Więcej informacji udzielają:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej informacji udzielają:"

Transkrypt

1

2 Więcej informacji udzielają: Eksperci badania i analizy : Andrzej Olbrysz tel: Andrzej Kozioski tel: Ekspert merytoryczny : Łukasz Madej tel: Media: Katarzyna Jeryszew tel:

3 Mechanizmy finansowania kosztów urbanizacji stosowane w krajach zachodnich dr Igor Zachariasz Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Dyrektor Instytutu Badao i Ekspertyz Samorządowych w Uczelni Łazarskiego

4 I. Systemy planistyczne paostw zachodnich. Podstawowe cechy Silna reglamentacja i koncentracja działao podmiotów prywatnych w przestrzeni Sanacja terenów zabudowanych i wyposażonych w infrastrukturę publiczną Zintegrowanie działao w przestrzeni władz lokalnych, regionalnych i centralnych Zapobieganie spekulacji gruntami - prawa pierwokupu - banki nieruchomości Inwestowanie po wybudowaniu (modernizacji) infrastruktury publicznej

5 II. Rola planów miejscowych w procesach urbanizacji Plany kierunkowe mają charakter strukturalny i długofalowy Plany miejscowe mają charakter krótkoterminowy i operacyjny Ustalenia planów miejscowych są podstawą realizacji infrastruktury publicznej Plany miejscowe bilansują koszt budowy infrastruktury i konieczne nakłady podmiotów prywatnych na jej realizację Plany miejscowe są źródłem zobowiązao władz publicznych i podmiotów prywatnych

6 III. Prawne instrumenty rozkładania kosztów urbanizacji na podmioty prywatne Instrumenty o charakterze administracyjnym: np. zobowiązania planistyczne (planning obligations) w Anglii Instrumenty o charakterze finansowym: np. opłata infrastrukturalna (Erschließungsbeitrag) w Niemczech, lokalna opłata infrastrukturalna (community infrastructure levy) w Anglii, opłaty kompensacyjne (mitigation fee) w USA (Kalifornia) Instrumenty o charakterze umownym: np. umowy dotyczącej rozwoju infrastruktury (Udbygningsaftaler om infrastruktur) w Danii, kontrakty na obszarach rozwojowych (Special arrangements in special development areas ) w Finlandii, porozumienia urbanistyczne (städtebauliche Verträge) w RFN Główny argument za ich stosowaniem: nie należy obciążad dotychczasowych podatników kosztami osiedlania się nowych mieszkaoców

7 IV. Instrumenty o charakterze administracyjnym zobowiązania planistyczne w Anglii Nakładane przy wydaniu pozwolenia planistycznego. W chwili ich podjęcia stają się wymagalne i wiążą także ewentualnego przyszłego właściciela gruntu Dotyczą: - wybudowania infrastruktury technicznej lub społecznej, - wpłacenia określonej kwoty przeznaczonej na budowę infrastruktury - stałych wpłat na utrzymanie infrastruktury - zapewnienia określonej liczby mieszkao o cenie niższej niż rynkowa (affordable housing) - rekompensowania wartości (np. przyrodniczych) utraconych w wyniku powstania zabudowy Stosowane z reguły przy większych projektach budowlanych

8 V. Instrumenty o charakterze finansowym opłaty infrastrukturalne Finansują całośd (Anglia, USA) lub określoną częśd kosztów budowy infrastruktury lokalnej (90% RFN) Wielkośd opłaty określana administracyjne Kwestie dyskutowane: - zasadności pobierania opłat na konkretne cele - metody kalkulacji opłaty

9 VI. Instrumenty o charakterze umownym Umowy pomiędzy gminą a podmiotami prywatnymi zawierane w oparciu o ustalenia planów miejscowych Umożliwiają w praktyce realizację dużych przedsięwzięd urbanistycznych Określają zasady finansowania infrastruktury publicznej przez podmioty prywatne objęte planem w drodze negocjacji

10 Model planowania i finansowania realizacji infrastruktury komunikacyjnej, technicznej oraz przestrzeni publicznych w Polsce przedwojennej dr Łukasz Złakowski absolwent Wydziału Prawa UW, Dyplom MBA University of New Brunswick, Doktorant i współpracownik prof. Zygmunta Niewiadomskiego.. Członek zespołu opracowującego tezy Kodeksu Budowlanego. Ekspert ministerialny. Od 2004 partner w firmie doradczej INPLUS Doradztwo Inwestycyjne.

11 Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (t.j. z 28 lutego 1939r.) Akt regulujący: Planowanie przestrzenne Scalania/podziały/formowanie nieruchomości Inwestycje publiczne Działania rewitalizacyjne Prawo budowlane (w tym normy techniczno-budowlane)

12 Plany zabudowania: Ogólne Dla obszaru całego osiedla lub znacznej jego części Plany wspólne dla kilku osiedli Plany regionalne dla województwa, a nawet kilku województw Szczegółowe na podstawie planu ogólnego, (dopuszczano w określonych przypadkach ich sporządzanie bez uprzedniego sporządzenia planu ogólnego) Osiedle miasto, miasteczko, uzdrowisko, osada wiejska, fabryczna oraz inne skupisko min. 10 budynków mieszkalnych

13 Plany zabudowania: Obowiązkowe dla przeprowadzenia regulacji i prawidłowego zabudowania miast i miasteczek (gmin miejskich) oraz uzdrowisk Dla pozostałych obszarów fakultatywnie (w miarę potrzeby) z wyjątkiem lokalizacji nowych osiedli, bądź inwestycji o paostwowym znaczeniu

14 Realizacja ulic, dróg, placów i wszelkich terenów użyteczności publicznej tylko na podstawie planów zabudowania

15 Nowe działki budowlane tylko: Na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji terenów W drodze scalenia działek niezabudowanych i niezdatnych do zabudowania W drodze łączenia/przekształcenia działek wadliwie zabudowanych i niezdatnych do zabudowania

16 Plan parcelacji terenów Konieczny dla podziału nieruchomości Wydzielane działki musiały byd tak projektowane, aby możliwe było ich zabudowanie Rozporządzenie określało nawet parametry dotyczące kształtu działek Co do zasady wymagany był wcześniejszy plan zabudowania oraz bezwzględnie zgodnośd z tym planem

17 Rodzaje partycypacji właścicieli w kosztach w związku z parcelacją: Koszty sporządzenia planu zabudowania dla obszaru podlegającego parcelacji ponosił właściciel tego obszaru

18 Rodzaje partycypacji właścicieli w kosztach w związku z parcelacją c.d.: W planie parcelacji właściwy organ mógł na podstawie ustaleo planu zabudowania zobowiązad właściciela do: Urządzenia (na jego koszt)ulic, dróg, placów, skwerów i parków przeznaczonych do użytku publicznego Utrzymywania tych urządzeo Przepisy wprowadzały zakaz przenoszenia na osoby trzecie prawa własności działek powstałych w wyniku parcelacji przed realizacją inwestycji, do których zobowiązany był właściciel Przeniesienie własności działek połączone z przeniesieniem na nabywców obowiązku utrzymywania wykonanych urządzeo

19 Rodzaje partycypacji właścicieli w kosztach w związku z parcelacją c.d.: Za korzystanie ze zrealizowanych na swój koszt urządzeo, właściciel (oraz nabywcy powstałych w wyniku parcelacji działek) nie mogli pobierad żadnych opłat Właściciele mogli żądad nieodpłatnego przejęcia przez gminę urządzonych przez siebie na obszarze parcelacji ulic, dróg, placów, skwerów oraz parków wraz z urządzeniami dopiero po zabudowaniu co najmniej jednej trzeciej działek

20 Scalanie działek budowlanych: Obejmowało działki niezabudowane, które ze względu na rozmiary, kształt lub położenie nie mogły byd zabudowane zgodnie z wymogami planu zabudowania Mogło objąd również działki zabudowane lub nadające się do zabudowy jeżeli było niezbędne dla prawidłowego ukształtowania struktury działek na danym obszarze Polegało na połączeniu w jedną wszystkich działek w granicach obszaru scalenia, a następnie jego racjonalnym podziale Nowo utworzone działki o wartości w stosunku do całego obszaru w zbliżonej proporcji jak poszczególne działki przed podziałem (gdyż wracały do właścicieli) Dopuszczano jednak spłaty/dopłaty, a nawet wyłącznie odszkodowanie w stosunku do niektórych właścicieli

21 Scalanie działek budowlanych partycypacja właścicieli: Ogół właścicieli obciążało odszkodowanie w przypadku zburzenia budynków lub likwidacji urządzeo w związku ze scaleniem Koszty postępowania scaleniowego mogły byd przeniesione na właścicieli działek do wysokości korzyści uzyskanych przez poszczególnych właścicieli Scalanie działek budowlanych mechanizmy ekonomicznego wsparcia właścicieli: Właściciele mogli żądad odroczenia partycypacji w kosztach scalenia do czasu sprzedaży działek lub ukooczenia na nich budowy Działki utworzone wskutek scalenia, wolne były od podatku paostwowych i samorządowych przez okres dwóch lat od daty zatwierdzenia projektu scalenia

22 Partycypacja właścicieli w kosztach urządzenia ulic i placów (z wyjątkiem obszarów objętych planem parcelacji) Urządzanie i utrzymywanie ulic i placów zadaniem gminy (ewentualnie innych podmiotów publicznych) Koszty pierwszego urządzenia ulic i placów mogły byd przenoszone w całości lub w części: Na właścicieli działek przyległych z uwzględnieniem osiąganych przez nich w skutek urządzenia ulicy lub placu korzyści Na właścicieli działek nie przylegających jeżeli osiągali w skutek urządzenia ulicy lub placu określone korzyści Gmina mogła żądad od właścicieli wniesienia zaliczki w wysokości nie przekraczającej wartości gruntu potrzebnego do urządzenia ulicy Właściciel mógł zwolnid się z obowiązku zaliczki pieniężnej odstępując gminie grunt o wartości odpowiadającej wymaganemu wkładowi pieniężnemu

23 Urządzania ulic i placów obowiązki gminy: Gmina była zobowiązana do przystąpienia do realizacji inwestycji w przeciągu roku od pobrania zaliczki, natomiast ukooczenia jej w przeciągu trzech lat Przekroczenie powyższych warunków skutkowało obowiązkiem zwrotu zaliczki

24 Dane o skutkach finansowych obecnych regulacji dla budżetów gmin. Szacunki zobowiązao samorządów będących wynikiem uchwalonych planów Arch inż. Andrzej Olbrysz Architekt, urbanista, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Gminie Lesznowola, która uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania w przestrzennego dla ponad 98% terenów.

25 1. Geneza badań Inicjatywa zbadania skutków finansowych, jakie wywołuje obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na budżety gmin powstała w środowisku działaczy samorządowych powiatu piaseczyńskiego. Powód: A. coroczny wzrost kosztów związanych z wypłatami odszkodowań za przejmowane grunty pod drogi gminne, B. brak przewidywanych wpływów z renty planistycznej, C. wzrost dochodów własnych gmin (głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i nieruchomości) nie pokrywa kosztów związanych z obligatoryjnym wykupem gruntów pod funkcje publiczne i ich urządzeniem.

26 Prażmów Tarczyn Konstancin Jeziorna Lesznowola Góra Kalwaria Piaseczno Plany zagospodarowania przestrzennego w gminach powiatu piaseczyńskiego % obszaru gminy dla którego podjęto uchwałę o sporządzeniu mpzp % obszaru gminy z obowiązującym mpzp

27 Koszt wypłaconych odszkodowań i wpływy z renty planistycznej w latach w gminach powiatu piaseczyńskiego Relacja dochodów i wydatków z urbanizacji dla 4 gmin powiatu piaseczyńskiego: Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Góra Kalwaria wydatki przychody wpływy z renty planistycznej dla 4 lata gmin , , , , ,00 wydatki z tytułu lata odszkodowań , , , , ,00

28 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola * Położenie: bezpośrednie sąsiedztwo z Warszawą * Charakter gminy: gmina wiejska * Powierzchnia: 6917 ha * Liczba ludności: ponad 20 tys. * Podział na: 33 wsie, 22 sołectwa

29 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola DOCHODY GMINY DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH W ostatnich latach dochody Gminy Lesznowola systematycznie rosły, co przedstawia poniższy wykres. Rok 1990 to rok, w którym dochody wynosiły: zł. Rok 2006 był rokiem wyjątkowym, który przyniósł nadzwyczajne dochody ze sprzedaży gruntu. - - w 2007r. wynosiły: zł., - w 2008r ,95 zł., w 2009r ,58 zł. mln.zł ,86 75,2 80,9 81,7 85, , ,8 22,2 25,4 34,1 34,3 42,4 0 0, rok

30 mieszkańcy Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola liczba mieszkańców gminy 5000 firmy ogółem liczba mieszkańców gminy lata I pł 2010

31 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola Zmiana charakteru gminy z rolniczej na podmiejską.

32 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola

33 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola Dynamiczny zrównoważony rozwój gminy nie jest możliwy bez planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina z planami miejscowymi postrzegana jest przez inwestorów jako gmina przewidywalna, z możliwością szybkiego uzyskania informacji o obowiązujących warunkach i parametrach zabudowania terenów.

34 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zgorzała etap II gm. Lesznowola, rok uchwalenia 2001 Lokalizacja terenu: - bezpośrednio graniczy z Warszawą, m od stacji linii kolei średnicowej, - 3 km od drogi krajowej nr 76-6 km od portu lotniczego Warszawa Okęcie

35 Gospodarka przestrzenna w praktyce Po 10 latach obowiązywania planu na terenie nie powstała żadna droga gminna, teren został wypełniony zabudową w niewielkim procencie. Nowa zabudowa obsługiwana jest komunikacyjnie ze starej drogi. Wg systemów prawnych obowiązujących w UE, teren o podobnej lokalizacji względem metropolii zostałby wypełniony zabudową w % w ciągu 5-7 lat, w tym zostałyby wybudowane wszystkie ulice wraz z uzbrojeniem terenu.

36 Gospodarka przestrzenna w praktyce W ciągu 10 lat tylko część gruntów pod ulice gminne została przejęta. Taki stan prawny wyklucza zbudowanie jakiejkolwiek ulicy w dającej się przewidzieć przyszłości. Pewne jest tylko to, że Gmina poniosła i będzie dalej ponosić wyłącznie koszty związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za kolejne kawałki przejmowanych gruntów.

37 Gospodarka przestrzenna w praktyce W efekcie tego, że gmina nie jest wstanie wybudować ulicy, właściciele ziemscy wydzielają z działek wąskie dróżki dojazdowe do nowej tzw. wagonowej zabudowy. Postępująca zabudowa wzdłuż nowych uliczek zablokuje już całkowicie wydzielenie dróg tzw. postulowanych, sugerowanych planem (dróg wewnętrznych).

38 Gospodarka przestrzenna w praktyce Gmina, aby skutecznie realizować plan zagospodarowania przestrzenią - musi posiadać instrument prawny pozwalający jej wraz z uchwaleniem planu miejscowego przejąć grunty pod drogi, choćby taki, jakie miały samorządy w okresie międzywojennym.

39 Gospodarka przestrzenna w praktyce Teren dawnego PGR Łazy, gmina Lesznowola z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w roku 2003 posiadającym rentę planistyczną 30%. Pod względem urbanistycznym bardzo dobry, atrakcyjny plan nawiązujący swym układem do przedwojennych parcelacji sąsiedniej Magdalenki.

40 Gospodarka przestrzenna w praktyce Jeden z właścicieli złożył wniosek o wypłatę odszkodowania za wydzielony w roku 2009 grunt drogi /oznaczone kolorem czerwonym/ Gmina przystępuje do zmiany planu, polegającej na usunięciu z rysunku planu możliwie największej liczby dróg. Wartość układu urbanistycznego przestaje mieć znaczenie, gdy w grę wchodzi groźba jednorazowego roszczenia odszkodowawczego na kwotę ponad 12 mln zł!

41 Gospodarka przestrzenna w praktyce Planowanie przestrzenne ogranicza się dziś do wskazania przeznaczenia terenów oraz określenia granic miedzy terenami o przewidywanych różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. Brak regulacji prawnej zapewniającej samorządom środki na sfinansowanie fazy realizacyjnej zagospodarowania przestrzennego. Brak regulacji prawnej pozwalającej samorządom na sprawne i całościowe przejmowanie gruntów pod funkcje publiczne. Brak parametru czasu. Kosztami urbanizacji obciążone są gminy wspólnoty mieszkańców.

42

43 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Wysokość zobowiązania finansowego w gminach powiatu piaseczyńskiego , , ,00 kwota zobowiązania , , , , Piaseczno Lesznowola Góra Kalwaria Konstancin-Jeziorna Tarczyn Prażmów RAZEM

44 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Bez planów zagospodarowania przestrzennego żadna wspólnota samorządowa nie może myśleć o swoim rozwoju, ale z drugiej strony, jak pokazuje doświadczenie, posiadanie uchwalonych planów miejscowych może stanowić źródło poważnego dla niej zagrożenia. Aby sprawdzić, jaka jest jego skala podjęliśmy się oszacowania całkowitej wysokości zobowiązań jakie wynikają dla samorządów w związku z uchwaleniem planów miejscowych, przyjmując (zgodnie z przepisami ustaw) że właścicielom gruntów przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej za przejmowany przez gminy grunt. Sprawdzeniu podlegało: a/ powierzchnia gruntów przewidziana w obowiązujących mpzp pod drogi gminne, b/ na podstawie ewidencji gruntów - powierzchnie gruntów pod drogami gminnymi określonymi w mpzp, będące we władaniu gmin, c/ stosunek powierzchni terenów przewidzianych pod zabudowę do powierzchni terenu dróg, d/ cena rynkowa gruntów

45 Istotne zróżnicowani e pokrycia planami miejscowymi kraju ma swoje przełożenie na skutki finansowe

46 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Szacunkowy koszt wykupu gruntów pod drogi gminne w województwach (mld PLN) Razem Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie 11,22 6,64 2,83 0,93 13,61 26,47 0,54 0,74 1,83 17,77 9,23 6,22 2,13 6,23 0,42 22,66 129,45-20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

47 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Szacunek dla kraju został opracowany na podstawie danych uzyskanych z 98 gmin i miast. Oszacowania dokonano na podstawie: a/ powierzchni terenów ujętych w mpzp pod funkcje budowlane (dane zagregowane z gmin), b/ analizy wybranych rysunków planów tych gmin, w tym na podstawie szacowania odsetka powierzchni dróg do powierzchni terenów budowlanych, c/ danych dotyczących średniej rynkowej ceny gruntu w danej gminie, d/ analizy gruntów z bazy GEOPORTAL.

48 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Dane GUS za lata dotyczące relacji wydatków odszkodowań za przejmowane przez gminy grunty do dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. (w mln. zł)

49 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Dane GUS za rok 2010 dotyczące relacji wydatków odszkodowań za przejmowane przez gminy grunty do dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. (w mln. zł)

50

51 Model planowania i finansowania realizacji infrastruktury komunikacyjnej, technicznej oraz przestrzeni publicznych w Polsce przedwojennej mgr inż. Jacek Kozioski Architekt, urbanista, prezes firmy Dworek Polski, działacz społeczny i samorządowy, związany z Wydziałem Architektury PW. Współautor Raportu o stanie budownictwa mieszkaniowego z 2008 r., członek Komisji Legislacyjnej Mazowieckiej Izby Architektów, od lat zaangażowany w budowanie współpracy między organizacjami architektów, deweloperów i samorządami.

52 Granica polsko czeska. Zdjęcie przedstawia granicę między Polską a Czechami. Średnia wielkośd pół po lewej stronie to 100 ha, po prawej 0,5 ha. Jest to efekt reformy rolnej i braku w Polsce przepisów występujących w wielu paostwach, chroniących własnośd ziemi przed rozdrobnieniem. Nasza sytuacja jest pod tym względem unikalna w skali światowej.

53 Aleksandria. Dla kontrastu kraj arabski, Aleksandria. Granica metropolii. Charakterystyczne cechy: ostra granica między terenami zabudowanymi i wolnymi. Wielkośd i układ pól i polnych dróg odpowiadająca przyszłym kwartałom zabudowy. W tak przygotowanym terenie decyzje planistyczne mogły by przypominad grę w szachy, np.: kwartał B16 przeznaczamy pod szkołę, a B17 do B20 pod zabudowę. Taki układ własności nie dotyczy tylko bezpośredniego sąsiedztwa miasta, ale sięga po horyzont. Nie udało nam się ustalid kto i kiedy to zrobił, ale niewątpliwie uporządkował rozbudowę miasta na kilkaset lat do przodu.

54 Buenos Aires 35km. Uporządkowana, prostokątna siatka własności rolnej i prostokątny układ siatki kwartałów miejskich jest cechą całego Nowego Świata, tzn. terenów o nowożytnej strukturze przestrzennej, dominuje w obu Amerykach, Australii. Dla przykładu przedmieścia Buenos Aires. To biedne dzielnice, tereny pod indywidualną zabudowę miejską. Po lewej stronie widad powstający najpierw szkielet ulic, potem dopiero prywatni inwestorzy wypełniają kwartały zabudową. Samorząd jest organizatorem i koordynatorem procesu. W górnej części tereny do przyszłego zagospodarowania, zupełnie wolne od rozproszonej zabudowy.

55 USA, dalekie przedmieścia Chicago, 45 km od centrum. W tle czytelna prostokątna siatka własności rolnej. Widok w detalu. Chicago 45km. Przykład amerykański jest szczególnie ważny dla Polski, a to ze względu na pozorne podobieństwo. USA to chyba jedyny kraj, jaki udało nam się znaleźć, gdzie dominuje zabudowa ekstensywna, na działkach ponad 1000m, tak jak na tym zdjęciu, model jaki u nas staje się powszechny. Różnice na które warto zwrócić uwagę to: konsekwencją takiej zabudowy jest brak drobnych usług oraz chodników wszędzie jeździ się samochodami. Czy rozsądne jest stosowanie go w Polsce? Model nastawiony na samochody, bez dróg i autostrad? Ważna jest różnica organizacyjna. W USA charakterystyczną cechą jest prowadzenie procesów urbanizacji przez dużych, zawodowych inwestorów, duża skala osiedli nieraz na 1000 domków. Proces budowy trwa co najwyżej kilka lat. W konsekwencji obok terenów dziewiczych mamy skończone, durze osiedla. W naszych warunkach czas realizacji jest kilkadziesiąt razy dłuższy. Przez 100 lat pierwsi mieszkańcy będą mieszkać na budowie. W tym roku w Polsce 75% powierzchni mieszkalnej zostanie zbudowane tzw. systemem gospodarczym. Ze względu na bardzo trudne warunki sektor zawodowych inwestorów rozwinął się przez 20 lat do poziomu 20% odpowiedników zachodnich. Wreszcie różni nas zamożność, a ten model zabudowy jest jednym z najdroższych w świecie.

56 BOBROWIEC, 384 domy, 1,1 d/ha. Przy naszej organizacji wygląda to tak, i musi byd co najmniej 3 razy droższe niż w USA. Teren posiadający plany od wielu lat. Przedstawiały one inną wizję, ale prawa życia są silniejsze. Tych pionowych dróżek oczywiście nie było w planach. To żywiołowo narastające fraktale. Chod trzeba podkreślid, że od strony formalnej jest to zabudowa planowa, niejako planowa zabudowa rozproszona, zgodna z systemem.

57 WILANÓW, 100 domów, 0,2 d/ha. Wilanów, Zawodzie. To z kolei teren nie przeznaczony pod zabudowę, bez planów, czyli właściwa rozproszona zabudowa, która jednak stanowi mniejszośd wobec planowej. Jest to teren zalewowy, nigdy w historii nikt nie odważył się tu stawiad domów. Pikanterii dodaje fakt, że jest to teren w granicach administracyjnych stolicy.

58 LONDYN domów, 44 d/ha Też stolica, ale Anglii. Też domki jednorodzinne, ale na działkach poniżej 200m2, w zabudowie zorganizowanej. Wszystkie trzy ostatnie slajdy były w tej samej skali, a więc pokazują tę samą powierzchnię terenu. O ile w Bobrowcu było 384 domy w kadrze, w Zawodziu 100, to w Londynie Koszt uzbrojenia terenu przypadający na jednostkę mieszkalną jest odwrotnie proporcjonalny do gęstości zabudowy. Oznacza to, że po zabudowaniu w pełni Bobrowca ten koszt będzie 16 razy większy niż w Londynie, natomiast w przypadku Zawodzia jest 220 razy większy. Mówimy o wszystkich kosztach uzbrojenia niezależnie od tego, kto w dzisiejszym systemie je ponosi. Czyli o ogólnych kosztach społecznych uzbrojenia. Wielkośd tych kosztów na jeden dom w zależności od wielkości działek i od szerokości terenu osiedla przedstawia wykres.

59 Koszt infrastruktury (drogi, sieci) w funkcji wielkości działek i szerokości terenu Dolna oś to szerokośd terenu, czyli pola na którym budowane jest osiedle. Wykres zaczyna się od 24 m. Widad, że koszt maleje wraz z szerokością terenu, ale przede wszystkim rośnie wraz z wielkością działek. Skrajne wartości na tym wykresie różnią się ponad 100 razy. Nieciągłośd, ów próg przy wielkości działek 750m2 jest wynikiem zmiany organizacji inwestycji z budownictwa i indywidualnego na zorganizowane. Dla inwestorów zawodowych, którzy muszą sprzedad swój produkt, nie jest interesujący obszar górny. Współczynnik 3 bierze się stąd, że według naszych szacunków tempo realizacji planów wynosi u nas średnio ok.1% rocznie. Czyli w rozsądnej perspektywie 30 lat, inwestycje indywidualne prowadzą do zabudowania trzeciej części terenu, co trzeciej działki.

60 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Procent terenu niezbędny pod kom unikację w zależności od jego szerokości Lesznow ola 0% % 25 % 7,4% Teraz zajmiemy się wpływem samej szerokości terenu inwestycji. Jest to krytycznie ważny dla Polski parametr ze względu na unikalne rozdrobnienie własności ziemi. Przedstawimy to w oparciu o bardzo prostą zależnośd opisującą jaką częśd całości stanowid będzie droga o szerokości 8 m. W obliczeniach uwzględniliśmy przecznice co 300m, ale ten parametr nie ma wielkiego wpływu na wyniki.

61 Czarna krzywa to procent terenu jaki zajmie droga w funkcji szerokości terenu. Dla terenów dostatecznie szerokich wielkośd ta spada poniżej 10%, dla terenów wąskich jest 3 razy większa. Oznacza to, że poprzez scalenia można 3 razy zmniejszyd koszt koniecznej komunikacji. Dla przykładu w założonym przed wojną Zalesiu Górnym komunikacja stanowi 9% całości. Dolna czerwona linia pokazuje średnią powierzchnie dróg publicznych przewidzianych w planach w gminie Lesznowola. Tę częśd kosztów wzięła na siebie gmina. To jest obszar o którym była mowa w poprzednim wykładzie, to on właśnie wygenerował owe milionowe zobowiązania, które grożą budżetom samorządów. Ale częśd powyżej tej prostej, a poniżej czarnej krzywej, muszą ponieśd inwestorzy. Środkowa czerwona linia to poziom 25% minimalny przedwojenny poziom od którego za przejęte tereny należało się odszkodowanie. Dla działek dużych, powyżej 15 ha to odszkodowanie przysługiwało od poziomu 35% zaznaczonego u góry. Jest to wielkośd zalecana przez Bank światowy. Innymi słowy dla dobrego standardu taki powinien byd udział terenów publicznych w terenach zabudowanych. Obszar pomiędzy krzywą a powiedzmy linią 25% w systemie przedwojennym był przewidziany na parki, szkoły, oczyszczalnie itp. Czyli inne przestrzenie publiczne poza drogami, których wykup nie obciążał gminy. Czerwony punkt oznacza dzisiejszą średnią dla gminy Lesznowola. Nim opowiem jak go wyznaczyliśmy podsumujmy podział kosztów uzbrojenia.

62 Proszę zwrócid uwagę, że czerwona kropka jest na poziomie 25%. To znaczy, że w ostatecznym rozliczeniu czwartą częśd swojej ziemi i tak właściciele muszą przeznaczyd na cel inny niż działki, które chcą sprzedad. Dokładnie tyle co przed wojną. A więc ich rzeczywisty udział w ponoszeniu kosztów urbanizacji jest dziś de facto nie mniejszy niż przed wojną. Koszty te same, tyle, że efekt zupełnie inny: bankructwo samorządów, brak przestrzeni publicznej, zduszone budownictwo i zapaśd rynku ziemią. Średnią szerokośd pola w gminie wyznaczyliśmy inwentaryzując szerokośd pół wzdłuż drogi z Piaseczna do Magdalenki. Przyjęliśmy, że jest to obszar reprezentatywny dla całej gminy..

63

64 Liczba działek nie nadających się do zabudowy wynosi ponad jedną trzecią, działki dobre według standardów przedwojennych i zdroworozsądkowych stanowią zaledwie 2% wszystkich. W praktyce zdarzają się czasem sytuacje, gdy dwóch właścicieli ziemi wytycza wspólną drogę po połowie na każdej działce. Bywają też działania scaleniowe, ale spotkaliśmy je tylko w sytuacjach skrajnych np. połączenia 3 pól o szerokości 9 m każde. Dla uzyskania jak najprostszego modelu nie uwzględniliśmy też faktu, że częśd dróg ma większą szerokośd niż przyjęte 8m. Według naszych szacunków wpływ wymienionych wyjątków jest nieistotny i równoważy się, więc nie warto komplikowad modelu. Na podstawie wyznaczonej średniej szerokości działki w gminie określiliśmy koszt uzbrojenia w stanie dzisiejszym i po ewentualnych działaniach scaleniowych i porządkujących układ własności ziemi przed jej zainwestowaniem. Wyznaczona poprzednio zależnośd opisuje nie tylko koszt niezbędnej ziemi pod drogi, ale również koszt sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej itp. Im dłuższe ulice tym dłuższe sieci. W obliczeniach przyjęliśmy 250 zł/m2 jako koszt pierwszego urządzenia technicznego ulicy i 265 zł/m2 jako średnia cenę ziemi w gminie. Dla 28 km2 terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie poniższa tabela przedstawia porównanie wariantu dzisiejszego i rozsądnego. Różnica ponad 2 mld złotych to koszt w skali gminy zaniechania działao konsolidacji gruntów uzbroje nie ziem ia dziś koszt dla całej gminy mln zł uzbroje nie ziem ia po scaleniu

65

66 W przeliczeniu na jedną działkę 1000 metrową ta różnica wynosi ponad 100 tys.zł. Zwracam uwagę, że jest to dodatkowy koszt wygenerowany przez niesprawny system. Tu nie chodzi o to, kto za to zapłaci, ale o to, że tych kosztów w ogóle nie powinno być. Właśnie po to istnieje planowanie przestrzenne i urbanistyka, aby wyeliminować takie sytuacje. W odniesieniu do całego kraju odpowiednie liczby to tysiące milirdów. Nie ma tak bogatego państwa na świecie, które mogło by je ponieść. Dodatkowe 100 tys.zł przy każdej indywidualnej budowie skutecznie zablokuje inwestycje prywatne wszędzie na świecie. A to są koszty wygenerowane tylko w obszarze planowania przestrzennego. Pierwszym sygnałem o zamierzeniach inwestycyjnych jest podział terenu na działki. Średnia szerokość terenów podzielonych w gminie wynosi 56m, a więc jest ponad 1,5 razy większa od średniej szerokości wszystkich działek. Oznacza to naturalną tendencję do zabudowywania najpierw gruntów szerszych. Ale też oznacza, że inwestowanie na tych korzystniejszych zostało już uruchomione, a wolne pozostały gorsze. Choć proces urbanizacji gminy ledwie się zaczął, pula sensownych terenów inwestycyjnych w gminie już się wyczerpuje.

67 Teraz przedstawię 30 letni bilans finansowy dla gminy dwóch inwestycji, faktycznie zrealizowanej i teoretycznej. Wartość tych obliczeń polega na tym, że dysponowaliśmy unikalnymi danymi. Deweloper udostępnił nam, do celów statystycznych, dane o kredytach jakie wzięli jego klienci, co pozwoliło na oszacowanie ich dochodów i tym samym dochodów gminy z odpisu od PIT. Jak się państwo przekonacie, jest to kluczowa informacja dla oceny opłacalności inwestycji z punktu widzenia finansów gminy. WARIANT PIT pod od nieruchomościi podatek od gruntów WARIANT PIT podatek od nieruchomościi podatek od gruntów

68 Pierwsza istotna cecha to czas realizacji. Wariant 1 został zamknięty w 3 lata. Realizacja wariantu 2 to 100 lat. Po 30 latach, w takim horyzoncie czasowym przeprowadziliśmy bilans, w wariancie 2 będzie zrealizowanych 9 domów. Jednym z głównych czynników opóźniających byłby sam właściciel terenu. Sprzedaż jednej działki rocznie dawała by mu 50 tys.na miesiąc. Po co miałby się spieszyd ze sprzedażą w tych warunkach? Uwzględniliśmy 3 grupy dochodów gminy: z podatku gruntowego, od nieruchomości i z PIT. Ten 3 jest decydujący, dwa pierwsze nieistotne. Bilans finansowy w skali 30 lat wariant PIT. wariant GR.+BUD. WYDATKI BILANS VAT

69

70 Teraz przykład efektów działao scaleniowych. Góra Kalwaria, teren w bezpośredniej bliskości centrum miasta, nie peryferia. Teren budowlany, posiadający plan, przewidziane typowe działki 1200m. Na tym terenie niedoświadczony inwestor chciał zbudowad osiedle na działce o szerokości 18m. Po zbudowaniu pierwszego domu zorientował się w bezsensowności inwestycji. Szukając wyjścia trafił do nas. Zaproponowaliśmy działania na wzór przedwojenny. Scalenie, wtórny podział i normalną zabudowę miejską, typową dla Góry Kalwarii. Normalne miasteczko. Układ miał byd taki: po pierwsze dobrowolny udział wszystkich właścicieli, umowa z gminą unieważniająca obecny plan, jednorazowe przekazanie gminie wszystkich ulic w zamian za zgodę na intensywną zabudowę i podłączenie do sieci.

71

72 Pierwsze zestawienie jest zrobione z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Dla nich możliwość kupienia działki 200 m za 60 tys.zł. jest atrakcyjna wobec jedynej oferty rynku działek dużych za 120 tys.zł. To jest też jedyna oferta dla słabych finansowo inwestorów, których nie stać na duży dom. Cel był taki, aby zaproponować ofertę inwestycji 2 razy tańszej w całości niż istniejące alternatywy. Drugie zestawienie to bilans dla właścicieli ziemi. Za punkt wyjścia przyjęliśmy tu dzisiejszą cenę ziemi w tym rejonie 100 zł/m2. Ta wartość ma sens tylko w przypadku jednej działki, reszta jest niesprzedawalna, bo zbyt wąska. A więc ma wartość zero. Poniżej bilans dla gminy tylko kosztów inwestycji. W dłuższej perspektywie jest to przejście od ujemnej prognozy do dużego, stałego dochodu. A więc 2 ponad krotny zysk dla wszystkich. W czym więc problem? Dlaczego takie działania są tylko teorią? I w tym przypadku też tak może być. Właściciele wąskich działek są raczej za, ale gdy ktoś ma pole o szerokości 30 m uważa, że sam da sobie radę. Pomimo, że propozycje te padły ze strony osób nie zaangażowanych, neutralnych doradców, którzy koncepcje przygotowali społecznie, właściciele są nieufni, a ich dobrowolna zgoda jest konieczna. Klucz jest w obszarze zaufania. Zanik instynktów stadnych. Zaufanie jest pierwszą ofiarą nie rzetelnego systemu prawnego. W dzisiejszej rzeczywistości to działanie było by wyjątkiem, w przedwojennej Polsce, czy dzisiejszej Europie było by oczywistą regułą.

73 Koszt demograficzny kryzysu urbanizacyjnego i mieszkaniowego Prof. Anna Giza-Poleszczuk Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych. Specjalista w dziedzinie demografii, kapitału społecznego, zagadnieo rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej..

74

75

76

77 Zależnośd między rozwojem mieszkalnictwa i populacją ludności. 1970=100% Źródło:

78 Charakterystyczną cechą powyższego wykresu jest skokowy wzrost odległości między linią górną i dolną. Wyż demograficzny trafił na niż budowlany. Brak gniazd brak piskląt. Analizowane dane pokazują, że skala kryzysu demograficznego jest zależna od czynników, na które mamy wpływ. Mało tego, te czynniki są o tyle łatwe do modyfikacji, że wymagają tylko zmiany, racjonalizacji reguł prawa. Nie wymagają nakładów finansowych. A wzorce dobrego, skutecznego prawa są gotowe.

79

80 Debata o sposobie rzetelnego rozwiązania problemu. Podsumowanie i zakooczenie konferencji.

81 Postulaty ekonomiczne do nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Wprowadzenie mechanizmów: Dopasowania obszarów pod urbanizację do realnego popytu Wprowadzenie czasu obowiązywania planów miejscowych i realizacji zobowiązao gminy Renta planistyczna w naturze Wprowadzenie mechanizmu konsolidacji i kontrolowanej parcelacji gruntów

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. [Wałcz, 2016 r.] PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Data opracowania: maj 2016 r. Opracowanie: Miłosz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia... 2017 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Józefa Bema Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH ZMIANA MIEJSCOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ OBSZARU POŁOŻONEGO W GRANICY GMINY BIERAWA PRZY UL. BRACI WOLNYCH SPORZĄDZONY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR LXII/677/1

Bardziej szczegółowo

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI POWIATOWEJ NR 1706N RANTY-WYDMINY, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WYDMINY,

Bardziej szczegółowo

Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole

Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole Zdjęcie przedstawia granicę między Polską a Czechami. Średnia wielkość pół

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BIAŁOŚLIWIE I DWORZAKOWO Piła 2013 rok P R O J E K T O W A N I E U R B A N I S T Y C Z N E K

Bardziej szczegółowo

DZIEKANÓW POLSKI r. PREZENTACJA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW

DZIEKANÓW POLSKI r. PREZENTACJA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW DZIEKANÓW POLSKI 26.06.2013r. PREZENTACJA WNIOSKÓW MIESZKAŃCÓW AGENDA PREZENTACJI: 1. OBECNE STUDIUM: WADY, WPŁYW NA ROZWÓJ DZIEKANOWA POLSKIEGO 2. CZEGO NIE CHCEMY 3. TRASA S7 WĘZEŁ SADOWA 4. NASZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (CENTRUM) SKALA 1: 1000 50m 10m 20m 100m USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG SKALA

Bardziej szczegółowo

Gdynia kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach oraz wykorzystanie terenów poportowych

Gdynia kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach oraz wykorzystanie terenów poportowych Gdynia kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach oraz wykorzystanie terenów poportowych Polityki lokalne wobec postulatu zwartego miasta Sopot 02-03.06.2011 Marek Karzyński Gdynia w okresie międzywojennym

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBIE GEODEZYJNYM: WOLA PODŁĘŻNA GM. KRAMSK

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego

Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Atrakcyjne nieruchomości Powiatu Wrocławskiego 1. Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego Opracowała: Małgorzata Stefanek-Pośpiech Nieruchomości Powiatu Wrocławskiego gm. Kobierzyce Obręb Krzyżowice Wierzbica/

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III, gmina Piaseczno

Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław III, gmina Piaseczno Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi SPAT Biuro projektowania urbanistycznego i gospodarki przestrzennej Opracował: Rzeczoznawca Majątkowy

Bardziej szczegółowo

P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J

P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J Gmina Lesznowola P R AW N E P R O B L E M Y F U N KC J O N O WA N I A I N F R A S T R U K T U R Y I N F O R M A C J I P R Z E S T R Z E N N E J W S A M O R Z Ą D A C H T E R Y TO R I A L N YC H UDOSTĘPNIANIE

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Część I Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce. Region X Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska

WROCŁAW, ul. Kiełczowska WROCŁAW, ul. Kiełczowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/../17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 14 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/../17 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 14 września 2017 r. Projekt UCHWAŁA NR XXXIV/../17 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym kompleks 1 Na podstawie art. 104 ust. 1 i 2,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA CZAPLINEK PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OPRACOWAŁA: mgr inż. Agnieszka Calik-Jończak SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- 1 - PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 - WSI JENKOWICE OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Mirosław Śmietanka mgr. Krzysztof Osiński - 2 - ZESTAWIENIE l.p Wyszczególnienie 1 Wstęp - podstawa prawna 2 Wykorzystane akty prawne 3 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE Opracowały: Mgr inż. Karolina Pułym-Mroziewska - Rzeczoznawca Majątkowy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna Zakręt, dnia 17.04.2015r. Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna Szanowny Pan Janusz Budny Dotyczy: procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium?

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium? Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Materiał prasowy przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z prezentacją 29 kwietnia 2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Łodzi materiału dotyczącego prac

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOROHUSK dla trasy przebiegu projektowanej linii energetycznej 110 kv Chełm Dorohusk na terenie gminy Dorohusk, uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO Opracowanie: Maria Skinder MAJ 2010r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość objęta w Sądzie Rejonowym w Wadowicach KR1W/00059714/6, składająca się z działki położonej w Kleczy Górnej, gmina Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH S t r o n a 1 OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH OFERENT: PBA Nieruchomości PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Działka pod zabudowę jednorodzinną. Gdynia 2017 rok S t r o n a 2 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

Bardziej szczegółowo

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI

2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2. DANE O NIERUCHOMOŚCI 2.1 Opis stanu prawnego Przedmiotem opinii jest nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Podolany, gmina Kalwaria Zebrzydowska, powiat Wadowice, o numerze Księgi Wieczystej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym

Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Demografia i Gerontologia Społeczna Biuletyn Informacyjny 2013, Nr 4 Piotr Szukalski Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki pies@uni.lodz.pl Rozwody w Polsce w ujęciu regionalnym Fakt, iż ostatnie lata

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 7 lutego 2017 r. Zespół projektowy: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

2. C E L I Z A K R E S

2. C E L I Z A K R E S WÓJT GMINY KRAMSK P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WYBRANYCH TERENÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH: BARCE, KONSTANTYNÓW, RUDZICA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na Zał. nr l do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych - Zbaków

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Kazimierzu Dolnym przy ul. Filtrowej 9-13, stanowiąca: prawo własności działek gruntu o numerach ewidencyjnych 771 oraz 773 o łącznej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Obciążenia finansowe gminy związane z uchwaleniem MPZP mgr Marcin Semczuk Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie semczukm@uek.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA RADA GMINY PYSZNICA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W SĄSIEDZTWIE ULIC SZUBARGI, FOLWARCZNEJ I ZIARNY W OBRĘBIE EWIDENYCJNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO. z dnia 28 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/18/2012 RADY GMINY WICKO w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Łebieniec, Szczenurze i Steknica, gmina Wicko Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śleszyoski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przemysław Śleszyoski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Przemysław Śleszyoski Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju 24-25 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik

LIPNIK TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA położona przy węźle drogowym Lipnik Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE PRO ARTE SPÓŁDZIELNIA ARCHITEK TÓW biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622 33 18 Zmiana miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV /131/09 RADY GMINY LIPNO z dnia 4 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XXV /131/09 RADY GMINY LIPNO z dnia 4 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XXV /131/09 RADY GMINY LIPNO z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno Na podstawie art.7 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ (OBSZAR ADMINISTRACYJNY GRANIC MIASTA)

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ (OBSZAR ADMINISTRACYJNY GRANIC MIASTA) BURMISTRZ MIASTA TŁUSZCZA BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY S.A. UL. BATOREGO 16, 02-591 WARSZAWA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TŁUSZCZ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak

Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Opracowanie Zespół w składzie: Dr Jacek Sierak Dr Michał Bitner Dr Andrzej Gałązka Dr Remigiusz Górniak Analiza wykorzystania środków unijnych przez podmioty sektora publicznego w latach 2007-2011 Oszacowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA GMINA KRAJENKA PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2017 2019 GMINA KRAJENKA URZĄD GMINY I MIASTA W KRAJENCE 16 marca 2017 Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

Uchwała... Rady Miasta Lublin. z dnia r.

Uchwała... Rady Miasta Lublin. z dnia r. Projekt z dnia 13 grudnia 2016 r. Autor: Wydział Planowania DRUK NR 797-1 Uchwała... Rady Miasta Lublin z dnia... 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo!

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Luty 2014 r. Informacja Zarządu do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Informujemy, że od roku 2014 dla dwóch budynków Spółdzielni : Szarych

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/44/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 roku

Uchwała Nr V/44/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 roku Uchwała Nr V/44/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. Na podstawie art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo