ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy sprzętu gospodarstwa domowego RTV / AGD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy sprzętu gospodarstwa domowego RTV / AGD"

Transkrypt

1 ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy sprzętu gospodarstwa domowego RTV / AGD 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) AIG Europe Limited zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania reprezentowana przez AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem , NIP , siedziba główna: ul. Marszałkowska 111, Warszawa (AIG) zwana również dalej w OWU Ubezpieczycielem, w zakresie działania swego przedsiębiorstwa udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach określonych szczegółowo w OWU, w zakresie ryzyka Usterki (pokrycie kosztów naprawy lub wymiany na nowe) Urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, będących własnością ubezpieczonych Abonentów. Niniejsze OWU mają zastosowanie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Kosztów Naprawy Sprzętu Gospodarstwa Domowego RTV/AGD Rozszerzona Gwarancja dla Klientów Orange Polska Spółka Akcyjnazawartej w dniu 18/10/2012 r. pomiędzy AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (dawniej Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) a Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ; REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym złotych, zwaną dalej Ubezpieczającym. Umowa ta będzie dalej zwana Umową ubezpieczenia. 2. Ubezpieczony może żądać, by Ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach OWU oraz zawartej Umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczy jego praw i obowiązków. 3. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel może podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. 1. DEFINICJE W niniejszych OWU oraz Certyfikacie poniższe terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: ABONENT Osoba fizyczna, która jest stroną zawartej z Ubezpieczającym, jako przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, pisemnej Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. CERTYFIKAT Dokument w formie pisemnej potwierdzający objęcie Abonenta ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela potwierdzający przystąpienie Abonenta do Umowy ubezpieczenia. DEKLARACJA WOLI/DEKLARACJA Oświadczenie woli Abonenta, na mocy którego wyraża wolę bycia objętym ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy ubezpieczenia (wolę przystąpienia do Umowy ubezpieczenia) w zamian za uiszczenie Ubezpieczającemu opłaty stanowiącej koszt ubezpieczenia, złożone Ubezpieczającemu w trakcie rozmowy telefonicznej. DZIAŁ LIKWIDACJI SZKÓD (DLS) Osoba fizyczna lub prawna świadcząca w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela usługi związane z przyjmowaniem zgłoszeń szkód (roszczeń) oraz naprawą Urządzeń i/lub wypłatą odszkodowania zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU. DZIEŃ ROBOCZY Dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. ELEMENT SKŁADOWY Wszelkie części mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne ubezpieczonego Urządzenia elektrycznego. FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Dokument w formie pisemnej, zgodny ze wzorem określonym przez Ubezpieczyciela, służący zgłoszeniu do likwidacji szkody objętej ubezpieczeniem. strona 1 z 8

2 GWARANCJA PRODUCENTA Gwarancja udzielona przez producenta, sprzedawcę, importera lub autoryzowanego dystrybutora Urządzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na okres co najmniej 24 miesięcy. SUMA UBEZPIECZENIA (LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI) Maksymalna kwota do wysokości, której Ubezpieczyciel pokryje koszty usunięcia Usterki ubezpieczonego Urządzenia. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich ubezpieczonych Urządzeń oraz zdarzeń wynosi 4000 złotych na okres kolejno następujących po sobie 12 miesięcy. Limit ten jest automatycznie odnawialny, na kolejne 12-miesięczne okresy. MIESIĄC OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Miesięczny okres odpowiadający Okresowi rozliczeniowemu, podczas którego Abonent podlega ochronie ubezpieczeniowej zgodnie z OWU. Pierwszy Miesiąc ochrony ubezpieczeniowej określany jest zgodnie z 3 ust. 1 i 2 OWU. OKRES ROZLICZENIOWY Okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań Abonenta wobec Ubezpieczającego z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych, rozpoczynający się i kończący we wskazanych przez Ubezpieczającego w rachunku telefonicznym dniach miesięcy kalendarzowych. PUNKT/ZAKŁAD NAPRAWCZY Jest to mający swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej punkt obsługi i naprawy, właściwy dla marki Urządzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub inny zakład rzemieślniczy obsługi i naprawy Urządzeń świadczący usługi w uzgodnieniu z DLS. SKŁADKA Kwota należna Ubezpieczycielowi z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie Umowy ubezpieczenia, opłacana przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela. UBEZPIECZONY Osoba w wieku przynajmniej 18 lat, która jest Abonentem Ubezpieczającego, oraz która zdecydowała się przystąpić do ubezpieczenia, tj. złożyła Ubezpieczającemu Deklarację woli i podlega ochronie ubezpieczeniowej, będąca właścicielem Urządzeń elektrycznych. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa zawarta pomiędzy Abonentem a Ubezpieczającym, na podstawie której Abonent korzysta ze świadczonych przez Ubezpieczającego usług. URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE (URZĄDZENIE) Oznacza lodówkę lub lodówko zamrażarkę, telewizor (wyłącznie LCD, LCD-LED lub plazmowy), okap kuchenny, zmywarkę do naczyń lub piekarnik/kuchenkę, których właścicielem jest Ubezpieczony, pod warunkiem, że od dnia ich zakupu nie upłynęło 7 lat (84 miesiące), a miejscem ich użytkowania jest mieszkanie lub dom, w którym mieszka Ubezpieczony. Urządzenia elektryczne muszą być zakupione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i legalnie importowane przez producenta lub dostawcę, które w momencie zakupu posiadały przynajmniej 24 miesięczną Gwarancję producenta. USTERKA (AWARIA) Uszkodzenie ubezpieczonego Urządzenia powodujące nagłe i nieprzewidziane zaprzestanie prawidłowej jego pracy, przerwanie jego funkcji lub jego unieruchomienie, uniemożliwiające korzystanie z ubezpieczonego Urządzenia w sposób określony przez producenta. W rozumieniu niniejszych OWU, Usterką nie jest uszkodzenie ubezpieczonego Urządzenia, które zostało spowodowane bezpośrednim działaniem człowieka lub jest skutkiem użytkowania Urządzenia elektrycznego niezgodnie z instrukcją obsługi tegoż Urządzenia. 2. OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Do Umowy ubezpieczenia mogą przystąpić Abonenci, którzy ukończyli 18 rok życia. 2. Aby zostać objętym ochroną ubezpieczeniową (przystąpić do Umowy ubezpieczenia) Abonent musi wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej, w trakcie której wyraża: 2.1. oświadczenie o woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia w określonym wariancie, w oparciu o wskazane podczas rozmowy warunki, potwierdzone poprzez przesłanie Abonentowi w formie pisemnej dokumentów: niniejszych OWU, Listu powitalnego i Certyfikatu; 2.2. zgodę na ponoszenie miesięcznych opłat związanych z pokryciem kosztów ochrony ubezpieczeniowej. 3. Przystąpienie do Umowy ubezpieczenia złożenie Deklaracji woli, jest dobrowolne. 4. Abonent może być w tym samym okresie objęty jedynie raz ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego ubezpieczenia, niezależnie od liczby zawartych z Ubezpieczającym Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UBEZPIECZENIA ZENIA strona 2 z 8

3 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego dla danego Abonenta, następującego po dniu, w którym Abonent złożył Deklarację woli ustne oświadczenie woli przystąpienia do Umowy ubezpieczenia (pierwszy Miesiąc ochrony ubezpieczeniowej), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. W przypadku, gdy okres pomiędzy dniem złożenia Deklaracji woli, a dniem rozpoczęcia najbliższego Okresu rozliczeniowego jest krótszy niż 3 dni robocze, ochrona ubezpieczeniowa (pierwszy Miesiąc ochrony ubezpieczeniowej) w ramach Umowy ubezpieczenia oraz odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się w pierwszym dniu Okresu rozliczeniowego następującego po najbliższym pełnym Okresie rozliczeniowym. 3. Okres ubezpieczenia nie ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny miesięczny okres ubezpieczenia następujący po miesiącu, w którym przypadał termin płatności w sytuacji, gdy składka ta nie została zapłacona. W takim przypadku ochrona wygasa z upływem okresu ubezpieczenia, w którym przypadał termin płatności tej składki. 4. Ubezpieczonemu przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, na zasadach określonych w 10 OWU. 5. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w stosunku do Ubezpieczonego w jednym ze wskazanych poniżej przypadków, w zależności od tego, który z nich wystąpi wcześniej: 5.1. w przypadku, gdy zostanie wyczerpana Suma ubezpieczenia (Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela), w okresie kolejno następujących po sobie 12 Miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; 5.2. w dniu śmierci Ubezpieczonego; 5.3. w dniu rozwiązania Umowy ubezpieczenia; 5.4. odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia; 5.5. odstąpienia Ubezpieczonego od ochrony ubezpieczeniowej; 5.6. w dniu rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych; 5.7. z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, za który opłacona została Składka w przypadku: a) rezygnacji dokonanej przez Ubezpieczonego; b) nieopłacenia przez Ubezpieczającego składki za kolejne okresy ubezpieczenia. 4. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko powstania Usterki w Urządzeniach elektrycznych. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w skutek Usterek określonych ubezpieczonych Urządzeń elektrycznych, w zależności od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, przeznaczonych i wykorzystywanych wyłącznie do użytku domowego. Warianty ubezpieczenia i szczegółowa lista Urządzeń elektrycznych objętych ochroną ubezpieczeniową są szczegółowo opisane w tabeli poniżej. 2. W ramach pokrycia szkód przez Ubezpieczyciela, zakres ubezpieczenia obejmuje: 2.1. koszty naprawy Urządzenia elektrycznego, w którym wystąpiła Usterka, tj. Ubezpieczyciel opłaci koszty robocizny i części zamiennych niezbędnych do przywrócenia Urządzeniu poprawnego działania i pełnej funkcjonalności z okresu przed wystąpieniem Usterki; lub 2.2. gdy naprawa okaże się technicznie niemożliwa bądź ekonomicznie nieuzasadniona, tj. szacowane koszty naprawy Urządzenia elektrycznego zgodnie z wyceną dokonaną przez Zakład naprawczy przewyższą lub nie są w sposób znaczny mniejsze od jego wartości ustalonej przez Ubezpieczyciela, zgodnie z 7 ust. 7 OWU wówczas Ubezpieczyciel pokryje koszty zastąpienia Urządzenia nowym, o takich samych lub porównywalnych parametrach technicznych i o wartości rynkowej nowego urządzenia w momencie wystąpienia Usterki w ubezpieczonym Urządzeniu. 3. Naprawa w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego i/lub pokrycie kosztów transportu Urządzenia elektrycznego z miejsca i do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego będzie możliwa dla wszystkich wielkogabarytowych Urządzeń, tj. pralka, lodówka, TV, okap, piekarnik/kuchenka, zmywarka, z wyjątkiem Urządzeń, które mogą być przenoszone samodzielnie, to jest: telewizor o przekątnej poniżej 21 cali, które powinny być dostarczone przez Ubezpieczonego do wskazanego przez Ubezpieczyciela, Zakładu naprawczego. Informację na temat najbliższego Zakładu naprawczego strona 3 z 8

4 uzyskacie Państwo każdorazowo od Ubezpieczyciela w procesie zgłaszania szkody kontaktując się z Działem Likwidacji Szkód AIG pod numerem telefonu wskazanym w 6 niniejszego OWU. 4. Udział własny Ubezpieczonego w każdej szkodzie wynosi 49 zł (czterdzieści dziewięć złotych). 5. Zakresem ubezpieczenia objęte są Usterki Urządzeń elektrycznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz napraw tych Urządzeń dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Zakładach naprawczych. 6. Ubezpieczyciel pokryje koszty wystąpienia Usterki w Urządzeniu, która wystąpiła wyłącznie w okresie ubezpieczenia, tj. w czasie trwania Miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Wariant ubezpieczenia: Rozszerzona Gwarancja Wariant ubezpieczenia: Rozszerzona Gwarancja Plus Ochrona do 5 urządzeń: Pralka, Lodówka, TV, okap, piekarnik/kuchenka Suma ubezpieczenia wynosi 4000 zł rocznie Ochrona do 6 urządzeń: Pralka, Lodówka, TV, okap, piekarnik/kuchenka, zmywarka Suma ubezpieczenia wynosi 4000 zł rocznie 5. SKŁADKI I OPŁATY 1. Składka ubezpieczeniowa opłacana jest w wysokości i terminach uzgodnionych z Ubezpieczającym w Umowie ubezpieczenia. 2. Składka ubezpieczeniowa nie podlega indeksacji. Zapłata Składki ubezpieczeniowej następuje w formie bezgotówkowej (przelewem). 3. Ubezpieczony wnosi do Ubezpieczającego opłatę miesięczną stanowiącą koszt ochrony ubezpieczeniowej. Opłaty te będą doliczane do rachunku lub faktury za usługi telekomunikacyjne świadczone Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego, na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, za dany Okres rozliczeniowy. 4. Składka i opłata miesięczna zależy od wybranego przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia i ustalana jest z uwzględnieniem rodzaju oraz wysokości udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okresu ryzyka, poziomu ryzyka ubezpieczeniowego oraz opłat i kosztów związanych z administrowaniem i wykonywaniem Umowy ubezpieczenia. Wszystkie kryteria, według których ustalana jest wysokość Składki ubezpieczeniowej, zawarte są w 4 niniejszych OWU. Składka ustalana jest przez Ubezpieczyciela na podstawie taryfy obowiązującej w dniu przystąpienia przez Abonenta do Umowy ubezpieczenia złożenia Deklaracji woli. 5. Ubezpieczony dokonuje wpłaty opłaty miesięcznej, w wysokości określonej w Certyfikacie wraz z innymi opłatami wynikającymi z Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, w terminach i na zasadach wskazanych na rachunku telefonicznym (fakturze) przekazanym przez Ubezpieczającego. 6. LIKWIDACJA SZKODY 1. Aby zgłosić szkodę, Ubezpieczony musi skontaktować się z Działem Likwidacji Szkód Ubezpieczyciela tak szybko jak będzie to możliwe, wskazane jest, żeby nastąpiło to nie później niż w ciągu 5 dni od momentu powzięcia informacji o Usterce pod wskazanym numerem telefonu: Numer telefonu wyszczególniony w zdaniu poprzednim, dostępny jest w Dni Robocze od 9.00 do W trakcie rozmowy Ubezpieczony zostanie poinformowany jak ma dokonać pisemnego zgłoszenia szkody oraz o szczegółach przebiegu procesu likwidacji szkody. 2. W celu wstępnej oceny czy szkoda podlega ochronie ubezpieczeniowej, kontaktując się z Ubezpieczycielem, na podany powyżej numer telefonu, Ubezpieczony powinien podać następujące informacje: 2.1. imię i nazwisko oraz adres; 2.2. opis rodzaju zaistniałej szkody; 2.3. typ, marka, wiek oraz oznaczenie modelu ubezpieczonego Urządzenia. strona 4 z 8

5 3. W celu przyspieszenia realizacji procedury likwidacji szkody Ubezpieczyciel może poprosić Ubezpieczonego o podanie numeru Certyfikatu. 4. W celu zgłoszenia szkody, konieczne jest wypełnienie przez Ubezpieczonego formularza zgłoszenia roszczenia i przesłanie go do Działu Likwidacji Szkód AIG. Ubezpieczony będzie zobowiązany do opłacenia udziału własnego w wysokości 49 złotych na rachunek bankowy Ubezpieczyciela, zgodnie z 7 ust. 10 OWU. Formularz zgłoszenia roszczenia dostępny jest na stronie lub zostanie przekazany Ubezpieczonemu przez Dział Likwidacji Szkód AIG. 7. SUMA UBEZPIECZENIA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA 1. Suma ubezpieczenia wynosi 4000 zł (cztery tysiące złotych) i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia stanowi maksymalną kwotę, jaką zapłaci Ubezpieczyciel za jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe, tj. za wszystkie naprawy i koszty zastąpienia uszkodzonego Urządzenia elektrycznego nowym urządzeniem w okresie 12 kolejnych Miesięcznych okresów ubezpieczenia w trakcie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. Jest to Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na wszystkie Urządzenia elektryczne w danym wariancie ubezpieczenia łącznie. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowania. 2. Ubezpieczony jest zobowiązany do udokumentowania szkody i okoliczności jej powstania, poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zgłoszenia roszczenia. 3. W przypadku braku dowodu zakupu Ubezpieczyciel ustali wiek Urządzenia na podstawie danych z tabliczki znamionowej lub informacji uzyskanych od producenta lub dystrybutora Urządzenia. 4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie w formie pisemnej (wypełniony Formularz zgłoszenia roszczenia). 5. Jeżeli w terminie określonym w zdaniu powyżej, wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie zostanie wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. 6. W przypadku dokonania naprawy Urządzenia elektrycznego odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio Zakładom naprawczym wskazanym przez Ubezpieczyciela do likwidacji szkody, a w przypadkach konieczności wymiany ubezpieczonego Urządzenia elektrycznego na nowe urządzenie, odszkodowanie wypłacane jest podmiotowi, w którym Ubezpieczony dokonuje wymiany uszkodzonego Urządzenia na nowe. 7. Wartość rynkowa ubezpieczonego Urządzenia będzie obliczana przez Ubezpieczyciela przy użyciu wartości identycznego lub porównywalnego, co do funkcjonalności i parametrów technicznych nowego urządzenia dostępnego na rynku. 8. Wszelkie wadliwe części i/lub wadliwe Urządzenia przejdą na własność Ubezpieczyciela lub osoby/ firmy przez niego wyznaczonej. 9. W przypadku, gdy koszt naprawy Urządzenia, o którym mowa w 4 ust. 2 OWU, nie jest w sposób znaczny mniejszy od wartości Urządzenia elektrycznego, Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wyboru czy Urządzenie zostanie naprawione czy też podlegać będzie wymianie, na zasadach określonych w OWU. W przypadku wymiany, nowe Urządzenie elektryczne posiadać będzie takie same lub podobne cechy/funkcje, jednakże Ubezpieczyciel nie gwarantuje identyczności marki bądź koloru z wymienianym (starym) Urządzeniem. 10. Ubezpieczony jest zobowiązany do opłaty wkładu własnego w wysokości 49 zł (czterdziestu dziewięciu złotych), w przypadku uznania szkody przez Ubezpieczyciela. 8. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA 1. Następujące szkody, Usterki i/lub okoliczności lub przyczyny powstania Usterki zostają wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej oferowanej na mocy niniejszych OWU oraz Umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody: 2.1. Szkody dotyczące Urządzeń wciąż jeszcze objętych Gwarancją producenta; strona 5 z 8

6 2.2. Koszty napraw dokonanych bez uzyskania wcześniejszej autoryzacji przez Ubezpieczyciela; 2.3. Usterki Urządzeń samodzielnie zmodyfikowanych w stosunku do jego oryginalnego stanu przez jego użytkowników; 2.4. Usterki odbiorników telewizyjnych typu CRT (odbiornik kineskopowy); 2.5. Usterki spowodowane wypadkiem lub jakimikolwiek czynnikami o charakterze zewnętrznym, takimi jak pożar, uderzenie pioruna, powódź, kradzież, próba kradzieży, eksplozja, uszkodzenie przez wodę, klęski żywiołowe, trzęsienie ziemi, celowe uszkodzenie, owady i/lub gryzonie; 2.6. Usterki spowodowane rażącym niedbalstwem w użytkowaniu Urządzenia, brakiem okresowej konserwacji, jeżeli jest wymagana przez producenta lub zaniedbaniem konieczności czyszczenia Urządzenia i/lub Elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta Urządzenia; 2.7. Usterki spowodowane przez przepięcia w sieci elektrycznej lub nieodpowiednie lub niewłaściwe napięcie elektryczne; 2.8. Uszkodzenia o charakterze kosmetycznym, takie jak utlenianie (oksydacja) powierzchni powodujące zmianę koloru, rdza, zadrapania lub wgniecenia, jeżeli uszkodzenia takie nie wpływają na prawidłowe działanie i funkcjonalność Urządzenia; 2.9. Uszkodzenia spowodowane przez wilgotność, pleśń, działanie promieni słonecznych, bądź skrajnych temperatur; Szkody dotyczące wszelkich Urządzeń, których numery identyfikacyjne bądź numery seryjne zostały usunięte lub zmienione; Koszty czyszczenia, regulacji, bądź poziomowania Urządzenia lub też przeglądów okresowych lub profilaktycznych; Koszty wymiany elementów Urządzenia podlegających naturalnemu zużyciu, jak: filtry, źródła światła (żarówki), paski, tusze lub wkłady drukujące oraz baterie, których okresowa wymiana, w intencji producenta, jest zadaniem użytkownika i związane z normalnym użytkowaniem Urządzenia; Koszty czyszczenia rur i przewodów kanalizacyjnych, zatorów które są niezwiązane z pierwotną przyczyną Usterki; Szkody wynikające z Awarii bezpośrednio lub pośrednio związanej z działaniem wirusów komputerowych lub innego wadliwego działania związanego z oprogramowaniem; Szkody dotyczące dowolnego typu akcesoriów i elementów Urządzenia, to jest w szczególności: drzwi, półek, szuflad, dozowników, zdalnych kontrolerów do sterowania Urządzaniem (pilot) oraz innych akcesoriów i elementów, nieobjętych Gwarancją producenta; Kosztów diagnostyki Urządzenia, w przypadku gdy Usterka nie zostanie potwierdzona; Szkody spowodowane celowo przez Ubezpieczonego lub na skutek zaniedbania/rażącego niedbalstwa; Szkody spowodowane przez niewłaściwą eksploatację Urządzenia, niezgodną z instrukcją obsługi, bądź też wykorzystanie Urządzenia do celów innych niż cele określone przez producenta Urządzenia; Szkody powstałe na skutek nieprawidłowego montażu; Usterki wyłączone z Gwarancji producenta Urządzenia; Szkody spowodowane przez naturalne zużycie Urządzenia, to jest wypalanie się ekranów LCD lub plazmowych powodujące pogorszenie jakości obrazu lub wad następujących części: przycisków i uchwytów, które są niezwiązane z pierwotnym problemem i bezpośrednią przyczyna Usterki; Szkód na mieniu, uszkodzeń ciała lub śmierci na skutek posługiwania się, działania lub korzystania z Urządzenia, bez względu na to czy, dotyczą one czy nie części lub Elementów składowych objętych niniejszym ubezpieczeniem; Jakiekolwiek koszty związane z utratą dochodu lub zysku lub wszelkimi innymi niedogodnościami lub zobowiązaniami spowodowanymi przez Usterkę bądź wadę Urządzenia; Szkody wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy sie, chyba ze zapłata odszkodowania strona 6 z 8

7 odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. 9. OBOWIAZKI UBEZPIECZONEGO W PRZYPADKU ZDARZENIA Ubezpieczony zobowiązany jest do współpracy z Ubezpieczycielem w trakcie badania, wyceny oraz likwidacji szkody. 10. ODSTAPIENIE I REZYGNACJA 1. Ubezpieczony ma prawo odstąpić od Ubezpieczenia, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Certyfikatu i niniejszych OWU oraz prawo zrezygnować z Ubezpieczenia w dowolnym czasie, na zasadach określonych w OWU. Ochrona wygaśnie ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego, za który wniesiona została Składka. 2. Oświadczenie o odstąpieniu lub rezygnacji mogą Państwo złożyć telefonicznie lub pisemnie zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi: Biuro Obsługi Klienta AIG Warszawa 130 Skrytka pocztowa 60 Tel: ZMIANY UMOWY UBEZPIECZENIOWEJ 1. W porozumieniu z Ubezpieczającym Ubezpieczyciel ma prawo zmienić warunki ubezpieczenia jak również inne warunki Umowy ubezpieczenia tylko z ważnych powodów. Za ważne powody uważamy: zmiany przepisów prawnych, zmiany w ofercie Ubezpieczyciela, takie jak np.: ulepszenie dotychczasowych usług lub produktów. 2. Ubezpieczony zostanie poinformowany o każdej zmianie warunków ubezpieczenia, w zakresie w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego, na ostatni znany Ubezpieczającemu adres. 3. Ubezpieczony zostanie poinformowany w sposób umożliwiający mu skorzystanie z prawa do rezygnacji z Ubezpieczenia przed wejściem zmian w życie lub do kontynuacji w oparciu o nowe warunki. 12. POWIADOMIENIA Korespondencja adresowana do Ubezpieczonego wysyłana jest pod ostatni, dostępny Ubezpieczającemu, podany przez Ubezpieczonego adres dla doręczeń. W przypadku zmiany adresu korespondencyjnego lub adresu miejsca zamieszkania po dniu przystąpienia do Umowy ubezpieczenia, konieczne jest poinformowanie Ubezpieczyciela o tym fakcie, przesyłając informacje na adres: AIG Europe Limited lub Biuro Obsługi Klienta AIG Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Warszawa 130 Oddział w Polsce Skrytka pocztowa 60 ul. Marszałkowska 111, Warszawa 13. PRAWO ZGŁOSZENIA REKLAMACJI 1. Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia reklamacji, pisemnej skargi lub zażalenia, dotyczących wykonywania przez Ubezpieczyciela Umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczyciel dołoży wszelkich starań w celu zagwarantowania Ubezpieczonemu najwyższego standardu obsługi. Skargi, zażalenia i reklamacje powinny być kierowane w formie pisemnej na adres: AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce ul. Marszałkowska 111, Warszawa 3. Na reklamacji, skardze lub zażaleniu, Ubezpieczony powinien podać: imię, nazwisko, adres. W celu przyspieszenia realizacji reklamacji, skargi lub zażalenia Ubezpieczony powinien podać numer Certyfikatu. 4. Na wniesione zażalenie, reklamacje lub skargę Ubezpieczyciel odpowie pisemnie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 5. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1, Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. strona 7 z 8

8 14.OCHRONA i WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Ubezpieczyciel AIG szanuje i chroni prywatność swoich klientów, osób zgłaszających roszczenia oraz innych kontrahentów. 2. Dane Osobowe identyfikują i odnoszą się do konkretnej osoby fizycznej, w tym Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony przekazuje Ubezpieczonemu Dane Osobowe innych osób zobowiązany jest do poinformowania takich innych osób o udostępnieniu jego danych osobowych Ubezpieczycielowi, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 3. W zależności od relacji w jakiej Ubezpieczony pozostaje z Ubezpieczycielem, Dane Osobowe, które Ubezpieczyciel gromadzi mogą zawierać: informacje umożliwiające identyfikację oraz kontakt, oraz inne Dane Osobowe dostarczone przez Ubezpieczonego. Dane Osobowe mogą zostać użyte do: 3.1. Zarządzania polisami ubezpieczeniowymi, np. komunikacja z Ubezpieczającym, rozpatrywanie zgłoszonych roszczeń, kwestie dotyczące płatności; 3.2. Podejmowania decyzji w zakresie świadczenia ochrony ubezpieczeniowej oraz pobierania Składek i innych płatności; 3.3. Zarządzania oraz kontroli prowadzonej przez Ubezpieczyciela działalności gospodarczej; 3.4. Zapobiegania, wykrywania oraz ścigania przestępstw, np. oszustwa i prania brudnych pieniędzy; 3.5. Ustalania oraz obrony uprawnień mających swoje źródło w przepisach prawa; 3.6. Zapewniania zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa, w tym prawa obowiązującego poza granicami Polski; 3.7. Monitorowania oraz nagrywania rozmów telefonicznych w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w celach szkoleniowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa. 4. Zasady Polityki Prywatności AIG dostępne są na 5. Politykę Prywatności można je również uzyskać pisząc do Dyrektora Generalnego AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa, Polska. 6. Ubezpieczony może uzyskać dostęp do swoich danych i dokonać potrzebnych zmian w swoich danych osobowych kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod numer lub adres AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce, ul. Marszałkowska 111, Warszawa. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Ubezpieczyciela (za wyjątkiem zgłoszenia rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej) powinny być pod rygorem nieważności składane na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub przesłane listem poleconym. 2. Obowiązującym językiem w korespondencji i w kontaktach z Ubezpieczycielem jest język polski. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU i Umowie ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego. 4. Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia są rozpatrywane według prawa polskiego i mogą być dochodzone przed sądami według właściwości ogólnej albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z tytułu Umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wynikające z Umowy ubezpieczenia spory. 5. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące Umowy ubezpieczenia (Umowy Grupowego Ubezpieczenia Kosztów Naprawy Sprzętu Gospodarstwa Domowego RTV/AGD Rozszerzona Gwarancja ), jak również wzór Formularza zgłoszenia roszczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem i mogą zostać przekazane Ubezpieczonemu w formie pisemnej na jego żądanie. strona 8 z 8

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Informacje na temat wypłaty świadczeń oraz ograniczeń i wyłączeń w Twojej ochronie ubezpieczeniowej zawarte są w następujących

Bardziej szczegółowo

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ( OWU ) AIG Europe

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. MegaGwarancja

Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. MegaGwarancja Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku MegaGwarancja Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów naprawy urządzeń elektrycznych oraz

Bardziej szczegółowo

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Informacje na temat wypłaty świadczeń z tytułu Twojej ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w następujących miejscach w

Bardziej szczegółowo

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1. WPROWADZENIE 2. DEFINICJE 3. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1. WPROWADZENIE 2. DEFINICJE 3. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Informacje na temat wypłaty świadczeń oraz ograniczeń i wyłączeń w Twojej ochronie ubezpieczeniowej zawarte są w następujących miejscach w poniższym dokumencie: 2. Definicje (strona 1): gwarancja producenta,

Bardziej szczegółowo

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1. WPROWADZENIE 2. DEFINICJE 3. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA

MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 1. WPROWADZENIE 2. DEFINICJE 3. ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA Informacje na temat wypłaty świadczeń oraz ograniczeń i wyłączeń w Twojej ochronie ubezpieczeniowej zawarte są w następujących miejscach w poniższym dokumencie: 2. Definicje (strona 1): gwarancja producenta,

Bardziej szczegółowo

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA

WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA WIKTORIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) AIG

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MULTIGWARANCJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH MultiGwarancja OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange;

Sieć mobilna sieć telefonii mobilnej o nazwie Orange w Polsce, której operatorem jest Orange; Regulamin usługi Bezpieczna Podróż obowiązuje od 13 listopada 2013 r. do odwołania Postanowienia ogólne: 1. Usługa Bezpieczna Podróż (dalej: Usługa ) to usługa umożliwiająca przystąpienie do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW AKTYWNI W ŻYCIU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. WPROWADZENIE Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA nr A A 264496 zawarta w dniu 20.10.2016 r. w Warszawie pomiędzy: InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm. I. Postanowienia ogólne obowiązuje od 1.03.2017r. Regulamin Promocji Bonus Plus dla Firm I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus dla Firm (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Plus warunki ogólne_ _MM.doc

Gwarancja Plus warunki ogólne_ _MM.doc 1 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy dokument (dalej Warunki ) określa treść i zasady wykonywania umów serwisowych, o których mowa w punkcie 1.2 poniżej (dalej Umowy Serwisowe ), zawieranych przez sklep

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Prawnik na telefon dla Twojej firmy!

Prawnik na telefon dla Twojej firmy! Prawnik na telefon dla Twojej firmy! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) 22 22 80 800 Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Zachorowań na Raka NextStep dla Kobiet i Mężczyzn

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Zachorowań na Raka NextStep dla Kobiet i Mężczyzn Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Zachorowań na Raka NextStep dla Kobiet i Mężczyzn 1. Wprowadzenie Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczą umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Tobą, a AIG

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik Nr 1 do umowy Nr. z dnia. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI MECENAS FOIRMOWY DIRECT I MECENAS RODZINNY DIRECT DLA KLIENTÓW SECURITY OFFICE Załącznik nr... do Umowy nr... SPIS ROZDZIAŁÓW: 1/ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Spokojna Przystań POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet dla aktywnych

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet dla aktywnych Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Pakiet dla aktywnych PAKIET DLA AKTYWNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 1. WPROWADZENIE Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA Z KARTĄ APTECZNĄ Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną, kod warunków APGP32

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Załącznik nr 5 projekt umowy UMOWA Ubezpieczenie mienia i OC działalności Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawarta w dniu w, pomiędzy: Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Szczególne Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie Kwartet Gwiazd II POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU) Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Załącznik nr 4 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna gotówka: karta debetowa Maestro i karta debetowa VISA Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Gotówka: karta

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA

KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA KARTA PRODUKTU PZU - BEZPIECZNA KARTA Karta produktu PZU - Bezpieczna karta przygotowana przez PZU SA we współpracy z PLUS BANK S.A. jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie

Acti GWARANT. Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Acti GWARANT Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Wrzesień 2006 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI GWARANT Zatwierdzone Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Codzienna Szansa 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 500 punktów w sklepach RTVAGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TRIUMF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA

TRIUMF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA TRIUMF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA TRIUMF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW ZACHOROWAŃ NA RAKA 1. WPROWADZENIE Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dotyczą umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II

z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Złota Inwestycja II (kod: WU/UFk/Złota InWestycja II/VI-2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna

Bardziej szczegółowo

Prawnik na telefon dla Twojej rodziny!

Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Prawnik na telefon dla Twojej rodziny! Gdy potrzebujesz pomocy prawnika, zadzwoń do naszego Centrum Prawnego: (48) 22 22 80 800 Co zyskujesz: Zakres prawny pomocy Rodzaj usługi Limit usługi Pomoc prawną

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunkach ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo