Warunki najmu wchodzą w życie z dniem 10 września 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki najmu wchodzą w życie z dniem 10 września 2012 r."

Transkrypt

1 Lonon Borough of Hakney Warunki najmu Propozyja wprowazenia zmian w warunkah najmu o konsultaji, listopa 2011 r. Rozział 1: Wstęp 3 Rozział 2: Dane osoowe i zjęia 4 Rozział 3: Twoja umowa najmu Najemy z umową najmu na okres próny (Introutory tenants) Najemy z umową najmu na zas nieokreślony (Seure tenants) Wielostronna umowa najmu (Joint tenanies) Najem lokalu przy ogranizonyh prawah lokatorskih (Demote tenanies) Złamanie warunków umowy najmu Czynsz, opłaty eksploatayjne oraz inne opłaty Zmiany zynszu, opłat eksploatayjnyh i innyh opłat Przekazanie prawa najmu w przypaku zgonu najemy (ziezizenie) Przyjmowanie lokatorów i ponajmowanie lokalu Przelunienie lokalu Rozwiązanie umowy najmu 6 Rozział 4: Oowiązki najemy 4.1 Płaenie za zynsz i wnoszenie innyh opłat Mieszkanie w lokalu Posiaanie innyh nieruhomośi Użytkowanie lokalu Prowazenie ziałalnośi gospoarzej Uezpiezenie zawartośi mieszkania Dekorowanie lokalu Dałość o lokal Częśi wspólne (komunalne) Bezpiezeństwo pożarowe Ogróki, alkony, tarasy i powórka Zahowanie antyspołezne, nękanie, przemo w 13 rozinie i uiążliwe zahowanie 4.13 Nękanie innyh oraz przestępstwa z nienawiśi Działalność przestępza Gangi Uiążliwość i okuzliwość Przemo w rozinie i maltretowanie Naprawy i konsrewaje 16 Strona JSH / HHO / / version 7 Page 1

2 4.19 Dokonywanie zmian i moernizaja nieruhomośi 17 (oejmuje to instalaję anten satelitarnyh, anten telewizyjnyh oraz krat) 4.20 Spowoowanie szkó w nieruhomośi i naprawy za 18 które możemy poierać opłaty 4.21 Zwierzęta omowe Psy Parkowanie i użytkowanie pojazów Garaże Strefy ogranizonego parkowania Przeprowazanie napraw pojazów Stosunek najemów o praowników urzęu gminy Dostęp o lokalu i przepisy BHP Corozne inspekje ezpiezeństwa instalaji 22 gazowej Rozział 5: Rozział 6: Nasze oowiązki w stosunku o najemów 5.1 Walka z zahowaniami antyspołeznymi, przemoą w rozinie i nękaniem Zahowanie poufnośi i ohrona anyh osoowyh Równość Przeprowazanie konsultaji Niezakłóanie korzystania z lokalu Przeprowazanie napraw Zagwarantowanie iągłośi najmu (tylko w stosunku 24 o najemów z umową na zas nieokreślony) 5.8 świazenie usług 24 Prawa najemy 6.1 Ohrona prze eksmisją Prawo o esji, zamiany lokalu oraz ziezizenia Prawo wykupu lokalu (tylko w stosunku o najemów 25 z umową na zas nieokreślony) 6.4 Prawo o otrzymania informaji Prawo o wprowazenia ulepszeń (tylko w stosunku o najemów z umową na zas nieokreślony Prawo o zarzązania lokalem Prawo o przeprowazenia napraw Wypowiezenie umowy najmu 26 Warunki najmu whozą w żyie z niem 10 września 2012 r. JSH / HHO / / version 7 Page 2

3 Rozział 1 Wstęp Niniejsze warunki najmu opisują prawa i oowiązki najemów lokali należąyh o Ray Gminy Hakney (Hakney Counil) oraz nasze oowiązki jako właśiiela. Poniższe warunki najmu stanowią zęść umowy najmu pomięzy toą (najemą) i nami (Raą Gminy Hakney). Umowa najmu jest prawnie wiążąą umową pomięzy toą, a Raą Gminy. Popisują umowę najmu zgazasz się przestrzegać zawartyh w niej warunków. Ozekujemy, że jako najema: ęziesz przestrzegał niniejszyh warunków; na zas płaił zynsz i inne opłaty; ęziesz ał o swój lokal i przeprowazał naprawy za które jesteś opowiezialny; oraz ęziesz orym sąsiaem i ęziesz szanował mieszkająyh w twoim otozeniu luzi. Prosimy o uważne przezytanie umowy najmu oraz warunków najmu i przehowywanie ih w ezpieznym miejsu. Nie przestrzeganie warunków najmu może oprowazić o utraty mieszkania. Zwroty ty i twój onoszą się o ieie oraz o każego współnajemy. Pojęia nas, nasze oraz my onoszą się o Ray Gminy Hakney. Pojęia om oraz lokal oznaza nieruhomość ojętą niniejszą umową najmu. W każej hwili możemy zmienić warunki najmu, po uzyskaniu twojej zgoy lu po oręzeniu zawiaomienia o wprowazeniu zmian zgonie z art. 103 Ustawy o Mieszkalnitwie z 1985r. Prze oręzeniem zawiaomienia o wprowazeniu zmian, poinformujemy ię o proponowanyh zmianah i poprosimy ię o zgłoszenie swoih uwag. Jeżeli złożyłeś fałszywe lu wprowazająe w łą oświazenie elem uzyskania niniejszej umowy najmu lu złożyłeś fałszywe lu wprowazająe w łą oświazenie elem uzyskania przeniesienia o innego lokalu, możemy pojąć przeiwko toie kroki prawne i eksmitować ię z lokalu. JSH / HHO / / version 7 Page 3

4 Rozział 2 Dane osoowe i zjęia Popisują umowę najmu wyrażasz zgoę na przetwarzanie twoih anyh osoowyh w elu zapoiegania naużyiom zgonie z Ustawą o Ohronie Danyh Osoowyh z 1998r. Popisują umowę najmu wyrażasz zgoę na to, że zroimy i zjęie na pozątku najmu, jak i w późniejszym okresie. Zjęie możemy zroić w twoim omu lu w sieziie oziału mieszkaniowego. Roienie zjęć naszym najemom zapoiega naużyiom. Kopia twojego ostatniego zjęia ęzie przehowywana w naszej azie anyh. Rozział 3 Twoja umowa najmu 3.1 Najemy z umową najmu na okres próny (Introutory tenants) Wszysy nowi najemy lokali należąyh o Ray Gminy Hakney ęą posiaali umowę na okres próny (hya, że yłeś już wześniej najemą na zas nieokreślony lu najemą z umową najmu hronionego krótkoterminowo (assure tenany) w lokalu należąym o właz lokalnyh lu o zarejestrowanego właśiiela lokalu sojalnego. Umowa najmu na okres próny popisywana jest na okres 12 miesięy. Jeżeli złamiesz którykolwiek z poniższyh warunków najmu w trakie okresu prónego lu jeżeli złożysz fałszywe ąź wprowazająe w łą oświazenie elem otrzymania najmu, możemy pojąć ziałania w elu rozwiązania umowy najmu. Jeżeli nie złamiesz żanego warunku umowy najmu pozas 12 miesięznego okresu prónego, automatyznie staniesz się najemą z umową na zas nieokreślony (seure tenant). Najemy z umową najmu na okres próny mają mniej praw niż najemy z umową na zas nieokreślony. Pozas trwania okresu prónego nie mogą oni: starać się o wykupienie lokalu głosować za zmianą właśiiela lokalu ponajmować zęśi swojego lokalu ąź przyjąć lokatora starać się o zamianę lokalu 3.2 Najemy z umową najmu na zas nieokreślony (Seure tenants) Jeżeli yłeś najemą przez okres o najmniej 12 miesięy, zwykle stajesz się najemą na zas nieokreślony. Najemy na zas nieokreślony posiaają więej praw niż najemy na okres próny. Zgonie z prawem, jako najema z umową na zas nieokreślony posiaasz prawo o mieszkania w lokalu przez ałe żyie, o ile ęziesz przestrzegł warunków opisanyh w niniejszej umowie najmu. Nie ęziemy kwestionować twojego prawa o mieszkania w lokalu hya że: JSH / HHO / / version 7 Page 4

5 ęziemy zmuszeni pojąć przeiwko toie ziałania z powoów określonyh w Ustawie o Mieszkalnitwie z 1985r. lu innego prawa, które ją zastąpi; ąź złamiesz którykolwiek z niniejszyh warunków umowy najmu. 3.3 Wielostronna umowa najmu (Joint tenanies) Wielostronna umowa najmu to umowa którą popisują wie lu więej osó orosłyh (powyżej 18 lat). Współnajemy mają równe prawa i oowiązki wynikająe z umowy najmu pozas ałego okresu najmu. Współnajemy są opowiezialni, wspólnie i inywiualnie za przestrzeganie warunków umowy najmu i za płaenie należnyh nam kwot. 3.4 Najem lokalu przy ogranizonyh prawah lokatorskih (Demote tenanies) Jeżeli ęziemy zmuszeni skierować twoją sprawę o sąu ze wzglęu na zahowania antyspołezne, są może zaeyować o zmianie umowy najmu na zas nieokreślony na umowę z ogranizonymi prawami lokatorskimi. Bęzie to miało wpływ na twoje prawa (m.in na prawo o wykupu lokalu, zamiany lokalu, ąź prawo o przekazania najmu innej osoie). 3.5 Złamanie warunków umowy najmu Jeżeli złamiesz niniejsze warunki najmu lu umowę najmu to sprawę ęziemy mogli skierować o sąu. Jeżeli są wya nakaz zajęia lokalu, ęziesz musiał wraz ze swoją roziną opuśić mieszkanie. Nie hemy oprowazić o tej ewentualnośi i ęziemy starali się zaoferować i pomo i uzielimy poray, jak temu zapoie, hya że poałeś fałszywe lu wprowazająe w łą informaje w elu uzyskania lu zatrzymania wynajmowanego lokalu. 3.6 Czynsz, opłaty eksploatayjne oraz inne opłaty Poaliśmy szzegóły otyząe kwoty zynszu oraz innyh opłat (np. za woę), które masz oowiązek płaić. 3.7 Zmiany w wysokośi zynszu, opłatah eksploatayjnyh i innyh opłatah. Wzrost zynszu i opłat eskploatayjnyh zwykle ma miejse raz w roku. Poinformujemy ię o najmniej na ztery tygonie prze planowanym wzrostem opłat. Zmiany w kwoie zynszu możemy wprowazić nawet, jeżeli nie oszło o ieie nasze zawiaomienie lu w przypaku, kiey najema twierzi, że nie został przez nas poinformowany. Wzrosty zynszu zwykle whozą w żyie w pierwszy ponieziałek kwietnia każego roku. Możemy poierać opłaty za każą nową usługę, którą oferujemy w twoim lokalu. Jeżli zajzie koniezność oania, usunięia lu zmiany usługi, skonsultujemy się z toą zanim o tego ojzie. Koszty usług ęą wlizane o zynszu lu opłat eksploatayjnyh lokalu i o powyże poinformujemy ię z o najmniej zterotygoniowym wyprzezeniem. 3.8 Przekazanie najmu w przypaku zgonu najemy (ziezizenie) W przypaku śmieri najemy, najem automatyznie zostaje przeniesiony na wymienionego w umowie najmu współnajemę. Jeżeli nie ma współnajemy, umowa może zostać przeniesiona na osoę, która posiaa prawo na moy JSH / HHO / / version 7 Page 5

6 Ustawy o Mieszkalnitwie z 1985r. (z późniejszymi zmianami), o ile umowa najmu nie została przekazana toie w roze ziezizenia. 3.9 Przyjmowanie lokatorów oraz ponajmowanie mieszkania Ponajem rozumiany jest jako wynajęie ałego lu zęśi lokalu innej osoie. a Najemy na umowie na okres próny nie mają prawa ponajmować ałego lu zęśi lokalu i nie wolno im przyjmować lokatorów. Azkolwiek rozpatrzymy wniosek niepełnosprawnego najemy na umowie na okres próny występująego o pozwolenie na to, żey mógł zamieszkać z nim opiekun. Nie wolno ponająć ałego lokalu lu się z niego wyprowazić. Najema musi otrzymać naszą zgoę na piśmie na ponajęie zęśi swojego lokalu. Wyania pozwolenia na ponajem omówimy tylko wtey, gy ęziemy mieli ku temu postawę. Wolno i przyjmować lokatorów Przelunienie lokalu Nie wolno elowo oprowazić o przelunienia lokalu (zyli o stanu kiey w lokalu mieszka zyt wiele osó w stosunku o lizy sypialni), jak to zostało określone w Ustawie o Mieszkalnitwie z 1985r. Musisz nas poinformować w przeiągu 28 ni o wprowazeniu się nowej osoy o mieszkania. Musisz nas również zawiaomić o urozeniu zieka przez złonka roziny i ostarzyć nam kopię aktu urozenia Rozwiązanie umowy najmu a Najema ma oowiązek pisemnego powiaomienia nas o zamiarze rozwiązania umowy najmu z o najmniej zterotygoniowym wyprzezeniem. Umowa najmu zostanie rozwiązana w pierwszą niezielę przypaająą po upływie zterotygoniowego okresu wypowiezenia. Jeżeli nie otrzymamy o ieie opowieniego wypowiezenia, twoja umowa najmu nie zostanie rozwiązana i naal ęziesz opowiezialny za płaenie zynszu, opłat eksploatayjnyh oraz innyh należnyh nam opłat. Jeżeli jesteś współnajemą, umowa najmu zostanie rozwiązana, jeżeli jeen ze współnajemów a nam o najmniej zterotygoniowe pisemne wypowiezenie. Nikt nie może pozostać w lokalu w hwili wygaśnięia umowy najmu. Jeżeli ktoś pozostanie w lokalu, naal ęziemy nalizać zynsz aż o hwili wyprowazenia się tej osoy z nieruhomośi. Ponato zostaniesz oiążony kosztami za pojęie ziałań prawnyh w elu usunięia tejże osoy z lokalu. Masz oowiązek zwrotu wszystkih kluzy oraz kluzy elektroniznyh typu Fo (jeżeli takie otrzymałeś) o oziału mieszkaniowego najpóźniej o goziny 12 w połunie w ponieziałek przypaająy po niezieli kiey wygasa twoja umowa najmu. Jeżeli nie zwróisz nam wszystkih kluzy i kluzy elektroniznyh w tym terminie, naal ęziesz opowiezialny za płaenie zynszu oraz opłat lokalowyh. Ponato ęziesz musiał zapłaić za wszelkie szkoy wyrzązone w lokalu, jeżeli pozostawisz niezaezpiezony lokal. JSH / HHO / / version 7 Page 6

7 e f g h i j Jesteś opowiezialny za płaenie zynszu oraz innyh opłat aż o nia w którym wygasa twoja umowa najmu, nawet jeśli wyprowazisz się z nieruhomośi prze upływem tego terminu. Lokal należy pozostawić w zystym i shlunym stanie. Z nieruhomośi należy usunąć wszystkie swoje rzezy, ywany, połogi laminowane, zwierzęta, śmiei, przemioty osoiste oraz okumenty. Należy również zgłosić wszystkie naprawy, które trzea wykonać w lokalu. W niu wyprowazki z lokalu masz oowiązek zgłoszenia się o kierownika s. mieszkaniowyh w elu zania mieszkania i potwierzenia jego stanu. Prze opuszzeniem lokalu należy usunąć wszelkie zamontowane przez sieie elementy stałego wyposażenia mieszkania i zastąpić je oryginalnymi lu zliżonymi o nih elementami. Należy również przeprowazić wszelkie naprawy za które najema jest opowiezialny. Najema ma oowiązek usunięia wszystkih przemiotów z ogrou, szopy, garażu lu ze showka z którego korzystał. Najema zostanie oiążony kosztami naprawy wszelkih szkó spowoowanyh w lokalu (w tym kosztami zastąpienia elementów stałego wyposażenia mieszkania, które zostały usunięte), kosztami usunięia porzuonyh w lokalu rzezy i sprzątania, kosztami przehowania zostawionyh w nieruhomośi rzezy oraz kosztami opieki na pozostawionymi zwierzętami. Jeżeli pozostawisz w nieruhomośi swoje rzezy zostaniesz oiążony stosownymi kosztami za ih usunięie i przehowanie. W kwestii pozostawionyh w lokalu przemiotów, ęziemy postępować zgonie z art. 41 Ustawy o Włazy Lokalnej z 1982r. (postanowienia różne). Prze zwróeniem pozostawionyh przemiotów ęziesz musiał pokryć koszty ih przehowywania. Rozział 4 Oowiązki najemy 4.1 Płaenie zynszu i innyh opłat a Najema musi płaić za zynsz i inne opłaty o ponieziałek za tyzień z góry. Jeżeli wyrazimy zgoę na wnoszenie opłat z inną zęstotliwośią, np: o miesią lu kwartalnie, opłaty należy wnosić we wześniej uzgonionym terminie. W hwili rozwiązania umowy najmu, musisz natyhmiast opłaić należny zynsz, inne opłaty lu pokryć koszty związane z anym lokalem, nawet jeśli wyprowaziłeś się prze wygaśnięiem umowy najmu. Jeżeli masz trunośi z płaeniem zynszu lu innyh opłat, skontaktuj się z nami. Możemy orazić, a w poważnyh przypakah uzielić oraźnej pomoy. JSH / HHO / / version 7 Page 7

8 e g Musisz natyhmiast powiaomić nasz wyział s. zasiłku mieszkaniowego (lu inny wyział, który przejmie jego rolę) o zmianie w twojej sytuaji żyiowej, która wpływa na zasiłek mieszkaniowy. W przypaku wspólnej umowy najmu, każy ze współnajemów opowiaa za płaenie zynszu i innyh opłat. Oznaza to, że możemy ozyskać ałość zaległego zynszu za lokal o każego ze współnajemów. Nawet jeśli jeen ze współnajemów się wyprowazi, woje współnajemów pozostaje opowiezialnyh za opłaanie tygoniowyh opłat za zynsz i za spłaenie zynszu zaległego. Jeżeli najema nie płai zynszu i innyh opłat możemy wszząć postępowanie sąowe, które może oprowazić o eksmisji. Możesz zostać oiążony kosztami prawnymi za skierowanie sprawy o sąu. Jeżeli zostanie zasązone, że musisz opuśić swoje mieszkanie, naal opowiaasz za zapłaenie należnego nam znyszu i innyh zaległyh opłat. 4.2 Mieszkanie w lokalu a Lokal musi służyć najemy za jeyny lu główny om. Najema musi poinformować oział mieszkaniowy na piśmie o wszelkih nieoenośiah w lokalu łuższyh niż 3 miesiąe. Dzięki temu ęziemy wiezieć, że nie porzuiłeś lokalu. Informaje otyząe nieoenośi ęą traktowane poufnie. Jeżeli nie ęziesz zamieszkiwać w lokalu jako w swoim jeynym lu głównym omu ąź nie poinformujesz nas o swojej nieoenośi łuższej niż trzy miesiąe możemy pojąć ziałania mająe na elu rozwiązanie umowy najmu. Rozważymy przełużenie okresu nieoenośi po otrzymaniu pisemnego wniosku o najemy lu jego przestawiiela. Osoy uprawnione o mieszkania w lokalu to osoy, które zostały przez ieie zgłoszone w momenie popisywania umowy najmu i które wymienione są w umowie najmu. Musisz wystąpić o nasze pozwolenie zanim ktoś inny zamieszka w lokalu na okres łuższy niż trzy miesiąe. Ponato najema musi nas poinformować o powiększeniu roziny tzn. o narozinah zieka lu zaopiekowaniu się ziekiem przyranym. 4.3 Posiaanie innyh nieruhomośi a Pozas oowiązywania umowy najmu najema nie może posiaać lu wynajmować (samemu lu z inną osoą) innej nieruhomośi, która mogłay służyć za om. Najema musi poinformować oział mieszkaniowy o kupieniu lu wynajęiu innego lokalu, który naaje się o zamieszkania. Jeśli najema oziezizy nieruhomość, warunek ten może zostać złamany po upływie 12 miesięy o oziezizenia mieszkania. Przy eyowaniu o tym, zy powyższy warunek umowy najmu został przez ieie złamany weźmiemy po uwage zy nayta nieruhomość: naaje się o zamieszkania; JSH / HHO / / version 7 Page 8

9 jest używana jako omek letniskowy i tylko o takiego elu się ona naaje; jest opowienia la twojej roziny, iorą po uwagę jej wielkość, twoje zatruninienie oraz prolemy zrowotne/stopień niepełnosprawnośi złonków twojej roziny. 4.4 Użytkowanie lokalu a Najema opowiaa za zahowanie swoje i wszystkih osó (w tym ziei) mieszkająyh w lokalu. Najema jest opowiezialny za zahowanie swoje i innyh omowników w lokalu, na przylegająym o niego terenie oraz w zęśiah wspólnyh (shoy, winy, poesty, hole wejśiowe, honiki, wspólne ogroy, plae zaaw i parkingi) oraz na terenie wszystkih innyh osieli. Najema opowiaa za zahowanie wszystkih osó owiezająyh lokal. Oejmuje to opowiezialność za ih zahowanie w jego lokalu, na przylegająym o niego terenie, w zęśiah wspólnyh (shoy, winy, poesty et) oraz na terenie twojego osiela. Nie wolno, zarówno w lokalu jak i poza nim, postępować w sposó stwarzająy zagrożenie la innyh mieszkańów osiela, m.in nie wolno: wyrzuać jakihkolwiek rzezy przez okno lu z alkonu; ustawiać zegokolwiek na parapetah okiennyh, alkonah lu ahah o mogłoy stanowić zagrożenie la omowników, osó owiezająyh twoje mieszkanie oraz sąsiaów i mieszkańów innyh osieli; zapyhać kanalizaji, rur, rynien oraz opływów znajująyh się w lokalu i jego sąsieztwie tłuszzami, farami olejnymi lu innymi sustanjami; wlewać oleju, enzyny oraz innyh śroków hemiznyh o systemu kanalizaji puliznej; ąź zmieniać stopień ezpiezeństwa pożarowego poprzez usuwanie rzwi lu śian w lokalu. 4.5 Prowazenie ziałalnośi gospoarzej a Musisz uzyskać naszą pisemną zgoę na prowazenie ziałalnośi gospoarzej z lokalu. Pozwolenie nie zostanie wyane tylko w przypakah, kiey mamy ku temu powó np: jeśli ziałalność gospoarza ęzie uiążliwa la innyh lokatorów, la nas oraz naszyh wykonawów lu jeżeli jej prowazenie mogłoy spowoować szkoy w lokalu. Prze wyaniem przez nas pozwolenia musisz uzyskać wszystkie wymagane pozwolenia na uowę, potwierzenie zgonośi z prawem uowlanym oraz lienji o prowazenia anej ziałalnośi lu hanlu. Jeśli wyamy pozwolenie na prowazenie ziałalnośi gospoarzej z lokalu, twoi klieni, ostawy i usługoawy nie mogą yć uiążliwi la innyh mieszkańów. Jeśli ziałalność, którą prowazisz z lokalu za naszą zgoą stanie się uiążliwa la innyh, ąź spowouje szkoy w lokalu, nasze pozwolenie zostanie ofnięte. Działalność gospoarza, która jest uiążliwa la innyh to mięzy innymi, ale nie tylko: JSH / HHO / / version 7 Page 9

10 naprawa i konserwaja pojazów; rukowanie; jakakolwiek ziałalność wykorzystująa hałaśliwe urzązenia, np: przemysłowe maszyny o szyia; oraz stosowanie sustanji kontrolowanyh, takih jak hemikalia. 4.6 Uezpiezenie zawartośi mieszkania a Nasze uezpiezenie uynku nie oejmuje zawartośi twojego mieszkania i twoim oowiązkiem jest uezpiezenie swojego mienia. Nie jesteśmy opowiezialni za utratę lu uszkozenie rzezy osoistyh, w tym za szkoy spowoowane przez innyh mieszkańów. Powyższy warunek nie wpływa na twoje prawo o uiegania się o oszkoowanie o nas w przypaku gy utrata lu uszkozenie mienia yło spowoowane zanieaniem naszym lu osó praująyh la nas. Jeżli wykupiłeś uezpiezenie zawartośi mieszkania za naszym pośrenitwem i nie opłaasz skłaek uezpiezeniowyh w ramah swojego zynszu tak jak to zostało ustalone, anulujemy twoją polisę uezpiezeniową. 4.7 Dekorowanie omu a Najema opowiaa za ekorowanie wnętrza swojego mieszkania oraz za utrzymanie lokalu w orym i shlunym stanie. Nie wolno: używać Artexu ąź fakturowanyh wykońzeń śian i sufitów; lu zakłaać płytek styropianowyh na śiany i sufity. Nie wolno ekorować zewnętrznej zęśi uynku ez otrzymania naszej pisemnej zgoy. 4.8 Dałość o lokal a Najema musi trzymać swój om w zystośi i wolny o śmiei. śmiei należy pozyć się we właśiwy sposó, jeżeli ię o to poprosimy. e Nie wolno gromazić rzezy w lokalu, jeśli mogą one stanowić zagrożenie pożarowe lu szkozić zrowiu, ąź utruniać ostęp o lokalu. Jeśli najema nie ęzie przestrzegać warunków a i poanyh powyżej, zostanie oiążony kosztami przywróenia lokalu o stanu pierwotnego, np: kosztami wywiezienia śmiei. Najemy nie wolno pozostawiać strzykawek oraz innyh ostryh przemiotów w miejsah puliznyh, gzie inni mieszkańy mogliy mieć z nimi kontakt. Zużytyh strzykawek należy pozywać się w ezpiezny sposó korzystają z przeznazonyh o tego kontenerów (jeżeli takie są ostępne). Najema musi pojąć wszelkie opowienie ziałania mająe na elu kontrolowanie roatwa lu szkoników w swoim lokalu. Jeżeli masz w omu myszy, szzury, karaluhy lu inne szkoniki należy nam to zgłosić. JSH / HHO / / version 7 Page 10

11 4.9 Częśi wspólne (komunalne) Najema, inni omowniy oraz owiezająe jego mieszkanie osoy mają zakaz: Manipulowania przy urzązeniah przeznazonyh o ohrony i ezpiezeństwa lokalu (takih jak: zujniki ymu, omofony, ramy ezpiezeństwa, kamery CCTV), a w przypaku zastosowania śroków ohrony ezpiezeństwa lokalu muszą w pełni z nami współpraować. Wszystkie rzwi wspólne należy za soą zamykać. Nie wolno lokować ih na ośież i wpuszzać nieznanyh osó ez poproszenia o okument tożsamośi. Niszzenia naszyh uynków, śian, ogrozeń, ahów, zęśi wspólnyh, trawników oraz ogroów (w tym powoowania szkó pojazami). Pozostawiania śmiei lu użyh przemiotów gospoarstwa omowego na zewnątrz lokalu, na poestah lu w zęśiah wspólnyh. Onosi się to zwłaszza o śmiei z przewagą rewna, kartonów, papieru, plastików, płynów oraz innyh prouktów łatwopalnyh. Jeżli zauważymy tego typu śmiei zorganizujemy ih usunięie i pozyie się ih w ezpiezny sposó. Zostaniesz oiążony kosztami tej usługi Bezpiezeństwo pożarowe Wszystkie metalowe ramki oraz kraty w oknah stanowią potenjalne zagrożenie w przypaku pożaru, ponieważ mogą uniemożliwić mieszkańom opuszzenie uynku pozas pożaru. a Najemom nie wolno montować krat ezpiezeństwa lu poonyh struktur w zęśiah wspólnyh uynku. e Nie wolno instalować ram ezpiezeństwa lu krat w oknah i rzwiah ez otrzymania naszej zgoy na piśmie. Zgoa nie ęzie ezpostawnie omawiana. Przy poejmowaniu eyzji weźmiemy po uwagę zy: utruni to ostęp o lokalu straży pożarnej w przypaku wyuhu pożaru; utruni to osoom znajująym się w mieszkaniu uiezkę prze ogniem; otrzymałeś pozwolenie na uowę i potwierzenie zgonośi z prawem uowlanym; rzwi, rama lu krata mogą spowoować zniszzenie nieruhomośi. Najemy nie wolno roić nizego, o zaniem eksperta s. ezpiezeństwa pożarowego stanowi potenjalne zagrożenie pożarowe. Najemy nie wolno manipulować urzązeniami przeznazonymi o wykrywania lu ugaszania pożaru w lokalu lu w zęśiah wspólnyh uynku. Nie wolno: Przehowywać przemiotów, które mogą lokować przejśie lu stanowić zagrożenie pożarowe, ąź mogą zwiększyć stopień ryzyka wyuhu pożaru w twoim lokalu lu w zęśi wspólnej (shoy, honiki i showki). JSH / HHO / / version 7 Page 11

12 Używać przenośnyh grzejników olejowyh lu na parafinę ąź przehowywać płynnego gazu ziemnego lu innyh sustanji łatwopalnyh lu wyuhowyh w omu, ogrozie, garażu lu zęśi wspólnej uynku. Palić tytoniu i pozwalać swoim gośiom na palenie w zamkniętyh pomieszeniah komunalnyh uynku, w tym w zęśiah wspólnyh, na shoah, w winah i na korytarzah loków. f g Najema musi upewnić się, że jego kuhenka gazowa została zamontowana przez uprawnionego instalatora, zarejestrowanego w Gas Safe (uprzenio rejestr CORGI) oraz że kuhenka jest regularnie serwisowana. Najema ma oowiązek umożliwić ostęp o lokalu straży pożarnej oraz innym służom w elu przeprowazenia oeny ezpiezeństwa pożarowego lokalu, kiey uznamy to za koniezne Ogroy, alkony, tarasy i powórka a Musisz uzyskać naszą pisemną zgoę, jeśli hesz: zasazić rzewo lisko swojego omu (ze wzglęu na ryzyko uszkozenia struktury uynku przez korzenie rzewa); postawić garaż lu wiatę garażową; postawić szopę lu szklarnię; postawić lu zmienić śianę lu płot; ąź śiąć, wyiąć lu zniszzyć krzewy, żywopłot lu rzewa (hya, że zostały zasazone przez ieie). e Najema jest zoowiązany o utrzymywania swojego ogrou, tarasu, alkonu, powórka, kontenerów okiennyh oraz innyh miejs ojętyh umową najmu w zystośi i wolnyh o śmiei. Jesteś zoowiązany o utrzymywania zaanyh ogrozeń, śieżek ogroowyh, tarasów, które są ojęte najmem oraz o koszenia trawy i przyinania żywopłotu w swoim ogrozie. Nie można zastawiać lu zapyhać żleów, kanalizaji/kratek śiekowyh i przewoów wentylayjnyh. Nie wolno: zakłaać rutu kolzastego, potłuzonego szkła lu innyh tworzyw, które mogą stanowić zagrożenie la innyh, na uynku lu śianah graniznyh wokół nieruhomośi; opuśić, żey krzewy, żywopłoty lu rzewa osiągnęły wysokość pona 2 metrów, zwisały na honikami lu rogami ąź yły uiążliwe la sąsiaów (hya że rzewo ojęte jest programem ohrony lu wyaliśmy pozwolenie na jego wzrost powyżej 2 metrów). Jeśli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków onosząyh się o ogroów, tarasów, alkonów oraz powórek i ęziemy zmuszeni o pojęia ziałań mająyh na elu poprawę sytuaji, zostaniesz oiążony stosownymi kosztami Zahowanie antyspołezne, nękanie, przemo w rozinie oraz uiążliwość JSH / HHO / / version 7 Page 12

13 a Najemy i innym omownikom nie wolno zahowywać się antyspołeznie, nękać innyh osó, postępować w sposó uiążliwy la innyh, stosować przemoy w rozinie zarówno w swoim omu, na terenie o niego przylegająym lu naszyh nieruhomośiah i osielah. Twoim gośiom nie wolno zahowywać się antyspołeznie, nękać i postępować w sposó uiążliwy la innyh osó oraz stosować przemoy w rozinie zarówno w twoim omu, na terenie o niego przylegająym lu na osielu na którym znajuje się twój om. Możemy wszząć postępowanie sąowe w stosunku o osó przejawiająyh zahowania antyspołezne, uiążliwyh la innyh, uiekająyh się o przemoy w rozinie ąź opuszzająyh się przestępstw z nienawiśi. Jeżeli wejziemy na rogę sąową poprosimy są o wyanie nakazu o pokryie naszyh kosztów prawnyh przez pozwanego. Przykłay zahowań antyspołeznyh to mięzy innymi, ale nie tylko: rasistowskie lu homofoizne (anty-gejowskie) zahowanie, gesty i język stosowanie lu grożenie użyiem przemoy niszzenie i emolowanie lokalu sprejowanie po śianah lu pisanie graffiti otwarzanie głośnej muzyki lu hałasowanie nieustająe kłótnie i trzaskanie rzwiami hałasowanie i zaniezszyszzanie przez zwierzęta omowe okuzliwe pijaństwo wyrzuanie śmiei w nieozwolonyh miejsah wznieanie ognia jeżżenie motorami lu motorowerami poza wyznazonymi rogami instalowanie lu korzystanie z anten w elu naawania nielegalnyh auyji raiowyh z omu, z uynku lu wspólnego ahu naprawianie samohoów na terenie róg osielowyh lu parkingah tarasowanie zęśi wspólnyh uynku, przejść i innyh wejść lu wyjść Nękanie i przestępstwa z nienawiśi a Najemy i wszystkim omownikom (w tym osoom was owiezająym oraz zieiom) nie wolno: JSH / HHO / / version 7 Page 13

14 nękać lu grozić nękaniem nikogo ze wzglęu na wiek, rasę, kulturę, niepełnosprawność, pohozenie, płeć, zmianę płi (żyie jako płeć przeiwna o tej na akie urozenia), naroowość, wyznanie i orientaję seksualną. Oejmuje to również namawianie innyh osó o takiego postępowania. postępować w sposó powoująy lu mogąy spowoować uiążliwość w stosunku o innyh osó mieszkająyh w okoliy, w twoim uynku lu na twoim osielu. Jesteś opowiezialny za zahowanie swoih gośi tylko kiey przeywają w twoim omu lu na terenie wokół omu. postępować w sposó zakłóająy spokój, wygoę lu komfort innyh osó w okoliy, w uynku ąź na naszyh osielah. Oejmuje to głośne słuhanie muzyki, granie na instrumentah muzyznyh oraz głośne ogląanie telewizji. Przykłay nękania to mięzy innymi, ale nie tylko: stosowanie lu grożenie użyiem przemoy w stosunku o innej osoy, w tym naszyh praowników; używanie oraźliwego lu oelżywego języka ąź zahowania uporzywe nękanie rugiej osoy (stalking) niszzenie lu grożenie zniszzeniem omu lu mienia rugiej osoy zastraszająe, oraźliwe, uliżająe lu poyktowane nienawiśią graffiti; pozostawianie śmiei, far lu innyh nieprzyjemnyh sustanji na terenie nieruhomośi lu uynku Działalność przestępza a Nie wolno używać lokalu o jakihkolwiek elów przestępzyh lu nielegalnyh, takih jak prostytuja i hanel luzmi. W szzególnośi zarania się używania lokalu o: sprzeawania, używania, przehowywania, proukowania lu uprawiania nielegalnyh narkotyków; przehowywania lu sprzeaży towaru pohoząego z krazieży; lu posiaania w lokalu nielegalnej lu nielienjonowanej roni palnej lu innej roni. Nie wolno używać zęśi wspólnyh uynku, jego okoli oraz garażu ąź showka/komórki o jakihkolwiek nielegalnyh elów. Przykłay tego to mięzy innymi, ale nie tylko: popalanie lu próy popalenia; manipulowanie przy sprzęie o ohrony lu ezpiezeństwa; niszzenie zęśi wspólnyh lu oiektów; wyijanie szy lu rzwi; pisanie graffiti; lu używanie roni (roni palnej i noży) JSH / HHO / / version 7 Page 14

15 Najema może zostać oiążony kosztami wymiany wyważonyh przez poliję rzwi pozas wejśia o lokalu. Gangi Toie i innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno stosować przemoy związanej z przynależnośią o gangu. Przy eyowaniu o należy rozumieć poprzez stosowanie przemoy związanej z przynależnośią o gangu weźmiemy po uwagę oowiązująe prawo i wskazówki rząowe onośnie rozumienia pojęć gang(i) oraz przemo związana z przynależenośią o gangu Uiążliwość i okuzliwość a Najemy i innym omownikom (w tym osoom was owiezająym oraz zieiom) nie wolno zahowywać się w sposó powoująy lu mogąy spowoować uiążliwość, zagrożenie lu zakłóenie spokoju osoom mieszkająym, owiezająym lu praująym w okoliy twojego omu o każej porze nia i noy, a w szzególnośi pomięzy 23:00 i 7:00 rano. Przykłay zakłóania spokoju oraz uiążliwego i okuzliwego zahowania to mięzy innymi, ale nie tylko: uiążliwy hałas (za wyjątkiem typowyh i normalnyh ogłosów ohoząyh z omostw), oejmuje to głośne imprezy, spotkania molitewne, trzaskanie rzwiami oraz namierny hałas po ułożeniu połogi laminowanej ez opowieniej izolaji akustyznej; wyrzuanie śmiei i meli w nieozwolonyh miejsah oraz rozpalanie ognisk; niekontrolowanie zwierząt omowyh, oejmuje to uporzywe szzekanie psów oraz pozostawianie psih ohoów w zęśiah wspólnyh; naprawianie wszelkih pojazów; jeżżenie motorami, rowerami oraz quaami poza rogami lu wyznazonymi o tego terenami; jeżżenie na skateoarzie i rowerze po honikah, alkonah i po korytarzah. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu jeno- lu wupoziomowym w loku, na wszystkih połogah, w tym korytarzah i shoah należy mieć położone wykłaziny i ory pokła izolayjny lu opowienie pokryie połogowe, które reukuje hałas. Nie otyzy to kuhni i łazienek, które zostały wyposażone przez nas w pokryie połogowe. Bez naszej zgoy nie wolno kłaść połogi laminowanej lu innyh rozajów twaryh połóg. Zgoę wyamy tylko wtey, gy urzą mieszkaniowy jest usatysfakjonowany, że najema zroił wszystko ay zmniejszyć uiążliwość hałasu la innyh mieszkańów. JSH / HHO / / version 7 Page 15

16 4.17 Przemo w rozinie i maltretowanie Przemo w rozinie to stosowanie gróź, przemoy i naużyć pomięzy złonkami roziny ąź woma osoami, które są lu yły ze soą w związku. Przemo w rozinie może otknąć każego, niezależnie o płi, wieku, stopnia niepełnosprawnośi, orientaji seksualnej i otyzy wszystkih śroowisk społeznyh. Może to yć przemo psyhizna, fizyzna, seksualna lu emojonalna i może ojąć przemo yktowaną honorem, okalezenie genitaliów żeńskih oraz przymusowe małżeństwo. a Toie i innym omownikom nie wolno stosować lu pozwalać na stosowanie przemoy w rozinie, ąź oprowazić o tego, że jeen z złonków roziny oi się opuśić lu też powróić o omu rozinnego. Jeśli ty lu złonek twojego omostwa ęzie znęać się na ziekiem lu w wyniku maltretowania lu znęania się zieko zostanie zarane o roziny zastępzej, możemy pojąć ziałania prawne prowaząe o eksmisji twojej lu złonka roziny. Złamanie któregokolwiek z powyższyh warunków może oprowazić o pojęia w stosunku o ieie, innego omownika lu owiezająej ię osoy ziałań prawnyh, w tym: możemy poprosić są o wyanie upomnienia (antisoial ehaviour injuntion, w skróie ASBI) lu zakazu zahowań antyspołeznyh (antisoial ehaviour orer, w skróie ASBO) lu stosownego nakazu, który może zostać wprowazony w przyszłośi. Powyższe nakazy sąowe mają na elu ukróenie uiążliwyh zahowań. Jeżeli złamiesz powyższe zakazy, możesz zostać ukarany grzywną, karą pozawienia wolnośi lu oywoma tymi karami. Możesz również otrzymać zakaz wstępu o swojego mieszkania lu na okolizny teren. możemy wystąpić o sąu o przejęie lokalu i eksmisję mieszkająyh w nim osó. w przypaku przejawów przemoy w rozinie możemy wystąpić o sąu o usunięie najemy z omu, o oprowazi o rozwiązania z nim umowy najmu i uzyni z jego partnera jeynego najemę lokalu. możemy poprosić są o zastąpienie umowy najmu na zas nieokreślony najmem o ogranizonyh prawah lokatorskih, który ęzie oowiązywał przez określony okres zasu Naprawy i konserwaje a Najema ma oowiązek zgłoszenia nam: usterek/awarii w lokalu za któryh usunięie jesteśmy opowiezialni; prolemu, który niszzy lu może zniszzyć twój lokal lu lokale znajująe się w jego sąsieztwie; prolemu, który jest szkoliwy lu może zaszkozić zrowiu twojemu lu innyh osó; oraz pojawienia się szkoników, które są szkoliwe lu mogą zaszkozić zrowiu twojemu i innyh mieszkańów. JSH / HHO / / version 7 Page 16

17 e Zostaniesz oiążony kosztami naprawy w przypaku spowoowania przez ieie, innego omownika lu owiezająe was osoy (także ih zwierzęta i ziei) zniszzeń lu zanieania lokalu ąź należąyh o nas nieruhomośi. Najema jest opowiezialny za przeprowazanie ronyh napraw i ekorowanie wnętrza swojego omu. Nie wolno manipulować przy liznikah zainstalowanyh w lokalu, ez wzglęu na to zy należą o nas zy o innej firmy. Najema jest opowiezialny ze wszelkie przeieki w lokalu oraz za zalanie innego lokalu powstałego na wskutek przepełnionej wanny, zlewu, ziornika wonego, kainy pryszniowej lu w wyniku waliwie wykonanyh przez sieie lu na jego zleenie pra Dokonywanie zmian i moernizaja nieruhomośi (w tym instalaja anten satelitarnyh, anten telewizyjnyh oraz krat ezpiezeństwa) a Prze przystąpieniem o wprowazenia jakihkolwiek zmian i ulepszeń w swoim lokalu musisz uzyskać naszą pisemną zgoę. Przykłay zmian i ulepszeń to mięzy innymi, ale nie tylko: montaż nowyh okien wymiana stałyh elementów wyposażenia mieszkania założenie kainy pryszniowej zamontowanie metalowej ramki ezpiezeństwa ąź krat w oknah położenie połogi laminowanej e f Nie wyrazimy zgoy, jeżeli nie posiaasz stosownego pozwolenia, potwierzenia zgonośi z prawem uowlanym lu innyh potrzenyh uprawnień. Jesteś opowiezialny za właśiwe połązenie pralek automatyznyh i zmywarek przez opowienio wykwalifikowane osoy. Prze przystąpieniem o jakihkolwiek pra przy instalaji gazowej lu elektryznej musisz otrzymać naszą pisemną zgoę. Wszelkie prae przy instalaji gazowej lu elektryznej muszą yć wykonane przez opowienio wykwalifikowane osoy. Każy wykonawa pra przy instalaji gazowej musi yć zarejestrowany w rejestrze Gas Safe, natomiast elektryy muszą yć zarejestrowani w NICIEC. Jesteś również opowiezialny za pokryie wszystkih kosztów pray wykonanej na twoje zleenie, w tym za naprawę należąego o nas mienia oraz za konserwaję wprowazonyh przez sieie ulepszeń lu zmian. Mamy prawo o przeprowazenia inspekji wykonywanyh pra. Jeśli zaierzesz ze soą pozas wyprowazania się z lokalu jakiekolwiek zamontowane przez sieie elementy stałego wyposażenia mieszkania, musisz JSH / HHO / / version 7 Page 17

18 przywróić lokal o stanu pierwotnego. Jeżeli tego nie zroisz zostaniesz oiążony kosztami przywróenia lokalu o stanu pierwotnego Spowoowanie szkó w nieruhomośi i naprawy za które możemy poierać opłaty a Bęziesz musiał zorganizować i zapłaić za niezęne naprawy, jeżeli ojzie o zniszzenia lokalu lu naszego mienia przez ieie, innego omownika lu owiezająe was osoy (a także ih zwierzęta i ziei). Jeżeli ęziemy zmuszeni o przeprowazenia napraw w wyniku nie wywiązania się przez ieie z powyższyh warunków najmu, zostaniesz oiążony kosztami wykonanyh pra. Zostaniesz również oiążony kosztami napraw za któryh wykonanie jesteś opowiezialny, ale które zleisz nam o wykonania. Kwota, którą poierzemy ęzie oejmować opłatę aministrayjną w wysokośi 15% kosztów pray. Jeśli złamiesz powyższe warunki najmu, możemy oiążyć ię kosztami związanymi z przywróeniem lokalu o stanu pierwotnego, w tym kosztem wywozu śmiei, naprawienia zniszzeń oraz posprzątania lokalu. Oiążymy ię kosztami oroienia kluzy elektroniznyh lu zwykłyh, które zostały zguione Zwierzęta omowe a Chemy, żey nasza zielnia yła miejsem w którym luzie szanują się nawzajem, opiekują się swoimi zwierzętami i zają soie sprawę z tego, że posiaanie zwierzaka oznaza wzięie opowiezialnośi za jego zahowanie. Popunkt 4.22 poniżej zawiera arziej szzegółowe informaje na temat utrzymania psa. e f g Jesteś opowiezialny za orostan swojego zwierzaka zgonie z postanowieniami Ustawy o Ohronie Zwierząt z 2006 r. Musisz upewnić się, że potrzey każego zwierzaka za którego jesteś opowiezialny są zawsze i w każyh okoliznośiah spełniane. Musisz wystąpić o otrzymanie naszej pisemnej zgoy na posiaanie każego zwierzaka lu jeżeli hesz zastąpić utraonego/zaguionego zwierzaka innym. Zgoa nie ęzie ezpostawnie omawiana. Nie wyamy zgoy na posiaanie więej niż jenego kota w mieszkaniu jeno- lu wupoziomowym, które nie posiaa ezpośreniego wejśia o własnego ogrou. Możemy wyać pozwolenie na zatrzymanie zwierzaka, które miałeś w poprzenio zajmowanym lokalu komunalnym, jeżeli nie jest ono uiążliwe la nas i twoih sąsiaów. Pozwolimy i na zatrzymanie wszystkih zwierząt omowyh lu innyh, któryh yłeś właśiielem w hwili wejśia w żyie nowyh warunków najmu (10/09/2012) o ile zwierzęta nie są uiążliwe la nas lu twoih sąsiaów. JSH / HHO / / version 7 Page 18

19 h i j k l m n o p Twoje zwierzęta omowe i inne nie mogą yć źrółem uiążliwośi w wyniku prowazenia przez ieie ih hoowli. Zaleamy wysterylizowanie zwierzaków. Nie wolno uować gołęników i ptaszarni. Nie możesz opuśić, ay w wyniku trzymania zwierząt twoje mieszkanie stało się niehigienizne lu yło źrółem uiążliwośi la innyh. Nie wolno trzymać zwierząt nieezpieznyh lu nie naająyh się o trzymania w omu (zwierząt zikih, nieezpieznyh lu jaowityh oraz zwierząt hoowlanyh, takih jak konie, osły, kozy, pszzoły, trzoa hlewna, yło, kazki, gęsi, kury oraz gay i niektóre gatunki ptaków tropikalnyh). Nie wolno trzymać żanyh zwierząt na alkonah lu w zęśiah wspólnyh. Nie możesz pozwalać, żey twoje zwierzęta zaniezyszzały twój lokal lu zęśi wspólne. Nie wolno karmić gołęi, wiewiórek, lisów lu innyh szkoników w lokalu lu w zęśiah wspólnyh. Ty oraz inni omowniy lu owiezająe was osoy (w tym ih ziei) muszą się upewnić, że wasze zwierzaki zawsze są po stosowną kontrolą, nie niszzą lokalu lu zęśi wspólnyh oraz nie stanowią źróła uiążliwośi i nie whozą na plae zaaw la ziei. Jeśli zwierzę ęzie źrółem uiążliwośi, ęziesz musiał usunąć je z lokalu. Jeżeli tego nie uzynisz złamiesz warunek najmu. Jeśli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków, możemy pojąć ziałania prawne i ęziemy współpraować z innymi organizajami, takimi jak polija i RSPCA Psy a Toie, innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno trzymać ras psów wymienionyh lu psów opowiaająyh opisowi umieszzonemu w Ustawie o Nieezpieznyh Psah z 1991 r.: Pit ull terier Japoński tosa Dog argentyński Fila Brasileiro Powyżej wymienione rasy mogą mieć różne nazwy. Na przykła, psy typu pit ull mogą yć nazywane: Amerykański Stafforshire terier (w skróie Am Staff); Irlanzki Stafforshire ull terier (w skróie ISBT); oraz Irlanzki pies nieieskonosy lu zerwononosy. Toie oraz innym omownikom nie wolno trzymać, posiaać lu hoować, sprzeawać, oawać za armo lu porzuać jakiegokolwiek psa ras zakazanyh (zgonie z ustaleniami Ustawy o Nieezpieznyh Psah z 1991 r.). Oejmuje to JSH / HHO / / version 7 Page 19

20 trzymanie takih psów w garażu, zęśi wspólnej, jakimkolwiek miejsu należąym o nas lu w innym miejsu na terenie naszyh osieli. e f g h i j k l m n o p Zgonie z nakazem o kontroli psów z 1992 r., kiey twój pies przeywa w miejsah puliznyh musi mieć założoną orożę na której lu na zawieszonym na niej rylozku poane jest twoje imię i nazwisko oraz ares. To otyzy zarówno psów z mikrohipem, jak i tyh ez. Bez uprzeniego otrzymania naszej pisemnej zgoy, najemy nie wolno trzymać psa w lokalu lu zastąpić wześniej posiaanego psa innym psem. Pozwolenie nie ęzie ezpostawnie omawiane. Kiey ęziemy poejmować eyzję o uzieleniu pozwolenia na trzymanie psa weźmiemy po uwagę wszystkie istotne zynniki, a w szzególnośi: to zy twój om jest opowieni o trzymania psa; oraz zy otrzymaliśmy skargi onośnie posiaanyh przez ieie zwierząt. Jeżeli wyamy pozwolenie na posiaanie przez ieie psa, zanotujemy to i ęziesz zoowiązany o informowania nas o wszelkih zmianah (na przykła o przeniesieniu psa w inne miejse). Ponato powinieneś poprosić weterynarza o założenie psu mikrohipa. Nie wyamy pozwolenia na trzymanie więej niż jenego psa w mieszkaniu jenolu wupoziomowym, które nie ma ezpośreniego wejśia o własnego ogrou. Psa należy utrzymywać po kontrolą przez ały zas. Nie wolno znęać się na psem lu zaawać mu niepotrzenego ierpnienia. Psów nie wolno trzymać na alkonie, w zęśiah wspólnyh uynku, ąź na łańuhu lu spętanyh na należąyh o nas terenah. Psów nie wolno pozostawiać samyh na ałą no lu przez łuższy okres zasu. Nie możesz wpuszzać swojego psa na plae zaaw la ziei, korty tenisowe lu oiska o gry. Kiey twój pies przeywa poza omem lu twoim ogroem, ale na należąym o nas terenie lu nieruhomośi, musi yć prowazony na smyzy przez opowiezialną osoę. Nie możesz pozwolić ay trzymany w twoim mieszkaniu pies stał się źrółem uiążliwośi la innyh mieszkańów, w tym naszyh praowników, agentów i wykonawów. Musisz posprzątać po swoim psie (hya, że jest to pies przewonik) i w higienizny sposó pozyć się psih ohoów. Jeśli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków, możemy pojąć ziałania prawne i współpraę z innymi organizajami, takimi jak polija i RSPCA. W niektóryh przypakah możemy wystąpić o sąu o nakaz eksmisji. JSH / HHO / / version 7 Page 20

21 q r Powyższe zasay oowiązują wszystkih omowników oraz osoy was owiezająe. Jeśli mieszkasz na osielu na którym oowiązują osone przepisy otyząe psów ty, inni omowniy oraz owiezająe was osoy muszą się o nih ostosować. Ty oraz inni omowniy musiie przestrzegać wszelkih nakazów onośnie kontroli psów oowiązująyh na naszyh osielah Parkowanie i użytkowanie pojazów a Ty, inni omowniy i osoy was owiezająe maie oowiązek parkowania swoih pojazów w wyznazonyh miejsah w oręie oznazonyh zatozek parkingowyh, jeżeli takie miejsa są na twoim osielu ostępne. Nie wolno: trzymać nieopoatkowanego, nieuezpiezonego, niesprawnego pojazu ąź pojazu, który posiaa eklaraję SORN (zawiaomienie o wyofaniu pojazu z ruhu) na należąym o nas terenie (z wyłązeniem twojego prywatnego pojazu, jeśli taki posiaasz); parkować lu prowazić pojazu po terenie komunalnym, który nie jest rogą, w tym po honikah i trawnikah; przewozić motoykli i motorowerów w winah osielowyh; trzymać pojazy (poza rowerami) wewnątrz lokalu lu w zęśiah wspólnyh uynku. Rowery nie mogą tarasować przejść; parkować samohoów kempingowyh, przyzep lu innyh pojazów służowyh (za wyjątkiem małyh furgonetek) przy omu lu na którejkolwiek roze lu terenie o nas należąym ez otrzymania o nas zgoy na piśmie; parkować na terenie ałego osiela samohoów iężarowyh lu samohoów przeznazonyh o przewozu więej niż 8 pasażerów oraz pojazów, które nie mieszzą się w zatozkah parkingowyh lu pojazów, które mają powyżej 2.3 metra wysokośi; parkować w sposó nieezpiezny lu lokować pojazem ostępu o innej nieruhomośi lu terenu (na przykła ostępu o kontenerów na śmiei). Jeśli nie ęziesz przestrzegał powyższyh warunków i ęziemy zmuszeni o usunięia twojego pojazu, zostaniesz oiążony kosztami z tym związanymi. Nie ęziemy ponosić opowiezialnośi za jakiekolwiek straty lu uszkozenie pojazu, hya że yło to spowoowane naszym zanieaniem Garaże Bez uprzeniego uzyskania naszej pisemnej zgoy nie wolno sprzeać, ponajmować lu pozwalać innym na korzystanie z garażu, który został toie przyznany. Garażu nie wolno używać o ziałalnośi gospoarzej, o przehowywania łatwopalnyh sustanji i materiałów lu o skłaowania innyh towarów. JSH / HHO / / version 7 Page 21

22 4.25 Strefy ogranizonego parkowania a Jeśli twoje osiele ojęte jest strefą ogranizonego parkowania, musisz poać nam numery rejestrayjne wszystkih pojazów posiaanyh przez złonków twojej roziny. Toie, innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno parkować w miejsah oznazonyh zakaz parkowania ( no parking ) oraz należy przestrzegać przepisów oowiązująyh w strefie ogranizonego parkowania (na przykła parkować w wyznazonyh zatozkah parkingowyh oraz okazać właśiwe pozwolenie na parkowanie). Jeżeli złamiesz którykolwiek z powyższyh warunków otrzymasz manat, a na pojaz może zostać założona lokaa koła lu pojaz może zostać usunięty z osiela. Pojaz zostanie oany opiero po uregulowaniu wszystkih należnyh opłat Naprawy pojazów Toie, innym omownikom oraz osoom was owiezająym nie wolno wykonywać jakihkolwiek napraw pojazów na terenie nieruhomośi lu osiela (w tym na twoim pojeźzie, jeśli taki posiaasz) poza ronymi naprawami, takimi jak wymiana koła lu opony Stosunek najemów o praowników Ray Gminy Toie, twoim omownikom lu osoom ię owiezająym (w tym zieiom) nie wolno: znieważać, nękać, grozić, zastraszać, utruniać pray i napaać na naszyh agentów, wykonawów i ranyh ąź namawiać o tego inne osoy. Dotyzy to osó wykonująyh oowiązki służowe oraz osoy nie ęąe na służie i oejmuje znieważanie i nękanie przez telefon, , listownie lu przez wysyłanie wiaomośi tekstowyh. oferować lu awać napiwki, prezenty, nagroy oraz wyświazać przysługi naszym praownikom, agentom i wykonawom za wykonaną przez nih praę Dostęp o lokalu i przepisy BHP a Musisz zapewnić ezpiezne śroowisko pray naszym praownikom, agentom oraz wykonawom owiezająym twój om. Oejmuje to niepalenie papierosów w tym samym pokoju ezpośrenio prze wizytą jak i pozas niej. Musisz umożliwić naszym praownikom, agentom i wykonawom ostęp o swojego mieszkania w elu przeprowazenia napraw, ulepszeń, inspekji i osługi urzązeń (w tym osługi instalaji tryskazowyh). Jeżeli nie umożliwisz opowieniego ostępu o mieszkania, ez poania powou, możemy pojąć ziałania prawne. Zwykle o konieznośi ostępu o lokalu zawiaamiamy na piśmie z o najmniej 48 gozinnym wyprzezeniem. Jenak w nagłyh przypakah możemy wejść o lokalu ez uprzeniego zawiaamiania i jeżeli okaże się to koniezne wejśia na teren lokalu możemy okonać przy użyiu siły Corozne inspekje ezpiezeństwa instalaji gazowej a Zgonie z oowiązująym prawem mamy oowiązek sprawzenia raz w roku urzązeń gazowyh ay upewnić się, że są ezpiezne. Nie wpuszzają naszyh JSH / HHO / / version 7 Page 22

23 praowników o swojego omu w elu przeprowazenia inspekji gazowej narażasz żyie swoje i innyh mieszkańów. e f Otrzymasz o nas pisemne powiaomienie o aie i gozinie inspekji gazowej. Jeżeli poany termin i nie opowiaa, należy skontaktować się z nami w elu ustalenia ogonego la ieie terminu. Jeśli nie otrzymasz ustalonego terminu przeprowazenia inspekji gazowej, powiaomimy ię o następnym terminie. Jeśli po wyznazeniu trzeh terminów spotkań, naal nie zostaniemy wpuszzeni o twojego lokalu w elu okonania inspekji gazowej, powiaomimy ię z o najmniej 48 gozinnym wyprzezeniem o aie i gozinie kolejnej wizyty. Jeżeli ponownie nie zostaniemy wpuszzeni o lokalu, przynajmniej wie osoy ziałająe w naszym imieniu mogą użyć siły ay wejść o lokalu. Pomięzy pierwszym terminem wizyty, a wysłaniem zawiaomienia o zamiarze zastosowania siły w elu wejśia o twojego lokalu upłynie o najmniej osiem tygoni. Jeśli ęziemy musieli użyć siły ay wejść o twojego lokalu, przy wyjśiu lokal zostanie przez nas zaezpiezony. Zostaniesz oiążony kosztami związanymi z użyiem siły przy wejśiu o mieszkania i zaezpiezenia lokalu po naszym wyjśiu. Rahunek musisz uregulować w przeiągu 28 ni o jego wystawienia. Jeśli tego nie zroisz, kwota ta zostanie oana o twojego zynszu. Zwykle inspekję organizujemy na osiem tygoni przez upływem ważnośi poprzeniego ertyfikatu ezpiezeństwa instalaji gazowej załązonego o twojej umowy najmu. Azkolwiek zastrzegamy soie prawo o zmiany tego terminu. Jeśli planujesz wyjaz na okres ałyh ośmiu tygoni i nie pozostawisz nikogo o opieki na nieruhomośią, musisz nas o tym poinformować prze swoim wyjazem, ayśmy mogli zorganizować sposó umożliwiająy nam wejśie o lokalu ez użyia siły. Rozział 5 Nasze oowiązki w stosunku o najemów 5.1 Zahowanie antyspołezne, przemo w rozinie i nękanie a Jeśli ty lu osoa z toą mieszkająa paliśie ofiarą zahowania antyspołeznego, nękania, przemoy w rozinie lu molestowania uzielimy i pomoy i wsparia. Zajmiemy się twoim zgłoszeniem i ęziemy ię informować o przeiegu naszego ohozenia i o pojętyh przez nas ziałaniah w elu rozwiązania prolemu. Zwykle w stosunku o najemów lokali komunalnyh (oraz osó z nimi mieszkająyh), którzy zahowują się w sposó antyspołezny, opuszzają się aktów przemoy w rozinie lu nękają inne osoy, poejmujemy kroki prawne i kierujemy sprawę o sąu. Zapewnimy oatkową pomo i wsparie najemom, którym grozi nieezpiezeństwo na skutek przemoy w rozinie, przestępstw z nienawiśi lu ze wzglęu na ih stan zrowia (psyhiznego i fizyznego), wiek, stopień niepełnosprawnośi lu inne zynniki. 5.2 Zahowanie poufnośi i ohrona anyh osoowyh Masz prawo o tego, ay informaje o toie yły traktowane poufnie. Jenak zgonie z prawem i w elu wypełnienia naszyh oowiązków ojętyh niniejszą JSH / HHO / / version 7 Page 23

24 umową najmu musimy uostępniać określone informaje innym organom puliznym. Bęziemy zierać, przehowywać i przetwarzać twoje ane osoowe zgonie z przepisami o ohronie anyh. 5.3 Równość Bęziemy postępować uziwie we wszystkih sprawah związanyh z twoją umową najmu i nie ęziesz przez nas yskryminowany z powou swojego wieku, przekonań religijnyh, wyznania, niepełnosprawnośi, pohozenia etniznego, płi, zmiany płi (żyie jako płeć przeiwna o tej na akie urozenia) lu orientaji seksualnej. 5.4 Przeprowazanie konsultaji Zgonie z wymogami prawa, jesteśmy zoowiązani o skonsultowania się ze wszystkimi najemami posiaająymi umowę najmu na zas nieokreślony oraz z najemami z umową najmu na okres próny, w kwestiah mieszkaniowyh, które ęą miały znaząy wpływ na ih żyie. 5.5 Niezakłóanie korzystania z lokalu Nie ęziemy zakłóać twojego prawa o żyia w spokoju w twoim lokalu, hya że zgonie z warunkiem 4.29 powyżej ęziemy zmuszeni o zastosowania siły w elu uzyskania ostępu o twojego mieszkania. 5.6 Naprawy a Jesteśmy opowiezialni za: przeprowazanie napraw strukturalnyh i zewnętrznyh zęśi uynku (w tym kanalizaji, rynien i rur zewnętrznyh); naprawę siei wonej, gazowej, elektryznej oraz sanitarnej (w tym umywalek, zlewów, wanien i muszli klozetowyh) oraz utrzymanie tyh siei w orym stanie tehniznym, naprawę systemu grzewzego służąego o ogrzewania pomieszzeń i ogrzewania woy oraz za utrzymanie tego systemu w orym stanie tehniznym. Uznajemy tylko oowiązki wymienione w art. 11 Ustawy o Warunkah Dzierżawy z 1985 r. (Lanlor an Tenant At 1985). 5.7 Zagwarantowanie iągłośi najmu (otyzy tylko najemów z umową najmu na zas nieokreślony) Wszysy najemy z umową na zas nieokreślony mają zagwarantowaną iągłość najmu, zgonie z zęśią 4 Ustawy o Mieszkalnitwie z 1985 r. i wszelkimi o niej poprawkami. Oznaza to, że masz prawo o mieszkania w swoim lokalu opóki nie uzyskamy nakazu sąowego rozwiązująego umowę najmu. Prze pojęiem pró ozyskania nieruhomośi i rozpozęiem ziałań prawnyh najpierw omówimy sporną kwestię z najemą. 5.8 Świazenie usług Bęziemy świazyć usługi, które naszym zaniem są potrzene i utrzymywać je na opowienim poziomie. Usługi oejmują omofony, źwigi osoowe, sprzątanie i ohronę. Nie ęziemy opowiezialni za jakiekolwiek uhyienia w świazeniu naszyh usług, jeżeli wynika to z okoliznośi ęąyh poza naszą kontrolą. JSH / HHO / / version 7 Page 24

Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona - na przykładzie portu gdyńskiego

Modernistyczna architektura przemysłowa i jej ochrona - na przykładzie portu gdyńskiego Moernistyzna arhitektura przemysłowa i jej ohrona - na przykłazie portu gyńskiego Anna Orhowska-Smolińska Gynia, Polska Anita Jaśkiewiz-Sojak Gańsk, Polska ARCHITEKTURA PORTU GDYŃSKIEGO Położony w półnono-wshoniej

Bardziej szczegółowo

Witamy Państwa w nowym domu

Witamy Państwa w nowym domu Witamy Państwa w nowym domu Urząd Miasta Southampton chciałby powitać Państwa w nowym domu i w sąsiedztwie. Mamy nadzieję, że jako najemcy Urzędu Miejskiego będą Państwo bardzo zadowoleni. Niniejsza umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA P OGÓLNE INSTRUKCJE BEPIECEŃSTWA UWAGA 1. Niniejsza instrukcja jest integralną i ważną częścią prouktu. Należy ją starannie przechowywać i musi zawsze towarzyszyć urzązeniu, nawet jeśli zostanie ostąpione

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe. Warszawa dn.9.03..2015. Inkubator Innowacyjności SGGW. Wydział Nauk o Zwierzętach

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe. Warszawa dn.9.03..2015. Inkubator Innowacyjności SGGW. Wydział Nauk o Zwierzętach Załąznik nr 1. Zapytanie ofertowe Warszawa n.9.03..2015 Inkuator Innowayjnośi SGGW Wyział Nauk o Zwierzętah Szkoła Główna Gospoarstwa Wiejskiego w Warszawie Ciszewskiego 8 u.23 p. 1032 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje na stopy procentowe

Regulamin Opcje na stopy procentowe Regulamin Opcje na stopy procentowe Warszawa, Listopa 2013 mank.pl Spis treści: Rozział I Postanowienia ogólne...3 Rozział II Warunki transakcji sprzeaży opcji na stopy procentowe...4 Rozział III Zasay

Bardziej szczegółowo

Najem prywatny. Informacje dla osób wynajmujących lokale mieszkalne w sektorze prywatnym

Najem prywatny. Informacje dla osób wynajmujących lokale mieszkalne w sektorze prywatnym Najem prywatny Informacje dla osób wynajmujących lokale mieszkalne w sektorze prywatnym 1 photographs 2 Spis treści Wstęp: Wprowadzenie do sektora najmu prywatnego... 4 Czym jest sektor najmu prywatnego?...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI 2 WPROWADZENIE Stowrzyszenie Tili m przyjemność przestwić Pństwu mteriły yktyzne przeznzone o pry z uznimi szkół ponpostwowyh. Temtyk, jką hemy Pństw zinteresowć, otyzy onwilnyh

Bardziej szczegółowo

Zeszyt nr 2 R E G U L A M I N Y OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚREMIE

Zeszyt nr 2 R E G U L A M I N Y OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚREMIE Zeszyt nr 2 R E G U L A M I N Y OBOWIĄZUJĄCE W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚREMIE Regulaminy dotyczące spraw członkowsko mieszkaniowych oraz gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1. Regulamin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index IX edycja III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie?

RESPECT Index IX edycja III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie? RESPECT Index IX edyja III Etap weryfikaji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankieie? ANKIETA RESPECT IX EDYCJA Ogólne założenia 2015 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 2 Pytania ankietowe Pytania

Bardziej szczegółowo

Umowa Wynajmu Lokalu. 1. Podstawowe warunki

Umowa Wynajmu Lokalu. 1. Podstawowe warunki UWAGA Niniejszy dokument nie jest aktem prawnym. Tylko wersja angielska Umowy Wynajmu jest dokumentem legalnym. Dla dobra naszych klientów dołożyliśmy wszelkich starań aby wiernie przetłumaczyć niniejszą

Bardziej szczegółowo

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital

Seria TL93* Digital Seria ML93* Digital Seri TL93* Digitl Seri ML93* Digitl EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi...

Bardziej szczegółowo

Bristol City Council Your Tenancy Agreement Explained Polish Feb 2010

Bristol City Council Your Tenancy Agreement Explained Polish Feb 2010 Wyjaśnienia dotyczące umowy najmu Umowa najmu jest prawnie wiążącą umową pomiędzy najemcą i Radą Miasta jako właścicielem lokalu. Najemca jest odpowiedzialny za przestrzeganie określonych w niej warunków.

Bardziej szczegółowo

Dla najemców, którzy dokonują adaptacji lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Dla najemców, którzy dokonują adaptacji lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Symbol dokumentu dla systemu Zasoby Dla najemców, którzy dokonują adaptacji lokalu przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Zawarta dnia... w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. Załąznik nr 1 do Uhwały Nr 519/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 16 zerwa 2015 r. Zasady organizaji systemu zarządzania kryzysowego w zasie wystąpienia zagrożeń oraz sytuaji kryzysowyh

Bardziej szczegółowo

Mój dom prawo do dachu nad głową.

Mój dom prawo do dachu nad głową. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Al. Niepodległości 7A/3, 65 048 Zielona Góra tel. 068/454-82-47, e-mail: bpozg@interia.pl egzemplarz bezpłatny Mój dom prawo do dachu nad głową.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH W ŁODZI

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH W ŁODZI REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH W ŁODZI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1116 z

Bardziej szczegółowo

RESPECT Index III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie?

RESPECT Index III Etap weryfikacji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie? RESPECT Index III Etap weryfikaji Jak udokumentować odpowiedzi na pytania zawarte w ankieie? Ankieta RESPECT VIII Edyja Ogólne założenia Pytania ankietowe Pytania zawarte w ankieie RESPECT Index przypisane

Bardziej szczegółowo

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital

Seria RL93* Digital Seria SL97* Digital Seria RL95* Digital Seri RL93* Digitl Seri SL97* Digitl Seri RL95* Digitl Spis treśi INSTALOWANIE TELEWIZORA Śroki ostrożnośi... 4 Instlj i wżne informje... 5 Pilot zlnego sterowni... 7 Instlj terii i zsięg pilot... 7 PODŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM

REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Załącznik nr 7 do Zasad ponoszenia i rozliczania kosztów GZM uchwalony 18.01.2010 r. REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM Budynki, ich otoczenie oraz wszelkie urządzenia

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W DRODZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WITAMY W AVIVA I DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112

Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Spółdzielnia Mieszkaniowa Tylżycka Potok Warszawa 01-656, ul. Tylżycka 11/112 Regulamin Porządku domowego na terenie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Tylżycka Potok w Warszawie Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UMOWY. Warunkowa Umowa Najmu

TREŚĆ UMOWY. Warunkowa Umowa Najmu 1 TREŚĆ UMOWY Warunkowa Umowa Najmu zawarta w dniu [ ] r. w [ ] ( Umowa lub Umowa Najmu ) pomiędzy: (1) Pocztą Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-940), przy ulicy Stawki 2, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Nr [ ] działających na podstawie udzielonych przez Zarząd PKP S.A. oraz Dyrektorów PKP S.A. [ ] pełnomocnictw,

Umowa Najmu Nr [ ] działających na podstawie udzielonych przez Zarząd PKP S.A. oraz Dyrektorów PKP S.A. [ ] pełnomocnictw, Umowa Najmu Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO ZASOBÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH

R E G U L A M I N UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO ZASOBÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH Uchwalone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym R E G U L A M I N UŻYWANIA LOKALI I PORZĄDKU DOMOWEGO ZASOBÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ S.M. OSIEDLE MŁODYCH W GORLICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Budynki

Bardziej szczegółowo

5/1. Regulamin pracy tworzenie i modyfikacja

5/1. Regulamin pracy tworzenie i modyfikacja RADY Grupa 5/1. 5/1. Regulamin pracy tworzenie i modyfikacja Ewa Drzewiecka, Iwona Jaroszewska-Ignatowska Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy... 1 1.2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASAD UŻYWANIA LOKALI FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASAD UŻYWANIA LOKALI FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO I WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW ORAZ ZASAD UŻYWANIA LOKALI FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Przepisy ogólne. 1 1. Postanowienia regulaminu mają na celu ochronę mienia spółdzielczego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Twój majątek Zadzwoń do nas 801 28 28 28, +48 22 563 28 28 lub wejdź na stronę www.avivadirect.pl Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo