INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM Polska Miedź S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM Polska Miedź S.A."

Transkrypt

1 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM Polska Miedź S.A. Część szczegółowa Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi Status dokumentu: wersja do konsultacji w trybie Art. 9g ust. 2 Data zamieszczenia dokumentu do konsultacji: 15 marca 2011 Data wejścia w życie: Podpisy osób zatwierdzających Instrukcję:

2 SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE POJĘĆ 3 2. WPROWADZENIE 5 3. POWIADAMIANIE O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH PROCEDURY USTANAWIANIA I ZMIANY PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BILANSOWANIE HANDLOWE POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZMIANA SPRZEDAWCY PRZEZ ODBIORCÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ KGHM POLSKA MIEDŹ S.A ZASADY WYZNACZANIA, PRZYDZIELANIA I WERYFIKACJI STANDARDOWYCH PROFILI ZUŻYCIA ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI 24 Strona 2 z 24

3 1. DEFINICJE POJĘĆ Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne ze ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. OSDn - KGHM Polska Miedź SA (KGHM) pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego na własnej sieci dystrybucyjnej. OSDp Operator Systemu Dystrybucyjnego nadrzędny w stosunku do OSDn (KGHM). Operator Systemu Przesyłowego (OSP) przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. Na terenie Polski Operatorem Systemu Przesyłowego jest PSE-Operator S.A. Sprzedawca prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży energii elektrycznej przez niego wytworzonej lub przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na obrocie energią elektryczną (posiadające koncesję na obrót energią elektryczną), Odbiorca każdy kto pobiera energie elektryczną na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, Sieć dystrybucyjna sieć elektroenergetyczna wysokich, średnich i niskich napięć, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego, Miejsce dostarczania punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwa energetyczne dostarcza energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie o świadczenie usług dystrybucji, w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej, Umowy o Świadczenie Usług Operatora Pomiarów na rynku bilansującym umowa zawarta pomiędzy OSDn i OSDp w zakresie realizacji usług przez OSDp na rzecz OSDn polegających na bilansowaniu handlowym na Rynku Bilansującym Uczestników Rynku Bilansującego przyłączonych do sieci OSDn poprzez zgłaszanie do OSP danych pomiarowych tych uczestników łącznie z danymi pomiarowymi uczestników rynku detalicznego przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSDp. MDD Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego MB Miejsce dostarczania energii elektrycznej Rynku Bilansującego; umowny punkt w sieci, urządzeniu lub instalacji objętej obszarem Rynku Bilansującego lub punkt poza siecią, w którym następuje przekazanie energii pomiędzy Uczestnikiem Rynku Bilansującego a Rynkiem Bilansującym. MB może być określane jako fizyczne lub wirtualne URD Uczestnik Rynku Detalicznego podmiot, którego urządzenia lub instalacje są przyłączone do sieci dystrybucyjnej nie objętej obszarem rynku bilansującego oraz który zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji z właściwym OSD URD O Uczestnik Rynku Detalicznego typu Odbiorca, Strona 3 z 24

4 Moc przyłączeniowa moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do sieci, określana w umowie o przyłączenie jako wartość maksymalna za średnich wartości tej mocy w okresie 15 minut, służąca do zaprojektowania przyłącza, Punkt Poboru Energii (PPE) najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić zmiana dostawcy, obejmująca jeden lub więcej fizycznych punktów pomiarowych, PDE Punkt Dostarczania Energii; miejsce przyłączenia URD do sieci dystrybucyjnej poza obszarem Rynku Bilansującego, obejmujące jeden lub więcej punktów poboru energii, dla których realizowany jest proces bilansowania handlowego, FPP Fizyczny Punkt Pomiarowy; punkt w sieci reprezentujący urządzenie zainstalowane na sieci OSD umożliwiające rejestrację rzeczywistego pomiaru przepływającej energii elektrycznej, Wirtualne Miejsce Dostarczania Energii Rynku Bilansującego ( W MB) miejsce w którym jest realizowana dostawa energii niepowiązane bezpośrednio z fizycznymi przepływani energii (punkt poza siecią ). Ilość energii elektrycznej dostarczanej albo odebranej w W MB jest wyznaczana na podstawie wielkości energii wynikających z zawartych Umów Sprzedaży Energii, LSPR Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy Rynek Bilansujący (RB) mechanizm bieżącego bilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii z KSE POB Podmiot Odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, PEP - przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi dystrybucji dla URDn w przypadku gdy nie jest ono jednocześnie OSDn, Energia elektryczna czynna energia elektryczna przetwarzalna na inny rodzaj energii, Energia elektryczna bierna - energia elektryczna stale wymieniana miedzy polami elektrycznymi i magnetycznymi towarzyszącymi pracy systemu elektroenergetycznego prądu przemiennego i wszystkich przyłączonych do niego urządzeń elektrycznych, nieprzetwarzana na inny rodzaj energii. KSE Krajowy System Elektroenergetyczny Strona 4 z 24

5 2. WPROWADZENIE 2.1. Zasady stosowania instrukcji KGHM nie jest bezpośrednim uczestnikiem rynku bilansującego. Zgodnie z postanowieniami IRiESP pełni rolę operatora typu OSDn Proces bilansowania odbywa się w sposób pośredni, za pośrednictwem OSDp, którym jest ENERGIAPRO SA lub inny operator systemu dystrybucyjnego wyznaczony przez Prezesa URE odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego, do którego przyłączona jest sieć dystrybucyjna KGHM OSDp realizuje funkcje bilansowania URD przyłączonych do sieci OSDn na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Operatora Pomiarów na rynku bilansującym KGHM Polska Miedź S.A. jako operator pomiarów KGHM Polska Miedź S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego spełnia funkcję Operatora Pomiarów Dane pomiarowe dla potrzeb bilansowania są przekazywane do OSDp, zgodnie z IRiESD-bilansowanie OSDp lub umową, o której mowa w pkt oraz sprzedawcom i POB zgodnie z punktem Uwarunkowania formalno-prawne Uwarunkowania formalno-prawne części szczegółowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESD-Bilansowanie) wynikają z następujących dokumentów: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. (Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, aktualnymi na dzień wejścia w życie niniejszej instrukcji, koncesji KGHM Polska Miedź S.A. na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/5/2678/U/3/98/RW z dnia 12 listopada 1998 roku wraz z decyzjami zmieniającymi, Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2010 roku o wyznaczeniu przedsiębiorcy: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), Niniejsza IRiESD-Bilansowanie KGHM uwzglednia postanowienia IRiESD-Bilansowanie opracowanej przez OSDp. Podmioty, których urządzenia lub instalacje są przyłączone do sieci dystrybucyjnej OSDn, nazywane dalej URDn, posiadają umowę o świadczenie usług dystrybucji lub umowę kompleksową z OSDn IRiESD-Bilansowanie, a także wszelkie zmiany tej części IRiESD wymagają, zatwierdzenia w drodze decyzji Prezesa URE IRiESD-Bilansowanie jest regulaminem w rozumieniu art. 384 par. 1 KC. Strona 5 z 24

6 2.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD-Bilansowanie określa zasady, procedury i uwarunkowania bilansowania systemu dystrybucyjnego oraz realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez podmioty przyłączone do sieci dystrybucyjnej i realizowanych w sieci dystrybucyjnej przez OSD, a w szczególności: podmioty i warunki bilansowania w systemie dystrybucyjnym, zasady kodyfikacji podmiotów, procedury powiadamiania o umowach sprzedaży energii elektrycznej i weryfikacji powiadomień oraz wymiany informacji w tym zakresie, wymagania dla układów pomiarowo rozliczeniowych, zasady przekazywania i udostępniania danych pomiarowych, zasady współpracy KGHM z OSDp, procedury zmiany sprzedawcy przez odbiorców, procedury ustanawiania i zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, zarządzanie ograniczeniami systemowymi, postępowanie reklamacyjne, zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia Obszar objęty bilansowaniem określonym w IRiESD-Bilansowanie OSDn obejmuje sieć dystrybucyjną KGHM, z tym, że obszar ten jest jednocześnie objęty obszarem bilansowania określonym w IRiESD-Bilansowanie OSDp, z wyłączeniem miejsc dostarczania podmiotów, których urządzenia i sieci są objęte obszarem Rynku Bilansującego. Miejsca dostarczania tych podmiotów wyznaczają granice rynku bilansującego w sieci dystrybucyjnej Zasady bilansowania i zarządzania ograniczeniami systemowymi w sieci dystrybucyjnej określone w IRiESD-Bilansowanie obowiązują: OSDn, sąsiednich OSDn, tzn. operatorów systemów dystrybucyjnych, których sieci dystrybucyjne są połączone w yłącznie z sieciami KGHM, odbiorców i wytwórców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, uczestników rynku bilansującego (URB) pełniących funkcję podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) na obszarze OSD, sprzedawców energii elektrycznej, Operatorów Handlowych (OH) i Handlowo-Technicznych (OHT) reprezentujących podmioty wymienione w punktach od a) do d) w przypadku, gdy ich działalność operatorska dotyczy sieci dystrybucyjnej OSD Ogólne zasady funkcjonowania rynku bilansującego Zasady funkcjonowania Rynku Bilansującego określa IRiESP-Bilansowanie. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Rynku Bilansującego jest PSE-Operator SA, który na mocy ustawy Prawo energetyczne oraz posiadanej koncesji realizuje zadania OSP OSDn w ramach swoich obowiązków, określonych przepisami prawa umożliwia, na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji, realizację umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez podmioty przyłączone do jego sieci, przy uwzględnieniu możliwości technicznych systemu dystrybucyjnego oraz przy zachowaniu jego bezpieczeństwa. Strona 6 z 24

7 OSDn za pośrednictwem OSDp uczestniczy w administrowaniu rynkiem bilansującym w zakresie obsługi Jednostek Grafikowych (JG), na które składają się Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) z obszaru zarządzanej przez niego sieci URDn jest bilansowany handlowo na rynku bilansującym przez URB. URB pełni dla URDn na rynku energii elektrycznej funkcje podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (POB) POB jest wskazywany przez sprzedawcę oraz przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w umowie o świadczenie usług dystrybucji z OSDn. Rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej dostarczanej i pobieranej z systemu, dla każdego punktu poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB Zmiana POB odbywa się na warunkach i zasadach określonych w niniejszej IRiESD- Bilansowanie. Zmiana POB odbywa się na zasadach określonych w niniejszej IRiESD, o ile nie są one odmienne od zasad przyjętych przez OSDp. Wówczas stosowane są odpowiednio postanowienia IRiESD-Bilansowanie OSDp Podstawą dokonania zmiany, o której mowa w punkcie , jest wprowadzenie odpowiednich zapisów we wszystkich wymaganych umowach pomiędzy OSDn, sprzedawcą, wytwórcą, dotychczasowym POB i POB przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, a także jeśli jest to niezbędne z OSDp Na stronie internetowej OSDn zamieszcza: informacje o sprzedawcy rezerwowym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne art. 5 ust, 2a) pkt. 1 podpunkt b), aktualną listę sprzedawców energii elektrycznej, z którymi zawarł umowy o świadczenie usług dystrybucji generalne umowy dystrybucji GUD, informacje o sprzedawcy energii elektrycznej z urzędu, wzorce umów zawieranych z odbiorcami końcowymi i sprzedawcami energii elektrycznej Warunki uczestnictwa w procesie bilansowania OSDn zapewnia podmiotom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej fizyczną realizacje umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez te podmioty, jeżeli zostaną one zgłoszone do OSDn w obowiązującej formie, trybie i terminie oraz pod warunkiem spełnienia przez te podmioty wymagań realizacyjnych określonych w IRiESD i umowach dystrybucji oraz w IRiESD-Bilansowanie OSDp Wytwórcy, odbiorcy oraz sprzedawcy mogą zlecić wykonywanie swoich obowiązków wynikających z IRiESD-Bilansowanie innym podmiotom. Podmioty te działają w imieniu i na rzecz wytwórcy, odbiorcy lub sprzedawcy, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami obowiązującego prawa i posiadanymi koncesjami Warunki i wymagania formalno - prawne KGHM, z zachowaniem wymagań pkt realizuje zawarte przez URDn umowy sprzedaży energii, po: Strona 7 z 24

8 uzyskaniu przez URDn odpowiednich koncesji - jeżeli jest taki wymóg prawny, zawarciu przez URDn umowy o świadczenia usług dystrybucyjnych z OSDn, zawarciu przez URD typu odbiorca umowy z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej, posiadającym zawartą generalną umowę dystrybucji z OSDn, zawarciu przez URD typu wytwórca (URDW) umowy z wybranym POB, posiadającym zawartą umowę dystrybucji z KGHM Umowa dystrybucji zawarta pomiędzy URDn a KGHM, spełnia wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne i powinna zawierać w szczególności następujące elementy: zobowiązanie stron do stosowania w pełnym zakresie postanowień IRiESD OSDn jak również IRiESD OSDp, wskazanie POB, a w przypadku URD typu wytwórca (URDW) również zasad jego zmiany, sposób i zasady rozliczeń z OSDn z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej, w przypadku utraty POB - dotyczy URD typu wytwórca (URDW) Podmiot posiadający: zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z OSDp oraz spełniający procedury i warunki zawarte w niniejszej IRiESD oraz IRiESD OSDp, generalną umowę dystrybucyjną z OSDn może pełnić funkcję POB. Umowa dystrybucji zawierana przez KGHM z POB spełnia wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz powinna zawierać w szczególności następujące elementy: Umowa, o której mowa w pkt. powyżejjest rozwiązywana automatycznie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawieszenia przez OSP działalności POB na rynku bilansującym, niezależnie od przyczyny Podmiot zamierzający sprzedawać energię elektryczną URDn na obszarze działania KGHM, posiadający zawartą z KGHM generalną umowę dystrybucji, może pełnić funkcję Sprzedawcy, w tym Sprzedawcy Rezerwowego (po określeniu tego faktu w generalnej umowie dystrybucji). Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy Sprzedawcą, a KGHM oraz dotyczy wszystkich URDn z obszaru działania KGHM, którym ten Sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną. Umowa ta spełnia wymagania określone w ustawie Prawo energetyczne oraz powinna zawierać co najmniej następujące elementy: Strona 8 z 24

9 terminy i procedury powiadamiania o zawartych umowach sprzedaży, warunki sprzedaży energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców z obszaru działania KGHM, którym ten sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną, zasady obejmowania nią kolejnych URDn i zobowiązania stron w tym zakresie, wskazanie wybranego przez sprzedawcę POB, który ma zawartą umowę dystrybucji z OSDn, wykaz URDn przyłączonych do sieci dystrybucyjnej KGHM, którzy zawarli umowę sprzedaży z tym Sprzedawcą, zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących wygaśnięcia lub rozwiązywania umów, w tym umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z URDn, zasady wchodzenia w życie i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych przez odbiorców z kolejnym Sprzedawcą, osoby upoważnione do kontaktu z KGHM oraz ich dane adresowe, zasady wstrzymywania i wznawiania przez KGHM dostarczania energii do URDn, zakres i zasady udostępniania danych dotyczących URDn, które są konieczne dla ich właściwej obsługi, algorytmy wyznaczania rzeczywistych ilości energii w Miejscach Dostarczania Energii Rynku Detalicznego (MDD), zasady rozliczeń i warunki dokonywania przez KGHM dodatkowych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowego tzn. w terminach innych niż standardowo dokonuje ich KGHM, zobowiązanie stron umowy do stosowania postanowień niniejszej IRiESD oraz IRiESD OSDp, zobowiązanie sprzedawcy do niezwłocznego informowania KGHM o utracie wskazanego POB w wyniku zaprzestania lub zawieszenia jego działalności na RB, w rozumieniu IRiESP-Bilansowanie, zasady rozwiązania umowy, w tym, w przypadku zaprzestania działalności przez POB tego Sprzedawcy Umowa, o której mowa w pkt. powyżej jest rozwiązywana automatycznie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty przez sprzedawcę POB świadczącego na jego rzecz usługę bilansowania handlowego na rynku bilansującym. Od momentu rozwiązania ww. umowy, sprzedaż energii elektrycznej do URDn typu odbiorca jest realizowana przez sprzedawcę rezerwowego, wskazanego przez tego URDn W celu realizacji obowiązków w zakresie współpracy z OSP, o których mowa w pkt. A.1.2., OSDn dla obszaru swojej sieci dystrybucyjnej zawiera z OSDp umowę. Umowa ta powinna zawierać co najmniej następujące elementy: Strona 9 z 24

10 zakres obowiązków realizowanych przez OSDn oraz OSDp, zgodę OSDn na realizację jego obowiązków w zakresie współpracy z OSP przez OSDp, oświadczenie OSDn o zawarciu umowy z POB, który poprzez swoje MB będzie bilansował URD z obszaru działania OSDn, dane o posiadanych przez OSDn koncesjach i decyzjach związanych z działalnością elektroenergetyczną, osoby upoważnione do kontaktu z OSDp oraz ich dane adresowe, obowiązania stron do stosowania w pełnym zakresie postanowień niniejszej IRiESD oraz IRiESD OSDp, zasady rozwiązywania umowy lub wprowadzania ograniczeń w jej wykonaniu, zasady obejmowania umową kolejnych URD z obszaru OSDn, zasady wyznaczania i przekazywania danych pomiarowych Zasady udziału OSDn w administracji rynkiem bilansującym, zasady konfiguracji podmiotowej i obiektowej rynku detalicznego oraz nadawania kodów identyfikacyjnych Dla sieci na której KGHM został wyznaczeny OSDn OSDp bierze udział w administrowaniu rynkiem bilansującym w oparciu o postanowienia umowy przesyłowej zawartej z OSP i na zasadach określonych w IRiESP oraz administruje konfiguracją rynku detalicznego w oparciuo zasady zawarte w IRiESD-Bilansowanie OSDp i postanowienia umów dystrybucyjnych OSDp bierze udział w administrowaniu rynkiem bilansującym dla obszaru sieci dystrybucyjnej OSDn, na podstawie umowy zawartej z OSDn W ramach obowiązków związanych z administrowaniem rynkiem bilansującym, OSDp realizuje następujące zadania: zarządza konfiguracją w zakresie prowadzenia bilansowania handlowego przez POB, zarządza konfiguracją w zakresie przyporządkowywania URDn do właściwych MB poszczególnych POB, jako podmiotów prowadzących bilansowanie handlowe tych URDn, wyznacza oraz przyporządkowuje ilości dostaw energii dotyczących URDn do poszczególnych MB poszczególnych POB, pełniących dla tych URDn funkcje podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, przekazuje do OSP ilości dostaw energii dla poszczególnych MB poszczególnych POB, rozpatruje reklamacje URB dotyczące przyporządkowanych im ilości dostaw energii w poszczególnych MB i wprowadza niezbędne korekty w wymagających tego przypadkach, przekazuje do OSP dane niezbędne do konfigurowania Rynku Bilansującego oraz monitorowania poprawności jego konfiguracji, obsługuje sytuacje wyjątkowe, polegające na utracie przez URDn podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie W ramach obowiązków związanych z administrowaniem konfiguracją Rynku Bilansującego i Detalicznego w obszarze sieci dystrybucyjnej, OSDn we współdziałaniu z OSDp realizuje następujące zadania: Strona 10 z 24

11 przyporządkowywanie URDn do poszczególnych MDD przydzielonych sprzedawcom realizującym umowy sprzedaży energii w sieci dystrybucyjnej na podstawie generalnych umów dystrybucyjnych, udział w procedurze zmiany POB przez sprzedawcę lub Uczestnika Rynku Detalicznego typu wytwórca, rozpatrywanie reklamacji Podmiotów Odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe dotyczących danych konfiguracyjnych i wprowadzanie niezbędnych korekt lub przekazywanie zgłoszeń reklamacyjnych do OSDp Kody identyfikacyjne URDn oraz sprzedawcom nadaje OSDp na zasadach określonych w IRiESD OSDp Zasady współpracy OSDn z OSDp w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym Podstawą realizacji współpracy OSDn z OSDp w zakresie przekazywania danych pomiarowych do OSP dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym, jest zawarcie stosownej umowy przez OSDn z OSDp W celu umożliwienia realizacji wymiany danych, OSDn musi posiadać, na dzień rozpoczęcia realizacji umowy o której mowa powyżej układy pomiarowo-rozliczeniowe służące do rozliczeń z OSDp, dostosowane do wymagań rozporządzenia systemowego oraz IRiESD OSDp, Warunkiem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych do OSP, jest jednoczesne obowiązywanie następujących umów: o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDp a OSP; o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDp a OSDn, o współpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym zawartej pomiędzy OSDp a OSDn, o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDn a sprzedawcą energii elektrycznej do URDn, o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDp a przedsiębiorstwem energetycznym świadczącym usługi dystrybucji dla URDn (zwanym dalej PEP) w przypadku gdy PEP nie jest jednocześnie OSDn, o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy OSDp a podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe (POB), którego Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego (MB) są wykorzystywane w bilansowaniu handlowym URDn przyłączonych do sieci PEP lub OSDn, Jeżeli którakolwiek z umów wymienionych powyżej nie będzie obowiązywać, OSDp może wstrzymać realizację przekazywania danych do OSP, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu W celu umożliwienia OSDp przekazania danych pomiarowych do OSP, OSDn jest zobowiązany w szczególności do: Strona 11 z 24

12 pozyskiwania danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych URDn, zgodnie z IRiESD OSDp, dostarczania do OSDp danych pomiarowych URDn stanowiących rzeczywistą ilość energii elektrycznej pobranej z sieci OSDn lub oddanej do sieci OSDn, zmierzonej przez układy pomiarowo-rozliczeniowe w miejscach dostarczenia URDn, na każdą godzinę doby handlowej, w podziale na sprzedawców, zagregowane na MB, przekazywania do OSDp skorygowanych danych pomiarowych URDn w celu ich przesłania do OSP w trybach korekty obowiązujących na Rynku Bilansującym zgodnie z IRiESP, niezwłocznego przekazywania OSDp informacji o wstrzymaniu lub zaprzestaniu świadczenia przez OSDn usług dystrybucji energii elektrycznej dla URDn lub o zaprzestaniu sprzedaży energii elektrycznej do URDn przez Sprzedawcę, niezwłocznego informowania OSDp o okolicznościach mających wpływ na prawidłowość przekazywanych danych pomiarowych Przekazywanie danych przez OSDp do OSP obejmuje przekazywanie zagregowanych danych pomiarowych URDn, przyłączonych do sieci OSDn nie objętej obszarem Rynku Bilansującego: na MB będące w posiadaniu POB wskazanego przez Sprzedawcę wybranego przez URDn typu odbiorca, na MB będące w posiadaniu POB wskazanego bezpośrednio przez URDn typu wytwórca OSDn jest odpowiedzialny za poprawność pozyskanych danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych URDn. Wyznaczanie i przekazywanie do OSDp oraz udostępnianie danych pomiarowych do OSP, odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej IRiESD OSDp Zawieszenie lub zaprzestanie, niezależnie od przyczyny, działalności na Rynku Bilansującym przez POB prowadzącym bilansowanie handlowe w obszarze sieci PEP, na której operatorem jest wyznaczony OSDn, będzie skutkować zaprzestaniem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych na MB tego POB. Tym samym dane pomiarowe URDn będą uwzględniane w zużyciu energii elektrycznej PEP, chyba że zostanie wskazany inny POB w terminie umożliwiającym zmianę konfiguracji obiektów tego POB (zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESD OSDp) Zaprzestanie przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej do URDn, o ile nie ma sprzedawcy rezerwowego, będzie skutkować zaprzestaniem przekazywania przez OSDp danych pomiarowych na MB POB wybranego przez tego Sprzedawcę, a tym samym dane pomiarowe URD będą powiększać zużycie energii elektrycznej PEP. Strona 12 z 24

13 3. Powiadamianie o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej 3.1. Postanowienia ogólne Powiadomienia OSDn o zawartych umowach sprzedaży dokonują: odbiorcy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej OSDn, którzy zamierzą zmienić sprzedawcę, sprzedawcy mający zawarte umowy sprzedaży z odbiorcami Powiadomienia o zawartych umowach sprzedaży dokonywane jest na formularzu określonym przez OSDp zawierającym co najmniej: strony umowy wraz z ich danymi teleadresowymi, adres obiektu, którego zgłoszenie dotyczy, okres obowiązywania umowy, datę wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, planowanie ilości energii objętej umową, w podziale na okresy określone przez OSD, oświadczenie o poinformowaniu dotychczasowego sprzedawcy o planowanej dacie rozpoczęcia sprzedaży Wypełnione i podpisane przez URD i sprzedawcę powiadomienia, przekazuje do OSDn sprzedawca. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są zobowiązane do niezwłocznego informowania OSDn o zmianach dokonywanych w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej, w zakresie danych określonych w punkcie Weryfikacja powiadomień Proces weryfikacji powiadomień o których mowa powyżej jest realizowany przez OSDp i w zakresie określonym przez OSDp za pośrednictwem OSDn. Weryfikacja otrzymanych powiadomień o zawartych umowach sprzedaży energii elektrycznej jest dokonywana pod wglądem ich kompletności i zgodności oraz spełniania wymagań niniejszej IRiESD oraz IRiESD OSDp. OSDn przekazuje wyniki weryfikacji sprzedawcy i odbiorcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji od OSDp W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszeń umów sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w punkcie , OSDp przystępuje do konfiguracji PDE należących do odbiorcę oraz konfiguracji MDD (Miejsc Dostarczania Energii Rynku Detalicznego) wchodzących w skład MB (Miejsce dostarczania Rynku Bilansującego) przyporządkowanego POB Jeżeli w procesie weryfikacji, o której mowa w punkcie zaistnieją: braki formalne w dokonywanych powiadomieniach, lub, niezgodności otrzymanych informacji pomiędzy zgłoszeniami dokonanymi przez strony umowy, lub. brak generalnej umowy dystrybucji pomiędzy OSDn i OSDp a sprzedawcą; lub; brak umowy dystrybucji zawartej pomiędzy OSDp, a wskazanym przez sprzedawcę URB odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, lub, brak zgłoszenia od jednej ze stron umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez OSDn zgłoszenia drugiej strony umowy, OSDp informuje OSDn w terminie określonym w punkcie strony zgłoszeń umowy sprzedaży energii elektrycznej o braku możliwości jej realizacji wskazując przyczynę Strona 13 z 24

14 odrzucenia zgłoszenia i informując o konieczności dokonania skorygowanego zgłoszenia. OSDn niezwłocznie OSDn dokonuje ponownej weryfikacji umowy sprzedaży energii elektrycznej wskazanej w odrzuconych zgłoszeniach, po otrzymaniu skorygowanych zgłoszeń od wszystkich stron umowy sprzedaży energii elektrycznej, w terminie określonym w punkcie Strona 14 z 24

15 4. Zasady wyznaczania, przekazywania i udostępniania danych pomiarowych 4.1. KGHM pełni funkcję Operatora Pomiarów i administruje danymi pomiarowymi KGHM może zlecić realizację funkcji Operatora Pomiarów innemu podmiotowi Administrowanie przez OSDn danymi pomiarowymi w obszarze sieci dystrybucyjnej polega na wyznaczeniu ilości dostaw energii, dla potrzeb rozliczeń na Rynku Bilansującym oraz Rynku Detalicznym i obejmuje następujące zadania: eksploatacja i rozwój Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR), służącego pozyskiwaniu, przetwarzaniu oraz zarządzaniu danymi pomiarowymi, akwizycja danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej zainstalowanych na obszarze działania OSDn, wyznaczanie ilości dostaw energii elektrycznej w poszczególnych fizycznych punktach poboru energii z sieci dystrybucyjnej KGHM, agregacja ilości dostarczanej energii elektrycznej w poszczególnych wirtualnych punktach poboru energii z sieci dystrybucyjnej KGHM, udostępnianie OSP za pośrednictwem OSDp, POB, sprzedawcom oraz URD danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych, rozpatrywanie reklamacji, zgłaszanych przez podmioty wymieniane powyżej, dotyczących przyporządkowanych dotyczących przyporządkowanych im ilości dostarczanej energii elektrycznej i wprowadzenie niezbędnych korekt w wymagających tego przypadkach OSDn pozyskuje dane pomiarowe i wyznacza rzeczywiste ilości dostaw energii elektrycznej poprzez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (LSPR) OSDn wyznacza godzinowe ilości energii rzeczywistej, w podziale na pobraną z sieci i oddaną do sieci dystrybucyjnej OSDn wyznacza ilości energii rzeczywistej wynikającej z fizycznych dostaw energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej na podstawie: uzyskanych danych pomiarowych z fizycznych punktów pomiarowych lub, danych szacunkowych, wyznaczonych na podstawie danych historycznych oraz w oparciu o zasady określone w niniejszej Instrukcji lub IRiESD OSDp, w przypadku awarii układu pomiarowego lub systemu transmisji danych lub, danych szacunkowych w przypadku braku układu transmisji danych lub, standardowych profili zużycia ilości energii rzeczywistej oraz algorytmów agregacji dla tych punktów poboru z sieci dystrybucyjnej, którym został przyporządkowany standardowy profil zużycia, z zastrzeżeniem, iż profile zużycia, o których mowa w niniejszym punkcie są zdefiniowane w IRiESD OSDp Do określenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej lub pobranej z sieci wykorzystuje się w pierwszej kolejności podstawowe układy pomiarowo-rozliczeniowe. W przypadku ich awarii lub wadliwego działania w następnej kolejności wykorzystywane są rezerwowe układy pomiarowo-rozliczeniowe W przypadku awarii lub wadliwego działania układów pomiarowo-rozliczeniowych ilość energii elektrycznej wprowadzonej lub pobranej z sieci określa się w każdej godzinie doby, na podstawie: współczynników korekcji właściwych dla stwierdzonej nieprawidłowości lub awarii, lub, Strona 15 z 24

16 ilości energii elektrycznej w odpowiedniej godzinie i dniu tygodnia poprzedzającego awarię W przypadku braku danych pomiarowych, spowodowanych zakłóceniem w procesie zdalnego pozyskiwania danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych, OSDn udostępnia dane pomiarowe obliczone jako średnia arytmetyczna z ostatnich pięciu maksymalnych pomiarów dla danej godziny, w okresie ostatniego miesiąca OSDn udostępnia dane pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe z dokładnością do 1 kwh, przy czym: dane pomiarowe są rejestrowane i przetwarzane z maksymalną możliwa dokładnością wynikającą z właściwości urządzeń pomiarowych i systemów informatycznych LSPR, wyniki obliczeń są rejestrowane w LSPR z dokładnością do 1 kwh, a ewentualne zaokrąglenia są dokonywane zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrągleń OSDn wyznacza energię rzeczywistą dla URD będących wytwórcami lub odbiorcami w cyklach miesięcznych i udostępnia dane pomiarowe do piątej doby kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku danych pomiarowych stanowiących podstawę do rozliczeń, OSDn udostępnia dane pomiarowe niezwłocznie po ich uzyskaniu URD oraz POB maja prawo wystąpić do OSDn z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych URD typu odbiorca mają prawo wystąpić do OSDn z wnioskiem o dokonanie korekty danych pomiarowych na zasadach określonych w umowie dystrybucji lub taryfie OSDn Przekazywanie danych pomiarowych przez KGHM do OSP odbywa się za pośrednictwem OSDp Obszar bilansowania KGHM jest częścią obszaru OSDp/OSDn zarządzanego przez OSDp OSDn gromadzi i przekazuje dane pomiarowe URDn przyłączonych do sieci dystrybucyjnej KGHM stanowiące sumę ilości energii zmierzonej przez układy pomiarowo rozliczeniowe w miejscach dostarczania energii do URDn, w podziale na sprzedawców energii do tych URDn i w rozbiciu na energię pobraną z sieci i oddaną do sieci OSDn na każdą godzinę doby handlowej, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Operatora Pomiarów na rynku bilansującym zawartą z OSDp Dane pomiarowe przekazywane są do OSDp oraz do sprzedawców i POB zgodnie z zasadami i w trybie określonym w umowach zawartych między OSDn a OSDp, sprzedawcami i podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB) OSDn przekazuje dane pomiarowe URD, w trybie określonym w umowie dystrybucji Wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych Wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz układów pomiarowo-kontrolnych, w tym systemów pomiarowych, określone są w części ogólnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSDp S.A. Wymagania te muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektro-energetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623) Wymagania w zakresie rodzaju liczników i transmisji danych, dla układów pomiarowych zainstalowanych u URD będących wytwórcami lub odbiorcami, którzy po wejściu w życie niniejszej IRiESD skorzystają z prawa wyboru sprzedawcy, muszą być spełnione od momentu skorzystania z tego prawa. Strona 16 z 24

17 Obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa na ich właścicielu. Strona 17 z 24

18 5. Procedury ustanawiania i zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe 5.1. Sprzedawca zobowiązany jest wskazać w generalnej umowie dystrybucji zawartej z KGHM podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) jego i URDn przyłączonych do sieci dystrybucyjnej KGHM, którzy zawarli umowę sprzedaży z tym Sprzedawcą. URD typu wytwórca energii jest zobowiązany do wskazania w umowie o świadczenie usług dystrybucji podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe (POB) tego wytwórcy Procedura zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe następuje zgodnie z zapisami IRiESD-Bilansowanie OSDp oraz IRiESP OSP oraz odpowiednimi zapisami w umowach zawartymi pomiędzy: Sprzedawcą lub URD typu wytwórca i: o OSDn o POB przekazującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, o POB przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, oraz OSP i: o OSDp, o POB przekazującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, o POB przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe, oraz OSDn i POB przekazującym oraz przejmującym odpowiedzialność za bilansowanie handlowe URD i POB, w zakresie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie stosują procedury określone przez OSDp, zawarte w IRiESD OSDp Ponadto, POB przekazujący odpowiedzialność za bilansowanie, POB przejmujący odpowiedzialność za bilansowanie oraz URD, którego dotyczy zmiana POB informują na piśmie OSDn nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przekazania zgłoszenia o zmianie POB do OSDp, zgodnie z IRiESD OSDp określonego w rozdziale Zasady Bilansowania Handlowego na Obszarze Rynku Detalicznego OSDn oraz OSDp zmianę POB uwzględniają w Umowie o świadczenie Usług Operatora Pomiarów na Rynku Bilansującym w Załączniku nr 3. Strona 18 z 24

19 6. Postępowanie reklamacyjne 6.1. Niniejszy rozdział określa procedury postępowania i rozstrzygania reklamacji w zakresie objętym niniejsza IRiESD-Bilansowanie Reklamacje podmiotów zobowiązanych do stosowania Instrukcji powinny być zgłaszane w formie pisemnej do siedziby Operatora Systemu Dystrybucyjnego na adres: KGHM Polska Miedź S.A. ul. M. Skłodowskiej-Curie Lubin 6.3. Skierowanie przez podmiot reklamacji do OSDn powinno zawierać w szczególności: dane adresowe podmiotu, datę zaistnienia oraz dokładny opis i przyczynę okoliczności stanowiących podstawę reklamacji wraz z uzasadnieniem, zgłaszane żądanie, dokumenty uzasadniające żądanie OSDn rozstrzyga zgłoszona reklamację w terminie nie dłuższym niż 15 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Rozstrzygniecie reklamacji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem jest przesyłane listem poleconym W przypadku, gdy reklamacje dotyczą rozliczeń na rynku bilansującym odbywa się w porozumieniu z OSDp i zgodnie z procedurą określoną w IRiESD OSDp Jeżeli rozstrzygniecie reklamacji przez OSDn jest nieakceptowane dla podmiotu składającego reklamację, wówczas podmiot ten może zgłosić swoje zastrzeżenia do odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne. Wówczas zgłoszenie to zostanie ponownie rozpatrzone w zakresie przedstawionych zastrzeżeń. Wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji powinien być złożony wg procedury dot. składania reklamacji określonej w niniejszym rozdziale Instrukcji i powinien opatrzony dopiskiem: Zgłoszenie reklamacyjne ponowne oraz powinien zawierać numer pisma zawierającego odpowiedź na reklamację zgłoszoną uprzednio OSD rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie nie przekraczającym 60 dni od daty jego otrzymania. OSD rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z upoważnionymi przedstawicielami podmiotu zgłaszającego reklamację i może ją uwzględnić w całości lub w części lub podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko. OSD przesyła rozstrzygnięcie wniosku w formie pisemnej, listem poleconym. Proces rozstrzygnięcia reklamacji dotyczących rozliczeń na rynku bilansującym odbywa się przy udziale OSDp Jeżeli reklamacje prowadzące do sporu pomiędzy OSD, a podmiotem zgłaszającym żądanie nie zostaną uwzględnione w trakcie opisanego powyżej postępowanie reklamacyjnego, Strony sporu mogą zgłosić do rozstrzygnięcia spór przez sąd lub Prezesa Urzędy Regulacji Energetyki, zgodnie z zapisami zawartymi w stosowanej umowie wiążącej OSDn i podmiot składający reklamację Skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd lub Prezesa URE musi być poprzedzone procedurą reklamacyjną zgodnie z powyższymi postanowieniami. Strona 19 z 24

20 7. Zmiana sprzedawcy przez odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A Postanowienia ogólne Procedura zmiany Sprzedawcy energii elektrycznej dotyczy odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego nie objętych obszarem Rynku Bilansującego. Procedura dotyczy również przypadku rozdzielenia przez odbiorcę umowy kompleksowej, bez zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, na oddzielną: umowę sprzedaży i umowę dystrybucji Podstawą realizacji przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania KGHM jest Generalna Umowa Dystrybucyjna (GUD) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a KGHM. Lista sprzedawców, z którymi KGHM zawarł GUD publikowana jest na stronach internetowych Operatora GUD zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a KGHM określa warunki jakie musi spełniać sprzedawca zamierzający prowadzić sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców z obszaru działania OSDn Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy lub dokonać rozdzielenia umowy kompleksowej, muszą spełniać wymagania zawarte w IRiESD OSDp W przypadku zmiany sprzedawcy przez odbiorcę zmiana tego sprzedawcy następuje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego lub w każdy inny dzień określony w umowie sprzedaży energii elektrycznej, w którym dokonany zostanie odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz nastąpi rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę W przypadku zmiany sprzedawcy przez odbiorcę końcowego nowy sprzedawca informuje poprzedniego sprzedawcę i OSDn o dniu rozpoczęcia przez niego sprzedaży energii elektrycznej oraz wskazuje miejsce przekazywania danych pomiarowych, nie później niż przed dniem rozpoczęcia sprzedaży tej energii Procedura zmiany sprzedawcy dokonywana jest z uwzględnieniem zapisów obowiązujących umów o świadczenie usług dystrybucji, przy czym proces zmiany sprzedawcy nie powinien przekroczyć 30 dni Pierwsza zmiana sprzedawcy Odbiorca zawiera z wybranym przez siebie sprzedawcą energii elektrycznej umowę sprzedaży Odbiorca wypowiada umowę kompleksową zawartą z dotychczasowym sprzedawcą składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub upoważnia sprzedawcę do złożenia tego oświadczenia Po zawarciu umowy sprzedaży energii, sprzedawca, na zasadach określonych w Generalnej Umowie Dystrybucji powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z odbiorcą. W tym celu sprzedawca przekazuje do OSDn wypełniony i podpisany przez odbiorcę i sprzedawcę formularz, zgodny ze wzorem określonym przez OSDn OSDn w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomień o których mowa powyżej, dokonuje ich weryfikacji W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji OSDn informuje nowego sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyny. Strona 20 z 24

21 W celu realizacji umowy sprzedaży nie będącej umową kompleksową, odbiorca zawiera z OSDn umowę o świadczenie usług dystrybucji lub upoważnia sprzedawcę do zawarcia takiej umowy w jego imieniu i na jego rzecz Umowa dystrybucji może zostać zawarta po spełnieniu wymagań przez odbiorcę dotyczących układów pomiarowych. Tym samym projekt umowy dystrybucji zostanie przesłany do odbiorcy pod warunkiem spełnienia wymagań o których mowa wyżej Odbiorca lub sprzedawca przekazuje do OSDn prawidłowo wypełnioną i podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji o której mowa powyżej, w ciągu 14 dni od otrzymania od OSDn projektu umowy. W przypadku nie otrzymania przez OSDn umowy w powyższym terminie proces zmiany sprzedawcy, w zakresie terminów o których mowa w punkcie może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni opóźnienia w odesłaniu umowy Rozwiązanie umowy kompleksowej z OSDn oraz wejścia w życie umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSDn powinno nastąpić w terminie wejścia w życie umowy sprzedaży wskazanym na formularzu o którym mowa w pkt 7.2.3, oraz zachowaniem terminów określonych w pkt 7.1.6, pod warunkiem spełniania wymagań określonych w pkt OSDn umożliwia rozpoczęcie realizacji nowej umowy sprzedaży przy zachowaniu terminów określonych w pkt , informując o tym nowego sprzedawcę Kolejna zmiana sprzedawcy Warunkiem koniecznym zapewniającym kolejną zmianę sprzedawcy przez odbiorcę jest posiadanie przez niego aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSDn Odbiorca dokonuje wyboru kolejnego sprzedawcy i zawiera z nim umowę sprzedaży Odbiorca wypowiada umowę sprzedaży zawartą z dotychczasowym sprzedawcą lub udziela sprzedawcy upoważnienia do dokonania jej wypowiedzenia Sprzedawca powiadamia OSDn, na zasadach określonych w Generalnej Umowie Dystrybucyjnej o fakcie zawarcia z odbiorcą umowy sprzedaży. W tym celu sprzedawca przekazuje do OSDn wypełniony i podpisany przez odbiorcę i sprzedawcę formularz, zgodny ze wzorem określonym przez OSDn OSDn w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomień/formularzy określonych w punkcie powyżej, dokonuje ich weryfikacji W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji OSDn informuje nowego sprzedawcę i odbiorcę o przerwaniu procesu zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyny OSDn umożliwia rozpoczęcie realizacji nowej umowy sprzedaży przy zachowaniu 30 dniowego terminu, informując o tym dotychczasowego i nowego sprzedawcę Zasady udzielania informacji i obsługi odbiorców OSDn udziela informacji użytkownikom systemu oraz podmiotom ubiegającym się o przyłączenie do sieci nt. świadczonych usług dystrybucyjnych oraz zasad i procedur zmiany sprzedawcy Informacje ogólne udostępnione są przez OSD: na stronach internetowych OSD, w niniejszej IRiESD opublikowanej na stronach internetowych OSD, w siedzibie OSD, w sytuacjach uzasadnionych poprzez ogłoszenia prasowe. Strona 21 z 24

22 Informacje szczegółowe udzielane są na zapytanie odbiorcy złożone pisemnie następującymi drogami: listownie na adres OSD, poczta elektroniczną na adres wskazany na stronie internetowej OSDn, telefonicznie pod numerami telefonów umieszczonymi na stronie internetowej OSDn OSDn informuje odbiorców o warunkach zmiany sprzedawcy, a w szczególności o: uwarunkowaniach formalno-prawnych, ogólnych zasadach funkcjonowania rynku bilansującego, procedurach zmiany sprzedawcy, wymaganych umowach, obowiązkach podmiotów zmieniających sprzedawcę energii elektrycznej, procedurach zgłaszania i weryfikacji umów sprzedaży energii elektrycznej, zasadach ustanawiania i zmiany podmiotów handlowych odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, warunkach świadczenia usług dystrybucyjnych Odpowiedzi na zapytanie złożone pisemnie w formie listownej lub elektronicznej przez odbiorcę OSDn udziela w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia zapytania do OSDn. Strona 22 z 24

23 8. Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia W związku z faktem, iż KGHM jest operatorem podrzędnym (OSDn) w stosunku do EnergiaPro SA (OSDp) pełniącego funkcje operatora nadrzędnego, przyjmuje się, iż przypisywanie standardowych profili zużycia będzie tożsame z zasadami przypisywania tych profili zawartych IRiESD-Bilansowanie OSDn EnergiaPro SA, dostępnej na stronie internetowej tego operatora Standardowe profile zużycia energii obejmują odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie większym niż 1 kv oraz mocy umownej nie większej niż 40 kw lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przelicznikowego nie większym niż 63 A Strona 23 z 24

24 9. Zarządzanie ograniczeniami systemowymi 9.1. OSDn identyfikuje ograniczenia systemowe ze względu na spełnienie wymagań niezawodności dostaw energii elektrycznej Ograniczenia systemowe dzieli się na: ograniczenia elektrowniane, ograniczenia sieciowe Ograniczenia elektrowniane obejmują restrykcje w pracy elektrowni spowodowane przez: parametry techniczne poszczególnych jednostek wytwórczych, przyczyny technologiczne w elektrowni, działanie siły wyższej, realizację polityki energetycznej państwa OSDn identyfikuje ograniczenia sieciowe jako: maksymalne dopuszczalne moce wytwarzane i/lub maksymalną liczbę jednostek wytwórczych pracujących w danym węźle lub grupie węzłów, minimalne niezbędne moce wytwarzane i/lub minimalną liczbę jednostek wytwórczych pracujących w danym węźle lub grupie węzłów, planowane ograniczenia dystrybucyjne na wskazanych przekrojach sieciowych Identyfikacja ograniczeń systemowych jest wykonywana przez OSDn na podstawie analiz sieciowych uwzględniających: plan wyłączeń elementów sieci dystrybucyjnej, plan remontów jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, wymagania dotyczące jakości i niezawodności pracy sieci dystrybucyjnej Analizy sieciowe dla potrzeb identyfikacji ograniczeń systemowych w planach koordynacyjnych są realizowane przez OSDn z wykorzystaniem dostępnych programów analitycznych i na bazie najbardziej aktualnych modeli matematycznych KSE Ograniczenia systemowe są identyfikowane w cyklach pokrywających się z planami koordynacyjnymi oraz udostępniane w ramach planów koordynacyjnych OSDn przy planowaniu pracy sieci uwzględnia ograniczenia występujące w pracy sieci przesyłowej, dystrybucyjnej sąsiednich OSD, w tym OSDp oraz zgłoszone przez wytwórców ograniczenia dotyczące jednostek wytwórczych przyłączonych do jego sieci, mając na celu minimalizację skutków tych ograniczeń W przypadku wystąpienia ograniczeń systemowych OSDn prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pracy KSE, dotrzymanie wymaganych parametrów technicznych energii elektrycznej oraz minimalizacje skutków ograniczeń w dostawie energii elektrycznej W przypadku wystąpienia ograniczeń systemowych OSDn podejmuje działania mające na celu ich likwidacje lub zmniejszenie skutków ograniczeń występujących w sieci dystrybucyjnej samodzielnie oraz we współpracy z OSP oraz innymi OSD, w tym w szczególności OSDp W przypadku przekroczenia zidentyfikowanych ograniczeń systemowych spowodowanych awariami w KSE, OSDn podejmuje działania szczegółowo uregulowane w części ogólnej IRiESD rozdział IV Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego opracowanej przez OSDp. Strona 24 z 24

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" SA INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA BILANSOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I ZARZĄDZANIE OGRANICZENIAMI SYSTEMOWYMI Data wejścia

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ z dnia 10 września 2013r. Tekst obowiązujący od dnia:. Tekst obowiązujący od dnia: Niniejsza Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr ND-D/ /

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr ND-D/ / miejsce na adnotacje RWE Stoen Operator Sp. z o.o. PH: KU: L: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr ND-D/ / zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Nazwa Odbiorcy (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr...

GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Wzór GUD-kompleksowy GENERALNA UMOWA DYSTRYBUCJI DLA USŁUGI KOMPLEKSOWEJ nr... Niniejsza Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (zwana dalej Umową ) została zawarta w..., dnia... roku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI NR./DEE/2014

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI NR./DEE/2014 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI NR./DEE/2014 Zawarta w Chorzowie w dniu 2014r. pomiędzy Elektrownią Chorzów S.A., 41-503 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Data wejścia w Ŝycie:...... Podpisy osób zatwierdzających instrukcję: Niniejsza Instrukcja ruchu i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Data wejścia w życie niniejszej Instrukcji:... Niedzica, lipiec 2014 Niniejsza została zatwierdzona i wprowadzona do stosowania uchwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 II.

Bardziej szczegółowo

organ rejestrowy i numer: Sąd Rejonowy w Krakowie, nr KRS.. numer Identyfikacji Podatkowej: PL NIP. nr statystyczny:

organ rejestrowy i numer: Sąd Rejonowy w Krakowie, nr KRS.. numer Identyfikacji Podatkowej: PL NIP. nr statystyczny: UMOWA nr. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta w Oświęcimiu w dniu... roku, zwana dalej Umową pomiędzy: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r. (Dz.U. Nr 93, poz. 623) brzmienie od 2008-09-24 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZBIÓR PRAW KONSUMENTA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Stan na 25 grudnia 2014 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange z dnia 13 lutego 2015 r.

ogólne warunki 1 Postanowienia ogólne 2 Definicje umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange z dnia 13 lutego 2015 r. ogólne warunki umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange z dnia 13 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów dla umów sprzedaży energii elektrycznej Orange (dalej

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan prawny na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Tekst zatwierdzony przez Zarząd Tekst obowiązujący od dnia 15 marca

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA UMÓW KOMPLEKSOWYCH PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

REGULAMIN WYKONYWANIA UMÓW KOMPLEKSOWYCH PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. REGULAMIN WYKONYWANIA UMÓW KOMPLEKSOWYCH PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wykonywania Umów Kompleksowych (zwany dalej Regulaminem) przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-30/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (wersja do konsultacji z dnia 15.03.2012 r.) Tekst obowiązujący od dnia:... SPIS TREŚCI Cześć ogólna...5 I.A. Postanowienia ogólne...6 I.B. Podstawy

Bardziej szczegółowo

FEDERAL MOGUL GORZYCE Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego ( IRiESD )

FEDERAL MOGUL GORZYCE Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego ( IRiESD ) FEDERAL MOGUL GORZYCE Sp. z o.o. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazu ziemnego ( IRiESD ) (Projekt) Część I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO Gorzyce listopad 2012r

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe z sieci dystrybucyjnej.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Załącznik do Umowy kompleksowej dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 10 m3/h

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD ) Część I Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego

Tytuł: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD ) Część I Ogólne warunki korzystania z systemu dystrybucyjnego Indeks: IC-W5/2/2012 Wersja: 1.5 Tytuł: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ( IRiESD ) Część I Ogólne warunki korzystania z systemu Opracował Sprawdził Zatwierdził Stron Patrycja Szczurek

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH

ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH ZBIÓR PRAW KONSUMENTA PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTA BIZNESOWEGO Nr US/001/0001/0045

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTA BIZNESOWEGO Nr US/001/0001/0045 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTA BIZNESOWEGO Nr US/001/0001/0045 XXXXXXX zawarta w dniu 24-08-2015, pomiędzy: EDF Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo

Numer umowy UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Numer umowy UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer umowy Energetyczne Centrum S.A. ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu.. Pomiędzy Energetyczne Centrum S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bokserska 43,

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo