Toshiba Global Commerce Solutions Warunki ograniczonej gwarancji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toshiba Global Commerce Solutions Warunki ograniczonej gwarancji"

Transkrypt

1 Toshiba Global Commerce Solutions Warunki ograniczonej gwarancji Część 1 Warunki ogólne Niniejsze Warunki ograniczonej gwarancji obejmują Część 1 Warunki ogólne, Część 2 Warunki dot. danego kraju oraz Część 3 Informacje o gwarancji. Postanowienia w Części 2 zastępują lub modyfikują postanowienia z Części 1. Część 3 (zwana również Informacjami o gwarancji ) obejmuje informacje dotyczące danego produktu dostarczanego wraz z Urządzeniem. Na potrzeby niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, termin Toshiba oznacza podmiot o nazwie Toshiba, który dostarczył użytkownikowi lub sprzedawcy użytkownika Urządzenie np. firmę Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. w USA lub lokalny podmiot Toshiba Global Commerce Solutions odpowiedzialny za dystrybucję produktu w kraju użytkownika. Gwarancje zapewniane przez firmę Toshiba w ramach niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do Urządzeń zakupionych na własny użytek, a nie na sprzedaż. Termin Urządzenie oznacza urządzenie firmy Toshiba, jego funkcje, konwersje, udoskonalenia, elementy lub akcesoria bądź ich dowolne połączenie. Termin Urządzenie nie obejmuje oprogramowania zainstalowanego przed dostarczeniem Urządzenia, zainstalowanego później lub jakiegokolwiek innego oprogramowania. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE OGRANICZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ PODWAŻONE LUB OGRANICZONE W UMOWIE. Niniejsze Warunki ograniczonej gwarancji są dostępne w różnych wersjach językowych w witrynie internetowej firmy Toshiba pod adresem: Zakres niniejszej gwarancji Firma Toshiba gwarantuje, że Urządzenie jest wolne od wad materiałowych i usterek w zakresie wykonania, a także że jest zgodne z Danymi technicznymi. Dane techniczne są informacjami dotyczącymi Urządzenia zawartymi w dokumencie pt. Oficjalnie opublikowane dane techniczne, który jest dostępny na żądanie. W czasie okresu gwarancji firma Toshiba zapewnia usługi naprawcze i wymiany dotyczące Urządzenia zgodne z typem gwarancji określonej dla Urządzenia przez firmę Toshiba. Okres gwarancji na Urządzenie jest stałym okresem, o ile nie określono inaczej w Informacjach o gwarancji dostarczanych wraz z Urządzeniem (np. w przypadku niektórych Urządzeń gwarancja zostanie unieważniona, jeśli ograniczenia w zakresie wykorzystania Urządzenia zostaną przekroczone w danym okresie gwarancji). Okres gwarancji, typ usługi gwarancyjnej oraz poziom serwisowania mające zastosowanie względem Urządzenia użytkownika określono w Informacjach o gwarancji dostarczanej wraz z Urządzeniem. Firma Toshiba może wymagać przedstawienia dowodu zakupu (np. kopię paragonu sprzedaży lub fakturę zakupu) w celu weryfikacji roszczeń gwarancyjnych. Jeśli Urządzenie, za którego instalację odpowiedzialna jest firma Toshiba, nie zostanie udostępnione firmie Toshiba do instalacji w ciągu sześciu miesięcy od daty wysłania Urządzenia do sprzedawcy przez firmę Toshiba, instalacja będzie płatna, zgodnie z umową o świadczenie Usług podpisaną z firmą Toshiba. W przypadku Urządzenia, za którego instalację odpowiedzialna jest firma Toshiba, jeśli Urządzenie zostanie zainstalowane lub będzie serwisowane przez użytkownika bądź jeśli lokalizacja Urządzenia zostanie zmieniona przez użytkownika lub strona trzecia dokona na zlecenie użytkownika instalacji, serwisowania lub zmiany lokalizacji Urządzenia, firma Toshiba zastrzega sobie prawo do inspekcji Urządzenia przed świadczeniem Usługi gwarancyjnej dotyczącej Urządzenia. Firma Toshiba może według własnego uznania obciążyć użytkownika kosztami inspekcji. Jeśli Urządzenie nie znajduje się w stanie nadającym się do przeprowadzenia Usługi gwarancyjnej według własnego uznania firmy Toshiba, użytkownik może zlecić firmie Toshiba przywrócenie go do stanu nadającego się do przeprowadzenia Usługi lub wycofać zlecenie świadczenia Usługi gwarancyjnej. Firma Toshiba według własnego uznania określi, czy przywrócenie do danego stanu jest możliwe. Przywrócenie do danego stanu jest świadczone jako Usługa płatna. Jeśli dotyczy, naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty, np. za transport lub podjęcie specjalnych środków. Wiele funkcji, konwersji lub udoskonaleń obejmuje demontaż części i ich zwrot do firmy Toshiba. Część lub komponent firmy Toshiba zainstalowane w czasie instalacji początkowej Urządzenia firmy Toshiba podlega okresowi gwarancyjnemu Urządzenia począwszy od Daty instalacji (zwanej również Datą początkową gwarancji ) Urządzenia. Część lub komponent firmy Toshiba, które zostaną zainstalowane w miejsce wcześniej zainstalowanej części lub komponentu zostaje objęty pozostałym okresem gwarancyjnym obowiązującym dla wymienionej części lub komponentu. Część lub komponent firmy Toshiba dodany do Urządzenia bez wymiany wcześniej zainstalowanej części lub komponentu podlega określonemu okresowi gwarancyjnemu na odpowiednią część lub komponent począwszy od Daty instalacji (zwanej również Datą Z Strona 1 z 15

2 początkową gwarancji ). O ile firma Toshiba nie określi inaczej, okres gwarancyjny, typ usługi gwarancyjnej oraz poziom usługi takiej części lub komponentu jest identyczny jak dla Urządzenia, w którym zainstalowano daną część lub komponent. O ile firma Toshiba nie określi inaczej, gwarancje te mają zastosowanie wyłącznie w kraju lub regionie, w którym Urządzenie zostało zakupione. GWARANCJE TE SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UŻYTKOWNIKA I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI JAWNE LUB DOMNIEMANE, W TYM M.IN. DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB REGIONACH WYKLUCZENIE JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JEST NIEDOZWOLONE I W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W TAKIM WYPADKU GWARANCJE TEGO TYPU SĄ OGRANICZONE DŁUGOŚCIĄ OKRESU GWARANCYJNEGO. PO UPŁYWIE TEGO OKRESU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB REGIONACH OGRANICZENIE DŁUGOŚCI OBOWIĄZYWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI JEST NIEDOZWOLONE I W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących przypadków: a. awarii lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania (w tym m.in. użytkowania wszelkich funkcji lub możliwości Urządzenia innych niż określone pisemnie przez firmę Toshiba), wypadków, modyfikacji, nieodpowiednich warunków fizycznych lub warunków pracy, pracy w warunkach innych niż określone lub nieprawidłowej konserwacji przez użytkownika lub stronę trzecią; b. awarii wynikającej z okoliczności poza kontrolą firmy Toshiba; c. awarii spowodowanej przez produkt, za który firma Toshiba nie jest odpowiedzialna; d. wszelkich produktów firmy innych niż Toshiba, w tym produktów dostarczonych wraz z Urządzeniem firmy Toshiba lub zainstalowanych na nim na życzenie użytkownika; e. akcesoriów, części i materiałów eksploatacyjnych oraz części konstrukcyjnych (np. ram i osłon). O ile nie określono inaczej, baterie stanowią materiały eksploatacyjne i nie są objęte gwarancją. W przypadku objęcia gwarancją, firma Toshiba określi gwarancję w warunkach gwarancji Produktu i dokumentacji serwisowania dostarczonych wraz z Urządzeniem; f. serwisowania modyfikacji Urządzenia; oraz g. serwisowania Urządzenia, w którym wykorzystywane są funkcje lub możliwości inne niż określone pisemnie przez firmę Toshiba. h. certyfikacji w kraju użytkownika w zakresie podłączania Urządzenia w jakikolwiek sposób do publicznych sieci telekomunikacyjnych, o ile firma Toshiba nie określi inaczej w warunkach gwarancji Produktu i dokumentacji serwisowania dostarczonych wraz z Urządzeniem. Przed dokonaniem takiego podłączenia wymagane może być uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Gwarancja jest nie ważna w przypadku usunięcia lub modyfikacji etykiety identyfikacyjnych na Urządzeniu lub jego częściach. Firma Toshiba nie gwarantuje nieprzerwanej lub bezawaryjnej pracy Urządzenia. Wszelka pomoc techniczna lub innego rodzaju świadczona w związku z Urządzeniem w ramach gwarancji, np. pomoc w zakresie odpowiadania na pytania użytkownika dotyczące obsługi oraz konfiguracji i instalacji Urządzenia, jest świadczona POZA WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJAMI. Jak złożyć zlecenie świadczenia usługi gwarancyjnej Jeśli Urządzenie nie pracuje prawidłowo w okresie gwarancyjnym, należy sprawdzić dokumentację serwisowania dostarczoną wraz z Urządzeniem, aby uzyskać pomoc w zakresie procedur uzyskiwania pomocy i identyfikacji problemów. Kopia dokumentacji serwisowania Urządzenia jest również dostępna w witrynie internetowej firmy Toshiba pod adresem: w sekcji Support (Wsparcie), w części Publications (Publikacje). Jeśli rozwiązanie problemu nie jest możliwe na podstawie dokumentacji serwisowania, należy skontaktować się z firmą Toshiba lub ze sprzedawcą, aby złożyć zlecenie świadczenie usługi gwarancyjnej. Dane kontaktowe firmy Toshiba znajdują się w dokumencie Informacje o gwarancji dostarczonym wraz z Urządzeniem. Jeśli Urządzenia nie zarejestrowano w systemie firmy Toshiba, konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu, aby potwierdzić prawo użytkownika do usługi gwarancyjnej. Z Strona 2 z 15

3 Działania firmy Toshiba mające na celu rozwiązanie problemów Firma Toshiba przystąpi do diagnostyki i rozwiązywania problemu przez telefon lub w formie elektronicznej za pośrednictwem witryny internetowej firmy Toshiba. Niektóre Urządzenia zapewniają zdalne funkcje pomocy i bezpośrednie zgłaszanie problemów, zdalną identyfikację problemów oraz ich rozwiązanie przez firmę Toshiba. W przypadku skontaktowania się z firmą Toshiba w celu serwisowania należy zastosować procedury identyfikacji i rozwiązywania problemów podane przez firmę Toshiba. Po identyfikacji problemu, jeśli firma Toshiba zdecyduje, że wymagane jest serwisowanie na miejscu, zaplanowana zostanie wizyta technika serwisu u użytkownika w celu przeprowadzenia serwisowania. O ile nie określono inaczej, użytkownik jest odpowiedzialny za pobranie lub uzyskanie od firmy Toshiba oraz za zainstalowanie odpowiedniego Kodu urządzenia (mikrokodu, kodu podstawowego systemu We/Wy (o nazwie BIOS ), programów narzędziowych, sterowników urządzenia oraz narzędzi diagnostycznych dostarczonych wraz z Urządzeniem firmy Toshiba) oraz aktualizację innego oprogramowania w odpowiednim terminie z witryny internetowej firmy Toshiba lub z innych nośników elektronicznych oraz za wykonywanie instrukcji dostarczonych przez firmę Toshiba. Użytkownik może zlecić firmie Toshiba instalację modyfikacji Kodu urządzenia, jednak taka usługa może być płatna. Niektóre części Urządzeń firmy Toshiba są oznaczone jako Części wymieniane przez klienta. Jeśli problem może być rozwiązany za pomocą Części wymienianych przez klienta (np. klawiatury, pamięci, dysku twardego), firma Toshiba dostarczy Część wymienianą przez klienta do instalacji przez użytkownika. Jeśli Urządzenie nie będzie pracować prawidłowo w czasie okresu gwarancyjnego i problemu nie można rozwiązać przez telefon lub elektronicznie poprzez aktualizację Kodu urządzenia lub oprogramowania bądź za pomocą Części wymienianych przez klienta, firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca zatwierdzony przez firmę Toshiba do świadczenia usługi gwarancyjnej przystąpi według własnego uznania do 1) naprawy Urządzenia w celu przywrócenia prawidłowej pracy, lub 2) wymiany Urządzenia na inne o co najmniej identycznych funkcjach. Jeśli firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca nie jest w stanie wykonać żadnego z powyższych działań, użytkownik może zwrócić Urządzenie do miejsca zakupu i otrzyma zwrot kosztów zakupu. Firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca będą również zarządzać i instalować wybrane zmiany techniczne związane z Urządzeniem. Wymiana urządzenia lub części W przypadku gdy usługa gwarancyjna obejmuje wymianę Urządzenia lub części element wymieniany przez firmę Toshiba lub jej podwykonawcę bądź sprzedawcę staje się własnością firmy Toshiba, natomiast wymiennik staje się własnością użytkownika. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zdemontowane elementy są oryginalne i niepoddawane modyfikacjom. Wymiennik nie musi być nowy, lecz musi być w dobrym stanie i zapewniać funkcjonowanie co najmniej identyczne z wymienianym elementem. Wymiennik przejmie status usługi gwarancyjnej wymienionego elementu. Zakres dodatkowych odpowiedzialności użytkownika Użytkownik zgadza się: a. zanim firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca wymieni Urządzenie lub część, na demontaż wszelkich komponentów, części, opcji, modyfikacji i dodatków nieobjętych usługą gwarancyjną oraz na zapewnienie, że Urządzenie jest wolne od wszelkich prawnych zobowiązań lub ograniczeń uniemożliwiających jego wymianę; b. na uzyskanie upoważnienia od właściciela na serwisowanie Urządzenia, którego właścicielem nie jest użytkownik, przez firmę Toshiba lub jej podwykonawcę bądź sprzedawcę; c. jeśli to dotyczy, przed świadczeniem usługi: (1) na przeprowadzenie procedur zgłoszenia serwisowania oferowanych przez firmę Toshiba lub jej podwykonawcę bądź sprzedawcę; (2) na wykonanie kopii zapasowej i zabezpieczenie wszelkich programów, danych i środków finansowych znajdujących się w Urządzeniu; oraz (3) na poinformowanie firmy Toshiba lub jej podwykonawcy bądź sprzedawcy o zmianach lokalizacji Urządzenia; d. na zapewnienie firmie Toshiba lub jej podwykonawcy bądź sprzedawcy odpowiedniego i bezpiecznego dostępu do placówek użytkownika w celu wypełnienia swoich zobowiązań przez firmę Toshiba; e. na zezwolenie firmie Toshiba lub jej podwykonawcy bądź sprzedawcy na instalację obowiązkowych modyfikacji technicznych, np. wymaganych przez względy bezpieczeństwa; f. jeśli typ usługi gwarancyjnej wymaga dostarczenia wadliwego Urządzenia do firmy Toshiba, użytkownik zgadza się na wysłanie go w odpowiednim opakowaniu, zgodnie z wymogami firmy Z Strona 3 z 15

4 Toshiba, na adres wskazany przez firmę Toshiba. Po naprawie lub wymianie Urządzenia, firma Toshiba zwróci naprawione Urządzenie lub dostarczy wymienione Urządzenie użytkownikowi na własny koszt, o ile firma Toshiba nie określi inaczej. Firma Toshiba jest odpowiedzialna z utratę, uszkodzenie Urządzenia tylko w przypadkach, gdy Urządzenie jest 1) w posiadaniu firmy Toshiba; lub 2) w trakcie transportu, jeśli firma Toshiba jest odpowiedzialna za opłacenie transportu; oraz g. na bezpieczne usunięcie z Urządzenia zwracanego z dowolnego powodu firmie Toshiba wszelkich programów, które nie zostały dostarczone przez firmę Toshiba wraz z Urządzeniem, a także danych, w tym m.in.: 1) informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach lub podmiotach prawnych ( Dane osobowe ); oraz 2) poufnych danych użytkownika lub danych stanowiących własność użytkownika oraz innych danych. Jeśli usunięcie Danych osobowych nie jest możliwe, użytkownik zgadza się na przetworzenie takich informacji (np. przez ich anonimizację lub zaszyfrowanie), aby w świetle obowiązującego prawa nie były traktowane jako Dane osobowe. Użytkownik zgadza się również na usunięcie wszelkich środków finansowych z Urządzeń zwracanych firmie Toshiba. Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie środki finansowe, programy niedostarczone przez firmę Toshiba wraz z Urządzeniem lub dane znajdujące się w Urządzeniu zwracanym firmie Toshiba. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby zrealizować swoje zobowiązania określone w niniejszych Warunkach ograniczonej gwarancji, firma Toshiba może wysłać całość lub część Urządzenia do innych oddziałów firmy Toshiba lub stron trzecich na całym świecie i użytkownik udziela firmie Toshiba upoważnienia na takie działanie. Ograniczenie odpowiedzialności Może dojść do sytuacji, w których z winy firmy Toshiba lub w wyniku innego rodzaju odpowiedzialności użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba. Bez względu na podstawy prawa do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba (w tym rażące naruszenie, zaniedbanie, nieprawdziwe oświadczenie lub inne działanie niedozwolone), z wyjątkiem odpowiedzialności, które nie mogą zostać podważone ani ograniczone przez obowiązujące prawa, całość odpowiedzialności firmy Toshiba względem wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z każdym produktem nie będzie łącznie przekraczać: a. odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) oraz uszkodzenia własności i dóbr materialnych; oraz b. kwoty wszelkich innych odszkodowań bezpośrednich, do należności (w przypadkach powtarzających się obowiązują należności 12-miesięczne) za Urządzenie będące przedmiotem roszczenia. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. To ograniczenie dotyczy również dostawców, podwykonawców i sprzedawców firmy Toshiba. Jest to maksymalna kwota łącznej odpowiedzialności firmy Toshiba, jej dostawców, podwykonawców i sprzedawców. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY, PODWYKONAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 1) ROSZCZENIA STRONY TRZECIEJ PRZECIWKO UŻYTKOWNIKOWI O ODSZKODOWANIE (INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKCIE PIERWSZYM POWYŻEJ); 2) UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH; 3) SPECJALNE ODSZKODOWANIE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; LUB 4) UTRATA ZYSKÓW, DZIAŁALNOŚCI, DOCHODÓW, REPUTACJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB REGIONACH WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY UBOCZNE LUB ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYNIKOWE JEST NIEDOZWOLONE I W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Prawo właściwe Użytkownik oraz firma Toshiba wyrażają zgodę na zastosowanie praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie, jako praw właściwych do interpretacji, obowiązywania i zarządzania wszelkimi prawami użytkownika i firmy Toshiba wynikającymi lub związanymi w dowolny sposób z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, bez względu na konflikty prawne. NINIEJSZE GWARANCJE ZAPEWNIAJĄ UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA; UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB REGIONU. Jurysdykcja Z Strona 4 z 15

5 Całość naszych praw, zobowiązań i odpowiedzialności podlega orzecznictwu kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie. Część 2 Terminy w różnych krajach AMERYKA PŁN. I PŁD. Jurysdykcja: Do niniejszej części zostaje dodane poniższe zdanie, które obowiązuje dla krajów wyszczególnionych poniżej wytłuszczoną czcionką: Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji będą rozstrzygane wyłącznie przez 1) w Argentynie; Sąd Handlowy Zwykły dla miasta Buenos Aires; 2) w Boliwii; sądy dla miasta La Paz; 3) w Brazylii; sąd dla miasta Rio de Janeiro, RJ; 4) w Chile; Sądy Cywilne dla miasta Santiago; 5) w Kolumbii; Sędziowie Republiki Kolumbii; 6) w Ekwadorze; sędziowie cywilni dla miasta Quito w postępowaniach egzekucyjnych lub doraźnych (w stosownych przypadkach); 7) w Meksyku; sądy dla miasta Meksyk, Dystrykt Federalny; 8) w Paragwaju; sądy dla miasta Asuncion; 9) w Peru; sędziowie i trybunały dla dystryktu sądowniczego miasta Lima, Cercado; 10) w Urugwaju; sądy dla miasta Montevideo; 11) w Wenezueli; sądy dla aglomeracji Caracas. BRAZYLIA Wymiana urządzenia lub części: Usunąć ostatnie zdanie: Wymiennik przejmie status usługi gwarancyjnej wymienionego elementu. KANADA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zastępuje 2. akapit tej części: W czasie okresu gwarancji firma Toshiba zapewnia usługi naprawcze i wymiany dotyczące Urządzenia zgodne z typem gwarancji określonej dla Urządzenia przez firmę Toshiba. Okres gwarancji na Urządzenie jest stałym okresem począwszy od oryginalnej Daty instalacji (zwanej również Datą początkową gwarancji ), o ile nie określono inaczej w Informacjach o gwarancji dostarczanych wraz z Urządzeniem (np. w przypadku niektórych Urządzeń gwarancja zostanie unieważniona, jeśli ograniczenia w zakresie wykorzystania Urządzenia zostaną przekroczone w danym okresie gwarancji). Okres gwarancji, typ usługi gwarancyjnej oraz poziom serwisowania mające zastosowanie względem Urządzenia użytkownika określono w Informacjach o gwarancji dostarczanej wraz z Urządzeniem. Firma Toshiba może wymagać przedstawienia dowodu zakupu (np. kopię paragonu sprzedaży lub fakturę zakupu) w celu weryfikacji roszczeń gwarancyjnych. Następujący fragment zastępuje punkty a i b tej części: a. odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) lub szkody fizyczne własności i dóbr materialnych wynikające z zaniedbania firmy Toshiba; oraz b. kwoty wszelkich innych odszkodowań bezpośrednich, do kwoty ,00 USD lub do należności (w przypadkach powtarzających się obowiązują należności 12-miesięczne) za Urządzenie będące przedmiotem roszczenia, w zależności od tego, która kwota jest większa. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Prowincji Ontario. PERU Następujący fragment zostaje dodany na końcu tej części: Zgodnie z Art Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia określone w niniejszej części nie mają zastosowania do szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania firmy Toshiba. STANY ZJEDNOCZONE Z Strona 5 z 15

6 Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu Nowy Jork AZJA PACYFICZNA AUSTRALIA Zakres niniejszej gwarancji: Następujące akapity zostają dodane do tej części: Gwarancje określone w niniejszej części stanowią uzupełnienie wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na mocy Australijskiego Prawa Konsumenta lub innych podobnych praw i są ograniczone wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. W niniejszym dokumencie termin Australijskie Prawo Konsumenta oznacza Załącznik 2 do Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. Jeśli produkt, jaki dostarczamy użytkownikowi, stanowi w rozumieniu Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. transakcję konsumencką (według definicji Australijskiego Prawa Konsumenta), wówczas obok innych praw użytkownika na mocy naszej umowy obowiązywać mogą następujące prawa: Nasze towary są opatrzone gwarancjami, które nie mogą być wykluczone na mocy Australijskiego Prawa Konsumenta. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kosztów zakupu w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania w przypadku wszelkich innych uzasadnionych przypadków możliwych do przewidzenia strat lub utraty. Użytkownik ma również prawo do naprawy towarów lub ich wymiany, jeśli nie spełniają one odpowiedniego poziomu jakości, a charakter awarii nie jest poważny. Następujący fragment zostaje dodany do tej części: W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli firma Toshiba narusza gwarancję według Australijskiego Prawa Konsumenta lub innych podobnych praw, odpowiedzialność firmy Toshiba jest ograniczona według jej uznania do: a. w przypadku usług: (1) ponownego świadczenia usług lub (2) płatności kosztów ponownego świadczenia usług; oraz b. w przypadku towarów: (1) naprawy lub wymiany towarów lub dostarczenia towarów stanowiących ich równowartość; lub (2) płatności kosztów ponownego świadczenia usług. W zapisach, w których gwarancja odnosi się do prawa sprzedaży, nieprzerwanego posiadania lub nieobciążonego tytułu własności bądź jeśli towary są rodzaju normalnie nabywanego do użytku osobistego, domowego lub w gospodarstwie domowym bądź do konsumpcji, wówczas nie obowiązuje żadne ograniczenie z tego akapitu. Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu lub Terytorium KAMBODŻA I LAOS Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu Nowy Jork, USA KAMBODŻA, INDONEZJA I LAOS Arbitraż: Następujący fragment zostaje dodany do tego nagłówka: Spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Singapurze, zgodnie z obowiązującymi Regułami Arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze ( Reguły MCAS ). Orzeczenie arbitrażowe Z Strona 6 z 15

7 będzie ostateczne i wiążące dla stron bez możliwości apelacji i zostanie wydane na piśmie z wyszczególnieniem uznanych faktów i wniosków prawnych. W sądzie arbitrażowym zasiądzie trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu ma prawo do mianowania jednego arbitra. Dwaj arbitrzy mianowani przez strony powołają trzeciego arbitra, który będzie również pełnił rolę przewodniczącego postępowania. Nieobsadzone stanowiska przewodniczącego będą zajmowane przez prezesa MCAS. Inne nieobsadzone stanowiska będą zajmowane przez osoby wskazane przez odpowiednie strony dokonujące mianowania. Postępowanie będzie kontynuowane od etapu, na którym wystąpiło nieobsadzenie stanowiska. Jeśli jedna ze stron odmówi lub w inny sposób nie powoła arbitra w ciągu 30 dni od daty mianowania arbitra przez drugą stronę, pierwszy mianowany arbiter będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem że został prawidłowo powołany. Wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim, w tym wszelkie dokumenty prezentowane w czasie takich postępowań będą również w języku angielskim. Angielska wersja niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji ma priorytet na innymi wersjami językowymi. SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG Jak w przypadku transakcji zainicjowanych i realizowanych w SRA Hongkong, fragmenty niniejszej Umowy zawierające wyraz kraj (np. kraj zakupu i kraj instalacji ) zostają zastąpione tekstem SRA Hongkong. INDIE Następujący fragment zastępuje punkty a i b tej części: a. odpowiedzialność za obrażenia ciała (w tym śmierć) lub szkody własności i dóbr materialnych będą ograniczone do szkód wynikających z zaniedbania firmy Toshiba; oraz b. w zakresie innych rzeczywistych szkód wynikających z zaniechania ze strony firmy Toshiba, zgodnie lub w jakimkolwiek związku z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, koszty poniesione przez użytkownika przy zakupie danego Urządzenia będącego przedmiotem roszczenia. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. Arbitraż: Następujący fragment zostaje dodany do tego nagłówka: Spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Bangalore, w Indiach, zgodnie z obowiązującymi prawami indyjskimi. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla stron bez możliwości apelacji i zostanie wydane na piśmie z wyszczególnieniem uznanych faktów i wniosków prawnych. W sądzie arbitrażowym zasiądzie trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu ma prawo do mianowania jednego arbitra. Dwaj arbitrzy mianowani przez strony powołają trzeciego arbitra, który będzie również pełnił rolę przewodniczącego postępowania. Nieobsadzone stanowiska przewodniczącego będą zajmowane przez Radę Adwokacką Indii. Inne nieobsadzone stanowiska będą zajmowane przez osoby wskazane przez odpowiednie strony dokonujące mianowania. Postępowanie będzie kontynuowane od etapu, na którym wystąpiło nieobsadzenie stanowiska. Jeśli jedna ze stron odmówi lub w inny sposób nie powoła arbitra w ciągu 30 dni od daty mianowania arbitra przez drugą stronę, pierwszy mianowany arbiter będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem że został prawidłowo powołany. Wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim, w tym wszelkie dokumenty prezentowane w czasie takich postępowań będą również w języku angielskim. Angielska wersja niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji ma priorytet na innymi wersjami językowymi. JAPONIA Prawo właściwe: Następujące zdanie zostaje dodane do tej części: Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji będą początkowo rozstrzygane między stronami w dobrej wierze i zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania. SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY MAKAU Jak w przypadku transakcji zainicjowanych i realizowanych w SRA Makau, fragmenty niniejszej Umowy zawierające wyraz kraj (np. kraj zakupu i kraj instalacji ) zostają zastąpione tekstem SRA Makau. MALEZJA Z Strona 7 z 15

8 Wyraz SPECJALNE w punkcie 3 ostatniego akapitu zostaje usunięty. NOWA ZELANDIA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący akapit zostaje dodany do tej części: Gwarancje określone w tej części mają charakter uzupełniający do wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na mocy Ustawy o gwarancjach konsumenta z 1993 r. lub innych prawach, które nie mogą być wykluczone lub ograniczone. Ustawa o gwarancjach konsumenta z 1993 r. nie ma zastosowania w odniesieniu do towarów oferowanych przez firmę Toshiba, jeśli towary są wymagane do celów prowadzenia działalności gospodarczej według definicji w tej ustawie. Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Jeśli Urządzenia nie są nabywane do celów prowadzenia działalności według definicji w Ustawie o gwarancjach konsumenta z 1993 r., ograniczenia w tej części podlegają ograniczeniom w tej ustawie. CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA (ChRL) Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu Nowy Jork, USA (z wyjątkiem sytuacji, w których prawo lokalne stanowi inaczej). FILIPINY Punkt 3 w ostatnim akapicie zostaje zastąpiony przez następujący fragment: SPECJALNE (W TYM ODSZKODOWANIE NOMINALNE I RETORSYJNE), MORALNE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; LUB Arbitraż: Zostaje dodany następujący tekst: w tym nagłówku Spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Regionie Stołecznym Manili, na Filipinach, zgodnie z obowiązującymi prawami filipińskimi. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla stron bez możliwości apelacji i zostanie wydane na piśmie z wyszczególnieniem uznanych faktów i wniosków prawnych. W sądzie arbitrażowym zasiądzie trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu ma prawo do mianowania jednego arbitra. Dwaj arbitrzy mianowani przez strony powołają trzeciego arbitra, który będzie również pełnił rolę przewodniczącego postępowania. Nieobsadzone stanowiska przewodniczącego będą zajmowane przez prezesa firmy Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Inne nieobsadzone stanowiska będą zajmowane przez osoby wskazane przez odpowiednie strony dokonujące mianowania. Postępowanie będzie kontynuowane od etapu, na którym wystąpiło nieobsadzenie stanowiska. Jeśli jedna ze stron odmówi lub w inny sposób nie powoła arbitra w ciągu 30 dni od daty mianowania arbitra przez drugą stronę, pierwszy mianowany arbiter będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem że został prawidłowo powołany. Wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim, w tym wszelkie dokumenty prezentowane w czasie takich postępowań będą również w języku angielskim. Angielska wersja niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji ma priorytet na innymi wersjami językowymi. SINGAPUR Wyrazy SPECJALNE i EKONOMICZNE w punkcie 3 ostatniego akapitu zostają usunięte. EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EMEA) W PRZYPADKU WSZYSTKICH KRAJÓW EMEA ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: Postanowienia niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji mają zastosowanie dla Urządzeń zakupionych od firmy Toshiba lub od sprzedawcy firmy Toshiba. Jak złożyć zlecenie świadczenia usługi gwarancyjnej: Z Strona 8 z 15

9 Dodać następujące akapity w części Europa Zachodnia (Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Watykan oraz każdy kraj, który dołączył do Unii Europejskiej, na podstawie daty przystąpienia): Gwarancja na Urządzenia nabyte w Europie Zachodniej obowiązuje we wszystkich krajach Europy Zachodniej, pod warunkiem, że Urządzenia zostały wprowadzone na rynek i udostępnione w takich krajach. W przypadku zakupu Urządzenia w jednym z krajów Europy Zachodniej, zgodnie z powyższą definicją, użytkownik może otrzymać usługę gwarancyjną na to Urządzenie w dowolnym z tych krajów od (1) sprzedawcy firmy Toshiba autoryzowanego do świadczenia usług gwarancyjnych lub (2) od firmy Toshiba, pod warunkiem, że Urządzenie zostało wprowadzone na rynek i udostępnione przez firmę Toshiba w kraju, w którym użytkownik chce skorzystać z usługi. W przypadku zakupu Urządzenia w kraju na Bliskim Wschodzie lub w Afryce użytkownik może uzyskać usługę gwarancyjną na Urządzenie od oddziału firmy Toshiba w kraju, w którym dokonano zakupu, jeśli ten oddział firmy Toshiba świadczy usługi gwarancyjne w tym kraju lub od sprzedawcy firmy Toshiba autoryzowanego przez firmę Toshiba do świadczenia usług gwarancyjnych na Urządzenie w tym kraju. Usługa gwarancyjna w Afryce jest świadczona w obrębie 50 km od usługodawcy autoryzowanego przez firmę Toshiba. Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty transportu Urządzeń znajdujących się dalej niż 50 km od usługodawcy autoryzowanego przez firmę Toshiba. Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie : 1) praw Austrii w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Rumunii, Rosji, Serbii, na Słowacji, w Słowenii, Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie i w Uzbekistanie; 2) praw Francji w Algierii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, na Komorach, w Kongo, Dżibuti, w Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei- Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, Libii, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, na Mauritiusie, Majocie, w Maroko, Nowej Kaledonii, Nigrze, na Reunionie, w Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, Vanuatu oraz na Wallis i Futunie; 3) praw Finlandii w Estonii, na Łotwie i Litwie; 4) praw Anglii w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, w Arabii Saudyjskiej, w Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, na Zachodnim Brzegu/w Gazie, w Jemenie, Zambii oraz Zimbabwe; 5) praw Republiki Południowej Afryki w Republice Południowej Afryki, Namibii, Lesotho oraz Suazi; 6) praw Szwajcarii w Liechtensteinie; oraz 7) praw Czech w Czechach; i 8) praw Polski w Polsce. Jurysdykcja: Następujące wyjątki zostają dodane do tej części: 1) W Austrii; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji i odnoszące się do nich, w tym zakres ich obowiązywania, podlega orzecznictwu odpowiedniego sądu dla miasta Wiedeń, w Austrii (Innerstadt); 2) w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej, w Arabii Saudyjskiej, Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, na Zachodnim Brzegi/w Gazie, w Jemenie, Zambii oraz Zimbabwe; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich realizacją, w tym z postępowaniami doraźnymi, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie; 3) w Belgii i Luksemburgu; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich interpretacją lub realizacją rozstrzygane będą wyłącznie w oparciu o prawo i sądy dla miasta stołecznego kraju, w którym znajduje się zarejestrowana siedziba użytkownika i/lub biuro prowadzonej działalności; 4) we Francji, w Algierii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, na Komorach, w Kongo, Dżibuti, Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei-Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, Libii, na Madagaskarze, w Mali, w Mauretanii, na Mauritiusie, Majocie, w Maroko, Nowej Kaledonii, Nigrze, na Reunionie, w Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, Vanuatu oraz na Wallis i Futunie; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich naruszeniem lub realizacją, w tym z postępowaniami doraźnymi, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Handlowy w Paryżu; 5) w Republice Południowej Afryki, Namibii, Lesotho i Suazi; obie strony zgadzają się, aby wszelkie spory Z Strona 9 z 15

10 związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji podlegały orzecznictwu Sądu Najwyższego w Johannesburgu; 6) w Turcji; wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą rozstrzygane przez Centralne Sądy (Sultanahmet) dla Stambułu oraz Organy Wykonawcze dla Stambułu, w Turcji; 7) w każdym z wyszczególnionych niżej krajów wszelkie roszczenia prawne wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji będą rozpatrywane i rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni są dla a) Aten w przypadku Grecji, b) Tel Awiwu-Jafy w przypadku Izraela, c) Mediolanu w przypadku Włoch, d) Lizbony w przypadku Portugalii oraz e) Madrytu w przypadku Hiszpanii; 8) w Wielkiej Brytanii; obie strony zgadzają się na przedstawianie wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji do wyłącznego rozpatrywania i rozstrzygania przez sądy angielskie; 9) w Liechtensteinie; wszelkie prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności stron jest podlega wyłącznemu orzecznictwu odpowiedniego sądu dla miasta Zurych; 10) w Czechach odpowiednim sądom czeskim oraz 11) w Polsce odpowiedniemu sądowi dla zarejestrowanej siedziby firmy Toshiba. Arbitraż: Następujący fragment zostaje dodany do tego nagłówka: W Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Libii, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Rumunii, Rosji, Serbii, na Słowacji, w Słowenii, Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie i w Uzbekistanie wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich naruszeniem, rozwiązaniem lub anulowaniem będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regułami Arbitrażu i Rozstrzygania Międzynarodowego Centrum Arbitrażu Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (Reguły Wiedeńskie) przez trzech arbitrów mianowanych zgodnie z tymi regułami. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w Wiedniu, w Austrii, a oficjalnym językiem postępowania będzie język angielski. Decyzja arbitrów będzie ostateczna i wiążąca dla obu stron. W związku z tym, zgodnie z par. 598 (2) Austriackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, strony wyraźnie zrzekają się praw wynikających z par. 595 (1) p. 7 Kodeksu. Firma Toshiba może jednak zainicjować postępowanie w odpowiednim sądzie dla kraju instalacji. W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Helsinkach, w Finlandii, zgodnie z obowiązującymi fińskimi prawami arbitrażu. Każda ze stron mianuje jednego arbitra. Następnie arbitrzy wspólnie mianują przewodniczącego. W przypadku braku porozumienia arbitrów co do powołania przewodniczącego zostanie on mianowany przez Centralną Izbę Handlową w Helsinkach. DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ (UE) DOT. BATERII Uwaga: Oznaczenie to dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej (UE). Bateria lub opakowania baterii są oznaczane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE dotyczącą baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa ta określa procedurę przekazania i przetworzenia wtórnego zużytych baterii i akumulatorów w całej Unii Europejskiej. Etykieta na bateriach oznacza, że nie należy ich wyrzucać, lecz po zakończeniu okresu eksploatacji odzyskać, zgodnie z Dyrektywą. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, baterie i akumulatory posiadają oznaczenia informujące o konieczności ich osobnego gromadzenia i przetwarzania wtórnego po zakończeniu okresu eksploatacji. Etykieta na baterii może również zawierać symbol chemiczny metalu znajdującego się w baterii (Pb ołów, Hg rtęć oraz Cd kadm). Użytkownikom baterii i akumulatorów zabrania się wyrzucania baterii i akumulatorów do nieposortowanych odpadów miejskich, lecz nakazuje się ich gromadzenie w ramach programów ich odzyskiwania, przetwarzania wtórnego i utylizacji baterii i akumulatorów. Wkład użytkowników jest ważny dla minimalizowania potencjalnych skutków, jakie baterie i akumulatory mogą mieć na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na możliwą obecność substancji niebezpiecznych. Cena detaliczna baterii, akumulatorów i ogniw energetycznych obejmuje koszt zarządzania środowiskowego ich utylizacją. Informacje na temat prawidłowego gromadzenia i postępowania z nimi można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Toshiba. W PRZYPADKU WSZYSTKICH KRAJÓW UE ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: Gwarancja na Urządzenia nabyte w krajach UE obowiązuje we wszystkich krajach UE, pod warunkiem, że Urządzenia zostały wprowadzone na rynek i udostępnione w takich krajach. Z Strona 10 z 15

11 Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Liechtenstein, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Szwajcaria Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej: a. Odpowiedzialność firmy Toshiba za wszelkie szkody i straty, które mogą wynikać z realizacji jej zobowiązań związanych z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji lub z innej przyczyny związanej z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji jest ograniczona do odszkodowania wyłącznie za takie szkody i straty, które zostały udowodnione i które są bezpośrednim wynikiem zaniechania wykonania takich zobowiązań (jeśli winę ponosi firma Toshiba) lub takiej przyczyny, na maksymalną kwotę równą kosztom zakupu Urządzenia. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. b. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) oraz szkody w zakresie własności i dóbr materialnych, za które odpowiedzialność prawną ponosi firma Toshiba. c. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY, PODWYKONAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 1) UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH; 2) ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; 3) UTRATA DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, REPUTACJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. FRANCJA I BELGIA Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej: a. Odpowiedzialność firmy Toshiba za wszelkie szkody i straty, które mogą wynikać z realizacji jej zobowiązań związanych z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji są ograniczone łącznie do odszkodowania wyłącznie za takie szkody i straty, które zostały udowodnione i które są bezpośrednim wynikiem zaniechania wykonania takich zobowiązań (jeśli winę ponosi firma Toshiba), na maksymalną kwotę równą kosztom zakupu Urządzenia, które jest przyczyną szkód. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. To ograniczenie dotyczy również dostawców, podwykonawców i sprzedawców firmy Toshiba. Jest to maksymalna kwota łącznej odpowiedzialności firmy Toshiba, jej dostawców, podwykonawców i sprzedawców. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) oraz szkody w zakresie własności i dóbr materialnych, za które odpowiedzialność prawną ponosi firma Toshiba. b. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY, PODWYKONAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 1) UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH; 2) ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; 3) UTRATA DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, REPUTACJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. W PRZYPADKU WYSZCZEGÓLNIONYCH KRAJÓW ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: AUSTRIA I NIEMCY Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zastępuje pierwsze zdanie pierwszego akapitu tej części: Gwarancja na Urządzenie firmy Toshiba obejmuje pracę Urządzenia przy normalnym użytkowaniu oraz zgodność Urządzenia z jego Danymi technicznymi. Następujący akapit zostaje dodany do tej części: Minimalny okres gwarancji na Urządzenia wynosi 12 miesięcy. Jeśli firma Toshiba lub jej sprzedawca nie jest w stanie naprawić Urządzenia firmy Toshiba, użytkownik może zażądać o redukcję ceny w uzasadnionym Z Strona 11 z 15

12 zakresie o pomniejszoną wartość nienaprawionego Urządzenia lub zażądać anulowania odpowiedniej umowy dotyczącej takiego Urządzenia oraz uzyskać zwrot kosztów zakupu. Działania firmy Toshiba mające na celu rozwiązanie problemów: Następujący fragment zostaje dodany do tej części: W czasie okresu gwarancji koszty transportu uszkodzonego Urządzenia do siedziby firmy Toshiba pokrywa firma Toshiba. Następujący akapit zostaje dodany do tej części: Ograniczenia i wykluczenia określone w Warunkach ograniczonej gwarancji nie będą mieć zastosowania do szkód spowodowanych przez firmę Toshiba w drodze oszustwa lub rażącego zaniedbania oraz w przypadku gwarancji jawnej. Następujące zdanie zostaje dodane na końcu punktu b : Odpowiedzialność firmy Toshiba w ramach tego punktu jest ograniczona do naruszenia podstawowych postanowień umowy w przypadku zwykłego zaniedbania. IRLANDIA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Z wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych warunkach i postanowieniach lub w punkcie 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1893 r. ze zmianami w ustawie o sprzedaży i dostawie towarów z 1980 r. ( Ustawa z 1980 r. ), wszelkie warunki lub gwarancje (jawne lub domniemane, ustawowe lub inne) są niniejszym wykluczone, w tym m.in. wszelkie gwarancje domniemane na podstawie ustawy o sprzedaży towarów z 1893 r. ze zmianami w Ustawie z 1980 r. (w tym, aby uniknąć wątpliwości, punkt 39 Ustawy z 1980 r.). Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Na potrzeby tej części, termin Wina oznacza wszelkie działania, oświadczenia, zaniechania lub zaniedbania ze strony firmy Toshiba w związku z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, w ramach której firma Toshiba ponosi prawną odpowiedzialność względem użytkownika, w ramach umowy lub działań niedozwolonych. Liczba przypadków Winy, które łącznie powodują lub przyczyniają się zasadniczo do tej samej straty lub szkody, będzie traktowana jako jedna Wina występująca w dniu odnotowania ostatniego przypadku takiej Winy. Może dojść do sytuacji, w których na podstawie Winy użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba. Ta część definiuje zakres odpowiedzialności firmy Toshiba oraz wysokość pojedynczego odszkodowania. a. Firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy Toshiba. b. Zawsze z uwzględnieniem komponentów, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności wyszczególnionych poniżej, firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody fizyczne dóbr materialnych wynikające z zaniedbania ze strony firmy Toshiba. c. Z wyjątkiem postanowień w punktach a i b powyżej, całość odpowiedzialności ponoszonej przez firmę Toshiba za rzeczywiste szkody wynikające z każdego przypadku Winy nie będzie w żadnym wypadku przekraczać wyższej z następujących wartości: 1) EUR, lub 2) 125% kwoty zapłaconej przez użytkownika za Urządzenie bezpośrednio związane z przypadkiem Winy. Komponenty, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności Z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności określonej w punkcie a powyżej, firma Toshiba, jej dostawcy lub sprzedawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poniższe okoliczności, nawet jeśli firma Toshiba lub jej dostawcy bądź sprzedawcy zostali poinformowani o możliwości takich strat: a. utrata lub uszkodzenie danych; b. szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe; lub c. utrata zysków, działalności, dochodów, reputacji lub przewidywanych oszczędności. POLSKA Zakres niniejszej gwarancji: Z Strona 12 z 15

13 Do siódmego akapitu zostaje dodane następujący wyraz (czcionką wytłuszczoną i drukowanymi literami) po słowach W TYM M.IN. : RĘKOJMIA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO I SUAZI Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Cała odpowiedzialność firmy Toshiba względem użytkownika za rzeczywiste szkody wynikające ze wszystkich sytuacji obejmujących zaniechanie ze strony firmy Toshiba w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków gwarancji jest ograniczona do kosztów poniesionych przez użytkownika przy zakupie danego Urządzenia, które jest przedmiotem roszczenia użytkownika względem firmy Toshiba. TURCJA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Minimalny okres gwarancji na Urządzenia wynosi 2 lata. WIELKA BRYTANIA Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Na potrzeby tej części, termin Wina oznacza wszelkie działania, oświadczenia, zaniechania lub zaniedbania ze strony firmy Toshiba w związku z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, w ramach której firma Toshiba ponosi prawną odpowiedzialność względem użytkownika, w ramach umowy lub działań niedozwolonych. Liczba przypadków Winy, które łącznie powodują lub przyczyniają się zasadniczo do tej samej straty lub szkody, będzie traktowana jako jedna Wina. Może dojść do sytuacji, w których na podstawie Winy użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba. Ta część definiuje zakres odpowiedzialności firmy Toshiba oraz wysokość pojedynczego odszkodowania. a. Firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za: (1) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy Toshiba; oraz (2) wszelkie naruszenia jej zobowiązań określonych w punkcie 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. lub punkcie 2 ustawy o dostawie towarów i usług z 1982 r. bądź we wszelkich zmianach ustaw lub ponownych wprowadzeniach takich punktów. b. Firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, zawsze z uwzględnieniem komponentów, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności wyszczególnionych poniżej, za szkody fizyczne dóbr materialnych wynikające z zaniedbania ze strony firmy Toshiba. c. Całość odpowiedzialności ponoszonej przez firmę Toshiba za rzeczywiste szkody wynikające z każdego przypadku Winy nie będzie w żadnym wypadku przekraczać wyższej z następujących wartości: 1) GBP, lub 2) 125% całkowitej kwoty zakupu lub kwoty zapłaconej przez użytkownika za Urządzenie bezpośrednio związane z przypadkiem Winy, z wyjątkiem postanowień w punktach a i b powyżej. Te ograniczenia dotyczą również dostawców i sprzedawców firmy Toshiba. Jest to maksymalna kwota łącznej odpowiedzialności firmy Toshiba, jej dostawców i sprzedawców. Komponenty, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności Z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności określonej w punkcie a powyżej, firma Toshiba, jej dostawcy lub sprzedawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poniższe okoliczności, nawet jeśli firma Toshiba lub jej dostawcy bądź sprzedawcy zostali poinformowani o możliwości takich strat: a. utrata lub uszkodzenie danych; b. szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe; c. utrata zysków, działalności, dochodów, reputacji lub przewidywanych oszczędności; lub d. roszczenia odszkodowawcze stron trzecich względem użytkownika. Część 3 Informacje o gwarancji Typy urządzeń Kraj zakupu Okres gwarancji Typ usługi gwarancyjnej Z Strona 13 z 15

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage

Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Międzynarodowa Umowa Passport Advantage Niniejsza Międzynarodowa Umowa IBM Passport Advantage (zwana dalej Umową ) określa zasady zawierania transakcji, w ramach których Klient nabywa Produkty Objęte Umową.

Bardziej szczegółowo

SZE WARUNKI, NA KTÓRYCH IBM B

SZE WARUNKI, NA KTÓRYCH IBM B Umowa ServicePac dla Rozszerzenia Serwisu Gwarancyjnego IBM, Podstawowych Usług Serwisowych IBM oraz Rozszerzenia Usług Serwisowych IBM wraz z Serwisem oprogramowania WAŻNA UWAGA: PROSZĘ, UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POBIERAJĄC, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC, UZYSKUJĄC DOSTĘP DO OPROGRAMOWANIA LUB KORZYSTAJĄC Z NIEGO, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. WYRAŻAJĄC

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Postanowienia ogólne Educational Testing

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje

Ogólne Warunki Zakupów Philips. 1. Definicje Ogólne Warunki Zakupów Philips 1. Definicje W niniejszym dokumencie: (a) Spółki Powiązane oznaczają (i) w przypadku Philips, Koninklijke Philips N.V. i (ii) w przypadku Philips lub Dostawcy, wszelkie inne

Bardziej szczegółowo

EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC. WARUNKI LICENCJI

EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC. WARUNKI LICENCJI EMBARCADERO TECHNOLOGIES, INC. WARUNKI LICENCJI DELPHI PRISM 2009 ARCHITECT DELPHI PRISM 2009 ARCHITECT ACADEMIC DELPHI PRISM 2009 ENTERPRISE DELPHI PRISM 2009 ENTERPRISE ACADEMIC DELPHI PRISM 2009 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT Data ostatniej aktualizacji: lipiec 2015 r. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS W PRZYPADKU LICENCJOBIORCÓW MIESZKAJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa użytkownika końcowego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA05072014 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów

Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Umowa dotycząca Usług z wyłączeniem Usługi Serwisowania Systemów Niniejsza Umowa IBM dotycząca Usług z wyłączeniem Usług Serwisowych (zwana dalej "Umową") reguluje transakcje zawierane przez Klienta przy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce

Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce 1 Wprowadzenie Niniejsze warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich Produktów, Oprogramowania i/lub Usług zakupionych

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1. Przedmiot Umowy Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1.1. Niniejszy dokument ( Umowa ) stanowi umowę pomiędzy Dell oraz przedsiębiorcami zajmującymi się dalszą sprzedażą sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565

IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 IdeaPad Z460/ Z465/ Z560/ Z565 Podręcznik użytkownika V1.0 Przed rozpoczęciem korzystania z komputera przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki zawarte w instrukcjach dołączonych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument pochodzi z serwisu foto-net.pl

Niniejszy dokument pochodzi z serwisu foto-net.pl Informacje o gwarancji CANON Jeśli w produkcie firmy Canon wystąpi usterka, klienci mogą skorzystać z gwarancji EWS (European Warranty System Europejski System Gwarancyjny) firmy Canon, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT BORLAND DELPHI 2005 ARCHITECT EDUCATION BORLAND DELPHI 2005 ENTERPRISE BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL BORLAND DELPHI 2005 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1. Przedmiot i zakres usługi

UMOWA nr. 1. Przedmiot i zakres usługi WZÓR zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: UMOWA nr. Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną na

Bardziej szczegółowo

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk

Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Abonament na Produkty i Usługi Autodesk Autodesk Warunki Abonamentu Abonent nabywa Abonament na określonych poniżej warunkach ( Umowa ). Każdy Abonament wykupiony przez Abonenta obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG INŻYNIERYJNYCH ABB OWZ ABB/ USŁUGI INŻYNIERYJNE (STANDARD 2015-1) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ COREL WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ COREL WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY. UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA) Z FIRMĄ COREL WAŻNE: NINIEJSZY DOKUMENT STANOWI DOWÓD UDZIELENIA LICENCJI, NIE SPRZEDAŻY. O ile Użytkownik nie zawarł z firmą Corel pisemnej umowy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne S Dział Storage Works (SWD) Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne Polski 321708-644 Maj 2007 1 Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION JBUILDER X ENTERPRISE, JBUILDER X DEVELOPER JBUILDER X FOUNDATION

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION JBUILDER X ENTERPRISE, JBUILDER X DEVELOPER JBUILDER X FOUNDATION WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION JBUILDER X ENTERPRISE, JBUILDER X DEVELOPER JBUILDER X FOUNDATION UWAGA: NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE FIRMY BORLAND (ZWANY DALEJ, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DOKUMENTACJĄ,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG NA TERENIE BUDOWY ABB OWZ ABB/USŁUGI NA TERENIE BUDOWY (2015-1 STANDARD) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 2. ZASTOSOWANIE WARUNKÓW 3. OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY 4. BEZPIECZEŃSTWO,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014)

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o. o. (obowiązuje od 25.12.2014) Data publikacji: 27.02.2015 www.redcoon.pl I. Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: Konsument osoba

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE W treści warunków Subskrypcji zastosowano następujące zwroty i wyrażenia:

1. DEFINICJE W treści warunków Subskrypcji zastosowano następujące zwroty i wyrażenia: Subskrypcja Autodesk Warunki subskrypcji Zakup Subskrypcji przez Subskrybenta odbywa się na warunkach ustalonych poniżej ( Umowa ). Wszystkie Subskrypcje zakupione teraz lub w przyszłości przez Subskrybenta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne.

WARUNKI OGÓLNE. 1.1 Sprzęt komputerowy odnosi się do sprzętu komputerowego, włączając w to komponenty, opcje i części zamienne. WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Warunki Ogólne (dalej: niniejsze Warunki Ogólne ) zawarte są pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. (dalej: Oracle ) oraz podmiotem, który realizuje niniejszą Umowę Ramową. W celu składania

Bardziej szczegółowo