Więcej informacji udzielają:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej informacji udzielają:"

Transkrypt

1

2 Więcej informacji udzielają: Eksperci badania i analizy : Andrzej Olbrysz tel: Andrzej Kozioski tel: Ekspert merytoryczny : Łukasz Madej tel: Media: Katarzyna Jeryszew tel:

3 Mechanizmy finansowania kosztów urbanizacji stosowane w krajach zachodnich dr Igor Zachariasz Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Dyrektor Instytutu Badao i Ekspertyz Samorządowych w Uczelni Łazarskiego

4 I. Systemy planistyczne paostw zachodnich. Podstawowe cechy Silna reglamentacja i koncentracja działao podmiotów prywatnych w przestrzeni Sanacja terenów zabudowanych i wyposażonych w infrastrukturę publiczną Zintegrowanie działao w przestrzeni władz lokalnych, regionalnych i centralnych Zapobieganie spekulacji gruntami - prawa pierwokupu - banki nieruchomości Inwestowanie po wybudowaniu (modernizacji) infrastruktury publicznej

5 II. Rola planów miejscowych w procesach urbanizacji Plany kierunkowe mają charakter strukturalny i długofalowy Plany miejscowe mają charakter krótkoterminowy i operacyjny Ustalenia planów miejscowych są podstawą realizacji infrastruktury publicznej Plany miejscowe bilansują koszt budowy infrastruktury i konieczne nakłady podmiotów prywatnych na jej realizację Plany miejscowe są źródłem zobowiązao władz publicznych i podmiotów prywatnych

6 III. Prawne instrumenty rozkładania kosztów urbanizacji na podmioty prywatne Instrumenty o charakterze administracyjnym: np. zobowiązania planistyczne (planning obligations) w Anglii Instrumenty o charakterze finansowym: np. opłata infrastrukturalna (Erschließungsbeitrag) w Niemczech, lokalna opłata infrastrukturalna (community infrastructure levy) w Anglii, opłaty kompensacyjne (mitigation fee) w USA (Kalifornia) Instrumenty o charakterze umownym: np. umowy dotyczącej rozwoju infrastruktury (Udbygningsaftaler om infrastruktur) w Danii, kontrakty na obszarach rozwojowych (Special arrangements in special development areas ) w Finlandii, porozumienia urbanistyczne (städtebauliche Verträge) w RFN Główny argument za ich stosowaniem: nie należy obciążad dotychczasowych podatników kosztami osiedlania się nowych mieszkaoców

7 IV. Instrumenty o charakterze administracyjnym zobowiązania planistyczne w Anglii Nakładane przy wydaniu pozwolenia planistycznego. W chwili ich podjęcia stają się wymagalne i wiążą także ewentualnego przyszłego właściciela gruntu Dotyczą: - wybudowania infrastruktury technicznej lub społecznej, - wpłacenia określonej kwoty przeznaczonej na budowę infrastruktury - stałych wpłat na utrzymanie infrastruktury - zapewnienia określonej liczby mieszkao o cenie niższej niż rynkowa (affordable housing) - rekompensowania wartości (np. przyrodniczych) utraconych w wyniku powstania zabudowy Stosowane z reguły przy większych projektach budowlanych

8 V. Instrumenty o charakterze finansowym opłaty infrastrukturalne Finansują całośd (Anglia, USA) lub określoną częśd kosztów budowy infrastruktury lokalnej (90% RFN) Wielkośd opłaty określana administracyjne Kwestie dyskutowane: - zasadności pobierania opłat na konkretne cele - metody kalkulacji opłaty

9 VI. Instrumenty o charakterze umownym Umowy pomiędzy gminą a podmiotami prywatnymi zawierane w oparciu o ustalenia planów miejscowych Umożliwiają w praktyce realizację dużych przedsięwzięd urbanistycznych Określają zasady finansowania infrastruktury publicznej przez podmioty prywatne objęte planem w drodze negocjacji

10 Model planowania i finansowania realizacji infrastruktury komunikacyjnej, technicznej oraz przestrzeni publicznych w Polsce przedwojennej dr Łukasz Złakowski absolwent Wydziału Prawa UW, Dyplom MBA University of New Brunswick, Doktorant i współpracownik prof. Zygmunta Niewiadomskiego.. Członek zespołu opracowującego tezy Kodeksu Budowlanego. Ekspert ministerialny. Od 2004 partner w firmie doradczej INPLUS Doradztwo Inwestycyjne.

11 Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (t.j. z 28 lutego 1939r.) Akt regulujący: Planowanie przestrzenne Scalania/podziały/formowanie nieruchomości Inwestycje publiczne Działania rewitalizacyjne Prawo budowlane (w tym normy techniczno-budowlane)

12 Plany zabudowania: Ogólne Dla obszaru całego osiedla lub znacznej jego części Plany wspólne dla kilku osiedli Plany regionalne dla województwa, a nawet kilku województw Szczegółowe na podstawie planu ogólnego, (dopuszczano w określonych przypadkach ich sporządzanie bez uprzedniego sporządzenia planu ogólnego) Osiedle miasto, miasteczko, uzdrowisko, osada wiejska, fabryczna oraz inne skupisko min. 10 budynków mieszkalnych

13 Plany zabudowania: Obowiązkowe dla przeprowadzenia regulacji i prawidłowego zabudowania miast i miasteczek (gmin miejskich) oraz uzdrowisk Dla pozostałych obszarów fakultatywnie (w miarę potrzeby) z wyjątkiem lokalizacji nowych osiedli, bądź inwestycji o paostwowym znaczeniu

14 Realizacja ulic, dróg, placów i wszelkich terenów użyteczności publicznej tylko na podstawie planów zabudowania

15 Nowe działki budowlane tylko: Na podstawie zatwierdzonego planu parcelacji terenów W drodze scalenia działek niezabudowanych i niezdatnych do zabudowania W drodze łączenia/przekształcenia działek wadliwie zabudowanych i niezdatnych do zabudowania

16 Plan parcelacji terenów Konieczny dla podziału nieruchomości Wydzielane działki musiały byd tak projektowane, aby możliwe było ich zabudowanie Rozporządzenie określało nawet parametry dotyczące kształtu działek Co do zasady wymagany był wcześniejszy plan zabudowania oraz bezwzględnie zgodnośd z tym planem

17 Rodzaje partycypacji właścicieli w kosztach w związku z parcelacją: Koszty sporządzenia planu zabudowania dla obszaru podlegającego parcelacji ponosił właściciel tego obszaru

18 Rodzaje partycypacji właścicieli w kosztach w związku z parcelacją c.d.: W planie parcelacji właściwy organ mógł na podstawie ustaleo planu zabudowania zobowiązad właściciela do: Urządzenia (na jego koszt)ulic, dróg, placów, skwerów i parków przeznaczonych do użytku publicznego Utrzymywania tych urządzeo Przepisy wprowadzały zakaz przenoszenia na osoby trzecie prawa własności działek powstałych w wyniku parcelacji przed realizacją inwestycji, do których zobowiązany był właściciel Przeniesienie własności działek połączone z przeniesieniem na nabywców obowiązku utrzymywania wykonanych urządzeo

19 Rodzaje partycypacji właścicieli w kosztach w związku z parcelacją c.d.: Za korzystanie ze zrealizowanych na swój koszt urządzeo, właściciel (oraz nabywcy powstałych w wyniku parcelacji działek) nie mogli pobierad żadnych opłat Właściciele mogli żądad nieodpłatnego przejęcia przez gminę urządzonych przez siebie na obszarze parcelacji ulic, dróg, placów, skwerów oraz parków wraz z urządzeniami dopiero po zabudowaniu co najmniej jednej trzeciej działek

20 Scalanie działek budowlanych: Obejmowało działki niezabudowane, które ze względu na rozmiary, kształt lub położenie nie mogły byd zabudowane zgodnie z wymogami planu zabudowania Mogło objąd również działki zabudowane lub nadające się do zabudowy jeżeli było niezbędne dla prawidłowego ukształtowania struktury działek na danym obszarze Polegało na połączeniu w jedną wszystkich działek w granicach obszaru scalenia, a następnie jego racjonalnym podziale Nowo utworzone działki o wartości w stosunku do całego obszaru w zbliżonej proporcji jak poszczególne działki przed podziałem (gdyż wracały do właścicieli) Dopuszczano jednak spłaty/dopłaty, a nawet wyłącznie odszkodowanie w stosunku do niektórych właścicieli

21 Scalanie działek budowlanych partycypacja właścicieli: Ogół właścicieli obciążało odszkodowanie w przypadku zburzenia budynków lub likwidacji urządzeo w związku ze scaleniem Koszty postępowania scaleniowego mogły byd przeniesione na właścicieli działek do wysokości korzyści uzyskanych przez poszczególnych właścicieli Scalanie działek budowlanych mechanizmy ekonomicznego wsparcia właścicieli: Właściciele mogli żądad odroczenia partycypacji w kosztach scalenia do czasu sprzedaży działek lub ukooczenia na nich budowy Działki utworzone wskutek scalenia, wolne były od podatku paostwowych i samorządowych przez okres dwóch lat od daty zatwierdzenia projektu scalenia

22 Partycypacja właścicieli w kosztach urządzenia ulic i placów (z wyjątkiem obszarów objętych planem parcelacji) Urządzanie i utrzymywanie ulic i placów zadaniem gminy (ewentualnie innych podmiotów publicznych) Koszty pierwszego urządzenia ulic i placów mogły byd przenoszone w całości lub w części: Na właścicieli działek przyległych z uwzględnieniem osiąganych przez nich w skutek urządzenia ulicy lub placu korzyści Na właścicieli działek nie przylegających jeżeli osiągali w skutek urządzenia ulicy lub placu określone korzyści Gmina mogła żądad od właścicieli wniesienia zaliczki w wysokości nie przekraczającej wartości gruntu potrzebnego do urządzenia ulicy Właściciel mógł zwolnid się z obowiązku zaliczki pieniężnej odstępując gminie grunt o wartości odpowiadającej wymaganemu wkładowi pieniężnemu

23 Urządzania ulic i placów obowiązki gminy: Gmina była zobowiązana do przystąpienia do realizacji inwestycji w przeciągu roku od pobrania zaliczki, natomiast ukooczenia jej w przeciągu trzech lat Przekroczenie powyższych warunków skutkowało obowiązkiem zwrotu zaliczki

24 Dane o skutkach finansowych obecnych regulacji dla budżetów gmin. Szacunki zobowiązao samorządów będących wynikiem uchwalonych planów Arch inż. Andrzej Olbrysz Architekt, urbanista, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Gminie Lesznowola, która uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania w przestrzennego dla ponad 98% terenów.

25 1. Geneza badań Inicjatywa zbadania skutków finansowych, jakie wywołuje obecna ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na budżety gmin powstała w środowisku działaczy samorządowych powiatu piaseczyńskiego. Powód: A. coroczny wzrost kosztów związanych z wypłatami odszkodowań za przejmowane grunty pod drogi gminne, B. brak przewidywanych wpływów z renty planistycznej, C. wzrost dochodów własnych gmin (głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych i nieruchomości) nie pokrywa kosztów związanych z obligatoryjnym wykupem gruntów pod funkcje publiczne i ich urządzeniem.

26 Prażmów Tarczyn Konstancin Jeziorna Lesznowola Góra Kalwaria Piaseczno Plany zagospodarowania przestrzennego w gminach powiatu piaseczyńskiego % obszaru gminy dla którego podjęto uchwałę o sporządzeniu mpzp % obszaru gminy z obowiązującym mpzp

27 Koszt wypłaconych odszkodowań i wpływy z renty planistycznej w latach w gminach powiatu piaseczyńskiego Relacja dochodów i wydatków z urbanizacji dla 4 gmin powiatu piaseczyńskiego: Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Góra Kalwaria wydatki przychody wpływy z renty planistycznej dla 4 lata gmin , , , , ,00 wydatki z tytułu lata odszkodowań , , , , ,00

28 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola * Położenie: bezpośrednie sąsiedztwo z Warszawą * Charakter gminy: gmina wiejska * Powierzchnia: 6917 ha * Liczba ludności: ponad 20 tys. * Podział na: 33 wsie, 22 sołectwa

29 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola DOCHODY GMINY DYNAMIKA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH W ostatnich latach dochody Gminy Lesznowola systematycznie rosły, co przedstawia poniższy wykres. Rok 1990 to rok, w którym dochody wynosiły: zł. Rok 2006 był rokiem wyjątkowym, który przyniósł nadzwyczajne dochody ze sprzedaży gruntu. - - w 2007r. wynosiły: zł., - w 2008r ,95 zł., w 2009r ,58 zł. mln.zł ,86 75,2 80,9 81,7 85, , ,8 22,2 25,4 34,1 34,3 42,4 0 0, rok

30 mieszkańcy Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola liczba mieszkańców gminy 5000 firmy ogółem liczba mieszkańców gminy lata I pł 2010

31 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola Zmiana charakteru gminy z rolniczej na podmiejską.

32 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola

33 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola Dynamiczny zrównoważony rozwój gminy nie jest możliwy bez planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina z planami miejscowymi postrzegana jest przez inwestorów jako gmina przewidywalna, z możliwością szybkiego uzyskania informacji o obowiązujących warunkach i parametrach zabudowania terenów.

34 Wpływ uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na rozwój gminy z obszaru metropolitarnego na przykładzie gminy Lesznowola Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zgorzała etap II gm. Lesznowola, rok uchwalenia 2001 Lokalizacja terenu: - bezpośrednio graniczy z Warszawą, m od stacji linii kolei średnicowej, - 3 km od drogi krajowej nr 76-6 km od portu lotniczego Warszawa Okęcie

35 Gospodarka przestrzenna w praktyce Po 10 latach obowiązywania planu na terenie nie powstała żadna droga gminna, teren został wypełniony zabudową w niewielkim procencie. Nowa zabudowa obsługiwana jest komunikacyjnie ze starej drogi. Wg systemów prawnych obowiązujących w UE, teren o podobnej lokalizacji względem metropolii zostałby wypełniony zabudową w % w ciągu 5-7 lat, w tym zostałyby wybudowane wszystkie ulice wraz z uzbrojeniem terenu.

36 Gospodarka przestrzenna w praktyce W ciągu 10 lat tylko część gruntów pod ulice gminne została przejęta. Taki stan prawny wyklucza zbudowanie jakiejkolwiek ulicy w dającej się przewidzieć przyszłości. Pewne jest tylko to, że Gmina poniosła i będzie dalej ponosić wyłącznie koszty związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za kolejne kawałki przejmowanych gruntów.

37 Gospodarka przestrzenna w praktyce W efekcie tego, że gmina nie jest wstanie wybudować ulicy, właściciele ziemscy wydzielają z działek wąskie dróżki dojazdowe do nowej tzw. wagonowej zabudowy. Postępująca zabudowa wzdłuż nowych uliczek zablokuje już całkowicie wydzielenie dróg tzw. postulowanych, sugerowanych planem (dróg wewnętrznych).

38 Gospodarka przestrzenna w praktyce Gmina, aby skutecznie realizować plan zagospodarowania przestrzenią - musi posiadać instrument prawny pozwalający jej wraz z uchwaleniem planu miejscowego przejąć grunty pod drogi, choćby taki, jakie miały samorządy w okresie międzywojennym.

39 Gospodarka przestrzenna w praktyce Teren dawnego PGR Łazy, gmina Lesznowola z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w roku 2003 posiadającym rentę planistyczną 30%. Pod względem urbanistycznym bardzo dobry, atrakcyjny plan nawiązujący swym układem do przedwojennych parcelacji sąsiedniej Magdalenki.

40 Gospodarka przestrzenna w praktyce Jeden z właścicieli złożył wniosek o wypłatę odszkodowania za wydzielony w roku 2009 grunt drogi /oznaczone kolorem czerwonym/ Gmina przystępuje do zmiany planu, polegającej na usunięciu z rysunku planu możliwie największej liczby dróg. Wartość układu urbanistycznego przestaje mieć znaczenie, gdy w grę wchodzi groźba jednorazowego roszczenia odszkodowawczego na kwotę ponad 12 mln zł!

41 Gospodarka przestrzenna w praktyce Planowanie przestrzenne ogranicza się dziś do wskazania przeznaczenia terenów oraz określenia granic miedzy terenami o przewidywanych różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania. Brak regulacji prawnej zapewniającej samorządom środki na sfinansowanie fazy realizacyjnej zagospodarowania przestrzennego. Brak regulacji prawnej pozwalającej samorządom na sprawne i całościowe przejmowanie gruntów pod funkcje publiczne. Brak parametru czasu. Kosztami urbanizacji obciążone są gminy wspólnoty mieszkańców.

42

43 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Wysokość zobowiązania finansowego w gminach powiatu piaseczyńskiego , , ,00 kwota zobowiązania , , , , Piaseczno Lesznowola Góra Kalwaria Konstancin-Jeziorna Tarczyn Prażmów RAZEM

44 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Bez planów zagospodarowania przestrzennego żadna wspólnota samorządowa nie może myśleć o swoim rozwoju, ale z drugiej strony, jak pokazuje doświadczenie, posiadanie uchwalonych planów miejscowych może stanowić źródło poważnego dla niej zagrożenia. Aby sprawdzić, jaka jest jego skala podjęliśmy się oszacowania całkowitej wysokości zobowiązań jakie wynikają dla samorządów w związku z uchwaleniem planów miejscowych, przyjmując (zgodnie z przepisami ustaw) że właścicielom gruntów przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości ceny rynkowej za przejmowany przez gminy grunt. Sprawdzeniu podlegało: a/ powierzchnia gruntów przewidziana w obowiązujących mpzp pod drogi gminne, b/ na podstawie ewidencji gruntów - powierzchnie gruntów pod drogami gminnymi określonymi w mpzp, będące we władaniu gmin, c/ stosunek powierzchni terenów przewidzianych pod zabudowę do powierzchni terenu dróg, d/ cena rynkowa gruntów

45 Istotne zróżnicowani e pokrycia planami miejscowymi kraju ma swoje przełożenie na skutki finansowe

46 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Szacunkowy koszt wykupu gruntów pod drogi gminne w województwach (mld PLN) Razem Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko-Mazurskie Świętokrzyskie Śląskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Mazowieckie Małopolskie Łódzkie Lubuskie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Dolnośląskie 11,22 6,64 2,83 0,93 13,61 26,47 0,54 0,74 1,83 17,77 9,23 6,22 2,13 6,23 0,42 22,66 129,45-20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

47 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Szacunek dla kraju został opracowany na podstawie danych uzyskanych z 98 gmin i miast. Oszacowania dokonano na podstawie: a/ powierzchni terenów ujętych w mpzp pod funkcje budowlane (dane zagregowane z gmin), b/ analizy wybranych rysunków planów tych gmin, w tym na podstawie szacowania odsetka powierzchni dróg do powierzchni terenów budowlanych, c/ danych dotyczących średniej rynkowej ceny gruntu w danej gminie, d/ analizy gruntów z bazy GEOPORTAL.

48 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Dane GUS za lata dotyczące relacji wydatków odszkodowań za przejmowane przez gminy grunty do dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. (w mln. zł)

49 Ekonomiczna ocena skutków regulacji Dane GUS za rok 2010 dotyczące relacji wydatków odszkodowań za przejmowane przez gminy grunty do dochodów z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej. (w mln. zł)

50

51 Model planowania i finansowania realizacji infrastruktury komunikacyjnej, technicznej oraz przestrzeni publicznych w Polsce przedwojennej mgr inż. Jacek Kozioski Architekt, urbanista, prezes firmy Dworek Polski, działacz społeczny i samorządowy, związany z Wydziałem Architektury PW. Współautor Raportu o stanie budownictwa mieszkaniowego z 2008 r., członek Komisji Legislacyjnej Mazowieckiej Izby Architektów, od lat zaangażowany w budowanie współpracy między organizacjami architektów, deweloperów i samorządami.

52 Granica polsko czeska. Zdjęcie przedstawia granicę między Polską a Czechami. Średnia wielkośd pół po lewej stronie to 100 ha, po prawej 0,5 ha. Jest to efekt reformy rolnej i braku w Polsce przepisów występujących w wielu paostwach, chroniących własnośd ziemi przed rozdrobnieniem. Nasza sytuacja jest pod tym względem unikalna w skali światowej.

53 Aleksandria. Dla kontrastu kraj arabski, Aleksandria. Granica metropolii. Charakterystyczne cechy: ostra granica między terenami zabudowanymi i wolnymi. Wielkośd i układ pól i polnych dróg odpowiadająca przyszłym kwartałom zabudowy. W tak przygotowanym terenie decyzje planistyczne mogły by przypominad grę w szachy, np.: kwartał B16 przeznaczamy pod szkołę, a B17 do B20 pod zabudowę. Taki układ własności nie dotyczy tylko bezpośredniego sąsiedztwa miasta, ale sięga po horyzont. Nie udało nam się ustalid kto i kiedy to zrobił, ale niewątpliwie uporządkował rozbudowę miasta na kilkaset lat do przodu.

54 Buenos Aires 35km. Uporządkowana, prostokątna siatka własności rolnej i prostokątny układ siatki kwartałów miejskich jest cechą całego Nowego Świata, tzn. terenów o nowożytnej strukturze przestrzennej, dominuje w obu Amerykach, Australii. Dla przykładu przedmieścia Buenos Aires. To biedne dzielnice, tereny pod indywidualną zabudowę miejską. Po lewej stronie widad powstający najpierw szkielet ulic, potem dopiero prywatni inwestorzy wypełniają kwartały zabudową. Samorząd jest organizatorem i koordynatorem procesu. W górnej części tereny do przyszłego zagospodarowania, zupełnie wolne od rozproszonej zabudowy.

55 USA, dalekie przedmieścia Chicago, 45 km od centrum. W tle czytelna prostokątna siatka własności rolnej. Widok w detalu. Chicago 45km. Przykład amerykański jest szczególnie ważny dla Polski, a to ze względu na pozorne podobieństwo. USA to chyba jedyny kraj, jaki udało nam się znaleźć, gdzie dominuje zabudowa ekstensywna, na działkach ponad 1000m, tak jak na tym zdjęciu, model jaki u nas staje się powszechny. Różnice na które warto zwrócić uwagę to: konsekwencją takiej zabudowy jest brak drobnych usług oraz chodników wszędzie jeździ się samochodami. Czy rozsądne jest stosowanie go w Polsce? Model nastawiony na samochody, bez dróg i autostrad? Ważna jest różnica organizacyjna. W USA charakterystyczną cechą jest prowadzenie procesów urbanizacji przez dużych, zawodowych inwestorów, duża skala osiedli nieraz na 1000 domków. Proces budowy trwa co najwyżej kilka lat. W konsekwencji obok terenów dziewiczych mamy skończone, durze osiedla. W naszych warunkach czas realizacji jest kilkadziesiąt razy dłuższy. Przez 100 lat pierwsi mieszkańcy będą mieszkać na budowie. W tym roku w Polsce 75% powierzchni mieszkalnej zostanie zbudowane tzw. systemem gospodarczym. Ze względu na bardzo trudne warunki sektor zawodowych inwestorów rozwinął się przez 20 lat do poziomu 20% odpowiedników zachodnich. Wreszcie różni nas zamożność, a ten model zabudowy jest jednym z najdroższych w świecie.

56 BOBROWIEC, 384 domy, 1,1 d/ha. Przy naszej organizacji wygląda to tak, i musi byd co najmniej 3 razy droższe niż w USA. Teren posiadający plany od wielu lat. Przedstawiały one inną wizję, ale prawa życia są silniejsze. Tych pionowych dróżek oczywiście nie było w planach. To żywiołowo narastające fraktale. Chod trzeba podkreślid, że od strony formalnej jest to zabudowa planowa, niejako planowa zabudowa rozproszona, zgodna z systemem.

57 WILANÓW, 100 domów, 0,2 d/ha. Wilanów, Zawodzie. To z kolei teren nie przeznaczony pod zabudowę, bez planów, czyli właściwa rozproszona zabudowa, która jednak stanowi mniejszośd wobec planowej. Jest to teren zalewowy, nigdy w historii nikt nie odważył się tu stawiad domów. Pikanterii dodaje fakt, że jest to teren w granicach administracyjnych stolicy.

58 LONDYN domów, 44 d/ha Też stolica, ale Anglii. Też domki jednorodzinne, ale na działkach poniżej 200m2, w zabudowie zorganizowanej. Wszystkie trzy ostatnie slajdy były w tej samej skali, a więc pokazują tę samą powierzchnię terenu. O ile w Bobrowcu było 384 domy w kadrze, w Zawodziu 100, to w Londynie Koszt uzbrojenia terenu przypadający na jednostkę mieszkalną jest odwrotnie proporcjonalny do gęstości zabudowy. Oznacza to, że po zabudowaniu w pełni Bobrowca ten koszt będzie 16 razy większy niż w Londynie, natomiast w przypadku Zawodzia jest 220 razy większy. Mówimy o wszystkich kosztach uzbrojenia niezależnie od tego, kto w dzisiejszym systemie je ponosi. Czyli o ogólnych kosztach społecznych uzbrojenia. Wielkośd tych kosztów na jeden dom w zależności od wielkości działek i od szerokości terenu osiedla przedstawia wykres.

59 Koszt infrastruktury (drogi, sieci) w funkcji wielkości działek i szerokości terenu Dolna oś to szerokośd terenu, czyli pola na którym budowane jest osiedle. Wykres zaczyna się od 24 m. Widad, że koszt maleje wraz z szerokością terenu, ale przede wszystkim rośnie wraz z wielkością działek. Skrajne wartości na tym wykresie różnią się ponad 100 razy. Nieciągłośd, ów próg przy wielkości działek 750m2 jest wynikiem zmiany organizacji inwestycji z budownictwa i indywidualnego na zorganizowane. Dla inwestorów zawodowych, którzy muszą sprzedad swój produkt, nie jest interesujący obszar górny. Współczynnik 3 bierze się stąd, że według naszych szacunków tempo realizacji planów wynosi u nas średnio ok.1% rocznie. Czyli w rozsądnej perspektywie 30 lat, inwestycje indywidualne prowadzą do zabudowania trzeciej części terenu, co trzeciej działki.

60 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Procent terenu niezbędny pod kom unikację w zależności od jego szerokości Lesznow ola 0% % 25 % 7,4% Teraz zajmiemy się wpływem samej szerokości terenu inwestycji. Jest to krytycznie ważny dla Polski parametr ze względu na unikalne rozdrobnienie własności ziemi. Przedstawimy to w oparciu o bardzo prostą zależnośd opisującą jaką częśd całości stanowid będzie droga o szerokości 8 m. W obliczeniach uwzględniliśmy przecznice co 300m, ale ten parametr nie ma wielkiego wpływu na wyniki.

61 Czarna krzywa to procent terenu jaki zajmie droga w funkcji szerokości terenu. Dla terenów dostatecznie szerokich wielkośd ta spada poniżej 10%, dla terenów wąskich jest 3 razy większa. Oznacza to, że poprzez scalenia można 3 razy zmniejszyd koszt koniecznej komunikacji. Dla przykładu w założonym przed wojną Zalesiu Górnym komunikacja stanowi 9% całości. Dolna czerwona linia pokazuje średnią powierzchnie dróg publicznych przewidzianych w planach w gminie Lesznowola. Tę częśd kosztów wzięła na siebie gmina. To jest obszar o którym była mowa w poprzednim wykładzie, to on właśnie wygenerował owe milionowe zobowiązania, które grożą budżetom samorządów. Ale częśd powyżej tej prostej, a poniżej czarnej krzywej, muszą ponieśd inwestorzy. Środkowa czerwona linia to poziom 25% minimalny przedwojenny poziom od którego za przejęte tereny należało się odszkodowanie. Dla działek dużych, powyżej 15 ha to odszkodowanie przysługiwało od poziomu 35% zaznaczonego u góry. Jest to wielkośd zalecana przez Bank światowy. Innymi słowy dla dobrego standardu taki powinien byd udział terenów publicznych w terenach zabudowanych. Obszar pomiędzy krzywą a powiedzmy linią 25% w systemie przedwojennym był przewidziany na parki, szkoły, oczyszczalnie itp. Czyli inne przestrzenie publiczne poza drogami, których wykup nie obciążał gminy. Czerwony punkt oznacza dzisiejszą średnią dla gminy Lesznowola. Nim opowiem jak go wyznaczyliśmy podsumujmy podział kosztów uzbrojenia.

62 Proszę zwrócid uwagę, że czerwona kropka jest na poziomie 25%. To znaczy, że w ostatecznym rozliczeniu czwartą częśd swojej ziemi i tak właściciele muszą przeznaczyd na cel inny niż działki, które chcą sprzedad. Dokładnie tyle co przed wojną. A więc ich rzeczywisty udział w ponoszeniu kosztów urbanizacji jest dziś de facto nie mniejszy niż przed wojną. Koszty te same, tyle, że efekt zupełnie inny: bankructwo samorządów, brak przestrzeni publicznej, zduszone budownictwo i zapaśd rynku ziemią. Średnią szerokośd pola w gminie wyznaczyliśmy inwentaryzując szerokośd pół wzdłuż drogi z Piaseczna do Magdalenki. Przyjęliśmy, że jest to obszar reprezentatywny dla całej gminy..

63

64 Liczba działek nie nadających się do zabudowy wynosi ponad jedną trzecią, działki dobre według standardów przedwojennych i zdroworozsądkowych stanowią zaledwie 2% wszystkich. W praktyce zdarzają się czasem sytuacje, gdy dwóch właścicieli ziemi wytycza wspólną drogę po połowie na każdej działce. Bywają też działania scaleniowe, ale spotkaliśmy je tylko w sytuacjach skrajnych np. połączenia 3 pól o szerokości 9 m każde. Dla uzyskania jak najprostszego modelu nie uwzględniliśmy też faktu, że częśd dróg ma większą szerokośd niż przyjęte 8m. Według naszych szacunków wpływ wymienionych wyjątków jest nieistotny i równoważy się, więc nie warto komplikowad modelu. Na podstawie wyznaczonej średniej szerokości działki w gminie określiliśmy koszt uzbrojenia w stanie dzisiejszym i po ewentualnych działaniach scaleniowych i porządkujących układ własności ziemi przed jej zainwestowaniem. Wyznaczona poprzednio zależnośd opisuje nie tylko koszt niezbędnej ziemi pod drogi, ale również koszt sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej itp. Im dłuższe ulice tym dłuższe sieci. W obliczeniach przyjęliśmy 250 zł/m2 jako koszt pierwszego urządzenia technicznego ulicy i 265 zł/m2 jako średnia cenę ziemi w gminie. Dla 28 km2 terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie poniższa tabela przedstawia porównanie wariantu dzisiejszego i rozsądnego. Różnica ponad 2 mld złotych to koszt w skali gminy zaniechania działao konsolidacji gruntów uzbroje nie ziem ia dziś koszt dla całej gminy mln zł uzbroje nie ziem ia po scaleniu

65

66 W przeliczeniu na jedną działkę 1000 metrową ta różnica wynosi ponad 100 tys.zł. Zwracam uwagę, że jest to dodatkowy koszt wygenerowany przez niesprawny system. Tu nie chodzi o to, kto za to zapłaci, ale o to, że tych kosztów w ogóle nie powinno być. Właśnie po to istnieje planowanie przestrzenne i urbanistyka, aby wyeliminować takie sytuacje. W odniesieniu do całego kraju odpowiednie liczby to tysiące milirdów. Nie ma tak bogatego państwa na świecie, które mogło by je ponieść. Dodatkowe 100 tys.zł przy każdej indywidualnej budowie skutecznie zablokuje inwestycje prywatne wszędzie na świecie. A to są koszty wygenerowane tylko w obszarze planowania przestrzennego. Pierwszym sygnałem o zamierzeniach inwestycyjnych jest podział terenu na działki. Średnia szerokość terenów podzielonych w gminie wynosi 56m, a więc jest ponad 1,5 razy większa od średniej szerokości wszystkich działek. Oznacza to naturalną tendencję do zabudowywania najpierw gruntów szerszych. Ale też oznacza, że inwestowanie na tych korzystniejszych zostało już uruchomione, a wolne pozostały gorsze. Choć proces urbanizacji gminy ledwie się zaczął, pula sensownych terenów inwestycyjnych w gminie już się wyczerpuje.

67 Teraz przedstawię 30 letni bilans finansowy dla gminy dwóch inwestycji, faktycznie zrealizowanej i teoretycznej. Wartość tych obliczeń polega na tym, że dysponowaliśmy unikalnymi danymi. Deweloper udostępnił nam, do celów statystycznych, dane o kredytach jakie wzięli jego klienci, co pozwoliło na oszacowanie ich dochodów i tym samym dochodów gminy z odpisu od PIT. Jak się państwo przekonacie, jest to kluczowa informacja dla oceny opłacalności inwestycji z punktu widzenia finansów gminy. WARIANT PIT pod od nieruchomościi podatek od gruntów WARIANT PIT podatek od nieruchomościi podatek od gruntów

68 Pierwsza istotna cecha to czas realizacji. Wariant 1 został zamknięty w 3 lata. Realizacja wariantu 2 to 100 lat. Po 30 latach, w takim horyzoncie czasowym przeprowadziliśmy bilans, w wariancie 2 będzie zrealizowanych 9 domów. Jednym z głównych czynników opóźniających byłby sam właściciel terenu. Sprzedaż jednej działki rocznie dawała by mu 50 tys.na miesiąc. Po co miałby się spieszyd ze sprzedażą w tych warunkach? Uwzględniliśmy 3 grupy dochodów gminy: z podatku gruntowego, od nieruchomości i z PIT. Ten 3 jest decydujący, dwa pierwsze nieistotne. Bilans finansowy w skali 30 lat wariant PIT. wariant GR.+BUD. WYDATKI BILANS VAT

69

70 Teraz przykład efektów działao scaleniowych. Góra Kalwaria, teren w bezpośredniej bliskości centrum miasta, nie peryferia. Teren budowlany, posiadający plan, przewidziane typowe działki 1200m. Na tym terenie niedoświadczony inwestor chciał zbudowad osiedle na działce o szerokości 18m. Po zbudowaniu pierwszego domu zorientował się w bezsensowności inwestycji. Szukając wyjścia trafił do nas. Zaproponowaliśmy działania na wzór przedwojenny. Scalenie, wtórny podział i normalną zabudowę miejską, typową dla Góry Kalwarii. Normalne miasteczko. Układ miał byd taki: po pierwsze dobrowolny udział wszystkich właścicieli, umowa z gminą unieważniająca obecny plan, jednorazowe przekazanie gminie wszystkich ulic w zamian za zgodę na intensywną zabudowę i podłączenie do sieci.

71

72 Pierwsze zestawienie jest zrobione z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Dla nich możliwość kupienia działki 200 m za 60 tys.zł. jest atrakcyjna wobec jedynej oferty rynku działek dużych za 120 tys.zł. To jest też jedyna oferta dla słabych finansowo inwestorów, których nie stać na duży dom. Cel był taki, aby zaproponować ofertę inwestycji 2 razy tańszej w całości niż istniejące alternatywy. Drugie zestawienie to bilans dla właścicieli ziemi. Za punkt wyjścia przyjęliśmy tu dzisiejszą cenę ziemi w tym rejonie 100 zł/m2. Ta wartość ma sens tylko w przypadku jednej działki, reszta jest niesprzedawalna, bo zbyt wąska. A więc ma wartość zero. Poniżej bilans dla gminy tylko kosztów inwestycji. W dłuższej perspektywie jest to przejście od ujemnej prognozy do dużego, stałego dochodu. A więc 2 ponad krotny zysk dla wszystkich. W czym więc problem? Dlaczego takie działania są tylko teorią? I w tym przypadku też tak może być. Właściciele wąskich działek są raczej za, ale gdy ktoś ma pole o szerokości 30 m uważa, że sam da sobie radę. Pomimo, że propozycje te padły ze strony osób nie zaangażowanych, neutralnych doradców, którzy koncepcje przygotowali społecznie, właściciele są nieufni, a ich dobrowolna zgoda jest konieczna. Klucz jest w obszarze zaufania. Zanik instynktów stadnych. Zaufanie jest pierwszą ofiarą nie rzetelnego systemu prawnego. W dzisiejszej rzeczywistości to działanie było by wyjątkiem, w przedwojennej Polsce, czy dzisiejszej Europie było by oczywistą regułą.

73 Koszt demograficzny kryzysu urbanizacyjnego i mieszkaniowego Prof. Anna Giza-Poleszczuk Zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego do spraw naukowych. Specjalista w dziedzinie demografii, kapitału społecznego, zagadnieo rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej..

74

75

76

77 Zależnośd między rozwojem mieszkalnictwa i populacją ludności. 1970=100% Źródło:

78 Charakterystyczną cechą powyższego wykresu jest skokowy wzrost odległości między linią górną i dolną. Wyż demograficzny trafił na niż budowlany. Brak gniazd brak piskląt. Analizowane dane pokazują, że skala kryzysu demograficznego jest zależna od czynników, na które mamy wpływ. Mało tego, te czynniki są o tyle łatwe do modyfikacji, że wymagają tylko zmiany, racjonalizacji reguł prawa. Nie wymagają nakładów finansowych. A wzorce dobrego, skutecznego prawa są gotowe.

79

80 Debata o sposobie rzetelnego rozwiązania problemu. Podsumowanie i zakooczenie konferencji.

81 Postulaty ekonomiczne do nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Wprowadzenie mechanizmów: Dopasowania obszarów pod urbanizację do realnego popytu Wprowadzenie czasu obowiązywania planów miejscowych i realizacji zobowiązao gminy Renta planistyczna w naturze Wprowadzenie mechanizmu konsolidacji i kontrolowanej parcelacji gruntów

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole

Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole Finansowe i społeczne koszty urbanizacji jak uniknąć fatalnych skutków dla budżetów gmin, Jacek Koziński, 3.02.2012 r., Opole Zdjęcie przedstawia granicę między Polską a Czechami. Średnia wielkość pół

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (CENTRUM) SKALA 1: 1000 50m 10m 20m 100m USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG SKALA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina Część I Przepływ opłaty śmieciowej pomiędzy gminą/związkiem, a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych w praktyce. Region X Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gdynia kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach oraz wykorzystanie terenów poportowych

Gdynia kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach oraz wykorzystanie terenów poportowych Gdynia kontrolowany rozwój miasta na nowych terenach oraz wykorzystanie terenów poportowych Polityki lokalne wobec postulatu zwartego miasta Sopot 02-03.06.2011 Marek Karzyński Gdynia w okresie międzywojennym

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE

FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE WOJCIECH MISIĄG * FINANSE SAMORZĄDOWE PO 25 LATACH STAN I REKOMENDACJE * INSTYTUT BADAŃ I ANALIZ FINANSOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA 1. Jaka

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna Zakręt, dnia 17.04.2015r. Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna Szanowny Pan Janusz Budny Dotyczy: procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOROHUSK dla trasy przebiegu projektowanej linii energetycznej 110 kv Chełm Dorohusk na terenie gminy Dorohusk, uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi

ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM. Bank Ziemi ZOSTAŃ INWESTOREM GRUNTOWYM Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Banku Ziemi o inwestowaniu w grunty, która omawia poniższe tematy. pośrednictwo w obrocie ziemią serwisy do sprzedaży ziemi doradca

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. B I A Ł O B R Z E S K A NR 7 / 9 D z i a ł k a n r 71 o p o w i e r z c h n i 417 m ²

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI

Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Leszek Jerzy Jasiński PODATKÓW RUCH MIĘDZY REGIONAMI Finanse publiczne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dosyć rzadko analizuje się, w jaki sposób strumienie dochodów powstających w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK

DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW: WTOREK I CZWARTEK Wydział Architektury i Budownictwa p.o. Naczelnik Aleksandra Marczak pokój: 118 a telefon: 58 773 12 27, 58 683 54 09, fax. 58 683 48 99 e-mail: budownictwo@powiat-gdanski.pl DNI ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1527 UCHWAŁA NR XIX/205/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoadarowania

Bardziej szczegółowo

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 na szkolenia i usługi doradcze podmiotowe systemy finansowania Małgorzata Lelińska, Warszawa, 12 maja 2015 r. www.konfederacjalewiatan.pl str. 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo!

Informacja Zarządu. do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Luty 2014 r. Informacja Zarządu do porządku Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniach 6, 7 i 13 marzec 2014 r. Szanowni Państwo! Informujemy, że od roku 2014 dla dwóch budynków Spółdzielni : Szarych

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ

WROCŁAW, ul. Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ WROCŁAW, Kiełczowska / Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ KONCEPT Koncept WS z z o.o. o.o. S.K.A., k., 21A, 21 61-619 A, 61-619 MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV /131/09 RADY GMINY LIPNO z dnia 4 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XXV /131/09 RADY GMINY LIPNO z dnia 4 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XXV /131/09 RADY GMINY LIPNO z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lipno Na podstawie art.7 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość niezabudowana w Jastkowie

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość niezabudowana w Jastkowie MEMORANDUM INFORMACYJNE Nieruchomość niezabudowana w Jastkowie SPIS TREŚCI 1. ZAKRES MEMORANDUM.. 2 2. INFORMACJE OGÓLNE....2 3. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT FS HOLDING S.A.....3 4. STATUS PRAWNY NIERUCHOMOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Departament Podatków Lokalnych. Justyna Przekopiak

Ministerstwo Finansów. Departament Podatków Lokalnych. Justyna Przekopiak Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych Justyna Przekopiak Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. wynikają z: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Prezentowana nieruchomość a transport

2. Prezentowana nieruchomość a transport 2. Prezentowana nieruchomość a transport Atutem nieruchomości jest ich położenie blisko przedmieścia Gdańska oraz okolic Pruszcza Gdańskiego, ale także blisko atrakcyjnych terenów otwartych. Bardzo dobre

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 17 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska Poznań, 2013 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie i cel opracowania... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych

Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Doświadczenia Banku Gospodarstwa Krajowego we wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych Tomasz Makowski Specjalista Warszawa, 22 kwietnia 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. (Dz. U. Nr 240, poz. 2069) Na podstawie art. 17 2, art. 18 2, art. 22 6, art. 48 4, art. 67 3 i

Bardziej szczegółowo

Zakres dokumentów: Prognoza skutków finansowych

Zakres dokumentów: Prognoza skutków finansowych Inwestor: MIASTO IMIELIN Ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Temat: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN OBEJMUJĄCEGO OBSZAR WZDŁUŻ ZACHODNIEGO BRZEGU ZBIORNIKA IMIELIN Zakres dokumentów:

Bardziej szczegółowo

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE

Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od nieruchomości w krajach UE Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od w krajach UE Kraj Podstawa opodatkowania Stawki podatkowe Nieruchomości zabudowane Nieruchomości niezabudowane Austria Wartość jednostkowa (wycena

Bardziej szczegółowo

Copyright by treeneo.com sp. z o.o. FOLDER INWESTYCYJNY

Copyright by treeneo.com sp. z o.o. FOLDER INWESTYCYJNY FOLDER INWESTYCYJNY Definicja programu Agrofortis Program oszczędnościowo-inwestycyjny, oparty na ratalnym nabywaniu gruntów rolnych o wysokim potencjale inwestycyjnym. W naszym programie możesz oszczędzać

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl 1 z 9 2015-06-03 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1205 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

DANE O NIERUCHOMOŚCI działki nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9

DANE O NIERUCHOMOŚCI działki nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9 DANE O NIERUCHOMOŚCI działki nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9 1. Stan prawny. Właścicielem nieruchomości położonej na działkach gruntowych nr 7/6, 6/2, 8/4 i 13/9 położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej 150b

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście 10-11 kwietnia 2014 r.

Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście 10-11 kwietnia 2014 r. Przemysław Śleszyński Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście 10-11 kwietnia 2014 r. Łódź 1. Identyfikacja i kierunek zmian w rozwoju stref podmiejskich.

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów W Polsce 10 lat temu rozpoczęły pracę

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH

ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH ROZDZIAŁ 5. REALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ODDZIAŁ 1. USTANAWIANIE KORYTARZY PRZESYŁOWYCH Art. 354. 1. Infrastrukturę techniczną z zakresu sieci przesyłowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2016-2026 1. Założenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JELONKI Załącznik do uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej SM Jelonki z dnia 24.02.2012 r. Do użytku wewnętrznego WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO Mieszkać godnie. Wspólnie budujemy politykę mieszkaniową w Polsce. Adam Kowalewski Architekt, dr nauk ekonomicznych Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna DOSTĘPNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również

liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek PIT. W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. WSTĘP Dokument pod nazwą Wieloletnia

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r.

Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji. Warszawa, 22 maja 2014 r. Program Mieszkanie dla młodych Zasady działania i stan realizacji Warszawa, 22 maja 2014 r. Cel regulacji Racjonalizacja struktury wydatków budżetowych na mieszkalnictwo (zgodnie z dokumentem pt. Główne

Bardziej szczegółowo

Krajobraz bezpiecznych inwestycji

Krajobraz bezpiecznych inwestycji Krajobraz bezpiecznych inwestycji BRILAND to nowoczesny i kompleksowy program inwestycyjny, przeznaczony dla osób zainteresowanych bezpiecznym lokowaniem kapitału w nieruchomości. BRILAND oferuje własnościowy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Krzysztof S. Cichocki, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk Wykorzystano wyniki raportu Jacka Sieraka, Michała Bitnera, Andrzeja Gałązki i Remigiusza Górniaka, dla MRR Ocena zdolności JST

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku Zarządzenie Nr 470/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 kwietnia 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zwierającego nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczoną

Bardziej szczegółowo