Przestrzeń powietrzna 3 koncepcje Paryska 1919 r o międzynarodowej żegludze lotniczej 1929

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przestrzeń powietrzna 3 koncepcje Paryska 1919 r o międzynarodowej żegludze lotniczej 1929"

Transkrypt

1 Przestrzeń powietrzna: Przestrzeń znajdująca się nad powierzchnią ziemi i sięgająca do granicy z przestrzenią kosmiczną- def.podana przez doktrynę. Mówiąc o przestrzeni powietrznej rozważano zasadniczo 3 koncepcje; Status przestrzeni powietrznej mógł być: 1. całkowicie wolny- (jak wolność mórz otwartych) przestrzeń dostępna dla wszystkich, korzystanie przez państwa na zasadzie równości. Koncepcja określona w 1901r. przez znanego prawnika Fauchilla. Po ogłoszeniu tej koncepcji także Instytut Prawa Międzynarodowego zaakceptował w 1906 r. tezę o wolności przestrzeni powietrznej swoje stanowisko zrewidował w 1911 r. mówiąc, że o wolności możemy mówić w odniesieniu do żeglugi powietrznej a państwa mają prawa wprowadzać swoje ograniczenia ze względu na bezpieczeństwo. 2. Przestrzeń należy podzielić na 2 strefy, z których dolna przestrzeń podlegałaby zwierzchnictwu państw, natomiast górna strefa byłaby wolna i dostępna dla żeglugi międzynarodowej. 3. Koncepcja poddania przestrzeni powietrznej zwierzchnictwu państwa, nad którym ta przestrzeń się znajduje.- koncepcje zwierzchnictwa terytorialnego państwa w przestrzeni powietrznej nad jego terytorium - w związku z tą zasadą prof. Berezowski sformułował teorię nierozerwalności przylegania przestrzeni powietrznej do jej podbudowy- status przestrzeni jest analogiczny do statusu jej podbudowy; PO I WŚ zaczęła przeważać opinia o zwierzchnictwie państw nad przestrzenią powietrzną- konwencja Paryska z 1919 r o międzynarodowej żegludze lotniczej- państwo ma zwierzchnictwo nad przestrzenią powietrzną znajdującą się nad jego terytorium. ( duże znaczenie konwencji dla umów dwustronnych później zawieranych jak i umów między państwami nie stronami konwencji np. konwencja ibero-amerykańska z 1926 r, lub hawańska z 1928 r.) 1929 r. podpisana konwencja warszawska o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących przewozu lotniczego -prywatnoprawne aspekty przewozów międzynarodowych, uzupełniona po II WŚ, w 1955 r. protokołem haskim, w 1961 r. konwencją z Gudalajaru o przewozie lotniczym wykonywanym przez osobę inną niż przewoźnik umowny, w 1971 r. protokołem montrealskim o poszerzaniu odpowiedzialności przewoźników za bezpieczeństwo pasażera, konwencja paryska została zastąpiona w 1944 r. konwencją chicagowską, powtórzyła tezę o zwierzchnictwie państwowym nad obszarem przestrzeni powietrznej ( Polska stroną).dotyczy lotów nieregularnych. Do konwencji dołączono jeszcze 2 dodatkowe umowy-strony konwencji mogą dowolnie te umowy zaakceptowaćprzystąpić do jednego układu, bądź do obu, dotyczą one lotów regularnych samolotów cywilnych 1. umowa uzupełniająca konwencję chicagowską- układ o tranzycie międzynarodowych służb cywilnych ( Polska jest Stroną), to tzw.układ o dwóch wolnościach: określa 2 podstawowe wolności techniczne: - wolność przelotu, ale bez prawa lądowania - wolność techniczna- tranzytowa, prawo przelotu z lądowaniem, ale tylko w celach technicznych, niehandlowych;(np. awaria, uzupełnienie paliwa); 2. druga umowa to układ o tzw. Pięciu wolnościach układ o międzynarodowym transporcie lotniczym; ( Polska nie jest Stroną) - są tu również zawarte 2 wolności techniczne z układu o tranzycie..+ układ obejmuje 3 wolności handlowe: wolność przewożenia pasażerów i towarów z państwa przynależności statku powietrznego wolność zabierania pasażerów i towarów do państwa przynależności statku powietrznego wolność przywożenia pasażerów i towarów z państw trzecich oraz zabierania pasażerów i towarów do tych państw konwencja chicagowska definiuje statki powietrzne jako wszelkie aparaty mogące utrzymywać się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza, w polskim prawie lotniczym z 1962 r. są to wszelkie pojazdy mogące utrzymać się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza. Konwencja powołuje do życia Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO, która tworzy prawnie wiążące reguły dotyczące żeglugi powietrznej. Jeśli chodzi o międzynarodowe prawo lotnicze karne to główne umowy to: Konwencja Tokijska z 14 września 1963 w sprawie przestępstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych Konwencja haska z 16 grudnia 1970 o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkiem powietrznym Konwencja montrealska z 23 września 1971 o zwalczaniu czynów bezprawnych skierowanych przeciwko bezpieczeństwu ruchu lotniczego

2 Przestrzeń kosmiczna- przestrzeń ponad przestrzenia powietrzną i obejmuje ciała niebieskie Główny problem to problem określenia górnej granicy przestrzeni kosmicznej, nie została określona w międzynarodowym prawie lotniczym, ani kosmicznym. Impulsem do zajęcia się przestrzenią kosmiczną były pierwsze sztuczne satelity umieszczone na orbitach okołoziemskich. Wyścig między USA a ZSRR doprowadził w 1957 r. do umieszczenia przez ZSRR pierwszego sztucznego satelity ( sputnik I),w 1958 USA umieściły swój. Pierwsze loty w przestrzeń kosmiczną - lot Gagarina załogowy 12 IV 1961, na Księżycu N. Armstrong i E. Aldrin 20 VII ZO ONZ powołało Komitet do spraw Pokojowego Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej 1963 ZO ONZ uchwaliło Deklarację zasad rządzących działalnością państw w zakresie badania i wykorzystywania przestrzeni kosmicznej- pokojowe wykorzystywanie 5 VIII 1963 układ moskiewski o zakazie prób z bronią jądrową 27 I 1967 Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i korzystania z przestrzeni kosmicznej, wprowadzał: - demilitaryzację, neutralizację, zakaz używanie i testowania broni jakiegokolwiek rodzaju, zakaz manewrów wojskowych - pokojowe wykorzystanie Księżyca i ciał niebieskich - tj. swoboda prowadzenia pokojowych działań w przestrzeni kosmicznej - przestrzeń nie podlega zawłaszczeniu, użytkowaniu i okupacji - prowadzenie rejestru statków kosmicznych obowiązek rejestracji potwierdzony w 1974r. 22 IV 1968 umowa o ratowaniu kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, umowa wprowadza: - obowiązek państw pomocy kosmonautom kiedy statek ulegnie awarii- kosmonauci to wysłannicy całej ludzkości; - obowiązek zwrotu obiektu kosmicznego, bez prawa badań na nim i inspekcji! 29 luty 1972 traktat o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne: -odp. Na zasadzie ryzyka-szkody wyrządzone w przestrzeni powietrznej i na powierzchni ziemi,i na zasadzie winy w przestrzeni kosmicznej, odp.solidarna kilku państw. Układ o działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich Nowy Jork 1979-koncepcja wspólnego dziedzictwa ludzkości Zagadnienia które nie doczekały się regulacji: - granice przestrzeni kosmicznej: prof. Berezowski przyjmował jako kryterium wyznaczenia granicy przestrzeni kosmicznej, możliwość wykonywania żeglugi powietrznej, więc ok.80km nad ziemią, prof. Góralczyk przyjmował tu najniższy punkt toru po jakim poruszają się sztuczne satelity ziemi tzw.periguem,ok.90 km nad ziemią, jako wyznacznik; w pracach Komitetu dspr. Pokojowego Wykorzystywania Przestrzeni Kosmicznej mowa o tym, że granica znajduje się pomiędzy 80 a 100 km nad ziemią; - orbita geostacjonarna- orbita okołorównikowa, znajdująca się na wysokości 35800km nad ziemią, satelita umieszczony na tej orbicie jest przez cały czas nad tym samym obszarem kuli ziemskiej-zapewnia to optymalny przekaz, względy bezpieczeństwa nakazują zachowanie odległości co 2 stopnie, tzn. że tylko 180 obiektów może być tam umieszczonych; problem zatem równości państw, kto może umieścić swój obiekt?? - Sprawa śmieci kosmicznych, obiekty nad którymi państwa wypuszczające straciły kontrolę - Prowadzenie wieloaspektowych badań Ziemi z kosmosu- teledetekcja - Wykorzystywanie paliwa jądrowego do napędzania obiektów kosmicznych

3 Status cieśnin w prawie międzynarodowym: Cieśniny międzynarodowe stanowią naturalne połączenia morskie między obszarami otwartymi dla żeglugi międzynarodowej. Sytuacja prawa cieśnin zależy od szerokości cieśnin i rodzaju mórz jakie łączy. Uregulowania wynikające z prawa morza mają charakter ogólny, a szczególny umowy międzynarodowe dot. konkretnych cieśnin. Regulacja z konwencji genewskiej z 1958 r. (wtedy szerokość morza teryt. nie była uregulowana): Jeśli szerokość cieśniny nie przekraczała podwójnej szerokości morza terytorialnego, to mówimy o cieśninach terytorialnych, przepływ miał odbywać się na zas. Prawa nieszkodliwego przepływu( to samo prawo jak na morzu teryt.), gdyż są to cieśniny w całości wypełnione wodami terytorialnymi. Gdy szerokość cieśniny przekraczała podwójną szerokość morza terytorialnego, to w środkowej części cieśniny istniał pas nieobjęty wodami terytorialnymi, zatem mieliśmy wolność żeglugi jak na morzu otwartym. Regulacja konwencji z 1982 r. ( szerokość morza teryt. 12 mil): W związku z podpisaniem Konwencji o prawie morza z Montego Bay i przyznaniu państwu nadbrzeżnemu prawo do 12-milowego morza terytorialnego znaczna ilość cieśnin straciła swój charakter. Zgodnie z art. 37 Konwencji od tej pory cieśniny o szerokości mniejszej niż podwójna szerokość morza teryt. ( cieśniny terytorialne) czyli dziś mniejsze niż 24 mile morskie są nazywane cieśninami używanymi do żeglugi morskiej. Prawo nieszkodliwego przepływu zastąpiono prawem NIEZAKŁÓCONEGO TRANZYTU, zatem szybki i nieprzerwany przepływ oraz przelot!! A statki podwodne mogą przepływać bez wynurzenia. Jest to szersze prawo - Regulacja ta dotyczy cieśnin łączących część morza pełnego albo wse z drugą częścią morza pełnego albo wse. Cieśniny o szerokości większej nić szerokość morza terytor. czyli szerszej niż 24 mile objęte są wolnością żeglugi i przelotu, jak na morzu otwartym, art. 36 Konwencji. Regulacja cieśnin łączących część morza pełnego albo wse z morze terytorialnym innego państwa: Obowiązuje nadal prawo nieszkodliwego przepływu tj. na morzu terytorialnym. Art. 45 Konwencji. Konwencja wymienia jeszcze inne cieśniny np. między wyspą a lądem, art. 38.1; uregulowane odrębnymi umowami art. 35. Np. cieśniny bałtyckie i czarnomorskie: Cieśniny bałtyckie: Mały Bełt, Duży Bełt, Sund Łączą morze Bałtyckie z Północnym Zwierzchnictwo Dani X XVII w. Dominium Maris Baltici, opłaty za przepływ przez cieśniny XV XIX w. Ustanowione przez króła Eryka V, wojny duńsko szwedzkie, Szwecja uzyskuje prawo do wschodniego brzegu c. Sund; 14 III 1857 traktat podpisany w Kopenhadze Dania zgodziła się na zniesienie opłat w zamian za jednorazowe odszkodowanie, brak jednak postanowień co do przepływu okrętów wojennych regulacje prawa wewnętrznego; w okresie wojennym cieśniny niedostępne dla żeglugi; po II WŚ Dania wydaje przepisy ograniczające przepływ okrętów wojennych w 1951 r. okręty wojenne notyfikują swój przepływ na 8 dni wcześniej ( okręty NATO zwolnione z takiej notyfikacji); 1976 r. zmieniono przepisy jeśli przepływa nie więcej niż 3 okręty wojenne jednego państwa to Dania godzi się na przepływ bez notyfikacji; przepływ przez Mały Bełt zawsze wymaga notyfikacji. Cieśniny czarnomorskie: Dardanele M. Marmara z M. Egejskim Bosfor M. Czarne z M. Marmara Trzy okresy w historii cieśnin: zamknięte dla żeglugi M. Czarne morzem wewn. Pod koniec XVII w Rosja dzięki Piotrowi I zdobywa port Azow 1696 okres porozumień dwustronnych Rosji i Turcji: zniesiono ograniczenia w przepływie rosyjskich statków handlowych wszystkie statki mogą przepływać bez względu na banderę rosyjskie okręty wojenne również mogą przepływać okres porozumień wielostronnych:

4 konwencja londyńska, swoboda przepływu statków handlowych, zakaz przepływu rosyjskich wojennych; kongres paryski, neutralizacja M.Czarnego, swoboda przepływu dla statków handlowych zniesienie neutralności, ale utrzymano zakaz korzystania przez okręty wojenne - podczas I WŚ zakaz przepływu statków handlowych państw uczestniczących w wojnie - konwencja lozańska 1923, otwarcie cieśnin dla okrętów wojennych z ograniczeniem co do dużej liczby jednostek - konwencja z Montreaux 20 lipca 1936, główne postanowienia: swoboda żeglugi dla statków handlowych podczas pokoju zakaz żeglugi nieprzyjacielskich statków handlowych w czasie wojny toczonej przez Turcję okręty wojenne w czasie pokoju mają obowiązek notyfikacji 8 15 dniowej przed planowanym przepływem, dodatkowo okręty wojenne państw nieczarnomorskich mają ograniczenia tonażowe, (podobnie gdy Turcja jest neutralna w konflikcie) w czasie wojny, gdy Turcja jest stroną wojującą, przepływ statków wojennych zależy od swobodnego uznania Kanały międzynarodowe - to drogi wodne utworzone sztucznie łączące morza otwarte. Sytuacja prawna kanałów uregulowana jest w umowach dot. Poszczególnych kanałów. Wody międzynarodowych kanałów są uważane za wody wewnętrzne, jednak w przeciwieństwie do morskich wód wewnętrznych, na kanałach morskich obowiązuje zasada swobody żeglugi statków handlowych i okrętów wojennych wszystkich bander. 2 warunki są konieczne w celu uznania kanału za międzynarodowy: suweren musi wyrazić zgodę na umiędzynarodowienie zostaje uznana swoboda żeglugi dla statków handlowych i wojennych bez różnicy bander ( państwo pod którego zwierzchnictwem pozostaje kanał może wydawać obowiązujące zarządzenia porządkowe) Kanał Sueski Łączy M. Śródziemne z Oceanem Indyjskim poprzez M. Czerwone. Budowany w latach Długość 160 km. - Pierwsza regulacja 1886, kanał traktowany jako część terytorium Egiptu, akty jednostronne; - Po wojnie ros. tur. I okupacji Egiptu przez Wlk.Brytanię 29 X 1888 traktat z Konstantynopola zawarty UMIĘDZYNARODOWIENIE KANAŁU. Stronami były Anglia, Francja, Holandia, Turcja, Rosja Włochy, Austro- Węgry. Postanowienia: Wolność żeglugi na czas wojny i pokoju dla wszystkich statków handlowych i okrętów wojennych Okręty państw nieprzyjacielskich przepływają w odstępach 24 godz. Działania wojenne podejmowane nie bliżej niż w promieniu 3 mil od portów dających dostęp do kanałów ( nie można go poddawać blokadzie- norma ta naruszona przez Niemcy i Turcję I WŚ oraz Niemcy i Włochy II WŚ; Po II WŚ w 1956 r. nacjonalizacja Towarzystwa Kanału Sueskiego, sprzeciw Francji, Anglii i Izraela ( interwencja zbrojna). SG ONZ podjął negocjacje r. odblokowanie kanału i potwierdzenie zasad z Konstantynopola przez Egipt. Ponowna blokada przez wojska izraelskie ( konflikt bliskowschodni). Następnie oficjalnie przywrócony do żeglugi. Kanał Panamski Łączy Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. Powstawał w Warunki klimatyczne i sanitarne utrudniały budowę. 3 umowy decydują o statusie kanału: 1901 umowa między Wielką Brytanią i USA USA przysługiwało prawo kontrolowania, rozbudowy i dzierżawy kanału panamskiego; 1903 umowa między Panamą i USA USA ma prawo wieczystej dzierżawy kanału panamskiego oraz prawo do 10 milowego pasa ziemi wzdłuż kanału w celu dokończenia budowy, w zamian Panama otrzymała rentę pieniężną; kanał wolny do żeglugi; 1977 umowa między Panamą i USA, Panama uzyskała zwierzchnictwo nad kanałem, USA przysługiwało prawo do obrony kanału; wojska USA powoli się wycofują ze strefy kanału; z dniem 31 grudnia 1999 wszystkie uprawnienia USA do kanału wygasły. Kanał Kiloński Łączy M. Bałtyckie z M. Północnym. Alternatywne przejście dla cieśnin duńskich. Wybudowany przez Niemcy.

5 W 1913 oddany do użytku Zgoda na przepływ konieczna. Traktat wersalski 1919 przekształca go w KANAŁ MIĘDZYNARODOWY. Wolność żeglugi, ale dla państw będących w stanie pokoju z Niemcami zarówno jeśli chodzi o statki handlowe jak i okręty wojenne orzeczenie STSM w sprawie statku WIMBLEDON potwierdziło postanowienia wersalskie. W 1936 Rzesza wypowiedziała postanowienia traktatu. Notę jednak uznano za niezgodną z prawem międzynarodowym i po II WŚ kanał znalazł się w strefie brytyjskiej, przywrócono go dla żeglugi.

6

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949)

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) PRAWO LOTNICZE ŹRÓDŁA Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) Porozumienie w sprawie wykonywania międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Terytorium w prawie międzynarodowym

Terytorium w prawie międzynarodowym Terytorium w prawie międzynarodowym mgr Stefania Kolarz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr stefania.kolarz@uwr.edu.pl Reżimy terytorialne w PMP Antarktyka

Bardziej szczegółowo

Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017

Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017 Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017 1. Etapy rozwoju prawa międzynarodowego 2. Definicja prawa międzynarodowego 3. Istota prawa międzynarodowego (woluntaryzm, pozytywizm prawniczy, normatywizm,

Bardziej szczegółowo

Loty kosmiczne. dr inż. Romuald Kędzierski

Loty kosmiczne. dr inż. Romuald Kędzierski Loty kosmiczne dr inż. Romuald Kędzierski Trochę z historii astronautyki Pierwsza znana koncepcja wystrzelenia ciała, tak by okrążało Ziemię: Newton w 1666 roku przedstawił pomysł zbudowania ogromnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19 Spis treści Wykaz skrótów................................... 17 Wstęp......................................... 19 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne....................... 21 1. Co to jest społeczność międzynarodowa?...............

Bardziej szczegółowo

mgr Agnieszka Fortońska Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Publicznego Międzynarodowego i Prawa Europejskiego

mgr Agnieszka Fortońska Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Publicznego Międzynarodowego i Prawa Europejskiego mgr Agnieszka Fortońska Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Publicznego Międzynarodowego i Prawa Europejskiego afortonska@gmail.com DEFINICJE TERRORYZMU LOTNICZEGO: Według A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Państwo w prawie międzynarodowym. Podmiotowość, kompetencje, zmiany terytorialne

Państwo w prawie międzynarodowym. Podmiotowość, kompetencje, zmiany terytorialne Państwo w prawie międzynarodowym Podmiotowość, kompetencje, zmiany terytorialne Elementy państwa terytorium ludność władza państwowa Warunki istnienia suwerenność niezależność wyłączność jurysdykcyjna

Bardziej szczegółowo

PRAWO LOTNICZE MIĘDZYNARODOWE KONWENCJE PRAWA LOTNICZEGO

PRAWO LOTNICZE MIĘDZYNARODOWE KONWENCJE PRAWA LOTNICZEGO PRAWO LOTNICZE MIĘDZYNARODOWE KONWENCJE PRAWA LOTNICZEGO Teoretyczny Kurs Szybowcowy i Samolotowy Aeroklubu Łódzkiego Co to jest prawo międzynarodowe? Zespoły y norm regulujących współprac pracę poszczególnymi

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz literatury XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1 Tabl. 1. Społeczność międzynarodowa 3 Tabl. 2. Prawo międzynarodowe publiczne pojęcie 4 Tabl. 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc...

Gdy pasażerowi odmówiono przyjęcia na pokład ze względu na brak wolnych miejsc... Prawa pasażera UE Jeśli są problemy Unia Europejska ustanowiła szereg praw w celu zapewnienia pasażerom lotniczym odpowiedniej obsługi. Linie lotnicze obsługujące dany lot są zobowiązane do przewozu pasażera

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury i zbiorów dokumentów...

Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury i zbiorów dokumentów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury i zbiorów dokumentów... V XVII XXI Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Definicja prawa międzynarodowego... 1 2. Pochodzenie nazwy... 1 3. Prawo międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

TERRORYZM LOTNICZY MIĘDZYNARODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA. Dr Anna Konert

TERRORYZM LOTNICZY MIĘDZYNARODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA. Dr Anna Konert TERRORYZM LOTNICZY MIĘDZYNARODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Dr Anna Konert Dziesięciu ludzi działających razem może sprawić, że zadrży sto tysięcy rozproszonych Mirabeau Terroryzm w powietrzu - Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej.

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej. karta pracy nr 1 (część 3, grupa 1) kwiecień 1961 Gagarin lipiec 1958 NASA Nikt nie wiedział, czy Gagarin przeżyje tę misję. Sputnik1 wystrzelili na orbitę naukowcy ze Związku Radzieckiego. Amerykańscy

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik)

Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Konwencje genewskie, Genewa, 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r., nr 38, poz. 171, załącznik) Rozdział I Postanowienia ogólne Artykuł 2 Niezależnie od postanowień, które wejdą w życie już w czasie pokoju,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Świat po wielkiej wojnie

Świat po wielkiej wojnie Świat po wielkiej wojnie 1. Konferencja pokojowa w Paryżu Początek to styczeń 1919r. Obradami kierowała Rada Najwyższa; złożona z przedstawicieli 5 zwycięskich mocarstw: 1. USA (prez. Wilson), 2. Wielka

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 września 2014 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2014/0021 ( NLE) 12052/14 JUSTCIV 206 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2009/2010 Przedmiot: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Punkty ECTS: 9.00

WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2009/2010 Przedmiot: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Punkty ECTS: 9.00 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2009/2010 Przedmiot: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Punkty ECTS: 9.00 PUBLICZNE Kod przedmiotu: 0700-PS5-2PMP Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Transport samochodowy Transport samochodowy

Transport samochodowy Transport samochodowy Komunikacja Komunikacja Transport przemieszczanie osób, towarów i energii na odległość Łączność przekazywanie informacji na odległość Poziom podstawowy Rozwija się od początków XX wieku Obecnie to najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Pokojowe rozstrzyganie sporów

Pokojowe rozstrzyganie sporów Pokojowe rozstrzyganie sporów KNZ art. 3 - wyłącznie metodami pokojowymi art. 33 wskazuje metody spór prawny, a nie faktyczny czy polityczny Negocjacje art. 36 KNZ zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego AIRLAW.PL Stan prawny 16.01.2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego Na podstawie art. 202 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w różnego rodzaju działaniach stabilizacyjno-bojowych w odległych rejonach świata oraz realizacja zobowiązań sojuszniczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Lot na Księżyc. Misja Apollo 11

Lot na Księżyc. Misja Apollo 11 Lot na Księżyc. Misja Apollo 11 Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego WFiA UZ 1 / 14 Program Apollo wyścig kosmiczny (wyścig zbrojeń, zimna wojna) pomiędzy USA i ZSRR cel: przejęcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia

Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia Dr inż. Marcin Kiciński marcin.kicinski@put.poznan.pl www.kicinski.eu Publikacje dot. zagadnień prawnych w transporcie lotniczym 2 1 Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ

WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ SPIS TREŚCI WSTĘP... Błąd! Nie zdefiniowano WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ... Błąd! Nie zdefiniowano 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO... Błąd! Nie zdefiniowano 1.1. Definicje prawa lotniczego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki Słowo wstępne Przedmowa do czwartego wydania Wykaz skrótów ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

1.01. Kosmiczna mapa mieci 1.02.

1.01. Kosmiczna mapa mieci 1.02. 1. WPROWADZENIE 1.01. Kosmiczna mapa śmieci 1.02. Źródła zanieczyszczenia przestrzeni okołoziemskiej 1.03. Kolizje w kosmosie 1.04. Powroty kosmicznego złomu na Ziemię 1.05. Inne kolizje w kosmosie i powroty

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m. Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian 1. 1. Orbita każdej planety jest elipsą, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Treść tego prawa podał a) Kopernik. b) Newton. c) Galileusz. d) Kepler..

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja geopolityczna. Robert Brzoza

Aktualna sytuacja geopolityczna. Robert Brzoza Aktualna sytuacja geopolityczna Robert Brzoza 1 2 http://www.understandingwar.org 3 http://www.understandingwar.org Strategia ISIS Krzyżyk lokalizacja jednej lub większej liczby guwernii. Brąz teren wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od Redaktorów Dedykacja O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu Wykaz Autorów Wykaz skrótów Część I. Państwo i terytorium zagadnienia ogólne

Spis treści Od Redaktorów Dedykacja O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu Wykaz Autorów Wykaz skrótów Część I. Państwo i terytorium zagadnienia ogólne Od Redaktorów... Dedykacja... O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu... Wykaz Autorów... Wykaz skrótów... Część I. Państwo i terytorium zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści

Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, Spis treści Prawo i procedury lotnicze / Henryk Jafernik, Radosław Fellner. Gliwice, 2015 Spis treści WSTĘP 11 WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ 13 1. WSTĘP DO MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA LOTNICZEGO 15 1.1. Definicje prawa lotniczego

Bardziej szczegółowo

OD STAROŻYTNOŚCI DO R.

OD STAROŻYTNOŚCI DO R. Spis treści WSTĘP 13 Rozdział 1 Dzieje CYPRU OD STAROŻYTNOŚCI DO 1878 R. 1.1. Historia Cypru do podboju tureckiego w 1571 r. 21 1.2. Cypr pod rządami Turków w latach 1571-1878 27 1.3. Sytuacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim 1) Art. 1. 1. Ustawa określa szczegółowe zasady: 1) funkcjonowania systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2)

(Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 2) 2002R0889 PL 30.05.2002 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 889/2002 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV Wykaz literatury i zbiorów dokumentów.... Rozdział 1. Zagadnienia ogólne... 1 1. Definicja prawa międzynarodowego... 1 2. Pochodzenie nazwy... 2 3. Prawo międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej umową Po zjednoczeniu Niemiec w dniu 3 października 1990 r. niektóre umowy międzypaństwowe zawarte przez Polską Rzeczpospolitą

Bardziej szczegółowo

STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UG GDAŃSK, 26 LUTEGO 2015 STATEK, POLSKA PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU, REJESTR STATKÓW MORSKICH ZARYS PROJEKTU ZMIAN KODEKSU MORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r.

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635)

o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 2701 IV kadencja S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o wyposażeniu morskim (druk nr 2635) Marszałek Sejmu na podstawie art. 37

Bardziej szczegółowo

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska

Hałas statków powietrznych 2. Emisje z silników statków powietrznych. Ochrona środowiska 2 Lata 60-te XX wieku - wzrost zainteresowania problemami ochrony w sąsiedztwie lotnisk 1971 - uchwalenie przez Radę ICAO międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania w zakresie hałasu lotniczego

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym 1. Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.5.2016 r. COM(2016) 303 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin w sprawie

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu?

Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Prawa pasażerów w UE - jak bezpiecznie dojechać, dolecieć a może dopłynąć do celu? Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Zawartość prezentacji Omówienie głównych obszarów regulacji

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 11 grudnia 2013 r. (OR. en) 14707/1/13 REV 1 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460

PUBLIC RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 11 grudnia 2013 r. (OR. en) 14707/1/13 REV 1 LIMITE PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 Conseil UE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 11 grudnia 2013 r. (OR. en) PROJEKT PROTOKOŁU 1 Dotyczy: 14707/1/13 REV 1 LIMITE PUBLIC PV/CONS 46 TRANS 524 TELECOM 259 ENER 460 3261. posiedzenie RADY UNII

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

Sfałszowany lot Gagarina

Sfałszowany lot Gagarina Sfałszowany lot Gagarina 12 kwietnia 1961 roku, radziecki pilot wojskowy Jurij Gagarin dokonał niezwykłego wyczynu w historii lotnictwa, którym było zatoczenie pętli wokół Ziemi na statku kosmicznym Wostok

Bardziej szczegółowo

JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie

JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie JEDZIEMY NAD... Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie, Bałtyk płytkie morze śródlądowe na szelfie kontynentalnym w północnej Europie. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie (Sund, Mały i Wielki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Plusgrade - Regulamin

Program Plusgrade - Regulamin Program Plusgrade - Regulamin Regulamin Poniższy regulamin ( Regulamin ) stosuje się do nowej funkcjonalności o nazwie Plusgrade LP ( Plusgrade ) umożliwiającej wszystkim pasażerom posiadającym potwierdzony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 30 kwietnia 2004 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych,

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. Przedmiot opinii. Opinia prawna sporządzona została na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe

Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ A 388068 Bezpieczeństwo ' polityczne i wojskowe Redakcja i opracowanie: Andrzej Ciupiński Kazimierz Malak WARSZAWA 2004 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 CZĘŚĆ I. NOWE PODEJŚCIE DO POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Prawo morza. Rozdział 5. I. Wprowadzenie

Prawo morza. Rozdział 5. I. Wprowadzenie Rozdział 5 Prawo morza I. Wprowadzenie 1. Prawo morza to gałąź prawa międzynarodowego publicznego, zajmująca się regulacją stref morskich i kompetencjami państw na tych strefach, a także jurysdykcją państw

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE. Kod przedmiotu: Cna 3. Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4. Kierunek: Nawigacja 5. Specjalność: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA. z dnia 31 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 1069 USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

Grawitacja - powtórka

Grawitacja - powtórka Grawitacja - powtórka 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, jeśli jest A. Jednorodne pole grawitacyjne istniejące w obszarze sali lekcyjnej jest wycinkiem centralnego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia

Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia Prawo transportowe Transport lotniczy Wybrane zagadnienia Dr inż. Marcin Kiciński marcin.kicinski@put.poznan.pl www.kicinski.eu Publikacje dot. zagadnień prawnych w transporcie lotniczym 2 dr inż. Mracin

Bardziej szczegółowo

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek

Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Katarzyna Kaczmarek Straż Graniczna po wejściu Polski do Unii Europejskiej Katarzyna Kaczmarek Agenda Trochę historii Zmiany na granicach po wejściu do strefy Schengen i zmiany zadań SG Zmiany strukturalne Zmiany zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań. (EUROPEISTYKA studia drugiego stopnia)

Katalog pytań. (EUROPEISTYKA studia drugiego stopnia) Katalog pytań na egzamin dyplomowy z prawa międzynarodowego publicznego (EUROPEISTYKA studia drugiego stopnia) 1. Zdefiniuj pojęcie prawa międzynarodowego publicznego. 2. WskaŜ cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

NSA I mgr Maja Zając TERYTORIUM CZ. 2

NSA I mgr Maja Zając TERYTORIUM CZ. 2 NSA I mgr Maja Zając TERYTORIUM CZ. 2 1 STREFA PRZYLEGŁA Status prawnomiędzynarodowy strefy przyległej? Art. 33 LOSC zakres uprawnień państwa nadbrzeżnego: Przed wpłynięciem na morze terytorialne państwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK: PRAWO

UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK: PRAWO UNIWERSYTET GDAŃSKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KIERUNEK: PRAWO MARCIN ŁAPIŃSKI nr albumu 170440 CHARAKTER PRAWNY TELEDETEKCJI SATELITARNEJ W ŚWIETLE PRAWA KOSMICZNEGO Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Środki transportu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Najczęściej zadawane pytania

Środki transportu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009. Najczęściej zadawane pytania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU Dyrekcja C Zintegrowane Działania Adaptacyjne i Technologie Niskoemisyjne CLIMA.C.2 - Transport i ochrona warstwy ozonowej Środki transportu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI

PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI Toronto 2010 2015 Spotkania klubów PiS Audycje radiowe Kraków Londyn Spotkania z Polonią 2014 2013 Kluby Gazety

Bardziej szczegółowo

Loty Załogowe KOSMONAUTYKA Wykład nr 10. Piotr Wolański

Loty Załogowe KOSMONAUTYKA Wykład nr 10. Piotr Wolański Loty Załogowe KOSMONAUTYKA Wykład nr 10 Piotr Wolański Wykład jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego LOTY ZAŁOGOWE WOSTOK MERCURY WOSCHOD GEMINI APOLLO

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ul. Trubakowska Chełm. Zasady odpowiedzialności przewoźników ul. Trubakowska 2 22-100 Chełm Zasady odpowiedzialności przewoźników Obowiązek nakładania kar na przewoźnika na gruncie prawa unijnego regulują przepisy Konwencji Wykonawczej do układu Schengen z dnia

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 2034)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk nr 2034) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 2212 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EUROPEJSKIEJ o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

Barbara Janusz-Pawletta

Barbara Janusz-Pawletta RAPORT PRAWNO-MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY UKŁADANIA RUROCIĄGÓW NA DNIE BAŁTYKU Barbara Janusz-Pawletta Prawo międzynarodowe dzieli obszary morskie na strefy charakteryzujące się szczególnymi reżimami prawnymi

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY KONTROLI ZBROJEŃ

MECHANIZMY KONTROLI ZBROJEŃ MECHANIZMY KONTROLI ZBROJEŃ Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej w sprawie statku Lotus (1927 rok) stwierdził, że: Prawo międzynarodowe normuje relacje pomiędzy niepodległymi państwami. [...]

Bardziej szczegółowo

A R T Y K U Ł G O Ś C I N N Y. Marek Żylicz * Problemy unifikacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego

A R T Y K U Ł G O Ś C I N N Y. Marek Żylicz * Problemy unifikacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego 8 A R T Y K U Ł G O Ś C I N N Y Marek Żylicz * Problemy unifikacji prawa międzynarodowego transportu lotniczego Spis treści I. Uwagi wstępne II. Ocena istniejącego systemu III. Czynniki kształtujące ekonomiczną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 912 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA a) z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r.

KONWENCJA. o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września 1971 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 48, poz. 348 Dz. U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37 KONWENCJA o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzona w Montrealu dnia 23 września

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (podstawa prawna: art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) 1. Proszę wpisać nazwę organu właściwego do wydania pozwolenia (organ,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo