SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niŝszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach projektu Nowoczesny budowlaniec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 1

2 I. Zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul Jagiellońska Kielce Numer telefonu: , fax adres strony internetowej: zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); cyt. dalej jako: Pzp. II. Przedmiot zamówienia 1. Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 zadań: Zadanie 1: CPV usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i męŝczyzn Zakres tematyczny: zasada równości szans płci; mity równości płci; strategiczne cele na rzecz równości; bariery równości płci. Zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej: 2 godz. (1godz.=45min) Liczba grup: 4 Liczebność grup: 20 os. Termin realizacji: listopad grudzień 2011 Zadanie 2. CPV usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego Organizacja i przeprowadzenie warsztatów zajęciowych Jak załoŝyć i prowadzić własną działalność gospodarczą Zakres tematyczny: zagadnienia niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; rozliczenia wobec ZUS i US; biznes plan; zarządzanie własną firmą; marketing oraz księgowość małych firm. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. 2

3 Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu gry symulacyjnej z zakresu zarządzania firmą. Projektodawca zapewnia sale dydaktyczne wyposaŝone w stanowiska komputerowe oraz grę strategiczną Szalona firma (nieodpłatnie). Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 25 godz. (1godz. = 45 min.) Liczba grup: 8 Liczebność grup: 10 os. Termin: styczeń czerwiec 2012 Zadanie 3: CPV usługa szkolenia zawodowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Obsługa urządzeń stolarskich Program szkolenia musi uwzględniać uczestnictwo osób niepełnoletnich i zawierać: - Cześć teoretyczna - zagadnienia z zakresu: dokumentacji technicznych maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, elementy technologii uŝytkowania i obsługi maszyn roboczych i elektronarzędzi, elementy technologii materiałoznawstwo dla stolarza, elementy rysunku technicznego, oraz wiedzę na temat nowoczesnych technologii w stolarstwie. - Cześć praktyczna szkolenia powinna obejmować naukę wykonywania podstawowych operacji technologicznych na stacjonarnych maszynach do obróbki z drewna; opracowanie procesu technologicznego montaŝu zestawu meblowego i podzespołów konstrukcyjnych (z zachowaniem przepisów bhp); klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich godzin szkoleniowych. Zmawiający udostępni następujące maszyny stolarskie: wiertarkę wielowrzecionową, ukośnicę, okleiniarkę. Celem zajęć praktycznych powinno być wykonanie określonego dzieła stolarskiego w kaŝdej grupie szkoleniowej (np. biurka, szafko regału). Materiały na część praktyczną dostarczy Wykonawca. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 30 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 10 os. Termin realizacji: luty marzec 2012 Zadanie 4. CPV usługa szkolenia komputerowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Komputerowe projektowanie mebli kuchennych i zabudów meblowych Zakres tematyczny: aranŝacja wnętrz, wizualizacja projektów, modelowanie pojedynczych mebli i zestawów meblowych, wykorzystanie bibliotek wzorów mebli akcesoriów meblowych i materiałów, opracowywanie ofert i wyceny projektów. Szkolenie ma być oparte na programie Cad 3

4 Kuchnie Max (wersja edukacyjne). Zamawiający udostępni wykonawcy salę dydaktyczną wyposaŝoną w 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Cad Kuchnie Max (nieodpłatnie). KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 8 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 10 os. Termin: listopad grudzień 2011 Zadanie 5. CPV usługa szkolenia zawodowe Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Sztukateria wnętrz i elewacji budowlanych Program szkolenia musi uwzględniać uczestnictwo osób niepełnoletnich i zawierać: - część teoretyczna: elementy podstaw architektury, rysunek i kompozycja; dokumentacja techniczna; technologia sztukatorstwa; bezpieczeństwo i higiena pracy - część praktyczna- z wykorzystaniem metod: pokazu z wyjaśnieniem i instruktaŝem oraz ćwiczenia praktyczne, których celem ma być przygotowanie i wykonanie elementów sztukatorskich wnętrza na powierzchni wyznaczonej przez Zamawiającego. Zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich godzin szkoleniowych. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń i do wykonanie pracy końcowej (praca końcowa w jednej grupie 6m² powierzchni) i urządzenia niezbędne do wykonania prac praktycznych. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 40 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 15 os. Termin: styczeń kwiecień 2012 Szkolenie 6. CPV usługa szkolenia komputerowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Autocad podstawy Zakres tematyczny: podstawy systemów CAD w budownictwie (wymagania sprzętowe, rodzaje oprogramowania); podstawowe pojęcia; budowa szablonu - podstawowe komendy; konfiguracja programu - przygotowanie do tworzenia rysunków, tworzenie rysunków - podstawowe komendy i elementy; modyfikacja rysunków (korzystanie z warstw, wymiarowanie, tworzenie bloków, obróbka, biblioteki, formaty plików); moduły specjalistyczne wydruki. Szkolenie ma być oparty na programie Autodesk Designe Academy 2012 (wersja edukacyjne). Zamawiający udostępni wykonawcy salę dydaktyczną wyposaŝoną w 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Autodesk Designe Academy 2012 (nieodpłatnie). KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. 4

5 Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 24 godziny (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 4 Liczba uczestników w grupie: 15 os. Termin: listopad grudzień 2011 (2 grupy); luty marzec 2012 (2 grupy) Zadanie 7. CPV usługa szkolenia zawodowe Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Techniki układania kostki brukowej i galanterii betonowej Program szkolenia musi uwzględniać uczestnictwo osób niepełnoletnich i zawierać: - część teoretyczną: materiałoznawstwo; technologię robót brukarskich, wykorzystanie maszyn i narzędzi do wykonywania robót brukarskich; przepisy BHP; zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót; techniki układania podkładu pod bruk, techniki wykonywania robót brukarskich oraz nawierzchni mozaikowych. - część praktyczne- z wykorzystaniem metod: pokazu z wyjaśnieniem i instruktaŝem oraz ćwiczenia praktyczne, których celem ma być przygotowanie i ułoŝenie mozaiki z kostki brukowej na powierzchni wyznaczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń i na wykonanie pracy końcowej ( praca końcowa w jednej grupie 6m² powierzchni) i urządzenia niezbędne do wykonania prac praktycznych (min. gilotyna, szlifierki kątowe z tarczą diamentową, zagęszczarka lekka i cięŝka i pozostałe narzędzia drobne). Zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich godzin szkoleniowych. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 40 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 15 os. Termin: styczeń kwiecień Szczegółowe harmonogramy poszczególnych szkoleń zostaną ustalone po konsultacji z Zamawiającym. 4. Przed kaŝdym szkoleniem odbędzie się spotkanie organizacyjne w siedzibie zamawiającego. Uczestnikami spotkania będą: uprawniony przedstawiciel jednostki szkolącej, uczestnicy szkolenia, przedstawiciele zamawiającego. 5. Szkolenia muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wg ramowych programów szkoleń opracowanych przez Wykonawcę i przedstawionych do akceptacji zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego szkolenia. 5

6 6. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Zamawiającego (nieodpłatnie), po zajęciach szkolnych uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od Zamawiający dopuszcza organizację części praktycznej szkolenia w soboty, nie dłuŝej jednak niŝ 6 godzin zegarowych. Godzina szkoleniowa wynosi 45 min. zajęć oraz 15 - minutową przerwę ustalaną w sposób elastyczny przez Wykonawcę poszczególnych szkoleń po konsultacji z uczestnikami szkoleń. 7. W trakcie przerwy kaŝdy uczestnik otrzyma: napój (np. herbata lub zimny napój w zaleŝności od pogody) oraz kanapkę (np. bulkę z serem, wędliną) lub bułkę słodką. Jeśli zajęcia będą odbywać dłuŝej niŝ 4 godziny zegarowe Wykonawca zapewni uczestnikom gorący posiłek. 8. Na potrzebę prawidłowej realizacji szkoleń (w części teoretycznej) odbywających się w siedzibie Zamawiającego, zamawiający udostępni poszczególnym Wykonawcom sprzęt IT (pracownię komputerową, projektor multimedialny i ekran) nieodpłatnie po wcześniejszym ustaleniu. 9. Wykonawcy posiadający własny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych poświadczają ten fakt w formie zapisu w zał. nr 6 do niniejszej specyfikacji w kolumnie uwagi w brzmieniu sprzęt własny. W przypadku dołączenia do oferty umów wynajmu/dzierŝawy sprzętu na czas trwania szkolenia Wykonawca musi zamieścić w zał. nr 6 do siwz w kolumnie uwagi zapis wynajem. 10. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo POKL, logo EFS, emblemat Unii Europejskiej, logo Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz informacje o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, prezentacje multimedialne, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej wizualizacji szkolenia z określeniem nazwy szkolenia oraz nazwy zamawiającego i źródła finansowania podczas trwania szkoleń (m. in. materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych) 11. Wykonawca musi zapewnić kaŝdemu uczestnikowi szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości, mogą to być np. kserokopie treści przekazywanych w trakcie zajęć teoretycznych. Materiały te naleŝy opatrzyć logo PO KL oraz Unii Europejskiej zgodnie ze wskazaniami zamawiającego. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Materiały piśmiennicze dla uczestników poszczególnych szkoleń zapewni Zamawiający. 12. Wykonawca musi wyznaczyć w Wykazie osób które będą wykonywać zamówienie osobę, która będzie kierownikiem koordynatorem kursu. Osoba ta musi pozostać w kontakcie 6

7 telefonicznym w czasie odbywania zajęć. Kierownikiem - koordynatorem moŝe być wykładowca prowadzący zajęcia na kursie. W Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie naleŝy uwzględnić ten fakt (zał. nr 5 do niniejszej specyfikacji). Po stronie Zamawiającego zostanie wyznaczona osoba, która zajmie się koordynacją szkoleń odbywających się w siedzibie zamawiającego. 13. Wykonawcy zobowiązani są wydać, wystawione imiennie dla kaŝdego z uczestników szkolenia zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu za pokwitowaniem odbioru na liście. Kopie zaświadczeń wystawionych uczestnikom szkoleń oraz imienny wykaz osób, które uczestniczyły w danym szkoleniu Wykonawcy przekaŝą zamawiającemu w ciągu 4 dni roboczych po przeprowadzeniu danego szkolenia. 14. Wykonawcy zapewnią moŝliwość wglądu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom kontrolującym prawidłową realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. III. Oferty częściowe i wariantowe 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość podziału zamówienia na 7 części, tj. zadań/szkoleń, z których kaŝde moŝe stanowić oddzielne zamówienie. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. IV. Zlecanie robót podwykonawcom Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. wykonawca winien wskazać w ofercie załącznik 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi z pracami wykonanymi samodzielnie. V. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. VII. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2012 r. 7

8 VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie rozumiane jako naleŝyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, polegającą na przeprowadzeniu szkolenia podobnego tematycznie do przedmiotu zamówienia. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania osobą /osobami posiadającą/ posiadającymi : Do Nazwa szkolenia Zadania: 1. Równość szans kobiet i męŝczyzn 2. Jak załoŝyć i prowadzić własną działalność gospodarczą Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia. Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze (ekonomia, rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem lub pokrewne) i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia 3. Obsługi urządzeń stolarskich Część teoretyczna: Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część praktyczna: wykształcenie minimum średnie w zawodzie stolarza oraz tytuł mistrza w zawodzie, uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń 4. Komputerowe Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, 8

9 projektowanie mebli kuchennych i zabudów meblowych 5. Sztukateria wnętrz i elewacji budowlanych 6. Autocad podstawy 7. Techniki układania kostki brukowej i galanterii betonowej udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia oraz znające cadowskie programy do projektowania mebli. Część teoretyczna: Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część praktyczna: wykształcenie minimum średnie w zawodzie murarz lub sztukator oraz tytuł mistrza w zawodzie, uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze informatyczne i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część teoretyczna: Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część praktyczna: wykształcenie minimum średnie w zawodzie brukarz lub pokrewnym oraz tytuł mistrza w zawodzie, uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń Wykonawca w chwili przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował sprzętem budowlano technicznym (parkiem maszynowym) niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia kaŝdego szkolenia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: - na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy (art. 24 ust. 2 ustawy Pzp): a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 9

10 przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp; c. złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeŝeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy Pzp; c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania oferty; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Ocena spełniania warunków, opisanych w ppkt 1, 2, zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt X ppkt 2, 3 i 6 oraz 4 i 5 (o ile dotyczy). Wykonawcy zobowiązany jest wykazać spełnianie tych warunków, nie później niŝ na dzień składania ofert. 10

11 IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŝników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. KaŜdy z podmiotów występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne), kaŝdy podmiot musi złoŝyć: a) oddzielnie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 3 lit. a), b) łącznie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 1, 2 lit. a), b), c) oraz ppkt 4 i 5. X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV siwz: 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz, Wymagana forma dokumentu oryginał b) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do siwz, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie, Wymagana forma dokumentów: - wykaz usług oryginał, 11

12 - dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 lit. i) siwz c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz potwierdzeniem wykształcenia właściwego dla prowadzonego szkolenia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w momencie realizacji zamówienia. Wymagana forma dokumentu oryginał d) wykaz sprzętu, który będzie do dyspozycji lub w posiadaniu Wykonawcy w chwili realizacji zamówienia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do siwz. Wymagana forma dokumentu oryginał 3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz. Wymagana forma dokumentu oryginał 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich, tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów. Wymagana forma dokumentu - oryginał 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 6. Podpisany wzór umowy załącznik nr 7 Wymagana forma dokumentu - oryginał XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub elektroniczna. fax:

13 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub elektronicznie, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŝy kierować na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Kielce tel.: fax: W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: JeŜeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a takŝe niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w pkt I niniejszej siwz oraz na stronie internetowej: 13

14 XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. w zakresie przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko: Agnieszka śak stanowisko: Koordynator Projektu tel.: , w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz do w tytule wiadomości koniecznie: przetarg realizacja projektu Nowoczesny budowlaniec XIII. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIV. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wymogi formalne: a) Oferta moŝe obejmować całość zamówienia tj. zadania 1-7 lub dowolną ilość zadań i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej siwz. b) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w siwz w pkt X ppkt 2, 3 i 6 oraz w ppkt 4 i 5 (o ile dotyczy). c) Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz. d) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. e) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. f) Zamawiający uznaje, Ŝe podpisem jest: złoŝony własnoręcznie znak, z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŝeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego. 14

15 g) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, równieŝ te złoŝone na załącznikach do niniejszej siwz muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upowaŝnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 1f). h) KaŜda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. i) Kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt X ppkt 5 siwz, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przez upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 1f). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy, w sposób wskazany w ppkt 1f). j) Dokument wymieniony w pkt X ppkt 5 siwz musi być załączony w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr189, poz ze zm.) dopuszcza się złoŝenie kopii powyŝszego dokumentu poświadczonej przez notariusza. k)w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron). l) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 2. Opakowanie oferty a) Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemoŝliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. b) Opakowanie musi zostać opatrzone: - adresem Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Sekretariat Ul. Jagiellońska Kielce - napisem: Oferta na Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych zawodowych z branŝy budowlanej dla uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej nr 6 wchodzącej w 15

16 skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - adresem wykonawcy: (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu lub podobnym napisem dostatecznie wyróŝniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyŝszy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyŝszych adnotacji Wykonawcy moŝe być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz. 3. Zmiana i wycofanie oferty a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną ofertę. b) Zmiany dokonuje się przez złoŝenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złoŝony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upowaŝnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych r 1, Sekretariat Ul. Jagiellońska 90, Kielce 2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 9:30. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Ul. Jagiellońska 90, Kielce pok. nr 7 w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest jawne. 16

17 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć sfinansowanie zamówienia. 5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny za przeprowadzenie szkoleń będących przedmiotem zamówienia. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca w formularzu oferty poda, w zakresie obejmującym poszczególne części zamówienia: a) Łączną cenę brutto (z VAT) szkolenia (jako iloczyn ilości grup i ceny jednostkowej za przeszkolenie 1 grupy w danym rodzaju szkolenia). b) Jednostkową cenę brutto (z VAT) za przeszkolenie 1 grupy uczestników w danym rodzaju szkolenia ( jako iloczyn ilości osób w grupie i ceny jednostkowej brutto (z VAT) za przeszkolenie 1 uczestnika w danym rodzaju szkolenia). c) Jednostkową cenę brutto (z VAT) za przeszkolenie 1 uczestnika w danym rodzaju szkolenia, o realizację którego się ubiega. 3. Zmniejszenie przez zamawiającego planowanej ilości osób objętych szkoleniem lub planowanej ilości grup szkoleniowych, w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości ceny podanej w ofercie za realizację danego zadania nie uprawnia wykonawcy do Ŝądania dalszych zamówień lub wypłacenia w całości ceny podanej w ofercie. Wykonawca natomiast otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość usług w okresie obowiązywania umowy, wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie. 4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5. Oferowane ceny za wykonanie szkoleń muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do naleŝytego zrealizowania całego planowanego przedmiotu zamówienia. 6. Oferowane ceny za wykonanie poszczególnych zadań winny być podane cyfrowo i słownie w formularzu oferty wraz z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN). XIX. Kryteria i sposób oceny ofert 1.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty na dane zadanie: 17

18 90% - cena 10% - doświadczenie 2. Sposób oceny ofert a) Cena 90% Ilość punktów dla kaŝdej oferty na dane zadanie w kryterium cena zostanie wyliczona wg poniŝszego wzoru: C min. C = x 90 % C bad. 1 % - 1 punkt gdzie: C ilość punktów oferty badanej w kryterium cena C min. cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. cena oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium moŝna otrzymać 90 pkt b) Doświadczenie 10 % Zamawiający dokona oceny wykonawców na podstawie ilości wykonanych i udokumentowanych usług wymienionych w Wykazie osób (Załącznik nr 5 do siwz). Za 25 godzin przeprowadzonych szkoleń przez wykładowców wymaganych w warunkach udziału w postępowaniu w danym zadaniu (pkt VIII ppkt 1c) wykonawca otrzyma 2 punkty. Za kaŝde dodatkowe 25 godz. szkoleń powyŝej wymaganych 25 w danym zadaniu wykonawca otrzyma 1 punkt. Ilość punktów dla kaŝdej oferty na dane zadanie w kryterium doświadczenie wykonawcy zostanie wyliczona w następujący sposób: Liczba godzin szkoleń przeprowadzonych Waga elementu kryterium przez wykładowców 25 2 pkt pkt pkt pkt 101 i więcej 10 pkt gdzie 1 % - 1 punkt Jeśli ocenie będzie podlegać więcej niŝ jeden wykładowca zostanie wyciągnięta średnia dla danego zadania. Maksymalnie w tym kryterium moŝna otrzymać 10 pkt. 18

19 Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w danym zadaniu zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeŝeniem ppkt Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 5c). 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień, lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta na dane zadanie zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8. JeŜeli nie moŝna wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niŝszą ceną. XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszych oferty na poszczególne części, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano na dane zadanie, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i 19

20 nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp lub ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 lit. a, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1 lit. a), na stronie internetowej: ww.zsp1-kielce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej siwz. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) złoŝenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeŝeli taka konieczność zaistnieje - okazania ich pełnomocnictw - wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, b) dostarczenia dokumentu potwierdzającego, w zaleŝności od formy prawnej firmy, sposób reprezentacji Wykonawcy tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, c) przedłoŝenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). 4. Termin i miejsce podpisania umowy Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcami poszczególnych części zamówienia, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w ppkt Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do siwz. XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy 1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do siwz. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w 10 wzoru umowy. 20

21 XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 do siwz - Formularz oferty Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik nr 3 do siwz Załącznik nr 4 do siwz Załącznik nr 5 do siwz Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 7 do siwz - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - Wykaz wykonanych usług - Wykaz osób Wykaz sprzętu - Wzór umowy 21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: WW/271/2/PN/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Usługę przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Usługę przeprowadzenia studiów podyplomowych dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku Nr postępowania: 3/2013/SPPW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę przeprowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Obsługa urządzeń na stanowisku sprzedawcy

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Obsługa urządzeń na stanowisku sprzedawcy PUPIIA-MG-271-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/65/SOO//2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Aktywność, współpraca, integracja, drogą do osiągnięcia Ŝyciowej samodzielności Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PROJEKT OPOLSKIE W INTERNECIE OBYWATEL BLISKI ADMINISTRACJI WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Numer ogłoszenia: 98727-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawa komputerów dla Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 ZAMAWIAJĄCY KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYśSZA W JELENIEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.042.4.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: USŁUGĘ EDUKACYJNĄ POLEGAJĄCĄ NA PRZEPROWADZENIU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZP/380/34/2011 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest

Znak sprawy: SZP/380/34/2011 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2000 Znak sprawy: SZP/380/34/2011 Łańcut dnia 27.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę wyposaŝenia do zajęć z kosmetyki, masaŝu, zagadnień farmaceutycznych, zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y : MUZEUM NARODOWE W KIELCACH. A d r e s : 2 5-0 1 0 K i e l c e, P l. Z a m k o w y 1

Z A M A W I A J Ą C Y : MUZEUM NARODOWE W KIELCACH. A d r e s : 2 5-0 1 0 K i e l c e, P l. Z a m k o w y 1 Z A M A W I A J Ą C Y : MUZEUM NARODOWE W KIELCACH A d r e s : 2 5-0 1 0 K i e l c e, P l. Z a m k o w y 1 T e l. : ( 0 4 1 ) 3 4-4 4 0-1 4, F a x. : ( 0 4 1 ) 3 4-4 8 2-6 1 _ Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP/22/IPP/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 15 000 000,00 ZŁ (postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZP/7/2015. Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu CZMP

ZP/7/2015. Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu CZMP Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/7/2015 Dostawa zestawów komputerowych dla Instytutu CZMP Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 LEGIONOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAK OPS/KG/341-21/12

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 LEGIONOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAK OPS/KG/341-21/12 ZAMAWIAJĄCY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Aleja 3 Maja 28 05-120 LEGIONOWO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZNAK OPS/KG/341-21/12 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wiślica, dnia 25.02.2015 roku. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2015. Nazwa zadania: Wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Projekt PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH, CATERINGOWYCH I UBEZPIECZENIA PODCZAS WARSZTATÓW W DOMU AUTONOMICZNYM W PODZAMCZU K. CHĘCIN REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. PWP MÓJ NOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 80-233 Gdańsk ul.g.narutowicza 11/12 Strona internetowa: www.dzp.pg.gda.pl Nr postępowania ZP/508 /008/U/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA *SIWZ*

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA *SIWZ* ZATWIERDZAM: podpis: Z-ca Dyrektora (-) Mariusz Górka data: 06.08.2013 r. Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu ul. Wrocławska 24 45-701 Opole tel./faks 77 4511691

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo