REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości"

Transkrypt

1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL/6.2/I/2008) Priorytet VI Rynek Pracy otwarty na wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Definicje 1) Beneficjent Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 24, Kraków, reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Jana Kaziora, Prorektora ds. Nauki działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka z dnia 1 września 2008 roku, zwanym dalej CTT PK (Lider), realizująca projekt Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwości. 2) Partner Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą przy Al. Mickiewicza 30, Kraków reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kamila Kipiela, współpracujące z Beneficjentem w ramach Projektu Start w biznesie -nowe szanse, nowe możliwości, na podstawie Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z dnia 12 czerwca 2008r. 3) Projekt przedsięwzięcie pt. Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwości realizowane przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Centrum

2 Transferu Technologii wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą w Krakowie (30-107), ul. Plac Na Stawach 1, z dnia r. - WUP.OP /08 o dofinansowanie projektu nr WND-POKL /08 pn.: Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości złożonego w konkursie POKL/6.2/I/ ) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Województwo Małopolskie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, Kraków, reprezentowana przez Andrzeja Martynuskę Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 5) Beneficjent Ostateczny (BO) osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: a) Zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu), b) Osoba ucząca się lub kształcąca we wszystkich typach szkół średnich i wyższych bez względu na tryb nauki, c) Osoby posiadające zdolność prawną do założenia działalności gospodarczej w wieku od lat, d) Udokumentowane stałe zamieszkanie w małopolskiej gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców. 6) Dotacja inwestycyjna pomoc finansowa udzielana Beneficjentowi Ostatecznemu Projektu Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez Beneficjenta

3 Ostatecznego działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi PLN (Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego wynoszącego równowartość 15% udzielonego wsparcia). 7) Finansowe wsparcie pomostowe bezpośrednia bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Ostatecznego Projektu Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości w formie co miesięcznych dotacji w wysokości 800 PLN wypłacanych przez okres pierwszych 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe) lub 12 miesięcy (przedłużone wsparcie pomostowe) licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym otrzymania przedmiotowej pomocy jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Beneficjenta Ostatecznego w dniu rejestracji działalności gospodarczej. Beneficjent Ostateczny zobowiąże się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu jej rejestracji. Kryterium przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego będzie działalność w obszarze zaawansowanych technologii. a) Obszary zaawansowanych technologii działalność w obszarach związanych z kierunkami priorytetowymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego , tj. Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym; Infrastruktura techniczna i transport; Ochrona środowiska i krajobrazu; Energetyka odnawialna, Inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi; Technologie i techniki w inżynierii chemicznej, Technologie i techniki w budownictwie, Ochrona zdrowia przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, turystyka; Technologie medyczne, Biologia i biotechnologia, Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji; Technologie i techniki informacyjne.

4 2 Zasady ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji w projekcie Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości realizowanym przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii w konsorcjum partnerskim z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt, o którym mowa w 1 pkt 4 składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmuje: a) Udzielenie wsparcia szkoleniowego w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych (40 godzin wykłady i 20 godzin zajęcia praktyczne), które zakończone zostaną testem wiedzy w zakresie poruszanych tematów. Dodatkowo w ramach zajęć zamykających zostanie dokonana aktualizacja Indywidualnego Planu Wsparcia. Polegać będzie ona na wskazaniu Beneficjentom Ostatecznym 2 modułów, z których osiągnęli najniższe wyniki w teście kończącym wykłady i zajęcia praktyczne. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani będą do wzięcia udziału w indywidualnych zajęciach z zakresu tychże modułów (1 godzina każdy), ponadto sami dokonają wyboru dodatkowych 2 modułów w którym uzyskają łącznie 2 godziny doradztwa indywidualnego. b) Udzielenie wsparcia doradczego dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych, w wymiarze 20 godzin doradztwa w zakresie tworzenia biznes planów (w tym 6 godzin doradztwo grupowe oraz dodatkowe 4 godziny doradztwa według indywidualnego planu wsparcia na zasadach określonych w Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.) Przez doradztwo dla wszystkich Beneficjentów

5 należy rozumieć nieodpłatną pomoc doradczą w zakresie tworzenia biznes planów, w tym: a. doradztwo indywidualne w zakresie: rozwoju cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem, jako element konieczny do wypełnienia Kategorii II Biznes planu, w zakresie Potencjału wnioskodawcy, b. doradztwo indywidualne w zakresie: podstaw prawa handlowego (formy prowadzenia działalności, elementy prawa umów handlowych i prawa cywilnego, pozycja konsumenta w obrocie handlowym, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji), jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Kategorii I Pomysł na biznes analiza marketingowa, w szczególności w zakresie analizy ograniczeń. c. doradztwo indywidualne w zakresie: rejestracja działalności gospodarczej (formalne aspekty działalności gospodarczej, wymogi, dokumenty, procedura) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Identyfikacja działalności gospodarczej, d. doradztwo indywidualne w zakresie: źródła w finansowania (zewn. źródła finansowania, kredyty, pożyczki, mikropożyczki, fundusze strukturalne, venture capital, aniołowie biznesu) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Kategorii III Prognoza finansowa i źródła finansowania, e. doradztwo indywidualne w zakresie: podstawy rachunkowości (zasady prowadzenia rachunkowości działalności gospodarczej, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Kategorii III Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, f. doradztwo indywidualne w zakresie: zobowiązania publiczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (zobowiązania podatkowe i wynikające z zatrudniania osób,

6 formularze) jako element konieczny do wypełniania Biznes planu w zakresie Kategorii II tabela personel oraz Kategorii III - Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia g. doradztwo indywidualne w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem i rozwojem (planowanie rozwoju strategicznego tj. planowanie inwestycji, zarządzanie innowacją, rozwojem zasobów ludzkich) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Opis planowanego przedsięwzięcia, Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia oraz Strategii Przedsiębiorstwa. h. doradztwo indywidualne w zakresie: marketingu (kreowanie marki, pozyskiwanie klientów, promocja) jako element konieczny do wypełniania Biznes planu w zakresie Kategorii I. i. doradztwo indywidualne w zakresie: tworzenia biznes planu jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu, j. doradztwo indywidualne w zakresie: komputerowe wspomaganie działań przedsiębiorstw (oprogramowanie przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie innowacyjności pomysłu, Opisu planowanego przedsięwzięcia, jak również zastosowania narzędzi komputerowych w celu wykonania obliczeń do części finansowej biznes planu Etap drugi obejmuje: a) Wsparcie doradcze (indywidualne) przeznaczone dla osób, które podjęły działalność gospodarczą w ramach projektu. W każdym z dwóch cyklów projektu 25 osób otrzyma pomoc doradczą w wymiarze 4 godzin na osobę miesięcznie przy czym 13 osób otrzyma wsparcie konsultacyjne w okresie 6 miesięcy natomiast 12 osób otrzyma wsparcie konsultacyjne w okresie 12 miesięcy.

7 Szczegółowy podział wsparcia konsultacyjnego zostanie określony w Umowie o udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego, która przedstawiona zostanie do podpisu każdej osobie zakwalifikowanej do udziału projekcie. Wzór wspomnianej umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. b) Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nastąpi na zasadach określonych we wzorze Umowa o udzielenie podstawowego wparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu. c) Udzielenie dotacji inwestycyjnej nastąpi na zasadach określonych we wzorze Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 3 Warunki uczestnictwa 1. Beneficjentem Ostatecznym projektu może zostać - osoba fizyczna spełniająca łącznie warunki: a) Deklaruje chęć rozpoczęcia działalność gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu), b) Jest osobą uczącą się lub kształcącą we wszystkich typach szkół średnich wyższych bez względu na tryb nauki, c) Jest w wieku od lat i posiada zdolność prawną do założenia działalności gospodarczej, d) Mieszka na stałe na terenie małopolskiej gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców. Warunki wymienione w pkt 1 podpunkty od a do d muszą być spełnione na dzień złożenia kompletnego formularza rejestracyjnego.

8 2. Dodatkowo priorytetowo traktowane będą osoby spełniające niżej zamieszczone kryteria: a) Studenci Politechniki Krakowskiej -(waga 1x5pkt) b) Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie -(waga 1x5pkt) c) Kobiety -(waga 3x5pkt) d) Osoby legitymujące się stałym zamieszkaniem na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatu proszowickiego, miechowskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego -(waga 2x5pkt) e) Osoby deklarujące podjęcie działalności gospodarczej na obszarze związanym z kierunkami priorytetowymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego tj. określone w 1 pkt 7a. - (waga 2x5pkt) 3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty w zakresie działalności gospodarczej: a. w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b. związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; c. związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,

9 w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutację do projektu prowadzą osoby realizujące projekt z ramienia Beneficjenta oraz Partnerów. 2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta: Dokument nosi nazwę: FORMULARZ REJESTRACJI Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości. Po jego wypełnieniu i wydrukowaniu BO dostarcza osobiście na adresy Biur Projektu lub za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Biura Projektów prowadzone są przez: a) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków Budynek "Aresztu" b) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Reymonta 17, Kraków Niski parter, przewiązka między budynkami 1-2 c) Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. ul. Prądnicka 80, Kraków Budynek administracyjny nr 1 3. Każda osoba rejestrująca się na stronie może dokonać tylko jednorazowego zgłoszenia. W przypadku wielokrotnej rejestracji pod uwagę będzie brana pierwsza rejestracja.

10 4. Komisja Konkursowa na podstawie oceny złożonych formularzy rejestracyjnych, kwalifikuje 120 osób (po 60 w każdym cyklu projektowym) do grupy Beneficjentów Ostatecznych 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w celu skompletowania wymaganej liczby Beneficjentów Ostatecznych, aż do osiągnięcia celów określonych w projekcie. 6. Każdy z uczestników procesu rekrutacji zostanie poinformowany o jej wynikach, w terminie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu, na podany w formularzu nr telefonu lub adres . Ponadto informacje o wynikach rekrutacji zamieszczone będą na stronach internetowych oraz Wyniki publikowane będą z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) przy użyciu numerów identyfikacyjnych nadawanych przez informatyczny system do rekrutacji. 7. W celu realizacji wsparcia szkoleniowego, o którym mowa w 2 pkt. 2a Beneficjenci Ostateczni zostaną podzieleni na grupy. Podział nastąpi na podstawie wyników testu wstępnego zorganizowanego na zajęciach otwierających, a kryterium podziału będzie poziom znajomości tematów, w obrębie których realizowane będzie wsparcie szkoleniowe. Beneficjenci Ostateczni zostaną podzieleni na 4 grupy 15 osobowe. 8. W przypadku zakwalifikowania do Projektu, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest dostarczyć w terminie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu: a) Zaświadczenie wystawione odpowiednio przez Urząd Miasta lub Gminy prowadzący ewidencję działalności gospodarczej stwierdzające, że kandydat nie był przedsiębiorcą w okresie 12-tu miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego.

11 b) Kserokopię dowodu osobistego zawierającą datę urodzenia oraz adres zameldowania (oryginał dowodu osobistego do wglądu). c) Kserokopię aktu małżeństwa wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego na którego obszarze działania (właściwość miejscowa) stwierdzono zawarcie związku małżeńskiego w przypadku osób niepełnoletnich, które zawarły związek małżeński. d) Zaświadczenie z uczelni lub szkoły o posiadaniu statusu ucznia/studenta/słuchacza e) W przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przedłożenie pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, na osobę, za którą czynności dokonują np. rodzice czy inny przedstawiciel ustawowy. f) Deklarację udziału w projekcie - stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. g) Oświadczenie o gotowości do wniesienia wkładu własnego - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. h) Oświadczenie Uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu. i) Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jeśli dotyczy 9. Pozostałe osoby zostaną zapisane na listę rezerwową i zaproszone do udziału w Projekcie (wg kolejności na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika wcześniej zakwalifikowanego (lista podstawowa). 10. Na podstawie wyników rekrutacji Beneficjent tworzy listę rezerwową uczestników, zgodnie z przyznaną punktacją. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zaproszone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. W związku z wymogiem uczestnictwa w minimalnej liczbie 40 godzin szkoleń osoba zaproszona z listy rezerwowej musi uzupełnić ewentualną liczbę brakujących godzin szkoleń w ramach indywidualnych

12 konsultacji z trenerami. Beneficjent stworzy możliwość indywidualnych konsultacji wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do projektu z listy rezerwowej. Zaliczenie minimalnej liczby godzin szkoleniowych jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie. 11. Ostateczne decyzje w sprawie kwalifikacji do poszczególnych etapów projektu, jak również przyznania wsparcia pomostowego oraz przyznania dotacji inwestycyjnych podejmuje Komisja Konkursowa na posiedzeniu niejawnym. 12. Etapy rekrutacji: 1) Ocena formalna (arkusz zgłoszenia spełnienie kryteriów obligatoryjnych, ocena 0-1). 2) Ocena merytoryczna (punktowa): Etap I przynależność do grup preferowanych określonych przez Beneficjenta i zadeklarowane przez wnioskodawcę (arkusz zgłoszenia, za przynależność do wskazanej grupy) (punktacja podana w 3 pkt 2 regulaminu) (maksymalna liczba punktów 40). Etap II ocena osobowych cech predysponujących do prowadzenia działalności gospodarczej, kreatywnego myślenia (arkusz zgłoszenia test psychologiczny) (maksymalna liczba punktów 25) Etap III ocena wartości biznesowej pomysłu (arkusz zgłoszenia, opis planowanego przedsięwzięcia) (maksymalna liczba punktów 100). 3) Ustalenie Indywidualnego Planu Wsparcia - ocena poziomu wiedzy z zakresu szkoleń (punktowa) na podstawie testu (opracowanego przez koordynatorów lub trenerów prowadzących szkolenia), w celu doboru oferty doradztwa indywidualnego i kwalifikacji do odpowiedniej grupy szkoleniowej (zróżnicowane formy szkolenia ze względu na zaawansowanie wiedzy uczestników). Test zostanie przeprowadzony na zajęciach organizacyjnych, które odbędą się po zatwierdzeniu ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu.

13 5 Wsparcie szkoleniowo doradcze 1. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 2. Wsparcie szkoleniowo doradcze w ramach realizowanego Projektu obejmuje: a) Zajęcia otwierające opracowanie indywidualnego planu wsparcia (prezentacja planu wdrażania projektu i indywidualnych planów wsparcia opracowanych na etapie rekrutacji). b) Zajęcia merytoryczne szkolenia (zajęcia odbywać się będą w jeden dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że poszczególne grupy odbywać będą zajęcia, co 2 tygodnie). Przewidziano 10 modułów szkoleniowych: Moduł 1 Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (trening negocjacji, autoprezentacji, twórczego myślenia, komunikacji). Moduł 2 Podstawy prawa handlowego (formy prowadzenia działalności, elementy prawa umów handlowych i prawa cywilnego, pozycja konsumenta w obrocie handlowym, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji). Moduł 3 Rejestracja działalności gospodarczej (formalne aspekty rejestracji działalności gospodarczej, wymogi, dokumenty, procedura). Moduł 4 Źródła finansowania (zewnętrzne źródła finansowania min. Kredyty, pożyczki, mikropożyczki, fundusze strukturalne, venture capital, aniołowie biznesu). Moduł 5 Podstawy rachunkowości (zasady prowadzenia rachunkowości działalności gospodarczej, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość).

14 Moduł 6 Zobowiązania publiczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (zobowiązania podatkowe i wynikające z zatrudnienia osób, formularze). Moduł 7 Zarządzanie przedsiębiorstwem i rozwojem (planowanie rozwoju strategicznego tj. planowanie inwestycji, zarządzanie innowacją, rozwojem zasobów ludzkich). Moduł 8 Marketing (kreowanie marki, pozyskiwanie klientów, promocja). Moduł 9 Tworzenie biznes planu (szczegółowe zasady). Moduł 10 Komputerowe wspomagania działań przedsiębiorstw (oprogramowanie przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej np. program Płatnik). c) Wsparcie doradcze: Doradztwo dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (każdy BO skorzysta z 20 godzin doradztwa w zakresie tworzenia biznes planów (w tym 6 godzin doradztwo grupowe oraz dodatkowe 4 godziny doradztwa według indywidualnego planu wsparcia). Doradztwo indywidualne dla osób, które podjęły działalność gospodarczą w ramach projektu. W każdym z dwóch cyklów projektu każdy z Beneficjentów Ostatecznych otrzyma 4 godziny konsultacji w miesiącu polegającej na doradztwie indywidualnym i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji, przy czym 12 osób otrzyma wsparcie konsultacyjne w wymiarze 4 godzin w okresie 12 miesięcy, natomiast pozostałe 13 BO otrzyma pomoc doradczą w wymiarze 4 godzin w okresie 6 miesięcy. 3. Realizacja usług szkoleniowych i doradczych będzie się odbywała w terminach określonych w załączniku nr 12 do Regulaminu. 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach praktycznych pod rygorem skreślenia z listy uczestników w przypadku opuszczenia powyżej 20% zajęć. Jedynie osoby zakwalifikowane do projektu z listy rezerwowej, które nie miały możliwości uczestnictwa w zajęciach

15 szkoleniowych mogą je uzupełnić podczas indywidualnych konsultacji z trenerami z poszczególnych modułów. 5. Po zakończeniu szkoleń zorganizowany zostanie konkurs biznes planów. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych może złożyć biznes planu do Beneficjenta w podanym terminie i na obowiązującym wzorze -załącznik nr Na podstawie Karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu ocenione zostaną wszystkie złożone biznesplany oraz sporządzona zostanie lista rankingowa. Na jej podstawie wyłonionych będzie 25 Beneficjentów Ostatecznych (w każdym cyklu), których biznesplany otrzymają najwyższą ilość punktów. 7. Autorzy najlepszych biznesplanów będą upoważnieni do ubiegania się o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. 6 Komisja konkursowa 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana do oceny złożonych formularzy rejestracyjnych, określenia grupy Beneficjentów Ostatecznych, natomiast do oceny biznes planów złożonych w konkursie, o którym mowa w 7 zostanie powołana Komisja Oceny Wniosków. 2. Komisja Oceny Wniosków składa się z nieparzystej liczby członków oceniających wnioski, oraz sekretarza Komisji Oceny Wniosków, który wchodzi w skład Komisji natomiast nie ocenia wniosków, jego rolą jest organizowanie prac Komisji, jak również tworzenie protokołów z posiedzeń Komisji, oraz przewodniczącego, który jest wybierany spośród członków Komisji Oceny Wniosków dokonujących oceny. 3. Komisja dokonuje oceny biznes planów z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności oraz przejrzystości zastosowanych procedur.

16 4. Osoby powołane na członków Komisji powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i co najmniej 2-letnie doświadczenie umożliwiające właściwą ocenę biznes planów złożonych, przez BO. 5. Członkowie Komisji każdorazowo przed oceną biznes planów złożonych przez poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych są zobowiązani do podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, będącej częścią Karty Oceny Merytorycznej. 7 Konkurs biznes planów 1. Każdy uczestnik może złożyć biznes plan w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie (po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego). 2. Biznes plan składany jest na formularzu udostępnionym przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska dostępnym na stronie internetowej projektu: i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. 3. Ocenie Komisji Konkursowej według Karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu podlegają: a) Pomysł na biznes analiza marketingowa min.30 - max 40 pkt.: Produkt Klienci i rynek Promocja Główni konkurenci Innowacyjność przedsięwzięcia b) Potencjał wnioskodawcy min max. 20 pkt.: Beneficjent posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu

17 Beneficjent dysponuje potencjałem technicznym do realizacji inwestycji c) Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia min 30 - max. 40 pkt.: Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym Wykonalność ekonomiczno-finansowa Prognoza finansowa 4. Biznes plan, który uzyska min. 70% maksymalnej punktacji przy równoczesnym spełnieniu wymogów co do punktacji minimalnej w poszczególnych kategoriach stanowić będzie załącznik do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz do Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (odpowiednio załącznik nr 1 i 7 do niniejszego regulaminu). 5. W wyniku oceny biznes planów przez komisję Konkursową stworzona zostanie lista rankingowa biznes planów, które otrzymały więcej niż 70% maksymalnej punktacji. 6. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden biznes plan tej samej liczby punktów decydujące znaczenie ma wkład projektu do polityki innowacyjnej Małopolski wyrażonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego Dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe. 1. Dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe przyznawane są Beneficjentom Ostatecznym, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Województwa Małopolskiego zgodnie z 1 pkt 3 e. 2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe przyznawane są Beneficjentowi Ostatecznemu zgodnie z załącznikiem nr 10 Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

18 oraz załącznikiem nr 7 Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego a w przypadku przedłużonego wsparcia pomostowego załącznikiem nr W sprawach związanych z rozliczaniem przyznanej dotacji inwestycyjnej i finansowego wsparcia, Beneficjent Ostateczny podlega kontroli Beneficjenta, Partnerów oraz instytucji uprawnionych do kontrolowania realizacji projektu zgodnie z założeniami wynikającymi z dokumentów programowych. 4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do rozliczenia się z przyznanej dotacji inwestycyjnej z zachowaniem należytej staranności w sposób i terminach wskazanych w Umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej. 9 Postanowienia końcowe. 1. Biorąc udział w Projekcie Beneficjent Ostateczny dobrowolnie składa i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych chronionych, do Podsystemu Monitorowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Z 2002r. nr. 101, poz. 926, ze zmianami) w celu monitorowania i ewaluacji Projektu. 2. Beneficjent Ostateczny uczestnicząc w Projekcie zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w akcjach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz Akademii Górniczo- Hutniczej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. w czasie trwania Projektu. 3. W przypadkach nie ujętych Regulaminem i ww. umowami, a także kwestiach dotyczących interpretacji w.w. dokumentów decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu.

19 4. W wyjątkowych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu zmiana odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

20 ZAŁĄCZNIKI: 1. Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości 2. Wzór biznes planu 3. Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu 4. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie 5. Wzór oświadczenia o gotowości do wniesienia wkładu własnego 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 7. Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 8. Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową 9. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcie pomostowego 10. Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 11. Wzór oświadczenia uczestnika projektu 12. Harmonogram

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

- 1 - 1 Przepisy ogólne

- 1 - 1 Przepisy ogólne - 1 - REGULAMIN UCZESTNICTWA W DZIAŁANICH SZKOLENIOWYCH Realizowanych w ramach projektu Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08

Regulamin uczestnictwa. w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL /08 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Własna firma drogą do sukcesu nr WND-POKL.06.02.00-26-031/08 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Zostań kobietą sukcesu załóż firmę współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zostań kobietą sukcesu załóż firmę Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-006/09-00 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00 Formularz rekrutacyjny Formularz prosimy wypełniać literami DRUKOWANYMI. Złożenie formularza na nieodpowiednim wzorze, nie wypełnienie wszystkich wymaganych punktów Formularza lub nie podpisanie wymaganych

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SAMOZATRUDNIENIE INWESTYCJĄ W SIEBIE 1. Cel Projektu Projekt Samozatrudnienie inwestycją w siebie realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI. Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-015/12, WŁASNY BIZNES szansą dla NIEJ i dla NIEGO. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR /15. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU PERSPEKTYWY nr POWR.01.02.02-10-0017/15 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 7 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: 01/MB/T/2012 Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO

REGULAMIN UDZIELANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017 z dnia 12.01.2017 r. Prezydenta Miasta Konina REGULAMIN UDZIELANIA PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO w ramach projektu pn. Bądź przedsiębiorcą w Koninie

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Własna firma szansą na lepsze jutro 1 Postanowienia ogólne 1. Gmina Bieliny realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-036/12-00 Własna firma szansą na lepsze jutro. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Biznes jest dla kobiet Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-32-018/08-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU e-akademia podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla uczestników projektu

Regulamin dla uczestników projektu Regulamin dla uczestników projektu Preambuła Regulamin określa zasady przyjęcia uczestników szkoleń i usług doradczych do Projektu pn. Przedsiębiorczość Akademicka na START, nr umowy: UDA-POKL.08.02.01-24-006/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 1 w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek do Projektu INKUBATOR DOJRZAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Realizowanego w ramach Działania.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zaproszenie do składania ofert OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 11 kwietnia 2014 r. dokonywane w związku z realizacją projektu pn.: Start w Biznes!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPARCIA POMOSTOWEGO Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROJEKTU BIO-TECH TRANSFER 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt.,,bio-tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Twoja firma Twój sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26- 008/10 Twoja firma Twój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Być może to już ostatnia szansa na założenie działalności gospodarczej ze środków unijnych!!!

Być może to już ostatnia szansa na założenie działalności gospodarczej ze środków unijnych!!! Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Osoby zainteresowane szkoleniami i doradztwem w zakresie prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU WIATR W ŻAGLE program aktywizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie WIATR W ŻAGLE program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI do projektu ONA I ON W BIZNESIE 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL

Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Kapitał na starcie dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Dz. 6.2 POKL Konferencja dla przedsiębiorców Janów Lubelski 14.05.2014 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nauka i Biznes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY

Nauka i Biznes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY Nauka i Biznes Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY Beneficjent: Uczelnia Łazarskiego Tytuł projektu: Nauka i Biznes

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Regulamin udzielania dotacji. w ramach Priorytetu 2 ZPORR. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Regulamin udzielania dotacji w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Projekt: Zostań swoim własnym szefem Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego Umowa nr.. na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów

Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów Regulamin udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu pt.: Dotacje dla StartUpów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 6 Rynek Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. , PESEL, zamieszkałym/ zamieszkałą przy ul.,, zwanym dalej Beneficjentem.

Załącznik nr 3. , PESEL, zamieszkałym/ zamieszkałą przy ul.,, zwanym dalej Beneficjentem. Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w kursie Szkoła przedsiębiorczości w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r.

Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej. 7 sierpnia 2012 r. Spotkanie informacyjne dla uczestników III edycji wsparcia dotacyjnego w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej 7 sierpnia 2012 r. Ścieżka uczestnika wsparcia dotacyjnego w projekcie ARES:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wsparcie na start współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wsparcie na start Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-24-116/08-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI-EKSPERTAMI W PROJEKCIE AKTYWNI, POTRZEBNI, KOMPETENTNI - KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 30+ W MAŁOPOLSCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI NA RYNKU PRACY nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU nr WND-POKL.06.01.01-26-002/12 Regulamin określa zasady, warunki i tryb rekrutacji uczestników projektu w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS Sucha Beskidzka dn. 30.04.2013rok 1 1 Podstawa prawna Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczestników projektu

Zasady rekrutacji uczestników projektu Zasady rekrutacji uczestników projektu I. Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna zamieszkująca na terenie województwa łódzkiego*, zarejestrowana w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów IV Liceum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo