Protokół z kontroli problemowej. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa."

Transkrypt

1 Protokół z kontroli problemowej 1. Jednostka kontrolowana: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie, ul. Bolesława Chrobrego Organ sprawujący nadzór: Wojewoda Zachodniopomorski poprzez Wydział Nadzoru i Kontroli. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa. 4. Kontrola przeprowadzona została w dniu r. w siedzibie przedsiębiorstwa przez xxxx 1 - st. inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 01/09 z dnia 25 marca 2009 r. (akta kontroli nr 1) i zgodnie z tezami (akta kontroli nr 2). Dokonano wpisu w ksiąŝce kontroli przedsiębiorstwa pod pozycja 3/ Podczas kontroli informacji udzielali: Tymczasowy Kierownik przedsiębiorstwa i Główna Księgowa. U s t a l e n i a I. Stan prawny i organizacyjny przedsiębiorstwa. 1. Sposób utworzenia przedsiębiorstwa. Zarządzeniem Nr 193 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 1991 r. zostało utworzone z dniem 1 września 1991 r. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie. Przedmiotowe przedsiębiorstwo powstało w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kołobrzegu, na bazie wyłączonej placówki terenowej w Świdwinie. 2. Rejestracja przedsiębiorstwa i przedmiot działalności. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie jest: 1) transport pasaŝerski międzymiastowy drogowy B. 2) pozostały pasaŝerski transport rozkładowy C. 3) wynajem samochodów cięŝarowych z kierowcą C. 4) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych A. 5) pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi B. 6) sprzedaŝ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych B 1 Wyłączono dane osobowe

2 7) sprzedaŝ paliw ) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy ) wynajem nieruchomości na własny uŝytek Przedsiębiorstwo do dnia 31 grudnia 2008 r. znajdowało się w zarządzie menedŝerskim zgodnie z art. 45a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz.981 ze zmianami). Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem została zawarła pomiędzy Panem xxxxxxxxxxxxx 2 a Wojewodą Koszalińskim dnia 30 października 1997 r. na wniosek Rady Pracowniczej, za zgodą Ogólnego Zebrania oraz w oparciu o pozytywną opinię związków zawodowych, na czas od 01 listopada 1997 r. do dnia 30 października 2002 r. Zgodnie z art.45b ww. ustawy, z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę, rozwiązaniu uległy organy samorządu załogi. Organ załoŝycielski ustanowił radę nadzorczą i powierzył jej wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. W dniu 30 października 2002 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Panem xxxxxxxxxxxxx 3 zawarta została umowa o zarządzanie Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie na czas od dnia 31 października 2002 r. do 31 października 2005 r., nie dłuŝej jednak niŝ do dnia wejścia w Ŝycie zarządzenia o prywatyzacji przedsiębiorstwa. Aneksem z dnia 30 września 2005 r. powyŝsza umowa została przedłuŝona do dnia 31 października 2010 r., nie dłuŝej jednak jak do dnia wejścia w Ŝycie zarządzenia o prywatyzacji przedsiębiorstwa. Pismem z dnia 11 września 2008 r. L. dz. 709/08 Pan xxxxxxxxxxxxx 4 wypowiedział z dniem 01 października 2008 r. ww. umowę o zarządzanie Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie. Na podstawie 14 ust. 1 przedmiotowej umowy, ulega ona rozwiązaniu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 grudnia 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 30 grudnia 2008 r. NK.2.MW.7026/7/08 (na podstawie art. 33a pkt.6 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych) wyznaczył Pana xxxxxxxxxxxxx 5 na Tymczasowego Kierownika Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie, na okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. W dniu 02 stycznia 2009 r. Pan xxxxxxxxxxxxx 6 przekazał Panu xxxxxxxxxxxxx 7 Przedsiębiorstwo protokołem zdawczo-odbiorczym. Przekazanie nastąpiło w obecności przedstawiciela organu załoŝycielskiego. 4. Rada Nadzorcza. Do dnia 15 kwietnia 2009 r. w przedsiębiorstwie funkcjonowała Rada Nadzorcza, w składzie trzyosobowym: xxxxxxxxxxxxx 8, 2 Wyłączono dane osobowe 3 Wyłączono dane osobowe 4 Wyłączono dane osobowe 5 Wyłączono dane osobowe 6 Wyłączono dane osobowe 7 Wyłączono dane osobowe 8 Wyłączono dane osobowe 2

3 Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa. W związku z wypowiedzeniem zarządcy i ustaniem umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, organ załoŝycielski-wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 12 stycznia 2009 r. NK.2.MW.7050/1/09 wystąpił do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PPKS w Świdwinie, o podjęcie niezwłocznych działań zgodnie z art. 45c ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, mających na celu przeprowadzenie wyborów do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2009 r. Uchwałą nr 1 postanowiła zarządzić wybory o Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie (akta kontroli nr 3). Uchwałą nr 2 z dnia 17 lutego br. Rada Nadzorcza ustaliła termin Ogólnego Zebrania Pracowników PPKS w Świdwinie na dzień 27 lutego 2009 r. (akta kontroli nr 4). Zebranie zwołane zostało w celu wyłonienia komisji wyborczej niezbędnej do przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowniczej. W związku z wyborem Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Wojewoda Zachodniopomorski odwołał z dniem 15 kwietnia 2009 r. ww. Radą Nadzorczą. 5. Rada Pracownicza W dniu 27 lutego br. Ogólne zebranie pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie dokonało wyboru osób do Komisji Wyborczej. W dniu 03 marca br. Komisja Wyborcza do Rady Pracowniczej PPKS ukonstytuowała się (akta kontroli nr akta kontroli nr 5), a na posiedzeniu w dniu 17 marca 2009 r. zamknięta została lista kandydatów do Rady Pracowniczej. Komisja wyborcza postanowiła umieścić na liści kandydatów do Rady Pracowniczej 7 osób (protokół nr 2 z dn akta kontroli nr 6). Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. Komisja Wyborcza ustaliła termin i miejsce wyborów do Rady Pracowniczej (akta kontroli nr 6). Wybory do Rady Pracowniczej zaplanowano w dniach 31 marca br. i 01 kwietnia br. w siedzibie przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Pracowniczej zostało wybranych 5 osób (protokół Komisji Wyborczej nr 4 z dnia r. akta kontroli nr 7). W dniu 14 kwietnia 2009 r. Ogólne Zebranie Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie uchwałą nr 2/2009 stwierdziło waŝność wyborów do Rady Pracowniczej - (akta kontroli nr 8). W dniu 20 kwietnia 2009 r. Rada Pracownicza ukonstytuowała się, Przewodniczącym został Pan xxxxxxxxxxxxx 9 - (akta kontroli nr 9). 6. Związki Zawodowe. Według stanu na r. w przedsiębiorstwie działają trzy związki zawodowe: - Zakładowa Rada Kierowców Związku Zawodowego Kierowców w Polsce przy PPKS w Świdwinie - zrzeszający 19 osób, - NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PKS - zrzeszający 17 osób, 9 Wyłączono dane osobowe 3

4 - NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Komisja Zakładowa przy PPKS w Świdwinie - zrzeszający 7 osób. 7. Zatrudnienie. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie według stanu na dzień 31grudnia 2007 r. zatrudniało 78 pracowników w tym: na stanowiskach robotniczych 57 osób oraz na stanowiskach nierobotniczych 21 osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. na zatrudnionych 76 pracowników, na stanowiskach robotniczych pracowało 56 osób (w tym: 38 kierowców autobusowych), a na nierobotniczych 20 osób. 8. Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstwa. W latach na wniosek PPKS w Świdwinie prowadzona była procedura prywatyzacji bezpośredniej poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce załoŝonej przez pracowników z udziałem inwestorów zewnętrznych. Prywatyzacja ww. przedsiębiorstwa nie doszła do skutku, z uwagi na wycofanie się inwestorów zewnętrznych w końcowej fazie procesu prywatyzacji oraz braku innych inwestorów. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zaopiniowała pozytywnie wniosek o komercjalizację PPKS w Świdwinie - (uchwała nr 5 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Pan xxxxxxxxxxxxx 10 Zarządca Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem (z dnia 25 września 2008 r. L.dz. 738/2008) o dokonanie komercjalizacji przedsiębiorstwa na podstawie art.3 ust.3 pkt.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W dniu 03 października 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorstwa o dokonanie komercjalizacji PPKS w Świdwinie. Pan xxxxxxxxxxxxx 11 Tymczasowy Kierownik PPKS w Świdwinie pismem z dnia 07 stycznia 2009 r. L.dz.67/2009 skierowanym do Ministra Skarbu Państwa, podtrzymał przedmiotowy wniosek w sprawie ustanowienia jednoosobowego Zarządu w spółce oraz uzupełnił go o swoją kandydaturę i propozycję nie ustanawiania Rady Nadzorczej. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 22 stycznia 2009 r. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa oraz pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Mirosława Bolesława Szwinto do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji. Minister Skarbu Państwa w dniu 08 kwietnia 2009 r. dokonał komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2, w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U z 2002r., Nr 171,poz.1397, ze zmianami). 10 Wyłączono dane osobowe 11 Wyłączono dane osobowe 4

5 Aktem notarialnym Rep. A 8724/2009 z dn (akta kontroli nr 10) Minister Skarbu Państwa przekształcił przedsiębiorstwo państwowe PPKS w Świdwinie, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, z dniem komercjalizacji, którym jest pierwszy dzień miesiąca przypadający po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców. Kapitał własny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. wynosi zł i dzieli się na udziałów po 100 zł kaŝdy. Pierwszym Prezesem Zarządu został Pan Mirosław Bolesław Szwinto. 9. Stan prawny nieruchomości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny do uŝytkowanych nieruchomości: 1) połoŝonych w Świdwinie przy Placu Lotników 6 oznaczonych jako działka nr 102 o pow.499 m 2 2) połoŝonych w Świdwinie przy ul. Bolesława Chrobrego 24 oznaczonych jako działka nr 231 o pow m 2 i działka nr 232/1 o pow. 248 m 2 ; Działka gruntowa nr 232/1 o pow. 248 m 2 została zakupiona z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania uŝytkowanej nieruchomości (akt notarialny z dnia r. Repertorium A 2798/1995).Grunty w uŝytkowaniu wieczystym do 4 lipca 2094 r. 3) połoŝonych w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej oznaczonych jako działka nr 50/16 pow.1,00 ha- (niezabudowana-grunty orne). Aktem notarialnym Repertorium A nr 3319/2004 z 28 kwietnia 2004 r. przedsiębiorstwo zakupiło ww. grunty z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw i usług. 4) połoŝonych w Połczynie Zdroju przy ul. Staszica oznaczonych jako działka nr 442 o pow m Wynajem pomieszczeń przedsiębiorstwa: 1) Umowa najmu lokalu uŝytkowego w budynku dworca PKS w Połczynie Zdroju zawarta dniu r. z panią Urszulą Sołowiej (Handel Artykułami Przemysłowymi w Połczynie Zdroju) na wynajem pomieszczeń o pow. 21,5 m 2, 5,25 m 2, 11,5 m 2 z przeznaczeniem na działalność usługową (mała gastronomia, handel). Czynsz łączny ( ) = 500 zł + za energię elektryczną. Umowa zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. 2) Lokal uŝytkowy w budynku dworca PKS w Połczynie Zdroju, umowa najmu zawarta z p. Mariuszem Lizakiem od dnia r. na wynajem dwóch pomieszczeń (11,4 m 2, 7,2 m 2 ) na gabinet lekarski. Czynsz w wys. 363, ,07 (22% VAT) = 444,00 zł. łącznie; odrębnie zapłata za energię elektryczną. Umowa zawarta na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3) Wynajem lokalu o pow. 12 m 2 w budynku biurowym PKS w Świdwinie 5

6 Umowa najmu zawarta z Kołem Łowieckim Słonka w Świdwinie od dnia 01 czerwca 1998 r. na czas nieokreślony, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czynsz 160,00 zł z VAT, z przeznaczeniem na biuro najemcy. 4) Umowa najmu 112 m 2 budynku dawnego dworca PPKS w Świdwinie zawarta z Max Barbara Borowska ze Świdwina ul. Plac Lotników. Czynsz miesięczny w wysokości zł brutto oraz koszty ubezpieczenia i mediów, na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przeprowadziło Biuro Rachunkowo-Audytorskie Storno Mirosława Adamczyk z siedzibą w Koszalinie podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę pod numerem Biegły Mirosław Adamczyk w swojej opinii z dnia 31 marca 2009 r. -(akta kontroli nr 11)- stwierdził, Ŝe przedstawione sprawozdanie jest kompletne, przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie istotne informacje, sporządzone zostało zgodnie z zastosowaną przez Przedsiębiorstwo polityką rachunkowości. Biegły nie stwierdził występowania zagroŝenia co do prowadzonej działalności PPKS w Świdwinie Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa oraz sprawozdanie z działalności za 2008 rok - (akta kontroli nr 12). Rada Pracownicza postanowiła jednogłośnie, Ŝe zysk netto za 2008 rok w wysokości xxxxxxxxxxxxxx 12 zł przeznaczy na fundusz przedsiębiorstwa (uchwała nr 2 z dnia 30 kwietnia 2009 r.- akta kontroli nr 13). Bilans przedsiębiorstwa sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę xxxxxxxxxxxxxx 13.zł (akta kontroli nr14). Przedsiębiorstwo w 2008 roku zmniejszyło swój potencjał gospodarczy o 14 % w stosunku do roku poprzedniego. Wartość majątku trwałego wynosiła xxxxxxxxxxxxxx 14 zł i uległa zmniejszeniu o 9,6 %, a majątku obrotowego xxxxxxxxxxxxxx 15 zł i spadła o 26 %. Największą wartość w grupie aktywów bo 74 % stanowią rzeczowe aktywa trwałe - xxxxxxxxxxxxxx 16 zł. Największy spadek w majątku obrotowym, bo o 85 % stanowią środki pienięŝne. Wzrost w majątku obrotowym nastąpił w pozycjach zapasy o 25 % i naleŝności krótkoterminowe o 20 %. Fundusz własny przedsiębiorstwa wynosi xxxxxxxxxxxxxx 17 zł i nie uległ zmianie. Kapitały obce stanowią wartość xxxxxxxxxxxxxx 18 zł spadły o 31,8 % w strukturze finansowania aktywów. 12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.). 13 J.w. 14 J.w. 15 J.w. 16 J.w. 17 J.w. 18 J.w. 6

7 1. Źródła i wielkość przychodów w okresie objętym kontrolą. Przychody ogółem w 2008 roku wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 19. tys. zł i zmniejszyły się o 3,15 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2008 roku w strukturze przychodów 57,9 % stanowiły przychody z tytułu przewozu osób a 26,4 % to przychody z działalności pomocniczej, natomiast 13,9 % stanowią dopłaty z tytułu ulg ustawowych. W działalności podstawowej odnotowano spadek przychodów o 5,5 %, w tym dopłat o 2o tys. zł co stanowi 1,8 %. W przychodach z działalności podstawowej wystąpił spadek ze sprzedaŝy biletów jednorazowych o 59,3 tys. zł tj. o 2,19 % i biletów miesięcznych szkolnych o 23,6 tys. zł tj. o 2,5 %. Natomiast wzrosła o 9,5 tys. zł tj. o 2,8% sprzedaŝ biletów miesięcznych pracowniczych. Odnotowano zmniejszenie przychodów o xxxxxxxxxxxxxx 20. tys. zł tj. o 25,5 % z wynajmu autobusów. Przychody finansowe stanowiły xxxxxxxxxxxxxx 21 tys. zł. Przychody operacyjne wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 22 tys. zł i były to głównie: odszkodowania PZU, rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na prywatyzację Przedsiębiorstwa oraz sprzedaŝ starych zuŝytych autobusów. Przychody ze sprzedaŝy na przestrzeni dwóch ostatnich lat spadły z xxxxxxxxxxxxxx 23 tys. zł (stan na luty 2007 r. ) do xxxxxxxxxxxxxx 24 tys. zł na koniec lutego 2009 r. Na koniec marca 2009 r. przychody ze sprzedaŝy wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 25 tys. zł. 2. Koszty działalności i ich struktura. Na koniec 2008 roku koszty ogółem wynosiły xxxxxxxxx 26 tys. zł i zmniejszyły się o xxxxxxxxx 27 tys. zł tj. o 2, 94 % w porównaniu do roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej były mniejsze o xxxxxxxxx 28 tys. zł co stanowi spadek o 3,6 %. Uległy zwiększeniu o 1,7 % ( o xxxxxxxxx 29 tys. zł ) koszty działalności pomocniczej. Pozostałe koszty operacyjne spadły o xxxxxxxxx 30 tys. zł tj. 45,3 %. Na koniec Na koniec Na koniec Stan na / lutego lutego lutego Dynamika Dynamika Lp. (dane z F-01) w tys. zł 2007 r r. 2009r. 4:3 *100 5:4* I. Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii 3 Usługi obce 19 J.w. 20 J.w. 21 J.w. 22 J.w. 23 J.w. 24 J.w. 25 J.w. 26 J.w. 27 J.w. 28 J.w. 29 J.w. 30 J.w. 7

8 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia 6 Ubezpieczen. społeczne i inne świadcz. 7 Pozostałe koszty rodzajowe 8 Wartość sprzedan. towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej na koniec lutego 2009 r. wynosiły xxxxxxxxx 31 tys. zł i wzrosły o 4,6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy wzrost kosztów w układzie rodzajowym wystąpił w pozycji usługi obce o 97,8 % tj. o xxxxxxxxx 32 tys. zł, a następnie w pozostałych kosztach rodzajowych wzrost o 33 %. Koszty zuŝycia materiałów i energii spadły o 2 %. Stan na / Na koniec lutego Na koniec lutego Na koniec Lutego Struktura Struktura Struktura Lp. (dane z F-01) w ty s. zł 2007 r r. 2009r. w % w % w % I Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii 3 Usługi obce 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne 6 świadcz. 7 Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i 8 materiałów Strukturę poszczególnych kosztów rodzajowych na koniec lutego 2009 r. przedstawia powyŝsza tabela. Największy udział w strukturze kosztów rodzajowych stanowią koszty zuŝycia materiałów i energii 28,2%, które spadły o 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kolejną pozycją w strukturze kosztów 27 % stanowią koszty wynagrodzeń spadek o 3,2% w porównaniu z okresem poprzednim. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w strukturze kosztów wynosiła 18,6 % i była wyŝsza o 1,1 % w stosunku do poprzedniego okresu. 3. Kształtowanie się wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości xxxxxxxxx 33 zł (akta kontroli nr 15). Analiza dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala na stwierdzenie, Ŝe Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk netto w wysokości 19,9 % w stosunku do zysku roku poprzedniego. Przychody ogółem w 2008 roku wynosiły xxxxxxxxx 34 tys. zł i zmniejszyły się o 3,15 % w stosunku do roku poprzedniego. 31 J.w. 32 J.w. 33 J.w. 34 J.w. 8

9 Pogarszająca się sytuacja na rynku transportowym, konkurencja małych przewozowych firm, rosnące ceny paliw i części zamiennych niekorzystnie wpływały na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Na koniec Na koniec Na koniec Lp. Stan na / Dane w tys. zł lutego 2007 r. lutego 2008 r. lutego 2009 r. Dynamika 4:3 *100 Dynamika 5:4 * Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi 88,5 99,3 3 Koszty działalności operacyjnej 86,9 104,6 4 Zysk ze sprzedaŝy 195,0-5 Starta ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne 250,0 200,0 7 Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej 200,0-9 Strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 50,0 100,0 12 Zysk brutto(+) 233,3-13 Strata brutto Zysk netto 336,4-15 Strata netto - - Przychody ze sprzedaŝy systematycznie ulegają zmniejszeniu, co znajduje odzwierciedlenie w wyniku finansowym- zysk ze sprzedaŝy osiągnięty w okresach poprzednich w wysokości xxxxxxxxx 35 tys. zł za dwa miesiące 2007 roku i xxxxxxxxx 36 tys. zł na koniec lutego 2008 r. w 2009 r. nie wystąpił. Strata ze sprzedaŝy na koniec lutego br. wynosiła 23 tys. zł. Na koniec marca 2009 r. przychody ze sprzedaŝy wynosiły xxxxxxxxx 37 tys. zł a koszty działalności operacyjnej xxxxxxxxx 38 tys. zł. Przedsiębiorstwo za I kwartał osiągnęło zysk ze sprzedaŝy w wysokości 6 tys. zł a zysk netto kształtował się na poziomie xxxxxxxxx 39 tys. zł. 4. Inwestycje w majątek trwały. Uchwałą nr 1/2009 z dnia r. (akta kontroli nr 16) Ogólne Zebranie Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zaopiniowało pozytywnie przedstawiony przez Tymczasowego Kierownika plan wymiany taboru autobusowego na 2009 r. dla podniesienia jakości wykonywanych usług przewozu osób- zakupić 14 szt. autobusów, dokonać sprzedaŝy 10 szt. najstarszych i wyeksploatowanych autobusów. 35 J.w. 36 J.w. 37 J.w. 38 J.w. 39 J.w. 9

10 W dniu 27 lutego br. Przedsiębiorstwo zakupiło dwa autobusy marki Setra (rok produkcji 1990) na łączną kwotę xxxxxxxxx 40 zł - faktura Vat nr 20/H/2009 i nr 21/H/2009 (akta kontroli nr 17 i 18). Na pozostałe trzy autobusy Przedsiębiorstwo wniosło zaliczkę po xxxxxxxxx 41 zł za kaŝdy - pozostała kwota do spłaty na 12 rat. Przeprowadzany jest remont bieŝący (ulepszenie) stacji paliw, remont pomieszczeń dla działu dyspozytorni oraz dla mechaników w celu polepszenia warunków pracy dla pracowników. Zakupiono cztery wózki do stacji paliw. 5. Regulowanie zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych. Wskaźniki płynności w przedsiębiorstwie rzadko osiągają wzorcowe wielkości. W 2008 r. występuje pogorszenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie do dnia kontroli nie zalegało z podatkami wobec budŝetu oraz składkami wobec ZUS. Przedsiębiorstwo uzyskało odroczenie do dnia 30 kwietnia 2009 r. terminu płatności podatku od środków transportu-na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Świdwina Nr 1 z dnia r. w sprawie odroczenia terminu płatności I raty podatku od środków transportowych podmiotowi gospodarczemu. Na dzień r. zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa wynoszą xxxxxxxxx 42 tys. zł a naleŝności xxxxxxxxx 43 tys. zł. Na koniec I kwartału br. przedsiębiorstwo posiada xxxxxxxxx 44 tys. zł środków pienięŝnych. Na tym protokół zakończono. Niniejszy protokół został sporządzony w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŝdej ze stron. Tymczasowy Kierownik przedsiębiorstwa ma prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu, umotywowanych zastrzeŝeń co do jego treści oraz prawo odmowy jego podpisania i złoŝenia w terminie 7 dni wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisu. Szczecin, dnia 06 maja 2009 r. Kontrolująca: Tymczasowy Kierownik: 40 J.w. 41 J.w. 42 J.w. 43 J.w. 44 J.w. 10

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o.

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania ELEWARR sp. z o.o. N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR-4101-01-00/2010 Nr ewid. 7/2011/P10108/KSR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BETACOM Spółka Akcyjna ul. Połczyńska 31 A 01-377 Warszawa

BETACOM Spółka Akcyjna ul. Połczyńska 31 A 01-377 Warszawa BETACOM Spółka Akcyjna ul. Połczyńska 31 A 01-377 Warszawa Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A

Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A Grupa Finansowa Premium Spółka Akcyjna 40-608 Katowice, ul. Kościuszki 346A Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I. Stan prawny i charakterystyka Spółki CAM Media S.A. I. 1. Informacja ogólna Spółka Akcyjna CAM Media z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U-4 Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Sp. z o.o. 90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3

Audytor: Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. 90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3 Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego LSI Software S.A. 93-120 Łódź, ul. Przybyszewskiego 176/178 90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3 RAPORT uzupełniający

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO . www.ecagroup.pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O.O. W JELENIEJ GÓRZE ZA 2012 ROK Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BIURO OBRACHUNKOWE mgr Teresa Wylegała tel. kom 0601787523 66-400 Gorzów Wlkp. ul Dąbroszyńska 50 biuro Kosynierów Gdyńskich 93/2 tel -fax 095-7299708

BIURO OBRACHUNKOWE mgr Teresa Wylegała tel. kom 0601787523 66-400 Gorzów Wlkp. ul Dąbroszyńska 50 biuro Kosynierów Gdyńskich 93/2 tel -fax 095-7299708 1 Spis treści A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące badaną jednostkę... 2 2. Podstawa prawna działalności, kapitał podstawowy oraz Kierownictwo... 2 3. Informacje o badanym sprawozdaniu finansowym...

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. UL. BALICKA 35 Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE RAPORT ROCZNY ZA 2007 ROK RAPORT ROCZNY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SPIS TREŚCI I. STRONA TYTUŁOWA str1 II. PISMO PREZESA ZARZĄDU str3 III.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Kielcach LKI 4101-010-01/2014 P/14/019 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRITON DEVELOPMENT w której jednostką dominującą jest Triton Development S.A ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA TRITON DEVELOPMENT w której jednostką dominującą jest Triton Development S.A ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA TRITON DEVELOPMENT w której jednostką dominującą jest Triton Development S.A ul. Grójecka 194, 02-390 Warszawa Opinia i raport niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA. Accord ab Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WE WROCŁAWIU ZA OKRES

OPINIA I RAPORT LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA. Accord ab Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WE WROCŁAWIU ZA OKRES Accord ab Biegli Rewidenci Sp. z o.o. siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 tel. 71 349 09 60, fax. 71 349 09 67 e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl OPINIA I RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

POLCOLORIT S.A. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2005 R.

POLCOLORIT S.A. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2005 R. RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2005 R. 1 SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ OGÓLNA...3 1. ZLECENIE l REALIZACJA ZLECENIA...3 2. STAN PRAWNY...4

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F. Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych. Pemug S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F. Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych. Pemug S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F Przedsiębiorstwa MontaŜu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. z siedzibą w Katowicach Niniejszy Prospekt emisyjny został sporządzony

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-05/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-05/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-05/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.70.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 7 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.70.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 7 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.70.2014 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Kolonowskie. Na podstawie art. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 kwietnia 2009 r.

Warszawa, 29 kwietnia 2009 r. 1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel. (022) 444-57-72 fax. (022) 444-57-62 P/08/51 LWA- 41049-1-2008 Warszawa, 29 kwietnia 2009 r. Pan Sebastian Mikosz

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 16 CZERWCA 2011 R.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 16 CZERWCA 2011 R. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A. W DNIU 16 CZERWCA 2011 R. Raport bieŝący nr 8/2011 Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. niniejszym podaje do publicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2014 roku

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2014 roku Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S.A. za III kwartał 2014 roku Kutno, 14 listopada 2014r. Spis treści 1 Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu za III kwartał 2014 roku... 3 2

Bardziej szczegółowo

S P R A WOZDANI E ZARZĄDU Z D ZI AŁ AL N OŚCI

S P R A WOZDANI E ZARZĄDU Z D ZI AŁ AL N OŚCI S P R A WOZDANI E ZARZĄDU Z D ZI AŁ AL N OŚCI EMC Instytut Medyczny SA z a rok obr o t owy z akończony 31 gr u dnia 2010 Wrocław, 18 marzec 2011r. Spis treści I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 I.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA 2008 ROK I. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej IZNS SA 1. Stan formalno-prawny Grupa Kapitałowa IZNS SA utworzona została na skutek

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO NAD ELEWARR SP. Z O.O.

NADZÓR PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO NAD ELEWARR SP. Z O.O. KRR-4111-01-00/2013 Nr ewid. 109/2015/K/13/002/KRR Informacja o wynikach kontroli NADZÓR PREZESA AGENCJI RYNKU ROLNEGO NAD ELEWARR SP. Z O.O. DEPARTAMENT Rolnictwa i rozwoju wsi MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO M FOOD SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R.

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO M FOOD SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES OD 01.01.2014R. DO 31.12.2014R. D-BILANS BIURO BIEGŁYCH REWIDENTÓW Biuro Biegłych Rewidentów Eko-Bilans" Sp. z o.o. OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO M FOOD SPÓŁKI AKCYJNEJ ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Starachowice, 12 sierpnia 2011 roku 1 SPIS TREŚCI 1. Działalność Spółki... 3 2. Zasady sporządzenia półrocznego

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala w Gorzowie Wlkp.

Zapewnienie stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala w Gorzowie Wlkp. LZG 4101-018-02/14 Nr ewid. 148/2015/P/14/123/LZG Zapewnienie stabilności finansowej i warunków wykonywania działalności leczniczej Szpitala w Gorzowie Wlkp. DELEGATURA W ZIELONEJ GÓRZE Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo