LIKWIDACJA SZKÓD OKIEM EKSPERTÓW MARSH BIULETYN MARSH 3/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIKWIDACJA SZKÓD OKIEM EKSPERTÓW MARSH BIULETYN MARSH 3/2014"

Transkrypt

1 LIKWIDACJA SZKÓD OKIEM EKSPERTÓW MARSH BIULETYN MARSH 3/2014

2 Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury październikowego Biuletynu Marsh, którego tematem przewodnim jest likwidacja szkód majątkowych. Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, jak również przedstawiają wybrane rodzaje, trudnych i złożonych szkód transportowych i środowiskowych oraz opisują główne aspekty ich likwidacji. Poniżej prezentujemy krótki przegląd opublikowanych w tym wydaniu Biuletynu artykułów. Proces likwidacji szkody to postępowanie o złożonym charakterze, które odnosi się do wielu aspektów technicznych i prawnych. Paweł Napiecek - Główny Specjalista ds. Likwidacji Szkód Majątkowych prezentuje przyjęte na rynku modele postępowania likwidacyjnego i wyjaśnia, jak istotną rolę odgrywa wsparcie brokera ubezpieczeniowego w toku prowadzonych działań. O szkodach transportowych opowiadają Aleksander Prokopowicz oraz Marek Deoniziak - Specjaliści w Zespole Likwidacji Szkód Majątkowych. W artykule eksperci Marsh definiują pojęcie odpowiedzialności przewoźnika i przedstawiają jej zakres w kontekście odpowiednich przepisów prawnych. Jednocześnie zaprezentowane zostały różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC przewoźnika a ubezpieczeniem Cargo oraz konsekwencje wynikające z konieczności wyboru jednego z nich. Kluczowa rola transportu w kontekście działalności przedsiębiorstwa i towarzyszące mu ryzyko uszkodzeń ładunku skłania do zbadania do kogo skierowane jest ubezpieczenie Cargo, co może zostać nim objęte i jakie są przyczyny najczęstszych szkód w transporcie drogowym oraz morskim. Odpowiedzi na wszystkie te pytania, znajdą Państwo w artykule. O szkodach środowiskowych pisze Aleksandra Hęćka - Lider Praktyki Środowiskowej Marsh. Rosnąca liczba skażeń ekologicznych spowodowanych działalnością przedsiębiorstw w skali krajowej i światowej skłoniła specjalistów Marsh do opracowania oraz przedstawienia efektywnych metod zarządzania ryzykiem środowiskowym. W artykule przytaczamy przykłady najdotkliwszych szkód środowiskowych i wyszczególniamy branże, w których zaobserwowano ich najczęstsze występowanie. Życzymy przyjemnej lektury. Zarząd Marsh BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

3 NASI EKSPERCI PAWEŁ NAPIECEK GŁÓWNY SPECJALISTA DS. LIKWIDACJI SZKÓD MAJĄTKOWYCH Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową. Obecnie Kierownik Zespołu likwidacji szkód majątkowych Marsh. Posiada doświadczenie w likwidacji trudnych, złożonych szkód majątkowych. ALEKSANDER PROKOPOWICZ SPECJALISTA DS. LIKWIDACJI SZKÓD MAJĄTKOWYCH Odpowiada za kompleksową obsługę szkód kluczowych Klientów z branży transportowej. Jest opiekunem Klienta z branży budowlanej. Organizuje i uczestniczy w naradach dot. szkód z udziałem Klienta, ubezpieczycieli i rzeczoznawców oraz wspiera innych pracowników działu w technicznych i merytorycznych aspektach obsługi szkód. MAREK DEONIZIAK SPECJALISTA DS. LIKWIDACJI SZKÓD MAJĄTKOWYCH Obsługuje likwidację szkód, wykonuje raporty oceny ryzyka ubezpieczeniowego, prowadzi likwidację znaczących szkód oraz doradztwo w sprawach związanych z likwidacją szkód. ALEKSANDRA HĘĆKA LIDER PRAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ Odpowiada za obsługę ubezpieczeń Klientów z różnych branż. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem i aranżowaniu ubezpieczeń środowiskowych. 2 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

4 LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH Paweł Napiecek Proces likwidacji szkody to postępowanie mające ustalić, czy i w jakim zakresie Ubezpieczyciel ponosi wobec Ubezpieczonego odpowiedzialność za zdarzenie, w kontekście zawartej z nim umowy ubezpieczenia. Likwidacja szkód oznacza szereg koniecznych do przeprowadzenia czynności, których końcowym etapem jest przedstawienie stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie wykazania swojej odpowiedzialności za szkodę. Po zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczony jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Ubezpieczyciela. Przyjęcie zgłoszenia szkody i wskazanie dalszego trybu postępowania daje podstawę do określenia i podjęcia dalszych czynności - zarówno przez Ubezpieczonego, jak i przedstawicieli Ubezpieczyciela. W przypadku obsługi szkód Klientów korporacyjnych przyjęty na rynku model postępowania jest oparty na procesie likwidacji, w którym Ubezpieczyciele angażują zewnętrze podmioty rzeczoznawcze świadczące dla nich obsługę szkód ubezpieczeniowych. W zależności od rodzaju powstałej szkody, angażuje się ekspertów z dziedziny pożarnictwa, energetyki, budowy maszyn, budownictwa, biegłych z dziedziny rachunkowości, lekarzy o określonej specjalizacji itp. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego i skompletowaniu wymaganej dokumentacji, likwidator zewnętrzny przygotowuje raport szkodowy. Dokument ten będzie podstawą dla decyzji Ubezpieczyciela. Ostatnim elementem procesu likwidacji szkody jest przygotowanie i przedstawienie pisemnego stanowiska przez Ubezpieczyciela. Jeżeli poszkodowany nie podziela stanowiska Ubezpieczyciela, decyzja stanowi podstawę do złożenia odwołania lub podjęcia działań w celu dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

5 Istotną rolą brokera ubezpieczeniowego w procesie likwidacji szkód jest wsparcie Klientów w obsłudze zgłaszanych przez nich roszczeń (wynikajacych z zawartych umów ubezpieczenia). Po wystąpieniu szkody oczekiwania Klienta dotyczą zwykle kompleksowej pomoc we współpracy z Ubezpieczycielem, w toku postępowania likwidacyjnego. Po zaistnieniu samego zdarzenia, Ubezpieczony oczekuje wsparcia i określenia, jakiego rodzaju czynności powinien wykonać oraz jak postępować, aby móc skutecznie ubiegać się o otrzymanie odszkodowanie, z tytułu zaistniałej szkody. Zgłoszenie szkody przez Brokera do Ubezpieczyciela i ustalenie dalszego trybu postępowania pozwalają, na tym etapie, na potwierdzenie Klientowi, czy może już dokonywać czynności porządkowych, czy też z uwagi na konieczność przeprowadzenia oględzin przez Ubezpieczyciela, powinien skupić się jedynie na czynnościach zabezpieczających uszkodzone mienie - do czasu przybycia likwidatora. W toku prowadzenia postępowania likwidacyjnego, Broker monitoruje działania zarówno po stronie Ubezpieczyciela i zaangażowanego eksperta zewnętrznego, jak również po stronie Ubezpieczonego w zakresie przepływu informacji i gromadzonych dokumentów. Istotną rolą jest określenie zakresu oraz merytorycznej zawartości dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę i oszacowania wysokości szkody. W szkodach złożonych i znaczących pod względem wysokości roszczeń ważne jest, by proces likwidacji podzielić na określone etapy. Podział ten pozwala na ich częściowe i systematyczne rozliczanie. Porządkuje to sam proces obsługi szkody przez zaangażowane podmioty, a w konsekwencji skraca czas rozpatrywania roszczenia. Działania Brokera ukierunkowane są również na poprawę komunikacji pomiędzy stronami procesu likwidacji szkody i jak najszybsze zakończenie postępowania. Organizacja spotkań z zaangażowanymi stronami, telekonferencje podsumowujące poszczególne etapy postępowania oraz bieżące monitorowanie procesu pozwalają na skrócenie czasu likwidacji szkody. 4 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

6 Z uwagi na fakt, iż proces likwidacji szkody jest postępowaniem skomplikowanym i długotrwałym, nasuwa się pytanie dotyczące wskazania jego najistotniejszych elementów. Konieczne jest określenie, na co należy zwrócić uwagę, aby proces został sprawnie przeprowadzony, a Klient nie naraził się na zarzut ze strony Ubezpieczyciela o niedopełnieniu obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia. Pierwszym, a zarazem bardzo istotnym aspektem związanym z postępowaniem likwidacyjnym, jest powiadomienie Ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu mogącym angażować jego odpowiedzialność odszkodowawczą. Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazują, iż powinien być to termin niezwłoczny, maksymalnie do trzech dni roboczych od momentu wystąpienia szkody lub powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Jest to o tyle istotny element w całym procesie likwidacyjnym, gdyż determinuje dalsze działania Ubezpieczyciela, w tym podjęcie decyzji o ewentualnych oględzinach. Szybki kontakt z Ubezpieczycielem pozwala również na uzgodnienie z likwidatorem dalszych czynności, niezbędnych do wykonania po zaistniałym zdarzeniu (np. zabezpieczenie dachu budynku po uszkodzeniu przez huragan lub wykonanie dokumentacji fotograficznej w przypadku konieczności podjęcia pilnej naprawy uszkodzeń), do czasu przybycia na miejsce likwidatora. Szybka reakcja ze strony Ubezpieczyciela i podjęte działania ze strony Ubezpieczonego mają ostatecznie również wpływ na ograniczenie wysokości szkody, np. w przypadku roszczeń z zakresu utraty zysku. Po dokonaniu oględzin i spisaniu protokołu należy pamiętać, aby został niezwłocznie przeczytany i podpisany przez obie strony. Po podpisaniu wprowadzenie wszelkich zmian i uwag do treści protokołu stanowi jedynie odniesienie się do jego treści, bez możliwości ich zmian. Kolejnym, ważnym elementem postępowania likwidacyjnego jest gromadzona dokumentacja, potwierdzająca złożone roszczenia. Zakres oraz jakość przekazywanej dokumentacji powinny odpowiadać oczekiwaniom Ubezpieczyciela/rzeczoznawcy, tak, aby postępowanie likwidacyjne zmierzało do zakończenia. Na tym etapie postępowania szczególnie istotna jest dobra komunikacja pomiędzy stronami, ponieważ systematyczna analiza przekazywanej dokumentacji umożliwia wyjaśniane na bieżąco ewentualnych, dodatkowych pytań ze strony likwidatora. Takie działania w konsekwencji skracają czas obsługi szkody i przyśpieszają wypłatę należnego Klientowi odszkodowania. Szczególnie istotne jest bieżące informowanie likwidatora o przebiegu procesu naprawy (np. uszkodzonej maszyny), przekazywanie kosztorysów naprawczych, protokołów odbioru i faktury za wykonane prace. Czynności te pozwalają uniknąć nieporozumień i niejasności, co do zakresu i kosztów naprawy. Oględziny miejsca szkody, spisany podczas ich wykonywania protokół oraz sporządzona dokumentacja fotograficzna są w wielu przypadkach jedynym dokumentem, do którego można odnieść się w przypadku rozbieżności stanowisk pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem. Dlatego tak istotne jest szczegółowe opisanie zakresu uszkodzeń, a w przypadku braku możliwości stwierdzenia pełnego zakresu, wpisanie do protokołu uwag o konieczności przeprowadzenia kolejnych oględzin, np. po demontażu maszyny w serwisie, odkryciu warstwy uszkodzonej substancji budowlanej obiektu, powiększeniu się zakresu uszkodzeń w przypadku zalania obiektu. Tak zapisane uwagi pozwalają na przeprowadzenie ponownych oględzin i zabezpieczają Klienta przed dalszym powiększaniem się zakresu uszkodzeń. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

7 Proces likwidacji szkody oraz jego uwarunkowania prawne i wynikające ze specyfiki przedmiotów dotkniętych szkodą prowadzą czasami do napięć i nieporozumień. Najczęściej powodowane jest to niesatysfakcjonującą Klienta wysokością otrzymanego odszkodowania lub też całkowitą odmową przez Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Wynika to z kilku elementów i powiązane jest z wieloma aspektami. Pierwszym z nich jest ograniczenie odszkodowania w związku z sumą, na jaką został ubezpieczony majątek naszego Klienta. W przypadkach, kiedy został on ubezpieczony w wartościach rzeczywistych, a szkoda jest znacznych rozmiarów, Ubezpieczyciel przy wyliczaniu odszkodowania uwzględni stopień zużycia technicznego. Skutkuje to najczęściej brakiem pokrycia pełnych kosztów, poniesionych przez Klienta z otrzymanego od Ubezpieczyciela odszkodowania. Drugim, często się powtarzającym w procesie obsługi szkód elementem jest niewłaściwa interpretacja zapisów umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Za przykład może posłużyć sytuacja, w której Ubezpieczony utracił w wyniku szkody urządzenie ubezpieczone w wartości odtworzeniowej. Warunkiem wypłaty odszkodowania w pełnej kwocie jest poniesienie przez Klienta kosztów w tym zakresie, tzn. fakt odtworzenia mienia. Do czasu potwierdzenia stosowną dokumentacją tego faktu, Ubezpieczyciel uznaje szkodę w wartości rzeczywistej. Kolejnym aspektem, zauważalnym w ostatnim okresie i dotyczącym przede wszystkim Klientów posiadających programy międzynarodowe, jest wysokość udziału własnego. Ustalenie kwoty franszyzy na odpowiednim poziomie skutkuje obniżeniem składki w umowie ubezpieczenia. Bywa jednak również przyczyną niezadowolenia Ubezpieczonego. Ma to miejsce zwłaszcza wtedy, gdy Ubezpieczyciel z jednej strony potrąca uzgodnioną wartość franszyzy z kwoty odszkodowania, a z drugiej odmawia wypłaty, kiedy wartość szkody nie przekracza jej wysokości. 6 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

8 Rozpatrując kwestie niezadowolenia firm z decyzji Ubezpieczycieli, warto wspomnieć o tym, jak istotne jest przestrzeganie obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia i zapisanymi w OWU. Aspekty te są badane przez Ubezpieczyciela, w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego. Sprawdzanie prawidłowej konserwacji obiektów, utrzymywanie maszyn i urządzeń w należytym stanie technicznym, dokonywanie bieżącej kontroli, napraw i konserwacji, posiadanie odpowiednich zabezpieczeń przeciw kradzieżom oraz stosowanie się do zaleceń Ubezpieczyciela to tylko wybrane z tych, które wnikliwie analizuje likwidator. W przypadku zdarzenia powstałego w wyniku przestępstwa istnieje obowiązek powiadomienia o policji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować negatywnym stanowiskiem Ubezpieczyciela, szczególnie w sytuacji, gdy jedynym dokumentem potwierdzającym zdarzenie jest oświadczenie Ubezpieczonego. Istnieją również inne, szczegółowe wskazania Ubezpieczyciela, wpisane w umowę ubezpieczenia lub klauzule szczegółowe, które w konkretnych przypadkach nakładają obowiązki na Klienta i powinny być przez niego realizowane. Należy pokreślić, iż działania wynikające z obowiązków Ubezpieczonego mają prowadzić do eliminowania i zapobiegania poważnym awariom, uszkodzeniom i w konsekwencji zapobiegania szkodom. Podsumowując, proces likwidacji szkody to postępowanie o złożonym charakterze. W zależności od rodzaju i typu zdarzenia, odnosi się do wielu aspektów technicznych oraz prawnych. Z pewnością jakość obsługi szkód naszych Klientów wynika z posiadanego doświadczenia likwidatorów oraz profesjonalnego podejścia do tej trudnej dziedziny ubezpieczeń. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

9 SZKODY TRANSPORTOWE Marek Deoniziak, Aleksander Prokopowicz Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP) Jest to cywilna odpowiedzialność kontraktowa, czyli odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o przewóz. Przyjmując towar do przewozu, przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec nadawcy/odbiorcy za ewentualne szkody powstałe w czasie sprawowania pieczy nad przesyłką. Odpowiedzialność cywilna deliktowa jest niezależna od umowy na przewóz i wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Zakres odpowiedzialności przewoźnika regulowany jest odpowiednimi przepisami prawnymi. Przewozy międzynarodowe podlegają przepisom Konwencji genewskiej z 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr, 29 poz. 238) zwanej CMR. Przewozy krajowe natomiast regulowane są przepisami Ustawy Prawo Przewozowe z dn. 15 listopada 1984 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 272 z późniejszymi zmianami). 8 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

10 UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA A INNE UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie OC przewoźnika a ubezpieczenie Cargo Osobie uprawnionej przysługuje wybór, czy będzie dochodzić roszczeń od przewoźnika i jego ubezpieczyciela, czy też od ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia ładunku w transporcie (Cargo). Stosowanym przez ubezpieczycieli środkiem zapobiegawczym przed wypłacaniem świadczeń z obu źródeł jest zasada posługiwania się oryginałami podstawowych dokumentów transportowych. Ubezpieczenie OC przewoźnika a ubezpieczenie OC spedytora Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora opiera się na innych podstawach prawnych. Odpowiedzialność cywilna spedytora oparta jest na przepisach kodeksu cywilnego poświęconych umowie spedycji ( art k.c.). Dla usług spedycyjnych w transporcie międzynarodowym, ze względu na unormowanie jako odmiany umowy zlecenia, zastosowanie maja przepisy ( art. 735 paragraf 2 - art. 749 k.c.). Odpowiedzialność spedytora opiera się na zasadach odnoszących się do odpowiedzialności kontraktowej. Usługi związane z przewozem obejmują różne czynności faktyczne i prawne ( sprawdzenie stanu wysyłki, jej opakowania, zważenie, sporządzenie dokumentów przewozowych, zawarcie umowy przewozu, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi, załatwienie formalności celnych, konwojowanie, przechowywanie i fachową pomoc w obsłudze przewozu. Oczywiście konkretna umowa spedycji może zawierać szerszy bądź węższy zakres usług, ale spedytor odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług wskazanych w umowie. Spedytor może sam dokonywać przewozu, ale występuje wówczas jako przewoźnik, przejmując jego prawa i obowiązki. Dość często spedytor posługuje się innymi osobami np. przewoźnikami, przedsiębiorstwami składowymi, przeładunkowymi, dalszymi spedytorami. Za ich działania bądź zaniechanie działania odpowiada jak za własne (art. 474 k.c.). Wyjątek stanowi posługiwanie się dalszymi spedytorami i przewoźnikami. Zgodnie z art. 799 k.c. za działania i zaniechania dalszych spedytorów i przewoźników ograniczają się jednak do winy w wyborze. Jego odpowiedzialność opiera się na domniemaniu winy w wyborze. Wina ta może polegać na posłużeniu się przewoźnikiem niezapewniającym należytego wykonania przewozu przesyłki, jak też nienależycie ubezpieczonym. Odpowiedzialność spedytora zachodzi też wtedy, gdy wybrał na przewoźnika osobę godną zaufania lecz inną niż wskazał zleceniodawca. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

11 UBEZPIECZENIE CARGO Odpowiedzialność przewoźnika drogowego powstaje, gdy transportowane mienie zaginie podczas przewożenia, ulegnie częściowemu lub całkowitemu uszkodzeniu. Odpowiedzialność tę regulują postanowienia Konwencji CMR podpisanej w Genewie w 1956 roku, a ratyfikowanej w Polsce w roku Nie jest to jednak odpowiedzialność absolutna. Wymieniona konwencja przewiduje bowiem zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności w niektórych przypadkach. Dotyczy to przesłanek zwalniających ogólnych i szczególnych, tzw. uprzywilejowanych (art. 17 ust. 2 i 4 Konwencji CMR), np. jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. W przypadku powstania szkody, za którą przewoźnik ponosi odpowiedzialność cywilną, jest on zobowiązany do wypłacenia odszkodowania właścicielowi przewożonego mienia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) służy minimalizowaniu ponoszonego przez niego ryzyka. W przypadku wartościowych ładunków wypłata ewentualnych odszkodowań mogłaby naruszyć płynność finansową firmy przewozowej. Ubezpieczyciel w procesie likwidacji będzie bronił przewoźnika przed nieuzasadnionym roszczeniem, starając się wykazać brak jego odpowiedzialności wynikający z okoliczności szkody i zapisów Konwencji CMR. Ewentualnie wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie zgodnie z zapisami umowy ubezpieczenia OCP. Warto również zaznaczyć, że dla dochodzenia roszczeń Konwencja CMR przewiduje termin 1 roku. Uzupełnieniem OCP jest ubezpieczenie ładunków w transporcie (CARGO). W przypadku OCP istotą jest ochrona odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku CARGO ubezpieczenie koncentruje się wyłącznie na uszkodzonym, zniszczonym lub zagubionym ładunku. Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona w trzech wariantach. Podstawowy obejmuje szkody zaistniałe na skutek konkretnych zdarzeń losowych jak np. pożar, eksplozja, wypadek środka transportowego, rozszerzony - szkody powstałe w wyniku zmycia ładunku z pokładu, przedostania się wody lub zalania ładunku, pełny zaś - szkody powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych. Ten typ ubezpieczenia skierowany jest do podmiotów, które świadczą kompleksową obsługę przewożonego towaru oraz firm, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku. Zakres ochrony zależy od przyjętego składu klauzul ładunkowych. W ubezpieczeniach międzynarodowych powszechnie stosuje się Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Institute Cargo Clauses) czyli sprawdzone, pochodzące z Anglii warunki ubezpieczeniowe, używane od ponad dwustu lat. Instytutowe Klauzule Ładunkowe A to oparty na zasadzie all risks, najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia poza pewnymi wyłączeniami. Wyłączenia te dotyczą szkód wynikających z np. wad ukrytych ładunku, użycia broni wojennej, świadomego załadunku przewożonego towaru na niesprawny statek, pojazd czy kontener, itp. Klauzule oznaczone literami B i C oferują ograniczoną ochronę ubezpieczeniową. 10 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

12 Ubezpieczeniem Cargo objęta może być większość rodzajów towarów łącznie z dziełami sztuki i eksponatami, niezależnie od wielości środków transportu wykorzystywanych w czasie jednego transportu (transport multimodalny). W zakresie podstawowym ewentualne wykluczenia dotyczą ogólnie przyjętych wyjątków, takich jak: żywe zwierzęta, dokumenty, przesyłki pocztowe czy pojazdy i urządzenia podczas holowania. Za dopłatą dodatkowej składki można rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela również na te ryzyka. Przy OCP zabezpieczane są interesy przewoźnika. Często samo powstanie szkody w ładunku nie wystarczy do otrzymania odszkodowania. Musi być udowodniona bezpośrednia odpowiedzialność przewoźnika za powstałą stratę. Wymaga to bardzo dobrej znajomości przepisów i często długiego, złożonego postępowania odszkodowawczego, które nie zawsze kończy się przyznaniem odszkodowania poszkodowanemu właścicielowi przewożonego mienia. W przypadku CARGO wystarczy fakt, że zgodnie z zapisami w polisie powstała szkoda jest objęta ubezpieczeniem. Mając na uwadze wzrastające możliwości w transporcie, zwłaszcza transporcie międzynarodowym, wydaje się niezbędnym posiadanie takiego ubezpieczenia. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

13 Transport międzynarodowy z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Trzon międzynarodowego transportu to przede wszystkim przewóz drogowy, szczególnie w obliczu otwartych granic europejskich. Wprost proporcjonalnie wzrasta liczba szkód w transporcie z powodu wypadków drogowych, zaginięcia towaru, jego zepsucia lub uszkodzenia w trakcie transportu. Z zaginięciem towaru mamy do czynienia, gdy upłynął okres 30 dni od umówionego terminu dostawy, a przewoźnik w dalszym ciągu nie może dostarczyć przesyłki. Jeśli termin taki nie został ustalony, to okres ten wynosi 60 dni i rozpoczyna się od daty wydania towaru przewoźnikowi. O uszkodzeniu towaru mówimy wtedy, gdy zmienia się jego jakość lub walory, co uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru lub powoduje obniżenie jego wartości. Uszkodzenie może dotyczyć całości przesyłki lub jej części. Mimo że ubezpieczenia transportowe oparte są na dwustuletniej tradycji transportu morskiego, to ryzyka związane z tą gałęzią przewozu towarów są stosunkowo mało znane. Do typowo morskich zagrożeń należą różnego rodzaju kołysania: boczne, wzdłużne, podnoszenie się i opadanie statku, rozbijające się nad statkiem fale. Kołysania mogą powodować np. zerwanie mocowań ładunku. Na niektóre ładunki duży wpływ mogą mieć wahania temperatury lub jej krańcowe wielkości. Wysokie temperatury mogą powodować np. zmianę wyglądu przewożonych towarów, zmianę ich stanu skupienia lub wręcz zmiany chemiczne, na skutek których towar staje się bezwartościowy. Niskie z kolei skutkują np. zamrożeniem świeżych owoców i butelkowanych lub puszkowanych cieczy, prowadząc do uszkodzeń tych naczyń oraz opakowań zbiorczych. Kolejną przyczyną szkód w transporcie morskim jest złe zamocowanie i zabezpieczenie ładunku. Najczęściej wykonuje to tzw. brygada sztauerska, czyli wyspecjalizowana portowa ekipa przeładunkowa, która przygotowuje plan sztauowania, biorąc pod uwagę takie uwarunkowania, jak: kolejność wyładunku, stateczność statku czy odpowiednie oddzielenie ładunków. Zaleca się jednak wyznaczenie niezależnego inspektora (surveyora) nadzorującego załadunek, mocowanie i zabezpieczenie towaru. Jest to istotne szczególnie w przypadku ładunków inwestycyjnych, które mają z reguły wysoką wartość np. generatorów lub całych linii produkcyjnych. Typowe zdarzenia ubezpieczeniowe, jakie tu występują, są powodowane uszkodzeniami ładunku wskutek tarcia. 12 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

14 Inną przyczyną wystąpienia uszkodzeń ładunku jest wdarcie się wody do ładowni. W pierwszej kolejności surveyor przeprowadza test na zawartość soli w wodzie za pomocą azotanu srebra. Wadliwa wentylacja, szczególnie w otoczeniu o tak dużej wilgotności, może powodować zaduszenie się szybko psujących się towarów. Dotyczy to również zjawiska zwanego poceniem się statku, gdy wilgoć zawarta w powietrzu skrapla się na jego chłodniejszych elementach. Przyczyną strat może być także mieszanie się ładunków złożonych z towarów masowych płynnych lub stałych. W przypadku, gdy stwierdza się uszkodzenie ładunku na pokładzie statku, konieczne jest jak najszybsze wezwanie niezależnego surveyora, który określi rozmiar oraz przyczynę powstałej szkody. Po wyładowaniu towarów taka informacja jest praktycznie nie do uzyskania. Jeśli domniemywana jest odpowiedzialność statku, to surveyor działający w imieniu firmy ubezpieczeniowej powoduje wezwanie surveyora reprezentującego ubezpieczyciela statku w celu wręczenia protestu jego kapitanowi lub agentowi. W transporcie morskim mamy do czynienia z pojęciem awarii, które oznacza nie tylko ewentualne uszkodzenie statku i ładunku, ale również nadzwyczajne koszty związane z ratowaniem ładunku i statku. Wyróżniamy tutaj dwie kategorie. Jedną z nich jest awaria częściowa (szczególna) wywołana działaniem siły wyższej. Może to być np. uszkodzenie steru na skutek złej pogody, błędy nawigacyjne lub błędy natury handlowej. Drugą grupą są awarie wspólne. Przy grożącym niebezpieczeństwie kapitan statku podejmuje decyzję o poświęceniu części ładunku lub poniesieniu nadzwyczajnych wydatków w celu ratowania statku, ładunku i frachtu (art kodeksu morskiego). Wówczas koszty awarii wspólnej są ponoszone proporcjonalnie przez wszystkich właścicieli ocalonego ładunku na zasadzie ubezpieczenia wzajemnego. Na zlecenie armatora dyspaszer ustala, czy zaszła awaria wspólna. Oblicza on również wysokość strat oraz ich rozdzielenia (art Kodeksu morskiego). Głównym celem procesu transportowego jest bezpieczne dostarczenie ładunku od nadawcy do finalnego odbiorcy. Jednak nawet mimo najbardziej skrupulatnych przygotowań nie można przewidzieć wszystkich wydarzeń i w stu procentach wyeliminować ryzyka. Dlatego każdy wysyłany w drogę ładunek powinien być dodatkowo ubezpieczany. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

15 SZKODY ŚRODOWISKOWE Rozwój przemysłu i cywilizacji technicznej w XIX i XX wieku oraz powszechne wykorzystywanie sił przyrody w działalności wielu przedsiębiorstw przyczynia się do nadmiernej eksploatacji środowiska naturalnego. Ekspansywna i bezwzględna polityka przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania przyrody stanowi zagrożenie nie tylko dla życia i zdrowia ludzkiego, ale również dla samego środowiska. Rośnie liczba awarii, wypadków i skażeń ekologicznych na świecie. Do najbardziej znanych i tragicznych w skutkach zalicza się wybuch zakładów chemicznych ICMESA w Saveso w 1976 r. Skutkiem wybuchu było przedostanie się do atmosfery związku z grupy dioksyn czterochlorodwubenzo-p-dioksyn, zwanego odtąd trucizną z Savezo. Skażeniu uległ wtedy teren o powierzchni 1,5 tys. ha, który nadal nie nadaje się do użytkowania. Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia okolic fabryki niemal pół tysiąca osób zostało poszkodowanych. Uśpiono także ok. 35 tys. zwierząt ze strefy skażenia. Na koszty związane z awarią złożyły się m.in. rozbiórka domów, wywóz gruzu w wyznaczone miejsca, zdjęcie wierzchniej ziemi na niektórych obszarach. Awaria w Seveso była bezpośrednim impulsem do opracowania i przyjęcia w 1982 r. przez Wspólnotę Europejską Dyrektywy 82/501/EWG. Innym przykładem katastrofy ekologicznej jest pożar magazynu z chemią rolniczą (w tym około 680 ton pestycydów) w fabryce Sandoz w Bazylei, do którego doszło w 1986 r. Około 10 do 15 tys. m3 skażonej wody użytej do gaszenia pożaru spłynęło systemem kanalizacyjnym do rzeki Ren, w tym ok. 30 ton rtęci i 10 ton środków owadobójczych. Koszty związane z awarią szwajcarskiej fabryki wyniosły ponad 140 mln CHF. Na tą sumę złożyły się m.in. koszty: usunięcia i wyczyszczenia odpadów, zainstalowania asfaltowej powierzchni nad strefą ogniową, aby uniknąć zakażenia wód gruntowych przez deszcze, oczyszczenia dna rzeki przez płetwonurków (1 tona chemikaliów, wiele tys. m2 zanieczyszczeń) oraz usunięcia i wymiany ziemi pod spalonymi magazynami, aby uniknąć zakażenia wód gruntowych. Ponadto, należało zaspokoić 1100 szkód zgłoszonych z ubezpieczenia OC z terenów Szwajcarii, Danii, Francji i Holandii, dostarczyć wodę pitną, zebrać martwe ryby i wypłacić rekompensaty dla związków i federacji rybackich oraz ponownie zarybić rzekę. 14 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

16 Do zdarzeń mogących skutkować bezpośrednim zagrożeniem szkodą lub samą szkodą w środowisku coraz częściej dochodzi również w Polsce. Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, liczba incydentów w zakresie ratownictwa ekologicznego wymagających interwencji wzrosła w 2013 r. o 21% w stosunku do 2012 r. Do rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przekazali 55 zgłoszeń bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku, które wystąpiły w 2013 r. W tym 12 zgłoszeń dotyczyło zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku, a pozostałe 43 stwierdzonych szkód w środowisku. Liczba ta jest średnio o połowę mniejsza niż w latach wcześniejszych, niemniej jednak można spodziewać się długookresowego stabilnego trendu z uwagi na długi okres spływania danych do GIOŚ. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z województwa mazowieckiego 18, co ogółem stanowi 33% wszystkich zgłoszonych szkód. Największą liczbowo grupę, tj. 37 zgłoszonych szkód, stanowią szkody w powierzchni ziemi, co stanowi 67% wszystkich zgłoszeń. Pozostałe zgłoszone szkody to szkody w gatunkach chronionych 6, szkody w chronionych siedliskach przyrodniczych 5, szkody w środowisku gruntowo-wodnym 4, szkody w środowisku wodnym 3. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

17 Pojęcie szkody w środowisku zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w Ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Za jej pośrednictwem do polskiego prawa zostały przeniesione postanowienia Dyrektywy 2004/35/ WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, uchwalone przez Parlament Europejski i Radę 21 kwietnia 2004 r. Zgodnie z art. 6 Ustawy przez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska: a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, ( ), b) w wodach, ( ), c) w powierzchni ziemi, ( );. Dane publikowane przez GIOŚ wskazują na występowanie dużej liczby zdarzeń bezpośrednio zagrażających środowisku lub powodujących w nim szkodę w następujących branżach: energetycznej, chemicznej, paliwowej i spożywczej, a także transportowej. Poniżej przytoczono polskie przykłady takich zdarzeń: zanieczyszczenie gruntu substancjami ropopochodnymi na terenie stacji paliw, czego skutkiem była konieczność uprzątnięcia i rekultywacji gruntu. Koszty związane z likwidacją szkody wyniosły 1,3 mln zł, z czego ok. 400 tys. zł stanowiły koszty rekultywacji; częste kradzieże transformatorów (z uwagi na rosnące ceny miedzi), w czasie których są one odłączane i zrzucane ze słupów na ziemię. Skutkami tych zdarzeń są zanieczyszczenia gruntów olejem transformatorowym, konieczność naprawy lub wymiany skradzionych transformatorów oraz przerwy w dostawie prądu. Szacuje się, że każda taka szkoda generuje koszty w granicach tys. zł; trwający kilkanaście godzin pożar fabryki areozoli spowodowany przez wybuch butli z gazem, w wyniku którego doszło do kilkunastokrotnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu skażenia ziemi niebezpiecznymi substancjami (benzyna, oleje mineralne, różne chemikalia oraz pozostałości pian gaśniczych). Cztery osoby trafiły do szpitala. Wśród strat materialnych można wymienić konieczność odbudowy znacznej części fabryki i naprawy zniszczonych, pobliskich gospodarstw domowych należących do osób trzecich. Koszty związane z tą szkodą przekroczyły 10 mln zł; w wyniku kolizji przetaczanych na bocznicę kolejową cystern z paliwem, doszło do ich uszkodzenia i wycieku około 60 m3 oleju napędowego. Skutkiem tego zdarzenia była konieczność rekultywacji ziemi na terenie bocznicy (700 ton) oraz prywatnych posesjach (70 ton). Ponadto zniszczenie pobliskich prywatnych ogrodów i spadek wartości nieruchomości może spowodować dodatkowe roszczenia osób trzecich. Koszty, bez dokładanych szacunków, zostały wycenione na ok. 0,5 mln zł. 16 PAŹDZIERNIK 2014 BIULETYN MARSH 3/2014

18 Podmioty gospodarcze z potencjałem zagrożeń środowiskowych są i będą narażone na wysokie koszty przywrócenia zanieczyszczonego przez siebie środowiska do pierwotnej postaci. Działania naprawcze w środowisku są bowiem drogie i długotrwałe. Co więcej sam proces szacowania szkód i ich likwidacji jest bardzo skomplikowany. W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę mamy do czynienia z różnymi jej rodzajami i czynnikami, których analiza wymaga doświadczenia i dużej wiedzy na temat obszaru, którego szkoda dotyczy. Są to m. in. takie działania, jak: identyfikacja źródła zanieczyszczenia, minimalizacja straty oraz ograniczenie rozmiaru szkód. W zakres tych działań wchodzi również analiza skażeń, a w niektórych przypadkach modelowanie migracji zwierząt czy oszacowanie przebiegu neutralizacji uszkodzonego biotopu. Dlatego też zakłady ubezpieczeń zatrudniają najczęściej zewnętrznych ekspertów, którzy szacują wysokość poszczególnych szkód, a także oceniają konieczność i rodzaj podejmowanych przez ubezpieczonego działań zapobiegawczych lub naprawczych w oparciu o decyzje administracyjne wydawane przez GIOŚ. Jedną z metod zarządzania ryzykiem środowiskowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu szkód w środowisku. Polisa środowiskowa jest tak skonstruowana, aby pokrywać możliwe jak najszerszy zasięg odpowiedzialności powstającej w związku z korzystaniem ze środowiska i szkód w nim wyrządzonych. Ochrona obejmuje odpowiedzialność: ustawową, w tym odpowiedzialność deliktową związaną z prowadzoną działalnością, wynikającą zarówno z nagłych, jak i stopniowych zanieczyszczeń środowiska, za szkody historyczne, dotyczącą zarówno terenów ubezpieczonych, należących do ubezpieczonego, jak i tych, których właścicielami są osoby trzecie. BIULETYN MARSH 3/2014 PAŹDZIERNIK

19 KONTAKT W przypadku pytań lub zainteresowania naszymi rozwiązaniami, prosimy o kontakt: PAWEŁ NAPIECEK ALEKSANDER PROKOPOWICZ MAREK DEONIZIAK ALEKSANDRA HĘĆKA Marsh należy do grupy Marsh & McLennan Companies, którą tworzą także Guy Carpenter, Mercer i Oliver Wyman. Nie należy traktować niniejszego dokumentu jako formy doradztwa w sytuacji indywidualnej lub jako istotnego czynnika wpływającego na procesy decyzyjne. Zawarte w nim informacje pochodzą ze źródeł, które zostały przez nas uznane za wiarygodne, jednak nie poświadczamy i nie gwarantujemy ich stuprocentowej dokładności. Marsh nie jest zobowiązany do aktualizowania tej publikacji i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jej zagadnień i treści w stosunku do żadnej strony trzeciej. Wszelkie wypowiedzi o tematyce podatkowej, rachunkowej, prawnej lub dotyczącej kalkulacji ubezpieczeniowych są oparte wyłącznie na doświadczeniu naszych brokerów ubezpieczeniowych i konsultantów ds. ryzyka. Nie należy traktować tych wypowiedzi jako formy doradztwa prawnego, podatkowego czy rachunkowego. W celu skorzystania z konsultingu w tym zakresie należy zgłosić się do wykwalifikowanego doradcy osobiście. W odniesieniu do przedstawionych modeli, analiz i prognoz należy przyjąć margines błędu, ponieważ wszelka niezgodność, niekompletność lub zmienność założeń, warunków, informacji lub czynników może znacząco wpłynąć na wyniki analizy przeprowadzonej przez Marsh. Marsh nie poświadcza i nie udziela gwarancji w zakresie zastosowania wzorów polis ubezpieczeniowych, kondycji finansowej oraz płynności finansowej ubezpieczycieli i reasekuratorów. Marsh nie składa żadnych zapewnień dotyczących dostępności, kosztów, warunków czy zakresu ubezpieczenia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Marsh 2014

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco i Kradzieży AC/Kr 24 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 II. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 4 III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 5 6 IV. UMOWA UBEZPIECZENIA I ZASADY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) i międzynarodowym (cargo), zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Mienia od wszystkich ryzyk

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Mienia od wszystkich ryzyk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Mienia od wszystkich ryzyk AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV

PLAN SZKOLENIA (1) Część I Część II Część III Część IV PLAN SZKOLENIA (1) Część I Odpowiedzialność cywilna - zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, odpowiedzialność deliktowa / kontraktowa, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie roszczeń). Część II Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo,

Niech się mury pną do góry Hubert Rutkowski. Istotna rola transformatora Ryszard Boyke. od wydawcy. risk focus. Szanowni Państwo, nr 2 - grudzień 2006 od wydawcy Szanowni Państwo, to już drugi numer RISK FOCUS, pisma przedstawiającego różne oblicza ryzyka. Zainteresowanie premierowym wydaniem przerosło nasze oczekiwania. Konieczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STRATEGICZNYM BIULETYN MARSH 4/2014

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STRATEGICZNYM BIULETYN MARSH 4/2014 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STRATEGICZNYM BIULETYN MARSH 4/2014 NASI EKSPERCI MARTYNA SUCHODOLSKA Konsultant w Zespole Doradztwa Strategicznego Odpowiedzialna za świadczenie profesjonalnych usług z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko Zasoby naturalne Europy pod ochroną. Środowisko

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko Zasoby naturalne Europy pod ochroną. Środowisko Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko Zasoby naturalne Europy pod ochroną Środowisko Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej

Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Analizę kwestii związanych z ubezpieczeniami w branży transportowej koniecznie trzeba zacząć od omówienia ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ryzyk Budowlanych (CAR) /Montażowych (EAR) (Contractors' All Risks / Erection All Risks)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Ryzyk Budowlanych (CAR) /Montażowych (EAR) (Contractors' All Risks / Erection All Risks) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych (CAR) /Montażowych (EAR) (Contractors' All Risks / Erection All Risks) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANYCH (CAR) / MONTAŻOWYCH (EAR) (Contractors

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 7 Rozdział III Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 9 Rozdział IV Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11. UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 11 UCHWAŁA Nr 414/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej 1. Uwagi wstępne Realizacja robót budowlanych to bardzo skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu zagrożeń i ryzyk.

Bardziej szczegółowo

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie

AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) Zatwierdzone przez Dyrektora Oddziału AIG Europe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA. Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk AIG EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LOTNICZE. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH TUiR WARTA SA

UBEZPIECZENIA LOTNICZE. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH TUiR WARTA SA UBEZPIECZENIA LOTNICZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH TUiR WARTA SA Warszawa, sierpień 2007 Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia ryzyk lotniczych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANYCH (CAR) /MONTAŻOWYCH (EAR) (Contractors All Risks/ Erection All Risks)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANYCH (CAR) /MONTAŻOWYCH (EAR) (Contractors All Risks/ Erection All Risks) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIA RYZYK BUDOWLANYCH (CAR) /MONTAŻOWYCH (EAR) (Contractors All Risks/ Erection All Risks) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ryzyk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista Wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarów w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym. Postanowienia ogólne

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarów w Transporcie Krajowym i Międzynarodowym. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY KBJ SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

włamanie a następnie kradzież mienia ruchomego znajdującego się w naszym domu czy mieszkaniu;

włamanie a następnie kradzież mienia ruchomego znajdującego się w naszym domu czy mieszkaniu; Na jakie codzienne ryzyka narażony jest należący do nas majątek tzn. nieruchomości (dom, mieszkanie) i ruchomości (rzeczy i przedmioty znajdujące się w domu / mieszkaniu), o czym musimy pamiętać przy jego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo