Protokół z kontroli problemowej. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa."

Transkrypt

1 Protokół z kontroli problemowej 1. Jednostka kontrolowana: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie, ul. Bolesława Chrobrego Organ sprawujący nadzór: Wojewoda Zachodniopomorski poprzez Wydział Nadzoru i Kontroli. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa. 4. Kontrola przeprowadzona została w dniu r. w siedzibie przedsiębiorstwa przez xxxx 1 - st. inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 01/09 z dnia 25 marca 2009 r. (akta kontroli nr 1) i zgodnie z tezami (akta kontroli nr 2). Dokonano wpisu w ksiąŝce kontroli przedsiębiorstwa pod pozycja 3/ Podczas kontroli informacji udzielali: Tymczasowy Kierownik przedsiębiorstwa i Główna Księgowa. U s t a l e n i a I. Stan prawny i organizacyjny przedsiębiorstwa. 1. Sposób utworzenia przedsiębiorstwa. Zarządzeniem Nr 193 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 1991 r. zostało utworzone z dniem 1 września 1991 r. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie. Przedmiotowe przedsiębiorstwo powstało w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kołobrzegu, na bazie wyłączonej placówki terenowej w Świdwinie. 2. Rejestracja przedsiębiorstwa i przedmiot działalności. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie jest: 1) transport pasaŝerski międzymiastowy drogowy B. 2) pozostały pasaŝerski transport rozkładowy C. 3) wynajem samochodów cięŝarowych z kierowcą C. 4) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych A. 5) pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi B. 6) sprzedaŝ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych B 1 Wyłączono dane osobowe

2 7) sprzedaŝ paliw ) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy ) wynajem nieruchomości na własny uŝytek Przedsiębiorstwo do dnia 31 grudnia 2008 r. znajdowało się w zarządzie menedŝerskim zgodnie z art. 45a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz.981 ze zmianami). Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem została zawarła pomiędzy Panem xxxxxxxxxxxxx 2 a Wojewodą Koszalińskim dnia 30 października 1997 r. na wniosek Rady Pracowniczej, za zgodą Ogólnego Zebrania oraz w oparciu o pozytywną opinię związków zawodowych, na czas od 01 listopada 1997 r. do dnia 30 października 2002 r. Zgodnie z art.45b ww. ustawy, z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę, rozwiązaniu uległy organy samorządu załogi. Organ załoŝycielski ustanowił radę nadzorczą i powierzył jej wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. W dniu 30 października 2002 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Panem xxxxxxxxxxxxx 3 zawarta została umowa o zarządzanie Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie na czas od dnia 31 października 2002 r. do 31 października 2005 r., nie dłuŝej jednak niŝ do dnia wejścia w Ŝycie zarządzenia o prywatyzacji przedsiębiorstwa. Aneksem z dnia 30 września 2005 r. powyŝsza umowa została przedłuŝona do dnia 31 października 2010 r., nie dłuŝej jednak jak do dnia wejścia w Ŝycie zarządzenia o prywatyzacji przedsiębiorstwa. Pismem z dnia 11 września 2008 r. L. dz. 709/08 Pan xxxxxxxxxxxxx 4 wypowiedział z dniem 01 października 2008 r. ww. umowę o zarządzanie Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie. Na podstawie 14 ust. 1 przedmiotowej umowy, ulega ona rozwiązaniu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 grudnia 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 30 grudnia 2008 r. NK.2.MW.7026/7/08 (na podstawie art. 33a pkt.6 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych) wyznaczył Pana xxxxxxxxxxxxx 5 na Tymczasowego Kierownika Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie, na okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. W dniu 02 stycznia 2009 r. Pan xxxxxxxxxxxxx 6 przekazał Panu xxxxxxxxxxxxx 7 Przedsiębiorstwo protokołem zdawczo-odbiorczym. Przekazanie nastąpiło w obecności przedstawiciela organu załoŝycielskiego. 4. Rada Nadzorcza. Do dnia 15 kwietnia 2009 r. w przedsiębiorstwie funkcjonowała Rada Nadzorcza, w składzie trzyosobowym: xxxxxxxxxxxxx 8, 2 Wyłączono dane osobowe 3 Wyłączono dane osobowe 4 Wyłączono dane osobowe 5 Wyłączono dane osobowe 6 Wyłączono dane osobowe 7 Wyłączono dane osobowe 8 Wyłączono dane osobowe 2

3 Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa. W związku z wypowiedzeniem zarządcy i ustaniem umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, organ załoŝycielski-wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 12 stycznia 2009 r. NK.2.MW.7050/1/09 wystąpił do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PPKS w Świdwinie, o podjęcie niezwłocznych działań zgodnie z art. 45c ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, mających na celu przeprowadzenie wyborów do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2009 r. Uchwałą nr 1 postanowiła zarządzić wybory o Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie (akta kontroli nr 3). Uchwałą nr 2 z dnia 17 lutego br. Rada Nadzorcza ustaliła termin Ogólnego Zebrania Pracowników PPKS w Świdwinie na dzień 27 lutego 2009 r. (akta kontroli nr 4). Zebranie zwołane zostało w celu wyłonienia komisji wyborczej niezbędnej do przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowniczej. W związku z wyborem Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Wojewoda Zachodniopomorski odwołał z dniem 15 kwietnia 2009 r. ww. Radą Nadzorczą. 5. Rada Pracownicza W dniu 27 lutego br. Ogólne zebranie pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie dokonało wyboru osób do Komisji Wyborczej. W dniu 03 marca br. Komisja Wyborcza do Rady Pracowniczej PPKS ukonstytuowała się (akta kontroli nr akta kontroli nr 5), a na posiedzeniu w dniu 17 marca 2009 r. zamknięta została lista kandydatów do Rady Pracowniczej. Komisja wyborcza postanowiła umieścić na liści kandydatów do Rady Pracowniczej 7 osób (protokół nr 2 z dn akta kontroli nr 6). Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. Komisja Wyborcza ustaliła termin i miejsce wyborów do Rady Pracowniczej (akta kontroli nr 6). Wybory do Rady Pracowniczej zaplanowano w dniach 31 marca br. i 01 kwietnia br. w siedzibie przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Pracowniczej zostało wybranych 5 osób (protokół Komisji Wyborczej nr 4 z dnia r. akta kontroli nr 7). W dniu 14 kwietnia 2009 r. Ogólne Zebranie Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie uchwałą nr 2/2009 stwierdziło waŝność wyborów do Rady Pracowniczej - (akta kontroli nr 8). W dniu 20 kwietnia 2009 r. Rada Pracownicza ukonstytuowała się, Przewodniczącym został Pan xxxxxxxxxxxxx 9 - (akta kontroli nr 9). 6. Związki Zawodowe. Według stanu na r. w przedsiębiorstwie działają trzy związki zawodowe: - Zakładowa Rada Kierowców Związku Zawodowego Kierowców w Polsce przy PPKS w Świdwinie - zrzeszający 19 osób, - NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PKS - zrzeszający 17 osób, 9 Wyłączono dane osobowe 3

4 - NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Komisja Zakładowa przy PPKS w Świdwinie - zrzeszający 7 osób. 7. Zatrudnienie. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie według stanu na dzień 31grudnia 2007 r. zatrudniało 78 pracowników w tym: na stanowiskach robotniczych 57 osób oraz na stanowiskach nierobotniczych 21 osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. na zatrudnionych 76 pracowników, na stanowiskach robotniczych pracowało 56 osób (w tym: 38 kierowców autobusowych), a na nierobotniczych 20 osób. 8. Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstwa. W latach na wniosek PPKS w Świdwinie prowadzona była procedura prywatyzacji bezpośredniej poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce załoŝonej przez pracowników z udziałem inwestorów zewnętrznych. Prywatyzacja ww. przedsiębiorstwa nie doszła do skutku, z uwagi na wycofanie się inwestorów zewnętrznych w końcowej fazie procesu prywatyzacji oraz braku innych inwestorów. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zaopiniowała pozytywnie wniosek o komercjalizację PPKS w Świdwinie - (uchwała nr 5 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Pan xxxxxxxxxxxxx 10 Zarządca Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem (z dnia 25 września 2008 r. L.dz. 738/2008) o dokonanie komercjalizacji przedsiębiorstwa na podstawie art.3 ust.3 pkt.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W dniu 03 października 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorstwa o dokonanie komercjalizacji PPKS w Świdwinie. Pan xxxxxxxxxxxxx 11 Tymczasowy Kierownik PPKS w Świdwinie pismem z dnia 07 stycznia 2009 r. L.dz.67/2009 skierowanym do Ministra Skarbu Państwa, podtrzymał przedmiotowy wniosek w sprawie ustanowienia jednoosobowego Zarządu w spółce oraz uzupełnił go o swoją kandydaturę i propozycję nie ustanawiania Rady Nadzorczej. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 22 stycznia 2009 r. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa oraz pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Mirosława Bolesława Szwinto do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji. Minister Skarbu Państwa w dniu 08 kwietnia 2009 r. dokonał komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2, w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U z 2002r., Nr 171,poz.1397, ze zmianami). 10 Wyłączono dane osobowe 11 Wyłączono dane osobowe 4

5 Aktem notarialnym Rep. A 8724/2009 z dn (akta kontroli nr 10) Minister Skarbu Państwa przekształcił przedsiębiorstwo państwowe PPKS w Świdwinie, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, z dniem komercjalizacji, którym jest pierwszy dzień miesiąca przypadający po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców. Kapitał własny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. wynosi zł i dzieli się na udziałów po 100 zł kaŝdy. Pierwszym Prezesem Zarządu został Pan Mirosław Bolesław Szwinto. 9. Stan prawny nieruchomości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny do uŝytkowanych nieruchomości: 1) połoŝonych w Świdwinie przy Placu Lotników 6 oznaczonych jako działka nr 102 o pow.499 m 2 2) połoŝonych w Świdwinie przy ul. Bolesława Chrobrego 24 oznaczonych jako działka nr 231 o pow m 2 i działka nr 232/1 o pow. 248 m 2 ; Działka gruntowa nr 232/1 o pow. 248 m 2 została zakupiona z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania uŝytkowanej nieruchomości (akt notarialny z dnia r. Repertorium A 2798/1995).Grunty w uŝytkowaniu wieczystym do 4 lipca 2094 r. 3) połoŝonych w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej oznaczonych jako działka nr 50/16 pow.1,00 ha- (niezabudowana-grunty orne). Aktem notarialnym Repertorium A nr 3319/2004 z 28 kwietnia 2004 r. przedsiębiorstwo zakupiło ww. grunty z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw i usług. 4) połoŝonych w Połczynie Zdroju przy ul. Staszica oznaczonych jako działka nr 442 o pow m Wynajem pomieszczeń przedsiębiorstwa: 1) Umowa najmu lokalu uŝytkowego w budynku dworca PKS w Połczynie Zdroju zawarta dniu r. z panią Urszulą Sołowiej (Handel Artykułami Przemysłowymi w Połczynie Zdroju) na wynajem pomieszczeń o pow. 21,5 m 2, 5,25 m 2, 11,5 m 2 z przeznaczeniem na działalność usługową (mała gastronomia, handel). Czynsz łączny ( ) = 500 zł + za energię elektryczną. Umowa zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. 2) Lokal uŝytkowy w budynku dworca PKS w Połczynie Zdroju, umowa najmu zawarta z p. Mariuszem Lizakiem od dnia r. na wynajem dwóch pomieszczeń (11,4 m 2, 7,2 m 2 ) na gabinet lekarski. Czynsz w wys. 363, ,07 (22% VAT) = 444,00 zł. łącznie; odrębnie zapłata za energię elektryczną. Umowa zawarta na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3) Wynajem lokalu o pow. 12 m 2 w budynku biurowym PKS w Świdwinie 5

6 Umowa najmu zawarta z Kołem Łowieckim Słonka w Świdwinie od dnia 01 czerwca 1998 r. na czas nieokreślony, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czynsz 160,00 zł z VAT, z przeznaczeniem na biuro najemcy. 4) Umowa najmu 112 m 2 budynku dawnego dworca PPKS w Świdwinie zawarta z Max Barbara Borowska ze Świdwina ul. Plac Lotników. Czynsz miesięczny w wysokości zł brutto oraz koszty ubezpieczenia i mediów, na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przeprowadziło Biuro Rachunkowo-Audytorskie Storno Mirosława Adamczyk z siedzibą w Koszalinie podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę pod numerem Biegły Mirosław Adamczyk w swojej opinii z dnia 31 marca 2009 r. -(akta kontroli nr 11)- stwierdził, Ŝe przedstawione sprawozdanie jest kompletne, przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie istotne informacje, sporządzone zostało zgodnie z zastosowaną przez Przedsiębiorstwo polityką rachunkowości. Biegły nie stwierdził występowania zagroŝenia co do prowadzonej działalności PPKS w Świdwinie Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa oraz sprawozdanie z działalności za 2008 rok - (akta kontroli nr 12). Rada Pracownicza postanowiła jednogłośnie, Ŝe zysk netto za 2008 rok w wysokości xxxxxxxxxxxxxx 12 zł przeznaczy na fundusz przedsiębiorstwa (uchwała nr 2 z dnia 30 kwietnia 2009 r.- akta kontroli nr 13). Bilans przedsiębiorstwa sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę xxxxxxxxxxxxxx 13.zł (akta kontroli nr14). Przedsiębiorstwo w 2008 roku zmniejszyło swój potencjał gospodarczy o 14 % w stosunku do roku poprzedniego. Wartość majątku trwałego wynosiła xxxxxxxxxxxxxx 14 zł i uległa zmniejszeniu o 9,6 %, a majątku obrotowego xxxxxxxxxxxxxx 15 zł i spadła o 26 %. Największą wartość w grupie aktywów bo 74 % stanowią rzeczowe aktywa trwałe - xxxxxxxxxxxxxx 16 zł. Największy spadek w majątku obrotowym, bo o 85 % stanowią środki pienięŝne. Wzrost w majątku obrotowym nastąpił w pozycjach zapasy o 25 % i naleŝności krótkoterminowe o 20 %. Fundusz własny przedsiębiorstwa wynosi xxxxxxxxxxxxxx 17 zł i nie uległ zmianie. Kapitały obce stanowią wartość xxxxxxxxxxxxxx 18 zł spadły o 31,8 % w strukturze finansowania aktywów. 12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.). 13 J.w. 14 J.w. 15 J.w. 16 J.w. 17 J.w. 18 J.w. 6

7 1. Źródła i wielkość przychodów w okresie objętym kontrolą. Przychody ogółem w 2008 roku wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 19. tys. zł i zmniejszyły się o 3,15 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2008 roku w strukturze przychodów 57,9 % stanowiły przychody z tytułu przewozu osób a 26,4 % to przychody z działalności pomocniczej, natomiast 13,9 % stanowią dopłaty z tytułu ulg ustawowych. W działalności podstawowej odnotowano spadek przychodów o 5,5 %, w tym dopłat o 2o tys. zł co stanowi 1,8 %. W przychodach z działalności podstawowej wystąpił spadek ze sprzedaŝy biletów jednorazowych o 59,3 tys. zł tj. o 2,19 % i biletów miesięcznych szkolnych o 23,6 tys. zł tj. o 2,5 %. Natomiast wzrosła o 9,5 tys. zł tj. o 2,8% sprzedaŝ biletów miesięcznych pracowniczych. Odnotowano zmniejszenie przychodów o xxxxxxxxxxxxxx 20. tys. zł tj. o 25,5 % z wynajmu autobusów. Przychody finansowe stanowiły xxxxxxxxxxxxxx 21 tys. zł. Przychody operacyjne wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 22 tys. zł i były to głównie: odszkodowania PZU, rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na prywatyzację Przedsiębiorstwa oraz sprzedaŝ starych zuŝytych autobusów. Przychody ze sprzedaŝy na przestrzeni dwóch ostatnich lat spadły z xxxxxxxxxxxxxx 23 tys. zł (stan na luty 2007 r. ) do xxxxxxxxxxxxxx 24 tys. zł na koniec lutego 2009 r. Na koniec marca 2009 r. przychody ze sprzedaŝy wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 25 tys. zł. 2. Koszty działalności i ich struktura. Na koniec 2008 roku koszty ogółem wynosiły xxxxxxxxx 26 tys. zł i zmniejszyły się o xxxxxxxxx 27 tys. zł tj. o 2, 94 % w porównaniu do roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej były mniejsze o xxxxxxxxx 28 tys. zł co stanowi spadek o 3,6 %. Uległy zwiększeniu o 1,7 % ( o xxxxxxxxx 29 tys. zł ) koszty działalności pomocniczej. Pozostałe koszty operacyjne spadły o xxxxxxxxx 30 tys. zł tj. 45,3 %. Na koniec Na koniec Na koniec Stan na / lutego lutego lutego Dynamika Dynamika Lp. (dane z F-01) w tys. zł 2007 r r. 2009r. 4:3 *100 5:4* I. Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii 3 Usługi obce 19 J.w. 20 J.w. 21 J.w. 22 J.w. 23 J.w. 24 J.w. 25 J.w. 26 J.w. 27 J.w. 28 J.w. 29 J.w. 30 J.w. 7

8 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia 6 Ubezpieczen. społeczne i inne świadcz. 7 Pozostałe koszty rodzajowe 8 Wartość sprzedan. towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej na koniec lutego 2009 r. wynosiły xxxxxxxxx 31 tys. zł i wzrosły o 4,6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy wzrost kosztów w układzie rodzajowym wystąpił w pozycji usługi obce o 97,8 % tj. o xxxxxxxxx 32 tys. zł, a następnie w pozostałych kosztach rodzajowych wzrost o 33 %. Koszty zuŝycia materiałów i energii spadły o 2 %. Stan na / Na koniec lutego Na koniec lutego Na koniec Lutego Struktura Struktura Struktura Lp. (dane z F-01) w ty s. zł 2007 r r. 2009r. w % w % w % I Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii 3 Usługi obce 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne 6 świadcz. 7 Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i 8 materiałów Strukturę poszczególnych kosztów rodzajowych na koniec lutego 2009 r. przedstawia powyŝsza tabela. Największy udział w strukturze kosztów rodzajowych stanowią koszty zuŝycia materiałów i energii 28,2%, które spadły o 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kolejną pozycją w strukturze kosztów 27 % stanowią koszty wynagrodzeń spadek o 3,2% w porównaniu z okresem poprzednim. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w strukturze kosztów wynosiła 18,6 % i była wyŝsza o 1,1 % w stosunku do poprzedniego okresu. 3. Kształtowanie się wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości xxxxxxxxx 33 zł (akta kontroli nr 15). Analiza dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala na stwierdzenie, Ŝe Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk netto w wysokości 19,9 % w stosunku do zysku roku poprzedniego. Przychody ogółem w 2008 roku wynosiły xxxxxxxxx 34 tys. zł i zmniejszyły się o 3,15 % w stosunku do roku poprzedniego. 31 J.w. 32 J.w. 33 J.w. 34 J.w. 8

9 Pogarszająca się sytuacja na rynku transportowym, konkurencja małych przewozowych firm, rosnące ceny paliw i części zamiennych niekorzystnie wpływały na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Na koniec Na koniec Na koniec Lp. Stan na / Dane w tys. zł lutego 2007 r. lutego 2008 r. lutego 2009 r. Dynamika 4:3 *100 Dynamika 5:4 * Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi 88,5 99,3 3 Koszty działalności operacyjnej 86,9 104,6 4 Zysk ze sprzedaŝy 195,0-5 Starta ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne 250,0 200,0 7 Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej 200,0-9 Strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 50,0 100,0 12 Zysk brutto(+) 233,3-13 Strata brutto Zysk netto 336,4-15 Strata netto - - Przychody ze sprzedaŝy systematycznie ulegają zmniejszeniu, co znajduje odzwierciedlenie w wyniku finansowym- zysk ze sprzedaŝy osiągnięty w okresach poprzednich w wysokości xxxxxxxxx 35 tys. zł za dwa miesiące 2007 roku i xxxxxxxxx 36 tys. zł na koniec lutego 2008 r. w 2009 r. nie wystąpił. Strata ze sprzedaŝy na koniec lutego br. wynosiła 23 tys. zł. Na koniec marca 2009 r. przychody ze sprzedaŝy wynosiły xxxxxxxxx 37 tys. zł a koszty działalności operacyjnej xxxxxxxxx 38 tys. zł. Przedsiębiorstwo za I kwartał osiągnęło zysk ze sprzedaŝy w wysokości 6 tys. zł a zysk netto kształtował się na poziomie xxxxxxxxx 39 tys. zł. 4. Inwestycje w majątek trwały. Uchwałą nr 1/2009 z dnia r. (akta kontroli nr 16) Ogólne Zebranie Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zaopiniowało pozytywnie przedstawiony przez Tymczasowego Kierownika plan wymiany taboru autobusowego na 2009 r. dla podniesienia jakości wykonywanych usług przewozu osób- zakupić 14 szt. autobusów, dokonać sprzedaŝy 10 szt. najstarszych i wyeksploatowanych autobusów. 35 J.w. 36 J.w. 37 J.w. 38 J.w. 39 J.w. 9

10 W dniu 27 lutego br. Przedsiębiorstwo zakupiło dwa autobusy marki Setra (rok produkcji 1990) na łączną kwotę xxxxxxxxx 40 zł - faktura Vat nr 20/H/2009 i nr 21/H/2009 (akta kontroli nr 17 i 18). Na pozostałe trzy autobusy Przedsiębiorstwo wniosło zaliczkę po xxxxxxxxx 41 zł za kaŝdy - pozostała kwota do spłaty na 12 rat. Przeprowadzany jest remont bieŝący (ulepszenie) stacji paliw, remont pomieszczeń dla działu dyspozytorni oraz dla mechaników w celu polepszenia warunków pracy dla pracowników. Zakupiono cztery wózki do stacji paliw. 5. Regulowanie zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych. Wskaźniki płynności w przedsiębiorstwie rzadko osiągają wzorcowe wielkości. W 2008 r. występuje pogorszenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie do dnia kontroli nie zalegało z podatkami wobec budŝetu oraz składkami wobec ZUS. Przedsiębiorstwo uzyskało odroczenie do dnia 30 kwietnia 2009 r. terminu płatności podatku od środków transportu-na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Świdwina Nr 1 z dnia r. w sprawie odroczenia terminu płatności I raty podatku od środków transportowych podmiotowi gospodarczemu. Na dzień r. zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa wynoszą xxxxxxxxx 42 tys. zł a naleŝności xxxxxxxxx 43 tys. zł. Na koniec I kwartału br. przedsiębiorstwo posiada xxxxxxxxx 44 tys. zł środków pienięŝnych. Na tym protokół zakończono. Niniejszy protokół został sporządzony w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŝdej ze stron. Tymczasowy Kierownik przedsiębiorstwa ma prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu, umotywowanych zastrzeŝeń co do jego treści oraz prawo odmowy jego podpisania i złoŝenia w terminie 7 dni wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisu. Szczecin, dnia 06 maja 2009 r. Kontrolująca: Tymczasowy Kierownik: 40 J.w. 41 J.w. 42 J.w. 43 J.w. 44 J.w. 10

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2006 1 2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając w trybie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005.

Informacja dodatkowa. Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005. Informacja dodatkowa Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005. Stowarzyszenie Nadzieja prowadzi działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. D.P.I. 0913-24/10 Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wydział Kontroli Departamentu

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru

PLAN POŁĄCZENIA. POM-HURT sp. z o.o. w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 126,, wpisaną do rejestru PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia uzgodniony i podpisany w Koszalinie w dniu 12 grudnia 2012 r. przez Zarządy Spółek: 1) Apteki Przyjazne Pacjentom sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł.

3. Na pokrycie kapitału zakładowego tworzonej Spółki Miasto wnosi ponadto wkład pienięŝny w kwocie 700.000,00 zł. Uchwała Nr... (projekt z dnia 26.02.2008 r.) Rady Miasta Ostrołęki z dnia... w sprawie likwidacji zakładu budŝetowego pod nazwą Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce w celu zawiązania jednoosobowej spółki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE

KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 4763/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 lutego 2014 r. KWARTALNA INFORMACJA O SPÓŁCE w/g stanu na koniec kwartału.. w roku.. 1. Podstawowe dane o spółce: a) nazwa

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2008 do 31-12-2008 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 27 czerwca 2011 r. LKA-4101-03-07/2011/P/11/159 Pan Piotr WOJTAS Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA

INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA INFORMACJA DODATKOWA I OBJAŚNIENIA Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo rok obrotowy od 01-01-2009 do 31-12-2009 I 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia grudnia 2010 r. P/10/048 LKI-4101-14-01/2010 Pan Tomasz Zawacki Prezes Zarządu Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA S.A. w Kielcach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał

na dzień 31.12. 2008 r. Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr) III. Udziały (akcje) własne (wielkość NaleŜne wpłaty na kapitał Nazwa i adres jednostki B I L A N S Przeznaczenie formularze na dzień 31.12. 2008 r. Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze Aktywa Stan na koniec bieŝacego roku obrotowego (zł i gr) Stan na koniec poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A

Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2008 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2008 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Europejskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Polnord Łódź I Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa, Nr KRS 0000273883, NIP: 729-011-30-34 Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł w pełni opłacony Załącznik 4a OŚWIADCZENIE o stanie księgowym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r.

INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 r. I. BILANS Zmiany w okresie sprawozdawczym ważniejszych grup aktywów i pasywów AKTYWA AKTYWA TRWAŁE, bilans poz. A 39 698 085,60 zł 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa jednostki: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. 2. Siedziba jednostki: Elbląg ul. Skrzydlata 1. 3.Podstawowy przedmiot działalności: przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA. ul. Koperkowa 2/AB. 81-589 Gdynia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA. ul. Koperkowa 2/AB. 81-589 Gdynia SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA ul. Koperkowa 2/AB 81-589 Gdynia Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo