Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki. Lipiec, 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki. Lipiec, 2015 rok"

Transkrypt

1 Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki Lipiec, 2015 rok

2 Kim jesteśmy Spółka Skarbu Państwa zarządzającą aktywami o wartości 6,5 mld PLN Zaangażowanie środków własnych w Funduszach na poziomie 1,2 mld PLN Inwestycje realizowane w ramach 4 indywidualnych strategii inwestycyjnych Proces inwestycyjny, bazujący na najlepszych praktykach rynkowych, nadzorowany przez niezależne Komitety Inwestycyjne Szerokie spektrum instrumentów inwestycyjnych, możliwość długoterminowego zaangażowania kapitału do 25 lat Finansowane projekty mają przyczyniać się do rozwoju i poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, samorządów i infrastruktury

3 Jak działamy INWESTOR KAPITAŁOWY ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy FIZAN Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużny FIZAN Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN Transakcje dokapitalizowania Zarządzanie płynnością Zarządzanie pipeline Realizacja inwestycji Zarządzanie portfelem Realizacja wyjść z inwestycji

4 Parametry Funduszy 1/4 Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy) Wielkość Funduszu mln Max. inwestycja Sektory Lokalizacja Klasa aktywów Typ inwestycji Okres trwania funduszu Komitet Inwestycyjny 440 mln Energetyka, transport, nafta& gaz, przemysł, infrastr. Samorządowa i społeczna, telekomunikacja Polska za wyjątkiem Dozw. Inwestycji Zagranicznych Kapitał, dług podporządkowany, mezzanine, instrumenty hybrydowe Inwestycje kapitałowe (do 65% i dłużne (do 35%) 25 lat PIR + BGK + 3 niezależnych

5 Parametry Funduszy 2/4 Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Dłużny) Wielkość Funduszu mln Max. inwestycja Sektory Lokalizacja 440 mln Energetyka, transport, nafta& gaz, przemysł, infrastr. Samorządowa i społeczna, telekomunikacja Polska za wyjątkiem Dozw. Inwestycji Zagranicznych Klasa aktywów Typ inwestycji Okres trwania funduszu Komitet Inwestycyjny Kapitał, dług podporządkowany, mezzanine, instrumenty hybrydowe Inwestycje kapitałowe (do 35% i dłużne (do 65%) 25 lat PIR + BGK + 3 niezależnych

6 Parametry Funduszy 3/4 Fundusz Inwestycji Samorządowych Wielkość Funduszu Max. inwestycja 600 mln 120 mln Sektory Sektor samorządowy - realizacja zadań własnych JST: wod-kan, ciepłownictwo, odpady, infrastr. sportowa Lokalizacja Klasa aktywów Typ inwestycji Okres trwania funduszu Polska Kapitał i dług podporządkowany Transakcje inwestycyjne i monetyzacyjne 25 lat Komitet Inwestycyjny PIR + BGK + 3 niezależnych

7 Parametry Funduszy 4/4 Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Wielkość Funduszu mln Max. inwestycja Sektory 300 mln Przemysł (co najmniej 40% portfela) i usługi Lokalizacja Polska minimum 80% Klasa aktywów Typ inwestycji Okres trwania funduszu Komitet Inwestycyjny Kapitał, dług podporządkowany, mezzanine Min.20% inwestycje rozwojowe; inwestycje odkupowe i konsolidacyjne 15 lat PIR + BGK + 3 niezależnych

8 Ogólne zasady funkcjonowania FIZAN i TFI 1/3 FIZAN fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie. BGK TFI Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo. Towarzystwo tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim i reprezentuje fundusz w stosunkach z osobami trzecimi. Towarzystwo, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może przekazać spółce zarządzającej prowadzenie czynności związanych z działalnością prowadzoną przez towarzystwo. PIR Umowa o zarządzanie Jako podmiot zarządzający zawarł umowę z TFI BGK, której przedmiotem jest zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu.

9 Ogólne zasady funkcjonowania FIZAN i TFI 2/3 Depozytariusz Wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Wybierany przez TFI BGK, w procesie zebrania ofert od instytucji o uznanej renomie, z uwzględnieniem potencjalnego występowania konfliktu interesów. Funkcję Depozytariusza będzie pełnił Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Podmiot wyceniający Działający na zlecenie TFI niezależna, wyspecjalizowana jednostka, świadcząca usługi w zakresie wyceny - par. 30 ust. 1 i pkt. 1 Rozporządzenia dot. Prowadzenia Działalności. Audytor Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu, będzie wybierany okresowo przez radę nadzorczą TFI BGK na podstawie ofert zebranych od podmiotów o uznanej renomie, z uwzględnieniem potencjalnego konfliktu interesów. Dokonuje oceny sprawozdań finansowych funduszy dwukrotnie w ciągu roku przegląd półroczny i badanie roczne.

10 Ogólne zasady funkcjonowania FIZAN i TFI 3/3 Komisja Nadzoru Finansowego Nadzoruje TFI i sprawdza czy TFI spełniło warunki do outsoursingu usług, nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad PIR. Zgodnie z upublicznionym projektem zmian Ustawy o funduszach, dopuszczalność zawarcia przez towarzystwo umowy o zarządzanie, uzależniona będzie od: uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej zawarcie, uzyskania przez podmiot zarządzający, zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W przypadku zawarcia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego Funduszu przed wejściem w życie zmienionych przepisów Ustawy, towarzystwo to zobowiązane będzie do wystąpienia, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów Ustawy z wnioskiem o wydanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.

11 Model działania Umowa o zarządzanie PIR S.A. Zarządzanie częścią portfela aktywów Certyfikaty inwestycyjne opłacone w wysokości inicjalnej przez PIR, wyemitowane w kwocie równiej sumie kwoty Docelowej Wielkości Funduszy podlegające opcji put i call i opłaceniu przez inwestorów Suma Maksymalnych Limitów Wpłat PIR wyniesie 1.1mld PLN. TFI BGK Fundusz Inwestycji Fundusz Inwestycji Fundusz Inwestycji Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Infrastrukturalnych Samorządowych Polskich (Kapitałowych) (Dłużnych) Przedsiębiorstw FIZAN FIZAN FIZAN FIZAN Docelowa Wielkość Funduszu równa sumie 2.2mld PLN 2.2mld PLN 0.6mld PLN 1.5mld PLN Maksymalnych Limitów Wpłat poszczególnych inwestorów (całkowity commitment ), tj. maksymalnych kwot dopłat do certyfikatów Kapitał Certyfikaty Inwestycyjne BGK PIR S.A. Umowa o współpracy Kapitał Ministerstwo Skarbu Państwa 2 2

12 Model działania Umowa o zarządzanie PIR S.A. Certyfikaty inwestycyjne opłacone w wysokości inicjalnej przez PIR, wyemitowane w kwocie równiej sumie kwoty Docelowej Wielkości Funduszy podlegające opcji put i call i opłaceniu przez inwestorów Zarządzanie częścią portfela aktywów TFI BGK Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Kapitałowy) FIZAN Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych (Dłużny) FIZAN Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN Docelowa Wielkość 2.2mld PLN 2.2mld PLN 0.6mld PLN 1.5mld PLN Funduszu równa sumie Maksymalnych Limitów Wpłat poszczególnych inwestorów Kapitał Certyfikaty Inwestycyjne (całkowity commitment ), tj. maksymalnych kwot dopłat do certyfikatów Suma Maksymalnych Limitów Wpłat PIR BGK PIR S..A. wyniesie 1.1mld PLN. Umowa o współpracy Kapitał Ministerstwo Skarbu Państwa 2 2

13 Kompetencje PIR jako podmiotu zarządzającego 1/2 PIR jako Zarządzający świadczyć będzie usługi na rzecz Funduszu polegające na: identyfikacji Spółek Portfelowych (spółek powołanych do realizacji projektu), dokonywaniu analizy możliwości inwestycji Funduszu w Lokaty (tj. w instrumenty finansowe lub prawa majątkowe) zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu oraz Strategią Inwestycyjną, realizacji inwestycji przez Fundusz w Lokaty zgodnie z polityką inwestycyjną Funduszu oraz Strategią Inwestycyjną, przygotowywaniu oraz przedstawianiu Wniosków Inwestycyjnych Komitetowi Inwestycyjnemu, przeprowadzaniu analiz ekonomicznych oraz zapewnianiu sporządzania wszelkich innych analiz dotyczących Lokat (tzw. analiz due diligence), negocjowaniu warunków i zawieraniu w imieniu Funduszu umów mających za przedmiot Lokaty lub związanych z Lokatami, dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Lokat, negocjowaniu warunków i podpisywaniu w imieniu Funduszu umów związanych ze zbyciem praw stanowiących przedmiot Lokaty dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonywaniem praw z Lokat,

14 Kompetencje PIR jako podmiotu zarządzającego 2/2 wyborze, na każdym z etapów procesu inwestycyjnego, zewnętrznych doradców oraz współpracy z takimi doradcami, przygotowywaniu i przekazywaniu w terminie Komitetowi Inwestycyjnemu i Towarzystwu kwartalnych raportów zawierających bieżącą informację o sytuacji finansowej Spółek Portfelowych, przebiegu inwestycji, a także informację o planach inwestycyjnych, projektach w trakcie realizacji, perspektywach inwestycyjnych Funduszu oraz otoczeniu rynkowym, współpracy z Towarzystwem w zakresie dokonywania wycen portfela inwestycyjnego Funduszu w trybie i terminach określonych w postanowieniach odpowiedniej procedury dostarczaniu Towarzystwu, informacji dotyczących Lokat, niezbędnych do sporządzania przez Towarzystwo raportów i ogłoszeń wymaganych przepisami prawa związanych z wypełnianiem przez Towarzystwo obowiązków informacyjnych, dostarczaniu Towarzystwu informacji niezbędnych Towarzystwu do prowadzenia ewidencji zawartych transakcji przez Fundusz, dokumentowaniu źródeł będących podstawą Decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez Zarządzającego na rachunek Funduszu.

15 Proces Inwestycyjny PIR (1/2) Początkowy okres badania projektu Najważniejsze etapy procesu inwestycyjnego Komentarz Sourcing: aplikacja do PIR przez sponsorów projektu, aktywne pozyskiwanie przez PIR Projekt trafia do Rejestru Zgłoszeń Wstępna selekcja przez zespół inwestycyjny, co prowadzi do decyzji akceptacja / odrzucenie / wstrzymanie. W przypadku akceptacji, krótkie uzasadnienie Dyrektora Inwestycyjnego (DI) skierowane do Zarządu Zarząd akceptuje / odrzuca zalecenia zespołu inwestycyjnego. Po akceptacji projekt trafia do Analizy Wstępnej (AW). Zespół Transakcyjny prowadzony przez DI zostaje stworzony. Pierwszy etap analizy jest podejmowany przez zespół inwestycyjny na podstawie informacji otrzymanych od sponsora projektu, własnych zasobów oraz publicznie dostępnych informacji (brak doradców zewnętrznych na tym etapie). Analiza przygotowywana jest wedle wcześniej zatwierdzonego schematu Kluczowe kwestie do zaadresowania dla wszystkich projektów w AW zawierają kwalifikowalność projektu, analizę wiarygodności finansowej i operacyjnej sponsora, analizy rentowności finansowej projektu, struktury finansowania i rodzaj zaangażowania PIR; kwestie zamówień i pozwoleń, ryzyko projektu oraz ich mityganty, profil ryzyka do zwrotu. Jeśli wnioski z AW są pozytywne przekazywana jest ona przez Zespół Transakcyjny do Członka Zarządu do uzgodnienia. Zespół Ryzyka wydaje swoją opinię (pozytywną / negatywną) oraz ewentualne zalecenia uwzględnianą z CRO. Komitet Inwestycyjny udziela pozytywnej / negatywnej / warunkowej rekomendacji jeśli projekt przechodzi do etapu DD. Analiza Decyzja Tak / Nie 14

16 Proces Inwestycyjny PIR (2/2) Ocena projektu i ostateczne zatwierdzenie Najważniejsze etapy procesu inwestycyjnego Komentarz W trakcie DD, które jest przeprowadzane przez Zespół Transakcyjny, analizie podlega projekt, sponsor i jego struktura finansowania. KI jest na bieżąco informowany i konsultowany w trakcie procesu. Po zakończeniu DD, zespół inwestycyjny przygotowuje Analizę Końcową (AK) wedle zatwierdzonego schematu. W tej fazie PIR angażuje renomowanych doradców zewnętrznych na pokrycie badania prawnego, technicznego / środowiskowego, rynku i obszarów regulacyjnych. Negocjowanie dokumentacji transakcyjnej (w szczególności podział ryzyka i mitygacji) zwykle odbywa się równolegle. Zespół Transakcyjny uzgadnia AK z Członkiem Zarządu Zespół Ryzyka wydaje swoją opinię (pozytywną / negatywną) oraz ewentualne zalecenia KI wydaje pozytywną / negatywną rekomendację w razie potrzeby formułując rekomendacje. Negocjacje, zamknięcie i ostateczne spełnienie warunków zawieszających do uruchomienia środków. Analiza Decyzja Tak / Nie 15

17 Proces analityczny i decyzyjny Proces transakcyjny Proces inwestycyjny Szacowana długość optymalnego procesu: około 4 miesiące Inicjacja Projektu Uzyskanie informacji od Sponsora List Intencyjny / Mandat Negocjacja dokumentacji Podpisanie dokumentacji Due diligence Analiza Wstępna Analiza Końcowa Wstępna rekomendacja Projektu dla KI Rekomendacja dla Komitetu Inwestycyjnego Wstępna decyzja Komitetu Inwestycyjnego Decyzja Komitetu Inwestycyjnego Legenda: Proces Decyzja Kluczowy punkt procesu 16

18 Zespół PIR Jerzy Góra Prezes Zarządu Michał Lubieniecki Członek Zarządu ds. Inwestycji Przemysław Sztandera Członek Zarządu Joanna Budzińska-Lobnig Dyrektor Inwestycyjny Marcin Piasecki Dyrektor Inwestycyjny Piotr Serafin Dyrektor Inwestycyjny Adam Bruliński Dyrektor Inwestycyjny Jacek Carbol Dyrektor Inwestycyjny Paweł Altewęgier Główny Inżynier 17

19 Zespół PIR Bartosz Gołębiowski Menadżer Inwestycyjny, FIS Janusz Oksiejczuk Menadżer Inwestycyjny Krzysztof Perdzyński Menadżer Inwestycyjny Dariusz Samolej Menadżer Inwestycyjny Michał Piątek Starszy Analityk Piotr Brzeziński Starszy Analityk Sebastian Zoła Starszy Analityk Grzegorz Sadurski Starszy Analityk, FIS 18

20 Rada Nadzorcza Magdalena Piłat Przewodnicząca Rady Nadzorczej Ludwik Kotecki Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Poloczek Członek Rady Nadzorczej Iwona Lewińska Członek Rady Nadzorczej Dorota Godziuk Członek Rady Nadzorczej 19

21 Kontakt Małgorzata Brzezińska Szef Biura Zarządu Tel. stacjonarny: Fax:

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki. Lipiec, 2015 rok

Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki. Lipiec, 2015 rok Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. Struktura i model operacyjny Spółki Lipiec, 2015 rok Kim jesteśmy Spółka Skarbu Państwa zarządzającą aktywami o wartości 6,5 mld PLN Zaangażowanie środków własnych w Funduszach

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014

Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych. Grudzień 2014 Proces inwestycyjny Polskich Inwestycji Rozwojowych Grudzień 2014 Proces inwestycyjny: zasady i kluczowe etapy Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego Cel i podejście rynkowe Kluczowe zasady procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za okres od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Za

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Regulamin działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu w BPS Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Regulamin działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestników funduszu w BPS Towarzystwie (dalej: Regulamin ) Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 79/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014

Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych. Warszawa, 13 maja 2014 Rola PIR w finansowaniu projektów infrastrukturalnych Warszawa, 13 maja 2014 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4529 Warszawa, 8 sierpnia 2011 r.

Druk nr 4529 Warszawa, 8 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-79-11 Druk nr 4529 Warszawa, 8 sierpnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r.

PIR w projektach PPP. Warszawa, czerwiec 2014r. PIR w projektach PPP Warszawa, czerwiec 2014r. Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce PC Guard SA w roku 2010.

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce PC Guard SA w roku 2010. Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w spółce PC Guard SA w roku 2010. Podstawa prawna: Na podstawie 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku

Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy według stanu na 31 grudnia 2011 roku Warszawa, dnia 26 września 2012 roku Wstęp...2 1. Cele i zasady polityki zarządzania ryzykiem...3 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KAPITAŁOWY JEREMIE METRYKA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

FUNDUSZ KAPITAŁOWY JEREMIE METRYKA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego Nr 5.1/2014/ZFPJ FUNDUSZ KAPITAŁOWY JEREMIE METRYKA FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO I. Nazwa Funduszu JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)

Lipiec 2015. Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Lipiec 2015 Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) Kluczowe informacje Fundusz dedykowany do współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Inicjatywa zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP Raport Roczny 2013

KDPW_CCP Raport Roczny 2013 KDPW_CCP Raport Roczny 2013 KDPW_CCP Raport Roczny 2013 2 3 4 4 5 7 8 9 9 20 24 25 25 26 27 27 28 29 30 31 32 34 34 35 37 38 43 44 48 50 LIST PREZESA ZARZĄDU IZBA ROZLICZENIOWA KDPW_CCP Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p. Projekty uchwał ZWZ BOŚ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. powołuje p... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniem 809/2004.

Niniejszy Prospekt został sporządzony w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej oraz Rozporządzeniem 809/2004. PROSPEKT EMISYJNY Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H i I, z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00 133 Warszawa Organem jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka

Bardziej szczegółowo

2) sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok,

2) sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2012 rok, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego Nr 5.1/2014/ZFPJ/ STATUT JEREMIE SEED CAPITAL WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1)

USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/60 USTAWA z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Bankowego za 2006 rok Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowanie: Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Warszawa, 23 marca 2010 r. Strona 1 z 18 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Prospekt udostępniany jest publicznie w formie drukowanej:

Niniejszy Prospekt udostępniany jest publicznie w formie drukowanej: Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie. Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie 21.02.2013

Program Inwestycje Polskie. Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie 21.02.2013 Program Inwestycje Polskie Materiał informacyjny Uzupełnienie prezentacji o Programie 21.02.2013 Zawartość materiału: Proces wyboru projektu i kryterium inwestycyjne PIR Polityka informacyjna PIR Struktura

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

Raport HUTMEN S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w 2007 roku

Raport HUTMEN S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w 2007 roku Raport HUTMEN S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w 2007 roku Wstęp Zarząd Hutmen S.A, działając na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo