Prawa pracownika - przewodnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa pracownika - przewodnik"

Transkrypt

1 Prawa pracownika - przewodnik Sierpien 2011 Sierpien 2011

2 PRAWA PRACOWNIKA - PRZEWODNIK Wprowadzenie Niniejszy przewodnik przedstawia niektóre z głównych praw przysługujących pracownikom. Podaje on również źródła dodatkowych informacji oraz adresy instytucji udzielających porad i wskazówek. Informacje zawarte w przewodniku mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie powinny być traktowane jako całkowite czy autorytatywne określenie prawa. Osoby, które uważają, iż ich prawa zostały naruszone, powinny zasięgnąć niezależnej rady, np. u przedstawiciela swoich związków zawodowych, Agencji ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency) lub w miejscowym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Załącznik 1 zawiera dane kontaktowe organizacji, które mogą posłużyć pomocą w takich sytuacjach. Niniejszy przewodnik dostępny jest w kilku wersjach językowych angielskiej, litewskiej, polskiej i portugalskiej. Na życzenie możemy rozważyć udostępnienie niniejszego przewodnika w alternatywnych formatach i innych językach. Treść niniejszej broszury dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet jednak, dla uproszczenia, czasami użyty został zaimek męski. Materiały zawierające wskazówki dotyczące praw pracowniczych są regularnie uaktualniane i udostępniane na stronie internetowej Mile widziane są wszelkie uwagi i komentarze na temat treści zamieszczonych tu publikacji. Wszelkie uwagi i komentarze należy kierować na adres: Employment Relations Policy and Legislation Branch Department for Employment and Learning Room 203 Adelaide House Adelaide Street Belfast BT2 8FD Uwagi i komentarze można także przesyłać pocztą elektroniczną na adres 2

3 SPIS TREŚCI OSOBA ZATRUDNIONA ( EMPLOYEE ) A PRACOWNIK ( WORKER )...4 WARUNKI ZATRUDNIENIA...4 URLOP WYPOCZYNKOWY / WYMIAR CZASU PRACY...5 WYNAGRODZENIE...5 ZWIĄZKI ZAWODOWE, PRAWA ZBIOROWE ORAZ PRZEDSTAWICIELSTWO PRACOWNIKÓW...6 REDUKCJA ETATÓW...7 OKRES WYPOWIEDZENIA I DYSKRYMINACJA...9 PRAWA PRACOWNICZE RODZICÓW...10 ZWOLNIENIE OD PRACY...11 PRAWA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTWA...11 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY...12 BIURA POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ...13 PRACOWNICY AGENCYJNI...14 DODATKOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI...15 ZAŁĄCZNIK 1: PRZYDATNE ADRESY...17 ZAŁĄCZNIK 2: PRZYDATNE PUBLIKACJE

4 OSOBA ZATRUDNIONA (EMPLOYEE) A PRACOWNIK (WORKER) Brytyjskie prawo pracy wyróżnia dwie kategorie pracowników osoby pozostające w stosunku pracy (employee) oraz osoby świadczące pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (worker). Wiele przywilejów ma zastosowanie tylko w przypadku osób zatrudnionych, lecz znaczna ich część dotyczy wszystkich pracowników. Niektóre prawa przysługują pracownikom od momentu rozpoczęcia pracy, inne z kolei zależą od uzyskanego stażu pracy (np. odprawa z tytułu zwolnienia z pracy przysługuje osobom pozostającym w stosunku pracy dopiero po przepracowaniu co najmniej dwóch lat). Wszystkie osoby zatrudnione (pozostające w stosunku pracy) są pracownikami, lecz nie wszyscy pracownicy pozostają w stosunku pracy. Ogólnie rzecz biorąc przez pojęcie employee rozumiemy pracowników pozostających w stosunku pracy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (sporządzonej w formie pisemnej, ustnej lub też wynikającej z charakteru pracy). Większość osób pracujących dorywczo to zwykle pracownicy zatrudnieni na podstawie krótkoterminowych umów o pracę. Termin worker obejmuje osoby pracujące dla pracodawcy, nie zawsze zatrudniane na zasadzie umowy o pracę, i osobiście świadczące usługi na rzecz pracodawcy, np. osoby pracujące dorywczo, pracowników agencyjnych i niektóre osoby wykonujące wolne zawody. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz firmy zatrudniane przez pracodawcę jako podwykonawcy przeważnie nie są określani jako pracownicy (workers). W przypadku niejasności, do której kategorii pracowniczej dana osoba się zalicza, lub w przypadku wątpliwości, co do przysługujących praw pracowniczych, warto zasięgnąć niezależnej porady wykaz instytucji i organizacji udzielających porad znajduje się w Załączniku 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA Umowa o pracę zaczyna obowiązywać z chwilą nawiązania stosunku pracy. Umowa nie zawsze musi być sporządzona na piśmie. Wszelkie zmiany w umowie wymagają zazwyczaj zgody obu stron. Wszystkie osoby zatrudnione na okres jednego miesiąca lub dłużej muszą otrzymać wyszczególnienie warunków zatrudnienia na piśmie w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy. 4

5 Warunki zatrudnienia muszą zawierać następujące informacje: nazwę pracodawcy, stanowisko pracy, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, informacje na temat emerytury, okres zatrudnienia, długość okresu wypowiedzenia, procedurę rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy oraz zasady postępowania dyscyplinarnego i składania skarg. O wszelkich zmianach warunków zatrudnienia pracownicy muszą zostać powiadomieni w ciągu jednego miesiąca. W przypadkach naruszenia warunków umowy przez którąkolwiek ze stron pracownik lub pracodawca może złożyć skargę. URLOP WYPOCZYNKOWY/WYMIAR CZASU PRACY W większości przypadków osobom świadczącym pracę na podstawie innej niż stosunek pracy (workers) przysługuje jako minimum: maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynoszący przeciętnie 48 godzin aczkolwiek pracownik może zrezygnować z maksymalnego ograniczenia czasu pracy; 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku pomiędzy kolejnymi dniami pracy; 4,8 tygodnia płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie wymiar urlopu wzrośnie do 5,6 tygodnia z dniem 1 kwietnia 2009 r. (maksymalny okres urlopu to 28 dni); 1 dzień wolny od pracy w tygodniu; 20-minutowa przerwa w przypadku dnia pracy trwającego co najmniej 6 godzin; bezpłatne kontrole stanu zdrowia w przypadku pracowników zatrudnionych na nocną zmianę. W przypadku pracowników młodocianych, lekarzy na stażu i pracowników zatrudnionych na nocną zmianą zastosowanie mają odrębne zasady. WYNAGRODZENIE Większości pracowników, łącznie z osobami pracującymi w domu, pracownikami biur pośrednictwa pracy, osobami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze godzin oraz osobami pracującymi dorywczo, przysługuje co najmniej minimalna krajowa stawka wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Minimalna krajowa stawka wynagrodzenia przedstawiona jest poniżej, jednak może ona podlegać dorocznym zmianom, zależnie od wskaźnika cen detalicznych w celu sprawdzenia aktualnych minimalnych krajowych stawek wynagrodzenia, można skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu Pay and Work Rights Helpline: (PWRH)

6 Minimalna krajowa stawka wynagrodzenia Podstawowa stawka dla pracowników w wieku 21 lat i powyżej Stawka pośrednia dla osób w wieku lat Od 1 Października Stawka dla osób w wieku poniżej 18 lat 3-68 Apprentices od 1 Pazdziernika Osobom pozostającym w stosunku pracy przysługuje indywidualny odcinek wypłaty z wyszczególnieniem płacy brutto, płacy netto oraz wszelkich potrąceń i przyczyn tych potrąceń. Potrąceń zwykle można dokonywać tylko: gdy wymaga tego prawo (np. podatek dochodowy, składka na ubezpieczenie społeczne); na podstawie umowy o pracę; po wcześniejszym ustaleniu na piśmie z pracownikiem. Rada ds. Wynagrodzenia w Rolnictwie (Agricultural Wages Board) ustala stawki wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz wymiar urlopu przysługujące pracownikom sektora rolniczego. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie należy skontaktować się z: Agricultural Wages Helpline (Infolinia ds. Wynagrodzenia w Rolnictwie): ZWIĄZKI ZAWODOWE, PRAWA ZBIOROWE ORAZ PRZEDSTAWICIELSTWO PRACOWNIKÓW Pracodawca nie może zwolnić pracownika, rozwiązać z nim stosunku pracy w przypadku redukcji etatów lub zastosować wobec niego innych sankcji z powodu przynależności do organizacji związkowej lub uczestnictwa w legalnej działalności związków zawodowych. Pod warunkiem istnienia wystarczającego poparcia pracodawca może uznać prawa związku zawodowego do prowadzenia rokowań zbiorowych. Umożliwia to związkowi prowadzenie negocjacji w sprawie wynagrodzeń, wymiaru czasu pracy i urlopów w imieniu pracowników, a także w uzgodnionych przypadkach innych warunków zatrudnienia. Pracodawca może potrącać składkę członkowską zakładowej organizacji związkowej wyłącznie za pisemną zgodą pracownika. 6

7 Osoby pozostające w stosunku pracy są chronione przed nieuzasadnionym zwolnieniem wynikłym z legalnej akcji protestacyjnej. Członkowie związków zawodowych są chronieni przed nieuzasadnionym postępowaniem dyscyplinarnym podejmowanym przez związek. Pracownicy przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób mają prawo być informowani i konsultowani w niektórych sprawach dotyczących zatrudniającego ich przedsiębiorstwa, w tym perspektyw zatrudnienia i zmian w organizacji pracy. REDUKCJA ETATÓW Do redukcji etatów dochodzi z różnych przyczyn, na przykład w przypadku zamknięcia przedsiębiorstwa lub zmniejszenia ilości pracy może to stanowić okres trudny dla wszystkich osób. Pracodawcy zawsze powinni skonsultować się z osobami zatrudnionymi, zanim zostaną one zwolnione. Jeżeli jest to możliwe, redukcja etatów nastąpi dopiero po rozważeniu rozwiązań alternatywnych. Jednakże w pewnych przypadkach, gdzie redukcja etatów jest nieunikniona, pracodawca powinien być świadomy przysługujących pracownikom praw i upewnić się, że proces redukcji etatów jest przeprowadzony w sposób sprawiedliwy. Zbiorowe redukcje etatów Pracodawcy proponujący zbiorowe redukcje etatów (tzn. zwolnienia 20 lub więcej pracowników) muszą omówić sprawę redukcji etatów z przedstawicielami tych pracowników. Konsultacja ta musi odbyć się przed wręczeniem wypowiedzenia któremukolwiek ze zwalnianych pracowników. Pracodawca musi rozpocząć konsultację odpowiednio wcześniej", a ponadto konsultacje muszą rozpocząć się co najmniej: - na 90 dni zanim będzie miało miejsce pierwsze zwolnienie w przypadku, gdy proponuje się zwolnienie 100 lub więcej osób; - na 30 dni zanim będzie miało miejsce pierwsze zwolnienie w przypadku, gdy proponuje się zwolnienie od 20 do 99 osób. Podczas konsultacji należy omówić m.in. sposoby uniknięcia sytuacji wymagającej redukcji etatów lub uniknięcia zwolnień, zmniejszenie liczby zwalnianych pracowników oraz złagodzenie skutków zwolnień. Konsultacja powinna być rzetelna i odbywać się, mając na względzie osiągnięcie porozumienia z przedstawicielami pracowników. Wypowiedzenie może być dane pracownikom dopiero po zakończeniu konsultacji i redukcja etatów może 7

8 nastąpić dopiero po zakończeniu umownego lub ustawowego okresu wypowiedzenia (w zależności od tego, który z nich jest dłuższy), a nie w momencie wręczenia pracownikom wypowiedzenia. Pracownicy, którzy uważają, iż nie skonsultowano się z nimi we właściwy sposób lub nie otrzymali odpowiedniego okresu wypowiedzenia, mogą złożyć skargę w sądzie pracy (Industrial Tribunal). Jeżeli sąd pracy podejmie decyzję na korzyść pracownika, może zasądzić wynagrodzenie ochronne do wysokości 90-dniowej pensji. Odprawa z tytułu zwolnienia Pracodawcy mają obowiązek wypłacić jednorazową odprawę pracownikom zwalnianym z powodu redukcji etatów którzy kwalifikują się do jej otrzymania. Odprawa przysługuje pracownikom, których stanowisko zostało zlikwidowane i którzy przepracowali co najmniej dwa lata w danym zakładzie pracy. Odprawa z tytułu zwolnienia nie podlega opodatkowaniu. Ustawowa odprawa z tytułu zwolnienia Wysokość odprawy z tytułu zwolnienia zależy od: długości stażu (ciągłego okresu zatrudnienia); wieku pracownika; wysokości tygodniowego wynagrodzenia, podlegającego prawnemu ograniczeniu (wynoszącemu obecnie 350). Pracownicy mogą oczekiwać: zapłaty w wysokości półtygodniowej pensji za każdy cały rok ciągłego zatrudnienia, w którym mieli poniżej 22 lat; zapłaty w wysokości tygodniowej pensji za każdy cały rok ciągłego zatrudnienia, w którym mieli co najmniej 22 lat, lecz mniej niż 41 lat oraz zapłaty w wysokości półtoratygodniowej pensji za każdy cały rok ciągłego zatrudnienia, w którym mieli co najmniej 41 lat. Pracodawca musi przedstawić pisemne obliczenie kwoty odprawy. Pracownikom może przysługiwać odprawa w przypadku czasowego zwolnienia od pracy, skrócenia czasu pracy lub w przypadku zawarcia umowy na czas określony. Pracownikom może nie przysługiwać odprawa w przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia innego zatrudnienia zaoferowanego przez tego samego pracodawcę. W przypadku sporów związanych z redukcją etatów lub wysokością należnej odprawy pracownik może odwołać się do sądu pracy zob. Załącznik 1. 8

9 Jeżeli do czasu zakończenia okresu wypowiedzenia upłynął dwuletni okres ciągłości zatrudnienia, pracownikom przysługuje rozsądny okres wolny od pracy podczas okresu wypowiedzenia, w celu szukania innej pracy lub zorganizowania szkolenia. Długość okresu zwolnienia od pracy zależy od indywidualnych okoliczności. W przypadku likwidacji przedsiębiorstwa, pracownicy mogą otrzymać zapłatę z Redundancy Payments Service (instytucji świadczącej usługi dotyczące odpraw z tytułu zwolnienia). Z wnioskiem o odprawę należy wystąpić do Redundancy Payments Service możliwie jak najwcześniej po zakończeniu zatrudnienia zob. Załącznik 1. Osoby zwolnione zainteresowane powrotem do pracy, ubieganiem się o zasiłek lub szkoleniem powinny skontaktować się z lokalnym oddziałem Urzędu Pracy i Zasiłków (Jobs & Benefits) lub odwiedzić stronę internetową lub OKRES WYPOWIEDZENIA I DYSKRYMINACJA W przypadku nieuzasadnionego zwolnienia, pracownicy mają prawo złożyć skargę do Sądu Pracy. Prawo do wnoszenia skargi do sądu pracy przysługuje pracownikom z co najmniej rocznym stażem pracy w danym zakładzie pracy. Od pracodawców i pracowników wymaga się zastosowania podstawowych procedur, mających na celu omówienie kwestii spornych dotyczących pracy przed złożeniem skargi do sądu pracy. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których pracownicy mogą się odwołać do sądu pracy niezależnie od liczby przepracowanych lat, na przykład w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z racji przynależności do związków zawodowych lub uczestnictwa w ich działalności, z powodu ciąży lub macierzyństwa lub korzystania z niektórych innych ustawowych praw pracowniczych. Kwalifikującym się zwolnionym pracownikom przysługuje prawo do otrzymania na życzenie pisemnego uzasadnienia zwolnienia w ciągu 14 dni. Jako minimum, pracownikom przysługują następujące okresy wypowiedzenia: tydzień po przepracowanym miesiącu, dwa tygodnie po przepracowanych dwóch latach, trzy tygodnie przy trzyletnim stażu pracy i do dwunastu tygodni po dwunastu latach zatrudnienia. Zwolnienie z powodu redukcji etatów może być nieuzasadnione, jeżeli o wyborze pracownika, którego stanowisko zostaje zlikwidowane, decydują względy, takie jak przynależność do związków zawodowych lub uczestnictwo w ich działalności, ciąża lub macierzyństwo czy korzystanie z niektórych innych 9

10 ustawowych praw pracowniczych. Rozwiązanie umowy o pracę jest uzasadnione wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca jest w stanie wykazać, że związane jest ono z postępowaniem pracownika, jego zdolnościami lub kwalifikacjami, redukcją etatów lub przejściem na emeryturę, ograniczeniem ustawowym bądź inną istotną przyczyną uzasadniającą zwolnienie. Niezgodne z prawem jest zwolnienie lub dyskryminacja (nierówne traktowanie) ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyznanie lub przekonania polityczne. Osoby dotknięte dyskryminacja mogą skontaktować się z Komisją ds. Równouprawnienia (Equality Commission) lub Urzędem Premiera i Wicepremiera (The Office of the First Minister and Deputy First Minister) - zob. Załącznik 1. PRAWA RODZICÓW Wszystkie kobiety mają zapewnioną ochronę przed niesprawiedliwym traktowaniem, w tym przed rozwiązaniem stosunku pracy, z powodu ciąży lub przebywania na urlopie macierzyńskim. Wszystkie ciężarne pracownice mają prawo do zwolnienia od pracy za wynagrodzeniem w celu umożliwienia im uczęszczania na wizyty prenatalne po wydaniu skierowania przez lekarza, położną lub pielęgniarkę środowiskową. Wszystkim pracownicom w ciąży przysługuje urlop macierzyński na okres 52 tygodni, składający się z 26-tygodniowego zasadniczego urlopu macierzyńskiego i 26-tygodniowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, niezależnie od stażu pracy u danego pracodawcy. Podczas przebywania na urlopie macierzyńskim, pracownicy przysługują wszystkie uprawnienia zapewnione przez warunki zatrudnienia, z wyjątkiem wynagrodzenia, które miałyby zastosowanie, gdyby pracownica była obecna w pracy. Zasiłek macierzyński (Statutory Maternity Pay lub Maternity Allowance) przysługuje kwalifikującym się do jego otrzymywania pracownicom przez 39 z 52 tygodni (aczkolwiek niektórzy pracodawcy oferują dodatkową pomoc finansową, znacznie wykraczającą poza prawne minimum). Pracownice pragnące powrócić do pracy przed upływem 52 tygodni lub pragnące zmienić termin powrotu do pracy powinny zawiadomić o tym pracodawcę z co najmniej 8-tygodniowym wyprzedzeniem. Pracownice powracające do pracy po urlopie macierzyńskim mają zazwyczaj prawo powrotu na to samo stanowisko i na takich samych warunkach zatrudnienia, jakie obowiązywały przed odejściem na urlop macierzyński. Podobne prawa przysługują pracownikom w przypadku przysposobienia dziecka. Pracownikom o co najmniej rocznym stażu pracy przysługuje 13-tygodniowy niepłatny urlop macierzyński lub ojcowski po narodzinach każdego dziecka. 10

11 Pracownikom spełniającym określone kryteria przysługuje urlop ojcowski w wymiarze jednego lub dwóch kolejnych tygodni. Za okres urlopu ojcowskiego pracownikom przysługuje ustawowy jedno- lub dwutygodniowy zasiłek ojcowski (Statutory Paternity Pay). Rodzice dzieci poniżej 6. roku życia lub dzieci niepełnosprawnych poniżej 18. roku życia mają prawo wystąpić z wnioskiem o przyznanie elastycznych godzin pracy, a pracodawca ma obowiązek taki wniosek rozpatrzyć. Prawo to przysługuje także osobom sprawującym opiekę nad dorosłym współmałżonkiem, partnerem, bliskim krewnym lub inną osobą dorosłą mieszkającą pod tym samym adresem. ZWOLNIENIE OD PRACY Wszystkim pracownikom przysługuje prawo do zwolnienia od pracy bez wynagrodzenia w nagłych wypadkach dotyczących osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika, takiej jak dziecko, współmałżonek, partner czy rodzic. Pracownicy zajmujący określone stanowiska są uprawnieni do zwolnienia od pracy za wynagrodzeniem celem wykonywania czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem. Dotyczy to między innymi przedstawicieli związków zawodowych i pracowników oraz przedstawicieli ds. BHP. Pracownikom w wieku 16 lub 17, a czasem 18 lat, którzy nie osiągnęli pewnego poziomu wykształcenia lub przysposobienia zawodowego, przysługiwać może prawo do zwolnienia od pracy za wynagrodzeniem na uzasadniony okres czasu, w celu umożliwienia im uczęszczania do szkoły lub na szkolenia. Pracownicy zajmujący określone stanowiska publiczne uprawnieni są do zwolnienia od pracy bez wynagrodzenia w celu wykonywania swoich obowiązków. Prawo to przysługuje członkom rad gminnych, instytucji oświatowych i organów służby zdrowia oraz okręgowych partnerstw ds. utrzymania porządku publicznego. Pracownik zwalniany z powodu redukcji etatów, który zatrudniony był przez co najmniej dwa lata, ma prawo do zwolnienia od pracy w okresie wypowiedzenia za wynagrodzeniem w celu poszukiwania nowego zatrudnienia lub odbycia szkolenia umożliwiającego mu podjęcie nowej pracy. PRAWA PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTWA Ogólnie rzecz biorąc, ciągłość zatrudnienia pracowników pozostających w stosunku pracy oraz ich warunki zatrudnienia pozostają niezmienione w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części przez inną firmę. 11

12 Pracodawca obowiązany jest przeprowadzić konsultacje z pracownikami w sprawie przejęcia, zanim ono nastąpi. Pracownicy muszą zostać poinformowani o terminie i przyczynie przejęcia, a także o następstwach przejęcia dla pracowników oraz o ewentualnej reorganizacji przedsiębiorstwa i jej konsekwencjach dla pracowników. W dniu 6 kwietnia 2006 r. weszły w życie zmienione przepisy w sprawie przejęć przedsiębiorstw ( 2006 TUPE Regulations ) oraz nowe przepisy w sprawie zmiany w sposobie świadczenia usług ( 2006 SPC Regulations ). Przepisy 2006 SPC Regulations poszerzyły zakres poprzednich przepisów 1981 TUPE Regulations, obejmując przypadki outsourcingu (zlecania usług na zewnątrz), insourcingu (włączenia działalności wykonywanej poza strukturą przedsiębiorstwa do jego struktury) oraz zlecania wykonywania usług nowemu wykonawcy (czyli zmiany w sposobie realizacji usług ). W większości przypadków zwalnianie pracowników w związku z przejęciem przedsiębiorstwa jest bezpodstawne, ale istnieją wyjątki, jak np. redukcje etatów. Pracownik może odmówić kontynuowania wykonywania pracy na rzecz nowego pracodawcy, ale w takim wypadku może to zostać uznane za równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy przez pracownika. Pracownikowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo do składania skargi w związku z nieuzasadnionym zwolnieniem ani do występowania z żądaniem odprawy. Jest to szczególnie skomplikowana dziedzina prawa pracy, dlatego należy w takich przypadkach zasięgnąć porady specjalisty. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW O ROSZCZENIA ZE STOSUNKU PRACY W wielu przypadkach pracodawcy i pracownicy obowiązani są, przestrzegać co najmniej trzyetapowej procedury rozpatrywania sporów, chociaż konieczne jest to tylko w przypadkach, gdy nieformalne próby rozwiązania kwestii spornej nie zakończyły się pomyślnie. Spory te dotyczyć mogą zwolnień i postępowania dyscyplinarnego (w przypadku, gdy pracodawca nie jest zadowolony z zachowania lub wyników pracownika) oraz skarg wnoszonych przez pracowników (dotyczących naruszania praw pracowniczych). Trzy etapy procedury rozpatrywania sporów są następujące: pismo przedstawiające kwestię sporną; posiedzenie wyjaśniające w kwestii spornej (na niektórych posiedzeniach pracownikom może przysługiwać prawo do obecności osób towarzyszących, na przykład przedstawiciela związku zawodowego) oraz posiedzenie apelacyjne. 12

13 Trzyetapową procedurę stosuje się w przypadku, gdy rozstrzygnięcie sporu w drodze nieformalnej rozmowy jest niemożliwe. Nieprzestrzeganie tej procedury może mieć poważne konsekwencje w przypadku wniesienia sprawy do sądu pracy, włącznie z odrzuceniem sprawy przez sąd. Jeżeli niemożliwe jest rozwiązanie sporu w pracy, pomoc zaoferować może Agencja ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency). W przypadku naruszenia praw pracowniczych pracownik może odwołać się do sądu pracy (Industrial Tribunal) lub do trybunału ds. sprawiedliwości zatrudnienia (Fair Employment Tribunal). Informacje na temat praw pracowniczych i rozstrzygania sporów dostępne są na stronie internetowej pod hasłem Employment Rights publications. BIURA POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJE PRACY TYMCZASOWEJ Biura pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej zobowiązane są traktować wszystkie osoby poszukujące pracy w sposób równy i sprawiedliwy. Ich obowiązkiem jest: przedstawienie osobom poszukującym pracy obowiązujących warunków zatrudnienia; sprawdzenie, czy kandydat odpowiedni jest do danego stanowiska; prowadzenie odpowiedniej ewidencji i zapewnianie właściwej obsługi klientów; pobieranie opłat wyłącznie od niektórych zawodów w przemyśle rozrywkowym; niewstrzymywanie wypłat wynagrodzenia; niezmuszanie pracowników do korzystania z innych oferowanych usług, np. zakwaterowania; zapewnienie pracownikom korzystającym z innych dodatkowych usług podlegających opłacie pisemnego oświadczenia stwierdzającego prawo pracownika do zaprzestania korzystania z tych usług bez żadnych konsekwencji (zaprzestanie korzystania z takich usług podlega okresowi wypowiedzenia); nieutrudnianie osobom poszukującym pracy korzystania z usług innych biur i agencji. 13

14 Ministerstwo Pracy i Oświaty rozpatruje skargi dotyczące niewłaściwego traktowania przez biura pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej w Irlandii Północnej. Osoby pragnące złożyć skargę mogą wypełnić formularz na naszej stronie internetowej lub skontaktować się listownie z wydziałem ministerstwa ds. polityki i prawodawstwa dotyczącego stosunków pracy (Employment Relations Policy and Legislation Branch) pod adresem podanym w Załączniku 1. PRACOWNICY AGENCYJNI Pracownikom agencyjnym przysługuje wiele z tych samych praw, które przysługują innym pracownikom. Prawa te obejmują: prawo do otrzymywania minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia; ograniczenia czasu pracy (w tym prawo do przerw, urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 4,8 tygodni rocznie od 1 kwietnia 2009 r. będzie to 5,6 tygodni z maksymalnym ograniczeniem do 28 dni, wynagrodzenia za czas urlopu oraz ograniczenia liczby godzin pracy w jednym tygodniu); ochronę przed niezgodnymi z prawem potrąceniami z wynagrodzenia; zapewnienie bezpiecznych warunków pracy; równe traktowanie i ochronę przed dyskryminacją ze względu na rasę, płeć, niepełnosprawność, wyznanie czy ciążę; prawo do przynależności do związku zawodowego; prawo do obecności osoby towarzyszącej podczas posiedzeń dyscyplinarnych lub wyjaśniających skargi. Niektórym pracownikom agencyjnym przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, ojcowskiego lub adopcyjnego, lecz zależy to od płaconych przez nich stawek ubezpieczenia społecznego. Ponieważ pracownicy agencyjni na ogół nie są klasyfikowani jako osoby pozostające w stosunku pracy, nie przysługuje im urlop macierzyński, ojcowski ani adopcyjny. Pracownikom agencyjnym przysługuje zwykle ustawowy zasiłek chorobowy, niezależnie od długości ich kontraktu. Dostępny jest szereg publikacji z informacjami dla pracowników migracyjnych, w różnych wersjach językowych zob. Załącznik 2. 14

15 DODATKOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI AGENCJA DS. STOSUNKÓW PRACY (LABOUR RELATIONS AGENCY - LRA) Agencja ds. Stosunków Pracy udziela niezależnych porad i informacji na temat praw i obowiązków pracowników i pracodawców. Na przykład mediacja z udziałem LRA umożliwia rozstrzyganie sporów o roszczenia bez konieczności kierowania sprawy do sądu pracy. Z kolei program arbitrażowy (LRA Arbitration Scheme) stanowi w pełni dobrowolną alternatywę dla sądu pracy w sprawach o nieuzasadnione zwolnienie lub elastyczny czas pracy. Mediacja i arbitraż mają charakter mniej konfrontacyjny i są mniej kosztowne niż odwoływanie się do sądu pracy. Szersze informacje uzyskać można kontaktując się z Agencją - dane kontaktowe podane są w Zalaczniku 1. BIURO SĄDU PRACY I TRYBUNAŁU DS. SPRAWIEDLIWOŚCI ZATRUDNIENIA (OFFICE OF THE INDUSTRIAL TRIBUNALS AND THE FAIR EMPLOYMENT TRIBUNAL - OITFET) Są to organy sądownicze ustanowione w celu rozstrzygania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Pracownik może wystąpić do sądu pracy, jeżeli uważa, iż naruszone zostały jego prawa pracownicze. Sądy pracy mogą przyznawać odszkodowania, nakładać grzywny, a nawet w pewnych przypadkach - nakazywać przywrócenie pracownika do pracy. Skargi do sądu pracy należy zwykle składać w ciągu 3 miesięcy od naruszenia prawa pracowniczego, aczkolwiek zależy to od rodzaju sprawy. Specjalne zasady mają zastosowanie w przypadku przestrzegania zakładowej procedury rozstrzygania sporów pracowniczych. Dane kontaktowe podane są w Załączniku 1. SĄD PRZEMYSŁOWY (INDUSTRIAL COURT) Podstawowa funkcja sądu polega na orzekaniu w sprawach dotyczących prawnego uznania związków zawodowych i prawa do prowadzenia rokowań zbiorowych oraz na rozpatrywaniu sporów dotyczących praw pracowników do otrzymywania informacji i do konsultacji. Dane kontaktowe sądu podane są w Załączniku 1. KOMISJA DS. RÓWNOUPRAWNIENIA W IRLANDII PÓŁNOCNEJ (EQUALITY COMMISSION FOR NORTHERN IRELAND) Komisja ds. Równouprawnienia Irlandii Północnej to niezawisły organ promujący równouprawnienie, równość szans i dobre stosunki oraz przeciwdziałający dyskryminacji poprzez promocję, służenie doradztwem oraz sprawowanie nadzoru. Dane kontaktowe Komisji podane są w Załączniku 1. 15

16 INSPEKTORAT BHP W IRLANDII PÓŁNOCNEJ (HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE FOR NORTHERN IRELAND - HSENI) Inspektorat BHP w Irlandii Północnej to instytucja odpowiedzialna za propagowanie i egzekwowanie przepisów BHP w miejscu pracy. Dane kontaktowe Inspektoratu podane są w Załączniku 1. URZĄD SKARBOWY (HM REVENUE AND CUSTOMS - HMRC) W Urzędzie Skarbowym można się dowiedzieć, czy jest się uprawnionym do dodatku dla osób o niskich dochodach (Working Tax Credit) lub dodatku na dziecko (Child Tax Credit). Numer infolinii w Irlandii Północnej: Urząd Skarbowy odpowiedzialny jest również za egzekwowanie płacenia minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia oraz przeprowadzanie dochodzenia w sprawie skarg. Numer infolinii ds. minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia w Irlandii Północnej: URZĄD DS. POŚREDNICTWA PRACY (GANGMASTERS LICENSING AUTHORITY - GLA) Urząd ds. Pośrednictwa Pracy kontroluje podmioty dostarczające siłę roboczą lub świadczące usługi w sektorach takich jak rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, połowy przybrzeżne i przetwórstwo oraz pakowanie żywności. W celu zapewnienia prawnych standardów zatrudnienia, Urząd stosuje program wydawania licencji (pozwoleń) dla dostawców siły roboczej. Trudnienie się pośrednictwem pracy bez posiadania licencji stanowi wykroczenie. Niezgodne z prawem jest również korzystanie z pośrednika pracy nie posiadającego licencji. Z Urzędem ds. Pośrednictwa Pracy można skontaktować się telefonicznie pod numerem:

17 ZAŁĄCZNIK 1: PRZYDATNE ADRESY Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich) Regional Office 46 Donegall Pass BT7 1BS Tel.: Strona internetowa: Department for Business, Innovation and Skills (BIS) (Ministerstwo Biznesu, Przedsiębiorczości i Reform Prawnych) Response Centre 1 Victoria Street LONDON SWIH 0ET Tel.: Strona internetowa: Department for Employment and Learning (Ministerstwo Pracy i Oświaty) Employment Relations Policy and Legislation Branch Room 203 Adelaide House Adelaide Street BT2 8FD Tel.: Strona internetowa: Department for Employment and Learning (Ministerstwo Pracy i Oświaty odprawy z tytułu zwolnienia) Redundancy Payments Service Room 203 Adelaide House Adelaide Street BT2 8FD Tel.: Faks: Tel. bezpłatny: Strona internetowa: 17

18 Department for Social Development, Social Security Agency (Ministerstwo Rozwoju Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych) Lighthouse Building 1 Cromac Place Gasworks Business Park Ormeau Road BT7 2JB Tel.: Strona internetowa: Environmental Heath (Rada Miasta Belfast Wydział ds. Zdrowia Środowiskowego) Belfast City Council Cecil Ward Building 4-10 Linenhall Street BT2 8BP Tel.: Strona internetowa: Equality Commission (Komisja ds. Równouprawnienia) Equality House 7-9 Shaftesbury Square BT2 7DP Tel.: Strona internetowa: ni.org Health and Safety Executive for Northern Ireland (Inspektorat BHP w Irlandii Północnej) Enquiries 83 Ladas Drive BT6 9FR Tel.: Strona internetowa: 18

19 HM Revenue and Customs National Minimum Wage Enquiries (Urząd Skarbowy zapytania dot. minimalnej krajowej stawki wynagrodzenia) Freepost PHQ1 NEWCASTLE-UPON-TYNE NE98 1ZH Tel.: Pay and Work Rights Helpline (PWRH): Tel: Strona internetowa: Home Office (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) Direct Communication Unit 2 Marsham Street LONDON SW1P 4DF Tel.: Strona internetowa: Labour Relations Agency (Agencja ds. Stosunków Pracy) Head Office 2-8 Gordon Street BT1 2LG Tel.: Strona internetowa: Labour Relations Agency (Agencja ds. Stosunków Pracy) Regional Office 1-3 Guildhall Street LONDONDERRY BT48 6BJ Tel.: Strona internetowa: 19

20 NIC/ICTU (Komisja Irlandii Północnej Irlandzki Kongres Związków Zawodowych) Carlin House 4-6 Donegall Street Place BT1 2FN Tel.: Faks: Strona internetowa: Northern Ireland Housing Executive (Urząd ds. Mieszkalnictwa Komunalnego w Irlandii Północnej) Head Office The Housing Centre 2 Adelaide Street BT2 8PB Tel.: Strona internetowa: Office of the First Minister and Deputy First Minister (Urząd Premiera i Wicepremiera) Castle Buildings Stormont Estate BT4 3SR Tel.: (Informacje ogólne) Strona internetowa: Office of the Industrial Tribunals and the Fair Employment Tribunal (Biuro Sądu Pracy i Trybunału ds. Sprawiedliwości Zatrudnienia) Killymeal House 2 Cromac Quay Ormeau Road BT7 2JD Tel.: Strona internetowa: 20

21 Police Service of Northern Ireland (Policja w Irlandii Północnej) Brooklyn 65 Knock Road BT5 6LE Tel.: Strona internetowa: The Gangmasters Licensing Authority (Urząd ds. Pośrednictwa Pracy) PO Box 8538 NOTTINGHAM NG8 9AF Tel.: Strona internetowa: The Industrial Court (Sąd Przemysłowy) Room 203 Adelaide House Adelaide Street BT2 8FD Tel.: Faks: Strona internetowa: 21

22 ZAŁĄCZNIK 2: PRZYDATNE PUBLIKACJE Dodatkowe informacje i wskazówki znaleźć można w następujących publikacjach Ministerstwa Pracy i Oświaty: Przepisy regulujące działalność agencji zatrudnienia i agencji pracy tymczasowej w Irlandii Północnej z 2005 r. - szczegółowy przewodnik (kwiecień 2008) [Conduct of Employment Agencies and Employment Businesses Regulations (Northern Ireland) 2005 A Detailed Guide (April 2008)] Przepisy dotyczące agencji pośrednictwa pracy i agencji pracy tymczasowej - najczęściej zadawane pytania agencji i osób poszukujących pracy (publikacja dostępna również w języku polskim, litewskim, portugalskim oraz słowackim) [Employment Agency/Business Regulations Frequently Asked Questions for Agencies and Frequently Asked Questions for Work-seekers] Seria broszur na temat praw pracownika (32 broszury poświęcone indywidualnym prawom pracowniczym) [Employment Rights Booklet Series] Praca na czas określony przewodnik po prawie [Fixed-Term Work: A Guide to the Regulations] Przepisy dotyczące informacji i konsultacji [Information and Consultation Regulations] Praca w niepełnym wymiarze godzin prawo i najlepsze praktyki [Part- Time Work: The Law and Best Practice] Rozporządzenie o ujawnianiu informacji w interesie publicznym (Irlandia Północna) [Public Interest Disclosure (Northern Ireland) Order] Rozstrzyganie sporów o roszczenia ze stosunku pracy przewodnik dla pracowników [Resolving Disputes at Work A Guide for Employees] Przepisy dotyczące czasu pracy szczegółowy przewodnik [Working Time Regulations A Detailed Guide] Ministerstwo Pracy i Oświaty opracowało we współpracy z Ministerstwem Biznesu, Przedsiębiorczości i Reform Prawnych, przewodnik dla osób mających zamiar szukać pracy za granicą. Jest on obecnie dostępny w języku polskim i rumuńskim na stronie internetowej Rady dla pracowników z Polski i Rumunii, poszukujących pracy w Zjednoczonym Królestwie (w angielskiej, polskiej i rumuńskiej wersji językowej) [Advice for Polish or Romanian workers seeking employment in the UK] 22

23 Wszystkie powyższe przewodniki oraz inne porady dostępne są na naszej stronie internetowej. Można się z nami również skontaktować listownie, pod adresem: Employment Relations Policy and Legislation Branch Department for Employment and Learning Room 203 Adelaide House Adelaide Street Belfast BT2 8FD Informacje ogólne: Tel.: Faks: Tel. tekstowy: Strona internetowa: Pytania do Inspektora ds. Agencji Zatrudnienia: Tel.: Strona internetowa: Dalsze informacje: Telefon: Strona internetowa 23

24 THE DEPARTMENT: Our aim is to promote learning and skills, to prepare people for work and to support the economy. This document is available in other formats upon request. Further information: telephone: website:

PRZEPISY DOTYCZĄCE AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRZEPISY DOTYCZĄCE AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA Odpowiedzi dla OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań wraz

Bardziej szczegółowo

Polish NI PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk

Polish NI PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Polish NI PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Jak możemy ci pomóc GLA to organizacja założona w celu ochrony pracowników przed

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48

Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 Jeśli chcesz pracować w Irlandii 2015-06-15 14:02:48 2 W Irlandii minimalna stawka za godzinę pracy wynosi około 8,65 euro. Niezbędnym warunkiem do podjęcia legalnej pracy w Irlandii, korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Polish PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników Tel. +44 (0)845 602 5020 www.gla.defra.gov.uk Jak możemy ci pomóc GLA to organizacja założona w celu ochrony pracowników przed nadużyciami.

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 111 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk

Polish PRAWA PRACOWNICZE. Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników. t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Polish PRAWA PRACOWNICZE Licencjonowanie sposobem na ochronę pracowników t: +44 (0)845 602 5020 www.gla.gov.uk Czym jest GLA? GLA to instytucja, której celem jest ochrona pracowników przed nadużyciami.

Bardziej szczegółowo

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11

Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 Praca na etat 2015-06-17 12:25:11 2 Pracodawca nie ma obowiązku spisywania z pracownikiem umowy o pracę, ale w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia pracy pracownik powinien otrzymać na piśmie tzw. warunki

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości

Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Program New Deal dla Partnerów Pracujmy razem dla lepszej przyszłości Polish NDL42 New Deal For Partners NDL42 p.2-3 Dla kogo przeznaczony jest program? Program New Deal dla Partnerów jest programem, z

Bardziej szczegółowo

Adviceguide Advice that makes a difference

Adviceguide Advice that makes a difference Choroba w pracy Sickness at work POLISH / POLSKI Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas? Jeżeli pracownik jest nieobecny przez okres kolejnych czterech lub więcej dni i zarabia ponad 97 funtów tygodniowo,

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx)

Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx) Przewodnik postępowania układowego (Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami - Manx) Kwiecień 2012 r. Usługi dotyczące stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami Manx (the Manx

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance

Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance Statutory Maternity Pay oraz Maternity Allowance Płatny Urlop Macierzyński - Statutory Maternity Pay czy Zasiłek Macierzyński - Maternity Allowance oraz najczęściej występujące problemy. Pierwsza podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii

Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Program rejestracji pracowników w Wielkiej Brytanii Obowiązkowi rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych( Home Office) podlegają osoby, które po udaniu się na Wyspy podjęły zatrudnienie na okres

Bardziej szczegółowo

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRACA W HOLANDII ZA POŚREDNICTWEM AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Praca w Holandii zorganizowana jest w inny sposób niż ten, do którego są Państwo przyzwyczajeni. Jeśli więc zamierzają Państwo pracować w Holandii,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje

Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje ZATRUDNIENIE W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ Poznaj swoje prawa oraz dowiedz się jak uzyskać pomoc i informacje PORADNIK DLA PRACOWNIKÓW POLSKICH Polska wstąpiła do Unii

Bardziej szczegółowo

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami

Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Prowadzisz agencję zatrudnienia? Sprawdź czy działasz zgodnie z przepisami Zachęcamy podmioty gospodarcze działające na rynku pracy na terenie województwa pomorskiego jako agencje zatrudnienia do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009

WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 WyjeŜdŜasz z Irlandii? Marzec 2009 1. O jakie dokumenty muszę wystąpić przed wyjazdem? Jak mogę udowodnić moje zatrudnienie w Irlandii? Powinieneś postarać się o formularze E104 i E301, które zawierają

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Program New Deal dla rodziców samotnie wychowujących dzieci Polish ND41 New Deal Lone Parents ND41 Page 1 Wstęp Jesteś rodzicem samotnie wychowującym dzieci? Chciałbyś znaleźć pracę, ale nie wiesz od czego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik

Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik Zasiłek mieszkaniowy i zasiłek na podatek lokalny dla osób uczących się przewodnik (A guide to Housing Benefit and Council Tax Benefit for Students) Polish Niniejsza ulotka wyjaśnia zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej

Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Przewodnik po programie New Deal 25+ dla Irlandii Północnej Polish NDPD 2 New Deal 25+ NDPD2 p.2-3 Wprowadzenie Jeśli ukończyłeś 25 lat i pobierałeś zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) przez przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Użyteczne dane kontaktowe

Użyteczne dane kontaktowe 11 Użyteczne dane kontaktowe 65 11: Użyteczne dane kontaktowe Organizacja Infolinia dla ofiar przestępstw (Crime Victims Helpline) Service Coordinator National Crime Victims Helpline 3rd Floor, Block B

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Tekst jednolity: Dz.U.2015.192 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów

Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Polski (Polish) Nasze zobowiązanie Procedura składania skarg przewodnik dla klientów Staramy się działać jak najlepiej dla naszych rezydentów, pacjentów, klientów, oraz ich krewnych i opiekunów. Zwykle

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Dział I. Przepisy ogólne 1 Pytanie 1 13 Dział II. Stosunek pracy 8 Pytanie 14 78 Dział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 40 Pytanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OPINII DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) Art.

ZESTAWIENIE OPINII DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) Art. Zespół problemowy ds. prawa pracy ZESTAWIENIE OPINII DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) Art. 1 1) art. 11 3 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGOLNE O TWOICH PRAWACH W PRACY

INFORMACJE OGOLNE O TWOICH PRAWACH W PRACY INFORMACJE OGOLNE O TWOICH PRAWACH W PRACY iww.org.uk Płaca Krajowa Płaca Minimalna (National Minimum Wage) W Wielkiej Brytanii jest nielegalne zatrudnianie za stawkę niższą niż Krajowa Płaca Minimalna

Bardziej szczegółowo

Co i jak robić, kiedy straci się pracę?

Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Szef właśnie dał ci wypowiedzenie? A może jakiś czas temu straciłeś pracę i nie wiesz, jak odnaleźć się w tej sytuacji? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

> krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji

> krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji > krok po kroku jak złożyć skargę przeciwko policji Składanie skargi przeciwko policji Skrót IPCC oznacza Niezależną Komisję do spraw Skarg Przeciw Policji (Independent Police Complaints Commission). Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 12, poz. 102. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zwolnieniach grupowych -

Ustawa o zwolnieniach grupowych - Zwolnienia grupowe Ustawa o zwolnieniach grupowych - ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Prawo do wypowiedzenia umowy w Czechach

Prawo do wypowiedzenia umowy w Czechach Prawo do wypowiedzenia umowy w Czechach Jak jest uregulowana ochrona przed wypowiedzeniem? Poprzez wypowiedzenie stosunek pracy może zostać rozwiązany zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie

Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie Odprawy i odszkodowania - oskładkowanie i opodatkowanie radca prawny Agata Kamińska KIEDY ODSZKODOWANIE? KIEDY ODPRAWA? ODSZKODOWANIE W PRAWIE PRACY co do zasady w określonej wysokości niezależnie od wartości

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców

Ustawowe prawa i obowiązki przyszłych rodziców Jeżeli jesteś zatrudniona w czasie ciąży, może przysługiwać Ci urlop macierzyński, zasiłek macierzyński i płatny urlop na czas wizyt prenatalnych. Oto poradnik zawierający przegląd informacji o przysługujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

ISBN:

ISBN: Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Źródła prawa pracy Diagram nr 1 - Hierarchia źródeł prawa pracy 2. Zasada uprzywilejowania pracownika Diagram nr 2 - Stosowanie zasady uprzywilejowania pracownika Diagram

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania urlopu

Procedura udzielania urlopu Zespół Szkół im. Lotników Polskich wpłocicznie-tartak Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia Spis treści 1. Cel procedury... 3 2. Uczestnicy procedury... 3 3. Unormowania prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

24507 makeup EMPLOY 19/12/06 10:51 Page 1 ZATRUDNIENIE

24507 makeup EMPLOY 19/12/06 10:51 Page 1 ZATRUDNIENIE ZATRUDNIENIE JAK ZNALEŹĆ PRACĘ W szukaniu pracy pomocne są różne źródła: 1. GAZETY szukaj ofert pracy w gazetach lokalnych Na przykład Belfast Telegraph zamieszcza oferty pracy we wtorki /praca w sektorach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku z dnia 30.01.2015r. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OTWOCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Jak wynika z art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela ostatnim elementem składowym wynagrodzenia nauczycieli są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Jak wynika z art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela ostatnim elementem składowym wynagrodzenia nauczycieli są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Jak wynika z art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela ostatnim elementem składowym wynagrodzenia nauczycieli są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Przepis ten nie określa wprost o jakie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa co powinniśmy wiedzieć

Umowa co powinniśmy wiedzieć Źródło: http://wupwarszawa.praca.gov.pl/documents/47726/695264/abc%20um%c3%b3w%20o%20prac% C4%99/516aac3d-131c-4972-8b3b-35756a406549?t=1426760452000 Umowa co powinniśmy wiedzieć Rozpoczynając pracę spotykamy

Bardziej szczegółowo

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży.

Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. I. Ciąża ochrona stosunku pracy. Od momentu zajścia w ciążę pracownica podlega szczególnej ochronie. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży. Należy jednak zaznaczyć,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH PODSTAWA PRAWNA: 1 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69,poz.415 z późn.zm.),

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r.

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r. Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie w 2016 r. Przygotuj firmę do zmian w Kodeksie pracy Początek 2016 r. stoi pod znakiem

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin

Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 10 kwietnia2014 r. Informacje dla rodzin UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM. (dni wolne na opiekę nad dzieckiem, zasiłek opiekuńczy, urlop macierzyński, wydłużony urlop wychowawczy) I. DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM. Art 188

Bardziej szczegółowo

Informacje dla podejmujących pierwszą pracę

Informacje dla podejmujących pierwszą pracę Informacje dla podejmujących pierwszą pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem we wskazanym miejscu i czasie.» na okres próbny;»

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla pracowników biura Funduszu ustala Prezes Zarządu. Załącznik do uchwały Nr 6/10 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 r. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ PRACOWNIKÓW BIURA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii.

Czy przebywałeś w Norwegii nieprzerwanie przez ostatnie 12 miesięcy? Krótszy urlop za granicą nie przerywa czasu przebywania w Norwegii. Matka i ojciec składają wniosek osobno Nie wolno wysłać wspólnego wniosku. Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego dla matki/części zasiłku należnej matce Wnioskuję o przyznanie zasiłku rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo