Źródło: K. Lorenz, Tak zwane zło, przekł. A. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa C.M. Brodsky, The Harassed Worker, Lexington Books, Toronto 1976.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródło: K. Lorenz, Tak zwane zło, przekł. A. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa 1972. C.M. Brodsky, The Harassed Worker, Lexington Books, Toronto 1976."

Transkrypt

1 Źródło internetowe.

2 Zjawisko mobbingu stanowi stosunkowo nową teoretycznopraktyczną płaszczyznę badań dotyczącą funkcjonowania człowieka w organizacji pracy. Należy jednak podkreślić, że nowością jest samo słowo: mobbing, a nie problem, który jest stary jak stara jest ludzkość. Mając powyższe na uwadze, podkreśla się w większości publikacji, że termin mobbing zastosował, po raz pierwszy, Konrad Lorenz. Terminem tym opisał zachowania zwierząt w grupie polegające na atakowaniu przez grupę małych zwierząt pojedynczego dużego osobnika w celu zastraszenia go. Następnie pod koniec lat 60. Peter Paul Heinemann pojęciem tym określił stosunki panujące między ludźmi. Przedstawił nim destruktywne działania grupy dzieci w środowisku szkolnym, które doprowadziły jedno z nich do samobójstwa. Samo zjawisko napastowania czy nękania, obecnie nazwane mobbingiem, opisał także Carroll Brodsky w książce The Harassed Worker, która stała się przyczynkiem do dalszych badań. Źródło: K. Lorenz, Tak zwane zło, przekł. A. D. Tauszyńska, PIW, Warszawa C.M. Brodsky, The Harassed Worker, Lexington Books, Toronto 1976.

3 Przemoc fizyczna Napaść fizyczna skutkująca zranieniem ofiary Napaść fizyczna bez obrażeń ciała Przemoc psychiczna Zastraszanie Pogróżki Szantażowanie Zniewaga słowna Wrogie zachowania Mobbing/bullying Dyskryminacja Molestowanie seksualne

4 Mobbing - problemy terminologiczne Lata 90. XX wieku to intensywne badania nad mobbingiem/bullyingiem, emocjonalnym nadużyciem i molestowaniem moralnym w pracy. Funkcjonują głównie dwa główne nurty akademickich badań nad zjawiskiem prześladowania, nękania w miejscu pracy: W europejskiej tradycji stosowane są pojęcia - mobbing lub bullying a w amerykańskiej emotional abuse, harassment albo mistreatment. Jeśli chodzi o terminologię to warto zauważyć toczącą się debatę nad tym, co stanowi prześladowanie w miejscu pracy. Analiza literatury uwydatnia kilka bliskoznacznych pojęć na opisanie psychicznego nękania. Różnica w terminach odzwierciedla często miejsce badań i tradycję danego regionu geograficznego. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

5 bullying/workplace bullying (Wielka Brytania, Irlandia, Australia) mobbing (Niemcy, Szwecja, Austria, kraje skandynawskie, Polska) victimization (Szwecja) harassment, emotional abuse, mistreatment (Stany Zjednoczone) harcèlement moral - molestowanie moralne (Francja) molestie psicologiche (Włochy) ijime (Japonia) Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

6 Bullying środowisko dzieci i młodzieży; kraje anglojęzyczne; przemoc psychiczna indywidualna; szerszy zasięg (dokuczanie + przemoc indywidualna). Mobbing środowisko pracy; kraje nordyckie, Polska; przemoc psychiczna zbiorowa; węższy zasięg (bez przemocy fizycznej, przemoc organizacyjna). Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

7 Typologia mobbingu i bullyingu Przemoc psychiczna Mobbing (przemoc psychiczna w relacjach pracowniczych) Bullying (przemoc psychiczna oraz agresja fizyczna w obecności widzów w relacjach uczniowskich) mobbing poziomy mobbing pionowy mobbing pochyły bullying bezpośredni bullying pośredni fizyczny słowny relacyjny cyberbullying Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

8 Mobbing poziomy zwany horyzontalnym lub grupowym mobberem jest grupa współpracowników lub członków grupy, do której należy lub, od której zależna jest ofiara. Mobbing pionowy gdy mobberem jest przełożony, a osobą mobbingowaną podwładny. Mobbing pochyły przełożony przeciwko Podwładnemu.

9 terror psychiczny w miejscu pracy, który angażuje wrogie nastawienie i nieetyczne komunikowanie się systematycznie podtrzymywane przez jedną, bądź kilka osób w stosunku do innej, co w konsekwencji spycha ofiarę do pozycji uniemożliwiającej jej obronę. Działania te zdarzają się często co najmniej raz w tygodniu i trwają przez dłuższy okres czasu co najmniej pół roku. Z uwagi na czas trwania i częstotliwość, terror skutkuje zaburzeniami w sferze psychiki, zdrowia fizycznego i funkcjonowania społecznego ofiary. Źródło: H. Leymann, Mobbing and psychological terror a workplace, Violence and Victims 1990, 5, s. 120.

10 wszelkie działania o charakterze nadużyć, które przejawiają się w formie zachowań, słów, aktów, gestów czy pism, mogących godzić w osobowość, godność czy integralność fizyczną lub psychiczną osoby, stanowiąc groźbę dla jej zatrudnienia lub wpływając na pogorszenie atmosfery w pracy. ( ) to przemoc w małych dawkach, niedających się wychwycić dawkach, która jest jednak bardzo destrukcyjna. Każdy atak wzięty z osobna nie jest naprawdę czymś poważnym, o agresji stanowi skumulowany efekt częstych i powtarzalnych mikrourazów. Źródło: M.-F. Hirigoyen, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, przekł. J. Cackowska-Demirian, W drodze, Poznań 2002, s. 52.

11 Żródło: Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw z (Dz.U. z 2003 r. nr 213, poz. 2081).

12 oznacza nękanie, obrażanie, społeczne wykluczanie pracownika lub negatywne oddziaływanie na wykonywane przez niego zadania. Określone działania, interakcje bądź procesy uznane za mobbing muszą powtarzać się regularnie (np. przynajmniej raz w tygodniu), przez dłuższy okres czasu (np. ponad sześć miesięcy). Za mobbing nie można uznać konfliktu, który stanowi pojedynczy incydent lub kiedy obie strony tego konfliktu dysponują mniej więcej taką samą siłą (władzą). Źródło: S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C.L. Cooper, The concept of bullying at work, w: S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C.L. Cooper (red.) Bullying and emotional abuse in the workplace, Taylor & Francis, London 2003, s. 15.

13 działania bezzasadne złośliwość intencji element upokorzenia i braku szacunku nierównowaga sił mobbing konsekwencje zdrowotne dla ofiary cel: zniszczenie ofiary powtarzalność i systematyczność mobbowania brak agresji fizycznej

14 Fazy mobbingu: Konflikt. Naruszanie warunków pracy. Nieadekwatna percepcja sytuacji mobbingowej. Izolacja i odmowa komunikacji. Stres i walka ofiary. Eskalacja działań mobbingowych. Naruszanie godności. Fizyczna, psychiczna i społeczna degradacja ofiary. H. Leymann, The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, 5(2), s

15 1. Zaburzenie procesów komunikowania się i możliwości wyrażania poglądów. 2. Zaburzenie relacji i stosunków społecznych między ofiarą a pozostałymi osobami. 3. Podważanie wizerunku i reputacji. 4. Zaburzenie pozycji zawodowej. 5. Działania mające wpływ na zdrowie ofiary. Źródło: H. Leymann, The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, 5(2), s. 170.

16 Kategoria I Działania zaburzające możliwości komunikowania się i wyrażania poglądów: - ograniczanie lub utrudnianie ofierze przez współpracowników możliwości wypowiadania się, - permanentne przerywanie wypowiedzi, - reagowanie na wypowiedzi i uwagi ofiary krzykiem i wyzwiskami, - ciągła krytyka życia zawodowego, osobistego, wykonywanej pracy, - werbalne i pisemne groźby i pogróżki, - przemoc przez telefon, - ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia, - wykonywanie poniżających, obraźliwych gestów i spojrzeń w kierunku ofiary o ładunku pejoratywnym, - stosowanie aluzji i krytyki, unikanie natomiast jasnego wypowiadania się wprost.

17 Kategoria II Działania zaburzające stosunki społeczne: - unikanie przez przełożonego kontaktu i rozmów z ofiarą, zakaz rozmów z nią, - uniemożliwianie komunikacji z innymi, - fizyczna i społeczna izolacja ofiary w miejscu pracy, - ignorowanie, celowe niedostrzeganie istnienia tej osoby w środowisku pracowniczym, - zabronienie kolegom rozmów z ofiarą.

18 Kategoria III - Działania zaburzające wizerunek i reputację ofiary: - obmawianie ofiary, - podejmowanie prób ośmieszenia, - rozsiewanie plotek, - żarty na temat życia prywatnego, - parodiowanie sposobu mówienia, chodzenia lub gestów danej osoby, - atakowanie poglądów politycznych lub przekonań religijnych, - wyśmiewanie i atakowanie ofiary z uwagi na jej narodowość, - wyśmiewanie niepełnosprawności lub kalectwa, - zwracanie się do ofiary z użyciem wulgarnych przezwisk lub innych upokarzających wyrażeń, - zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą, - przesuwanie do prac obniżających samoocenę, - kwestionowanie podejmowanych decyzji, - sugerowanie choroby psychicznej, - kierowanie na badania psychiatryczne, - zaloty i insynuacje seksualne.

19 Kategoria IV - Działania wpływające na pozycję zawodową ofiary: - nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania, - zadawanie określonych zadań do wykonania, a następnie manifestacyjne ich odbieranie, - celowe skazywanie wybranego pracownika na bezczynność, bez przydzielenia mu żadnych zadań, aby go upokorzyć, ośmieszyć, wykazać jego zbędność lub nieprzydatność, - dawanie zadań poniżej umiejętności, - polecenie wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań, - wydawanie absurdalnych lub sprzecznych poleceń, - przydzielanie zadań zbyt trudnych, powyżej posiadanych przez pracownika kwalifikacji celem wykazania jego niekompetencji, - zasypywanie ofiary wciąż nowymi zadaniami, często z nierealnym terminem ich wykonania z intencją jej zdyskredytowania, - celowe szykanowanie pracownika za bezczynność bez przydzielania mu żadnych zadań.

20 Kategoria V - Działania wpływające na zdrowie ofiary: - zlecanie do wykonania prac szkodliwych dla zdrowia, nadmiernie ciężkich w stosunku do fizycznych możliwości danej osoby, - grożenie użyciem przemocy fizycznej, - przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia poszkodowanemu, - przemoc seksualna, - wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania ofiary.

21 1. Naruszanie warunków pracy 2. Izolowanie i odmowa komunikacji 3. Naruszanie godności 4. Przemoc werbalna, fizyczna i seksualna Źródło: M.-F. Hirigoyen, Molestowanie w pracy, przekł. M. Żerańska, W drodze, Poznań 2003, s

22 - systematyczne podważanie wszelkich decyzji podjętych przez upatrzoną osobę, - przesadna lub niesprawiedliwa krytyka jej pracy, - wyznaczanie zadań powyżej lub poniżej kompetencji ofiary, - przydzielanie jej zadań niemożliwych do wykonania, - odbieranie dostępu do podstawowych narzędzi pracy, takich jak np.: telefon, faks, komputer, - wyznaczanie zadań niebezpiecznych i niedostosowanych do stanu zdrowia ofiary.

23 - odsunięcie ofiary od innych osób, - nierozmawianie z nią, komunikacja wyłącznie na piśmie, - nie zapraszanie ofiary na uroczystości zakładu pracy, - umieszczenie jej w oddaleniu od innych - izolacja, - ignorowanie jej obecności.

24 - kpiny, poniżające i pogardliwe gesty, - dyskwalifikujące wypowiedzi, - plotki na temat ofiary, - naśmiewanie się z inności ofiary, - przydzielanie zajęć poniżej godności ofiary, - dyskredytacja w oczach kolegów z pracy.

25 - groźby przemocy fizycznej, - popychanie, obelżywe wrzaski, - molestowanie seksualne, - molestowanie w pracy wychodzące na zewnątrz przez nocne telefony czy anonimowe listy.

26 Przyczyny na poziomie Przyczyny na poziomie Przyczyny na poziomie mikro makro meta

27 1. Cechy osobowościowe mobbera, na przykład: - tzw. trudna osobowość, - brak empatii, - niestabilnie wysokie poczucie własnej wartości prowadzące do aktów przemocy, - brak inteligencji emocjonalnej.

28 1. BEZWZGLĘDNY TYRAN 2. NAPASTLIWY KRYTYK 3. MANIAK KONTROLI 4. CHODZĄCA DOSKONAŁOŚĆ Źródło: L. Glass, Toksyczni ludzie. 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie, Poznań 1997, s

29 to człowiek nieżyczliwy, nieobliczalny, pozbawiony skrupułów, którego dewizą życiową jest powiedzenie: ma być tak, jak ja chcę, albo wcale. Uwielbia obserwować, jak inni cierpią i pastwić się nad ludźmi, jest szczęśliwy tylko wtedy, gdy sam pociąga za sznurki. Nie liczy się z uczuciami innych osób.

30 to człowiek krytykujący wszystko i wszystkich, przez co uświadamia innym swoją wyższość. Wyszukuje wady przeciwnika, po to aby udowodnić nieomylność swoich racji. Ponadto żąda perfekcji niemożliwej do wykonania, gdyż i tak nic i nikt nie jest w stanie go zadowolić.

31 to człowiek nieumiejący pracować w zespole, który chciałby wszystko robić sam. Wyobraża sobie, że musi panować nad wszystkimi wydarzeniami, gdyż tylko wtedy ma pewność o właściwym załatwieniu sprawy. Stara się wpływać na bieg wydarzeń i kiedy sprawy nie toczą się po ich myśli, wpada w panikę i reaguje gniewem oraz frustracją

32 to uparta, nieomylna, wszystkowiedząca jednostka, która uważa się za ósmy cud świata. Niezwykle krytycznie i z góry patrzy na innych ludzi, którzy nie żyją zgodnie z jej normami etycznymi. To osoba drobiazgowa, która pod płaszczykiem swojej doskonałości stara się ukryć swoje błędy i niedociągnięcia. Przebywanie w jej towarzystwie jest męczące, gdyż pełne pogardy i gniewu zachowanie jest niezrozumiałe dla otoczenia.

33 1. w 38% przypadków wyłącznie przełożony/i, 2. w 13% przełożony i koledzy, 3. w 22% tylko jeden kolega, 4. w 20% grupy kolegów, 5. w 2% tylko podlegli pracownicy. Wśród przełożonych dopuszczających się mobbingu udział przełożonych bezpośrednich jest dwukrotnie wyższy niż przełożonych pośrednich. Mężczyźni częściej są mobberami (59%) niż kobiety (41% ). Osobami prześladowanymi praktykami mobbingowymi przez mężczyznę są w 80% przypadków mężczyźni, a w 43% przypadków kobiety. Typowy mobber to przełożony płci męskiej między 35 a 54 rokiem życia, który już od wielu lat jest zatrudniony w danej firmie. Źródło: S.M. Litzcke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, GWP, Gdańsk 2007, s

34 2. Cechy podmiotowe ofiary, między innymi: - niepokój i podejrzliwość, - nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz w konfliktach, - niesamodzielność, - mała odporność psychiczna, - niskie poczucie własnej wartości i brak kompetencji społecznych, - nadgorliwość i łamanie norm grupowych, - uczciwość, sumienność i dokładność, - wysoka neurotyczność, niska ugodowość i wysoka sumienność.

35 Niektórzy badacze mobbingu formułują hipotezę roboczą o istnieniu konkretnych cech charakteru, które wprost łączą się z zagadnieniem prześladowania w pracy. Ofiarami stają się osoby wrażliwsze albo te, które znalazły się w szczególnej sytuacji; indywidualiści i outsiderzy; mające zaniżoną samoocenę; zamknięte w sobie, bardzo delikatne; nastawione raczej pesymistycznie do życia; nie umiejące konstruktywnie i samodzielnie rozwiązywać konfliktów; o zmniejszonym poziomie tolerowania frustracji; skrupulatne odznaczające się patologiczną wręcz pracowitością; wykształcone, ambitne i kreatywne.

36 Ranliwe - nieśmiałe, ostrożne, trzymają się racze na uboczu, podatne na zranienia, mało asertywne. Prowokujące zaczepne, agresywne, bezkrytyczność, niskie umiejętności społeczne. Nadgorliwe uległe, nie mają własnego zdania, podatne na wpływy innych. Młode wilczki osoby ponadprzeciętne, zawyżające poziom pracy. Źródło: I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008, s

37 1. problemy z efektywnością pracy ; 2. problemy mające swoje źródło w osobowości ; 3. problemy z adaptacją społeczną ; 4. zwracanie uwagi swym wyglądem zewnętrznym ; 5. upośledzenie lub choroba. Źródło: S.M. Litzcke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. M. Wojdak- Piątkowska, GWP, Gdańsk 2007, s. 148.

38 Nie istnieje uniwersalny profil - ofiarą mobbingu może stać się każdy. Źródło: H.-J. Kratz, Mobbing: Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Helion, Gliwice 2007, s. 19.

39 Struktura mobbingu Co-mobber Mobber Mobbingowany Współofiara Side-mobber Niema większość

40 1. Cechy organizacji pracy, na przykład: niejasność roli struktury zarządzania, wysoki poziom presji czasu, złe metody pracy, bezsilne i obojętne kierownictwo, wielkość, rodzaj sektora gospodarczego. 2. Wrogi klimat i przyzwalająca kultura organizacyjna. 3. Przywództwo, skostniałe i zhierarchizowane zarządzanie, autokratyczny i laissez-faire styl zarządzania.

41 1. Reakcja na globalny kryzys kapitalizmu i wynikająca z niego restrukturyzacja wielu organizacji, 2. Technologiczno-finansowa transformacja gospodarki światowej kapitalizm chaosu. 3. Bezrobocie i sytuacja na rynku pracy.

42 Źródło: A. Parent-Thirion, E.F. Macías, J. Hurley, G. Vermeylen, Fourth European Working Conditions Survey, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 2007, s. 36

43 Skutki mobbingu indywidualne (głównie zdrowotne dotyczące ofiary mobbingu) organizacyjne - - ekonomiczne (wynikające dla pracodawcy) społeczne (dotyczące całego społeczeństwa) Źródło: A. Bechowska-Gebhardt T. Stalewski, Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa 2004, s

44 o o o o o dolegliwości psychiczne, ospałość lub choroby umysłowe, np: depresja. stres, zakłócenia koncentracji, stany zwątpienia, lęki, złe samopoczucie, załamania nerwowe, depresje, zespół stresu pourazowego, próby samobójcze, liczne schorzenia somatyczne. utrata motywacji do pracy. obciążenia finansowe z tytułu ponoszenia przez ofiarę wydatków na adwokata czy objęcia opieką psychologiczną, bądź skorzystania z przymusowego bezpłatnego urlopu zdrowotnego. niższy poziom zadowolenia z wykonywanej pracy, objawy wypalenia zawodowego, występowanie zaburzeń zdrowia psychicznego, niższą samoocenę stanu zdrowia fizycznego i częstsze korzystanie ze zwolnień lekarskich z pracy. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

45 Ofiara o jest sfrustrowana po przyjściu do domu, o zaniedbuje obowiązki rodzinne, o unika kontaktów towarzyskich, o czas wolny przeznacza na terapię i wizyty u lekarza specjalisty, o jej depresyjny nastrój, nerwowość i apatia mogą skutkować problemami małżeńskimi (rozwód, separacja). Źródło: J. Marciniak, Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji, Alpha Pro, Ostrołęka 2004, s. 85.

46 pogorszenie atmosfery w pracy, krótkie i częste zwolnienia lekarskie, częściej popełniane błędy, powodujące zmniejszoną efektywność pracy, nadszarpnięty wizerunek organizacji tolerującej mobbing, koszty związane z ewentualnymi procesami o mobbing i wypłatą odszkodowań.

47 koszty związane ze zwolnieniami lekarskimi; leczeniem, rehabilitacją, rentami, przedwczesnymi emeryturami dla mobbingowanego; świadczeniami wypłacanymi osobom poszkodowanym, odszkodowaniami; wzrostem zachowań agresywnych w stosunkach międzyludzkich oraz spadkiem poczucia bezpieczeństwa; wzrastającym bezrobociem. każdy przypadek mobbingu może kosztować zakład pracy od około 30 do 100 tysięcy dolarów rocznie. firma powinna się liczyć z kosztami w wysokości tysięcy euro na rok w przeliczeniu na każdą prześladowaną osobę. Instytut Prewencji i Bezpieczeństwa Pracy szacuje, iż pracownik poddany zjawisku ma wydajność o 70% niższą i kosztuje przedsiębiorstwo o 180% więcej. Finlandzkie badania pokazały, że roczny koszt nieobecności z powodu mobbingu był równoważny sumie ponad 195 tysięcy euro. Pojedynczy przypadek, w Australii, rodzi stratę w wysokości prawie 17 tysięcy dolarów. Koszty jakie ponosi gospodarka niemiecka kształtują się na poziomie miliardów euro. Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury przedmiotu.

48 Art. 94[3] wprowadza: o obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi [ 1], o definicję mobbingu [ 2], o odpowiedzialność pracodawcy i roszczenia pracownika z tytułu mobbingu [ 3-4]. o formę oświadczenia pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę na skutek zaistnienia uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracownika, które wywołało u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodowało lub miało na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników [ 5]. Ciężar dowodu (obowiązek udowodnienia, że mobbing miał miejsce) przy dochodzeniu roszczeń na podstawie 94[3] 3 i 4 spoczywa na pracowniku (art. 6 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

49 Źródło: E. Drzewiecka, Kiedy pracodawca płaci pracownikowi odszkodowanie, Gazeta Prawna nr 28/602/2009.

50 Kilkaset osób uczestniczyło ( ) w pogrzebie katechetki z Płużnicy. ( ) Pracownicy szkoły poważne zarzuty stawiają dyrekcji placówki. Wśród nich jest mobbing i dręczenie psychiczne. Zdaniem pedagogów niezdrowa atmosfera w szkole popchnęła do samobójstwa, 38-letnią Małgorzatę D., pracującą w szkole katechetkę. Szykanowanie nauczycieli miało się rozpocząć w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to pracę w szkole rozpoczęła nowa, wyłoniona w konkursie dyrektorka. Źródło: Gazeta Pomorska Afera w łukowskiej Piątce zatacza szersze kręgi. CW, nauczycielka prześladowana przez swoje koleżanki z pracy, ujawniła nam fakty dotychczas w mediach pomijane. Okazało się, że dręczyły ją nie dwie nauczycielki, jak podały wszystkie media, ale cztery, co wyraźnie słychać na nagraniach posiadanych przez nękaną kobietę. Wyszło też na jaw, że na początku całej afery błędną i krzywdzącą decyzję w sprawie Cz.W. podjął... burmistrz. Źródło: Tygodnik Siedlecki 2008.

51 I. Płaszczyzna (Litzke, Schuh): 1. indywidualna, 2. organizacyjna, 3. społeczna. Źródło: S.M. Litzcke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. M. Wojdak- Piątkowska, GWP, Gdańsk 2007, s II. Obszar: 1. prawa wewnętrznego organizacji, 2. praktyki zarządzania, 3. etyki i kultury organizacyjnej. Źródło: J. Marciniak, Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, ABC, Warszawa 2008, s. 87.

52 Trzy aspekty są ważne: 1. Ofiara powinna odpowiednio wcześnie wyznaczyć pewne granice i konsekwentnie wycofać się z podłej gierki, którą jest mobbing; 2. Konieczne jest osiągnięcie wewnętrznej stabilizacji; 3. Mobbing można powstrzymać tylko wtedy, gdy gruntownie zmieni się forma współpracy lub interakcji między mobberem a ofiarą.

53 1. Unikanie czy konfrontacja? dane empiryczne wskazują, że unikanie eskalacji skutkuje poprawą sytuacji osoby mobbingowanej. 2. Gdzie ofiara szuka wsparcia? Najczęściej - rodzina, przyjaciele, psycholog. 3. Dziennik mobbingu następujące punkty (data i godzina; opis zdarzeń; kto podejmował działania; ewentualni świadkowie; skutki mobbingu).

54 we wczesnej fazie mobbingu należy przede wszystkim: udokumentować własne działania i przeciwnika, zbierać wszelkie dokumenty, poszukać osobę zaufaną i poinformować ją o wszystkich zajściach, następnie bezpośrednio zagadnąć przeciwnika oraz włączyć przełożonego w konflikt. w średniej fazie zaawansowania ofiara powinna wnieść skargę do np.: rady zakładowej, jeżeli taka działa w jego przedsiębiorstwie oraz napisać petycję do działu kadr. w fazie zaawansowanej nie można już powstrzymać praktyk mobbingowych i jeżeli poprzednie działania nie przyniosły zamierzonych rezultatów należy: zasięgnąć porady prawnej, poszukać pomocy u psychologa, wstąpić do najbliższego stowarzyszenia antymobbingowego, a na koniec zająć się rehabilitacją własnej duszy i układaniem na nowo swoich planów życiowych. Źródło: S.M. Litzcke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, GWP, Gdańsk 2007, s

55 1. organizacja pracy jasno określone kryteria oceniania pracowników, czytelne zasady awansu, demokratyczny styl zarządzania. 2. Informowanie i szkolenie. 3. wprowadzenie do obowiązującego układu zbiorowego pracy (jako aneks albo załącznik) lub regulaminu pracy tzw. wewnętrznej polityki antymobbingowej.

56 1. Tworzenie punktów udzielających porad antymobbingowych. 2. Doradztwo prawne. 3. Mediacja związki zawodowe jako mediator, bądź zapewnienie zewnętrznego mediatora. 4. Stowarzyszenia antymobbingowe (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA wraz z 8 punktami konsultacyjnymi; Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe we Wrocławiu wraz z 2 oddziałami; Stowarzyszenie Antymobbingowe pod patronatem Barbary Grabowskiej; Pomorski Instytut Demokratyczny). 5. Opieka lekarska, terapia i wsparcie dla ofiar.

57 1. nie bójmy się prześladowcy, to on działa niezgodnie z prawem, to on jest tym złym. Prawo jest po naszej stronie. 2. bądźmy życzliwi dla prześladowcy kiedy on krzyczy lub nas poniża, możemy go poczęstować cukierkiem, zatroszczyć się o jego zdrowie, spytać o rodzinę. To wybija tyrana z rytmu, odbiera mu argumenty. 3. kiedy to nie skutkuje, użyjmy techniki ostrej. Kiedy ktoś krzyczy, my też krzyczmy. To zmienia sytuację, układ sił się odwraca, pozwala otoczeniu zwrócić uwagę na problem. 4. zapisujmy wszystkie szykany, odnotowujmy czas i miejsce oraz przechowujmy zapisy wszystkich incydentów, nawet jeśli nie mamy na to świadków. 5. żądajmy od sprawcy wydawania poleceń na piśmie, jeśli wydają się nam absurdalne albo niemożliwe do zrealizowania. Źródło: Związkowa Profilaktyka Antymobbingowa,

58 6. rozmawiajmy na ten temat z innymi, mówmy otwarcie o tym że jesteśmy prześladowani: kolegom z pracy, rodzinie znajomym, itd. 7. szukajmy pomocy poza pracą, np. prawników, lekarzy, psychoterapeutów. 8. nie spotykajmy się z prześladowcą sam na sam starajmy się zawsze mieć świadków tych spotkań. 9. rozmawiajmy w obecności osób trzecich o możliwości rozwiązania swojego problemu. 10. zacznijmy się uczyć, jak odpowiadać na słowne zaczepki oraz poszerzajmy swoją wiedzę prawniczą. 11. miejmy wsparcie choćby jednej osoby cieszącej się autorytetem w miejscu pracy, która będzie ci życzliwa. 12. największym i najczęściej popełnianym błędem jest milczenie ofiary mobbingu boją się o tym mówić, wstydzą się swojej sytuacji. To potężna broń w ręku mobbera. Źródło: Związkowa Profilaktyka Antymobbingowa,

59 Dziękuję Państwu za uwagę Opracowała: Elżbieta Strutyńska

. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać

. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać MOBBING W PRACY Środowisko związane z edukacją jest jednym z najbardziej dotkniętych przez działania mobbingowe.. MOBBING (ang.): - mob tłum, motłoch, banda - to mob napastować, oblegać INNE OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA MOBBINGU w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów DEFINICJA KODEKSOWA Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,

Bardziej szczegółowo

MOBBING - MINIMALIZOWANIE RYZYKA PRACODAWCY

MOBBING - MINIMALIZOWANIE RYZYKA PRACODAWCY MOBBING - MINIMALIZOWANIE RYZYKA PRACODAWCY Dorota Strzelec 9 marca 2016 DEFINICJA MOBBINGU MOBBING - działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym

Bardziej szczegółowo

W Europie przyjęły się dwie anglojęzyczne nazwy określające długotrwałe dręczenie wybranych pracowników. Angielskie słowo MOBB oznacza jako

W Europie przyjęły się dwie anglojęzyczne nazwy określające długotrwałe dręczenie wybranych pracowników. Angielskie słowo MOBB oznacza jako Mobbing W Europie przyjęły się dwie anglojęzyczne nazwy określające długotrwałe dręczenie wybranych pracowników. Angielskie słowo MOBB oznacza jako rzeczownik: motłoch, tłum, gawiedź; w czasowniku zaś

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 120/2013 Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa w Urzędzie Gminy Lipno Rozdział I Przepisy ogólne 1. Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową, zwaną dalej procedurą, wprowadza się w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie. Rozdział I Postanowienia ogólne WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w Zespole Szkół Nr 3 w Legionowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wewnętrzna polityka antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 755/2016. Prezydenta Miasta Sopotu. z dnia 16 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 755/2016. Prezydenta Miasta Sopotu. z dnia 16 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 755/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miasta Sopotu Regulaminu Antymobbingowego Na podstawie art. 94³ ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 1. Procedura runiejsza określa zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy

Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy Paweł Galec Dyskryminacja Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: o nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, o warunków zatrudnienia, o awansowania

Bardziej szczegółowo

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED MOBBINGIEM

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED MOBBINGIEM JAK BRONIĆ SIĘ PRZED MOBBINGIEM Stan prawny na dzień 1.01.2006 r. Jarosław Marciniak www.mobbing.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Problem mobbingu i dyskryminacji

Problem mobbingu i dyskryminacji Problem mobbingu i dyskryminacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych Karina Wiszniewska-Wąsik Ale ZŁO można szybko i łatwo rozpowszechnić dla DOBRA trzeba się długo mocno natrudzić. Dobro i miłość mogą

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.35.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 23 sierpnia 2016 r. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Urzędzie Miasta w Nowym Targu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Noblistów Polskich w Stargardzie Szczecińskim. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa to

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 4/2013 Wójta Gminy Mogilany z dnia 22 październik 2013 roku w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy Mogilany Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR /2015

ZARZĄDZENIE NR /2015 ZARZĄDZENIE NR /2015 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W CZELADZI z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Miejskim Zespole Szkół w Czeladzi. Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WZELCZYNIE

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WZELCZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zelczynie z dnia 8 maja 2017 roku PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SZKOLE PODSTAWOWEJ WZELCZYNIE Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Szczegółowa Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA w Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły w Radomiu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str.1 ROZDZIAŁ II Obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wewnętrzna polityka antymobbingowa

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Wewnętrzna polityka antymobbingowa Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Wewnętrzna polityka antymobbingowa Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie kształtowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przeciwdziałania mobbingowi w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

R E G U L A M I N przeciwdziałania mobbingowi w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 3/2015 z dnia 26 marca 2015 roku R E G U L A M I N przeciwdziałania mobbingowi w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera Rozdział I

Bardziej szczegółowo

W E W N Ę T R Z N A P O L I T Y K A A N T Y M O B B I N G O W A

W E W N Ę T R Z N A P O L I T Y K A A N T Y M O B B I N G O W A Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi nr 3/2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku W E W N Ę T R Z N A P O L I T Y K A A N T Y M O B B I N G

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3 KZ /2011 DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH z dnia 29 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3 KZ /2011 DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH z dnia 29 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 3 KZ /2011 DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

MOBBING AUTOR: KACPER RYDZ

MOBBING AUTOR: KACPER RYDZ MOBBING AUTOR: KACPER RYDZ CZYM JEST MOBBING? Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegająca

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY

KOMPLEKSOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY KOMPLEKSOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI DLA PRACOWNIKÓW SĄDÓW I PROKURATURY Poziom stresu związanego z pracą w sądach jest znacznie wyższy niż w przypadku innych zawodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/III/2017. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. z dnia 24 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 5/III/2017. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi. z dnia 24 marca 2017r. Zarządzenie Nr 5/III/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR / w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej. Rozdział I Postanowienia ogólne

ZARZĄDZENIE NR / w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej. Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR / w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wewnętrzna polityka antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI

GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI GRUPA LUBAWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁA DYSKRYMINACJI I MOBBINGOWI Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Wprowadzenie: Niniejszy Kodeks będzie stosowany w Lubawa S.A. w Ostrowie Wielkopolskim i w spółkach

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Najważniejsze informacje i wyniki badań nt. stresu zawodowego. Metody i techniki radzenia sobie ze stresem Dr Dorota Żołnierczyk Zreda Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy Centralny Instytut Ochrony

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: SZKOLENIE ZAMKNIĘTE Dyskryminacja, mobbing i molestowanie w zatrudnieniu aspekt prawny - warsztaty Ekspert: Łukasz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Monika Miedzik Skutki mobbingu w miejscu pracy: dramat człowieka, koszty dla organizacji, wyzwanie dla społeczeństwa

Monika Miedzik Skutki mobbingu w miejscu pracy: dramat człowieka, koszty dla organizacji, wyzwanie dla społeczeństwa Monika Miedzik Skutki mobbingu w miejscu pracy: dramat człowieka, koszty dla organizacji, wyzwanie dla społeczeństwa W ciągu ostatnich dwóch dekad psychologowie pracy na całym świecie wiele uwagi skupili

Bardziej szczegółowo

This publication is wholly owned by Operators Team Solutions LLC based in Delaware, (USA), 3422 Old Capitol Trail, Suite 700, City of Wilington.

This publication is wholly owned by Operators Team Solutions LLC based in Delaware, (USA), 3422 Old Capitol Trail, Suite 700, City of Wilington. Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, pliki z danymi, prezentacje oraz wszelkie inne dane) zamieszczony w tej publikacji nie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI. Rozdział I Definicje

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI. Rozdział I Definicje WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W ZESPOLE SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Rozdział I Definicje 1. Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa, zwana w skrócie WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku

Bardziej szczegółowo

podstawa prawna: art ustawy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Z 2014, poz ze zmianami).

podstawa prawna: art ustawy Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Z 2014, poz ze zmianami). Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego z dnia 20.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym podstawa prawna: art.

Bardziej szczegółowo

MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE- PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM W MIEJSCU PRACY

MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE- PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM W MIEJSCU PRACY MOBBING, DYSKRYMINACJA, MOLESTOWANIE- PRZECIWDZIAŁANIE NIEPOŻĄDANYM ZJAWISKOM W MIEJSCU PRACY Od 1 stycznia 2004 r. Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej, a od 1 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w jednostkach miasta stołecznego Warszawy

w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w jednostkach miasta stołecznego Warszawy GP-OR.0050.490.2016 ZARZĄDZENIE NR 490/2016 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji w jednostkach miasta

Bardziej szczegółowo

Dorota Molek-Winiarska, Katedra Zarządzania Kadrami

Dorota Molek-Winiarska, Katedra Zarządzania Kadrami Dr Dorota Dr Molek-Winiarska Dorota Molek-Winiarska, Katedra Zarządzania Kadrami Katedra Zarządzania Kadrami CZYM JEST STRES? Czym jest stres? BODŹCEM wywołuje określone emocje; REAKCJĄ na zaburzenie równowagi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Turek z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2011-2013 WSTĘP Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą,

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Mobbing. i dyskryminacja. e-poradnik. Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia

Mobbing. i dyskryminacja. e-poradnik. Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Mobbing i dyskryminacja Definicja ustawowa Zadośćuczynienie za krzywdę Dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej Przekształcenia własnościowe Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Procedurę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Miejskim Gminy

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS PARAFIA ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY DOTYCZĄCE MOLESTOWANIA I MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO PRACOWNIKÓW Celem tego dokumentu jest podsumowanie praw, zobowiązań i obowiązków zgłaszania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 25/2017 WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Postanowienia ogólne 1 Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne

PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2014/2015 Dyrektora szkoły z dnia 09 marca 2014r. PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 108 im. Juliana Tuwima, Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Procedura

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I ZACHOWANIOM NIEPOŻĄDANYM

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I ZACHOWANIOM NIEPOŻĄDANYM Załącznik Nr 4 do zarządzenia PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I ZACHOWANIOM NIEPOŻĄDANYM 1. DEFINICJE... 2 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 3. REGUŁY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU MOBBINGU,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU w INSTYTUCIE FIZYKI JĄDROWEJ im. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU w INSTYTUCIE FIZYKI JĄDROWEJ im. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2011 Dyrektora IFJ PAN z dnia 10 czerwca 2011 r. PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU w INSTYTUCIE FIZYKI JĄDROWEJ im. H. NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu (Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 4/2015) WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Zamościu Wszyscy wobec prawa są równi i nikt nie może być dyskryminowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Zarządzenie Nr 10/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Wartą z dnia 07 września 2015r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Mobbing i bullying w szkole. Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

Mobbing i bullying w szkole. Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Zespół Szkół w Krzymowie Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II Mobbing i bullying w szkole Poradnik opracowany na bazie materiałów ORE, przez pedagoga szkolnego Mobbing

Bardziej szczegółowo

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować.

Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować. Toksyczni ludzie. Jak z nimi współpracować. Autor: Roy H. Lubit Jak radzić sobie z trudnymi przełożonymi? Skąd u szefów biorą się potrzeba kontroli i mania prześladowcza? Co robić, gdy szef nie rozumie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 2 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr B.0050.31.2016 z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Na podstawie art.33 ust 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

NR.Q&~.1~;...$ ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO. .- r

NR.Q&~.1~;...$ ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO. .- r NR.Q&~.1~;...$... 2016 ZARZĄDZENIE STAROSTY KOLSKIEGO.- r Z dnia,:;. ~"?:: 2016 r. w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Kole Na podstawie art. 35 ust. 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/31/2011 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 czerwca 2011 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2014 Łubnice, 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r.

Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. Zarządzenie Nr 40/10/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie: wewnętrznej polityki antymobbingowej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2011

ZARZĄDZENIE NR 22/2011 ZARZĄDZENIE NR 22/2011 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie z dnia 19.01.2011 r. w sprawie ustalenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olsztynie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, Warszawa

Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, Warszawa Zarządzenie Nr 11 /2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie ul. Kasprzaka 19/21, 01-211 Warszawa z dnia 12 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie 2016-09-14 Program profilaktyczny jest skorelowany z oddziaływaniami wychowawczymi zawartymi w Programie Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z

Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z Ma miejsce wówczas, gdy osoba atakująca jest silniejsza fizycznie lub psychicznie, albo jest starsza. Osoba zaatakowana ma często spore trudności z tym, żeby się bronić i jest niemal bezradna. Cechą charakterystyczną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA. Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH ZAGROśENIA POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA Wyciąg ze Strategii Działań Profilaktycznych Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu Przemoc jest to zjawisko wynikające z działalności

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Przyczyny mobbingu Za powstanie mobbingu bardzo rzadko odpowiada jeden czynnik. Osobowości stron konfliktu

Mobbing. Przyczyny mobbingu Za powstanie mobbingu bardzo rzadko odpowiada jeden czynnik. Osobowości stron konfliktu Mobbing Według art. 943 2. Kodeksu Pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ w myśl art. 94(3) par. 2 k.p. mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny ZARZĄDZENIE 120.33.2015 BURMISTRZA MIASTA LĘDZINY w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Lędziny Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1897/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 1897/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2016 roku Zarządzenie Nr 1897/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/10/11 DYREKTORA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 3 w PIEKARACH ŚL. z dnia 30 listopada 2010

ZARZĄDZENIE Nr 10/10/11 DYREKTORA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 3 w PIEKARACH ŚL. z dnia 30 listopada 2010 ZARZĄDZENIE Nr 10/10/11 DYREKTORA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 3 w PIEKARACH ŚL. z dnia 30 listopada 2010 w sprawie wprowadzenia Polityki antymobbingowej w Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach

Bardziej szczegółowo

Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2016 Rektora UPWr z dnia 25 stycznia 2016 roku Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w Urzędzie Miasta Lublin

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w Urzędzie Miasta Lublin Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w Urzędzie Miasta Lublin Andrzej Wojewódzki Pełnomocnik Prezydenta ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi Lublin, grudzień 2013 r. Legenda Dyskryminacja

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne konsekwencje braku pewności pracy

Psychologiczne konsekwencje braku pewności pracy Psychologiczne konsekwencje braku pewności pracy Sylwiusz Retowski Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział w Sopocie Niepewność pracy jako uboczny skutek zmian na globalnym rynku pracy Globalne zmiany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej Podstawa prawna: 1. art. 55, art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

Mobbing i jego konsekwencje w organizacji 1 Effects of the mobbing in the organization

Mobbing i jego konsekwencje w organizacji 1 Effects of the mobbing in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 100 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Patrycja Rucińska Agnieszka Szmurło Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 13 marca Warszawa PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY Jakie cechy musi spełniać zachowanie aby mogło być uznane a mobbing?

Bardziej szczegółowo

Oprac. Adam M. Zalepa

Oprac. Adam M. Zalepa Oprac. Adam M. Zalepa Przemoc emocjonalna przejawia się poprzez powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, krytykowanie i poprawianie prowadzące do wyuczonej bezradności; wciąganie

Bardziej szczegółowo

Procedura ETYKA 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROCEDUR

Procedura ETYKA 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROCEDUR A. Procedura Symbol: E Autor: M. Kozaczko Data: 30-06-2013 Wersja: ROBOCZA ETYKA 1. ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROCEDUR Etyka, w odniesieniu do społeczności akademickiej stanowi zbiór norm określających specyficzne

Bardziej szczegółowo

Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania Procedury antymobbingowej. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pracodawca zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania Procedury antymobbingowej. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. O ś ro d e k P o m o c y S p o łe c z n e j ul. Komisji Edukacji Nsrodowej 1A 48-303 NYSA tel./fax 77 433 67 46, teł. 433 35 56 ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 z dnia 28.04.2017r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2016 Rektora UPWr z dnia 25 stycznia 2016 roku Procedura antymobbingowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU

POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU POLITYKA RÓWNOŚCI SZANS I PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU I ZASTRASZANIU Wrocław, 14.08.2017 r. SPIS TREŚCI 2 1 2 4 5 7 DEKLARACJA DEFINICJE PROCEDURA W PRZYPADKU DYSKRYMINACJI PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA NĘKANIU

Bardziej szczegółowo

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? Ewa Czemierowska - Koruba

Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? Ewa Czemierowska - Koruba Jak przeciwdziałać agresji i przemocy w szkole? Ewa Czemierowska - Koruba Dlaczego tak trudno działać? Brak działania zespołowego, współpracy i wymiany informacji Brak konsekwencji Brak działań długofalowych;

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU W ZATRUDNIENIU POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DOKUMENT W SPRAWIE:

PROCEDURA INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU W ZATRUDNIENIU POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DOKUMENT W SPRAWIE: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PPPP w Tarnowie Dokument przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego Strona 1 z 9 PROCEDURA DOKUMENT W SPRAWIE: INFORMOWANIE PRACOWNIKÓW O RÓWNYM TRAKTOWANIU

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU DLA

PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU DLA PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU DLA PRACOWNIKÓW XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Podstawa prawna: Konstytucja RP art. 24, art. 32 i art. 33 kodeks

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka zjawiska i program zapobiegania

Charakterystyka zjawiska i program zapobiegania Charakterystyka zjawiska i program zapobiegania Mbbing i bullying-definicje Mobbing: polega na szykanowaniu jednostki zazwyczaj przez grupę. Oznacza terror psychiczny: zaczepianie, izolowanie, obmawianie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Z dnia 7 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Z dnia 7 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 1/2013 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach Z dnia 7 marca 2013 roku W sprawie :Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzeszczanach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 12/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Polityki Antymobbingowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Na podstawie art. 94 3

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13w Rybniku

ZARZĄDZENIE nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13w Rybniku Rybnik, dnia 2016-01-29 ZARZĄDZENIE nr 7/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13w Rybniku W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracowni Językowej w ZSP-13 w Rybniku-Szkole Podstawowej nr 15 Na

Bardziej szczegółowo

Przemoc i agresja rówieśnicza ( dziecko ofiara - sprawca)

Przemoc i agresja rówieśnicza ( dziecko ofiara - sprawca) Przemoc i agresja rówieśnicza ( dziecko ofiara - sprawca) Mazowiecki Kurator Oświaty Delegatura Ciechanów Zespół Szkół Ponadgmnazjalnych w Zielonej ZSP Zielona 2014 Przemoc narusza podstawowe prawo każdego

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU CZŁOWIEKA. Część III. Przemoc wobec osób niepełnosprawnych

PRZEMOC NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU CZŁOWIEKA. Część III. Przemoc wobec osób niepełnosprawnych PRZEMOC NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU CZŁOWIEKA Część III Przemoc wobec osób niepełnosprawnych 1 DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Najszersza definicja niepełnosprawności zawarta została w konwencji Narodów zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Psychospołeczne zagrożenia w miejscu

Psychospołeczne zagrożenia w miejscu Psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy i metody ich oceny Anna Łuczak Wrocław 27 maja 2015 POWODY dla których należy! (warto?) oceniać stres i psychospołeczne zagrożenia w miejscu pracy Europejska

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia obowiązująca w Szkole

Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia obowiązująca w Szkole Procedura postępowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczania się przemocy przez nauczyciela wobec ucznia obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁAWKOWIE

WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁAWKOWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2015 Zarządcy MOK z dnia 07.09.2015 r WEWNĘTRZNA POLITYKA ANTYMOBBINGOWA W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W SŁAWKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Celem ustalenia Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego.

Wstęp. Zebrane dane przeanalizowano i ujęto w formie Diagnozy zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Diagnoza zjawiska przemocy w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu piaseczyńskiego. Wykonana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ROK 2017. Wstęp Do udziału w programie Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Pozawynagrodzeniowe metody motywowania kadry dydaktycznej dr hab. Adam Grzegorczyk Do czego dążą ludzie? Osiągnięcia Akceptacja Uznanie Awanse Praca Możliwość rozwoju Autonomia i odpowiedzialność O motywacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych

Szanowni Państwo. NOWOŚĆ: Superwizja Trening umiejętności interpersonalnych Treningu umiejętności komunikacyjnych Szanowni Państwo Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Domów Pomocy Społecznej jak i Środowiskowych Domów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 Załącznik do uchwały Nr III/7/11 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 23 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2013 1 I. WSTĘP Rodzina jest podstawowym i najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo