Toshiba Global Commerce Solutions Warunki ograniczonej gwarancji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Toshiba Global Commerce Solutions Warunki ograniczonej gwarancji"

Transkrypt

1 Toshiba Global Commerce Solutions Warunki ograniczonej gwarancji Część 1 Warunki ogólne Niniejsze Warunki ograniczonej gwarancji obejmują Część 1 Warunki ogólne, Część 2 Warunki dot. danego kraju oraz Część 3 Informacje o gwarancji. Postanowienia w Części 2 zastępują lub modyfikują postanowienia z Części 1. Część 3 (zwana również Informacjami o gwarancji ) obejmuje informacje dotyczące danego produktu dostarczanego wraz z Urządzeniem. Na potrzeby niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, termin Toshiba oznacza podmiot o nazwie Toshiba, który dostarczył użytkownikowi lub sprzedawcy użytkownika Urządzenie np. firmę Toshiba Global Commerce Solutions, Inc. w USA lub lokalny podmiot Toshiba Global Commerce Solutions odpowiedzialny za dystrybucję produktu w kraju użytkownika. Gwarancje zapewniane przez firmę Toshiba w ramach niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do Urządzeń zakupionych na własny użytek, a nie na sprzedaż. Termin Urządzenie oznacza urządzenie firmy Toshiba, jego funkcje, konwersje, udoskonalenia, elementy lub akcesoria bądź ich dowolne połączenie. Termin Urządzenie nie obejmuje oprogramowania zainstalowanego przed dostarczeniem Urządzenia, zainstalowanego później lub jakiegokolwiek innego oprogramowania. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE OGRANICZA USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ PODWAŻONE LUB OGRANICZONE W UMOWIE. Niniejsze Warunki ograniczonej gwarancji są dostępne w różnych wersjach językowych w witrynie internetowej firmy Toshiba pod adresem: Zakres niniejszej gwarancji Firma Toshiba gwarantuje, że Urządzenie jest wolne od wad materiałowych i usterek w zakresie wykonania, a także że jest zgodne z Danymi technicznymi. Dane techniczne są informacjami dotyczącymi Urządzenia zawartymi w dokumencie pt. Oficjalnie opublikowane dane techniczne, który jest dostępny na żądanie. W czasie okresu gwarancji firma Toshiba zapewnia usługi naprawcze i wymiany dotyczące Urządzenia zgodne z typem gwarancji określonej dla Urządzenia przez firmę Toshiba. Okres gwarancji na Urządzenie jest stałym okresem, o ile nie określono inaczej w Informacjach o gwarancji dostarczanych wraz z Urządzeniem (np. w przypadku niektórych Urządzeń gwarancja zostanie unieważniona, jeśli ograniczenia w zakresie wykorzystania Urządzenia zostaną przekroczone w danym okresie gwarancji). Okres gwarancji, typ usługi gwarancyjnej oraz poziom serwisowania mające zastosowanie względem Urządzenia użytkownika określono w Informacjach o gwarancji dostarczanej wraz z Urządzeniem. Firma Toshiba może wymagać przedstawienia dowodu zakupu (np. kopię paragonu sprzedaży lub fakturę zakupu) w celu weryfikacji roszczeń gwarancyjnych. Jeśli Urządzenie, za którego instalację odpowiedzialna jest firma Toshiba, nie zostanie udostępnione firmie Toshiba do instalacji w ciągu sześciu miesięcy od daty wysłania Urządzenia do sprzedawcy przez firmę Toshiba, instalacja będzie płatna, zgodnie z umową o świadczenie Usług podpisaną z firmą Toshiba. W przypadku Urządzenia, za którego instalację odpowiedzialna jest firma Toshiba, jeśli Urządzenie zostanie zainstalowane lub będzie serwisowane przez użytkownika bądź jeśli lokalizacja Urządzenia zostanie zmieniona przez użytkownika lub strona trzecia dokona na zlecenie użytkownika instalacji, serwisowania lub zmiany lokalizacji Urządzenia, firma Toshiba zastrzega sobie prawo do inspekcji Urządzenia przed świadczeniem Usługi gwarancyjnej dotyczącej Urządzenia. Firma Toshiba może według własnego uznania obciążyć użytkownika kosztami inspekcji. Jeśli Urządzenie nie znajduje się w stanie nadającym się do przeprowadzenia Usługi gwarancyjnej według własnego uznania firmy Toshiba, użytkownik może zlecić firmie Toshiba przywrócenie go do stanu nadającego się do przeprowadzenia Usługi lub wycofać zlecenie świadczenia Usługi gwarancyjnej. Firma Toshiba według własnego uznania określi, czy przywrócenie do danego stanu jest możliwe. Przywrócenie do danego stanu jest świadczone jako Usługa płatna. Jeśli dotyczy, naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty, np. za transport lub podjęcie specjalnych środków. Wiele funkcji, konwersji lub udoskonaleń obejmuje demontaż części i ich zwrot do firmy Toshiba. Część lub komponent firmy Toshiba zainstalowane w czasie instalacji początkowej Urządzenia firmy Toshiba podlega okresowi gwarancyjnemu Urządzenia począwszy od Daty instalacji (zwanej również Datą początkową gwarancji ) Urządzenia. Część lub komponent firmy Toshiba, które zostaną zainstalowane w miejsce wcześniej zainstalowanej części lub komponentu zostaje objęty pozostałym okresem gwarancyjnym obowiązującym dla wymienionej części lub komponentu. Część lub komponent firmy Toshiba dodany do Urządzenia bez wymiany wcześniej zainstalowanej części lub komponentu podlega określonemu okresowi gwarancyjnemu na odpowiednią część lub komponent począwszy od Daty instalacji (zwanej również Datą Z Strona 1 z 15

2 początkową gwarancji ). O ile firma Toshiba nie określi inaczej, okres gwarancyjny, typ usługi gwarancyjnej oraz poziom usługi takiej części lub komponentu jest identyczny jak dla Urządzenia, w którym zainstalowano daną część lub komponent. O ile firma Toshiba nie określi inaczej, gwarancje te mają zastosowanie wyłącznie w kraju lub regionie, w którym Urządzenie zostało zakupione. GWARANCJE TE SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UŻYTKOWNIKA I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE LUB WARUNKI JAWNE LUB DOMNIEMANE, W TYM M.IN. DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKIE GWARANCJE WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB REGIONACH WYKLUCZENIE JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JEST NIEDOZWOLONE I W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W TAKIM WYPADKU GWARANCJE TEGO TYPU SĄ OGRANICZONE DŁUGOŚCIĄ OKRESU GWARANCYJNEGO. PO UPŁYWIE TEGO OKRESU NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA ŻADNE GWARANCJE. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB REGIONACH OGRANICZENIE DŁUGOŚCI OBOWIĄZYWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI JEST NIEDOZWOLONE I W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja Niniejsza gwarancja nie obejmuje następujących przypadków: a. awarii lub uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania (w tym m.in. użytkowania wszelkich funkcji lub możliwości Urządzenia innych niż określone pisemnie przez firmę Toshiba), wypadków, modyfikacji, nieodpowiednich warunków fizycznych lub warunków pracy, pracy w warunkach innych niż określone lub nieprawidłowej konserwacji przez użytkownika lub stronę trzecią; b. awarii wynikającej z okoliczności poza kontrolą firmy Toshiba; c. awarii spowodowanej przez produkt, za który firma Toshiba nie jest odpowiedzialna; d. wszelkich produktów firmy innych niż Toshiba, w tym produktów dostarczonych wraz z Urządzeniem firmy Toshiba lub zainstalowanych na nim na życzenie użytkownika; e. akcesoriów, części i materiałów eksploatacyjnych oraz części konstrukcyjnych (np. ram i osłon). O ile nie określono inaczej, baterie stanowią materiały eksploatacyjne i nie są objęte gwarancją. W przypadku objęcia gwarancją, firma Toshiba określi gwarancję w warunkach gwarancji Produktu i dokumentacji serwisowania dostarczonych wraz z Urządzeniem; f. serwisowania modyfikacji Urządzenia; oraz g. serwisowania Urządzenia, w którym wykorzystywane są funkcje lub możliwości inne niż określone pisemnie przez firmę Toshiba. h. certyfikacji w kraju użytkownika w zakresie podłączania Urządzenia w jakikolwiek sposób do publicznych sieci telekomunikacyjnych, o ile firma Toshiba nie określi inaczej w warunkach gwarancji Produktu i dokumentacji serwisowania dostarczonych wraz z Urządzeniem. Przed dokonaniem takiego podłączenia wymagane może być uzyskanie dodatkowych certyfikatów. Gwarancja jest nie ważna w przypadku usunięcia lub modyfikacji etykiety identyfikacyjnych na Urządzeniu lub jego częściach. Firma Toshiba nie gwarantuje nieprzerwanej lub bezawaryjnej pracy Urządzenia. Wszelka pomoc techniczna lub innego rodzaju świadczona w związku z Urządzeniem w ramach gwarancji, np. pomoc w zakresie odpowiadania na pytania użytkownika dotyczące obsługi oraz konfiguracji i instalacji Urządzenia, jest świadczona POZA WSZELKIEGO RODZAJU GWARANCJAMI. Jak złożyć zlecenie świadczenia usługi gwarancyjnej Jeśli Urządzenie nie pracuje prawidłowo w okresie gwarancyjnym, należy sprawdzić dokumentację serwisowania dostarczoną wraz z Urządzeniem, aby uzyskać pomoc w zakresie procedur uzyskiwania pomocy i identyfikacji problemów. Kopia dokumentacji serwisowania Urządzenia jest również dostępna w witrynie internetowej firmy Toshiba pod adresem: w sekcji Support (Wsparcie), w części Publications (Publikacje). Jeśli rozwiązanie problemu nie jest możliwe na podstawie dokumentacji serwisowania, należy skontaktować się z firmą Toshiba lub ze sprzedawcą, aby złożyć zlecenie świadczenie usługi gwarancyjnej. Dane kontaktowe firmy Toshiba znajdują się w dokumencie Informacje o gwarancji dostarczonym wraz z Urządzeniem. Jeśli Urządzenia nie zarejestrowano w systemie firmy Toshiba, konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu, aby potwierdzić prawo użytkownika do usługi gwarancyjnej. Z Strona 2 z 15

3 Działania firmy Toshiba mające na celu rozwiązanie problemów Firma Toshiba przystąpi do diagnostyki i rozwiązywania problemu przez telefon lub w formie elektronicznej za pośrednictwem witryny internetowej firmy Toshiba. Niektóre Urządzenia zapewniają zdalne funkcje pomocy i bezpośrednie zgłaszanie problemów, zdalną identyfikację problemów oraz ich rozwiązanie przez firmę Toshiba. W przypadku skontaktowania się z firmą Toshiba w celu serwisowania należy zastosować procedury identyfikacji i rozwiązywania problemów podane przez firmę Toshiba. Po identyfikacji problemu, jeśli firma Toshiba zdecyduje, że wymagane jest serwisowanie na miejscu, zaplanowana zostanie wizyta technika serwisu u użytkownika w celu przeprowadzenia serwisowania. O ile nie określono inaczej, użytkownik jest odpowiedzialny za pobranie lub uzyskanie od firmy Toshiba oraz za zainstalowanie odpowiedniego Kodu urządzenia (mikrokodu, kodu podstawowego systemu We/Wy (o nazwie BIOS ), programów narzędziowych, sterowników urządzenia oraz narzędzi diagnostycznych dostarczonych wraz z Urządzeniem firmy Toshiba) oraz aktualizację innego oprogramowania w odpowiednim terminie z witryny internetowej firmy Toshiba lub z innych nośników elektronicznych oraz za wykonywanie instrukcji dostarczonych przez firmę Toshiba. Użytkownik może zlecić firmie Toshiba instalację modyfikacji Kodu urządzenia, jednak taka usługa może być płatna. Niektóre części Urządzeń firmy Toshiba są oznaczone jako Części wymieniane przez klienta. Jeśli problem może być rozwiązany za pomocą Części wymienianych przez klienta (np. klawiatury, pamięci, dysku twardego), firma Toshiba dostarczy Część wymienianą przez klienta do instalacji przez użytkownika. Jeśli Urządzenie nie będzie pracować prawidłowo w czasie okresu gwarancyjnego i problemu nie można rozwiązać przez telefon lub elektronicznie poprzez aktualizację Kodu urządzenia lub oprogramowania bądź za pomocą Części wymienianych przez klienta, firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca zatwierdzony przez firmę Toshiba do świadczenia usługi gwarancyjnej przystąpi według własnego uznania do 1) naprawy Urządzenia w celu przywrócenia prawidłowej pracy, lub 2) wymiany Urządzenia na inne o co najmniej identycznych funkcjach. Jeśli firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca nie jest w stanie wykonać żadnego z powyższych działań, użytkownik może zwrócić Urządzenie do miejsca zakupu i otrzyma zwrot kosztów zakupu. Firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca będą również zarządzać i instalować wybrane zmiany techniczne związane z Urządzeniem. Wymiana urządzenia lub części W przypadku gdy usługa gwarancyjna obejmuje wymianę Urządzenia lub części element wymieniany przez firmę Toshiba lub jej podwykonawcę bądź sprzedawcę staje się własnością firmy Toshiba, natomiast wymiennik staje się własnością użytkownika. Użytkownik oświadcza, że wszelkie zdemontowane elementy są oryginalne i niepoddawane modyfikacjom. Wymiennik nie musi być nowy, lecz musi być w dobrym stanie i zapewniać funkcjonowanie co najmniej identyczne z wymienianym elementem. Wymiennik przejmie status usługi gwarancyjnej wymienionego elementu. Zakres dodatkowych odpowiedzialności użytkownika Użytkownik zgadza się: a. zanim firma Toshiba lub jej podwykonawca bądź sprzedawca wymieni Urządzenie lub część, na demontaż wszelkich komponentów, części, opcji, modyfikacji i dodatków nieobjętych usługą gwarancyjną oraz na zapewnienie, że Urządzenie jest wolne od wszelkich prawnych zobowiązań lub ograniczeń uniemożliwiających jego wymianę; b. na uzyskanie upoważnienia od właściciela na serwisowanie Urządzenia, którego właścicielem nie jest użytkownik, przez firmę Toshiba lub jej podwykonawcę bądź sprzedawcę; c. jeśli to dotyczy, przed świadczeniem usługi: (1) na przeprowadzenie procedur zgłoszenia serwisowania oferowanych przez firmę Toshiba lub jej podwykonawcę bądź sprzedawcę; (2) na wykonanie kopii zapasowej i zabezpieczenie wszelkich programów, danych i środków finansowych znajdujących się w Urządzeniu; oraz (3) na poinformowanie firmy Toshiba lub jej podwykonawcy bądź sprzedawcy o zmianach lokalizacji Urządzenia; d. na zapewnienie firmie Toshiba lub jej podwykonawcy bądź sprzedawcy odpowiedniego i bezpiecznego dostępu do placówek użytkownika w celu wypełnienia swoich zobowiązań przez firmę Toshiba; e. na zezwolenie firmie Toshiba lub jej podwykonawcy bądź sprzedawcy na instalację obowiązkowych modyfikacji technicznych, np. wymaganych przez względy bezpieczeństwa; f. jeśli typ usługi gwarancyjnej wymaga dostarczenia wadliwego Urządzenia do firmy Toshiba, użytkownik zgadza się na wysłanie go w odpowiednim opakowaniu, zgodnie z wymogami firmy Z Strona 3 z 15

4 Toshiba, na adres wskazany przez firmę Toshiba. Po naprawie lub wymianie Urządzenia, firma Toshiba zwróci naprawione Urządzenie lub dostarczy wymienione Urządzenie użytkownikowi na własny koszt, o ile firma Toshiba nie określi inaczej. Firma Toshiba jest odpowiedzialna z utratę, uszkodzenie Urządzenia tylko w przypadkach, gdy Urządzenie jest 1) w posiadaniu firmy Toshiba; lub 2) w trakcie transportu, jeśli firma Toshiba jest odpowiedzialna za opłacenie transportu; oraz g. na bezpieczne usunięcie z Urządzenia zwracanego z dowolnego powodu firmie Toshiba wszelkich programów, które nie zostały dostarczone przez firmę Toshiba wraz z Urządzeniem, a także danych, w tym m.in.: 1) informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach lub podmiotach prawnych ( Dane osobowe ); oraz 2) poufnych danych użytkownika lub danych stanowiących własność użytkownika oraz innych danych. Jeśli usunięcie Danych osobowych nie jest możliwe, użytkownik zgadza się na przetworzenie takich informacji (np. przez ich anonimizację lub zaszyfrowanie), aby w świetle obowiązującego prawa nie były traktowane jako Dane osobowe. Użytkownik zgadza się również na usunięcie wszelkich środków finansowych z Urządzeń zwracanych firmie Toshiba. Firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie środki finansowe, programy niedostarczone przez firmę Toshiba wraz z Urządzeniem lub dane znajdujące się w Urządzeniu zwracanym firmie Toshiba. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aby zrealizować swoje zobowiązania określone w niniejszych Warunkach ograniczonej gwarancji, firma Toshiba może wysłać całość lub część Urządzenia do innych oddziałów firmy Toshiba lub stron trzecich na całym świecie i użytkownik udziela firmie Toshiba upoważnienia na takie działanie. Ograniczenie odpowiedzialności Może dojść do sytuacji, w których z winy firmy Toshiba lub w wyniku innego rodzaju odpowiedzialności użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba. Bez względu na podstawy prawa do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba (w tym rażące naruszenie, zaniedbanie, nieprawdziwe oświadczenie lub inne działanie niedozwolone), z wyjątkiem odpowiedzialności, które nie mogą zostać podważone ani ograniczone przez obowiązujące prawa, całość odpowiedzialności firmy Toshiba względem wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z każdym produktem nie będzie łącznie przekraczać: a. odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) oraz uszkodzenia własności i dóbr materialnych; oraz b. kwoty wszelkich innych odszkodowań bezpośrednich, do należności (w przypadkach powtarzających się obowiązują należności 12-miesięczne) za Urządzenie będące przedmiotem roszczenia. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. To ograniczenie dotyczy również dostawców, podwykonawców i sprzedawców firmy Toshiba. Jest to maksymalna kwota łącznej odpowiedzialności firmy Toshiba, jej dostawców, podwykonawców i sprzedawców. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY, PODWYKONAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 1) ROSZCZENIA STRONY TRZECIEJ PRZECIWKO UŻYTKOWNIKOWI O ODSZKODOWANIE (INNE NIŻ WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKCIE PIERWSZYM POWYŻEJ); 2) UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH; 3) SPECJALNE ODSZKODOWANIE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; LUB 4) UTRATA ZYSKÓW, DZIAŁALNOŚCI, DOCHODÓW, REPUTACJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. W NIEKTÓRYCH STANACH LUB REGIONACH WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY UBOCZNE LUB ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYNIKOWE JEST NIEDOZWOLONE I W TAKICH PRZYPADKACH POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYKLUCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. Prawo właściwe Użytkownik oraz firma Toshiba wyrażają zgodę na zastosowanie praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie, jako praw właściwych do interpretacji, obowiązywania i zarządzania wszelkimi prawami użytkownika i firmy Toshiba wynikającymi lub związanymi w dowolny sposób z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, bez względu na konflikty prawne. NINIEJSZE GWARANCJE ZAPEWNIAJĄ UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA; UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB REGIONU. Jurysdykcja Z Strona 4 z 15

5 Całość naszych praw, zobowiązań i odpowiedzialności podlega orzecznictwu kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie. Część 2 Terminy w różnych krajach AMERYKA PŁN. I PŁD. Jurysdykcja: Do niniejszej części zostaje dodane poniższe zdanie, które obowiązuje dla krajów wyszczególnionych poniżej wytłuszczoną czcionką: Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji będą rozstrzygane wyłącznie przez 1) w Argentynie; Sąd Handlowy Zwykły dla miasta Buenos Aires; 2) w Boliwii; sądy dla miasta La Paz; 3) w Brazylii; sąd dla miasta Rio de Janeiro, RJ; 4) w Chile; Sądy Cywilne dla miasta Santiago; 5) w Kolumbii; Sędziowie Republiki Kolumbii; 6) w Ekwadorze; sędziowie cywilni dla miasta Quito w postępowaniach egzekucyjnych lub doraźnych (w stosownych przypadkach); 7) w Meksyku; sądy dla miasta Meksyk, Dystrykt Federalny; 8) w Paragwaju; sądy dla miasta Asuncion; 9) w Peru; sędziowie i trybunały dla dystryktu sądowniczego miasta Lima, Cercado; 10) w Urugwaju; sądy dla miasta Montevideo; 11) w Wenezueli; sądy dla aglomeracji Caracas. BRAZYLIA Wymiana urządzenia lub części: Usunąć ostatnie zdanie: Wymiennik przejmie status usługi gwarancyjnej wymienionego elementu. KANADA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zastępuje 2. akapit tej części: W czasie okresu gwarancji firma Toshiba zapewnia usługi naprawcze i wymiany dotyczące Urządzenia zgodne z typem gwarancji określonej dla Urządzenia przez firmę Toshiba. Okres gwarancji na Urządzenie jest stałym okresem począwszy od oryginalnej Daty instalacji (zwanej również Datą początkową gwarancji ), o ile nie określono inaczej w Informacjach o gwarancji dostarczanych wraz z Urządzeniem (np. w przypadku niektórych Urządzeń gwarancja zostanie unieważniona, jeśli ograniczenia w zakresie wykorzystania Urządzenia zostaną przekroczone w danym okresie gwarancji). Okres gwarancji, typ usługi gwarancyjnej oraz poziom serwisowania mające zastosowanie względem Urządzenia użytkownika określono w Informacjach o gwarancji dostarczanej wraz z Urządzeniem. Firma Toshiba może wymagać przedstawienia dowodu zakupu (np. kopię paragonu sprzedaży lub fakturę zakupu) w celu weryfikacji roszczeń gwarancyjnych. Następujący fragment zastępuje punkty a i b tej części: a. odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) lub szkody fizyczne własności i dóbr materialnych wynikające z zaniedbania firmy Toshiba; oraz b. kwoty wszelkich innych odszkodowań bezpośrednich, do kwoty ,00 USD lub do należności (w przypadkach powtarzających się obowiązują należności 12-miesięczne) za Urządzenie będące przedmiotem roszczenia, w zależności od tego, która kwota jest większa. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Prowincji Ontario. PERU Następujący fragment zostaje dodany na końcu tej części: Zgodnie z Art Peruwiańskiego Kodeksu Cywilnego, ograniczenia i wykluczenia określone w niniejszej części nie mają zastosowania do szkód wynikających z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania firmy Toshiba. STANY ZJEDNOCZONE Z Strona 5 z 15

6 Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu Nowy Jork AZJA PACYFICZNA AUSTRALIA Zakres niniejszej gwarancji: Następujące akapity zostają dodane do tej części: Gwarancje określone w niniejszej części stanowią uzupełnienie wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na mocy Australijskiego Prawa Konsumenta lub innych podobnych praw i są ograniczone wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. W niniejszym dokumencie termin Australijskie Prawo Konsumenta oznacza Załącznik 2 do Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. Jeśli produkt, jaki dostarczamy użytkownikowi, stanowi w rozumieniu Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. transakcję konsumencką (według definicji Australijskiego Prawa Konsumenta), wówczas obok innych praw użytkownika na mocy naszej umowy obowiązywać mogą następujące prawa: Nasze towary są opatrzone gwarancjami, które nie mogą być wykluczone na mocy Australijskiego Prawa Konsumenta. Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu kosztów zakupu w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania w przypadku wszelkich innych uzasadnionych przypadków możliwych do przewidzenia strat lub utraty. Użytkownik ma również prawo do naprawy towarów lub ich wymiany, jeśli nie spełniają one odpowiedniego poziomu jakości, a charakter awarii nie jest poważny. Następujący fragment zostaje dodany do tej części: W zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli firma Toshiba narusza gwarancję według Australijskiego Prawa Konsumenta lub innych podobnych praw, odpowiedzialność firmy Toshiba jest ograniczona według jej uznania do: a. w przypadku usług: (1) ponownego świadczenia usług lub (2) płatności kosztów ponownego świadczenia usług; oraz b. w przypadku towarów: (1) naprawy lub wymiany towarów lub dostarczenia towarów stanowiących ich równowartość; lub (2) płatności kosztów ponownego świadczenia usług. W zapisach, w których gwarancja odnosi się do prawa sprzedaży, nieprzerwanego posiadania lub nieobciążonego tytułu własności bądź jeśli towary są rodzaju normalnie nabywanego do użytku osobistego, domowego lub w gospodarstwie domowym bądź do konsumpcji, wówczas nie obowiązuje żadne ograniczenie z tego akapitu. Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu lub Terytorium KAMBODŻA I LAOS Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu Nowy Jork, USA KAMBODŻA, INDONEZJA I LAOS Arbitraż: Następujący fragment zostaje dodany do tego nagłówka: Spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Singapurze, zgodnie z obowiązującymi Regułami Arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze ( Reguły MCAS ). Orzeczenie arbitrażowe Z Strona 6 z 15

7 będzie ostateczne i wiążące dla stron bez możliwości apelacji i zostanie wydane na piśmie z wyszczególnieniem uznanych faktów i wniosków prawnych. W sądzie arbitrażowym zasiądzie trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu ma prawo do mianowania jednego arbitra. Dwaj arbitrzy mianowani przez strony powołają trzeciego arbitra, który będzie również pełnił rolę przewodniczącego postępowania. Nieobsadzone stanowiska przewodniczącego będą zajmowane przez prezesa MCAS. Inne nieobsadzone stanowiska będą zajmowane przez osoby wskazane przez odpowiednie strony dokonujące mianowania. Postępowanie będzie kontynuowane od etapu, na którym wystąpiło nieobsadzenie stanowiska. Jeśli jedna ze stron odmówi lub w inny sposób nie powoła arbitra w ciągu 30 dni od daty mianowania arbitra przez drugą stronę, pierwszy mianowany arbiter będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem że został prawidłowo powołany. Wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim, w tym wszelkie dokumenty prezentowane w czasie takich postępowań będą również w języku angielskim. Angielska wersja niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji ma priorytet na innymi wersjami językowymi. SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY HONGKONG Jak w przypadku transakcji zainicjowanych i realizowanych w SRA Hongkong, fragmenty niniejszej Umowy zawierające wyraz kraj (np. kraj zakupu i kraj instalacji ) zostają zastąpione tekstem SRA Hongkong. INDIE Następujący fragment zastępuje punkty a i b tej części: a. odpowiedzialność za obrażenia ciała (w tym śmierć) lub szkody własności i dóbr materialnych będą ograniczone do szkód wynikających z zaniedbania firmy Toshiba; oraz b. w zakresie innych rzeczywistych szkód wynikających z zaniechania ze strony firmy Toshiba, zgodnie lub w jakimkolwiek związku z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, koszty poniesione przez użytkownika przy zakupie danego Urządzenia będącego przedmiotem roszczenia. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. Arbitraż: Następujący fragment zostaje dodany do tego nagłówka: Spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Bangalore, w Indiach, zgodnie z obowiązującymi prawami indyjskimi. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla stron bez możliwości apelacji i zostanie wydane na piśmie z wyszczególnieniem uznanych faktów i wniosków prawnych. W sądzie arbitrażowym zasiądzie trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu ma prawo do mianowania jednego arbitra. Dwaj arbitrzy mianowani przez strony powołają trzeciego arbitra, który będzie również pełnił rolę przewodniczącego postępowania. Nieobsadzone stanowiska przewodniczącego będą zajmowane przez Radę Adwokacką Indii. Inne nieobsadzone stanowiska będą zajmowane przez osoby wskazane przez odpowiednie strony dokonujące mianowania. Postępowanie będzie kontynuowane od etapu, na którym wystąpiło nieobsadzenie stanowiska. Jeśli jedna ze stron odmówi lub w inny sposób nie powoła arbitra w ciągu 30 dni od daty mianowania arbitra przez drugą stronę, pierwszy mianowany arbiter będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem że został prawidłowo powołany. Wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim, w tym wszelkie dokumenty prezentowane w czasie takich postępowań będą również w języku angielskim. Angielska wersja niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji ma priorytet na innymi wersjami językowymi. JAPONIA Prawo właściwe: Następujące zdanie zostaje dodane do tej części: Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji będą początkowo rozstrzygane między stronami w dobrej wierze i zgodnie z zasadą wzajemnego zaufania. SPECJALNY REGION ADMINISTRACYJNY MAKAU Jak w przypadku transakcji zainicjowanych i realizowanych w SRA Makau, fragmenty niniejszej Umowy zawierające wyraz kraj (np. kraj zakupu i kraj instalacji ) zostają zastąpione tekstem SRA Makau. MALEZJA Z Strona 7 z 15

8 Wyraz SPECJALNE w punkcie 3 ostatniego akapitu zostaje usunięty. NOWA ZELANDIA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący akapit zostaje dodany do tej części: Gwarancje określone w tej części mają charakter uzupełniający do wszelkich praw przysługujących użytkownikowi na mocy Ustawy o gwarancjach konsumenta z 1993 r. lub innych prawach, które nie mogą być wykluczone lub ograniczone. Ustawa o gwarancjach konsumenta z 1993 r. nie ma zastosowania w odniesieniu do towarów oferowanych przez firmę Toshiba, jeśli towary są wymagane do celów prowadzenia działalności gospodarczej według definicji w tej ustawie. Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Jeśli Urządzenia nie są nabywane do celów prowadzenia działalności według definicji w Ustawie o gwarancjach konsumenta z 1993 r., ograniczenia w tej części podlegają ograniczeniom w tej ustawie. CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA (ChRL) Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie w pierwszym zdaniu: praw Stanu Nowy Jork, USA (z wyjątkiem sytuacji, w których prawo lokalne stanowi inaczej). FILIPINY Punkt 3 w ostatnim akapicie zostaje zastąpiony przez następujący fragment: SPECJALNE (W TYM ODSZKODOWANIE NOMINALNE I RETORSYJNE), MORALNE, ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; LUB Arbitraż: Zostaje dodany następujący tekst: w tym nagłówku Spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Regionie Stołecznym Manili, na Filipinach, zgodnie z obowiązującymi prawami filipińskimi. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla stron bez możliwości apelacji i zostanie wydane na piśmie z wyszczególnieniem uznanych faktów i wniosków prawnych. W sądzie arbitrażowym zasiądzie trzech arbitrów, przy czym każda ze stron sporu ma prawo do mianowania jednego arbitra. Dwaj arbitrzy mianowani przez strony powołają trzeciego arbitra, który będzie również pełnił rolę przewodniczącego postępowania. Nieobsadzone stanowiska przewodniczącego będą zajmowane przez prezesa firmy Philippine Dispute Resolution Center, Inc. Inne nieobsadzone stanowiska będą zajmowane przez osoby wskazane przez odpowiednie strony dokonujące mianowania. Postępowanie będzie kontynuowane od etapu, na którym wystąpiło nieobsadzenie stanowiska. Jeśli jedna ze stron odmówi lub w inny sposób nie powoła arbitra w ciągu 30 dni od daty mianowania arbitra przez drugą stronę, pierwszy mianowany arbiter będzie jedynym arbitrem, pod warunkiem że został prawidłowo powołany. Wszelkie postępowania będą prowadzone w języku angielskim, w tym wszelkie dokumenty prezentowane w czasie takich postępowań będą również w języku angielskim. Angielska wersja niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji ma priorytet na innymi wersjami językowymi. SINGAPUR Wyrazy SPECJALNE i EKONOMICZNE w punkcie 3 ostatniego akapitu zostają usunięte. EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EMEA) W PRZYPADKU WSZYSTKICH KRAJÓW EMEA ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: Postanowienia niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji mają zastosowanie dla Urządzeń zakupionych od firmy Toshiba lub od sprzedawcy firmy Toshiba. Jak złożyć zlecenie świadczenia usługi gwarancyjnej: Z Strona 8 z 15

9 Dodać następujące akapity w części Europa Zachodnia (Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Watykan oraz każdy kraj, który dołączył do Unii Europejskiej, na podstawie daty przystąpienia): Gwarancja na Urządzenia nabyte w Europie Zachodniej obowiązuje we wszystkich krajach Europy Zachodniej, pod warunkiem, że Urządzenia zostały wprowadzone na rynek i udostępnione w takich krajach. W przypadku zakupu Urządzenia w jednym z krajów Europy Zachodniej, zgodnie z powyższą definicją, użytkownik może otrzymać usługę gwarancyjną na to Urządzenie w dowolnym z tych krajów od (1) sprzedawcy firmy Toshiba autoryzowanego do świadczenia usług gwarancyjnych lub (2) od firmy Toshiba, pod warunkiem, że Urządzenie zostało wprowadzone na rynek i udostępnione przez firmę Toshiba w kraju, w którym użytkownik chce skorzystać z usługi. W przypadku zakupu Urządzenia w kraju na Bliskim Wschodzie lub w Afryce użytkownik może uzyskać usługę gwarancyjną na Urządzenie od oddziału firmy Toshiba w kraju, w którym dokonano zakupu, jeśli ten oddział firmy Toshiba świadczy usługi gwarancyjne w tym kraju lub od sprzedawcy firmy Toshiba autoryzowanego przez firmę Toshiba do świadczenia usług gwarancyjnych na Urządzenie w tym kraju. Usługa gwarancyjna w Afryce jest świadczona w obrębie 50 km od usługodawcy autoryzowanego przez firmę Toshiba. Użytkownik jest odpowiedzialny za koszty transportu Urządzeń znajdujących się dalej niż 50 km od usługodawcy autoryzowanego przez firmę Toshiba. Prawo właściwe: Następujący fragment zastępuje tekst praw kraju, w którym użytkownik nabył Urządzenie : 1) praw Austrii w Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Rumunii, Rosji, Serbii, na Słowacji, w Słowenii, Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie i w Uzbekistanie; 2) praw Francji w Algierii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, na Komorach, w Kongo, Dżibuti, w Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei- Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, Libii, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, na Mauritiusie, Majocie, w Maroko, Nowej Kaledonii, Nigrze, na Reunionie, w Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, Vanuatu oraz na Wallis i Futunie; 3) praw Finlandii w Estonii, na Łotwie i Litwie; 4) praw Anglii w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, w Arabii Saudyjskiej, w Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, na Zachodnim Brzegu/w Gazie, w Jemenie, Zambii oraz Zimbabwe; 5) praw Republiki Południowej Afryki w Republice Południowej Afryki, Namibii, Lesotho oraz Suazi; 6) praw Szwajcarii w Liechtensteinie; oraz 7) praw Czech w Czechach; i 8) praw Polski w Polsce. Jurysdykcja: Następujące wyjątki zostają dodane do tej części: 1) W Austrii; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji i odnoszące się do nich, w tym zakres ich obowiązywania, podlega orzecznictwu odpowiedniego sądu dla miasta Wiedeń, w Austrii (Innerstadt); 2) w Angoli, Bahrajnie, Botswanie, Burundi, Egipcie, Erytrei, Etiopii, Ghanie, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Liberii, Malawi, na Malcie, w Mozambiku, Nigerii, Omanie, Pakistanie, Katarze, Rwandzie, na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej, w Arabii Saudyjskiej, Sierra Leone, Somalii, Tanzanii, Ugandzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wielkiej Brytanii, na Zachodnim Brzegi/w Gazie, w Jemenie, Zambii oraz Zimbabwe; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich realizacją, w tym z postępowaniami doraźnymi, będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie; 3) w Belgii i Luksemburgu; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich interpretacją lub realizacją rozstrzygane będą wyłącznie w oparciu o prawo i sądy dla miasta stołecznego kraju, w którym znajduje się zarejestrowana siedziba użytkownika i/lub biuro prowadzonej działalności; 4) we Francji, w Algierii, Beninie, Burkina Faso, Kamerunie, Republice Środkowoafrykańskiej, Czadzie, na Komorach, w Kongo, Dżibuti, Demokratycznej Republice Konga, Gwinei Równikowej, Gujanie Francuskiej, Polinezji Francuskiej, Gabonie, Gambii, Gwinei, Gwinei-Bissau, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Libanie, Libii, na Madagaskarze, w Mali, w Mauretanii, na Mauritiusie, Majocie, w Maroko, Nowej Kaledonii, Nigrze, na Reunionie, w Senegalu, na Seszelach, w Togo, Tunezji, Vanuatu oraz na Wallis i Futunie; wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich naruszeniem lub realizacją, w tym z postępowaniami doraźnymi, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Handlowy w Paryżu; 5) w Republice Południowej Afryki, Namibii, Lesotho i Suazi; obie strony zgadzają się, aby wszelkie spory Z Strona 9 z 15

10 związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji podlegały orzecznictwu Sądu Najwyższego w Johannesburgu; 6) w Turcji; wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą rozstrzygane przez Centralne Sądy (Sultanahmet) dla Stambułu oraz Organy Wykonawcze dla Stambułu, w Turcji; 7) w każdym z wyszczególnionych niżej krajów wszelkie roszczenia prawne wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji będą rozpatrywane i rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni są dla a) Aten w przypadku Grecji, b) Tel Awiwu-Jafy w przypadku Izraela, c) Mediolanu w przypadku Włoch, d) Lizbony w przypadku Portugalii oraz e) Madrytu w przypadku Hiszpanii; 8) w Wielkiej Brytanii; obie strony zgadzają się na przedstawianie wszelkich sporów dotyczących niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji do wyłącznego rozpatrywania i rozstrzygania przez sądy angielskie; 9) w Liechtensteinie; wszelkie prawa, zobowiązania i zakres odpowiedzialności stron jest podlega wyłącznemu orzecznictwu odpowiedniego sądu dla miasta Zurych; 10) w Czechach odpowiednim sądom czeskim oraz 11) w Polsce odpowiedniemu sądowi dla zarejestrowanej siedziby firmy Toshiba. Arbitraż: Następujący fragment zostaje dodany do tego nagłówka: W Albanii, Armenii, Azerbejdżanie, na Białorusi, w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, na Węgrzech, w Kazachstanie, Kirgistanie, Libii, Macedonii, Mołdawii, Czarnogórze, Rumunii, Rosji, Serbii, na Słowacji, w Słowenii, Tadżykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie i w Uzbekistanie wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji lub związane z ich naruszeniem, rozwiązaniem lub anulowaniem będą ostatecznie rozstrzygane zgodnie z Regułami Arbitrażu i Rozstrzygania Międzynarodowego Centrum Arbitrażu Federalnej Izby Gospodarczej w Wiedniu (Reguły Wiedeńskie) przez trzech arbitrów mianowanych zgodnie z tymi regułami. Postępowanie arbitrażowe będzie odbywać się w Wiedniu, w Austrii, a oficjalnym językiem postępowania będzie język angielski. Decyzja arbitrów będzie ostateczna i wiążąca dla obu stron. W związku z tym, zgodnie z par. 598 (2) Austriackiego Kodeksu Postępowania Cywilnego, strony wyraźnie zrzekają się praw wynikających z par. 595 (1) p. 7 Kodeksu. Firma Toshiba może jednak zainicjować postępowanie w odpowiednim sądzie dla kraju instalacji. W Estonii, na Łotwie i Litwie wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, który będzie odbywał się w Helsinkach, w Finlandii, zgodnie z obowiązującymi fińskimi prawami arbitrażu. Każda ze stron mianuje jednego arbitra. Następnie arbitrzy wspólnie mianują przewodniczącego. W przypadku braku porozumienia arbitrów co do powołania przewodniczącego zostanie on mianowany przez Centralną Izbę Handlową w Helsinkach. DYREKTYWA UNII EUROPEJSKIEJ (UE) DOT. BATERII Uwaga: Oznaczenie to dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej (UE). Bateria lub opakowania baterii są oznaczane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE dotyczącą baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa ta określa procedurę przekazania i przetworzenia wtórnego zużytych baterii i akumulatorów w całej Unii Europejskiej. Etykieta na bateriach oznacza, że nie należy ich wyrzucać, lecz po zakończeniu okresu eksploatacji odzyskać, zgodnie z Dyrektywą. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE, baterie i akumulatory posiadają oznaczenia informujące o konieczności ich osobnego gromadzenia i przetwarzania wtórnego po zakończeniu okresu eksploatacji. Etykieta na baterii może również zawierać symbol chemiczny metalu znajdującego się w baterii (Pb ołów, Hg rtęć oraz Cd kadm). Użytkownikom baterii i akumulatorów zabrania się wyrzucania baterii i akumulatorów do nieposortowanych odpadów miejskich, lecz nakazuje się ich gromadzenie w ramach programów ich odzyskiwania, przetwarzania wtórnego i utylizacji baterii i akumulatorów. Wkład użytkowników jest ważny dla minimalizowania potencjalnych skutków, jakie baterie i akumulatory mogą mieć na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na możliwą obecność substancji niebezpiecznych. Cena detaliczna baterii, akumulatorów i ogniw energetycznych obejmuje koszt zarządzania środowiskowego ich utylizacją. Informacje na temat prawidłowego gromadzenia i postępowania z nimi można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Toshiba. W PRZYPADKU WSZYSTKICH KRAJÓW UE ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: Gwarancja na Urządzenia nabyte w krajach UE obowiązuje we wszystkich krajach UE, pod warunkiem, że Urządzenia zostały wprowadzone na rynek i udostępnione w takich krajach. Z Strona 10 z 15

11 Dania, Finlandia, Grecja, Włochy, Liechtenstein, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja oraz Szwajcaria Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej: a. Odpowiedzialność firmy Toshiba za wszelkie szkody i straty, które mogą wynikać z realizacji jej zobowiązań związanych z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji lub z innej przyczyny związanej z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji jest ograniczona do odszkodowania wyłącznie za takie szkody i straty, które zostały udowodnione i które są bezpośrednim wynikiem zaniechania wykonania takich zobowiązań (jeśli winę ponosi firma Toshiba) lub takiej przyczyny, na maksymalną kwotę równą kosztom zakupu Urządzenia. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. b. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) oraz szkody w zakresie własności i dóbr materialnych, za które odpowiedzialność prawną ponosi firma Toshiba. c. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY, PODWYKONAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 1) UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH; 2) ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; 3) UTRATA DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, REPUTACJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. FRANCJA I BELGIA Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej: a. Odpowiedzialność firmy Toshiba za wszelkie szkody i straty, które mogą wynikać z realizacji jej zobowiązań związanych z niniejszymi Warunkami ograniczonej gwarancji są ograniczone łącznie do odszkodowania wyłącznie za takie szkody i straty, które zostały udowodnione i które są bezpośrednim wynikiem zaniechania wykonania takich zobowiązań (jeśli winę ponosi firma Toshiba), na maksymalną kwotę równą kosztom zakupu Urządzenia, które jest przyczyną szkód. Na potrzeby niniejszego zapisu termin Urządzenie obejmuje Kod urządzenia oraz Licencjonowany kod wewnętrzny. To ograniczenie dotyczy również dostawców, podwykonawców i sprzedawców firmy Toshiba. Jest to maksymalna kwota łącznej odpowiedzialności firmy Toshiba, jej dostawców, podwykonawców i sprzedawców. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania w przypadku odszkodowania za obrażenia ciała (w tym śmierć) oraz szkody w zakresie własności i dóbr materialnych, za które odpowiedzialność prawną ponosi firma Toshiba. b. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA TOSHIBA ANI JEJ DOSTAWCY, PODWYKONAWCY LUB SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA: 1) UTRATA LUB USZKODZENIE DANYCH; 2) ODSZKODOWANIE ZA SZKODY UBOCZNE LUB POŚREDNIE ODSZKODOWANIE BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA WSZELKIE WYNIKOWE SZKODY EKONOMICZNE; 3) UTRATA DZIAŁALNOŚCI, ZYSKÓW, REPUTACJI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI. W PRZYPADKU WYSZCZEGÓLNIONYCH KRAJÓW ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA: AUSTRIA I NIEMCY Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zastępuje pierwsze zdanie pierwszego akapitu tej części: Gwarancja na Urządzenie firmy Toshiba obejmuje pracę Urządzenia przy normalnym użytkowaniu oraz zgodność Urządzenia z jego Danymi technicznymi. Następujący akapit zostaje dodany do tej części: Minimalny okres gwarancji na Urządzenia wynosi 12 miesięcy. Jeśli firma Toshiba lub jej sprzedawca nie jest w stanie naprawić Urządzenia firmy Toshiba, użytkownik może zażądać o redukcję ceny w uzasadnionym Z Strona 11 z 15

12 zakresie o pomniejszoną wartość nienaprawionego Urządzenia lub zażądać anulowania odpowiedniej umowy dotyczącej takiego Urządzenia oraz uzyskać zwrot kosztów zakupu. Działania firmy Toshiba mające na celu rozwiązanie problemów: Następujący fragment zostaje dodany do tej części: W czasie okresu gwarancji koszty transportu uszkodzonego Urządzenia do siedziby firmy Toshiba pokrywa firma Toshiba. Następujący akapit zostaje dodany do tej części: Ograniczenia i wykluczenia określone w Warunkach ograniczonej gwarancji nie będą mieć zastosowania do szkód spowodowanych przez firmę Toshiba w drodze oszustwa lub rażącego zaniedbania oraz w przypadku gwarancji jawnej. Następujące zdanie zostaje dodane na końcu punktu b : Odpowiedzialność firmy Toshiba w ramach tego punktu jest ograniczona do naruszenia podstawowych postanowień umowy w przypadku zwykłego zaniedbania. IRLANDIA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Z wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych warunkach i postanowieniach lub w punkcie 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1893 r. ze zmianami w ustawie o sprzedaży i dostawie towarów z 1980 r. ( Ustawa z 1980 r. ), wszelkie warunki lub gwarancje (jawne lub domniemane, ustawowe lub inne) są niniejszym wykluczone, w tym m.in. wszelkie gwarancje domniemane na podstawie ustawy o sprzedaży towarów z 1893 r. ze zmianami w Ustawie z 1980 r. (w tym, aby uniknąć wątpliwości, punkt 39 Ustawy z 1980 r.). Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Na potrzeby tej części, termin Wina oznacza wszelkie działania, oświadczenia, zaniechania lub zaniedbania ze strony firmy Toshiba w związku z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, w ramach której firma Toshiba ponosi prawną odpowiedzialność względem użytkownika, w ramach umowy lub działań niedozwolonych. Liczba przypadków Winy, które łącznie powodują lub przyczyniają się zasadniczo do tej samej straty lub szkody, będzie traktowana jako jedna Wina występująca w dniu odnotowania ostatniego przypadku takiej Winy. Może dojść do sytuacji, w których na podstawie Winy użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba. Ta część definiuje zakres odpowiedzialności firmy Toshiba oraz wysokość pojedynczego odszkodowania. a. Firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy Toshiba. b. Zawsze z uwzględnieniem komponentów, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności wyszczególnionych poniżej, firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody fizyczne dóbr materialnych wynikające z zaniedbania ze strony firmy Toshiba. c. Z wyjątkiem postanowień w punktach a i b powyżej, całość odpowiedzialności ponoszonej przez firmę Toshiba za rzeczywiste szkody wynikające z każdego przypadku Winy nie będzie w żadnym wypadku przekraczać wyższej z następujących wartości: 1) EUR, lub 2) 125% kwoty zapłaconej przez użytkownika za Urządzenie bezpośrednio związane z przypadkiem Winy. Komponenty, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności Z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności określonej w punkcie a powyżej, firma Toshiba, jej dostawcy lub sprzedawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poniższe okoliczności, nawet jeśli firma Toshiba lub jej dostawcy bądź sprzedawcy zostali poinformowani o możliwości takich strat: a. utrata lub uszkodzenie danych; b. szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe; lub c. utrata zysków, działalności, dochodów, reputacji lub przewidywanych oszczędności. POLSKA Zakres niniejszej gwarancji: Z Strona 12 z 15

13 Do siódmego akapitu zostaje dodane następujący wyraz (czcionką wytłuszczoną i drukowanymi literami) po słowach W TYM M.IN. : RĘKOJMIA, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, NAMIBIA, BOTSWANA, LESOTHO I SUAZI Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Cała odpowiedzialność firmy Toshiba względem użytkownika za rzeczywiste szkody wynikające ze wszystkich sytuacji obejmujących zaniechanie ze strony firmy Toshiba w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków gwarancji jest ograniczona do kosztów poniesionych przez użytkownika przy zakupie danego Urządzenia, które jest przedmiotem roszczenia użytkownika względem firmy Toshiba. TURCJA Zakres niniejszej gwarancji: Następujący fragment zostaje dodany do tej części: Minimalny okres gwarancji na Urządzenia wynosi 2 lata. WIELKA BRYTANIA Następujący fragment całkowicie zastępuje postanowienia tej części: Na potrzeby tej części, termin Wina oznacza wszelkie działania, oświadczenia, zaniechania lub zaniedbania ze strony firmy Toshiba w związku z przedmiotem niniejszych Warunków ograniczonej gwarancji, w ramach której firma Toshiba ponosi prawną odpowiedzialność względem użytkownika, w ramach umowy lub działań niedozwolonych. Liczba przypadków Winy, które łącznie powodują lub przyczyniają się zasadniczo do tej samej straty lub szkody, będzie traktowana jako jedna Wina. Może dojść do sytuacji, w których na podstawie Winy użytkownik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania od firmy Toshiba. Ta część definiuje zakres odpowiedzialności firmy Toshiba oraz wysokość pojedynczego odszkodowania. a. Firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za: (1) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy Toshiba; oraz (2) wszelkie naruszenia jej zobowiązań określonych w punkcie 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 r. lub punkcie 2 ustawy o dostawie towarów i usług z 1982 r. bądź we wszelkich zmianach ustaw lub ponownych wprowadzeniach takich punktów. b. Firma Toshiba ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, zawsze z uwzględnieniem komponentów, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności wyszczególnionych poniżej, za szkody fizyczne dóbr materialnych wynikające z zaniedbania ze strony firmy Toshiba. c. Całość odpowiedzialności ponoszonej przez firmę Toshiba za rzeczywiste szkody wynikające z każdego przypadku Winy nie będzie w żadnym wypadku przekraczać wyższej z następujących wartości: 1) GBP, lub 2) 125% całkowitej kwoty zakupu lub kwoty zapłaconej przez użytkownika za Urządzenie bezpośrednio związane z przypadkiem Winy, z wyjątkiem postanowień w punktach a i b powyżej. Te ograniczenia dotyczą również dostawców i sprzedawców firmy Toshiba. Jest to maksymalna kwota łącznej odpowiedzialności firmy Toshiba, jej dostawców i sprzedawców. Komponenty, za które firma Toshiba nie ponosi odpowiedzialności Z wyjątkiem wszelkiej odpowiedzialności określonej w punkcie a powyżej, firma Toshiba, jej dostawcy lub sprzedawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek poniższe okoliczności, nawet jeśli firma Toshiba lub jej dostawcy bądź sprzedawcy zostali poinformowani o możliwości takich strat: a. utrata lub uszkodzenie danych; b. szkody specjalne, pośrednie lub wynikowe; c. utrata zysków, działalności, dochodów, reputacji lub przewidywanych oszczędności; lub d. roszczenia odszkodowawcze stron trzecich względem użytkownika. Część 3 Informacje o gwarancji Typy urządzeń Kraj zakupu Okres gwarancji Typ usługi gwarancyjnej Z Strona 13 z 15

14 Zaplanowanie terminu usługi gwarancyjnej będzie zależeć od następujących czynników: 1) terminu otrzymania zlecenia usługi, 2) technologii zastosowanych w Urządzeniu oraz komponentów nadmiarowych, oraz 3) dostępności części. Aby uzyskać informacje dotyczące danego kraju lub lokalizacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Toshiba lub podwykonawcą bądź sprzedawcą świadczącym usługi w imieniu firmy Toshiba. Typy usług gwarancyjnych Typ 1 Usługa Części wymieniane przez klienta Firma Toshiba zapewnia Części wymieniane przez klienta do instalacji przez użytkownika. Informacje na temat Części wymienianych przez klienta oraz instrukcje wymiany są dostarczane wraz z Urządzeniem, a także można je w każdej chwili uzyskać na życzenie od firmy Toshiba. Części wymieniane przez klienta są podzielone na Części wymieniane przez klienta poziomu 1 (obowiązkowe) i poziomu 2 (opcjonalne). Instalacja Części wymienianych przez klienta poziomu 1 jest przeprowadzana przez użytkownika. W przypadku instalacji Części wymienianych przez klienta poziomu 1 przez firmę Toshiba na życzenie użytkownika, użytkownik pokrywa koszty takiej instalacji. Użytkownik może zainstalować Części wymieniane przez klienta poziomu 2 samodzielnie lub zlecić ich instalację firmie Toshiba bez dodatkowych opłat w ramach usługi gwarancyjnej przypisanej do Urządzenia użytkownika. Firma Toshiba w materiałach dostarczanych wraz z Częścią wymienianą przez klienta podaje informacje, czy wadliwa Część wymieniana przez klienta musi zostać zwrócona do firmy Toshiba. Jeśli wymagany jest zwrot, 1) instrukcje zwrotu oraz opakowanie są dostarczane wraz z Częścią wymienianą przez klienta, oraz 2) może zostać opłata za Część wymienianą przez klienta na rzecz użytkownika, jeśli firma Toshiba nie otrzyma wadliwej Części wymienianej przez klienta w ciągu 15 dni od otrzymania wymiennika przez użytkownika. Typ 5 Część wymieniana przez klienta i serwis u użytkownika Firma Toshiba podejmie decyzję, czy użytkownik otrzyma Część wymienianą przez klienta, czy też firma Toshiba lub sprzedawca przeprowadzą naprawę wadliwego Urządzenia u użytkownika i sprawdzą jego działanie. Użytkownik musi zapewnić odpowiednie warunki pracy umożliwiające demontaż i ponowny montaż Urządzenia firmy Toshiba. Miejsce pracy musi być czyste, dobrze oświetlone i odpowiednio przystosowane do tego celu. Typ 6 Część wymieniana przez klienta i usługi kurierskie lub serwis w zakładzie Firma Toshiba podejmie decyzję, czy użytkownik otrzyma Część wymienianą przez klienta, czy też wadliwe Urządzenie zostanie odłączone i zabrane na zlecenie firmy Toshiba. Firma Toshiba zapewni użytkownikowi opakowanie transportowe do zwrotu Urządzenia użytkownika do wskazanego centrum serwisowego. Kurier odbierze Urządzenie i dostarczy je do wskazanego centrum serwisowego. Po naprawie lub wymianie Urządzenia, firma Toshiba zleci jego zwrot do użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i sprawdzenie działania Urządzenia. Typ 7 Część wymieniana przez klienta i osobista dostawa lub wysyłka Firma Toshiba podejmie decyzję, czy użytkownik otrzyma Część wymienianą przez klienta, czy też wadliwe Urządzenie zostanie dostarczone przez użytkownika lub wysłane pocztą, zgodnie z instrukcjami firmy Toshiba (w formie przedpłaty, o ile firma Toshiba nie określi inaczej) w odpowiednim opakowaniu na adres wskazany przez firmę Toshiba. Po naprawieniu lub wymianie Urządzenia przez firmę Toshiba firma Toshiba udostępni Urządzenie do odbioru przez użytkownika lub firma Toshiba wyśle Urządzenie do użytkownika na koszt firmy Toshiba, o ile firma Toshiba nie określi inaczej. Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i sprawdzenie działania Urządzenia. Typ 8 Część wymieniana przez klienta i wymiana urządzenia Firma Toshiba podejmie decyzję, czy użytkownik otrzyma Część wymienianą przez klienta, czy też firma Toshiba zainicjuje dostawę Urządzenia do wymiany do użytkownika. Użytkownik musi zapakować wadliwe Urządzenie w opakowanie do transportu, w którym dostarczone zostało Urządzenie do wymiany i zwrócić wadliwe Urządzenie do firmy Toshiba. Koszty transportu w obie strony pokrywa firma Toshiba. Jeśli w ciągu 15 dni od otrzymania przez użytkownika Urządzenia do wymiany firma Toshiba nie otrzyma wadliwego Urządzenia, użytkownik może ponieść koszty Urządzenia do wymiany. Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację i sprawdzenie działania Urządzenia. Poziomy usług Określone poniżej poziomy usług są wyłącznie docelowymi czasami realizacji i nie stanowią żadnych gwarancji. Określony poziom usługi może nie być dostępny we wszystkich regionach. W przypadku lokalizacji poza normalnym obszarem świadczenia usług przez firmę Toshiba mogą być naliczane dodatkowe opłaty. Czasy realizacji opierają się na lokalnych standardowych dniach i godzinach pracy. O ile nie Z Strona 14 z 15

15 określono inaczej, wszelkie czasy realizacji są mierzone od kontaktu klienta z firmą Toshiba w celu identyfikacji problemu do zdalnego rozwiązania problemu przez firmę Toshiba lub terminu świadczenia zaplanowanej usługi. Usługa gwarancyjna tego samego dnia roboczego opiera się na standardowych dniach i godzinach pracy. Usługa gwarancyjna następnego dnia roboczego opiera się na działaniach uzasadnionych komercyjnie. Firma Toshiba zachęca do korzystania z dostępnych usług pomocy zdalnej. Niezainstalowanie i nieużywanie dostępnych narzędzi i do łączności zdalnej oraz sprzętu do bezpośredniego zgłaszania problemów, zdalnej identyfikacji i rozwiązywania problemów może wydłużać czasy realizacji danego poziomu usługi, w zależności od dostępnych zasobów. Toshiba dane kontaktowe Aby skontaktować się z oddziałem firmy Toshiba w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych, należy zadzwonić pod numer Aby skontaktować się z oddziałem firmy Toshiba w Unii Europejskiej (UE), na terenie Azji Pacyficznej lub w krajach Ameryki Łacińskiej, należy skontaktować się z oddziałem firmy Toshiba w danym kraju lub wejść do witryny internetowej firmy Toshiba i przejść do sekcji Toshiba Directory of Worldwide Contacts (Globalny katalog danych kontaktowych firmy Toshiba): Z Strona 15 z 15

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 29 poz. 271 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES

CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES CENNIK POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Telefon Stacjonarny w LIMES Obowiązuje od dnia 01 Lipca 2008 roku. Cennik został ustalony na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów jasnych

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo

Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo L814-0010-00 8/2014 Część 1 Warunki ogólne W skład niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji wchodzą: Część 1 Warunki ogólne, Część 2 Warunki specyficzne dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Dziura w drodze

Ubezpieczenie Dziura w drodze Przykład szkoleniowy: Ubezpieczenie Dziura w drodze Cel algorytmu: Spółka ABC zajmuje się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych. Właśnie otrzymała nowy produkt o nazwie Dziura w drodze (zwrot kosztów za

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

Szczepienia przed wyjazdem za granicę Szczepienia przed wyjazdem za granicę Nazwa państwa Afganistan Albania Algieria Angola Antigua i Barbuda Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Obowiązkowe szczepienia (Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne) szczepionka

Bardziej szczegółowo

Pełny cennik rozmów zagranicznych

Pełny cennik rozmów zagranicznych Pełny cennik rozmów zagranicznych Lokalizacja Cena Afganistan Alaska Albania Algieria Andora Andora komórkowe Angola Anguilla Antarktyda Antiqua i Barbuda Antyle Holenderskie Arabia Saudyjska Argentyna

Bardziej szczegółowo

Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo Część 1 - Warunki ogólne

Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo Część 1 - Warunki ogólne Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo Część 1 - Warunki ogólne W skład niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji wchodzą: Część 1 - Warunki ogólne, Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK DOMOWY CENA NETTO

CENNIK DOMOWY CENA NETTO 1 Lokalne 0,09 zł 0,11 zł 2 Polska 0,09 zł 0,11 zł 3 Polska tel. kom. 0,79 zł 0,97 zł 4 Polska tel. kom.(clir) 0,69 zł 0,85 zł 5 Afganistan 2,00 zł 2,46 zł 6 Alaska 0,10 zł 0,12 zł 7 Albania 0,76 zł 0,93

Bardziej szczegółowo

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny

wzw A, wzw B, żółta gorączka (febra), błonica, wścieklizna, szczepionka p/gruźlicza p/gruźlicza Australia wzw A, błonica, tężec, polio, dur brzuszny Obowiązkowe szczepienia Zalecane szczepienia Zalecane szczepienia w zależności od stopnia narażenia, charakteru pobytu, rejonu kraju Afganistan wzw A,, dur brzuszny wzw B,, szczepionka Albania wzw A,,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 3 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 maja 2012 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń

Bardziej szczegółowo

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon

Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Cennik Połączeń realizowanych w ramach usługi Karta Tani Telefon Karta Tani Telefon daje możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferuje następujące typy połączeń telefonicznych

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

Warunki Ograniczonej Gwarancji

Warunki Ograniczonej Gwarancji Warunki Ograniczonej Gwarancji Część 1 Warunki ogólne W skład niniejszych Warunków Ograniczonej Gwarancji wchodzą: Część 1 - Warunki ogólne, Część 2 - Warunki specyficzne dla poszczególnych krajów oraz

Bardziej szczegółowo

Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS) Warunki gwarancji

Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS) Warunki gwarancji Toshiba Global Commerce Solutions (TGCS) Warunki gwarancji Część 1 Warunki ogólne Niniejsze warunki gwarancji obejmują część 1 Warunki ogólne, część 2 Warunki szczególne dla poszczególnych państw; część

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych 1. Połączenia międzynarodowe Grupa Kraj Opłata za połączenie z telefonami Opłata za połączenie z telefonami 1 Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, 0,25 zł 1,60

Bardziej szczegółowo

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień )

Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień ) Kraj Uznawanie świadectw maturalnych (stan na dzień 19.03.2014) Czy potrzebuje apostille, Konwencja haska z 5 października 1961 r. (w nawiasie data wejścia konwencji w życie w danym kraju) Czy potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH

Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH Interfejs diagnostyczny LPG CNG GPL wersja USB FTDI - ProjektTECH LPG CNG GPL Diagnostic USB FTDI Interface - ProjektTECH 2015-11-20 21:32:33.643232 2 3 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE ZASADY MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO KATEGORII BUDŻETU NA PODSTAWIE JEDNOSTKOWYCH STAWEK RYCZAŁTOWYCH AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie Dofinansowanie działań organizacji

Bardziej szczegółowo

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA

CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CYFROWA TELEFONIA STACJONARNA CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH netto brutto Instalacja linii telefonicznej dla odbiorcy Internetu blokowe.pl 40,16 zł 49,00 zł Instalacja linii telefonicznej dla pozostałych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł CENNIK POSTPAID W SIECI LARK MOBILE Obowiązuje od 01.07.2013 r. Informacje o usłudze 1. Usługa Lark Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet. 2. Usługa świadczona jest przez Operatora

Bardziej szczegółowo

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu

Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj zgromadzen ia danych Globalne występowanie nadwagi i otyłości u dorosłych według regionu Kraj / region Wielkoś ć badania Kategoria % BMI 25-29,9 % BMI 30+ % BMI 25- % BMI 30+ 29,9 Region europejski

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty

cena brutto Opłata za aktywację usługi 250,00 zł 57,50 zł 307,50 zł akty CENNIK STANDARDOWY USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ Simfonia Fresh Obowiązuje od 01.02.2012 r. Informacje o usłudze 1. Taryfy standardowe dostępne dla kart SIM w usłudze Simfonia Fresh. 2. Usługa świadczona

Bardziej szczegółowo

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi

w sieci myavon 0,20 zł 0,15 zł 0,09 zł 0,14 zł myavon - cennik szczegółowy Typ usługi myavon - cennik skrócony miunta połączenia SMS Czas posiadania aktywnej karty SIM w sieci myavon od 0 do miesięcy od do miesięcy powyŝej miesięcy w sieci myavon 0,9 zł 0, zł 0,9 zł poza siecią myavon 0,9

Bardziej szczegółowo

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile

CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile CENNIK STANDARDOWY USŁUGI MOBILNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU FreshNet Mobile Obowiązuje od 01.07.2014 r. Informacje o usłudze 1. Usługa FreshNet Mobile to usługa bezprzewodowego dostępu do sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy

myavon - cennik skrócony myavon - cennik szczegółowy myavon - cennik skrócony w sieci myavon poza siecią 1 minuta 0.40 zł 0.69 zł SMS 0.20 zł 0.20 zł MMS 0.45 zł 0.45 zł myavon - cennik szczegółowy myavon myavon 1 minuta w naliczaniu 1-sekunwym myavon innych

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi InterNeo mobile data 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 200 250,00 55,00 305,00 InterNeo mobile 500 250,00

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Malediwy. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

- Wyspy Świętego Tomasza i Książęca Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godzina przekroczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godzina przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 18.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/3 ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 679/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. dotyczące ustalenia współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 lipca 2011 r. do

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

Karta TeleTanio. Cennik połączeń

Karta TeleTanio. Cennik połączeń Karta TeleTanio Cennik połączeń Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) Polska (międzymiastowe i lokalne) 0,17 Polska (do sieci Era, Orange, Plus) 0,43 Polska (do sieci

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2013 Sekretariat Generalny Zakon razem z nowicjuszami liczy 1124 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r.

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH Obowiązuje od 1 lutego 2017 r. ZAMAWIANIE USŁUG: - telefonicznie - pod numerem: 17 230 50 50 - pocztą elektroniczną - na adres: zamawiam@ostnet.pl ; - strona www - formularz

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń międzynarodowych

Cennik połączeń międzynarodowych Cennik połączeń telefonicznych (kwoty brutto) Abonament Ilość darmowych minut Połączenia krajowe Połączenia stacjonarne Połączenia do Plus, T-Mobile, Orange Połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Nepal. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu

5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia granicy w dniu powrotu 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 3. Numer pozycji kalendarza PZA 4. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu 5c. Data powrotu 5d. Godz. przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile

Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu InterNeo mobile Opłata aktywacyjna rodzaj usługi cena netto kwota VAT cena brutto InterNeo mobile 250,00 55,00 305,00 Opłata miesięczna rodzaj usługi cena netto

Bardziej szczegółowo

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Wybrzeże Kości Słoniowej. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

cennik usługi telefonia internetowa tp

cennik usługi telefonia internetowa tp cennik usługi telefonia internetowa tp I. Plan VoIP tp zawsze za darmo Informacje o planie Plan VoIP tp zawsze za darmo jest dostępny wyłącznie dla Abonentów będących konsumentami w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Hongkong. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Ricoh Production Print Solutions Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Próbne Używanie Część 1 - Warunki ogólne

Ricoh Production Print Solutions Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Próbne Używanie Część 1 - Warunki ogólne Ricoh Production Print Solutions Międzynarodowa Umowa Licencyjna na Próbne Używanie Część 1 - Warunki ogólne POBIERANIE, INSTALOWANIE, KOPIOWANIE ORAZ UŻYWANIE PROGRAMU OZNA- CZA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1991 2003.11.24 sprost. Dz.U.03.199.1951 ogólne 2005.01.01 zm. Dz.U.04.271.2687 1 2006.01.01 zm. Dz.U.05.186.1555 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce

Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Załącznik 1 C do Regulaminu Wykaz gwarantowanych dni doręczania przesyłek EMS nadanych w Polsce Lp. Nazwa kraju lub terytorium przeznaczenia przesyłek EMS Średni czas upływający między dniem wylotu z Warszawy

Bardziej szczegółowo

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO

ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO ZAKON SZPITALNY ŚW. JANA BOŻEGO Dane na dzień 31-12-2014 Sekretariat Generalny Zakon razem z nowicjuszami liczy 1099 Braci, którzy przynależą do następujących Prowincji zakonnych: PROWINCJA Profesi Profesi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6

` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 ` Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Strona 1 z 6 Cennik połączeń zagranicznych obowiązujący od 17.10.2014 Ceny za minutę połączenia, naliczanie sekundowe. Połączenia w ramach platformy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VII / 11 2015 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext

1,12 0,25 1,37 12 Antarktyka 4,54 1,00 5,54 13 Antigua & Barbuda 1,12 0,25 1,37 14 Antigua & Barbuda audiotext Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne Opłaty za połączenia naliczane są przez całą dobę za kaŝdą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabeli l.p. NAZWA KIERUNKU Cena

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telepin prepaid

Cennik usług telepin prepaid Cennik usług telepin prepaid Usługa Telepin to możliwość prowadzenia tanich rozmów międzynarodowych i krajowych. Oferujemy następujące typy połączeń telefonicznych: Połączenia krajowe: Połączenia międzynarodowe:

Bardziej szczegółowo

Cennik Międzynarodowy

Cennik Międzynarodowy Kraj Klasa Netto Brutto Afganistan Stacjonarne 0.84 1.03 Afganistan Komórkowe 0.87 1.07 Albania Stacjonarne 0.52 0.64 Albania Komórkowe 0.99 1.22 Algieria Stacjonarne 0.29 0.36 Algieria Komórkowe 1.41

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Autonomia Palestyńska. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 18.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna

Rozdział 3. PodróŜ zagraniczna Rozdział 3 PodróŜ zagraniczna 12. Czas podróŝy zagranicznej liczy się w przypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej od chwili przekroczenia granicy państwowej w drodze za granicę do chwili

Bardziej szczegółowo

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Egipt. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł

NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł NAZWA KIERUNKU Cena netto Kwota VAT Cena brutto Afganistan 2,07 zł 0,48 zł 2,55 zł Alaska 0,14 zł 0,03 zł 0,17 zł Albania 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Albania - tel. kom. 0,61 zł 0,14 zł 0,75 zł Algieria 0,91

Bardziej szczegółowo

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Słowenia. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej

Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej Rozliczenie kosztów imprezy zagranicznej 1. Nazwa imprezy 2. Miejsce 2. Numer pozycji kalendarza PZA 3. Termin 5. Czas pobytu za granicą: 5a. Data wyjazdu 5b. Godz. przekroczenia granicy w dniu wyjazdu

Bardziej szczegółowo

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Słowacja. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016

KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 KA107 Współpraca z krajami partnerskimi - konkurs 2016 Katalog państw partnerskich Kraje partnerskie sąsiadujące z UE (Regiony 1-4) Bałkany Zachodnie (Region 1) w 2015/2016 19% ogółu mobilności 253 wymiany

Bardziej szczegółowo

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Cypr. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012

Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Cennik połączeń Obowiązuje od dnia 01.08.2012 Ceny połączeń krajowych: (Ceny z VAT, za minutę połączenia, przez calą dobę) w promocji: bez promocji: Międzymiastowe i Lokalne (wszyscy operatorzy) 0,10 zł

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Belize. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 550 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 550 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 1 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 550 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek do załączników A, B i C do Konwencji

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2010 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH BIURO ARCHIWUM I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ SUB Hamburg A/568359 STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI INFORMATOR TOM IV AFRYKA I BLISKI WSCHÓD 1918-2009 Redaktorzy Krzysztof Szczepanik

Bardziej szczegółowo

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP

Lista ambasad i konsulatów honorowych RP Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI

Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI Wirtualne Muzeum MOJE WIATRAKI część Znaczki Pocztowe Koperty FDC Datowniki Okolicznościowe z Wiatrakiem Właściciel KOLEKCJI: Wiesław Szkopek Wydanie VIII / 05 2016 eksponaty filatelistyczne w Kolekcji

Bardziej szczegółowo

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

- Mozambik. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext

WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH. Wielka Brytania Local Rate. Papua Nowa Gwinea audiotext WYKAZ STREF MIĘDZYNARODOWYCH Francja premium Wielka Brytania Local Rate Hawaje Szwecja USA Watykan Portugalia Wielka Brytania Niemcy Niemcy premium Alaska Austria Papua Nowa Gwinea audiotext Szwecja premium

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE

CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH. NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU POŁĄCZENIA KRAJOWE CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH NAZWA PAKIETU START PREMIUM MAX ABONAMENT 15 ZŁ 40 ZŁ 60 ZŁ DARMOWE MINUTY 60 min. 350 min. BEZ LIMITU INSTALACJA 1,23 zł POŁĄCZENIA KRAJOWE USŁUGA połączenia w TYGRYS.NET połączenia

Bardziej szczegółowo

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN

Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca promocyjna opłata: 29 PLN CENNIK USŁUG TELEFONICZNYCH TARYFA JAWTEL DOMOWY 60 MINUT Strona: 1/6 Opłaty uruchomieniowe: Przydział i uruchomienie jednego numeru telefonicznego z puli jawtel.pl: - koszt uruchomienia: 250 PLN - obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Cennik po àczeƒ telefonicznych

Cennik po àczeƒ telefonicznych Cennik po àczeƒ telefonicznych wa ny od 15.11.2005 Tanie Rozmowy UPC Op aty za po àczenie Okres Cena Podatek Cena taryfikacyjny netto w PLN VAT brutto w PLN lokalne dni robocze lub wolne od pracy 1 ca

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY

CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY CENNIK USŁUGI STACJONARNA TELEFONIA CYFROWA CENNIK OGÓLNY OBOWIĄZUJE OD 01 STYCZNIA 2011 1. Opłaty jednorazowe RODZAJ POŁĄCZENIA OPŁATA NETTO [PLN] Zmiana miejsca przyłączenia zakończenia sieci 24,51 Przejęcie

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

- Izrael. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 19.11.2014 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Dziecko w samolocie Zwierzęta Odprawa i obsługa pasażera Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje

Bardziej szczegółowo

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU)

Okres : Miesiąc/Rok od dd-mm-rrrr od godz. 00:00:00 do dd-mm-rrrr do godz. 24:00:00 Raport sumaryczny (wszystkie PDU) Załącznik nr 2 do Części II RIO Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci TP, dostępu do łączy abonenckich

Bardziej szczegółowo