Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron wynikające z zawarcia Umowy o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych pomiędzy KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a Klientem. 1

2 DFINICJE Aktywa: środki pieniężne i Instrumenty finansowe, które są objęte Umową o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych; Aktywny Rynek: rynek spełniający łącznie następujące kryteria: a) instrumenty, będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, b) zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, c) ceny są podawane do publicznej wiadomości; Benchmark: służąca do oceny efektywności inwestycji stopa zwrotu wzorcowego (benchmarkowego) portfela najlepiej odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych, jak najpełniej oddających cel i politykę inwestycyjną Portfela, określonego w Standardowych Zasadach Polityki Inwestycyjnej lub Zasadach Polityki Inwestycyjnej Portfela; Dzień Wyceny: każdy dzień regularnej sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym dokonuje się wyceny aktywów Funduszu VIP, aktywów subfunduszy, ustalenia wartości aktywów netto subfunduszy, ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, ustalenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz wyceny Aktywów wchodzących w skład Portfela; Efektywna stopa procentowa: stopa, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań Portfela przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiąca wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie; Formularz informacji o Kliencie: formularz wypełniany przez Klienta zawierający niezbędne informacje umożliwiające KBC TFI dokonanie oceny poziomu wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego i celów inwestycyjnych Klienta; Fundusz VIP: KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; Informacja dla Klienta informacja zawierająca treść decyzji Zarządu KBC TFI kierowana indywidualnie do Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie. Informacja jest dodatkowo publikowana na stronie internetowej KBC TFI z uwzględnieniem terminu jej obowiązywania, który może mieć wpływ na sytuację Klientów. Zmiana treści Informacji nie stanowi zmiany Umowy oraz Regulaminu; Instrumenty finansowe: papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, umowy forward dotyczące stóp procentowych, swapy akcyjne, swapy na stopy procentowe, swapy walutowe, opcje kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, opcje na stopy procentowe, opcje walutowe, opcje na takie opcje, oraz inne równoważne instrumenty finansowe rozliczane pieniężnie, prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń (pochodne instrumenty towarowe), inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie; KBC TFI, Towarzystwo: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych; Klient Detaliczny: Klient, który nie jest Klientem Profesjonalnym, albo Klient, którego Towarzystwo traktuje jako Klienta Detalicznego; Klient Profesjonalny: 1. Klient będący podmiotem, o którym mowa w 2 pkt 10 lit. a) - m) Rozporządzenia, lub 2. Klient, który w momencie zawierania Umowy: a) spełnia co najmniej dwa spośród poniższych kryteriów: w przeciągu ostatnich czterech kwartałów poprzedzających dzień podpisania Umowy zawierał transakcje na odpowiednim rynku, o wartości odpowiadającej co najmniej równowartości w złotych polskich euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał, wartość portfela instrumentów finansowych tego Klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, według danych na dzień wystąpienia z żądaniem, o którym mowa poniżej, wynosi nie mniej niż euro, w przypadku osób fizycznych - osoba ta była lub jest zatrudniona w instytucji finansowej co najmniej przez rok, na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu usług lub transakcji, których dotyczy Umowa, oraz

3 b) wystąpił do KBC TFI z pisemnym wnioskiem o traktowanie go jako Klienta Profesjonalnego; przy czym warunkiem uwzględnienia wniosku jest złożenie przez Klienta, w następstwie przekazanej mu informacji o zasadach traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych, pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych oraz o skutkach ich zastosowania. Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako Klienta Profesjonalnego. KNF: Komisja Nadzoru Finansowego; Minimalna Wartość Portfela: minimalna wartość Aktywów wymagana dla rozpoczęcia zarządzania Portfelami instrumentów finansowych określona w Art. 3 ust. 4 Regulaminu; Opłata Stała: stała opłata (określona kwotowo lub w procentach) za zarządzanie Portfelem, w wysokości ustalonej w Umowie, naliczana i pobierana na warunkach wskazanych w Umowie; Osoba powiązana z Towarzystwem: Członek zarządu KBC TFI, osoba pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z KBC TFI, członek zarządu podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co KBC TFI, osoby pozostające w stosunku pracy z podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej, co KBC TFI; Pakiet VIP: pakiet, który zarządzany jest poprzez inwestowanie Aktywów wyłącznie w jednostki uczestnictwa Funduszu VIP, zgodnie ze Standardowymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej; Pakiet Ślepy: Pakiet VIP, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie informacje o stanie Aktywów przekazywane Klientowi zawierają wyłącznie dane o wartości Portfela lub Portfeli; Pełnomocnictwo: upoważnienie dla KBC TFI do zarządzania Aktywami, stanowiące załącznik do Umowy; Portfel: Aktywa Klienta, dla których Strategia inwestycyjna prowadzona jest na podstawie oddzielnych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej, przy czym początkowa wartość Portfela nie może być, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 13, niższa niż Minimalna Wartość Portfela; Portfel Standardowy: Portfel dla którego Strategia inwestycyjna prowadzona jest na podstawie Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej; Profil ryzyka produktu: charakterystyka określająca poziom ryzyka związanego z inwestycją w wybrany przez Klienta Portfel Standardowy. Wyznaczenie Profilu ryzyka produktu polega na okresowym pomiarze poziomu ryzyka w oparciu o jednolitą metodologię, a następnie zaklasyfikowaniu poszczególnych Portfeli Standardowych do odpowiednich klas (profili) ryzyka w zależności od uzyskanego wyniku. Skala ryzyka obejmuje kilka klas (profili) ryzyka uszeregowanych od najniższego do najwyższego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna; Rozporządzenie: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie postępowania towarzystw funduszy inwestycyjnych wykonujących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego (Dz. U. Nr 207, poz. 1595). Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej: zasady polityki inwestycyjnej ustalane przez Zarząd KBC TFI dla Klientów, którym oferowany jest Portfel Standardowy; ^ Stopa zwrotu z benchmarku: procentowy przyrost wartości Benchmarku w rozpatrywanym okresie, pomniejszony o koszty ponoszone na rzecz Towarzystwa w związku ze świadczeniem usługi; Stopa zwrotu netto: procentowy przyrost wartości Portfela w rozpatrywanym okresie, wynikający ze zmian wartości składników Portfela, pomniejszony o wszelkie koszty i opłaty obciążające Portfel. Wypłaty oraz wpłaty z/do Portfela pozostają bez wpływu na jej wartość; Stopa zwrotu brutto: procentowy przyrost wartości Portfela w rozpatrywanym okresie, wynikający jedynie ze zmian wartości składników Portfela oraz kosztów transakcyjnych. Wypłaty oraz wpłaty z/do Portfela oraz koszty wskazane w art. 6 (opłata stała + prowizja + VAT) pozostają bez wpływu na jej wartość. Strategia inwestycyjna: Zbiór zasad zatwierdzanych przez Zarząd bądź Komitet Inwestycyjny, wskazujący sposób prowadzenia działalności inwestycyjnej w KBC TFI, kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym kryteria doboru Instrumentów finansowych; Taryfa Opłat: zestawienie stawek opłat pobieranych przez KBC TFI za zarządzanie Portfelami Instrumentów finansowych, a także zestawienie maksymalnego poziomu wynagrodzenia za zarządzanie aktywami Funduszu VIP oraz opłaty manipulacyjnej z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu VIP, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu; Telecentrum VIP: biuro telefonicznej obsługi Klientów w zakresie przyjmowania i realizacji dyspozycji oraz zleceń związanych ze świadczeniem usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI; 3

4 Trwały nośnik informacji: rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane; Umowa: Umowa o zarządzanie Portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI; Ustawa: ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz z późn. zm.); Zasady Polityki lnwestycyjnej: indywidualnie ustalone z Klientem zasady inwestowania Aktywów w ramach Portfela. 1. Dane dotyczące KBC TFI: 1) Firma i siedziba: Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Chmielna 85/87, Warszawa; KBC TFI należy do Grupy Kapitałowej KBC. 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt z KBC TFI: tel , , fax , 2) Język, w którym Klient może kontaktować się z KBC TFI oraz otrzymywać dokumenty i inne informacje: KBC TFI świadczy usługę zarządzania Portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych instrumentów finansowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie tej usługi Klient może kontaktować się z KBC TFI w języku polskim i w tym języku otrzymywać dokumenty i informacje. 3) Nazwa organu nadzoru, który udzielił KBC TFI zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych: KBC TFI posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych o numerze KPWiG /2001 z dnia 20 listopada 2001 r. udzielone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisję Nadzoru Finansowego; dalej KNF). KNF z siedzibą w Warszawie, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa jest dla KBC TFI właściwym organem nadzoru. 3. W ramach świadczenia usługi zarządzania Portfelami KBC TFI jest zobowiązane do zarządzania Aktywami Klienta zgodnie z najlepszą wiedzą, w najlepiej pojętym interesie Klienta i z zachowaniem należytej staranności. 4. KBC TFI zarządza Portfelami na podstawie Umowy i Regulaminu oraz zgodnie z zezwoleniem KNF i właściwymi przepisami prawa. 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów Detalicznych jak i Profesjonalnych, o ile nie wskazano inaczej. 6. Na pisemny wniosek Klienta Profesjonalnego i w zakresie określonym w tym wniosku, KBC TFI może uznać go za Klienta Detalicznego. Towarzystwo może także uznać Klienta Profesjonalnego za Klienta Detalicznego pomimo braku takiego wniosku. 6. Klient Detaliczny może złożyć wniosek do KBC TFI w przedmiocie uznania go za Klienta Profesjonalnego, przy czym warunkiem uwzględnienia wniosku jest złożenie przez Klienta, w następstwie przekazanej mu informacji o zasadach traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych, pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez KBC TFI Klientów Profesjonalnych oraz o skutkach ich zastosowania. 7. Korespondencja może być kierowana do Klienta za pośrednictwem innego niż papier Trwałego nośnika informacji, jeżeli Umowa z Klientem tak stanowi. 8. Adresem korespondencyjnym nie może być adres siedziby Towarzystwa lub adres podmiotu współpracującego z KBC TFI w zakresie dystrybucji usługi zarządzania Portfelem. 9. Przy realizacji zleceń Klientów w ramach zawartych Umów Towarzystwo współpracuje z KBC Asset Management N.V. Art. 2 TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 1. Szczegółowy zakres zarządzania Portfelami instrumentów finansowych jest określony treścią Umowy zawartej pomiędzy Klientem a KBC TFI oraz zakresem Pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta, z zastrzeżeniem, że

5 Pełnomocnictwo udzielone przez Klienta nie może wykraczać poza zakres działań przewidzianych w Umowie i Regulaminie. 2. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Przed zawarciem Umowy Klient: 1) będący osobą fizyczną, przedkłada dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu) w celu sprawdzenia tożsamości; 2) będący krajową lub zagraniczną osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, przedkłada wyciąg z właściwego dla siedziby Klienta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający dane o Kliencie, z którego wynika: a. status prawny Klienta, b. sposób reprezentowania Klienta, c. imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Klienta, d. zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON - w przypadku krajowych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, przy czym tożsamość osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania Klientów, o których mowa w ust odbywa się zgodnie z zapisami ust W uzasadnionych przypadkach KBC TFI może zażądać od Klienta innych dokumentów niż określone w ust Dokumenty przedkładane przez Klienta będącego zagraniczną osoba prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez notariusza lub legalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną właściwą dla miejsca siedziby Klienta, przy czym w przypadku państw będących stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), wymóg taki spełnia dokument poświadczony apostille", chyba że KBC TFI odstąpi od tego wymogu. 6. Przed podpisaniem Umowy, Klient zobowiązany jest do przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu jego wiedzy dotyczącej inwestowania w Instrumenty finansowe,doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych. W tym celu Klient wypełnia Formularz informacji o Kliencie. W szczególności Klient przedstawia informacje dotyczące: a. rodzajów usług, transakcji i Instrumentów finansowych, które są znane Klientowi, b. charakteru, wielkości i częstotliwości transakcji zawieranych przez Klienta na Instrumentach finansowych oraz okresu, w którym były zawierane, c. poziomu wykształcenia, obecnego lub ostatnio wykonywanego zawodu (opcjonalnie), d. sytuacji finansowej Klienta, e. celów inwestycyjnych Klienta, w tym okresu, w którym Klient zamierza prowadzić inwestycjea także preferencje Klienta co do poziomu ryzyka oraz celu inwestycji. Powyższe informacje są niezbędne dla określenia wymagań Klienta w zakresie ustalenia Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. lub Zasad Polityki Inwestycyjnej. 7. W przypadku nie podania przez Klienta informacji, o których mowa w ust. 6 KBC TFI nie może świadczyć usług na rzecz tego Klienta, polegających na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych. 8. Na podstawie wypełnionego przez Klienta Formularza informacji o Kliencie, a w razie potrzeby również innych dodatkowych informacji uzyskanych od Klienta, KBC TFI dokonuje oceny czy usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne wynikające z przyjętych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. 9. KBC TFI może odmówić świadczenia usługi zarządzania Portfelami, w szczególności gdy stwierdzi, że: a. warunki zaproponowane przez Klienta są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, b. oczekiwania Klienta nie mieszczą się w ramach oferty KBC TFI, c. realizacja warunków określonych przez Klienta nie jest możliwa, d. w związku z oferowaną usługą istnieje konflikt interesów w rozumieniu ustępu 11, e. Klient nie udzieli wystarczających informacji niezbędnych dla określenia Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej Portfela, o czym KBC TFI informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji. 5

6 10. Umowa może być również zawarta w trybie korespondencyjnym W tym przypadku identyfikacja Klienta następuje poprzez weryfikację danych Klienta zawartych w Umowie z danymi Klienta z rachunku bankowego. 11. Wniosek o zawarcie Umowy w trybie korespondencyjnym Klient składa za pośrednictwem Telecentrum VIP. Wniosek o zawarcie Umowy stanowi dla KBC TFI zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy. 12. Warunkiem skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem Telecentrum VIP jest spełnienie przez Klienta łącznie następujących warunków: 1) złożenie wniosku za pośrednictwem Telecentrum VIP, 2) zgoda Klienta na zawarcie Umowy w trybie korespondencyjnym, 3) podanie przez Klienta danych niezbędnych do przygotowania wniosku o zawarcie Umowy w trybie korespondencyjnym, w tym: a. informacji niezbędnych do dokonania oceny wynikającej z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; b. informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w Instrumenty finansowe, jego doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych; c. danych osobowych Klienta, adresu korespondencyjnego. 13. Tryb zawarcia Umowy w trybie korespondencyjnym jest następujący: 1) Po złożeniu wniosku za pośrednictwem Telecentrum VIP KBC TFI przesyła Klientowi na podany we wniosku adres korespondencyjny wzorzec Umowy wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część. 2) Po zapoznaniu się z przesłanymi warunkami Umowy, akceptacja przez Klienta jej warunków następuje poprzez złożenie własnoręcznego, czytelnego podpisu pod Umową oraz dokumentami i odesłanie ich w terminie 30 dni na adres KBC TFI. 3) KBC TFI niezwłocznie informuje Klienta telefonicznie o fakcie otrzymania poprawnej i kompletnej Umowy. 4) Nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 3, Klient zobowiązany jest do dokonania przelewu środków ze wskazanego w Umowie rachunku bankowego. Określony powyżej warunek uważa się za spełniony w przypadku zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Portfel VIP najpóźniej w 10 dniu. Aby dochować powyższego terminu i spełnić warunek Klient powinien złożyć zlecenie płatnicze w postaci przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem. 5) Po zaksięgowaniu przelanych środków KBC TFI weryfikuje zgodność danych zawartych w wykonanym przez Klienta przelewie tj. danych nadawcy przelewu, numeru rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego podanego przez Klienta w Umowie oraz adres Klienta. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgodności danych Klienta KBC TFI niezwłocznie odsyła podpisaną Umowę wraz z dokumentami stanowiącymi jej integralną część. 6) Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 7) KBC TFI informuje Klienta o wejściu w życie Umowy poprzez wysłanie do niego informacji w formie pisemnej na wskazany w Umowie adres korespondencyjny. 14. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, o których mowa w ust. 6 i 12, na podstawie których KBC TFI zaproponowało Klientowi daną usługę. 15. KBC TFI informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji, tak przed podpisaniem Umowy jak również w trakcie jej trwania o każdym przypadku pojawienia się okoliczności mogących doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem KBC TFI, osoby powiązanej z Towarzystwem lub osoby bezpośrednio lub pośrednio związanej z KBC TFI stosunkiem kontroli i obowiązkiem działania przez KBC TFI w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Ponadto KBC TFI informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji, tak przed podpisaniem Umowy jak również w trakcie jej trwania, o każdym przypadku pojawienia się okoliczności mogących doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami poszczególnych Klientów (konflikt interesów). 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 Umowa może być zawarta lub kontynuowana wyłącznie pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 14 oraz potwierdzi wolę zawarcia lub kontynuacji Umowy. 17. Dla wszystkich Portfeli Standardowych wyznaczane są Profile ryzyka produktu, które podlegają okresowej aktualizacji i mogą ulegać zmianie w trakcie trwania Umowy. KBC TFI informuje Klienta w raportach, o których mowa w art. 9, o aktualnym Profilu ryzyka produktu dla wybranego Portfela Standardowego. 18. Informacje o aktualnych Profilach ryzyka produktu dla Portfeli Standardowych są publikowane na stronie internetowej KBC TFI pod adresem:

7 19. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. Art. 3 TRYB I WARUNKI PODEJMOWANIA I REALIZACJI PRZEZ KBC TFI DECYZJI INWESTYCYJNYCH DOTYCZĄCYCH AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDZANYCH PORTFELI 1. W ramach zarządzania Portfelami instrumentów finansowych KBC TFI dokonuje, według swego uznania, działając w najlepiej pojętym interesie Klienta oraz z należytą starannością zawodową, czynności mających na celu realizację przyjętych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej, w tym: (1) nabywania i zbywania instrumentów finansowych; (2) inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności w jednostki uczestnictwa subfunduszy Funduszu VIP, z zastrzeżeniem, że KBC TFI może inwestować przekazane do zarządzania środki Klienta w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI tylko w przypadku, gdy możliwość taką przewiduje wyraźnie Umowa zawarta z Klientem; (3) inwestowania w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że KBC TFI może inwestować przekazane do zarządzania środki Klienta w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KBC TFI tylko w przypadku, gdy możliwość taką przewiduje wyraźnie Umowa zawarta z Klientem; (4) dokonywania zapisów na papiery wartościowe w ramach przeprowadzanych ofert wraz ze składaniem w imieniu Klienta wymaganych oświadczeń, a także odbioru papierów wartościowych, świadectw depozytowych lub wpłaconych kwot; (5) realizowania prawa poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych; (6) utrzymywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych; (7) deponowania Instrumentów finansowych na rachunkach Klienta objętych Umową; dokonywania przelewów środków pieniężnych i transferów innych Aktywów pomiędzy rachunkami i rejestrami objętymi Umową, jak również na rachunki wskazane przez Klienta; (8) reprezentowania Klienta na walnych zgromadzeniach na warunkach określonych w Umowie lub Pełnomocnictwie Klienta; (9) wszystkich innych czynności uzgodnionych z Klientem w Umowie, które KBC TFI uzna za właściwe dla realizacji Strategii inwestycyjnej prowadzonej na podstawie Zasad Polityki Inwestycyjnej bądź Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej; (10) dokonywania blokady Aktywów wchodzących w skład Portfela na rachunku papierów wartościowych lub w rejestrze Funduszu VIP lub funduszu, w szczególności na potrzeby realizacji Strategii inwestycyjnej prowadzonej na podstawie Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej, jak również w związku z wykonywaniem innych czynności związanych z zarządzaniem Aktywami Klienta; (11) innych czynności wykonywanych zgodnie z Umową, do których wykonywania KBC TFI jest uprawnione na podstawie przepisów prawa. 2. Rozpoczęcie zarządzania Portfelem Klienta następuje po spełnieniu poniższych warunków: (1) zawarciu Umowy, przy czym w przypadku Pakietu VIP Klient podpisuje oddzielną Umowę dla określonych przez niego Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej, (2) udzieleniu Pełnomocnictwa; (3) przekazaniu do zarządzania Aktywów o wartości nie niższej niż Minimalna Wartość Portfela. 3. Klient, zawierając Umowę, określa Strategię inwestycyjną poprzez: (1) dokonanie początkowego podziału Aktywów przekazywanych w zarządzanie pomiędzy poszczególne Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej oferowane przez KBC TFI, lub (2) uzgodnienie z KBC TFI innej niż określona w pkt. (1) Zasad Polityki Inwestycyjnej, przy czym KBC TFI musi wyrazić zgodę na realizację takiej Strategii inwestycyjnej 4. Aktywa przekazywane do zarządzania nie mogą być w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich chyba, że KBC TFI wyrazi na to pisemną zgodę. 7

8 5. KBC TFI oferuje zarządzanie Portfelami wyłącznie w oparciu o Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej lub Zasady Polityki Inwestycyjnej. Minimalna Wartość Portfela wymagana dla rozpoczęcia świadczenia usługi zarządzania Portfelami instrumentów finansowych przez KBC TFI wynosi złotych. 6. Przy wyborze Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej określane są istotne parametry zarządzania, w szczególności dopuszczalna struktura Portfela. 7. Limity zaangażowania Aktywów przekazanych w zarządzanie Instrumentów finansowych, które zostaną objęte zarządzaniem i poszczególne rodzaje określa Umowa. 8. Na podstawie Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej Towarzystwo określa i realizuje Strategie Inwestycyjne. Okres dostosowania Portfela do uzgodnionych Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania przez Klienta Aktywów do zarządzania. 9. Środki pieniężne uzyskane z inwestycji dokonanych w okresie świadczenia usługi zarządzania Portfelami będą reinwestowane przez KBC TFI zgodnie ze Standardowymi Zasadami Polityki Inwestycyjnej lub Zasadami Polityki Inwestycyjnej. 10. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiana ustalonych Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej następuje, z zastrzeżeniem ust. 14, poprzez przekazanie KBC TFI pisemnego oświadczenia Klienta lub za pośrednictwem Telecentrum VIP. Okres, w jakim nastąpi dostosowanie zarządzania do nowych ustaleń nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia przekazania KBC TFI oświadczenia Klienta albo dnia podpisania aneksu w tym zakresie przez obie Strony. W przypadku Zasad Polityki Inwestycyjnej Klient może uzgodnić z KBC TFI inny termin dostosowania Portfela do uzgodnionych zmian Zasad Polityki Inwestycyjnej. 11. KBC TFI ma prawo do podjęcia decyzji inwestycyjnych odbiegających od Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej uzgodnionych w Umowie, jeżeli mają one na celu uniknięcie utraty wartości Portfela. KBC TFI niezwłocznie poinformuje Klienta o podjętych działaniach i uzgodni z nim dalszy sposób postępowania. 12. W razie powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Klienta, KBC TFI w dalszym ciągu zarządza Portfelami Klienta, podejmując jednak działania zmierzające niezwłocznie do zmiany ich konstrukcji w taki sposób, by wszystkie Aktywa wchodzące w skład Portfeli były inwestowane w krótkoterminowe papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz w depozyty bankowe albo w jednostki uczestnictwa subfunduszy, które odzwierciedlają najbezpieczniejszą możliwą strategię oferowaną przez Towarzystwo w ramach Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Zasad Polityki Inwestycyjnej. 13. Z zastrzeżeniem art. 111 Ustawy, w celu zadysponowania spadkiem znajdującym się na rachunku inwestycyjnym, spadkobierca Klienta przedstawia w KBC TFI następujące dokumenty: 1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, 2) w przypadku gdy spadkobierców jest więcej niż jeden: a) prawomocne orzeczenie sądu o dziale spadku, lub b) zgodne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale Aktywów wraz z dyspozycją przekazania tych środków poszczególnym spadkobiercom. 13. W przypadku gdy zmiana ustalonych Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej ma nastąpić poprzez przekazanie KBC TFI pisemnego oświadczenia, Klient zobowiązany jest również dołączyć do oświadczenia stosowny formularz spośród katalogu Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej zamieszczonych na stronie internetowej Towarzystwa. 14. W sytuacji, o której mowa w ust. 13, KBC TFI dokonuje oceny czy usługa, która ma być świadczona na podstawie Umowy jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę ryzyko inwestycyjne wynikające ze zmienionych przez Klienta Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. Jeżeli w ocenie KBC TFI usługa, która ma być świadczona dla Klienta, z uwagi na duże ryzyko inwestycyjne jest dla tego Klienta nieodpowiednia, KBC TFI nie dokonuje zmiany Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej oraz informuje o tym Klienta przy użyciu Trwałego nośnika informacji. Art. 4 TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW PRZEZ KLIENTA 1. Umowa może być zawarta przez pełnomocnika Klienta, przy czym pełnomocnictwo udzielane jest z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. Klient zawierając Umowę udziela KBC TFI Pełnomocnictwa do zarządzania swoimi Aktywami oraz podejmowania wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy. 3. W oparciu o otrzymane Pełnomocnictwo i zgodnie z warunkami Umowy, KBC TFI uprawnione jest do zawarcia w imieniu i na rzecz Klienta:

9 (1) umów o otwarcie rejestru i subrejestrów w Funduszu VIP; (2) umów o świadczenie usług brokerskich oraz innych umów służących obsłudze otwartych rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych; (3) umów o prowadzenie rachunków pieniężnych; (4) umów o prowadzenie rachunków papierów wartościowych; (5) innych umów służących realizacji Strategii Inwestycyjnej prowadzonej na podstawie Zasad Polityki Inwestycyjnej lub Standardowych Zasad Polityki Inwestycyjnej. 4. Odwołanie Pełnomocnictwa jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i jest skuteczne z chwilą upływu okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie Umowy skutkuje wygaśnięciem Pełnomocnictwa. 5. KBC TFI ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, przy czym pełnomocnictwa te mogą mieć taką samą treść lub być ograniczone. KBC TFI ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym udzieliło dalszego pełnomocnictwa, jak za swoje własne. KBC TFI może udzielić dalszego pełnomocnictwa bez prawa substytucji doradcom inwestycyjnym zatrudnionym w KBC TFI lub innym pracownikom, nie będącymi doradcami inwestycyjnymi. Pełnomocnictwo dla innych niż doradcy inwestycyjni pracowników KBC TFI obejmować będzie jedynie upoważnienie do wykonywania czynności technicznych i pomocniczych, z zastrzeżeniem, że czynności pomocnicze wykonywane będą pod nadzorem doradcy inwestycyjnego. 6. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci Klienta. Art. 5 POSTANOWIENIA ZABEZPIECZAJĄCE INTERES TOWARZYSTWA. KONFLIKT INTERESÓW 1. KBC TFI zarządza Portfelami w najlepiej pojętym interesie Klienta i z należytą starannością wymaganą od podmiotu trudniącego się zawodowo taką działalnością. 2. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań inwestycyjnych Klienta oraz osób działających na jego rachunek, w szczególności za: (1) wykonanie dyspozycji wydanych przez Klienta, o których mowa w Art. 14 ust. 14 Regulaminu; (2) dokonanie zapisów na papiery wartościowe oferowane na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli zasady sprzedaży przewidują ograniczenia w liczbie dokonanych zapisów lub subskrybowanych papierów wartościowych; (3) niewypełnienie obowiązków informacyjnych, o których mowa w Art. 15 ust. 2 Regulaminu, o ile Klient nie wywiązał się z obowiązku, o którym mowa w Art. 15 ust KBC TFI zobowiązuje się do dochowania należytej staranności w wykonywaniu zawartej Umowy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności i interesu Klienta, jednakże nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych określonych w Standardowych Zasadach Polityki Inwestycyjnej lub Zasadach Polityki Inwestycyjnej dla Portfeli. KBC TFI odpowiada wobec Klientów za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków w zakresie zarządzania Portfelami, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie zarządzania Portfelami jest spowodowane okolicznościami, za które KBC TFI odpowiedzialności nie ponosi. 5. KBC TFI nie ponosi odpowiedzialności za straty Klienta wynikłe w związku ze zbyciem Aktywów celem pozyskania środków na uregulowanie zobowiązań Klienta z tytułu świadczenia usług zarządzania Portfelami oraz kosztów opłat określonych w Art. 6 Regulaminu lub wykonania dyspozycji wydanych przez Klienta. 6. KBC TFI dokłada wszelkich starań celem zapobiegania powstawaniu konfliktów interesów. W sytuacji powstania konfliktu interesów pomiędzy KBC TFI a Klientem, KBC TFI uznaje interes Klienta za nadrzędny. 7. W przypadku wprowadzenia w KBC TFI procedury ujawniania i zapobiegania konfliktom interesów jej treść będzie dostępna na stronie 9 Art. 6 OPŁATY I PROWIZJE 1. Za zarządzanie Portfelem Klienta, KBC TFI pobiera opłaty określone w Taryfie Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Zmiana Taryfy Opłat stanowi zmianę Umowy i dokonywana jest w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu. 3. Klient upoważnia KBC TFI do potrącania należnych podatków i opłat, o których mowa w ust. 1, z Aktywów Klienta znajdujących się w zarządzaniu KBC TFI, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do Pakietu VIP pobierane są one z rejestrów Klienta Funduszu VIP w wyniku umorzenia odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu lub subfunduszach wybranych przez KBC TFI.

10 4. Dla Pakietu VIP opłaty, o których mowa w ust. 1 oraz podatki pobierane są w następującym trybie: a. Opłata Stała za zarządzanie pobierana jest, dla każdego pełnego kwartału, w terminie do siódmego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał kalendarzowy, b. Podatki obciążające Klienta, a wynikające z tytułu realizacji Umowy, pobierane są w terminach i na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, c. Inne opłaty pobierane są niezwłocznie. 5. Klient może ustalić z Towarzystwem indywidualną wysokość opłat w ramach Portfela, dla którego Strategia inwestycyjna prowadzona jest na podstawie Zasad Polityki Inwestycyjnej. 6. Wynagrodzenie za zarządzanie aktywami subfunduszy Funduszu VIP oraz inne skladniki kosztów w Funduszu VIP, w tym opłaty manipulacyjne z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa Funduszu VIP są naliczane i pobierane zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu VIP, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa: oraz w zakresie maksymalnej ich wysokości wskazanej w Taryfie Opłat. Art. 7 WSKAŹNIKI SŁUŻĄCE DO OCENY POZIOMU EFEKTYWNOŚCI USŁUGI 1. Wskaźnikami służącymi do oceny poziomu efektywności usług świadczonych przez KBC TFI są stopy odniesienia (Benchmarki) określone dla Pakietu VIP na stronie oraz w Zasadach Polityki Inwestycyjnej. 2. W przypadku, gdy ze względu na specyficzne Zasady Polityki Inwestycyjnej wykorzystywane do zarządzania Portfelem, nie jest możliwe wykorzystanie Benchmarków, KBC TFI w Umowie określa alternatywny sposób ustalania poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania tym Portfelem. 3. Wartość Benchmarków będzie przekazywana Klientowi w raportach z zarządzania, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 7. Art. 8 ZASADY WYCENY AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAKIETU 1. O ile Umowa z Klientem nie stanowi inaczej Aktywa wchodzące w skład Portfela wycenia się zgodnie z zasadami i metodami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Aktywa wchodzące w skład Portfela wycenia się, a zobowiązania Portfela ustala się w Dniu Wyceny według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), z zastrzeżeniem 25 ust. 1 pkt 1 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859). 3. Wartość Aktywów wchodzących w skład Portfela jest równa wartości wszystkich składników lokat wchodzących w skład Portfela, pomniejszonych o sumę zobowiązań Portfela. 4. Wartość godziwą lokat notowanych na Aktywnym Rynku wyznacza się według kursów dostępnych o godzinie 23:30 w Dniu Wyceny, przy czym: 1) jeżeli Dzień Wyceny jest równocześnie zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku - według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu ustalonego na Aktywnym Rynku w tym dniu, z zastrzeżeniem, że gdy wycena Aktywów wchodzących w skład Portfela dokonywana jest po ustaleniu w Dniu Wyceny kursu zamknięcia, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, za ostatni dostępny kurs przyjmuje się ten kurs albo wartość z Dnia Wyceny; 2) jeżeli Dzień Wyceny nie jest zwykłym dniem dokonywania transakcji na Aktywnym Rynku albo, jeżeli do momentu dokonywania wyceny na danym składniku lokat nie zawarto żadnej transakcji, lub wolumen obrotów na danym składniku lokat jest znacząco niski wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o wartość oszacowaną przez niezależną wyspecjalizowaną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi o ile możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tym składnikiem lub według ostatniego dostępnego w momencie dokonywania wyceny kursu zamknięcia ustalonego na Aktywnym Rynku skorygowanego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej przy zastosowaniu modelu, bądź za pomocą innych powszechnie uznanych za poprawne metod estymacji, lub na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym.

11 5. Przyjęcie godziny wyceny, o której mowa w ust. 4, umożliwia wykorzystanie dla potrzeb wyceny Aktywów wchodzących w skład Portfela kursów zamknięcia odzwierciedlających zarówno aktualną rynkową wycenę wynikającą z kumulacji podaży i popytu w tej fazie notowań, jak też uwzględnienie wpływu zachowania głównych rynków światowych na wycenę rynkową Aktywów wchodzących w skład Portfela. 6. W przypadku, gdy dany składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym Aktywnym Rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego, kolejnego miesiąca kalendarzowego w oparciu o najwyższy wolumen obrotu na danym składniku lokat oraz możliwość dokonania transakcji na danym rynku w analizowanym okresie. W przypadku zagranicznego Aktywnego Rynku do obliczenia wolumenu obrotu stosuje się postanowienia ust. 13 z tym zastrzeżeniem, że tak wyznaczona wartość obrotów za dany miesiąc podlega przeliczeniu na złote polskie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 14 i ust. 15. W przypadku braku możliwości obiektywnego, wiarygodnego ustalenia wielkości wolumenu obrotu, lub w przypadku identycznego wolumenu obrotu na kilku rynkach, stosuje się kolejno następujące możliwe do zastosowania kryteria: a) liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, b) ilość danego składnika wprowadzonego do obrotu na danym rynku, c) kolejność wprowadzenia do obrotu - jako rynek główny wybiera się ten, na którym dany składnik lokat był notowany najwcześniej, d) możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku. 7. Wartość wchodzących w skład Portfela Aktywów nienotowanych na Aktywnym Rynku ustalana jest w następujący sposób: a) w przypadku dłużnych papierów wartościowych - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza się odpowiednio do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych portfela; b) w pozostałych przypadkach - według wartości godziwej wiarygodnie oszacowanej w oparciu o: wartość ustaloną przez niezależną wyspecjalizowaną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, lub poprzez zastosowanie właściwego modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, bądź za pomocą innych powszechnie uznanych za poprawne metod estymacji, lub na podstawie publicznie ogłoszonej na aktywnym rynku ceny nieróżniącego się istotnie składnika, w szczególności o podobnej konstrukcji prawnej i celu ekonomicznym. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 8. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych, w rozumieniu rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych, wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych. 9. Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej stopy procentowej. 10. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, oszacowanej przy zastosowaniu Efektywnej stopy procentowej. 11. Inne, niż określone w niniejszym artykule instrumenty finansowe, zgodnie z art. 47 ust. 2 Ustawy wyceniane będą zgodnie z przepisami prawa określającymi zasady i metody dokonywania wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych, chyba że umowa z Klientem stanowi inaczej. 12. Aktywa oraz zobowiązania Portfela denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na Aktywnym Rynku - w walucie, w której są denominowane. 13. Aktywa oraz zobowiązania Portfela, o których mowa w ust. 12, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego w Dniu Wyceny średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 14. Wartość Aktywów wchodzących w skład Portfela notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe - do waluty EURO. 15. Na wyraźne życzenie Klienta Towarzystwo zobowiązane jest do przekazania szczegółowego opisu metodologii wyceny poszczególnych klas instrumentów finansowych. 11

12 Art. 9 INFORMACJE I RAPORTY O STANIE I WARTOŚCI PORTFELA 1. KBC TFI będzie przekazywało Klientowi w sposób określony w Umowie, okresowe raporty z zarządzania zawierające w szczególności: 1) nazwę Towarzystwa, 2) nazwę, firmę lub imię i nazwisko Klienta, 3) nazwę lub oznaczenie rachunku, ewidencji lub rejestru, na którym przechowywane są aktywa Klienta, 4) informacje o składzie i wartości Portfela Klienta, w tym: - dla Pakietu VIP - dane na temat liczby i wartości jednostek uczestnictwa wchodzących w skład Portfela, wartość Portfela na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz Stopę zwrotu netto i Stopę zwrotu brutto Portfela w czasie okresu sprawozdawczego, 5) wskazanie łącznej wysokości opłat i prowizji pobranych w okresie sprawozdawczym w związku z zarządzaniem Portfelem Klienta, w podziale na łączną wysokość opłat pobranych z tytułu zarządzania Portfelem Klienta oraz opłat i prowizji z tytułu wykonywania zleceń w ramach zarządzania tym Portfelem, 6) w przypadku zbiorczej prezentacji kosztów związanych z zarządzanym Portfelem pobranych w okresie sprawozdawczym, informację iż na żądanie Klienta możliwe jest przekazanie szczegółowego wykazu wszystkich opłat i prowizji, 7) porównanie wyników osiągniętych w okresie sprawozdawczym z wynikami określonymi w wybranej przez Klienta Standardowych Zasadach Polityki Inwestycyjnej lub Zasadach Polityki Inwestycyjnej z wybranymi Benchmarkami, 8) wskazanie dywidend, odsetek oraz innych pożytków wynikających z Aktywów wchodzących w skład Portfela, które w danym okresie powiększyły wartość Portfela Klienta. 9) informacje, o wykonanych zleceniach w zakresie Aktywów Klienta obejmujące w szczególności: a) datę i czas transakcji; b) rodzaj zlecenia; c) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno sprzedaż; d) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia; e) oznaczenie instrumentu finansowego; f) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia; g) cenę, za jaką zostało wykonane zlecenie; h) łączną wartość transakcji; i) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz, nażądanie Klienta, zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia; j) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta; 10) informację o fakcie zmiany Profilu ryzyka produktu dla poszczególnych Portfeli Standardowych, 11) informację o wszystkich aktualnych Profilach ryzyk produktów dla poszczególnych Portfeli Standardowych, 12) informację o przysługujących Klientowi prawach (prawa do akcji, prawa poboru, dywidenda, itd.) wynikających z papierów wartościowych oraz o zmianach w zakresie tych praw. 2. W przypadku Pakietu Ślepego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawierają wyłącznie informacje o łącznej wartości zarządzanego Portfela, a informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 8 zawierają wyłącznie dane o wartości pożytków. 3. Raporty okresowe przekazywane są Klientowi co najmniej raz na sześć miesięcy. Klient może zażądać przekazywania mu raportów raz na 3 miesiące. Za zgodą KBC TFI, w uzasadnionych przypadkach, w tym związanych z obowiązującymi Klienta zasadami księgowości, raporty okresowe będą przekazywane raz w miesiącu. Ponadto, w przypadku, gdy Standardowe Zasady Polityki Inwestycyjnej lub Zasady Polityki

13 Inwestycyjnej określone w Umowie związane są z wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego (właściwego dla Profilu ryzyka produktu - Dynamiczny") raporty przekazywane są raz w miesiącu. 4. Raporty, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 powyżej, sporządzane są do dwudziestego dnia miesiąca następującego po upływie każdego okresu sprawozdawczego i przekazywane Klientowi przy użyciu Trwałego nośnika informacji. 5. Umowa może wskazywać inne terminy i częstotliwość sporządzania i przekazywania raportów, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, z zastrzeżeniem ust Na mocy indywidualnych ustaleń z Klientem, KBC TFI może sporządzać raporty i dodatkowe sprawozdania, w tym raporty o których mowa w ust. 9, w uzgodnionej formie i z uzgodnioną częstotliwością. 7. Klient może uzyskiwać informacje o aktualnej wartości Portfela za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, o ile Umowa z Klientem tak stanowi. 8. W przypadku rozwiązania Umowy o zarządzanie Pakietem, KBC TFI wysyła do Klienta raport informujący o zaprzestaniu świadczenia usługi zawierający w szczególności: - dla Pakietu VIP - historię transakcji zawartych na rzecz Klienta, które miały miejsce od czasu ostatniego raportu do daty zamknięcia rachunku; - dla Pakietu Ślepego - informację, o wysokości środków przekazanych na rachunek Klienta wskazany w Umowie. 9. Towarzystwo, na żądanie Klienta, przekazuje informacje o każdym zleceniu wykonanym w ramach Umowy, wskazując następujące informacje: 1) nazwę Towarzystwa, 2) nazwę, firmę lub imię i nazwisko Klienta, 3) datę i czas transakcji, 4) rodzaj zlecenia, 5) identyfikator kupna/sprzedaży albo charakter zlecenia w przypadku zleceń innych niż kupno/ sprzedaż, 6) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia, 7) oznaczenie instrumentu finansowego, 8) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia, 9) cenę, za jaką zostało wykonane zlecenie, 10) łączną wartość transakcji, 11) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz, na żądanie Klienta, zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia, 12) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy instrumentu finansowego oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta, 13) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo, lub inny Klient Towarzystwa - informację o takim sposobie wykonania zlecenia, chyba że zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie transakcji. 10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do Klienta, który zlecił zarządzanie Portfelem w sposób wyłączający możliwość poznania składu Portfela ( Pakiet Ślepy"). Art. 10 SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA KLIENTA O PONADPRZECIĘTNYM SPADKU WARTOŚCI PORTFELA 1. W przypadku, gdy w wyniku wypłat, o których mowa w Art. 14 ust. 14 pkt. (2), wartość Portfela spadnie poniżej Minimalnej Wartości Portfela, KBC TFI niezwłocznie informuje Klienta i uzgadnia z nim dalszy sposób zarządzania Portfelem lub rozwiązuje Umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, o ile Umowa obejmuje jeden Portfel. 13

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010 r. Strona 1 z 18 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Regulamin zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY...4 TRYB, WARUNKI I FORMA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PORTFELAMI przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PORTFELAMI przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA PORTFELAMI przez dom maklerski W Investments Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie przez dom maklerski W Investements

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zarządzania portfelami przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN zarządzania portfelami przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN zarządzania portfelami przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenie przez Dom Maklerski ALFA

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.

Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A. REGULAMIN zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

fizyczną wykonującą czynności przekazane przez

fizyczną wykonującą czynności przekazane przez Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW RYNKU NIEPUBLICZNEGO przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych oraz inne informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 30 maja 2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny

Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Fundusze Inwestycyjne Prospekt informacyjny Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie instrumentów finansowych rynku niepublicznego przez Secus Asset Management S.A. ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI STRONA I. Postanowienia ogólne... 2 II. Tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH INFORMACJE O BIURZE MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH Nazwa i dane kontaktowe Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa Adres do korespondencji ul. Domaniewska 52 02-672 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O. Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa KRS 0000061809, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Twoje inwestycje Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aviva Investors Depozyt Plus Aviva Investors Obligacji Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Aviva Investors Stabilnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo