjnie po³¹czone z zestawem akcesoriów. Potem proszkowo pomalowano je w lakierni. - Po zespawaniu przyczepy porozcinaliœmy j¹, aby jak najbardziej precyzyjnie wspawaæ mechanizmy pozwalaj¹ce na rozk³adanie i transformacjê przyczepy, rozbudowanie jej dodatkowych funkcji wyjaœnia Piotr P³oski. Wszelkie ³¹czenia i mocowania ukryliœmy w rurkach, aby nie zaburzaæ minimalistycznego charakteru konstrukcji. Dziêki temu linia jest bardzo czysta, a ca³oœæ zachowuje odpowiedni kszta³t, k¹ty i wytrzyma³oœæ. Po malowaniu na bia³y po³ysk (takim kolorem pomalowany jest tak e showroom w warszawskim sklepie), szkielet zosta³ zawieszony na hakach i bezpiecznie umieszczony na podwoziu z oryginalnymi ko³ami. Tak risky trailer odjecha³ w sw¹ pierwsz¹ podró do Gdyni. Tam, na festiwalu Open er Heineken, przyczepa stanê³a w znakomitym s¹siedztwie na tle instalacji Paw³a Althamera. Co sk³ada siê na risky trailer? To sklep z oryginalnymi dresami, który mo e przyjechaæ prawie wszêdzie. Jest wyposa ony w gamê prawie dwieœcie najró niejszych wariacji klasycznych wzorów ubrañ, uwspó³czeœnionych, wykonanych z szarego melan u, najczêœciej z wygodnym kapturem. - W konstrukcji z rurek umieœciliœmy wiele dodatkowych funkcji opisuje P³oski. Dziêki ruchomym elementom okienko zamienia siê w wieszak, drzwi w przebieralniê, daszek z du ym logo z grafik¹ risky girls. Kszta³ty wyt³oczone w oryginalnej przyczepie rozk³adaj¹ siê tworz¹c stolik dla sprzedawcy oraz sklepowe witryny. Przyczepa posiada specjalne miejsce, w którym s¹ media: zasilanie kasy fiskalnej, transformatory do prze³¹czania napiêcia tak, by Risky trailer i jego twórca Piotr P³oski. œwiat³a pali³y siê i w podró y i podczas postoju. Pojazd jest w pe³ni sprawny, niezale ny, gotowy do podró y i do wylegiwania siê na pla y. Po dojechaniu do celu, na maszcie na wysokoœci 5 metrów montowana jest kula, która jest swego rodzaju kropk¹ nad i tego projektu. Efekt ale o co chodzi? Gdziekolwiek pojawi siê risky trailer, wzbudza ciekawoœæ i najró niejsze reakcje. - Uda³o nam siê osi¹gn¹æ efekt ale o co chodzi? œmieje siê Piotr P³oski. Z jednej strony wszyscy to sk¹dœ kojarz¹, z drugiej nie potrafi¹ dok³adnie powiedzieæ, sk¹d. Dzieciaki wspinaj¹ siê jak po drabinkach, kierowcy wykrêcaj¹ g³owy, zatrzymuj¹ siê, cofaj¹, nie wierz¹c, e to jeÿdzi! Risky trailer wyró nia siê podczas eventów, happeningów, pokazów jest jednoczeœnie wizytówk¹ obu firm: zarówno Risk. made in Warsaw, jak i vintage smallna. - Najbardziej lubiê j¹ w nocy, gdy jest rozœwietlona od œrodka wyznaje twórca mobilnego sklepu. Choæ w lusterku Landrovera i pomarañczowego mercedesa, którym wozimy przyczepê prezentuje siê równie wyœmienicie. Podró ni¹ jest pe³na uœmiechów z ka dej strony. W nocy, gdy stoi i œwieci, niedowierzanie jest jeszcze wiêksze, bo wygl¹da bardziej kosmicznie. Coœ nostalgicznego Piotr P³oski przyznaje, e jest w jego projekcie coœ nostalgicznego. - Mo e potrzeba wakacji? Taki wyjazd przyczep¹ na wakacje to przecie super sprawa, a ³¹czenie przyjemnego z po ytecznym, czyli pracy z urlopem, to œwietny model na ycie mówi twórca risky trailera Z riskiem odnieœliœmy siê do historii polskiej motoryzacji, siêgnêliœmy do korzeni, ale te wyprzedziliœmy czas i nadaliœmy tej treœci formê z kosmosu. Risk uwielbia eleganckie sukienki i fraki, ale z kapturem i... w szarym dresie. Smallna natomiast ceni dobre, stare wzory, ale ³¹czy je z nowoczesnymi technologiami i autorskimi rozwi¹zaniami na miarê wspó³czesnego ycia. Wspó³praca tych marek to gra na zasadzie podobieñstw i kontrastów. Jak widaæ, risky trailer ma w sobie ducha Niewiadowa, który dla caravaningowców zyskuje dodatkowe znaczenie. To naprawdê cieszy, gdy polscy projektanci i designerzy siêgaj¹ po polsk¹ historiê i tradycjê, potrafi¹ j¹ w tak nowoczesny sposób k przetwarzaæ. dk tekst pochodzi z: dostêpny w salonikach prasy. 07

5 TEST Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1750 TBi Myœlisz, e masz szczêœcie, punku? Tekst: Wojciech Dorosz (99octanow.pl) Ludzie to podobno zwierzêta stadne. Wystarczy wybraæ siê w weekend do jednego z wielkich centrów handlowych, gdzie oddaj¹ siê celebracji kapitalizmu. Prawdê mówi¹c ka da okazja jest dobra do œwiêtowania. Dzieñ kota, urodziny Ani (ani moje, ani twoje), zdane albo oblane egzaminy i nowa droga ycia. Wszystko to wi¹ e siê z okreœlonym zachowaniem, którego wyj¹tkowo nie lubiê sk³adanie sobie yczeñ. Nie chodzi tu wcale o wbijanie ka demu ko³ka czy no a w plecy, ale pomyœlcie chwilê. Na ogó³ sk³adacie yczenia ludziom, których co najwy ej tylko tolerujecie. Klepiecie beznadziejne formu³ki maj¹c na wzglêdzie wy³¹cznie to, eby ju siê skoñczy³o. Nie yczycie tym ludziom Ÿle, ale obchodz¹ was tyle co karaluchy w kuchni wolelibyœcie eby ich nie by³o. W przypadku osób, które darzycie wiêksz¹ estym¹ lub w jakiœ sposób kochane yczenia wcale nie s¹ potrzebne. Wa niejsze jest tych 364 dni, które mimo problemów spêdzacie razem ni ten jeden, kiedy to zdrowia, szczêœcia i mi³oœci, no i pieniêdzy. Zawsze to samo. ycz¹c komuœ wszystkiego najlepszego jednoczeœnie sami odbieracie mo liwoœæ posiadania tych rzeczy. I choæ wspó³ ycz¹cy równie wyra a tak¹ nadziejê l¹dujecie w spirali wzajemnego lizusostwa. Jeœli ju jestem zmuszony komuœ z³o yæ yczenia na ogó³ ograniczam siê do szczêœcia. Owszem, zdrowie jest wa ne, ale maj¹c szczêœcie szybko traficie w odpowiednie miejsce celem wyleczenia lub wcale nie zachorujecie. Odpowiedni zbieg okolicznoœci pozwoli wam wyjœæ ca³o z ewentualnej opresji. Jak mawiali ludzie staro ytni pasa erowie na Titanicu zdrowi, szczêœliwi i bogaci byli, ale im nieco szczêœcia zabrak³o. Tego równie brakowa³o Alfie. Kto by pomyœla³, e kiedyœ w³oskie wyœcigówki utar³y nosa samemu Hitlerowi na jego terenie i zdoby³y 08 ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU wejdÿ na i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu tel. redakcja: kilka tytu³ów mistrzowskich w Formule 1. Albo, e Alfa jako pierwsza wprowadzi³a zmienne fazy rozrz¹du. Jednak przez kilkanaœcie ostatnich lat na pró no by³o szukaæ zapowiadanego sportowego serca i pasji prowadzenia. Czasem trafia³y siê przeb³yski choæby w modelach GTA, ale wiêkszoœæ z nich bazowa³a na bardziej plebejskich samochodach, jak Fiaty czy modele od GM. zeskanuj kod i zamów Alfa Romeo z pozycji producenta relatywnie luksusowych i ze spor¹ nutk¹ sportu, samochodów zaczê³a siê zamieniaæ w coœ co bardziej przypomina³o Skodê. Garœciami brali z pó³ek Fiata, dodaj¹c odrobinê w³oskiej dezynwoltury w stylistyce i ¹daj¹c odpowiednio wiêcej lirów. Wspó³czesne Alfy nie wygl¹daj¹ Ÿle, poza Mito oczywiœcie, ale poszukajcie w internecie zdjêæ modeli 6C i 1750 GTA. To jak mocna pornografia bez adnych zahamowaæ. Lubiê Alfy i muszê przyznaæ, e Giulietta wygl¹da naprawdê dobrze. Znaæ na niej linie wyznaczone przez Bravo, ale to tak jakby narzekaæ, e wasza ona ma moc Monici Bellucci. Postawcie obok niej nowe A3 czy inny kompakt segmentu premium, a ka dy wska e Alfê jako dro sz¹. W odpowiedniej konfiguracji wygl¹da jak droga bi uteria Bulgari. Jednak mimo to Giulietta nie mia³a szczêœcia w sprzeda y. Wersji 1.4 zbytnio nie polubi³em, ale ta wersja mo e mieæ szczêœcie. Pomo e w tym czterolistna koniczynka na nadkolu i napis na broszurce Quadrifoglio Verde. Aby os³odziæ fanom brak wersji GTA QV ma ni sze zawieszenie, lepsze hamulce, wydatniejsze biodra i mechanizm ró nicowy Torsen Q2. Równie w œrodku nie ma siê czego wstydziæ. Szczotkowane aluminium œwietnie siê prezentuje, a fotele wygl¹daj¹ niemal jak przeniesione z Ferrari. Szkoda tylko, e nie maj¹ lepszego trzymania bocznego, a dr¹ ek zmiany biegów jest wykonany z plastiku a nie aluminium. Niestety silnik pad³ ofiar¹ downsizingu. To ju nie szalone 3.2 V6 z b³yszcz¹cymi dolotami, a czterocylindrowa Turbo Benzina cm3 i 235 koni mechanicznych potrafi¹ rozpêdziæ w³osk¹ piêknoœæ do setki w mniej ni siedem sekund. Konkurenci potrafi¹ szybciej, ale obciachu na œwiat³ach nie ma. Silnik zbiera siê dobrze, chocia doœæ wczeœnie siê poddaje. Nie brzmi ani nie krêci siê tak jak ten z 147 GTA. Jego brzmienie jest bardziej st³umione i ugrzecznione. No i nie ma czego podziwiaæ przy otwartej masce. Po uruchomieniu trzeba od razu siêgn¹æ do prze³¹cznika systemu DNA. W zamyœle mia³ zmieniaæ nastawy zawieszenia oraz reakcjê uk³adu kierowniczego i napêdowego, ale w praktyce w³aœciwie nie dzia³a. Poza tym ten kto kupuje ponad dwustukonny kompakt nie zamierza jeÿdziæ otumanionym samochodem. Jedynym odpowiednim trybem jest Dynamic, który po ka dym zgaszeniu zap³onu przechodzi w Normal. To tak jakbyœcie spali w salonie maj¹c wczeœniej wspomnian¹ aktorkê w sypialni. Co do jazdy to Giulietta jest utalentowana. Prawie nie przechyla siê na zakrêtach, niemal nie czuæ podsterownoœci. Prawdê mówi¹c blisko jej do konkurentów pod postaci¹ Focusa ST i Megane RS. To odpowiednia kompanka do pokonywania okolicznych oesów, która nie boi siê szar y niczym w³oskie Carabinieri. Na naszych drogach w wiêkszoœci zawieszenie sprawdza siê dobrze. Gorzej po zimie kiedy dziury jeszcze nie s¹ potraktowane asfaltem, przez co czasem nadwozie zbytnio podskakuje, ale czego siê spodziewaliœcie po szybkim hatchbacku? To nie Octavia. Z minusów zmiana biegów mog³aby byæ lepsza, bardziej precyzyjna. Teraz przypomina nieco wczorajsz¹ bruschettê. No i nie mo na wy³¹czyæ kontroli trakcji. Jedynie tryb Dynamic usypia odrobinê czujnoœæ wszelkich systemów, ale ponownie trzeba go w³¹czyæ. Jaka jest cena obcowania z w³osk¹ œlicznotk¹? Nieco ponad sto tysiêcy. Relatywnie tanio bowiem o kilka tysiêcy mniej ni konkurenci. Sêk w tym, e wyposa enie dodatkowe ogromnie kusi. Rewelacyjne lakiery, skórzana tapicerka, system nag³oœniania Bose, felgi w stylu tych z 8C potrafi¹ do³o yæ dodatkowe trzydzieœci tysiêcy. W porównaniu z poprzednimi modelami Giulietta ju nie jest taka dzika ani szalona. Chocia nadal budzi sporo emocji to nie s¹ one ju tak radykalne ani tak ekstatyczne jak kiedyœ. Nie zmienia to faktu, e w zalewie takich samych kompaktów buduje niepowtarzalny klimat i stara siê nawi¹zaæ partnersk¹ relacjê. I choæby z tych wzglêdów warto zapoznaæ siê z ni¹ bli ej. Bo w koñcu ile mo na jeÿdziæ Golfem GTI? k d k Zdjêcia: Alfa Romeo Press 09

6 INFORMATOR PRAWNY Kazusy prawne By³em uczestnikiem kolizji drogowej. S³ysza³em od znajomego, e mam prawo do samochodu zastêpczego do czasu zakupu nowego pojazdu, a nie do wyp³aty kwoty odszkodowania. Mia³em bowiem szkodê ca³kowit¹. Proszê o wyjaœnienie, czy to prawda i w jaki sposób mam dzia³aæ, eby uzyskaæ zwrot œrodków na wynajem. auto karambol TURBOSPRÊ ARKI NOWE REGENEROWANE TUNING ŒRODKI DO KONSERWACJI Tematyka pojazdu zastêpczego od d³u szego czasu by³a przedmiotem sporu pomiêdzy zak³adami ubezpieczeñ, a klientami oraz rzecznikiem ubezpieczonych. Zarówno klienci, jak i rzecznik ubezpieczonych wielokrotnie zwracali uwagê, na to, e poszkodowanemu w wypadku drogowym nale y siê pojazd zastêpczy na czas naprawy pojazdu lub do czasu wyp³aty odszkodowania. Jednak zak³ady ubezpieczeñ nigdy do tych wniosków siê nie przychyla³y. Z oczywistych wzglêdów by³o im to na rêkê, bowiem uwzglêdnianie dla ka dego poszkodowanego samochodu zastêpczego w sposób zdecydowany podra aæ bêdzie koszty likwidacji szkód. Dlatego te spór ten mia³ ogromne znaczenie zarówno dla klientów jak i ubezpieczycieli. Od kilku lat temat pojazdu zastêpczego coraz bardziej zyskiwa³ jednak akceptacjê w orzecznictwie s¹dów. Wi¹za³o siê to te zapewne z tym, e samochód staje siê coraz bardziej podstawowym narzêdziem zarówno dla przedsiêbiorców, jak i osób fizycznych. Najpierw samochód zastêpczy zacz¹³ byæ uwzglêdniany w kosztach likwidacji szkody u przedsiêbiorców je eli wykazali, e samochód uszkodzony by³ narzêdziem dla prowadzenia dzia³alnoœci. Takie ograniczenie do przedsiêbiorców nie przekonywa³o jednak zarówno pozosta³ych klientów zak³adów ubezpieczeniowych, jak i rzecznika ubezpieczonych. Niema³¹ rolê w tym zakresie odegra³ rzecznik ubezpieczonych, który od kilku lat prowadzi³ aktywn¹ kampaniê na rzecz dopuszczenia do mo liwoœci korzystania przez wszystkich poszkodowanych w wypadkach z samochodu zastêpczego w okresie likwidacji szkody. I tak, od 2011 roku S¹d Najwy szy kilkukrotnie wypowiedzia³ siê za szerokim przyznaniem mo liwoœci korzystania z aut zastêpczych. W orzeczeniach III CZP 76/13 oraz III CZP 5/11 stwierdzi³, e ka dy poszkodowany mo e ubiegaæ siê o zwrot kosztów wynajêcia pojazdu zastêpczego. Sprawa III CZP 76/13 dotyczy³a w³aœciciela podmiotu wynajmuj¹cego samochody, który wytoczy³ powództwa o zap³atê jednemu z ubezpieczycieli. Przedsiêbiorca ten wynaj¹³ pojazd na kilkanaœcie dni, a nastêpnie chcia³ odzyskaæ zwrot kosztów wynajmu. W miêdzyczasie okaza³o siê, e pojazd poszkodowanego by³ tak zniszczony, e nie by³a mo liwa naprawa i poszkodowany kupi³ sobie nowy samochód. Ubezpieczyciel pokry³ koszty wynajmu pojazdu tylko do dnia wynajmu pojazdu odmawiaj¹c wyp³aty odszkodowania za nastêpne dni twierdz¹c, e po zap³acie odszkodowania ubezpieczyciel nie ponosi ju odpowiedzialnoœci za szkodê i nie mo na za ten okres domagaæ siê zwrotu kosztów najmu. W efekcie sprawa Micha³ Mêdryk ( Adwokat Ekspert Availo) 10 Bezp³atne zeskanuj kod i zamów tel. informacyjne: komunikacja Partner rubryki trafi³a do S¹du Najwy szego, który odpowiedzia³, e Odpowiedzialnoœæ ubezpieczyciela z tytu³u umowy obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastêpczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbêdnym do nabycia innego nielimitowane porady prawne sprawdÿ TWÓJ PRAWNIK OD RÊKI pojazdu mechanicznego, je eli odszkodowanie ustalone zosta³o w wysokoœci odpowiadaj¹cej ró nicy pomiêdzy wartoœci¹ pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powoduj¹cego szkodê, a wartoœci¹ pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okaza³a siê niemo liwa lub nieop³acalna (tzw. szkoda ca³kowita) (sygn. III CZP 76/13). S¹d Najwy szy podkreœli³, e warunkiem jest stwierdzenie szkody ca³kowitej i wyp³ata odszkodowania odpowiadaj¹cego wartoœci samochodu w sytuacji, gdy naprawa okaza³a siê niemo liwa lub nieop³acalna. Tak wiêc S¹d Najwy szy przyzna³ mo liwoœæ zwrotu kosztów najmu pojazdu zastêpczego tak e po wyp³acie odszkodowania w przypadku szkody ca³kowitej do czasu zakupu innego pojazdu, byle tylko poszkodowany by³ w stanie wykazaæ, e taki najem by³ celowy i uzasadniony ekonomicznie, czyli poszkodowany dzia³a³ tak by w minimalizowaæ koszty najmu i, o ile to mo liwe, w odpowiednio krótkim czasie naby³ inny samochód w miejsce uszkodzonego. Okres za który przys³ugiwaæ bêdzie odszkodowanie ka dorazowo mo e byæ kwestionowany przez zak³ad ubezpieczeñ. Jednak obecna sytuacja na rynku pojazdów zastêpczych jest bardzo korzystna dla klientów. Powsta³o w ostatnich latach bardzo du o podmiotów, które zajmuj¹ siê wypo yczaniem pojazdu bezgotówkowo. To te przedsiêbiorstwa bior¹ na siebie ryzyko dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela. Dlatego warto w niniejszym przypadku rozejrzeæ siê i przeanalizowaæ mo liwoœci znalezienia podmiotu, który bezgotówkowo wynajmie pojazd i przyjmie na siebie ryzyko dochodzenia odszkodowania. Proszê jednak pamiêtaæ, by dok³adnie przeczytaæ warunki takiej umowy najmu i zawartej tam cesji wierzytelnoœci. Najwa niejszym elementem umowy bêd¹ zasady rozliczenia w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wyp³aty odszkodowania. Nale y zwróciæ uwagê, by koszty te nie obci¹ a³y poszkodowanego, ale temat dok³adnego czytania umów i odpowiedzialnoœci za to co siê podpisuje, to jest temat na zupe³nie inne opracowanie i chyba nie wymaga szczegó³owego t³umaczenia w ramach niniejszej odpowiedzi. k d k komunikacja dla.pl motoryzacja inaczej PASTY, ELE MYJ CE Sprzeda : Kraków Al. 29-go Listopada 153 kom tel. (12) zeskanuj kod i zamów HURT - DETAL wejdÿ na i zamów papierowe wydanie gazety z dostaw¹ do domu HURTOWNIA CZÊŒCI SAMOCHODOWYCH Wieliczka, ul. Narutowicza 24 tel , tel , RABAT DLA TAXI DOSTAWA GRATIS ZAMÓW GAZETÊ DO DOMU FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Naprawa uk³adów klimatyzacji KOMPLEKSOWE SPRAWDZENIE AUTA PRZED KUPNEM Geometria - Mechanika pojazdowa - Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju - Diagnostyka komputerowa silnika SPRZÊG A ul. Cechowa 100 b, Kraków, tel./fax: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: U HAMULCE ELEMENTY ZAWIESZENIA AMORTYZATORY HAMULCE UK ADY ROZRZ DU USZCZELKI PASKI KLINOWE I ROZRZ DU CONTITECH ELEKTRYKA KNECHT FILTRY SONDY, ŒWIECE PANEWKI Nazwy firm i ich znaki towarowe zosta³y u yte w celach informacyjnych i s¹ zastrze one przez ich w³aœcicieli C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 11

7 INFORMATOR FINANSOWY Ile tak naprawdê kosztuje kredyt samochodowy Niedawno ruszy³a kampania BNP Paribas Bank, w ramach której promowana jest oferta kredytu samochodowego z gwarancj¹ najni szego ca³kowitego kosztu. Warto dok³adniej zastanowiæ siê czym tak naprawdê jest ten parametr. Jak wiadomo banki promuj¹ oferty kredytów z jak najni szym oprocentowaniem lub prowizj¹ 0 proc., ale czy znaj¹c te dwie zmienne da siê ju wybraæ najlepsz¹ ofertê? aneta Pilarska (Comperia.pl) Grunt to dobre oprocentowanie Oprocentowanie wydaje siê byæ g³ównym kosztem jaki poniesiemy decyduj¹c siê na kredyt samochodowy. Pamiêtajmy jednak, e oferty kredytowe zazwyczaj podaj¹ nam wysokoœæ oprocentowania nominalnego. Czêsto zdarza siê jednak, e bank zrekompensuje sobie niskie oprocentowanie podwy szeniem innych kosztów. Wówczas oprocentowanie rzeczywiste oka e siê byæ sporo wiêksze. Zdarza siê równie, e oprocentowanie nominalne w przypadku ofert, które pozwalaj¹ kredytowaæ auta nowe jest ni sze ni to finansuj¹ce samochody u ywane. WeŸmy na przyk³ad dla porównania dwie oferty Toyota Banku w przypadku oferty Eco Hit na Samochody Nowe oprocentowanie kredytu 12 miesiêcznego rozpoczyna siê ju od 2,99 proc. w skali roku, natomiast Kredytu Euro Hit na samochody u ywane od 3,99 proc. Ponadto warto zwróciæ uwagê na to, czy kredyt jest oprocentowany wed³ug sta³ej, czy te zmiennej stopy procentowej. Prowizja 0 proc. ale czy na pewno Drugim podstawowym kosztem spotykanym przy kredytach samochodowych jest prowizja pobierana za udzielenie takiego zobowi¹zania. Zazwyczaj przyjmuje ona wartoœci z przedzia³u 2-5 proc. Obecnie jednak na rynku znaleÿæ mo na oferty kredytowe, w których op³ata ta nie jest naliczana. Przyk³adem takiej oferty jest np. Prowizja 0 proc. za udzielenie kredytu samochodowego Online w mbanku. Trzeba jednak zaznaczyæ, e mbank wymaga od kredytobiorcy posiadania rachunku oszczêdnoœciowo-rozliczeniowego, którego za³o enie mo e siê wi¹zaæ dla klienta z dodatkowym obci¹ eniem. 12 Podobnie sytuacja wygl¹da w przypadku oferty Po yczki Ekspresowej na Samochód w banku Pekao SA. W instytucji tej mo emy otrzymaæ kredyt bez prowizji pod warunkiem prowadzenia rachunku Eurokonto Net. Na rynku wystêpuj¹ tak e produkty, w których wysokoœæ prowizji mo e przyjmowaæ du e rozpiêtoœci. Na przyk³ad oferta kredytu samochodowego w BNP Paribas przewiduje prowizje w wysokoœci od 0 do nawet 15 proc. w zale noœci od kwoty kredytu czy wieku auta. Partner rubryki Za wczeœniejsz¹ sp³atê lub podwy szenie kwoty Wiêkszoœæ ofert kredytów samochodowych nie przewiduje op³at za wczeœniejsz¹ sp³atê takiego zobowi¹zania. ZnaleŸliœmy jednak przyk³ad, w którym poniesienie takiego kosztu bêdzie wymagane. Na przyk³ad kredytuj¹c auto w Santander Consumer Bank prowizja za wczeœniejsza sp³atê wyniesie 80 z³. Kredytobiorca powinien siê równie liczyæ z op³atami je eli zechce podwy szyæ kwotê kredytu. Przyk³adowo w przypadku oferty BNP Parbias prowizja z tego tytu³u mo e wynieœæ nawet 5 proc. licz¹c od kwoty planowanego podwy szenia. Konieczne ubezpieczanie Banki doœæ czêsto oferuj¹ kredyty samochodowe z koniecznym ubezpieczeniem. Na przyk³ad korzystaj¹c z Kredytu Niski Procent Getin Noble Banku klient zobowi¹zuje siê przyst¹piæ do Ubezpieczenia na ycie. Zdarzaj¹ siê tak e oferty w ramach których nale y wykupiæ ubezpieczenie AC. Jest tak chocia by w przypadku wspominanej powy ej oferty BNP Paribas. Klient dostaje do wyboru dwa wyjœcia. Pierwsze to kupno wariantu, w którym konieczne jest za³o enie Konta Dobrze Dobranego oraz przyst¹pienie do ubezpieczenia grupowego od utraty pracy, a drugi to opcja bez konta, ale z koniecznoœci¹ wykupienia polisy AC oraz przyst¹pienia do ubezpieczenia od utraty pracy. W przypadku ofert, gdy konieczne jest wykupienie ubezpieczenia warto zastanowiæ siê czy na rynku nie s¹ dostêpne lepsze oferty. Mo e siê bowiem okazaæ, e proponowane przez bank ubezpieczenie jest dla nas po prostu niekorzystne. Op³aty dodatkowe Zaci¹gaj¹c kredyt samochodowy warto wiedzieæ, e wiele banków mo e obci¹ yæ nas dodatkowymi kosztami. Na przyk³ad: op³at¹ za zmianê w harmonogramie sp³aty, za przewalutowanie, za wys³anie monitu w zwi¹zku z brakiem dostarczenia karty pojazdu itp. Szczegó³ow¹ listê wszystkich mo liwych kosztów mo na znaleÿæ w tabeli k op³at i prowizji obowi¹zuj¹cej w danym banku. dk dla.pl motoryzacja inaczej NAPRAWA POJAZDÓW osobowych, ciê arowych i dostawczych oraz koparek i maszyn budowlanych (MAN, SCANIA, DAF, VOLVO, IVECO, MERCEDES, RENAULT, DUTZ, OPEL, BMW, VW, AUDI, SKODA i inne) REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA DIESEL SERWIS KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 REGENERACJA WTRYSKIWACZY BOSCH COMMON RAIL tel./fax kom NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH do samochodów osobowych i ciê arowych Wieliczka ul. Sowiñskiego 7 tel.: (12) tel. kom.: SKLEP AKCESORII RAJDOWYCH SERWIS CZYNNY: PN.-PT.:8-17 DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA AUTOELEKTRONIKA NAPRAWA I ADAPTACJA STEROWNIKÓW AIRBAG, ABS, ECU, IMMO... NAWIGACJE SAMOCHODOWE RADIO-CODE IMPORTER CZÊŒCI SILNIKOWYCH NAPRAWA FAP, DPF DOPASOWANIE KLUCZYKÓW NAPRAWA I OS UGA UK ADÓW KLIMATYZACJI CER MOTOR KRAKÓW ul. Przewóz 34a, Kraków tel.: , TURBINY CZÊŒCI DO TURBIN OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ AROWE - MASZYNY ROLNICZE - MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID OWE DO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (12) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów PRUSY 13, Kocmyrzów tel ; pn.-pt.: , sob.: zapraszamy: pn. - pt czêœci mechaniczne i elektryczne - uk³ady zawieszenia i wspomagania - filtry, oleje, akumulatory C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 13

8 PORSCHE GT3CCCE Dwie klasy = wiêcej walki Organizatorzy tej serii wyœcigowej wpadli na pomys³, który ma zacieœniæ rywalizacjê miêdzy zawodnikami. Z pozoru drobna zmiana w regulaminie, ma spore znaczenie dla zawodników, a tak e najprawdopodobniej dla widzów. Kierowcy bêd¹ podzieleni na dwie grupy A i B, w zale noœci od ich wyœcigowego sta u i doœwiadczenia. Tym samym mo emy siê spodziewaæ walki dos³ownie na ka dym metrze toru. Jak ten pomys³ siê sprawdzi? Dowiemy siê ju pod koniec kwietnia na wêgierskim Hungaroringu. Obie grupy zawodników bêd¹ oczywiœcie rywalizowaæ wspólnie, w trakcie jednego wyœcigu czy jednej sesji kwalifikacyjnej, jednak bêd¹ prowadzone dwie klasyfikacje punktowe dla ka dej z grup. Na koniec sezonu zostan¹ przyznane dwa tytu³y mistrzowskie - wgrupieaib.tozpewnoœci¹ dodatkowy motywator dla zawodników, którzy nie mog¹ siê pochwaliæ takim doœwiadczeniem, jak najlepsi kierowcy w Porsche GT3CCCE, ale ambicja pcha ich do walki o trofea. Wziêliœmy na przes³uchanie czwórkê kierowców i zapytaliœmy o to, jak siê zapatruj¹ na trzeci ju sezon Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe. Rafa³ Mikrut: Przed sezonem mam mocne postanowienie walki o koñcowe zwyciêstwo w klasie B. Wszystko wskazuje na to, e dziêki temu podzia³owi mocno zacieœni nam siê stawka, a rywalizacja bêdzie bardziej za arta. W ramach przygotowañ do sezonu odby³em ju z zespo³em dwie, owocne sesje testowe i wiem, e wszystko idzie w dobrym kierunku. Liczê na to, e w klasie B, bêdê musia³ siê zmierzyæ z co najmniej czterema, piêcioma zawodnikami, którzy te licz¹ na wygran¹. Jestem bardzo zadowolony z tego, e mamy w kalendarzu nowy tor, czyli Salzburgring. By³em tam tylko raz na testach, ale zapamiêta³em to, jako bardzo urokliwe miejsce, wiêc z chêci¹ tam wrócê. Obiekt jest bardzo malowniczo po³o ony, w górskiej dolinie, co sprawia, e mog¹ nas tam spotkaæ pogodowe niespodzianki. Jaros³aw Budzyñski: To bêdzie mój trzeci sezon w Porsche GT3CCCE. Cieszê siê z podzia³u kierowców na dwie grupy. Ja bêdê startowa³ w klasie B i nie ukrywam, e moj¹ ambicj¹ jest zwyciêstwo w tej klasyfikacji. Trochê siê martwiê o mój samochód, który ma ju za sob¹ bardzo wiele kilometrów przejechanych wyœcigowym tempem. Dlatego przed sezonem zafundowaliœmy mu gruntowny i skrupulatny remont, aby wiernie s³u y³ mi do koñca roku, bo o nowym egzemplarzu myœlê dopiero w kontekœcie kolejnego sezonu. Sezon zapowiada siê bardzo ciekawie, bo podczas ostatnich testach na EuroSpeedway Lausitz jeÿdzi³em z czwórk¹ uczestników pucharu i wszyscy mieœciliœmy siê w sekundzie. Liczê na to, e bêdzie interesuj¹co. Nie mia³em jeszcze przyjemnoœci œcigania siê na torze nieopodal Salzburga, ale s³ysza³em, e ten tor mo e nas bardzo pozytywnie zaskoczyæ. Andrzej Lewandowski: Nie czujê jeszcze tego, e start sezonu jest tu, tu. Wiem, e rywale ju intensywnie trenuj¹, a ja zacznê swoje przygotowania dopiero w kwietniu. Niemniej jednak mam nadziejê, e jak siê skupiê na treningach to szybko z³apiê w³aœciw¹ formê. Myœlê, e w nowym sezonie czeka na nas wiele wyzwañ. Zmierzymy siê z nowymi zawodnikami, wœród nich s¹ bardzo doœwiadczeni i szybcy kierowcy, tacy jak na przyk³ad Adam G³adysz. Spodziewam siê naprawdê zaciêtej walki i jeszcze trudniejszego sezonu ni poprzedni, w którym nie uda³o mi siê obroniæ tytu³u zdobytego w 2012 r. Mam jednak nadziejê, e puchar wróci do mnie po rocznej przerwie. dla.pl motoryzacja inaczej 5% R A B A T U Z K A T A L O G I E M Kraków ul. Ujastek 11 tel fax Diesel Centrum Transbud Nowa Huta S.A. Profesjonalny SERWIS aparatury wtryskowej do samochodów osobowych i ciê arowych NAPRAWY I DIAGNOSTYKA: pomp rzêdowych sterowanych mechanicznie i elektrycznie pomp rozdzielaczowych VE, VE-EDC pomp wtryskowych VP 29/30, VP 44 pomp wysokiego ciœnienia cp 1, cp 2, cp3 wtryskiwaczy wszystkich typów wtryskiwaczy COMMON RAIL pompowtryskiwaczy i pomp pld Stacja Demonta u Pojazdów C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 14 Stefan Biliñski: Ambicje i apetyty przed sezonem s¹ rozbudzone jak zawsze. By³oby mi³o gdyby uda³o mi siê poprawiæ swoje wyniki z ubieg³ego, debiutanckiego sezonu w Porsche GT3CCCE, choæ wiem, e nie bêdzie to ³atwe. W tym sezonie bêdê startowa³ tym samym samochodem, co w zesz³ym roku. Nowy tor to zawsze jest jakieœ urozmaicenie, bo wszystkie pozosta³e obiekty s¹ mi znane. Na austriackim obiekcie by³em do tej pory dwukrotnie, ale nie w roli kierowcy, tylko w roli kibica. To z pewnoœci¹ fajny obiekt, piêknie po³o ony. Liczê na du o frajdy z jazdy w Austrii. tekst pochodzi z: Miesiêcznik dostêpny w punktach kolporta u prasy. SKUPUJEMY WSZYSTKIE POJAZDY! rozbite, skorodowane, niesprawne wystawiamy zaœwiadczenia niezbêdne do wydzia³u komunikacji, oraz dokumenty do wyrejestrowania pojazdu G³ogoczów 819 Wadowice Kraków Myœlenice dysponujemy w³asnym transportem sprzeda u ywanych czêœci samochodowych z gwarancj¹! mo liwy monta w naszym serwisie opony nowe i u ywane tel. 12/ , tel. kom , 15

9 Czêœci nowe i u ywane do samochodów dostawczych Partner 2000, ul. Danalówka 6, Kraków tel , zapraszamy pon.-pt.: 9:00-19:00 sb.: 9:00-13:00 MECHANIKA POJAZDOWA NAPRAWY BIE CE WULKANIZACJA Wies³aw Banachowicz ELEKTROMECHANIKA KLIMATYZACJA GEOMETRIA KÓ Kraków, ul. Dzielskiego 6a tel pn.-pt.: 8:00-16:00 AUTORYZOWANY SERWIS OLEJOWY DROBNE US UGI, NAPRAWY BIE CE TYPU: WYMIANA OLEJU, HAMULCÓW, FILTRÓW, T UMIKÓW SPRZEDA OPON NOWYCH I U YWANYCH, WYMIANA I NAPRAWA - ATANIE OPON, PRZECHOWALNIA OPON PRZEK ADKI od 60z³ AUTOELEKTRONIKA - KLIMATYZACJA ul. any 28, Kraków-Ruczaj (wjazd od ul. Pszczelnej) TEL specjalizacja airbag AUTOELEKTRONIKA KLIMATYZACJA naprawa modu³ów elektronicznych sterowniki, immobilisery, RADIOCODE, liczniki itp. pe³na diagnostyka komputerowa pn.-pt. 9-17, sb. wg uzgodnieñ C êœ i d z c o wsz s c au Y tki h t F.H.U. Drift Polska Krzysztof Machaj os. Dywizjonu 303 nr 3, Kraków tel , SKLEP MOTORYZACYJNY akumulatory, czêœci, akcesoria, chemia, kosmetyki samochodowe, gad ety, œruby, nakrêtki, szpilki, zawory, wentyle, pierœcienie centruj¹ce, œruby i nakrêtki przeciwkradzie owe dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej Sklep z czêœciami i Serwis Aut Francuskich Sklep: tel w. 21 tel Andrzej Zêbala & Tomasz Kulis Serwis: tel w. 22 tel.kom Kraków, ul. Podskale 11a (rejon Ronda Matecznego) s.c. - PROSTOWANIE FELG NISKIE CENY!!! ul. Klonowica 15c,tel: WULKANIZACJA - OPONY NOWE I U YWANE - WYMIANA, NAPRAWA OPON - PRZECHOWALNIA OPON C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au AUTO SERWIS Castrol Castrol Authorised Dealer 16 NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (12) , PE NY ZAKRES US UG ul. Stadionowa 1, Kraków tel , tel. kom opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ WYMIANA P YNU CH ODZ CEGO ~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW, OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: pn.-pt.: , sob.: p³atnik VAT OLEJE SILNIKOWE Castrol zakupione w naszej firmie oraz FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PRANIE TAPICERKI ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK ADÓW KLIMATYZACJI ~ WYMIANA CZYNNIKA CH ODZ CEGO KLIMATYZACJI 17

10 WYKAZ POLECANYCH STACJI BENZYNOWYCH Dane adresowe Asortyment paliw Us³ugi Bieruñ, ul. Krakowska 107, tel Chy ne 297A, tel Czarny Dunajec, ul. Kolejowa 30D, tel Gorlice, ul. Biecka, tel Kraków, ul. Bulwarowa 1, tel Kraków, Al. Jana Paw³a II 37b, tel Kraków, ul. Opolska 60, tel Kraków Pasternik 65, tel Kraków Pasternik 66, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp. 13, tel Kraków, ul. Wielicka 22, tel Kraków, ul. Zakopiañska 290, tel Ksi¹ Wielki Chrusty, tel Mogilany, ul. Krakowska 24, tel Niepo³omice, ul. Akacjowa, tel Nowy S¹cz, ul. Tarnowska 177, tel S³omniki, ul. Krakowska 62, tel Kraków, ul. Kapelanka 14, tel Kraków, os. Kombatantów 20, tel Kraków, Al. Pokoju 91, tel Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel Kraków, ul. G. Libertowska 2, tel Kraków, ul. Opolska 9, tel Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel Kraków, Al. Pokoju 65, tel Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Kraków, ul. Wielicka 77, tel Kraków, ul. Witosa 20, tel Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Kraków, os. Dywizjonu a, tel Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Kraków, ul. Mogilska 81, tel Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Kraków, ul. Wielicka 183, tel LPG Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, Pb 98, ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG Pb 95, DN-98, ON, DN-ON, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG S, O, K S, K, R S, O, K S, M, O, K, MR, R S, O, K S S, M, O, K, MR, FF, R S, O, K S, O, K, MR, FF S, M, O, K, MR S, M, O, K, MR S, M, O, K, R S S, K, R S, MR S, M, O, K S, K S, K, FF S, M, O, K, N S, M, O, K, FF, R S, K, FF, S, K, FF S, M, O, K S, M, O, K, G, R S, K, G S, M, O, K, G S, M, O, K, G S, K, FF S, M, O, K, G S, M, O, K, G, FF S, M, O, K, G S, M, O, K S, M, O, K, G S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF S, M, O, K, W, FF S, M, O, K, G, W, FF dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej ekologia w motoryzacji 18 LEGENDA PALIWA: Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema; SP-98: suprema 98 oktanowa; FS 95: FuelSave 95; FSD: FuelSave Diesel; VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napêdowy V-Power Nitro+ Diesel; DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC. US UGI: S: sklep 24h, M: myjnia, MR: myjnia rêczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda butli z gazem p³ynnym, N: najazd samochodowy, W: wypo yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja Z OMOWANIE POJAZDÓW - ZAŒWIADCZENIA SKUP POJAZDÓW tel: Dodatek wspó³finansowany ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

11 Wydzielone pasy dla pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie Mo liwoœæ szybkiego i sprawnego przemieszczenia siê mieszkañców miasta w znaczny sposób wp³ywa na sprawne funkcjonowanie organizmu miejskiego. Autor: Piotr Dera (Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie) Zdjêcie: Micha³ Wojtaszka Negatywne skutki gwa³townego wzrostu motoryzacji w Polsce, którego pocz¹tki przypadaj¹ na pocz¹tek lat 90-si¹tych pojawi³y siê szczególnie w du ych miastach. Wzrastaj¹ce zat³oczenie ulic, a w konsekwencji wyd³u aj¹cy siê czas przejazdu, niekorzystnie wp³ynê³o na funkcjonowanie publicznej komunikacji zbiorowej. Na porz¹dku dziennym sta³o siê blokowanie pojazdów komunikacji tramwajowej przez pojazdy samochodowe, czy poruszanie siê pojazdów komunikacji autobusowej w korkach. Bior¹c pod uwagê problemy komunikacyjne, które pojawi³y siê na pocz¹tku lat 90-si¹tych w Krakowie i aby im sprostaæ, zosta³a przyjêta uchwa³¹ Rady Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 1993 roku Polityka Transportowa dla Krakowa", która zosta³a zaktualizowana w 2007 roku. Politykê tê oparto na zasadach zrównowa onego rozwoju w zakresie systemu transportu zbiorowego, jednoczeœnie okreœlaj¹c jako jedn¹ z podstawowych zasad priorytet w ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego z równoczesn¹ ograniczon¹ swobod¹ korzystania z samochodu w niektórych strefach centrum miasta, stanowi¹cych obszar tzw. Œródmieœcia funkcjonalnego. Celem ich zastosowania mia³o byæ u³atwienie funkcjonowania transportu zbiorowego w warunkach rosn¹cego zat³oczenia ulic, a tym samym poprawienie atrakcyjnoœci tego sposobu podró owania. Realizacja przyjêtych zasad mia³a nastêpowaæ m.in. poprzez zastosowanie rozwi¹zañ zapewniaj¹cych priorytet, takich jak: wydzielone pasy ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej (d¹ enie do oddzielenia ruchu tramwajowego od ruchu samochodowego, z mo liwoœci¹ wspólnego poruszania siê z autobusami komunikacji zbiorowej), oraz sygnalizacje œwietlne reaguj¹ce na pojawienie siê pojazdów komunikacji miejskiej. Zaplanowano, e realizacjê priorytetów dla transportu publicznego, utrzymanie punktualnoœci i regularnoœci jego funkcjonowania, ograniczenie dostêpnoœci samochodów do Œródmieœcia (przeciwdzia³aj¹c jego zat³oczeniu i zapewniaj¹c równowagê przepustowoœci) oraz usprawnienie przep³ywu ruchu w dostosowaniu do zmieniaj¹cych warunków, zapewni efektywny system sterowania ruchem. 20 W przypadku zastosowania priorytetów w ruchu dla komunikacji zbiorowej w Krakowie momentem prze³omowym by³ remont mostu Dêbnickiego i uruchomienie tymczasowego mostu Lajkonik. Miasto obawiaj¹c siê znacznych utrudnieñ komunikacyjnych na jednej z najwa niejszych arterii w mieœcie, po której porusza siê znaczna iloœæ linii autobusowych o du ej czêstotliwoœci, podjê³o prze³omowa decyzjê o wydzieleniu na znacznym odcinku Alei Trzech Wieszczów pasa przeznaczonego wy³¹cznie dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz taxi. Rozwi¹zanie to zosta³o pozytywnie przyjête przez pasa erów oraz spotka³o siê ze zrozumieniem ze strony kierowców, pokazuj¹c decydentom, e takie rozwi¹zania s¹ przez Krakowian oczekiwane. W zakresie poprawy ruchu pojazdów komunikacji tramwajowej w 1999 r. zastosowano w mieœcie eksperymentalne rozwi¹zanie poprzez zastosowanie separatora specjalnie skonstruowany w tym celu krawê nik. Rozwi¹zanie takie zastosowane zosta³o na ulicy Westerplatte i póÿniejsze badania potwierdzi³y jego skutecznoœæ w usprawnieniu ruchu poci¹gów tramwajowych, eliminuj¹c pojazdy samochodowe z torowiska, które wczeœniej by³o notorycznie blokowane przez kierowców. W póÿniejszym okresie zaczê³o byæ ono stosowane do tworzenia wspólnych pasów tramwajowoautobusowych na ci¹gach komunikacyjnych. W Krakowie narodzi³ siê te pomys³ (zaczerpniêty z innych krajów zachodnich) wykorzystania torowisk równie jako pasy autobusowe, a by³ on wynikiem zak³óceñ w ruchu autobusów wynikaj¹cych g³ównie z wystêpuj¹cej kongestii. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na poruszaniu siê autobusów po torowisku szybko zyska³o zwolenników. Niestety wprowadzenie tego typu rozwi¹zania wymaga dostêpnoœci pasa drogowego o odpowiedniej szerokoœci, poniewa autobusy maj¹ inn¹ skrajniê, jeœli chodzi o szerokoœæ. W zwi¹zku z powy szym stosuje siê je g³ównie przy przebudowie torowisk wraz z ulicami i niejednokrotnie odbywa siê kosztem chodnika, zieleñca czy zawê eniem pasa ruchu dla pozosta³ych u ytkowników lub wrêcz jego likwidacji, co jest niepopularne i nierzadko wi¹ e siê z utrudnieniami dla pozosta³ych u ytkowników. Brak miejsca w wielu lokalizacjach w Krakowie, zw³aszcza w centrum, uniemo liwia wprowadzenie takiego rozwi¹zania. Dodatkowo od takiej nawierzchni wymaga siê odpowiedniej noœnoœci, co wi¹ e siê z stosowaniem torowiska o specjalnej konstrukcji. Pomimo znacznie wiêkszych kosztów wprowadzenia takiego rozwi¹zania (o ok %), jest ono bardzo przyjazne dla pasa erów. U³atwia przesiadanie siê (drzwi w drzwi) na wspólnych przystankach oraz dodatkowo wp³ywa na ich uporz¹dkowanie, zw³aszcza w wiêkszych wêz³ach. W Krakowie zastosowano nastêpuj¹ce rozwi¹zania w celu podniesienia atrakcyjnoœci transportu zbiorowego w zakresie wspólnych rozwi¹zañ dla pojazdów autobusowych i tramwajowych: przystanki tramwajowo autobusowe na wspólnych pasach tramwajowo-autobusowych, np.: - w rejonie skrzy owania ulic Na ZjeŸdzie Limanowskiego, - na Rondzie Grzegórzeckim, - na ul. Grzegórzeckiej przy Hali Targowej, - w rejonie skrzy owania ul. Dietla i Starowiœlnej, - na ul. Lubicz na przystanku Dworzec G³ówny" przystanki tzw. dwustronne (które nie s¹ na wspólnych pasach AT) integruj¹ce oba œrodki transportu, które w Krakowie zlokalizowane s¹ np.: - na pêtli tramwajowej agiewniki, - na ul. Pawiej na przystanku Dworzec G³ówny Zachód". Obecnie pojazdy Komunikacji Miejskiej poruszaj¹ siê po 13 km buspasów oraz 10,7 km wspólnych pasów tramwajowo-autobusowych. 21

12

13 Ekologicznie i na ulicy, i na torze wyœcigowym Opony to element ka dego samochodu, który wywiera olbrzymi wp³yw na bezpieczeñstwo i komfort jazdy, a dobrze dobrane ogumienie ekologiczne potrafi dodatkowo obni yæ koszty eksploatacji auta. Opony ekologiczne cechuj¹ siê przede wszystkim niskimi oporami toczenia to w³aœnie ten parametr w najwiêkszym stopniu przek³ada siê na redukcjê zu ycia paliwa, a tym samym emisji CO 2. Dlatego w³aœciwe ogumienie jest kluczowe w projektach, w których ekologia gra pierwsze skrzypce, czyli w autach napêdzanych elektrycznie. Jednym z takich projektów jest StreetScooter. To zainicjowane przez œrodowisko uniwersyteckie, wielowymiarowe przedsiêwziêcie, którego celem jest stworzenie pojazdu elektrycznego nowej generacji. Jego nazwa nawi¹zuje do popularnych autoscooterów, czyli samochodzików elektrycznych, które ciesz¹ dzieci i doros³ych w weso³ych miasteczkach na ca³ym œwiecie. StreetScooter to nowy pomys³ na auto przysz³oœci. Zaprojektowano go tak, aby sprawdza³ siê w centrach miast. StreetScooter jest pojazdem kompaktowym, ale przy tym przestronnym, zasilanym energi¹ elektryczn¹, cichobie nym i nie wydzielaj¹cym prawie adnych substancji szkodliwych dla œrodowiska. StreetScooter narodzi³ siê w niemieckim Aachen. Jednak szybko, dziêki zaanga owaniu specjalistów z ró nych przedsiêbiorstw, sta³ siê pojazdem miêdzynarodowym. Pojazd nie jest tak e produktem jednej firmy, ale efektem partnerskiej wspó³pracy oko³o dwudziestu przedsiêbiorstw: dostawców czêœci samochodowych, firm technologicznych, producentów oprogramowania, badaczy uniwersyteckich i innych. Przedsiêbiorstwa uczestnicz¹ nie tylko w budowie samochodu, ale tak e w jego projektowaniu. Ka dy z partnerów dostarczy³ w³asne technologie, które pomog³y stworzyæ miejskie auto. Rezultat: modu³owy pojazd, do którego mo na dok³adaæ i odejmowaæ elementy, w zale noœci od preferencji klienta. Modu³owe podejœcie pozwala równie oferowaæ samochód szybko i w stosunkowo niskiej cenie. Opony do samochodu dostarczy³ Goodyear. Wyzwanie, jakie stanê³o przed Goodyearem w zwi¹zku z udzia³em w projekcie, polega³o na zaprojektowaniu opony spe³niaj¹cej szczególne wymagania pojazdów elektrycznych. Samochody te czêsto wyró niaj¹ siê wzglêdnie sta³ym poziomem momentu obrotowego, nawet przy bardzo niewielkich prêdkoœciach, co przek³ada siê na lepsze przyœpieszenie w porównaniu z pojazdem z silnikiem spalinowym o podobnej mocy Co ciekawe, inicjatywy proekologiczne s¹ podejmowane równie w dziedzinie, która z ekologi¹ siê raczej nie kojarzy, czyli w sportach motorowych. I równie tutaj wa n¹ rolê odgrywaj¹ opony. Dunlop projektuje opony dla GreenGT H2 pierwszego prototypu samochodu wyœcigowego napêdzanego ogniwami wodorowymi, startuj¹cego w legendarnym wyœcigu Le Mans. Samochody elektryczne stanowi¹ dziœ wyzwanie dla projektantów opon. Ze wzglêdu na zwiêkszon¹ masê pojazdu ogumienie musi mieæ wiêksz¹ noœnoœæ. Natomiast d¹ enie do lepszej wydajnoœci energetycznej oznacza, e opona powinna posiadaæ dwie cechy zmniejszaj¹ce opór toczenia: - wewnêtrzna czêœæ mieszanki o niskich parametrach generowania ciep³a, która wykazuje wy sz¹ spójnoœæ molekularn¹, co przek³ada siê na ograniczenie wewnêtrznego tarcia, a tym samym mniejsze wydzielanie ciep³a, - zoptymalizowany kszta³t i konstrukcja opony, zapewniaj¹ce zwiêkszon¹ sztywnoœæ wzd³u n¹ oraz ograniczaj¹ce deformacjê korpusu, co wp³ywa na zmniejszenie oporu toczenia. Opony Dunlopa nie tylko poprawiaj¹ wydajnoœæ i sterownoœæ samochodu z napêdem elektrycznym, ale tak e pozwalaj¹ na d³u sz¹ eksploatacjê. Jest to mo liwe dziêki zmniejszeniu zu ycia energii przy jednoczesnej maksymalizacji przyczepnoœci i efektywnoœci. Zastosowane w GreenGT H2 opony wyœcigowe zosta³y zainspirowane konstrukcj¹ opon Dunlop Sport BluResponse. Opona drogowa Dunlop wyró nia siê wysokimi parametrami, podobnie jak koncepcyjna opona BluResponse AA, która otrzyma³a klasê A (w ramach europejskiego systemu etykietowania opon) zarówno w zakresie przyczepnoœci na mokrej nawierzchni, jak i efektywnoœci paliwowej. Tak dobre parametry oznaczaj¹ zmniejszenie oporu toczenia, co przek³ada siê na maksymalizacjê wydajnoœci energetycznej samochodu. Po przeprowadzeniu odpowiednich testów powstanie nowa generacja wyœcigowych opon Dunlop Sport BluResponse. W ich projektowaniu in ynierowie uwzglêdni¹ wymogi technologii zmiennego rozdzia³u momentu obrotowego (torque vectoring) i skutki zastosowania elektrycznego przeniesienia napêdu w takich pojazdach, jak GreenGT H2. Ogniwa wodorowe mog¹ byæ przysz³oœci¹ sportów motorowych. D¹ ¹c do maksymalizacji przyczepnoœci i wydajnoœci paliwowej samochodu musimy wspó³pracowaæ z projektantami pojazdów, aby stworzyæ now¹ generacjê jeszcze bardziej wydajnych opon. Opór toczenia, czyli utrata energii spowodowana obracaniem siê opony to obszar, w którym jako producent ogumienia mo emy mieæ istotny wp³yw na powodzenie takiego projektu jak GreenGT. Konstruktorzy pojazdu mog¹ w znacznym stopniu poprawiæ sprawnoœæ podwozia i uk³adu przeniesienia napêdu, ale ca³a energia przekazywana jest przez opony dlatego tak istotne jest, by równie ogumienie by³o elementem dopracowanym pod wzglêdem wydajnoœci energetycznej. Jesteœmy bardzo zadowoleni z mo liwoœci uczestniczenia w projektowaniu opony dla pierwszego prototypu samochodu wyœcigowego dla Le Mans zasilanego ogniwami wodorowymi mówi Marta Szczepañska, Brand Manager w Grupie Goodyear Polska. Na zdjêciach: [strona obok] GreenGT H2 w trakcie testu opon [obok] opona Dunlop Sport BluResponse [poni ej] StreetScooter Ÿród³o: Goodyear Dunlop Tires Polska 24 25

14 nie ponosi odpowiedzialnoœci za realizowanie przez partnerów kuponów, ani za transakcje dokonywane za ich poœrednictwem. Wszelkie reklamacje winny byæ kierowane bezpoœrednio do firmy na któr¹ wystawiony jest kupon. Aby skorzystaæ z kuponu nale y zostawiæ go w firmie na któr¹ zosta³ wystawiony. kupony wa ne do WYWIAD Nathan Millward Baba po Garach Z Sydney do Londynu na motocyklu dla listonoszy -czêœæ 2 Naszym bohaterem jest Brytyjczyk - Nathan Millward, niezwyk³y ch³opak, którego spontaniczny pomys³, przerodzi³ siê w dziewiêciomiesiêczn¹ podró przez œwiat. Przejecha³ on motorowerem dla listonoszy trasê z Sydney do Londynu. Pomimo, e nie mia³ wsparcia rodziny, wierzy³ w swój cel i ta wiara go napêdza³a do pokonywania kolejnych kilometrów. [Weronika Kwapisz] Po Australii, jak¹ drogê obra³eœ? Najprostsz¹, Timor Wschodni, nastêpnie Indonezja. Drogi by³y bardzo z³e, czêsto sk³adaj¹ce siê z b³ota, wiele zakrêtów i wzniesieñ pokonywanych przez d unglê. Drogi w Tajlandii i Malezji by³y lepsze. Indie by³y straszne, tak jak Kazachstan. Natomiast Rosja i okolice Pakistanu mia³y ca³kiem przyzwoite drogi. Najciê sza trasa wiod³a przez Himalaje, niebezpieczna, ale dostarczaj¹ca równie, wiele frajdy. Czy nie obawia³eœ siê czyhaj¹cych na Ciebie niebezpieczeñstw? Z pocz¹tku ba³em siê... wkraczaj¹c do Wschodniego Timoru bez mapy, przewodnika czy zabukowanego noclegu. Sporo czasu mi zajê³o zaadoptowanie siê do takiej sytuacji, ale z czasem sta³em siê bardziej pewny siebie. W Indonezji by³em ju bardziej opanowany i mia³em pewnoœæ tego, co robiê. Podró owanie motocyklem, jest jak ka da inna czynnoœci, musisz nauczyæ siê jak to robiæ, co z pocz¹tku nie jest ³atwe. Ale stajesz siê lepszy i idzie Ci to coraz ³atwiej. Z koñcem wyprawy nie ba³em siê niczego... no jedynie upadku! Chcesz mi powiedzieæ, e nie spotka³eœ adnych wê y, skorpionów, groÿnych paj¹ków? Nie, nie widzia³em adnych niebezpiecznych zwierz¹t. Sypia³em czasami z no em w rêce, tak na wszelki wypadek, g³ównie w razie zagro enia ze strony ludzi, a nie zwierz¹t. Które miejsce zrobi³o na Tobie najwiêksze wra enie? Wschodni Timor i Pakistan. Obydwa te miejsca maj¹ bardzo z³¹ reputacjê i obawia³em siê ich. Wschodni Timor by³ zastraszaj¹cy i cieszy³em siê, gdy go ju opuszcza³em, lecz Pakistan polubi³em bardzo. Ludzie byli niesamowici, przyjacielscy i po prostu tacy sami jak gdziekolwiek indziej na œwiecie. Wielka szkoda, e ten kraj ma tak z³¹ reputacjê. Nie s¹dzê, aby zas³ugiwa³ na ni¹, widz¹c go na w³asne oczy, zda³em sobie sprawê jak wiele naszych opinii i przekonañ to bzdura. Czy coœ Ciebie zaszokowa³o? Co mnie zaskoczy³o? To, e ludzie na ca³ym œwiecie s¹ do siebie podobni. Bez wzglêdu na religiê, status czy kulturê. Ludzie s¹ ludÿmi, sceneria i otoczenie mo e siê zmieniaæ w zale noœæ od kraju, w którym jesteœ, lecz ludzie, jako ogó³ - nie. Œmiej¹ siê z tych samych rzeczy i witaj¹ nieznajomych w ten sam sposób. Dlatego by³em pozytywnie zaskoczony, zreszt¹ taka Weronika Kwapisz (Ÿród³o: babapogarach.pl) 26 reakcja jest wiêkszoœci podró ników przemierzaj¹cych œwiat. Najgorszym momentem jest wkroczenie ponownie do Europy i dostrze enie tego, jak nieszczêœliwi i nieprzyjaÿni jesteœmy. Naprawdê moglibyœmy siê uczyæ od ludzi z trzeciego œwiata. Przemierzy³eœ wiele krajów, który by³ najbardziej przychylny motocyklistom? Tajlandia. To po prostu niesamowite miejsce, które bardzo ³atwo mo emy zwiedzaæ motocyklem. Drogi s¹ dobre, a za ka dym rogiem znajdziemy mechanika. Ludzie s¹ niesamowicie przyjacielscy i bardzo szczodrzy. Jeden ch³opak da³ mi swoj¹ kurtkê, gdy moje ramiona pali³y siê w s³oñcu. Inny nieznajomy zafundowa³ mi obiad, poniewa jak stwierdzi³ jestem goœciem w jego kraju, jeszcze inny mê czyzna, wrêczy³ mi pos¹g Buddy, na szczêœcie. Nigdy nie obawia³bym siê, jakiegoœ kryzysu w Tajlandii, bo wiem, e zawsze ktoœ ci pomo e. Ale tak, jest w ka dym kraju, naprawdê. A prze y³eœ kryzys podczas tej podró y? Indie by³y mêcz¹ce, by³a to po³owa dystansu. Przejecha³em km w piêæ miesiêcy... By³em zmêczony, sp³ukany, ycie w drodze zaczyna³o mnie frustrowaæ. I w tym najtrudniejszym dla mnie okresie wjecha³em do Indii, kraju najbardziej wariackiego na œwiecie. Gdybym móg³ zrezygnowaæ w tamtym momencie pewno bym to zrobi³, ale co ciekawe ³atwiej jest pod¹ aæ dalej, ni zrezygnowaæ. Gdybym podda³ siê, musia³bym zrobiæ coœ z Dorothy, zabukowaæ lot, udaæ siê na lotnisko, lecieæ do Anglii i co najgorsze wyt³umaczyæ wszystkim, dlaczego jestem w domu wczeœniej. atwiej by³o jechaæ, dalej przed siebie... Nie mia³eœ problemów technicznych z Dot? Nie za wiele. Tylna opona wytrzyma³a ponad 4000km z powodu wagi baga u. Przednia natomiast wytrwa³a ca³y dystans. Olej zmienia³em, co 1500km i co jakiœ czas zabiera³em j¹ do mechanika, aby zrobiæ w³aœciwy przegl¹d. Jedyna komplikacja pojawi³a siê Kirgistanie, kiedy Dot potrzebowa³a nowe ko³o zêbate do tego wyst¹pi³ ma³y problem z korkiem oleju i od tej pory, aby wymieniæ olej musia³em j¹ stawiaæ do góry nogami. >>>> foto: Nathan Millward dla.pl motoryzacja inaczej Kraków, Walewskiego 19 (przecznica z Bronowickiej) OPONTEX KUPONY KUPONY RABATOWE RABATOWE Po prostu wytnij i zostaw w firmie na któr¹ wystawiony jest kupon. Bez adnych dodatkowych zobowi¹zañ i gwiazdek. PROSTOWANIE FELG CENTRO SERWIS WYMIANY GUM OPON Kraków, ul. G³owackiego 14 tel. (12) tel./fax (12) Pompowanie kó³ azotem Zapraszamy: Poniedzia³ek - Pi¹tek od 8 do 18, Sobota od 8 do 14 Przegl¹d w sk³ad którego wchodzi kontrola: oœwietlenia, uk³adu wydechowego, zawieszenia, uk³adu kierowniczego, uk³adu hamulcowego, SERWIS AUDI-VW-SEAT-SKODA jakoœci oraz poziomu p³ynów. Dodatkowo: Kraków, ul. Przysz³oœci 10 tel badanie akumulatora i jego ³adowania. (kupon wa ny przy obs³udze usterek przegl¹dowych, Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu) Kraków Os. 2 Pu³ku Lotniczego 2b tel G SERWIS ul.pó³³anki 30 ( miêdzy przejazdami kolejowymi) Kraków tel OPONY NOWE I U YWANE WULKANIZACJA MONTA KÓ WYWA ANIE KOMPUTEROWE FELGI STALOWE I ALU Ca³oroczna obs³uga samochodu Zakres us³ug wchodz¹cych w kupon rabatowy znajduje siê na stronie: Przegl¹d, sprawdzenie szczelnoœci i poziomu czynnika ch³odz¹cego w uk³adzie klimatyzacji Przed realizacj¹ kuponu prosimy o telefoniczn¹ rezerwacje terminu. kwota do zap³aty 0 z³,01 kwota do zap³aty 1,00 z³ kwota do zap³aty 55,00 z³ kwota do zap³aty 80,00 z³ 27

15 >>>> Taka przygoda to nie tylko nowe miejsca, ale tak e nowe przyjaÿnie? Czy spotka³eœ na swojej drodze ciekawych ludzi? Wielu, gdziekolwiek siê zjawia³em, spotyka³em osoby robi¹ce, równie zakrêcone wyprawy jak ja, czêœæ z nich porusza³a siê autostopem, inni jeÿdzili rowerami czy motocyklami. Najbardziej zwariowana by³a pewna piêkna Polka, spotkana we Wschodnim Timorze, która z plecakiem samotnie przemierzy³a ca³a Azjê i by³a w drodze do Australii. By³a twarda i dzielna... Pozna³em wiele osób, których ju pewnie nigdy nie spotkam, ale na zawsze zapamiêtam ich twarze. Jaki by³ Twój dzienny bud et? Gdybyœmy chcieli wyruszyæ w podobn¹ podró, z jakim dziennym wydatkiem powinniœmy siê liczyæ? W sumie wyda³em ok $, najwiêcej zap³aci³em za motocykl, transport, wizy, ca³¹ t¹ biurokracjê. Dostanie siê do Chin kosztowa³o mnie 2000$. Reszta wyprawy by³a naprawdê tania, z ³atwoœci¹ mo na prze yæ za 10$ dziennie to pokryje jedzenie, nocleg oraz paliwo. Ustalanie bud etu przed wypraw¹ jest bardzo ciê kie, pocz¹tkowo nie zak³ada³em odwiedzenia Chin albo zakupu nowego motocykla po 1000km. Same te dwie rzeczy sprawi³y, e musia³em wydaæ 4000$ wiêcej. Prawda jest taka, wydasz tyle pieniêdzy, ile masz. Co s¹dzisz o samotnych wêdrówkach? Nie by³oby Tobie przyjemniej podró owaæ wspólnie z kumplem? Ja kocham samotn¹ jazdê i zmaga³bym siê jad¹c z kimœ, zw³aszcza podczas takiej podró y jak ta, czasami pewne decyzje musia³y zostaæ podjête bardzo szybko, bezapelacyjnie, nie by³o czasu na debatê czy kompromisy. Naprawdê nie móg³bym tego dokonaæ z kimœ. Ale móg³bym przejechaæ np. Amerykê czy nawet Amerykê Po³udniow¹ z przyjacielem, je eli podró mia³aby charakter krajoznawczy, a nie by³aby to tylko jazda do celu. Zreszt¹ ja kocham samotnoœæ, a bardzo rzadko bywam samotny. Czy masz jakieœ wskazówki dla innych osób, które chcia³by podró owaæ, tak jak Ty? Tak, myœl o tym i choæ przez chwilê nie zak³adaj, e ycie, które pozostawi³eœ, bêdzie takie same, kiedy wrócisz. Gdy jesteœ w drodze ludzie id¹ do przodu i kiedy wracasz, mo e byæ bardzo ciê ko i mo esz czuæ siê bardzo osamotniony, baaa mo esz nie mieæ, do czego wróciæ, wiêc b¹dÿ ostro ny i przemyœl to rozwa nie. Ale jeœli nadal to chcesz zrobiæ, po prostu zrób to, kup bilet, wprowadÿ to w czyn i pamiêtaj nie ma ju odwrotu. Nie jest to ³atwe! 28 Uwa asz, e dziewczyna mog³aby wyruszyæ w tak¹ samotn¹ podró? Tak, jest wiele kobiet realizuj¹cych takie eskapady. Spotka³em kobietê przemierzaj¹c¹ rowerem Pakistan oraz inne podró uj¹ce w³asnymi motocyklami czy je d ¹ce wraz ze swoimi partnerami. Z tego, co widzia³em kobiety by³y bezpieczne. Bez wzglêdu na p³eæ, trzeba byæ twardym i wytrzyma³ym. Podró e jak ta, to nie wakacje. Jesteœ stale zmêczony, brudny, przewra liwiony i do tego brakujê Ci pieniêdzy. Dlatego niechêtnie doradzam innym, aby wyruszyli, gdy nie zawsze jest tak romantycznie, jak zdjêcia mog³yby sugerowaæ. Bardzo czêsto jest to po prostu walka, aby dostaæ siê tam gdzie chcesz dojechaæ. I musisz byæ przygotowanym na to. Ile w sumie kilometrów pokona³eœ z Sydney do Londynu? Podró owa³em przez 9 miesiêcy pokonuj¹c km. Czasami pozostawa³em kilka tygodni w jednym miejscu, aby za chwilê, dziennie pokonywaæ 500km w ci¹gu 14 godzin. Gdybym czasami nie musia³ czekaæ tyle na wizy, pewnie zajê³oby mi to góra 4 miesi¹ce, ale z drugiej strony nie zobaczy³bym, a tyle. Przemierza³eœ równie Polskê, jakie wspomnienia masz z naszego kraju? By³em w Polsce przez trzy dni, wiêc nie widzia³em za wiele, ale to, co zobaczy³em podoba³o mi siê, a w szczególnoœci, to, e Polska to nowoczesny kraj z poczuciem wspólnoty i staromodnymi wartoœciami, których brakuje w takich miejscach jak Anglia. Podoba³y mi siê równie krajobrazy oraz ludzie, których spotka³em. W jednej z miejscowoœci odwiedzi³em serwis Hondy, okaza³o siê, e mechanik pracowa³ przez jakiœ czas w Anglii, nie tak daleko mojego rodzinnego domu. Mówi³ on, e lubi³ starszych Anglików, natomiast stroni³ od spotkañ z m³odymi ludÿmi, gdy byli czêsto niegrzeczni i agresywni. I on mia³ racjê... Dlatego proszê Was, jeœli wyje d acie do pracy w Anglii nie zmieniajcie siê, nie naœladujcie Anglików, pozostañcie sob¹. Niedawno ukaza³a siê Twoja ksi¹ ka, co w niej znajdziemy? I gdzie mo emy j¹ zakupiæ? Tak, moja ksi¹ ka dotycz¹ca wyprawy, zosta³a wydana miesi¹c temu. W chwili obecnej jest jedynie dostêpna w Australii, ale ju nied³ugo bêdzie mo na j¹ zakupiæ na ca³ym œwiecie. Jeœli ktoœ chcia³by j¹ nabyæ, wyœlê j¹ osobiœcie, koszt poczty nie jest ma³y, ale jeœli kogoœ to nie przera a, wystarczy wys³aæ do mnie maila. Jak to zwykle bywa z ksi¹ kami, ³atwiej jest czegoœ dokonaæ, ni póÿniej opisaæ to... g³ównie, dlatego, e gdzieœ poœrodku ca³ej tej historii by³a pewna dziewczyna, nie chcia³em jej zraniæ czy sportretowaæ Ÿle, nawet myœla³em, aby pomin¹æ j¹ w ksi¹ ce, ale có bez niej nie by³oby tej podró y... Na ca³e szczêœcie jestem zadowolony z efektu koñcowego i Ona równie! Czy marzysz ju o kolejnej wyprawie? Marzê... Ale w chwili obecnej nie wydajê mi siê, abym mia³ wystarczaj¹co du o si³y, aby w ni¹ wyruszyæ. Dla mnie przygoda musi byæ wyzwaniem, trudnym celem. I jeszcze po prostu tego nie czujê. Ale pewnego dnia... Chcia³bym wyruszyæ z Alaski do Argentyny czy to na Dot czy na innym podobnym motocyklu. Z pewnoœci¹ znowu wyruszy³bym w trampkach z minimalnym planowaniem czegokolwiek. Czujê siê podekscytowany myœl¹c o tym, wiêc tak, wydaje k mi siê, e zrealizujê j¹ jednak wkrótce : ) dk foto: Nathan Millward dla.pl motoryzacja inaczej Specjalizacja auta FRANCUSKIE AUTO SERVICE EURO-MOTO-CAR S.C. tel Kraków ul. Niepo³omska 54 KOMPLEKSOWE naprawy WSZYSTKICH marek mechanika, elektronika sprzeda oryginalnych czêœci do Renault remonty silników - benzyna, diesel remonty mechaniczne aut zabytkowych Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Regeneracja tylnych belek Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel SKLEP SERWIS Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom AKUMULATORY sprzeda - serwis ul. Prandoty 6 (zak³ad przeniesiony z ul. Krowoderskiej 60) /12/ czynne: pn.-pt.: , sob.: Redakcja : Kraków, Al. J. S³owackiego 17A tel./fax (12) Redaktor naczelny: Robert Lorenc Reklama: tel. (12) tel zeskanuj kod i sprawdÿ e-wersje Zamawianie internetowego wydania gazety: Wyprodukowano w Polsce Wydawca: Firma Us³ug Reklamowych "" Kraków, Aleja Juliusza S³owackiego 17A Wszelkie prawa zastrze one. " " dzia³a w oparciu o przepisy ustawy o prawie autorskim i "prawach pokrewnych" (Dz.U. z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83) oraz przyjête zwyczaje edytorskie. Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia w³asnych tytu³ów. Pisownia artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Fotografie, znaki graficzne firm oraz dane umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Wydawca ma prawo odmówiæ umieszczenia reklamy niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy. wyd. A : KRAKÓW, numer zamkniêto: dla.pl C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 29

16 TAPICERSTWO MEBLOWE TAPICERSTWO SAMOCHODOWE ul. Ojcowska 174B, tel. (12) , (12) , tel./fax (12) SKLEP FIRMOWY : ul. Marii Konopnickiej 28 (hotel FORUM) tel. (12) tel. (12) Czêœci do wszystkich marek samochodów. Dowóz do Klienta GRATIS - SPRZÊG A - LUSTERKA - - CH ODNICE - OŒWIETLENIE - UK ADY HAMULCOWE - ELEMENTY NADWOZI LAKIERY SAMOCHODOWE NARZÊDZIA LAKIERNICZE Lakiery w aerozolach - renowacja mebli ( wspó³czesne i antyki ) - wystroje wnêtrz i lokali wg. indywidualnego projektu - tapicerka skórzana i welurowa - pokrowce na siedzenia - naprawa foteli Czêœ ci do wsz Y s tkic h au t AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW zapraszamy: pon.-pt sob F.H.U. STACJA KONTROLI POJAZDÓW PRZEGL DY REJESTRACYJNE do 3,5t SAM. INST. GAZOWE SERWIS SAMOCHODOWY KLIMATYZACJE KARAT Kraków, Al. Jana Paw³a II 37/1A [na terenie Politechniki Czy yny] tel. serwis , tel. (inst. gazowe) KARAT dla kierowcow.pl motoryzacja inaczej dla.pl motoryzacja inaczej KRAKÓW Al. 29-go Listopada 154 tel. (12) Czêœci i akcesoria nowe i u ywane importowane z Francji do samochodów marki czynne: 9-17, sob Kraków, ul. Pachoñskiego 11, tel. (12) CITROEN PEUGEOT RENAULT Kraków, ul. Rybitwy 38a tel./fax (12) , tel C êœ i d Y tki h t z c o wsz s c au 30 MECHANIKA ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA Kraków, ul. Cechowa 129 tel.: , nowe opony przek³adki opon klimatyzacja elektromechanika mechanika czêœci zamienne elektroniczna diagnostyka zapraszamy: pn. - pt.: , sob,: SPECJALIZACJA: do samochodów produkcji francuskiej PEUGEOT RENAULT CITROEN Kraków, ul. Pocieszka 17 tel. (12) Sklep czynny: Pon-PT: 9-17 Sobota:

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

System Adapterów Pomiarowych

System Adapterów Pomiarowych System Adapterów Pomiarowych PRÜFBOX System adapterów pomiarowych Break Out Box umo liwia wykonywanie pomiarów równoleg³ych podczas diagnostyki i naprawy elektronicznych systemów stosowanych w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych

Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych Jak chroni Twoje assistance? Polski rynek ubezpieczeń samochodowych od kilku lat dynamicznie się rozwija. Jak podaje GUS w roku 2000 w Polsce było 14,1 mln zarejestrowanych pojazdów, a do roku 2008 ich

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów.

1. Liczba wszystkich otrzymanych przez Użytkownika graficznych ocen sprzedaży na poziomie minimum 100 punktów. Regulamin usługi Standard Allegro Artykuł 1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z USŁUGI 1.1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z usługi Standard Allegro jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Skoda Fabia. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 501 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz!

Skoda Fabia. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 501 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz! Skoda Fabia bez wpłaty własnej Stawka za kilometr 42 Rata stała bez kredytu gr/km 501 zł bez wysokich rat Happy Miles to pierwszy na polskim rynku najem liczony kilometrami. Jak w rzeczywistości wygląda

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu Z A T W I E R D Z A M dnia 14.10.2015 r. Kierownik GZK mgr Janusz Radzikowski OGŁOSZENIE O PRZETARGU PRZEDMIOT SPRZEDAŻY : Sprzedaż samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Audi A4 Avant. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała zł. Płać tyle, ile wyjeździsz!

Audi A4 Avant. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała zł. Płać tyle, ile wyjeździsz! Audi A4 Avant Stawka za kilometr 108 gr/km Rata stała bez wpłaty własnej bez kredytu 1179 zł bez wysokich rat Happy Miles to pierwszy na polskim rynku najem liczony kilometrami. Jak w rzeczywistości wygląda

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Opel Astra. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 558 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz!

Opel Astra. Stawka za kilometr. gr/km. Rata stała. 558 zł. Płać tyle, ile wyjeździsz! Opel Astra bez wpłaty własnej Stawka za kilometr 46 Rata stała bez kredytu gr/km 558 zł bez wysokich rat Happy Miles to pierwszy na polskim rynku najem liczony kilometrami. Jak w rzeczywistości wygląda

Bardziej szczegółowo

Część B. Spis treści 1. ZAMAWIAJACY 2. PREAMBUŁA 3. WYCENA 4. WYPEŁNIANIE FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT 5. OBMIAR 6. PŁATNOŚĆ

Część B. Spis treści 1. ZAMAWIAJACY 2. PREAMBUŁA 3. WYCENA 4. WYPEŁNIANIE FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT 5. OBMIAR 6. PŁATNOŚĆ 1 Część B Spis treści 1. ZAMAWIAJACY 2. PREAMBUŁA 3. WYCENA 4. WYPEŁNIANIE FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT 5. OBMIAR 6. PŁATNOŚĆ 2 1. Zamawiający Wójt Gminy Mszana 44-325 Mszna, ul.1 Maja 81 2. Preambuła Oferenci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę

W umowie określone zostaną odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca złoży ofertę Załącznik nr 4 UMOWA NR... (wzór) zawarta w dniu..r. w Kielcach pomiędzy: 1/ Województwem Świętokrzyskim - Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z siedzibą ulica Łódzka

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo