Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego zawarta pomiędzy Województwem, a Operatorem Infrastruktury dotyczy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa partnerstwa publiczno-prywatnego zawarta pomiędzy Województwem, a Operatorem Infrastruktury dotyczy:"

Transkrypt

1 Prjekt isttnych warunków Umwy z Operatrem Infrastruktury w prjekcie Likwidacja bszarów wykluczenia infrmacyjneg i budwa dlnśląskiej sieci szkieletwej Prjekt Likwidacja bszarów wykluczenia infrmacyjneg i budwa dlnśląskiej sieci szkieletwej jest realizwany w mdelu, w którym Wjewództw prjektuje i buduje infrastrukturę Dlnśląskiej Sieci Szkieletwej (DSS). Wyknawca dkumentacji prjektwej i rbót budwlanych raz dstaw sprzętu i usług zstają wyłnieni w twartym pstępwaniu przetargwym przeprwadznym zgdnie ze wspólntwym i krajwym prawem zamówień publicznych. W następnym etapie w twartym pstępwaniu knkurencyjnym, zgdnym z prawem wspólntwym i krajwym zstanie wybrany niezależny i drębny partner prywatny Operatr Infrastruktury (OI), któremu zstanie udstępnina infrastruktura DSS. Operatr Infrastruktury będzie ją eksplatwał i świadczył usługę dstępu. Umwa z Operatrem Infrastruktury zbwiąże g d zapewnienia efektywneg dstępu d infrastruktury innym przedsiębircm telekmunikacyjnym. Przez cały kres Umwy z OI infrastruktura DSS pzstanie własnścią Wjewództwa. P zakńczeniu Umwy OI zwróci infrastrukturę DSS Wjewództwu. System finanswania przyjmuje, że finanswanie CAPEX dknuje się ze śrdków publicznych, w tym z wydatków kwalifikwalnych pchdzących z dtacji RPO WD. Kszty peracyjne OPEX zapewnia Operatr Infrastruktury z płat d przedsiębirców telekmunikacyjnych uzyskanych za świadczenie usługi hurtweg dstępu d infrastruktury DSS. Studium Wyknalnści Prjektu Likwidacja bszarów wykluczenia infrmacyjneg i budwa dlnśląskiej sieci szkieletwej nie przewiduje płatnści Wjewództwa na rzecz OI. Umwa partnerstwa publiczn-prywatneg zawarta pmiędzy Wjewództwem, a Operatrem Infrastruktury dtyczy: a) udstępnienia OI infrastruktury DSS w zamian za czynsz, b) zbwiązania d zapewnienia innym pdmitm efektywneg dstępu d infrastruktury DSS. Wzór umwy z OI dla Prjektu DSS będzie pierał się wzór umwy knsultwanej z krajwym rganem regulacyjnym (Prezes Urzędu Kmunikacji Elektrnicznej) i pddany przez ten urząd knsultacjm publicznym we wrześniu Umwa knsultwana publicznie przez regulatra pwstała przy kazji przygtwania studium wyknalnści prjektu Sieć Szerkpasmwej Plski Wschdniej. Mdel partnerstwa publiczneg jest zgdny z mdelem eksplatacja i utrzymanie ze śrdków prywatnych, według pisu przedstawineg w dkumencie Jaspers Płączenie finanswania za pmcą dtacji UE z partnerstwem publiczn-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury. Mdele kncepcyjne i indywidualne przykłady., grudzień 2010 r. 1 _cat_id=168&news_id=5779&layut=3&page=text

2 Pdbnie jak zawarte wcześniej umwy na prjektwanie i wyknawstw, umwa na eksplatację pwierznej infrastruktury i świadczenie z jej wykrzystaniem usługi dstępu infrastruktury DSS będzie parta na zasadach metdyki Prince2:2009. Zgdnie z rekmendacją JASPERS przy pracwywaniu umwy z OI zstaną uwzględnine również stswne rzwiązania prpnwane w FIDIC Gld Bk. Warunki Ogólne Umwy (Umwa) Własnść Przez cały kres eksplatacji właścicielem infrastruktury DSS pzstaje Wjewództw, któremu przysługują też wielletnie prawa dzierżawy kanalizacji kablwej, łączy lub pmieszczeń, jeżeli takie prawa zstały pzyskane. Praw drgi jest uzyskiwane na rzecz Wjewództwa. Bez względu na tryb rzwiązania Umwy, nakłady knieczne i inne pczynine przez Operatra Infrastruktury na infrastrukturę DSS i zasby, które weszły w jej skład, przechdzą na własnść Wjewództwa. W zakresie nakładów inneg rdzaju Wjewództw mże według sweg wybru alb je zatrzymać, alb dłączyć i wydać Operatrwi Infrastruktury. Przypadki i zasady rzliczenia nakładów zstaną ustalne na etapie przygtwania dkumentacji d pstępwania udzielenie zamówienia publiczneg. P zakńczeniu Umwy Operatr Infrastruktury dkna na rzecz Wjewództwa zwrtu infrastruktury DSS uzupełninej pczynine nakłady, w stanie niepgrsznym, zdatnym d kntynuwania usług na rzecz klientów raz ich rzliczania, z uwzględnieniem zużycia w skutek prawidłweg używania. Wydanie nastąpi w terminie d 3 (trzech) miesięcy d daty rzwiązania Umwy, w parciu inwentaryzację i prtkół dbiru ppisany przez Strny. Jednakże ze względu na charakter świadcznych usług, bez względu na przyczyny i tryb rzwiązania Umwy, Operatr Infrastruktury jest zbwiązany kntynuwać świadczenie usług na zasadach i warunkach kreślnych Umwą aż d czasu rzpczęcia świadczenia usług przez inny, wskazany przez Wjewództw, pdmit. P zakńczeniu Umwy Operatr Infrastruktury dkna na rzecz pdmitu, który będzie zarządzał DSS, cesji praw i bwiązków z umów zawartych przez OI. W tym celu Operatr Infrastruktury jest zbwiązany zawrzeć klauzulę zgdzie na pwyższą cesję w umwach zawieranych z sbami trzecimi. Cesja nastąpi w terminie 1 miesiąca d daty wskazania Operatrwi Infrastruktury przez Wjewództw pdmitu, na rzecz któreg pwinna nastąpić cesja. Najpóźniej w dniu zakńczenia bwiązywania Umwy Operatr Infrastruktury przekaże Wjewództwu dkumentację kmpletnej infrastruktury DSS, zawierającej infrmację m.in. wszystkich urządzeniach i elementach należących d DSS. Wykrzystanie istniejącej infrastruktury Umwa zezwala Operatrwi Infrastruktury na wykrzystanie istniejącej infrastruktury własnej lub sób trzecich w celu unikania nieptrzebneg i nieeknmiczneg pwielania zasbów. Jedncześnie wprwadzne zstaną zabezpieczenia przed wzmacnianiem lkalneg mnplisty na pszczególnych bszarach.

3 W dniesieniu d kanalizacji kablwej raz ciemnych włókien, dpuszcza się nabycie prawa własnści lub wielletnieg prawa dzierżawy np. na 20 lat (IRU), ile nabycie takieg prawa nie jest drższe niż szacwane kszty wybudwania infrastruktury w tej samej relacji. Neutralnść Operatra Infrastruktury Operatr Infrastruktury nie będzie ferwał usług na rynku detalicznym z wykrzystaniem infrastruktury DSS. W razie dpuszczenia świadczenia usług na rynku detalicznym przez pdmity pwiązane z OI, w Umwie zstaną ustanwine mechanizmy zapewniające równe traktwanie, w szczególnści gwarantujące wszystkich pdmitm jednakwy dstęp d infrmacji. Operatr Infrastruktury, na swjej strnie internetwej lub w innej frmie umżliwiającej jednakwy dstęp d infrmacji każdemu zaintereswanemu, głasza niezbędne dla zawarcia umwy dstępwej infrmacje dtyczące wymgów frmalnych, jakie spełniać pwinien dbirca, raz dtyczące specyfikacji technicznej raz charakterystyki infrastruktury DSS i urządzeń telekmunikacyjnych, zasad i warunków świadczenia usług raz krzystania z infrastruktury DSS, w tym płat. Operatr Infrastruktury jest zbwiązany d równeg traktwania przedsiębirców telekmunikacyjnych, w szczególnści przez ferwanie jednakwych warunków w prównywalnych klicznściach, a także ferwania usług raz udstępniania infrmacji na warunkach nie grszych d stswanych w ramach własneg przedsiębirstwa lub w stsunkach z pdmitami pwiązanymi. Zbwiązanie d zapewnienia efektywneg hurtweg dstępu OI będzie zbwiązany d zapewnienia efektywneg dstępu d infrastruktury DSS przez cały kres na jaki zstanie zawarta pmiędzy Wjewództwem a OI Umwa udstępnienia infrastruktury DSS. Operatr Infrastruktury nie mże zaprzestać ferwania, ani też świadczenia jakiejklwiek usługi z kreślnych pniżej. Pprzez zaprzestanie świadczenia usługi rzumie się przerwę w jej świadczeniu dłuższą niż przewidziane Umwą przerwy techniczne lub knserwacyjne. Operatr Infrastruktury jest zbwiązany zawrzeć Umwę dstępie telekmunikacyjnym każdrazw nie później niż w terminie 14 dni d dnia wystąpienia jej zawarcie przez peratra sieci dstępwej. W związku z nałżeniem w Umwie takieg zbwiązania, zgdnie z art. 27 ustawy wspieraniu rzwju sieci i usług telekmunikacyjnych, krajwy rgan regulacyjny ma mżliwść rzstrzygania sprów dstęp telekmunikacyjny, niezależnie d analiz rynkwych raz psiadania przez OI pzycji SMP. Efektywny dstęp hurtwy będzie zapewniany d infrastruktury pasywnej raz aktywnej. Infrastruktura telekmunikacyjna wybudwana w ramach Prjektu zapewni pełne i efektywne rzdzielenie raz dstępnść zarówn infrastruktury aktywnej, jak i infrastruktury pasywnej. Katalg usług bjętych zbwiązaniem t minimum: 1) Dzierżawa infrastruktury pasywnej sieci: i. dzierŝawa kanalizacji teletechnicznej; ii. iii. dzierŝawa ciemnych włókien światłwdwych; usługa klkacji. 2) Usługi teletransmisyjne:

4 i. Usługi transmisji ptycznej ptyczne lambdy dla klienta, ii. usługi transmisji punkt-punkt dla dwlneg prtkłu, Usługi Ethernet Ethernet Line (Eth LL), Ethernet Virtual Line(VLL), Ethernet LAN (VPLS), Ethernet Virtual LAN (VPLS), iii. Ruting IP Carrier f carriers - Metr Ethernet, IP Leased Lines, iv. IP-VPN, Internet access Carrier f IP carriers, Quality Internet, Enhanced Bussines Services. Katalg usług nie bejmuje usług LLU raz BSA, bwiem w ramach Prjektu nie pwstanie infrastruktura dstępwa tzw. statnia mila, ale wyłącznie sieć szkieletwa wraz z elementami typu dsyłweg (ang. backhaul), dlateg też ferta OI będzie dtyczyła infrastruktury i usług hurtwych. Operatr Infrastruktury bwiązany jest zapewnić krzystanie z urządzeń telekmunikacyjnych, udgdnień twarzyszących raz świadczyć wszelkieg rdzaju usługi, które są niezbędne d zagwarantwania, na wszelkich technicznie mżliwych pzimach, sbm trzecim współkrzystania raz dstępu telekmunikacyjneg d infrastruktury, także dstępu d budynków i infrastruktury telekmunikacyjnej. Zasady ustalania cen za dstęp hurtwy Ceny hurtweg dstępu będą parte na przeciętnych (regulwanych) cenach hurtwych bwiązujących na innych prównywalnych, bardziej twartych na knkurencję bszarach daneg kraju lub wspólnty lub, w braku takich publikwanych cen, na cenach kreślnych lub zatwierdznych przez Prezesa UKE. P uzgdnieniu cen dstępu hurtweg między tymi strnami, mgą być ne stswane p uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa UKE. W razie spru Wjewództwa i Operatra Infrastruktury c d wyskści płat, spór taki będzie rzstrzygany przez Prezesa UKE. Pdstawą prawną d kreślania lub zatwierdzania cen dstępu hurtweg przez Prezesa UKE prócz pstanwień Umwy jest art. 27 ust. 2 ustawy zasadach wspierania rzwju sieci i usług telekmunikacyjnych. Przepis ten stanwi, że w razie gdy w związku z pmcą publiczną na peratra zstały nałżne (np. w Umwie) bwiązki twarteg dstępu, t d zagwarantwania dstępu telekmunikacyjneg i współkrzystania stsuje się kreślne przepisy prawa telekmunikacyjneg. Prezes UKE ma kmpetencję d rzstrzygania spru z Operatrem Infrastruktury i wydanie decyzji zastępującej umwę dstępie telekmunikacyjnym. Szczegółwe bwiązki będą nakładane przez Prezesa UKE w zakresie wynikającym z bwiązku d zapewnienia

5 twarteg dstępu, bez prwadzenia uprzednich analiz rynkwych jak t jest wymagane przy nakładaniu bwiązku na peratra SMP. Zasady ustalania płat przez OI pwinny również prwadzić d teg, by stswane przez OI płaty (np. za dzierżawę ciemnych włókien), umżliwiały peratrm sieci dstępwych stwrzenie ferty detalicznej prównywalnej z fertą detaliczną dstępną dla użytkwników kńcwych na bszarach, na których funkcjnuje efektywna knkurencja infrastrukturalna. Na etapie prcedury wybru Operatra Infrastruktury zstaną przeprwadzne pnwne knsultacje z Prezesem UKE. Pnadt, na etapie prwadzenia działalnści przez OI, stswane przez OI płaty będą zatwierdzane, a następnie mnitrwane i weryfikwane przez Organ Regulacyjny, który w razie ptrzeby, w szczególnści na żądanie inneg przedsiębircy telekmunikacyjneg, będzie mógł wydać decyzję na pdstawie art. 27 ustawy wspieraniu rzwju sieci i usług telekmunikacyjnych. Rachunkwść W zakresie prwadzenia działalnści gspdarczej bjętej Umwą, Operatr Infrastruktury zbwiązany jest d wydrębnienia pd względem rganizacyjn-finanswym zrganizwanej części prwadzneg przedsiębirstwa w rzumieniu art. 4a pkt.4 Ustawy pdatku dchdwym d sób prawnych raz art. 2 pkt.27) lit. e) Ustawy pdatku d twarów i usług. Spsób rganizacji, prwadzenia i zarządzania zrganizwaną częścią przedsiębirstwa pwinien dpwiadać mdelwi zgdnemu ze standardem ETSI TS pisanym w dkumencie RTS/TISPAN NGN-R1 raz dpwiedni standardami TS i TS w zakresie wymgów bizneswych i usług. Operatr Infrastruktury zbwiązany jest d prwadzenia ewidencji zgdnie z art. 10 Ustawy wspieraniu rzwju sieci i usług telekmunikacyjnych. Wjewództwu w każdym czasie przysługuje praw pełneg wglądu w księgi rachunkwe prwadzne w dniesieniu d wydrębninej zrganizwanej części przedsiębirstwa celem weryfikacji prawidłwści i rzetelnści danych. Wynagrdzenie Operatra Infrastruktury Odrębnie zstaną wskazane kszty CAPEX i OPEX, a Umwa kreśli drębnie: i. kszty instalacji, urządzeń i wypsażenia, budwy ddatkwych węzłów technicznych, ii. kszty knserwacji, iii. kszty świadczenia usług (zapewnienia dstępu). Wynagrdzenie OI będzie wypłacane w frmie płat trzymywanych d przedsiębirców telekmunikacyjnych krzystających z dstępu d infrastruktury i usług DSS, które będą pbierane bezpśredni przez OI, uzupełninej zwrt ksztu pdatku d nieruchmści raz płat za zajęcie pasa drgweg Klauzula clawback P zamknięciu rku brachunkweg dknuje się krekty nadpłat według następująceg algrytmu (clawback):

6 i. maksymalny dpuszczalny wskaźnik prcentwy EBITDA (E_max) wyliczany jak średnia wskaźników EBITDA dla spółek giełdwych z GPW z sektra telekmunikacyjneg według wzru EBITDA średnia = suma (Przychód Kszt + Amrtyzacja + Pdatki)/suma (Przychdy), ii. dla zamknięteg kresu brachunkweg wyliczany jest rzeczywisty wskaźnik prcentwy EBITDA E_prc, iii. jeżeli prcentwy wskaźnik EBITDA jest większy niż dpuszczalna E_max t OI jest zbwiązany zapłacić kwtę Clawback = (E_prc E_max) * Przychód. Średnia prcentweg wskaźnika EBITDA dla spółek giełdwych w 2008 r. zstała bliczna p wyeliminwaniu skrajnych wartści prcentwych i wynisła 26,5%. Pdział nadwyżki między Wjewództw a OI nastąpi prprcjnalnie d pzimu pmcy publicznej. Dstęp d węzłów DSS Eksplatując DSS i wyknując zbwiązanie d zapewnienia efektywneg dstępu, OI zbwiązany jest przestrzegać graniczeń wynikających z warunkweg systemu dstępu d węzłów DSS. Zgdnie z tym systemem każdy z węzłów DSS jest przypisany d kategrii kreślającej, jaki rdzaj infrastruktury statniej mili mże zstać d nieg dłączny. Operatr Infrastruktury zbwiązany jest zapewnić przestrzeganie tych graniczeń przez sby trzecie krzystające z jeg usług, a także ustanwić dpwiednie mechanizmy kntrlne. Wjewództw będzie kntrlwał przestrzeganie tych warunków. Warunki dstępu będą zgdne z zasadą wyznaczania bszarów BSC pisaną w załączniku 6. Kntrla i mnitring W fazie eksplatacyjnej przez cały kres bwiązywania Umwy kluczwe znaczenie będzie miał mnitring działalnści Operatra Infrastruktury. Mnitring ten będzie prwadzny w pierwszej klejnści przez Wjewództw jak strnę Umwy zawartej z OI. Ogólnym celem mnitringu będzie zapewnienie zgdnści działalnści OI z pstanwieniami Umwy przekazaniu mu infrastruktury DSS. W szczególnści mnitring ten będzie dtyczy: i. należyteg wywiązywania się przez OI z bwiązku zapewnienia dstępu d DSS każdemu zaintereswanemu przedsiębircy telekmunikacyjnemu, na równych i niedyskryminujących zasadach, stswania przez OI właściwej plityki cenwej, ii. realizacji bwiązku utrzymania DSS w należytym stanie technicznym, iii. utrzymywania pzimu usług DSS na pzimie zagwarantwanym w SLA, iv. prawidłwści prwadzenia ksiąg rachunkwych, w spsób umżliwiający identyfikację przychdów i ksztów OI związanych z zarządzaniem DSS, v. pzimu przychdów i ksztów generwanych przez OI w związku z zarządzaniem DSS w celu ewentualneg zastswania mechanizmu clawback. Dla bieżącej kntrli stanu zaawanswania realizacji celu Umwy, w szczególnści siąganych wskaźników dstępnści d usług szerkpasmwych na terenie Wjewództwa, zstanie pwłany specjalny zespół. Zespół ten dknywał będzie ceny w zakresie właściweg wyknania przez Operatra Infrastruktury pstanwień Umwy, a w szczególnści: i. wywiązywania się z harmngramu realizacji Umwy, ii. pzimu i jakści świadcznych usług,

7 iii. gtwści d zawierania umów dstępwych i świadczenia usług na rzecz peratrów sieci dstępwych, iv. zgdnści realizwanych inwestycji z celami kreślnymi w Umwie i ich użytecznści dla zwiększenia efektywnści realizacji Umwy v. kntrli ksiąg rachunkwych prwadznych przez Operatra Infrastruktury, w zakresie kreślnym w Umwie, a także weryfikacji prawidłwści danych stanwiących pdstawę bliczenia wyskści czynszu dzierżawneg raz dpłaty d czynszu dzierżawneg, vi. kntrli treści umów zawieranych z peratrami sieci dstępwych, jak również treści prjektów tych umów. Obwiązki sprawzdawcze Operatr Infrastruktury zbwiązany jest d sprządzania, dla celów kntrlnych, dkumentacji i raprtów i udstępnienia Wjewództwu wszelkich infrmacji, w tym danych finanswych, niezbędnych dla ceny prawidłwści wyknywania Umwy raz stanu zaawanswania realizacji Umwy. W kresie wyknywania Umwy Operatr Infrastruktury ma bwiązek na bieżąc prwadzić dkumentację techniczną zawierającą w szczególnści: i. szczegółwy pis architektury sieci DSS z zaznaczeniem wykrzystanych technlgii, ii. wykaz i umiejscwienie wszystkich urządzeń, iii. knfigurację i spsób wzajemneg funkcjnwania pszczególnych urządzeń i innych elementów sieci DSS.

UCZESTNICTWO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROGRAMIE PROSUMENT. Grudzień 2014 r.

UCZESTNICTWO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROGRAMIE PROSUMENT. Grudzień 2014 r. UCZESTNICTWO JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PROGRAMIE PROSUMENT Grudzień 2014 r. PORADNIK UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PROSUMENT DLA GMIN Niniejszy pradnik przeznaczny jest dla urzędników zatrudninych

Bardziej szczegółowo

Bankowalność projektu ppp Podejście instytucji finansowych

Bankowalność projektu ppp Podejście instytucji finansowych Bankwalnść prjektu ppp Pdejście instytucji finanswych Warszawa, październik 2013 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia i pbudzenia dyskusji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nwadeba.pl Nwa Dęba: Budwa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budwą przyłączy d gspdarstw dmwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH 1. Dane infrmacyjne Firma: Millennium Dm Maklerski Spółka Akcyjna, wpisana d Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: BUDOWA PRZYŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWEGO DO WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI w frmule zaprjektuj

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3774036, 3774009, faks 041 3774036. Oleśnica: Budwa przydmwych czyszczalni ścieków na terenie gminy Oleśnica - etap II Numer głszenia: 58216-2015; data zamieszczenia: 17.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.71.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow.

ZP.271.71.2013 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinow. ZP.271.71.2013 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.brwinw.pl Brwinów: Budwa sieci wdciągwej, sieci kanalizacyjnej, dgałęzień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 77 W MIEJSCOWOŚCI PEŁKINIE - ETAP

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel.: 85 74-09-401 fax.: 85-74-09-600

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. ul. Żurawia 14 15-540 Białystok tel.: 85 74-09-401 fax.: 85-74-09-600 Nr sprawy: 23/SZ/2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny ul. M. Skłdwskiej-Curie 24 A 15-276 Białystk REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985 wpisany przez SR, XII Wydział Gspdarczy KRS d rejestru stwarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014)

Zapytanie ofertowe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Truń, dnia 19 maja 2014 r. Zapytanie fertwe (w sprawie IN-I.130.1.1.2014) Na pełnienie funkcji Menadżera Prjektu dla prjektu Platfrma Zunifikwanej Kmunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdokracji. 1 [Wstęp]

Regulamin Giełdokracji. 1 [Wstęp] Regulamin Giełdkracji 1 [Wstęp] Niniejszy Regulamin kreśla warunki krzystania z prtalu Giełdkracja, ze strn internetwych w dmenie www.gieldkracja.pl, zasady świadczenia i krzystania z Usług dstępnych w

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS MUNDUS 2009-2013

ERASMUS MUNDUS 2009-2013 KOMISJA EUROPEJSKA ERASMUS MUNDUS 2009-2013 Przewdnik prgramwy przeznaczny dla przyszłych wniskdawców i beneficjentów Przewdnik prgramwy należy czytać razem z właściwym crcznym zaprszeniem d składania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umlukow.bip.lubelskie.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umlukow.bip.lubelskie.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: umlukw.bip.lubelskie.pl/ Łuków: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM NR 2 W ŁUKOWIE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kontrola ZPORR. Kiedy Beneficjent może spodziewać się kontroli ze strony IW?

Kontrola ZPORR. Kiedy Beneficjent może spodziewać się kontroli ze strony IW? Kntrla ZPORR Instytucja Wdrażająca na pdstawie art. 52, pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Nardwym Planie Rzwju (Dz. U. Nr 116, pz. 1206 z późn. zm.) raz 6 w związku z 1 rzprządzenia Ministra Rzwju

Bardziej szczegółowo