Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych pomiędzy KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a Klientem. 1

2 DFINICJE Aktywa: środki pieniężne i Instrumenty finansowe, które są objęte Umową o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych; Aktywny Rynek: rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości; Benchmark: służąca do oceny efektywności inwestycji stopa zwrotu wzorcowego (benchmarkowego) portfela najlepiej odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych, jak najpełniej oddających cel i politykę inwestycyjną Portfela, określonego w Standardowych Zasadach Polityki Inwestycyjnej lub Zasadach Polityki Inwestycyjnej Portfela; Dzień Wyceny: każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym dokonuje się wyceny aktywów Funduszu VIP, aktywów subfunduszy, ustalenia wartości aktywów netto subfunduszy, ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyceny Aktywów wchodzących w skład Portfela; Efektywna stopa procentowa: stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Portfela przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie; Formularz informacji o Kliencie: formularz wypełniany przez Klienta zawierający niezbędne informacje umożliwiające KBC TFI dokonanie oceny poziomu wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego i celów inwestycyjnych Klienta; Fundusz VIP: KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Informacja dla Klienta informacja zawierająca treść decyzji Zarządu KBC TFI kierowana indywidualnie do Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie. Informacja jest dodatkowo publikowana na stronie internetowej KBC TFI z uwzględnieniem terminu jej obowiązywania, który może mieć wpływ na sytuację Klientów. Zmiana treści Informacji nie stanowi zmiany Umowy oraz Regulaminu; Instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe), inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie; KBC TFI, Towarzystwo: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych; Klient Detaliczny: Klient, który nie jest Klientem Profesjonalnym, albo Klient, którego Towarzystwo traktuje jako Klienta Detalicznego; Klient Profesjonalny: 1. Klient będący podmiotem, o którym mowa w 2 pkt 10 lit. a) - m) Rozporządzenia, lub 2. Klient, który w momencie zawierania Umowy: a) spełnia co najmniej dwa spośród poniższych kryteriów: w przeciągu ostatnich czterech kwartałów poprzedzających dzień podpisania Umowy zawierał transakcje na odpowiednim rynku, o wartości odpowiadającej co najmniej równowartości w złotych polskich euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał, wartość portfela instrumentów finansowych tego Klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, według danych na dzień wystąpienia z żądaniem, o którym mowa poniżej, wynosi nie mniej niż euro, w przypadku osób fizycznych - osoba ta była lub jest zatrudniona w instytucji finansowej co najmniej przez rok, na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu usług lub transakcji, których dotyczy Umowa, oraz

3 b) wystąpił do KBC TFI z pisemnym wnioskiem o traktowanie go jako Klienta Profesjonalnego; przy czym warunkiem uwzględnienia wniosku jest złożenie przez Klienta, w następstwie przekazanej mu informacji o zasadach traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych, pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych oraz o skutkach ich zastosowania. Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako Klienta Profesjonalnego. KNF: Komisja Nadzoru Finansowego; Minimalna Wartość Portfela: minimalna wartość Aktywów wymagana dla rozpoczęcia zarządzania Portfelami instrumentów finansowych określona w Art. 3 ust. 4 Regulaminu; Opłata Stała: stała opłata (określona kwotowo lub w procentach) za zarządzanie Portfelem, w wysokości ustalonej w Umowie, naliczana i pobierana na warunkach wskazanych w Umowie; Osoba powiązana z Towarzystwem: Członek zarządu KBC TFI, osoba pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z KBC TFI, członek zarządu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co KBC TFI, osoby pozostające w stosunku pracy z podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej, co KBC TFI; Pakiet VIP: pakiet, który zarządzany jest poprzez inwestowanie Aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa Funduszu VIP, zgodnie ze Standardowymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej; Pakiet Ślepy: Pakiet VIP, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie informacje o stanie Aktywów przekazywane Klientowi zawierają wyłącznie dane o wartości Portfela lub Portfeli; Pełnomocnictwo: upoważnienie dla KBC TFI do zarządzania Aktywami, stanowiące załącznik do Umowy; Portfel: Aktywa Klienta, dla których Strategia inwestycyjna prowadzona jest na podstawie oddzielnych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej, przy czym początkowa wartość Portfela nie może być, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 13, niższa niż Minimalna Wartość Portfela; Portfel Standardowy: Portfel dla którego Strategia inwestycyjna prowadzona jest na podstawie Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej; Profil ryzyka produktu: charakterystyka określająca poziom ryzyka związanego z inwestycją w wybrany przez Klienta Portfel Standardowy. Wyznaczenie Profilu ryzyka produktu polega na okresowym pomiarze poziomu ryzyka w oparciu o jednolitą metodologię, a następnie zaklasyfikowaniu poszczególnych Portfeli Standardowych do odpowiednich klas (profili) ryzyka w zależności od uzyskanego wyniku. Skala ryzyka obejmuje kilka klas (profili) ryzyka uszeregowanych od najniższego do najwyższego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; Rozporządzenie: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego (Dz. U. Nr 207, poz. 1595). Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej: zasady polityki inwestycyjnej ustalane przez Zarząd KBC TFI dla Klientów, którym oferowany jest Portfel Standardowy; ^ Stopa zwrotu z benchmarku: procentowy przyrost wartości Benchmarku w rozpatrywanym okresie, pomniejszony o koszty ponoszone na rzecz Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi; Stopa zwrotu netto: procentowy przyrost wartości Portfela w rozpatrywanym okresie, wynikający ze zmian wartości składników Portfela, pomniejszony o wszelkie koszty i opłaty obciążające Portfel. Wypłaty oraz wpłaty z/do Portfela pozostają bez wpływu na jej wartość; Stopa zwrotu brutto: procentowy przyrost wartości Portfela w rozpatrywanym okresie, wynikający jedynie ze zmian wartości składników Portfela oraz kosztów transakcyjnych. Wypłaty oraz wpłaty z/do Portfela oraz koszty wskazane w art. 6 (opłata stała + prowizja + VAT) pozostają bez wpływu na jej wartość. Strategia inwestycyjna: Zbiór zasad zatwierdzanych przez Zarząd bądź Komitet Inwestycyjny, wskazujący sposób prowadzenia działalności inwestycyjnej w KBC TFI, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru Instrumentów finansowych; Taryfa Opłat: zestawienie stawek opłat pobieranych przez KBC TFI za zarządzanie Portfelami Instrumentów finansowych, a także zestawienie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie aktywami Funduszu VIP oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu VIP, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu; Telecentrum VIP: biuro telefonicznej obsługi Klientów w zakresie przyjmowania i realizacji dyspozycji oraz zleceń związanych ze świadczeniem usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI; 3

4 Trwały nośnik informacji: rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; Umowa: Umowa o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI; Ustawa: ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.); Zasady Polityki lnwestycyjnej: indywidualnie ustalone z Klientem zasady inwestowania Aktywów w ramach Portfela. 1. Dane dotyczące KBC TFI: 1) Firma i siedziba: Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, Warszawa; KBC TFI należy do Grupy Kapitałowej KBC. 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt z KBC TFI: tel , , fax , 2) Język, w którym Klient może kontaktować się z KBC TFI oraz otrzymywać dokumenty i inne informacje: KBC TFI świadczy usługę zarządzania Portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych instrumentów finansowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie tej usługi Klient może kontaktować się z KBC TFI w języku polskim i w tym języku otrzymywać dokumenty i informacje. 3) Nazwa organu nadzoru, który udzielił KBC TFI zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych: KBC TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych o numerze KPWiG /2001 z dnia 20 listopada 2001 r. udzielone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisję Nadzoru Finansowego; dalej KNF). KNF z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa jest dla KBC TFI właściwym organem nadzoru. 3. W ramach świadczenia usługi zarządzania Portfelami KBC TFI jest zobowiązane do zarządzania Aktywami Klienta zgodnie z najlepszą wiedzą, w najlepiej pojętym interesie Klienta i z zachowaniem należytej staranności. 4. KBC TFI zarządza Portfelami na podstawie Umowy i Regulaminu oraz zgodnie z zezwoleniem KNF i właściwymi przepisami prawa. 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów Detalicznych jak i Profesjonalnych, o ile nie wskazano inaczej. 6. Na pisemny wniosek Klienta Profesjonalnego i w zakresie określonym w tym wniosku, KBC TFI może uznać go za Klienta Detalicznego. Towarzystwo może także uznać Klienta Profesjonalnego za Klienta Detalicznego pomimo braku takiego wniosku. 6. Klient Detaliczny może złożyć wniosek do KBC TFI w przedmiocie uznania go za Klienta Profesjonalnego, przy czym warunkiem uwzględnienia wniosku jest złożenie przez Klienta, w następstwie przekazanej mu informacji o zasadach traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych, pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych oraz o skutkach ich zastosowania. 7. Korespondencja może być kierowana do Klienta za pośrednictwem innego niż papier Trwałego nośnika informacji, jeżeli Umowa z Klientem tak stanowi. 8. Adresem korespondencyjnym nie może być adres siedziby Towarzystwa lub adres podmiotu współpracującego z KBC TFI w zakresie dystrybucji usługi zarządzania Portfelem. 9. Przy realizacji zleceń Klientów w ramach zawartych Umów Towarzystwo współpracuje z KBC Asset Management N.V. Art. 2 TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 1. Szczegółowy zakres zarządzania Portfelami instrumentów finansowych jest określony treścią Umowy zawartej pomiędzy Klientem a KBC TFI oraz zakresem Pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, z zastrzeżeniem, że

5 Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta nie może wykraczać poza zakres działań przewidzianych w Umowie i Regulaminie. 2. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Przed zawarciem Umowy Klient: 1) będący osobą fizyczną, przedkłada dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu) w celu sprawdzenia tożsamości; 2) będący krajową lub zagraniczną osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przedkłada wyciąg z właściwego dla siedziby Klienta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający dane o Kliencie, z którego wynika: a. status prawny Klienta, b. sposób reprezentowania Klienta, c. imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Klienta, d. zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON - w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, przy czym tożsamość osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania Klientów, o których mowa w ust odbywa się zgodnie z zapisami ust W uzasadnionych przypadkach KBC TFI może zażądać od Klienta innych dokumentów niż określone w ust Dokumenty przedkładane przez Klienta będącego zagraniczną osoba prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez notariusza lub legalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną właściwą dla miejsca siedziby Klienta, przy czym w przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia dokument poświadczony apostille", chyba że KBC TFI odstąpi od tego wymogu. 6. Przed podpisaniem Umowy, Klient zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy dotyczącej inwestowania w Instrumenty finansowe,doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. W tym celu Klient wypełnia Formularz informacji o Kliencie. W szczególności Klient przedstawia informacje dotyczące: a. rodzajów usług, transakcji i Instrumentów finansowych, które są znane Klientowi, b. charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji zawieranych przez Klienta na Instrumentach finansowych oraz okresu, w którym były zawierane, c. poziomu wykształcenia, obecnego lub ostatnio wykonywanego zawodu (opcjonalnie), d. sytuacji finansowej Klienta, e. celów inwestycyjnych Klienta, w tym okresu, w którym Klient zamierza prowadzić inwestycjea także preferencje Klienta co do poziomu ryzyka oraz celu inwestycji. Powyższe informacje są niezbędne dla określenia wymagań Klienta w zakresie ustalenia Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. lub Zasad Polityki Inwestycyjnej. 7. W przypadku nie podania przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 6 KBC TFI nie może świadczyć usług na rzecz tego Klienta, polegających na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych. 8. Na podstawie wypełnionego przez Klienta Formularza informacji o Kliencie, a w razie potrzeby również innych dodatkowych informacji uzyskanych od Klienta, KBC TFI dokonuje oceny czy usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne wynikające z przyjętych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. 9. KBC TFI może odmówić świadczenia usługi zarządzania Portfelami, w szczególności gdy stwierdzi, że: a. warunki zaproponowane przez Klienta są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, b. oczekiwania Klienta nie mieszczą się w ramach oferty KBC TFI, c. realizacja warunków określonych przez Klienta nie jest możliwa, d. w związku z oferowaną usługą istnieje konflikt interesów w rozumieniu ustępu 11, e. Klient nie udzieli wystarczających informacji niezbędnych dla określenia Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej Portfela, o czym KBC TFI informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji. 5

6 10. Umowa może być również zawarta w trybie korespondencyjnym W tym przypadku identyfikacja Klienta następuje poprzez weryfikację danych Klienta zawartych w Umowie z danymi Klienta z rachunku bankowego. 11. Wniosek o zawarcie Umowy w trybie korespondencyjnym Klient składa za pośrednictwem Telecentrum VIP. Wniosek o zawarcie Umowy stanowi dla KBC TFI zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy. 12. Warunkiem skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem Telecentrum VIP jest spełnienie przez Klienta łącznie następujących warunków: 1) złożenie wniosku za pośrednictwem Telecentrum VIP, 2) zgoda Klienta na zawarcie Umowy w trybie korespondencyjnym, 3) podanie przez Klienta danych niezbędnych do przygotowania wniosku o zawarcie Umowy w trybie korespondencyjnym, w tym: a. informacji niezbędnych do dokonania oceny wynikającej z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; b. informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w Instrumenty finansowe, jego doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych; c. danych osobowych Klienta, adresu korespondencyjnego. 13. Tryb zawarcia Umowy w trybie korespondencyjnym jest następujący: 1) Po złożeniu wniosku za pośrednictwem Telecentrum VIP KBC TFI przesyła Klientowi na podany we wniosku adres korespondencyjny wzorzec Umowy wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część. 2) Po zapoznaniu się z przesłanymi warunkami Umowy, akceptacja przez Klienta jej warunków następuje poprzez złożenie własnoręcznego, czytelnego podpisu pod Umową oraz dokumentami i odesłanie ich w terminie 30 dni na adres KBC TFI. 3) KBC TFI niezwłocznie informuje Klienta telefonicznie o fakcie otrzymania poprawnej i kompletnej Umowy. 4) Nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3, Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu środków ze wskazanego w Umowie rachunku bankowego. Określony powyżej warunek uważa się za spełniony w przypadku zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Portfel VIP najpóźniej w 10 dniu. Aby dochować powyższego terminu i spełnić warunek Klient powinien złożyć zlecenie płatnicze w postaci przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. 5) Po zaksięgowaniu przelanych środków KBC TFI weryfikuje zgodność danych zawartych w wykonanym przez Klienta przelewie tj. danych nadawcy przelewu, numeru rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego podanego przez Klienta w Umowie oraz adres Klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgodności danych Klienta KBC TFI niezwłocznie odsyła podpisaną Umowę wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część. 6) Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 7) KBC TFI informuje Klienta o wejściu w życie Umowy poprzez wysłanie do niego informacji w formie pisemnej na wskazany w Umowie adres korespondencyjny. 14. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 6 i 12, na podstawie których KBC TFI zaproponowało Klientowi daną usługę. 15. KBC TFI informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji, tak przed podpisaniem Umowy jak również w trakcie jej trwania o każdym przypadku pojawienia się okoliczności mogących doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem KBC TFI, osoby powiązanej z Towarzystwem lub osoby bezpośrednio lub pośrednio związanej z KBC TFI stosunkiem kontroli i obowiązkiem działania przez KBC TFI w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Ponadto KBC TFI informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji, tak przed podpisaniem Umowy jak również w trakcie jej trwania, o każdym przypadku pojawienia się okoliczności mogących doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami poszczególnych Klientów (konflikt interesów). 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Umowa może być zawarta lub kontynuowana wyłącznie pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 14 oraz potwierdzi wolę zawarcia lub kontynuacji Umowy. 17. Dla wszystkich Portfeli Standardowych wyznaczane są Profile ryzyka produktu, które podlegają okresowej aktualizacji i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania Umowy. KBC TFI informuje Klienta w raportach, o których mowa w art. 9, o aktualnym Profilu ryzyka produktu dla wybranego Portfela Standardowego. 18. Informacje o aktualnych Profilach ryzyka produktu dla Portfeli Standardowych są publikowane na stronie internetowej KBC TFI pod adresem:

7 19. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Art. 3 TRYB I WARUNKI PODEJMOWANIA I REALIZACJI PRZEZ KBC TFI DECYZJI INWESTYCYJNYCH DOTYCZĄCYCH AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDZANYCH PORTFELI 1. W ramach zarządzania Portfelami instrumentów finansowych KBC TFI dokonuje, według swego uznania, działając w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz z należytą starannością zawodową, czynności mających na celu realizację przyjętych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej, w tym: (1) nabywania i zbywania instrumentów finansowych; (2) inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności w jednostki uczestnictwa subfunduszy Funduszu VIP, z zastrzeżeniem, że KBC TFI może inwestować przekazane do zarządzania środki Klienta w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI tylko w przypadku, gdy możliwość taką przewiduje wyraźnie Umowa zawarta z Klientem; (3) inwestowania w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że KBC TFI może inwestować przekazane do zarządzania środki Klienta w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI tylko w przypadku, gdy możliwość taką przewiduje wyraźnie Umowa zawarta z Klientem; (4) dokonywania zapisów na papiery wartościowe w ramach przeprowadzanych ofert wraz ze składaniem w imieniu Klienta wymaganych oświadczeń, a także odbioru papierów wartościowych, świadectw depozytowych lub wpłaconych kwot; (5) realizowania prawa poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych; (6) utrzymywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych; (7) deponowania Instrumentów finansowych na rachunkach Klienta objętych Umową; dokonywania przelewów środków pieniężnych i transferów innych Aktywów pomiędzy rachunkami i rejestrami objętymi Umową, jak również na rachunki wskazane przez Klienta; (8) reprezentowania Klienta na walnych zgromadzeniach na warunkach określonych w Umowie lub Pełnomocnictwie Klienta; (9) wszystkich innych czynności uzgodnionych z Klientem w Umowie, które KBC TFI uzna za właściwe dla realizacji Strategii inwestycyjnej prowadzonej na podstawie Zasad Polityki Inwestycyjnej bądź Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej; (10) dokonywania blokady Aktywów wchodzących w skład Portfela na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze Funduszu VIP lub funduszu, w szczególności na potrzeby realizacji Strategii inwestycyjnej prowadzonej na podstawie Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej, jak również w związku z wykonywaniem innych czynności związanych z zarządzaniem Aktywami Klienta; (11) innych czynności wykonywanych zgodnie z Umową, do których wykonywania KBC TFI jest uprawnione na podstawie przepisów prawa. 2. Rozpoczęcie zarządzania Portfelem Klienta następuje po spełnieniu poniższych warunków: (1) zawarciu Umowy, przy czym w przypadku Pakietu VIP Klient podpisuje oddzielną Umowę dla określonych przez niego Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej, (2) udzieleniu Pełnomocnictwa; (3) przekazaniu do zarządzania Aktywów o wartości nie niższej niż Minimalna Wartość Portfela. 3. Klient, zawierając Umowę, określa Strategię inwestycyjną poprzez: (1) dokonanie początkowego podziału Aktywów przekazywanych w zarządzanie pomiędzy poszczególne Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej oferowane przez KBC TFI, lub (2) uzgodnienie z KBC TFI innej niż określona w pkt. (1) Zasad Polityki Inwestycyjnej, przy czym KBC TFI musi wyrazić zgodę na realizację takiej Strategii inwestycyjnej 4. Aktywa przekazywane do zarządzania nie mogą być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich chyba, że KBC TFI wyrazi na to pisemną zgodę. 7

8 5. KBC TFI oferuje zarządzanie Portfelami wyłącznie w oparciu o Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej lub Zasady Polityki Inwestycyjnej. Minimalna Wartość Portfela wymagana dla rozpoczęcia świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI wynosi złotych. 6. Przy wyborze Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej określane są istotne parametry zarządzania, w szczególności dopuszczalna struktura Portfela. 7. Limity zaangażowania Aktywów przekazanych w zarządzanie Instrumentów finansowych, które zostaną objęte zarządzaniem i poszczególne rodzaje określa Umowa. 8. Na podstawie Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej Towarzystwo określa i realizuje Strategie Inwestycyjne. Okres dostosowania Portfela do uzgodnionych Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania przez Klienta Aktywów do zarządzania. 9. Środki pieniężne uzyskane z inwestycji dokonanych w okresie świadczenia usługi zarządzania Portfelami będą reinwestowane przez KBC TFI zgodnie ze Standardowymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej lub Zasadami Polityki Inwestycyjnej. 10. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiana ustalonych Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej następuje, z zastrzeżeniem ust. 14, poprzez przekazanie KBC TFI pisemnego oświadczenia Klienta lub za pośrednictwem Telecentrum VIP. Okres, w jakim nastąpi dostosowanie zarządzania do nowych ustaleń nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania KBC TFI oświadczenia Klienta albo dnia podpisania aneksu w tym zakresie przez obie Strony. W przypadku Zasad Polityki Inwestycyjnej Klient może uzgodnić z KBC TFI inny termin dostosowania Portfela do uzgodnionych zmian Zasad Polityki Inwestycyjnej. 11. KBC TFI ma prawo do podjęcia decyzji inwestycyjnych odbiegających od Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej uzgodnionych w Umowie, jeżeli mają one na celu uniknięcie utraty wartości Portfela. KBC TFI niezwłocznie poinformuje Klienta o podjętych działaniach i uzgodni z nim dalszy sposób postępowania. 12. W razie powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Klienta, KBC TFI w dalszym ciągu zarządza Portfelami Klienta, podejmując jednak działania zmierzające niezwłocznie do zmiany ich konstrukcji w taki sposób, by wszystkie Aktywa wchodzące w skład Portfeli były inwestowane w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w depozyty bankowe albo w jednostki uczestnictwa subfunduszy, które odzwierciedlają najbezpieczniejszą możliwą strategię oferowaną przez Towarzystwo w ramach Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej. 13. Z zastrzeżeniem art. 111 Ustawy, w celu zadysponowania spadkiem znajdującym się na rachunku inwestycyjnym, spadkobierca Klienta przedstawia w KBC TFI następujące dokumenty: 1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 2) w przypadku gdy spadkobierców jest więcej niż jeden: a) prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku, lub b) zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale Aktywów wraz z dyspozycją przekazania tych środków poszczególnym spadkobiercom. 13. W przypadku gdy zmiana ustalonych Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej ma nastąpić poprzez przekazanie KBC TFI pisemnego oświadczenia, Klient zobowiązany jest również dołączyć do oświadczenia stosowny formularz spośród katalogu Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej zamieszczonych na stronie internetowej Towarzystwa. 14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13, KBC TFI dokonuje oceny czy usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne wynikające ze zmienionych przez Klienta Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. Jeżeli w ocenie KBC TFI usługa, która ma być świadczona dla Klienta, z uwagi na duże ryzyko inwestycyjne jest dla tego Klienta nieodpowiednia, KBC TFI nie dokonuje zmiany Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej oraz informuje o tym Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Art. 4 TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTA 1. Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Klienta, przy czym pełnomocnictwo udzielane jest z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. Klient zawierając Umowę udziela KBC TFI Pełnomocnictwa do zarządzania swoimi Aktywami oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy. 3. W oparciu o otrzymane Pełnomocnictwo i zgodnie z warunkami Umowy, KBC TFI uprawnione jest do zawarcia w imieniu i na rzecz Klienta:

9 (1) umów o otwarcie rejestru i subrejestrów w Funduszu VIP; (2) umów o świadczenie usług brokerskich oraz innych umów służących obsłudze otwartych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych; (3) umów o prowadzenie rachunków pieniężnych; (4) umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych; (5) innych umów służących realizacji Strategii Inwestycyjnej prowadzonej na podstawie Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. 4. Odwołanie Pełnomocnictwa jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i jest skuteczne z chwilą upływu okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy skutkuje wygaśnięciem Pełnomocnictwa. 5. KBC TFI ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, przy czym pełnomocnictwa te mogą mieć taką samą treść lub być ograniczone. KBC TFI ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym udzieliło dalszego pełnomocnictwa, jak za swoje własne. KBC TFI może udzielić dalszego pełnomocnictwa bez prawa substytucji doradcom inwestycyjnym zatrudnionym w KBC TFI lub innym pracownikom, nie będącymi doradcami inwestycyjnymi. Pełnomocnictwo dla innych niż doradcy inwestycyjni pracowników KBC TFI obejmować będzie jedynie upoważnienie do wykonywania czynności technicznych i pomocniczych, z zastrzeżeniem, że czynności pomocnicze wykonywane będą pod nadzorem doradcy inwestycyjnego. 6. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci Klienta. Art. 5 POSTANOWIENIA ZABEZPIECZAJĄCE INTERES TOWARZYSTWA. KONFLIKT INTERESÓW 1. KBC TFI zarządza Portfelami w najlepiej pojętym interesie Klienta i z należytą starannością wymaganą od podmiotu trudniącego się zawodowo taką działalnością. 2. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań inwestycyjnych Klienta oraz osób działających na jego rachunek, w szczególności za: (1) wykonanie dyspozycji wydanych przez Klienta, o których mowa w Art. 14 ust. 14 Regulaminu; (2) dokonanie zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli zasady sprzedaży przewidują ograniczenia w liczbie dokonanych zapisów lub subskrybowanych papierów wartościowych; (3) niewypełnienie obowiązków informacyjnych, o których mowa w Art. 15 ust. 2 Regulaminu, o ile Klient nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w Art. 15 ust KBC TFI zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w wykonywaniu zawartej Umowy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności i interesu Klienta, jednakże nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych określonych w Standardowych Zasadach Polityki Inwestycyjnej lub Zasadach Polityki Inwestycyjnej dla Portfeli. KBC TFI odpowiada wobec Klientów za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Portfelami, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Portfelami jest spowodowane okolicznościami, za które KBC TFI odpowiedzialności nie ponosi. 5. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikłe w związku ze zbyciem Aktywów celem pozyskania środków na uregulowanie zobowiązań Klienta z tytułu świadczenia usług zarządzania Portfelami oraz kosztów opłat określonych w Art. 6 Regulaminu lub wykonania dyspozycji wydanych przez Klienta. 6. KBC TFI dokłada wszelkich starań celem zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów. W sytuacji powstania konfliktu interesów pomiędzy KBC TFI a Klientem, KBC TFI uznaje interes Klienta za nadrzędny. 7. W przypadku wprowadzenia w KBC TFI procedury ujawniania i zapobiegania konfliktom interesów jej treść będzie dostępna na stronie 9 Art. 6 OPŁATY I PROWIZJE 1. Za zarządzanie Portfelem Klienta, KBC TFI pobiera opłaty określone w Taryfie Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Zmiana Taryfy Opłat stanowi zmianę Umowy i dokonywana jest w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu. 3. Klient upoważnia KBC TFI do potrącania należnych podatków i opłat, o których mowa w ust. 1, z Aktywów Klienta znajdujących się w zarządzaniu KBC TFI, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Pakietu VIP pobierane są one z rejestrów Klienta Funduszu VIP w wyniku umorzenia odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu lub subfunduszach wybranych przez KBC TFI.

10 4. Dla Pakietu VIP opłaty, o których mowa w ust. 1 oraz podatki pobierane są w następującym trybie: a. Opłata Stała za zarządzanie pobierana jest, dla każdego pełnego kwartału, w terminie do siódmego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał kalendarzowy, b. Podatki obciążające Klienta, a wynikające z tytułu realizacji Umowy, pobierane są w terminach i na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, c. Inne opłaty pobierane są niezwłocznie. 5. Klient może ustalić z Towarzystwem indywidualną wysokość opłat w ramach Portfela, dla którego Strategia inwestycyjna prowadzona jest na podstawie Zasad Polityki Inwestycyjnej. 6. Wynagrodzenie za zarządzanie aktywami subfunduszy Funduszu VIP oraz inne skladniki kosztów w Funduszu VIP, w tym opłaty manipulacyjne z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu VIP są naliczane i pobierane zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu VIP, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa: oraz w zakresie maksymalnej ich wysokości wskazanej w Taryfie Opłat. Art. 7 WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE DO OCENY POZIOMU EFEKTYWNOŚCI USŁUGI 1. Wskaźnikami służącymi do oceny poziomu efektywności usług świadczonych przez KBC TFI są stopy odniesienia (Benchmarki) określone dla Pakietu VIP na stronie oraz w Zasadach Polityki Inwestycyjnej. 2. W przypadku, gdy ze względu na specyficzne Zasady Polityki Inwestycyjnej wykorzystywane do zarządzania Portfelem, nie jest możliwe wykorzystanie Benchmarków, KBC TFI w Umowie określa alternatywny sposób ustalania poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania tym Portfelem. 3. Wartość Benchmarków będzie przekazywana Klientowi w raportach z zarządzania, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 7. Art. 8 ZASADY WYCENY AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAKIETU 1. O ile Umowa z Klientem nie stanowi inaczej Aktywa wchodzące w skład Portfela wycenia się zgodnie z zasadami i metodami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Aktywa wchodzące w skład Portfela wycenia się, a zobowiązania Portfela ustala się w Dniu Wyceny według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), z zastrzeżeniem 25 ust. 1 pkt 1 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859). 3. Wartość Aktywów wchodzących w skład Portfela jest równa wartości wszystkich składników lokat wchodzących w skład Portfela, pomniejszonych o sumę zobowiązań Portfela. 4. Wartość godziwą lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23:30 w Dniu Wyceny, przy czym: 1) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w tym dniu, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów wchodzących w skład Portfela dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 2) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku albo, jeżeli do momentu dokonywania wyceny na danym składniku lokat nie zawarto żadnej transakcji, lub wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o wartość oszacowaną przez niezależną wyspecjalizowaną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej przy zastosowaniu modelu, bądź za pomocą innych powszechnie uznanych za poprawne metod estymacji, lub na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

11 5. Przyjęcie godziny wyceny, o której mowa w ust. 4, umożliwia wykorzystanie dla potrzeb wyceny Aktywów wchodzących w skład Portfela kursów zamknięcia odzwierciedlających zarówno aktualną rynkową wycenę wynikającą z kumulacji podaży i popytu w tej fazie notowań, jak też uwzględnienie wpływu zachowania głównych rynków światowych na wycenę rynkową Aktywów wchodzących w skład Portfela. 6. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego, kolejnego miesiąca kalendarzowego w oparciu o najwyższy wolumen obrotu na danym składniku lokat oraz możliwość dokonania transakcji na danym rynku w analizowanym okresie. W przypadku zagranicznego Aktywnego Rynku do obliczenia wolumenu obrotu stosuje się postanowienia ust. 13 z tym zastrzeżeniem, że tak wyznaczona wartość obrotów za dany miesiąc podlega przeliczeniu na złote polskie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 14 i ust. 15. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, lub w przypadku identycznego wolumenu obrotu na kilku rynkach, stosuje się kolejno następujące możliwe do zastosowania kryteria: a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, b) ilość danego składnika wprowadzonego do obrotu na danym rynku, c) kolejność wprowadzenia do obrotu - jako rynek główny wybiera się ten, na którym dany składnik lokat był notowany najwcześniej, d) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku. 7. Wartość wchodzących w skład Portfela Aktywów nienotowanych na Aktywnym Rynku ustalana jest w następujący sposób: a) w przypadku dłużnych papierów wartościowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych portfela; b) w pozostałych przypadkach - według wartości godziwej wiarygodnie oszacowanej w oparciu o: wartość ustaloną przez niezależną wyspecjalizowaną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, bądź za pomocą innych powszechnie uznanych za poprawne metod estymacji, lub na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 8. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 9. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej stopy procentowej. 10. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej stopy procentowej. 11. Inne, niż określone w niniejszym artykule instrumenty finansowe, zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy wyceniane będą zgodnie z przepisami prawa określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej. 12. Aktywa oraz zobowiązania Portfela denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku - w walucie, w której są denominowane. 13. Aktywa oraz zobowiązania Portfela, o których mowa w ust. 12, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego w Dniu Wyceny średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 14. Wartość Aktywów wchodzących w skład Portfela notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe - do waluty EURO. 15. Na wyraźne życzenie Klienta Towarzystwo zobowiązane jest do przekazania szczegółowego opisu metodologii wyceny poszczególnych klas instrumentów finansowych. 11

12 Art. 9 INFORMACJE I RAPORTY O STANIE I WARTOŚCI PORTFELA 1. KBC TFI będzie przekazywało Klientowi w sposób określony w Umowie, okresowe raporty z zarządzania zawierające w szczególności: 1) nazwę Towarzystwa, 2) nazwę, firmę lub imię i nazwisko Klienta, 3) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, na którym przechowywane są aktywa Klienta, 4) informacje o składzie i wartości Portfela Klienta, w tym: - dla Pakietu VIP - dane na temat liczby i wartości jednostek uczestnictwa wchodzących w skład Portfela, wartość Portfela na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz Stopę zwrotu netto i Stopę zwrotu brutto Portfela w czasie okresu sprawozdawczego, 5) wskazanie łącznej wysokości opłat i prowizji pobranych w okresie sprawozdawczym w związku z zarządzaniem Portfelem Klienta, w podziale na łączną wysokość opłat pobranych z tytułu zarządzania Portfelem Klienta oraz opłat i prowizji z tytułu wykonywania zleceń w ramach zarządzania tym Portfelem, 6) w przypadku zbiorczej prezentacji kosztów związanych z zarządzanym Portfelem pobranych w okresie sprawozdawczym, informację iż na żądanie Klienta możliwe jest przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat i prowizji, 7) porównanie wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym z wynikami określonymi w wybranej przez Klienta Standardowych Zasadach Polityki Inwestycyjnej lub Zasadach Polityki Inwestycyjnej z wybranymi Benchmarkami, 8) wskazanie dywidend, odsetek oraz innych pożytków wynikających z Aktywów wchodzących w skład Portfela, które w danym okresie powiększyły wartość Portfela Klienta. 9) informacje, o wykonanych zleceniach w zakresie Aktywów Klienta obejmujące w szczególności: a) datę i czas transakcji; b) rodzaj zlecenia; c) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno sprzedaż; d) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia; e) oznaczenie instrumentu finansowego; f) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; g) cenę, za jaką zostało wykonane zlecenie; h) łączną wartość transakcji; i) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz, nażądanie Klienta, zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia; j) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta; 10) informację o fakcie zmiany Profilu ryzyka produktu dla poszczególnych Portfeli Standardowych, 11) informację o wszystkich aktualnych Profilach ryzyk produktów dla poszczególnych Portfeli Standardowych, 12) informację o przysługujących Klientowi prawach (prawa do akcji, prawa poboru, dywidenda, itd.) wynikających z papierów wartościowych oraz o zmianach w zakresie tych praw. 2. W przypadku Pakietu Ślepego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają wyłącznie informacje o łącznej wartości zarządzanego Portfela, a informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8 zawierają wyłącznie dane o wartości pożytków. 3. Raporty okresowe przekazywane są Klientowi co najmniej raz na sześć miesięcy. Klient może zażądać przekazywania mu raportów raz na 3 miesiące. Za zgodą KBC TFI, w uzasadnionych przypadkach, w tym związanych z obowiązującymi Klienta zasadami księgowości, raporty okresowe będą przekazywane raz w miesiącu. Ponadto, w przypadku, gdy Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej lub Zasady Polityki

13 Inwestycyjnej określone w Umowie związane są z wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego (właściwego dla Profilu ryzyka produktu - Dynamiczny") raporty przekazywane są raz w miesiącu. 4. Raporty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 powyżej, sporządzane są do dwudziestego dnia miesiąca następującego po upływie każdego okresu sprawozdawczego i przekazywane Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika informacji. 5. Umowa może wskazywać inne terminy i częstotliwość sporządzania i przekazywania raportów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, z zastrzeżeniem ust Na mocy indywidualnych ustaleń z Klientem, KBC TFI może sporządzać raporty i dodatkowe sprawozdania, w tym raporty o których mowa w ust. 9, w uzgodnionej formie i z uzgodnioną częstotliwością. 7. Klient może uzyskiwać informacje o aktualnej wartości Portfela za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, o ile Umowa z Klientem tak stanowi. 8. W przypadku rozwiązania Umowy o zarządzanie Pakietem, KBC TFI wysyła do Klienta raport informujący o zaprzestaniu świadczenia usługi zawierający w szczególności: - dla Pakietu VIP - historię transakcji zawartych na rzecz Klienta, które miały miejsce od czasu ostatniego raportu do daty zamknięcia rachunku; - dla Pakietu Ślepego - informację, o wysokości środków przekazanych na rachunek Klienta wskazany w Umowie. 9. Towarzystwo, na żądanie Klienta, przekazuje informacje o każdym zleceniu wykonanym w ramach Umowy, wskazując następujące informacje: 1) nazwę Towarzystwa, 2) nazwę, firmę lub imię i nazwisko Klienta, 3) datę i czas transakcji, 4) rodzaj zlecenia, 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/ sprzedaż, 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia, 7) oznaczenie instrumentu finansowego, 8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, 9) cenę, za jaką zostało wykonane zlecenie, 10) łączną wartość transakcji, 11) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz, na żądanie Klienta, zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia, 12) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta, 13) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo, lub inny Klient Towarzystwa - informację o takim sposobie wykonania zlecenia, chyba że zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie transakcji. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do Klienta, który zlecił zarządzanie Portfelem w sposób wyłączający możliwość poznania składu Portfela ( Pakiet Ślepy"). Art. 10 SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA KLIENTA O PONADPRZECIĘTNYM SPADKU WARTOŚCI PORTFELA 1. W przypadku, gdy w wyniku wypłat, o których mowa w Art. 14 ust. 14 pkt. (2), wartość Portfela spadnie poniżej Minimalnej Wartości Portfela, KBC TFI niezwłocznie informuje Klienta i uzgadnia z nim dalszy sposób zarządzania Portfelem lub rozwiązuje Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile Umowa obejmuje jeden Portfel. 13

14 2. O ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, w sytuacji gdy wartość Portfela z pominięciem wpłat i wypłat Klienta spadnie, w stosunku do wartości wykazanej w raporcie okresowym, przekazywanym za ostatni okres raportowy o: 30% w przypadku raportu półrocznego, 20 % w przypadku raportu kwartalnego, 15 % w przypadku raportu miesięcznego, KBC TFI powiadamia o tym fakcie Klienta nie później niż do końca dnia roboczego, w którym spadek ten został stwierdzony w sposób określony w Umowie, tj. przy użyciu Trwałego nośnika informacji. 3. Niezależnie od postanowień art. 10 ust. 2 Regulaminu, w przypadku zmiany Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, podstawą do obliczenia wartości spadku Portfela o wartość wskazaną w Umowie będzie wartość Portfela obliczona na dzień zmiany Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej. Art. 11 SPOSOBY I TERMINY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA UWAGI 1. Reklamacja bądź uwaga może zostać złożona w dowolnej formie, w tym: osobiście w siedzibie Towarzystwa, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jak również listownie. 2. Udzielenie odpowiedzi na reklamację lub uwagę złożoną przez Klienta powinno nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż 30 dni od daty wpływu reklamacji lub uwagi do KBC TFI. 3. Klient jest informowany pisemnie o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji lub uwagi w sposób określony w Umowie. 4. W każdym czasie Klientowi przysługuje prawo odwołania się od stanowiska Towarzystwa w sprawie danej reklamacji lub uwagi. Do rozpoznawania odwołań Klientów stosuje się odpowiednio postanowienia ust W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia, Procedury rozpatrywania reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na uwagi skierowane do KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A." która jest dostępna na stronie 7. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, ma prawo zwrócenia się do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta we wszelkich kwestiach związanych z zawartą Umową, które w opinii Klienta naruszają jego interes jako konsumenta. Art. 12 TRYB I WARUNKI WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY 1. Strony mogą rozwiązać Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym KBC TFI tylko z ważnych przyczyn, z zastrzeżeniem postanowień Art. 10 ust Strony mogą uzgodnić w Umowie okres wypowiedzenia dłuższy niż wskazany w ust Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem doręczenia pisma wypowiadającego warunki Umowy. 4. W przypadku rażącego naruszenia przez którąś ze Stron warunków Regulaminu lub Umowy, druga Strona Umowy może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Art. 13 ZMIANY REGULAMINU W czasie trwania Umowy KBC TFI zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym zawiadomi Klienta listem zwykłym, z załączeniem treści proponowanych zmian. Jeżeli w terminie 14 dni od zawiadomienia o dokonanych zmianach Regulaminu Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy uważa się, że wyraża on zgodę na proponowane zmiany. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do Umowy z chwilą przyjęcia ich na piśmie przez Klienta, a jeśli to nie nastąpiło, z chwilą upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Art. 14 SPOSOBY I TRYB PRZEKAZYWANIA PRZEZ KLIENTA DYSPOZYCJI 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wszystkie dyspozycje składane przez Klienta wymagają formy pisemnej. 2. Za wyjątkiem dyspozycji udzielenia/zmiany Pełnomocnictwa, zmiany numeru rachunku bankowego, oświadczenia na wypadek śmierci, przekazania danych w celu sporządzenia informacji podatkowej dla nierezydentów oraz wypowiedzenia Umowy dopuszczalne jest składanie dyspozycji telefonicznie za pośrednictwem Telecentrum VIP.

15 3. Szczegółowe zasady dostępu do oferowanych przez KBC TFI usług określonych w ust. 2, rodzaje składanych zleceń i dyspozycji, terminy rozpoczęcia przyjmowania dyspozycji oraz godziny przyjmowania dyspozycji i każdorazowe ich zmiany określone zostaną w Informacji dla Klienta dostępnej na stronie internetowej KBC TFI 4. Warunkiem przyjęcia zlecenia lub dyspozycji za pośrednictwem Telecentrum VIP jest spełnienie przez Klienta warunków wskazanych w Informacji dla Klienta. 5. KBC TFI identyfikuje Klienta składającego dyspozycję za pośrednictwem Telecentrum VIP za pomocą nr PIN ustanowionego przez KBC TFI oraz zgodnie z Informacją dla Klienta, o której mowa w ust Klient odpowiada za zabezpieczenie hasła przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym. Osoba, która posługuje się prawidłowym nr PIN Klienta uznawana jest za osobę uprawnioną do składania dyspozycji. 7. KBC TFI zastrzega możliwość nagrywania rozmów telefonicznych bez konieczności indywidualnego informowania Klienta oraz wykorzystywania zarejestrowanych rozmów telefonicznych dla celów dowodowych. Podstawą do rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących treści zlecenia lub dyspozycji telefonicznej jest powtórzona przez pracownika KBC TFI i potwierdzona przez składającego treść zlecenia lub dyspozycji utrwalona na właściwych nośnikach informacji. 8. KBC TFI przy kwalifikacji zleceń stosuje godziny graniczne wskazane w Informacji dla Klienta. 9. Klient może zwrócić się z pośrednictwem Telecentrum VIP o zmianę hasła bez podania ważnego hasła nr PIN. Od momentu zarejestrowania powyższego żądania nie jest możliwe składanie dyspozycji przy wykorzystaniu dotychczasowego hasła. 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z KBC TFI za pośrednictwem Telecentrum VIP, elektronicznie lub osobiście. 11. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem dyspozycji Klienta złożonych za pośrednictwem Telecentrum VIP, wynikłych wskutek następujących okoliczności niezależnych od Towarzystwa: 15 a) awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerwania połączenia w trakcie składania dyspozycji; b) nie działania lub nieprawidłowego działania urządzeń wykorzystywanych przez Klienta; c) posługiwania się hasłem lub danymi Klienta przez osoby nieuprawnione; d) złożenia dyspozycji niezgodnej z obowiązującymi przepisami, Regulaminem lub Umową; e) niezawinionego przez KBC TFI opóźnienia; f) siły wyższej; h) innych okoliczności niezależnych od KBC TFI. 12. KBC TFI może odmówić przyjęcia dyspozycji lub zlecenia za pośrednictwem Telecentrum VIP w sytuacji awarii urządzeń technicznych, w szczególności z powodu przerwania połączenia lub wystąpienia zakłóceń teletransmisyjnych oraz modyfikacji dyspozycji, po jej uprzednim potwierdzeniu przez Klienta. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę po stronie Klienta wynikłą wskutek odmowy przyjęcia dyspozycji. 13. W czasie obowiązywania Umowy Klient nie wydaje dyspozycji dotyczących Aktywów wchodzących w skład Portfela, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Regulaminie, lub jeżeli KBC TFI wyrazi na to zgodę. 14. W trakcie trwania Umowy Klient ma prawo do dokonania następujących czynności w ramach Portfela: (1) wpłat środków pieniężnych lub innych Aktywów na zasadach określonych w ust. 15, 16 poniżej; (2) wypłat środków pieniężnych i transferów z Portfela innych Aktywów na warunkach określonych w ust Zwiększenie zarządzanych Aktywów w ramach Pakietu VIP może nastąpić poprzez wpłatę bezpośrednią na rachunek wskazany w Umowie. KBC TFI uznaje przelew za dokonany prawidłowo przez Klienta, o ile tytuł przelewu pozwala na jednoznaczną identyfikację Klienta i Portfela. Dopuszcza się zwiększenie Aktywów poprzez transfer papierów wartościowych do Funduszu VIP, po uprzednim uzyskaniu zgody KBC TFI, o ile taka możliwość jest przewidziana w statucie Funduszu VIP oraz Umowie. 16. W trakcie trwania Umowy Klient ma prawo do wycofywania Aktywów z Portfela, po uprzednim uzgodnieniu z KBC TFI terminu i warunków wycofania. 17. Rachunki Klienta, na które mogą być dokonywane przelewy na podstawie jego dyspozycji, w tym dyspozycji przekazanych na warunkach opisanych w Umowie, tj. pisemnie lub za pośrednictwem elektronicznych urządzeń telekomunikacyjnych, zostaną wskazane w Umowie. KBC TFI dokonuje przelewów wyłącznie na rachunki wskazane w Umowie, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1.

16 18. Po uzgodnieniu z Klientem, istnieje możliwość dokonania transferu Aktywów pomiędzy Portfelami, w szczególności w sytuacji, gdy wartość Aktywów w Portfelu spadnie poniżej Minimalnej Wartości Portfela. Art. 15 PROGI PROCENTOWE DLA POSIADANYCH W PAKIECIE AKCJI 1. Klient ma prawo do ustanowienia w Umowie progów procentowych dla posiadanych w Portfelu akcji, których przekroczenie w wyniku działań podejmowanych przez KBC TFI w ramach realizacji postanowień Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Klienta. 2. Nabycie do Pakietu akcji spółki publicznej w liczbie powodującej przekroczenie progów procentowych skutkujących obowiązkiem przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego raportów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Umowa nie stanowi inaczej. 3. KBC TFI może podjąć się wykonywania w imieniu Klienta obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 2, w terminach i zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, o ile Umowa tak stanowi. 4. W przypadku, w którym Klient decyduje się w Umowie na nabywanie do Portfela akcji spółki publicznej w liczbie powodującej powstanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w ust. 2 i w sytuacji podjęcia się przez KBC TFI wykonywania w imieniu Klienta określonych obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, o których mowa w ust. 3, Klient ma obowiązek zawierając Umowę powiadomić KBC TFI o liczbie posiadanych akcji spółek publicznych zdeponowanych na rachunkach nie objętych Umową oraz niezwłocznie o każdorazowej zmianie tego stanu. 5. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie wywiązania się przez Klienta z obowiązku, o którym mowa w ust. 4. Art. 16 TRYB WPROWADZANIA ZMIAN DO UMOWY 1. Zmiana Umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnego aneksu chyba, że postanowienia Regulaminu lub Umowy stanowią inaczej. 2. Zmiana numeru rachunku bankowego, na który mogą być dokonywane przelewy środków pieniężnych do Klienta, wskazanego w załączniku do Umowy jest dokonywana jednostronnie przez Klienta w formie pisemnego oświadczenia i nie stanowi zmiany treści Umowy. Zmiana numeru rachunku bankowego jest ważna z chwilą otrzymania stosownej informacji przez KBC TFI. 3. Zmiana adresu do korespondencji jest dokonywana za pośrednictwem Telecentrum VIP lub w formie pisemnego oświadczenia Klienta i nie stanowi zmiany treści Umowy. Zmiana ta jest ważna z chwilą otrzymania stosownej informacji przez KBC TFI. Art. 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Korespondencja, dla przekazywania której nie zastrzeżono formy listu poleconego lub doręczenia za pośrednictwem kuriera, przekazywana jest listem zwykłym na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w Umowie. 2. Klient ma obowiązek zawiadamiania KBC TFI o każdej zmianie danych podanych przy zawieraniu Umowy. 3. Jeżeli postanowienia Regulaminu odwołują się do przepisów ustaw, które zostaną uchylone i zastąpione przepisami innej ustawy (ustaw), stosuje się w tym zakresie właściwe przepisy takiej ustawy (ustaw). 4. W przypadku rozbieżności postanowień Regulaminu i Umowy rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy.

17 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez KBC TFI S.A. Taryfa Opłat za zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. PAKIET VIP: 1. Opłata Stała netto za zarządzanie przez KBC TFI S.A.: 100 zt rocznie, pobierana kwartalnie od każdego Portfela zgodnie z Umową; 2. Opłata netto za sporządzenie i przekazanie Klientowi dodatkowych informacji o wartości Portfela, wyciągów, raportów innych niż wskazane w art. 9 ust 1, 3, 8 i 9 Regulaminu, a także innych dokumentów: 25 zł bądź optata negocjowana. ZESTAWIENIE MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI FUNDUSZU VIP ORAZ OPŁATY MANIPULACYJNEJ Z TYTUŁU UMORZENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU VIP 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie aktywami Funduszu VIP wynosi zgodnie z odnośnymi postanowieniami Statutu Funduszu VIP 4% rocznie. 2. Maksymalna stawka opłaty ustalanej przez Towarzystwo i pobieranej przy odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa od każdej kwoty należnej z tytułu odkupienia może wynosić 4%. ZWIĘZŁE INFORMACJE NA TEMAT OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH FUNDUSZU, UCZESTNIKÓW FUNDUSZU ORAZ KLIENTÓW. Fundusz. Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2000, Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) fundusze inwestycyjne utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity: Dz. U., Nr 146, poz ) są zwolnione z podatku dochodowego od osob prawnych. Nie można jednak wykluczyć opodatkowania Funduszu w przyszłości. 1. Uczestnicy Funduszu - osoby prawne: dochód osoby prawnej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2000, Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Dochody osób prawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a podatek ten począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. wynosi 19% podstawy opodatkowania. 2. Uczestnicy Funduszu - osoby fizyczne: dochód osoby fizycznej z tytułu udziału w Funduszu podlega obowiązkowi podatkowemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu udziału w Funduszu nie łączy się z dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich zryczałtowany podatek dochodowy, który począwszy od dnia 1 stycznia 2004 r. wynosi 19% wypłacanej kwoty dochodu (zgodnie z art. 30a.1.5.Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 3. Podatek VAT a. usługa zarządzania aktywami opodatkowana jest zgodnie z ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) stawką 23 %.W związku z tym opodatkowaniu podatkiem VAT podlega opłata stała za zarządzanie przez KBC TFI SA oraz opłata za sporządzanie i przekazywanie klientowi dodatkowych informacji o wartości Portfela. b. usługa zarządzania funduszami inwestycyjnymi jest zwolniona z VAT zgodnie z artykułem a) Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Szczegółowe informacje dotyczące wysokości kosztów i opłat obciążających Klienta znajdują się w Kluczowych Informacjach dla Inwestora oraz w Prospekcie informacyjnym KBC Portfel VIP SFIO, dostępnych na stronie oraz u podmiotów prowadzących dystrybucję usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych. 17

18 Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych przez KBC TFI S.A. Informacje o instrumentach finansowych, będących przedmiotem świadczonej przez KBC TFI S.A. usługi zarządzania portfelem w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych Wstęp Niniejszy dokument wymienia i opisuje instrumenty finansowe, będące przedmiotem świadczonej przez KBC TFI S.A. usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Poszczególne instrumenty zostały wyodrębnione ze względu na cechy, które w ocenie KBC TFI S.A. decydują o odrębnym charakterze tych instrumentów, a w szczególności ze względu na odmienną konstrukcję instrumentów lub na istotne z punktu widzenia inwestora różnice w poziomie wymienionych dalej rodzajów ryzyk, przypisanych do poszczególnych instrumentów. Wszystkie wymienione instrumenty zostały podzielone na trzy podstawowe grupy, zależnie od ich właściwych aktywów bazowych: Instrumenty rynku pieniężnego Instrumenty dłużne Instrumenty udziałowe i inne O ile nie wskazano inaczej, wszelkie informacje zawarte w dokumencie dotyczą instrumentów emitowanych na rynku polskim, w walucie krajowej. Jednakże większość z wymienionych instrumentów może być także emitowana na rynkach zagranicznych oraz nominowana w walutach obcych. W takim przypadku wartość instrumentów z punktu widzenia inwestorów krajowych będzie narażona na ryzyko walutowe, tj. będzie w istotnym stopniu zależeć od zmiany kursu waluty krajowej względem kursu waluty obcej, właściwej dla danego instrumentu. Poszczególne instrumenty wymienione w dokumencie mogą bezpośrednio wchodzić w skład portfeli Klientów zarządzanych przez KBC TFI S.A. lub też pośrednio - jako składniki aktywów funduszy inwestycyjnych i instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa mogą wchodzić w skład tych portfeli. Dla każdego instrumentu dokument zawiera następujące informacje: - krótki opis wskazujący charakter instrumentu, przepływy pieniężne oraz prawa i obowiązki wynikające z instrumentu dla jego wystawcy i posiadacza. - wskazanie stopnia złożoności instrumentu, przy czym stopień złożoności odnosi się do konstrukcji, mechanizmów wyceny instrumentu oraz obrotu instrumentem, a nie do poziomu poszczególnych ryzyk, związanych z instrumentem, opisanych w oddzielnych punktach. - wskazanie różnych wariantów instrumentu, jakie mogą występować na rynku finansowym (nie opisanych jako odrębne instrumenty w niniejszym dokumencie), ze względu na różnice w jednej lub większej liczbie cech instrumentu, takich jak rodzaj emitenta, termin do zapadalności, szczegółowe rozwiązania w konstrukcji instrumentu, etc. Wymienione warianty instrumentów nie mają charakteru wyczerpującej i zamkniętej listy. Dokumenty informacyjne - wskazanie czy dla instrumentu, zgodnie z przepisami prawa lub praktyką rynkową, sporządza się szczegółowy dokument informacyjny (prospekt emisyjny, prospekt informacyjny, memorandum informacyjne, list emisyjny, etc.) oraz wskazanie miejsc, w których taki dokument powinien być dostępny. - wskazanie czy zyski i straty z instrumentu zależą w sposób liniowy lub zbliżony do liniowego od zmiany ceny aktywów bazowych (instrumenty liniowe), czy też w sposób nieliniowy (instrumenty opcyjne). Instrumenty opcyjne mogą odznaczać się znaczną dysproporcją w potencjalnym poziomie strat i zysków zależnie od zajętej strony transakcji (kupno lub sprzedaż instrumentu), jak też specyficznych warunków rynkowych. Rynek obrotu - wskazanie, na jakim rodzaju rynku instrument może być przedmiotem wtórnego obrotu, w szczególności czy może to być rynek regulowany. Depozyt zabezpieczający - wskazanie zobowiązań posiadacza instrumentu do utrzymywania odpowiedniej kwoty zabezpieczenia finansowego, w związku z rozliczeniem instrumentu w terminie jego zapadalności, lub innych zobowiązań finansowych posiadacza. - opis składników instrumentu, w przypadku instrumentów składających się z dwóch lub więcej instrumentów finansowych, oraz opis wpływu poszczególnych składników na łączną zmienność ceny instrumentu złożonego. - wskazanie czy instrument może być gwarantowany przez podmioty trzecie (inne niż jego emitent lub wystawca) oraz wskazanie szczegółowego źródła informacji o zakresie ewentualnej gwarancji. - wskazanie stopnia dźwigni finansowej, zawartej w konstrukcji instrumentu, tj. stopnia w jakim zmiana ceny instrumentu może przewyższać zmianę ceny jego aktywów bazowych. - wskazanie spodziewanego stopnia zmienności wartości instrumentu, rozumianej jako możliwe wzrosty, jak i spadki ceny rynkowej instrumentu lub wartości godziwej instrumentu w danym okresie czasu.

19 - wskazanie ryzyka, że możliwość zbycia instrumentu przed terminem jego zapadalności będzie ograniczona po godziwej cenie, lub ryzyka występowania innych ograniczeń w zakresie zbywalności instrumentu. - wskazanie stopnia, w jakim cena instrumentu jest wrażliwa na zmianę wysokości rynkowych stóp procentowych. - wskazanie stopnia ryzyka, że emitent, wystawca lub druga strona instrumentu nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z instrumentu, w szczególności wypłaty określonych kwot pieniężnych. 19

20 LISTA INSTRUMENTÓW które mogą być przedmiotem kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu: INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO 21 Depozyty krótkoterminowe 21 Bony skarbowe 21 Krótkoterminowe certyfikaty depozytowe 21 Krótkoterminowe obligacje przedsiębiorstw Papiery komercyjne 22 INSTRUMENTY DŁUŻNE 23 Obligacje skarbowe 23 Obligacje komunalne 23 Listy zastawne 23 Długoterminowe certyfikaty depozytowe 24 Długoterminowe obligacje przedsiębiorstw 24 Obligacje indeksowane 25 Obligacje zamienne 25 INSTRUMENTY UDZIAŁOWE I INNE 27 Akcje 27 Prawa do akcji 27 Kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcji Kontrakty futures 28 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) 28 Certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) 29 Prawa poboru 29 Opcje 30 Warranty 31

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

OGŁOSZENIE. Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OGŁOSZENIE Zgodnie z 35 ust.1 pkt 2 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz ogłasza zmiany statutu: 1) 26 statutu Funduszu otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, dn. 17.06.2013 r. INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Z Definicji oraz z treści

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 lipca 2009 do 30 września 2009 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29 sierpnia 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Alokacji Sektorowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC PORTFEL VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (KBC Portfel VIP SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta

Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie ustawy o prawach konsumenta Informacje wymagane na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), przekazywane przez Money

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych IKE C U REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH IKE Wszelkie wzory dokumentów uzyskane drogą elektroniczną mają charakter wyłącznie informacyjny

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5.

3. W art. 3 skreśla się dotychczasowy ust. 4 i ust. 5 natomiast dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują odpowiednio numerację 4 i 5. Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2009 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 2,625 18,509 1. Lokaty 32 18,157 Środki pieniężne 2,593 352 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu

Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu Projekt zmian statutu DWS Polska FIM Stabilnego Wzrostu 1. Tytuł otrzymuje brzmienie: Statut DWS Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Stabilnego Wzrostu. 2. W art. 1 definicja pojęcie Fundusz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.):

Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO ( r.): Wykaz zmian w prospekcie SKOK Parasol FIO (02.01.2014r.): Strona tytułowa w ostatnim zdaniu dodaje się wyrażenie:, 02 stycznia 2014 r. ROZDZIAŁ I pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 1. Imiona,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 432 1498 1. Lokaty 17 337 135 452 Środki pieniężne 94 4 646 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy

Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy Załącznik do sprawozdań finansowych Funduszy zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Nota objaśniająca 1- Polityka rachunkowości Funduszy 1) Opis przyjętych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r.

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. Tabela opłat i prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu Maklerskim mbanku S.A. Obowiązuje od 10 marca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Wealth Management w Domu

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo