REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU. Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości"

Transkrypt

1 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL/6.2/I/2008) Priorytet VI Rynek Pracy otwarty na wszystkich Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1 Definicje 1) Beneficjent Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Centrum Transferu Technologii, z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 24, Kraków, reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Jana Kaziora, Prorektora ds. Nauki działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka z dnia 1 września 2008 roku, zwanym dalej CTT PK (Lider), realizująca projekt Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwości. 2) Partner Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą przy Al. Mickiewicza 30, Kraków reprezentowana przez prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, Kraków, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Kamila Kipiela, współpracujące z Beneficjentem w ramach Projektu Start w biznesie -nowe szanse, nowe możliwości, na podstawie Porozumienia o Współpracy Partnerskiej z dnia 12 czerwca 2008r. 3) Projekt przedsięwzięcie pt. Start w biznesie - nowe szanse, nowe możliwości realizowane przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Centrum

2 Transferu Technologii wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z siedzibą w Krakowie (30-107), ul. Plac Na Stawach 1, z dnia r. - WUP.OP /08 o dofinansowanie projektu nr WND-POKL /08 pn.: Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości złożonego w konkursie POKL/6.2/I/ ) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Województwo Małopolskie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, Kraków, reprezentowana przez Andrzeja Martynuskę Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 5) Beneficjent Ostateczny (BO) osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki: a) Zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu), b) Osoba ucząca się lub kształcąca we wszystkich typach szkół średnich i wyższych bez względu na tryb nauki, c) Osoby posiadające zdolność prawną do założenia działalności gospodarczej w wieku od lat, d) Udokumentowane stałe zamieszkanie w małopolskiej gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców. 6) Dotacja inwestycyjna pomoc finansowa udzielana Beneficjentowi Ostatecznemu Projektu Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego ułatwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną przez Beneficjenta

3 Ostatecznego działalnością gospodarczą. Maksymalna wysokość jednorazowej dotacji inwestycyjnej wynosi PLN (Beneficjenci Ostateczni zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego wynoszącego równowartość 15% udzielonego wsparcia). 7) Finansowe wsparcie pomostowe bezpośrednia bezzwrotna pomoc kapitałowa dla Beneficjenta Ostatecznego Projektu Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości w formie co miesięcznych dotacji w wysokości 800 PLN wypłacanych przez okres pierwszych 6 miesięcy (podstawowe wsparcie pomostowe) lub 12 miesięcy (przedłużone wsparcie pomostowe) licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warunkiem koniecznym otrzymania przedmiotowej pomocy jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Beneficjenta Ostatecznego w dniu rejestracji działalności gospodarczej. Beneficjent Ostateczny zobowiąże się do rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu jej rejestracji. Kryterium przyznania przedłużonego wsparcia pomostowego będzie działalność w obszarze zaawansowanych technologii. a) Obszary zaawansowanych technologii działalność w obszarach związanych z kierunkami priorytetowymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego , tj. Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym; Infrastruktura techniczna i transport; Ochrona środowiska i krajobrazu; Energetyka odnawialna, Inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami odlewniczymi oraz hutniczymi; Technologie i techniki w inżynierii chemicznej, Technologie i techniki w budownictwie, Ochrona zdrowia przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, turystyka; Technologie medyczne, Biologia i biotechnologia, Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji; Technologie i techniki informacyjne.

4 2 Zasady ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji w projekcie Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości realizowanym przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii w konsorcjum partnerskim z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt, o którym mowa w 1 pkt 4 składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmuje: a) Udzielenie wsparcia szkoleniowego w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych (40 godzin wykłady i 20 godzin zajęcia praktyczne), które zakończone zostaną testem wiedzy w zakresie poruszanych tematów. Dodatkowo w ramach zajęć zamykających zostanie dokonana aktualizacja Indywidualnego Planu Wsparcia. Polegać będzie ona na wskazaniu Beneficjentom Ostatecznym 2 modułów, z których osiągnęli najniższe wyniki w teście kończącym wykłady i zajęcia praktyczne. Beneficjenci Ostateczni zobowiązani będą do wzięcia udziału w indywidualnych zajęciach z zakresu tychże modułów (1 godzina każdy), ponadto sami dokonają wyboru dodatkowych 2 modułów w którym uzyskają łącznie 2 godziny doradztwa indywidualnego. b) Udzielenie wsparcia doradczego dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych, w wymiarze 20 godzin doradztwa w zakresie tworzenia biznes planów (w tym 6 godzin doradztwo grupowe oraz dodatkowe 4 godziny doradztwa według indywidualnego planu wsparcia na zasadach określonych w Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.) Przez doradztwo dla wszystkich Beneficjentów

5 należy rozumieć nieodpłatną pomoc doradczą w zakresie tworzenia biznes planów, w tym: a. doradztwo indywidualne w zakresie: rozwoju cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem, jako element konieczny do wypełnienia Kategorii II Biznes planu, w zakresie Potencjału wnioskodawcy, b. doradztwo indywidualne w zakresie: podstaw prawa handlowego (formy prowadzenia działalności, elementy prawa umów handlowych i prawa cywilnego, pozycja konsumenta w obrocie handlowym, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji), jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Kategorii I Pomysł na biznes analiza marketingowa, w szczególności w zakresie analizy ograniczeń. c. doradztwo indywidualne w zakresie: rejestracja działalności gospodarczej (formalne aspekty działalności gospodarczej, wymogi, dokumenty, procedura) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Identyfikacja działalności gospodarczej, d. doradztwo indywidualne w zakresie: źródła w finansowania (zewn. źródła finansowania, kredyty, pożyczki, mikropożyczki, fundusze strukturalne, venture capital, aniołowie biznesu) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Kategorii III Prognoza finansowa i źródła finansowania, e. doradztwo indywidualne w zakresie: podstawy rachunkowości (zasady prowadzenia rachunkowości działalności gospodarczej, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Kategorii III Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia, f. doradztwo indywidualne w zakresie: zobowiązania publiczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (zobowiązania podatkowe i wynikające z zatrudniania osób,

6 formularze) jako element konieczny do wypełniania Biznes planu w zakresie Kategorii II tabela personel oraz Kategorii III - Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia g. doradztwo indywidualne w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem i rozwojem (planowanie rozwoju strategicznego tj. planowanie inwestycji, zarządzanie innowacją, rozwojem zasobów ludzkich) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie Opis planowanego przedsięwzięcia, Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia oraz Strategii Przedsiębiorstwa. h. doradztwo indywidualne w zakresie: marketingu (kreowanie marki, pozyskiwanie klientów, promocja) jako element konieczny do wypełniania Biznes planu w zakresie Kategorii I. i. doradztwo indywidualne w zakresie: tworzenia biznes planu jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu, j. doradztwo indywidualne w zakresie: komputerowe wspomaganie działań przedsiębiorstw (oprogramowanie przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej) jako element konieczny do wypełnienia Biznes planu w zakresie innowacyjności pomysłu, Opisu planowanego przedsięwzięcia, jak również zastosowania narzędzi komputerowych w celu wykonania obliczeń do części finansowej biznes planu Etap drugi obejmuje: a) Wsparcie doradcze (indywidualne) przeznaczone dla osób, które podjęły działalność gospodarczą w ramach projektu. W każdym z dwóch cyklów projektu 25 osób otrzyma pomoc doradczą w wymiarze 4 godzin na osobę miesięcznie przy czym 13 osób otrzyma wsparcie konsultacyjne w okresie 6 miesięcy natomiast 12 osób otrzyma wsparcie konsultacyjne w okresie 12 miesięcy.

7 Szczegółowy podział wsparcia konsultacyjnego zostanie określony w Umowie o udzieleniu wsparcia szkoleniowo-doradczego, która przedstawiona zostanie do podpisu każdej osobie zakwalifikowanej do udziału projekcie. Wzór wspomnianej umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. b) Udzielenie finansowego wsparcia pomostowego nastąpi na zasadach określonych we wzorze Umowa o udzielenie podstawowego wparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu. c) Udzielenie dotacji inwestycyjnej nastąpi na zasadach określonych we wzorze Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 3 Warunki uczestnictwa 1. Beneficjentem Ostatecznym projektu może zostać - osoba fizyczna spełniająca łącznie warunki: a) Deklaruje chęć rozpoczęcia działalność gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu), b) Jest osobą uczącą się lub kształcącą we wszystkich typach szkół średnich wyższych bez względu na tryb nauki, c) Jest w wieku od lat i posiada zdolność prawną do założenia działalności gospodarczej, d) Mieszka na stałe na terenie małopolskiej gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców. Warunki wymienione w pkt 1 podpunkty od a do d muszą być spełnione na dzień złożenia kompletnego formularza rejestracyjnego.

8 2. Dodatkowo priorytetowo traktowane będą osoby spełniające niżej zamieszczone kryteria: a) Studenci Politechniki Krakowskiej -(waga 1x5pkt) b) Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie -(waga 1x5pkt) c) Kobiety -(waga 3x5pkt) d) Osoby legitymujące się stałym zamieszkaniem na terenie gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatu proszowickiego, miechowskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego -(waga 2x5pkt) e) Osoby deklarujące podjęcie działalności gospodarczej na obszarze związanym z kierunkami priorytetowymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego tj. określone w 1 pkt 7a. - (waga 2x5pkt) 3. Wsparcie nie może być udzielone na projekty w zakresie działalności gospodarczej: a. w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury; b. związanej z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; c. związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; przyznanie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,

9 w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutację do projektu prowadzą osoby realizujące projekt z ramienia Beneficjenta oraz Partnerów. 2. Warunkiem zakwalifikowania się do uczestnictwa w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego i kompletnego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Beneficjenta: Dokument nosi nazwę: FORMULARZ REJESTRACJI Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości. Po jego wypełnieniu i wydrukowaniu BO dostarcza osobiście na adresy Biur Projektu lub za pośrednictwem poczty/kuriera w terminie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Biura Projektów prowadzone są przez: a) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska ul. Warszawska 24, Kraków Budynek "Aresztu" b) Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Reymonta 17, Kraków Niski parter, przewiązka między budynkami 1-2 c) Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. ul. Prądnicka 80, Kraków Budynek administracyjny nr 1 3. Każda osoba rejestrująca się na stronie może dokonać tylko jednorazowego zgłoszenia. W przypadku wielokrotnej rejestracji pod uwagę będzie brana pierwsza rejestracja.

10 4. Komisja Konkursowa na podstawie oceny złożonych formularzy rejestracyjnych, kwalifikuje 120 osób (po 60 w każdym cyklu projektowym) do grupy Beneficjentów Ostatecznych 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych w celu skompletowania wymaganej liczby Beneficjentów Ostatecznych, aż do osiągnięcia celów określonych w projekcie. 6. Każdy z uczestników procesu rekrutacji zostanie poinformowany o jej wynikach, w terminie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu, na podany w formularzu nr telefonu lub adres . Ponadto informacje o wynikach rekrutacji zamieszczone będą na stronach internetowych oraz Wyniki publikowane będą z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) przy użyciu numerów identyfikacyjnych nadawanych przez informatyczny system do rekrutacji. 7. W celu realizacji wsparcia szkoleniowego, o którym mowa w 2 pkt. 2a Beneficjenci Ostateczni zostaną podzieleni na grupy. Podział nastąpi na podstawie wyników testu wstępnego zorganizowanego na zajęciach otwierających, a kryterium podziału będzie poziom znajomości tematów, w obrębie których realizowane będzie wsparcie szkoleniowe. Beneficjenci Ostateczni zostaną podzieleni na 4 grupy 15 osobowe. 8. W przypadku zakwalifikowania do Projektu, Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest dostarczyć w terminie określonym w załączniku nr 12 do niniejszego Regulaminu: a) Zaświadczenie wystawione odpowiednio przez Urząd Miasta lub Gminy prowadzący ewidencję działalności gospodarczej stwierdzające, że kandydat nie był przedsiębiorcą w okresie 12-tu miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego.

11 b) Kserokopię dowodu osobistego zawierającą datę urodzenia oraz adres zameldowania (oryginał dowodu osobistego do wglądu). c) Kserokopię aktu małżeństwa wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego na którego obszarze działania (właściwość miejscowa) stwierdzono zawarcie związku małżeńskiego w przypadku osób niepełnoletnich, które zawarły związek małżeński. d) Zaświadczenie z uczelni lub szkoły o posiadaniu statusu ucznia/studenta/słuchacza e) W przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych przedłożenie pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, na osobę, za którą czynności dokonują np. rodzice czy inny przedstawiciel ustawowy. f) Deklarację udziału w projekcie - stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. g) Oświadczenie o gotowości do wniesienia wkładu własnego - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. h) Oświadczenie Uczestnika projektu stanowiące załącznik nr 11 do niniejszego regulaminu. i) Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej jeśli dotyczy 9. Pozostałe osoby zostaną zapisane na listę rezerwową i zaproszone do udziału w Projekcie (wg kolejności na liście rezerwowej) w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika wcześniej zakwalifikowanego (lista podstawowa). 10. Na podstawie wyników rekrutacji Beneficjent tworzy listę rezerwową uczestników, zgodnie z przyznaną punktacją. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać zaproszone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej. W związku z wymogiem uczestnictwa w minimalnej liczbie 40 godzin szkoleń osoba zaproszona z listy rezerwowej musi uzupełnić ewentualną liczbę brakujących godzin szkoleń w ramach indywidualnych

12 konsultacji z trenerami. Beneficjent stworzy możliwość indywidualnych konsultacji wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do projektu z listy rezerwowej. Zaliczenie minimalnej liczby godzin szkoleniowych jest warunkiem dalszego uczestnictwa w projekcie. 11. Ostateczne decyzje w sprawie kwalifikacji do poszczególnych etapów projektu, jak również przyznania wsparcia pomostowego oraz przyznania dotacji inwestycyjnych podejmuje Komisja Konkursowa na posiedzeniu niejawnym. 12. Etapy rekrutacji: 1) Ocena formalna (arkusz zgłoszenia spełnienie kryteriów obligatoryjnych, ocena 0-1). 2) Ocena merytoryczna (punktowa): Etap I przynależność do grup preferowanych określonych przez Beneficjenta i zadeklarowane przez wnioskodawcę (arkusz zgłoszenia, za przynależność do wskazanej grupy) (punktacja podana w 3 pkt 2 regulaminu) (maksymalna liczba punktów 40). Etap II ocena osobowych cech predysponujących do prowadzenia działalności gospodarczej, kreatywnego myślenia (arkusz zgłoszenia test psychologiczny) (maksymalna liczba punktów 25) Etap III ocena wartości biznesowej pomysłu (arkusz zgłoszenia, opis planowanego przedsięwzięcia) (maksymalna liczba punktów 100). 3) Ustalenie Indywidualnego Planu Wsparcia - ocena poziomu wiedzy z zakresu szkoleń (punktowa) na podstawie testu (opracowanego przez koordynatorów lub trenerów prowadzących szkolenia), w celu doboru oferty doradztwa indywidualnego i kwalifikacji do odpowiedniej grupy szkoleniowej (zróżnicowane formy szkolenia ze względu na zaawansowanie wiedzy uczestników). Test zostanie przeprowadzony na zajęciach organizacyjnych, które odbędą się po zatwierdzeniu ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu.

13 5 Wsparcie szkoleniowo doradcze 1. Każdy Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 2. Wsparcie szkoleniowo doradcze w ramach realizowanego Projektu obejmuje: a) Zajęcia otwierające opracowanie indywidualnego planu wsparcia (prezentacja planu wdrażania projektu i indywidualnych planów wsparcia opracowanych na etapie rekrutacji). b) Zajęcia merytoryczne szkolenia (zajęcia odbywać się będą w jeden dzień w tygodniu od poniedziałku do piątku, z zastrzeżeniem, że poszczególne grupy odbywać będą zajęcia, co 2 tygodnie). Przewidziano 10 modułów szkoleniowych: Moduł 1 Rozwój cech osobowych i umiejętności potrzebnych do zarządzania przedsiębiorstwem (trening negocjacji, autoprezentacji, twórczego myślenia, komunikacji). Moduł 2 Podstawy prawa handlowego (formy prowadzenia działalności, elementy prawa umów handlowych i prawa cywilnego, pozycja konsumenta w obrocie handlowym, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji). Moduł 3 Rejestracja działalności gospodarczej (formalne aspekty rejestracji działalności gospodarczej, wymogi, dokumenty, procedura). Moduł 4 Źródła finansowania (zewnętrzne źródła finansowania min. Kredyty, pożyczki, mikropożyczki, fundusze strukturalne, venture capital, aniołowie biznesu). Moduł 5 Podstawy rachunkowości (zasady prowadzenia rachunkowości działalności gospodarczej, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość).

14 Moduł 6 Zobowiązania publiczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (zobowiązania podatkowe i wynikające z zatrudnienia osób, formularze). Moduł 7 Zarządzanie przedsiębiorstwem i rozwojem (planowanie rozwoju strategicznego tj. planowanie inwestycji, zarządzanie innowacją, rozwojem zasobów ludzkich). Moduł 8 Marketing (kreowanie marki, pozyskiwanie klientów, promocja). Moduł 9 Tworzenie biznes planu (szczegółowe zasady). Moduł 10 Komputerowe wspomagania działań przedsiębiorstw (oprogramowanie przydatne przy prowadzeniu działalności gospodarczej np. program Płatnik). c) Wsparcie doradcze: Doradztwo dla wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (każdy BO skorzysta z 20 godzin doradztwa w zakresie tworzenia biznes planów (w tym 6 godzin doradztwo grupowe oraz dodatkowe 4 godziny doradztwa według indywidualnego planu wsparcia). Doradztwo indywidualne dla osób, które podjęły działalność gospodarczą w ramach projektu. W każdym z dwóch cyklów projektu każdy z Beneficjentów Ostatecznych otrzyma 4 godziny konsultacji w miesiącu polegającej na doradztwie indywidualnym i pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji, przy czym 12 osób otrzyma wsparcie konsultacyjne w wymiarze 4 godzin w okresie 12 miesięcy, natomiast pozostałe 13 BO otrzyma pomoc doradczą w wymiarze 4 godzin w okresie 6 miesięcy. 3. Realizacja usług szkoleniowych i doradczych będzie się odbywała w terminach określonych w załączniku nr 12 do Regulaminu. 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach praktycznych pod rygorem skreślenia z listy uczestników w przypadku opuszczenia powyżej 20% zajęć. Jedynie osoby zakwalifikowane do projektu z listy rezerwowej, które nie miały możliwości uczestnictwa w zajęciach

15 szkoleniowych mogą je uzupełnić podczas indywidualnych konsultacji z trenerami z poszczególnych modułów. 5. Po zakończeniu szkoleń zorganizowany zostanie konkurs biznes planów. Każdy z Beneficjentów Ostatecznych może złożyć biznes planu do Beneficjenta w podanym terminie i na obowiązującym wzorze -załącznik nr Na podstawie Karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu ocenione zostaną wszystkie złożone biznesplany oraz sporządzona zostanie lista rankingowa. Na jej podstawie wyłonionych będzie 25 Beneficjentów Ostatecznych (w każdym cyklu), których biznesplany otrzymają najwyższą ilość punktów. 7. Autorzy najlepszych biznesplanów będą upoważnieni do ubiegania się o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. 6 Komisja konkursowa 1. Komisja Konkursowa zostanie powołana do oceny złożonych formularzy rejestracyjnych, określenia grupy Beneficjentów Ostatecznych, natomiast do oceny biznes planów złożonych w konkursie, o którym mowa w 7 zostanie powołana Komisja Oceny Wniosków. 2. Komisja Oceny Wniosków składa się z nieparzystej liczby członków oceniających wnioski, oraz sekretarza Komisji Oceny Wniosków, który wchodzi w skład Komisji natomiast nie ocenia wniosków, jego rolą jest organizowanie prac Komisji, jak również tworzenie protokołów z posiedzeń Komisji, oraz przewodniczącego, który jest wybierany spośród członków Komisji Oceny Wniosków dokonujących oceny. 3. Komisja dokonuje oceny biznes planów z zachowaniem zasady bezstronności i rzetelności oraz przejrzystości zastosowanych procedur.

16 4. Osoby powołane na członków Komisji powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i co najmniej 2-letnie doświadczenie umożliwiające właściwą ocenę biznes planów złożonych, przez BO. 5. Członkowie Komisji każdorazowo przed oceną biznes planów złożonych przez poszczególnych Beneficjentów Ostatecznych są zobowiązani do podpisania Deklaracji poufności i bezstronności, będącej częścią Karty Oceny Merytorycznej. 7 Konkurs biznes planów 1. Każdy uczestnik może złożyć biznes plan w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie (po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego). 2. Biznes plan składany jest na formularzu udostępnionym przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska dostępnym na stronie internetowej projektu: i stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie wskazanym przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska. 3. Ocenie Komisji Konkursowej według Karty oceny merytorycznej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu podlegają: a) Pomysł na biznes analiza marketingowa min.30 - max 40 pkt.: Produkt Klienci i rynek Promocja Główni konkurenci Innowacyjność przedsięwzięcia b) Potencjał wnioskodawcy min max. 20 pkt.: Beneficjent posiada wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do wdrożenia projektu

17 Beneficjent dysponuje potencjałem technicznym do realizacji inwestycji c) Efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia min 30 - max. 40 pkt.: Przewidywane wydatki są uzasadnione pod względem ekonomiczno-finansowym Wykonalność ekonomiczno-finansowa Prognoza finansowa 4. Biznes plan, który uzyska min. 70% maksymalnej punktacji przy równoczesnym spełnieniu wymogów co do punktacji minimalnej w poszczególnych kategoriach stanowić będzie załącznik do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz do Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (odpowiednio załącznik nr 1 i 7 do niniejszego regulaminu). 5. W wyniku oceny biznes planów przez komisję Konkursową stworzona zostanie lista rankingowa biznes planów, które otrzymały więcej niż 70% maksymalnej punktacji. 6. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden biznes plan tej samej liczby punktów decydujące znaczenie ma wkład projektu do polityki innowacyjnej Małopolski wyrażonej w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego Dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe. 1. Dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe przyznawane są Beneficjentom Ostatecznym, którzy posiadają stałe zameldowanie na terenie Województwa Małopolskiego zgodnie z 1 pkt 3 e. 2. Jednorazowa dotacja inwestycyjna i finansowe wsparcie pomostowe przyznawane są Beneficjentowi Ostatecznemu zgodnie z załącznikiem nr 10 Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

18 oraz załącznikiem nr 7 Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego a w przypadku przedłużonego wsparcia pomostowego załącznikiem nr W sprawach związanych z rozliczaniem przyznanej dotacji inwestycyjnej i finansowego wsparcia, Beneficjent Ostateczny podlega kontroli Beneficjenta, Partnerów oraz instytucji uprawnionych do kontrolowania realizacji projektu zgodnie z założeniami wynikającymi z dokumentów programowych. 4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do rozliczenia się z przyznanej dotacji inwestycyjnej z zachowaniem należytej staranności w sposób i terminach wskazanych w Umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej. 9 Postanowienia końcowe. 1. Biorąc udział w Projekcie Beneficjent Ostateczny dobrowolnie składa i wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, w tym danych chronionych, do Podsystemu Monitorowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Z 2002r. nr. 101, poz. 926, ze zmianami) w celu monitorowania i ewaluacji Projektu. 2. Beneficjent Ostateczny uczestnicząc w Projekcie zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w akcjach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska oraz Akademii Górniczo- Hutniczej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. w czasie trwania Projektu. 3. W przypadkach nie ujętych Regulaminem i ww. umowami, a także kwestiach dotyczących interpretacji w.w. dokumentów decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu.

19 4. W wyjątkowych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu zmiana odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej. 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

20 ZAŁĄCZNIKI: 1. Wzór wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości 2. Wzór biznes planu 3. Wzór karty oceny merytorycznej biznes planu 4. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie 5. Wzór oświadczenia o gotowości do wniesienia wkładu własnego 6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego 7. Wzór wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego 8. Wzór umowy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego obejmującego pomoc kapitałową 9. Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcie pomostowego 10. Wzór umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 11. Wzór oświadczenia uczestnika projektu 12. Harmonogram

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO. Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO. Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Start w biznesie nowe szanse, nowe możliwości Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL/6.2/I/2008) Priorytet VI Rynek Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAM IN RE KRUT ACJ I OR AZ PRZYZ N AW AN I A ŚROD KÓW F IN ANSOW YCH N A ROZP OCZ ĘCIE DZ I AŁ ALNOŚC I GOSPODAR CZEJ W RA MACH PROJEKT U

REGULAM IN RE KRUT ACJ I OR AZ PRZYZ N AW AN I A ŚROD KÓW F IN ANSOW YCH N A ROZP OCZ ĘCIE DZ I AŁ ALNOŚC I GOSPODAR CZEJ W RA MACH PROJEKT U REGULAMIN REKRUT ACJI ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKT U ZAŁÓŻ F IRMĘ. ZOSTAŃ KOBIETĄ SUKCESU 1 Informacje ogólne 1. Projekt Załóż firmę.

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość

Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Czas na przedsiębiorczość współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE TWOJA SZANSA realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT. WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU PT. WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE "KAPITALNA KOBIETA"

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE KAPITALNA KOBIETA REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELENIA WSPARCIA W PROJEKCIE "KAPITALNA KOBIETA" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 CZĘŚĆ PIERWSZA Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NIEZALEŻNE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NIEZALEŻNE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU NIEZALEŻNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Niezależne" 2. Projekt "Niezależne"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w zakresie wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE. Akcelerator Biznesu. nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W PROJEKCIE Akcelerator Biznesu nr WND.POKL. 06.02.00-12-027/12 1 Wstęp 1. Celem projektu Akcelerator Biznesu jest zapewnienie merytorycznego i finansowego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I DORADCZEGO W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA SZANSA!

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I DORADCZEGO W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA SZANSA! REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO I DORADCZEGO W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA SZANSA! Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. i samozatrudnienia WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i Beneficjentów Ostatecznych ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Słownik pojęć

Przepisy ogólne. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorczość bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorczość bez barier REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorczość bez barier 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorczość bez barier.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Moja Firma Mój Sukces 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Moja firma Mój sukces o numerze KSI: WND-POKL.06.02.00-18-022/08, realizowany jest przez Leżajskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt.: Powrót na rynek pracy II nr WND-POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt.: Powrót na rynek pracy II nr WND-POKL.08.01. Projekt Powrót na rynek pracy II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. MOJA FIRMA MÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. MOJA FIRMA MÓJ SUKCES REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. MOJA FIRMA MÓJ SUKCES realizowanym w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02

1. Cel projektu. Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski 77-100 Bytów, ul. 11. Listopada 1 Tel./fax 59/ 821 12 29, 822 74 02 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej projektu Akademia biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcje Własna firma zamiast bezrobocia

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcje Własna firma zamiast bezrobocia Strona1 Regulamin rekrutacji i udziału w projekcje Własna firma zamiast bezrobocia realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo