SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niŝszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP na przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach projektu Nowoczesny budowlaniec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 1

2 I. Zamawiający Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul Jagiellońska Kielce Numer telefonu: , fax adres strony internetowej: zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); cyt. dalej jako: Pzp. II. Przedmiot zamówienia 1. Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 7 zadań: Zadanie 1: CPV usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i męŝczyzn Zakres tematyczny: zasada równości szans płci; mity równości płci; strategiczne cele na rzecz równości; bariery równości płci. Zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej: 2 godz. (1godz.=45min) Liczba grup: 4 Liczebność grup: 20 os. Termin realizacji: listopad grudzień 2011 Zadanie 2. CPV usługa szkoleniowa w dziedzinie rozwoju osobistego Organizacja i przeprowadzenie warsztatów zajęciowych Jak załoŝyć i prowadzić własną działalność gospodarczą Zakres tematyczny: zagadnienia niezbędne do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej; rozliczenia wobec ZUS i US; biznes plan; zarządzanie własną firmą; marketing oraz księgowość małych firm. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach. 2

3 Zajęcia będą prowadzone przy wykorzystaniu gry symulacyjnej z zakresu zarządzania firmą. Projektodawca zapewnia sale dydaktyczne wyposaŝone w stanowiska komputerowe oraz grę strategiczną Szalona firma (nieodpłatnie). Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 25 godz. (1godz. = 45 min.) Liczba grup: 8 Liczebność grup: 10 os. Termin: styczeń czerwiec 2012 Zadanie 3: CPV usługa szkolenia zawodowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Obsługa urządzeń stolarskich Program szkolenia musi uwzględniać uczestnictwo osób niepełnoletnich i zawierać: - Cześć teoretyczna - zagadnienia z zakresu: dokumentacji technicznych maszyn roboczych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, elementy technologii uŝytkowania i obsługi maszyn roboczych i elektronarzędzi, elementy technologii materiałoznawstwo dla stolarza, elementy rysunku technicznego, oraz wiedzę na temat nowoczesnych technologii w stolarstwie. - Cześć praktyczna szkolenia powinna obejmować naukę wykonywania podstawowych operacji technologicznych na stacjonarnych maszynach do obróbki z drewna; opracowanie procesu technologicznego montaŝu zestawu meblowego i podzespołów konstrukcyjnych (z zachowaniem przepisów bhp); klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich godzin szkoleniowych. Zmawiający udostępni następujące maszyny stolarskie: wiertarkę wielowrzecionową, ukośnicę, okleiniarkę. Celem zajęć praktycznych powinno być wykonanie określonego dzieła stolarskiego w kaŝdej grupie szkoleniowej (np. biurka, szafko regału). Materiały na część praktyczną dostarczy Wykonawca. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 30 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 10 os. Termin realizacji: luty marzec 2012 Zadanie 4. CPV usługa szkolenia komputerowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Komputerowe projektowanie mebli kuchennych i zabudów meblowych Zakres tematyczny: aranŝacja wnętrz, wizualizacja projektów, modelowanie pojedynczych mebli i zestawów meblowych, wykorzystanie bibliotek wzorów mebli akcesoriów meblowych i materiałów, opracowywanie ofert i wyceny projektów. Szkolenie ma być oparte na programie Cad 3

4 Kuchnie Max (wersja edukacyjne). Zamawiający udostępni wykonawcy salę dydaktyczną wyposaŝoną w 10 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Cad Kuchnie Max (nieodpłatnie). KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 8 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 10 os. Termin: listopad grudzień 2011 Zadanie 5. CPV usługa szkolenia zawodowe Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Sztukateria wnętrz i elewacji budowlanych Program szkolenia musi uwzględniać uczestnictwo osób niepełnoletnich i zawierać: - część teoretyczna: elementy podstaw architektury, rysunek i kompozycja; dokumentacja techniczna; technologia sztukatorstwa; bezpieczeństwo i higiena pracy - część praktyczna- z wykorzystaniem metod: pokazu z wyjaśnieniem i instruktaŝem oraz ćwiczenia praktyczne, których celem ma być przygotowanie i wykonanie elementów sztukatorskich wnętrza na powierzchni wyznaczonej przez Zamawiającego. Zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich godzin szkoleniowych. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń i do wykonanie pracy końcowej (praca końcowa w jednej grupie 6m² powierzchni) i urządzenia niezbędne do wykonania prac praktycznych. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 40 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 15 os. Termin: styczeń kwiecień 2012 Szkolenie 6. CPV usługa szkolenia komputerowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Autocad podstawy Zakres tematyczny: podstawy systemów CAD w budownictwie (wymagania sprzętowe, rodzaje oprogramowania); podstawowe pojęcia; budowa szablonu - podstawowe komendy; konfiguracja programu - przygotowanie do tworzenia rysunków, tworzenie rysunków - podstawowe komendy i elementy; modyfikacja rysunków (korzystanie z warstw, wymiarowanie, tworzenie bloków, obróbka, biblioteki, formaty plików); moduły specjalistyczne wydruki. Szkolenie ma być oparty na programie Autodesk Designe Academy 2012 (wersja edukacyjne). Zamawiający udostępni wykonawcy salę dydaktyczną wyposaŝoną w 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Autodesk Designe Academy 2012 (nieodpłatnie). KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. 4

5 Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 24 godziny (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 4 Liczba uczestników w grupie: 15 os. Termin: listopad grudzień 2011 (2 grupy); luty marzec 2012 (2 grupy) Zadanie 7. CPV usługa szkolenia zawodowe Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Techniki układania kostki brukowej i galanterii betonowej Program szkolenia musi uwzględniać uczestnictwo osób niepełnoletnich i zawierać: - część teoretyczną: materiałoznawstwo; technologię robót brukarskich, wykorzystanie maszyn i narzędzi do wykonywania robót brukarskich; przepisy BHP; zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót; techniki układania podkładu pod bruk, techniki wykonywania robót brukarskich oraz nawierzchni mozaikowych. - część praktyczne- z wykorzystaniem metod: pokazu z wyjaśnieniem i instruktaŝem oraz ćwiczenia praktyczne, których celem ma być przygotowanie i ułoŝenie mozaiki z kostki brukowej na powierzchni wyznaczonej przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni materiały do ćwiczeń i na wykonanie pracy końcowej ( praca końcowa w jednej grupie 6m² powierzchni) i urządzenia niezbędne do wykonania prac praktycznych (min. gilotyna, szlifierki kątowe z tarczą diamentową, zagęszczarka lekka i cięŝka i pozostałe narzędzia drobne). Zajęcia praktyczne muszą stanowić co najmniej 30% wszystkich godzin szkoleniowych. KaŜdy uczestnik otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu zawierające tematykę zajęć. Liczba godzin dla 1 grupy szkoleniowej: 40 godzin (1 godz.=45 min.) Liczba grup: 2 Liczba uczestników w grupie: 15 os. Termin: styczeń kwiecień Szczegółowe harmonogramy poszczególnych szkoleń zostaną ustalone po konsultacji z Zamawiającym. 4. Przed kaŝdym szkoleniem odbędzie się spotkanie organizacyjne w siedzibie zamawiającego. Uczestnikami spotkania będą: uprawniony przedstawiciel jednostki szkolącej, uczestnicy szkolenia, przedstawiciele zamawiającego. 5. Szkolenia muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz wg ramowych programów szkoleń opracowanych przez Wykonawcę i przedstawionych do akceptacji zamawiającemu najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem danego szkolenia. 5

6 6. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w budynku Zamawiającego (nieodpłatnie), po zajęciach szkolnych uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach od Zamawiający dopuszcza organizację części praktycznej szkolenia w soboty, nie dłuŝej jednak niŝ 6 godzin zegarowych. Godzina szkoleniowa wynosi 45 min. zajęć oraz 15 - minutową przerwę ustalaną w sposób elastyczny przez Wykonawcę poszczególnych szkoleń po konsultacji z uczestnikami szkoleń. 7. W trakcie przerwy kaŝdy uczestnik otrzyma: napój (np. herbata lub zimny napój w zaleŝności od pogody) oraz kanapkę (np. bulkę z serem, wędliną) lub bułkę słodką. Jeśli zajęcia będą odbywać dłuŝej niŝ 4 godziny zegarowe Wykonawca zapewni uczestnikom gorący posiłek. 8. Na potrzebę prawidłowej realizacji szkoleń (w części teoretycznej) odbywających się w siedzibie Zamawiającego, zamawiający udostępni poszczególnym Wykonawcom sprzęt IT (pracownię komputerową, projektor multimedialny i ekran) nieodpłatnie po wcześniejszym ustaleniu. 9. Wykonawcy posiadający własny sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych poświadczają ten fakt w formie zapisu w zał. nr 6 do niniejszej specyfikacji w kolumnie uwagi w brzmieniu sprzęt własny. W przypadku dołączenia do oferty umów wynajmu/dzierŝawy sprzętu na czas trwania szkolenia Wykonawca musi zamieścić w zał. nr 6 do siwz w kolumnie uwagi zapis wynajem. 10. Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logo POKL, logo EFS, emblemat Unii Europejskiej, logo Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego oraz informacje o realizowaniu szkolenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wszystkich dokumentach związanych z organizacją szkolenia takich jak: harmonogram szkolenia, prezentacje multimedialne, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, listy obecności, protokoły z egzaminu itp. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowej wizualizacji szkolenia z określeniem nazwy szkolenia oraz nazwy zamawiającego i źródła finansowania podczas trwania szkoleń (m. in. materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych) 11. Wykonawca musi zapewnić kaŝdemu uczestnikowi szkolenia materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości, mogą to być np. kserokopie treści przekazywanych w trakcie zajęć teoretycznych. Materiały te naleŝy opatrzyć logo PO KL oraz Unii Europejskiej zgodnie ze wskazaniami zamawiającego. Wszystkie te materiały muszą być przygotowane i rozdane uczestnikom szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć. Uczestnicy kwitują odbiór materiałów własnoręcznym podpisem. Oryginał tego pokwitowania Zamawiający otrzyma od Wykonawcy po zakończeniu szkolenia razem z innymi materiałami niezbędnymi do rozliczenia całej usługi. Materiały piśmiennicze dla uczestników poszczególnych szkoleń zapewni Zamawiający. 12. Wykonawca musi wyznaczyć w Wykazie osób które będą wykonywać zamówienie osobę, która będzie kierownikiem koordynatorem kursu. Osoba ta musi pozostać w kontakcie 6

7 telefonicznym w czasie odbywania zajęć. Kierownikiem - koordynatorem moŝe być wykładowca prowadzący zajęcia na kursie. W Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie naleŝy uwzględnić ten fakt (zał. nr 5 do niniejszej specyfikacji). Po stronie Zamawiającego zostanie wyznaczona osoba, która zajmie się koordynacją szkoleń odbywających się w siedzibie zamawiającego. 13. Wykonawcy zobowiązani są wydać, wystawione imiennie dla kaŝdego z uczestników szkolenia zaświadczenia o uczestnictwie w danym szkoleniu za pokwitowaniem odbioru na liście. Kopie zaświadczeń wystawionych uczestnikom szkoleń oraz imienny wykaz osób, które uczestniczyły w danym szkoleniu Wykonawcy przekaŝą zamawiającemu w ciągu 4 dni roboczych po przeprowadzeniu danego szkolenia. 14. Wykonawcy zapewnią moŝliwość wglądu do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją zamówienia Zamawiającemu oraz wszelkim instytucjom kontrolującym prawidłową realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. III. Oferty częściowe i wariantowe 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość podziału zamówienia na 7 części, tj. zadań/szkoleń, z których kaŝde moŝe stanowić oddzielne zamówienie. 2. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. IV. Zlecanie robót podwykonawcom Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. wykonawca winien wskazać w ofercie załącznik 1 do SIWZ część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców na równi z pracami wykonanymi samodzielnie. V. Zamówienie uzupełniające Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. VII. Termin realizacji zamówienia Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2012 r. 7

8 VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie rozumiane jako naleŝyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę szkoleniową, polegającą na przeprowadzeniu szkolenia podobnego tematycznie do przedmiotu zamówienia. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania osobą /osobami posiadającą/ posiadającymi : Do Nazwa szkolenia Zadania: 1. Równość szans kobiet i męŝczyzn 2. Jak załoŝyć i prowadzić własną działalność gospodarczą Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia. Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze (ekonomia, rachunkowość, zarządzanie przedsiębiorstwem lub pokrewne) i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia 3. Obsługi urządzeń stolarskich Część teoretyczna: Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część praktyczna: wykształcenie minimum średnie w zawodzie stolarza oraz tytuł mistrza w zawodzie, uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń 4. Komputerowe Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, 8

9 projektowanie mebli kuchennych i zabudów meblowych 5. Sztukateria wnętrz i elewacji budowlanych 6. Autocad podstawy 7. Techniki układania kostki brukowej i galanterii betonowej udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia oraz znające cadowskie programy do projektowania mebli. Część teoretyczna: Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część praktyczna: wykształcenie minimum średnie w zawodzie murarz lub sztukator oraz tytuł mistrza w zawodzie, uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze informatyczne i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część teoretyczna: Osoby posiadające wykształcenie wyŝsze i uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu podanego w SIWZ dotyczącego danego szkolenia Część praktyczna: wykształcenie minimum średnie w zawodzie brukarz lub pokrewnym oraz tytuł mistrza w zawodzie, uprawnienia pedagogiczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe oraz w prowadzeniu szkoleń Wykonawca w chwili przystąpienia do realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował sprzętem budowlano technicznym (parkiem maszynowym) niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia kaŝdego szkolenia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: - na podstawie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy (art. 24 ust. 2 ustawy Pzp): a. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 9

10 przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 lub art. 67 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp; c. złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d. nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeŝeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: a) jest niezgodna z ustawą; b)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŝeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy Pzp; c) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; e) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania oferty; f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; h) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Ocena spełniania warunków, opisanych w ppkt 1, 2, zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt X ppkt 2, 3 i 6 oraz 4 i 5 (o ile dotyczy). Wykonawcy zobowiązany jest wykazać spełnianie tych warunków, nie później niŝ na dzień składania ofert. 10

11 IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłuŝników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. KaŜdy z podmiotów występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) nie moŝe podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne), kaŝdy podmiot musi złoŝyć: a) oddzielnie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 3 lit. a), b) łącznie dokumenty wskazane w pkt X ppkt 1, 2 lit. a), b), c) oraz ppkt 4 i 5. X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 i formie określonej w pkt XV siwz: 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz. Wymagana forma dokumentu - oryginał 2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz, Wymagana forma dokumentu oryginał b) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do siwz, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie, Wymagana forma dokumentów: - wykaz usług oryginał, 11

12 - dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w sposób opisany w pkt XV ppkt 1 lit. i) siwz c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz potwierdzeniem wykształcenia właściwego dla prowadzonego szkolenia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do siwz oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w momencie realizacji zamówienia. Wymagana forma dokumentu oryginał d) wykaz sprzętu, który będzie do dyspozycji lub w posiadaniu Wykonawcy w chwili realizacji zamówienia, wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do siwz. Wymagana forma dokumentu oryginał 3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz. Wymagana forma dokumentu oryginał 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich, tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia tych podmiotów. Wymagana forma dokumentu - oryginał 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 6. Podpisany wzór umowy załącznik nr 7 Wymagana forma dokumentu - oryginał XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub elektroniczna. fax:

13 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu lub elektronicznie, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp). 3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iŝ pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umoŝliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: 5. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania naleŝy kierować na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Kielce tel.: fax: W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej: JeŜeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a takŝe niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w pkt I niniejszej siwz oraz na stronie internetowej: 13

14 XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 1. w zakresie przedmiotu zamówienia: imię i nazwisko: Agnieszka śak stanowisko: Koordynator Projektu tel.: , w dniach pracy od poniedziałku do piątku w godz do w tytule wiadomości koniecznie: przetarg realizacja projektu Nowoczesny budowlaniec XIII. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIV. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XV. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wymogi formalne: a) Oferta moŝe obejmować całość zamówienia tj. zadania 1-7 lub dowolną ilość zadań i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej siwz. b) Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w siwz w pkt X ppkt 2, 3 i 6 oraz w ppkt 4 i 5 (o ile dotyczy). c) Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej siwz. d) KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. e) Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy uŝyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym. f) Zamawiający uznaje, Ŝe podpisem jest: złoŝony własnoręcznie znak, z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeŝeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego moŝna odczytać imię i nazwisko podpisującego. 14

15 g) Formularz oferty, oświadczenia, wykazy, równieŝ te złoŝone na załącznikach do niniejszej siwz muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upowaŝnionego/ych przedstawiciela/i wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 1f). h) KaŜda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę. i) Kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt X ppkt 5 siwz, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przez upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 1f). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upowaŝnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy, w sposób wskazany w ppkt 1f). j) Dokument wymieniony w pkt X ppkt 5 siwz musi być załączony w formie oryginału. Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr189, poz ze zm.) dopuszcza się złoŝenie kopii powyŝszego dokumentu poświadczonej przez notariusza. k)w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, Ŝe nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron). l) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 2. Opakowanie oferty a) Ofertę naleŝy złoŝyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemoŝliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. b) Opakowanie musi zostać opatrzone: - adresem Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Sekretariat Ul. Jagiellońska Kielce - napisem: Oferta na Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych zawodowych z branŝy budowlanej dla uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej nr 6 wchodzącej w 15

16 skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - adresem wykonawcy: (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA) imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu lub podobnym napisem dostatecznie wyróŝniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. c) Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyŝszy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyŝszych adnotacji Wykonawcy moŝe być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej siwz. 3. Zmiana i wycofanie oferty a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złoŝoną ofertę. b) Zmiany dokonuje się przez złoŝenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej siwz, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złoŝony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upowaŝnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane. XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych r 1, Sekretariat Ul. Jagiellońska 90, Kielce 2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 9:30. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Ul. Jagiellońska 90, Kielce pok. nr 7 w dniu 18 listopada 2011 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest jawne. 16

17 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć sfinansowanie zamówienia. 5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny za przeprowadzenie szkoleń będących przedmiotem zamówienia. XVII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca w formularzu oferty poda, w zakresie obejmującym poszczególne części zamówienia: a) Łączną cenę brutto (z VAT) szkolenia (jako iloczyn ilości grup i ceny jednostkowej za przeszkolenie 1 grupy w danym rodzaju szkolenia). b) Jednostkową cenę brutto (z VAT) za przeszkolenie 1 grupy uczestników w danym rodzaju szkolenia ( jako iloczyn ilości osób w grupie i ceny jednostkowej brutto (z VAT) za przeszkolenie 1 uczestnika w danym rodzaju szkolenia). c) Jednostkową cenę brutto (z VAT) za przeszkolenie 1 uczestnika w danym rodzaju szkolenia, o realizację którego się ubiega. 3. Zmniejszenie przez zamawiającego planowanej ilości osób objętych szkoleniem lub planowanej ilości grup szkoleniowych, w liczbie nie powodującej osiągnięcia w całości ceny podanej w ofercie za realizację danego zadania nie uprawnia wykonawcy do Ŝądania dalszych zamówień lub wypłacenia w całości ceny podanej w ofercie. Wykonawca natomiast otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość usług w okresie obowiązywania umowy, wyliczoną w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie. 4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianom. 5. Oferowane ceny za wykonanie szkoleń muszą zawierać wszelkie koszty niezbędne do naleŝytego zrealizowania całego planowanego przedmiotu zamówienia. 6. Oferowane ceny za wykonanie poszczególnych zadań winny być podane cyfrowo i słownie w formularzu oferty wraz z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN). XIX. Kryteria i sposób oceny ofert 1.Kryteria, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty na dane zadanie: 17

18 90% - cena 10% - doświadczenie 2. Sposób oceny ofert a) Cena 90% Ilość punktów dla kaŝdej oferty na dane zadanie w kryterium cena zostanie wyliczona wg poniŝszego wzoru: C min. C = x 90 % C bad. 1 % - 1 punkt gdzie: C ilość punktów oferty badanej w kryterium cena C min. cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu C bad. cena oferty badanej Maksymalnie w tym kryterium moŝna otrzymać 90 pkt b) Doświadczenie 10 % Zamawiający dokona oceny wykonawców na podstawie ilości wykonanych i udokumentowanych usług wymienionych w Wykazie osób (Załącznik nr 5 do siwz). Za 25 godzin przeprowadzonych szkoleń przez wykładowców wymaganych w warunkach udziału w postępowaniu w danym zadaniu (pkt VIII ppkt 1c) wykonawca otrzyma 2 punkty. Za kaŝde dodatkowe 25 godz. szkoleń powyŝej wymaganych 25 w danym zadaniu wykonawca otrzyma 1 punkt. Ilość punktów dla kaŝdej oferty na dane zadanie w kryterium doświadczenie wykonawcy zostanie wyliczona w następujący sposób: Liczba godzin szkoleń przeprowadzonych Waga elementu kryterium przez wykładowców 25 2 pkt pkt pkt pkt 101 i więcej 10 pkt gdzie 1 % - 1 punkt Jeśli ocenie będzie podlegać więcej niŝ jeden wykładowca zostanie wyciągnięta średnia dla danego zadania. Maksymalnie w tym kryterium moŝna otrzymać 10 pkt. 18

19 Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w danym zadaniu zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeŝeniem ppkt Zamawiający poprawia w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 5c). 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień, lub jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, Ŝe oferta na dane zadanie zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8. JeŜeli nie moŝna wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niŝszą ceną. XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszych oferty na poszczególne części, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano na dane zadanie, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i 19

20 nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp lub ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 lit. a, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 1 lit. a), na stronie internetowej: ww.zsp1-kielce.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt I niniejszej siwz. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) złoŝenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeŝeli taka konieczność zaistnieje - okazania ich pełnomocnictw - wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, b) dostarczenia dokumentu potwierdzającego, w zaleŝności od formy prawnej firmy, sposób reprezentacji Wykonawcy tj. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, c) przedłoŝenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy). 4. Termin i miejsce podpisania umowy Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcami poszczególnych części zamówienia, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w ppkt Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do siwz. XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy 1. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 7 do siwz. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w 10 wzoru umowy. 20

21 XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 do siwz - Formularz oferty Załącznik nr 2 do siwz - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Załącznik nr 3 do siwz Załącznik nr 4 do siwz Załącznik nr 5 do siwz Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 7 do siwz - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp - Wykaz wykonanych usług - Wykaz osób Wykaz sprzętu - Wzór umowy 21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i

kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz.472 z późn. zm.) i Page 1 of 6 Gołdap: Szkolenie dla 20 osób bezrobotnych pn. /ABC obsługi komputera i internetu/ Numer ogłoszenia: 107709-2010; data zamieszczenia: 04.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/UR/13/2017 Rzeszów, 23.02.2017r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów Adres strony internetowej Zamawiającego www.ur.edu.pl NIP: 813-32-38-822 REGON: 691560040 adres do

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Zamówienia

Istotne Warunki Zamówienia Istotne Warunki Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 2, 72-010 Police ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGA TELEFONII KOMÓRKOWEJ GSM WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMU ORAZ AKTYWNYCH I SKONFIGUROWANYCH KART SIM DLA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Malowanie 15 klatek schodowych wewnątrz budynków: Żeromskiego 3, Chopina 3 i Chopina 3A.

Malowanie 15 klatek schodowych wewnątrz budynków: Żeromskiego 3, Chopina 3 i Chopina 3A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stąporkowie ul. Sienkiewicza 5/12 26-220 Stąporków tel. 41 37 41 297 e - mail: biuro@smstaporkow.pl II. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

(cyt. dalej jako siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

(cyt. dalej jako siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: S PECYFIKACJA I S TOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (cyt. dalej jako siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Demontaż, załadunek, wywóz i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: CPV Roboty w zakresie naprawy dróg

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: CPV Roboty w zakresie naprawy dróg Gmina Leśniowice, 22-122 Leśniowice tel. (082 ) 567-54-91, fax: ( 082 ) 567-54-94 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sielec CPV

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego

1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego Page 1 of 5 Gołdap: szkolenie pt. Profesjonalne wykorzystanie programów MS Word i MS Excel Numer ogłoszenia: 44619-2010; data zamieszczenia: 01.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 402 / 3 / 2008 Zamawiający: Gospodarstwo Pomocnicze przy Białowieskim Parku Narodowym, 17-230 BiałowieŜa, Park Pałacowy 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (TYTUŁ):

Bardziej szczegółowo

Szydłowiec, 15 marzec 2016 r. Znak sprawy: FSiSR ZAPYTANIE OFERTOWE

Szydłowiec, 15 marzec 2016 r. Znak sprawy: FSiSR ZAPYTANIE OFERTOWE Szydłowiec, 15 marzec 2016 r. Znak sprawy: FSiSR.271.4.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Na podstawie zarządzenia Nr 76/14 Burmistrza Szydłowca z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat adiacenckich

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb naliczania opłat adiacenckich Znak sprawy: GKI.271.14.2013.EZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sporządzanie operatów szacunkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna Znak sprawy: PI.271.13.2012.EZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Sporządzanie operatów szacunkowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Warszawa: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nasz znak: DPS.IV.3710-7/10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 01 grudnia 2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej: SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji Warszawa, dn. 21 października 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 13/POKL.05.04.02-00-818/10 I. Zamawiający Federacja Organizacji SłuŜebnych MAZOWIA ul. śytnia 16/31, 01-014 Warszawa NIP: 521-32-36-580 REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Zamawiający: Gmina Biała Piska ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska - tel. (0-87) 424-13-50, fax. (0-87) 424-13-51 - bip.bialapiska.pl znak sprawy BiRG 3410 8/10 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: SP 341-01/09 Dubeninki 07.12.2009 r. Zatwierdzam: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubeninkach Teresa Ołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA PN. ABC małego biznesu dla potrzeb projektu pn. TWÓJ SUKCES W TWOICH RĘKACH realizowanego przez Powiat Lubelski w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU

p.n.: DOSTAWA I MOTAś SYSTEMU EWAKUACJI I HIGIENIZACJI OSADU M I EJ SK I E P R ZE DS IĘB I OR S TW O W OD OC IĄG ÓW I K AN AL I Z A CJ I S P. Z O. O. W LĘBOR KU UL. PIONIERÓW 2, 84-300 LĘBORK tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZSP Nr 2 341/1/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice,

Bardziej szczegółowo

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Strona 1 Wrocław: Szkolenie z zakresu Zaawansowana obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 338292-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kod PCV : mleko i produkty mleczarskie

Kod PCV : mleko i produkty mleczarskie D-ag-35/353/12/2014 Popkowice dnia 19.05.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia 50369-2012 ; data zamieszczenia: 02.03.2012 SPECYFIKACJA I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) dla Wykonawców biorących udział w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo