BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/ Drodzy Paƒstwo!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!"

Transkrypt

1

2 Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi klientami, agentami, stwo rzylismy pr nà sieç sprzeda y i sprawdzony produkt turystyczny. W tej chwili nasze katalogi mo ecie Paƒstwo zna leêç w ponad tysiàcu biurach podró y na terenie całej Polski. Współ pracujemy z kilkudziesi cioma renomowanymi agen cjami zagrani - czny mi. Sprzedajemy nasze oferty po przez własny system rezerwacyjny on-line STELLA oraz sy stem MerlinX. Jako orga nizator turystyki posiadamy gwarancj ubezpie - cze niowà nr M Nale ymy do wiodàcych organizacji turystycznych. JesteÊmy Członkiem Polskiej Izby Turystyki (PIT), Pol skiej Izby Turystyki Młodzie owej (PITM), Âlàskiej Orga nizacji Turystycznej (ÂOT) oraz presti owej, mi dzyna - rodowej organizacji ASTA. Zapraszamy serdecznie do lektury na sze go katalogu oraz na stron gdzie znajdziecie Paƒstwo setki dodatkowych, interesujàcych propozycji, które nie zmieêciły si w naszych trzech katalogach na rok Nasze katalogi EPT 2011: katalog nr 1: DOJAZD WŁASNY, HITY AUTO KAROWE oferty apartamentów, hoteli, dom ków, kempingów dla tych z Paƒstwa, którzy cenià sobie samodzielnà podró oraz wybrane autoka rowe oferty specjalne katalog nr 2: AUTOKAREM, SAMOLOTEM wczasy, na które dowieziemy Paƒstwa wygodnymi auto ka rami lub samolotami, w tym równie programy zwie dzaj i wypoczywaj, wycieczki objazdowe oraz dalekie podró e katalog nr 3: OFERTA MŁODZIE OWA kolonie, zielone szkoły, obo zy młodzie owe, obozy studen c - kie, oferty specjalne dla mło dych pracujàcych, wy cie czki szkolne. Pytajcie Paƒstwo o nasze katalogi w biurach podró y lub skon taktujcie si z nami. Zapraszamy! EURO POL TOUR Wasz tour operator BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, Katowice tel. 32/ , 32/

3 SPIS TREÂCI OBOZY MŁODZIE OWE LATO BUŁGARIA Złote Piaski 2-3 CHORWACJA Orebiç Perna 4-5 WŁOCHY Cesenatico 6 Lignano 7 O F E R T Y D L A G R U P WYCIECZKI OBJAZDOWE W OCHY Szlakiem Skarbów Weneckich 8-9 WŁOCHY W kolebce renesansu 10 CHORWACJA Chorwackie cuda natury 11 CZECHY Praga 12 AUSTRIA Wiedeƒ 13 W GRY Budapeszt 14 Nasza oferta: katalog 1 wczasy z dojazdem własnym, wybrane hity autokarowe katalog 2 wczasy i wycieczki z dojazdem zorganizowanym autokarem, samolotem katalog 3 kolonie, obozy młodzie owe, zielone szkoły, wycieczki dla młodzie y NIEMCY Berlin 14 ANGLIA Londyn 15 POLSKA Góry Âwi tokrzyskie 16 Karkonosze 16 Kotlina Kłodzka 16 Zakopane 16 Warszawa 17 Kazimierz Dolny z Sandomierzem 17 Kraków i Wieliczka 17 Beskid Âlàski i ywiecki 17 Wrocław 17 OFERTA DLA M ODYCH BU GARIA Złote Piaski 18 TO NALE Y WIEDZIEå WARUNKI UCZESTNICTWA KARTA KWALIFIKACYJNA DRUK OBJAÂNIENIA samolotem autokarem basen kàpielowy klimatyzacja telewizor BB HB FB Êniadanie Êniadanie, kolacja Êniadanie, obiad, kolacja ALL/M młodzie owe all inclusive członek Polskiej Izby Turystyki Młodzie owej członek Polskiej Izby Turystyki pełna oferta dost pna jest równie na stronie w przypadku braku oficjalnej kategorii, podajemy odpowiednik standardu obiektu i infrastruktury wg nieoficjalnej oceny naszego lokalnego partnera w skali od 1 do 5 słoneczek: skromny, praktycznie urzàdzony, o standardzie turystycznym dobry, Êredniej klasy bardzo dobry, Êredniej klasy obiekt najwy ej oceniony pod wzgl dem infrastruktury lub wyposa enia

4 BUŁGARIA OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) ZŁOTE PIASKI Hotel Złoty Róg *** BUL7000 Opis: dogodnie usytuowany, zaledwie ok. 600 m od centrum kurortu i aquaparku, na wznie - sieniu, wêród zieleni. W hotelu: re sta ura cja z tarasem, bar, basen kà pielowy, re ce pcja, win - da, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci. Za dodatkowà opłatà sal ka fitness, bilard, tenis stołowy, punkt interneto wy, sejf w recepcji. Zakwaterowanie: pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkà, klimatyzacjà, TV-SAT (z polskim kanałem), balkonem. Pla a: ok. 500 m, piaszczysta. Wy ywienie 3 x dziennie w formie bufetu: Êniadanie (nabiał, w dliny, jajka, kiełbaski, sałatki, d emy, muesli, owoce, napoje ciepłe i zimne), obiad i kolacja (przystawka, dania główne mi sne i wegetariaƒskie, ró norodne dodatki np. ziemniaki, frytki, duszone jarzyny, sałatki, ry, deser, owoce, woda, napoje owocowe). Dodatkowo do obiadu podawana jest zupa. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy/Słowacj, W gry, Rumuni (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, obiad, zapoznanie si z obiektem i regulaminem, kolacja, nocleg DZIE : realizacja programu pod okiem doêwiadczonej kadry min.: wypoczynek, kà piele morskie pod opiekà ratownika, pla owanie, korzystanie z basenu kàpielowego w ho telu, wy cie czki piesze ze zwiedzaniem najbli szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyjne, kon ku rsy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, czystoêci, basen na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy taƒca, dyskoteki na terenie oêrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, wycieczka do Warny, zawody sportowe, du o ruchu na Êwie ym powietrzu, Êcie ka zdrowia, tor przeszkód, wyjêcie do reno - mowa nej dyskoteki w centrum Złotych Piasków. 11 DZIE : zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w godzi nach przedpołudniowych. 12 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn ok. godz , Katowice ok. godz , Opole ok. godz , Warszawa ok. godz ). UWAGA: mo liwe jest, e w niektórych terminach (szczególnie ostatnich) wyjazd nastàpi w go dzinach wieczornych. Wtedy uczestnicy koƒczà swój pobyt kolacjà i otrzymujà suchy prowiant na drog. WYCIECZKI FAKULTATYWNE Na yczenie, ceny za 1 osob (płatne w Polsce). Neseber jedno z najstarszych i najpi kniejszych miast na bułgarskim wybrze u (130 zł) Bałczyk z przepi knym ogrodem botanicznym oraz Kaliakra skalisty przylàdek, dziki i malowni czy (110 zł) Jeep Safari szalona podró po wertepach, bezdro ach terenowymi d ipami (140 zł) rejs statkiem (130 zł) rejs aglowcem (170 zł) Istambuł 1 dzieƒ (300 zł + ko nieczny paszport + ok. 16 na wiz tureckà + koszt biletów wst pu). Przy wycieczce do Warny zawartej w programie dla ch tnych wst p do Delfinarium ok. 9 /os. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w ho telu wy ywienie zgodnie z opi sem przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà i toaletà (wyjazd z Katowic) ubezpie czenie Signal Iduna (NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do ) wykwalifi ko wa na opieka pedagogiczna, opieka rezydenta w j zyku polskim, kierownika obo zu, ra to wnika suchy prowiant na drog realizacja programu gry, kon kursy z na grodami, bal przebieraƒców, Neptu - nalia, dy skoteki na terenie hotelu inne Êwiadczenia podane w opi sie mło - dzie owego all inclusive hotelu Złoty Róg. Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej 15 /os. (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrzà dzonymi przez uczestnika obozu młodzie owego). 2

5 MŁODZIE OWE ALL INCLUSIVE zawarte w naszej cenie obozu młodzie owego w hotelu Złoty Róg: Rezerwujàc obóz młodzie owy w hotelu Złoty Róg otrzymujesz o wiele wi cej ni standardowe Êwiadczenia: Êniadania, obiady i kolacje podawane w formie bufetu, bez ograniczeƒ (za wyjàtkiem deserów) napoje do wszystkich po siłków oraz mi dzy posiłkami (od Êniadania do kolacji) podawane w hotelu, w dowolnej iloêci pod wieczorek np. kanapka, kawałek pizzy, ciasteczko itp. wycieczka auto karo - wa do Warny, z przewodnikiem pokoje wy posa one dodatkowo w klimatyzacj, TV-SAT (z polskim kanałem) wyjêcie do renomowanej dyskoteki w centrum Złotych Piasków (wraz z biletem wst pu) Êniadanie w dro dze po - wrotnej na terenie Słowacji (jajecznica lub parówki, chleb, dodatki, herbata). Informacje dodatkowe o młodzie owych pakietach all inclusive To nale y wiedzieç, str Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 3, 4 osobowym Na yczenie transfery (za dopłatà) z innych miejscowoêci. Kraków 03.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Bochnia 02.15, Dworzec PKP (+70 zł) Brzesko 01.45, stacja Statoil przy trasie (+70 zł) Tarnów 01.00, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa 1 (+80 zł) Rzeszów 23.30*, Dworzec PKP (+150 zł) Warszawa 22.00*, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Łódê 00.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Piotrków Trybunalski 01.45, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Wrocław 02.00, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Opole 03.10, Dworzec PKP (+70 zł) Cz stochowa 03.30, Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 05.00, Dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 05.20, stacja Bliska przy trasie Bielsko Biała 06.00, Dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 06.30, stacja Orlen przy trasie. * oznacza wyjazd dzieƒ wczeêniej w stosunku do podanych terminów. Obóz młodzie owy do Bułgarii samolotem na 14 dni szczegóły na pełna oferta: 3

6 CHORWACJA OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) DALMACJA OREBIå-PERNA Kompleks wakacyjny Komodor CHO7000 Opis: kompleks o standardzie turystycznym usytuowany w miejscowoêci Orebiç-Perna na malo - wni czym Półwyspie Peljesac, w południowej Dal - ma cji, zaledwie kilkadziesiàt kilometrów od Du - bro wnika. Orebiç oferuje turystom niespotykany krajobraz i wyjàtkowà przyrod sosny, cyprysy, oliwki, migdały, ró norodne kwiaty. Znajdujà si tutaj długie, malownicze pla e, urokliwe zatoczki, krystalicznie czyste morze. W pobli u usytuo - wana jest znana Wyspa Korcula. W kompleksie: restauracja, bar, tawerna, sala TV, sklepiki. Zakwaterowanie: pokoje 3 osobowe z ła zien kà. Pla a: ok m, wirowo-betonowa, trawia - sta, nale àca do hotelu. Wy ywienie 3 x dziennie: Êniadanie w formie bu fetu (nabiał, w dlina, jajka, miód, d emy, płatki owsiane, chleb, bułki, kawa, herbata, mleko, ka - kao), obiad serwowany (zupa, danie główne, sa ła - tki, deser/owoc), kolacja serwowana trzy ze sta - wy do wyboru (zupa, danie główne, sałatki, deser /owoc). Do obiadu i kolacji podawana jest woda. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy lub Słowacj, W gry lub Austri, Słoweni do Chor - wacji (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do hotelu w godzinach przedpołudniowych, obiad, zapoznanie si z regulaminem i kompleksem, kolacja, nocleg DZIE : realizacja programu pod okiem doêwiadczonej kadry min.: wypoczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla owanie, wycieczki piesze ze zwiedzaniem najbli szej okolicy, gry, zabawy rekreacyjne, integracyjne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, konkursy czystoêci, bal przebie - raƒców, Neptunalia, konkursy taƒca, dyskoteka na terenie oêrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, zaj cia i zawody sportowe, du o ruchu na Êwie ym powietrzu, Êcie ka zdrowia, tor przeszkód, wycieczka na Korcul. 11 DZIE : zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w drog powrotnà ok. godz Przejazd przez Chorwacj, Słoweni, Austri lub W gry, Czechy lub Słowacj do Polski. 12 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn ok. godz , Katowice ok. godz , Opole ok. godz , Warszawa ok. godz ). WYCIECZKI FAKULTATYWNE Na yczenie (płatne na miejscu, organizowane przez miejscowà, chorwackà agencj, realizowane przy min. 35 os. ch tnych). Wszystkie bilety wst pu płatne we własnym zakresie. DUBROWNIK: (ok. 25 ) nazywany jest Perłà Adriatyku. Słynie z licznych zabytków, dzi ki którym został wpisany do rejestru Êwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO. Najwi kszà popularnoêcià cieszà si mury obronne, którymi jak promenadà mo na obejêç całe miasto. Niezwykle malownicze miejsce o wspaniałym Êródziemnomorskim klimacie. SPLIT + TROGIR: (ok. 15 ) Split to stolica Êrodkowej Dalmacji, która liczy a 1700 lat. Wcià zadziwia turystów swoim nadzwyczajnym pi knem. To tutaj podziwiaç mo na jedyny zachowany w cało Êci rzymski pałac Pałac Dioklecjana. Trogir to z kolei urokliwe miasteczko poło one nad samym mo rzem ze wspaniale zachowanà Êredniowiecznà starówkà. UNESCO w roku 1997 umie - Êciło Trogir w rejestrze Êwiatowego dziedzictwa kultury. FISH PICNIC: (ok. 30 ) pełna wra eƒ wycieczka statkiem po morzu połàczona z wypoczynkiem, pla owaniem i kàpielà w krystalicznie czystym morzu. Dodatkowà atrakcjà b dzie degustacja miejscowych przysmaków. WODOSPADY RZEKI KRKA I SIBENIK: (ok. 40 ) wizyta w kompleksie malowniczych wodo spa - dów połàczona z pla owaniem i kàpielà. Dodatkowo zwiedzanie urokliwego Sibenika, którego najwi kszà atrakcjà jest wczesnorenesansowa katedra Êw. Jakuba. Na yczenie transfery (za dopłatà) z innych miejscowoêci. Warszawa 07.15, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Maz , stacja Orlen przy trasie (+120 zł) Łódê 09.45, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włókniarzy (+80 zł) Wrocław 10.30, skwer, róg ul. Joannitów i Dawida (+80 zł) Piotrków Trybunalski 11.00, ul. Słowackiego 103 k/ Juventuru (+70 zł) Opole 12.00, Dworzec PKP (+70 zł) Kraków 12.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Cz stochowa 12.45, Mc Donalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 14.00, Dworzec PKS, ul. P. Skargi Tychy 14.30, stacja Bliska przy trasie Pszczyna 14.50, stacja benzynowa obok IG Logistic Bielsko Biała 15.15, Dworzec PKS dolny poziom, Cieszyn 16.00, stacja Orlen przy trasie. 4 Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 3 osobowym

7 CHORWACJA OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 9 noclegów w hotelu wy ywienie 3 x dziennie przejazd nowoczesnym autokarem z klimatyzacjà i toaletà (wyjazd z Katowic) ubezpieczenie Signal Iduna (NNW zł, KL , baga 800 zł, OC ) wykwalifikowana opieka peda gogiczna, opieka ratownika, rezydenta, kierownika obozu suchy prowiant na drog realizacja pro gramu gry, konkursy z nagrodami, bal przebieraƒców, Neptunalia, dyskoteki na terenie hotelu. Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej 15 /os. (płatna na miejscu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wyrzàdzonymi przez ucze stnika obozu mło dzie - owego). pełna oferta: 5

8 W OCHY OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) CESENATICO OÊrodek wczasowy Bellelli/Blue-Mare-La Perla ITA7001 WYCIECZKI FAKULTATYWNE Rzym stolica Włoch poło ona na siedmiu wzgó - rzach nad rzekà Tybr, wycieczka całodniowa, kolacja w drodze powrotnej (59 ) San Marino najstarsza republika Êwiata poło ona na szczycie wzgórza, wycieczka półdniowa (10 ) Mirabilandia jedno z najwi kszych wesołych miasteczek w Europie, po - ło ona 20 km od Cesenatico (34 ). Opis: oêrodek usytuowany w urokliwym ad riatyckim kurorcie Cesenatico w regio - nie Emilia Romania. MiejscowoÊç cieszy si du ym zainteresowaniem turystów ze wzgl du na szerokie i czyste pla e. Miasto słynie z uroczego historycznego centrum oraz starego portu zaprojektowanego przez Leonarda Da Vinci. W kompleksie: boisko do koszykówki, boisko do piłki no nej, stoły do tenisa, siłownia, kawiarenka. Przed oêro - dkami znajdujà si du e tarasy z meblami ogrodowymi. Zakwaterowanie: pokoje 2, 3, 4, 5, 6-oso - bo we z łazienkami. Pla a: bezpoêrednio przy obiekcie, du a, ogro dzona równie od strony morza, z le a - kami i parasolami słonecznymi, natry skami. Na pla y: boisko do piłki no nej pla owej, boiska do siatkówki pla owej, do kometki. Wy ywienie 3 x dziennie: Êniadanie w for - mie bufetu (w dliny, nabiał, kawa, herbata, mleko, kakao, musli, jajecznica 2 razy w ty - go dniu), obiady (1-sze danie: makaron lub la sag ne, 2-gie danie: np. frytki, stek / ryba, kurczak, szaszłyk, surówka), kolacja: (1-sze danie: zupa, 2-gie danie: danie główne). Do obia du i kolacji podawana jest woda lub na - pój, owo ce. PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy, Austri (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do oêrodka w godzinach rannych. Zakwaterowanie w pokojach w go dzinach przedpołudniowych, zebranie organizacyjne z re zydentem, piel gniarkà, kadrà pe da gogicznà, obiad, odpoczynek, kola cja, spacer do centrum Cesenatico, nocleg DZIE : wypoczynek, pla owanie, udział w zaj ciach organizowa nych przez wycho - wawców i rezydenta, wycieczki fakultatywne. 11 DZIE : wyjazd po Êniadaniu. Przejazd do Wenecji. Zwiedzanie We necji. Wy jazd do Polski. 12 DZIE : Êniadanie po przekroczeniu granicy czesko-polskiej. Przyjazd do miast tranzytowych. Zakoƒczenie imprezy. ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CE NIE: 9 noclegów w 2, 3, 4, 5 i 6 os. pokojach z łazienkami wy ywienie 3 x dziennie suchy prowiant na drog Êniadanie po przekroczeniu granicy polsko czeskiej w drodze powrotnej transport autokarem opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej opieka polskoj zycznego rezydenta, ratownika, opieka medyczna wycieczka do Wenecji bogaty program pobytowo kulturalny (konkursy, zaj cia sportowe, siatkówka na pla y, koszy ków ka, dyskoteki, zaj cia plenerowe) ubezpieczenie NNW, KL SIGNAL IDUNA S.A Szczecin* parking pod Trasà Zamkowà przy Baszcie Siedmiu Płaszczy 04:00, Gorzów Wielkopolski parking, ul. Orlàt Lwowskich /hotel Tubus/ 06:00, Âwiebodzin stacja paliw Orlen przy obwodnicy w kierunku Âwiecka 07:00, Zielona Góra parking pod Palmiarnià, ul. Piaskowa 08:15, Nowa Sól parking przed dworcem PKP 08:45, Poznaƒ* dworzec PKS, stanowisko mi dzynarodowe 08:45, Głogów parking przy sklepie Comfort, ul. Piłsudskiego 09:45, Pol ko - wice stacja paliw SHELL w kierunku na Wrocław 10:00, Leszno parking przed stadionem u lowym, ul. Strzelecka 7 10:15, Lubin stacja paliw ORLEN, na dwupasmówce w kierunku Wrocławia 10:20, Kraków dworzec PKP, wejêcie wschodnie 10:30, Piła parking przed hotelem Rodło, ul. Piastów 15 10:45, Kalisz parking przed dworcem PKP, ul. Dworcowa 10:45, Legnica stacja paliw LOTOS, obwodnica Legnicy 11:00, Cz stochowa parking na wprost Poczty Głównej, ul. Orzechowskiego 11:30, Katowice dworzec PKS, ul. Piotra Skargi 12:00, Wrocław stacja paliw BP przy ul. Karkonoskiej 13:15, Gliwice stacja paliw BP, ul. Rybnicka 13:30, Opole* parking przy Biedronce róg ul. Duboise i 1 Maja 14:45. Organizator zastrzega sobie mo liwoêç zmiany miejsca i godzin wyjazdu. 6 Cena w zł za 1 osob / 9 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy TRASA 1 Gorzów Wlkp. Âwiebodzin, Zielona Góra IloÊç Nowa Sól, Głogów noclegów Polkowice, Lubin, Legnica Opole, Wrocław Katowice, Gliwice TRASA 2 Szczecin Poznaƒ Leszno TRASA 3 Piła, Kalisz Kraków Cz stochowa

9 Opis: sportowo-rekreacyjny oêro dek mło dzie - owy usytuowany w miej sco woêci Li gna no Sabbiadoro. Poło o ny bezpoêrednio przy pla - y, wêród zieleni, na powierzchni 3 ha. Na te - re nie kompleksu: 4 boiska do koszy kówki/ - siat kó wki, 4 boiska do piłki no nej, kort te ni - so wy, 3 re kre acyjne baseny kàpie lowe, 1 ba - sen kà pie lowy o wymiarach olimpijskich (kry ty), 3 bo iska do piłki r cz nej, boi sko do siatkówki pla owej, Aqua Park (kompleks 3 basenów ze zje d alniami i innymi atrakcjami wodnymi), szkółka surfingowa, szkół ka e glarska, tory do ły wia r stwa szyb kiego, mi - ni golf, siłownia, sauna, łaênie tureckie, ga bi - net ma sa u, re s tauracja, sale konferencyj ne, kry ta hala sportowa. W OCHY OBÓZ M ODZIE OWY (11-18 LAT) OÊrodek Sportowo-Rekreacyjny Zakwaterowanie: przestronne po koje 6-7 oso bowe z pełnym w złe m sanitarnym. Pla a: bezpoêrednio przy kompleksie, pia sz - czysta, z le akami i parasolami, do wyłà cznej dyspozycji oêrodka. Wy ywienie 3 x dziennie: Êniadanie w for - mie bufetu (płatki Êniadaniowe, jajka, sery, w dliny, d em, masło, mleko, jogurt, soki, cie płe na poje), obiad i kolacja (pierwsze da - nie 2 ro dzaje do wyboru: makaron, ry z ró nymi sosami i dodatkami, klu ski, uszka itp.; drugie danie 2 ro dzaje do wyboru: dania mi sne, rybne lub wegetariaƒskie + dodatki, np. wa rzy wa, ziemniaki, frytki, sa - łatki, deser lody, owoce lub ciasto). Do obiadu i kolacji poda wana jest woda. ITA7000 LIGNANO PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z Polski, przejazd przez Czechy lub Słowacj, Austri do Włoch (wymagany paszport lub dowód osobisty). 2 DZIE : przyjazd do oêrodka w godzinach przedpołudniowych, obiad, zapoznanie si z regulaminem i kompleksem, kolacja, nocleg. 3-8 DZIE : realizacja programu pod okiem doêwiadczonej kadry min.: wypoczynek, kàpiele morskie pod opiekà ratownika, pla owanie, korzystanie z zewn trznych basenów kàpielowych i boisk na terenie oêrodka, wycieczki piesze ze zwiedzaniem najbli szej okolicy, gry, zabawy re - kre acyjne, integracyjne, konkursy z nagrodami, plastyczne, mody, rzeêby w piasku, czystoêci, basen na wesoło, bal przebieraƒców, Neptunalia, konkursy taƒca i dyskoteki na terenie oêrodka, konkursy piosenki, wybory Miss i Mistera obozu, zaj cia i zawody sportowe, du o ruchu na Êwie - ym powietrzu, Êcie ka zdrowia, tor przeszkód, jeden wst p na basen olimpijski. 9 DZIE : zakoƒczony Êniadaniem (suchy prowiant na drog ), wyjazd w drog powrotnà, po drodze zwiedzanie Aquilei i Zamku Miramare, przejazd w kierunku Polski. 10 DZIE : przyjazd do Polski (Cieszyn ok. godz , Katowice ok. godz ). ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w ho telu wy ywienie zgodnie z opisem przejazd no wo czesnym au tokarem z klimatyzacjà i toaletà (wy jazd z Ka towic ubezpieczenie Signal Iduna (NNW zł, KL , baga 800 zł, OC ) wykwalifiko wana opieka pedagogiczna, opieka rezydenta, kiero wni ka obozu, ratownika suchy prowiant na drog (3 ka na pki, owoc, 1,5 l wody mineralnej) realizacja progra mu gry, kon kursy z nagrodami, bal przebieraƒ ców, Neptu nalia, dy skoteki na terenie oêrodka, korzystanie z zewn trznych basenów kàpielowych oraz boisk sportowych na terenie oêrodka, jeden wst p na basen olimpijski. Cena nie zawiera: kaucji zwrotnej 15 /os. (płatna na miej - scu jako zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami wy rzà dzonymi przez uczestnika obo - zu mło dzie o we go). OFERTA SPECJALNA (w cenie obozu w Lignano) w drodze powrotnej wycieczka autokarowa do Aquilei Êlicznego miasteczka, w którym podziwiaç mo na pozostałoêci kultury rzymskiej oraz Zamku Mira mare zbudowanego przez arcyksi cia Ma ksy mi lia na Habsbur ga na malowniczym, skalistym cyplu. Wszy stkie bilety wst pu zawarte w cenie. WYCIECZKI FAKULTATYWNE na yczenie, cena za 1 osob (płatne przy rezerwacji) Wenecja z przeja d kà tramwajem wodnym/statecz - kiem i zwiedzaniem m in. Placu Êw. Marka, bazyliki, Pałacu Do ów oraz słynnego mostu Rialto (80 zł + tram - waj wodny w Wenecji ok. 13 ) Werona zwie dzanie miasta Romea i Julii, które oprócz romantycznej atmosfery przyciàga turystów tak e boga ctwem rzymskich zabytków i uliczek oraz Gardalandu uwa a nego za jeden z najwi kszych parków rozrywki w Eu ropie (100 zł + bilet wst pu do Gardalandu ok. 27 ). Na yczenie: transfery (za dopłatà) z innych miejscowoêci Warszawa 13.15, parking przy Sali Kongresowej PKiN, od ul. E. Plater (+150 zł) Rawa Maz , stacja Orlen przy tra sie (+120 zł) Łódê 15.30, PKP Łódê Kaliska, parking od ul. Włó kniarzy (+80 zł) Wrocław 16.30, skwer, róg ul. Joannitów i Da wida (+80 zł) Piotrków Trybunalski 16.45, ul. Sło wa ckie go 103 k/ Ju - venturu (+70 zł) Opole 18.00, Dworzec PKP (+70 zł) Kra ków 18.30, stacja ARGE, ul. Pasternik 66 (+60 zł) Cz stochowa 18.30, Mc Do nalds, w kierunku jazdy (+60 zł) Katowice 20.00, Dworzec PKS, ul. P. Ska rgi Tychy 20.30, stacja Bliska przy trasie Pszczyna 20.45, stacja benzynowa obok IG Logistic Bielsko Biała 21.00, Dworzec PKS dolny poziom Cieszyn 21.45, stacja Orlen przy trasie. Cena w zł za 1 osob / 7 noclegów z przejazdem autokarem Termin imprezy IloÊç noclegów Osoba w pokoju 6, 7 osobowym 1-14 budynki mieszkalne 15 koêciół Santa Maria di Bevezzana 17 bar i kiosk A boisko do piłki no nej B, C, D małe boisko do piłki no nej/r cznej E, F, G, H boisko do koszykówki/siatkówki I kort tenisowy L hala sportowa 12 16/I 11 F P1, P2 basen kàpielowy P3, P4 basen kàpielowy kryty (w tym 1 olimpijski) P5 Aqua Park 16/I-IV pla a do wyłàcznej dyspozycji oêrodka 9 G 13 H 3 B C 16/II A 8 7 E P4 16/III P3 P5 16/IV I D L 15 1 P szerszy wybór oferty na: 14 7

10 WŁOCHY Zapraszamy w podró do jednego z najciekawszych regionów Europy nad Morze Adriatyckie, w region Veneto słynàcy z licznych zabytkowych miasteczek, czystego, ciepłego morza i szerokich, piaszczystych pla. Jest to doskonała okazja do wypoczynku oraz zapoznania si z bogatà historià regionu, zwyczajami jego mieszkaƒców, j zykiem włoskim oraz cennymi zabytkami architektury. PROGRAM NIEBIESKI: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz , przejazd nocny przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy. 2 DZIE : przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów, nocleg. 3 DZIE : spacer po miejscowoêci zapoznanie z okolicà, pla owanie, nocleg. 4 DZIE : wycieczka autokarowa do Wenecji okazja do poznania słynnego miasta z poziomu wody i làdu: przyjazd do portu, rejs statkiem/tramwajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie Placu Êw. Marka jednego z naj pi kniejszych w Europie, wraz z Bazylikà Êw. Marka katolickim koêciołem zbudowanym w stylu bizantyjskim, dalsze zwiedzanie m. in. Pałacu Do ów (z zewnàtrz) siedziby wybieralnych władców weneckich, Mostu Rialto naj - wi kszego mostu w Wenecji oraz Kanału Grande najpi kniejszej drogi wodnej na Êwiecie, powrót do apartamentów, nocleg. 5 DZIE : spacer na tradycyjny targ włoski (dla mieszkajàcych w Bibione) lub do pobliskiego portu (dla mieszkajàcych w Caorle Lido Altanea), pla owanie, nocleg. 6-8 DZIE : realizacja własnego programu, pla owanie, mo liwoêç udziału w wycieczkach fakultatywnych (za dopłatà), np.: Werona i Padwa (80 zł/os.), San Marino (230 zł/os.), Rzym (250 zł/os.), Triest i Zamek Miramare (50 zł/os.) 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji włoskiej do godz , czas wolny, w godzinach popołudniowo wieczornych wyjazd w drog powrotnà do kraju. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Cieszyn ok. 6.00). ITA8002 ZAKWATEROWANIE: mieszkania wakacyjne (tzw. apartamenty) w mie j scowoêci Bibione poło onej ok. 90 km od Wenecji oraz w Caorle (Lido Altanea) ok. 50 km od Wenecji. Usytuowane sà od 50 do 1100 m od pla y (wst p na pla bezpłatny). Ka dy apartament posiada: dwie osobne sypialnie (zazwyczaj jedna jest z łó kiem mał eƒskim, druga z 2 pojedynczymi łó kami lub z łó kiem pi trowym), centralny, przechodni pokój dzienny z 1 lub 2 miejscami do spania i aneksem kuchennym, łazienk. Usytuowane sà w kompleksach willowych lub wysokich budynkach. Wi k szoêç apar tamen tów posiada balkon lub ta ras. Wy ywienie: we własnym zakresie, w oparciu o znajdujàcy si w ka dym apartamencie aneks ku - chen ny wyposa ony w najpotrzebniejsze urzàdzenia gospodarstwa domo wego tj. lodówk, kuchenk gazowà lub elektrycznà (bez piekarnika), na czynia kuchen ne garnki, sztuçce, talerze, szklanki lub fili - anki, zlewozmywak, szafki kuchenne. W ka dej miejscowoêci znajdujà si skle py oraz restauracje i pizzerie, w których mo na zakupiç posiłki. UWAGI: ka dy apartament, przed zdaniem kluczy, musi zostaç dokładnie posprzàtany przez uczestników (na yczenie mo na za mó wiç sprzàtanie koƒcowe w agencji płatne /apartament, bez ane ksu kuchennego), kaucja zwrotna obowiàzkowo płatna na miejscu wg Warunków Uczestni ctwa: 100 /apartament, nale y zabraç ze sobà bielizn poêcielowà lub Êpiwory, r czniki, Êrodki czystoêci, obowiàzkowe opłaty na miejscu: przy wycieczce do Wenecji: statek/tram waj wodny ok. 14 /osoba, przy wycieczce do Gardalandu: wst p ok. 25 /uczeƒ, ok. 28 /os. dorosła. program ma charakter ra mo wy kolejnoêç jego realizacji mo e ulec zmia nie podczas wycieczek pilot pełni swojà rol w granicach dozwolonych miejscowym prawem, nie oprowadza po mu ze ach ewentualne bilety wst pu do zwiedzanych obiektów płatne we własnym zakresie (brak obowiàzkowych), oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 42 os., cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapyta nie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty), zakwaterowanie po 5 lub 6 osób w apartamencie. NA YCZENIE oferujemy mo liwoêç rezerwacji apartamentów dla grup z dojazdem własnym (bez programu). Szczegóły kod ITA1111 na REWELACYJNE CENY!!! 8 szerszy wybór oferty:

11 ITA8003 PROGRAM ZIELONY: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz , przejazd nocny przez Czechy lub Słowacj, Austri, Włochy. 2 DZIE : przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych, czas wolny, w godz zajmowanie apartamentów, nocleg. 3 DZIE : spacer po miejscowoêci zapoznanie z okolicà, pla owanie, nocleg. 4 DZIE : wycieczka autokarowa do Padwy i Wenecji: Padwa wêród du - chów wybitnych przodków, zwiedzanie bazyliki Êw. Antoniego, Uniwersytetu, Starego Miasta, Wenecja przyjazd do portu, rejs statkiem/tramwajem wodnym do Wenecji (płatny na miejscu), zwiedzanie najbardziej interesujàcych punktów zabytkowego miasta, powrót do apartamentów, nocleg. 5 DZIE : spacer na tradycyjny targ włoski (dla mieszkajàcych w Bibione) lub do pobliskiego portu (dla mieszkajàcych w Caorle), pla owanie, nocleg. 6 DZIE : wycieczka autokarowa do Werony i Gardalandu: Werona zwie - dzanie Areny (rzymskiego amfiteatru z I w n.e), balkonu Julii Capuletti zna nego z dramatu Szekspira Romeo i Julia, gotyckiego zamku i grobów Scaligierich rodu władajàcego Weronà w XIV w oraz Starego Miasta z pomnikiem Dantego, przejazd do Gardalandu (wst p płatny na miejscu) niezapomniana wizyta w naj - wi kszym parku rozrywki w północnych Włoszech, kilkugodzinna zabawa, po - wrót na nocleg. Uwaga: na yczenie grupy mo liwoêç zamiany wizyty w Gar - dalandzie na zwiedzanie miasteczek nad Jeziorem Garda. 7 DZIE : wycieczka autokarowa do Portogruaro zwiedzanie zabytkowej Starówki, wizyta na targu, powrót do apartamentów, pla owanie, nocleg. 8 DZIE : realizacja własnego programu, nocleg. 9 DZIE : opuszczenie apartamentów i zdanie kluczy w agencji do godz , wyjazd do Triestu zwiedzanie słynnego portowego miasta, mo liwoêç zaku - pów, wizyta w Aquilei znanej m. in. z ruin staro ytnego portu i bazyliki z zacho - wa nymi, jedynymi w swoim rodzaju, mozaikami bizantyjskimi, po południu wy - jazd w drog powrotnà do Polski. 10 DZIE : przyjazd do Polski w godzinach porannych (Cieszyn ok. 6.00). Cena w zł za 1 osob ITA8002 ITA8003 E D B C A F G Termin imprezy Program niebieski Program zielony A B C D E F G H I J K L A) Bibione / Caorle Lido Altanea B) Padwa C) Wenecja D) Werona E) Gardaland F) Aquileia G) Triest ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 7 noclegów w 5 i 6 os. apar ta men cie prze - jazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, toaletà (wyjazd z Katowic) opieka licen cjo - nowanego pilota wycie czek opieka miejsco we go przewod nika podczas zwiedzania Wenecji (2 h) 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do opłaty za energi elektrycznà, cie płà i zimnà wod, gaz w apartamencie opłata klimatyczna realizacja progra mo wych wycieczek (wg opis programu). Dodatkowo dla grupy mie - szka jàcej w Caorle Lido Altanea bezpłatna wycieczka autokarowa na zabytkowe Stare Miasto w Caorle. 9

12 WŁOCHY OFERTA DLA GRUP WENECJA PIZA FLORENCJA ASY WATYKAN RZYM ITA7005 PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz Prze - jazd przez Czechy lub Słowacj i Austri. 2 DZIE : przyjazd w godzinach porannych do FLORE N- CJI, w programie zwiedzania m.in.: koêciół Santa Cro - ce z na gro bkami sławnych mieszkaƒców, Piazza del Duo mo z katedrà Santa Maria del Fiore, 85-metrowa dzwonnica projektu Giotta oraz baptysterium. Przejazd do hote lu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, obia - dokolacja, nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, przejazd do PIZY i zwiedzanie Cam po dei Mi ra coli (Pola Cudów) z katedrà, baptysterium oraz słynnà Krzywà Wie à. Przejazd do ASY U, w programie zwiedzania m.in.: bazylika, Piazza del Comune ze Êwiàtynià Mi ne rwy i Êredniowiecznym ratuszem, koêciół Êw. Kla ry. Wyjazd do hotelu w okolicach Rzymu, zakwate ro - wanie, obia dokolacja, nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Wyjazd do RZYMU i zwiedzanie mia sta: Koloseum, Fo rum Roma num, Kapitol, Panteon, Plac Hiszpaƒski ze słynnymi scho dami, Fontanna di Trevi, Piazza Na vona. Powrót do hotelu, obia dokolacja, nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Zwiedzanie WATYKANU: Mu ze um Wa ty kaƒskiego, Kaplicy Sykstyƒskiej zdobionej prze - pi knymi freskami Michała Anioła, Bazyliki Êw. Piotra. Po - wrót do hotelu w okolicach Rzymu, obia dokolacja, nocleg. 6 DZIE : Êniadanie. Przejazd do WENECJI, rejs tram wa - jem wo dnym słynnymi kanałami, spacer po najbardziej znanych zakàtkach Wenecji. Wyjazd do Polski. 7 DZIE : przyjazd do Polski ok. godz z Florencja perła Toskanii Piza miasto z Krzywà Wie à Asy miasto Êw. Franciszka Watykan siedziba papie a Rzym Wieczne Miasto Wenecja miasto na stu wyspach ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 4 noclegi w ho telach klasy turystycznej w pokojach 4 os. z ła zienkà (ho tele usytuowane sà w okolicach głównych miast, ok km od centrum) przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) opieka licencjonowanego pi lo ta wycieczek 3 miejsca dla kadry pedagogicznej 4 Êniadania kontynentalne, 4 obiadokolacje ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu i tramwaj wodny do Wenecji płatne we własnym zakresie (bilety ok. 50, tramwaj ok. 13 /os.) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odle - głoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 10 szerszy wybór oferty:

13 CHORWACJA OFERTA DLA GRUP Chorwacja to jeden z najatrakcyjniejszych regionów wy po czynkowych w Europie. Długo mo na by opo wia daç o roz sianych wzdłu wybrze a kurortach, o pi knych sta rych miastach z cennymi zabytkami ar chitektury, malo wniczych krajobrazach, wyjàtkowej Êródziemno mor skiej kuchni oraz niezwykłej goêcinnoêci jego mie szkaƒ ców. Przekonajcie si sami o wy jà - tko woêci tego miejsca. Trogir Zadar Split Park Narodowy Krk Sibenik Plitwickie Jeziora CHO7001 PROGRAM: 1 DZIE : wyjazd z miejsca zbiórki o godz Przejazd przez Cze chy lub Słowacj, Austri lub W gry, Słoweni do Chor wa cji. Przyjazd w okolice Plitwickich Jezior. Zakwate rowa nie w hotelu. Póêna obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie, opuszczenie pokoi. Przejazd do słyn nego Parku Narodowego Plitwickich Jezior, spacer po parku gdzie po dziwiaç mo na dziesiàtki kaskad, jaskiƒ, jezioro Kozjak. Nast pnie przejazd do Zadaru na krótkie zwiedzanie miasta, m.in.: starego miasta wraz z forum i ruinami budowli rzymskich. Przejazd na zakwaterowanie w okolicach Trogiru. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie. Pla owanie wypoczynek. Obia do - kolacja. Nocleg. 4 DZIE : Êniadanie. Przejazd do Parku Narodowego rze ki Krka spacer szlakiem siedmiu malowniczych kas - kadowych wodo spa dów na rzece Krka. Nast pnie przejazd na zwiedzanie Sibenika, w programie: Stare Mia sto oraz katedra Êw. Jakuba zabytek wpisany na List Âwiatowe - go Dziedzictwa UNESCO. Nast pnie Split (Pa łac Diokle cja - na i Cindru, elazna Brama), Trogir (stare mia sto, XVII-wie - czna brama miejska, katedra Êw. Lowra, Twierdza Ka me - rlengo). Powrót do oêrodka. Obiadokolacja. Nocleg. 5 DZIE : Êniadanie. Pla owanie wypoczynek lub fakul ta tywnie wycieczka do Dubrownika (koszt ok. 20 ). Obiadokolacja. 6 DZIE : Êniadanie. Wyjazd w kierunku Polski. Przejazd przez W gry, Słowacj do Polski. 7 DZIE : Przyjazd do Polski w godzinach nocnych (Katowice ok. godz ) z A C B D A Plitwickie Jeziora B Trogir C Sibenik D Split ZWIEDZAJ W YP OCZ Y WA J I ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CE NIE: przejazd autokarem z barkiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) 5 noclegów w ho te lach klasy turystycznej w pokojach wieloosobowych 5 Ênia daƒ 5 obiadokolacji ta ksa klimatyczna ubezpieczenie Signal Iduna: NNW zł, KL , baga 800 zł, OC opie ka li cen - cjono wanego pilota wycie czek 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 50 ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu Mo liwe inne terminy na zapytanie. NA YCZENIE: program ISTRIA + DALMACJA ze zwiedzaniem m. in. malowniczych istriaƒskich miasteczek: Porec, Rovinj, Pula, Limski Kanał. Zapraszamy na CHO7002 szerszy wybór oferty: 11

14 CZECHY OFERTA DLA GRUP 450 z W KRÓLEWSKIEJ PRADZE (3 DNI) CZE DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Pragi. W programie zwiedzania m.in.: Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana Husa, koêciół Êw. Mikołaja, malowniczy Most Karola, Muzeum Zabawek. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. W programie zwiedzania m.in.: Hradczany katedra Êw. Wita, Pałac Królewski, bazylika Êw. Jerzego, słynna Złota Uliczka, klasztor na Strahowie poło ony na szczycie wzgórza, Muzeum Miniatur. Przejazd do najwi kszego w Czechach aquarium, gdzie znajduje si m. in. ok gatunków ryb. Powrót do hotelu. Obiado kolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na Wzgórze Petrzin, wjazd kolejkà górskà. Na wzgórzu znajdujà si : ogród ró any, obserwatorium astronomiczne, salon z lustrami oraz miniatura wie y Eiflla. Wyjazd do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 295 z W MIEÂCIE 100 WIE (2 DNI) CZE DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Pragi. W programie zwiedzania m.in.: Rynek Staromiejski: Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, pomnik Jana Husa, koêciół Êw. Mikołaja, Most Karola, Muzeum Zabawek. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. Wyjazd na dalsze zwiedzanie. W programie m.in: Hradczany katedra Êw. Wita, Pałac Królewski, bazylika Êw. Jerzego, Złota Uliczka, klasztor na Strahovie poło ony na szczycie wzgórza. Przejazd do praskiego ZOO, które znajduje si na liêcie 10 najatrakcyjniejszych ogrodów zoologicznych na Êwiecie. Wyjazd do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 12 ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 1 lub 2 noclegi w zale noêci od wybranego wariantu, w hotelu klasy turystycznej w oko licach Pragi, pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar - kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) Êniadanie i obiadokolacja zgodnie z programem opieka licen cjo nowanego pilota wycieczek opieka miejscowego przewod nika podczas zwiedzania Pragi (6 h) opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu. szerszy wybór oferty:

15 W MIEÂCIE CESARZOWEJ SISSI (3 DNI) AUS DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Wiednia. W programie zwiedzania: panorama Wiednia ze wzgórza Kahlenberg, koêciół Êw. Józefa z kaplicà Sobieskiego. Mo liwoêç wyjazdu na Prater słynne wesołe miasteczko. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obia doko lacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta obejmuje: Oper, Hofburg czyli zimowà rezydencj cesarskà, Teatr Dworski, Ratusz, nast pnie spacer po Starym MieÊcie, zwiedzanie m.in.: ulicy Graben, katedry Êw. Stefana. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje si Hundert wasser - haus. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Êniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Schoenbrunn, letniej rezydencji cesarzy. Zwiedzanie pałacu wraz z ogrodami, Palmiarnià, Fontannà Neptuna, Gloriettà. Wyjazd z Wiednia w godzinach popołudniowych, przyjazd na miejsce zbiórki ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 495 z AUSTRIA OFERTA DLA GRUP WIEDE NAD PI KNYM DUNAJEM (2 DNI) AUS DZIE : wyjazd o godz Przyjazd do Wiednia. W programie zwiedzania: panorama Wiednia ze wzgórza Kahlenberg, koêciół Êw. Józefa z kaplicà Sobieskiego. Mo liwoêç wyjazdu na Prater słynne wesołe miasteczko. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obia do kolacja. Nocleg. 2 DZIE : Êniadanie. Wykwaterowanie. Dalsze zwiedzanie miasta obejmuje: Ringstrasse: Oper, Hofburg czyli zimowà rezydencj cesarskà, Teatr Dworski, Ratusz, nast pnie spacer po Starym MieÊcie, w programie zwiedzania m.in.: ulica Graben, katedra Êw. Stefana. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje si Hundertwasserhaus. Wyjazd do Polski. Powrót do Polski ok. godz TERMINY Mo liwe inne terminy - na zapytanie. 370 z ÂWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 1 lub 2 noclegi w zale noêci od wybranego wariantu, w hotelu klasy turystycznej w oko licach Wiednia, pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) Êniadanie i obiadokolacja zgodnie z programem opieka licen cjo nowanego pilota wycieczek zagranicznych opieka miejscowego przewod nika podczas zwiedzania Wiednia 3 miejsca dla kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu. 13

16 WĘGRY NIEMCY OFERTA DLA GRUP W GRY Budapeszt HUN DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz Przyjazd do Budapesztu. W programie zwie dzania m.in.: neorenesansowa bazylika Êw. Stefana, wzgórze Gellerta z którego rozciàga si przepi kna panorama Budapesztu. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obia - dokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie. Przejazd do Budapesztu, zwiedzanie. W programie m.in.: Wzgórze Zam kowe Zamek Królewski, Baszta Rybacka, koêciół Êw. Macieja, Brama Wiedeƒska, Plac Bohaterów najwi kszy i najwa niejszy plac w stolicy, park Varosliget ch tnie od - wie dza ny przez mieszkaƒców, W gierskie Muzeum Kolejnictwa, nast pnie spacer głównym deptakiem miasta Vaci Utca. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd z Budapesztu. Po drodze zwie dza - nie Szentendre malowniczego miasta artystów, Muzeum Marcepanu i Muzeum Mi - niatur. Wyjazd do Polski. Powrót na miejsce zbiórki ok. godz Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej w okolicach miasta pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wy - jazd z Katowic) 2 Ênia dania i 2 obiadokolacje opieka licencjonowanego pilota wy cie - czek opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania 3 miejsca dla kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW do zł, KL do , baga do 800 zł, OC do UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (Budapeszt ok ) oferta dotyczy grup zorganizowanych, min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapytanie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpo wia dajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu. 495 z Mo liwe inne terminy na zapytanie. NIEMCY Berlin+Poczdam 1 DZIE : Wyjazd z miejsca zbiórki o godz , po drodze zwiedzanie Zamku Piasto - wskie go w Brzegu nazywanego Âlàskim Wawelem. Przejazd na zakwaterowanie w okolicach Berlina, obiadokolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie, przejazd do Berlina, w programie zwiedzania m.in.: Charlottenburg barokowa rezydencja królów pruskich, Brama Brandenburska jeden z najbardziej chara kterystycznych punktów miasta, Gmach Reichstagu siedziba parlamentu z udo - st pnionà dla turystów szklanà kopułà. Spacer alejà Unter den Linden do Wyspy Muze - ów b dàcej jednym z najwa niejszych zespołów muzealnych na Êwiecie, zwie dzanie Muzeum Pergamonu z kolekcjà sztuki staro ytnej, Katedry Berliƒskiej, Alexanderplatz z wie à telewizyjnà. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Poczdamu miasta wpisanego na List Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, w programie zwiedzania m.in.: kompleks pałacowy Sanssouci z oran erià ogrodowà, Pałac Cecilienhof miejsce podpisania Układu Poczdamskiego. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Polski ok Âwiadczenia zawarte w cenie: 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej w okolicach miasta pokoje 4 os. z łazienkà przejazd autokarem z bar kiem, klimatyzacjà, WC (wyjazd z Katowic) 2 Ênia dania i 2 obiadokolacje opieka licencjonowanego pilota wycieczek opieka miejscowego przewodnika podczas zwiedzania 3 miejsca dla kadry pedagogicznej ubezpieczenie Signal Iduna: NNW zł, KL , baga 800 zł, OC UWAGI: bilety wst pu płatne we własnym zakresie (ok. 30 ) oferta dotyczy grup zorganizowanych min. 43 os. cena została skalkulowana przy wyjeêdzie z Katowic, mo liwy jest wyjazd z innych miast na zapyta nie, za dopłatà (w odległoêci do 50 km od Katowic bez dopłaty) program ma charakter ra - mo wy, kolejnoêç zwiedzania mo e ulec zmia nie pilot nie oprowadza po mu ze ach je eli proponowane przez nas terminy nie odpowiadajà grupie na zapytanie mo liwe jest uzgodnienie innych dat wyjazdu Mo liwe inne terminy na zapytanie. DEU z 14 szerszy wybór oferty na

17 ANGLIA Londyn RAMOWY PROGRAM: 1 DZIE : Zakwa terowanie lub tylko zostawienie baga y. Przejazd metrem na zwiedzanie twierdzy Tower of London, budowli b dàcej w ciàgu swej długiej historii rezydencjà królewskà, zbrojownià, wi zieniem, miejscem stra ceƒ, mennicà a obecnie miejscem przechowywania klejnotów królewskich. Spacer po słynnym moêcie Tower Bridge. Nast pnie przejêcie wzdłu południowego brzegu Tamizy obok The Glob repliki teatru Szekspira i Tate Mo dern muzeum sztuki współczesnej, przez Millenium Bridge do katedry Êw. Pawła, spa cer po City dzielnicy banków, sàdów, giełdy. Powrót do hostelu, zakwaterowanie, obiado kolacja, nocleg. 2 DZIE : Âniadanie. Dalsze zwiedzanie miasta metrem: na poczàtek przeja d ka podniebnà karuzelà London Eye, po - dzi wianie panoramy miasta prawie z lotu ptaka, nast pnie spacer obok Parlamentu i Big Bena, zwiedzanie opactwa Westminster Abbey miejsca koronacji i pochówku wielu słyn nych królów angielskich, przejêcie słynnà alejà White - hall, przy której mieszczà si niemal wszystkie najwa niej sze instytucje rzàdowe kraju, m.in. Downing Street, na st pnie Trafalgar Square z Kolumnà Nelsona, Pałac Buckin gham. Spacer po Soho Piccadilly Circus, Leicester Square, dzielnicy kin, teatrów, klubów, pubów i restauracji. Czas wolny. Powrót do hostelu. Obiadokolacja. Nocleg. 3 DZIE : Po Êniadaniu zwiedzanie metrem: British Mu - se um, nast pnie muzeum figur woskowych Madame Tussaud s. Spacer po Hyde Parku, przejêcie eleganckà Knights brigde i Brompton Road, przy której mieêci si słynny dom towarowy Harrods. Nast pnie zwiedzanie Muzeum Techniki lub Muzeum Historii Naturalnej lub wizyta w Kensin - gton Palace, posiadłoêci, w której urodziła si i wychowała królowa Wiktoria, w której mieszkała Lady Diana po rozstaniu z ksi ciem Karolem. Zwiedzanie wystawy prezentujàcej kolekcj królewskich strojów ceremonialnych, w tym wielu nale àcych do Lady Diany. Powrót do hostelu. Obiadoko la - cja. Nocleg. 4 DZIE : Âniadanie, wykwaterowanie. Zakoƒczenie Êwiadczeƒ. 895 z ANGLIA OFERTA DLA GRUP ENG7000 Âwiadczenia zawarte w cenie: 3 noclegi w hotelu**/*** na obrze ach Londynu pokoje 2 i 3 os. z łazienkà wy y - wienie: 3 Êniadania, 3 obiadokolacje opieka pilota podczas całej im prezy ubezpieczenie KL, NNW, OC, baga zgo dnie z Wa runkami Uczestnictwa EPT 3 miejsca dla kadry pedagogicznej. Cena nie zawiera: biletów wst pów do zwiedzanych obie - któw (ok. 45 GBP / bilety ulgowe) biletów na me tro (ok. 3,5 GBP/ dzieƒ) Êwiadczeƒ nie zawartych w pro gra mie. Na yczenie: mo liwoêç organizacji transportu samo lo - tem (orientacyny koszt biletu lotniczego ok. 900 zł/os.) lub autokarem (orientacyjny koszt przejazdu ok. 500 zł/os.). Oferta wa na przy grupach min. 40 os. UWAGA: Zwiedzanie miasta odbywaç si b dzie metrem. Program ma charakter ramowy i jego realizacja uzale niona jest od miejscowych uwarunkowaƒ. A B C D E Mo liwe inne terminy na zapytanie. F G H I J

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo! Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA. Złote Piaski

BUŁGARIA. Złote Piaski BUŁGARIA Złote Piaski Zapraszamy do słonecznej Bułgarii kraju b dàcego od wielu lat ulubionym miejscem letnich podró y turystów z całego Êwiata, oferujàcego łagodny klimat, kilometry pi knych, piaszczystych

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY autokarem. Kod: ITA9005. www.europol.com.pl

WŁOCHY autokarem. Kod: ITA9005. www.europol.com.pl 2012/2013 Dojazd: autokarem Zakwaterowanie: Kompleks zimowy Biacaneve** Region: Val di Sole MiejscowoÊç: Passo Tonale WŁOCHY autokarem Przeł cz Passo Tonale znajduje si na granicy Lombardii oraz Trydentu

Bardziej szczegółowo

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE

Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE Bułgaria Węgry Hiszpania Chorwacja Czarnogóra Francja OBOZY M ODZIE OWE 2014 Drodzy Państwo! Witamy w kolejnym, dla nas już 23-cim sezonie turystycznym! Mamy nadzieję, że w tym roku dołączycie Państwo

Bardziej szczegółowo

69 zł 1 DZIEŃ AUTOKAREM BESKID ŚLĄSKI HISTORIA GÓRNICTWA SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI PARK MINIATUR + DINOLANDIA PSZCZYNA

69 zł 1 DZIEŃ AUTOKAREM BESKID ŚLĄSKI HISTORIA GÓRNICTWA SZLAKIEM ZABYTKÓW TECHNIKI PARK MINIATUR + DINOLANDIA PSZCZYNA WYCIECZKI KRAJOWE DLA GRUP SZKOLNYCH 2013 / 2014 1 DZIEŃ AUTOKAREM BESKID ŚLĄSKI GÓRKI MAŁE: Muzeum Wypieku Chleba. KO- NIAKÓW: izby z regionalnymi koronkami Marii Gwarkowej. ISTEBNA: Izba Regionalna w

Bardziej szczegółowo

AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY W POLSCE I ZA GRANICĄ

AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY W POLSCE I ZA GRANICĄ AUTOKAREM DOJAZD WŁASNY W POLSCE I ZA GRANICĄ 11 Region: BESKID ÂLÑSKI MiejscowoÊç: USTRO dni Termin: 23.12-02.01.2015 ZAKWATEROWANIE: Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe GWAREK w Ustroniu OPIS: centrum wypoczynkowo-szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII 2015 ALL INCLUSIVE LIGHT Hotel ZŁOTY RÓG - Bułgaria, Złote Piaski

OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII 2015 ALL INCLUSIVE LIGHT Hotel ZŁOTY RÓG - Bułgaria, Złote Piaski OBÓZ MŁODZIEŻOWY W BUŁGARII 2015 ALL INCLUSIVE LIGHT Hotel ZŁOTY RÓG - Bułgaria, Złote Piaski Bułgaria Złote Piaski Wiek: od 11 do 18 lat Obozy i Kolonie Letnie 2015 Obozy Rekreacyjne, Obozy All Inclusive

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra

SPIS TREŚCI KONTAKT Z NAMI. O nas. Win ter ne cie. Po łą cze nia an te no we. Odwołanie im prezy. Nasza kadra SPIS TREŚCI Adriatyckie atrakcje...3... Austria, Włochy Rzymskie wakacje...4...włochy Liguria i Lazurowe Wybrzeże...5...Włochy, Francja Słynne wybrzeża...6... Hiszpania, Włochy Od Paryża po Barcelonę...7..Francja,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice:

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice: Spis treści: Hiszpania Lloret de Mar - W rytmie disco... 3 Bułgaria Złote Piaski - Uśmiech i słońce na letnie miesiące... 4 Bułgaria Słoneczny Brzeg - Po słonecznej stronie życia... 5 Grecja Paralia -

Bardziej szczegółowo

www.jaworzyna.com.pl

www.jaworzyna.com.pl 2011 WAKACJE www.jaworzyna.com.pl Ważne informacje dla rodziców i opiekunów... str. 3 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel Dana Palace Park", obóz młodzieżowy 12-18 lat (autokarem)... str. 4 BUŁGARIA, Złote Piaski

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Obozy. Chorwacja Grecja Włochy Francja Austria Niemcy Czechy Węgry Bułgaria. www.eltur.wroc.pl

Wycieczki Obozy. Chorwacja Grecja Włochy Francja Austria Niemcy Czechy Węgry Bułgaria. www.eltur.wroc.pl 2011 Wycieczki Obozy Chorwacja Grecja Włochy Francja Austria Niemcy Czechy Węgry Bułgaria * Bilety wstępów płatne we własnym zakresie (ok. 500 CZK). * Przejazdy po Pradze mogą częściowo LEDNICE- odbywać

Bardziej szczegółowo

www.jaworzyna.com.pl

www.jaworzyna.com.pl www.jaworzyna.com.pl Ważne informacje dla rodziców i opiekunów...str. 3 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Złoty Róg", obóz młodzieżowy 12-18 lat (autokarem)...str. 4 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Dana Palace",

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA KURIER WAKACYJNY. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe EURO POL TOUR. Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc.

PROMOCJA KURIER WAKACYJNY. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe EURO POL TOUR. Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc. KURIER WAKACYJNY DOJAZD WŁASNY DOJAZD AUTOKAREM CZERWIEC 2013 EURO POL TOUR. wczasy wycieczki objazdowe obozy młodzieżowe Promocje obowiązują do wyczerpania specjalnej puli miejsc. WĘGRY 8 dni Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

wakacje kolonie i obozy 2011 www.verotravel.pl

wakacje kolonie i obozy 2011 www.verotravel.pl wakacje kolonie i obozy 2011 www.verotravel.pl Bułgaria opcjonalnie wiek uczestników: 1315 lat 1518 lat KOLONIA OBÓZMŁODZIEŻOWY w Bułgarii 12 dni Złote Piaski turystyczne centrum Europy. Największy i najbardziej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już siedem lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA

LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA LATO 2014 KOLONIE OBOZY MŁODZIEŻOWE OBOZY STUDENCKIE WŁOCHY GRECJA HISZPANIA BUŁGARIA FRANCJA WĘGRY CHORWACJA ANGLIA AUSTRIA POLSKA MORZE GÓRY JEZIORA NAJFAJNIEJSZE MIEJSCA NA LETNI WYPOCZYNEK WŁOCHY Riwiera

Bardziej szczegółowo

Złote Piaski 2015. wczasy studenckie w Bułgarii. czas na odpoczynek po sesji. Hotel Dana Palace WCZASY STUDENCKIE

Złote Piaski 2015. wczasy studenckie w Bułgarii. czas na odpoczynek po sesji. Hotel Dana Palace WCZASY STUDENCKIE ZŁOTE PIASKI: turystyczne centrum Europy. Największy i najbardziej znany kurort wybrzeża Morza Czarnego. Położony nieopodal Warny, słynie z bujnej roślinności, cudownych krajobrazów, czystego i zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wczasy i Wycieczki EKO-TOUR. www.ekotour.com.pl EKO-TOUR

Wczasy i Wycieczki EKO-TOUR. www.ekotour.com.pl EKO-TOUR Wczasy i Wycieczki 2009 PUT EKO TOUR Sp.j. ul. Kolejowa 57 b 40-602 Katowice Tel/fax 032 252 30 58 Tel/fax 032 252 36 50 Tel/fax 032 252 10 40 e-mail: biuro@ekotour.com.pl Dział rezerwacji i obsługi klienta,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!!! Biuro Podróży Juvenia 2000 jest biurem z 27 - letnią tradycją, jego właściciel brał czynny udział przy zawiązywaniu się Śląskiej Izby Turystyki w 1991 roku. Za całokształt

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Oferta 1 Czechy Praga Sylwester - Praga z: do Praga z: Praga do Pokój dwuosobowy typu studio 30.12.2015 499.00 PLN dnia: 30.12.2015 dnia: Kraj: CZECHY Sylwester w pradze: Praga - stolica naszych południowych

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE WYCIECZKI OBJAZDOWE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE DLA SENIORA 50+ BIURO OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Iwona Pietrasiuk

KOLONIE I OBOZY MŁODZIEŻOWE WYCIECZKI OBJAZDOWE WYPOCZYNEK I ZWIEDZANIE DLA SENIORA 50+ BIURO OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Iwona Pietrasiuk BIURO OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Iwona Pietrasiuk WERONIKA CIECIORA 2 MIEJSCE w konkursie fotograficznym 2014 AGNIESZKA STACHURSKA 2 MIEJSCE w konkursie fotograficznym 2014 OLIWIA WALCZAK 3 MIEJSCE w konkursie

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990. wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 podróże 2014 wycieczki wypoczynek kolonie obozy młodzieżowe Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Praga i Karlove Vary...1 Wiedeń i Budapeszt...2 Paryż...3 Toskania...4 Węgry...4

Bardziej szczegółowo

9 dni AUSTRIA - ALPY DLA MAŁYCH I DU YCH

9 dni AUSTRIA - ALPY DLA MAŁYCH I DU YCH 9 dni AUSTRIA - ALPY DLA MAŁYCH I DU YCH od 1470 zł WIEDE ZABAWA W PARKU PRATER INNSBRUCK I SALZBURG GROSSGLOCKNER - NAJWY SZY SZCZYT AUSTRII JASKINIE LODOWE I KOPALNIA SOLNA KRIMMLER FALLE BAD ISCHL I

Bardziej szczegółowo