TOP 500 INNOVATORS SCIENCE MANAGEMENT - COMMERCIALIZATION WYJAZD STAŻOWO-SZKOLENIOWY W ROKU 2013 UMOWA NR.././2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOP 500 INNOVATORS SCIENCE MANAGEMENT - COMMERCIALIZATION WYJAZD STAŻOWO-SZKOLENIOWY W ROKU 2013 UMOWA NR.././2013"

Transkrypt

1 Umowa dla Uczestnika będącego pracownikiem jednostki naukowej, mającego uczestniczyć w kursie organizowanym przez Stanford University w dniach 21 października 20 grudnia 2013 r. pomiędzy: TOP 500 INNOVATORS SCIENCE MANAGEMENT - COMMERCIALIZATION WYJAZD STAŻOWO-SZKOLENIOWY W ROKU 2013 UMOWA NR.././2013 zawarta w dniu..w Warszawie 1. Skarbem Państwa - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą: Warszawa, ul. Wspólna 1/3 (NIP: , REGON: ), zwanym dalej Organizatorem, w imieniu którego działa: Pan Andrzej Kurkiewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie pełnomocnictwa nr P-251/BDG-WSO/PL/11 z dnia r. a 2. Panią / Panem, zamieszkałą / zamieszkałym w., legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym, NIP.., PESEL.., zwaną / zwanym dalej Uczestnikiem, zwanymi dalej łącznie Stronami, o następującej treści: 1. Przedmiot i okres obowiązywania umowy 1. Niniejsza umowa określa zobowiązania Stron w związku z zakwalifikowaniem Uczestnika do udziału w programie stażowo-szkoleniowym w ramach projektu Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników, zwanym dalej Programem, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym ( Top 500 Innovators Science, Management, Commercialization ). 2. Program będzie realizowany w USA przez Stanford University, Stanford Center for Professional Development, w okresie od dnia 21 października 2013 r. do dnia 20 grudnia 2013 r. 2. Prawa i obowiązki Organizatora 1. W związku z realizacją przedmiotu umowy Organizator zobowiązuje się do: 1) zapewnienia realizacji Programu, zgodnie z następującymi warunkami: a) Program będzie zawierał 240 godzin zajęć o następującej tematyce: - zarządzanie badaniami naukowymi; - praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych; 1

2 - współpraca nauki z gospodarką. b) w Programie będzie uczestniczyć do czterdziestu polskich naukowców/badaczy z tytułem co najmniej magistra, prowadzących badania w ramach nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, medycznych i nauk o zdrowiu oraz pracownicy centrów transferu technologii; c) zajęcia będą miały formę wykładów, warsztatów, paneli dyskusyjnych, spotkań z przedsiębiorcami lub inwestorami, wizyt studyjnych i elementów stażowych. Wizyty studyjne obejmują wizyty w przedsiębiorstwach, laboratoriach/ośrodkach badawczych, organizacjach zajmujących się transferem technologii nienależących do uczelni lub wyjątkowo w laboratoriach, ośrodkach i biurach należących do uczelni, które mogą wnieść istotny wkład w rozwój wiedzy uczestników i spełniają cele zakładane przez Program. Elementy stażowe będą realizowane w formie np. tymczasowego dołączenia do zespołu badawczego lub zespołu projektowego lub dołączenia do zespołu centrum transferu technologii. Wizyty studyjne i elementy stażowe będą trwały łącznie minimum 114 godzin. W każdym tygodniu będą się odbywały średnio dwie wizyty studyjne, nie wliczając w to tygodni przeznaczonych na elementy stażowe i dni wolnych; d) istotną rolę w Programie będą odgrywać aktywne metody nauczania oraz zajęcia rozwijające umiejętności miękkie: praca w grupie, kreatywne myślenie, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie ryzykiem; e) zajęcia będą odbywać się średnio 4,5 dnia w tygodniu. Dodatkowo w ciągu Programu uczestnicy będą mieli do dyspozycji 5 dni wolnych od zajęć (oprócz weekendów, dni świątecznych lub innych dni wolnych od pracy ustalonych zgodnie z prawem miejscowym właściwym dla siedziby podmiotu wskazanego w 1 ust.2 umowy); f) na zakończenie Programu Uczestnik otrzyma od podmiotu wskazanego w 1 ust.2 umowy pisemny certyfikat potwierdzający odbycie Programu. Szczegółowy plan Programu Organizator przekaże Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres:, nie później niż w terminie 2 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2) organizacji transportu Uczestnika z lotniska w USA do miejsca zakwaterowania, z miejsca zakwaterowania na lotnisko w USA, w przypadku zakwaterowania poza kampusem w odległości powyżej 1 km od kampusu i niedostępności środków transportu publicznego dwa razy dziennie z miejsca zakwaterowania do kampusu oraz z kampusu do miejsca zakwaterowania oraz w związku z wizytami studyjnymi i elementami stażowymi; 3) zakwaterowania na czas trwania Programu w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych z łazienką, wyposażonych w klimatyzację, biurko, z dostępem do Internetu, telewizją kablową i telefonem; 4) zapewnienia możliwości skorzystania z kuchni oraz z sal konferencyjnych lub sal do spotkań biznesowych; 5) zapewnienia możliwości korzystania w miejscu zakwaterowania z wyposażonego aneksu kuchennego, z zastrzeżeniem, iż w ostatnim tygodniu trwania Programu Uczestnik może zostać zakwaterowany w miejscu pozbawionym dostępu do aneksu kuchennego; 6) zapewnienia środków finansowych na częściowe wyżywienie podczas trwania Programu poprzez umożliwienie Uczestnikowi korzystania z karty debetowej o wartości 22$ dziennie, pozwalającej na zakup produktów do samodzielnego przygotowania śniadań i umożliwiającej zakup lunchu (dania ciepłe, napoje zimne i gorące) w restauracjach i kawiarniach znajdujących się na terenie kampusu, w dni robocze od poniedziałku do piątku; 7) organizacji uroczystej kolacji na rozpoczęcie i zakończenie Programu; 8) wypłaty zryczałtowanych diet wyjazdowych obliczonych wg stawek przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w łącznej wysokości 9 206,00 zł; 9) przekazania Uczestnikowi dokumentów wymaganych do rozpoczęcia procedury związanej z 2

3 aplikowaniem o wydanie wizy amerykańskiej w terminie umożliwiającym jej uzyskanie; 10) zakupu biletów lotniczych na trasie Polska (Warszawa) USA (San Francisco) Polska (Warszawa); 11) zorganizowania grupowego spotkania wszystkich uczestników Programu z konsulem USA w celu uzyskania wizy w dniu 23 września 2013 r.; 12) refundacji opłat wizowych; 13) wykupienia polisy ubezpieczeniowej zdrowotnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków, na czas trwania Programu oraz przelotu na/z miejsce/a Programu; 14) zapewnienia Uczestnikowi, w dniu poprzedzającym wylot, zakwaterowania w hotelu położonym w Warszawie, w pobliżu lotniska Warszawa Okęcie i pokrycia kosztów noclegu w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem (w przypadku Uczestnika mającego miejsce zamieszkania poza Warszawą). 2. Zadania, o których mowa w ust.1 pkt 1-7, zostaną zrealizowane przez podmiot wskazany w 1 ust.2 umowy, wybrany do realizacji Programu. 3. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy kwoty 9 206,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 00/100) tytułem zryczałtowanych diet wyjazdowych, przelewem na rachunek bankowy numer Organizator zobowiązuje się do refundacji opłat wizowych poniesionych przez Uczestnika po przeliczeniu na PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia poniesienia opłaty przez Uczestnika, przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3. Refundacja nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Organizatorowi kopii dokumentów poświadczających wniesienie opłat wizowych. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, powinny zostać dostarczone Organizatorowi najpóźniej do dnia 20 stycznia 2014 r. 5. Koszty uczestnictwa w Programie są w 85% współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. W przypadku dokonania przez Uczestnika opłaty za dodatkowy bagaż rejestrowany w związku z koniecznością umieszczenia w nim materiałów dydaktycznych, wykorzystywanych podczas Programu, Organizator dokona refundacji zwiększonej z tego tytułu opłaty za bilet lotniczy, w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 450 zł, na podstawie przekazanego Organizatorowi przez Uczestnika, w terminie do dnia 20 lutego 2014 r., imiennego potwierdzenia uiszczenia tej opłaty, wystawionego przez przewoźnika. Refundacja opłat za dodatkowy bagaż rejestrowany nastąpi po przeliczeniu na PLN wg kursu sprzedaży NBP z dnia poniesienia opłaty przez Uczestnika, przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia uznania przez Organizatora zasadności opłaty poniesionej przez Uczestnika. 1. Uczestnik jest zobowiązany do: 3. Prawa i obowiązki Uczestnika 1) załatwienia formalności związanych z otrzymaniem wizy, w tym uczestnictwa w spotkaniu, o którym mowa w 2 ust.1 pkt 11 oraz do wniesienia opłat wizowych; 2) aktywnego udziału we wszystkich zajęciach objętych Programem; 3) potwierdzania obecności na wszystkich zajęciach objętych Programem poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 4) sporządzania po zakończeniu każdego dnia zajęć ankiet ewaluacyjnych, przekazywanych Uczestnikowi przez podmiot, o którym mowa w 1 ust. 2. 3

4 2. Uczestnik zobowiązuje się przedłożyć Organizatorowi po zakończeniu Programu, nie później niż do dnia 20 stycznia 2014 r.: 1) założenia planu komercjalizacji badań własnych i/lub zespołu badawczego w jednostce naukowej, której pracownikiem jest Uczestnik, z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania Programu, sporządzone według wzoru określonego przez Organizatora. Organizator dopuszcza możliwość sporządzenia założeń planu komercjalizacji przez Uczestnika wraz z innym uczestnikiem Programu, w tym z pracownikiem centrum transferu technologii; w skład takiego zespołu może maksymalnie wchodzić, łącznie z Uczestnikiem, trzech uczestników Programu; 2) sprawozdanie z wyjazdu, sporządzone według wzoru określonego przez Organizatora; 3) ankietę, sporządzoną według wzoru określonego przez Organizatora; 4) skan otrzymanego certyfikatu ukończenia Programu; 5) grupowy projekt, mający na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas trwania Programu, sporządzony przez Uczestnika w celu zaliczenia Programu, w uzgodnieniu z podmiotem, o którym mowa w 1 ust. 2; w skład grupy może wchodzić maksymalnie 8 Uczestników. Materiały, o których mowa w pkt 1-5, Uczestnik zobowiązuje się przekazać Organizatorowi w formie elektronicznej na adres Wzory założeń planu komercjalizacji, sprawozdania i ankiety zostaną przekazane Uczestnikowi w formie elektronicznej na adres wskazany w 2 ust.1 pkt 1, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 3. Uczestnik wyraża zgodę na udział w wywiadach, ankietach i badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych innymi metodami, których celem jest udoskonalenie oferowanej pomocy i jej dostosowanie do potrzeb przyszłych uczestników Programu. 4. Uczestnik zobowiązuje się do udziału w spotkaniach i szkoleniach organizowanych dla Uczestników Programu po zakończeniu udziału w Programie. Spotkania i szkolenia będą się odbywały raz w roku w latach Organizator zawiadomi Uczestnika o planowanych terminach spotkań i szkoleń z min. 14-dniowym wyprzedzeniem. Organizator pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu pociągiem kl. II. 5. Niewypełnienie któregokolwiek ze zobowiązań niniejszej umowy może stanowić podstawę do żądania zwrotu części lub całości kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z udziałem w Programie, z zastrzeżeniem ust W przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzeń niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają w całości lub części wykonywanie jego zobowiązań wynikających z umowy, których Uczestnik nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec poprzez działanie z należytą starannością, Organizator może odstąpić od żądania zwrotu poniesionych kosztów lub zmniejszyć wysokość żądanej kwoty. 7. W przypadku nieuzyskania przez Uczestnika zgody na wjazd na terytorium USA, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu wypłaconych mu zryczałtowanych diet wyjazdowych, w terminie 14 dni od dnia powrotu do kraju a Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi biletu powrotnego do kraju. 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie mógł ponownie ubiegać się o udział w Programie. 9. W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika do udziału w Programie, Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na podstawie oświadczenia Uczestnika. 10. Uregulowanie wszelkich formalności w macierzystej jednostce naukowej związanych z wyjazdem pozostaje po stronie Uczestnika. 4

5 11. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z udziałem w Programie. 12. Gdyby okazało się, że założenia planu komercjalizacji badań, sprawozdanie z wyjazdu, ankieta oraz grupowy projekt, o których mowa w ust. 2, stanowić będą utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), Uczestnik z chwilą przekazania tych materiałów Organizatorowi, przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do tych materiałów oraz prawa do korzystania i do rozporządzania prawami majątkowymi do tych materiałów, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: wykorzystanie na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu, o którym mowa w 1 ust.1 umowy, wynikające z obowiązujących przepisów prawa i zasad w tym zakresie, jak również prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do tych materiałów. 13. Z chwilą i w zakresie, o którym mowa w ust.12, Uczestnik przenosi na Organizatora własność egzemplarzy utworów, o których mowa w ust W przypadku sporządzenia założeń planu komercjalizacji o których mowa w ust. 2 pkt 1 wraz z innymi uczestnikami Programu, Uczestnik wyraża zgodę do wykonywania przez Organizatora prawa autorskiego, na zasadach i w zakresie określonym niniejszą umową, do całości założeń planu komercjalizacji, opracowanego wraz z innymi uczestnikami Programu. Uczestnik wyraża również zgodę do wykonywania przez Organizatora prawa autorskiego, na zasadach i w zakresie określonym niniejszą umową, do całości grupowego projektu, opracowanego wraz z innymi uczestnikami Programu. 15. Uczestnik jest odpowiedzialny względem Organizatora za wszelkie wady prawne materiałów, o których mowa w ust. 12, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w związku z wykonywaniem umowy. 4. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Organizatora. 3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Wszystkie spory, które wynikną z tytułu wykonywania umowy, będą rozstrzygane przez Strony w sposób polubowny. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Uczestnik. Organizator 5

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr... zawarta w dniu..

UMOWA O STAŻ nr... zawarta w dniu.. UMOWA O STAŻ nr.... zawarta w dniu.. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2 NIP 739 303 30 097, REGON 510 884 205 reprezentowanym przez: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu 2012 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy:

UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy: UMOWA O STAŻ nr. Zawarta w dniu. roku w.pomiędzy: 1) Euro-Konsult sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/ 8, 20-016 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży studenckich realizowanych w kraju i zagranicą

Regulamin staży studenckich realizowanych w kraju i zagranicą Regulamin staży studenckich realizowanych w kraju i zagranicą w ramach projektu Europa 2020. Podejmij wyzwanie (zwanego dalej Projektem ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ nr.. zawarta w dniu..

UMOWA O STAŻ nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ nr.. zawarta w dniu.. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 2 NIP 739 303 30 097, REGON 510 88 42 05 reprezentowanym przez: dr hab. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. / /14

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. / /14 Znak sprawy: IPS.4011-1-21/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. / /14 Załącznik do SIWZ - dot. części nr 2 zawarta w Opolu, w dniu.2014 pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY udziału w Praxis - programie stażowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY udziału w Praxis - programie stażowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej WZÓR UMOWY udziału w Praxis - programie stażowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. - Łączną cenę brutto: złotych (tj. cena za zorganizowanie jednego turnusu kolonii dla wszystkich uczestników).

FORMULARZ OFERTOWY. - Łączną cenę brutto: złotych (tj. cena za zorganizowanie jednego turnusu kolonii dla wszystkich uczestników). Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X)

UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X) zawarta w dniu..nr.. pomiędzy: UMOWA O STAŻ związana z udzieleniem pomocy de minimis - numer programu pomocowego SA.32222(2011/X) Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR..

W Z Ó R U M O W Y UMOWA NR.. Załącznik nr 2 Do zapytania ofertowego W Z Ó R U M O W Y Nr dok. SAP Nr dostawcy UMOWA NR.. zwana dalej Umową, zawarta w dniu... roku pomiędzy: miastem stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, kod:

Bardziej szczegółowo

o treści następującej:

o treści następującej: ZP/RUR/170/2013 Zał. nr 3 do siwz PROJEKT UMOWY UMOWA NR /. zawarta w Rzeszowie w dniu «data_zawarcia_umowy» pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, Al. Rejtana 16 C

Bardziej szczegółowo

TOM III FORMULARZ WZORU UMOWY

TOM III FORMULARZ WZORU UMOWY TOM III FORMULARZ WZORU UMOWY UMOWA NR - wzór W dniu...2014 r. w. Pomiędzy:... reprezentowanym przez:... zwanym dalej "Zamawiającym" a.. reprezentowaną przez:... zwanym dalej "Wykonawcą", w wyniku dokonania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy).

UMOWA O STAŻ. 1) Wojciecha Gilewskiego Prezesa Zarządu 2) Katarzynę Piekarską Wiceprezesa Zarządu zwaną dalej Organizatorem, (nazwa i adres firmy). UMOWA O STAŻ zawarta w dniu... nr.... pomiędzy: Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul.kościelnej 21, 60-536 Poznań, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: 80500000-9 szkoleniowe

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: 80500000-9 szkoleniowe SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOD CPV: 80500000-9 szkoleniowe Usługi 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej, dla 10 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2013 z dnia 13.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2013 z dnia 13.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2013 z dnia 13.12.2013 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OPS.IV.8183.7.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NAUSŁUGI o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp

WZÓR UMOWA nr /2014. Wstęp WZÓR UMOWA nr /2014 Załącznik nr 1 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr CRU. zwana dalej Umową, zawarta w Toruniu w dniu. r. pomiędzy:

Umowa Nr CRU. zwana dalej Umową, zawarta w Toruniu w dniu. r. pomiędzy: Umowa Nr CRU Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców w misjach gospodarczych o finansowaniu uczestnictwa przedsiębiorcy z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w misji gospodarczej do Niemiec

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt UMOWA NR zawarta w dniu.

Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt UMOWA NR zawarta w dniu. człowiek najlepsza inwestycja Wydatek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt UMOWA NR zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r.

Załącznik nr 2. Umowa/ Wzór. NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r. Załącznik nr 2 Umowa/ Wzór NINIEJSZA UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta dnia...2014 r. pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Jarocinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami do umowy.

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami do umowy. Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami do umowy. U M O W A NR /WZÓR/* w ramach projektu systemowego Otwórz się na siebie realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażu zagranicznym realizowanym w ramach kierunku zamawianego Mechanika szansą na lepsze jutro. Zagadnienia ogólne

Regulamin uczestnictwa w stażu zagranicznym realizowanym w ramach kierunku zamawianego Mechanika szansą na lepsze jutro. Zagadnienia ogólne Regulamin uczestnictwa w stażu zagranicznym realizowanym w ramach kierunku zamawianego Mechanika szansą na lepsze jutro 1 Zagadnienia ogólne 1. Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro zwany dalej Projektem,

Bardziej szczegółowo

- Wzór - Umowa na zorganizowanie usługi

- Wzór - Umowa na zorganizowanie usługi - Wzór - Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa na zorganizowanie usługi zawarta w dniu roku w Łosicach pomiędzy: Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 343/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 343/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 kwietnia 2014 roku Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 343/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 kwietnia 2014 roku Regulamin STAŻY w projekcie ZaPaL się do zawodu - zawodowo w Powiecie Lęborskim współfinansowanym ze środków

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ZAŁĄCZNIK NR 4 PROJEKT UMOWY zawarta dnia. w Jarocinie pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, reprezentowaną przez: zwanym dalej,,zamawiającym, a...

Bardziej szczegółowo