Studia prowadzone w języku polskim, z możliwością wyboru przedmiotów w języku angielskim Dr Irena Głuszyńska. Magister

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studia prowadzone w języku polskim, z możliwością wyboru przedmiotów w języku angielskim Dr Irena Głuszyńska. Magister"

Transkrypt

1 Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony jest program kształcenia Określenie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Język Kierownik studiów na danym kierunku lub inna odpowiedzialna osoba Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Możliwości dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia Wydział Studiów Międzynarodowych Stosunki Międzynarodowe Obszar nauk społecznych Nauki o polityce Studia drugiego stopnia Ogólnoakademicki Studia niestacjonarne Studia prowadzone w języku polskim, z możliwością wyboru przedmiotów w języku angielskim Dr Irena Głuszyńska Magister Możliwości dalszego kształcenia absolwentów obejmują kierunki studiów z obszarów nauk społecznych, humanistycznych oraz międzyobszarowe kierunki studiów, które zawierają efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia na kierunkach z dziedziny nauk społecznych. Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe jest: - uzyskanie przez absolwenta ogólnego wykształcenia w zakresie nauk społecznych; - uzyskanie pogłębionej wiedzy potrzebnej do analizy i oceny zjawisk i procesów międzynarodowych; - uzyskanie poszerzonej i pogłębionej wiedzy na temat kontekstu politycznego, gospodarczego i kulturowego oddziaływań poszczególnych podmiotów stosunków międzynarodowych; - rozszerzenie umiejętności w zakresie analizy działań uczestników stosunków międzynarodowych, a także problemów krajowych w kontekście polityki międzynarodowej/globalnej; - pogłębienie świadomości na temat ram normatywnych, w których zachodzą stosunki międzynarodowe; - rozszerzenie umiejętności analizy i oceny środowiska międzynarodowego oraz

2 Związek kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu kształcenia z misją i strategią uczelni rzeczywistości międzynarodowej; - sprofilowanie uzyskanego wykształcenia poprzez wybór jednej z czterech oferowanych na kierunku specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, logistyka i biznes międzynarodowy, administracja europejska, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym oraz wyspecjalizowanie się w określonej dziedzinie stosunków międzynarodowych; - uzyskanie umiejętności tworzenia prognoz dotyczących środowiska międzynarodowego z wykorzystaniem wiedzy faktograficznej i teoretycznej; - rozszerzenie kompetencji w zakresie posługiwania się specjalistycznym językiem z dziedziny stosunków międzynarodowych; - nabycia umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowywania szerszych analiz i prognoz pisemnie i ustnie, dotyczących rozwoju i zmian w stosunkach międzynarodowych w języku polskim, ale także w wyuczonym języku obcym; - rozszerzenia kompetencji samokształcenia poprzez selekcję zbieranych informacji oraz wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w celu podjęcia optymalnych decyzji w pracy zawodowej; - nabycia kompetencji zawodowych polegających na umiejętnym kierowaniu niewielkimi grupami osób i zarządzaniu strategią małych podmiotów; - uzyskanie świadomości na temat funkcjonujących norm etycznych oraz potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe uwzględnia misję Wyższej Szkoły Administracji oraz strategię Wydziału Studiów Międzynarodowych: - promocję i rozwój zasobów społecznych, systemów funkcjonowania państwa oraz wspierania innowacji; - przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; - poprawę jakości funkcjonowania instytucji publicznych; - poprawę jakości kapitału społecznego; - rozwój konkurencyjności i partnerstwa w regionie;

3 - wyrównywanie szans i wspomaganie zmian w strukturach społecznych; - bezpieczeństwo i optymalizację warunków rozwoju społecznego, gospodarczego i regionalnego; - integrację i promocję kultury regionalnej i ponadregionalnej; Program kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe zapewnia więc: - wysoki poziom kształcenia dzięki atrakcyjnym metodom nauczania; - prowadzenia badań naukowych wspierających rozwój Wydziału Studiów Międzynarodowych i Uczelni; - dostosowanie programu studiów do oczekiwań i potrzeb pracodawców w regionie dzięki oferowanym specjalnościom: logistyka i biznes międzynarodowy, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym, administracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni Możliwości zatrudnienia Załącznik: Strategia Wydziału Studiów Międzynarodowych Z obszaru nauk społecznych w chwili obecnej nie oferuje się w Wyższej Szkole Administracji oprócz stosunków międzynarodowych innych kierunków kształcenia na poziomie drugiego stopnia. Najbliższym kierunkiem pod względem podmiotowym (oddziaływanie człowieka, relacje społeczne) jest pedagogika, która jednak mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe jest przygotowany do pracy m.in. w: - instytucjach prywatnych i administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, - firmach spedycyjno-transportowych i logistycznych krajowych i międzynarodowych, - krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach turystycznych, - mediach, dyplomacji oraz ośrodkach eksperckich, badających stosunki międzynarodowe.

4 Wymagania wstępne Zasady rekrutacji Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji Część programu kształcenia realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających akademickich i studentów Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających akademickich i studentów Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego Liczba semestrów Ponadto na tym etapie kształcenia absolwent jest przygotowany do zakładania własnej działalności gospodarczej. Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zbliżonych obszarowo lub tematycznie, na poziomie co najmniej licencjata. Posiadacze innych dyplomów są zobligowani do zaliczenia modułu wyrównawczego z zakresu stosunków międzynarodowych. Zapisy oraz uiszczenie opłat wpisowych i semestralnych. Co najmniej 120 S = 0,98, co oznacza, że 98% programu kształcenia (mierzone liczbą punktów ECTS) realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających akademickich i studentów =122 (specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe, logistyka i biznes międzynarodowy) 63+60=123 (specjalność: administracja europejska) 63+63=126 (specjalność: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym) 46 pkt ECTS 7 pkt ECTS na specjalnościach: logistyka i biznes międzynarodowy, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 12 pkt ECTS na specjalności: administracja europejska 10 pkt ECTS na specjalności: bezpieczeństwo międzynarodowe semestry

5 Opis zakładanych efektów kształcenia Plan studiów Sylabusy poszczególnych modułów kształcenia uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin (dyplomowy/inne) Inne dokumenty Załącznik: Efekty kształcenia Załącznik: Plan studiów Załącznik Program studiów przewiduje odbycie praktyk studenckich w II lub III semestrze studiów, związanych z wybraną specjalnością, w wymiarze 15 dni roboczych, co odpowiada 2 pkt ECTS. Załącznik: Regulamin praktyk oraz sylabus praktyk Student podchodzi do egzaminu magisterskiego po napisaniu i złożeniu pracy magisterskiej. Po otrzymaniu pozytywnych recenzji student może przystąpić do egzaminu, w trakcie którego musi odpowiedzieć na: - 2 pytania z zakresu stosunków międzynarodowych, - 1 pytanie z zakresu tematycznego pracy magisterskiej. Na ocenę końcową na dyplomie składa się średnia ważona uzyskana przez studenta w trakcie całych studiów II stopnia ( 1/2 oceny końcowej), średnia ocen z egzaminu magisterskiego (1/8 oceny końcowej) oraz ocena pracy magisterskiej (3/8 oceny końcowej). a.. Wydział Studiów Międzynarodowych WSA posiada podpisane umowy w ramach programu Erasmus z: The Catholic University in Ruzomberok Universität Bremen, Studenci kierunku stosunki międzynarodowe mają także możliwość uczestniczyć w wymianie studenckiej na podstawie umów o współpracy z Południowosłowiańskim Instytutem w Mikołajowie (Ukraina). Wydział Studiów Międzynarodowych ma również bogate doświadczenia we współpracy z innymi ośrodkami zagranicznymi, do których należą: Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie (Porozumienie o współpracy z dnia r.), Instytut Zarządzania Publicznego i Samorządowego w Berdiańsku (Umowa o

6 współpracy z dnia ), Uniwersytet Zarządzania i Prawa w Chmielnickim (Umowa o współpracy z dnia ), Narodowy Uniwersytet im. I. Ogienki w Kamieńcu Podolskim (Umowa o współpracy z dnia ), Uniwersytet Slawistyczny w Kijowie (Umowa o współpracy z dnia ). Doświadczenia te pozwalają urozmaicić ofertę dydaktyczną, a także umożliwiają studentom rozszerzenie swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu stosunków międzynarodowych. Ścisła współpraca z uczelniami wschodnimi owocuje nowymi kontaktami zagranicznymi pracowników naukowo-dydaktycznych, a także wspólnymi przedsięwzięciami naukowymi (konferencjami naukowymi, wideokonferencjami, wyjazdami studyjnymi). b. Program kształcenia skonstruowano w ten sposób, aby większość zajęć wymagała akademickich i studentów. Nie wymaga się akademickich w praktykach studenckich (2 pkt. ECTS). c. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze 47% (AE), 46% (BM, LiBM), 48% (OiZPT), na co składa się zespół modułów w ramach realizowanej na I i II roku studiów specjalności. Poszczególne specjalności obejmują: a. administracja europejska: 36 pkt ECTS; b. bezpieczeństwo międzynarodowe: 35 pkt ECTS; c. logistyka i biznes międzynarodowy: 35 pkt ECTS; d. organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym: 39 pkt ECTS. Dodatkowo student musi zaliczyć 2 z podanych do wyboru wykładów ogólnouczelnianych, co odpowiada 4 pkt ECTS. Ponadto student wybiera dodatkowy język obcy (poza angielskim) w wymiarze 1 pkt ECTS, a także seminarium

7 magisterskie w wymiarze 16 pkt ECTS oraz praktyki studenckie w wymiarze 2 pkt ECTS. Moduły do wyboru odpowiadają (poza lektoratem): - 58 pkt ECTS na specjalności: administracja europejska, - 57 pkt ECTS na specjalnościach: bezpieczeństwo międzynarodowe, logistyka i biznes międzynarodowy, - 61 pkt ECTS na specjalności: organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia na określonym poziomie i profilu kształcenia d. Interesariusze zewnętrzni: Wydział Studiów Międzynarodowych przygotowuje program studiów przy współudziale praktyków z regionu. Proces nabywania umiejętności praktycznych przez absolwentów kierunku wspomagany jest przez ekspertów zewnętrznych w szczególności w ramach trzech specjalności: logistyka i biznes międzynarodowy, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, administracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe. Program kształcenia był również konsultowany z władzami samorządowymi (Zastępcą Prezydenta Bielska-Białej Z. Michniowskim oraz Wydziałem Ochrony Środowiska UM Bielsko-Biała). Ponadto w ramach Wydziału uruchomiono Biuro Karier, które monitoruje dalsze losy absolwentów, jak i organizuje nawiązywanie kontaktów pomiędzy potencjalnymi pracodawcami a pracownikami (stażystami, absolwentami kierunku). Załącznik: Lista interesariuszy Załącznik: Tabele pokrywalności

Obszar nauk humanistycznych i społecznych (50% i 50%)

Obszar nauk humanistycznych i społecznych (50% i 50%) Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia

Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia ZAŁĄCZNIK 2B. Program kształcenia zawierający opis efektów kształcenia i procesu kształcenia Kierunek Pielęgniarstwo- studia niestacjonarne I stopnia-pomostowe Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania. PAKIET INFORMACYJNY ECTS kierunek EKONOMIA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania. PAKIET INFORMACYJNY ECTS kierunek EKONOMIA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania PAKIET INFORMACYJNY ECTS kierunek EKONOMIA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2012/2013 Europejski System Transferu Punktów CZĘŚĆ II. A INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Tekst jednolity z dnia 24 marca 2015 r. kompilujący uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. Studia I Stopnia (licencjackie) Rok akademicki 2013/2014

PAKIET INFORMACYJNY. Studia I Stopnia (licencjackie) Rok akademicki 2013/2014 Wydział Ekonomii i Zarządzania UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PAKIET INFORMACYJNY kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Studia I Stopnia (licencjackie) Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 27-28 lutego 2015 r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru kształcenia nauk technicznych na poziomie studiów I stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA

DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Dyplomacja współczesna UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH - INSTYTUT POLITOLOGII STUDIA PODYPLOMOWE PROGRAM KSZTAŁCENIA DYPLOMACJA WSPÓŁCZESNA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa 1a Nazwa kierunku w Promotional and Crisis Communication

PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa 1a Nazwa kierunku w Promotional and Crisis Communication Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. nazwa kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa 1a Nazwa kierunku w Promotional and Crisis Communication języku angielskim 2. poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów UCHWAŁA Nr 11/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wytycznych do projektowania programów kształcenia na danym wydziale, na danym kierunku studiów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia II stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2014 r. na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w obszarach nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych na poziomie studiów

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 461/ 2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 461/ 2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2012 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Kod kierunku Nazwa kierunku polskim studiów w języku angielskim Wydział Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo