BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/ Drodzy Paƒstwo!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!"

Transkrypt

1

2 Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi klientami, agentami, stwo rzylismy pr nà sieç sprzeda y i sprawdzony produkt turystyczny. W tej chwili nasze katalogi mo ecie Paƒstwo zna leêç w ponad tysiàcu biurach podró y na terenie całej Polski. Współ pracujemy z kilkudziesi cioma renomowanymi agen cjami zagrani - czny mi. Sprzedajemy nasze oferty po przez własny system rezerwacyjny on-line STELLA oraz sy stem MerlinX. Jako orga nizator turystyki posiadamy gwarancj ubezpie - cze niowà nr M Nale ymy do wiodàcych organizacji turystycznych. JesteÊmy Członkiem Polskiej Izby Turystyki (PIT), Pol skiej Izby Turystyki Młodzie owej (PITM), Âlàskiej Orga nizacji Turystycznej (ÂOT) oraz presti owej, mi dzyna - rodowej organizacji ASTA. Zapraszamy serdecznie do lektury na sze go katalogu oraz na stron gdzie znajdziecie Paƒstwo setki dodatkowych, interesujàcych propozycji, które nie zmieêciły si w naszych trzech katalogach na rok Nasze katalogi EPT 2011: katalog nr 1: DOJAZD WŁASNY, HITY AUTO KAROWE oferty apartamentów, hoteli, dom ków, kempingów dla tych z Paƒstwa, którzy cenià sobie samodzielnà podró oraz wybrane autoka rowe oferty specjalne katalog nr 2: AUTOKAREM, SAMOLOTEM wczasy, na które dowieziemy Paƒstwa wygodnymi auto ka rami lub samolotami, w tym równie programy zwie dzaj i wypoczywaj, wycieczki objazdowe oraz dalekie podró e katalog nr 3: OFERTA MŁODZIE OWA kolonie, zielone szkoły, obo zy młodzie owe, obozy studen c - kie, oferty specjalne dla mło dych pracujàcych, wy cie czki szkolne. Pytajcie Paƒstwo o nasze katalogi w biurach podró y lub skon taktujcie si z nami. Zapraszamy! EURO POL TOUR Wasz tour operator BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/

3 SPIS TREÂCI OBOZY MŁODZIE OWE LATO BUŁGARIA Złote Piaski 2-3 CHORWACJA Orebiç Perna 4-5 WŁOCHY Cesenatico 6 Lignano 7 O F E R T Y D L A G R U P WYCIECZKI OBJAZDOWE W OCHY Szlakiem Skarbów Weneckich 8-9 WŁOCHY W kolebce renesansu 10 CHORWACJA Chorwackie cuda natury 11 CZECHY Praga 12 AUSTRIA Wiedeƒ 13 W GRY Budapeszt 14 Nasza oferta: katalog 1 wczasy z dojazdem własnym, wybrane hity autokarowe katalog 2 wczasy i wycieczki z dojazdem zorganizowanym autokarem, samolotem katalog 3 kolonie, obozy młodzie owe, zielone szkoły, wycieczki dla młodzie y NIEMCY Berlin 14 ANGLIA Londyn 15 POLSKA Góry Âwi tokrzyskie 16 Karkonosze 16 Kotlina Kłodzka 16 Zakopane 16 Warszawa 17 Kazimierz Dolny z Sandomierzem 17 Kraków i Wieliczka 17 Beskid Âlàski i ywiecki 17 Wrocław 17 OFERTA DLA M ODYCH BU GARIA Złote Piaski 18 TO NALE Y WIEDZIEå WARUNKI UCZESTNICTWA KARTA KWALIFIKACYJNA DRUK OBJAÂNIENIA samolotem autokarem basen kàpielowy klimatyzacja telewizor BB HB FB Êniadanie Êniadanie, kolacja Êniadanie, obiad, kolacja ALL/M młodzie owe all inclusive członek Polskiej Izby Turystyki Młodzie owej członek Polskiej Izby Turystyki pełna oferta dost pna jest równie na stronie w przypadku braku oficjalnej kategorii, podajemy odpowiednik standardu obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej oceny naszego lokalnego partnera w skali od 1 do 5 słoneczek: skromny, praktycznie urzàdzony, o standardzie turystycznym dobry, Êredniej klasy bardzo dobry, Êredniej klasy obiekt najwy ej oceniony pod wzgl dem infrastruktury lub wyposa enia

4 BUŁGARIA OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) ZŁOTE PIASKI Hotel Złoty Róg *** BUL7000 Opis: dogodnie usytuowany, zaledwie ok. 600 m od centrum kurortu i aquaparku, na wznie - sieniu, wêród zieleni. W hotelu: re sta ura cja z tarasem, bar, basen kà pielowy, re ce pcja, win - da, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci. Za dodatkowà opłatà sal ka fitness, bilard, tenis stołowy, punkt interneto wy, sejf w recepcji. Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkà, klimatyzacjà, TV-SAT (z polskim kanałem), balkonem. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta. Wy ywienie 3 x dziennie w formie bufetu: Êniadanie (nabiał, w dliny, jajka, kiełbaski, sałatki, d emy, muesli, owoce, napoje ciepłe i zimne), obiad i kolacja (przystawka, dania główne mi sne i wegetariaƒskie, ró norodne dodatki np. ziemniaki, frytki, duszone jarzyny, sałatki, ry, deser, owoce, woda, napoje owocowe). Dodatkowo do obiadu podawana jest zupa. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, obiad, zapoznanie si z obiektem i regulaminem, kolacja, nocleg DZIE : realizacja programu pod okiem doêwiadczonej kadry min.: wypoczynek, kà piele morskie pod opiekà ratownika, pla owanie, korzystanie z basenu kàpielowego w ho telu, wy cie czki piesze ze zwiedzaniem najbli szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyjne, kon ku rsy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, czystoêci, basen na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy taƒca, dyskoteki na terenie oêrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, wycieczka do Warny, zawody sportowe, du o ruchu na Êwie ym powietrzu, Êcie ka zdrowia, tor przeszkód, wyjêcie do reno - mowa nej dyskoteki w centrum Złotych Piasków. 11 DZIE : zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w godzi nach przedpołudniowych. 12 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn ok. godz , Katowice ok. godz , Opole ok. godz , Warszawa ok. godz ). UWAGA: mo liwe jest, e w niektórych terminach (szczególnie ostatnich) wyjazd nastàpi w go dzinach wieczornych. Wtedy uczestnicy koƒczà swój pobyt kolacjà i otrzymujà suchy prowiant na drog. WYCIECZKI FAKULTATYWNE Na yczenie, ceny za 1 osob (płatne w Polsce). Neseber jedno z najstarszych i najpi kniejszych miast na bułgarskim wybrze u (130 zł) Bałczyk z przepi knym ogrodem botanicznym oraz Kaliakra skalisty przylàdek, dziki i malowni czy (110 zł) Jeep Safari szalona podró po wertepach, bezdro ach terenowymi d ipami (140 zł) rejs statkiem (130 zł) rejs aglowcem (170 zł) Istambuł 1 dzieƒ (300 zł + ko nieczny paszport + ok. 16 na wiz tureckà + koszt biletów wst pu). Przy wycieczce do Warny zawartej w programie dla ch tnych wst p do Delfinarium ok. 9 /os. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w ho telu wy ywienie zgodnie z opi sem przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà i toaletà (wyjazd z Katowic) ubezpie czenie Signal Iduna (NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do ) wykwalifi ko wa na opieka pedagogiczna, opieka rezydenta w j zyku polskim, kierownika obo zu, ra to wnika suchy prowiant na drog realizacja programu gry, kon kursy z na grodami, bal przebieraƒców, Neptu - nalia, dy skoteki na terenie hotelu inne Êwiadczenia podane w opi sie mło - dzie owego all inclusive hotelu Złoty Róg. Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej 15 /os. (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrzà dzonymi przez uczestnika obozu młodzie owego). 2

5 MŁODZIE OWE ALL INCLUSIVE zawarte w naszej cenie obozu młodzie owego w hotelu Złoty Róg: Rezerwujàc obóz młodzie owy w hotelu Złoty Róg otrzymujesz o wiele wi cej ni standardowe Êwiadczenia: Êniadania, obiady i kolacje podawane w formie bufetu, bez ograniczeƒ (za wyjàtkiem deserów) napoje do wszystkich po siłków oraz mi dzy posiłkami (od Êniadania do kolacji) podawane w hotelu, w dowolnej iloêci pod wieczorek np. kanapka, kawałek pizzy, ciasteczko itp. wycieczka auto karo - wa do Warny, z przewodnikiem pokoje wy posa one dodatkowo w klimatyzacj, TV-SAT (z polskim kanałem) wyjêcie do renomowanej dyskoteki w centrum Złotych Piasków (wraz z biletem wst pu) Êniadanie w dro dze po - wrotnej na terenie Słowacji (jajecznica lub parówki, chleb, dodatki, herbata). Informacje dodatkowe o młodzie owych pakietach all inclusive To nale y wiedzieç, str Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 3, 4 osobowym Na yczenie transfery (za dopłatà) z innych miejscowoêci. Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bochnia 02.15, Dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów 01.00, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 1 (+80 zł) Rzeszów 23.30*, Dworzec PKP (+150 zł) Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 01.45, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wrocław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, Dworzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, Dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Bielsko Biała 06.00, Dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. Obóz młodzie owy do Bułgarii samolotem na 14 dni szczegóły na pełna oferta: 3

6 CHORWACJA OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) DALMACJA OREBIå-PERNA Kompleks wakacyjny Komodor CHO7000 Opis: kompleks o standardzie turystycznym usytuowany w miejscowoêci Orebiç-Perna na malo - wni czym Półwyspie Peljesac, w południowej Dal - ma cji, zaledwie kilkadziesiàt kilometrów od Du - bro wnika. Orebiç oferuje turystom niespotykany krajobraz i wyjàtkowà przyrod sosny, cyprysy, oliwki, migdały, ró norodne kwiaty. Znajdujà si tutaj długie, malownicze pla e, urokliwe zatoczki, krystalicznie czyste morze. W pobli u usytuo - wana jest znana Wyspa Korcula. W kompleksie: restauracja, bar, tawerna, sala TV, sklepiki. Zakwaterowanie: pokoje 3 osobowe z ła zien kà. Pla a: ok m, wirowo-betonowa, trawia - sta, nale àca do hotelu. Wy ywienie 3 x dziennie: Êniadanie w formie bu fetu (nabiał, w dlina, jajka, miód, d emy, płatki owsiane, chleb, bułki, kawa, herbata, mleko, ka - kao), obiad serwowany (zupa, danie główne, sa ła - tki, deser/owoc), kolacja serwowana trzy ze sta - wy do wyboru (zupa, danie główne, sałatki, deser /owoc). Do obiadu i kolacji podawana jest woda. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy lub Słowacj, W gry lub Austri, Słoweni do Chor - wacji (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, obiad, zapoznanie si z regulaminem i kompleksem, kolacja, nocleg DZIE : realizacja programu pod okiem doêwiadczonej kadry min.: wypoczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla owanie, wycieczki piesze ze zwiedzaniem najbli szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyjne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, konkursy czystoêci, bal przebie - raƒców, Neptunalia, konkursy taƒca, dyskoteka na terenie oêrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, zaj cia i zawody sportowe, du o ruchu na Êwie ym powietrzu, Êcie ka zdrowia, tor przeszkód, wycieczka na Korcul. 11 DZIE : zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w drog powrotnà ok. godz Przejazd przez Chorwacj, Słoweni, Austri lub W gry, Czechy lub Słowacj do Polski. 12 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn ok. godz , Katowice ok. godz , Opole ok. godz , Warszawa ok. godz ). WYCIECZKI FAKULTATYWNE Na yczenie (płatne na miejscu, organizowane przez miejscowà, chorwackà agencj, realizowane przy min. 35 os. ch tnych). Wszystkie bilety wst pu płatne we własnym zakresie. DUBROWNIK: (ok. 25 ) nazywany jest Perłà Adriatyku. Słynie z licznych zabytków, dzi ki którym został wpisany do rejestru Êwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO. Najwi kszà popularnoêcià cieszà si mury obronne, którymi jak promenadà mo na obejêç całe miasto. Niezwykle malownicze miejsce o wspaniałym Êródziemnomorskim klimacie. SPLIT + TROGIR: (ok. 15 ) Split to stolica Êrodkowej Dalmacji, która liczy a 1700 lat. Wcià zadziwia turystów swoim nadzwyczajnym pi knem. To tutaj podziwiaç mo na jedyny zachowany w cało Êci rzymski pałac Pałac Dioklecjana. Trogir to z kolei urokliwe miasteczko poło one nad samym mo rzem ze wspaniale zachowanà Êredniowiecznà starówkà. UNESCO w roku 1997 umie - Êciło Trogir w rejestrze Êwiatowego dziedzictwa kultury. FISH PICNIC: (ok. 30 ) pełna wra eƒ wycieczka statkiem po morzu połàczona z wypoczynkiem, pla owaniem i kàpielà w krystalicznie czystym morzu. Dodatkowà atrakcjà b dzie degustacja miejscowych przysmaków. WODOSPADY RZEKI KRKA I SIBENIK: (ok. 40 ) wizyta w kompleksie malowniczych wodo spa - dów połàczona z pla owaniem i kàpielà. Dodatkowo zwiedzanie urokliwego Sibenika, którego najwi kszà atrakcjà jest wczesnorenesansowa katedra Êw. Jakuba. Na yczenie transfery (za dopłatà) z innych miejscowoêci. Warszawa 07.15, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Maz , stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 09.45, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Wrocław 10.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Piotrków Trybunalski 11.00, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Opole 12.00, Dworzec PKP (+70 zł) Kraków 12.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Cz stochowa 12.45, Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 14.00, Dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 14.30, stacja Bliska przy trasie Pszczyna 14.50, stacja benzynowa obok IG Logistic Bielsko Biała 15.15, Dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 16.00, stacja Orlen przy trasie. 4 Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 3 osobowym

7 CHORWACJA OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w hotelu wy ywienie 3 x dziennie przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà i toaletà (wyjazd z Katowic) ubezpieczenie Signal Iduna (NNW zł, KL , baga 800 zł, OC ) wykwalifikowana opieka peda gogiczna, opieka ratownika, rezydenta, kierownika obozu suchy prowiant na drog realizacja pro gramu gry, konkursy z nagrodami, bal przebieraƒców, Neptunalia, dyskoteki na terenie hotelu. Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej 15 /os. (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez ucze stnika obozu mło dzie - owego). pełna oferta: 5

8 W OCHY OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) CESENATICO OÊrodek wczasowy Bellelli/Blue-Mare-La Perla ITA7001 WYCIECZKI FAKULTATYWNE Rzym stolica Włoch poło ona na siedmiu wzgó - rzach nad rzekà Tybr, wycieczka całodniowa, kolacja w drodze powrotnej (59 ) San Marino najstarsza republika Êwiata poło ona na szczycie wzgórza, wycieczka półdniowa (10 ) Mirabilandia jedno z najwi kszych wesołych miasteczek w Europie, po - ło ona 20 km od Cesenatico (34 ). Opis: oêrodek usytuowany w urokliwym ad riatyckim kurorcie Cesenatico w regio - nie Emilia Romania. MiejscowoÊç cieszy si du ym zainteresowaniem turystów ze wzgl du na szerokie i czyste pla e. Miasto słynie z uroczego historycznego centrum oraz starego portu zaprojektowanego przez Leonarda Da Vinci. W kompleksie: boisko do koszykówki, boisko do piłki no nej, stoły do tenisa, siłownia, kawiarenka. Przed oêro - dkami znajdujà si du e tarasy z meblami ogrodowymi. Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5, 6-oso - bo we z łazienkami. Pla a: bezpoêrednio przy obiekcie, du a, ogro dzona równie od strony morza, z le a - kami i parasolami słonecznymi, natry skami. Na pla y: boisko do piłki no nej pla owej, boiska do siatkówki pla owej, do kometki. Wy ywienie 3 x dziennie: Êniadanie w for - mie bufetu (w dliny, nabiał, kawa, herbata, mleko, kakao, musli, jajecznica 2 razy w ty - go dniu), obiady (1-sze danie: makaron lub la sag ne, 2-gie danie: np. frytki, stek / ryba, kurczak, szaszłyk, surówka), kolacja: (1-sze danie: zupa, 2-gie danie: danie główne). Do obia du i kolacji podawana jest woda lub na - pój, owo ce. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy, Austri (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do oêrodka w godzinach rannych. Zakwaterowanie w pokojach w go dzinach przedpołudniowych, zebranie organizacyjne z re zydentem, piel gniarkà, kadrà pe da gogicznà, obiad, odpoczynek, kola cja, spacer do centrum Cesenatico, nocleg DZIE : wypoczynek, pla owanie, udział w zaj ciach organizowa nych przez wycho - wawców i rezydenta, wycieczki fakultatywne. 11 DZIE : wyjazd po Êniadaniu. Przejazd do Wenecji. Zwiedzanie We necji. Wy jazd do Polski. 12 DZIE : Êniadanie po przekroczeniu granicy czesko-polskiej. Przyjazd do miast tranzytowych. Zakoƒczenie imprezy. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CE NIE: 9 noclegów w 2, 3, 4, 5 i 6 os. pokojach z łazienkami wy ywienie 3 x dziennie suchy prowiant na drog Êniadanie po przekroczeniu granicy polsko czeskiej w drodze powrotnej transport autokarem opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej opieka polskoj zycznego rezydenta, ratownika, opieka medyczna wycieczka do Wenecji bogaty program pobytowo kulturalny (konkursy, zaj cia sportowe, siatkówka na pla y, koszy ków ka, dyskoteki, zaj cia plenerowe) ubezpieczenie NNW, KL SIGNAL IDUNA S.A Szczecin* parking pod Trasà Zamkowà przy Baszcie Siedmiu Płaszczy 04:00, Gorzów Wielkopolski parking, ul. Orlàt Lwowskich /hotel Tubus/ 06:00, Âwiebodzin stacja paliw Orlen przy obwodnicy w kierunku Âwiecka 07:00, Zielona Góra parking pod Palmiarnià, ul. Piaskowa 08:15, Nowa Sól parking przed dworcem PKP 08:45, Poznaƒ* dworzec PKS, stanowisko mi dzynarodowe 08:45, Głogów parking przy sklepie Comfort, ul. Piłsudskiego 09:45, Pol ko - wice stacja paliw SHELL w kierunku na Wrocław 10:00, Leszno parking przed stadionem u lowym, ul. Strzelecka 7 10:15, Lubin stacja paliw ORLEN, na dwupasmówce w kierunku Wrocławia 10:20, Kraków dworzec PKP, wejêcie wschodnie 10:30, Piła parking przed hotelem Rodło, ul. Piastów 15 10:45, Kalisz parking przed dworcem PKP, ul. Dworcowa 10:45, Legnica stacja paliw LOTOS, obwodnica Legnicy 11:00, Cz stochowa parking na wprost Poczty Głównej, ul. Orzechowskiego 11:30, Katowice dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 12:00, Wrocław stacja paliw BP przy ul. Karkonoskiej 13:15, Gliwice stacja paliw BP, ul. Rybnicka 13:30, Opole* parking przy Biedronce róg ul. Duboise i 1 Maja 14:45. Organizator zastrzega sobie mo liwoêç zmiany miejsca i godzin wyjazdu. 6 Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy TRASA 1 Gorzów Wlkp. Âwiebodzin, Zielona Góra IloÊç Nowa Sól, Głogów noclegów Polkowice, Lubin, Legnica Opole, Wrocław Katowice, Gliwice TRASA 2 Szczecin Poznaƒ Leszno TRASA 3 Piła, Kalisz Kraków Cz stochowa

9 Opis: sportowo-rekreacyjny oêro dek mło dzie - owy usytuowany w miej sco woêci Li gna no Sabbiadoro. Poło o ny bezpoêrednio przy pla - y, wêród zieleni, na powierzchni 3 ha. Na te - re nie kompleksu: 4 boiska do koszy kówki/ - siat kó wki, 4 boiska do piłki no nej, kort te ni - so wy, 3 re kre acyjne baseny kàpie lowe, 1 ba - sen kà pie lowy o wymiarach olimpijskich (kry ty), 3 bo iska do piłki r cz nej, boi sko do siatkówki pla owej, Aqua Park (kompleks 3 basenów ze zje d alniami i innymi atrakcjami wodnymi), szkółka surfingowa, szkół ka e glarska, tory do ły wia r stwa szyb kiego, mi - ni golf, siłownia, sauna, łaênie tureckie, ga bi - net ma sa u, re s tauracja, sale konferencyj ne, kry ta hala sportowa. W OCHY OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) OÊrodek Sportowo-Rekreacyjny Zakwaterowanie: przestronne po koje 6-7 oso bowe z pełnym w złe m sanitarnym. Pla a: bezpoêrednio przy kompleksie, pia sz - czysta, z le akami i parasolami, do wyłà cznej dyspozycji oêrodka. Wy ywienie 3 x dziennie: Êniadanie w for - mie bufetu (płatki Êniadaniowe, jajka, sery, w dliny, d em, masło, mleko, jogurt, soki, cie płe na poje), obiad i kolacja (pierwsze da - nie 2 ro dzaje do wyboru: makaron, ry z ró nymi sosami i dodatkami, klu ski, uszka itp.; drugie danie 2 ro dzaje do wyboru: dania mi sne, rybne lub wegetariaƒskie + dodatki, np. wa rzy wa, ziemniaki, frytki, sa - łatki, deser lody, owoce lub ciasto). Do obiadu i kolacji poda wana jest woda. ITA7000 LIGNANO PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri do Włoch (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do oêrodka w godzinach przedpołudniowych, obiad, zapoznanie si z regulaminem i kompleksem, kolacja, nocleg. 3-8 DZIE : realizacja programu pod okiem doêwiadczonej kadry min.: wypoczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla owanie, korzystanie z zewn trznych basenów kàpielowych i boisk na terenie oêrodka, wycieczki piesze ze zwiedzaniem najbli szej okolicy, gry, zabawy re - kre acyjne, integracyjne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, czystoêci, basen na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy taƒca i dyskoteki na terenie oêrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, zaj cia i zawody sportowe, du o ruchu na Êwie - ym powietrzu, Êcie ka zdrowia, tor przeszkód, jeden wst p na basen olimpijski. 9 DZIE : zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w drog powrotnà, po drodze zwiedzanie Aquilei i Zamku Miramare, przejazd w kierunku Polski. 10 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn ok. godz , Katowice ok. godz ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w ho telu wy ywienie zgodnie z opisem przejazd no wo czesnym au tokarem z klimatyzacjà i toaletà (wy jazd z Ka towic ubezpieczenie Signal Iduna (NNW zł, KL , baga 800 zł, OC ) wykwalifiko wana opieka pedagogiczna, opieka rezydenta, kiero wni ka obozu, ratownika suchy prowiant na drog (3 ka na pki, owoc, 1,5 l wody mineralnej) realizacja progra mu gry, kon kursy z nagrodami, bal przebieraƒ ców, Neptu nalia, dy skoteki na terenie oêrodka, korzystanie z zewn trznych basenów kàpielowych oraz boisk sportowych na terenie oêrodka, jeden wst p na basen olimpijski. Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej 15 /os. (płatna na miej - scu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wy rzà dzonymi przez uczestnika obo - zu mło dzie o we go). OFERTA SPECJALNA (w cenie obozu w Lignano) w drodze powrotnej wycieczka autokarowa do Aquilei Êlicznego miasteczka, w którym podziwiaç mo na pozostałoêci kultury rzymskiej oraz Zamku Mira mare zbudowanego przez arcyksi cia Ma ksy mi lia na Habsbur ga na malowniczym, skalistym cyplu. Wszy stkie bilety wst pu zawarte w cenie. WYCIECZKI FAKULTATYWNE na yczenie, cena za 1 osob (płatne przy rezerwacji) Wenecja z przeja d kà tramwajem wodnym/statecz - kiem i zwiedzaniem m in. Placu Êw. Marka, bazyliki, Pałacu Do ów oraz słynnego mostu Rialto (80 zł + tram - waj wodny w Wenecji ok. 13 ) Werona zwie dzanie miasta Romea i Julii, które oprócz romantycznej atmosfery przyciàga turystów tak e boga ctwem rzymskich zabytków i uliczek oraz Gardalandu uwa a nego za jeden z najwi kszych parków rozrywki w Eu ropie (100 zł + bilet wst pu do Gardalandu ok. 27 ). Na yczenie: transfery (za dopłatà) z innych miejscowoêci Warszawa 13.15, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Maz , stacja Orlen przy tra sie (+120 zł) Łódê 15.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włó kniarzy (+80 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Da wida (+80 zł) Piotrków Trybunalski 16.45, ul. Sło wa ckie go 103 k/ Ju - venturu (+70 zł) Opole 18.00, Dworzec PKP (+70 zł) Kra ków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Do nalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 20.00, Dworzec PKS, ul. P. Ska rgi Tychy 20.30, stacja Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa obok IG Logistic Bielsko Biała 21.00, Dworzec PKS dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja Orlen przy trasie. Cena w zł za 1 osob / 7 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 6, 7 osobowym 1-14 budynki mieszkalne 15 koêciół Santa Maria di Bevezzana 17 bar i kiosk A boisko do piłki no nej B, C, D małe boisko do piłki no nej/r cznej E, F, G, H boisko do koszykówki/siatkówki I kort tenisowy L hala sportowa 12 16/I 11 F P1, P2 basen kàpielowy P3, P4 basen kàpielowy kryty (w tym 1 olimpijski) P5 Aqua Park 16/I-IV pla a do wyłàcznej dyspozycji oêrodka 9 G 13 H 3 B C 16/II A 8 7 E P4 16/III P3 P5 16/IV I D L 15 1 P szerszy wybór oferty na: 14 7

10 WŁOCHY Zapraszamy w podró do jednego z najciekawszych regionów Europy nad Morze Adriatyckie, w region Veneto słynàcy z licznych zabytkowych miasteczek, czystego, ciepłego morza i szerokich, piaszczystych pla. Jest to doskonała okazja do wypoczynku oraz zapoznania si z bogatà historià regionu, zwyczajami jego mieszkaƒców, j zykiem włoskim oraz cennymi zabytkami architektury. PROGRAM NIEBIESKI: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz , przejazd nocny przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy. 2 DZIE : przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów, nocleg. 3 DZIE : spacer po miejscowoêci zapoznanie z okolicà, pla owanie, nocleg. 4 DZIE : wycieczka autokarowa do Wenecji okazja do poznania słynnego miasta z poziomu wody i làdu: przyjazd do portu, rejs statkiem/tramwajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie Placu Êw. Marka jednego z naj pi kniejszych w Europie, wraz z Bazylikà Êw. Marka katolickim koêciołem zbudowanym w stylu bizantyjskim, dalsze zwiedzanie m. in. Pałacu Do ów (z zewnàtrz) siedziby wybieralnych władców weneckich, Mostu Rialto naj - wi kszego mostu w Wenecji oraz Kanału Grande najpi kniejszej drogi wodnej na Êwiecie, powrót do apartamentów, nocleg. 5 DZIE : spacer na tradycyjny targ włoski (dla mieszkajàcych w Bibione) lub do pobliskiego portu (dla mieszkajàcych w Caorle Lido Altanea), pla owanie, nocleg. 6-8 DZIE : realizacja własnego programu, pla owanie, mo liwoêç udziału w wycieczkach fakultatywnych (za dopłatà), np.: Werona i Padwa (80 zł/os.), San Marino (230 zł/os.), Rzym (250 zł/os.), Triest i Zamek Miramare (50 zł/os.) 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzinach popołudniowo wieczornych wyjazd w drog powrotnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Cieszyn ok. 6.00). ITA8002 ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) w mie j scowoêci Bibione poło onej ok. 90 km od Wenecji oraz w Caorle (Lido Altanea) ok. 50 km od Wenecji. Usytuowane sà od 50 do 1100 m od pla y (wst p na pla bezpłatny). Ka dy apartament posiada: dwie osobne sypialnie (zazwyczaj jedna jest z łó kiem mał eƒskim, druga z 2 pojedynczymi łó kami lub z łó kiem pi trowym), centralny, przechodni pokój dzienny z 1 lub 2 miejscami do spania i aneksem kuchennym, łazienk. Usytuowane sà w kompleksach willowych lub wysokich budynkach. Wi k szoêç apar tamen tów posiada balkon lub ta ras. Wy ywienie: we własnym zakresie, w oparciu o znajdujàcy si w ka dym apartamencie aneks ku - chen ny wyposa ony w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa domo wego tj. lodówk, kuchenk gazowà lub elektrycznà (bez piekarnika), na czynia kuchen ne garnki, sztuçce, talerze, szklanki lub fili - anki, zlewozmywak, szafki kuchenne. W ka dej miejscowoêci znajdujà si skle py oraz restauracje i pizzerie, w których mo na zakupiç posiłki. UWAGI: ka dy apartament, przed zdaniem kluczy, musi zostaç dokładnie posprzàtany przez uczestników (na yczenie mo na za mó wiç sprzàtanie koƒcowe w agencji płatne /apartament, bez ane ksu kuchennego), kaucja zwrotna obowiàzkowo płatna na miejscu wg Warunków Uczestni ctwa: 100 /apartament, nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà lub Êpiwory, r czniki, Êrodki czystoêci, obowiàzkowe opłaty na miejscu: przy wycieczce do Wenecji: statek/tram waj wodny ok. 14 /osoba, przy wycieczce do Gardalandu: wst p ok. 25 /uczeƒ, ok. 28 /os. dorosła. program ma charakter ra mo wy kolejnoêç jego realizacji mo e ulec zmia nie podczas wycieczek pilot pełni swojà rol w granicach dozwolonych miejscowym prawem, nie oprowadza po mu ze ach ewentualne bilety wst pu do zwiedzanych obiektów płatne we własnym zakresie (brak obowiàzkowych), oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 42 os., cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapyta nie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty), zakwaterowanie po 5 lub 6 osób w apartamencie. NA YCZENIE oferujemy mo liwoêç rezerwacji apartamentów dla grup z dojazdem własnym (bez programu). Szczegóły kod ITA1111 na REWELACYJNE CENY!!! 8 szerszy wybór oferty:

11 ITA8003 PROGRAM ZIELONY: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz , przejazd nocny przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy. 2 DZIE : przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów, nocleg. 3 DZIE : spacer po miejscowoêci zapoznanie z okolicà, pla owanie, nocleg. 4 DZIE : wycieczka autokarowa do Padwy i Wenecji: Padwa wêród du - chów wybitnych przodków, zwiedzanie bazyliki Êw. Antoniego, Uniwersytetu, Starego Miasta, Wenecja przyjazd do portu, rejs statkiem/tramwajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie najbardziej interesujàcych punktów zabytkowego miasta, powrót do apartamentów, nocleg. 5 DZIE : spacer na tradycyjny targ włoski (dla mieszkajàcych w Bibione) lub do pobliskiego portu (dla mieszkajàcych w Caorle), pla owanie, nocleg. 6 DZIE : wycieczka autokarowa do Werony i Gardalandu: Werona zwie - dzanie Areny (rzymskiego amfiteatru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti zna nego z dramatu Szekspira Romeo i Julia, gotyckiego zamku i grobów Scaligierich rodu władajàcego Weronà w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem Dantego, przejazd do Gardalandu (wst p płatny na miejscu) niezapomniana wizyta w naj - wi kszym parku rozrywki w północnych Włoszech, kilkugodzinna zabawa, po - wrót na nocleg. Uwaga: na yczenie grupy mo liwoêç zamiany wizyty w Gar - dalandzie na zwiedzanie miasteczek nad Jeziorem Garda. 7 DZIE : wycieczka autokarowa do Portogruaro zwiedzanie zabytkowej Starówki, wizyta na targu, powrót do apartamentów, pla owanie, nocleg. 8 DZIE : realizacja własnego programu, nocleg. 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji do godz , wyjazd do Triestu zwiedzanie słynnego portowego miasta, mo liwoêç zaku - pów, wizyta w Aquilei znanej m. in. z ruin staro ytnego portu i bazyliki z zacho - wa nymi, jedynymi w swoim rodzaju, mozaikami bizantyjskimi, po południu wy - jazd w drog powrotnà do Polski. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Cieszyn ok. 6.00). Cena w zł za 1 osob ITA8002 ITA8003 E D B C A F G Termin imprezy Program niebieski Program zielony A B C D E F G H I J K L A) Bibione / Caorle Lido Altanea B) Padwa C) Wenecja D) Werona E) Gardaland F) Aquileia G) Triest ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w 5 i 6 os. apar ta men cie prze - jazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, toaletà (wyjazd z Katowic) opieka licen cjo - nowanego pilota wycie czek opieka miejsco we go przewod nika podczas zwiedzania Wenecji (2 h) 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do opłaty za energi elektrycznà, cie płà i zimnà wod, gaz w apartamencie opłata klimatyczna realizacja progra mo wych wycieczek (wg opis programu). Dodatkowo dla grupy mie - szka jàcej w Caorle Lido Altanea bezpłatna wycieczka autokarowa na zabytkowe Stare Miasto w Caorle. 9

12 WŁOCHY OFERTA DLA GRUP WENECJA PIZA FLORENCJA ASY WATYKAN RZYM ITA7005 PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz Prze - jazd przez Czechy lub Słowacj i Austri. 2 DZIE : przyjazd w godzinach porannych do FLORE N- CJI, w programie zwiedzania m.in.: koêciół Santa Cro - ce z na gro bkami sławnych mieszkaƒców, Piazza del Duo mo z katedrà Santa Maria del Fiore, 85-metrowa dzwonnica projektu Giotta oraz baptysterium. Przejazd do hote lu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, obia - dokolacja, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, przejazd do PIZY i zwiedzanie Cam po dei Mi ra coli (Pola Cudów) z katedrà, baptysterium oraz słynnà Krzywà Wie à. Przejazd do ASY U, w programie zwiedzania m.in.: bazylika, Piazza del Comune ze Êwiàtynià Mi ne rwy i Êredniowiecznym ratuszem, koêciół Êw. Kla ry. Wyjazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwate ro - wanie, obia dokolacja, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Wyjazd do RZYMU i zwiedzanie mia sta: Koloseum, Fo rum Roma num, Kapitol, Panteon, Plac Hiszpaƒski ze słynnymi scho dami, Fontanna di Trevi, Piazza Na vona. Powrót do hotelu, obia dokolacja, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie WATYKANU: Mu ze um Wa ty kaƒskiego, Kaplicy Sykstyƒskiej zdobionej prze - pi knymi freskami Michała Anioła, Bazyliki Êw. Piotra. Po - wrót do hotelu w okolicach Rzymu, obia dokolacja, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie. Przejazd do WENECJI, rejs tram wa - jem wo dnym słynnymi kanałami, spacer po najbardziej znanych zakàtkach Wenecji. Wyjazd do Polski. 7 DZIE : przyjazd do Polski ok. godz z Florencja perła Toskanii Piza miasto z Krzywà Wie à Asy miasto Êw. Franciszka Watykan siedziba papie a Rzym Wieczne Miasto Wenecja miasto na stu wyspach ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 4 noclegi w ho telach klasy turystycznej w pokojach 4 os. z ła zienkà (ho tele usytuowane sà w okolicach głównych miast, ok km od centrum) przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) opieka licencjonowanego pi lo ta wycieczek 3 miejsca dla kadry pedagogicznej 4 Êniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu i tramwaj wodny do Wenecji płatne we własnym zakresie (bilety ok. 50, tramwaj ok. 13 /os.) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odle - głoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 10 szerszy wybór oferty:

13 CHORWACJA OFERTA DLA GRUP Chorwacja to jeden z najatrakcyjniejszych regionów wy po czynkowych w Europie. Długo mo na by opo wia daç o roz sianych wzdłu wybrze a kurortach, o pi knych sta rych miastach z cennymi zabytkami ar chitektury, malo wniczych krajobrazach, wyjàtkowej Êródziemno mor skiej kuchni oraz niezwykłej goêcinnoêci jego mie szkaƒ ców. Przekonajcie si sami o wy jà - tko woêci tego miejsca. Trogir Zadar Split Park Narodowy Krk Sibenik Plitwickie Jeziora CHO7001 PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz Przejazd przez Cze chy lub Słowacj, Austri lub W gry, Słoweni do Chor wa cji. Przyjazd w okolice Plitwickich Jezior. Zakwate rowa nie w hotelu. Póêna obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie, opuszczenie pokoi. Przejazd do słyn nego Parku Narodowego Plitwickich Jezior, spacer po parku gdzie po dziwiaç mo na dziesiàtki kaskad, jaskiƒ, jezioro Kozjak. Nast pnie przejazd do Zadaru na krótkie zwiedzanie miasta, m.in.: starego miasta wraz z forum i ruinami budowli rzymskich. Przejazd na zakwaterowanie w okolicach Trogiru. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie. Pla owanie wypoczynek. Obia do - kolacja. Nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Przejazd do Parku Narodowego rze ki Krka spacer szlakiem siedmiu malowniczych kas - kadowych wodo spa dów na rzece Krka. Nast pnie przejazd na zwiedzanie Sibenika, w programie: Stare Mia sto oraz katedra Êw. Jakuba zabytek wpisany na List Âwiatowe - go Dziedzictwa UNESCO. Nast pnie Split (Pa łac Diokle cja - na i Cindru, elazna Brama), Trogir (stare mia sto, XVII-wie - czna brama miejska, katedra Êw. Lowra, Twierdza Ka me - rlengo). Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Pla owanie wypoczynek lub fakul ta tywnie wycieczka do Dubrownika (koszt ok. 20 ). Obiadokolacja. 6 DZIE : Êniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez W gry, Słowacj do Polski. 7 DZIE : Przyjazd do Polski w godzinach nocnych (Katowice ok. godz ) z A C B D A Plitwickie Jeziora B Trogir C Sibenik D Split ZWIEDZAJ W YP OCZ Y WA J I ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CE NIE: przejazd autokarem z barkiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) 5 noclegów w ho te lach klasy turystycznej w pokojach wieloosobowych 5 Ênia daƒ 5 obiadokolacji ta ksa klimatyczna ubezpieczenie Signal Iduna: NNW zł, KL , baga 800 zł, OC opie ka li cen - cjono wanego pilota wycie czek 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 50 ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu Mo liwe inne terminy na zapytanie. NA YCZENIE: program ISTRIA + DALMACJA ze zwiedzaniem m. in. malowniczych istriaƒskich miasteczek: Porec, Rovinj, Pula, Limski Kanał. Zapraszamy na CHO7002 szerszy wybór oferty: 11

14 CZECHY OFERTA DLA GRUP 450 z W KRÓLEWSKIEJ PRADZE (3 DNI) CZE DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Pragi. W programie zwiedzania m.in.: Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana Husa, koêciół Êw. Mikołaja, malowniczy Most Karola, Muzeum Zabawek. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. W programie zwiedzania m.in.: Hradczany katedra Êw. Wita, Pałac Królewski, bazylika Êw. Jerzego, słynna Złota Uliczka, klasztor na Strahowie poło ony na szczycie wzgórza, Muzeum Miniatur. Przejazd do najwi kszego w Czechach aquarium, gdzie znajduje si m. in. ok gatunków ryb. Powrót do hotelu. Obiado kolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Wzgórze Petrzin, wjazd kolejkà górskà. Na wzgórzu znajdujà si : ogród ró any, obserwatorium astronomiczne, salon z lustrami oraz miniatura wie y Eiflla. Wyjazd do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 295 z W MIEÂCIE 100 WIE (2 DNI) CZE DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Pragi. W programie zwiedzania m.in.: Rynek Staromiejski: Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana Husa, koêciół Êw. Mikołaja, Most Karola, Muzeum Zabawek. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. Wyjazd na dalsze zwiedzanie. W programie m.in: Hradczany katedra Êw. Wita, Pałac Królewski, bazylika Êw. Jerzego, Złota Uliczka, klasztor na Strahovie poło ony na szczycie wzgórza. Przejazd do praskiego ZOO, które znajduje si na liêcie 10 najatrakcyjniejszych ogrodów zoologicznych na Êwiecie. Wyjazd do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 12 ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 1 lub 2 noclegi w zale noêci od wybranego wariantu, w hotelu klasy turystycznej w oko licach Pragi, pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar - kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) Êniadanie i obiadokolacja zgodnie z programem opieka licen cjo nowanego pilota wycieczek opieka miejscowego przewod nika podczas zwiedzania Pragi (6 h) opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu. szerszy wybór oferty:

15 W MIEÂCIE CESARZOWEJ SISSI (3 DNI) AUS DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Wiednia. W programie zwiedzania: panorama Wiednia ze wzgórza Kahlenberg, koêciół Êw. Józefa z kaplicà Sobieskiego. Mo liwoêç wyjazdu na Prater słynne wesołe miasteczko. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obia doko lacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta obejmuje: Oper, Hofburg czyli zimowà rezydencj cesarskà, Teatr Dworski, Ratusz, nast pnie spacer po Starym MieÊcie, zwiedzanie m.in.: ulicy Graben, katedry Êw. Stefana. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje si Hundert wasser - haus. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Schoenbrunn, letniej rezydencji cesarzy. Zwiedzanie pałacu wraz z ogrodami, Palmiarnià, Fontannà Neptuna, Gloriettà. Wyjazd z Wiednia w godzinach popołudniowych, przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 495 z AUSTRIA OFERTA DLA GRUP WIEDE NAD PI KNYM DUNAJEM (2 DNI) AUS DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Wiednia. W programie zwiedzania: panorama Wiednia ze wzgórza Kahlenberg, koêciół Êw. Józefa z kaplicà Sobieskiego. Mo liwoêç wyjazdu na Prater słynne wesołe miasteczko. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obia do kolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie miasta obejmuje: Ringstrasse: Oper, Hofburg czyli zimowà rezydencj cesarskà, Teatr Dworski, Ratusz, nast pnie spacer po Starym MieÊcie, w programie zwiedzania m.in.: ulica Graben, katedra Êw. Stefana. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje si Hundertwasserhaus. Wyjazd do Polski. Powrót do Polski ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 370 z ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 1 lub 2 noclegi w zale noêci od wybranego wariantu, w hotelu klasy turystycznej w oko licach Wiednia, pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) Êniadanie i obiadokolacja zgodnie z programem opieka licen cjo nowanego pilota wycieczek zagranicznych opieka miejscowego przewod nika podczas zwiedzania Wiednia 3 miejsca dla kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu. 13

16 WĘGRY NIEMCY OFERTA DLA GRUP W GRY Budapeszt HUN DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz Przyjazd do Budapesztu. W programie zwie dzania m.in.: neorenesansowa bazylika Êw. Stefana, wzgórze Gellerta z którego rozciàga si przepi kna panorama Budapesztu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obia - dokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie. Przejazd do Budapesztu, zwiedzanie. W programie m.in.: Wzgórze Zam kowe Zamek Królewski, Baszta Rybacka, koêciół Êw. Macieja, Brama Wiedeƒska, Plac Bohaterów najwi kszy i najwa niejszy plac w stolicy, park Varosliget ch tnie od - wie dza ny przez mieszkaƒców, W gierskie Muzeum Kolejnictwa, nast pnie spacer głównym deptakiem miasta Vaci Utca. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd z Budapesztu. Po drodze zwie dza - nie Szentendre malowniczego miasta artystów, Muzeum Marcepanu i Muzeum Mi - niatur. Wyjazd do Polski. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej w okolicach miasta pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wy - jazd z Katowic) 2 Ênia dania i 2 obiadokolacje opieka licencjonowanego pilota wy cie - czek opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania 3 miejsca dla kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (Budapeszt ok ) oferta dotyczy grup zorganizowanych, min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpo wia dajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu. 495 z Mo liwe inne terminy na zapytanie. NIEMCY Berlin+Poczdam 1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz , po drodze zwiedzanie Zamku Piasto - wskie go w Brzegu nazywanego Âlàskim Wawelem. Przejazd na zakwaterowanie w okolicach Berlina, obiadokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, przejazd do Berlina, w programie zwiedzania m.in.: Charlottenburg barokowa rezydencja królów pruskich, Brama Brandenburska jeden z najbardziej chara kterystycznych punktów miasta, Gmach Reichstagu siedziba parlamentu z udo - st pnionà dla turystów szklanà kopułà. Spacer alejà Unter den Linden do Wyspy Muze - ów b dàcej jednym z najwa niejszych zespołów muzealnych na Êwiecie, zwie dzanie Muzeum Pergamonu z kolekcjà sztuki staro ytnej, Katedry Berliƒskiej, Alexanderplatz z wie à telewizyjnà. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Poczdamu miasta wpisanego na List Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, w programie zwiedzania m.in.: kompleks pałacowy Sanssouci z oran erià ogrodowà, Pałac Cecilienhof miejsce podpisania Układu Poczdamskiego. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski ok Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej w okolicach miasta pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) 2 Ênia dania i 2 obiadokolacje opieka licencjonowanego pilota wycieczek opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania 3 miejsca dla kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW zł, KL , baga 800 zł, OC UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 30 ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapyta nie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra - mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu Mo liwe inne terminy na zapytanie. DEU z 14 szerszy wybór oferty na

17 ANGLIA Londyn RAMOWY PROGRAM: 1 DZIE : Zakwa terowanie lub tylko zostawienie baga y. Przejazd metrem na zwiedzanie twierdzy Tower of London, budowli b dàcej w ciàgu swej długiej historii rezydencjà królewskà, zbrojownià, wi zieniem, miejscem stra ceƒ, mennicà a obecnie miejscem przechowywania klejnotów królewskich. Spacer po słynnym moêcie Tower Bridge. Nast pnie przejêcie wzdłu południowego brzegu Tamizy obok The Glob repliki teatru Szekspira i Tate Mo dern muzeum sztuki współczesnej, przez Millenium Bridge do katedry Êw. Pawła, spa cer po City dzielnicy banków, sàdów, giełdy. Powrót do hostelu, zakwaterowanie, obiado kolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta metrem: na poczàtek przeja d ka podniebnà karuzelà London Eye, po - dzi wianie panoramy miasta prawie z lotu ptaka, nast pnie spacer obok Parlamentu i Big Bena, zwiedzanie opactwa Westminster Abbey miejsca koronacji i pochówku wielu słyn nych królów angielskich, przejêcie słynnà alejà White - hall, przy której mieszczà si niemal wszystkie najwa niej sze instytucje rzàdowe kraju, m.in. Downing Street, na st pnie Trafalgar Square z Kolumnà Nelsona, Pałac Buckin gham. Spacer po Soho Piccadilly Circus, Leicester Square, dzielnicy kin, teatrów, klubów, pubów i restauracji. Czas wolny. Powrót do hostelu. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Po Êniadaniu zwiedzanie metrem: British Mu - se um, nast pnie muzeum figur woskowych Madame Tussaud s. Spacer po Hyde Parku, przejêcie eleganckà Knights brigde i Brompton Road, przy której mieêci si słynny dom towarowy Harrods. Nast pnie zwiedzanie Muzeum Techniki lub Muzeum Historii Naturalnej lub wizyta w Kensin - gton Palace, posiadłoêci, w której urodziła si i wychowała królowa Wiktoria, w której mieszkała Lady Diana po rozstaniu z ksi ciem Karolem. Zwiedzanie wystawy prezentujàcej kolekcj królewskich strojów ceremonialnych, w tym wielu nale àcych do Lady Diany. Powrót do hostelu. Obiadoko la - cja. Nocleg. 4 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie. Zakoƒczenie Êwiadczeƒ. 895 z ANGLIA OFERTA DLA GRUP ENG7000 Âwiadczenia zawarte w cenie: 3 noclegi w hotelu**/*** na obrze ach Londynu pokoje 2 i 3 os. z łazienkà wy y - wienie: 3 Êniadania, 3 obiadokolacje opieka pilota podczas całej im prezy ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga zgo dnie z Wa runkami Uczestnictwa EPT 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. Cena nie zawiera: biletów wst pów do zwiedzanych obie - któw (ok. 45 GBP / bilety ulgowe) biletów na me tro (ok. 3,5 GBP/ dzieƒ) Êwiadczeƒ nie zawartych w pro gra mie. Na yczenie: mo liwoêç organizacji transportu samo lo - tem (orientacyny koszt biletu lotniczego ok. 900 zł/os.) lub autokarem (orientacyjny koszt przejazdu ok. 500 zł/os.). Oferta wa na przy grupach min. 40 os. UWAGA: Zwiedzanie miasta odbywaç si b dzie metrem. Program ma charakter ramowy i jego realizacja uzale niona jest od miejscowych uwarunkowaƒ. A B C D E Mo liwe inne terminy na zapytanie. F G H I J

18 POLSKA OFERTA DLA GRUP Wycieczki szkolne GÓRY ÂWI TOKRZYSKIE POL DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz Zwiedzanie Muzeum Zegarów w J drzejowie, ruin zamku w Ch cinach k. Kielc oraz Jaskini Raj. Przejazd do Kielc i zwiedzanie miasta m.in.: zespołu klasztornego z koêciołem Êw. Karola Bo - ro me usza na Karczówce oraz amfiteatru na wapiennym wzgórzu Ka dzielnia, zakwaterowanie w oêrodku wczasowym w okolicach Kielc, obiadokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, w programie zwiedzania m.in.: Pałac Biskupów Kra ko - w skich, barokowa katedra, muzeum lat szkolnych Stefana eromskiego, Âwi tokrzyski Park Narodowy, Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Staro ytnego Hutni ctwa Âwi tokrzyskiego (dymarki) w Nowej Słupi, Krzemionki Opato - wskie. Po wrót do oêrodka, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, zwiedzanie Bartkowa k/samsonowa z naj star szym drze - wem na ziemiach polskich oraz muzeum Henryka Sienkiewicza w Obl gorku. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz KARKONOSZE POL DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz Przejazd przez Góry Kaczawskie do Sie dl cina i zwiedzanie wie y rycerskiej, wizyta w Lubomierzu w Muzeum Kar gula i Pawlaka. Przejazd do Szklarskiej Por by i zwiedzanie Muzeum Minerałów. Zakwaterowanie w oêrodku wczasowym, obiadokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, wycieczka w góry. Wjazd na Szrenic (1362 m n.p.m.) z pi knà panoramà Karkonoszy. Przejazd do Szklarskiej Por by, spacer do Wo - dospadu Szklarki. Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Wieczorny spacer po Szklarskiej Por bie. Ognisko z pieczeniem kiełbasek na terenie oêrodka. Nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Czech do Harrachova. Spa cer pod słynnymi skoczniami narciarskimi. Wizyta w Skalnym MieÊcie, zwie - dza nie, przepłyni cie łódkà. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz termin imprezy cena w zł za 1 osob termin imprezy cena w zł za 1 osob dowolny 255 z dowolny 255 z KOTLINA K ODZKA POL DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz w kierunku Kłodzka. W programie zwiedzania m.in.: Twierdza Kłodzka z labiryntem unikalny zabytek architektury militarnej oraz most gotycki wzorowany na MoÊcie Karola w Pradze. Przejazd do Dusznik Zdroju, zwiedzanie parku zdrojowego z Dworkiem Cho pina, pijalni wód zdrojowych oraz Muzeum Papiernictwa. Zakwate rowa nie w oêrodku wczasowym w Dusznikach Zdroju, obiadokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, wyjazd do Kudowy Zdroju i zwiedzanie parku zdrojo we - go, wizyta w Kaplicy Czaszek w Czermnej, przejazd do Parku Narodowego Gór Stołowych i zwiedzanie Bł dnych Skałek/Szczeliƒca Wielkiego. Przejazd do Wambierzyc z póênobarokowà bazylikà wzorowanà na koêciele Salomona w Jerozolimie oraz zwiedzanie mini-zoo. Powrót do oêrodka, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, przejazd do Polanicy Zdroju do parku zdrojowego i pijalni wód, zwiedzanie Jaskini Niedêwiedziej w Kletnie. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz ZAKOPANE POL DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie Przyjazd do Zakopanego. Spotkanie z przewodnikiem. W programie zwiedzania m.in.: Muzeum Tatrza - ƒskie, stary cmentarz na P ksowym Brzyzku, willa Koliba, Dolina KoÊcie lis - ka, spacer po słynnych Krupówkach, przejazd do obiektu, zakwaterowanie, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, wycieczka do Morskiego Oka. W drodze powrotnej zwie dzanie drewnianej kaplicy w stylu zakopiaƒskim w Jaszczurówce, po - wrót do obiektu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie, wjazd na Gubałówk, spacer oraz zjazd kolejkà do Zakopanego. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz termin imprezy cena w zł za 1 osob termin imprezy cena w zł za 1 osob dowolny 260 z dowolny 250 z Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w oêrodku wczasowym pokoje wieloosobowe z łazienkà przejazd autokarem z klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) wy ywienie według opisu opieka licen cjonowanego pilota wycieczek opieka miejscowego przewodnika w czasie zwiedzania 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok zł ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 osób cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Ka - towic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia - nie pilot nie oprowadza po mu ze ach mo liwa rezerwacja wycieczek z 1 lub 3 noclegami. 16 szerszy wybór oferty :

19 Wycieczki szkolne POLSKA OFERTA DLA GRUP WARSZAWA 1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz Spotkanie z przewodnikiem w War sza wie, zwiedzanie: Starego Miasta, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Barbakanu, katedry Êw. Jana, Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta, Grobu Nieznanego ołnierza oraz bryły Teatru Wielkiego, zakwaterowanie w oêrodku wczasowym w okolicach Warszawy, obiadokolacja, dyskoteka, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, dalsze zwiedzanie miasta obejmujàce: Muzeum Narodowe, gmach Sejmu i Senatu (na zamówienie), Park Łazienkowski (Pałac na Wodzie letnia siedziba króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, amfiteatr, pomnik Jana III Sobieskiego), Belweder oraz pomnik Fryderyka Chopina, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki (najwy szego budynku w Polsce 234 m wysokoêci), wjazd windà na trzydzieste pi tro i oglàdanie panoramy Warszawy, przejazd do Wilanowa, zwiedzanie barokowego zespołu pałacowo parkowego króla Jana III Sobieskiego. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz termin imprezy cena w zł za 1 osob POL7007 KAZIMIERZ DOLNY Z SANDOMIERZEM 1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz w kierunku Kazimierza, rejs po WiÊle. Nast pnie zwiedzanie Kazimierza z przewodnikiem, w programie m.in.: Mały Rynek, Góra Trzech Krzy y, zamek z basztà, koêciół farny, koêciół i klasztor franciszkanów. Zakwaterowanie w oêrodku wczasowym w okolicach Sandomierza, obiadokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie, wyjazd do Sandomierza, zwiedzanie Starego Mia sta, gotyckiej katedry, Collegium Gostomianum, domu Długosza i Zamku Kró - lewskiego. PrzejÊcie podziemnà trasà turystycznà, wejêcie na punkt widokowy Bram Opatowskà. Przejazd do Baranowa Sandomierskiego i zwiedzanie pałacu zwanego "Małym Wawelem". Zakwaterowanie w oêrodku wczasowym w okolicach Kielc. Obiadokolacja. Dyskoteka. Nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, przejazd do Kielc i zwiedzanie zespołu klasztornego z koêciołem Êw. Karola Boromeusza na Karczówce oraz amfiteatru na wapiennym wzgórzu Kadzielnia. Przejazd do Ch cin k/kielc, zwiedzanie ruin zamku w Ch cinach oraz Jaskini Raj. Powrót na miejsce zbiórki ok. godziny termin imprezy cena w zł za 1 osob POL7006 dowolny 275 z dowolny 340 z Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w oêrodku wypoczynkowym pokoje wielo oso - bowe z łazienkà przejazd autokarem z klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) wy ywienie wg opisu opieka licencjonowanego pilota wycieczek opieka miejscowego przewodnika w czasie zwiedzania. UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok zł) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeê - dzie z Katowic, wyjazd z innych miejscowoêci jest mo liwy na zapytanie (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach mo liwa rezerwacja wycieczek z 1 lub 3 noclegami. Warszawa Kraków Wieliczka Wrocław POL7008 POL7009 POL7010 KRAKÓW I WIELICZKA BESKID ÂLÑSKI I YWIECKI WROC AW 1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie Przyjazd do Krakowa. Zwiedzanie Katedry Wawel - skiej, Grobów Królewskich i Dzwonu Zygmunta, rynku Starego Miasta, Sukiennic oraz KoÊciółu Mariackiego. Obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Âniadanie. Wyjazd do Wieliczki, zwiedzanie najstarszej kopalni soli w Europie. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie Przyjazd do Pszczyny i zwiedzanie zespołu pałacowo parkowego rodziny Hochbergów oraz Zagrody Wsi Pszczyƒskiej. Obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Âniadanie. Wizyta w Ustroniu. Przejazd do Istebnej, zwiedzanie izby regionalnej w Domu Ka wu - loków, nast pnie domu Marii Gwarkowej w Konia - kowie, zamku w ywcu. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie Prze jazd do Wrocławia. Zwiedzanie słynnego wrocła wskiego ZOO oraz Starego Miasta. W programie równie jedna z najwa niej szych atrakcji turystycznych Wrocławia Pano rama Racławicka. Przyja zd na miejsce zbiórki ok. godz termin imprezy cena w zł za 1 osob termin imprezy cena w zł za 1 osob termin imprezy cena w zł za 1 osob dowolny 170 z dowolny 185 z dowolny 99 z Âwiadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem z klimatyzacjà, WC (wyjazd z Ka towic) opieka licencjonowanego pilota wycieczek 3 miejsca dla kadry pedagogi cznej nocleg w oêrodku wczasowym w pokojach wieloosobowych w ofercie POL 7008 i POL7009 UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok zł ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Ka towic, moêliwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty), mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ramowy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmianie pilot nie oprowadza po muzeach. 17

20 BUŁGARIA MORZE CZARNE Mega impra z EPT (wczasy dla młodych lat) ZŁOTE PIASKI Hotel Złoty Róg*** BUL1022 Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bo chnia 02.15, Dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów dworzec autobuso wy, ul. Dworcowa 1 (+80 zł) Rzeszów 23.30*, Dworzec PKP (+150 zł) * Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 01.45, ul. Sło - wackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wrocław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, Dworzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, Dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Biel sko Biała 06.00, Dworzec PKS dolny poziom Cieszyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. Uwaga: program ma charakter ramowy i jego realizacja uzale niona jest od miejscowych uwarunkowaƒ. W przypadku gdyby jedna z dy sko - tek była niedost pna, zostanie zaproponowana dyskoteka zast pcza w tej samej miejscowoêci. ZŁOTE PIASKI perła bułgarskiego wybrze a czarno - mor skiego. Pla a, pokryta drobnym, zło cistym piaskiem (stàd nazwa) ma ok. 3,5 km długoêci i miejscami a do 100 m szerokoêci. Na goêci czekajà tutaj t tniàce yciem restauracje, dyskoteki, bary i kawiarnie, baseny miejskie i zje d al nie na pla y, kolejki, znany park wodny oraz wiele atra kcji sportowych. Zło te Piaski zostały uhono ro wa ne presti owà na grodà ekologicznà Bł kitnà Flagà. Opis: poło ony ok. 600 m od centrum kurortu, na wznie - sieniu, wêród zieleni. W hotelu: basen kà pielowy z bro - dzi kiem dla dzieci, parasole i le aki przy basenie (iloêç ograniczo na), re cepcja, sejf (od płatnie), winda, restaura cja z tarasem, bar, plac zabaw dla dzieci, fitness, bilard i tenis stoło wy, boisko do siatkówki. Pla a: ok. 500 m, bezpłatna, serwis pla owy na y cze - nie (od płatnie). Zakwaterowanie: pokoje 2 osobowe z łazienkà, klima tyzacjà, TV-SAT, lodówkà, balko nem. Wy ywienie: Êniadania i obiadokolacje bufet (HB). PROGRAM 1 DZIE : wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Prze - jazd przez Cze chy lub Słowacj, W gry, Rumuni. 2 DZIE : przyjazd do Bułgarii w godzinach przedpołudniowych, zajmowanie pokoi hotelowych od godz , pierwsze Êwiadczenie obiadokolacja, wieczorem wyjêcie na DYSKOTEK ARROGANCE w Złotych Piaskach, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, wypoczynek, obiadokolacja, wyj Êcie na DYSKO TEK PAPAYA w Złotych Pia skach, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obia do - kolacja, wyjêcie na DYSKOTEK ROXY DISCO w Zło tych Piaskach, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obia do - kolacja, wyjêcie na DYSKOTEK PR CLUB ADMIRAL w Złotych Piaskach, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obiado - kolacja, wyjêcie na DYSKOTEK MALIBU w Złotych Piaskach, nocleg. 7 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obia do - kolacja, wyjêcie na DYSKOTEK RUSSKAYA w Złotych Piaskach, nocleg. 8 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obiado - kolacja, wyjêcie na DYSKOTEK MASAI w Złotych Piaskach, nocleg. 9 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obiado - kolacja, wyjêcie na DYSKOTEK ALARMA w Złotych Piaskach, nocleg. 10 DZIE : Êniadanie, pla owanie, wypoczynek, obia do - kolacja, wyj Êcie na DYSKOTEK GILDA w Złotych Pia - skach, nocleg. 11 DZIE : wykwaterowanie po Êniadaniu ok. godz , wyjazd w dro g powrotnà do kraju. 12 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Kato wi ce, ok. godz ). Âwiadczenia zawarte w cenie: 9 noclegów w po koju 2 oso - bowym 9 wejêciówek na dyskoteki w Zło tych Piaskach wy y wienie HB przejazd auto karem (toaleta, klimatyzacja) pod opiekà przedstawiciela biura (stewarda) opieka polskiego rezydenta na miejscu ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga zgo - dnie z Warunkami Uczestnictwa opłata klimatyczna. Na yczenie (zgłoszenie przy rezerwacji): pokój 1 os. na zapytanie 3 osoba na dosta wce na za pytanie. Na yczenie: bogata oferta wycieczek fakultatywnych - fakultatywne. Mo li woêç zakupienia przy rezerwacji! 18 Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 2 osobowym Trzecia osoba powy ej 18 lat (dostawka) A B C D E

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Chorwacja - co zobaczymy podczas wycieczki? Sibenik Dubrownik Stare Miasto Wodospady Rzeki Krka Katedra w Sibeniku Kastela Split Dubrownik

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

ZŁOTE PIASKI. obóz młodzieżowy 11-18 lat. Hotel Złoty Róg*** dni. Kod: BUL7000. www.europol.com.pl

ZŁOTE PIASKI. obóz młodzieżowy 11-18 lat. Hotel Złoty Róg*** dni. Kod: BUL7000. www.europol.com.pl 12 dni ZŁOTE PIASKI obóz młodzieżowy 11-18 lat Hotel Złoty Róg*** Kod: BUL7000 Opis: dogodnie usytuowany w północnej cz Êci kurortu, zaledwie ok. 700 m od centrum i aquaparku, na wzniesieniu, wêród zieleni.

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico

Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico Oferta specjalna dla grupy sportowej Włochy - Riwiera Adriatycka - Cesenatico Długie piaszczyste plaże, ciepłe morze, a wieczorami liczne atrakcje pozostaną na długo w pamięci wszystkich odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Berlin - Poczdam. Terminy i cena. 4 dni zł

Berlin - Poczdam. Terminy i cena. 4 dni zł Berlin - Poczdam 4 dni Kraj: Niemcy Miejscowość: Berlin Transport: Autokar Data ważności: 2017-08-28 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO Terminy i cena 2017.09.14-2017.09.17 740 zł DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE 3 DNI TERMIN: na zapytanie 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Pillnitz spacer po ogrodach letniej rezydencji hrabiny Cosel. Przejazd na punkt widokowy,

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA: Czar Adriatyku

CHORWACJA: Czar Adriatyku Symbol oferty: 2133/1086 Split :: Dalmacja Region Split :: Chorwacja CHORWACJA: Czar Adriatyku CENA OD 1197 PLN Transport: Rodzaj oferty: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Autokar wycieczka

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano

MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano MŁODZIEŻOWY OBÓZ WE WŁOSZECH Włoski wypoczynek na Maxxxaaa :) Apartamenty BELVEDERE - Włochy, Lido Adriano Włochy Lido Adriano Wiek: od 12 do 18 lat Obozy i Kolonie Letnie 2014 Obozy Rekreacyjne Kod oferty:

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA - 7 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą

CHORWACJA - 7 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą CHORWACJA - 7 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Chorwacja - co zobaczymy podczas wycieczki? Sibenik Dubrownik Stare Miasto Wodospady Rzeki Krka Katedra w Sibeniku Kastela Split Dubrownik

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA - 10 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą

CHORWACJA - 10 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą CHORWACJA - 10 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Chorwacja - co zobaczymy podczas wycieczki? Sibenik Dubrownik Stare Miasto Wodospady Rzeki Krka Katedra w Sibeniku Kastela Split Dubrownik

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd w okolice Veszprem, zakwaterowanie, nocleg w hotelu. Balaton Budapeszt Zakole Dunaju 5 dni Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-13 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy

BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy BUŁGARIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Bułgaria Oferta: Obozy młodzieżowe Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 860 zł + 230 Euro/os. PLN Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Perla *** Typ dojazdu: Autokar

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI

WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI PRAGA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO PRAGI 3 DNI 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych z Krakowa. Przyjazd do Pragi popołudniu i zwiedzanie miasta, m.in.: Stare Miasto Brama Prochowa, Kościół Mariacki przed

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój:

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni Londyn 6 dni Program Westminster Abbey - Piccadilly i Amorek - Trafalgar Square i Chinatown - Tower i Tower Brigde - Królowa i Buckingham Palace - Katedra Św. Pawła - 117 m - Windsor - Kensington Palace

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017

Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Grecja Leptokaria apartamenty STELLA lato 2017 Leptokaria.Leptokaria to jeden z najpopularniejszych kurortów Riwiery Olimpijskiej, położony u podnóży Olimpu. Żwirkowo - piaszczysta plaża i ciepłe wody

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32, tel. 12 633 12 57 E:mail: krakow@logostour.pl www.logostour.pl, www.incoming.logostour.pl WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI - 2017 rok CZECHY

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161713-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 2015/S 090-161713

Bardziej szczegółowo

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT)

Zestawienie ofert. Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena. Wycieczka objazdowa Włochy Klasyczne KAT (KAT) Zestawienie ofert Katarzyna Szulc Buksa Travel Sp. z o.o. tel. 33 811 77 26 Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena 28.09.2016-08.10.2016 (11 dni) Katowice Włochy Riwiera Adriatycka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto

Msza Św. na życzenie pielgrzymów w Bazylice Św. Antoniego w Padwie lub w Loreto Program: PRZEZ LORETO DO RZYMU (autokarem - 4300 km*) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - niedziela - Wyjazd z Polski Dzień 2 poniedziałek PADWA - LORETO - Zwiedzanie Padwy Piazza del Prato,

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!!

Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Pięciodniowa wycieczka do Berlina i Tropikalną Wyspę za jedyne 999 zł!!! Berlin tętni życiem. Zmienia się każdego dnia. Pora zwiedzić stolicę, aby móc zachwycać się jej niepowtarzalnymi atrakcjami kulturalnymi,

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Perly Adriatyku Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 6 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR hotel CASABLANCA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL CASABLANCA**** luksusowy hotel położony niedaleko

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl BESKID ŻYWIECKI / ŚLĄSKI wyjazd z Koszalina wieczorem do Rajczy; przyjazd w godzinach rannych do Żywca; zwiedzanie miejscowości zwiedzanie Browaru Żywieckiego lub / óra Żar, zapora wodna; przyjazd do Rajczy

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Złote Piaski

BUŁGARIA. Złote Piaski BUŁGARIA Złote Piaski Zapraszamy do słonecznej Bułgarii kraju b dàcego od wielu lat ulubionym miejscem letnich podró y turystów z całego Êwiata, oferujàcego łagodny klimat, kilometry pi knych, piaszczystych

Bardziej szczegółowo

Makarska Hotel Rivijera

Makarska Hotel Rivijera Makarska - plaża Hotelu Rivijera Makarska Hotel Rivijera Makarska plaża Makarska morze Makarska Makarska deptak plaza plaża obok hotelu plaza hotel Rivijera atrakcje na plazy MAKARSKA - serce Makarskiej

Bardziej szczegółowo

Hity Lubelszczyzny + Sandomierz

Hity Lubelszczyzny + Sandomierz 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hity Lubelszczyzny + Sandomierz Polska / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe Termin wycieczki potwierdzony Najtańsza oferta First Minute cena katalogowa 251,10 zł 585,90 zł

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL pokoje gościnne Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis pokoi gościnnych POKOJE GOŚCINNE Pokoje w prywatnych willach,

Bardziej szczegółowo

Panorama Włoch. Terminy i cena. 9 dni z noclegiem tranzytowym zł

Panorama Włoch. Terminy i cena. 9 dni z noclegiem tranzytowym zł Panorama Włoch 9 dni z noclegiem tranzytowym Kraj: Włochy Miejscowość: Udine -Florencja - Piza - Monte Cassino - Pompeje - Capri - Neapol - Watykan - Rzym - Asyż -Wenecja Transport: Autokar/bus Data ważności:

Bardziej szczegółowo

Londyn. Biuro Podróży WIGRA s.c. ul. Człuchowska Warszawa Tel , ,

Londyn. Biuro Podróży WIGRA s.c. ul. Człuchowska Warszawa Tel , , Londyn 6 dni Kraj: Wielka Brytania Miejscowość: Londyn Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-14 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników wycieczki i wyjazd z kraju według rozkładu.

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl. Oferta: NEUM hotel ZENIT Bośnia I Hercegowina \ Neum \ Bosnia i Hercegowina Oferta: NEUM hotel ZENIT Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena Opis Opis hotelu HOTEL ZENIT*** stylowo i funkcjonalnie urządzony, ulokowany na

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej.

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polskolitewskiej. Sylwester Wilno-Kowno-Troki 30.12-01.01.2017 Kraj: Litwa Miejscowość: Wilno Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-30 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 30.12-01.01.2017 599 zł DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 9 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł GRECJA RIWIERA + TURCJA 12 dni Pragniemy Państwu zaproponować naszą nową ofertę: wczasy z pobytem na plażach Morza Egejskiego wraz z wycieczką do Turcji/Istambuł Grecja, Riwiera Olimpijska,, Turcja Europejska

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

Złoty Róg*** (Wczasy objazdowo-pobytowe) OPIS. Symbol oferty: 130/6591. Morze Czarne Varna. Pobyt wypoczynkowy, Oferta objazdowa.

Złoty Róg*** (Wczasy objazdowo-pobytowe) OPIS. Symbol oferty: 130/6591. Morze Czarne Varna. Pobyt wypoczynkowy, Oferta objazdowa. Złoty Róg*** (Wczasy objazdowo-pobytowe) Symbol oferty: 130/6591 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Bułgaria Morze Czarne Varna Złote Piaski Autokar

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL apartamenty ANNA Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis apartamentu PENSJONAT ANNA położony jest ok 10 min spacerem od plaży. Apartamenty

Bardziej szczegółowo

MIASTO MIEJSCE WYJAZDU WYJAZD DOPŁATA

MIASTO MIEJSCE WYJAZDU WYJAZD DOPŁATA PRAGA (wycieczka) Bielsko-Biała Dworzec PKS dolna płyta, ul. Warszawska 05:15 - Częstochowa McDonald's ul. Wojska Polskiego 02:15 50 04:00 - Kielce Dworzec PKP zatoczki, Plac Niepodległości 00:45 70 Kraków

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pensjonat KERKA Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis pensjonatu PENSJONAT KERKA położony ok.10 min spacerem od plaży przy spokojnej

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pensjonat KERKA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 18.06.2017-29.06.2017 9 dni Autokar od 1054,64 zł / os 19.06.2017-28.06.2017

Bardziej szczegółowo

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku

Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Oferta wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku Włochy Półwysep Apeniński zwany potocznie z racji swego wyglądu włoskim butem, to jedna z kolebek naszej cywilizacji oraz obszar o nieprzeciętnych

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.400m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE 1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE - reaktor jądrowy Maria w Świerku - spektakle teatralne, - Kino I-MAX 3 D, 4D, 5D, - Powązki - zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, - MUZEA: Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE 2014 Drodzy Państwo! Witamy w kolejnym, dla nas już 23-cim sezonie turystycznym! Mamy nadzieję, że w tym roku dołączycie Państwo

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER we Włoszech

SYLWESTER we Włoszech SYLWESTER 27.12.2013-03.01.2014 od 1099 PLN za osobę. *Prezentowane w serwisie ceny są ruchome. Mogą się różnić od cen katalogowych. Aktualna cena prezentowana jest na stronie. W cenie zapewniamy: zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta First Minute cena

Bardziej szczegółowo

Hotel *** - Zwiedzanie i Wypoczynek Albania / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe

Hotel *** - Zwiedzanie i Wypoczynek Albania / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel *** - Zwiedzanie i Wypoczynek Albania / Wyc. objazdowe / Wyc. objazdowe Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży

Bardziej szczegółowo

Zebranie organizacyjne w piątek 23 września 2016 r. o godz w sali nr 15.

Zebranie organizacyjne w piątek 23 września 2016 r. o godz w sali nr 15. WYCIECZKA i WARSZTATY JĘZYKOWE LONDYN - 6 dni w marcu lub na początku czerwca - Przejazd: autokarem/przeprawa promem - Zakwaterowanie: u rodzin brytyjskich - Wyżywienie: obiadokolacja, śniadanie, lunch

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski

DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski PADWA WENECJA LORETO MANOPELLO RZYM WATYKAN - MONTE CASSINO Lanciano CASCIA - ASYŻ- San Giowanni Rotondo Termin: do ustalenia DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski O ustalonej godzinie wcześnie rano (ok. 04:00) spotykamy

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem

Obowiązkowe dopłaty w EUR płatne na miejscu zgodnie z wybranym terminem Hotel Edelweiss **** All Inclusive - oferta specjalna (autokar lub dojazd własny) Symbol oferty: 734/1373 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fiemme / Pampeago / Pampeago Sport /

Włochy / Val Di Fiemme / Pampeago / Pampeago Sport / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fiemme / Pampeago / Pampeago Sport / Kategoria *** Region Val di Fiemme/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy wyciągach, centrum wellness

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO WŁOCH

PIELGRZYMKA DO WŁOCH I DZIEŃ Zbiórka o godzinie 22:10 na Placu Kościelnym Kościoła WNMP w Szczecinie Dąbiu Czynności organizacyjne Błogosławieństwo Ks. Proboszcza Wyjazd nocna jazda przez Niemcy, Austrię do Włoch WNĘTRZE KOŚCIOŁĄ

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL pokoje gościnne ANNA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 18.06.2017-29.06.2017 9 dni Autokar od 750,61 zł / os 19.06.2017-28.06.2017

Bardziej szczegółowo

Włochy / Livigno / Livigno / Chalet Florin /

Włochy / Livigno / Livigno / Chalet Florin / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Livigno / Livigno / Chalet Florin / Kategoria brak Region Livigno/Lombardia/Włochy Atuty blisko wyciągów, terminy Free Ski, także autokarem Położenie

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Sozopol \ SOZOPOL Oferta: BUŁGARIA SOZOPOL hotel MORSKA VILA Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 17.06.2018-28.06.2018 9 dni Autokar od 787,59 zł / os 18.06.2018-27.06.2018

Bardziej szczegółowo

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! ROBIMY LEPIEJ TO CO INNI ROBIĄ DOBRZE! Elite Club Travel Polska Sp. z o.o. 00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 022 640 14 65, 022 640 14 66, fax: 022 858 33 00 bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl;

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Włochy / Livigno / Livigno / Chalets Canton - Apartamenty /

Włochy / Livigno / Livigno / Chalets Canton - Apartamenty / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Livigno / Livigno / Chalets Canton - Apartamenty / Kategoria brak Region Livigno/Lombardia/Włochy Atuty promocje Early Booking, blisko centrum, terminy

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pensjonat MORSKA PERŁA Transport: Autokar Termin: od 18.06.2017 do 29.06.2017 Ilość noclegów 9 dni Wyżywienie: BB Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę.

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. Europa w pigułce: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Brno

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Bułgaria \ Wczasy Wypoczynkowe Obzor \ Bułgaria Oferta: BUŁGARIA OBZOR pokoje gościnne Terminy Brak wolnych miejsc Opis Opis pokoi gościnnych POKOJE GOŚCINNE niezależne od gospodarzy pokoje, mieszczące

Bardziej szczegółowo

Z+W Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Z+W Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój:

Bardziej szczegółowo