Urząd Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu Procedury postępowania przed sądem pracy i sądem ds. równouprawnienia w zatrudnieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu Procedury postępowania przed sądem pracy i sądem ds. równouprawnienia w zatrudnieniu"

Transkrypt

1 Urząd Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu Procedury postępowania przed sądem pracy i sądem ds. równouprawnienia w zatrudnieniu Wersja poprawiona kwiecień 2011

2 Lokalizacja urzędu Belfast St Anne s Cathedral LAGANSIDE BUS CENTRE ST GEORGE S MARKET KILLYMEAL HOUSE GAS WORKS Killymeal House siedziba Urzędu Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu (OITFET) znajduje się na terenie parku biznesu Gasworks w Belfaście, naprzeciwko hotelu Raddison. Dojazd bezpłatnym autobusem, kursującym z centrum Belfastu (Donegall Place przed sklepem WH Smith) do Gasworks co 20 minut w godzinach od 7:30 do 18:00. Parkingi samochodowe zlokalizowane są w okolicy Cromac Street i na terenie parku biznesu. Prosimy parkować zgodnie z przepisami - na terenie Gasworks znajduje się wiele parkingów prywatnych. Niewłaściwe parkowanie jest karane założeniem blokady na koła.

3 Procedury Spis Spis treści Strona Wstęp 4 Informacje ogólne Strony postępowania 6 Rejestr publiczny 6 Kontakt z urzędem 7 Informacje dla wnioskodawców Przed wniesieniem pozwu 8 Informacje niezbędne do przyjęcia pozwu 10 Pomoc przy wnoszeniu pozwu 12 Przedstawicielstwo - wnioskodawca 13 Otrzymanie pozwu 14 Dalsza korespondencja 14 Wycofanie pozwu 14 Informacje dla pozwanych Powiadomienie o wniesieniu pozwu 15 Udzielenie odpowiedzi na pozew 15 Co zrobić, jeśli złożenie odpowiedzi na pozew nie jest możliwe w określonym terminie? 16 1

4 Spis treści Spis treści Strona Co się stanie, jeśli pozwany nie odpowie na pozew lub sąd nie przyjmie odpowiedzi? 17 Nieuczestniczenie w dalszym postępowaniu 17 Przedstawicielstwo - pozwany 18 Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Postępowanie pojednawcze pomoc ze strony Agencji ds. Stosunków Pracy 19 Powiadomienie o rozprawie 19 Połączenie powództw/wykluczenie z postępowania 20 Rodzaje rozpraw 20 Skład sądu 23 Nakaz stawiennictwa w charakterze świadka, okazania dokumentów oraz udzielenia szczegółowych informacji i odpowiedzi na piśmie 24 Przebieg rozprawy 25 Ograniczony dostęp mediów 26 Zeznania 27 Zadośćuczynienie (sądy pracy) 29 Zwrot zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku dla osób o niskich dochodach oraz renty z tytułu niezdolności do pracy (sądy pracy) 30 Koszty i wydatki stron w postępowaniu 30 Nakaz pokrycia kosztów poniesionych wskutek działania przedstawiciela 31 Nakaz pokrycia kosztów przygotowania do rozprawy 31 Co dalej? 32 2

5 Procedury Spis Spis treści Strona Rewizja decyzji sądu 32 Rewizja wyroków zaocznych 34 Odwołania 34 Ustawa o ochronie danych 37 Specjalne potrzeby 37 Tłumacze 38 Uwagi na temat świadczonych usług 38 Zwrot kosztów związanych z udziałem w postępowaniu 39 Koszty podróży 39 Koszty noclegu i wyżywienia 40 Utrata zarobków (lub zasiłku z tytułu opłacania składek ubezpieczeniowych)40 Jak należy ubiegać się o zwrot kosztów? 40 Sprawy, które może rozpatrywać sąd pracy 41 Przydatne dane teleadresowe 63 3

6 Introduction Wstęp Niniejsza broszura przedstawia procedurę wnoszenia pozwu do sądu pracy (Industrial Tribunal) i/lub sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu (Fair Employment Tribunal) oraz sprzeciwu wobec pozwu. Zawiera także informacje na temat postępowania sądowego. Dokument należy traktować wyłącznie jako informator dla osób wnoszących pozwy oraz pozwanych, a nie jako pełne i wyczerpujące objaśnienie przepisów prawnych. Przedstawione w nim zasady stosują się jednak zarówno do osób fizycznych, jak i innych podmiotów. Postępowanie przed sądem pracy w Irlandii Północnej regulują znowelizowane przepisy z 2005 r. w sprawie składu i zasad postępowania sądów pracy [The Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005]. Niniejszy dokument nie przedstawia różnic w procedurach stosowanych w odniesieniu do różnych pozwów, gdyż są one nieznaczne. Szczegółowe informacje na temat konkretnych pozwów można znaleźć w załącznikach 2-6 wyżej wymienionych przepisów. Postępowanie przed sądem ds. równouprawnienia w zatrudnieniu w Irlandii Północnej regulują znowelizowane przepisy z 2005 r. w sprawie zasad postępowania sądu ds. równouprawnienia [The Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005]. Egzemplarze wyżej wymienionych przepisów można nabyć w księgarni Stationery Office Bookshop, 16 Arthur Street, Belfast. Przepisy te można także przeczytać na stronie internetowej Sąd ds. równouprawnienia w zatrudnieniu rozpatruje pozwy o dyskryminację z powodu przekonań religijnych lub politycznych. 4

7 Procedury Prezes lub wiceprezes Urzędu Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu może jednak wydać polecenie rozstrzygnięcia przez sąd ds. równouprawnienia w zatrudnieniu innego rodzaju pozwu, jeśli w jego opinii (a) mógłby on zostać wniesiony do sądu pracy na podstawie innego przepisu ustawowego lub (b) został wniesiony do sądu pracy, ale postępowanie w jego sprawie w sądzie pracy nie zostało zakończone. W takich przypadkach sąd ds. równouprawnienia w zatrudnieniu posiada takie same kompetencje jak sąd pracy. Przed wydaniem polecenia prezes lub wiceprezes urzędu wysyła powiadomienie do wszystkich zainteresowanych stron, by umożliwić im przedstawienie powodów, dla których polecenia takiego nie należy wydawać. 5

8 Informacje ogólne General Information Strony postępowania W niniejszej broszurze używane są następujące określenia stron postępowania: wnioskodawcy osoby (lub inne podmioty) wnoszące pozwy, pozwani strony, przeciwko którym skierowane są pozwy. Rejestr publiczny Zgodnie z prawem dane dotyczące wnoszonych pozwów oraz decyzji sądów przechowywane są w rejestrze pozwów. Wgląd do rejestru można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu w godzinach urzędowania. Rejestr pozwów zawiera: sygnaturę akt datę otrzymania pozwu imiona i nazwiska wnioskodawców imiona i nazwiska pozwanych ogólne określenie rodzaju wniesionego pozwu. Rejestr orzeczeń zawiera decyzje sądów. Główne orzeczenia (od stycznia 2007 r.) można znaleźć na stronie internetowej 6

9 Procedury Informacje ogólne W sprawach, w których zarzuty wskazują na popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu z 1996 r. dotyczącym sądów pracy w Irlandii Północnej [The Industrial Tribunals (Northern Ireland) Order 1996], wymagane jest jednak pominięcie lub w późniejszym czasie usunięcie z rejestru publicznego i akt postępowania wszelkich danych, które mogłyby ujawnić tożsamość stron. Kontakt z urzędem Pozwy oraz związaną z nimi korespondencję należy kierować do sekretarza Urzędu Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu (OITFET): Office of the Industrial Tribunals and The Fair Employment Tribunal Killymeal House 2 Cromac Quay Ormeau Road BELFAST BT7 2DJ Tel.: (028) Fax: (028) Strona internetowa: Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do

10 If you are a claimant Informacje dla wnioskodawców Przed wniesieniem pozwu Osoby wnoszące pozew do sądu pracy obowiązane są sprawdzić, czy sąd ten posiada odpowiednie kompetencje do rozpatrzenia sprawy. Pozew należy złożyć w określonym terminie, gdyż w przeciwnym razie wnioskodawcy może nie przysługiwać prawo do rozpatrzenia sprawy. W zależności od rodzaju sprawy obowiązują różne terminy wnoszenia pozwów. Ich objaśnienia podane są w informatorach lub broszurach, które można uzyskać z wydziału prawa pracy Ministerstwa Pracy i Doskonalenia Zawodowego (Department for Employment & Learning, Employment Rights Division) dane teleadresowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Wykaz głównych spraw, które może rozpatrywać sąd pracy stosując procedury opisane w tym rozdziale znajduje się na stronach Towarzyszą mu odnośniki do informatorów lub broszur, z którymi należy się zapoznać przed wypełnieniem formularza pozwu. Pozew do sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu należy wnieść w jednym z poniższych terminów (w zależności od tego, który jest wcześniejszy): 8

11 Procedury (a) przed upływem trzech miesięcy od dnia, w którym wnioskodawca po raz pierwszy dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o działaniu będącym przedmiotem skargi lub (b) przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym miało miejsce działanie będące przedmiotem skargi. Sąd może rozpatrzyć pozew wniesiony po upływie terminu w przypadku gdy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, uzna to za sprawiedliwe i słuszne. Wnioskodawca powinien rozważyć opcję postępowania pojednawczego, oferowaną przez Agencję ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency, LRA). W dniu 3 kwietnia 2011 r. LRA opublikowała nowy kodeks postępowania dotyczący postępowania dyscyplinarnego oraz trybu wnoszenia skarg. Uzupełnieniem kodeksu jest nowy proces nazywany postępowaniem pojednawczym przed wniesieniem pozwu (Pre-claim Conciliation). Proces ten ma na celu pomóc wszystkim stronom skargi dotyczącej zatrudnienia w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania, pozwalającego uniknąć wnoszenia skargi do sądu. Wnioskodawcy, którzy chcieliby skorzystać z tej usługi powinni skontaktować się z urzędnikiem ds. postępowania pojednawczego (Concilliation Officer) w LRA (tel.: ) celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień na temat postępowania. 9

12 If Informacje you are dla a wnioskodawców claimant Informacje niezbędne do przyjęcia pozwu Pozew nie może zostać przyjęty, jeśli nie spełnia określonych warunków, takich jak podanie w formularzu wszystkich wymaganych informacji. Pozew powinien być złożony na piśmie i zawierać: imiona, nazwiska i adresy wszystkich wnioskodawców, imiona, nazwiska i adresy wszystkich pozwanych, szczegóły wnoszonej skargi (dla informacji osoby lub innego podmiotu, przeciwko któremu wnoszona jest skarga). W przypadku niektórych pozwów wnoszonych do sądu pracy należy także podać płeć i datę urodzenia wszystkich wnioskodawców. Formularz pozwu ET1 (NI) (wersja poprawiona z kwietnia 2011 r.) można otrzymać w urzędzie OITFET. Formularz można również wypełnić na stronie internetowej Po wypełnieniu formularza internetowego wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną (wysyłanie dodatkowego formularza pocztą lub faksem nie jest konieczne). 10

13 Procedury Wnioskodawcy proszeni są o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania formularza, by uniknąć odrzucenia pozwu. Wnioskodawca powinien zachować dla siebie kopię wypełnionego formularza. Wnioskodawca jest również odpowiedzialny za złożenie pozwu w urzędzie w określonym terminie. 11

14 If Informacje you are dla a wnioskodawców claimant Pomoc przy wnoszeniu pozwu Porad lub pomocy przy wnoszeniu pozwu może udzielić związek zawodowy wnioskodawcy lub biuro porad obywatelskich (Citizens Advice Bureau). Informacji na temat stosunków pracy udziela Agencja ds. Stosunków Pracy: Labour Relations Agency Labour Relations Agency 2-16 Gordon Street District Office Belfast BT1 2LG 1-3 Guildhall Street Tel.: (028) Londonderry BT48 6BB Tel.: (028) W przypadku pozwów wnoszonych na podstawie rozporządzenia z 1998 r. w sprawie równouprawnienia w zatrudnieniu w Irlandii Północnej [Fair Employment and Treatment (Northern Ireland) Order 1998], ustawy z 1970 r. o równości płac w Irlandii Północnej [Equal Pay Act (Northern Ireland) 1970], rozporządzenia z 1976 r. w sprawie dyskryminacji ze względu na płeć w Irlandii Północnej [Sex Discrimination (Northern Ireland) 1976], rozporządzenia z 1997 r. w sprawie stosunków rasowych w Irlandii Północnej [Race Relations (Northern Ireland) 1976], ustawy z 1995 r. o dyskryminacji osób niepełnosprawnych (Disability Discrimination Act 1995), przepisów z 2003 r. dotyczących równouprawnienia w zatrudnieniu i orientacji seksualnej w Irlandii Północnej [Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations (Northern Ireland) 2003] lub przepisów z 2006 r. dotyczących równouprawnienia w zatrudnieniu i dyskryminacji ze względu na wiek w Irlandii Północnej [Employment Equality (Age) Regulations (Northern Ireland) 2006], można kontaktować się z Komisją ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej: Equality Commission for Northern Ireland Equality House 7-9 Shaftesbury Square, Belfast BT2 7DP Tel.: (028) , strona internetowa: 12

15 Procedury W zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy może również przysługiwać bezpłatna pomoc prawna (Legal Aid), obejmująca poradę prawną i pomoc w przygotowaniu do rozprawy (ale nie obejmująca przedstawicielstwa w sądzie). Informacji na temat bezpłatnej pomocy prawnej udziela Komisja ds. Usług Prawnych w Irlandii Północnej: Northern Ireland Legal Services Commission 2nd floor, Waterfront Plaza 8 Laganbank Road, Mays Meadow, Belfast BT1 3BN Tel.: (028) Strona internetowa: Przedstawicielstwo - wnioskodawca Decyzję o tym, czy pozew jest uzasadniony sąd podejmuje pod koniec rozprawy lub po rozprawie, w której może uczestniczyć oraz zabierać głos wnioskodawca i pozwany. Wnioskodawca może sam przedstawić swoje stanowisko lub wyznaczyć w dowolnej chwili osobę, która za jej zgodą będzie go reprezentować, np. przedstawiciela związków zawodowych lub prawnika. Przedstawiciela należy podać w formularzu pozwu. Należy także zasięgnąć jego porady na temat wypełniania formularza. Korespondencja dotycząca pozwu jest wówczas przesyłana do wskazanego przedstawiciela. Wnioskodawca zostaje jednak poinformowany o terminie i miejscu rozprawy, a w późniejszym czasie otrzymuje również na piśmie decyzję sądu. Obowiązkiem wnioskodawcy jest dopilnowanie, by jego przedstawiciel informował go na bieżąco o postępach w sprawie. 13

16 If you are a claimant Informacje dla wnioskodawców Otrzymanie pozwu Urząd Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu (OITFET) potwierdza jak najszybciej otrzymanie pozwu. Jeśli pozew zostaje przyjęty, jego kopia przesyłana jest do stron pozwanych. Urząd informuje pozwanych na piśmie o tym, w jaki sposób i w jakim terminie należy odpowiedzieć na pozew oraz jakie są konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi w określonym terminie. Wnioskodawca otrzymuje kopię przyjętych odpowiedzi na pozew. Dalsza korespondencja Po wniesieniu pozwu dalszą korespondencję dotyczącą sprawy należy kierować do urzędu OITFET. Wnioskodawca obowiązany jest przesyłać kopie korespondencji pozwanemu. Urząd przesyła kopie korespondencji do innych stron postępowania. Wnioskodawca obowiązany jest także do informowania w jak najszybszym terminie o zmianie miejsca zamieszkania. Wycofanie pozwu Wnioskodawca może w dowolnej chwili wycofać cały pozew lub jego część, składając ustną prośbę podczas rozprawy lub pisząc do urzędu OITFET. Jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta przed rozprawą, wnioskodawca obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o tym urząd. Bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia o wycofaniu pozwu sąd może rozpatrzyć sprawę nawet pod nieobecność wnioskodawcy. Wycofanie pozwu nie ma wpływu na koszty postępowania i przygotowania do rozprawy ani na koszty poniesione przez którąkolwiek ze stron wskutek niewłaściwego bądź niedbałego działania przedstawiciela strony przeciwnej. 14

17 Procedury Informacje dla pozwanych a respondent Powiadomienie o wniesieniu pozwu Osoba lub inny podmiot, przeciwko któremu wniesiony został pozew otrzymuje od sekretarza urzędu OITFET kopię pozwu wniesionego przez wnioskodawcę. Pozwany jest również informowany na piśmie o tym, w jaki sposób i w jakim terminie obowiązany jest odpowiedzieć na pozew oraz jakie są konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi w określonym terminie. Udzielenie odpowiedzi na pozew Pozwany, który zamierza odpowiedzieć na pozew obowiązany jest wypełnić formularz odpowiedzi i złożyć go w urzędzie OITFET w ciągu 28 dni od dnia, w którym została mu wysłana kopia pozwu. Odpowiedzi można także udzielić na stronie internetowej Po wypełnieniu internetowego formularza odpowiedzi pozwany otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną (wysyłanie dodatkowego formularza pocztą lub faksem nie jest konieczne). Odpowiedź nie może zostać przyjęta, jeśli nie spełnia określonych warunków, takich jak podanie wszystkich informacji wymaganych w formularzu odpowiedzi. Odpowiedź powinna być złożona na piśmie i zawierać następujące informacje: imiona, nazwiska i adresy wszystkich pozwanych, czy poszczególni pozwani mają zamiar wnieść sprzeciw wobec wszystkich lub niektórych zarzutów, jeśli pozwani zamierzają wnieść sprzeciw wobec zarzutów, jakie są tego podstawy. 15

18 If you are a respondent Informacje dla pozwanych Pozwani proszeni są o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami dotyczącymi wypełniania formularza odpowiedzi, by uniknąć jej odrzucenia. Odpowiedzi niepełne odsyłane są do pozwanego, a sprawa rozpatrywana jest tak, jakby ich nie otrzymano. Pozwany powinien zachować dla siebie kopię wypełnionego formularza odpowiedzi. Pozwany jest również odpowiedzialny za złożenie odpowiedzi w urzędzie OITFET w określonym terminie. Co zrobić, jeśli złożenie odpowiedzi na pozew nie jest możliwe w określonym terminie? Jeśli złożenie odpowiedzi na pozew w określonym terminie nie jest możliwe pozwany może zwrócić się do sądu z wnioskiem o przedłużenie tego terminu. Pozwany jest jednocześnie obowiązany do przekazania wszystkim stronom w sprawie szczegółów i przyczyn przedłożenia wniosku oraz do powiadomienia urzędu OITFET na piśmie o przekazaniu stronom takich informacji. W przypadku, gdy wniosek o przedłużenie terminu odpowiedzi zostaje złożony później niż 28 dni od dnia wysłania pozwanemu kopii pozwu wniesionego przez wnioskodawcę pozwany ma również obowiązek wyjaśnić, dlaczego nie złożył odpowiedzi w określonym terminie i przedłożyć wypełniony formularz odpowiedzi. Przewodniczący sądu przedłuża termin udzielenia odpowiedzi na pozew wyłącznie w przypadkach, gdy uzna takie działanie za sprawiedliwe i słuszne. 16

19 Procedury Informacje dla pozwanych Co się stanie, jeśli pozwany nie odpowie na pozew lub sąd nie przyjmie odpowiedzi? Pozwany, który nie odpowiedział na pozew nie może się bronić. Jeśli odpowiedź jest niepełna, sąd nie może jej przyjąć, a pozwany nie może odpierać zarzutów. W takiej sytuacji przewodniczący sądu może wydać wyrok zaoczny bez przeprowadzania rozprawy. Pozwany otrzymuje pismo informujące o wyroku zaocznym wraz z informacją o tym, w jaki sposób i w jakim terminie może złożyć wniosek o rewizję wyroku. Wyrok zaoczny wpisywany jest do publicznego rejestru orzeczeń (zob. Rewizja wyroków zaocznych). Nieuczestniczenie w dalszym postępowaniu Pozwany nie ma prawa do udziału w dalszym postępowaniu, jeśli nie odpowiedział na pozew lub jeśli jego odpowiedź nie została przyjęta. Może jedynie: (a) złożyć wniosek na podstawie zasady 33 (rewizja wyroków zaocznych) przepisów z 2005 r. dotyczących składu i zasad postępowania sądów pracy w Irlandii Północnej [Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005] lub na podstawie zasady 29 (rewizja wyroków zaocznych) przepisów z 2005 r. dotyczących zasad postępowania sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu w Irlandii Północnej [(Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005]; 17

20 If you Informacje are dla a respondent pozwanych (b) złożyć wniosek na podstawie zasady 35 (wstępne rozpatrzenie wniosku o rewizję) w odniesieniu do zasady 34 (3) (a) do (e) przepisów z 2005 r. dotyczących składu i zasad postępowania sądów pracy w Irlandii Północnej lub na podstawie zasady 31 (wstępne rozpatrzenie wniosku o rewizję) w odniesieniu do zasady 30 (3) (a) do (e) przepisów z 2005 r. dotyczących zasad postępowania sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu w Irlandii Północnej; (c) być wezwany do sądu w charakterze świadka przez inną osobę; (d) otrzymywać pisma sądowe informujące np. o wyroku zaocznym, decyzji sądu czy zmianie orzeczeń, lub wyjaśniające przyczyny podjętych decyzji. Przedstawicielstwo - pozwany Decyzję o tym, czy pozew jest uzasadniony sąd podejmuje pod koniec rozprawy lub po rozprawie, w której może uczestniczyć oraz zabierać głos pozwany i wnioskodawca. Pozwany może sam przedstawić swoje stanowisko lub wyznaczyć w dowolnej chwili osobę, która za jej zgodą będzie go reprezentować, np. przedstawiciela organizacji pracodawców lub prawnika. Przedstawiciela należy podać w formularzu pozwu. Należy także zasięgnąć jego porady na temat wypełniania formularza. Korespondencja dotycząca pozwu jest wówczas przesyłana do wskazanego przedstawiciela. Pozwany zostaje jednak poinformowany o terminie i miejscu rozprawy, a w odpowiednim czasie otrzymuje również na piśmie decyzję sądu. Obowiązkiem pozwanego jest dopilnowanie, by jego przedstawiciel informował go na bieżąco o postępach w sprawie. 18

21 Procedury Informacje dla wnioskodawców i Postępowanie pojednawcze pomoc ze strony Agencji ds. Stosunków Pracy W przypadku większości spraw kopie odpowiednich dokumentów przesyłane są do Agencji ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency, LRA), która pomaga stronom osiągnąć porozumienie. Informacje przekazane urzędnikowi ds. postępowania pojednawczego są poufne i nie można ich wykorzystać podczas rozprawy bez zgody strony, która ich udzieliła. Jeśli pozwany uważa, że urzędnik ds. postępowania pojednawczego może udzielić pomocy przed wniesieniem pozwu do sądu, powinien skontaktować się z agencją LRA (dane teleadresowe podane są na stronie 63). Kontaktując się z agencją należy pamiętać o ograniczeniach czasowych na złożenie pozwu i odpowiedzi na pozew. Usługi świadczone przez agencję LRA są bezpłatne. Powiadomienie o rozprawie Urząd Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu wysyła wszystkim wnioskodawcom i pozwanym powiadomienie o rozprawie nie później niż 14 dni przed jej terminem. Z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych wnioski o przełożenie terminu rozprawy są rozpatrywane po uzyskaniu przez stronę składającą wniosek zgody pozostałych stron postępowania na przełożenie terminu rozprawy oraz po przedstawieniu uzasadnienia prośby. Sąd bierze także pod uwagę, na jak długo przed rozprawą wniosek złożony został oraz czy termin rozprawy został uzgodniony przez strony (w przypadku, gdy strona nie posiada przedstawiciela prawnego kopię korespondencji przesyła stronie przeciwnej urząd OITFET). 19

22 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Połączenie powództw / wykluczenie z postępowania W przypadku, gdy wnioskodawca żąda zadośćuczynienia od osoby (lub innego podmiotu), która nie została wskazana jako strona pozwana sąd może na prośbę jednej ze stron lub według własnego uznania nakazać włączenie tej osoby (lub innego podmiotu) do postępowania jako jednej ze stron. Sąd może także nakazać wykluczenie z postępowania osoby (lub innego podmiotu) wskazanej jako strona pozwana, jeśli uzna takie działanie za konieczne. Rodzaje rozpraw Rozmowy przygotowawcze Rozmowy przygotowawcze (case management discussions) odbywają się zwykle przed sądem złożonym tylko z przewodniczącego lub za pośrednictwem połączenia telekonferencyjnego, a ich celem jest: wyjaśnienie przedmiotu sprawy, podjęcie decyzji o wydaniu nakazów dotyczących przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz zeznań świadków, ustalenie terminu i czasu trwania rozprawy. 20

23 Procedury Informacje dla dla wnioskodawców i pozwanych i Obrady wstępne Celem obrad wstępnych (pre-hearing reviews) jest: podjęcie decyzji, czy pozew lub odpowiedź na pozew należy odrzucić; rozważenie kwestii prawa do wniesienia lub obrony pozwu; ustalenie, która ze stron ma nikłe szanse na wygranie sprawy i zadecydowanie o wysokości zaliczki wymaganej od tej strony przed jej dalszym udziałem w postępowaniu (maksymalna kwota zaliczki wynosi obecnie 500 funtów). Pismo informujące o terminie rozprawy wyjaśnia kwestie, które zostaną omówione podczas obrad wstępnych. Z wyjątkiem przypadków, w których celem obrad wstępnych jest jedynie ustalenie kwestii wpłacenia zaliczki, podczas obrad konieczne może okazać się złożenie zeznań. Strony obowiązane są więc podjąć decyzję o wyborze świadków (jeśli ma to zastosowanie) i dowodów. W przeciwnym razie polecenie przedłożenia zeznań świadków i ich stawiennictwa na obradach może wydać przewodniczący. Obrady wstępne odbywają się zwykle przy drzwiach otwartych przed sądem złożonym tylko z przewodniczącego lub za pośrednictwem połączenia telekonferencyjnego. 21

24 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Rozprawa Celem rozprawy (hearing) jest: podjęcie decyzji w sprawie, a w przypadku gdy sprawa zostaje rozstrzygnięta na korzyść wnioskodawcy - zadecydowanie o stosownym zadośćuczynieniu. Rozprawy odbywają się zwykle przed sądem w pełnym składzie, tj. przed przewodniczącym i dwoma ławnikami. Rozprawa rewizyjna Strony mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o rewizję podjętej decyzji. Można to zrobić ustnie podczas rozprawy lub na piśmie w ciągu 14 dni od daty wysłania powiadomienia o decyzji przez urząd OITFET (przewodniczący sądu może przedłużyć termin złożenia wniosku wyłącznie w przypadku, gdy uzna to za sprawiedliwe i słuszne). Jeśli podstawą rewizji decyzji sądu jest zasada 34 (3) przepisów z 2005 r. dotyczących składu i zasad postępowania sądów pracy w Irlandii Północnej [Industrial Tribunals (Constitution and Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005] lub zasada 30 (3) przepisów z 2005 r. dotyczących zasad postępowania sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu w Irlandii Północnej [Fair Employment Tribunal (Rules of Procedure) Regulations (Northern Ireland) 2005], sąd przeprowadza rewizję i może podtrzymać, zmienić lub odwołać decyzję. Może również, jeśli zajdzie taka potrzeba, zarządzić nową rozprawę. 22

25 Procedury Informacje dla dla wnioskodawców i pozwanych i Skład sądu Zależnie od rozpatrywanej sprawy lub rodzaju rozprawy sąd może orzekać w składzie przewodniczącego i dwóch ławników lub bez udziału ławników. Za zgodą stron sąd może podejmować również decyzje w składzie przewodniczącego i tylko jednego ławnika (np. jeśli drugi ławnik zachoruje podczas rozprawy). Niektóre rodzaje rozpraw odbywają się bez udziału ławników, o ile przewodniczący nie zadecyduje inaczej. Należą do nich: rozmowy przygotowawcze, obrady wstępne, sprawy dotyczące niesłusznego zwolnienia z pracy, w których pracownik żąda środków tymczasowych (tj. ponownego zatrudnienia lub kontynuacji umowy o pracę), sprawy dotyczące niewypłacalności, sprawy dotyczące naruszenia warunków umowy o pracę, sprawy dotyczące potrąceń z wynagrodzenia, sprawy, w których pozew został wycofany lub nie jest kwestionowany, sprawy, w których obie strony wyraziły pisemną zgodę na rozpoznanie sprawy przez przewodniczącego bez udziału ławników. 23

26 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych W niektórych przypadkach, po ustaleniu, czy w toku postępowania może dojść do sporu dotyczącego przedstawianych faktów lub do rozważania kwestii prawnych, przewodniczący może zadecydować, że zachodzi konieczność włączenia do składu sądu ławników. W toku postępowania strony mogą otrzymać pismo z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na rozpoznanie sprawy przez samego przewodniczącego, bez udziału ławników. Żadna ze stron nie może wycofać pisemnej zgody po jej udzieleniu. Jeśli strony się zgadzają, sprawa zostaje rozpoznana wyłącznie przez przewodniczącego, z wyjątkiem przypadków, w których przewodniczący uzna, że zachodzi konieczność włączenia ławników. Nakaz stawiennictwa w charakterze świadka, okazania dokumentów oraz udzielenia szczegółowych informacji i odpowiedzi na piśmie Obowiązek zapewnienia stawiennictwa świadków spoczywa na stronie, na korzyść której świadkowie zeznają. W przypadku odmowy świadka lub w razie zaistnienia innych przeszkód należy skierować do sądu, co najmniej 10 dni przed terminem rozprawy, pisemny wniosek o wezwanie świadka do stawienia się na rozprawie. Wniosek o wydanie nakazu stawiennictwa w charakterze świadka powinien zawierać: imię, nazwisko oraz adres świadka; rodzaj informacji, jakich świadek może udzielić; oświadczenie, że strona zwróciła się do świadka z prośbą o stawiennictwo na rozprawie oraz że świadek odmówił. 24

27 Procedury Sąd nie może wydać nakazu stawiennictwa wobec osób zamieszkałych poza granicami Irlandii Północnej. Każda ze stron może się również zwrócić do drugiej strony z żądaniem dostarczenia na rozprawę określonych dokumentów. W razie odmowy strona wysuwająca żądanie ma prawo wnieść do sądu wniosek o wydanie nakazu ich okazania. Można także zażądać od drugiej strony udzielenia szczegółowych informacji na temat sprawy lub wglądu do dokumentów. W razie odmowy istnieje możliwość wniesienia do sądu wniosku o nakaz udzielenia informacji lub umożliwienia wglądu do dokumentów, jak również o nakaz udzielenia sądowi pisemnych odpowiedzi na pytania. W kierowanych do sądu wnioskach należy określić, jakich dokumentów i informacji oraz odpowiedzi na jakie pytania powinien dotyczyć nakaz. Przebieg rozprawy Podczas rozprawy strony mogą zeznawać, wykorzystywać pisemne zeznania złożone wcześniej przez siebie i wybranych świadków, a także zadawać pytania swoim świadkom oraz świadkom strony przeciwnej. Każda ze stron może zwracać się do sądu. Kolejność przedstawiania dowodów nie jest ustalona z góry i zależy od sądu rozpatrującego sprawę. Podczas rozprawy strony mogą osobiście przedstawić swoje stanowiska lub może je reprezentować wybrana przez nie osoba, która wyraziła na takie przedstawicielstwo zgodę. 25

28 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych W razie konieczności sąd udziela stronom podczas rozprawy wskazówek dotyczących procedury postępowania. Członkowie sądu mogą zadawać stronom lub świadkom pytania w celu ustalenia niezbędnych faktów. W przypadku niestawienia się strony lub jej przedstawiciela na rozprawę sąd może rozstrzygnąć sprawę po rozpatrzeniu przedłożonej przez stronę na piśmie dokumentacji przedstawiającej jej stanowisko. Sąd może oddalić pozew w przypadku niestawienia się wnioskodawcy. Rozprawy odbywają się zwykle przy drzwiach otwartych. Ograniczony dostęp mediów W sprawach dotyczących molestowania seksualnego lub innych niewłaściwych zachowań o charakterze seksualnym sąd może postanowić - na prośbę jednej ze stron lub według własnego uznania o ograniczonym dostępie mediów do postępowania w celu uniemożliwienia identyfikacji stron. Podobne ograniczenia mają zastosowanie w przypadku pozwów wniesionych na podstawie ustawy z 1995 r. o dyskryminacji osób niepełnosprawnych (Disability Discrimination Act 1995). Sąd podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu ustalenia, które pozwy dotyczą wyżej wymienionych spraw przed umieszczeniem sprawy na wokandzie. Jeśli pozew dotyczy tego rodzaju sprawy, strony powinny jak najszybciej skontaktować się z sądem. W postanowieniu o ograniczonym dostępie mediów do postępowania wskazane są osoby, których tożsamości nie wolno ujawniać. 26

29 Procedury Sąd może w dowolnej chwili odwołać postanowienie. Jeśli jednak nie odwoła postanowienia, przestaje ono obowiązywać w chwili wysłania stronom decyzji w sprawie wniesionej skargi. Zeznania Strony mogą otrzymać polecenie przygotowania swoich zeznań lub zeznań świadków. Polecenie takie może zostać wydane podczas rozmów przygotowawczych przed rozprawą. Strony i ich świadkowie zeznają po złożeniu przysięgi religijnej lub świeckiej. Strony obowiązane są stawić się na rozprawę ze wszystkimi dokumentami, na których zamierzają się oprzeć. W zależności od rodzaju sprawy mogą to być dokumenty takie jak: umowa o pracę lub inne dokumenty określające warunki zatrudnienia, informacje o wynagrodzeniu w poprzednim i obecnym miejscu pracy, np. potwierdzenia lub odcinki wypłaty; dokumenty wyszczególniające inne dodatki lub ulgi w poprzednim i obecnym miejscu pracy, np. zwrot kosztów dojazdu do pracy lub korzystania z własnego samochodu do celów służbowych, dofinansowanie lub bezpłatne użytkowanie lokalu mieszkalnego; dokumenty dotyczące planów emerytalnych; 27

30 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych dokumenty potwierdzające wszelkie wydatki związane z podjęciem nowej pracy, np. wydatki na dojazd, przeprowadzkę, itp.; dokumenty dotyczące zapłaconego podatku od dochodów lub zwrotu podatku, a także zasiłku dla bezrobotnych i innych otrzymanych świadczeń. Strony obowiązane są dostarczyć na rozprawę również inne, niewymienione powyżej dokumenty, które mogą okazać się przydatne. Strony powinny być także przygotowane do złożenia ustnych zeznań dotyczących informacji zawartych w dokumentach. Strony obowiązane są dostarczyć na rozprawę wystarczającą liczbę kopii takich dokumentów dla świadka, strony przeciwnej oraz sądu. Wymaga się zwykle pięciu kopii (w budynku sądu nie można korzystać z kserokopiarki). Każda ze stron powinna być zatem przygotowana na składanie zeznań dotyczących kwestii wynikających z treści pozwu. Po wysłuchaniu zeznań obie strony mogą podsumować swoje stanowiska. Sąd udaje się następnie na naradę w celu podjęcia decyzji. Przewodniczący odczytuje decyzję i jej wyjaśnienie pod koniec rozprawy, z wyjątkiem przypadków, w których podjęcie decyzji następuje w terminie późniejszym. 28

31 Procedury W przypadku gdy podjęcie decyzji nie następuje w dniu rozprawy (np. ze względu na złożoność sprawy lub niewystarczającą ilość czasu) strony otrzymują powiadomienie o decyzji sądu na piśmie w późniejszym terminie. Zadośćuczynienie (sądy pracy) W sprawach o niesłuszne zwolnienie z pracy sąd musi rozważyć wydanie nakazu przywrócenia wnioskodawcy na zajmowane wcześniej stanowisko lub zatrudnienia go na innym stanowisku w tym samym miejscu pracy, jeśli wnioskodawca zgadza się na jedno z tych rozwiązań. Obie strony powinny być zatem przygotowane do przedstawienia dowodów na to, czy jedno z powyższych rozwiązań byłoby możliwe. Pozwani mogą zostać obciążeni kosztami przełożenia rozprawy na inny termin lub jej odroczenia, jeśli nie przedstawią, bez konkretnej przyczyny, stosownych dowodów stwierdzających możliwość powrotu wnioskodawcy na zajmowane wcześniej stanowisko. Pozwani mogą również zostać obciążeni kosztami przełożenia rozprawy na inny termin lub jej odroczenia w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy dla wnioskodawczyni, która wniosła skargę przeciw pracodawcy w związku z niemożnością powrotu do pracy po okresie ciąży lub porodu. Sąd może uznać, iż alternatywnym zadośćuczynieniem dla wnioskodawcy jest wypłata odszkodowania. Decyzja taka wiąże się z utratą przez wnioskodawcę pracy. W takim wypadku wnioskodawca obowiązany jest podjąć kroki zmierzające do zmniejszenia strat związanych z utratą pracy, np. poprzez znalezienie innego zatrudnienia. 29

32 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Wnioskodawca powinien być przygotowany do przedstawienia dowodów na podejmowanie wysiłków mających na celu zmniejszenie takich strat. W sprawach o dyskryminację, rozstrzygniętych na korzyść wnioskodawcy, sąd może przyznać kwotę pieniężną stanowiącą odszkodowanie nie tylko za straty finansowe, ale także za uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Wnioskodawca obowiązany jest w takich przypadkach przedstawić zaświadczenie stwierdzające, iż przebywał w szpitalu lub pod opieką lekarza. Płatności kwot przyznanych decyzją sądu dokonywane są bezpośrednio przez stronę obowiązaną do zapłaty na rzecz strony, której kwoty takie przyznano. Zwrot zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku dla osób o niskich dochodach oraz renty z tytułu niezdolności do pracy (sądy pracy) Jeśli wnioskodawca otrzymuje powyższe zasiłki, pozwany może być zobowiązany do zwrotu kwot wszystkich lub niektórych świadczeń odpowiednim instytucjom rządowym z przyznanego przez sąd odszkodowania na rzecz wnioskodawcy. W stosownych przypadkach sąd informuje o tym zarówno strony postępowania, jak i odpowiednie instytucje. Koszty i wydatki stron w postępowaniu Strony postępowania powinny pokryć własne wydatki, które nie są pokrywane z funduszy publicznych (zob. Zwrot kosztów związanych z udziałem w postępowaniu). Strona, która przegrała sprawę nie jest obowiązana z tego powodu do pokrycia kosztów strony przeciwnej. 30

33 Procedury Sąd może jednak wydać nakaz pokrycia całości lub części kosztów poniesionych przez którąś ze stron, jeśli uzna, że strona przeciwna działała w sposób obraźliwy, utrudniający lub zakłócający przebieg postępowania, bądź w jakikolwiek inny nierozsądny lub nieprzemyślany sposób. Sąd może również wydać nakaz pokrycia poniesionych przez jedną ze stron strat finansowych wynikłych z przełożenia lub odroczenia terminu rozprawy na prośbę strony przeciwnej lub w związku z jej działaniem lub niedopełnieniem przez nią odpowiednich czynności. O wydanie nakazu pokrycia kosztów należy złożyć wniosek do sądu. Nakaz pokrycia kosztów poniesionych wskutek działania przedstawiciela (Wasted Costs Order) Nakaz ten wydawany jest wobec przedstawiciela strony w przypadku, gdy strona przeciwna poniosła straty finansowe w związku z jego niewłaściwym, nierozsądnym lub niedbałym działaniem bądź zaniechaniem. Przedstawiciel ma w takim wypadku możliwość przedstawienia powodów, dla których nakaz nie powinien zostać wydany. Sąd nie może wydać takiego nakazu wobec przedstawiciela, który nie działa z myślą o osiągnięciu zysku z udziału w postępowaniu lub który jest zatrudniony przez stronę. Nakaz pokrycia kosztów przygotowania do rozprawy (Preparation Time Order) Nakaz ten wydawany jest stronie zobowiązanej do płatności odszkodowania, 31

34 If you Informacje are a dla claimant wnioskodawców or respondent i pozwanych jeśli strona, której sąd przyznał odszkodowanie nie posiada przedstawiciela prawnego. Nakaz dotyczy tylko czasu przygotowania do rozprawy, a nie czasu spędzonego na rozprawie. O wydanie takiego nakazu należy złożyć wniosek do sekretarza urzędu OITFET w terminie do 28 dni od wydania przez sąd decyzji. We wniosku należy uwzględnić informacje dotyczące czasu poświęconego przez stronę otrzymującą odszkodowanie na przygotowanie do rozprawy. Przewodniczący sądu weźmie pod uwagę zdolność strony płacącej do pokrycia takich kosztów oraz określi termin płatności. Co dalej? Na wniosek stron złożony ustnie podczas rozprawy lub na piśmie w ciągu 14 dni od wysłania powiadomienia o decyzji sądu urząd OITFET przesyła na piśmie wyjaśnienie decyzji. Jeśli sąd nie podjął decyzji w dniu rozprawy, stronom oraz ich przedstawicielom przesyłane jest podpisane przez przewodniczącego wyjaśnienie przyczyn takiego działania. Rewizja decyzji sądu Sąd może dokonać rewizji podjętej decyzji oraz zmienić lub odwołać decyzję, jeśli jedna ze stron wykaże, iż miał miejsce którykolwiek z poniższych przypadków: decyzja została podjęta niewłaściwie wskutek błędu administracyjnego, strona ta nie otrzymała zawiadomienia o rozprawie, podczas której zapadła decyzja, decyzja została podjęta pod nieobecność strony, 32

35 Procedury od podjęcia decyzji pojawiły się nowe dowody w sprawie, o istnieniu których nie wiedziano, ani istnienia których nie można było przewidzieć, przeprowadzenie rewizji leży w interesie sprawiedliwości. Sąd nie przeprowadza rewizji tylko dlatego, że jedna ze stron nie zgadza się z decyzją. Sąd dokonuje rewizji, jeśli istnieją odpowiednie do tego podstawy oraz może w wyniku rewizji podtrzymać, zmienić lub odwołać decyzję. Sąd może także, jeśli zajdzie taka potrzeba, zarządzić nową rozprawę. Strony mogą zwrócić się do sądu z wnioskiem o rewizję podjętej decyzji, jeśli uważają iż istnieją do tego podstawy. Wniosek należy złożyć ustnie podczas rozprawy, natychmiast po odczytaniu decyzji, lub na piśmie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o decyzji sądu. Pisemny wniosek, wyjaśniający podstawy do rewizji, należy wysłać do urzędu OITFET. 33

36 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Rewizja wyroków zaocznych Strony mogą złożyć wniosek o rewizję wyroku zaocznego. Wniosek należy złożyć w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wyroku zaocznym. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie rewizji i proponowaną odpowiedź pozwanego, podanie o przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi oraz powody niezłożenia wniosku w określonym terminie. Przewodniczący po rozpatrzeniu wniosku o rewizję wyroku zaocznego może: (a) (b) (c) (d) odrzucić wniosek, zmienić wyrok, odwołać wyrok w całości lub części, podtrzymać wyrok. Odwołania Strony mają prawo odwołania się od decyzji do sądu apelacyjnego (Court of Appeal) wyłącznie w kwestiach prawnych. Możliwe są dwa sposoby składania odwołań: 34

37 Procedury If you Informacje are a dla claimant wnioskodawców or respondent i pozwanych 1) Odwołanie bezpośrednie (i) Osoba odwołująca się do sądu apelacyjnego bezpośrednio obowiązana jest przedstawić zawiadomienie o odwołaniu wszystkim stronom postępowania i sądowi w ciągu 6 tygodni od otrzymania pisma z decyzją sądu. W zawiadomieniu powinny być przedstawione kwestie prawne stanowiące podstawę odwołania. (ii) W ciągu 7 dni od przedstawienia takiego zawiadomienia osoba odwołująca się obowiązana jest ponadto złożyć 2 kopie zawiadomienia o odwołaniu, uwierzytelniony odpis decyzji sądu oraz wszelkie inne stosowne dokumenty w sądzie apelacyjnym: Central Office, Royal Courts of Justice, Chichester Street, Belfast, BT1 3JF. (iii) Po złożeniu niezbędnych dokumentów sprawa wchodzi na wokandę sądu apelacyjnego. 35

38 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych 2) Odwołanie za pośrednictwem sądu pracy lub sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu (i) Osoba odwołująca się za pośrednictwem sądu pracy lub sądu ds. równouprawnienia w zatrudnieniu, który przedstawia sprawę sądowi apelacyjnemu, obowiązana jest złożyć bezpośrednio do sądu apelacyjnego wniosek o wydanie pozwolenia na takie odwołanie. (ii) Wniosek, wyjaśniający podstawę tego sposobu odwołania, należy złożyć wraz z uwierzytelnionym odpisem decyzji sądu w ciągu 14 dni od jej wydania w sądzie apelacyjnym: Central Office, Royal Courts of Justice, Chichester Street, Belfast, BT1 3JF. Procedura składania odwołań wyjaśniona jest szczegółowo w broszurze załączonej do pisma informującego o decyzji sądu. 36

39 Procedury If you Informacje are a dla claimant wnioskodawców or respondent i pozwanych Ustawa o ochronie danych Przekazywane do urzędu OITFET informacje mogą być przechowywane w komputerze. Ułatwia to rozpatrywanie pozwów, tworzenie statystyk i przeprowadzanie badań. Strony mogą otrzymać kopię przechowywanych o nich danych pisząc na poniższy adres: Local Information Manager Office of the Tribunals Killymeal House 2 Cromas Quay Ormeau Road BELFAST BT7 2JD Specjalne potrzeby Osoby o specjalnych potrzebach wynikających z niepełnosprawności powinny jak najszybciej skontaktować się z urzędem w celu uzyskania odpowiedniej pomocy. Przykładami oferowanej przez urząd pomocy jest konwersja dokumentów na alfabet Braille a oraz nieodpłatne usługi tłumaczy języka migowego. 37

40 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Tłumacze Osoby mające trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim powinny skontaktować się z urzędem OITFET, który w razie konieczności zamówi na rozprawę tłumacza. Centrum Prawne (Law Centre) oraz Komisja Praw Człowieka w Irlandii Północnej (Human Rights Commission) opracowały wspólnie publikację dla pracowników migracyjnych, zatytułowaną,,twoje prawa w Irlandii Północnej (Your rights in Northern Ireland A guide for workers). Publikacja dostępna jest w kilku językach europejskich na stronie (zob. Przydatne dane teleadresowe). Uwagi na temat świadczonych usług Tryb przekazywania uwag oraz składania skarg dotyczących usług urzędu OITFET przedstawiony został w dokumencie,,putting Things Right, który można otrzymać w urzędzie (tel.: ). Dokument można również zamówić telefonicznie kontaktując się z kierownikiem działu obsługi klientów: Tel.: (028)

41 Procedury Informacje dla dla wnioskodawców i pozwanych i Zwrot kosztów związanych z udziałem w postępowaniu Urząd Sądów Pracy i Sądu ds. Równouprawnienia w Zatrudnieniu może pokryć uzasadnione koszty poniesione przez wnioskodawców, pozwanych oraz ich świadków w związku z postępowaniem. Koszty podróży Urząd może pokryć koszty dojazdu środkami komunikacji publicznej osobom przyjeżdżającym z innych miejsc na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub z Republiki Irlandii. Osobom przyjeżdżającym z zagranicy urząd pokrywa koszty podróży od miejsca przekroczenia granicy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W przypadku dojazdów środkami komunikacji publicznej zwracane są wyłącznie koszty biletów standardowej klasy. Koszty dojazdów taksówkami uwzględniane są tylko w sytuacjach wyjątkowych oraz po dołączeniu rachunku. Koszty podróży samochodem lub motocyklem pokrywane są w oparciu o stawkę za przejechane mile. Urząd nie zwraca kosztów parkingu. Urząd może pokryć koszty biletów lotniczych (zwykle najtańszych) wyłącznie po uzyskaniu zgody sekretarza. Strony lub świadkowie, którzy mają trudności ze stawieniem się na rozprawę obowiązani są do bezzwłocznego kontaktu z urzędem. 39

42 Koszty noclegu i wyżywienia Urząd OITFET może pokryć koszty noclegu (w ograniczonej kwocie) wyłącznie w przypadku nieuniknionego 24-godzinnego pobytu z dala od miejsca zamieszkania. Urząd nie pokrywa kosztów noclegu ani wyżywienia z góry, tj. przed rozprawą. Osoby mające w tym względzie trudności finansowe powinny zwrócić się o pomoc do miejscowego biura Agencji Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Agency, SSA). Utrata zarobków (lub zasiłku z tytułu opłacania składek ubezpieczeniowych) Urząd może wypłacić wynagrodzenie za utratę zarobków wskutek nieobecności w pracy lub utratę zasiłku pobieranego z tytułu opłacania składek ubezpieczeniowych (National Insurance Benefit). W takich przypadkach określona jest maksymalna dzienna kwota wynagrodzenia. Dotyczy to również osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Wynagrodzenie nie jest wypłacane w przypadku, gdy wykonanie pracy zostaje przełożone w czasie. Jak należy ubiegać się o zwrot kosztów? Osoby, które zamierzają się ubiegać o zwrot wymienionych powyżej kosztów lub o wynagrodzenie za utratę zarobków powinny zwrócić się po rozprawie do sekretarza urzędu OITFET celem uzyskania odpowiedniego formularza. Płatności dokonuje urząd. 40

43 Procedury Sprawy, które może rozpatrywać sąd pracy Sądy pracy mogą rozpatrywać wiele różnych spraw. Na następnych stronach zamieszczona jest tabelka wyszczególniająca główne rodzaje spraw leżących w kompetencji sądów pracy (lista nie jest wyczerpująca). W tabelce podane są także ustawy, rozporządzenia lub przepisy, dające sądom pracy prawo do rozpatrywania spraw. W większości przypadków podane zostały także tytuły informatorów lub broszur zawierających bardziej szczegółowe informacje oraz wyjaśniających, kto ma prawo wnieść pozew do sądu pracy. Podane w tabelce informatory i broszury można otrzymać w wydziale prawa pracy Ministerstwa Pracy i Doskonalenia Zawodowego (Department for Employment and Learning, Employment Rights Division) dane teleadresowe podane są na końcu niniejszego dokumentu. Można je także pobrać ze strony internetowej Ministerstwa 41

44 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Główne sprawy, które może rozpatrywać sąd pracy Sprawy, które sąd może rozstrzygać Bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja przez pracodawcę ze względu na wiek. Ustawy lub przepisy nadające sądowi kompetencje Dyskryminacja ze względu na wiek The Employment Equality (Age) Regulations (NI) 2006 Naruszenie warunków umowy Publikacje informacyjne Prawo do minimalnego okresu wypowiedzenia oraz minimalnego wynagrodzenia podczas okresu wypowiedzenia. Industrial Tribunals Order 1996 Article 5 oraz Industrial Tribunal Extension of Jurisdiction Order (NI) 1994 Contracts of employment (ER 21) uk/er21 Naruszenie postanowień dyrektywy/przepisów dotyczących zatrudnienia na czas określony Prawo chroniące pracowników zatrudnionych na czas określony przed gorszym traktowaniem w porównaniu do pracowników na podobnym stanowisku, zatrudnionych na stałe. Fixed Term Employees (Prevention of Less Favourable Treatment) Regulations (NI) S. R. 298 Fixed Term Work A guide to the Regulations. Publikację udostępnia wydział prawa pracy Ministerstwa Pracy i Doskonalenia Zawodowego (DEL Employment Rights Division) fixed-term-work-a-guide-tothe- regulations 42

45 Procedury If you Informacje are a dla claimant wnioskodawców or respondent i pozwanych Sprawy, które sąd może rozstrzygać Ustawy lub przepisy nadające sądowi kompetencje Publikacje informacyjne Prawo chroniące pracowników przed potrąceniami z wynagrodzenia i żądaniami dokonania płatności na rzecz pracodawcy, z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez ustawę lub określonych w umowie o pracę lub po uprzednim wyrażeniu na to przez pracownika pisemnej zgody. Potrącenia z wynagrodzenia Employment Rights (Northern Ireland) Order 1996 Contracts of employment (ER 21) uk/er21 Dodatkowe prawa osób zatrudnionych w handlu, którym z wynagrodzenia potrącane są kwoty na pokrycie brakującej z kasy gotówki lub kosztów towaru spisanego na straty (lub osoby, od których wymaga się dokonywania takich płatności). Dyskryminacja przez pracodawcę ze względu na niepełnosprawność. Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność Disability Discrimination Act 1995 (z późniejszymi zmianami) Disability Discrimination in N.I. Publikację udostępnia Komisja ds. Równouprawnienia w Irlandii Północnej (Equality Commission for N.I.) 43

46 If you are a claimant or respondent Informacje dla wnioskodawców i pozwanych Sprawy, które sąd może rozstrzygać Ustawy lub przepisy nadające sądowi kompetencje Publikacje informacyjne Postępowanie dyscyplinarne oraz tryb rozpatrywania skarg. Orientacja seksualna. Postępowanie dyscyplinarne oraz tryb rozpatrywania skarg Code of Practice (Disciplinary and Grievance Procedures) Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations (NI) Publikację udostępnia Agencja ds. Stosunków Pracy (Labour Relations Agency) Sexual Orientation Discrimination in Northern Ireland a summary guide. Publikację udostępnia Equality Commission for N.I. Prawo do takiego samego wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia, jakie posiada pracownik przeciwnej płci zatrudniony przez tego samego pracodawcę lub pracodawcę z nim związanego, jeżeli zatrudnienie obejmuje podobną pracę, pracę uważaną za równoważną w świetle schematu wartościowania pracy lub pracę o tej samej wartości. Równa płaca Equal Pay Act (Northern Ireland) 1970 (z późniejszymi zmianami) Equal pay a guide to the Equal Pay Act (Northern Ireland)

PROGRAM ARBITRAŻOWY AGENCJI DS. STOSUNKÓW PRACY

PROGRAM ARBITRAŻOWY AGENCJI DS. STOSUNKÓW PRACY PROGRAM ARBITRAŻOWY AGENCJI DS. STOSUNKÓW PRACY INFORMATOR O PROGRAMIE Agencja ds. Stosunków Pracy Agencja ds. Stosunków Pracy jest niezależną organizacją finansowaną ze środków publicznych. Nasze zadanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI. Tekst skonsolidowany regulaminu. (Dz.U.UE L z dnia 4 lipca 1991 r.)

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI. Tekst skonsolidowany regulaminu. (Dz.U.UE L z dnia 4 lipca 1991 r.) European Communities (Wspólnoty Europejskie), 2003-2004, http://europa.eu.int/eur-lex Wyłącznie prawodawstwo Wspólnot Europejskich opublikowane w drukowanej wersji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH

PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH KOMISJA DS. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH STANU ILLINOIS PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH ORAZ CHORÓB ZAWODOWYCH PODRĘCZNIK DOT. PRACOWNICZYCH UBEZPIECZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (sporządzona dnia 23 listopada 2007 r.

KONWENCJA o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. 22.7.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192/51 KONWENCJA o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (sporządzona dnia 23 listopada 2007 r.) PAŃSTWA SYGNATARIUSZE

Bardziej szczegółowo

ESL Exchange - Wynagrodzenia

ESL Exchange - Wynagrodzenia ESL Exchange - Wynagrodzenia h ESL Exchange to rozwiązanie obejmujące wypróbowane i przetestowane świadczenie pozapłacowe, w którym wymienia się część wynagrodzenia brutto na poniesione wydatki wolne od

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu Zanim napiszesz skargę przeczytaj! Praktyczny poradnik dla osób zamierzających złożyć

Bardziej szczegółowo

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych.

W Hiszpanii pomoc prawna ( asistencia jurídica gratuita ) przysługuje członkom społeczeństwa, których nie stać na pokrycie kosztów procesowych. . Jakie są koszty procesu sądowego i kto je zazwyczaj ponosi? W Hiszpanii dostęp do wymiaru sprawiedliwosci jest darmowy. Nie są z tego tytułu pobierane żadne opłaty. Wstąpienie na drogę sądową wiąże się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI Poniższe postanowienia stanowią Regulamin Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Załącznik nr 1 do uchwały Krajowej Rady Nr 38/R/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. Tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 26/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Na dostawę sprzętu techniki policyjnej na potrzeby KMP w Słupsku w ramach projektu Policja na straży środowiska naturalnego powiatu

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Marta Krawczyńska, Monika Wieczorek. Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy

Marta Krawczyńska, Monika Wieczorek. Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy Marta Krawczyńska, Monika Wieczorek Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy Warszawa 2013 Jak skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu dyskryminacji Poradnik procesowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozwiązywania sporów o domeny.eu ("Regulamin ADR ")

Regulamin rozwiązywania sporów o domeny.eu (Regulamin ADR ) A POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 1 Definicje... 3 2 Porozumiewanie się i terminy... 4 3 Język postępowania... 5 4 Ugoda lub inne podstawy zakończenia postępowania... 6 5 Postępowanie sądowe... 7 6 Opłaty...

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ PRZEPISY DOTYCZĄCE AGENCJI POŚREDNICTWA PRACY I AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA Odpowiedzi dla OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ SERWEROWNI LOKALNYCH CENTRÓW PRZETWARZANIA DANYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ SERWEROWNI LOKALNYCH CENTRÓW PRZETWARZANIA DANYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Biuro Społeczeństwa Informacyjnego DOA.III.272.1.135.2011 Kielce, 20.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PODATKOWYCH W POLSCE

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PODATKOWYCH W POLSCE PRZEBIEG POSTĘPOWANIA W SPRAWACH PODATKOWYCH W POLSCE Szanowni Państwo, z przyjemnością przedstawiamy przygotowaną przez Zespół Podatkowy WKB broszurę opisującą przebieg postępowania w sprawach podatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM MIESZKANICZNIK. Wzór Klauzuli Arbitrażowej

REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM MIESZKANICZNIK. Wzór Klauzuli Arbitrażowej REGULAMIN SĄDU ARBITRAŻOWEGO STOWARZYSZENIA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA WYNAJEM MIESZKANICZNIK Wzór Klauzuli Arbitrażowej Stronom, które wyrażają wolę poddania sporu wynikającego z umowy pod rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS

Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS Prison Reform Trust and HM Prison Service/NOMS This publication can be shared, copied, distributed and transmitted but not sold. It can not be altered in any way without the permission of the copyright

Bardziej szczegółowo

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA

THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA NAZWISKO: IMIONA: ADRES: THE INDUSTRIAL WORK SOLUTIONS UK LTD P O D A N I E APLIKACJA Nr listy płac: TEL: Komórka: Data urodzenia: Kontakt awaryjny: Dodaj zdjęcie tutaj Kod pocztowy: Kontakt e-mail: NARODOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Skargi na. Wnoszenie. Dyskryminację. Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi. Co zapewnia Ustawa. Jak wnieść skargę na dyskryminację

Skargi na. Wnoszenie. Dyskryminację. Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi. Co zapewnia Ustawa. Jak wnieść skargę na dyskryminację Stan Illinois Departament praw człowieka Wnoszenie Skargi na Dyskryminację Zgodnie z Ustawą o prawach człowieka stanu Illinoi POLISH Co zapewnia Ustawa Jak wnieść skargę na dyskryminację Department Praw

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych na terenie miasta Zielona Góra w zakresie przewozu rzeczy.

Świadczenie usług transportowych na terenie miasta Zielona Góra w zakresie przewozu rzeczy. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego K/28/U/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Świadczenie usług transportowych na

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Rozdział III Nazwa, rodzaj i opis przedmiotu zamówienia 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w miejscu zamieszkania na terenie miasta Kętrzyn od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. SPRAWA NR : PN- MOPS 01/2013 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

SĄD ARBITRAŻOWY przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce REGULAMIN

SĄD ARBITRAŻOWY przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce REGULAMIN SĄD ARBITRAŻOWY przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1. Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce (zwany dalej Sądem Arbitrażowym)

Bardziej szczegółowo