Protokół z kontroli problemowej. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa."

Transkrypt

1 Protokół z kontroli problemowej 1. Jednostka kontrolowana: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie, ul. Bolesława Chrobrego Organ sprawujący nadzór: Wojewoda Zachodniopomorski poprzez Wydział Nadzoru i Kontroli. 3. Temat kontroli: Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa. 4. Kontrola przeprowadzona została w dniu r. w siedzibie przedsiębiorstwa przez xxxx 1 - st. inspektora wojewódzkiego w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 01/09 z dnia 25 marca 2009 r. (akta kontroli nr 1) i zgodnie z tezami (akta kontroli nr 2). Dokonano wpisu w ksiąŝce kontroli przedsiębiorstwa pod pozycja 3/ Podczas kontroli informacji udzielali: Tymczasowy Kierownik przedsiębiorstwa i Główna Księgowa. U s t a l e n i a I. Stan prawny i organizacyjny przedsiębiorstwa. 1. Sposób utworzenia przedsiębiorstwa. Zarządzeniem Nr 193 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 1991 r. zostało utworzone z dniem 1 września 1991 r. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie. Przedmiotowe przedsiębiorstwo powstało w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kołobrzegu, na bazie wyłączonej placówki terenowej w Świdwinie. 2. Rejestracja przedsiębiorstwa i przedmiot działalności. Przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie jest: 1) transport pasaŝerski międzymiastowy drogowy B. 2) pozostały pasaŝerski transport rozkładowy C. 3) wynajem samochodów cięŝarowych z kierowcą C. 4) obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych A. 5) pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi B. 6) sprzedaŝ detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych B 1 Wyłączono dane osobowe

2 7) sprzedaŝ paliw ) pozostała działalność wspomagająca transport lądowy ) wynajem nieruchomości na własny uŝytek Przedsiębiorstwo do dnia 31 grudnia 2008 r. znajdowało się w zarządzie menedŝerskim zgodnie z art. 45a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112 poz.981 ze zmianami). Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem została zawarła pomiędzy Panem xxxxxxxxxxxxx 2 a Wojewodą Koszalińskim dnia 30 października 1997 r. na wniosek Rady Pracowniczej, za zgodą Ogólnego Zebrania oraz w oparciu o pozytywną opinię związków zawodowych, na czas od 01 listopada 1997 r. do dnia 30 października 2002 r. Zgodnie z art.45b ww. ustawy, z chwilą objęcia obowiązków przez zarządcę, rozwiązaniu uległy organy samorządu załogi. Organ załoŝycielski ustanowił radę nadzorczą i powierzył jej wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością przedsiębiorstwa. W dniu 30 października 2002 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Panem xxxxxxxxxxxxx 3 zawarta została umowa o zarządzanie Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie na czas od dnia 31 października 2002 r. do 31 października 2005 r., nie dłuŝej jednak niŝ do dnia wejścia w Ŝycie zarządzenia o prywatyzacji przedsiębiorstwa. Aneksem z dnia 30 września 2005 r. powyŝsza umowa została przedłuŝona do dnia 31 października 2010 r., nie dłuŝej jednak jak do dnia wejścia w Ŝycie zarządzenia o prywatyzacji przedsiębiorstwa. Pismem z dnia 11 września 2008 r. L. dz. 709/08 Pan xxxxxxxxxxxxx 4 wypowiedział z dniem 01 października 2008 r. ww. umowę o zarządzanie Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie. Na podstawie 14 ust. 1 przedmiotowej umowy, ulega ona rozwiązaniu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 grudnia 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 30 grudnia 2008 r. NK.2.MW.7026/7/08 (na podstawie art. 33a pkt.6 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych) wyznaczył Pana xxxxxxxxxxxxx 5 na Tymczasowego Kierownika Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie, na okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. W dniu 02 stycznia 2009 r. Pan xxxxxxxxxxxxx 6 przekazał Panu xxxxxxxxxxxxx 7 Przedsiębiorstwo protokołem zdawczo-odbiorczym. Przekazanie nastąpiło w obecności przedstawiciela organu załoŝycielskiego. 4. Rada Nadzorcza. Do dnia 15 kwietnia 2009 r. w przedsiębiorstwie funkcjonowała Rada Nadzorcza, w składzie trzyosobowym: xxxxxxxxxxxxx 8, 2 Wyłączono dane osobowe 3 Wyłączono dane osobowe 4 Wyłączono dane osobowe 5 Wyłączono dane osobowe 6 Wyłączono dane osobowe 7 Wyłączono dane osobowe 8 Wyłączono dane osobowe 2

3 Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa. W związku z wypowiedzeniem zarządcy i ustaniem umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, organ załoŝycielski-wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 12 stycznia 2009 r. NK.2.MW.7050/1/09 wystąpił do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PPKS w Świdwinie, o podjęcie niezwłocznych działań zgodnie z art. 45c ust. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, mających na celu przeprowadzenie wyborów do organów samorządu załogi przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2009 r. Uchwałą nr 1 postanowiła zarządzić wybory o Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie (akta kontroli nr 3). Uchwałą nr 2 z dnia 17 lutego br. Rada Nadzorcza ustaliła termin Ogólnego Zebrania Pracowników PPKS w Świdwinie na dzień 27 lutego 2009 r. (akta kontroli nr 4). Zebranie zwołane zostało w celu wyłonienia komisji wyborczej niezbędnej do przeprowadzenia wyborów do Rady Pracowniczej. W związku z wyborem Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Wojewoda Zachodniopomorski odwołał z dniem 15 kwietnia 2009 r. ww. Radą Nadzorczą. 5. Rada Pracownicza W dniu 27 lutego br. Ogólne zebranie pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie dokonało wyboru osób do Komisji Wyborczej. W dniu 03 marca br. Komisja Wyborcza do Rady Pracowniczej PPKS ukonstytuowała się (akta kontroli nr akta kontroli nr 5), a na posiedzeniu w dniu 17 marca 2009 r. zamknięta została lista kandydatów do Rady Pracowniczej. Komisja wyborcza postanowiła umieścić na liści kandydatów do Rady Pracowniczej 7 osób (protokół nr 2 z dn akta kontroli nr 6). Na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r. Komisja Wyborcza ustaliła termin i miejsce wyborów do Rady Pracowniczej (akta kontroli nr 6). Wybory do Rady Pracowniczej zaplanowano w dniach 31 marca br. i 01 kwietnia br. w siedzibie przedsiębiorstwa. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Pracowniczej zostało wybranych 5 osób (protokół Komisji Wyborczej nr 4 z dnia r. akta kontroli nr 7). W dniu 14 kwietnia 2009 r. Ogólne Zebranie Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie uchwałą nr 2/2009 stwierdziło waŝność wyborów do Rady Pracowniczej - (akta kontroli nr 8). W dniu 20 kwietnia 2009 r. Rada Pracownicza ukonstytuowała się, Przewodniczącym został Pan xxxxxxxxxxxxx 9 - (akta kontroli nr 9). 6. Związki Zawodowe. Według stanu na r. w przedsiębiorstwie działają trzy związki zawodowe: - Zakładowa Rada Kierowców Związku Zawodowego Kierowców w Polsce przy PPKS w Świdwinie - zrzeszający 19 osób, - NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PKS - zrzeszający 17 osób, 9 Wyłączono dane osobowe 3

4 - NiezaleŜny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Komisja Zakładowa przy PPKS w Świdwinie - zrzeszający 7 osób. 7. Zatrudnienie. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie według stanu na dzień 31grudnia 2007 r. zatrudniało 78 pracowników w tym: na stanowiskach robotniczych 57 osób oraz na stanowiskach nierobotniczych 21 osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. na zatrudnionych 76 pracowników, na stanowiskach robotniczych pracowało 56 osób (w tym: 38 kierowców autobusowych), a na nierobotniczych 20 osób. 8. Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstwa. W latach na wniosek PPKS w Świdwinie prowadzona była procedura prywatyzacji bezpośredniej poprzez oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania spółce załoŝonej przez pracowników z udziałem inwestorów zewnętrznych. Prywatyzacja ww. przedsiębiorstwa nie doszła do skutku, z uwagi na wycofanie się inwestorów zewnętrznych w końcowej fazie procesu prywatyzacji oraz braku innych inwestorów. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zaopiniowała pozytywnie wniosek o komercjalizację PPKS w Świdwinie - (uchwała nr 5 z dnia 14 sierpnia 2008 r.). Pan xxxxxxxxxxxxx 10 Zarządca Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie wystąpił do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem (z dnia 25 września 2008 r. L.dz. 738/2008) o dokonanie komercjalizacji przedsiębiorstwa na podstawie art.3 ust.3 pkt.6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W dniu 03 października 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pozytywnie zaopiniował wniosek przedsiębiorstwa o dokonanie komercjalizacji PPKS w Świdwinie. Pan xxxxxxxxxxxxx 11 Tymczasowy Kierownik PPKS w Świdwinie pismem z dnia 07 stycznia 2009 r. L.dz.67/2009 skierowanym do Ministra Skarbu Państwa, podtrzymał przedmiotowy wniosek w sprawie ustanowienia jednoosobowego Zarządu w spółce oraz uzupełnił go o swoją kandydaturę i propozycję nie ustanawiania Rady Nadzorczej. Wojewoda Zachodniopomorski pismem z dnia 22 stycznia 2009 r. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie komercjalizacji przedsiębiorstwa oraz pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana Mirosława Bolesława Szwinto do pełnienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji. Minister Skarbu Państwa w dniu 08 kwietnia 2009 r. dokonał komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 2, w związku z art.3 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U z 2002r., Nr 171,poz.1397, ze zmianami). 10 Wyłączono dane osobowe 11 Wyłączono dane osobowe 4

5 Aktem notarialnym Rep. A 8724/2009 z dn (akta kontroli nr 10) Minister Skarbu Państwa przekształcił przedsiębiorstwo państwowe PPKS w Świdwinie, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest Skarb Państwa, z dniem komercjalizacji, którym jest pierwszy dzień miesiąca przypadający po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców. Kapitał własny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Świdwinie Sp. z o.o. wynosi zł i dzieli się na udziałów po 100 zł kaŝdy. Pierwszym Prezesem Zarządu został Pan Mirosław Bolesław Szwinto. 9. Stan prawny nieruchomości przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo posiada tytuł prawny do uŝytkowanych nieruchomości: 1) połoŝonych w Świdwinie przy Placu Lotników 6 oznaczonych jako działka nr 102 o pow.499 m 2 2) połoŝonych w Świdwinie przy ul. Bolesława Chrobrego 24 oznaczonych jako działka nr 231 o pow m 2 i działka nr 232/1 o pow. 248 m 2 ; Działka gruntowa nr 232/1 o pow. 248 m 2 została zakupiona z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania uŝytkowanej nieruchomości (akt notarialny z dnia r. Repertorium A 2798/1995).Grunty w uŝytkowaniu wieczystym do 4 lipca 2094 r. 3) połoŝonych w Świdwinie przy ul. Armii Krajowej oznaczonych jako działka nr 50/16 pow.1,00 ha- (niezabudowana-grunty orne). Aktem notarialnym Repertorium A nr 3319/2004 z 28 kwietnia 2004 r. przedsiębiorstwo zakupiło ww. grunty z przeznaczeniem pod budowę stacji paliw i usług. 4) połoŝonych w Połczynie Zdroju przy ul. Staszica oznaczonych jako działka nr 442 o pow m Wynajem pomieszczeń przedsiębiorstwa: 1) Umowa najmu lokalu uŝytkowego w budynku dworca PKS w Połczynie Zdroju zawarta dniu r. z panią Urszulą Sołowiej (Handel Artykułami Przemysłowymi w Połczynie Zdroju) na wynajem pomieszczeń o pow. 21,5 m 2, 5,25 m 2, 11,5 m 2 z przeznaczeniem na działalność usługową (mała gastronomia, handel). Czynsz łączny ( ) = 500 zł + za energię elektryczną. Umowa zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia. 2) Lokal uŝytkowy w budynku dworca PKS w Połczynie Zdroju, umowa najmu zawarta z p. Mariuszem Lizakiem od dnia r. na wynajem dwóch pomieszczeń (11,4 m 2, 7,2 m 2 ) na gabinet lekarski. Czynsz w wys. 363, ,07 (22% VAT) = 444,00 zł. łącznie; odrębnie zapłata za energię elektryczną. Umowa zawarta na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3) Wynajem lokalu o pow. 12 m 2 w budynku biurowym PKS w Świdwinie 5

6 Umowa najmu zawarta z Kołem Łowieckim Słonka w Świdwinie od dnia 01 czerwca 1998 r. na czas nieokreślony, z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Czynsz 160,00 zł z VAT, z przeznaczeniem na biuro najemcy. 4) Umowa najmu 112 m 2 budynku dawnego dworca PPKS w Świdwinie zawarta z Max Barbara Borowska ze Świdwina ul. Plac Lotników. Czynsz miesięczny w wysokości zł brutto oraz koszty ubezpieczenia i mediów, na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. II. Sytuacja ekonomiczno-finansowa i gospodarcza przedsiębiorstwa. Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. przeprowadziło Biuro Rachunkowo-Audytorskie Storno Mirosława Adamczyk z siedzibą w Koszalinie podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę pod numerem Biegły Mirosław Adamczyk w swojej opinii z dnia 31 marca 2009 r. -(akta kontroli nr 11)- stwierdził, Ŝe przedstawione sprawozdanie jest kompletne, przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie istotne informacje, sporządzone zostało zgodnie z zastosowaną przez Przedsiębiorstwo polityką rachunkowości. Biegły nie stwierdził występowania zagroŝenia co do prowadzonej działalności PPKS w Świdwinie Uchwałą Nr 1/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zatwierdziła jednogłośnie sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa oraz sprawozdanie z działalności za 2008 rok - (akta kontroli nr 12). Rada Pracownicza postanowiła jednogłośnie, Ŝe zysk netto za 2008 rok w wysokości xxxxxxxxxxxxxx 12 zł przeznaczy na fundusz przedsiębiorstwa (uchwała nr 2 z dnia 30 kwietnia 2009 r.- akta kontroli nr 13). Bilans przedsiębiorstwa sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę xxxxxxxxxxxxxx 13.zł (akta kontroli nr14). Przedsiębiorstwo w 2008 roku zmniejszyło swój potencjał gospodarczy o 14 % w stosunku do roku poprzedniego. Wartość majątku trwałego wynosiła xxxxxxxxxxxxxx 14 zł i uległa zmniejszeniu o 9,6 %, a majątku obrotowego xxxxxxxxxxxxxx 15 zł i spadła o 26 %. Największą wartość w grupie aktywów bo 74 % stanowią rzeczowe aktywa trwałe - xxxxxxxxxxxxxx 16 zł. Największy spadek w majątku obrotowym, bo o 85 % stanowią środki pienięŝne. Wzrost w majątku obrotowym nastąpił w pozycjach zapasy o 25 % i naleŝności krótkoterminowe o 20 %. Fundusz własny przedsiębiorstwa wynosi xxxxxxxxxxxxxx 17 zł i nie uległ zmianie. Kapitały obce stanowią wartość xxxxxxxxxxxxxx 18 zł spadły o 31,8 % w strukturze finansowania aktywów. 12 Wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnica ustawowo chroniona na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.). 13 J.w. 14 J.w. 15 J.w. 16 J.w. 17 J.w. 18 J.w. 6

7 1. Źródła i wielkość przychodów w okresie objętym kontrolą. Przychody ogółem w 2008 roku wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 19. tys. zł i zmniejszyły się o 3,15 % w stosunku do roku poprzedniego. W 2008 roku w strukturze przychodów 57,9 % stanowiły przychody z tytułu przewozu osób a 26,4 % to przychody z działalności pomocniczej, natomiast 13,9 % stanowią dopłaty z tytułu ulg ustawowych. W działalności podstawowej odnotowano spadek przychodów o 5,5 %, w tym dopłat o 2o tys. zł co stanowi 1,8 %. W przychodach z działalności podstawowej wystąpił spadek ze sprzedaŝy biletów jednorazowych o 59,3 tys. zł tj. o 2,19 % i biletów miesięcznych szkolnych o 23,6 tys. zł tj. o 2,5 %. Natomiast wzrosła o 9,5 tys. zł tj. o 2,8% sprzedaŝ biletów miesięcznych pracowniczych. Odnotowano zmniejszenie przychodów o xxxxxxxxxxxxxx 20. tys. zł tj. o 25,5 % z wynajmu autobusów. Przychody finansowe stanowiły xxxxxxxxxxxxxx 21 tys. zł. Przychody operacyjne wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 22 tys. zł i były to głównie: odszkodowania PZU, rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na prywatyzację Przedsiębiorstwa oraz sprzedaŝ starych zuŝytych autobusów. Przychody ze sprzedaŝy na przestrzeni dwóch ostatnich lat spadły z xxxxxxxxxxxxxx 23 tys. zł (stan na luty 2007 r. ) do xxxxxxxxxxxxxx 24 tys. zł na koniec lutego 2009 r. Na koniec marca 2009 r. przychody ze sprzedaŝy wynosiły xxxxxxxxxxxxxx 25 tys. zł. 2. Koszty działalności i ich struktura. Na koniec 2008 roku koszty ogółem wynosiły xxxxxxxxx 26 tys. zł i zmniejszyły się o xxxxxxxxx 27 tys. zł tj. o 2, 94 % w porównaniu do roku ubiegłego. Koszty działalności podstawowej były mniejsze o xxxxxxxxx 28 tys. zł co stanowi spadek o 3,6 %. Uległy zwiększeniu o 1,7 % ( o xxxxxxxxx 29 tys. zł ) koszty działalności pomocniczej. Pozostałe koszty operacyjne spadły o xxxxxxxxx 30 tys. zł tj. 45,3 %. Na koniec Na koniec Na koniec Stan na / lutego lutego lutego Dynamika Dynamika Lp. (dane z F-01) w tys. zł 2007 r r. 2009r. 4:3 *100 5:4* I. Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii 3 Usługi obce 19 J.w. 20 J.w. 21 J.w. 22 J.w. 23 J.w. 24 J.w. 25 J.w. 26 J.w. 27 J.w. 28 J.w. 29 J.w. 30 J.w. 7

8 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia 6 Ubezpieczen. społeczne i inne świadcz. 7 Pozostałe koszty rodzajowe 8 Wartość sprzedan. towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej na koniec lutego 2009 r. wynosiły xxxxxxxxx 31 tys. zł i wzrosły o 4,6 % w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Największy wzrost kosztów w układzie rodzajowym wystąpił w pozycji usługi obce o 97,8 % tj. o xxxxxxxxx 32 tys. zł, a następnie w pozostałych kosztach rodzajowych wzrost o 33 %. Koszty zuŝycia materiałów i energii spadły o 2 %. Stan na / Na koniec lutego Na koniec lutego Na koniec Lutego Struktura Struktura Struktura Lp. (dane z F-01) w ty s. zł 2007 r r. 2009r. w % w % w % I Koszty działalności operacyjnej 1 Amortyzacja 2 ZuŜycie materiałów i energii 3 Usługi obce 4 Podatki i opłaty 5 Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne 6 świadcz. 7 Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i 8 materiałów Strukturę poszczególnych kosztów rodzajowych na koniec lutego 2009 r. przedstawia powyŝsza tabela. Największy udział w strukturze kosztów rodzajowych stanowią koszty zuŝycia materiałów i energii 28,2%, które spadły o 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kolejną pozycją w strukturze kosztów 27 % stanowią koszty wynagrodzeń spadek o 3,2% w porównaniu z okresem poprzednim. Wartość sprzedanych towarów i materiałów w strukturze kosztów wynosiła 18,6 % i była wyŝsza o 1,1 % w stosunku do poprzedniego okresu. 3. Kształtowanie się wyniku finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. zamknął się zyskiem netto w wysokości xxxxxxxxx 33 zł (akta kontroli nr 15). Analiza dynamiki danych rachunku zysków i strat pozwala na stwierdzenie, Ŝe Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk netto w wysokości 19,9 % w stosunku do zysku roku poprzedniego. Przychody ogółem w 2008 roku wynosiły xxxxxxxxx 34 tys. zł i zmniejszyły się o 3,15 % w stosunku do roku poprzedniego. 31 J.w. 32 J.w. 33 J.w. 34 J.w. 8

9 Pogarszająca się sytuacja na rynku transportowym, konkurencja małych przewozowych firm, rosnące ceny paliw i części zamiennych niekorzystnie wpływały na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Na koniec Na koniec Na koniec Lp. Stan na / Dane w tys. zł lutego 2007 r. lutego 2008 r. lutego 2009 r. Dynamika 4:3 *100 Dynamika 5:4 * Przychody ze sprzedaŝy i zrównane z nimi 88,5 99,3 3 Koszty działalności operacyjnej 86,9 104,6 4 Zysk ze sprzedaŝy 195,0-5 Starta ze sprzedaŝy Pozostałe przychody operacyjne 250,0 200,0 7 Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej 200,0-9 Strata z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 50,0 100,0 12 Zysk brutto(+) 233,3-13 Strata brutto Zysk netto 336,4-15 Strata netto - - Przychody ze sprzedaŝy systematycznie ulegają zmniejszeniu, co znajduje odzwierciedlenie w wyniku finansowym- zysk ze sprzedaŝy osiągnięty w okresach poprzednich w wysokości xxxxxxxxx 35 tys. zł za dwa miesiące 2007 roku i xxxxxxxxx 36 tys. zł na koniec lutego 2008 r. w 2009 r. nie wystąpił. Strata ze sprzedaŝy na koniec lutego br. wynosiła 23 tys. zł. Na koniec marca 2009 r. przychody ze sprzedaŝy wynosiły xxxxxxxxx 37 tys. zł a koszty działalności operacyjnej xxxxxxxxx 38 tys. zł. Przedsiębiorstwo za I kwartał osiągnęło zysk ze sprzedaŝy w wysokości 6 tys. zł a zysk netto kształtował się na poziomie xxxxxxxxx 39 tys. zł. 4. Inwestycje w majątek trwały. Uchwałą nr 1/2009 z dnia r. (akta kontroli nr 16) Ogólne Zebranie Pracowników Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie zaopiniowało pozytywnie przedstawiony przez Tymczasowego Kierownika plan wymiany taboru autobusowego na 2009 r. dla podniesienia jakości wykonywanych usług przewozu osób- zakupić 14 szt. autobusów, dokonać sprzedaŝy 10 szt. najstarszych i wyeksploatowanych autobusów. 35 J.w. 36 J.w. 37 J.w. 38 J.w. 39 J.w. 9

10 W dniu 27 lutego br. Przedsiębiorstwo zakupiło dwa autobusy marki Setra (rok produkcji 1990) na łączną kwotę xxxxxxxxx 40 zł - faktura Vat nr 20/H/2009 i nr 21/H/2009 (akta kontroli nr 17 i 18). Na pozostałe trzy autobusy Przedsiębiorstwo wniosło zaliczkę po xxxxxxxxx 41 zł za kaŝdy - pozostała kwota do spłaty na 12 rat. Przeprowadzany jest remont bieŝący (ulepszenie) stacji paliw, remont pomieszczeń dla działu dyspozytorni oraz dla mechaników w celu polepszenia warunków pracy dla pracowników. Zakupiono cztery wózki do stacji paliw. 5. Regulowanie zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych. Wskaźniki płynności w przedsiębiorstwie rzadko osiągają wzorcowe wielkości. W 2008 r. występuje pogorszenie zdolności płatniczej przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdwinie do dnia kontroli nie zalegało z podatkami wobec budŝetu oraz składkami wobec ZUS. Przedsiębiorstwo uzyskało odroczenie do dnia 30 kwietnia 2009 r. terminu płatności podatku od środków transportu-na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Świdwina Nr 1 z dnia r. w sprawie odroczenia terminu płatności I raty podatku od środków transportowych podmiotowi gospodarczemu. Na dzień r. zobowiązania krótkoterminowe przedsiębiorstwa wynoszą xxxxxxxxx 42 tys. zł a naleŝności xxxxxxxxx 43 tys. zł. Na koniec I kwartału br. przedsiębiorstwo posiada xxxxxxxxx 44 tys. zł środków pienięŝnych. Na tym protokół zakończono. Niniejszy protokół został sporządzony w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaŝdej ze stron. Tymczasowy Kierownik przedsiębiorstwa ma prawo zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do podpisu, umotywowanych zastrzeŝeń co do jego treści oraz prawo odmowy jego podpisania i złoŝenia w terminie 7 dni wyjaśnienia przyczyn odmowy podpisu. Szczecin, dnia 06 maja 2009 r. Kontrolująca: Tymczasowy Kierownik: 40 J.w. 41 J.w. 42 J.w. 43 J.w. 44 J.w. 10

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ

ANALIZA I OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 474/141/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 maja 2012 roku. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku za rok

Bardziej szczegółowo

Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP

Fundacja EB Polska ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa 45 21-1 Lubartów BILANS NIP 714-24-47-61 REGON: 61682851 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.215 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości inwestycje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. 1 1 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ Informacja dodatkowa za 007 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wycena

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 1 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI Informacja dodatkowa za 011 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wycena rzeczowych składników majatku trwałego Przyjęte metody

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. jednostka sprawozdawcza AKTYWA początek roku Stan na koniec roku PASYWA początek roku Stan na koniec roku 2 3 4 6 7 8 A. Aktywa trwałe 134.704,49 132.610,14 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2006 1 2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 2010 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa 010 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Spółki BPX Spółka Akcyjna

Spółki BPX Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009

RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 RACHUNKEK WYNIKÓW ZA ROK 2009 POZYCJA WYSZCZEGÓLNIENIE 2008r. 2009 A Przychody z działalności statutowej 55.348,11 41.524,40 I Składki brutto określone statutem 915,00 990,00 III Inne przychody określone

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii ADIUTARE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Środki

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 61-809 POZNAŃ ŚW.MARCIN 80/82 0000266321 2) czas trwania działalności organizacji,

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres

I. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 tj. okres Sprawozdanie Rady Spółki DOMEXBUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr 96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2011 do 31 XII 2011 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Organy Spółki 5. Informacje

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A numer 11643/2012 AKT NOTARIALNY Dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwunastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz zastępcy notariusza w Warszawie Adama Suchty,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):...

KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... KWARTALNA INFORMACJA O WYNIKACH EKONOMICZNO - FINANSOWYCH SPÓŁKI... według stanu na dzień (rok-miesiąc-dzień):... I. DANE PODSTAWOWE O SPÓŁCE: Nazwa Spółki:... Regon:... NIP:... Adres:... Adresy e-mail:

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław.

I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, Wrocław. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I. Dla Członków, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cichy kącik, ul. Stefana Czarneckiego 1, 53-650 Wrocław. II. Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A.

Opinia niezaleŝnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Integer.pl S.A. Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 adac@adac.pl www.adac.pl Opinia niezaleŝnego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Wiersz AKTYWA Stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit.

Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA 2007 R. Przedstawione sprawozdanie finansowe dotyczy jednostki gospodarczej Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96

BILANS na dzień r. (w zł) AKTYWA Razem: 17254, ,96 Stowarzyszenie Warsaw Poland Załącznik nr 1 Chapter of The IIBA ul. W. Kadłubka 43 02-496 Warszawa NIP: 5222909819 BILANS na dzień 31.12.2016r. (w zł) Poz. Wykaz aktywów i pasywów Stan na dzień 31.12.2015

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005.

Informacja dodatkowa. Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005. Informacja dodatkowa Do sprawozdania finansowego Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym UzaleŜnionym Od Alkoholu Nadzieja za rok 2005. Stowarzyszenie Nadzieja prowadzi działalność na podstawie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 16 sierpnia 2010 r. P/10/043 LOP-4101-01-02/2010 Zarząd Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia. Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając w trybie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" (nazwa jednostki) na dzień r

BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej Barka (nazwa jednostki) na dzień r BILANS...Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej "Barka" REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.009 r. 00158114 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9 Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9 za rok 2014 okresy sprawozdawcze od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1/11 Spis treści I. Wstęp oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 25346. Zakład Mechaniczny Marek Steinhof w Tarnowie. [BMSiG-18650/2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014.

Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie ul. Łobzowska 57 za rok 2014. Część ogólna Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedla Domów Jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 128/2014 (4507) poz

MSIG 128/2014 (4507) poz MSIG 128/2014 (4507) poz. 8902 8902 Poz. 8902. Firma Handlowo-Produkcyjna PAK w Toruniu. [BMSiG-7559/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo